Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Еволюція інституту відшкодування шкоди в радянський період історії вітчизняного держави і права

Скачати 37.13 Kb.
Дата конвертації 29.10.2019
Розмір 37.13 Kb.
Тип реферат

(30-80-і рр. XX в).

Надалі в радянському правознавстві продовжує вивчатися можливостей регулювання інституту відшкодування шкоди. Так, в 1938 р в журналі «Радянська юстиція» вийшла стаття В. Р-єва «Значення вини у зобов'язаннях із заподіяння шкоди», комментирующая захист дисертації аспірантом кафедри цивільного права Х.И. Шварцем. У статті піддається критиці принцип заподіяння, а принцип вини визнається основним початком громадянської відповідальності.

У досліджуваний період в правознавстві не склалося єдиної класифікації збитків, і тому можна зустріти назви: реальні, абстрактні, передбачені, випадкові, планові, нормативні, безпосередні, моральні, номінальні, збитки на різницю цін та інші. Неодноразово зазначалося, що радянському, а згодом і до російського законодавства відомі непрямі, прямі, дійсні, прямі дієві збитки.

Проте, у вітчизняному законодавстві та правозастосовній практиці збитки стійко поділяються на два види: реальний (прямий, дійсний) збиток і упущену вигоду (неодержані доходи). Цей поділ загальновизнано вже давно (с. Кінця минулого століття), хоча до ДК 1922 р (ст. 117) право на відшкодування упущеної вигоди проголошувалося не в законі, а в силу сформованої практики (прецедентів в касаційних інстанціях). Зводу Російських законів поняття упущеної ( «втраченої») вигоди було невідомо, але наука і існувала судова практика широко користувалися ім.

Розподіл збитків на позитивний збиток і неодержані доходи утвердилося в радянській правовій науці не відразу. У тридцятих роках XX століття деякі юристи, посилаючись на труднощі обчислення збитків у договірних відносинах між хозорганами, пропонували по суті відмовитися від інституту відшкодування і замінити його спрощеними видами майнової відповідальності.

Дехто пропонував навіть, оскільки договірно-арбітражна практика допускала лише категорію реальних збитків, завжди важко реалізованих, скасувати її і замість неї, поряд з пенями, неустойки та штрафами, встановити поняття нормативного збитку як різновиду штрафної санкції, в результаті чого відразу б зникли нескінченні суперечки і нарікання про труднощі доведення, про причинного зв'язку і т. п.

Протягом багатьох років в юридичній літературі і судово-арбітражній практиці ще більше недооцінювалися збитки у вигляді упущеної вигоди. Більшість авторів розглядало цей вид збитків як буржуазний інститут, введення якого в перший період непу пояснювалося наявністю приватного капіталу, інтереси якого, на їхню думку, він ніби повинен був забезпечити. У міру ж витіснення і ліквідацію капіталістичних елементів автори цієї концепції пропонували виключити цей вид договірних збитків з радянського права, як зовсім неприйнятний в умовах соціалістичного будівництва.

Проти поділу збитків на позитивний збиток і втрачений дохід (упущену вигоду), і зокрема проти відшкодування планового прибутку, не отриманої підприємством внаслідок порушення зобов'язання, заперечував А. В. Венедиктов. На його думку, відшкодування позитивного збитку необхідно, щоб усувати прорив в оборотних коштах одного хозоргана за рахунок іншого - порушника і виявляти дійсне обличчя (результати господарської діяльності) кожного хозоргана. При цьому реальна сума накопичень державного сектора в цілому в результаті подібного перенесення втрат з рахунку одного хозоргана на рахунок іншого не спотворюється. Навпаки, при відшкодуванні неотриманого планового прибутку на балансі потерпілого хозоргана з'являється відповідна сума накопичень, що не відбиває його реальних досягнень, що спотворює дійсні накопичення соціалістичного господарства в цілому.

Звісно ж, що з точки зору висунутих аргументів суттєвої різниці між двома видами збитків дійсно немає. Стягнення неодержаного прибутку в такій же мірі, як і стягнення позитивного збитку, дозволяло визначити особу кожного хозоргана, оцінити результати його господарської діяльності. Як при стягненні позитивного збитку, так і при стягненні упущеної прибутку загальний розмір коштів народного господарства радянської держави не змінювався, оскільки збільшення прибутку одного хозоргана відповідало її зменшення в тому ж розмірі у іншого хозоргана. Неотримання прибутку повинно було свідчити про погану роботу хозоргана. Якщо прибуток зменшувалася внаслідок порушення зобов'язань, то очевидно, що винний хозорган повинен був відшкодувати суму прибутку, не одержані кредитором. Це в свою чергу спричиняло відповідне зменшення прибутку боржника. Такі відносини повністю відповідали принципам господарського розрахунку, повного відшкодування збитків і відповідальності за власні винні дії. Відшкодування неотриманого прибутку забезпечувало відновлення майнового стану хозоргана-кредитора і сприяло попередженню порушення договірної дисципліни.

Подібні погляди застаріли і не відповідають реаліям сьогоднішнього дня, так як сформувалися вони в радянський період розвитку нашої держави, коли вітчизняна цивилистика виходила з того, що носієм правосуб'єктності державної юридичної особи (а інших просто не було, крім кооперативних і громадських організацій) є колектив робітників і службовців підприємства, а також всенародний колектив, організований в соціалістичну державу, або грунтувалася на положенні про те, що за кожним державним ін дпріятіем варто власник його майна - сама держава, що діє на певній ділянці системи господарських відносин.

Нові економічні відносини і нове законодавство вимагають іншого підходу до розгляду даного питання.

Як зазначалося вище, склад збитків, підлягають їх відшкодування кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання боржником зобов'язання, традиційно з часів римського права складається з реального (позитивного) шкоди та упущеної вигоди (неодержаних доходів).

В основі поділу збитків на позитивний збиток і неодержані доходи лежить негативний економічний ознака: розмежування здійснюється в залежності від того, відбувається применшення існуючого або майбутнього матеріального блага, яке з'явилося б, якби не порушення нормального розвитку відношенні.

Надалі О.С. Іоффе в 1955 р дає визначення цивільно-правової відповідальності і характеризує умови її настання, приділяючи найбільшу увагу суб'єктивному чиннику - вини. У свою чергу Г.К. Матвєєв в роботі «Вина в радянському цивільному праві» основну увагу приділяє складу цивільного правопорушення, який визнається автором єдиною підставою настання відповідальності. Г.К. Матвєєв розглядає об'єктивні і суб'єктивні елементи відповідальності, стверджуючи, що за відсутності хоча б одного з них відповідальності бути не може.

У 1965 р в журналі «Радянська держава і право» публікується рецензія В.А. Тархова на вищевказану роботу Г.К. Матвєєва. Визнаючи багато позитивних моментів книги, В.А. Тархов, вказує на ряд недоліків, властивих даній роботі. Зокрема критикує положення про необхідність наявності всіх елементів складу правопорушення для настання цивільно-правової відповідальності. Автор також звинувачує Г.К. Матвєєва в ототожненні складу злочину в кримінальному праві і правопорушення в галузі цивільного права.

У 1958 р публікується стаття С. С. Алексєєва «Про склад Цивільного правопорушення», яка містить характеристику складу правопорушення в цілому і окремих його елементів, при цьому автор критикує попередні роботи, присвячені даній темі. Зокрема, звертає увагу на неправильність багатьох висновків, зроблених Г.К. Матвєєвим, щодо елементів, що входять до складу цивільного правопорушення.

Склад цивільного правопорушення є підставою цивільно-правової відповідальності. Положення про те, що склад правопорушення є тим юридичним фактом, який породжує правовідносини між порушником і потерпілим, а також певні претензії потерпілого piобязанності правопорушника міцно увійшло в юридичну літературу і не було предметом спору. Щодо самого поняття складу, а також його елементів виникло безліч суперечок в літературі. Традиційно загальними умовами цивільно-правової відповідальності вважаються шкоду, протиправну поведінку (протиправність), причинний зв'язок між першим і другим, вина делінквент.

Однак зазначені умови іноді розглядаються в іншому аспекті. Так, М. М. Агарков вважає шкоду, протиправність, причинний зв'язок і вину юридичними фактами, які є елементами фактичного складу. На наш погляд, кваліфікувати зазначені умови як юридичні факти (дії або події) навряд чи правильно. Як вірно вказують В.Т. Смирнов і А.А. Собчак, вони є тими нормативними вимогами, «яким в кожному конкретному випадку має відповідати підставу (юридичний факт) і при відсутності яких не можуть виникнути або піддатися зміні відповідні правовідносини, оскільки відповідний факт не набуває юридичного значення (не стає юридичним фактом)». Існує також думка, згідно з яким умови цивільно-правової відповідальності ототожнюються з елементами юридичного факту - підстави відповідальності. При цьому, відповідно, без наявності будь-якого з необхідних елементів факт виникнення шкоди не може стати підставою цивільно-правової відповідальності. Система зазначених суб'єктивних і об'єктивних елементів отримала в літературі назву «складу цивільного правопорушення». Практичного значення цей термін в цивілістиці не має. Цивільне законодавство його не знає. Деякі автори вважають його привнесеним з науки кримінального права і чужим цивілістиці. І, тим не менше, дане поняття стало традиційним в літературі, часто вживається при розкритті змісту загального та сингулярних деліктів. Очевидно, що відмова від нього збіднив б понятійний апарат цивільно-правової науки. На наш погляд, «склад цивільного правопорушення (делікту)» це структуроване зміст цивільного правопорушення (делікту), яке має значення для кваліфікації делікту і адекватного покладання відповідальності за заподіяння шкоди.

Існують різні підходи до дослідження змісту (складу) цивільного правопорушення, з яких слід виділити два основних.

Відповідно до першого (за аналогією зі складом злочину) досліджуються такі чотири елементи: суб'єкт, об'єкт (норма права і регульовані їй суспільні відносини), суб'єктивна і об'єктивна сторони. Об'єктивна сторона в свою чергу складається з трьох елементів (ознак): протиправної дії (бездіяльності), шкоди та причинного зв'язку між першим і другим. При цьому під «протиправним діянням» розуміється не вид вольового юридичного факту - «правопорушення», а лише один з його ознак, причина виникнення шкоди. Відповідно до другого підходу виділяються наступні чотири елементи складу: шкода, протиправність (протиправна поведінка), причинний зв'язок і вина. Вони ж вважаються умовами цивільно-правової відповідальності.

Останній підхід видається більш відповідним для характеристики умов цивільно-правової відповідальності - дослідження об'єкта цивільного правопорушення: (порушених обі1, ественной відносин) цілком може замінити характеристика заподіяної шкоди; суб'єкт цивільного правопорушення наш погляд, не може мати значення умови покладання відповідальності "за заподіяння шкоди. С.С. Алексєєв відзначав, що значення умов цивільно-правової відповідальності мають не самі суб'єкти як такі (громадяни або організації), а« лише їх певні правові властивості, специфіка їх правового положення (деліктоздатність, участь у відповідних правовідносинах і т.д.) ». При цьому такі властивості суб'єкта як осудність, деликтоспособность розглядалися їм, мабуть, в якості передумови для дослідження наявності вини. Якщо це так, то даний підхід представляється не відповідає змісту закону. У ряді випадків заподіяння шкоди наявність вини для покладання відповідальності законом не потрібно, тим часом стан неосудності або неделіктоспособность суб'єкта все одно звільняє останнього від обов'язку по відшкодуванню шкоди. Тим часом у випадках, зазначених законі, суд встановлює факти неделіктоспособності чи неосудність делінквент, які мають значення обставин, які звільняють від відповідальності за прич ня шкоди. Що ж стосується правових властивостей спеціальних суб'єктів (наприклад, власника джерела підвищеної небезпеки), то вони мають кваліфікується значення (т. Е. Впливають на вибір статті ГК, що передбачає ознаки сингулярного делікту), але не обумовлюють саме виникнення обов'язки з відшкодування шкоди (відповідальності) .

Надалі в розвитку інституту відшкодування шкоди великого значення набувають дослідження по виявленню "загальних ознак джерела підвищеної небезпеки, за якими суд" міг би прийти до висновку, що в даному випадку шкода заподіяна підприємством, діяльність якого пов'язана з підвищеною небезпекою.

Н. Торопов в своїй роботі зазначив ознака непідконтрольність людині деяких сил природної енергії, рушійних джерелом підвищеної небезпеки. Надалі на цю ознаку вказували багато авторів, він був включений в визначення джерела підвищеної небезпеки, дане в постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 28 квітня 1994р. №3. У постанові роз'яснено, що джерелом підвищеної небезпеки слід визнати будь-яку діяльність, здійснення якої створює підвищену імовірність заподіяння шкоди через неможливість повного контролю за нею з боку людини, а також діяльність по використанню, транспортуванню, зберіганню предметів, речовин і інших об'єктів виробничого, господарського чи іншого призначення, що володіють такими ж властивостями.

OA Красавчиков зауважує, що «знаряддя і засоби виробництва, будучи предметами матеріального світу (використання яких підпорядковане цілеспрямованої діяльності людей), які не втрачають і ніколи не втратять своєї залежності від законів природи (фізичних, хімічних і - т. П.). У цьому, власне, і укладено одне з протиріч між людиною і природою. У зазначеному протиріччі (створене людиною залишається під впливом законів природи) і укладена, на наш погляд, сутність джерела підвищеної небезпеки » '.

У зв'язку з тим, що людина не може повністю контролювати енергію, що вивільняється при експлуатації джерел підвищеної небезпеки, при такій експлуатації виникає висока ймовірність заподіяння шкоди оточуючим. Тим часом не завжди допустимо встановлення ступеня подібної ймовірності статистичними методами. Як вірно зауважив Б. С. Антимонов, метрополітен досить безпечний вид транспорту, проте, він вважається джерелом підвищеної небезпеки, так як «частота нещасть при даного роду діяльності сама по собі не виявляє ще визначальною причини цих нещасть». Висока ймовірність заподіяння шкоди полягає, по-перше, в особливій шкідливості джерел підвищеної небезпеки, при некоректному зіткненні (перетині, взаємодії) з якими, людині практично неминуче заподіюється шкода. Ця шкідливість обумовлена ​​особливими властивостями таких об'єктів (їх потужністю, висотою, важкою вагою і т. П.). По-друге, внаслідок зазначеної неповної контрольованості прояви зазначених властивостей, найважливішою складовою розглянутого ознаки є можливість заподіяння шкоди випадково. У зв'язку з цим неможливо визнання джерелом підвищеної небезпеки того об'єкта, який не може завдати шкоди випадково (при належному дотриманні правил техніки безпеки).

Слід також зауважити, що ряд авторів називають ознакою джерела підвищеної небезпеки використання останнього в рамках здійснення підвищено-небезпечної діяльності. На наш погляд, це правильний підхід, бо як діяльність без використання шкідливих об'єктів не є підвищено-небезпечної, так і шкідливі об'єкти не можуть вважатися джерелами підвищеної небезпеки без використання їх у відповідній діяльності. Як вірно помічають В.Т. Смирнов і А.А. Собчак «трактування джерела підвищеної небезпеки як певного роду діяльності зазвичай і обгрунтовується в літературі тим, що" річ ніколи сама по собі не є небезпечною », що« шкідливість відноситься не до речі як такої, а до діяльності, до системи дій ». У цьому як раз і проявляється вихідна помилка прихильників концепції діяльності. Справа в тому, що джерело підвищеної небезпеки - поняття не фізичне, чи не технічне, а правове, юридична характеристика того, що робить діяльність людини підвищено небезпечної і поза участю чоло століття (суб'єкта), що використовує об'єкти, що володіють підвищеною шкідливістю, немислима; джерела підвищеної небезпеки «визнаються такими лише при використанні їх людиною, т. е. при здійсненні діяльності, яка в силу цього стає підвищено небезпечної для оточуючих».

Для кваліфікації діяльності, як представляє підвищену небезпеку для оточуючих, необхідно встановити наявність особливої ​​предметної діяльності.

У 1961 р О.С. Іоффе і М.Д. Шаргородський в роботі «Питання теорії права» досліджують основні питання теорії права, в тому числі що стосуються і правової відповідальності Автори звертають увагу на те, що перш ніж вивчати відповідальність в окремих галузях права, необхідно усвідомити її сутність в рамках загальної теорії. Робота Е.А. Флейшиц «Загальні засади відповідальності з Основ цивільного законодавства в СРСР» побудована в основному на аналізі прийнятих в 1961 р Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік. До прийняття в 1961 році Основ радянського цивільного законодавства, в СРСР діяв тільки один кодифікований нормативний акт, що встановлює загальні умови майнової відповідальності. Це Цивільний кодекс, прийнятий в 1922 році. Норми, що регулюють відповідальність закріплені в статтях 403-415 ЦК РРФСР Прийняті 08.12.1961 р Основи радянського цивільного законодавства вводять деякі нові положення щодо цивільно-правової відповідальності. Для порівняння: в ГК РРФСР 1922р. розмір відповідальності встановлювався шляхом зіставлення майнового стану нри ^ ін1ітеля шкоди і потерпілого, то ст. 93 Основ закріплює лише на необхідності врахування майнового стану заподіювача шкоди. Цивільний кодекс 1964 року створений на базі Основ не вносить будь-яких змін в інститут майнової відповідальності.

Ж.К. Ананьєва і Е.Я. Лаасік, аналізуючи главу 12 проекту Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік, що регулює зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди, є підвищену небезпеку для оточуючих (експлуатація механізованого транспорту, інших видів техніки і т. П.), Обов'язок власника джерела підвищеної небезпеки відшкодувати заподіяну шкоду настає при різних умовах в залежності від того, хто є потерпілим. Перед потерпілим - працівником даного підприємства (за якого власник джерела підвищеної небезпеки сплачує страхові внески) відповідальність настає лише в разі встановлення вини підприємства, по відношенню ж до всіх іншим особам обов'язок відшкодування шкоди настає незалежно від провини власниця джерела підвищеної небезпеки. Автори наводять наступний приклад. У 1959 р під час перевезення сталася аварія грузотаксі таксопарку. Потерпілими від автоаварії 01сазалісь шофер таксопарку М., необоротно втратив 100% професійної працездатності та визнаний інвалідом II групи, і наймач грузотаксі А.- робочий іншого підприємства, також втратив 100% професійної працездатності та визнаний інвалідом ІГ групи. Суд встановив, що аварія сталася внаслідок випадкових причин, при цілковиту відсутність провини водія, адміністрації таксопарку або будь-якої іншої особи. На підставі ст. 404 і 414 ГК РРФСР потерпілому А. було присуджено повне відшкодування шкоди в розмірі його колишнього середнього заробітку (за вирахуванням пенсії і можливого заробітку) -926 руб. щомісяця. Іншому потерпілому - шоферу М. було відмовлено в позові на підставі ст. 413 ГК РРФСР, оскільки ніякої провини адміністрації таксопарку в сталася автоаварії не було встановлено. Йому встановлена ​​пенсія в сумі 526 руб. щомісяця.

Таким чином, матеріальне становище потерпілих, які до отримання каліцтва мали майже однаковий середній заробіток, виявилося після рішення суду досить різним: один з них продовжує отримувати все те, що він отримував до настання каліцтва, а інший (більш важко постраждалий) отримує лише державну пенсію . Обидва вони були застраховані на однаковому підставі. Різниця в матеріальному забезпеченні обумовлена ​​лише тим, що страхові внески за них платять рівні підприємства. Вищевказане рішення винесено судом у точній відповідності з чинним законом, і немає підстав для її скасування. Однак важко переконати потерпілого М., та й інших, в справедливості і гуманності цього рішення.

У авторів виникає питання, чому ж такий стан має бути узаконено Основами цивільного законодавства і на майбутнє? Подібне становище могло бути виправдане в 1922 р, коли створювався перший радянський Цивільний кодекс, тому що обмеження відповідальності страхувальника могло диктуватися як станом економічних ресурсів державних та інших громадських підприємств, так і рівнем свідомості певної частини громадян. Однак, при цьому розвитку суспільства це є неприпустимим. Слід врахувати, що пропоноване підвищення відповідальності підприємств за заподіяну шкоду буде в ще, більшою мірою стимулювати дослідження в галузі техніки безпеки і охорони праці, сприятиме посиленню боротьби з виробничим травматизмом.

Виходячи зі сказаного, правове регулювання відшкодування шкоди повинно бути для всіх трудящих однаковим, незалежно від того, хто вносить за них внески по соціальному страхуванню, що власники джерела підвищеної небезпеки повинні нести підвищену матеріальну відповідальність незалежно від того, чи є потерпілим працівник даного або іншого підприємства .

Ж.К. Ананьєва і Е.Я. Лаасік вважали, що необхідні також деякі зміни ст. 11, де визначається розмір відшкодування шкоди. Тут, як і в діючих Цивільних кодексах вживається термін «додаткове відшкодування шкоди». Наявність цього терміна в чинному законодавстві вже призвело до суперечливих вирішенню в судовій практиці питання про те, чи вправі вимагати відшкодування за шкоду особи, частково втратили працездатність, але не визнані інвалідами і не одержують пенсії.

Судова колегія Верховного суду СРСР висловила думку, що якщо потерпілому пенсія не призначена, то він незалежно від часткової втрати працездатності не має права вимагати стягнення відшкодування за рахунок страхувальника. На такій же позиції стоїть в своїй практиці Верховний суд Української РСР. Верховні суди Української РСР і Естонської РСР стоять на протилежній точці зору. Вони вважають, що в разі заподіяння шкоди здоров'ю розмір матеріальних збитків визначається відповідно до ступеня втрати потерпілим працездатності. Відсутність інвалідності та неотримання пенсії не може позбавити потерпілого права на відшкодування шкоди.

На думку авторів, остання точка зору видається єдино правильної, відповідної всьому духу радянського законодавства, перейнятого винятковою турботою про охорону прав і інтересів трудящих. Правильність цієї точки зору ще більш переконливо виявляється на одному конкретному прикладі з судової практики. Внаслідок того, що сталося з вини адміністрації машинобудівного заводу нещасного випадку слюсарі з ремонту устаткування В. і Н. отримали каліцтво. В., внаслідок часткової втрати загальної працездатності, був визнаний інвалідом III групи, а у Н. ступінь втрати загальної працездатності була менше, він не був визнаний інвалідом і пенсії не отримав. Професійну ж працездатність втратили обидва повністю і втратили колишнього заробітку. Суд задовольнив пред'явлені до заводу позови про відшкодування шкоди обом потерпілим.

Навряд чи можливо оскаржувати справедливість такого рішення і стверджувати, що В. повинен, а Н. не повинен отримувати відшкодування шкоди від заводу, тільки тому, що він не отримує пенсію. І це, тим більше, що характер отриманого ним каліцтва виключає можливість відновлення професійної працездатності, тоді як оборотність професійної працездатності В. в майбутньому не виключається.

Цивільний кодекс Української РСР від 11 червня 1964 р містить главу 40, яка регулює зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди

Спільними підставами відповідальності за заподіяння шкоди є умова, що шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода, заподіяна організації, підлягає відшкодуванню особою, яка заподіяла шкоду, у повному обсязі, за винятком випадків, передбачених законодавством Союзу РСР (ст. 444). Однак, тут же вказується, що пріоритетним є значення вини заподіювача, тобто, заподіяв шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкода заподіяна не з його вини. Законодавець передбачає можливість, коли шкода міг бути заподіяно правомірними діями. У цьому випадку він гюдлежіт відшкодуванню лише у випадках, передбачених законом, (в ред. Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 28 травня 1986 р.).

Стаття 447 ЦК РРФСР регулює відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями посадових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.

Розглянемо розвиток даного інституту докладніше. Інститут відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями правоохоронних органів і посадових осіб цих органів, - продукт тривалої еволюції. До недавнього часу вважалося, а в багатьох сучасних країнах і в наші дні вважається, що держава не повинна нести відповідальність, в тому числі майнову, за свої дії і дії своїх органів і чиновників, незалежно від того, чи були шкідливі дії правомірними або протиправними. Природно, такий підхід поширювався і на той вид діяльності, який покликані здійснювати суди і інші правоохоронні органи. Для його обгрунтування використовувалася, а подекуди і в наші дні використовується народилася в давні часи загальна установка - "король завжди правий".

Поступовий і дуже обережний відхід від цієї установки почався в XIX столітті, коли стали з'являтися закони, хто десятиліттями допускав можливість залучення до майнової відповідальності посадових осіб, причинявших збиток неналежним виконанням своїх службових обов'язків. Таку спрямованість мали, наприклад, ст. 780-784 російського УУС. Відповідно до них виправданого судом "дозволялось просити винагороди за шкоду і збитки, заподіяні йому безпідставним притягненням його до суду". Винагорода могло бути стягнуто з посадових осіб, "в тому числі і судового слідчого та прокурора" (а не з держави) у випадках, коли зазнала шкоди особа мала можливість "довести, що вони діяли упереджено, прітеснітельно, без законного приводу або підстави або взагалі недобросовісно ". Справи по такого роду претензій підлягали розгляду в порядку цивільного судочинства. Можливість залучення до майнової відповідальності суддів взагалі не передбачалася. Іншими словами, що зазнала шкоди особа повинна була виграти вкрай важку "судову дуель" безпосередньо з такими "противниками", як судовий слідчий або прокурор. Домогтися цього можна було, довівши, що вони діяли недобросовісно або зловжили даною їм владою.

Подібної орієнтації дотримується законодавство багатьох сучасних держав. Воно допускає в тих чи інших межах можливість відшкодування шкоди, заподіяної органами розслідування, прокуратури і суду, але при цьому зазвичай як би попереджає потерпілого: хочеш, щоб було відшкодовано така шкода, - прийми на себе тягар доведення, доведи, що він є результатом протиправних дій конкретних посадових осіб, доможися, щоб було вжито заходів до забезпечення цивільного позову, і т. д. Зробити це, природно, вкрай складно.

В Англії, наприклад, до порівняно недавнього часу збиток, заподіяний протиправними діями констебля (поліцейського, який має право здійснювати дії з виявлення та розслідування прecтупленій), можна було відшкодувати лише шляхом пред'явлення цивільного позову безпосередньо до даного посадовій особі і, природно, при цьому надати переконливі докази, що воно діяло неправомірно, а також відшкодувати в разі програшу справи судові витрати, нерідко досить істотні. Після прийняття в 1964 р. Закону про поліцію у постраждалих з'явилася можливість залучати в якості співвідповідачів у справах такого роду відповідні органи полгпдіі.

Але це, за визнанням англійських юристів, істотно не змінило положення, бо тягар доведення залишилося на обличчі, якій завдано шкоду. У разі виграшу справи кошти, що підлягають виплаті потерпілому від незаконних дій, повинні черпати або з "кишені" винного констебля, якого із заходів його поліцейської дільниці, а не з державного бюджету безпосередньо.

У сучасній Англії також допускається пред'явлення майнових претензій і до судді, за рішенням якого особа була піддана незаконному арешту. Робиться це теж в порядку: цивільного судочинства, в ході якого на те, хто пред'являє претензію, лежить тягар доведення, що суддя допустив "злісні" дії або перевищив свої повноваження, а так само обов'язок в разі програшу справи сплатити судові витрати. У разі виграшу справи па суддю, визнаного винним в зловживанні, може бути покладено обов'язок виплатити за рахунок своїх особистих коштів штрафну компенсацію в розмірі до 500 фунтів стерлінгів. Повне відшкодування збитків не передбачено відрізнялися демократизмом і прогресивністю також російське законодавство і практика його застосування перших десятиліть радянського періоду. Навіть те, що говорилося з цього приводу в УУС, з КПК 1922 р КПК 1923 року і КПК 1960 р; (В початковій редакції) "зникло". З окремих питань (часткова компенсація втраченого заробітку, пенсії або повернення незаконно конфіскованого майна) видавалися відомчі акти. В цілому ж шкода відшкодовувався, як правило, на загальних підставах порядку, встановленому цивільним і цивільним процесуальним законодавством ".

Поворот до іншого рішення розглянутих проблем стався в середині 50-х років, коли виник з усією гостротою питання про відновлення справедливості щодо багатьох тисяч громадян - жертв репресій 30-х - початку 50-х рр. Саме тоді стало міцніти широке розуміння того, що збитки мають відшкодовуватися повністю і за рахунок держави. Але всебічне вирішення "всіх проблем затягнулося на багато років, бо пр1Н1ятие 8 грудня 1961 р Основи громадянського законодавства Союзу РСР і союзних республік (ч. 2 ст. 89), зробивши, велика кількість декларацію, яка завдає шкоди, пр11Ч! 1няемий незаконними діями посадових осіб державних органів, повинен відшкодовуватися повністю за рахунок держави, не передбачили конкретного механізму такого відшкодування кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу взяття під варту, незаконного накладення адм1П1пстратівного визиску ня у вигляді арешту або виправних робіт, відшкодовується державою в повному обсязі незалежно від вини посадових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду в порядку, встановленому законом, (в ред. Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 24 лютого 1987 р.)

ГК РРФСР в статті 448 встановлює, що не підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна в стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межі. Однак шкоду, заподіяну в стані крайньої необхідності, повинна бути відшкодована особою, яка її. З огляду на обставини, при яких була заподіяна така шкода, суд може 1зозложпть обов'язок його відшкодування на третю особу, в інтересах якої діяв заподіяв шкоду, або звільнити від відшкодування шкоди Г1ол1юстью або частково як цю третю особу, так і заподіяла шкоду (ст. 449).

У літературі існують різні думки про умови цивільно-правової відповідальності. Так, О.С. Іоффе вважає достатнім для покладання відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, «всього лише дві умови: протиправність скоєного дії і причинний зв'язок між ним і наступними наслідками». Слід зауважити, що автор не визнає шкоду і в якості загального умови цивільно-правової відповідальності (елемента загального складу цивільного правопорушення). «... Оскільки жоден акт людської поведінки не залишається безрезультатним, певний результат в сенсі наноситься охоронюваним відносинам шкоди невіддільний від правопорушення. Однак при конструюванні в законі складів окремих правопорушень результат не обов'язково повинен бути в них відбито ». Виняток шкоди з розряду умови цивільно-правової відповідальності є недоцільним, оскільки встановлення даного умови відповідальності супроводжується, як правило, характеристикою заподіяної шкоди, що має, на наш погляд, велике значення для кваліфікації порушеного правовідносини, а також для визначення розміру відповідальності, К. Б. ^ фошенко поділяє думку, згідно з яким, «для настання відповідальності власників досить двох умов: наявності шкоди та причинного зв'язку між діями і наступившим в Едом. Власник джерела підвищеної небезпеки відповідає незалежно від того, чи діяв він протиправно або не порушував ніяких норм і правил ».

Стаття 454 ЦК РРФСР встановлює відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки таким чином, що організація і громадяни, діяльність яких пов'язана з підвищеною небезпекою для оточуючих (транспортні організації, промислові підприємства, будови, власники автомобілів тощо), зобов'язані відшкодувати шкоду , заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

Питання про провину делінквент в роботах, присвячених відповідальності за заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки, як правило, спеціально не розглядається. Такий підхід до дослідження делікту представляється нам помилковим. Дійсно, вина, за загальним правилом, не є умовою відповідальності за заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки. Однак існує і ряд винятків - випадків винною відповідальності за таку шкоду.

Вина також враховується при визначенні частки в регресної відповідальності за заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки (ст. 456 ЦК України), а також при пред'явленні до безпосереднього заподіювача шкоди - працівникові власника джерела підвищеної небезпеки регресного позову. Відповідальність за заподіяння шкоди покладається незалежно від вини, суд враховує «відсутність вини заподіювача шкоди», як додаткове (крім грубої необережності потерпілого) умова звільнення заподіювача шкоди від відповідальності. Це правило стосується і до відповідальності за заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки. З метою встановлення невинності власника джерела підвищеної небезпеки в заподіянні шкоди суд повинен дослідити поведінку власника на предмет відсутності ознак провини.

У зв'язку з викладеним, представляється необхідним розглянути всі чотири загальні умови цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди: шкода, протиправність, причинний зв'язок, вина. Найважливішим завданням даного аналізу є виявлення специфіки кожного з ознак досліджуваного нами делікту (умов відповідальності за заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки).

Наявність шкоди є першим і обов'язковою умовою покладання відповідальності за заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки, так як при його відсутності годі й відшкодовувати. Відповідно необхідно визначити ознаки і структуру того, що розуміється під «шкодою» в цивільному праві і, зокрема, в зобов'язаннях із заподіяння шкоди, бо не всякий шкода може виступати умовою цивільно-правової відповідальності.

Відомо, що найбільшої шкоди виступає мірою відповідальності в цивільному праві, оскільки розмір відшкодування повинен відповідати розміру шкоди. І в тих випадках, коли на розмір відповідальності впливають інші обставини (ступінь провини при частковій і регресної вимоги, груба необережність потерпілого та ін.), «Шкода зберігає своє значення міри відповідальності, об'єктивно визначаючи її верхню межу». Отже, розглядаючи питання про шкоду, ми досліджуємо межі відповідальності з точки зору структури і меж відшкодування.

У літературі розглянутого періоду існують різні визначення поняття шкоди. Н.С. Малєїн стверджує, що «шкода - це, П1есжде всього соціальне поняття, невід'ємною ознакою кожного правопорушення. Сукупність негативних наслідків правопорушення ми називаємо шкодою ». Подібний аспект даного явища відзначають і інші автори. Мабуть, певні негативні наслідки виникають в результаті кожного правопорушення, проте, поняття «соціального» шкоди для нас неприйнятно, оскільки громадянське право цікавить, як правило, тільки ту шкоду, яку тягне за собою обов'язок його відшкодування (компенсації). До того ж до «соціального» можна віднести і шкода, що виникає в результаті порушень не правових соціальних норм (моральних, політичних і т. П.), Які не спричиняють юридичної відповідальності.

Як було відмічено в літературі, цивільне право, на відміну від права кримінального, не знає незакінчених правопорушень, а також «формальних» складів - громадянська відповідальність за заподіяння шкоди настає лише тоді, коли протиправна дія остаточно завер1іплось і заподіяло шкоду потерпілому.При цьому цивільне право не цікавить шкоду (збитки) взагалі, в економічному сенсі, т. Е. Будь-які втрати в майні незалежно від породили їх причин: викликані недбалим ставленням потерпілого до свого майна порушенням виробничої дисципліни або технології, професійним ризиком, невмілим господарюванням і т . п.

Присуджуючи відшкодування шкоди, суд, арбітражний суд або третейський суд відповідно до обставин справи, зобов'язує особу, відповідальну за шкоду, відшкодувати її в натурі (надати річ того ж роду і якості, виправити пошкоджену річ і т.п.) або повністю відшкодувати заподіяні збитки (стаття 457 ЦК України). При цьому, якщо груба необережність самого потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого розмір відшкодування, якщо інше не передбачено законом Союзу РСР, повинен бути зменшений або у відшкодуванні шкоди повинно бути відмовлено (стаття 458 ЦК України).

У разі заподіяння каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я організацня або громадянин, відповідальні за шкоду, зобов'язані відшкодувати потерпілому заробіток, втрачений ним внаслідок втрати працездатності або зменшення її, а також витрати, викликані ушкодженням здоров'я (посилене харчування, протезування, сторонній догляд тощо) (стаття 459 ЦК України).