Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку менеджменту

Скачати 96.54 Kb.
Дата конвертації 12.10.2018
Розмір 96.54 Kb.
Тип шпаргалка

1. Генезис основних положень менеджменту як науки в розвинених державах до XXI століття

Тейлор стверджував, що менеджмент - це справжня наука, що базується на певних законах, правилах і принципах. Їх правильне використання дозволяє вирішити проблему зростання продуктивності праці. Якщо на науковій основі відібрати людей, навчити їх, застосовуючи прогресивні методи, активізувати їх діяльність з використанням різних стимулів і з'єднати воєдино роботу і людини, тоді можна отримати сукупну продуктивність, що перевищує внесок, зроблений індивідуальною робочою силою. Автори теорії "наукового менеджменту" вважали, що використовуючи спостереження, виміри, логіку і аналіз, можна вдосконалити багато операцій ручної праці, домагаючись більш ефективного їх виконання (аналіз змісту роботи і визначення її компонентів).

Облік людського фактора. Важливим внеском стало систематичне використання стимулювання з метою зацікавленості працівників у збільшенні продуктивності праці та обсягів виробництва. Передбачалася також можливість необхідного відпочинку і неминучих перерв у виробництві. Це давало керівництву можливість встановлювати норми виробітку і платити додатково тим, хто перевищував встановлений мінімум.

Наукове управління також виступало в захист відділення управлінських функцій обмірковування і планування від фізичного виконання роботи. Тейлор і його сучасники визнавали, що робота з управління - це певна спеціальність, і що організація виграє, якщо кожна група працівників зосередиться на тому, що вона робить краще за все. Раніше робітники самі планували свою роботу. Завдяки концепції наукового менеджменту управління стало широко визнаватися як самостійна галузь наукових досліджень. Вперше керівники, практики та науковці побачили, що методи і підходи, що застосовуються в науці і техніці, можуть бути ефективно використані в практиці реалізації цілей підприємства.

2. Генезис основних положень менеджменту як практики в розвинених державах до XXI століття

У практиці менеджменту існують приклади організацій, що виникли в далекій давнині й успішно функціонують і в даний час завдяки створенню раціональної структури управління. До їх числа відноситься римська католицька церква, що має найбільш просту структуру менеджменту: тато, кардинал, архієпископ, єпископ і парафіяльний священик. На жаль, еволюція менеджменту в Росії цього періоду вивчена недостаточно.1.Подготовка сучасних менеджерів-професіоналів неможлива без знання історії розвитку менеджменту. Менеджмент розвивався протягом століть, перш ніж перетворився в самостійну галузь знання, науку. Значний вплив на формування менеджменту зробили: школа наукового управління, класична (адміністративна) школа, школа психології і людських відносин, школа науки управління (кількісна школа), а також видатні представники цих шкіл, такі як Ф. Тейлор, А. Файоль, Е. Мейо та ін. 2.Риночная економіка вимагає адекватної їй системи управління, яка повинна зазнати радикальні перетворення разом з усім суспільством. 3.Большой значення набуває вивчення передового і прогресивного досвіду управління закордонних країн і використання його при аналізі власних управлінських проблем. Тому вивчення історії розвитку теорії і практики зарубіжного менеджменту вкрай актуально. У сучасних умовах перебудови економіки на основі ринкових відносин одним із пріоритетних її напрямків є вироблення основних теоретичних і методологічних позицій по використанню менеджменту в практичній діяльності російських організацій. Основною особливістю менеджменту стає пошук нових конкретних і реальних шляхів вдосконалення системи управління, вироблення позиції по різних проблемах управління стосовно до ринкових умов і на основі творчого осмислення передового закордонного досвіду.

3. Облік протиріч між політичними і економічними реаліями світової економіки і окремих держав в стратегії організації (фірм)

Економічна реконструкція світу, що розвивається підтверджує, що і в цьому сегменті світового господарства починають переважати тенденції до організації конкурентно-ринкової економіки, утворення структур, подібних за основними параметрами зі структурами промислово розвинених держав. Перетворення країн, що розвиваються в рівноправних учасників світового виробництва і обміну поступово усуває в системі планетарних продуктивних сил такі структури, які за своїми якісними параметрами, за формами суспільної організації представляють найбільш слабка ланка. Досить складні і суперечливі економічні реалії постсоціалістичного світу, і перш за все Росії. Перетворення Росії, як і інших постсоціалістичних країн, в інтегральну повноцінну частину світового господарства - справа майбутнього. В результаті мають місце умови, що породили тенденцію до розбіжності кількісних і якісних параметрів економічного зростання. Високі темпи зростання економіки - від 10 до 14% в передвоєнні п'ятирічки - не мали прямої кореляції з рівнем життя основної маси населення країни. Добившись в післявоєнні десятиліття істотної переваги над США у виробництві сталі, цементу, нафти, скла, залізної руди, комбайнів, тракторів і багатьох інших видів промислової продукції, Росія до кінця 90-х років більш ніж в 10 разів поступалася Сполученим Штатам за ВВП на душу населення. У Росії середні темпи зниження реального ВВП в 1992 -1996 рр. перевищили 9,3%, в 1996 р - 6,0%. У 1997 р з'явилася позитивна динаміка зростання ВВП, яка була перервана валютно-фінансовою кризою в серпні 1998 р За розрахунками МВФ зниження темпів зростання економіки Росії в 1999 р складе 6%. Закінчення епохи протистояння двох систем, усвідомлення очевидного факту, що війни третього тисячоліття навряд чи виявлять переможця, вперше в історії людства перевели проблему загального скорочення озброєнь і конверсії військового виробництва в сферу практичних рішень.

4. Доктрина постіндустріального розвитку Заходу. Формування сучасних чинників економічного зростання

Дктріна постіндустріалізму виступає в ряді аспектів як надмірно об'єктивістська, так як не дає досліднику інструменту аналізу причин того розвитку, яке призвело до становлення індустріального, а пізніше і постіндустріального суспільства. Фактично не пропонуючи комплексної оцінки процесів переходу від до-індустріального суспільства до індустріального, не приміряючи його з процесом становлення постіндустріального суспільства, концепція постіндустріалізму фіксує і пояснює лише сучасні соціальні трансформації, не намагаючись застосувати отримані результати для побудови глобальної соціологічної теорії, що робить багато її положень і висновки кілька поверхневими.

Фактори економічного зростання - це причини, які породжують економічне зростання. Під факторами економічного зростання в економічній теорії розуміються ті явища і процеси, які визначають можливості збільшення реального обсягу виробництва, підвищення ефективності та якості зростання. Прямими називаються ті, які безпосередньо визначають фізичну здатність до економічного зростання. До них відносяться: 1) збільшення чисельності та підвищення якості трудових ресурсів; 2) зростання обсягу і поліпшення якісного складу основного капіталу; 3) вдосконалення технології та організації виробництва; 4) підвищення кількості та якості втягуються в господарський оборот природних ресурсів;

5) зростання підприємницьких здібностей в суспільстві. Непрямі чинники впливають на можливість перетворення цієї здатності в дійсність. Вони можуть сприяти реалізації потенціалу, закладеного в прямих чинниках, або обмежувати його. Головними з них можна вважати: 1) зниження ступеня монополізації ринків; 2) зменшення цін на виробничі ресурси; 3) зниження податків на прибуток; 4) розширення можливості отримання кредитів.

5. Перетворення знань в найбільш значимий ресурс розвитку суспільства. Менеджмент та управління знаннями

Найбільш важливий і перспективний висновок Пітерa Дракерaзаключается в тому, що сьогодні основний імпульс прогресу виходить не від соціальної структури, а від окремого індивіда. Трансформація приватної власності означає поступове повернення індивідуальної відособленості значення вихідного і визначального початку, має біосоціальну основу, що означає перетворення людини з функції суспільних відносин в їх конституюють фактор.

Це пов'язано зі становленням інформаційного суспільства, що відображено в назві першого розділу книги "від капіталізму до суспільства знання". П. Дракер вважає, що сьогодні "знання швидко перетворюється на визначальний фактор виробництва, відсуваючи на задній план і капітал, і робочу силу ... Нинішнє суспільство ще передчасно розглядати як" суспільство знання "; зараз ми можемо говорити лише про створення економічної системи на основі знання (knowledge society). Однак суспільство, в якому ми живемо, безумовно слід характеризувати як "посткапіталістичне".

Проблемі "людини індустріального" присвячена робота С. Керра, Дж. Данлопа, Ч. Маейрса і Ф. Харбісон "Индустриализм і індустріальний людина. Проблемитрудаіуправленіявусловіяхекономіческогороста" (Кеrr С, Dunlop J., Myers Ch., Harbison E H. Industrialism and Industrial Man // The Problems of Labor and Management in Economic Growth (MA), 1960).

Застосування знання до організації праці забезпечило вибухове зростання його продуктивності. Вона стала підвищуватися щорічно на 3,5-4%, тобто подвоюватися приблизно за вісімнадцять років. Це стало основою підвищення матеріального добробуту і поліпшення якості життя населення передових країн.

6. Облік сучасних реалій економічного розвитку розвинених держав при визначенні стратегії розвитку організації (фірм)

Стратегія - це найкращий спосіб перевірки теорії бізнесу. Якщо стратегія не забезпечує досягнення запланованих результатів, це перший серйозний ознака того, що настав час переглянути теорію бізнесу. Якщо немає стратегії, то немає і способу визначити, які дії і рішення організації сприяють досягненню бажаних результатів, а які ведуть у хибному напрямку і

Є п'ять явищ, які можна вважати повністю відповідають дійсності. Однак вони категорично не вписуються в рамки стратегій майже всіх сучасних організацій. Перш за все, вони, по своїй суті, не мають відношення до економіки; вони ставляться скоріше до соціальної і політичної сфері.

Ось ці нові реалії: Різке зниження народжуваності в розвинених країнах. Зміни в розподілі наявного доходу. Зміна визначення ефективності. Глобалізація конкуренції. Зростаюче невідповідність між економічною глобалізацією і політичної роз'єднаністю.

Нові реалії, які обговорювалися в цій главі, самі по собі не підказують організації, який курс їй вибрати, не кажучи вже про те, як цей курс реалізувати. Ці реалії ставлять питання, на які кожна окрема організація повинна самостійно знайти відповіді; ці відповіді і будуть підставою стратегії. Питання, про які я говорю, до сих пір рідко розглядалися при виробленні стратегії, якщо взагалі розглядалися. Але поки організація не приступить до дослідження нових реалій, у неї не буде адекватної стратегії. Отже, вона не готова вирішувати проблеми, які виникнуть у найближчі десятиліття - якщо не роки. Якщо організація не зможе гідно "зустріти" ці проблеми, то їй нема чого розраховувати на добробут, не кажучи вже про процвітання, в той період бурхливих змін, структурних змін та економічної, соціальної, політичної та технологічної трансформації, на порозі якого ми сьогодні стоїмо.

7.Якісні зміни у змісті відтворювальних процесів розвинених державах у другій половині XX століття і облік цих змін в менеджменті

В аналізованому періоді співробітництво у зовнішньоекономічній діяльності в основному будувалося на основі двосторонніх домовленостей та стимулюванні держав Співдружності до встановлення режимів вільної торгівлі на двосторонній основі. Досвід реалізації двосторонніх угод показав складність вирішення проблемних питань у сфері торговельно-економічних відносин відразу між усіма державами - членами Економічного союзу. У Співдружності почався пошук нових організаційних форм господарських зв'язків, що стало однією з причин створення регіональних економічних об'єднань країн СНД. Тенденція в переорієнтації зовнішньоекономічних зв'язків держав Співдружності на далеке зарубіжжя, в основі якої лежить обмін невідновлюваних мінеральних ресурсів на товари переважно споживчого призначення і відсутність ефективних механізмів для "переливу" частини виручки від зовнішньоекономічної діяльності сировинних галузей в розвиток обробних, створює умови для формування неефективної структури виробництва з переважним розвитком паливно-сировинних галузей. Певну роль в зниженні взаємного товарообігу держав Співдружності на внутрішньому ринку СНД зіграла неузгодженість в питаннях податкової політики, уніфікації митного і тарифного регулювання. Перша тенденція спостерігається у держав Співдружності, що володіють достатнім виробництвом експортних ресурсів і проводять ліберальну зовнішньоекономічну політику. Друга - характерна для країн СНД, в яких існує жорстке державне регулювання економіки або які не володіють помітним обсягом виробництва експортних ресурсів, що представляють інтерес для світового ринку. Механізм структурної деформації і, відповідно, економічної дезінтеграції істотно впливає на структурну перебудову економіки, перш за все, тих країн СНД, які мають вагомим ресурсним потенціалом і проводять політику лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків.

8. Облік в менеджменті інноваційного сектора особливостей створюваної знанням - вартості і формування цін на "продукцію містить знання"

Узагальнений аналіз робіт провідних зарубіжних і російських дослідників нового типу господарювання дозволяє виділити ряд тісно пов'язаних між собою ознак моральної економіки, що прямо залежать від посилення ролі знань в сучасних соціально-економічних відносинах:

заміщення в класичному розумінні "праці" "знаннями";

переважання теоретичного знання над уречевленим;

відмова від технократичної організації виробництва і праці;

"Соціалізація" праці;

деструкція основ приватної власності;

новий тип економічної влади;

формування нових пріоритетів особистості і соціуму;

прозьюмерізм, що означає перехід від "чистого виробництва" до "процесу".

Далі представимо основні характерні риси, властиві даними ознаками.

Заміщення в класичному розумінні "праці" "знаннями", що означає перехід від чисто технічних навичок до інтелектуальних, прихильники теорії нової економіки виділяють в якості основного ознаки, що визначає і обумовлює всі наступні. Глибина радикальних змін, пов'язаних із заміщенням праці знаннями, полягає в тому, що в умовах, коли знання залучаються до практичної переробки ресурсів, саме знання, а не праця починають виступати в якості джерела вартості. Трудова теорія вартості замінюється теорією "вартості, створюваної знаннями" (knowledge-value). Як підкреслює основоположник цієї теорії Т. Сакайя: "... ми вступаємо в новий етап цивілізації, на якому рушійною силою є цінності, створювані знаннями" 1.

Як наслідок, економіка перетворюється в систему, що функціонує на основі обміну знаннями і їх взаємної оцінки. На перший план в діяльності підприємств, організацій виходить завдання акумулювання інтелектуального капіталу, виявлення, накопичення та поширення інформації і досвіду, створення передумов для поширення і передачі знань. Основою розвитку творчого потенціалу працівника стає система "управління знаннями" (knowledge management), перетворення фірм в самообучающуюся систему, яка використовує свої підприємства в якості лабораторії передового досвіду і втягує в процес пошуку і відкриттів весь колектив. Все це дає західним вченим підставу говорити про можливу заміну трудової діяльності новим типом активності, що відрізняється значними елементами творчості, ставити питання про історичну перспективу "класичного" праці.

9. Питання розвитку ЗЕД в концепції посадової соціально-економічного розвитку РФ до 2020 р.

Особливість переходу до інноваційного соціально-орієнтованого типу розвитку полягає в тому, що Росії належить одночасно вирішувати завдання і наздоганяючого, і випереджаючого розвитку. В умовах глобальної конкуренції і відкритої економіки неможливо наздогнати розвинені країни світу за рівнем добробуту та ефективності, не забезпечуючи випереджаючого проривного розвитку в тих секторах російської економіки, які визначають її спеціалізацію в світовому господарстві і дозволяють максимально реалізувати національні конкурентні переваги.

Перехід від експортно-сировинного до інноваційного типу економічного зростання пов'язаний з формуванням і нового механізму соціального розвитку. Одне з внутрішніх протиріч сформованої моделі зростання полягає в тому, що значний, що випереджає збільшення ВВП, зростання доходів та добробуту населення багато в чому спирається на присвоєння природної ренти - надприбутків від експорту вуглеводнів і сировини.

П'ятий напрям - розширення і зміцнення зовнішньоекономічних позицій Росії, підвищення ефективності її участі в світовому розподілі праці:

розширення можливостей реалізації порівняльних переваг Росії на зовнішніх ринках і використання можливостей глобалізації для залучення в країну капіталів. технологій і кваліфікованих кадрів;

поетапне формування інтегрованого євразійського економічного простору спільного розвитку, включаючи перетворення Росії в один зі світових фінансових центрів;

вибудовування стабільних диверсифікованих зв'язків зі світовими економічними центрами, що забезпечує стійкість розвитку російської економіки в довгостроковій перспективі при зростаючих глобальні ризики;

посилення ролі Росії у вирішенні світових глобальних проблем і формуванні світового економічного порядку.

10. Формування світової торгової системи і етапи її розвитку після II світової війни

Світова торгівля являє собою сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу.

На найдавніших етапах людської історії цілі народи могли безпосередньо стикатися один з одним. Такі контакти виникали при міграціях, масова втеча від стихійних лих, при силових розділах територій, обмінах.

Після того як світова економіка склалася на рубежі XIX-XX століть, вона зазнала значних змін.

1-й період - з початку Першої світової війни до початку 50-х рр. XX ст. Характеризується згортанням світогосподарських зв'язків (війни, революції, криза 30-х рр.) В поєднанні з частковим відновленням їх в 20-і рр. і після Другої світової війни.

2-й період - 50-70-і рр. Виникнення інтеграційних угрупувань (ЄС, РЕВ), йде процес транснаціоналізації, активне переміщення технологій, підприємницьких здібностей і капіталу, відновився світовий ринок позичкового капіталу. На особливу роль в світовому господарстві стали претендувати соціалістичні і країни, що розвиваються.

3-й період - 80-90-і рр. Розвинені країни переходять в еру постіндустріалізації, багато країн долають економічне відставання (Китай і НДС), колишні соціалістичні країни переходять до ринкової економіки.

11. СОТ і її місце в створенні загального регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Підстава: 1995 г.

Діяльність: Контроль за виконанням угод, вирішення торговельних суперечок, технічне сприяння, співробітництво з міжнародними спеціалізованими організаціями, моніторинг торгової політики

Завдання: Лібералізація міжнародної торгівлі та регулювання торгово-політичних відносин держав-членів поширення ідей вільної торгівлі

Міжнародна організація, покликана регулювати торгово-політичні відносини учасників Організації на основі пакета Угод Уругвайського раунду багатосторонніх торгових переговорів 1986-1994 рр. Ці документи є правовим базисом сучасної міжнародної торгівлі.

Є наступницею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 1947 р Почала свою діяльність з 1 січня 1995 р

Функції: • Контроль за виконанням торговельних контрактів СОТ. • Створення умов для торгових переговорів. • Вирішення спорів між сторонами. • Контроль за політикою держав-членів СОТ в області торгівлі. • Надання методичної та технічної допомоги і навчання фахівців з країн, що розвиваються. • Співпраця з іншими міжнародними організаціями.

Три основні цілі СОТ

Основне завдання СОТ - сприяння безперешкодної міжнародної торгівлі, не допускаючи при цьому зловживань і негативних наслідків. У багатьох випадках це означає усунення бар'єрів, що перешкоджають торгівлі.

Оскільки тексти угод складаються і підписуються співтовариством країн, що беруть участь у зовнішньоторговельних відносинах, вони часто викликають значні дебати і суперечки. У зв'язку з цим, одна з основних функцій СОТ полягає в тому, щоб служити своєрідним посередником у торговельних переговорах.

Третім важливим аспектом роботи СОТ є врегулювання суперечок.

12. Базові угоди СОТ та врахування їх вимог в менеджменті

В основі діяльності СОТ лежать три міжнародні угоди, підписані більшістю держав, які беруть активну участь в світогосподарських відносинах: Генеральна угода про торгівлю товарами (ГАТТ) в редакції 1994 Генеральна угода про торгівлю послугами (ГАТС) і Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) . Основна мета цих угод - надавати допомогу фірмам всіх країн, які займаються експортно-імпортними операціями.

Виконання угод СОТ, як правило, приносить не тільки довгострокові вигоди, але і одномоментні труднощі. Наприклад, зниження протекціоністських митних тарифів полегшує покупцям придбання більш дешевих імпортних товарів, але може привести до руйнування вітчизняних виробників, якщо вони виробляють товари з високою собівартістю. Зобов'язання щодо дотримання правил вільної торгівлі, прийняті на себе усіма членами СОТ, складають систему "багатосторонньої торгівлі". Більшість держав планети, включаючи всі основні країни-імпортери та країни-експортери, є членами цієї системи. Однак ряд держав в неї не входить, тому систему називають "багатосторонній" (а не "всесвітній"). У перспективі, у міру розширення числа учасників СОТ, система "багатосторонньої торгівлі" повинна перетворитися на справді "всесвітню торгівлю".

Оскільки тексти угод складаються і підписуються більшою кількістю країн, які беруть участь у зовнішньоторговельних відносинах, вони часто викликають дебати та суперечки. Часто сторони, що вступають в переговори, переслідують різноманітні цілі. Крім того, угоди і контракти (включаючи ті з них, які були укладені після тривалих переговорів за посередництва СОТ) часто потребують подальшого тлумачення. Тому одна з основних завдань СОТ полягає саме в тому, щоб служити своєрідним посередником у торговельних переговорах, сприяти врегулюванню суперечок.

13. Зміст глобалізаційних процесів у світовій економіці та їх врахування в стратегії розвитку фірм

Якщо інформаційні ресурси стають тим цінніше, ніж вони численніші, і якщо вони стоять тим менше, ніж вони стають краще і важливіше, то, продовжуючи цю логіку, можна зробити висновок про те, що найцінніші речі повинні бути ті, які є безкоштовними.Коли важливість і незамінність продукту встановиться, компанія може продавати додаткові послуги або робити апгрейд (покращувати), що дозволяє слідувати і далі курсом щедрості і підтримувати це магічне коло. До того ж, єдиний фактор в світі, що стає дійсно рідкісним ресурсом, - це увага. І те, що сьогодні безкоштовно, завтра придбає цінність, включаючи нові навички та знання (мережеві, в першу чергу).

Все вищесказане дозволяє з високим ступенем визначеності зробити висновок про дійсну специфічності виробничих відносин, що складаються в умовах мережевої економіки, а отже, і про необхідність їх аналізу, оскільки мережева форма організації і взаємодії проникає практично в усі сфери ринкової економіки. Є оцінки, згідно з якими в результаті спостерігається в даний час високої інтенсивності основних процесів, що формують мережеву економіку, в найближчі 10 років майже 90% бізнес-організацій в економічно розвинених країнах будуть використовувати у своїй діяльності Інтернет-технології та мережеві форми управління [3]. Отже, в тій чи іншій мірі всі вони стануть учасниками мережевої економіки, а її особливості та можливості матимуть для основної частини бізнесу досить великий інтерес, що в значній мірі вже зараз дозволяє зробити висновок про необхідність і актуальність досліджень проблем, пов'язаних з генезисом мережевої економіки . Крім того, подібний аналіз дозволить уникнути можливих соціальних втрат, що виникають в процесі розвитку мережевої економіки, які можна передбачити (а може бути, і зменшити) за рахунок подальшого дослідження її властивостей і моделювання можливих наслідків її розвитку.

14. Міжнародний менеджмент і врахування специфіки управління інноваційними процесами. Закономірності сучасного економічного зростання розвинених економік

Управління інноваціями - відносно новий напрямок менеджменту. Воно означає створення сприятливих умов для виникнення інноваційних ідей, вибір перспективних інновацій, забезпечення практичного втілення інноваційного задуму на практиці і паралельний розвиток ринку, передача налагодженого процесу в руки традиційного менеджера. Сфера інновацій для російських кредитних установ досить обширна. В її рамках особливо актуальні такі напрямки, як підвищення рентабельності банку, оптимізація використання наявних матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, постійне поліпшення організації праці та підготовки кадрів, освоєння нових сегментів ринку, підвищення якості програмного та комп'ютерного забезпечення, розробка та впровадження нових видів банківських продуктів , забезпечення якості та результативності наданих клієнтам послуг. Ці ключові моменти в стратегії розвитку будь-якої кредитної організації визначають основні напрямки її діяльності.

Активізація інноваційної діяльності в банках безпосередньо пов'язана зі створенням сучасного організаційно-економічного механізму такого роду роботи і формуванням комплексної системи мотивації інноваційної діяльності. Організаційна сторона нововведень і людський фактор багато в чому зумовлюють сьогодні темпи впровадження інновацій в кредитних установах, на підприємствах, в народному господарстві в цілому, і в кінцевому підсумку їх економічне благополуччя.

В цілому, із зазначеного випливає, що в основі прогресу економіки лежать універсальні закономірності, суть яких зводиться до наступного: розвиток економіки є наслідком демократизації власності і управління. Тому, з точки зору розвитку економіки, їх потрібно розглядати як найважливіші функції державного управління.

15. Облік в менеджменті, закономірності заміщення технологічних укладів на сучасному етапі і пов'язані з цим проблеми глобального економічного розвитку

В процесі заміщення технологічних укладів відстаючі країни отримують перевагу - не будучи обтяжені надмірним перенакопиченням капіталу в рамках застарілого ТУ, при формуванні відтворювального контуру нового вони можуть орієнтуватися на вже накопичений інвестиційно-технологічний досвід розвинених країн, оптимізуючи склад створюваних технологічних ланцюжків. Заміщення технологічних укладів вимагає, як правило, відповідних змін у соціальних і інституційних системах, які сприяють масовому впровадженню технологій нового укладу, відповідних йому типу споживання і способу життя. Потім починається фаза швидкого розширення нового ТУ, який стає основою економічного зростання і займає домінуюче становище в структурі економіки. У фазі росту нового укладу більшість технологічних ланцюгів перебудовуються відповідно до його потреб. В цей же час зароджується наступний, новітній ТУ, який перебуває в ембріональній фазі до досягнення домінуючим укладом меж зростання, після чого починається чергова технологічна революція. При цьому створюється новий вид інфраструктури, котра переборює обмеження попереднього, а також здійснюється перехід на нові види енергоносіїв, які закладають базу для становлення наступного технологічного укладу.

Фаза зростання нового ТУ супроводжується не тільки зниженням витрат виробництва (воно прискорюється у міру формування його відтворювального контуру), а й зміною економічних оцінок під впливом мінливих умов його відтворення. Процес заміщення технологічних укладів починається з різкого зростання цін на енергоносії і сировинні матеріали, обумовленого їх надмірним споживанням в розрослися технологічних ланцюгах перестиглого попереднього ТУ. Цей сплеск цін відповідає максимуму відхилення енергоспоживання від вікового тренду

16. Специфіка сфери управлінської практики в постіндустріальній економіці. Управління інтелектуальним капіталом

Ефективна програма управління інтелектуальним капіталом ґрунтується на використанні навичок і досвіду, властивих цих функцій. Відповідно до цієї програми, адміністративні функції являють собою наступні критично важливі напрямки:

-фахівці фінансового відділу повинні мати під рукою необхідні джерела для того, щоб оцінити інтелектуальний капітал і ефективність його використання;

-фахівці кадрової служби повинні вміти розробити програми з моніторингу нематеріальних активів, також політику, що сприяє виробленню відповідної поведінкової лінії.

Специфіка російського менталітету в економічній області знаходить вираз у наступних особливостях "ірраціонального" поведінки:

1) наші люди не здатні на повсякденне, копітка, дисципліноване ведення справи, коли сенс, мета цієї справи не проглядається, зате вони здатні на вибуховий викид душевних і фізичних сил в ім'я завершення справи, щоб звільнитися від його рутини і долучитися до світу;

2) наші люди не можуть жити роботою, цілком присвячуючи їй себе, зате вони можуть жити на роботі, віддаючись повністю спілкуванню в рідному колективі;

3) наші люди позбавлені здатності розглядати інструментальні цінності як самодостатні і просто слідувати велінням інструкцій, зате вони здатні розглядати будь-які цінності як інструментальні і сумніватися в незаперечності інструкцій, задаючись питанням "А в чому ж тут сенс?"

17. Особливості глобальної конкуренції в сучасному світі та їх врахування при формуванні стратегії фірми (держави) в конкретних областях підприємництва

Правильна оцінка конкурентних переваг організації та проходження вищезгаданим принципам дозволить вибрати ефективну конкурентну стратегію. У сучасній науковій літературі виділяють чотири базових стратегій конкуренції.

1. Стратегія диверсифікації. Використання даної стратегії консалтинговою фірмою, передбачає, що компанія повинна уважно відслідковувати зміст свого бізнес-портфеля, додаючи в нього нові прибуткові послуги та вилучаючи ті, які перестають бути рентабельними. При цьому специфіка ринку консалтингових послуг призводить до того, що перед консалтинговою компанією, в рамках обраної нею стратегії диверсифікації, завжди виникає питання про те, чи варто здійснювати всі види консалтингу своїми силами або залучати субпідрядників.

2. Стратегія лідерства по витратах. Дана стратегія неприйнятна для ринку консалтингових послуг, оскільки основні витрати компанії - це витрати на управління знаннями та оплату праці, а кваліфіковані консультанти вимагають високої оплати. Менші порівняно з конкурентами витрати компанія може мати тільки за рахунок ефекту "кривої досвіду", пов'язаного із зростанням внутрішніх навичок і технологій бізнес-процессов3. Стратегія диференціації полягає в тому, щоб пропонувати клієнту додаткові послуги, за які він готовий платити. Ці переваги повинні бути відчутними і такими, що запам'ятовуються. Таким чином, якщо послуги компанії зможуть бути виділені з інших, то вона отримає право на цінову надбавку. Для цього компанія повинна робити акцент на своєму конкурентну перевагу, яке є важливим для клієнта (наприклад, більш короткі терміни проведення робіт і т.д.).

4. Стратегія спеціалізації (концентрації на ніші) - це альтернатива лобовій конкуренції з лідером.

18. Основні складові інноваційного середовища "нової економіки" і їх облік в менеджменті

19. Менеджмент, міжнародні стандарти та домінуючі світові стандарти

У підприємств існує специфіки не більше ніж на 10%, решта 90% діяльності - стандартні. Для поліпшення справ на таких підприємствах необхідно спиратися на передовий досвід інших і "не винаходити велосипед". Квінтесенцією такого досвіду є міжнародні стандарти управління MRPII, ERP, CSRP, ISO 9000 [6] .По-друге, наші підприємства повинні переламати існуюче у них положення, коли термінові проблеми не дають реалізуватися важливим. У підприємств повинні з'явитися довгострокові цілі. До цих цілей вони наполегливо повинні рухатися, заснувавши сталість змін на краще, тобто зжити порожні ілюзії "великого стрибка", замінивши їх на ідеологію постійного вдосконалення - BPI (Business Process Improvement)

Рух у бік стандартизації методів управління є головним напрямком розвитку економіки підприємств в усьому світі (в тому числі, і в Росії); що стандарти управління є інструментами реалізації концепції BPI (постійного вдосконалення); що впроваджуючи передові методики підприємства отримують практичні результати поліпшення і критерії оцінок досягнення рівнів досконалості (рівнів BPI). У вирішальній мірі занепад багатьох підприємств пояснюється внутрішніми факторами: рівнем технологій; станом організації виробництва; досконалістю управління підприємством. Стан даної триєдиної основи вітчизняних підприємств визначають надзвичайно високий рівень витрат на виробництві та низька якість продукції, що випускається [1,3Первие кроки з виведення підприємств з кризи потрібно робити на базі вже існуючих технологій і оптимізувати дві інші складові діяльності: організацію та управління підприємством [1]. Для того, щоб дати відповіді, як забезпечити виживання підприємств в сучасних умовах і яким чином найбільш ефективно реорганізувати підприємство, щоб воно адаптувалося до змін у зовнішньому середовищі, потрібно звернутися до світового досвіду і до тих форм і методів управління підприємства, які стали світовими стандартами

20. Концепція національних інноваційних систем та її базові принципи

Концепція розвитку національної інноваційної системи була розроблена Держінвестицій з метою вдосконалення способу організації економіки, при якому роль головного джерела стійкого економічного зростання відіграють наукові знання та їхнє технологічне застосування, що дасть змогу забезпечити сталий економічний розвиток і зміцнення позицій України на світовому ринку високотехнологічних товарів і послуг.

Основною метою розвитку НІС, повідомив Голова Держінвестицій, визначено створення умов для підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників для поліпшення добробуту людини та забезпечення стабільного економічного зростання.Ця мета може бути досягнута шляхом: технологічної модернізації національної економіки, підвищення рівня їх інноваційної активності, виробництва інноваційної продукції, застосування передових технологій і методів організації та управління господарською діяльністю.

У документі визначені основні принципи формування та реалізації збалансованої державної політики з питань забезпечення розвитку НІС, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Термін реалізації Концепції - до 2025 року.

Вона фіксує платформу, яка буде забезпечувати програмоване створення в Росії конкурентоспроможного на світовому ринку товару за рахунок впровадження трьох системних нововведень, а саме:

· Ринковий підхід до організації інноваційної діяльності, результативність якої визначається отриманим прибутком, а не вкладеними зусиллями;

· Вимога термінового переходу в державному управлінні інноваційною сферою від галузевих до функціональних засад;

· Капіталізація інтелектуальної власності як механізму збільшення вартості основних фондів суб'єктів господарювання та стимулювання суспільства до розширеного відтворення інтелектуального капіталу нації.

Складовими НІС є підсистеми державного регулювання, освіти, генерації нових знань, інноваційної інфраструктури, а також виробництва продуктів і послуг.

На думку розробників, прийняття Концепції дозволить прискорити формування умов для ефективної діяльності суб'єктів, які створюють і / або сприяють створенню та поширенню нових знань і технологій, а також здійснюють їх комерційну реалізацію. Це, в свою чергу, призведе до здійснення цілеспрямованих структурно-функціональних змін в економіці і збільшення частки інноваційного фактору в прирості ВВП, яка має досягти не менше 30% загального обсягу приросту ВВП.

21. Два типи витрат інноваційного процесу та їх облік в менеджменті учасників глобальної конкуренції

Інноваційний процес - це процес послідовного перетворення ідеї в товар, що проходить етапи фундаментальних і прикладних досліджень, конструкторських розробок, маркетингу, виробництва і збуту.

Укрупнено інноваційний процес можна розділити на дві основні стадії: перша стадія (вона найдовша) включає в себе наукові дослідження та конструкторські розробки, друга стадія являє собою життєвий цикл продукту.

Виділяють два типи ризиків:

а) політичні (функція дії факторів інституційного рівня макросистеми і прогнозованого суб'єктом стану релевантною соціальної системи в довгостроковій перспективі);

б) ситуативні (пов'язані з дією випадкових факторів, більшість яких не піддається контролю). Дія факторів динамічної навколишнього середовища, конституюють феномени ризику і невизначеності, помітним чином може впливати на процес дифузії інновації і його кінцеві результати.

У зв'язку з цим дослідники наполягають на тому, що питання - в удосконаленні методів визначення результатів інноваційних процесів. Вищим ступенем ризику характеризуються нововведення, пов'язані з новими областями знань. Невизначеність може бути онтологічної ( "у чому новизна даного об'єкта?"), Технічної ( "чи можна це зробити?") І маркетингової ( "чи можна буде продати це нововведення?") Невизначеність породжує боротьбу інтересів соціальних груп, а будь-який процес соціальних нововведень - явище політичне. Ось чому фаза ініціювання соціальних нововведень та інноваційного процесу часто пов'язана з феноменами соціального конфлікту і колективного торгу.

22. Питання розвитку національної інноваційної системи в Росії в програмах соціально-економічного розвитку РФ на 2003-2005г.г. і 2006-2008 р.р. Концепція довгострокового соціально-економічного розвитку РФ до 2020 р. Етапи інноваційного розвитку

Національна інноваційна система (НІС) Російської Федерації як неодмінну умову свого розвитку передбачає створення на території країни зон інноваційного розвитку, в яких концентруються мобільні висококваліфіковані кадри, для нормального життя і роботи яких повинна бути створено комфортне середовище. До того ж ключовим фактором розвитку НІС стає доступність ринків інформації та фінансів, а тому - щільність контактів, комунікаційна близькість центрів прийняття рішень. Таким чином, розвиток російської НІС має здійснюватися на базі регіональних модулів, що вимагає федерального втручання в регіональний розвиток, в тому числі необхідна:

розробка і реалізація програм розвитку закритих територіальних утворень, їх ефективної інтеграції в економічне та соціальне життя територій, в яких вони розташовані з рівнем бюджетної забезпеченості населення ЗАТЕ не нижче досягнутого в 2005 році;

державна підтримка наукоградов, число яких досягло в Російській Федерації семи, а також розміщення по території Росії центрів трансферту технологій;

визначення місць розміщення в регіонах Російської Федерації вищих навчальних закладів, що виконують функцію дослідних університетів, які проводять фундаментальні дослідження на пріоритетні для держави напрями розвитку науки і технологій і забезпечують інтеграцію наукової та освітньої діяльності. Дані освітні установи ( "системоутворюючі" і "загальнонаціональні" університети) повинні розміщуватися в першу чергу в регіонах, що виконують функцію опорних ( "локомотивів зростання") для Росії і що роблять найбільший мультиплікативне вплив на інші регіони. Природно, що при відборі даних регіонів повинен враховуватися освітній та інноваційний потенціал територій;

визначення параметрів федеральної підтримки регіональних програм по створенню своїх модулів НІС (розвиток виробничо-технологічної інфраструктури інноваційної діяльності - технопарків, інноваційно-технологічних центрів, бізнес-інкубаторів).

створення на території Російської Федерації особливих економічних зон (техніко-впроваджувальних і промислово-виробничих). Починаючи з 2006 року здійснити підготовку (проектування) створення на території країни даних зон, а з 2007 року реалізувати програми по їх правовому виділенню і інфраструктурного облаштування.

Концепція довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації (далі - Концепція) розроблена відповідно до доручення Президента Російської Федерації за підсумками засідання Державної ради Російської Федерації, що відбувся 21 липня 2006 г.Цель розробки Концепції - визначення шляхів і способів забезпечення в довгостроковій перспективі (випуску 2008 - 2020 роки) стійкого підвищення добробуту російських громадян, національної безпеки, динамічного розвитку економіки, зміцнення позицій Росії в світовому співтоваристві .

пропонується проведення наступних заходів на державному рівні, які б сприяли прискоренню розвитку малого інноваційного бізнесу на ранніх стадіях розвитку:

• збільшити обсяг коштів, що виділяються на "посівне" фінансування в разках існуючих державних програм на федеральному і регіональному рівнях; в тому числі в рамках програм МЕРТ з розвитку регіональних венчурних фондів і Російської Венчурної Компанії, Федеральної цільової програми "Дослідження та розробки з пріоритетних напрямів розвитку науково-технологічного комплексу Росії на 2007-2012 роки" та інших;

• розгорнути нові державні програми, спрямовані на фінансування малих інноваційних компаній ранніх стадій розвитку, в тому числі на основі створення державних і державно-приватних фондів "посівного" інвестування, здійснення співінвестування спільно з бізнес-ангелами і венчурними фондами;

• здійснити заходи, спрямовані на стимулювання великих корпорацій інвестувати в малі інноваційні компанії ранніх стадій на основі створення спільних фондів "посівного" інвестування, цільових корпоративних фондів, а також розміщувати замовлення у малих інноваційних підприємств.

• провести роботи по підтримці і розвитку бізнес-ангельського сектора -сектором приватних інвестицій в проекти посівної стадії - за рахунок створення сприятливих умов для переходу в цей сектор капіталу з інших галузей економіки через формування адекватних для цього завдання нормативних, правових, податкових та іміджевих умов. Розвиток бізнес-ангельського сектора бачиться пріоритетним напрямком

даної політики, оскільки бізнес-ангели, в більшій мірі, ніж управлінці державних, регіональних і корпоративних "посівних" фондів, беруть участь в процесі створення нових компаній, передають інноваційним компаніям навички ведення бізнесу і ділові зв'язки, гостріше відчувають ринкову кон'юнктуру.

Реалізація вищеописаного списку заходів повинна привести до збалансованого розвитку інноваційного сектора і закладання міцних основ для формування економіки знань.

23. Менеджмент та врахування особливостей формування нової моделі європейського бізнесу

Європейський капіталізм пережив радикальну трансформацію в кінці ХХ ст. Країни Старого Світу розпочали реорганізовувати свої соціально-економічні моделі. Найбільш значним змінам піддався фінансовий сектор. Завдяки введенню євро і поширенню так званої англосаксонської моделі (т. Е. Англо-американської моделі капіталізму), в якій ринки капіталу відіграють провідну роль, європейський капіталізм трансформується. У 1980-і рр. Європа являє собою мозаїку з найрізноманітніших моделей капіталізму. У Німеччині компанії фінансувалися здебільшого сильними банками; в італійському бізнесі домінували кілька сімей; в Іспанії - кілька корпорацій; головним капіталістом у Франції була держава. Воно часто ставало не тільки єдиним клієнтом, але також власником і банкіром провідних компаній країни. У всіх цих моделей була одна спільна риса - всі вони функціонували без ринку; пряме фінансування, що зв'язує інвестора і компанію без участі посередника, відігравало незначну роль. Франкфуртська, Паризька, Міланська і Мадридська фондові біржі були міні-ринками, що не надавали значного впливу на розвиток бізнесу.

Прозорість у сфері корпоративного управління і бухгалтерської звітності вимагається від усіх публічних компаній. При прийнятті рішень головне міркування, яким керуються директори компаній, - акціонер повинен отримати прибуток. Англосаксонська модель управління, орієнтована на досягнення максимальної ефективності в короткостроковій перспективі, набула масового поширення. "Основний бізнес", "опціони на акції", "додана вартість" - тепер ці вирази постійно на слуху.

24. Стратегія кластерного розвитку та менеджмент нового європейського бізнесу. Види кластерних структур

Стратегія базується на наступних принципах:

- партнерство з приватним сектором; - спрямованість інвестиційних та інноваційних пропозицій на підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг, вироблених в несировинних галузях промисловості;

- державна фінансова та інша підтримка реалізації проектів, спрямованих на модернізацію промисловості, гласність і прозорість процедур по її надання;

- комплексний характер заходів державної підтримки галузей, що забезпечують розвиток ланцюжка доданих вартостей;

- забезпечення рівних конкурентних умов та здорового конкурентного середовища;

- націленість індустріальної політики на формування конкурентних переваг.

У світовій практиці склалися такі основні форми стимулювання малих інноваційних підприємств, в тому числі і в рамках кластерних промислових систем: пряме фінансування (субсидії, позики), які досягають 50% витрат на створення нової продукції і технологій (Франція, США та інші країни); надання позик, у тому числі без виплати відсотків (Швеція); цільові дотації на науково-дослідні розробки (практично у всіх розвинених країнах); створення фондів впровадження інновацій з урахуванням можливого комерційного ризику (Англія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Нідерланди); безоплатні позички, що досягають 50% витрат на впровадження нововведень (Німеччина); зниження державних мит для індивідуальних винахідників (Австрія, Німеччина, США та ін.); відстрочка сплати мит або звільнення від них, якщо винахід стосується економії енергії (Австрія); безкоштовне ведення діловодства за заявками індивідуальних винахідників, безкоштовні послуги патентних повірених, звільнення від сплати мит (Нідерданди, Німеччина).

25.Можливості участі російського бізнесу в панєвропейська ісследовательсіх програмах. Особливості участі в Сьомій Рамковій програмі НДДКР З

Результат спільної роботи Представництва Європейської Комісії в Росії, посольств країн-членів ЄС в Росії і Міністерства освіти і науки Російської Федерації, в якій представлені найбільш важливі елементи великого науково-дослідного пейзажу Росія-ЄС. Завдання Довідника - показати наскільки багаті, різноманітні і всеохоплюючі відносини Росії і ЄС в області науки, і як багато можливостей існує в сфері наукового співробітництва. У ньому представлена ​​інформація про основні угодах, програмах і інститутах, що становлять основу наукового співробітництва Росія-ЄС на рівні 27 країн-членів ЄС та на рівні Європейського Союзу в цілому, огляд існуючих механізмів підтримки наукового співробітництва ЄС, країн-членів ЄС та Росії, а також загальні відомості про ряд пан'європейських та міжнародних наукових організаціях.

На відміну від 6-й Програми, концентрує зусилля на створенні і структуруванні єдиного інноваційного простору, в 7-й Програмі основний акцент буде зроблений на стратегічних тематичних напрямках з урахуванням інтересів приватного бізнесу. Передбачене подвоєння єдиного дослідницького бюджету стане "локомотивом" збільшення витрат на НДДКР як в державному, так і приватному секторах.

Завдяки активізації співпраці в Західній Європі на базі пан'європейських програм ( "Рамкова програма НДДКР ЄС", "Еврика"), "технологічних платформ", міжнародних бізнес "дорожніх карт" утворюються міжнаціональні дослідницькі мережі. Вже сформувався межстрановой європейський кластер новітніх технологій, що представляє собою інноваційний "коридор", що простягнувся від "Силіконова нагір'я" в Ірландії через "Лондонський трикутник", Париж до Північної Італії з відгалуженням в країни Північної Європи. Надалі він може отримати продовження на країни - нові члени ЄС.

26. Роль держави в європейських країнах в підтримку інноваційної діяльності

Основними напрямами державної підтримки інноваційної діяльності в Казахстані є: стимулювання інноваційної діяльності шляхом створення організаційних і економічних умов, в тому числі забезпечують залучення інвестицій для реалізації державної інноваційної політики; визначення пріоритетів інноваційного розвитку; формування і розвиток інноваційної інфраструктури; участь держави у створенні та впровадженні інновацій; просування вітчизняних інновацій на зовнішні ринки; міжнародне співробітництво в сфері інноваційної діяльності, включаючи трансферт технологій, пріоритетна орієнтація науки на науково-технічне забезпечення інноваційного розвитку економіки країни, адміністрування бюджетних програм по фінансуванню фундаментальних і прикладних НДДКР, формування ринку науково-технічної продукції; формування системи підготовки та перепідготовки кадрів для інноваційної діяльності, що включає середні і вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку та перепідготовку професійних, інженерних, наукових, управлінських кадрів; послідовне формування інноваційної інфраструктури, що включає підприємства, що виробляють інноваційну продукцію, організації, що сприяють і створюють інноваційні підприємства і виробництва, технологічні парки, бізнес-інкубатори, спеціальні конструкторські та технологічні бюро і т. п .; формування системи виходу на внутрішні і зовнішні ринки високотехнологічної продукції вітчизняного виробництва. Створення умов, системи пільг для вітчизняних виробників експортної та високотехнологічної продукції; формування законодавчої бази прямої дії для інноваційного розвитку, в тому числі захищає інтереси і інтелектуальну власність розробників, винахідників і ініціаторів проектів і програм.

27. Менеджмент бізнесу в умовах єдиного дослідницького простору ЄС

В даний час спостерігається два активних процесу: 1) формування єдиного наукового та технологічного простору ЄС; 2) активний розвиток єдиного наукового простору Росії та Білорусі, розвиток науково-технологічного співробітництва країн СНД.

Ефективність цих процесів багато в чому буде визначатися їх координацією. Так, 6-а Рамкова програма ЄС (бюджет - 17,5 млрд. Євро) виділяє такі найважливіші напрямки:

- захист навколишнього середовища і створення екосистем (2,12 млрд.євро);

- Аерокосмос (1,1 млрд.євро);

- наука про життя, геноміка та біотехнологія для охорони здоров'я (2,26 млрд.євро);

- створення інформаційного суспільства (3,6 млрд.євро);

- нанотехнології, нанонауки, "інтелектуальні" багатофункціональні пристрої та виробничі процеси (1,3 млрд.євро) та ін.

Ці наукові напрямки розвиваються як в Білорусі, так і в спільних білорусько-російських проектах (наприклад, розробка і створення "Скіфа", потужного комп'ютера з високими параметрами; розробка і створення космічного апарату "БІЛКА", здатного проводити картографічні та інші роботи з високою точністю , і ін.) Досить активно проводяться в Білорусі дослідження в області нанотехнологій і біотехнологій. Захист навколишнього середовища і створення екосистем є першочерговим завданням як для Білорусі, так і для Росії, в т.ч. в контексті Чорнобильських проблем.

7-я рамкова програма наукових досліджень (2007-2013 рр.) Має бюджет 64,28 млрд. Євро, з яких на розвиток інноваційного потенціалу спрямовується 6,6 млрд.євро, в тому числі на розвиток інфраструктури -3,5 млрд.євро , підтримку інноваційної активності малих і середніх підприємств 1,68 млрд.євро, формування "регіонів знань" - 140 млн.євро.

Програма конкурентоспроможності та інновацій (Competitivenes and Innovation Programm) має бюджет 4,2 млрд. Євро і однією з найважливіших своїх цілей ставить створення транснаціональних регіональних мереж для розвитку Єдиної інноваційної Європи (European Innovation Area).

В умовах формування єдиного дослідницького простору необхідна координація проведених досліджень, що, як видно, має під собою об'єктивну основу.

Розвиток інноваційних інформаційних мереж ЄС дозволяє підняти організацію і управління інноваційними процесами на якісно новий рівень. Підготовка фахівців повинна проводитися в дослідницькій середовищі, і розвиток інноваційної інфраструктури дозволяє ефективно забезпечити такий процес.

28. Питання охорони інтелектуальної власності в країнах Європи і ЄС і менеджмент бізнесу

Загальний аналіз джерел регулювання авторського права показує деяку своєрідність творів архітектури як об'єктів охорони. Зокрема, як на міжнародному, так і на національному рівні захисту підлягають не тільки архітектурні споруди, а й пов'язані з ним плани, ескізи, креслення і т. Д. Необхідно відзначити, що це різні об'єкти інтелектуальної власності, які також по-різному охороняються .

Узагальнений аналіз показує, що до основних питань, що регулюються на міжнародному рівні, відносяться:

1. встановлення загальних принципів охорони інтелектуальної власності;

2. встановлення переліку об'єктів інтелектуальної власності, що підлягають охороні;

3. встановити порядок своїх охорони.

Фактично можна говорити, що в міжнародних договорах встановлюється базовий міжнародний стандарт, своєрідний мінімум регулювання і охорони авторських прав.

Для кращого розуміння принципу територіальності можна скористатися його узагальненої формулюванням, використовуваної в міжнародних актах, - весь обсяг регулювання відносин з охорони прав інтелектуальної власності відноситься до внутрішнього права держави з урахуванням міжнародних зобов'язань, прийнятих ним на себе.

Безумовно, такий стан справ, що порушує права автора, суперечить як здоровому глузду, так і логіці права. Виправити його покликані міжнародні договори в галузі охорони прав інтелектуальної власності, що дозволяють уніфікувати законодавства держав і тим самим розширити дію територіального принципу.

29. Облік в менеджменті специфіки джерел фінансування інноваційної діяльності в країнах Західної Європи

Держава використовує широкий арсенал прямих і непрямих заходів по розширенню новаторською роботи, особливо в дрібних і середніх фірмах, при цьому значення непрямих заходів в 90-х роках посилився.

До числа прямих заходів можна віднести зниження "ціни" капіталу (використання загальних систем субсидування або пільгового оподаткування НДДКР), а також полегшення доступу до нього (розвиток венчурного капіталу, фондових ринків). На відміну від США в Західній Європі більшого поширення набули нізкопроцентниє позики як засіб стимулювання інноваційної діяльності в промисловості. Лібералізація фінансових ринків в 90-х роках дала можливість залучити нетрадиційні джерела фінансування, як інституційні (пенсійні фонди), так і приватних осіб ( "ділових ангелів"), зацікавлених в прямому інвестуванні свого капіталу в перспективні підприємства. В результаті значно виріс обсяг венчурного фінансування.

Держава допомагає інноваційному бізнесу і непрямими методами, зокрема через сферу освіти, підготовку професійних кадрів і формування управлінських консультативних служб, шляхом збільшення мобільності робочої сили, створення науково-технічної інфраструктури. В останні роки країни Західної Європи зіткнулися з гострою проблемою нестачі власних кадрів в області інформаційної технології.

У 2000 р найбільший обсяг коштів за статтею "підтримка інновацій і технології" виділено на розвиток інфраструктури (32%), трансфер технології (29), поширення кращої практики (10%)

n Стимулювання інноваційної діяльності виходить за національні рамки і все більшою мірою стає прерогативою ЄС. У 1996 р Європейська комісія схвалила План дій в області інновацій, в якому поряд з їх фінансуванням (в основному шляхом мобілізації венчурного капіталу на ранніх стадіях проектів) намічені і напрямки непрямого сприяння:

• захист інтелектуальної власності. Комісія виробила рекомендації щодо підвищення ефективності патентної системи, зокрема щодо авторських прав в інформаційних мережах і розширення патентної охорони в біотехнології;

• нормативна база та спрощення адміністративних вимог. Пропонується спростити процедуру створення та адміністрування компаній. Крім того, Комісія розробляє нові організаційні форми проведення спільних наукових досліджень, зокрема статус Європейської компанії і Європейських об'єднань по економічним інтересам

• освіту і професійне навчання. Передбачені заходи по розширенню мобільності наукових кадрів і використанню інформаційної технології;

• орієнтація програм наукових досліджень на інновації. У тематичних програмах п'ятої Рамкової програми ЄС у сфері НДДКР (1998 - 2000 рр.) Пріоритет відданий інноваційної діяльності.

30. Менеджмент та стимулювання інноваційної економіки в ЄС

Окрема програма присвячена стимулюванню інновацій. Вона спрямована на надання допомоги підприємницькому сектору, а також ученим в реалізації результатів досліджень, трансформації їх в нові інвестиції та робочі місця. Особливі заходи передбачені в таких областях, як інтелектуальна власність, доступ до ризикового капіталу і пошук партнерів в інших країнах-учасницях.

У зв'язку з цим інтерес може представити досвід Євросоюзу і окремих країн Західної Європи щодо стимулювання інноваційної діяльності, багато елементів якого можуть бути використані і в Росії. В ЄС за останнє десятиліття відбулися значні зміни в інноваційній політиці і механізми стимулювання інноваційної діяльності як на наднаціональному рівні, так і в рамках окремих країн і регіонів.

У 2003 рЄвропейська Комісія розробила "дорожню карту" (план конкретних дій по стимулюванню інвестицій в НДДКР), що передбачає зміну пріоритетів в інноваційній політиці країн ЄС, мета яких:

- підвищення ефективності державної підтримки досліджень та інновацій, забезпечення необхідними кадровими ресурсами, поліпшення дослідницької бази в державному секторі, посилення стимулюючого ефекту державного фінансування на інвестиції в НДДКР приватного бізнесу;

- переорієнтація державних ресурсів на дослідження та інновації шляхом збільшення ефективності державних витрат, поліпшення правил державної допомоги бізнесу і державних контрактів;

- поліпшення інноваційного середовища, зокрема, охорони інтелектуальної власності, правил конкуренції, фінансових ринків і податкових систем.

31. Антимонопольне регулювання в європейських країнах і ЄС і специфіка регулювання "інноваційного ринку"

Антимонопольна політика країн ЄС ще дуже молода, але вже зроблені її перші кроки до нормалізації ситуації за даними проблемам. Набагато більше їй ще належить зробити, і ці дії повинні здійснюватися одночасно з удосконаленням антимонопольного законодавства. З метою вдосконалення антимонопольного регулювання необхідно подальший розвиток нормативно-правової бази в сфері державної антимонопольної політики. Активне використання вікового досвіду антимонопольного законодавства США і на антимонопольну практику інших розвинених країн. з розвиненою ринковою економікою сприятиме перетворенню антимонопольного законодавства в ефективний регулятор ринкових відносин.

До актуальних перспективним заходам урядової політики в області антимонопольного регулювання належать:

продовження структурних перетворень в економіці Білорусь, особливо в галузях природних монополій;

вдосконалення нормативної бази для організації ефективного контролю за фінансовими потоками монополій;

регулювання і контроль інвестиційних програм;

створення умов для розвитку конкуренції в потенційно конкурентних видах діяльності і подальше регулювання цих видів діяльності;

підвищення ефективності реалізації повноважень держави щодо належних йому акцій акціонерних товариств - природних монополій;

приведення рівня цін на продукцію монополій у відповідність з реальними витратами;

цільове дотування за рахунок відповідних бюджетів при наданні пільг окремим категоріях споживачів;

скорочення практики перехресного субсидування різних груп споживачів при адресної підтримки соціально незахищених груп населення.

Для подальшого розвитку антимонопольного регулювання необхідно також впорядкування відносин антимонопольних органів з іншими органами виконавчої влади.

Остаточна мета полягає в тому, щоб на ринку залишилися лише ті підприємства, які забезпечать більш високу якість товару, відносно більш низькі ціни і швидку змінюваність асортименту.

Підводячи підсумок сказаному, можна стверджувати, що антимонопольне законодавство є найважливішою складовою сучасної економіки. Сфера його функціонування зачіпає інтереси не тільки виробників, але і споживачів, забезпечуючи одним можливість реалізувати свій товар на ринку в умовах конкурентної боротьби, а іншим - оптимальні ціни на товари і послуги.

32. Національна інноваційна система та венчурне фінансування в розвинених державах

Сучасна світова економіка дедалі більше набуває рис інноваційної економіки, пов'язаної з розробкою, впровадженням та використанням високих технологій. Проблема створення інститутів інноваційної системи, що дозволяє генерувати, відтворювати і використовувати науково-технічні інновації для підвищення темпів економічного розвитку і якості життя в нашій країні набуває надзвичайно актуального значення. Подолання сучасної економічної кризи в Росії можливо через реалізацію її переваг, таких як досить високий рівень освіти і кваліфікації населення і залишилася з радянських часів наукову і виробництв венную інфраструктуру, особливо в оборонних галузях за допомогою розробки і реалізації національної інноваційної системи Росії. Національна інноваційна система - сукупність інститутів, які стосуються приватного і державного секторів, які індивідуально і у взаємодії один з одним обумовлюють розвиток і поширення нових технологій в межах конкретної держави. Незважаючи на відмінності в підходах до формування НІС в технологічно розвинених країнах, основний упор робиться на тісну взаємодію між учасниками інноваційної діяльності, перш за все на координацію технологічного трансферу та фінансових потоків.

Ризиковий капітал та інвестиції в науково-технічний розвиток, часто звані в сукупності венчурним капіталом, стають все більш важливим економічним інструментом в постсоціалістичних країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ). США і Канада традиційно орієнтуються на фінансування в першу чергу нових і дуже молодих інноваційних об'єктів. Серйозні зміни в їх інвестиційної політиці відбулися в 80-і роки, коли під впливом надлишкової грошової маси, що з'явилася в зв'язку з виходом на ринок венчурного капіталу потужних пенсійних фондів при досить невеликій кількості якісних проектів, був здійснений ряд вкладень, що призвели згодом до великих втрат.

33. Особливості використання венчурного фінансування в США і Західній Європі. Венчурні фонди та фірми. Джерела венчурного капіталу в США і Європі. Роль фондового ринку в венчурних проектах

За кордоном, особливо в США і в ряді країн Західної Європи, механізм венчурного фінансування інноваційних проектів активно використовується вже не одне десятиліття. Саме венчурний капітал сприяв реалізації в другій половині минулого століття ряду найбільших інновацій в області інформаційних технологій, мікроелектроніки, біотехнологій і в інших високотехнологічних галузях економіки цих країн

Іноземні інвестиції у вигляді венчурного фінансування також не отримали в Росії бажаного ступеня розвитку по ряду причин, включаючи досить високий рівень інвестиційних ризиків. І сьогодні, в період триваючого становлення механізму венчурного фінансування в Росії, як і раніше корисно звертатися до досвіду зарубіжних країн, зокрема, до досвіду венчурного фінансування в США і Західній Європі.

На відміну від США, де індустрія венчурного фінансування орієнтована на високотехнологічні галузі, венчурний капітал в країнах Західної Європи прямує в основні галузі та сектори економіки. Серед джерел походження даного виду капіталу тут домінують банківські структури. Однак основний потік венчурного капіталу в США виникає з спеціалізованих венчурних фондів. Такі фонди фінансуються за рахунок неформальних об'єднань інвесторів, включаючи пенсійні фонди, благодійні фонди, страхові компанії, банківські холдингові компанії, великі корпорації, індивідуальних інвесторів, іноземних інвесторів, а також так званих `венчурних профессіоналов` (venture capital professionals), що представляють собою посередників між джерелом інвестицій і компаніями, які здійснюють реалізацію інноваційних проектів, і не котируються на фондовій біржі.

34. Особливості поетапного фінансування венчурних проектів. Розподіл обсягів венчурного фінансування по етапах

Успішний вихід з капіталу через первинне розміщення акцій підсилює позитивну репутацію венчурного капіталіста, полегшуючи його можливості по залученню капіталу. Іншими словами, обсяг первинних розміщень обумовлює додатковий приплив грошових ресурсів у венчурні фонди.

Одне з пояснень цього пов'язано з тим, венчурні капіталісти, володіючи повною інформацією про новий продукт / послугу, становлять найбільшу конкурентну загрозу для новаторів саме по завершенні основного обсягу інноваційних робіт, коли рівень специфічності і невизначеності отриманого в рамках НДДКР наукового різко знижується. Тому на цій стадії новатори найчастіше звертаються до банківського кредитування, відмовляючись від продовження венчурного фінансування і якнайшвидшого виходу на ринок капіталу

35. Алгоритм стратегічного планування на фірмі

Малюнок 1 - Алгоритм стратегічного планування

36. Основні об'єкти вивчення зовнішніх ринків

Вивчення ринку передбачає дослідження комплексу характеристик та даних, які визначають його об'єктів та їх особливості.

По-перше, це вивчення ринкової, підприємницького середовища на зовнішніх ринках, що припускає аналіз демографічних, природних, економічних, науково-технічних, політико-правових, культурних і соціальних факторів розвитку світових ринків. Саме умови підприємницької та ринкового середовища зарубіжних держав в першу чергу досліджуються зовнішньоторговельними фахівцями при виборі найбільш перспективного ринку збуту своєї продукції або придбанні необхідних імпортних товарів.

По-друге, це вивчення вимог світового чи зарубіжного ринку до товару, тобто вимог покупців зарубіжних держав до споживчих властивостей продукту і відповідного набору супутніх продажу і споживання товару послуг. При цьому для російського продавця і виробника дані запити з боку покупців і споживачів товару постають як складових його конкурентоспроможності. Тому в цій частині досліджень особлива увага повинна бути приділена визначенню рівня конкурентоспроможності продукції, що випускається і її відповідності характеру запитів конкретного ринку і його сегментів.

По-третє, комплексне дослідження зарубіжного ринку передбачає вивчення його ємності, характеру і еластичності попиту. Саме ці показники визначають можливі перспективи збуту продукції, динаміки продажів і особливості необхідних для успішного просування товарів маркетингових заходів.

По-четверте, фахівці в області зовнішньоекономічної діяльності уважно стежать за рівнем світових цін і тенденціями їх зміни. Для цього випадку складаються таблиці руху цін і їх індексів, будуються графіки і екстраполюються тренди попередніх періодів на майбутній розвиток цінових рівнів, даються прогноз та оцінка рівня і динаміки цін на роки вперед.

По-п'яте, дослідженню піддаються фірмова структура ринку і склад зарубіжних партнерів, а саме: споживачів, посередників, постачальників та конкурентів. При цьому важливо виявити не тільки активних покупців товарів і послуг, але і потенційних фірм-нейтралів, які ще не проявили зацікавленості щодо даного товару, але можуть розглядатися як потенційні покупці і при належній організації ринкових дій продавця мають шанси стати його активними партнерами. Відносно кожної фірми в залежності від її приналежності до тієї чи іншої групи проводяться дослідження ступеня її надійності, платоспроможності, конкурентних слабкостей і переваг і т.д.

По-шосте, об'єктом маркетингового аналізу служать ступінь і характер ринкової конкуренції, а також методи маркетингової роботи конкурентів, їх товарна, цінова, збутова політика, реклама і політика стимулювання продажів, кадрова політика.

По-сьоме, досліджуються форми роботи, прийняті в торговельній практиці по даному товару на даному ринку і його сегментах. Фахівців в галузі зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних комерсантів цікавить, прямо або побічно здійснюється більшість угод купівлі-продажу на даному зарубіжному ринку, які форми посередницьких угод типові для нього, які види угод застосовні на даному ринку, які форми торгівлі використовуються і т.д.

По-восьме, визначаються особливості купівельних переваг і психологія купівельного поведінки на зарубіжних ринках кінцевих споживачів для цього товару.З'ясовуються основні причини, мотиви прийняття рішень іноземними споживачами про покупку конкретних товарів (як наших, так і конкурентів), будується схема процесу прийняття рішення про покупку, характеризуються національні особливості проведення іноземними партнерами торгових переговорів і т.д.

37. Методи прогнозування світових товарних ринків і цін

Інвестори, як правило, визначають для себе певний набір фінансових інструментів, в які збираються інвестувати.

На валютному ринку FOREX (ФОРЕКС) це можуть бути різні валюти: долар США, євро, фунт стерлінгів, японська ієна, швейцарський франк, канадський або австралійський долар.

На фондових ринках - це, як правило, всілякі акції, що торгуються як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.

На товарних ринках такими інструментами можуть виступати золото, срібло, платина. На сировинних ринках - нафта, газ.Также це можуть бути всілякі контракти на різницю і ф'ючерси на різні індекси або групи товарів, наприклад, ф'ючерси на пшеницю, кукурудзу.

Зазвичай рішення про інвестування в ті чи інші фінансові інструменти в конкретний період часу, інвестори беруть покладаючись або на результати аналізів фінансових інструментів, проведених самостійно, або на результати аналітичних досліджень аналітиків, до яких інвестори мають певний довіру.

В ході проведених досліджень вдалося з'ясувати, що: Зміни цін різних фінансових активів в різних часових періодах (хвилини, години, дні, тижні, місяці і т.д.) мають фрактальну структуру.Обнаруженная фрактальної структури у всіх часових рядів, що складаються зі значень цін різних фінансових активів однакова і утворюється одними і тими ж фракталамі.Дінаміка цін різних фінансових активів прагне до одного і того ж аттрактору.Состояніе аттрактора - синергетичний процес, що протікає однаково у всіх фінансових актівов.Да ний аттрактор формується адитивно за рахунок освіти фракталів різного порядку.

38. Склад прав інтелектуальної власності їх характеристика та облік цих прав в менеджменті

Права інтелектуальної власності включають в себе, перш за все, авторські права, патенти і права на промисловий дизайн. Авторські права надають виключні права творцям літературних, наукових і художніх творів, а патенти - винахідникам. Однак, винаходи можуть бути запатентовані тільки в тому випадку, якщо вони нові і можуть мати практичне виробниче застосування. Промисловий дизайн - це нові або ж оригінальні естетичні рішення, що визначають зовнішній вигляд продуктів, що виробляються. Захист цих видів прав інтелектуальної власності обмежена в часі.

Інтелектуальна власність також включає торгові марки і знаки їх походження (або географічні зазначення). Захист цих видів інтелектуальної праці гарантується для того, щоб дати можливість виробникам відрізнити свої товари або послуги від інших. Вони допомагають виробникам завоювати сприятливе ставлення до них з боку споживачів.

Будь-яке недозволене використання інтелектуальної власності є порушенням прав їх власника. При цьому не тільки завдається шкода власнику прав інтелектуальної власності, а й уповільнюється науково-технічний прогрес і культурне життя на національному рівні. Однак, останнім часом посилення процесу прийняття ефективних законів з інтелектуальної власності, а також процедур їх виконання істотно впливає на міжнародну торгівлю. Основними передумовами, що впливають на прискорення даного процесу, є:

- промислове виробництво в більшості індустріально розвинених країн стає все більш наукомістким і технологічно інтенсивним. В результаті вартість експортної продукції цих країн, як традиційної (хімікати, добрива та фармацевтичні товари), так і щодо нової (телекомунікаційне обладнання, комп'ютери, програмне забезпечення) містить зараз значну частину технологічної та творчої складових, які є об'єктами прав інтелектуальної власності. Тому виробники зацікавлені в захисті прав інтелектуальної власності в будь-якій країні світу для того, щоб компенсувати витрати на науково-дослідну діяльність.

- з початком процесу зняття обмежень на іноземні інвестиції в країнах, що розвиваються з'являються нові можливості для організації виробництва запатентованих товарів за ліцензією. Однак виробники індустріально розвинених країн будуть надавати свої технології, якщо законодавчі норми з прав інтелектуальної власності в країнах, що розвиваються забезпечать захист цих прав від незаконного використання.

- в країнах, де закони з прав інтелектуальної власності не достатньо дотримуються, збільшилося виробництво підробок і "піратської" продукції не тільки для продажу на внутрішніх ринках, а й для експорту. Втрати виробників в результаті продажу підробок, "піратських" товарів та інших порушень прав інтелектуальної власності досить значні. Товар вважається підробкою, коли продається під добре відомими торговими марками, прав на використання яких у продавців немає. Зазвичай це товари, які вимагають високого рівня трудовитрат і які можуть бути продані за вищими цінами, завдяки використанню відомої торгової марки. До такого роду виробів відносяться одяг, взуття, годинники, косметика, шкіряні вироби, а також спортивні товари, побутова техніка тощо Товар вважається "піратським" в тому випадку, якщо виробляються з порушенням авторських, або пов'язаних з ними прав. Книговидавці, виробники фонограм, дисків, фільмів, плівок і касет, індустрія виробництва програмного забезпечення часто є жертвами порушення авторських і суміжних прав.

39. Угода СОТ про торговельні аспекти інтелектуальної власності (ТРІПС). Врахування вимог ТРІПС в російському законодавстві і стратегічному плануванні фірм

В рамках СОТ питання прав інтелектуальної власності регулюються Угодою СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі - ТРІПС).

Особливістю ТРІПС є те, що частина основних положень відображає норми, що вже містяться в базових багатосторонніх конвенціях і угодах з прав інтелектуальної власності, і адекватна їм, а частина йде далі, виходячи за рамки цих міжнародних договорів.

ТРІПС та товарні знаки (знаки обслуговування). Відносно товарних знаків і знаків обслуговування (ст. 15-21) ТРІПС також йде далі Паризької конвенції. Так, мінімальний термін захисту зазначених знаків - не менше семи років і має поновлюватись. При цьому в ТРІПС посилено захист загальновідомих товарних знаків і загальновідомих знаків обслуговування. Власник зареєстрованого знака має виключне право забороняти третім особам без його згоди в ході торгівлі використовувати ідентичні або подібні позначення для товарів чи послуг. Однак це правило не діє, якщо ідентичне або подібне позначення існувало раніше, до реєстрації знака в будь-якій країні. При невикористанні зареєстрованого знака протягом трьох років реєстрація може бути анульована, якщо не доведені вагомі причини невикористання. Не допускається примусового надання ліцензій на використання іноземних товарних знаків. Власник товарного знака має право передати його разом з передачею підприємства, якому належить знак, але може і не робити цього.

40. Основні положення угоди СОТ про технічні бар'єри в торгівлі і їх облік в російському законодавстві. Значення міжнародних стандартів

Угода про технічні бар'єри в торгівлі складається із преамбули, 15-ти статей та трьох додатків. Угода про технічні бар'єри в торгівлі поширюється на всі промислові і сільськогосподарські товари. Однак санітарні та фітосанітарні заходи - предмет іншої угоди. В Угоді використовуються два терміни: "технічний регламент" (Technical Regulation), що включає стандарти, дотримання яких є обов'язковим і термін "стандарт" (Standard), дотримання якого є добровільним. Воно поширюється також і на процеси виробництва в тих випадках, коли вони змінюють якісні характеристики товарів. Угода визнає за всіма країнами право встановлювати обов'язкові стандарти - "технічні регламенти", включаючи вимоги до маркування та упаковки товарів. Вони повинні базуватися на науково обгрунтованих даних, застосовуватися на основі режиму найбільшого сприяння до товарів усіх країн і не повинні бути більш обтяжливими до іноземним товарам в порівнянні з товарами національного виробництва. Такі ж правила застосовуються до процесів визначення відповідності стандартам - сертифікація (стаття 2).

Коло ведення Угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ включає технічні регламенти, стандарти і правила сертифікації. Найважливіша вимога Угоди - названі вище заходи не повинні формулюватися і застосовуватися таким чином, щоб створювати бар'єри в міжнародній торгівлі. Загальна вимога Угоди про технічні бар'єри в торгівлі - гласність у використанні всіх названих заходів. Кожна країна зобов'язана заснувати інформаційні центри, повідомляють необхідну інформацію щодо заходів, що входять в коло ведення Угоди. Інформація про названих вище заходи повинна публікуватися і бути легкодоступною. Угода про технічні бар'єри в торгівлі вимагає від його учасників використання національного режиму щодо заходів, які регулюються Угодою. Процедури визначення відповідності стандартам не повинні ставити іноземних постачальників в гірше становище порівняно з внутрішніми постачальниками і не повинні бути для них більш дорогими. В Угоді містяться рекомендації його учасникам визнавати взаємно результати перевірки відповідності стандартам; укладати угоди про взаємне визнання процесів сертифікації та самих сертифікатів (статті 5-9); базувати свої технічні регламенти та системи сертифікації на відповідних міжнародних стандартах і заклик до країн-членів СОТ брати участь в роботі Міжнародної організації зі стандартизації. Стаття 6 Угоди стосується тих випадків, коли обов'язкові стандарти можуть бути введені на рівні місцевої влади та неурядових установ. Уряди країн-членів СОТ повинні застосовувати такі розумні заходи, які забезпечували б виконання Угоди про технічні бар'єри в торгівлі названими вище органами.

У Додатку до Угоди міститься так званий "Кодекс доброчинної практики", що регламентує підготовку, прийняття і застосування стандартів. Цей Кодекс містить основні положення, що регулюють використання стандартів. Стаття 4 Угоди рекомендує всім країнам-членам СОТ дотримуватися положень Кодексу. У ньому визнається право країн, що розвиваються не використовувати стандарти, несумісні з потреб їхнього розвитку, і їх право на розробку в міжнародних органах міжнародних стандартів на товари, що мають особливе значення для країн, що розвиваються. Положення Угоди містять також зобов'язання надання країнам, що розвиваються необхідної допомоги в розвитку їх систем стандартизації і в реалізації норм Угоди про технічні бар'єри в торгівлі.

В рамках СОТ створено Комітет з технічних бар'єрів у торгівлі, що входить в коло органів Ради з торгівлі товарами СОТ, для обговорення всіх питань, що відносяться до діяльності Угоди.

41. Визначення понять санітарних і фітосанітарних нормативів в міжнародному обміні. Угода СОТ з цих питань і відміну регулювання в цьому обміні від технічного регулювання поставок

Санітарна гіт фітосанітарнал міра - будь-який захід, що проводиться:

(А) для захисту життя або здоров'я тварин чи рослин на території Члена СОТ від ризиків, що виникають в результаті проникнення, укорінення чи поширення шкідників, хвороб, шкідливих організмів - переносників хвороб, а також хвороботворних організмів,

(В) для захисту життя або здоров'я людей або тварин на території Члена СОТ від ризиків, що виникають від добавок, забруднюючих речовин, токсинів або хвороботворних організмів у харчових продуктах, напоях чи кормах,

(C) для захисту життя або здоров'я людини на території Члена СОТ від ризиків, що виникають у зв'язку з хворобами, які переносяться тваринами, рослинами або продукцією з них, або в результаті проникнення, укорінення чи поширення шкідників, або

(D) для уникнення чи обмеження іншої шкоди на території Члена СОТ, завдається в результаті проникнення, укорінення чи поширення шкідників.

Санітарні або фітосаннтарних заходи включають усі відповідні закони, постанови, правила, вимоги та процедури, включаючи, в тому числі, вимоги до кінцевого продукту, методи обробки і виробництва; процедури тестування, інспекції, сертифікації та ухвалення, карантинні правила, включаючи відповідні вимоги, пов'язані з перевезенням тварин або рослин або матеріалів, необхідних для їх життєдіяльності під час перевезення; положення щодо відповідних статистичних методів, процедур відбору проб та методів оцінки ризику; вимоги до упаковки і маркування, безпосередньо спрямовані на забезпечення безпеки харчових продуктів.

42. Закон РФ "Про технічне регулювання" 2002р. і сфера його регулювання. Обов'язкова і добровільна сертифікація. Декларування якості продукції, що поставляється

Новий закон вводить два рівня вимог до продукції, технологіям виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації: технічні регламенти та стандарти. При цьому обов'язковими для виконання будуть тільки технічні регламенти, завдання яких - захист життя і здоров'я людей, охорона навколишнього середовища, невведення в оману споживачів продукції, а також охорона майна фізичних або юридичних осіб, державного і муніципального майна. Технічні регламенти будуть прийматися окремими законами для кожної галузі. При цьому бізнесу надано право брати участь у розробці обов'язкових стандартів.

Закон визначає порядок розробки та застосування стандартів в РФ, проголошуючи при цьому основний принцип їх застосування - принцип добровільності. Стандарти затверджуються національним органом по стандартизації. Підтвердження відповідності продукції робіт або послуг стандартів і регламентів має здійснюватися у вигляді декларування або сертифікації.

За оцінками фахівців, за сім років "перехідного періоду" необхідно буде прийняти від 400 до 8000 галузевих законів і стільки ж нормативних актов.Как заявив глава комітету СФ з питань промислової політики Валентин Завадников, закон "Про технічне регулювання" дозволить дебюрократизувати російську економіку і вивільнити з тіньового обороту від 8 до 10 млрд. доларів.

З метою вдосконалення системи державного контролю та нагляду в галузі стандартизації, забезпечення єдності вимірювань та обов'язкової сертифікації Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про організацію та здійснення державного контролю та нагляду в галузі стандартизації, забезпечення єдності вимірювань та обов'язкової сертифікації.

2. Встановити, що витрати на проведення державними інспекторами федеральних державних установ, що перебувають у віданні Державного комітету Російської Федерації по стандартизації і метрології, державного контролю і нагляду за дотриманням обов'язкових вимог державних стандартів і правил обов'язкової сертифікації, за сертифікованою продукцією, а також державного метрологічного нагляду фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету по розділу "Промисловість, енергетика і будуєте цтво "функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації і коштів позабюджетних джерел відповідно до законодавства Російської Федерації.

43. Місце і методи сертифікації продукції звертається в міжнародній торгівлі. Сертифікат за якістю. Сертифікат системи якості та облік цих питань в менеджменті

На ринках товарів і послуг в питаннях захисту національних інтересів виробників і прискорення розвитку виробництва значення сертифікації величезна. Це проявляється в наступному:

• для споживача це гарантія високої якості, а для виробника одне з дієвих засобів реклами, які вирізняють їх продукцію серед аналогічних конкуруючих товарів;

• сертифікація є дієвим засобом захисту національних ринків від імпортних товарів, так як вона підвищує конкурентоспроможність вітчизняної продукції;

• сертифікація створює умови для участі виробників (продавців) в міжнародній торгівлі.

Сертифікація продукції грунтується на таких основних принципах:

• забезпечення державних інтересів при оцінці безпеки продукції та достовірності інформації про її якість;

• об'єктивності, т. Е. Незалежності від виробника і споживача;

• достовірності, т. Е. Використання професійної випробувальною бази;

• виключення дискримінації в сертифікації продукції вітчизняних і зарубіжних виробників;

• надання виробнику права вибору органу сертифікації і випробувальної лабораторії;

• встановлення відповідальності учасників сертифікації;

• правового і технічного забезпечення, а також багатофункціональності використання результатів сертифікації (сертифікатів і знаків відповідності) - виробником, торгівлею, споживачами, органами нагляду, митницею, страховими організаціями, біржами, аукціонами, арбітражем, судом;

• відкритості інформації про позитивні результати сертифікації або про припинення дії сертифіката;

• розмаїття форм і методів проведення сертифікації продукції з урахуванням її специфіки, характеру виробництва і споживання.

Сертифікат якості (англ. Quality certificate) - товаросупроводжувальний документ, що підтверджує відповідність товару показникам якості, технічним характеристикам, вимогам безпеки для життя і здоров'я людей, навколишнього природного середовища, передбаченим умовами договору; зазвичай видається підприємством-виробником або експортером. На вимогу покупця сертифікат якості може бути виданий і нейтральною стороною. Сертифікат якості складається в декількох примірниках, один з яких зазвичай слід разом з вантажем, а інший видається разом з рахунком та ін. Документами, необхідними для оплати. При імпорті товарів - найчастіше сертифікат якості используеться як довідковий документ для митниці, що дає інформацію про якісні та кількісні характеристики товару, що імпортується.

Сертифікат системи якості ISO (система менеджменту якості) підтверджує, що продукція відповідає вимогам як міжнародних, так і внутрішньодержавних стандартів. У ці стандарти входять не тільки вимоги до системи виробництва (тобто до технічної складової виробництва), а так само до системи менеджменту, управління та контролю якості, виконання яких необхідне для забезпечення стабільної якості продукції, що випускається (послуг, що надаються). Спектр продукції, що сертифікується великий (виробництво харчових продуктів, целюлозно - паперове виробництво, текстильне виробництво, виробництво засобів зв'язку, електрообладнання та багато іншого). На жаль, тривалість сертифікатів занадто мала (3 роки) і вимагає щорічного аудиту.

При цьому, середньостатистичні ціни як за сам сертифікат, так і за моніторинг - неймовірно високі, тобто за аудит здобувається від 30 до 70% від вартості самого сертифіката.

44. Специфіка європейської політики якості. Значення "Основних вимог" розроблених в ЄС по товарних групах. Основні органи, що займаються стандартизацією. Три види європейських документів по стандартизації за ступенем їх обов'язковості для країн-членів Союзу. Основні риси європейської системи сертифікації і їх облік в менеджменті

Поняття "європейська політика якості" стало зустрічатися в офіційних документах ЄС відносно недавно. Мабуть, одне з перших згадок можна побачити в Білій книзі Європейської Комісії з проблем зростання економіки. Цей напрямок діяльності Союзу з'явилося, по-перше, в результаті загострення конкурентної боротьби на світових товарних ринках, а по-друге, стало породженням активних кампаній на захист прав споживачів, які пройшли без перебільшення по всій Европе.Продавец відповідає за всі дефекти, що існували на момент продажу, а споживач має право вимагати заміни або ремонту неякісного товару. Ця директива на відміну про попередню поширюється і на закупівлі сільськогосподарської сировини. Також передбачається поширити принцип відповідальності постачальника за шкоду, заподіяну неякісною продукцією, на всю сферу послуг. Крім того, в рамках Союзу діє Європейська організація з якості, яка займається організацією і проведенням "європейських тижнів якості", мета яких полягає в тому, щоб допомогти виробникам і споживачам сучасні концепції і дізнатися про конкретні проекти ЄС, спрямованих на підвищення споживчих переваг різних товарів .

Перелік "основних вимог" великий. У ньому і продовольство, і будівельні матеріали, і автомобілі, і трактори, і інші сільгоспмашини, і фармацевтичні товари, і хімікати, і вимірювальні прилади. Крім того, це і іграшки, і побутова електроніка, і комп'ютери, і інформаційні системи, і телекомунікаційне обладнання. Словом, детально перераховувати всі позиції просто немислимо.

Дилема в принципі проста: виробник товару, який відповідає "основним вимогам", може забути про єдиний внутрішньому ринку. Зате того, хто працює за національними стандартами, але вписується в "основні вимоги", безперешкодно відкрита дорога в усі країни Союзу.

Всі єдині європейські документи по стандартизації розробляються з урахуванням згаданих вимог до безпеки та екологічної нешкідливості продукції. Цим займаються Європейський комітет зі стандартизації, Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці і Європейський інститут по стандартизації в галузі телекомунікацій.

45. Регулювання в ЄС хімічної безпеки продукції, що поставляється і облік цих питань при постачанні російської продукції в країни ЄС

REACH - це нова законодавча ініціатива ЄС №1907 / 2006, спрямована на регулювання виробництва, використання і розміщення на ринку ЄС хімічних речовин, в тому числі в сумішах і у виробах, обов'язкова для всіх країн-членів Європейського союзу, яка вступила в силу з 1 червня 2007 року. Абревіатура REACH означає реєстрацію (Registration), оцінку (Evaluation) і авторизацію (Authorization) хімікатів (of Chemicals). В основу покладено такі елементи:

 реєстрація хімічних сполук;

 оцінка технічного досьє і / або речовини;

 видача дозволів і обмежень на виробництво і використання;

 узгоджена класифікація і маркування;

 доступ до інформації.

Регламент націлений на регулювання виробництва і використання хімічних речовин усередині Євросоюзу, безпосередньо зачіпає широке коло виробників в різних галузях промисловості, імпортерів, дистриб'юторів і споживачів хімічної продукції в країнах Союзу. При цьому істотний вплив виявляється на компанії, які здійснюють експортні поставки на європейський ринок і імпортують хімічні речовини і суміші з ЄС. Під дію регламенту підпадає продукція всіх галузей промисловості: нафтохімічна, текстильна, електронна, автомобільна, целюлозно-паперова, чорна та кольорова металургія, промисловість будівельних матеріалів та ін.

У структурі російського експорту в країни ЄС присутні всі товарні групи, що відносяться до продукції хімічної промисловості, при цьому домінують такі: продукти неорганічної хімії, сполуки неорганічні або органічні, дорогоцінні метали, рідкоземельні метали, чорна металургія, радіоактивні елементи або ізотопи, органічні хімічні сполуки, добрива, каучук, гума та вироби з них, пластмаси та вироби з них, мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, позовом недержавні і готові воски, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "стоматологічний віск" і суміші на основі гіпсу.

Серед недоліків впровадження регламенту відзначається висока бюрократизація процесів оформлення документів, значні витрати на всі процеси, пов'язані з підготовкою, вивченням та реєстрацією речовин, збільшення вартості продуктів (від 5 до 15% від первісної вартості), зменшення сегмента дешевих продуктів (від 5 до 10% продуктів зникнуть з ринку), а, отже, зменшення експортних можливостей промисловості ЄС, перенесення виробництв в інші країни, зміна рецептур і технологій в результаті заміни інгредієнтів поставл ваних з третіх країн.

Основна перевага REACH - використання у виробництві дозволених речовин підвищать безпеку продукту і, отже, він стане більш якісним.

46. Облік в менеджменті особливостей міжнародної валютно-фінансового середовища. Управління валютними ризиками

Міжнародний менеджер, приймаючи рішення, повинен орієнтуватися в особливостях міжнародної валютно-фінансового середовища, в якій працює міжнародна фірма, уявляючи, як вона впливає на процес прийняття рішень в міжнародній компанії, часто змушуючи менеджера змінювати способи, якими оцінюють і порівнюють альтернативні способи дій.

При здійсненні операцій, пов'язаних з декількома валютами, господарюючому суб'єкту необхідно знати вартість обміну валют - валютний курс, який змінюється в часі, що ускладнює процес прийняття рішень для міжнародного менеджера.

Валютний курс може бути фіксованим і плаваючим. Фіксований курс національної валюти передбачає її прив'язку до іншої валюти або певної комбінації валют. Основою фіксованого курсу є офіційно встановлене співвідношення грошових одиниць різних країн. При плаваючому валютному курсі курс національної валюти визначається грою попиту і пропозиції на міжнародному валютному ринку.

Як в умовах вільного плавання валют, так і при фіксованому валютному курсі існує валютно-курсовий ризик усіх операцій, що проводяться господарюючим суб'єктом на зовнішньому ринку.

Валютно-курсовий ризик - це ймовірність втрат або недоотримання прибутку порівняно з планованими величинами, пов'язаних з коливанням валютного курса.Валютно-курсовий ризик може як негативно, так і позитивно відбитися на нетто -вартості:> фірми (банку) і є одним з основних параметрів, що враховуються міжнародним менеджером при прийнятті фінансових рішень.

Потоки готівки, які генеруються філіями та дочірніми компаніями головної фірми МНК, повинні бути конвертовані у валюту країни походження материнської компанії, і, таким чином, вони також схильні до змін валютних курсів.

47. П'ять стадій венчурних процесів

Венчурне фінансування молодих інноваційних фірм здійснюється, як правило, поетапно, причому різні етапи фінансуються різними венчурними інвесторами.

На початковому етапі розвитку фірми венчурне фінансування здійснюється з коштів засновників фірми, їхніх родичів і друзів (скорочено ОРД, яке іноді також жартома розшифровується як "засновників фірми, родичів і дурнів").

У міру розвитку бізнесу, підключаються інші венчурні інвестори: спочатку приватні інвестори (бізнес-ангели), а потім корпоративні (фірми венчурного капіталу, нефінансові фірми).

6 стадій фінансування венчурного підприємства

ранні стадії

1. Передпосівна: Невеликі суми, що виділяються на те, щоб довести концепцію потенційно прибуткового бізнесу.

2. Посівна: Фінансування, що надається молодим фірмам для завершення розробки продукту і початковий маркетинг.

3. Перша: Фінансування надається фірмам для початку виробництва і продажів в комерційному масштабі.

Стадії зростання і розширення

4. Друга: Надається робочий капітал розширюється фірмі для підтримки зростаючих рахунків і запасів продукції.

5. Третя: Фінанси надаються на велике розширення фірми, яка збільшує обсяги продажів.

6. Пізня: Фінанси надаються фірмі, яка готується почати продавати свої акції на біржі в найближчі 12 місяців.