Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія еко навчань

Скачати 104.14 Kb.
Дата конвертації 23.01.2018
Розмір 104.14 Kb.
Тип шпаргалки
Раченьем на його про-ництво.

-людина розглядається тільки як «економічна людина», кото-рий прагне до власної вигоди, до поліпшення свого становища. Моральність, культурні цінності до уваги не беруться.

-Еластічность чисельності робітників по заробітній платі вище одиниці. Це означає, що будь-яке збільшення заробітної плати веде до зростання чисельності робочої сили, а будь-яке зменшення заробітної плати - до зменшення чисельності робочої сили,

-метою підприємницької діяльності капіталіста є напів-чення максимального прибутку.

-Головним фактором збільшення багатства є накопичення капіталу. Економічне зростання досягається шляхом продуктивної праці в сфері матеріального виробництва.

-Гроші - знаряддя, що полегшує процес обміну товарами

13. Загальна характеристика вчення фізіократів

Фізіократія (з грец. - «влада природи») - напрям класичної політичної економії у Франції, яке центральну роль в еко-номіки відводило сільськогосподарському виробництву. Найбільш відомими ідеологами фізіократизму були Венсуан де Гурне (1712-1759), Франсуа Кене (1694-1774) і Анн Робер Жак Тюрго (1724-1781). Школа фізіократів виробила вчення, яке трималося на кількох важливих ідеях. Фізіократи піддавали критиці меркантилізм, вважаючи, що увага виробництва має бути звернена не на розвиток торгівлі і накопи-ня грошей, а на створення достатку «творів землі», в чому, на їхню думку, полягає справжнє благоденство нації. Фізіократизм висловлював інтереси великого капіталістичного фермерства. Центральні ідеї теорії фізіократії такі:

-Економічні закони носять природний характер (тобто зрозумілі кожному), і відхилення від них веде до порушення процесу виробниц-ства.

-Джерело багатства є сфера виробництва матеріальних благ - зем-леделіе. Тільки землеробський праця є продуктивною, так як при цьому працюють природа і земля.

Промисловий вважалася фізіократами сферою безплідною, що не виробляє. Під чистим продуктом вони розуміли різницю між сум-мій всіх благ і витратами на виробництво продукту. Цей надлишок (чи-стий продукт) - унікальний дар природи. Промисловий працю лише змінює його форму, не збільшуючи розміру чистого продукту.

-Бесплодной вважалася і торгова діяльність.

-Фізіократи проаналізували речовинні складові частини капита-ла, розрізняючи «щорічні аванси», річні витрати і «первинні аванси», які становлять фонд організації землеробського хо-дарства і витрачають відразу на багато років вперед. «Первинні аванси» (витрати на землеробське облаштування) відповідають основному капіталу, а «щорічні аванси» (щорічні витрати на части-ного виробництво) - оборотному капіталу.

-Гроші не зараховує до жодного з видів авансів. Для фізіокра-тов не існувало поняття «грошового капіталу», вони стверджували, що гроші самі по собі безплідні, і визнавали лише одну функцію грошей - як засоби звернення. Накопичення грошей вважали шкідливим, оскільки воно вилучає гроші з «звернення і позбавляє їх єдиною корисною функції - служити обміну товарів.

-Фізіократи дали визначення «початковим авансами» (основний капітал) - витрати на землеробське облаштування і «щорічних авансів» (оборотний капітал) - щорічні витрати на сельскохозяйствен-ве виробництво.

-Налогообложеніе фізіократи зводили до трьох принципів:

* Оподаткування є джерелом доходу;

* Наявність співвідношення між податками і доходами;

* Витрати на стягнення податків не повинні обтяжувати.

14. Франсуа Кене (1694- 1774)

- основоположник школи фізіократів; був при-Дворний медиком Людовіка XV, а проблемами економіки зайнявся в 60 років. Він також сформулював економічну і політичну програму фізіократів. Основні твори Кене були опубліковані в "Енциклопедії": "Населення" (1756), "Фермери", "Зерно", "Податки" (1757), "Економічна таблиця" (1758) та ін. У перерахованих працях він спробував виявити економічні закономірності капіталізму, хоча і був прихильником освіченого абсолютизму, монархії. У його творах рішуче засуджуються погляди меркантилістів на економічні проблеми. Як предмет вивчення політекономії обрав проблеми сільськогосподарського виробництва, що є складовою частиною сфери виробництва. Розробив концепцію про природний порядок, юридичною основою якої є фізичні та моральні закони держави, що охороняють приватну власність, приватні інтереси і забезпечують відтворення і правильний розподіл благ. Приватний інтерес одного ніколи не може бути відділений від загального інтересу всіх. Влада не повинна бути аристократичної або представленої великим земельним власникам. Вважав за доцільне зосередити владу в одному освіченому обличчі, що володіє знанням законів природного порядку. Важливе місце в його вченні - вчення про чистий продукт (нац. Дохід). Джерелами чистого продукту є земля і прикладений до неї праця людей, зайнятих в сільськогосподарському виробництві. Торгівлю визнавав безплідним заняттям. Суспільство ділив на три класи громадян: клас продуктивний (люди, зайняті в с / г), клас власників (землевласники, король, духовенство), клас безплідний (люди поза землеробства). Гроші вважав безплідним багатством, яке нічого не виробляє. Капітал ділив на оборотний і основний. «Початкові аванси» (основний капітал) - с / г знаряддя, будівлі, худобу і все, що використовується в землеробстві в період декількох виробничих циклів. «Щорічні аванси» (обіговий капітал) - витрати на насіння, корми, оплата праці працівників та інші, здійснювані на період одного виробничого циклу.

15. Економічна таблиця Ф. Кене.

Франсуа Кене (1694 - 1774 рр.) - французький економіст, засновник школи фізіократів. Фізіократи, і, перш за все Кене, вперше дали аналіз капіталу. Саме вони стояли біля витоків сучасної політичної економії. Кене і його школа відкинули основну тезу меркантилізму про походження прибутку з обігу і намагалися пояснити приріст багатства з процесу виробництва. Перші статті Кене, присвячені питанням цін на хліб і податків, були поміщені в енциклопедії Д. Дідро. За своїми філософськими поглядами він був противником матеріалізму, з політичних - прихильником абсолютної монархії. У своїх роботах Кене використовував метод природничих наук. Тому він розглядав суспільство як живий організм і розрізняв в ньому два стану: здорове (нормальне) і хворобливе (ненормальне). Коли суспільство здорове, воно, по помилковій думці Кене, знаходиться в рівновазі. Така рівновага він і показав у своїй головній роботі "Економічна таблиця" (1758 г.). У ній він вперше зробив спробу провести аналіз суспільного відтворення. Він спробував встановити певні балансові пропорції між натуральними (речовими) і вартісними елементами суспільного продукту). Велика заслуга Ф. Кене полягає в тому, що він аналізував економічні процеси як природні, що мають свої внутрішні закономірності. Кене запропонував концепцію "природного порядку", де капіталізм розглядається як вічний спосіб виробництва. Продукт хлібороба Кене ділив на дві частини: одна з них йде на його прожиток, а інша - це надлишок, який становить "чистий продукт". Отже, "чистий продукт" є фактично додатковою вартістю. Він помилково стверджував, що "чистий продукт" створюється тільки в сільському господарстві. Кене визнавав, що "чистий продукт" - величина визначена, і вона залежить від величини заробітної плати. Він вважав, що і заробітна плата робітника повинна бути величиною строго визначеної і не перевищувати мінімуму засобів існування. Він одним з перших спробував з'ясувати економічні основи поділу суспільства на класи. Кене ділив суспільство на три класи: продуктивний (фермери і сільськогосподарські наймані робітники); власників (землевласники і король) і "безплідний" клас (сюди він відносив промисловців, купців, ремісників і найманих робітників в промисловості). Як видно, його класова позиція не дозволила віднести до "марного" класу землевласників. Значення цього класу він бачив виключно в привласненні додаткової вартості. Кене проаналізував можливості простого відтворення в національному масштабі, а також економічної зв'язку між класами. До нього відтворення ніким не вивчалося. Аналіз вівся на прикладі Франції. Він виходив з таких передумов: усюди введена орендна система, а разом з нею і велике землеволодіння; ціни постійні, відтворення просте; в розрахунок приймалося тільки звернення, що відбувається між різними класами; всі покупки і всі продажу, що здійснюються протягом голи між класами, складаються в єдину сукупну систему; нація веде тільки внутрішню торгівлю. Вихідний пункт таблиці - сукупний урожай, рівний 5 млрд. Ліврів (ця сума висловлювала приблизну грошову вартість землеробського продукту Франції).

Він представляв звернення річного продукту наступним чином. До початку процесу звернення клас фермерів сплачує класу землевласників ренту, яку Кене вважав єдиною формою "чистого продукту", в сумі 2 млрд. Ліврів. Саме звернення складається з п'яти актів:

1) Клас землевласників купує у класу фермерів засоби існування на 1 млрд. Ліврів. Отже, до класу фермерів повертається 1 млрд. Ліврів і 1/5 частина річного продукту виходить з обігу.

2) Клас землевласників на другий млрд. Ліврів отриманої ренти купує у "безплідного" класу промислові вироби.

3) Клас "безплідних" на отримані за свої товари 1 млрд. Ліврів купує у класу фермерів продукти харчування. Таким чином, класу фермерів повертається другий млрд. Ліврів і 2/5 частини продукту виходять з обігу.

4) Клас фермерів купує у "безплідного класу" на 1 млрд. Ліврів промислових виробів, що йдуть на відновлення інструментів і матеріалів, вартість яких увійшла до вартості виробленого річного продукту.

5) Клас "безплідних" на 1 млрд. Ліврів купує сировину у класу фермерів.

В результаті проведеного аналізу Кене показав, що звернення річного продукту забезпечує відшкодування використаних засобів в сільському господарстві і промисловості як передумову поновлення виробництва. Теоретична система Кене мала для свого часу прогресивне значення, давала практичні поради (наприклад, перекласти все оподаткування на землевласників), носила антифеодальний характер. В "Економічній таблиці" розглянуто тільки просте відтворення, була відсутня проблема накопичення. Кене не показував, як реалізовувалася залишилася у фермерів частина сільськогосподарського продукту. Ігнорувалася необхідність відновлення засобів праці у "безплідних". Проте, "Економічна таблиця" Кене вперше показала умови, необхідні для здійснення відтворювального процесу.

16. А. Сміт - економіст мануфактурного періоду. Основні ідеї та структура книги «Дослідження про природу і причини багатства народів»

А.Сміт (1723-1790) був економістом мануфактурного періоду. При його життя промисловий переворот в Англії тільки починався і переважної була мануфактурна форма виробництва з обмеженим застосуванням машин, але з розвиненим поділом праці між робітниками. А. Сміт у своєму вченні ставив дві цілі. З одного боку, він намагався проникнути у внутрішню фізіологію суспільства, а з іншого - описати явища капіталізму, які проявляються зовнішнім чином. Виходячи з цього випливає, що його методології властива подвійність, або дуалізм; він використовував два методи пізнання - езотеричний і екзотеричний. Суспільство він розглядав як мінової союз, а основною характерною рисою людини вважав схильність до обміну, торгівлі, був прихильником вільної конкуренції і виступав проти втручання держави в економічне життя країни. Основний твір А. Сміта "Дослідження про природу і причини багатства народів" (1776) складається з п'яти книг, але лише перші дві з них складають суть теоретичного побудови Адама Сміта. У книзі I розглядається поділ праці як основний чинник економічного зростання. Потім автор ставить проблему вартості вироблених товарів і послуг. Сміт вважає, що саме праця створює цю вартість (теорія вартості-праці). Також в цій книзі міститься вчення про працю як про джерело багатства, вартості, ціноутворення, грошах, прибутку, різних формах доходів. Перша книга закінчується викладом теорії розподілу, де розглянуті заробітна плата, рента і прибуток. Книга II присвячена накопиченню капіталу, необхідного для економічного зростання, і значенням економії, що дозволяє забезпечити це накопичення (досліджував капітал, розглянув його структуру). Книга III дає авторське бачення суспільного розвитку і можна сказати, відходить від економічного аналізу (присвячена історії розвитку господарства Західної Європи). У книзі IV, присвяченій критиці меркантилистских положень, автор вперше теоретично доводить необхідність вільного обміну (абсолютну перевагу), принципи якого потім будуть доопрацьовані Давидом Рікардо (порівняльну перевагу). У п'ятій книзі А. Сміт досліджує питання фінансово-податкової політики, аналізує витрати і доходи держави. Політика, яку він обгрунтував, отримала назву фритредерства (англ. Free trade - вільна торгівля). У своєму вченні він спирався на теорію "природного права", яка визнавала об'єктивний характер економічних законів, розглядала їх як основу державних законів, тотожним законам людської природи. "Природний порядок" передбачає створення "природної гармонії" (своєрідна рівновага), яка встановлюється в умовах ринкової конкуренції стихійно. Він виступає за встановлення повної економічної свободи. Тому ім'я Адама Сміта стало символом економічного лібералізму. "Центральний мотив - душа". Багатства народів - це дія "невидимої руки", отримуємо ми свій хліб з милости пекаря, а з його егоїстичного інтересу. А. Сміт показує, що встановлення ринкових цін відбувається в умовах вільної конкуренції, вільного вибору індивідом мотиву поведінки, що залежить цілком від його економічного інтересу, від бажання максимально задовольнити свої потреби. "Невидима рука ринку" направляє людей до мети, яка не входила в їх наміри.

17. Сміт про поділ праці, обміні і грошах.

В основі економічних поглядів А. Сміта лежить наступна ідея: про-дукти матеріального виробництва - це багатство нації; а величина останнього залежить від: 1) частки населення, зайнятого продуктивною працею; 2) продуктивності праці. Головний фактор збільшення рівня продуктивності праці - поділ праці, або спеціалізація. Результатом поділу праці є: 1) економія робочого часу; 2) вдосконалення навичок роботи; 3) винахід машин, що полегшують ручну працю. Сміт виявив універсальний характер поділу праці від простих операцій на підприємстві до галузей виробництва і суспільних класів. Оскільки поділ праці викликає зниження витрат виробництва, то воно відкриває простір для використання машин, так як механізувати можна було лише прості операції. Сміт вважає, що поділ праці зумовлює обмін між людьми продуктами їх діяльності. Сміт вважає, що обмін економить працю, так як спеціалізований працівник продуктивніше неспеціалізованого; і якби останній сам виготовляв всі необхідні йому продукти, то витрачав би набагато більше праці, ніж, отримуючи їх в обмін на свої, вироблені на основі поділу праці. Кожен виграє час і сили, як би отримує більше праці, ніж має їм. Гроші, за Смітом, є особливий товар, який є загальним засобом обміну. Гроші виникли завдяки тим труднощам, які виникли при обміні; вони стихійно виділилися з світу товарів. А. Сміт вважав, що витрати обігу повинні бути мінімальними, і тому віддавав перевагу паперовим грошам. Різницю між металевими і паперовими грошима не бачив. Вважав, що необхідний обмін паперових грошей на золото.

18. Сміт про вартість, про капітал і його структурі.

У теорії вартості яскраво виражена суперечливість поглядів А. Сміта. У своїх роботах він дає три підходи до поняття «вартість»:

1) вартість визначається витратами праці; Сміт розрізняв споживчу і мінову вартості, він показав, що пропорції, в яких товари обмінюються один на одного, визначаються витратами праці. Недоліком цієї його теорії вартості було те, що він не включав у вартість товару вартість спожитого капіталу. Він зводив вартість товару до новоствореної вартості.

2) вартість визначається купується працею, тобто кількістю праці, на яке можна придбати даний товар. Це положення спра-ведливо для простого товарного виробництва, а в умовах капіталіс-тичного виробництва - немає, так як товаровиробник при обміні отримує більше, ніж витратив на оплату праці

3) вартість визначається доходами, тобто джерелами доходу, до яких вчений відносив заробітну плату, прибуток і ренту. Це визна-поділ носить назву «догма Сміта» і лягло в основу теорії факто-рів виробництва. Стає на позиції витрат виробництва, відображаючи погляди бізнесмена-практика. У цій формулі вартості він не брав до уваги витрат по використанню капіталу.

Визнаючи, що в вартість одиничного товару, крім доходів, входить також вартість спожитих засобів виробництва, Сміт, проте, стверджував, що їх вартість створюється живою працею в інших галузях, так що, в кінцевому рахунку, вартість сукупного суспільного про-дукту зводиться до суми доходів. Таким чином, виходить, що сто-имость засобів виробництва, створена працею минулих років, зникла. У вченні про прибутковість Сміт виходив з теорії трудової вартості. Загальним джерелом всіх доходів він вважав працю. Прибуток і рента - це частина вартості, створеної працею робітників.

Природа заробітної плати зводиться до ціни праці. З ростом багатства збільшується попит на працю і підвищується заробітна плата. Прибуток, за Смітом, є вирахуванням з продукту праці робітника. Це результат неоплаченої праці, присвоєння чужої праці капіталістом. Вчення Сміта про ренту суперечливо, представляє кілька варіантів і підходів до цієї проблеми. В одному випадку дохід земельного власника він визначав як відрахування із продукту праці робітника, в іншому - рента визначалася продажем сільськогосподарських продуктів по монопольної ціною. У третьому випадку можна уявити ренту з позиції фізіократів - як результат особливої ​​фізичної продуктивності землі.

Заробітна плата - це «продукт праці», винагороду за працю. Розмір заробітної плати залежить від економічної ситуації в країні, по-кільки при збільшенні багатства збільшується попит на працю.

Прибуток - це «вирахування з продукту праці», різниця між вартістю виробленого продукту і заробітною платою робітників.

Земельна рента - це також «вирахування з продукту праці», який ство-ється неоплаченою працею працівників.

Капітал - це частина запасів, на яку капіталіст очікує отримати дохід. Головний фактор накопичення капіталу - ощадливість. А. Сміт ввів поділ капіталу на основний і оборотний. Різниця між цими двома видами він вбачав в тому, що перший приносить прибуток "без переходу від одного власника до іншого або без подальшого звернення", а другий виконує ту ж функцію для власника завдяки тому, що "постійно йде від нього в одній формі і повертається до нього в інший ". До основного капіталу (капітал, який не вступає в процес звернення) Сміт відносив: 1) машини та інші необхідні знаряддя праці; 2) споруди та будівлі, призначені для торгово-промислових цілей; 3) заходи щодо поліпшення землі (розчищення, осушення, обгородження, добриво і ін.), Що роблять її придатною для обробки; 4) набуті вченням і тренуванням трудові навички і корисні особливості членів суспільства. Оборотний капітал (капітал, який змінює форму в процесі виробництва) складається, на думку Сміта, з чотирьох частин: 1) грошей, за допомогою яких здійснюється повернення інших його частин; 2) запасів продовольства (крім знаходяться в розпорядженні самих споживачів); 3) сировини чи напівфабрикатів, що знаходяться в процесі незавершеного виробництва; 4) готових, але ще не реалізованих товарів. Зв'язок між основним і оборотним капіталами Сміт бачив в тому, що перший може функціонувати і приносити прибуток лише за допомогою або участю другого. В економічному вченні Сміта винятково велике значення надається накопичення капіталу. По суті в цьому він бачив історичну місію капіталіста, який, зберігаючи значну частину свого доходу, розширює виробництво, дає роботу додатковій кількості робітників і, в кінцевому рахунку, сприяє зростанню багатства. Однак у відповідності зі своєю теорією вартості, що не враховувати-вала вартості засобів виробництва, створеної працею минулих років, він ігнорував постійний капітал.

19. Сміт про працю.

Сміт розробив дві взаємопов'язані схеми - простого і розширеного відтворення. У схемі простого відтворення здійснюється рух від громадського запасу до валового продукту (доходу) і фонду відшкодування. У схемі розширеного відтворення додаються фонди заощадження і накопичення. Крім того, Сміт описав розподіл чистого доходу суспільства в грошовій і натуральній формах - у вигляді зарплати, прибутку і ренти, з яких як з первинних податків утворюється фонд споживання непродуктивних класів. Фонд заощадження формується за рахунок прибутку і ренти. Розширене відтворення створює динаміку багатства країни. Воно залежить від зростання накопичення капіталів і від більш ефективного вживання. Сміт відкрив явище технічного прогресу як фактора розширеного відтворення. Погляди Сміта на роль держави в економіці визначаються принципами лібералізму, тобто держава повинна підтримувати режим природної свободи: охороняти правопорядок, вільну конкуренцію і приватну власність. Воно повинно виконувати і такі функції, як організацію народної освіти, громадських робіт, систем зв'язку, транспорту та комунальних служб. Аналізуючи відтворення в цілому, Сміт ототожнював вартість сукупного продукту з сумою доходів в суспільстві, вважав, що весь виробничий продукт йде в споживання. Ігноруючи засоби виробництва, Сміт зробив крок назад в порівнянні з Ф. Кене. У трактуваннях праці А. Сміт виділяв продуктивну працю. Продуктивною він називав працю в процесі виробництва товарів (праця, який виробляє матеріально-речовий продукт), а непродуктивною - в сфері послуг. Всю сферу нематеріального виробництва він вважав непродуктивною.

20.Основні ідеї та структура роботи Д. Рікардо "Начала політичної економії та оподаткування»

Д. Рікардо (1772-1823) - один з яскравих представників класичної політичної економії Англії. Праці Рікардо "Ціна золота" (1809), "Відповідь на практичні зауваження Бозанкета" (1811), "Проект економічного та практичного звернення" (1816), "Початки політичної економії і оподаткування" (1817) зіграли важливу роль у визначенні предмета і методу політичної економії як науки, а також в практичній розробці методології економічного дослідження. Рікардо вважав, що класова структура суспільства відіграє визначальну роль у функціонуванні економіки. Основне завдання політичної економії він бачив у встановленні законів розподілу "продукту землі" (тобто національного доходу і національного багатства) між трьома головними класами суспільства. В цьому була гідність методології Рікардо, але недолік її полягав у тому, що він не пов'язував спосіб розподілу зі способом виробництва матеріальних благ. Рікардо прагнув дослідити внутрішні об'єктивні закономірності капіталістичного способу виробництва і для цієї мети успішно застосовував метод логічної абстракції. Він також вважав, що в економічній науці можуть бути до певної міри застосовані методи точних наук, особливо наукова дедукція: поклавши в основу теорії ряд вихідних принципових положень, слід на їх основі розвивати все більш складні і конкретні закономірності.
В основу всієї своєї концепції він поклав закон вартості - визначення вартості товарів робочим часом. Він досліджував, наскільки все економічні категорії і явища відповідають або суперечать цьому основному принципу. Рікардо зробив спробу представити всю систему категорій капіталістичної економіки як єдність, підлегле, в кінцевому рахунку, закону вартості. Він критикував Сміта за непослідовність і подвійність в питанні про можливість застосування закону вартості до реального капіталістичному господарству. Однак методика Рікардо мала серйозні недоліки. Він спрощено розглядав багато процесів як результат безпосередньої дії вихідного закону і не досліджував складні посередні ланки в цих зв'язках. Так, він безпосередньо ототожнював вартість з ціною виробництва, ігноруючи логічні й історичні ланки між ними. Іншою особливістю методу Рікардо був переважно кількісний підхід до економічних категорій і закономірностям. В цьому була його сильна сторона: таким шляхом Рікардо прокладав шлях до застосування математики в економічних дослідженнях, але це обмежувало глибину аналізу, тягло до поверхневих зовнішніх явищ. Для Рікардо був характерний внеисторический підхід до суспільних явищ. Він розглядав капіталізм як єдино можливу, природну і вічну форму організації суспільства і не розумів, що закони її економіки відображають лише певну, історично минущу щабель розвитку суспільства.

Головне твір Рікардо "Начала політичної економії та оподаткування" складається з 32 глав. Питання економічної теорії займають перші 6 глав. Решта присвячені практичному застосуванню теорії. Д. Рікардо в «Засадах» заклав основу модельного методу в досліджень-пах економічної теорії. Основні положення методології дослідження Д. Рікардо: система політичної економії представлена ​​як єдність, підпорядкований-ве закону вартості; визнання об'єктивних економічних законів, тобто законів, що не залежать від волі людини; кількісний підхід до економічних закономірностей, тобто Д. Рікардо була зроблена спроба знайти кількісне співвідношення між такими категоріями, як вартість, заробітна плата, прибуток, рента і т. д. Д. Рікардо прагнув виявити закономірності, виключаючи випадкові явища, тобто дотримувався абстрактного методу. Головне завдання політичної економії Д. Рікардо бачив у визначенні законів, керуючих розподілом продукту між класами.

21. Рікардо про вартість. Теорія розподілу.

У теорії вартості, як і в освітленні більшості питань, Рікардо спирався на висновки Сміта і прагнув розвинути його погляди. Він ще більш чітко розмежував два фактора товару - споживчу і мінову вартості. Корисність (споживна вартість) є необхідною умовою мінової вартості, але не може бути її мірилом - мінова вартість всіх товарів, за винятком невеликого числа не відтворювальних благ (на кшталт картин старих майстрів або витриманих унікальних вин), визначається витратами праці на їх виробництво. Оскільки мінова вартість є завжди відносною, вираженої в певній кількості іншого товару (або грошей), Рікардо поставив питання про те, що поряд з нею існує абсолютна вартість. Це субстанція вартості, укладену в праці кількість праці. Мінова вартість є необхідною і єдино можливою формою прояву абсолютної вартості. Однак ця глибока ідея Рікардо, розвинена згодом Марксом, виражена у першого лише фрагментарно. Характерно, що незавершена рукопис, над якою працював Рікардо в останні дні свого життя, була озаглавлена ​​"Абсолютна і відносна вартість". Науковою заслугою Рікардо було заперечення тези Сміта про те, що вартість визначається лише витраченою працею при простому товарному виробництві і в умовах капіталістичного виробництва складається з суми реалізованих доходів. Такий підхід, як зазначалося вище, був, по суті, відмова від теорії трудової вартості і відкривав шлях для апологетической трактування прибутку і земельної ренти. Рікардо послідовно поклав в основу своїх поглядів визначення вартості витраченою працею. Багато уваги Рікардо приділяв питанню про вплив змін заробітної плати найманих робітників на вартість товарів, вироблених їхньою працею. Виходячи зі своєї трактування законів вартості, Рікардо заперечував вплив заробітної плати на вартість товарів. На його думку, вартість товару або кількість якогось іншого товару, на яке він обмінюється, залежить від відносної кількості праці, яка необхідна для його виробництва, а не від винагороди, яка виплачується за цю працю. Якщо підвищиться заробітна плата без всякого зміни продуктивності праці, то вартість товару від цього не зміниться. За інших рівних умов це не повинно вплинути і на ціну, за якою продається товар, а може лише змінити співвідношення між заробітною платою і прибутком в ціні товару. В умовах вільної конкуренції капіталісти не можуть перекладати приріст заробітної плати на ціни, а змушені жертвувати частиною прибутку. Ця проблема з самого початку носила гострий соціально-політичний характер, оскільки була тісно пов'язана з боротьбою робітничого класу за підвищення заробітної плати. Як і Сміт, Рікардо зіткнувся з великими труднощами в застосуванні теорії трудової вартості до умов капіталістичного виробництва. Йшлося про роль капіталу як накопичених і належать особливого класу засобів виробництва у створенні вартості, з одного боку, і у виробництві матеріального багатства (маси споживчих вартостей) - з іншого. Рікардо натрапив на проблему перетворення вартості в ціну виробництва і намагався вирішити її. Він бачив, що в реальному житті прибуток на капітал, що застосовується в різних сферах господарства, визначається розмірами цього капіталу. Інакше кажучи, норма прибутку має тенденцію врівноважуватися. Але це було б неможливо, якби товари обмінювались лише відповідно до витрат живої праці на їх виробництво. У цьому випадку галузі з низькою органічною будовою капіталу або з швидкою оборотністю капіталу мали б перевагу перед галузями з найвищою будовою капіталу і повільної оборотністю. Перші відповідно до більш значними витратами праці продавали б товари відносно дорожче і приносили б більш високі прибутки, однак тоді капітал ішов би в ці галузі, а галузі другого роду не могли б розвиватися. Щоб розв'язати цю суперечність і вмістити явище усереднення прибутку в свою концепцію, Рікардо був змушений модифікувати теорію вартості. Однак замість того, щоб вивести ціну виробництва і середній прибуток на основі закону вартості шляхом аналізу ряду посередніх ланок, Рікардо прагнув підвести ці категорії під закон вартості. В результаті його аналіз став непереконливим і вразливим для критики. Це дозволило критикам Рікардо "ловити" його на протиріччях і сприяло ослаблення його впливу на подальшу економічну думку. На цьому етапі аналізу Рікардо відмовився від своєї тези про те, що заробітна плата в принципі не впливає на вартість товару, намагався пояснити вплив відмінностей в складі і обороті капіталу на вартість (по суті, її перетворення в ціну виробництва) через різні впливу оплати праці на вартість. З цього приводу Рікардо критикував Маркс. Він говорив, що Рікардо мав визнати, що ці середні ціни відрізняються від вартостей товарів і не ототожнювати їх. При глибокому проникненні в суть проблеми, Рікардо знайшов би, що одне існування загальної норми прибутку обумовлює ціни витрат, що відрізняються від вартостей. Навіть якщо заробітна плата залишається незмінною, можна бачити, що розуміння цієї відмінності має більше значення, ніж проведений Рікардо аналіз тих змін в цінах витрат товарів, які викликаються підвищенням або падінням заробітної плати. Рікардо певною мірою показав механізм переливу капіталу, що забезпечує рівняння норми прибутку. У цьому процесі важливу роль відіграє кредитна система, яка значно розвинулася в порівнянні з часом, коли це питання розглядав Сміт. Перелив капіталу здійснювався не шляхом механічного переходу фінансів з менш прибуткових у більш прибуткові галузі (хоча і це мало місце), а шляхом скорочення позикової частини капіталу в малоприбуткових і її збільшення в високо прибуткових підприємствах.

Теорія розподілу будується Рікардо на основі трудової теорії вартості (цінності). Рікардо виходить з визнання єдиного джерела вартості суспільного продукту - саме праці найманих робітників. Він відкидає теорію продуктивності капіталу і концепцію про землю як джерело ренти. З позиції трудової теорії вартості Рікардо підходить до аналізу законів, що регулюють формування доходів основних класів суспільства.

22. Рікардо про капітал і ренти.

Аналіз земельної ренти був одним із серйозних досягнень Рікардо. Теорія ренти Рікардо побудована на основі трудової теорії вартості. Він вважав, що джерелом ренти є не якась особлива щедрість природи, а доданий до землі працю. Оскільки ресурси землі обмежені, доводиться обробляти не тільки кращі, але також середні і гірші ділянки. Вартість сільськогосподарської продукції визначається витратами праці на гірших ділянках, а кращі і середні дають підвищений прибуток. Але так як прибуток повинна усереднюють, капіталісти-орендарі змушені віддавати цей надлишок землевласникам у вигляді ренти. Найгірші ж ділянки не приносять ренти, інакше вона була б надбавкою над вартістю товару, що суперечило б вихідного пункту теорії Рікардо. Рента - це надлишок вартості над середнім прибутком, який обра-зуется за рахунок різної родючості і місця розташування земель. Д. Рікардо правильно охарактеризував диференціальну ренту як різницю між вартістю продуктів сільського господарства на кращих і на гірших ділянках. Д. Рікардо визнавав «закон спадної родючості грунту». В теорії про капітал, перш за все, звертає увагу положення про пряму залежність зниження рівня мінової вартості товарів від зростаючого використання в їх виробництві основного капіталу і переконаність в тому, що "чим більшу частку становить основний капітал, тим більше буде то падіння". Капітал - частина багатства країни, яка вживається у виробництві і складається з їжі, одягу, інструментів, сирих матеріалів, машин та ін., Необхідних, щоб привести в рух працю. Він зумів показати, що через нерівності прибутку на вкладений капітал останній переміщається з одного заняття в інше.

23. Теорія порівняльних переваг і кризи.

У вченні Рікардо багато виникло в результаті сприйняття їм і переосмислення ідей інших мислителів (Сміта, Сея, Мальтуса). Теорія порівняльних переваг створена Рікардо самостійно, і вона, мабуть, більше за інших його ідей зберегла значення для господарської практики аж до наших днів. Ця теорія відноситься до області зовнішньої торгівлі. Ще Сміт висунув положення, яке іноді називають принципом абсолютної переваги. Розвиваючи ідею природної свободи для умов міждержавного обміну, він висловився в тому сенсі, що кожній країні вигідно вивозити ті продукти, які відповідають природним і сприятливим перевагою цієї країни перед іншими.
До природних переваг відносяться ті, які пов'язані з кліматом, ґрунтами, надрами, географічним положенням країни і ін. До штучним - відносяться особливі вміння, притаманні деяким працівникам цієї країни, деякі продукти її виробництва, які тут вміють робити краще за інших, або вміють робити тільки тут. Здавалося б, принцип очевидний і не потребує поправок. Проте, Рікардо такі поправки вніс. Абсолютні переваги - це добре, але область їх занадто вузька. Набагато ширше і важливіше область порівняльних переваг. Він показав, що спеціалізація вигідна не тільки в тих очевидних випадках, коли вона диктується природними і кліматичними умовами. Необов'язково, щоб країна мала абсолютну перевагу по даному товару, тобто щоб витрати праці на виробництво одиниці певного товару були менше, ніж за кордоном. Досить, щоб вона мала порівняльну перевагу, тобто щоб по даному товару співвідношення її затрат з витратами інших країн було більш сприятливо для неї, ніж по іншим товарам. За допомогою цифрового прикладу Рікардо довів, що при певному співвідношенні витрат така країна все ж може виграти від спеціалізації на виробництві даного товару. Він довів вигідність (перевага) міжнародної торгівлі на основі зіставлення порівняльних витрат, тобто якщо різні країни мають порівняльну перевагу по різним експортним товарам, то міжнародний поділ праці і торгівля між цими країнами є взаємовигідною. Рікардо робив з принципу порівняльних переваг висновки про гармонійний розвиток міжнародних економічних відносин в умовах свободи торгівлі. У нього виходило, що торгівля згуртує всі цивілізовані нації в одну всесвітню общину.

24. Виникнення марксизму як економічного вчення. Біографія К. Маркса

Виник в 19-м столітті, як відображення процесів в суспільному житті Європи в кінці 19 століття. У цей час відбуваються промислові революції (від мануфактур до фабрик). Виникнення марксистської політичної економії було найбільш визначною подією в історії світової економічної думки XIX ст. Основоположники марксизму зробили справді революційний переворот в економічній думці, в розумінні предмета та методу досліджень, трактуванні категорій капіталізму, його соціальної природи і історичної долі. Цей переворот носив революційний характер. Стало можливо з'ясування неминучою загибелі капіталізму під ударами пролетарської революції, її об'єктивних передумов і всесвітньо-історичної ролі робітничого класу. Зрозуміло, що все це не було випадковістю, хоча особисті якості Маркса і Енгельса, їх таланти зіграли видатну роль. Формування марксизму було підготовлено всім ходом історичного розвитку, яке створювало необхідні передумови настільки важливої ​​події. Вони були різноманітні і назрівали під впливом різнорідних чинників. Важливе значення мали історичні умови, нерозривно пов'язані з крахом феодалізму і затвердженням капіталізму. Основоположники марксизму були сучасниками того і іншого. Початковий етап формування їх вчення відноситься до 40-м рр. XIX ст., Коли на зміну в передових країнах світу феодалізму йшов капіталізм. Цей процес супроводжувався і прискорювався надзвичайним загостренням класової боротьби, революційними потрясіннями. Тим самим створювалися передумови для появи марксистського вчення про суспільно-економічних формаціях і їх зміні як істотному змісті всесвітньо-історичного процесу, основі його періодизації. Це вчення було розроблено Марксом і Енгельсом ще в 40-х рр. і потім увійшла до скарбниці ідей марксизму, стало відігравати надзвичайно важливу роль в його розвитку, даючи можливість відмежування від антиісторизму буржуазної політекономії і визначення історичного місця общинного ладу, рабства, феодалізму, капіталізму. Стало очевидним, що і капіталізм має тимчасовий характер, поступиться, врешті-решт, місце соціалізму. У формуванні економічних передумов марксизму надзвичайно важливу роль зіграв промисловий переворот в Англії. Розпочатий в 70-х рр. XVIII ст., Він розвивався досить інтенсивно і в основному був завершений до 1825 р Виникнення машинної індустрії свідчило про те, що в результаті промислового перевороту капіталізм отримав адекватну йому матеріальну базу, міг розвиватися на її основі. З 1825 р в Англії стали повторюватися періодично економічні кризи надвиробництва. Це свідчило про те, що її економіка стала капіталістичної. В Англії переміг капіталістичний спосіб виробництва, його фабрична система знайшла класичні форми. Важливим було і те, що в 40-х рр. промисловий переворот інтенсивно розвивався в США і Франції, торкнувся Німеччину, Росію, назрівав в Японії. Виникла інша економічна ситуація, ніж за часів А. Сміта і Д. Рікардо. Для глибокого і всебічного аналізу капіталізму склалися необхідні передумови. Оцінка наслідків промислового перевороту в Англії стала важливою темою економічних дослідженні Маркса і Енгельса. Англійська фабрична система викликала небачене розвиток продуктивних сил. Стала очевидною прогресивність капіталізму, наочно виявилося визначальне значення продуктивних сил для розвитку капіталістичного суспільства, перш за все виробничих відносин, а також класової структури, політичної системи, ідеологічної надбудови.

К. Маркс (5.05.1818 - 14.03.1883) - основоположник міжнародного комунізму, творець системи, що охопила всі суспільні науки - економіку, соціологію, філософію, патологію і історію, вчитель і вождь міжнародного пролетаріату. Завдяки впливу батька, трірського адвоката Генріха Маркса, а також друга сім'ї Л. фон Вестфален, Маркс ще в шкільні роки засвоїв ідеї французького і німецького Просвітництва. З осені тисяча вісімсот тридцять п'ять Маркс - студент Боннського, а з жовтня 1836 - Берлінського університетів, де вивчав право, історію, філософію, теорію мистецтва. З 1837 він став прихильником філософії Гегеля, перш за все гегелівської діалектики, і зблизився з младогегельянців, які робили з гегелівського вчення радикальні атеїстичні і політичні висновки. У квітні тисяча вісімсот сорок одна Марксу було присвоєно ступінь доктора філософії за твір "Різниця між натурфілософією Демокріта і натурфілософією Епікура". У 1842 р. переїхав до Бонна і аж до 1943 працює співробітником, а потім редактором «Рейнської газети» в Кельні. У 1943 було відразу кілька подій: закриття газети, одруження з дочкою Л. фон Вестфален, переїзд в Париж. З 1844 по 1845гг. - вивчає політичну економію, філософію, соціологію. Знайомиться з Гейне, Прудона, Бакуніним, Енгельсом, з яким видає «Святе сімейство, або критика критичної критики». З 1845-48гг. знаходився в Брюсселі. До Німеччини повертається в 1848р. після короткочасного перебування в Парижі. У Кельні очолює «Нову Рейнську газету» в надії вплинути на наростання в країні революційного руху. Через свою газету в 1849р. публікує роботу «Наймана праця і капітал», після чого слід його вигнання з Німеччини, як виявилося, назавжди. І після короткочасного перебування в Парижі знаходить притулок в Лондоні (1850-1883гг). Саме в лондонський період життя він пише в числі багатьох творів і "Капітал". Емігрантське життя принесла Марксу суворі випробування. З семи його дітей вижило лише троє дочок. Самовіддана допомога Енгельса, вимушеного переїхати в Манчестер і почати працювати в конторі текстильної фірми, нерідко рятувала сім'ю Маркса від убогості. Ці роки Маркс вів інтенсивне листування зі своїм другом, що відобразила постійний обмін думок з питань теорії, політики, робітничого руху. З початку 80-х років здоров'я Маркс погіршився. У грудні 1881 його спіткав важкий удар - смерть дружини, а в січні 1883 померла старша дочка Женні. У січні 1883 Маркс захворів бронхітом, який спричинив за собою ряд ускладнень. 14 березня 1883 Маркс помер. Смерть Маркса викликала відгуки у всьому світі. На його похоронах, на Хайгетском кладовищі в Лондоні 17 березня 1883 Енгельс сказав пророчі слова: "І ім'я його, і справа переживуть століття". Ідеї ​​Маркса все більше затверджувалися в робітничому русі, чинили на нього формує вплив.

25. Капітал "Карла Маркса,

Ця книга з'явилася в той час, коли проблема соціальної нерівності стояла як ніколи гостро. Перший том «Капіталу» вийшов у світ в травні 1867 завдяки значній фінансовій підтримці свого друга Ф. Енгельса. Маркс не встиг завершити і підготувати до публікації другий і третій томи; вони були опубліковані вже після його смерті під редакцією Енгельса (в 1885 і 1894). До складу «Капіталу» в якості четвертого томи включають також рукописи «Теорії додаткової вартості» (1861-63), присвячені критиці буржуазної політекономії. Як підготовчих ступенів до «Капіталу» можна розглядати «Економічно-філософські рукописи 1844», «Економічні рукописи 1857-58 рр.», «Критику політичної економії» (1859) і «Економічні рукописи 1861-1863 рр.». Капітал »Маркса має чіткої і суворої структурою, яка в ускладненою і збагаченої формі відтворює гегелівську логіку. Перші три томи праці представляють собою об'єктивну логіку предмета (капітал як такої), четвертий - суб'єктивну логіку (відображення капіталу в повсякденному і науковому мисленні).

Перший том «Капіталу» складається з семи відділів та двадцяти п'яти глав. Предмет дослідження першого тому - процес накопичення капіталу. Перший відділ присвячений аналізу товару і його властивостей. У другому відділі дано аналіз умов перетворення грошей в капітал. У ньому К. Маркс вводить поняття такого товару, як робоча сила. Далі автор підводить читача до поняття додаткової вартості, доказ-вая, що обмін робочої сили на капітал відбувається шляхом обміну ек-вівалентов. Робочий створює вартість більшу, ніж вартість робо-чий сили. Відділи з третього по п'ятий присвячені теорії додаткової вартості. Тут автор розкриває причини зіткнення інтересів буржуазії і пролетаріату. Потрібно відзначити, що в цих відділах К. Маркс дає своє визначення капіталу як класової теорії. У шостому відділі відображені погляди автора на заробітну плату як на перетворену форму вартості і ціни робочої сили. Сьомий відділ присвячений розкриттю процесу накопичення капіталу. Кульмінацією цього відділу є формування автором загального закону капіталістичного накопичення: накопичення капіталу - результат збільшення розмірів підприємств в ході конкурентної боротьби і зростання абсолютної величини безробіття. У підсумку К. Маркс підводить до ідеї про природну загибель капіталізму і перемоги робітничого класу.

Другий том складається з трьох відділів. У першому відділі другого тому «Капіталу» автор дає опис поняття капіталу. Тут К. Маркс, на відміну від А. Сміта і Д. Рікардо (які бачили в капіталі речову форму), визначає його як форму вираження класових виробничих відносин.Другий відділ торкається питань швидкості обороту капіталу. Основою поділу капіталу на основний і оборотний, за Марксом, є двой-жавного характер праці. Складові елементи капіталу переносять свою вартість на товар конкретною працею, але при цьому одні з них переносять свою вартість повністю протягом циклу - це оборотний капітал, а інші поступово, беручи участь в кількох виробничих циклах, - це основний капітал. Третій відділ присвячений процесу відтворення. При простому процесі відтворення (в вартісному вираженні) кількість произве-денних засобів виробництва в одному підрозділі повинно збігатися з обсягом споживання в іншому підрозділі. При розширеному відтворенні (у вартісному вираженні) обсяг виробництва пер-вого підрозділу більше обсягу споживання другого підрозділу.

Третій том присвячений процесу капіталістичного виробництва. Пояснена тенденція норми прибутку до зниження. Зростання капіталу ве-дет до зниження частки змінного капіталу, що створює додаткову вартість. Зниження норми додаткової вартості скорочує норму прибутку. Додаткова вартість може виступати в таких формах: підприємцям-тельский дохід, торговельний прибуток, відсоток і рента.

У четвертому томі вивчається історія розвитку економічної теорії. Дається критика поглядів фізіократів, А. Сміта, Д. Рікардо та інших економістів.

"Капітал" Маркса мав революційно-руйнівну дію на основні принципи капіталізму. Тому немає нічого дивного в тому, що довгий час він був свого роду Біблією для самих різних революційних рухів, незалежно від того, в якій країні вони діяли. ...........Проте, до кінця XX століття ця книга вже втратила свою актуальність, так як рівень життя в більшості західних країн значно піднявся в порівнянні з тим, що було сто років тому внаслідок науково-технічного прогресу.

26. К. Маркс про товар і його властивості. Гроші та їх функції

Товар. Розглядаючи сучасне суспільство, ми знаходимо, що його багатство складається з товарів. Товар є продукт праці, вироблений не для власного споживання виробника або пов'язаних з ним осіб, а з метою обміну його на інші продукти. Отже, не природні, а суспільні особливості продукту роблять його товаром. Пояснимо це прикладом. Пряжа, яку пряде з льону дівчина в патріархальній селянській родині, щоб виткати потім полотно, споживаний самої ж сім'єю, є предмет споживання, а не товар. Але коли прядильник пряде льон, щоб обміняти у сусіднього селянина пряжу на пшеницю, або коли фабрикант примушує робітників день у день прясти багато центнерів льону, щоб продавати потім одержуваний продукт, то цей продукт є вже товаром. Звичайно, він є разом з тим і предметом споживання, але таким предметом споживання, якому належить відігравати особливу суспільну роль: він повинен бути обміняний. За зовнішнім виглядом лляної пряжі можна дізнатися, чи є вона товаром чи ні. Природа її може бути абсолютно однаковою, приготовлена ​​вона селянською дівчиною для свого приданого або ж фабричної робітницею, яка, ймовірно, ніколи не скористається з неї жодної ниткою. Тільки по суспільної ролі пряжі, по суспільної функції, виконуваної нею, можна дізнатися, чи є вона товаром чи ні.

Два фактори товару: споживна вартість і вартість (субстанція вартості, величина вартості). Товар є зовнішній предмет (річ), яка задовольняє будь-які людські потреби, в силу її властивостей. Товарне тіло (залізо) є споживча вартість, або благо. Споживча вартість здійснюється лише в користуванні або споживанні. Мінова вартість представляється у вигляді кількісного співвідношення, у вигляді пропорцій, в яких споживчі вартості одного роду обмінюються на споживчі вартості іншого роду. Як споживчі вартості товари розрізняються, перш за все, якісно, ​​як мінові вартості вони можуть мати лише кількісні відмінності, отже, не містить у собі споживчої вартості. Суспільно необхідний робочий час є те робочий час, який потрібен для виготовлення будь-якої споживної вартості при готівкових суспільно нормальних умовах виробництва і при середньому в даному суспільстві рівні вмілості та інтенсивності праці. Величина вартості даної споживчої вартості визначається лише кількістю праці, або кількістю робочого часу, суспільно необхідного для її виготовлення. Річ може бути споживною вартістю і не бути вартістю. Так буває, коли її корисність для людини не опосередкована працею (повітря). Той, хто продуктом своєї праці задовольняє свою власну потребу, створює споживчу вартість, але не товар. Річ не може бути вартістю, не будучи предметом споживання.

Гроші, або обіг товарів. Гроші виникли з товарного обігу історично. Спочатку обмін носив випадковий характер, потім він став постійним явищем і тоді із загальної маси товарів став виділятися один як загальний еквівалент. Поступово роль загального еквівалента закріпилася за золотом (або сріблом), яке і стало грошима.

Міра вартостей. Золото - загальна міра вартостей і тому стає грошима. Гроші - необхідна форма прояву іманентної товарів заходи вартості, - робочого часу. Вираз вартості товару в золоті є грошова форма товару або його ціна. Гроші є як загальне втілення людської праці, масштабом цін - як фіксований вагу металу. Ціна є грошове назву матеріалізованої в товарі праці. Форма ціни допускає можливість кількісного розбіжності величини вартості з ціною.

засіб обігу

а. Метаморфоз товарів. Процес обміну товару здійснюється у вигляді змін форм: Товар - Гроші - Товар. Товар - Гроші - перший метаморфоз товару або продаж. Гроші - Товар - другий (заключний) метаморфоз - купівля. Заключний метаморфоз одного товару утворює суму перших метаморфоз інших товарів. Два метаморфоза являють собою в той же час протилежні часткові метаморфози двох інших товарів.

b. Звернення грошей. Гроші функціонують як купівельний засіб. Рух грошей є лише рух власної форми товар. Для процесу звернення за даний проміжок часу. Маса грошей, що функціонують як засоби звернення дорівнює відношенню суми цін товарів до числа оборотів однойменних грошових одиниць.

c. Монета. Знак вартості. Вагова частина золота, представлена в ціні, або в грошовому назві товарів, повинна протистояти останнім в процесі звернення як шматок золота, або монета. У грошовому обігу немає можливості замістити металеві гроші в їх функції монети знаками з іншого матеріалу або простими символами. Закон обігу паперових грошей: випуск паперових грошей повинен бути обмежений тією їх кількістю, в якому дійсно зверталася б символічно представлене ними золото (срібло).

Гроші.

Товар, що функціонує в якості міри вартості є гроші.

а. Освіта скарбів. Щоб утримати у себе золото як гроші, треба перешкодити його утворення, його розчинення як купівельного засобу.

b. Засіб платежу. Функція грошей як засобу платежу полягає в протиріччях. Оскільки платежі взаємно погашаються, гроші функціонують лише ідеально як рахункові гроші або міра вартості. Гроші - індивідуальне втілення суспільної праці, як самостійне наявне буття мінової вартості (абсолютний товар).

с. Світові гроші. Виходячи за межі сфери обігу, гроші скидають з себе придбані ними в цій сфері локальні форми - масштаби цін, монети, знаків вартості - і знову виступають у своїй первісній формі зливків благородних металів. Світові гроші - загальний засіб платежу, загальний купівельний засіб.

27. К. Маркс про постійний і змінний капітал

Та частина капіталу, яка перетворена в робочу силу, в процесі виробництва змінює свою вартість. Вона відтворює свій власний еквівалент і понад те надлишок, додаткову вартість, яка, в свою чергу, може змінюватися, бути більше або менше. З постійної величини ця частина капіталу безперервно перетворюється в змінну (змінний капітал). Та частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва, тобто в сирий матеріал, допоміжні матеріали і засоби праці в процесі виробництва не змінює величини своєї вартості (постійна частина капіталу). Ставлення постійного капіталу до змінного він називає органічним будовою капіталу і пов'язує з ним динаміку зайнятості, рух норми прибутку та ряд інших явищ. Оскільки органічна будова капіталу внаслідок технічного прогресу підвищується, попит на робочі руки зростає повільніше, ніж величина капіталу. Звідси, за Марксом, неминучість зростання армії безробітних, а отже - погіршення становища робітничого класу в міру розвитку капіталістичного виробництва.

28. Маркс про додаткової вартості.

Це поняття є центральним у теорії Маркса. Додаткова вартість, за Марксом, є вартість продукту неопла-ченного праці робітників. Введення цього поняття дозволило показати, як без порушення закону вартості робітник отримує лише частину оплати своєї праці. Інтерес капіталіста полягає в тому, щоб якомога більше збільшувати складову його прибуток додаткову вартість. Він домагається цього цілу низку прийомів, аналіз яких становить одну з найцікавіших частин марксистського вчення і які можна звести до двох пунктів:

а) можливо більше подовжувати тривалість робочого дня, щоб збільшити кількість годин додаткової праці. Якщо, наприклад, господар зможе подовжити робочий день до 12 годин, його додаткова вартість буде складатися з 7 годин замість 5.

б) зменшити кількість годин, що присвячуються відтворенню засобів існування робітника. Якщо можна скоротити його з 5 до 3 годин, то, очевидно, що і таким прийомом, хоча і зворотним попередньому, додаткова вартість капіталіста точно так же піднімається з 5 до 7 годин. Але таке зменшення відбувається мимовільно, тільки як результат всіх індустріальних удосконалень або якихось організацій, що прагнуть до зниження вартості життя, наприклад споживчих кооперативів. Але і капіталіст може сприяти йому відкриттям уявних філантропічних фабричних лавок або додатком праці жінок і дітей, для підтримки яких потрібно менше коштів існування, ніж для дорослих робітників. Додаткова вартість підрозділяється на дві форми - абсолютну і відносну. Перша проводиться при незмінних технічних умовах праці за допомогою збільшення тривалості робочого дня, друга - при незмінній тривалості робочого дня і удосконалюються технічних умовах праці, що характерно для зрілого капіталізму.

29. К. Маркс про земельну ренту.

Погляди К. Маркса на теорію ренти збігаються з поглядами Д. Рікардо. Заслуга К. Маркса полягає у визнанні «абсолютної» ренти.Під пос-Ледней .понімается рента з земель гіршої якості (родючості) або більш віддалених від ринків збуту. (Розвиваючи рікардовскую теорію ренти, Маркс доводить існування поряд з диференціальної рентою, пов'язаної з відмінностями в родючості і місце розташування ділянок, ще й абсолютної ренти, зумовленої самим фактом власності на землю, що представляє, по суті, монополію).

Теорія ренти Маркса, з чудовою подробицею розвивається в главах 37-43 томи III, - це сама простота. По-перше, є "диференціальна рента", що випливає, як і у Рікардо, з відмінностей в родючості і місце розташування земельних ділянок різної категорії. Якщо ціна виробництва у окремо взятого капіталіста нижче середньої ціни виробництва продукту - Маркс наводить тут приклад фабрики, що використовує переваги рухової сили природного водоспаду, - то він отримає надлишковий продукт, який за величиною буде вище середньої норми, якщо припустити попит досить високим, щоб цей капіталіст зміг вийти зі своїм товаром на ринок. Конкуренція за користування водоспадом дозволить його власнику призначати орендну плату, вирівнюючи, таким чином, норму прибутку, що отримується капіталістами. Нехай норма прибутку визначається рівнянням r = (s - e) / (c + v), a "норма ренти" як е = е / (з + v). Тоді r = [? / (Q + 1)] - e. Різниця в величині? , Що випливають з відмінностей в місцевому рівні родючості землі, будуть компенсуватися відмінностями величин е, так що r залишиться однаковою для всіх галузей економіки. По-друге, може мати місце "абсолютна рента" - щось, відсутнє у Рікардо, - в силу тієї обставини, що сільське господарство має справу з капіталом, органічна будова якого нижче суспільно середньої величини. В результаті "цінність" сільськогосподарської продукції перевищує її "ціну виробництва". В нормальному випадку потік капіталу привів би до зниження норми прибутку в сільському господарстві до середнього показника, але так як існує приватна власність на землю, землевласник має можливість навісити на орендаря додатковий рентний платіж, еквівалентний надприбутки, одержуваної в землеробстві. Маркс ретельно уникає тверджень, що органічна будова капіталу в сільському господарстві дійсно нижче середнього показника, це, каже він, "питання, яке може вирішити тільки статистика" (том III, глава 45). Якщо ж це не так, тоді абсолютна рента відпадає і вся рента залишається диференціальної.

Марксова теорія абсолютної ренти не має ніякої сили поза рамками його теорії додаткової цінності і як наслідок необхідності перетворення цінності в ціну. Тому ми її опустимо, зазначивши лише один випливає з неї дивний висновок, ніби абсолютна рента негативна, якщо аграрний сектор характеризується більшою капіталоємністю в порівнянні з іншими галузями економіки, як це було справді в США і Великобританії після 1930 р Обговорення диференціальної ренти у Маркса більш докладний, ніж у Рікардо, але менш вичерпне. Маркс не зрозумів теорію Рікардо, згідно з якою повинні існувати оброблювані землі, за які рента не стягується (див., Наприклад, заключні сторінки глави 43 томи 111). Іншими словами, він не розумів, що існує граничний рівень інтенсивного, як і інтенсивного землеробства; це серйозне нерозуміння, якщо згадати, що введене Рікардо поняття граничної інтенсивності стало початком усього подальшого маржиналистской думки.

У цих розділах про ренту гідні згадки ще два моменти. У розділі 39 Маркс заперечує, припущення Рікардо, що попит на пшеницю абсолютно не еластичний, Цей погляд Рікардо, стверджує Маркс, є результат спостережуваного ефекту впливу посухи або несподівано високого врожаю, коли "раптова і короткочасна дешевизна не має достатньо часу для того, щоб надати своє повне вплив на зростання споживання ". Крім того, кількість пшениці, використовуваної для виготовлення віскі або пива, змінюється разом з коливанням цін на пшеницю, і падіння цін на пшеницю призводить до заміни хліба, виготовленого їх жита і вівса, пшеничним хлібом. Чи можна було очікувати від Маркса подібних коментарів. Настільки ж несподівані зауваження в розділі 45, що стосуються можливих витрат при використанні земельних угідь як пасовища замість ріллі, запозичені з "Багатства народів". Відділ VII томи III містить плутані зауваження щодо класичної концепції продуктивної тріади - земля, праця і капітал. Глава 48 вносить ясність в суть нападок Маркса на вульгарну політичну економію 35. У трьох інших розділах просто повторюється матеріал, викладений раніше.

30. Просте відтворення.

Всякий суспільний процес виробництва, що розглядається в постійному зв'язку і в безперервному потоці свого відновлення, є в той же час процесом відтворення. Жодне суспільство не може безперервно виробляти, тобто відтворювати, не перетворюючи безперервно певної частини свого продукту в засоби виробництва, або елементи нового виробництва. Просте відтворення є просте повторення процесу виробництва в незмінному масштабі. Вихідним пунктом процесу виробництва є купівля робочої сили на певний час. Просте повторення виробничого процесу, або просте відтворення, неминуче перевищує після закінчення більш-менш тривалого періоду всякий капітал в накопичений капітал, або капіталізовану додаткову вартість. Капіталістичний процес виробництва, розглянуті як процес відтворення, виробляє і відтворює саме капіталістичне відношення.

31. Виникнення історичної школи Німеччини. Ф. Ліст

Історична школа - напрям економічної думки другої по-Ловін XIX століття, представники якої розглядали політичну економію як науку про національне господарство. Німеччина, на відміну від Англії і Франції, в даний період (середина XIX століття) була економічно менш розвиненою країною, розділеною на дрібні держави аж до 70-х років XIX століття. Тому розвиток економічної науки в Німеччині має свої особливості. Німецька політична економія формувалася під впливом англійських і французьких теорій, зокрема учень Мальтуса і Бастіа. Німецька політична економія не прийняла ідеї єдності економічної теорії для різних країн, але ввела національну політекономію. Історичний напрям в політичній економії намагався намітити третій шлях між крайнощами економічного лібералізму і утопічного соціалізму. Прихильники цього напряму відкинули революцію і не ставили під сумнів приватну власність. Однак вони вважали за недостатнє уявлення про людину як про егоїстичний Homo economicus, зацікавленому тільки в особистій вигоді, не приймали формулу «laissez faire» і надавали великого значення національним історичним і географічним особливостям, "почуття спільності" і економічної ролі держави. Висунуті історичною школою ідеї заповнюють всю другу половину XIX століття. Найбільшого розквіту вони досягають в тече-ня останньої чверті його. Але дата їх походження сходить вище. Вона може бути віднесена приблизно до часу появ-лення в 1843 році маленької книги Рошером "Короткі основи курсу по-літичної економії з точки зору історичного методу". Історична школа - напрям економічної думки другої по-Ловін XIX століття, представники якої розглядали політичну економію як науку про національне господарство. Цей напрямок виник на противагу неокласичному. У розвитку історичної школи виділяють два етапи: «стара» історична школа (40-ті роки XIX століття); її ідеологами є-лись Ф. Ліст, В. Рошер; «Молода» історична школа (80-ті роки XIX століття); її представниками були Л. Брентацо, Е. Дюркейм, В. Зомбарт.

Фрідріх Ліст (1789-1846) є найбільш видатним ідеологом німецької буржуазії першої половини XIX ст. У своєму основному творі "Національна система політичної економії" (1841) Лист заявив себе поборником національної єдності Німеччини і перетворення її під опікою протекціонізму в першорозрядних індустріальну державу, здатну до економічної і політичної експансії на світовій арені. Спроба обгрунтувати цю економічну програму призвела Ліста до різкої опозиції класичній школі і політичної економії з її орієнтацією на фрітредерство як природну економічну політику держави.

Лист при цьому залишав наукові позиції класиків, які зуміли намацати ряд загальнозначущих законів розвитку капіталізму. Їм (поглядам) протиставлялося вульгарне вчення про "націоналізацію економіки", згідно з яким економіка окремих країн розвивається за своїми власними законами, і тому для кожної країни характерна своя, "національна економія", завдання якої полягає у визначенні найбільш сприятливих умов для розвитку продуктивних сил даної нації. Лист фактично закреслював політичну економію як науку, розчиняючи її в економічній політиці.

Центральне місце в системі "національної економії" Ліста зайняло його вчення "про виховному протекціонізм". Воно зводилося до того, що держава повинна забезпечити швидкий індустріальний зростання країни шляхом встановлення урядових митних зборів.

Обґрунтуванню цієї ідеї присвячена вульгарна схема Ліста про стадії господарського розвитку. Лист стверджував, що в "економічному відношенні" нації повинні пройти через наступні стадії розвитку: первісна дикість, пастуша, землеробська, землеробсько-мануфактурна і, нарешті, землеробсько-мануфактурно-комерційна. остання представляється Лісту господарським ідеалом, досягнення якого неможливо без політики промислового протекціонізму. Лист стверджував, що найбільшою продуктивною силою, найбільшим багатством володіє нація, яка до досконалості розвиває на своїй території всі галузі фабричної промисловості; яка розмірами своєї території і рівнем сільськогосподарської продуктивності забезпечує фабричному населенню найбільшу частину необхідних йому харчових продуктів і сировини.

Його теорія "продуктивних сила" нації обгрунтувала цю політику. Лист вважав глибоким оману класичної школи то, що вона предметом своїх досліджень зробила лише матеріальні багатства або мінові цінності і вважала продуктивності силою лише фізична праця. Лист вказував, що Сміт взагалі не розумів суті продуктивних сил.

Перераховуючи "джерела" продуктивних сил націй, Лист вказував на християнство, единоженства, знищення рабства і кріпосного права, престолонаслідування, винахід, книгодрукування, пресу, пошту, монетну систему, міри ваги і довжини, календар і годинник, поліцію безпеки, введення вільного землеволодіння і шляхи сполучення. Лист взагалі вважав, що важко уявити собі закон або державна установа, які не чинили б впливу на продуктивні сили.

Лист відкидав твердження Сміта в його вченні про продуктивну працю, що сфера так званого нематеріального виробництва є непродуктивною. Тим самим Лист відкидав прогресивну ідею Сміта про те, що витрати на держави, на церкву і т.д. повинні бути обмежені до мінімуму, оскільки ці установи є faux frais виробництва.

Лист про поділ праці.

Лист звинувачував Сміта в тому, що бажання представити своє вчення про розподіл праці в найвигіднішому світлі було для нього перешкодою до більш повному дослідженню ідеї "продуктивної сили". З питання про поділ праці Лист бачив помилку Сміта в тому, що він вказав на дію закону поділу праці стосовно лише до окремого підприємству в промисловості або в сільському господарстві; що Сміт поширював дію цього закону на "всю сукупність мануфактурних і землеробських сил і взагалі на все економічне становище країни".

Лист "вища поділ праці" в країні бачив у поділі праці розумового і праці фізичного.Обидва ці види поділу праці знаходять в тісній взаємодії. "Наісовершеннейшее поділ праці" і "найкраща комбінація продуктивних сил", на думку Ліста, опиняються в матеріальному виробництві, в землеробстві і фабрично-заводської промисловості, що знаходяться у взаємодії.

Лист протиставляв поділу праці та асоціації продуктивних сил між окремими місцевостями однієї і тієї ж країни міжнародний поділ праці та міжнародну асоціацію продуктивних сил. Трактування Лістом проблеми поділу праці перебувала в тісному зв'язку з його поглядами на "національну" політичну економію.

32. Поняття маржиналістськуреволюції, її причини та загальний вміст

В середині XIX ст. класична школа політичної економії виявилася в стані кризи, так як її теорія базувалася на витратній трактуванні цінності і не могла пояснити ряду гострих проблем економіки. Найбільш слабким місцем класичної школи було те, що вона слабо була зорієнтована на суб'єкта-споживача, заради якого здійснюється виробництво. Погляд класичної школи був прикутий до виробника. Вихід з кризи знайшли маржиналісти. Цей напрямок економічної думки виник в останній третині XIX ст., Яке широко використовує в ана-ліз економічних процесів і законів граничні величини. Основні положення маржиналізму наступні: використання граничних величин як інструментів для аналізу через трансформаційних змін економічних явищ; основою вивчення є поведінка окремих фірм і поняття по-требности покупця; дослідження раціонального розподілу ресурсів і знаходження оптимального використання цих коштів; предметом аналізу є питання стійкого стану економі-ки не тільки на макро -, але і на мікрорівні; широке застосування математичних методів для прийняття оптималь-них рішень статистичних завдань; гедонізм, тобто життя заради щастя. Маржинальна революція - перехід від концепції класичної еконо-мічного школи до неокласичної теорії (маржиналізму). Маржиналістська революція проходила в два етапи. Перший етап маржиналізму (70 - 80 роки XIX століття) пов'язаний з іменами Джевонса (1835 - 1882) - засновника математичної школи, Менгера (1840 - 1921) - засновника австрійської школи, Леона Вальраса (1834- 1910) - засновника Лозанський школи. Цей етап отримав назву «суб'єктивного спрямування» в політич-кою економії внаслідок постановки теорії граничної корисності товару умовою визначення цінності товару. Останнє трактувалося з позиції конкретного споживача на психологічному рівні. До недоліків цього етапу відносять наступне: категорія корисності товару розглядалася як незалежна від коли-пра інших товарів; оптимальний розподіл ресурсів зводилося до максимізації сово-купності корисностей для суспільства в кількісному вираженні. Другий етап маржинальної революції відносять до 90-х років XIX століття. Виразниками ідей цього етапу є Альфред Маршалл (1842 -1924) - професор політичної економії Кембриджського університету, засновник кембріджської школи; Джон Бейтс Кларк (1847 - 1938) - професор Колумбійського університету, представник американської школи маржиналізму. Для другого етапу характерний відмови від «суб'єктивного спрямування» по-літичної економії і відкидання психологічного аспекту оцінки корисності речей. З ущность маржиналістськуреволюції. По-перше, здійснився переворот в методах аналізу. А саме: а) центр ваги в аналізі був рішуче переміщений з витрат і витрат на кінцеві результати; б) в якості вихідного моменту для економічної теорії прийнята суб'єктивна мотивація економічної поведінки індивідів (на відміну від в неличностного трактування в попередніх теоріях); в економічну науку був вперше внесений принцип граничності. Класична наука зазвичай використовувала середні величини, так як вважалося, що саме вони показують закономірності. Однак маржиналісти дійшли висновку про те, що істотні закономірності відображають не середні, а граничні величини. Виник граничний аналіз. По-друге, істотно змінилася постановка завдань. Класики акцентували увагу на динамічних задачах (економічне зростання, збільшення суспільного багатства). Маржиналісти зробили упор на статичних задачах, характерних для короткострокових періодів, в які величини не встигають змінитися. При цьому аналізуються різні способи використання ресурсів для задоволення потреб, для вибору найкращого (оптимального) - цільова функція.

33. Карл Менгер (1840 - 1921)

- основоположник австрійської школи маржиналізму, професор кафедри політичної економії Віденського університету. У 1871 році він опублікував книгу «Підстави політичної економії», де досліджував порушення фізіологічної рівноваги людини як результат незадоволення бажань і прагнень. Методологія дослідження К. Менгера зводиться до мікроекономічному аналізу. Автор «Підстав політичної економії» вважав, що економічні процеси слід вивчати через «... їх причинний зв'язок і закони, якими вони керуються». Критерій економічного характеру благ він визначав з відносини між потребою в благах і кількістю благ. Подібність менгеровской методології з класичною проявилося у відсутності застосування математичних методів. Принцип знижується корисності стверджує, що вартість (цінність) будь-якого блага визначається тією найменшою корисністю, яку має остання одиниця запасу. Ця найменша корисність залежить від співвідношення кількості благ (об'єктивний фактор) і інтенсивності споживання індивіда (суб'єктивний фактор). Тому кожна додаткова одиниця блага отримує все меншу і меншу цінність. Цінність матеріальних благ визначається за шкалою конкретних по-потреб конкретної людини. К. Менгер розділив економічні блага на порядки - так звана шкала Менгера. Вона являє собою спробу пояснити місце кожного блага в шкалі корисностей і ступінь насичення потреби в ньому, причому розрізняється абстрактна корисність різних категорій благ (предмети харчування, одяг, взуття, паливо, прикраси і т. П.) І конкретна корисність кожної одиниці даного роду благ (наприклад, першого, другого, третього і т. д. кілограми хліба; першої, другої, третьої і т. д. пари взуття). Блага першого порядку - це найбільш нагальні блага (споживчі), що забезпечують безпосереднє задоволення людини. Блага бо-леї високих порядків - це блага, які використовуються для виробництва споживчих благ. В результаті цього використання споживчі блага наділяють цінністю йдуть на них приготовлені виробничі ресурси.

Благами вищого порядку виступають засоби виробництва. До останніх К. Менгер також відносив «користування капіталом і діяльність перед-цям». Обмін виникає, коли блага одного суб'єкта для нього менш бажані, ніж блага іншого індивіда. У останнього таке ж ставлення до власних товарів. Обмін для них взаємовигідний, але нееквівалентний. Разом з вигодою обмін, по Менгеру, являє собою економічну жертву, забирає «частину економічної користі, яку можна отримати з існуючого мінового відносини». Менгер відносить торговців до виробників, подібно землевладель-цям і фабрикантам, оскільки вони сприяють більш повному удов-летворенію людських потреб, тобто їх діяльність відповідає цілям будь-якого господарства. Пропорції стягується обміну благ визначаються співвідношенням їх граничних корисностей.

34. Джон Бейтс Кларк (1847 - 1938)

- професор Колумбійського універ-тету, засновник американської школи маржиналізму. Серед ряду його наукових праць виділяють роботи «Філософія багатства» (1886 г.) і «Розподіл багатства» (1899 р). Дж. Б. Кларк розділив економічну науку на три області: універсальна економіка - дослідження загальних законів виробничих-ної діяльності, в тому числі закон граничної корисності, спадної продуктивності праці і капіталу, народонаселення; соціально-економічна статика - вивчення рівноважного стану суспільства без урахування процесу розвитку; соціально-економічна динаміка - розгляд змін економічних процесів і явищ в часі, причому динамічний про-процес вивчається як результат виключно зовнішнього впливу. В теорії граничної продуктивності Дж. Б. Кларка кожен фактор виробництва (земля, праця, капітал) має відповідної продуктивністю і створює дохід, частку від якого і отримує власник фактора. Це положення було виправданням справедливості існування капіталістичного суспільства. Дж. Б. Кларк сформулював закон «спадної граничної виробляй-ність». Він заснований на трактуванні закону спадної родючості грунту як універсального і звучить так: якщо хоча б один фактор вироб-ництва залишається незмінним, то додаткове збільшення інших факторів буде давати все менший і менший приріст продукції; тобто в процесі виробництва спостерігається спадна продуктивність праці і капіталу. Виходячи з цього, Дж. Б. Кларк сформулював також так званий закон Кларка, за яким цінність. Заробітна плата, на думку Дж. Б. Кларка, визначається «граничною продуктивністю праці» робітників. Під останньою слід розуміти продуктивність праці робітника, що відноситься до «зони байдужості». Іншими словами, при незмінному рівні вкладень капіталу існує межа ( «зона байдужості»), коли останній з найнятих робітників не може забезпечити виробництво навіть тієї кількості продуктів, яке він привласнює собі. Далі збільшення чисельності робочих веде до падіння продуктивності праці кожного нового працівника. Звідси Дж. Б. Кларк зробив висновок про те, що розміри заробітної плати залежать від продуктивності праці і від рівня зайнятості робітників. Чим більше чисельність зайнятих робітників, тим нижче буде виробляй-ність праці та розмір заробітної плати.

35. М. І. Туган-Барановський.

Ліберально-реформістський напрямок марксизму в Росії ( "легальний марксизм") розвивали М. І. Туган-Барановський, П. Б. Струве, С. Н. Булгаков. Михайло Іванович Туган-Барановський (1865-1919) був одним з найбільш популярних, визнаних в країні і за кордоном економістів кінця XIX-початку XX ст. Це було обумовлено як багатогранністю його наукової діяльності, так і значимістю він розробляє проблем. У першій своїй книзі "Промислові кризи в Англії" (1894) він слідував ідеям II тому "Капіталу" К. Маркса, а й зазначав, що механізм криз криється в нестачі банківських ресурсів. Відстоював ідею необхідності розвитку капіталізму в Росії, відкидав тезу народників про міцність селянської громади, корисності її збереження за допомогою переділів землі. Розглянувши господарську еволюцію Англії, Туган-Барановський на противагу народникам стверджує теза про реальне існування і швидке зростання російського капіталізму.
Підсумком дослідження російського капіталізму стала книга "Російська фабрика в минулому і сьогоденні" (1898). Кустарна промисловість, незважаючи на широкий розвиток в Росії, неминуче проходить різні ступені підпорядкування капіталу. Капіталістична фабрика є вищою формою організації виробництва. Вже після 90-х рр. Туган-Барановський відходить від ортодоксального сприйняття ідей Маркса і одним з перших висуває ідею з'єднання трудової теорії вартості з теорією граничної корисності ( "Теоретичні основи марксизму") (1905). Він стверджував, що граничні корисності вільно відтворених господарських благ пропорційні їх трудовим вартостям. Це співвідношення отримало назву "теореми Туган-Барановського". Трудова вартість - визначальний фактор, корисність блага - визначається. Ця теорема отримала розвиток в роботах інших економістів, в концепціях, що розкривають сенс економічного оптимуму. Громадський попит Туган-Барановський розглядав як прояв суспільної потреби, суспільне пропозицію - як результат поділу праці з різних галузей і сфер виробництва. Тим самим вчений виділяв об'єктивні і суб'єктивні чинники, що лежать в основі ціни. Туган-Барановський побудував концепцію різнорівневих цін і цінностей (вартостей) і їх методичної непоєднуване з теорією розподілу ( "Соціальна теорія розподілу" (1913)). Він модифікував схеми відтворення Маркса, ввівши три підрозділи суспільного виробництва, піддав критиці Марксов "закон тенденції норми прибутку до зниження". У роботі "Соціалізм як позитивне вчення" Туган-Барановський розглядає систему державного соціалізму як одну з форм суспільного устрою. Він вважає, що елементи примусу зберігаються до тих пір, поки сама людина не навчиться підкоряти свої інтереси суспільним. Соціальним ідеалом, на думку вченого, є не "соціальну рівність, а соціальна свобода. Суспільство абсолютно вільних людей - ось кінцева мета суспільного прогресу". Однак соціальний ідеал "повністю ніколи не буде досягнутий", в наближенні до нього і "полягає весь історичний прогрес людства". Туган-Барановський був блискучим педагогом, виступав з публічними лекціями. Одним з його видатних учнів був М. Д. Кондратьєв - економіст зі світовою популярністю. За підручником Туган-Барановського "Основи політичної економії" навчалося не одне покоління студентів, навіть і в 20-і рр. - при радянській владі. На думку Н. Д. Кондратьєва, Туган-Барановський "в області економічної теорії був першим, хто змусив європейську думку серйозно прислухатися до руху її на сході Європи, в Росії ... більше, ніж будь-хто, сприяв тому, щоб поставити російську економічну науку в ряд європейської ".

36.Економічні погляди В. І. Леніна.

Радикальне напрям російського марксизму очолював В. І. Ульянов (Ленін) (1870-1924). Численні роботи його пронизані ідеєю неминучості руху російського капіталізму до пролетарської революції і можливості побудови соціалізму в Росії, незважаючи на її економічну відсталість від Заходу. Всі питання перетворення суспільства Ленін вирішував за допомогою революційного насильства, здійснюваного пролетаріатом на чолі з марксистською партією. В. І. Ленін написав кілька робіт на економічні теми, але найбільш великої серед них була книга "Розвиток капіталізму в Росії" (1889), в якій марксистська теорія була застосована до аналізу економічного розвитку Росії. Ленін, використовуючи офіційну статистику, охарактеризував розвиток національного ринку в результаті посилення суспільного поділу праці. Промисловість переходить на машинно-фабричну основу, в сільському господарстві здійснюється розклад селянства на заможних (куркулів) і бідних (пролетарізірующіхся) виробників, поміщицькі господарства набувають все більш торговий характер. Ростуть міста і міське населення. Все це характеризує перетворення феодального ладу Росії в капіталістичний, а значить, країна не має якогось особливого шляху розвитку. Вона рухається в загальному руслі світового прогресу - до розвиненого капіталізму, а потім - до соціалізму. Важливим твором Леніна в аналізі сучасного йому суспільства стала робота "Імперіалізм як вища стадія капіталізму" (1916). У ній Ленін визначає характерні риси капіталізму наприкінці XIX-початку XX ст. і формулює основні тенденції капіталістичної економіки. На його думку, імперіалізм є загниваючий, паразитичний і вмираючий капіталізм. Він увійшов в епоху глибокого загострення всіх своїх протиріч, яке означає не що інше, як загальна криза капіталізму. На цій стадії відбувається повна підготовка соціалістичної революції. Цією концепції послідовники Маркса і Леніна дотримувалися аж до 90-х рр. ХХ ст., Коли в загальну кризу потрапив соціалізм і стався його розпад. Вчення про соціалізм Ленін спочатку розробляв відповідно до принципів "Маніфесту Комуністичної партії" К. Маркса і Ф. Енгельса. Він стояв на позиціях повного усунення приватної власності і переходу до суспільної власності, ліквідації ринкових відносин, одержавлення всієї економіки і здійснення централізованого управління господарством. Однак повний розвал російського господарства і соціальний протест проти політики більшовиків змусив Леніна розробити принципи нової економічної політики. Сталося відродження приватної власності, ринку, грошей, підприємництва, але при збереженні диктатури пролетаріату. Ленін намагався знайти шлях поступового перетворення капіталізму в соціалізм з допомогою господарського розрахунку і кооперації. Однак ці ідеї виявилися утопічними. Всі елементи ринкових відносин і економічної демократії були знищені в 30-і рр. за допомогою масового терору.

37. Провідні вітчизняні економісти А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьєв, Л. В. Канторович, Н. І. Бухарін

Микола Дмитрович Кондратьєв (1892 - 1938) - російський економіст. Народився в сім'ї селянина, закінчив юридичний факультет Пе-тербургского університету. У жовтні 1917 року був заступником міні-стра продовольства в Тимчасовому уряді. Після жовтня 1917 року він працював в Сільськогосподарської академії, а потім очолив Кон'юнктурний інститут. У 1938 році був розстріляний за безпідставним об-винен.

Аграрне питання. Рішення аграрного питання Н. Д. Кондратьєв бачив в соціалізації землі. Він приходить до висновку, що в селі має бути зрівняльний сімейно-трудове користування землею і кожна праця-щемуся земля повинна надаватися безоплатно. Вчений виділяв три прийнятні форми землекористування - особисту, громадську і артільну, але вважав, що вибір форми повинен здійснюва-ляться на місцях.

Кооперація. Н. Д. Кондратьєв вірив в можливість широкої кооперації в сільському господарстві. Позитивні сторони кооперації полягають у відсутності акценту на прибуток і в можливості зростання виробляй-ності праці. До принципам кооперування вчений відносив добро-вільність і послідовний перехід до вищих форм кооперації.

Теорія довгих хвиль. Можливо, його інтерес до довгих хвилях був викликаний Туган-Барановським, якого Кондратьєв вважав "найбільшим російським економістом всіх часів". Кондратьєв вперше сформулював свою теорію довгих хвиль в 1922 р Аналіз найважливіших економічних показників в чотирьох країнах за період, приблизно рівний 140 років, привів Н.Д.-Кондратьєва до думки про існування великих періодичних циклів тривалістю приблизно 50 років. Кожен цикл складався з двох фаз - підйому і спаду. Період тривалості і причину возникно-нення циклів Н. Д. Кондратьєв пов'язував з революційним обновлени третьому виробничих засобів.

Олександр Васильович Чаянов (1888 - 1939) - видатний учений, еко-номістів-аграрник. Народився в Москві. Закінчив Московський сельскохо-господарському інститут. У 1919 році очолив Науково-дослідний інститут сільськогосподарської економіки. За свої погляди був реп-рессірован і в 1939 році розстріляний.

Аграрне питання. Рішення аграрного питання А. В. Чаянов бачив в соці-алізації землі. Сутність соціалізації, з його точки зору - в зрівняні-тельном розподілі землі: за трудовою нормою, тобто селянин повинен отримувати наділ землі, який він міг би обробити працею своєї сім'ї, або по споживчої нормі наділу, щоб дохід з землі задовольнив всі потреби його сім'ї.

Теорія селянського господарства. Селянське господарство орієнтується на оптимальне поєднання цоколі і тягот праці. А. В. Чаянов говорив про виняткову виживаності селянських господарств в умовах трива-ного і значного падіння цін, а також зростання витрат, по-кільки вони не женуться за прибутком.

Кооперація. Розвиток села і вихід з кризи вчений бачив в ство-ванні кооперації. Система кооперації представлялася йому як сукупність-ність спілок кооперації, що відала окремими галузями селян-ського господарства.

А. В. Чаянов визнавав перевагу крупного господарства над дрібним. Для Росії, вважав він, переважно поєднання сімейних селянських господарств з великими кооперативами: останні беруть на себе пе-переробкою, транспортування і реалізацію продукції, а також креди-тованіе селянських господарств. Леонід Канторович (1912-1985). Канторович народився в Санкт-Петербурзі в родині лікаря, був вундеркіндом. З випередженням на кілька років він закінчив математичний факультет ЛДУ (в 18 років) і вже через чотири роки отримав звання професора. З 1938р. інтереси Л.В.Канторовича були нерозривно пов'язані з економічними дослідженнями і рішенням народногосподарських проблем. Найбільшим його відкриттям є введення в математичну та економічну науки поняття "лінійне програмування" (1939). . За розробку цього методу Канторович - єдиний з радянських економістів - був удостоєний Нобелівської премії з економіки в 1975 р Лінійне програмування є універсальною математичною моделлю оптимального функціонування економічних систем. Основна заслуга Л.В.Канторовича полягає в розробці єдиного підходу до широкого кола економічних задач про найкращому використанні ресурсів на базі лінійного програмування. Їм були введені "двоїсті оцінки" ресурсів (сам Л.В.Канторович називав їх об'єктивно зумовленими оцінками), що показують ступінь цінності цих ресурсів для суспільства. Двоїсті оцінки отримали різноманітне тлумачення в залежності від розглянутого кола завдань в роботах самого Л.В.Канторовича, його послідовників в СРСР і західних вчених (незалежно відкрили лінійне програмування в середині 1940-х років). Якщо в західній літературі найбільш популярні так звані "тіньові ціни" на ресурси, то улюбленим дітищем Л.В.Канторовича стала заснована на двоїстих оцінках теорія диференціальної ренти. Рентні оцінки дозволяють вимірювати вартість користування природними ресурсами, зокрема землею, водою, повітрям і т.п. Ця ідея набагато випередила свій час, передбачивши сучасні дослідження по економіко-екологічних проблем. Сам Л.В.Канторович розглядав створену ним теорію як має найважливіше прикладне значення для планової соціалістичної економіки наукову базу для всієї системи народногосподарських розрахунків. У зв'язку з цим з 1939р. він повністю перемикається на економічні дослідження і в 1942р. закінчує свою основну працю "Економічний розрахунок найкращого використання ресурсів". За досить короткий період часу Л.В.Канторович вдалося побудувати розгалужену економічну теорію на базі лінійного програмування, а також розробити основи математичної теорії. Однак Канторович продовжив розробку, як приватних завдань, так і загальних питань застосування математичного методу в економіці. З приватних завдань, перш за все, слід виділити транспортну задачу. Потім Канторович перейшов до вивчення оптимізаційних проблем на рівні народного господарства. По суті, вчений запропонував нову систему зміни в економіці, засновану на обліку обмеженості ресурсів, хоча в явному вигляді він не заперечував необхідності побудови ціни на основі вартості. Його коефіцієнти - це об'єктивно значуща ціна кожного з факторів виробництва з урахуванням умов повністю конкурентного ринку.

Бухарін Микола Іванович (1888-1938) - економіст, соціолог, історик науки, держ. і громадський діяч. Син вчителя. Бухарін займає, безсумнівно, чільне місце серед борців за перемогу соціалістичної революції. У партії Бухарін був з 1906 по 1937 рік, В. І. Ленін називав Бухаріна улюбленцем партії, найціннішим і найбільшим її теоретиком. Природно, що, будучи теоретиком, Бухарін багато в чому визначав економічну політику в країні. Бухарін був основним ідеологом політики непу. Між 1924 і 1926 рр. він розробив особливу програму індустріалізації і дав теоретичне обгрунтування того, як вона призведе до соціалізму в СРСР. Радянська індустріалізація за планом Бухаріна повинна була розвивати економічно і культурно сільський сектор, "відкрити нову епоху в співвідношенні між містом і селом, яка кладе кінець систематичного відстоювання села. Основа економічної програми Бухаріна полягала в переконанні, що індустріальний розвиток залежить від розширення ринку споживання. Накопичення в соціалістичній промисловості не може довго мати місце без накопичення в селянському господарстві. "Наша промисловість розвивається тим швидше, чим більше платіж здатний попит серед селянства ". Вірним показником зростання є не тільки капіталовкладення в промисловість, але" сума національних доходів, на основі чого все росте, починаючи від виробництва і закінчуючи армією і школою ". Бухарін вказав на три джерела отримання фонду для радянської індустріалізації. Перший - це зростаюча рентабельність самої державної промисловості, заснована на розширенні збуту і зниження собівартості. Другий - нові доходи від прогресивного оподаткування на процвітаючі капіталістичні елементи: то були доходи, які виправдовували м'яку політику по відношенню до цього прошарку населення. Третє джерело - це особисті заощадження, добровільно поміщаються в радянський банк і кредитні установи, спочатку це вклади куркулів-капіталістів, а потім, як сподівався Бухарін, вкладниками стануть і селяни з дрібним господарством. Перші два джерела Бухарін розглядав як "основні джерела", згадавши про особисті вклади тільки мимохідь.

38.Джон Мейнард Кейнс

(1883-1946) - видатний учений-економіст сучасності. Він навчався у не менш іменитого вченого, засновника Кембриджської школи економічної думки А. Маршалла. Але, всупереч очікуванням, не став його спадкоємцем і ледь не затьмарив славу свого вчителя.

Дж. Кейнс поставив завдання досягнення економічних пропорцій між національним доходом, заощадженнями, інвестиціями і сукупним попитом. Вихідним пунктом є переконання про те, що динаміка виробництва національного доходу і рівень зайнятості визначаються факторами попиту, що забезпечує реалізацію цих ресурсів. У тео-рії Дж. Кейнса сума споживчих витрат і інвестицій отримай-ла назву «ефективного попиту». Рівень зайнятості та національного доходу, за Дж. Кейнсом, визначаються-ється динамікою ефективного попиту. Зниження заробітної плати призведе не до зростання зайнятості, а до пере-розподілу доходів на користь підприємців. При зменшенні реальної заробітної плати зайняті не кидають роботу, а безробітні не знизять пропозиції робочої сили - отже, заробітна плата залежить від попиту на працю. Перевищення пропозиції робочої сили над попитом народжує вимушену безробіття. Повна зайнятість виникає тоді, коли рівень споживання і рівень капіталовкладень знаходяться в деякому відповідно. За рахунок виталкі-вання в ряди безробітних частини економічно активного населення дос-Тігана рівновагу в економічній системі. Таким чином, в теорії Дж. Кейнса можливе досягнення рівноваги і при неповній зайнятості. Дж. Кейнс висунув нову категорію - «мультиплікатор інвестицій». Механізм «мультиплікатора інвестицій» наступний. Інвестиції в будь-якій галузі викликають розширення виробництва і зайнятості в цій галузі. В результаті з'являється додаткове розширення попиту на предмети споживання, що викликає розширення їх виробництва у відповідних галузях. Останні пред'являть додатковий попит на засоби виробництва і т. Д. Таким чином, завдяки Інвестуванн-нию відбувається збільшення сукупного попиту, зайнятості та доходу. Держава повинна впливати на економіку, якщо обсяг сукупність-ного попиту недостатній. Як інструменти державного ре-вання Дж. Кейнс виділив кредитно-грошову і бюджетну по-літики. Кредитно-грошова політика впливає на збільшення попиту через зниження процентної ставки, полегшуючи при цьому процес інве-стірованія. Вплив бюджетної політики очевидно. Дж. Кейнс розробив принципи організації міжнародної фінансо-вої системи, які послужили основою створення Міжнародного ва-лютного фонду. Ідеї ​​такі: створення між державами клірингового союзу, який, по сло-вам Кейнса, «повинен забезпечити, щоб гроші, отримані від продажу пані товарів однієї країни, могли бути спрямовані на закупівлю товарів в будь-якій країні»; створення міжнародної квазівалюти - відкриття рахунків всім центральним банкам країн-союзниць для покриття свого зовнішнього дефіциту; величина квазівалюти залежить від розміру квоти країни у зовнішній торгівлі.

39. Основні положення "Загальної теорії зайнятості, відсотка і грошей».

«Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» є головною роботою Дж.М.Кейнса. Ідеї ​​цієї книги були із захопленням прийняті в колах буржуазії. Книгу назвали «біблією кейнсіанства». Західні економісти навіть проголосили «кейнсіанську революцію», яка, нарешті, переможе марксизм. А американський історик економічної думки Селигмен поставив книгу Кейнса поряд з «Багатством народів» Сміта та «Капіталом» К. Маркса. Вчення Кейнса стало своєрідною реакцією на неокласичну школу і маржиналізм, які панували в економічній науці до нього, і до яких колись належав і він сам як учень А. Маршалла і кембріджської школи. Економічна криза 1929-1933 рр. різко змінив погляди Дж.Кейнса, він рішуче й безоглядно пориває з поглядами А. Маршалла, його ідеями фрітрейдества і висловлює думку про те, що капіталізм доби вільної конкуренції вичерпав свої можливості. Основне положення загальної теорії зайнятості зводиться до наступного. Кейнс стверджував, що зі збільшенням зайнятості зростає національний дохід і, отже, збільшується споживання. Але споживання зростає повільніше, ніж доходи, так як у міру зростання доходів у людей посилюється «прагнення до заощаджень». «Основний психологічний закон, - пише Кейнс, - полягає в тому, що люди схильні, як правило, збільшувати своє споживання з ростом доходу, але не в тій же мірі, в якій росте дохід». Отже, за Кейнсом, психологія людей така, що зростання доходів веде до збільшення заощаджень і до відносного скорочення споживання. Останнє, в свою чергу, виражається в зменшенні ефективного (дійсно висунутого, а не потенційно можливого) попиту, а попит впливає на розміри виробництва і таким чином на рівень зайнятості. Недостатній розвиток споживчого попиту може бути компенсовано збільшенням витрат на нові інвестиції, тобто збільшенням виробничого споживання, зростанням попиту на засоби виробництва. Загальний обсяг інвестицій відіграє вирішальну роль у визначенні розмірів зайнятості. За Дж.М.Кейнсом, обсяг інвестицій залежить від спонукання до інвестицій. Підприємець розширює інвестиції до тих пір, поки знижується «підприємницька ефективність» капіталу (рентабельність, яка вимірюється нормою прибутку) впаде до рівня відсотка. Джерело труднощів полягає в тому, що, на думку Кейнса, рентабельність капіталу знижується, а рівень відсотка зберігає стійкість. Це створює вузькі кордону для нових інвестицій і, отже, для зростання зайнятості. Зниження «граничної ефективності капіталу» Кейнс пояснював збільшенням маси капіталу, а також психологією капіталістів-підприємців, їх «схильністю» втрачати віру в майбутні доходи. Відповідно до теорії Кейнса, загальний обсяг зайнятості визначається не від руху заробітної плати, а від рівня виробництва «національного доходу», тобто від ефективного сукупного попиту на споживчі та капітальні блага. Останній же, має тенденцію до відставання, до неврівноваженості, що робить повну зайнятість в умовах капіталізму явищем винятковим. Дж.М.Кейнс багато працював щоб довести помилковість використання заробітної плати як засобу лікування безробіття. Відносно економічних наслідків скорочення заробітної плати Кейнс думав так: по-перше, попит на працю і рівень зайнятості визначається реальною, а не номінальною заробітною платою, як учили економісти-класики; по-друге, зниження номінальної заробітної плати завжди супроводжується еквівалентним зниженням реальної, оскільки ціни в умовах конкуренції визначаються прямими граничними витратами, які в короткостроковому періоді складаються виключно їх трудових витрат; по-третє, оскільки реальне споживання це функція тільки реального доходу і реальна схильність до споживання у працівників менша за одиницю, вони після зниження заробітної плати витрачатимуть на споживання менше, ніж раніше; по-четверте, хоча трудові витрати й ціни знизилися, наступне зниження ставки процента буде нездатним стимулювати інвестиції, поєтому зниження заробітної плати призведе тільки до зниження сукупного попиту, а безробіття або збільшиться, або, в кращому випадку, залишиться на тому ж самому рівні. Ось чому, стверджує Кейнс, зменшення заробітної плати, навіть якщо це можна зробити, не здатне зменшити безробіття. Практично така ситуація неможлива, оскільки працівники не будуть жертвувати власною заробітною платою заради працевлаштування якогось невідомого безробітного. «Найрозумніша політика, - пише Кейнс, - полягає в підтримці стійкого загального рівня грошової заробітної плати». Убивчий висновок кенсіанской теорії лежить в тому, що при капіталізмі не існує ні одноного механізму, який би гарантував повну зайнятість. Кейнс стверджує, що економіка може бути збалансованою, тобто може досягти рівноваги сукупного обсягу виробництва при високому рівні безробіття та інфляції. Кейнс визнає, що безробіття - органічно притаманне капіталізму явище, яке «неминуче супроводжує сучасний капіталістичний індивідуалізм» і обумовлюється органічними вадами системи вільної конкуренції. Повна зайнятість (скоріше, випадкова, аніж закономірна) не забезпечується автоматично. «Ефективний попит, що поєднується з повною зайнятістю, - це спеціальний випадок, що реалізується тільки за умови, якщо схильність до споживання і прагнення інвестувати перебувають у певному співвідношенні ... Але воно може існувати лише тоді, коли поточні інвестиції (випадково або навмисно) обумовлюють попит, якраз рівний надлишку сукупної ціни пропозиції про-дукції в порівнянні з витратами суспільства на споживання в умовах повної зайнятості ». У «Загальної теорії ...» Кейнс відкинув класичну теорію попиту на гроші, віддавши перевагу власним теоретичним побудовам, в яких головну роль відіграє поняття норми відсотка. Він розглядав гроші як один з типів багатства і стверджував, що та частина портфелів активів, яку економічні агенти бажають зберігати у вигляді грошей, залежить від того, наскільки високо вони оцінюють властивість ліквідності. Тому і кейнсіанську теорію попиту на гроші називають теорією «переваги ліквідності». Ліквідність у Кейнса - це можливість продати за одиницю часу за максимальною ціною будь-яке майно. Економічні агенти, купуючи активи, віддають перевагу більш ліквідним через побоювання значних фінансових витрат за рахунок зниження ділової активності. Люди, в силу ряду причин, змушені зберігати хоча б частину свого багатства, у вигляді ліквідних грошових активів, таких як готівка, а не у вигляді активів менш ліквідних, але таких, що дають дохід (наприклад, облігації). І саме цей спекулятивний мотив формує зворотний зв'язок між величиною попиту на гроші і нормою позичкового відсотка: попит на гроші поступово збільшується з падінням норми позичкового відсотка на ринку цінних паперів. Таким чином, Кейнс рассматріватся попит на гроші як фунцию двох змінних величин. В інших однакових умов збільшення номінального доходу породжує збільшення попиту на гроші, що зумовлено існуванням транзакційного мотиву обережності. Зниження норми позичкового процента також збільшує попит на гроші через спекулятивні мотиви. Дж.М.Кейнс був прихильником присутності великої кількості грошей в обігу, що, на його думку, мало впливало на зниження процентної ставки. Це, в свою чергу, стимулювало б зменшення «обережності ліквідності» та збільшення інвестицій. На думку Кейнса, високий процент є перешкодою для перетворення грошових ресурсів в інвестиції, тобто він захищав необхідність максимального зниження рівня процента як засобу заохочення використання нагромаджень на виробничі цілі. Саме від Кейнса в більшій мірі бере початок концепція дефіцитного фінансування, або штучного накачування грошей в економіку, створення «нових грошей», яке є доповненням до загального потоку витрат і, тим самим, компенсує недостатній попит, зайнятість та прискорює зростання національного доходу. Дефіцитне фінансування на практиці означає відмову від політики збалансованого бюджету і систематичне збільшення державного боргу, що в свою чергу, передбачає використання інфляційних тенденцій як способу підтримки ділової активності на високому рівні.

...........