Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія України (1)

Скачати 215 Kb.
Дата конвертації 08.08.2018
Розмір 215 Kb.
Тип шпаргалка

1. Найдавніші хлібороби та скотарі на землях сучасної України

Затвердження на українських землях землеробства і скотарства, відбувалося поступово. Найяскравіший слід серед ранніх хлібо-Робскі культур залишила Трипільська культура. Це найвідоміша і добре вивчена археологічна культура епохи енеоліту (мідно-кам'яного віку). Свою назву вона отримала від поселення с. Трипілля на Київщині, виявленого археологом В. Хвойкою в кінці 19 ст. Трипільське населення переселилося на землю сучасної України з Південної Європи, зокрема з території Румунії. Поступово воно заселяло лісостепову смугу України від Дністра до Дніпра. За сучасними даними, на території України трипільці жили в 4-му - першій половині 3-го тис. До н. е. Провідним заняттям трипільців було землеробство. Вони сіяли ячмінь, просо, пшеницю, вирощували майже всі нині відомі в Україні садово-городні культури. Землю обробляли дерев'яною мотикою з кам'яним або кістяним наконечником, а пізніше - ралом. Збирали врожаї кістяними або кам'яними серпами. Зерно мололи на борошно за допомогою кам'яних зернотёрок. Займалися трипільці і скотарства. Відомо, що їх племена розводили велику і дрібну рогату худобу, свиней. Трипільці досконало володіли технікою виготовлення глиняного посуду. Її обпалювали в спеціальних гончарних печах, а потім розмальовували білою, чорною і червоною фарбами з характерними візерунками. Високої майстерності досягли трипільці в будівництві житла. Їх житла являли собою чотирикутні одно- або двоповерхові будівлі з декількома приміщеннями. У кожній хаті будувалася велика піч, а біля неї лежанки з випаленої глини. Стіни і піч іноді розмальовувалися. В трипільському поселенні нараховувалося десятки таких будівель. Вони розташовувалися колом або колами, утворюючи щось на кшталт вулиць. Таке чітке уявлення про житло трипільців дають численні археологічні знахідки. Наприклад, поселення біля с. Майданецьке на Черкащині займало 300-400 гектарів, в ньому було понад 1,5 тис. Будівель.

Трипільська культура проіснувала на нашій території близько 1,5 тис. Років, а потім прийшла в занепад. Поселення були кинуті. Населення частково пішло на інші території, а те, що залишилося, почало активно розвивати скотоводчество. Скотоводчество переважало і в житті мешканців Прічерно-морських степів. Активний розвиток скотарства спричинив рухливий спосіб життя давнього населення України. Недарма саме в середовищі скотарів в 3-м тис. До н. е. були винайдені колесо і віз, а з 2-го тис. до н. е. стали використовувати для їзди верхи коней. Це сталося завдяки винаходу досконалої вуздечки. З тих пір кінні вершники захищали людей і худобу від загарбників. Життя в дорозі не давала можливості накопичувати багато речей. З собою брали лише найнеобхідніше. А речами користувалися дуже простими. Зокрема, не надавалося великого значення прикрасі посуду. Основний посудиною був горщик, в якому готували їжу і в який доїли молоко. Найбільш цінним майном був худобу.

Скотарі не залишили великих поселень. Головні їхні пам'ятники - кургани. Вони і до цього дня височіють в різних районах України. Курган - це земляний насип, зведена над похованням. Він не тільки позначав могилу, а й був святилищем. У 2-му тис. До н. е. з активним впровадженням бронзових знарядь праці населення території України приділяв велику увагу землеробства. Виникали великі поселення. У лісостеповій смузі це призвело до відновлення провідної ролі землеробства. Що ж стосується степів, то тут спалах землеробської діяльності в кінці 2-го тис. До н. е. згасла. У степовій смузі став провідним кочовий спосіб життя.

2. Люблінська унія, її наслідки для українських земель

Причини Люблінської унії: прагнення української, білоруської, литовської шляхти мати рівні привілеї з польською і обмежити свавілля магнатів, а також бажання полегшити свою військову повинність, яку вона відбувала у формі "посполитого рушення", тоді як в Польщі переважало наймане військо. Унії стали проти литовсько-українські магнати, які не бажали обмеження своїх прав, привілеїв і земельних володінь. Однак їх опозиція виявилася недостатньо сильною, щоб не допустити здійснення унії. Крім внутрішньополітичних, були ще й зовнішньополітичні чинники, які спонукали польсько-литовські правлячі кола до державного об'єднання. Через тривалого протистояння з Московським царством, спустошливих набігів татар, боротьби за великокнязівський стіл Велике князівство Литовське опинилося на межі катастрофи. Ситуація загострилася в середині 16 ст. , Коли почалася війна між Московією та Ливонським орденом. В ту війну була втягнута і Литва, яка воювала на боці лівонців.

10 січня 1569 відкрилося засідання об'єднаного сейму, на якому відразу ж розгорілися суперечки між противниками і прихильниками унії. Проте в червні 1569 р депутати Великого князівства Литовського присягнули на вірність державної унії і підписали акт про неї. Так утворилася держава Річ Посполита з виборним королем; загальним сеймом, грошовою одиницею, єдиною зовнішньою політикою. Литва зберегла автономію у місцевому самоврядуванні, організації війська, в судочинстві. У той час майже всі українські землі опинилися в складі Польщі і були включені в шість воєводств: Руського (з центром у Львові), Белзького, Волинського (Луцьк), Київського, Подільського (Кам'янець) і Брацлавського (Брацлав). Воєводство очолював воєвода, що призначався довічно з магнатів. Посада воєводи надавалася як винагороду за службу. Менші територіально-адміністративні одиниці очолювали старости, які призначалися польським королем довічно і мали величезну судово-адміністративну владу.

Після Люблінської унії посилилася дискримінація українського населення. Українців піддавали всіляким утискам: обмежували територію їх проживання, не дозволяли вступати в ремісничі цехи, забороняли займатися торгівлею і т. П. Значно посилився ополячіва-ня. Примусово насаджувалися польські культура, мова, освіта, католицька релігія, яку особливо завзято вводив орден єзуїтів. Крім того, ополячився українська знать отримувала в Речі посполите-тій високий соціальний статус і можливість швидкого просування на державній службі. Шляхта наполегливо вводила біт-варильні господарства, панщину. За Литовському статуту 1588 селяни закріпачує, встановлювався 20-річний термін розшуку селянина-втікача.

Люблінська унія викликала загострення релігійних проблем. Широкі верстви українського населення - селянство, міщани, частина дрібної і середньої шляхти - противилися окатоличенню і боронили православну віру. Поліпшенню ситуації повинна була б сприяти церковна унія, але в результаті Брестської церковної унії 1596 р релігійні протиріччя ще більше загострилися. Українці, позбавлені власної держави, відтепер були розділені між декількома церквами.

Люблінська унія стала подією величезного політичного ваги. Для долі України вона мала досить суперечливі наслідки: з одного боку, сприяла посиленню польської експансії на українські землі, руйнівного наступу католицизму, наростанню соціальної напруги, ополяченню тодішньої української еліти. З іншого боку, важливим підсумком унії був вихід українських земель на орбіту західноєвропейської культури, могутня спалах культурно-освітнього руху, яке вперше об'єднало представників усіх стані і поклало початок народженню українського народу як усвідомленої спільності.

3. Остаточна ліквідація гетьманства та решток автономного устрою Гетьманщини в другій половині 18 ст. Гетьман Кирило Розумовський

Після смерті Д. Апостола 1734 р імператриця Анна Іванівна не дозволила обрати нового гетьмана, а всю владу в Гетьманщині передала князеві Шаховскому і Правлінню гетьманського уряду.

Козацька старшина почала клопотатися про відновлення гетьманства. 22 лютого 1750 року за рішенням Єлизавети Петрівни Правління гетьманського уряду було розпущено, а гетьманом обрали Кирила Розумовського - брата фаворита імператриці.

При гетьманства (1750-1764 рр.) Розумовського українські справи були передані з сенату до колегії закордонних справ. Він домігся права вести відокремлену зовнішню політику, відстоював фінансову самостійність, виношував плани відкриття університету, провів судову реформу, почав скликати з'їзди старшини, де обговорювалися важливі питання життя Гетьманщини. Київ і Запоріжжя знову підпорядковувалися гетьманові. Він спробував також реформувати українські військові частини через уніфікацію зброї та обмундирування і створення системи шкіл з військовою наукою для козацьких дітей. Протягом деякого часу без погодження з Петербургом призначав полковників.

Нова імператриця Катерина II, прагнучи до уніфікації і централізації державного управління, в 1764 &. після звернення Розумовського з прощенням про введення спадковості гетьманства і розширення його прав остаточно ліквідувала гетьманство в Україні. Вся повнота влади зосередилася в руках президента 2-й Малоросійської колегії (1764-1786 рр.) Генерал-губернатора П. Румянцева. Колегія складалася з чотирьох російських представників, чотирьох українських старшин, прокурора, двох секретарів (росіянина і українця).

Ще в 1754 р був ліквідований один з важливих ознак автономії - державна митниця на кордоні між Гетьманщиною та Росією.

Делу повного підкорення України служили заходи російського уряду, здійснені в Слобожанщині. Влітку 1765 Катерина II підписала маніфест про скасування на цих землях козацького устрою. Слобожанщина перетворювалася в Слобідсько-Українську губернію. Її територія поділялася на п'ять провінцій. Головним органом управління стала губернська канцелярія. Козацькі полки перетворювалися в гусарські. Старшини отримували російські військові звання, а козаки перетворювалися в військових обивателів. Заборонялися вільні переходи селян від одного пана до іншого.

Наступним антиукраїнським заходом царського уряду було знищення в 1775 р Запорізької Січі - останнього оплоту української вольниці і захисника прав і свобод України. З ліквідацією Запоріжжя царський уряд провів реорганізацію адміністративного устрою в Україні. У 1781 р була ліквідована Малоросійська колегія, а на українських землях утворилися три намісництва - Київське, Чернігівське і Новгород-Сіверське, об'єднані в Малоросійське генерал-губернаторство. У 1783 р російське командування перетворило козацькі полки в полки карабінерів. Указом від 1783 р р селянство на Лівобережній Україні було закрепощено. У 1785 р дарована грамота дворянству, підписана Катериною II, поширила всі дворянські права та привілеї на українську старшину.

Внаслідок цілеспрямованої антиукраїнської колоніальної політики російського царизму до кінця 18 ст. велика частина України була перетворена в колонію Російської імперії. Під владою Росії опинилися більшість українських земель: Правобережжя, Лівобережжя, Слобожанщина, Запоріжжя. Тільки Східна Галичина, Буковина і Закарпаття перебували під владою Австрійської імперії.

4 Велика Скіфія в Скіфія в 5-4 ев. до н. е.

Утвердившись в 7-6 ст. до н. е. в степах Північного Причорномор'я, войовничі азіатські кочівники створили тут велике державне об'єднання - Велику Скіфію.

Її територія охоплювала землі, які на півдні простягнулися вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів від гирла Дунаю до Дону. Приблизно на таку ж чималу відстань були віддалені її північні і західні кордони. За Геродотом, Скіфія була географічним чотирикутником, кожна сторона якого представляла приблизно 20 днів дороги. Населення Скіфії не було однорідним за своїм етнічним складом. Його ядро ​​становили іраномовні племена степових районів Північного Причорномор'я. Тут проживали переважно кочові скіфи, які, за свідченням Геродота, розводили худобу, переганяючи його з місця на місце в пошуках кращих пасовищ.

На чолі цих племен, а також всього скіфського політичної освіти стояли найбільш войовничі і численні кочові орди царських скіфів.Про багатства скіфських царів свідчать археологічні матеріали, виявлені під час розкопок курганів, які насипали над царськими похованнями. Особливою розкішшю, наприклад, відрізнялося поховання родини одного із скіфських царів (4 ст. До н. Е.) В кургані Товста Могила (нині Дніпропетровська обл.). Тут було виявлено велику кількість високохудожніх виробів із золота і срібла. Найцікавішою з них стала знахідка в гробниці царя масивного прикраси - пек-півторалітрову. Чимало золотих виробів знаходять археологи і в інших скіфських курганах, які височіють в південних степах України.

Кочові скіфи були умілими і хоробрими воїнами. Вони виграли війну проти перського царя Дарія I, який в 513 р. До н.е. е. вторгся в При-чорноморські степи. Скіфська кіннота нерідко здійснювала набіги на фракійців, які жили за Дунаєм. Їх експансія була спрямована і проти осіло-землеробських племен лісостепових районів України. Частина останніх, відомих грецькому історику Геродоту під ім'ям скіфів-хліборобів і скіфів-орачів, увійшла до складу скіфського державного об'єднання.

Скіфи-орачі проживали на Правобережжі Дніпра, в межиріччі Дніпра і Дністра. Ці племена були автохтонним, тобто місцевим, населенням, що ототожнюється сучасними вченими з протославяне.

Найвищого розквіту і підйому Велика Скіфія досягла в 4 ст. до н. 9., під час правління царя Атея. Було покладено початок карбування скіфської монети, вдало почалося скіфське завоювання Балкан. Спираючись на союз з батьком Олександра Македонського, Філіппом II, Атей розгромив Фракію і розповсюдив свій вплив на задунайські землі. Однак союз Скіфії з Македонією виявився недовговічним, і в 339 р. До н.е. е. між цими державами спалахнула війна, в якій загинув Атей, а скіфи зазнали поразки.

3 ст. до н. е. - період занепаду Скіфської держави. Під потужними ударами сусідніх сарматських племен володіння скіфів значно зменшилися. Утримати під своїм контролем їм вдалося лише вузьку смугу Нижнього Подніпров'я та Степовий Крим. Саме тут і виникла нова держава - Мала Скіфія, столицею якої стало м Неаполь (поблизу нинішнього Сімферополя). Як етнічне і політичне утворення, Мала Скіфія припинила існування лише на початку 3 ст. н. е.

Скіфи на основі синтезу власних досягнень і досягнень тих народів, з якими вони воювали або ж торгували, створили самобутню культуру. Найбільш яскравими її проявами були феномен царських курганів (Чортомлик, Куль-Оба, Солоха, Товста Могила та ін.) І скіфська тріада - тип зброї, "звіриний стиль" в образотворчому мистецтві і специфічна збруя верхових коней. Ці та інші елементи скіфської культури вплинули на формування лредславянской культури, а деякі з них дожили до нашого часу; зокрема, коріння окремих скіфських слів зберігаються в мовах східних слов'ян: "Спак" (собака), "голос", "сокира".

5. Виникнення українського козацтва. Господарська діяльність козаків

Українське козацтво - значне явище в європейській історії. Слово "козак" - тюркського походження. У перекладі воно означає "вільна людина". Головне історичне умова виникнення українського козацтва як суспільного стану і збройної сили - підневільний стан України, яка перебувала під владою сусідніх держав, відсутність власної етнічної державності, соціальне гноблення, а також національні та релігійні утиски, які зазнавав український народ від чужоземних володарів.

Безпосередні причини виникнення українського козацтва склалися в кінці 15 ст. Перш за все Україна потребувала такої. громадської силі, яка стала б провідною верствою українського народу і творцем нового власної держави. Не менш важливими були і економічні чинники, перш за все, посилення феодальної залежності селян, нестача власної орної землі і надзвичайна привабливість у зв'язку з цим цілинних просторів на Оге Київ-Київщини і Поділля, а також безмежні степи Дикого Поля за порогами Дніпра. Отже однією з причин виникнення українського козацтва були вимушені втечі селян і міщан з маєтку магнатів і шляхти на вільні землі. Заселені землі українським втікачам доводилося захищати. Необхідність збройного захисту від постійної загрози татарських і турецьких нападів, від військового наступу державної адміністрації Литви та Польщі змушувала хліборобів і ремісників ставати професійними воїнами. Власне, так і виникло козацтво.

Перші письмові згадки про українських козаків містять джерела кінця 15 - початку 16 ст. Найдавніша згадка, яке під 1489 р повідомляє про українських козаків на Поділлі, поміщено в "Хроніці" польського історика Мартина Бєльського.

З появою козацтва відбувалося заселення і відродження до життя спустошених ханськими ордами українських земель Подніпров'я. На запустілих, але вільних наддніпрянських просторах українські селяни рятувалися від феодально-кріпосницького гніту і іноземного панування.

Основною формою господарства на Запоріжжі був зимівник. Замовник виникли в першій половині 16 ст. Вони закладалися козаками на околицях Великого Лугу, в безлюдних тоді українських степах, в небезпечному сусідстві з кочівниками - ногайскими татарами, які безперервно погрожували нападами. У зимівниках селилися мужні люди, змушені вести господарство у важких умовах і бути завжди готовими до відбиття нападу ворога. Замовник, висунуті далеко на південь, відігравали велику роль в освоєнні південних українських земель.

З плином часу, особливо в Підпільненську (1734-1775 рр.) Запорізької Січі, зимівники розширювалися в великі садиби з кількома житловими і господарськими будівлями, зокрема будинками власника і господаря-управителя, окремі хати призначалися наймитам. Зимівник був своєрідним хутором і головною формою землеволодіння на Запоріжжі. Тільки власний і найману працю, без феодального примусу і кріпацтва, застосовувався в запорізьких зимівниках. Власником хутора-зимівника міг стати кожен бажаючий. У 1в в. зимівники перетворилися у великі багатогалузеві господарства, де поряд із землеробством розвивалися скотоводчество, рибальство, бджільництво, охота, гончарство та інші промисли, а також ремісництво.

Отже, в умовах тривожного і небезпечного прикордоння з Диким Паяем каза-кість набуло пояухоаяйственний, напіввійськовий характер, воно винуж-дено було поєднувати працю наземле зі збройною боротьбою проти турецько-татарських нападів.

6. Східні слов'яни напередодні утворення держави

Історичним центром східного слов'янства здавна було Середнє Подніпров'я, де проживали поляни. Їх східними сусідами були сіверяни, далі знаходилися землі радимичів, в'ятичів. На захід від полян проживали древляни і дреговичі. Західні межі розселення східнослов'янських племен досягали Прикарпаття, де проживали білі хорвати, і р. Західний Буг, вздовж течії якої простягалися землі волинян. Північну групу східнослов'янських племен становили кривичі, полочани і новгородські Сяо Вень. Межі їхнього розселення охоплювали Верхнє Поволжя, простори Валдая, узбережжя Західної Двіни, басейн Ільменя і Чудського озера. У межиріччі Дністра і Дунаю, на південному заході Причорномор'я, проживали тиверці, сусідами яких на схід від Дністра були уличі.

Господарство східних слов'ян грунтувалося на землеробстві. Слов'яни вирощували просо, ячмінь, пшеницю, жито. Знали вони також боби, горох, льон і інші культури, зокрема гречку. Поряд із землеробством важливе місце в господарстві займало тваринництво. Допоміжну роль грали полювання і рибальство. Високого рівня і східних слов'ян досягли різні ремесла. В окремі галузі досить рано виділилися видобуток залізної руди і обробка заліза. Виплавляли його в спеціальних горнах, споруджених з глини. Переробка заліза в готові вироби здійснювалася в кузнях. За допомогою ковальських інструментів тут виготовлялися різноманітні сільськогосподарські знаряддя праці, деревообробні інструменти, побутові вироби, зброя. У побуті слов'яни широко використовували глиняний посуд. У 6-7 вв. основні види посуду - горщики, миски, сковорідки - виготовлялися вручну в домашніх умовах і обпікалися на відкритому вогні. Розвиток землеробства, спеціалізація ремісничого виробництва сприяли формуванню в слов'янському суспільстві обміну і торгівлі.

Але протягом 6-8 ст. у східних слов'ян утворилися перші територіально-політичні об'єднання - союзи племен, що були своєрідними зародками держав. Верховним органом полоненого самоврядування у слов'ян було віче. Подальший розвиток родоплемінної організації зумовлювало появу спершу виборної, а потім спадкової князівської влади. Так виникли племінні князювання.

На рубежі 8-9 ст. у східних слов'ян формувалися основи державності. На сторінках візантійських і європейських хронік почали з'являтися згадки про русів, країні русів, яку очолює каган, або цар.

Першим князем - володарем Києва, згідно з письмовими джерелами, був князь Киї. Про нього відомо, що, завершивши спорудження міста на Дніпрі, він почав похід на Візантію, вів переговори з візантійським імператором, уклав торгову угоду з Візантією, а повертаючись назад, заклав місто на Дунаї - Києвець. Князя Кия вчені вважають засновником правлячої династії Київської держави. На рубежі в-9 ст. місто перетворилося на значний політичний міжплемінний центр;

поступово навколо нього були об'єднані великі території між Балтійським і Чорним морями.

7. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Російської та Австрійської імперій в кінці 18-19 ст.

Адміністративні заходи обох імперій щодо українських земель в кінці 18 - початку 19 ст. були яскравим свідченням колоніальної політики. Підкорення українців сприяло і адміністративно-територіальний поділ. Так, на місці Слобожанщини і Гетьманщини з'явилися Харківська, Чернігівська та Полтавська губернії. До того ж внаслідок довільного визначення меж до складу російських губерній були включені місцевості, де більшість населення становили українці з традиціями українського козацького самоврядування.

Під той же адміністративно-політичний поділ потрапила і Правобережна Україна після приєднання її до Російської імперії в результаті другого і третього поділів Польщі. На знову приєднаних українських землях виникли Київська, Подільська і Волинська губернії. Після. російсько-турецької війни 1806-1812 рр. до Російської імперії відійшла заселена в основному молдаванами територія між Дністром і Прутом. Так виникла Бессарабська область, до складу якої увійшли і новостворені повіти - Ізмаїльський, Аккерманський, Хотимський - з переважно українським населенням.

В губерніях, що розділялися на повіти, необмежену владу над усім населенням мали губернатори. У 1837 р імператорський "Наказ губернаторам" проголосив їх повноважними "господарями" губерній. Губернські правління перетворилися в виконавчі канцелярії розпоряджень губернаторів, а самі губернатори отримали право контролю над діяльністю будь-якої установи і підприємства. Згодом в національних околицях Російської імперії було введено особливі, ще більш жорсткі форми державного управління - намісництва і генерал-губернаторства. Поширювалися вони і на Україну.

До середини 19 ст. з 10 генерал-губернаторств всієї Російської імперії 3 припадало на Україну. Отже, всі 9 губерній, а саме:

Харківська, Чернігівська та Полтавська; Київська, Подільська і Волинська; Екатвріносяавскоя, Херсонська і Таврійська - входили в Малоросійське, Київське та Новоросійсько-Бессарабське генерал-губернаторства.

Розділи Польщі, здійснені в 70-90-х рр.18 в. трьома монархіями - російської, австрійської і прусської, внесли суттєві зміни в життя Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття. Правда, нові австрійські влади, так само як і старі - польські, коли проводили адміністративно-територіальне розмежування, не звертали уваги на етнічний склад населення. В результаті цього і східногалицьких землі (де більшість становили українці), і за-падногаліцкіе землі (де більшість становили поляки) потрапили в одну адміністративно-територіальну структуру, названу "коронним краєм", або "королівством Галичини і Лодомерії".

"Королівство" поділялося на 12 округів (дистриктів). Окремим округом у той "королівство" до 1861 р входила Буковина (також без етнічного поділу, хоч уже тоді Північна Буковина відрізнялася переважаючим українським населенням, а в Південній Буковині більшість населення становили румуни). Адміністративно-політичним центром її був визначений м.Чернівці. Пожонскому (Братиславська) наместнического управління Угорського королівства підпорядковувалася Закарпатська Україна. Вона поділялася на чотири адміністративно-політичних регіону (жупи).

Вищі австро-угорська влада розглядали українські землі як колоніальний сировинний придаток до промислово розвиненим центральним і західним провінціям імперії. Феодально залежні українські селяни, які представляли абсолютну більшість населення Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття, були найбільш знедоленими в Австрійської імперії.

8. Освіта козацької республіки - Запорізької Січі

Освіта і становлення Запорізької Січі було наслідком виникнення і розвитку всього українського козацтва. Створена в першій половині 16 ст. запорізькими козаками, які були авангардом українського козацтва. Запорізька Січ з військового центру розвинулася в своєрідне державне утворення - козацьку християнську православну демократичну республіку. Вона мала демократичний соціально-політичний устрій, особливу військову організацію, своєрідний життєвий уклад, побут і звичаї.

Початок Запорізької Січі поклала козацька фортеця, зведена в 50-х рр. 16 В. на острові Мала Хортиця українським православним князем Дмитром Вишневецьким. Зібравши козаків на Хортиці, він захищав Україну від турецько-татарських нападів. Під час походу 1563 року в Молдову потрапив в полон і був страчений за наказом турецького султана.

У 1593 р запорожці заснували Січ на дніпровському острові Базавлук, трохи південніше Томаківка (поблизу сучасного с. Капулівка Дніпропетровської обл.), Який, як і Томаківка, нині затоплений Каховським водосховищем.

Козацька Січ була справжньою фортецею: навколо неї козаки викопували глибокі рови, насипали високі земляні вали, на яких споруджували оборонні башти з бійницями. Там стояли гармати, постійно чергували озброєні козаки. Посередині Січі знаходилася простора площа. На площі відбувалися козацькі військові ради, на яких вирішувалися всі питання повсякденного життя. Площа оточували козацькі житла - курені, побудовані з дерев'яних колод або плетені з лози і покриті очеретом; канцелярія, пушкарня, церква, будинки старшини. Всі ці споруди були добре пристосовані для оборони.

Запорізька Січ мала своєрідну державну, суспільну і військово-адміністративну організацію, що ввібрала в себе традиції минулих часів. На загальних військових радах козаки щорічно обирали старшину: кошового отамана, якому належала вища влада в Січі, писаря (вів канцелярію), осавулів (управляли військом), обозного (командував артилерією), суддю (займався судочинством). Старшині вручалися знаки влади - клейноди (хоругву, бунчук, булава, перначі, чорнильниця, друк, духові труби, литаври і т. П.).

Кош - адміністративний орган Запорізької Січі - поширював свою владу на значну територію півдня України і використовував свої збройні сили для її оборони. У складі Литви та Польщі (після їх об'єднання - Речі Посполитої) Запорізька Січ користувалася фактичної державно-політичної автономією і надавала значний вплив на всі українські землі.

Запорізька Січ, виконуючи історичну місію захисту рідної землі та порятунку українського народу, взяла на себе оборону України від турецько-татарської агресії. Козаки укріпили фортифікаціями міста і містечка, створили військову охоронно-захисну, розвідувально-сторожову систему оборони кордонів України, що проіснувала протягом трьох століть. Постійно діяли пости, форпости, бекети зі сторожовими загонами, які спостерігали за степовими дорогами і переправами через річки, за допомогою оригінальної сигналізації попереджали населення про просування татарських орд, намагалися організувати відсіч наступу ворога.

Запорізька Січ виступала як суверенна, самостійна національна військового-політична сила України і грала величезну роль в житті і національно-визвольної боротьби українського народу. У Запорізькій Січі склалося Запорізьке Військо, що стало організаційною формою збройних сил України. Запорізьке Військо, постійним і надійним резервом якого завжди виступало все українське козацтво, мало свої флот, артилерію, кінноту і піхоту. Воно виробило блискуче козацьке військове мистецтво, що перевершувало стратегію і тактику феодальних європейських армій.

9. Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні

На кінець 18 - 40-ті рр. 19 в. припав перший етап національного відродження в Наддніпрянській Україні - період "збирання спадщини". Він почався з пошуків українського історичного минулого, інтересу масті інтелігенції і дворянства до Гетьманщині, до етнографії. Одночасно відбувався процес становлення нової української літератури.

Переломним моментом у розвитку української мови та літератури була публікація в 1798 р поеми "Енеїда" І. Котляревського, написаної звичайним на той час народною мовою. Ця подія поклала початок народженню нової (сучасної) класичної української літератури.

Формуванню національної самосвідомості сприяв створений в кінці 18 - початку 19 ст. видатний політичний трактат "Історія русів". У ньому викладено історію України від періоду життя древніх слов'ян до ліквідації російським царизмом Гетьманщини. Найдавніша історія в "Історії русів" висвітлена у вигляді загального стислого огляду, головна мета якого - довести, що населення України-Русі є автохтонним, тобто корінним, а не стороннім, що східні слов'яни жили тут ще до утворення Київської Русі.

Початок наукового дослідження української старовини поклали Василь Полетика, Андріан Чепа, Максим Берлінський і ряд інших діячів. Повний курс української історії Дмитра Бантиш-Каменського був виданий в 1822 р під назвою "История Малой России". Чудовий збірник українського фольклору опублікував в 1819 р князь Микола Церта-яев. Найбільш повне і наукове дослідження української етнографії "Малоросійські народні пісні" (автор Михайло Максимович) вийшло в 1827 р

На початку 19 ст. осередком українського національно-культурного розвитку зграя Харків. У 1805 р тут було відкрито університет. Новостворений університет - на той час єдиний вищий навчальний заклад в Україні в складі Російської імперії - став не тільки науково-освітнім центром, а й хранителем і провідником української культури. При ньому діяли друкарня і книжковий магазин, що стимулювало розвиток на Слобожанщині місцевих газет, журналів, альманахів, українських спершу за тематикою, а потім і по мові. Вміщені в цих виданнях публікації висвітлювали не тільки соціально-економічне життя регіону, а й стосувалися історичного минулого українського народу, пропагували рідну культуру.

З 1816 р до 1819 року в Харкові видавався перший в Україні масовий популярний журнал "Український вісник". Він, зокрема, закликав публікувати наукові праці українською мовою, а незабаром і сам поклав початок друкування матеріалів українською мовою. Одним з перших, хто став друкувати свої твори українською мовою, був професор (згодом ректор) Харківського університету Петро Гулак-Артемовський. Величезним успіхом серед освічених людей користувалися видані в Харкові в 1834 р "Малороайські оповідання" Г. Квітки-Основ'яненка, якого назвали батьком української прози. Навколо Квітки об'єднувалася передова народолюбним харківська молодь. Як однодумці-патріоти, вони ще в студентські роки згуртувалися в літературне об'єднання, яке сучасники назвали гуртком харківських романтиків.

Отже, завдяки зусиллям української інтелігенції в кінці 18 - початку 19 ст. зародився національний рух у вигляді збирання старовини, історичних і етнографічних досліджень, утвердження української мови як літературної.

10. Київське князівство за Аскольда. Походження назв "Русь" і "Україна"

9 ст. в історії Русі був переломним етапом. Підйом, який позначився на всіх сторонах суспільного життя, пов'язаний з ім'ям Аскольда - одного з найбільш видатних і масштабних державних діячів раннього європейського середньовіччя.

Нащадок полугендарного Кия, прямий і законний спадкоємець київського престолу, Аскольд був останнім представником першої династії давньоруських князів. Змінивши при владі свого брата Діра, він здійснив програму сміливих і далекоглядних заходів, спрямованих на зміцнення Київського князівства і зміцнення його авторитету в очах середньовічної Європи. Територія Київського князівства за часів Аскольда була невеликою, проте тодішній державний, економічний і військовий потенціал - значним.

За князювання Аскольда Русь міцно утвердилася на узбережжі Чорного моря, яке в тодішніх документах не випадково отримало назву Руського моря. Головними напрямками політичних інтересів київського володаря були південь і південний схід. Його приваблювали багаті і культурні країни - перш за все Візантія, а також Хазарія, Болгарія, Закавказзі, далекий Арабський халіфат.

Найбільш великими і далекоглядними діями Аскольда були знамениті походи проти Візантійської імперії і ув'язнені їм мирні угоди з греками. У 860 р київське військо і флот несподіваною атакою обклали імперську столицю з суші і моря і змусили константинопольську адміністрацію укласти мирний договір, який носив характер капітуляції. Греки сплатили київським кагану величезну контрибуцію і надалі зобов'язалися платити Русі данину для утримання купців-русичів у Візантії. Цей похід зіграв вирішальну роль в утвердженні міжнародних позицій Київської держави; він, на думку Нестора-літописця, поклав початок імперії.

Успішні в цілому походи Аскольда проти Візантії, яка в той час вважалася найсильнішою державою в Східній Європі, мали значні наслідки. Київське князівство визнали великою державою, гідним противником Візантійської імперії; авторитет його стояв досить високо, з ним доводилося рахуватися всім тодішнім державам Середземномор'я.

Величезна увага Аскольд приділяв ідеологічному і культурному розвитку своєї країни. І чи не найважливішим заходом він вважав введення православ'я як державної релігії на Русі.

Серед наслідків переможного походу Аскольда на Константинополь у 860 р найбільш значним, поза сумнівом, була спроба християнізації Русі.

Аскольд трагічно загинув в 882 р в результаті перевороту, здійсненого антихристиянської верхівкою за допомогою ладожского воєводи Олега. Всі досягнення видатного державника були перетворені в порох. Почалася тривала і драматична смуга язичницької реакції.

Щодо походження назви "Русь" існує кілька теорій. Найбільш відомі - дві: скандинавське походження терміна "русь"; південне, автохтонне походження цієї назви. У літописі термін "русь" вживається стосовно великокняжескому оточенню - дружинникам, серед яких були і варяги, а також щодо території (спочатку - території полян - Руси, потім - об'єднання найближчих племен, а згодом - території Київської Русі), на якій великі князі київські збирали полюддя - данину.

Що ж стосується походження назви "Україна", то це - не "окраїна", як багато хто малограмотним "великоросам".У тюркських мовах слово "кра" означало степ, а слово "ина" - країна. Отже, Україна - це "степова країна".

11. Роль Кирило-Мефодіївського товариства в національно-визвольному русі

В середині 19 ст. Київ, замість офіційно певної йому ролі центру русифікаторської політики царизму, став центром загальнополітичного українського національного руху. У початку 1846 року була створена нелегальна політична організація - Кирило-Мефодіївське товариство (братство), назване на честь відомих слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія. Його засновниками були вчитель з Полтави Василь Білозерський, службовець канцелярії київського генерал-губернатора Микола Гулак і професор Київського університету Микола Костомаров. У його засіданнях постійна участь брали поет і художник Тарас Шевченко, письменник Пантелеймон Куліш та ін. До постійного складу Кирило-Мефодіївського товариства увійшли 12 осіб. Головною метою товариство вважало досягнення Україною державної незалежності з демократичним ладом на зразок США або Французької Республіки. Виникла ідея утвердження державної незалежності України у федеративній спілці таких же незалежних слов'янських держав, кожна з яких мала б представляти собою окремий штат або складалося б з декількох штатів. Київ повинен був стати центральним містом всього федеративного союзу, в якому раз на чотири роки збирався б найвищий спільний консультативно-регулятивний щодо міждержавних відносин орган - собор (або сейм). Для захисту федерації від зовнішніх ворогів передбачалося мати невелике регулярне військо, а кожен штат, крім того, мав би і свої збройні сили, укомплектовані постійними міліцейськими формуваннями. Всі братчики виступали за повалення царського самодержавства і ліквідацію кріпацтва в Російській імперії. Ідеї ​​визволення слов'янських народів з-під іноземного гніту та їх єднання передбачалося поширювати головним чином літературно-просвітницькою діяльністю. Найбільш докладно програму суспільства братчики виклали в істо-рико-публіцістічеоком творі, названому "Книгою буття українського народу, або Законом Божим". Зміст твору стосується подій всесвітньої (переважно європейської) та вітчизняної (по тодішньому розумінню - разом російської, української та польської) історії. У творі розповідалося про визвольну боротьбу українського козацтва і розвитку деспотичного самодержавства в Росії, про розподіл Польщі сусідніми державами та ін. Кирило-мефодіївці були переконані, що саме українському народові випала історична місія:

бути ініціатором боротьби за національне і соціальне визволення слов'янських народів. Розробили кирило-мефодіївці і статут своєї організації. У ньому конкретизувалися ідеї рівноправності народів, держав і громадян майбутньої слов'янської республіканської федерації, викладалися статутні права і обов'язки членів Кирило-Мефодіївського товариства. Громадська робота кирило-мефодіївців зосередилася навколо освіти народу і піднесення економіки України. Зокрема, братчики збирали кошти на видання популярних книг. В. Білозерський склав проект впровадження в Україні широкої мережі початкових навчальних закладів. Однак царські власті не дали дозволу на відкриття жодного училища, хоча фінансове утримання його кирило-мефодіївці брали на себе. Кирило-Мефодіївське товариство проіснувало трохи більше року. Навесні 1847 року царська влада заарештували в Києві всіх 12 постійних учасників засіданні суспільства і відправили до Петербурга. Значення Кирило-Мефодіївського братства полягало в тому, що це була 'перша спроба української інтелігенції перейти до політичної боротьби. Братство вперше розробило широку політичну програму національно-визвольного руху, що стала прикладом для його наступників.

12. Місце Української православної церкви в політичному житті України в першій половині 17 ст. Митрополит Петро Могила

Положення Української православної церкви на початку 17 ст. було складним: адже офіційною церквою, яку підтримувало польський уряд, була уніатська (греко-католицька) церква. Православні громади на певний час залишилися без канонічно висвящен-них єпископів. Українська шляхта поступово переходила в католицтво, асі менше займаючись захистом політичних і громадянських прав православних. Братства, основою яких було міщанство, також знесилює внаслідок Економічних і соціальних утисків в феодальному становому суспільстві. Однак з 1610 р до оборони православної церкви та інтересів віруючих активно долучився новий суспільний прошарок - НЕ зачество. Історичною подією став вступ 1615 р до Київського Богоявленського братства гетьмана Петра Сагайдачного разом з козацьким

Військом Запорозьким. Під впливом такого союзництва активізувалася церковне життя.

У 1620 р за сприяння Сагайдачного та Київського братства був канонічно відновлено православний єпископат. Єрусалимський патріарх Феофан висвятив митрополита київського Нова Борецького та п'ять єпископів.

Проте за визнання нової української православної ієрархії довелося вести тривалу боротьбу проти королівських властей, католицького духовенства і шляхти, яка в ті часи тримала під контролем органів представницької і судової влади. Православний єпископат і вся церква були легалізовані лише протягом 1632- 1633 рр. , Вже після смерті короля СіТізмунда III, заклятого ворога право-злазити Легалізацію вдалося здійснити завдяки рішучим домаганням козацтва і православної шляхти і лише тоді, коли новим митрополитом київським став Петро Могила.

Під час свого перебування на митрополичому престолі (1632-1647 рр.} Петро Могила здійснив докорінне реформування церковного життя. Могила прагнув поліпшити матеріальне і суспільне становище православної церкви, зрівняти її в правах з католицькою. Було збережено і збільшене майно, що належало митрополії і монастирям, перш за все Києво-Печерській лаврі. Упорядковуючи внутрішнє життя церкви, Могила ввів постійний нагляд за дисципліною духовенства, за порядком богослужінь і т. д. До обов'язків священика додавалося про озглашеніе щонеділі і у свята виховних проповідей для парафіян. Щоб наблизити православну церкву до народу. Могила ввів в богослужіння українською мовою замість церковнослов'янської, вже тоді не зовсім зрозумілого українцям.

Митрополит досить успішно порозумівся з братствами і козацтвом. Оновлюючи духовні святині православ'я, він реставрував храм св. Софії, Трьохсвятительська церква і церква Спаса на Берестові, Михайлівський, Видубицький монастирі в Києві; була відновлена ​​церква на місці знаменитої Десятинної - першого кам'яного храму Київської Русі,

Особлива увага приділялася культурно-освітньому справі та впорядкування богословсько-культової діяльності церкви. Петро Могила створив у Києві колегію ( 'Києво-Могилянська академія) на манер западноевро-' пейських з викладанням грецькою, латинською та слов'янською мовами. У друкарні Києво-Печерської лаври видавалися богослужбові книги, богословські твори і шкільні підручники. Велику цінність мали дуже поширені "Служебник * і" Требник ", виправлені і систематизовані Могилою. Важлива справа Петра Могили - написання у співпраці з православними вченими київського гуртка "Православного сповідання віри", затвердженого Київським собором в 1640 р

12 грудня 1996 в ознаменування 400-річчя від дня народження митрополит київський, галицький і всієї Русі Петро Могила був канонізований, тобто зведений в ранг святих Української православної церкви.

13. Роль князів Олега та Ігоря в становленні Київської держави

У 882 р відбулася зміна династій на київському столі. Підступно вбивши князя Аскольда, влада в Києві захопив опікун малолітнього князя Ігоря з династії Рюриковичів (можливо, його родич) Олег. Свою владу він здійснював від імені Рюриковичів, використовуючи титул великого князя.

Після встановлення влади в Києві Олег пішов у землі древлян (883 м) і уличів (885 р). Він відновив язичницький культ в Києві. Олег також жорстоко розправився з населенням Новгорода, повсталим проти приєднання до Києва; місто було обкладено даниною, встановлені терміни її сплати.

У 907 році він здійснив вдалий похід проти Візантії і змусив її підписати вигідний для Русі договір, який, зокрема, відкривав широкі можливості для торгівлі руських купців. Оскільки візантійці порушили умови домовленості, в 911 р великий князь знову виступив на Константинополь, після чого в новому договорі були чіткіше визначені правові норми українсько-візантійських відносин, зокрема, правила вирішення конфліктів. Ці договори мали важливе значення, оскільки стверджували Русь як рівноправного партнера імперії.

У 912 р Олег при загадкових обставинах помер. За свідченням літописної легенди, смерть сталася від укусу змії, яка виповзла з черепа його померлого коня. Влада перейшла до Ігоря.

Постать князя Ігоря менш помітна в історії, оскільки він не виявив здібностей сильного правителя. Перші роки його князювання були нелегкими. Знову взялися за зброю древляни, відмовилися визнати його владу уличі. У 914 р великий князь зломив опір древлян. Три роки захищалися уличі, після чого відійшли в межиріччі Південного Бугу та Дністра. Ігор діяв більш жорстко, ніж Олег, і разом з тим відвертіше в зміцненні центральної влади. Так, здолавши древлян, він наклав на них данину, превосходившую ту, яку вони виплачували за князювання Олега.

Як і у Олега, основним напрямом зовнішньополітичної діяльності Ігоря було південне. У 915 р виникла загроза зіткнення з новим кочовим народом - печенігами, що з'явилися на кордонах Русі, однак йому вдалося укласти з ними угоду. У 920 р відбувалися бої княжого війська проти печенігів, яких візантійське уряд вирішив використовувати як противагу зростанню могутності Русі. Тому погіршилися відносини з Візантією - аж до розриву. У 941 р Ігор виступив у похід на Константинополь, але під його стінами візантійці зустріли флот русичів "грецьким вогнем".

У 944 р Ігор знову пішов на Візантію. Візантійці запропонували викуп. У тому ж році був укладений новий договір між Руссю і Візантією, але не настільки вигідний, як попередні угоди: Русь втрачала володіння на Чорноморському узбережжі та в гирлі Дніпра, зобов'язувалася надавати Візантії допомогу в разі війни, купці повинні були платити мито з торгівлі з Візантією. Стверджуючи цю угоду в Києві, його підписали русичі-язичники і русичі-християни. Причому перші присягнули перед Перуном, а другі - в церкві св. Іллі на Подолі.

За князювання Олега та Ігоря територія Київської держави розширилася за рахунок земель не тільки племінних князівств слов'ян, але і племен неслов'янського походження. Так окреслилися контури розвитку держави в середньовічну імперію. Прихід до влади нової династії не зробив істотних змін в політичне життя. Продовжувалося розпочате Аскольдом зміцнення монархічної форми правління, -тобто влади великого князя київського.

14. Умови національно-культурного відродження в Україні в 16 - першій половині 17 ст. Острозька академія

Своєрідність української культури 16 - першої половини 17 ст. обумовлювалося і тим, що український народ був позбавлений власної державності. Після приєднання українських земель до католицької Польщі становище української культури зазнало змін. Польське королівство домагалося підкорення українських земель для збільшення території та збагачення. Відмінна культура українців перешкоджала загарбницьким планам Корони. Тому ні про яку підтримку і заохочення культурного прогресу українців згідно давнім традиціям не могло бути й мови. Разом з тим через Польщу в 'Україну потрапляли ідеї Відродження, Реформації і Контрреформації, отримувала поширення західноєвропейська система освіти. Не маючи власних вищих навчальних закладів, українці вчилися в європейських університетах, долучаючись там до західноєвропейських науковим і художнім ідеям, збагачуючи ними рідну культуру. Але які б перспективи ні відкривалися перед тими українцями, які потрапляли в науку на чужину, вони не могли замінити навчання рідною мовою на Батьківщині, оскільки доступними європейські університети були для одиниць. Численні протестантські та єзуїтські школи і колегіуми, що з'являлися в українських землях під впливом реформаційного руху, не могли зарадити справі, оскільки головну мету виховної діяльності такі навчальні заклади вбачали в зверненні якомога більшої кількості українців до католицької віри або протестантизм. Відродження української школи почалося з діяльності Острозького культурно-освітнього центру. Він був створений в 1576 року з ініціативи князя Костянтина-Василя Острозького. Головну мету власної діяльності члени центру вбачали у відродженні української культури на засадах православ'я. А найбільш ефективним засобом для досягнення такої мети, на їхнє переконання, була школа. Таку школу і створили не пізніше 1578 р Давні слов'янські традиції поєднувалися тут з досягненнями тогочасної європейської школи.

В Острозькій школі ґрунтовно вивчалися мови - слов'янська, грецька і латинь.Викладалися в ній і "сім вільних наук" - граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика. Шкільна програма, за якою здійснювалося навчання в Острозькій школі, передбачала початкову і середню освіту з елементами вищої. Власне кажучи, тому сучасники називали Острозьку школу і школою, і колегіумом, і академією. То була перша в Україні "слов'яно-греко-латинська" школа - перший вищий навчальний заклад в Україні та серед православних.

Освітні і виховні ідеї Острозької академії були підхоплені братствами. У 1615 р з'явилася братська школа в Києві. Восени 1631 року в Києві виникла ще одна школа - Лаврська. Заснував її архімандрит Киеа-Печерської лаври Петро Могила. Незабаром Лаврська школа була об'єднана з Київською братською. Об'єднана школа почала діяти у вересні 1632 р Називалася вона колегіумом.

Києво-Могилянська академія протягом тривалого часу була єдиним вищим всесословним навчальним закладом України, Східної Європи і всього православного світу.

Необхідність національного самозбереження, особливо загострилося після Люблінської унії, спричинила надзвичайний підйом української культури. За відсутності держави культура залишалася єдиною сферою, де українці могли захищати свою самобутність. Саме тому культурне життя в Україні 16 - першої половини 17 ст. визначають як національно-культурне відродження.

15. Роль Тараса Шевченка в українському національному відродженні

Тарасу Шевченку належить виняткова роль у формуванні української національної ідеології. Його поетична мова, що базувався на місцевому селянському говірці з додаванням елементів церковнослов'янської мови, мови козацьких літописів і освічених самим Шевченком нових слів, відрізнявся природністю і милозвучністю. Надавши українській мові статусу літературної, Шевченко заклав міцну основу нової української літератури. Його полум'яна поезія не обмежувалася, як у інших українських романтиків, оплакуванням героїчного минулого, а будила національні почуття і давала бачення майбутнього: якщо Україна в минулому користувалася правами самостійної держави, то це могло служити достатньою підставою для отримання політичної незалежності в майбутньому. Шевченко принципово заперечував міф про золотий вік української історії. Для нього історія була безперервною: якщо трагічним було справжнє, то не менше трагічно і минуле України. "Я ридаю, як згадаю справи незабутні дідів наших. Тяжкі справи", Гостра біль за минуле рідного краю переповнювала поезію Шевченка. Поет був переконаний, що корінь зла - у втраті національної гідності. Ось чому він висміював. самовдоволені гімни українському минулому і гірко дорікав своїх земляків.

Вершиною творів Т. Шевченка про національно-визвольну боротьбу стала його поема-містерія "Великий льох" (1845 г.). Занепад незалежності України автор пов'язував з трьома найбільш виразними історичними подіями: Переяславською угодою 1654 р Полтавською битвою 1709 р і руйнуванням Запорізької Січі в 1775 р Шевченко пропонував (і знайшов відгук у революційно налаштованої молоді) вдаватися до рішучих практичних дій - до насильницького повалення самодержавно-кріпосницького ладу Російської імперії. До того закликали і його поетичні твори політичної тематики: "Сон", "Кавказ", "І мертвим і живим" та ін. Їх не раз зачитували на засіданнях Кирило-Мефодіївського братства, постійно використовували в агітаційній роботі. До всіх національно і соціально пригнобленим звернений і знаменитий "Запов1т" Шевченко (1845 г.).

Основну провину за поневолення України Шевченко покладав на Росію і російських імператорів. Ще ніколи українські інтелектуали не піднімали так сильно свої голоси протесту проти російського поневолення. Шевченко не приховував ненависті до російських царів - поневолювачам України Петру 1 і Катерині II. З надзвичайним сарказмом викривав український поет і національну політику своїх вінценосних сучасників. Маніфестом на захист всіх пригноблених народів була поема "Кавказ".

Великою заслугою Шевченка було те, що в своїй творчості він поєднав два окремі напрямки козацької традиції - простонародну і старшинську. Ненависть Шевченка до соціальної несправедливості та вболівання за свободу і гідність простої людини виводилися з його селянського походження, але своїм інтелектуальним зростанням він був зобов'язаний впливу українського дворянства. Кожен шар українського суспільства знаходив в його поезії відображення своїх інтересів.

Т. Шевченка наполегливо відстоював необхідність поширення освіти в народних масах. Своїх колег по Кирило-Мефодіївському братству він закликав домагатися того, щоб "завести на Україні добрі сільські школи", сам брався за складання шкільних підручників.

Ретельно вивчаючи народні звичаї і традиції, уважно прислухаючись до народними переказами, читаючи багато книг з вітчизняної та всесвітньої історії, Шевченко переймався гордістю за свою приналежність до українського народу.

16. Князювання Ольги та Святослава: внутрішньополітичні реформи та зовнішня політика

Після смерті Ігоря влада перейшла в руки його дружини Ольги (945- 964 рр.), Оскільки син покійного Святослав ще не досяг повноліття. Ольга виявилася надзвичайно вольовий і властолюбної особливої, тому а протягом довгого часу після досягнення Святославом повноліття продовжувала керувати величезною державою.

Ольга вперше в історії Київської держави в 946 р вдалася, власне кажучи, до ліквідації місцевого князювання - було скасовано правління династії Мала, а Древлянську землю підпорядкували безпосередньо влади княгині. Це усмирило знати інших князівств.

Княгиня реформувала систему збору данини. Були точно встановлені норми данини, податків, повинностей - "статути", "уроки", "оброки". Загалом ці заходи княгині Ольги стали вирішальними в тривалому процесі перетворення племінних князювання в державну територію Русі. Вони поклали початок і якісно новим принципам збору в країні податків.

Князювання Ольги помітно вплинуло і на характер відносин Русі з іншими країнами, насамперед з Візантією. Так, вона особисто очолила велике посольство (понад 100 чол.) В Константинополі. Під час переговорів Ольга намагалася встановити династичні зв'язки, женив Святослава з візантійською принцесою, але зазнала невдачі.

Княгиня Ольга мала намір ввести християнство. Серед вчених існує думка, що хрещення самої Ольги відбулося не в столиці Візантії, а на Русі ще до її поїздки до Константинополя в 957 р

У 20-тіяетній період перебування Ольги при владі намітилися якісно нові підходи в проведенні зовнішньої політики, які давали перевагу мирним засобам перед військовими.

Князь Святослав зайняв великокняжий стіл у 964 р Головну мету своєї діяльності він вбачав у зміцненні Київської держави, забезпеченні вільної торгівлі з країнами Сходу (Персією і арабськими країнами), країнами Подунав'я (Болгарією і Візантією), ліквідації зовнішньої загрози на кордонах держави з боку хозар , печенігів, булгар.

Святослав підкорив в'ятичів і цим завершив об'єднання східнослов'янських племен навколо Києва. Потім приєднав до Києва Тьмутаракань і Прикубання, розгромивши ясів і касогів, зробивши вдалі походи проти волзьких булгар. У 965 році він розгромив Хозарський каганат і оволодів важливим шляхом по р. Волзі.

Домігшись перемоги на сході, Святослав переніс військові дії на Балкани, прагнучи оволодіти Болгарією, яка перебувала під владою Візантії. У 967 році він розгромив болгарське військо і оволодів східною частиною першого Болгарського царства. Лише напад підкуплених Візантією печенігів змусило його перервати похід і швидко повертатися на батьківщину, щоб відігнати ворогів, що обложили Київ.

У наступному році Святослав знову вирушив на Балкани. Його військо успішно просувалося вперед, погрожуючи Константинополю. Але після Доріс-Тольський оборони 971 м Святослав змушений був укласти мирний договір з імператором. Після укладення миру Святослав вирушив на батьківщину. Його дружину у Дніпровських порогів підстерегли печеніги. У тій жорстокій січі полягли всі русичі до єдиного. Загинув і князь Святослав. Сталося це в 972 р Діяльність Святослава сприяла зростанню могутності Київської держави, єднання східнослов'янських племен і князівств, зміцненню його кордонів. Як і його попередники, київський князь Святослав закріпив позиції Русі на важливих торговельних шляхах, створив сильне військо, добув своєї держави міжнародний авторитет. Святослав зміцнив владу великого князя. Саме він поклав початок перетворенням в управлінні державою, спрямованим на зосередження всієї повноти влади в руках єдиної династії. Свідченням цього стало призначення ним улітку 969 р на київський престол старшого сина Ярополка, в Древлянську землю - Олега, в Новгородську - Володимира.

17. Українське козацтво в боротьбі проти набігів Туреччини і Кримського ханства в першій чверті 17 ст. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний

З розвитком Запорізької Січі активний наступальний характер набула боротьба проти турецько-татарської агресії. Козаки не тільки давали відсіч нашестю татарських орд і турецьких військ на Україну, а й самі в кінці 16 ст. розгорнули наступ на володіння султанської Туреччини та її васала - Кримського ханства, прагнучи перенести військові дії на територію ворога. Стратегію цієї боротьби розробив Петро Конашевич-Сагайдачний. Він організовував і особисто керував сухопутними і морськими козацькими походами на володіння султанської Туреччини та Кримського ханства.

Головна концепція стратегії морських походів, розробленої Сагайдачним, полягала в тому, щоб воювати проти ворога на його території. Основним напрямком козацького наступу були береги Малої Азії; Мета - підірвати економічне і військове могутність Туреччини, захоплюючи на деякий час фортеці та прибережні міста, руйнувати їх, спалювати, а турецькі гарнізони знищувати, забирати якомога більше трофеїв. Головним завданням було звільнення з турецько-татарської неволі полонених.

Козаки атакували кілька фортець одночасно, але основний удар наносився по найбільшому центру, наприклад, по турецькій столиці - Стамбулу. Знищувався турецький флот в портах і на море.

Петро Сагаідачний розробив і удосконалив також і тактику морського бою, що було значним внеском у розвиток українського військового мистецтва. Найбільш значною подією 1616 року в війні козацтва, керованого Петром Сагаідачним, проти султанської Туреччини і Кримського ханства був морський похід, спрямований на Кафу (нині Феодосія) - головний невільничий ринок у Криму. Козаки штурмом оволоділи потужною фортецею, знищили 14-тисячний турецький гарнізон, звільнили багатьох полонених.

Але не одними лише військовими справами займався Сагайдачний. У 1620 р він здійснив політичну і суспільно-культурну акцію - відновлення православної ієрархії. Та акція мала велике значення для захисту української духовності і церкви від агресивних дій Речі Посполитої. Проте козакам Сагайдачного 1621 р довелося воювати разом з польським військом проти могутнього ворога як Польщі, так і України, - Османської імперії. До козаків звернувся польський король із проханням приєднатися до польського війська, яке після Цецорського розгрому турецькою армією 1620 р виявилося в безвихідному становищі. Султанська Туреччина, вирішивши завоювати Польщу, стала збирати чималі сили.

Протягом Хотинської війни козаки були основним об'єктом турецьких атак. На чолі зі своїм гетьманом вони відбили всі дев'ять штурмів, п'ять із яких були спрямовані безпосередньо й виключно на козацький табір, що був неприступну фортецю. Жодного разу ворог не зміг проникнути за його вали. Цілковитий розгром турецької армії змусив султана погодитися на переговори і укладення миру з Польщею. Могутня турецька армія зазнала нищівної поразки, османський уряд - крах своїх загарбницьких планів щодо Польщі та України. Спроба Османа II поставити на коліна Польщу, ліквідувати козацтво й завоювати Україну провалилася. Протягом п'ятитижневих боїв султан не здобув жодної перемоги, втративши 40% свого війська.

Хотинська війна - вінець полководницької діяльності Петра Конаш-вича-Сагайдачного, зростання його авторитету в Європі, визнання військового Генія українського козацького гетьмана.

18. Початок національного відродження на западноук-ських землях. "Руська трійця"

Як і в Наддніпрянській Україні, на початку 19 ст. національний рух зародився і в західно-українських землях. Його ініціатором тут виступило греко-католицьке духовенство. У 1816 р Іван Могильницький, канонік перемишльський, створив гурток, який ставив за мету поширювати серед селян релігійну літературу українською мовою. За короткий час свого існування гурток видав кілька букварів і молитовників, після чого під тиском з боку польського духовенства змушений був розпуститися. У 20-і рр. в Перемишлі виник новий гурток, який об'єднав навколо себе єпископ Іван Снегурскій. Члени цього об'єднання збирали український фольклор та історичні матеріали.

Визначну рель в розгортанні українського національно-визвольного руху в західноукраїнських землях зіграв суспільно-культурний гурток "Руська трійця" (1833-1838). Засновники об'єднання - Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич та Яків Головацький - вбачали своє головне завдання в тому, щоб за допомогою друкованого слова та літературної творчості рідною мовою ". . . підняти дух народний, просвітити народ ". Вони займалися собирательской, дослідницької, видавничої та публіцистичною діяльністю в сфері народознавства, фольклористики, мовознавства, джерелознавства, археографії, історіографії, літературознавства, а також літературно-художнім і перекладацьким творчістю. Новаторським підходом були позначені їхні виступи за утвердження національної літератури на живій розмовній мові і створення на цій мові шкільних підручників (наприклад, "Читанка" ( "Книга для читання") М. (Пашкевича)), спроби впровадження рідної мови в повсякденний побут інтелігенції, в церковні проповіді.

Визвольні мотиви знайшли відображення в підготовлених "Русь-кою трійцею" альманахах. Найбільш показовим в цьому відношенні була рукопис альманаху "Зоря» (1834 г.), яка через цензурного заборони не побачила світ. Такими ж мотивами пройнята і знаменита "Русалка Дністровая" (1836 р). Весь матеріал, поміщений в цьому виданні, мав пробудити в галицьких українців відчуття їх єдності з усім українським народом, зорієнтувати інтелігенцію на захист народних інтересів. Ця перша народна книга як формою (живою народною мовою, фонетичним правописом), так і змістом маніфестувала непокору духу українського народу. Незважаючи на цензурну заборону, "Русалка Дністровая" поряд з "Кобзарем" Т. Шевченка була духовним орієнтиром для багатьох поколінь національно-патріотичних сил західноукраїнських земель.

Підсумком патріотичної діяльності "Руської трійці" стало формальне визначення основних програмних засад українського національного руху в статті Я. Головацького "Становище русинів у Галичині". Цими програмними положеннями передбачалися підйом українців Австрійської імперії до рівня інших національно відроджується слов'янських народів, звільнення народних мас, насамперед селянства, з-під ярма панщини. Висувалася вимога викладання української мови у вищій школі і розвитку національної літератури.

Визначаючи внесок "Руської трійці" в розвиток українського національного руху, Іван Франко підкреслював, що у тройчан, особливо у Шашкевича, задуми були набагато ширше просвітницьких; вони прагнули воскресити цілий народ український до нового життя, духовної і громадянської. Гурток започаткував розвиток нової, по-справжньому народної культури на західноукраїнських землях, будив політична свідомість пригноблених мас, а все це об'єктивно спрямовувалося проти політичного авторитету феодально-поміщицької Австрії. Цей демократичний процес вже не могли знищити сили реакції.

19. Прийняття християнства за Володимира Святославича. Історичне значення хрещення Русі

У другій половині 10 ст. князь Володимир Святославич політично зміцнив державу, провів ряд реформ. Серед них найбільше значення мала релігійна. Спочатку Володимир в 980 році здійснив спробу оновити язичницькі вірування: ввів "Владимирова шестібожіе" (заснував єдиний для всього Київської держави пантеон язичницьких богів, в кото-рий входили: Перун, Стрибог, Даждьбог, Мокош, Хорс, Симаргл). Але ця реформа не дала очікуваних результатів.

Новим етапом релігійної реформи було обрання нової віри князем і дружиною. Запросивши до свого палацу представників всіх найбільш значних релігій, князь, вислухавши їх пояснення, вирішив направити в різні землі своїх посланців, щоб вони своїми очима переконалися в правильності тієї чи іншої віри і в її прийнятності. Щоб підняти авторитет свого, роду і значення своєї держави, Володимир побажав вступити в шлюб з візантійською цісаревою Ганною, сестрою візантійського імператора. Він зібрав військо, вирушив походом на Крим і захопив р Корсунь. Після цього візантійський імператор погодився на шлюб своєї сестри з Володимиром, але за умови прийняття Володимиром християнства. Охрестившись, Володимир наказав жителям Києва з'явитися до р. Почайні, зануритися в її води і охреститися. Трохи знайшлося тих, хто не послухався наказу князя. У 988 р кияни прийняли хрещення.

Навернення до християнства киян поклало початок хрещенню всієї країни. Однак не всі землі Київської Русі вдалося цілком христианизировать при правлінні Володимира Святославича. Введення нової віри вимагало часу. За часів Володимира були закладені основи церковної організації. Засновуючи єпископії в адміністративно-політичних центрах земель-князівств, церква сприяла зміцненню територіально-адміністративного устрою. Все це відповідало потребам об'єднавчої політики київського уряду. Отже, церква істотно розширила межі великокнязівської влади.

Після введення християнства в Київській державі почалося церковне будівництво: найбільша церква була споруджена в Києві на честь Богородиці і названа Десятинної, бо на її утримання князь виділив десяту частину свого майна.

Прийняття християнства на Русі справила величезний вплив на подальший розвиток держави. Воно зміцнило центральну владу князя. Згодом стало єдиним світоглядом і єдиною ідеологією для різноплемінних населення держави; надало можливість Київської держави як рівноправного увійти в число могутніх країн Європи, активізувати політичні, економічні, військові, культурні зв'язки з ними; сприяла бурхливому розвитку торгівлі, кам'яного будівництва, а також культурних зв'язків із християнським світом. Християнство вплинуло на мораль і культуру, сприяло їх гуманізації, виступало проти невільництва, вчило милосердя, поваги і любові до ближнього. Християнство зв'язало Русь з досягненнями європейської і світової культури: відкривалися нові школи, поширювалися знання, писемність; грунтувалися монастирі, де перекладали і переписували книги; досвід слов'янських майстрів збагачувався завдяки запозиченням архітектурного і мальовничого мистецтва розвинених країн, перш за все Візантії.

20. Національно-визвольний рух на українських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії

Європейську революцію 1848 р яка охопила Францію, Німеччину, Австрію, Італію, тобто країни з монархічними режимами влади, називали "весною народів", адже вона була надією народів на національне • і соціальне відродження, на широку демократизацію суспільства, утвердження громадянських свобод . Саме так і тлумачила революційні події, що розгорнулися в Галичині, Голодна Руська Рада (ГРР), створена 2 травня 1848 р яка взяла на себе функції українського національного уряду.

До її складу входили діячі львівської української інтелігенції, очолювані авторитетними суспільно-церковними діячами Григорієм Яхимович і Михайлом Куземського. У представленій ГРР австрійському імператору петиції, під текстом якої стояло 200 тис. Підписів, обгрунтовувалася правомірність боротьби за державність і українців Галичини, держава яких за князя Данила Галицького та його наступників у 13 ст. було одним з найпотужніших у Східній Європі. Синьо-жовті кольори хоругов того прославленого князя ГРР запозичила і для прапорів загонів новоствореної народної гвардії. Синьо-жовтими стрічками стали прикрашати приміщення з'їздів, зборів, засідань українських товариств. Отже, українська національна революція в Галичині в середині 19 ст. відродила давньоукраїнську державну символіку як традиційно національну.

В ході революції ГРР домагалася розділу Галичини на Західну (польську) і Східну (українську), в яку адміністративно вже увійшла Північна Буковина і до якої мало приєднатися Закарпатті. Однак на таку радикальну реформу австрійський імператор не наважився. По-перше, вона привела б до конфлікту з Центральної народної радою (ЦНР), яка також виникла під час революції, але висловлювала інтереси польсько-шляхетських кіл. Вони відстоювали статус-кво Галичини і не вбачали в українцях окрему народність. По-друге, австрійську владу найбільше лякала ініціатива українського населення, яке самовільно утворило під час революції близько 50 місцевих русинських радий.

Найбільших успіхів українська національна революція в Галичині досягла в культурно-освітньої діяльності. Газетою "Зоря Галицька" було покладено початок української преси, з 1848 р у Львові розгорнула діяльність "Галицько-руської матіці". У жовтні того ж року тут відбувся з'їзд "письменників і прихильників народної освіти". З великим підйомом учасники з'їзду підтримали заклик авторитетного громадського та церковного діяча, письменника Миколи Устияновича широко впроваджувати в культуру і освіту України рідна мова. З постановою з'їзду щодо впровадження української мови в навчально-освітню діяльність змушене було рахуватися австрійський уряд. Відповідно до спеціального імператорського декрету у Львівському університеті в Наприкінці 1848 року була відкрита кафедра української мови та літератури; її очолив Яків Головацький.

Влітку 1849, після розгрому об'єднаними силами Австрії і Росії угорської революції, в імперії Габсбургів було відновлено абсолютистський режим з його централізовано-бюрократичною системою. Австрійську конституцію скасували, влітку 1851 р розпустили ГРР. У розвитку національного руху на українських землях настав майже десятирічний перерву.

21. Адміністративно-політичні реформи в Київській державі за князя Володимира Святославича. Місце Володимира Великого в історії України

Найвищого підйому Київська держава досягла за часів правління Володимира Святославича. Воно стало одним з найбільш могутніх європейських держав, істотно впливав на міжнародні відносини. І однією з найважливіших заходів, до якої вдався Володимир, щоб досягти цього, було проголошення в 988 р християнства державною релігією. Правда, християнство стверджувалося на землях східних слов'ян протягом тривалого і складного періоду, який розпочався задовго до князювання Володимира і тривав після нього.

Однією з головних завдань, які постали перед князем на початку його перебування на київському княжому столі, було утримання понад 20 різних племен і народностей, як слов'янських, так і неслов'янських, під владою Києва.

Протягом 981-984 рр. Володимир приборкав повсталих в'ятичів, радимичів, встановив для них данину "від рала", також приєднав міста Червенської Русі - Червень, Белз, Перемишль, що належали ляхам (так уже в ті часи називали поляків), і землі ятвягів, що жили між Німаном і Західним Бугом . Цим завершилося об'єднання земель в складі Київської держави, межі якого вже простягалися від Карпат на заході до Волги на сході, від Новгорода на півночі до Чорного моря на півдні.

Володимира турбувала печенежская загроза, і він постійно розмірковував про способи її запобігання.Все більше схилявся до того, щоб створити на півдні Русі ефективну оборону, вибудувати на Стугні, Суді, Трубеже ряд фортець і розмістити в них військові гарнізони.

Для приведення в порядок внутрішнього життя князь Володимир провів реформи: адміністративну - ліквідував племінні князювання, поділив усю країну на вісім округів, округи - на волості, на чолі яких поставив довірених осіб або своїх синів; військову - замінив племінну організацію війська феодальної - службою за право володіти земельною власністю; оборонну - здійснив будівництво фортець-укріплень навколо Києва, які стали опорними пунктами в боротьбі проти печенігів; судову - прагнув розмежувати єпископський і Градський суди; вів широке містобудування - заснував нові міста: Володимир на Волині, Василів на Київщині; релігійну - на перших порах прагнув впорядкувати систему язичницьких вірувань в своїй державі. Але переконавшись в неможливості таким чином об'єднати державу і ввести єдиний культ, вирішив прийняти християнство візантійського обряду.

За часів правління Володимира Святославича Київська держава досягла кульмінації в своєму розвитку, стало одним з наймогутніших європейських держав, істотно впливав на міжнародні відносини.

Фігура Володимира виділяється серед інших володарів Русі не тільки видатними здібностями творця держави, а й вражаючою внутрішньої здатністю до самовдосконалення, завдяки чому повністю змінилися його поведінку, характер, уявлення про моральні цінності, спосіб життя. Поза сумнівом, тонкий розум політика підказав йому необхідність проведення реформ для зміцнення держави, а потужна воля втілила їх у життя. Як талановитий полководець він розширив кордони Русі в західному напрямку. Далекоглядність дипломата дозволила йому розвивати відносини з країнами Центральної та Західної Європи. І вже цього досить, щоб увійти в історію Володимиром Великим. Але найбільшу справу Володимира - запровадження християнства як державної релігії.

22. Реформационное і контрреформаціонное руху на українських землях

Реформація - церковно-релігійний і соціально-політичний рух в країнах Європи в 16-17 ст. , Пов'язане з остаточним формуванням європейських націй, їх культур, національних церков. Головна сила реформації була спрямована на зміни в католицизмі, у надрах якого вийшли протестантські церкви. В Україну реформація проникла в першій половині 16 ст. У власне українських землях позиції протестантизму були слабші, ніж в Польщі і Литві, навіть серед місцевої української і білоруської шляхти. Денаціоналізуючи, вона переходила в католицизм, в основному уникаючи протестантизму. Підтримка міщанства була тут надто слабкою. Селянські маси сприймали протестантизм як віру панів та іноземців. Отже, на відміну від Західної Європи протестантизм в Україні не мав сильної підтримки ні знизу, ні зверху. Він не став тут виразником національних інтересів і не взяв на себе функцію національної церкви. Протестантизм виявився в ситуації протиборства між католицизмом і православ'ям. Вплив реформації було нетривалим, після 1648 р в зв'язку з початком Національно-визвольної війни, в Україні воно практично припинилося-Реформація в Україні в 16-17 ст. найбільше стимулювала культурні процеси, будучи провідником європейських впливів. Пожвавлювалося просвітницька діяльність братств, освіту, пропагувалися принципи віротерпимості. В Україні в 16-17 ст. роль національної церкви (всупереч претензіям римського католицизму) виконали православ'я і уніатство, а не протестантизм. Складовою Контрреформації в українських землях була місія ордена єзуїтів. У 50-60-х рр. єзуїти почали працювати в Польщі, після Люблінської унії 1569 р - в Литві. Центром місії тут стала єзуїтська Віленська колегія (згодом академія), користувалася великим авторитетом у всій Речі Посполитої. В українських землях єзуїти офіційно з'явилися на Перемишленщіне: 1574 р в Ярославі виникла перша єзуїтська колегія. Згодом відкрилися колегії в Луцьку, Острозі, Кам'янці-Подільському, Києві. Відкрита в 1593 р Замойська академія спеціально створювалася для поширення єзуїтського впливу на українські воєводства коронних земель Речі Посполитої. Єзуїти істотно обмежили протестантські впливу в Речі Посполитої. Сприяли вони також переходу в католицтво представників православних верств, особливо шляхти. Головним засобом досягнення цієї мети була потужна освітня програма, яку впровадили єзуїти. До кінця 16 ст. в двох єзуїтських академіях (Віленської і Замойської) і в 12 колегіях налічувалося 5 тис. учнів. Серед них було багато дітей з православних шляхетських родин. Європейський рівень освіти, вивчення мов, літератури, природничих наук, філософії, богослов'я зробили єзуїтські освітні осередки справжніми інтелектуальними центрами. Вчення в цих школах відкривало можливості подальшої освіти в університетах Польщі, Німеччини, Італії, Франції. Єзуїти вміло організовували публічну пропаганду католицької віри: їх диспути з іновірцями і проповіді мали велику популярність, і не тільки серед католиків. Серед єзуїтських керівників - вихідців з України виділялися такі постаті, як Петро Скарга, Бенедикт Гербест. Богословська і полемічна література, видана єзуїтами, стимулювала в кінці 16 - початку 17 ст. розвиток богословської та громадської думки в середовищі як протестантів, так і православних. Місіонерська активність єзуїтів сприяла поширенню тодішньої європейської освіченості і культури на українських землях Речі Посполитої. Однак цілком позитивною таку діяльність назвати не можна, оскільки єзуїти намагалися звернути в католицьку віру кок якомога більше православних.

23. Соціально-економічний розвиток і політичне становище в підросійській Україні після адміністративно-політичних реформ 60-70-х рр. 19 в.

19 лютого 1861 маніфест Олександра II було проголошено скасування кріпосного права. Згідно з реформою ліквідувалася особиста залежність селян від поміщиків. Селяни отримали право укладати торговельні угоди, вільно займатися промислом чи торгівлею, переходити в інші верстви суспільства (міщани, купці), вступати на службу, до навчальних закладів, мати власне рухоме і нерухоме майно, вільно ним розпоряджатися і стати спадкоємцями за законом. Отримали вони й громадянські права.

Але шлях від проголошення прав і свобод до їх реалізації був далеко не простим. За отримані земельні наділи, розміри яких, як правило, поступалися попереднім (крім Правобережної України) і які були найгіршими, селян зобов'язали заплатити поміщикам викуп. Через відсутність належної суми грошей вони змушені були брати їх у борг у держави, а потім виплачувати з відсотками отриманий позику протягом 49 років. Так селянин потрапляв в залежність і від поміщика, і від держави. А ось поміщикам викупні операції приносили великі капітали, які вони могли використовувати для перекладу своїх господарств на ринкові, капіталістичні рейки. Істотно змінювалася система взаємовідносин між поміщиком і селянином: поміщик позбавлявся права встановлювати додаткові повинності, оскільки він мав справу вже не з окремим селянином, а з усім «миром», тобто з селом. Запроваджувалася загальноросійська система селянського управління: сільські громади, об'єднані у волості, і кругова порука за сплату податків. Серйозні зміни в економічному житті викликали необхідність реформування адміністративного управління. У 1В64 р були створені виборні органи влади в масштабах губерній та повітів - земські установи. Вони займалися питаннями господарського та культурного характеру, в тому числі будівництва доріг місцевого значення, охорони здоров'я, освіти і т. П. Земства були не тільки виборними, а й общесословние: в їх склад входили представники дворянства, буржуазії і селянства. Контроль за діяльністю земств здійснювали губернатор і міністр внутрішніх справ, які мали право вето на будь-яке рішення земств. Одночасно було проведено реформування виборчої системи: вибори проходили за трьома Курияма на підставі майнового цензу. Судову реформу 1864 р проголошувалася незалежність суду від адміністрації: суддів призначав уряд, а зняти їх з посади міг тільки суд. Вводився всесословний суд, тобто єдиний для всього населення. На судові засідання допускалися представники преси й публіка. Затверджувалася змагальна система: обвинувачення підтримував прокурор, захист - адвокат (присяжний повірений). Встановлювалося кілька судових інстанцій: мировий суд, окружний суд, судова палата. Зміни відбулися і в сфері освіти. Освіта, в тому числі університетську, ставало більш доступним. Університети отримали велику автономію. Помітне увага приділялася поширенню знань серед населення, видання підручників, народних книжок, організації шкіл. Для дорослих відкрилися освітні курси по неділях, через що такі школи й називалися недільними. Важливе значення мала реформа 1874 р по якій вводилася загальна військова повинність, починаючи з 21-річного віку. Для осіб з освітою встановлювалися менші строки служби. У 1862 р була реформована фінансова система. Управління грошовим господарством стало централізованим, зросла роль Міністерства фінансів. Значення реформ адміністративно-політичного управління 60-70-х рр. 19 в. полягало в тому, що, не дивлячись на їх обмеженість і непослідовність, вони прискорили перебудови життя Російської імперії на нових капіталістичних засадах. Внаслідок цих реформ суттєві зміни відбувалися і а економічному, політичному і культурному розвитку України.

24. Культурно-освітня діяльність Ярослава Мудрого. "Руська правда"

Після смерті Володимира в 1015 року між його синами спалахнула боротьба за великокнязівський стіл. Перемогу в ній здобув Ярослав Мудрий. Його князювання (1019-1054 рр.) Стало епохою розквіту Київської Русі та її столиці.

При Ярославі Київська держава досягла зеніту слави: розширилися його кордони, що тягнулися від Фінської затоки, Ладозького і Онезького озер на північному заході до Чорного моря і пониззя Дунаю на півдні, від Закарпаття на заході до верхів'їв Дону і Волги на сході. З'явилися нові міста, за стінами яких велася жвава торгівля, розвивалися ремесла.

Ярослав прикладав багато зусиль для зміцнення єдності і централізації управління державою, для зведення міст, фортець, храмів, монастирів і т. Д. Особливо вражали масштаби будівництва в Києві. Значно розширилася територія центральної частини міста, що отримала назву "міста Ярослава". Її оточили потужними укріпленнями. Довжина земляних валів сягала понад 3,5 км, висота - 14 м, а товщина в основі - близько 30 м. На валах спорудили високі дубові стіни. Перед ними, в найбільш важливих для оборони місцях, були викопані глибокі і широкі рови, заповнені водою.

При Ярославі була зведена перлина світової архітектури - собор св. Софії, який став символом "царственности" Києва, що засвідчив би його домагання на схожість з Константинополем і уподібнення Єрусалиму.

При Ярославі було відкрито школи, бібліотеки (сам князь мав одну з найбільших бібліотек у світі, таємниця місцезнаходження якої і понині залишається нерозкритою), велося літописання і переписування ченцями книг. При монастирях були засновані перші лікарні. Вражений просвітницької та будівельною діяльністю Ярослава, літописець з великою повагою до князю повідав про це в літописі під 1037

При Ярославі посилилося значення Київської церковної митрополії: на вищу церковну должность- митрополита - вже призначають не грек, як раніше, а русич. Першим митрополитом-русичем став Іларіон.

Ярослав також сприяв розвитку монастирів у державі.У Асех великих містах розгорнулося будівництво православних храмів, закладалися монастирі. Найбільший з них - Києво-Печерський - став важливим осередком православ'я, культури і освіти.

Розвиток суспільства потребувало узаконення змін, що відбувалися у відносинах між людьми, окремими соціальними групами населення. Ярослав Мудрий вперше спробував об'єднати існуючі правові норми в єдиний збірник - "Найдавнішу правду", або "Правду Ярослава". Вона увійшла складовою частиною в "Руську правду" - збірник норм російського права.

"Найдавніша правда" містила всього 18 статей, і в ній йшлося про покарання за вбивство, побої до крові або синців, виривання бороди і вусів, приховування чужого холопа і т. Д. Зберігалася право родичів на кровну помсту за вбивство, що, однак , могло бути замінено грошовим штрафом в 40 гривень.

Так був зроблений перший важливий крок до розробки законодавства, і велика заслуга в цьому належала Ярославу.

За часів Ярослава значно зріс міжнародний авторитет Русі, про що красномовно свідчать династичні шлюби дітей київського князя з найбільшими володарями Європи. Ярослав був видатним державним діячем, мудрим політиком. Його діяльність була спрямована на зміцнення могутності України-Русі, будівництво міст, поширення християнства, освіти, встановлення і зміцнення міжнародних зв'язків. Недарма в історії нашої Батьківщини він залишився з ім'ям Мудрий.

25. Греко-католицька церква в першій половині 17 ст.

Греко-католицька (уніатська) церква сходить до 1596 року, коли уніатська частина церковного собору в Бресті затвердила греко-католицьку церкву, підпорядковану папі римському. Нею визнавалися основні догмати католицької церкви, але мова богослужіння залишався церковнослов'янською, а обряди - православними. Уніатське духовенство уравнивалось з католицьким: не сплачувало податків; отримувало місця в сеймі. Але православний собор, який походив одночасно, не визнав правомірність рішення уніатів. Замість об'єднання українського суспільства заглибився його розкол.

Діяльність греко-католицької церкви в першій половині 17 ст. проходила в складних умовах міжцерковного і громадського протистояння. Маючи підтримку з боку польського уряду і папського Риму, уніатська церква не знайшла співчуття у православній церкві, яка в боротьбі за свої права спиралася, зокрема, на козацтво. Римо-католицький єпископат часто теж не виявляв прихильності до унії, розглядаючи її як невдалу місійної спробу і фактор нестабільності в суспільстві. Уніати в українських землях опинилися в меншості.

Зміцненню уніатської церкви сприяла діяльність митрополита Іпатія Потія, якого сучасники називали батьком унії. Митрополитом Іпатій Потій слав після смерті Михайла Рагоза. Потій був талановитим проповідником, полемістом, адміністратором, однак у боротьбі за унію діяв переважно силою. Гостру реакцію православних викликали спроби Потія довести, що українська церква завжди була католицької, а також його намір передати уніатам стародавні православні святині. Власне, цим пояснюється той факт, що Іпатій Потій, маючи титул київського митрополита, змушений був знаходитися в Вільно. До Києва його не пустили козаки.

При митрополиті Йосипа-Вельямінов Рутським була впорядкована чернече життя, зокрема в 1617 р створено орден василіан. З 1635 р уніатські єпископи затверджувалися тільки з василіан. Була реорганізова-на система управління, укріплена дисципліна. За допомогою Риму духовенство отримало можливість навчатися в європейських семінаріях та колегіях. Проте за своїм впливом уніатська церква поступалася право славної Київської митрополії, реформованої в 30-40-х рр. ми т рополітом Петром Могилою.

Безперспективність тривалого міжцерковного протистояння, супроводжуваного на місцях насильством, розуміли керівники як уніатів, так і православних. Урядові кола також були зацікавлені в "заспокоєнні Русі". Ось чому протягом 20- 40-х рр. набула широкого поширення ідея "універсальної унії" - об'єднання "Русі з Руссю" в єдиній незалежній Київському патріархаті. Різною мірою в цьому виявляли зацікавленість і митрополити Рутський і Могила, і король Владислав IV. Проте кілька практичних спроб в цьому напрямі зазнали невдачі - через різних поглядів сторін на умови і шляхи об'єднання, двозначну позицію Риму і початку Національно-визвольної війни проти Речі Посполитої під проводом Б. Хмельницького.

Національно-визвольна війна мала в загальних рисах антипольське і антикатолическое напрямок; скасування унії було однією з вимог повстанців. Греко-католицька церква зазнала тоді значні втрати. На території Гетьманщини унія була ліквідована, відновилося православ'я. Однак Андрусівське угоду 1667 р посилив позиції унії на Правобережжі - польської частини України.

26. Виникнення громад та їх культурно-освітня діяльність у другій половині 19 ст. Володимир Антонович

Громади - організації української інтелігенції в другій половині 19 - початку 20 ст. в Наддніпрянській Україні, що проводили національно-культурну та суспільно-політичну діяльність. Перша громада була створена на рубежі 1860-1861 рр. з ініціативи учасників гуртка хлоп-манів. Головним ідейним натхненником нової організації був Володимир Антонович - випускник медичного, а потім історико-філологічного факультетів Київського університету. З його ім'ям тісно пов'язані створення і діяльність не тільки громади, де гуртувалися українські патріотичні сили, а й журналу "Киевская старина". Історичного товариства Нестора-літописця і газети української інтелігенції "Труд". Він доклав зусиль і до становлення української археології як науки; плідно працював як дослідник українсько-польських відносин, козацтва, соціальних відносин в Україні; був етнографом, географом. Вагомі його досягнення в сфері джерелознавства та археології. Протягом майже двох десятиліть (1863-1882 рр.) Працював у Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів - в основному головним редактором. Особисто підготував 9 томів "Архива Юго-Западной России", де опубліковано понад 2 тис. Першоджерел.

В середині 60-х рр. громади вже діяли в Києві, Харкові, Полтаві, Чернігові, Одесі та інших містах Наддніпрянської України.

Практична діяльність громад зводилася переважно до проведення культурно-освітніх заходів. Чимало учасників громад активно брали участь в роботі недільних шкіл, видавали українські підручники, збирали і публікували усну народну творчість.

Стурбований помітним пожвавленням українського національно-визвольного руху, царський уряд вдався до заборонним дій. У 1863 р міністр внутрішніх справ Валуєв видав 'циркуляр про заборону української мови, внаслідок чого діяльність громад була припинена, деякі з українських діячів потрапили під арешт. Але в 70-х рр. національно-визвольний рух знову відродилося. Активними учасниками Київської громади 70-х рр. були такі прогресивні діячі української культури, як композитор Микола Лисенко, драматург Михайло Старицький, письменник Іван Рудченко, вчений Михайло Драгоманов і багато інших. Київська громада, колишня головним осередком національного руху, домоглася відкриття в 1873 р Південно-Західного відділення Російського географічного товариства. Його члени досліджували різні аспекти життя українського народу. Здалеку два томи "Записок", збірники пісень І. Рудченко, історичних пісень В. Антоновича та М. Драгоманова і т. Д. Важливою подією наукової та суспільного життя України стало проведення в Києві в 1874 р, за найактивнішої участі громадівців, III Всеросійського археологічного з'їзду. У його роботі взяв участь 121 вчений з різних міст України. Під час роботи з'їзду влаштовувалися виставки археологічних знахідок, старовинних українських географічних карт. Проте розгортання діяльності громад перешкоджали постійні переслідування царських властей. У 1875 р змушені були виїхати за кордон Драгоманов, Зібер, Подолинський. Підписаний Олександром II в 1876 р Емський указ забороняв видання яких би то ні було книг українською мовою, а також ввезення української літератури з-за кордону. Південно-Західне відділення Російського географічного товариства було закрито, припинився вихід газети "Київський телеграф" - друкованого органу Київської громади. 80-е рр. 19 в. увійшли в історію національного відродження на східноукраїнських землях кок "мертві роки". . Основні досягнення обмежувалися культурної та наукової сферами.

27. Міжнародні зв'язки Київської держави за часів Ярослава Мудрого

Традиційно тісні взаємини склалися між Київською Руссю і Візантією. Встановленню партнерських відносин сприяло введення на Русі в 988 р християнства візантійського зразка. Тим не менш дружні союзницькі відносини Візантії та Русі зазнали випробувань після затвердження на імператорському престолі Костянтина IX Мономаха в 1042 р

Різке погіршення відносин Русі та Візантії сталося 1043 р Безпосереднім приводом до конфлікту стала сварка на константинопольському ринку між русинами та греками.

Русичі зібрали велике військо. Похід на Константинополь очолили син Ярослава Володимир і воєвода Вишата. Кораблі русичів з'явилися перед Константинополем в червні 1043 г. Однак стан війни не входило в розрахунки ні Русі, ні Візантії, тому обидві держави дуже швидко почали шукати світу. Візантія пішла на поступки.

Новий мирний договір був скріплений шлюбом Ярославового сина Всеволода з дочкою Мономаха Марією. Але незабаром, у 1051 р, відносини Києва і Константинополя загострилися знову. Причиною невдоволення константинопольських влади було призначення на Київську митрополичу кафедру НЕ грека, а русича Іларіона. Правда, тоді до розриву міждержавних відносин не дійшло.

Постійні контакти мала Київська Русь часів Ярослава і з Німеччиною. Тогочасні джерела містять повідомлення про посольство русичів 1040 р до Генріха III.

Особливо жваві відносини підтримувала Київська Русь з Польщею. Багато чого довелося пережити державам-сусідам: і мирні угоди, скріплені шлюбними узами, і військові походи одного проти іншого, внаслідок чого сторони несли людські та матеріальні втрати. Проте за часів Ярослава між Київською Руссю і Польщею встановилися союзницькі відносини. Проявом добросусідських відносин стали шлюбні узи. Казимир одружився з сестрою Ярослава Марією Доброгніва, а його сестра Гертруда Олісава вийшла заміж за Ізяслава Ярославича.

Тісні відносини підтримувала Русь зі скандинавськими країнами. Особливо зміцніли зв'язки Русі і Швеції, чому сприяв шлюб Ярослава з Інгігердою. Добросусідські відносини пов'язували Русь з Норвегією.

Письмові джерела засвідчують активні зовнішньополітичні зв'язки Русі з Угорщиною. Проявом тих відносин були династичні шлюби представників королівського роду Арпадів і київського великокнязівського.

В кінці 40-х рр. 11 в. встановилися дружні відносини Русі з Францією, з династією Капетингів. Налагодити їх вдалося завдяки одруженню короля Генріха 1 з Анною Ярославною.

Джерела зберегли цікаві деталі життя Анни у Франції. Там російська княжна була відома під ім'ям Анни Руфи (Рудої) і користувалася великою повагою. З собою вона привезла в Париж Євангеліє, яке потім було передано в Реймский собор. Ця книга нині відома під назвою Реймського Євангелія. Надалі, вступаючи на престол, французькі королі присягали саме на цій київській книзі. Після смерті чоловіка в 1060 р Анна фактично була опікункою короля Філіпа I, чиє посвята на королівство відбулося ще за життя Генріха в травні 1059 року в Реймсі. Разом з іншими важливими персонами двору вона підписувала королівські грамоти. На дарчим грамоті 1069 р виданої для суасонского абатства, є єдина у французькій дипломатики власноручний підпис королеви Анни слов'янськими буквами: "Анна королева".

28.Богдан Хмельницький - видатний політик і полководець, творець Української козацької держави

Богдан Хмельницький - одна з найяскравіших постатей української історії. Діяльність видатного гетьмана - гнучкого політика, вправного дипломата, досвідченого полководця - не тільки визначила подальшу долю

Україна, але і помітно вплинула на європейську політичну життя, змінила її розвиток. Основним досягненням діяльності Хмельницького стало відродження Української держави. Саме у відновленні незалежної держави, яке об'єднало б всі етнічні українські землі і було б спадкоємцем Київської Русі, вбачав гетьман результати очоленої ним Національно-визвольної війни. Тому побудова держави, формування всіх його ланок відбувалося під його особистим керівництвом. В руках гетьмана зосереджувалася виконавча і судова влада. Він, зокрема, скликав Генеральну і старшинської ради, видавав універсали, брав участь в судочинстві (саме при гетьмані діяв Генеральний військовий суд), опікувався фінансовою системою, за рішенням ради розпочинав війну, вів мирні переговори, керував дипломатичними зв'язками з іншими державами і розвідувальної службою, був головнокомандувачем збройних сил.

Керувати всіма справами внутрішнього управління і зовнішньої політики гетьману допомагало уряд - генеральна старшина, яка фактично виконувала функції кабінету міністрів і одночасно генерального військового штабу. Безперечною заслугою Богдана Хмельницького було й те, що весь український народ, незважаючи на станові інтереси, виступив єдиної як ніколи силою в боротьбі за національне визволення.

При гетьманства Хмельницького на території Української держави були ліквідовані магнатське і шляхетське землеволодіння, фольварочно-панщина система господарювання, кріпосницькі відносини. Абсолютна більшість селян отримало особисту свободу, право спадкового володіння землею та сільськогосподарськими угіддями, а також можливість вступати до козацького стану. Гетьман став творцем української армії, яка нив чому не поступалася європейським арміям (а в деяких аспектах і перевершувала їх). Він • вів ряд новацій в організації війська, тактиці ведення бою, домігся створення допоміжних служб і т. Д. Вміле використання традиційних методів ведення війни (зокрема запорізького козацтва) і нових методів бойових дій дозволило гетьману провести військові операції, які стали зразком полководця мистецтва (зокрема, це стосується битви під Батогом у травні 1652 г.). Богдан Хмельницький відрізнявся і яскравими дипломатичними здібностями. Протягом війни він саме дипломатичними заходами домігся ізоляції Польщі і налагодив хороші стосунки з низкою сусідніх держав, забезпечив Україні допомогу Криму, досяг доброзичливого нейтралітету Туреччини і Трансільванії, примусив Молдавію розірвати союз з Польщею, готував союз зі Швецією, зав'язав дружні стосунки з Венецією. Врахувавши несприятливу зовнішньо-та внутрішньополітичну ситуацію кінця 1653 р загрожувала існуванню Української держави, Богдан Хмельницький, щоб зберегти головне досягнення Національно-визвольної війни, 1654 р сприяв укладенню українсько-московської угоди. Але після Вілвнского московсько-польського перемир'я 1656 р показав справжні наміри московського царизму щодо України, Хмельницький вдався до пошуком нових союзників, зокрема Трансільванії та Швеції.

29. Політика російського самодержавства щодо України в другій половині 19 ст.

Незважаючи на переслідування з боку царського уряду, український національний рух наприкінці 60-х рр. продовжувало розвиватися. У Петербурзі виникла Українська громада за участю М. Костомарова, В. Білозерського, Т. Шевченка, П. Куліша, виходив перший український журнал "Основа". Студенти, молода інтелігенція Києва також організували громаду. Національний рух поширилося і на Полтавщині, Чернігівщині, Харківщині, Одещині. Офіційна влада робила все для того, щоб придушити будь-які прояви українського національного духу. У 1863 р міністр внутрішніх справ Валуєв видав таємний циркуляр про заборону українських наукових, релігійних і педагогічних публікацій. Громади були розпущені. Припинив існування журнал "Основа". Вираз в тому циркулярі, мовляв, і самого української мови «не було, немає і бути не може", відверто виражало антиукраїнське спрямування всієї внутрішньої політики царського уряду в Україні. Валуєвський циркуляр завдав величезної шкоди розвитку українського національного руху. Лише на початку 70-х рр. завдяки деякому послабленню цензури В. Антонович зі своїми однодумцями відновив роботу Київської громади. Придбавши російськомовну газету "Київський телеграф", члени громади перетворили її в свій друкований орган. Важливою подією стало заснування в 1873 р в Києві Південно-Західного відділення Російського географічного товариства. Незабаром, однак, переслідування з боку уряду посилився. Олександр II за висновками спеціальної комісії заборонив публікацію українських книжок, використання української мови, викладання його в початковій школі, діяльність громад. Всі ці поліцейські заходи були зведені в спеціальний указ, який цар підписав у травні 1876 в м Емс (Німеччина).

Емський указ поклав край надіям українофілів на можливість легальної культурницької діяльності в умовах самодержавства. Перейшовши на нелегальне становище, громадівці намагалися використати будь-які можливості для розвитку національного руху, в тому числі шляхом відкриття своїх представництв за кордоном. Саме з цією метою до Швейцарії відбув М. Драгоманов. У Женеві він створив гурток у складі С. Подо-ський, М. Зібера, Д. Вовка. На кошти київської організації він почав видавати журнал "Громада". Але, оскільки це видання дедалі більше схилялося до соціального радикалізму. Київська громада, неухильно дотримувалася культурно-освітньої орієнтації, з 1886 р відмовилася його фінансувати.

У перший же рік свого вступу на престол (1881 р) новий російський цар Олександр III вирішив внести деякі зміни щодо національного питання в Україні. Міністерство внутрішніх справ розіслало в губернії України "роз'яснення" Емського указу. До раніше дозволеним для друкування українською мовою творів художньої літератури та історичних документів додали ще й словники, але потрібно все це друкувати обов'язково російською азбукою. А втім, сам указ сили не втратив. Час від часу надходили нові таємні розпорядження проти української мови. У 1892 р спеціальним наказом "з метою суто державних" цензорам нагадали про неприпустимість дозволу друкувати український переклад будь-якого російського твору. У 1894 р було нагадано про заборону імпорту українських книжок. З 1895 р, незалежно від змісту, заборонялося друкувати українські дитячі книжки для читання.

Отже, національна політика царського уряду в другій половині 19 ст. в цілому залишалася реакційною, зокрема антиукраїнською за своєю спрямованістю. Однак, всупереч політичній реакції, переслідуванням, заборонам і посиланнях в українському суспільстві визрівали нові ідеї, насамперед у середовищі передової інтелігенції, яка мріяла про звільнення української нації.

30. Відновлення могутності Київської держави та князівської влади за Володимира Мономаха

Володимир Мономах посів київський стіл в 1113 р при незвичайних обставинах: його запросили княжити повсталі кияни. Він був сином Всеволода Ярославича і дочки візантійського імператора Костянтина IX Мономаха Анастасії. Саме від родового імені матері Володимира прозвали Мономахом. Став він великим князем київським у зрілому віці, в 60 років. Після тривалих міжусобних битв період правління Володимира Всеволодовича виявився часом розквіту Київської Русі. Фактично відновилася одноосібна князівська влада. Всі князі корилися йому, знаючи не тільки важку руку Володимира, а й справедливий характер. За час свого правління Мономах здійснив 83 великі походи, 19 разів укладав угоди з половцями, полонив 300 половецьких князів. Кочівники більше не нападали на Русь, що дозволило зосередитися на внутрішніх проблемах. У Києві здійснювалося велике будівництво:

були споруджені міст через Дніпро, нові храми; знову наповнилася державна скарбниця. Київ переживав новий підйом. Удосконалюючи управління державою, Володимир Мономах вирішив внести зміни в існуючі закони. В с. Берестовому зібралася рада знаті, який затвердив новий "Статут" - збірник правових норм, який увійшов до складу "РуськоТ правда". Вони підтверджували повне право феодалів щодо залежних від них підданих, проте передбачали також певні поступки міської бідноти.

За часів Володимира Мономаха знову зріс міжнародний авторитет Київської держави. Багато монархів Європи прагнули поріднитися з могутнім київським князем: його сестра вийшла заміж за німецького імператора, дочка - за угорського короля, сам князь був одружений з дочкою англійського короля, його онуком був король Данії Вольдемар, син Мстислав одружився на дочці шведського короля. В кінці князювання Володимир спробував оцінити свою політичну діяльність, бажаючи передати власний досвід нащадкам. Результатом його роздумів стало "Повчання дітям *, наповнене турботами про рідну землю, ідеями християнського гуманізму. Це - видатна пам'ятка педагогічної думки Русі-України. Володимир Мономах помер в 1125 р на 73-му році життя. Похований в Києві в соборі св. Софії. Він закінчив життєвий шлях в розквіті могутності й слави, користуючись повагою всіх верств російського суспільства. Йому вдалося на деякий час відновити в повному обсязі держава Володимира і Ярослава. На кілька століть він залишився недосяжним ідеалом правителя, здатного захистити рідну землю і вгамувати внутрішні чвари. Наступником Володимира Мономаха на київському столі став його син і англійської королівни Гіти Мстислав, який продовжував політику свого батька: долав непокірних питомих володарів, зміцнював свою владу, вів широке храмове і монастирське будівництво. Так, при його князювання Київ збагатився комплексом споруд Федорівського монастиря (1129 г.), церквою Богородиці Пирогощої.

За князювання Мстислава розширювалися і міжнародні зв'язки Київської держави. Цьому чимало сприяли шлюби дочок князя: зятями

Мстислава були візантійський імператор, принци норвезький і датський, угорський королевич. В кінці правління Мстислава династія Мономаховичів досягла найбільшої могутності. На жаль, незабаром представники Мономахового роду втратили єдність і почали змагатися між собою за першість на Русі.

31. Причини і початок Національно-визвольної війни українського народу в середині 17 ст.

Після придушення козацьких повстань першої чверті 17 ст. посилилося колоніальна політика Польщі щодо України, яка спричинила Національно-визвольну війну 1648-1657 рр. Однією з причин було погіршення становища селянства в умовах засилля магнатів і панщина-фольварочної системи господарювання: швидко відбувалося закріпачення селян, збільшувалися панщина, різноманітні форми відпрацювань і податків на користь феодалів і держави; посилювалася експлуатація селян орендарями панської землі. Зростала невдоволення українського міщанства, який страждав як від приватних власників міст, так і від сваволі королівських чиновників

- православні городяни мали селитися лише в спеціально відведених кварталах; їх обмежували в заняттях ремеслом і торгівлею, усували від участі в місцевому самоврядуванні, обтяжували різними податками і повинностями. Вагомі підстави для участі в загальнонародному виступі проти Польщі мали і козаки: обмеження прав козацтва, запровадження заходів, спрямованих на ліквідацію його як стану

- по "Ординації.. . "1638 року всі реєстрові козаки, за винятком 6000 реєстру - з того часу складової частини польського війська, - перетворювалися на кріпаків; реєстровців позбавляли права обирати гетьмана і старшину

- їх повинно було призначати польський уряд із шляхти; на Запоріжжі розміщувалися польські гарнізони, була відбудована фортеця Кодак. Масові протести викликала полонізація української культури

- примусово насаджувався католицизм (закривалися існуючі, заборонялося зводити нові православні церкви і монастирі, а їх володіння і майно конфісковували католицьким і уніатським духовенством; натомість споруджувалися костьоли і католицькі монастирі), збільшувалася кількість єзуїтських колегіумів, поширювалося їх вплив, звужувалися сфери вживання української мови. В початку 1648 р Богдан Хмельницький сформував перший повстанський загін, установив зв'язок із козаками гарнізону на Січі і 25 січня оволодів нею. Там, на Січі, його обрали гетьманом Війська Запорозького. Ці події стали початком Національно-визвольної війни українського народу. Зміст війни полягало в: знищення польського панування; створення в етнічних межах України власної держави; захисту національної незалежності; ліквідації кріпосного права, середньої і великої феодальної власності на землю; затвердження козацького типу господарства. Перший бій між козацьким і польським військами стався в урочищі Жовті Води. 19 квітня козацьке військо атакувало і оточило польську армію, змусило ворога розташуватися табором і чекати допомоги. З польського табору на сторону Богдана Хмельницького перейшли всі шість полків реєстрових козаків. Вирішальний бій стався 5 травня. Він завершився повним розгромом поляків.

Розвиваючи успіх, Б. Хмельницький на чолі 15-17-тисячного війська козаків і 4 тис. Татар підійшов до Корсуня. Там розташувалися головні сили польського війська. Уже після перших сутичок польська армія почала відступати до Богуславу. 16 травня 1648 р потрапивши в засідку, влаштовану Максимом Кривоносом, вона зазнала нищівної поразки. В результаті Жёлтоводской і Корсунської битв була знищена польська окупаційна армія. Це сприяло розгортанню визвольної боротьби по всій Україні, переростанню її В загальнонародну. До кінця червня вся територія Лівобережжя, крім Чернігова і Стародуба, була вивільнена з-під влади Польщі. Національно-визвольний, антифеодальний рух перекинулося на Правобережжі і західноукраїнські землі.

32. Роль Михайла Драгоманова в розвитку українського національного руху

Відомий український громадсько-політичний діяч, літературознавець, історик, публіцист, фольклорист, економіст, філософ Михайло Драгоманов народився 18 вересня 1841 р в м Гадячі на Полтавщині в родині збіднілого дворянина козацького походження.

У 1863 році закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. Займався науковою роботою, кілька років перебував у закордонному відрядженні. У 1873 р став штатним доцентом кафедри античної історії Київського університету.

Драгоманов був одним з найбільш активних діячів Південно-Західного відділення Російського географічного товариства, і особливо Київської громади. У 1875 р став жертвою репресій царського уряду: за рішенням Олександра II був звільнений з університету і поставлений під негласний нагляд поліції. Щоб уникнути арешту Драгоманова керівництво громади відрядило його за кордон для організації видання журналу "Громада". Восени 1875 М. Драгоманов переїхав до Відня, а незабаром до Швейцарії, де оселився поблизу Женеви. З осені 1876 році разом з однодумцями, серед яких були С. Подолинський, Ф. Вовк, а згодом М. Павлик, Драгоманов працював над створенням друкарні та редакції журналу "Громада". "Громада" виходила в світ протягом 1878- 1882 рр. Це був перший український політичний журнал. Тоді ж виник і перший український гурток соціалістичного спрямування. Очолював його також Драгоманов. У 1886 р він порвав з Київської громадою, члени якої були незадоволені його соціалістично-радикальними поглядами. Київські громадівці відмовилися від подальшого фінансування його діяльності.

Однак з ослабленням зв'язків з українцями в Росії зміцнювалися контакти Драгоманова з галицькими українцями. Ще в 1870 році він відвідав Галі-цію і Закарпатті та з того часу систематично знайомив західних українців з їхніми співвітчизниками на сході. З плином часу ідеї Драгоманова пустили коріння серед невеликої, але самовідданої групи галицької молоді й згодом привели до створення першої української політичної партії. Чи не найактивнішими послідовниками Драгоманова тих часів були М. Павлик та І. Франко.

Правда, вже в 1895 р галицькі радикали націоналізували свою програму, відмовившись від ряду соціалістичних і федералістських принципів.

Через матеріальні труднощі Драгоманов прийняв запрошення новоствореного Софійського університету (Болгарія) і в 1889 р став професором кафедри загальної історії. Помер Драгоманов в 1895 р Похований 1 Софії. Драгоманов був прихильником освіти федеративної держави, яке на основі адміністративного децентралізму, культурно-національної автономії, широких інтеграційних зв'язків вирішило б національне питання демократичним шляхом. Зразком для його освіти він бачив тогочасний устрій Швейцарії, США, Англії. Був прихильником визнання верховенства загальнолюдських культурних цінностей над національними особливостями. Разом з тим Драгоманов не заперечив широкого впливу національних традицій на формування культурної спадщини народів.

Втрату Україною національної державності вчений розглядав як чинник, що негативно впливав на долю українського народу. Разом з тим, вказуючи на історичні права українців на самовизначення, не вірив в можливість відновлення національної державності, а тому прагнув направити українське громадський рух на боротьбу за демократизацію і федералізацію в рамках Російської імперії і Австро-Угорської монархії.

Багатогранної була наукова, літературно-критична, публіцистична і громадська діяльність Драгоманова. Вона мала значний вплив на розвиток українського політичного життя. Особливо відчутним воно було в Гаяіціі серед представників радикального та народовського напрямів суспільно-пояітішч-ГПЦ життя.

33. Політична роздробленість Київської держави і її наслідки

В історичній науці і понині немає єдиної думки щодо причин феодальної роздробленості і хронологічних рамок цього періоду в історії Русі. Серед причин роздробленості називають розділ Ярославом Мудрим між синами столів на князювання, який зумовив князівські міжусобиці. Роздробленість була викликана і соціально-економічними факторами: натуральним характером господарства Київської держави і, отже, слабкістю економічних, а також політичних зв'язків між феодальними господарствами і окремими землями; розвитком міст, які поступово ставали економічними, культурними, а згодом і політичними центрами земель; перетворенням умовного землеволодіння питомої боярства на спадкове і його зростанням. Місцеве боярство потребувало сильної місцевої влади князя, яка забезпечила б реалізацію і захист його прав. Поступово влада удільних князів і бояр зростала, а влада київського князя слабшала. Зрештою, до середини 12 ст. Київська держава розпалася на 15 самостійних земель. Серед них особливо сильними були: в Південно-Західній Русі - Галицько-Волинська держава; в Північно-Східній і Північно-Західної Русі - Володимиро-Суздальське, Полоцьке князівства, Новгородська республіка. Ці князівства виявилися найбільш стійкими саме тому, що тут утвердилися свої окремі династії. Так, в Чернігівській землі правили князі роду Ольговичів, в Галицькій - Ростиславичі, а згодом об'єднане Галицько-Волинське князівство закріпили за собою Романовичі. У Київському князівстві не виникла власна династія, оскільки за володіння Києвом вели боротьбу представники всіх тодішніх княжих родів. Характерно, що незалежно від династичної приналежності удільні князі, лише тільки опановували Києвом, ставали з автономістів поборниками єдності держави. Ця притягальна сила Києва пояснювалася традиціями його колишнього політичного величі, а також тими перевагами, які отримував князь, яка сідала на великокняжий стіл. У його руках опинявся найбільше місто Русі, а також велика Київська земля, яка була однією з найбагатших і розвинених. Київ залишався центром церковного життя, будучи резиденцією митрополитів, які чинили величезний вплив на життя всієї Русі періоду політичної роздробленості. До Києва тяжіло Переяславське князівство, якому належали землі на лівому березі Дніпра. Найчастіше його князями були ставленики київських князів. Переяславські князі брали активну участь в походах проти половців. Князівство припинило існування після монголо-ло-татарського лихоліття.

Неодноразово союзниками в боротьбі переяславців проти половців виступали князі Чернігово-Северскоі землі. До середини 12 ст. від нього відокремилося Новгород-Сіверське князівство, а згодом - ряд інших. В • першій половині 13 ст. Чернігово-Сіверська земля остаточно розпалася на кілька невеликих князівств. Наявність 15 самостійних князівств, однак, не означало припинення існування Київської Русі. Зазнала змін форма державного устрою. Замість одного великого князя нею стало правити об'єднання найсильніших князів, а Київ залишався стольним градом. Такий порядок спільного правління отримав назву "колективного сюзеренітету", коли князі - об'єднані сюзерени - зобов'язувалися захищати державу від ворогів і намагалися вирішувати найбільш важливі питання внутрішнього життя на князівських з'їздах. Імперія з слабоцентралізованного держави перетворилася в об'єднання князівств, кожне з яких мало всі ознаки державного утворення і зберігало велику політичну самостійність.

34. Українсько-московський договір 1654 р

Козацька рада в Переяслове, що відбулася в січні 1654 р, поклала початок оформлення московсько-українських відносин, бо ніяких письмових угод у Переяславі укладено не було. Все мали вирішити переговори. Причому кожна зі сторін бачила союз двох держав по-своєму. Український уряд, укладаючи союз з Московією, послідовно виступав за рівні права його учасників. У Москві ж вже тоді прагнули перетворити Україну в свою власність і дивилися на українців разом з гетьманом як на підданих його царської величності. Проте в момент переговорів на це з тактичних міркувань упору не робили. Навпаки, представники московського уряду щедро сипали обіцянки не порушувати "прав і вольностей" України. Як встановив сучасний дослідник історії Національно-визвольної війни Юрій Мицик, особливістю українсько-московського договору було те, що він представляв собою групу документів від кожного ізсословій - немов би окремі угоди від духівництва, міщанства, козаків. Козацьке угоду складалося з 23 статей від імені гетьмана і Війська Запорозького. Основна ідея цих статей - встановлення таких межгос-дарчі відносин, за якими Україна буде зберігати як внутрішню, так і зовнішню самостійність. Саме з цими статтями українське посольство, очолене генеральним суддею Самійлом Богданові-чимось Зарудним і переяславським полковником Павлом Тетерею, прибуло до Москви. Проект документа українські посланці надали московському уряду 14 березня 1654 р результаті тижневих переговорів проект дещо змінили, узгодили 17 статей, а по 6 дуже важливим узгодження відклали на більш пізній термін.

Згідно Березневим статтями гетьмана і старшину козаки мали обирати на раді. Українські адміністрація і суд залишалися самостійними і не підпорядковувалися Москві. Збирання податків покладалося на українську скарбницю (скарбницю). Чисельність козацького війська встановлювалася в 60 тис.

Свій проект угоди підготувало і міщанство.Українські міщани намірялися зберегти всі свої права і вольності, дані їм ще литовськими князями і польськими королями, насамперед міське самоврядування.

Тривалі переговори православного духовенства закінчилися безрезультатно. Українська православна церква не погоджувалася на залежність від патріарха московського, до якої прагнули московський уряд і Російська православна церква.

Отже, лише міщани загалом порозумілися з московським урядом, козацтво разом з українською православною шляхтою -лише частково, а православне духовенство відкинуло незаконні вимоги Москви.

Відповідно до угод, укладених під час українсько-московських переговорів 1654 р встановлювалися міждержавні стосунки, не обмежували незалежності України. Умови українсько-московського договору 1654 р свідчать про об'єднання України і Московії у своєрідну конфедерацію. Договір між двома державами в основному був рівноправним і (за умови дотримання / взаємовигідним. В той же час він був незавершеним, недосконалим, діяв недовго (кілька років) і тому дуже швидко втратив чинність.

Незважаючи на недосконалість і недовговічність, українсько-московський договір 1654 р протягом 17-18 ст. розглядався українцями як переконливий доказ суверенності України. Він дозволяв зберегти самостійність недавно створеного Української гетьманської держави, український уряд отримувало можливість довести до переможного кінця воїну проти Речі Посполитої, а отже, - завершити возз'єднання всіх українських земель під своєю владою. У міжнародних відносинах договір засвідчував право на відокремлення України від Польщі.

35. Народовці, радикали, москвофіли в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель у другій половині 19 ст.

Давнє прагнення українців до возз'єднання, до створення єдиного, соборної, незалежної Української держави, намагалися по-своєму використати москвофіли. У суспільно-політичному русі Східної Галичини вони були однією з найбільш реакційних угруповань, оскільки закликали народні маси до єднання з Російською імперією. Від її правлячих кіл москвофіли отримували не тільки ідеологічну підтримку, але і таємні грошові субсидії, які використовували для пропаганди серед західноукраїнського населення думки, нібито українського народу взагалі не існує, а є лише єдиний "панрусскіі" народ від Карпат до Камчатки. Свої писання москвофіли друкували на "язичії" - суміші російської, української, старослов'янської та польської мов. Маючи в своїх руках видавниче товариство "Галицько-руська матиця" і створивши просвітницьке товариство, мосявофіли взялися за друкування популярних книг для українського населення Галичини і Буковини. При читанні цих книг селянам доводилося подумки перекладати їх з "язичія" на. Українська мова. Ідеї ​​культури і освіти народних мас рідною мовою намагалися втілити в життя народовці. При цьому масове визвольний рух вони направляли лише в русло культурно-освітньої діяльності. Заручившись підтримкою діячів українського національного руху Наддніпрянської України, народовці зробили чимало. Національну освіченість народних мас вони підвищували за допомогою Шевченкового "Кобзаря", в містах і селах створювали народні бібліотеки, організовували гуртки художньої самодіяльності, влаштовували концерти і театральні вистави. Ряди народовців поповнювали студенти і вчителі. У місцях свого постійного або тимчасового проживання вони добровільно брали на себе організацію культурно-освітньої роботи серед населення. З ініціативи народьвцев у Львові в 1868 р було створено товариство "проївши / та", покликане вчити і просвіщати народ, а а 1873 року - Літературно-наукове товариство імені Шевченка з метою сприяти розвитку української мови та літератури. У Львові народовці відкрили друкарню на кошти національно свідомої українки, полтавської поміщиці Єлизавети Милорадович-Скоропадської. Значна матеріальна допомога надходила і від інших заможних пріднепровцев, учасників українського національного руху: Євгена Чикаленка, Василя Симиренка, Олександра Кониського. Галичина стала центром українського друкованого слова. У народовс-ких газетах і журналах (найдовговічнішими і популярними були "Правда" і "Діло"), а також окремими книжковими виданнями (зокрема і такими, які призначалися для читання малограмотним або зовсім неписьменними) друкували свої твори українські письменники-пріднепровци. Така співпраця приносило чималу користь: східні українці долали таким чином царські заборони щодо української преси, а західні - отримували першокласний літературний матеріал для пропаганди на західноукраїнських землях ідеї самостійності і цілісності українського народу по обидва боки російсько-австрійського кордону. а середині 70-х рр. в Галичині з'явилася молода інтелігенція, яка критично оцінювала діяльність обох течій і прагнула надати українському рухові європейський характер. Під впливом М. Драгоманова молоді політичні діячі І. Франко, М. Павлик, О. Терлецький схилялися до соціалізму. Так в українському таборі виникло ще одне, радикальну течію. Через свої журнали "Громадський діяч", "Дзвін", "Молот", "Свіг" радикали прагнули залучити до політичної діяльності широкі народні маси Галичини і Буковини. Незабаром вони створили першу політичну партію на українських землях - Русько-українську радикальну партію.

36. Основні напрями державної політики гетьмана Івана Виговського

Ще за життя Б. Хмельницького 5-11 квітня 1657 р Старшинська рада постановила передати владу після смерті гетьмана його 16-річному синові Юрію. Однак після смерті Б. Хмельницького в старшинській середовищі почалася боротьба за гетьманську булаву. 23-26 серпня в Чигоріна відбулася Старшинська рада, на якій гетьманом до повноліття Юрася Хмельницького було обрано генерального писаря.

У зовнішній діяльності гетьман І. Виговський (1657-1659 рр.) Намагався продовжувати політику Богдана Хмельницького, спрямовану на досягнення повної незалежності козацької держави, зміцнення її міжнародного авторитету.

Вже на Корсунську раду 1657 р прибули посли Швеції, Польщі, Австрії, Туреччини, Криму, Трансільванії, Молдавії, Валахії. Там був остаточно оформлений договір зі Швецією, яким передбачалося створення українсько-шведського військово-політичного союзу, спрямованого на забезпечення незалежності та територіальної цілісності України. Було вирішено відновити союзи з Туреччиною і Кримським ханством, укласти перемир'я з Польщею.

З Москвою гетьман на розрив йти не хотів. До царя було відправлено посольство. Воно повинно було повідомити його про обрання нового гетьмана. Московський уряд довго зволікав з визнанням гетьманом Виговського, вимагаючи від нього чимало поступок, і перш за все - введення в найбільші українські міста московських гарнізонів на чолі з воєводами. Після лютневої ради 1658 року в Переяславі, яка підтвердила обрання гетьмана, Виговський погодився на прибуття воєвод в Переробивши, Ніжин і Чернігів.

Визначальною рисою внутрішньої політики І. Виговського була опора гетьмана на старшинську верхівку і українську покозачилась шляхту. Щедрі дарування землі і привілеїв верхівці викликали невдоволення незаможного козацтва і селянства. Цим скористалися у власних інтересах полтавський полковник М. Пушкар, який сам мріяв про гетьманську булаву, і запорізький отаман Я. Барабаш. За підтримки Москви вони організували заколот. Але вже 1 червня 1658 загони заколотників були розбиті під Полтавою гетьманським військом і загонами татар.

Подвійна гра Москви, яка підтримувала, використовувала і розпалювала заколот Пушкаря, постійна загроза агресії з боку Москви, складна політична ситуація в Україні змусили Виговського вкотре замислитися над пошуком іншого союзника. Врешті-решт він зупинився на Речі Посполитої.

6 вересня 1658 р між Україною і Польщею в м Гадячі був укладений договір, що отримав назву Гадяцького. Згідно з ним Україна, Польща і Литва утворювали федерацію трьох самостійних держав, об'єднаних лише спільно обраним королем.

Гадяцький договір ускладнив політичну ситуацію в Україні. Навесні 1659 р більш ніж 100-тисячне російське військо на чолі з князем Трубецьким рушило на Київ. Вирішальний бій між московським і українським військами стався 28-29 червня під Конотопом і завершився повною поразкою московитів.

На жаль, гучна перемога під Конотопом не поклала кінець чварам в Україні. Різні українські сили бачили незалежну Україну по-різному. Відразу після Конотопської битви спалахнуло нове антиурядове повстання, на чолі якого був поставлений Юрась Хмельницький. 11 вересня 1659 р під Германівка на Київщині відбулася Чорна рада. Козаки відмовилися визнати Гадяцький трактат, виступили проти підданства польському королю і висловили недовіру гетьману Виговському. Виговський відрікся від булави, а гетьманом було обрано Юрія Хмельницького.

37. Історичне значення Київської Русі

Київська Русь була могутньою середньовічною державою. Вона мала найбільшу територію в тогочасній Європі, її кордони простягалися від Ладоги й Білого моря до Чорного моря і від Карпат до Оки і верхів'їв Волги. Кількість населення досягало 5 млн чол. Кожен сьомий житель Русі проживав в міському поселенні. Всього ж в країні було 240 міст і селищ. Найбільше місто - Київ налічував 50 тис. Жителів і перевершував Лондон і Париж разом узяті.

Київська Русь відіграла велику роль в історії східнослов'янських народів. Освіта цієї держави сприяло їх економічному, політичному і культурному розвитку.

Русичі створили багату духовну і матеріальну культуру. Билини, пісні, легенди, літописи, величні собори, мозаїки і фрески храмів, книжкові мініатюри, ікони та багато іншого - нев'янучі культурні досягнення цього народу. Вони стали підставою національної української культури, кращі з них увійшли до скарбниці світової культури.

Однією з найгостріших в історичній науці залишається проблема історичної спадщини Київської Русі. На думку сучасних українських істориків, є всі підстави відносити Київську Русь передусім до історії України. Центром Київської держави була територія, що включала сучасні українські землі. Назва "Русь" перш за все поширювалося на Середнє Подніпров'я. Найвидатніші пам'ятки культури створювалися в Києві та інших наддніпрянських землях. Отже, Україна - безперечна спадкоємиця Київської Русі. Разом з тим білоруси і росіяни також мають відношення до спадщини Київської Русі, оскільки їхні землі входили до її складу.

Київська Русь залишила яскравий слід у світовій історії. Вийшовши на історичну арену воєнними походами, вона поступово перейшла від збройних сутичок із сусідніми країнами до рівноправної участі в політичному житті Європи і Близького Сходу. Князі Русі укладали угоди з Візантією, Німецькою імперією, Польщею, Угорщиною. Київська Русь відігравала вагому роль у міжнародних відносинах Європи: часто її втручання в той чи інший конфлікт було досить, щоб погасити його. Військова могутність Русі стало щитом, об який розбивалися численні орди степових кочових племен - печенігів, торків, половців, які вторгалися зі сходу в Приазов'ї і Причорномор'ї і мали намір рухатися далі на захід.

Високий міжнародний авторитет і військова міць Київської Русі поєднувалися з високим рівнем економічного розвитку. Розвиненими на той час були землеробство, скотоводчество, ремесла, промисли. Купці-русичі були відомі мало не в усьому тогочасному світі.

Київська Русь встановила торговельні, політичні, культурні зв'язки з багатьма європейськими країнами: Болгарією, Чехією, Польщею, Угорщиною, Візантією, Норвегією, Швецією, Францією, Англією. Підтримувала стосунки з країнами-Кавказу і Закавказзя, а також з арабським Сходом. Князі Русі мали широкі династичні зв'язки з візантійським та європейськими дворами. Часто ініціаторами цих зв'язків виступали правителі європейських держав, які шукали союзу з потужною Руссю. В "Слові про закон і благодать" його автор митрополит Іларіон так охарактеризував становище своєї держави: ". . . його знають і чують у всіх кінцях землі. . л.

Київська Русь припинила існування під ударами полчищ монголо-татар.Безпосереднім спадкоємцем її політичних і культурних традицій стало Галііко-Волинське князівство.

38. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини 17 ст. Зміни в соціально-економічних відносинах

Протягом літа - осені 1648 року на звільнених українських землях були створені українські центральні та місцеві органи влади, судових установ, введений новий принцип адміністративно-територіального поділу; поступово складалася нова соціально-економічна структура. Отже, вже до кінця 1648 року існував Українська козацька держава - Гетьманщина.

Влада в козацькій державі належала старшині. Вищим зоко- • нодательним органом була Генеральна рада - загальна рада всього війська. Згодом її функції стала виконувати Старшинська рада, що складалася з полковників і генеральної старшини.

Виконавча і судова влада зосереджувалася в руках гетьмана. Він, зокрема, скликав Генеральну і старшинської ради, видавав універсали, брав участь в судочинстві (саме при гетьмані функціонував Генеральний військовий суд), організовував фінансову систему, за рішенням ради розпочинав війну, вів мирні переговори, керував дипломатичними зв'язками з іншими державами і розвідувальної службою, був головнокомандувачем збройних сил.

Керувати всіма справами внутрішнього управління та закордонними зносинами гетьману допомагала генеральна старшина, яка фактично була кабінетом міністрів і одночасно генеральним військовим штабом. До її складу входили: генеральний писар, генеральний обозний, два генеральних осавула, два генеральних судді.

Територія козацької держави згідно з умовами Зборівського договору складалася з земель колишнього Київського, Чернігівського і Брацлавського воєводств. Столицею і гетьманською резиденцією стало м Чигирин.

Вся територія Української держави в 1649 р розділилася на 16 полків: на Правобережжі - 9, на Лівобережжі - 7. Центром полку був один із значних міст полкової території. На чолі кожного полку стояв полковник, який або обирався на полковій раді, або призначався гетьманом.

Територія полку, в свою чергу, поділялася на 10-20, а то і більше сотень. Сотні, так само як і полки, були неоднаковими за розмірами. Військово-адміністративну владу на території сотень здійснювали сотники. Адміністративними центрами сотень були міста, містечка і великі села.

У козацькій державі діяла своя система судочинства. Вона складалася з Генерального, полкових і сотенних судів. Вищим судовим установою був Генеральний військовий суд при гетьмані. Він розглядав апеляційні справи полкових і сотенних судів, а також деякі справи, з якими прохачі зверталися безпосередньо до гетьмана.

Становлення Української козацької держави - Гетьманщини відбувалося на тлі глибоких зрушень в господарській ч суспільного життя. Були ліквідовані велике й середнє світське землеволодіння, фольварочно-панщина система господарства, кріпосна залежність. Натомість формувалася козацька, селянська, а також державна власність на землю. Це спричинило суттєві зміни в соціальній структурі суспільства. Вони проявилися, перш за все, у відсутності шляхетсько-магнатського стану, зменшенні чисельності дрібної шляхти; провідну роль в житті суспільства стало грати козацький стан.

Безперечним завоюванням козацької держави була особиста свобода абсолютної більшості селян і міщан, які мали можливість вільно вступати до козацького стану. Положення міщан поліпшувалося ще й завдяки тому, що в містах були ліквідовані засилля іноземців та національно-релігійні перешкоди для занять ремеслами, промислом, торгівлею і для участі в організації самоврядування.

39. Роль Михайла Грушевського в суспільно-політичному житті України (кінець 19 - початок 20 ст.)

Видатний український історик, видатний політичний і державний діяч, публіцист Михайло Грушевський народився 17 вересня 1866 р в м Холмі (нині м Хелм, Польща) в сім'ї педагога-славіста. Походив з давньої (відомої з 18 ст.) Священицької родини Грушею (згодом Грушевських з Чигиринщини). Незабаром сім'я Грушевських переїхала за місцем роботи батька спочатку у Ставрополь, потім - на Кавказ. З 1880 р Михайло навчався в Тифліській гімназії, а в 1886-90 рр. - на історико-філологічному факультеті Київського університету. У травні 1894 році захистив дисертацію на тему "Барське староство" і отримав ступінь магістра. У той період свого життя брав активну участь в діяльності Київської громади. У 1894 р за рекомендацією В. Антоновича переїхав до Львова, де посів кафедру української історії у Львівському університеті. У 1898- 1913 рр. , Очолюючи Наукове товариство імені Шевченка у Львові, проводив величезну роботу по реорганізації товариства за зразком європейських академій наук, збиранню фондів, створенню бібліотеки і музею. У 1895- 1913 рр. редагував "Записки Наукового товариства імені Шевченка". Грушевський створив у Львові школу істориків України, до якої належали Крип'якевич, Джиджора, Терлецький, Томашевський, Герасимчук, Кордуба. У 1898 р у Львові вийшов перший том монументальної праці Грушевського "Історія України-Руси" (в 10 т.), Яка продовжувала видаватись в 1899-1937 рр. у Львові та Києві.

Політичну діяльність Грушевський розпочав у Галичині, де в 1899 р став одним із засновників Української національно-демократичної партії. У роки першої російської революції багато часу проводив на Наддніпрянській Україні. У 1907 р Грушевський організував і очолив Українське наукове товариство в Києві. У 1908 р, продовжуючи свою політичну діяльність, став одним з ініціаторів створення і головою Товариства українських поступовців, який об'єднав більшість українських партій та національно-громадських організацій. У той період Грушевський видав ряд публікацій щодо українського питання - "З біжучої хвилі" (1906 г.), "Визволення Росії і українське питання" (1907 г.), "Наша політика" (1911 г.), "Вільна Україна" ( 1917 г.).

Грушевський - автор понад 2 тис. Наукових робіт: "Історія України-Руси" (т. 1-10 в 13 кн., 1898-1937 рр.), "Нарис історії україн-ського народу" (1904р.), "Ілюстрована історія Україна "(1911 г.)," Початки громадянства "(1921 г.)," Історія української літератури "(т. 1-5, 1923-1927 рр.) та ін. Грушевський - один з редакторів багатотомного видання документів" Джерел до історії України ".

Історична концепція Грушевського складалася під впливом В. Антоновича, М. Костомарова та М. Драгоманова. Ідеї ​​народництва і федералізму переважали в його науковій і громадській діяльності. Для історичної концепції Грушевського було характерно верховенство "соціальних інтересів над національно-державними. Проте в процесі подальшого вивчення історії України та особистої участі в суспільно-політичному житті Грушевський все більшого значення надавав державно-національному фактору. Ідеалом майбутнього устрою України для Грушевського був демократичний федералізм з широкими правами громадян, виборністю всіх органів управління. Великі заслуги Грушевського як вченого, який створив цілісну онцепція українського історичного процесу. Як державний і політичний діяч періоду української національно-визвольної боротьби 1917-1921 рр. він належить до числа найвизначніших постатей української історії.

40. Галицьке і Волинське князівства та їх об'єднання за князювання Романа Мстиславича

Галицька і Волинська землі ще з часів Володимира Великого входили до складу Київської держави. Першими в Галичині правили Ростиславичі - нащадки онука Ярослава Мудрого. Тим часом на Волині до влади прийшли Мстиславичі, які вели свій родовід від Володимира Мономаха, теж онука Ярослава.

Якщо Галичина на своїх західних та північних кордонах мусила боротися проти агресивних мадяр і поляків, то єдиними чужоземними сусідами Волині були литовські племена на півночі. Обидва князівства мали вдале розташування, недосяжне для нападів степових кочівників. Волинь, а особливо Галичина були густозаселённимі землями, а їх міста стояли на важливих торговельних шляхах із Заходу. Крім того, в Галичині знаходилися великі родовища солі - товару, від продажу якого збагачувалася Русь.

У другій половині 11 ст. , Після смерті Ярослава Мудрого, Галицьке князівство відокремилося від Києва.

Особливістю політичного життя Галицького князівства було великий вплив на управління князівством свавільних, багатих, могутніх бояр. На відміну від бояр в інших князівствах, де вони в основному походили з княжої дружини, галицьке боярство розвинулося насамперед з місцевої родоплемінної знаті. Свої маєтки вони отримали не від київського князя, а завдяки захопленню общинних земель. Тому їх влада в Галицькому князівстві була дуже впливовою.

Бояри Волинського князівства, на відміну від галицьких, за походженням і положенню були такими ж, як бояри основної частини Київської держави. Більшість з них прийшли на ці землі в складі дружин своїх князів, які часто призначалися і знімалися великим князем київським. Ці бояри отримували земельні володіння за службу князю. Волинська знати залежала від щедрості князя і тому проявляла по відношенню до нього велику відданість і підтримку. Власне, з цієї причини саме волинські князі, про не галицькими, змогли об'єднати обидва князівства в єдину державу.

Після смерті останнього Ростиславича в 1199 г. Роман Мстиславич, спираючись на підтримку дружинників, частина боярства і міщанства, які були незадоволені могутністю і свавіллям великих бояр, зайняв Галич. Він об'єднав Галицьке і Волинське князівства в єдине Галицько-Волинська держава.

Створення Галицько-Волинської держави мало велике значення; це був сильний політичний центр, поступово успадкував славу княжого Києва.

У своєму об'єднаному державі князю довелося повести досить рішучу боротьбу проти галицького боярства, не бажав посилення князівської влади. Князь Роман здійснив два успішних походу проти половців (1201-1202, 1203-1204 рр.). Його військо розбило ворога і звільнив багатьох полонених.

У 1203 г. Роман взяв Київ, приєднав до своїх володінь Переяславщину і Київщину. Під його владою виявилася територія майже всієї Південно-Західної Русі.

Роман княжив всього шість років (1199-1205 рр.). Під час війни проти поляків він потрапив в засідку і загинув.

Але протягом ста років після занепаду Києва Галицько-Волинське князівство служило оплотом української державності. У цій ролі Галичина і Волинь перейняли велику частину спадщини Київської Русі і разом з тим запобігали захоплення західно-українських земель Польщею. Цим в переломний момент історії вони зберегли в українців, чи русинів, як їх тоді називали, почуття культурної та політичної ідентичності.

41. Гетьман Петро Дорошенко в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність Української держави

Гетьманство Петра Дорошенка на Правобережжі (1665-1676 рр.)

почалося при надзвичайно складних обставинах. Україна була розділена на два гетьманства. На Правобережжі в результаті військових дій і громадянської війни загинули 65-70% населення. Тому Дорошенко прийняв ряд заходів, спрямованих на поліпшення внутрішнього становища. Він сприяв заселенню спустошених південних районів Правобережжя; послідовно захищав інтереси козацького стану; щоб уникнути залежності від старшини, прагнув ввести довічну гетьманську владу. Але головний сенс своєї діяльності Петро Дорошенко вбачав в обмеженні впливу Польщі, зміцненні своєї влади на Правобережжі та в поступовому об'єднанні всіх українських земель в межах однієї держави.

Звістка про підписання Московією та Польщею Андрусівського договору вразило і обурило правобережного гетьмана.Восени 1667 р об'єднане козацько-татарське військо, очолене Дорошенко, початок в Галичині військові дії проти Польщі. Тим часом Лівобережну Україну охопило антимосковське повстання. На початку березня 1668 року більшість міст було очищено від московських гарнізонів.

Події на Лівобережжі вплинули на подальші кроки Дорошенка. Гетьман вирішив скористатися антимосковським повстанням для об'єднання України. У червні 1668 року він переправився через Дніпро. У таборі під Опішня Дорошенко обрали гетьманом обох сторін Дніпра.

Втім, перебуванню новообраного гетьмана на Лівобережжі завадили обставини. Вторгнення польських військ на Брацлавщину, а також поява ще одного гетьмана - Петра Суховія, якого висунули запорожці й підтримали татари, змусили Дорошенко повернутися на Правобережжя. На лівому боці Дніпра наказним гетьманом залишився чернігівський полковник Дем'ян Многогрішний, який незабаром став повноправним гетьманом Лівобережжя.

Нова політична ситуація вимагала від Дорошенка рішучих дій. У березні 1669 р гетьман скликав у Корсуні старшинську раду. Рада схвалила прийняття турецького протекторату, але присягнути відмовилася.

В кінці травня 1672 р 100-120-тисячна армія, очолювана султаном Мухамедом IV, вирушила в похід на Брацлавщину. П. Дорошенко, дочекавшись татар, перейшов у наступ і в липні розбив підрозділи польського війська і загони польського ставленика Ханенка. 18 серпня 1672 р об'єднані українсько-турецько-татарські сили здобули фортецю Кам'янець і рушили на Галичину. На початку вересня вони оточили Львів. Не маючи коштів для продовження війни, польський уряд 18 жовтня 1672 р уклало в Бучачі мирний договір.

Але до миру цей договір не привів. Почалися нові війни, тепер уже між Дорошенко і московськими військами, які підтримували лівобережного гетьмана Самойловича. У 1676 р Дорошенко зрікся булави.

Політична діяльність Петра Дорошенка дає підстави стверджувати, що він був одним з найбільш видатних державних діячів України, великим патріотом, невтомним борцем за незалежність і територіальну цілісність національної держави. Його трагедія як політика була не наслідком допущених ним грубих прорахунків, надмірного честолюбства чи інших особистих недоліків, а, власне кажучи, відображенням великої трагедії українського народу другої половини 17 ст. , Коли він став жертвою агресивної політики Речі Посполитої, Московії та Туреччини, які намагалися не допустити створення незалежної Української держави.

42. Причини і початок трудової еміграції українців в кінці 19 ст.

Нестерпний соціально-економічний і політичний гніт, що панував в Україні в період утвердження капіталістичного ладу, спричинив масову еміграцію українців. Процес затвердження капіталістичного ладу в Україні супроводжувався малоземельем і повним обезземеленням селянства, не давав можливості селянину займатися постійним суспільно корисною працею. Отже, найпершою і головною метою українських селян стали пошуки вільних земель для сільськогосподарського обробітку.

Одними з напрямків переселенського руху українців були Поволжя і Північний Кавказ. У другій половині 19 ст. кількість українського населення в Нижньому Поволжі досягло майже 400 тис. чол. , А на Кавказі - 1,3 млн. Понад 100 тис. Українців опинилися в Казахстані та Середній Азії. На місця нових поселень українські селяни приносили свій господарський досвід, вводили в землеробську практику досі не відомі тут посіви гречки, кукурудзи, цукрового буряка, помідорів, полуниці і т. Д.

Емігрували українці і в малозаселені на той час регіони Сибіру. В кінці 19 ст. українців тут налічувалося близько 225 тис. Вони внесли значний вклад в освоєння далекосхідних просторів, як і інших окраїнних земель Російської імперії. У незвичних кліматичних умовах тяжкою працею українці осушували болота, викорчовувати ліси, освоювали цілинні землі.

Багато українців опинилися за кордоном. Причому вони не осідали в країнах Європи, де вільних земель давно не існувало, а вирушали в США, Канаду, Бразилію, Аргентину. Зацікавлені в припливі дешевої робочої сили для розвитку як сільського господарства, так і промисловості, уряди цих країн в 70-90-х рр. 19 в. заохочували масове переселення з-за кордону. У 1877 р перша емігрантська група українських переселенців, прибувши із Закарпаття в США, влилася до лав шахтарів штату Пенсільванія. А над усім українські селяни прагнули отримати земельну ділянку для сільськогосподарського обробітку - Гомстед.

Майже всі українські переселенці походили з западноукраі деяких земель, підвладних Австро-Угорської монархії. Найбільша кількість серед всієї західноукраїнської іммігрантської громади в Новому Світі до кінця 19 ст. становили закарпатські українці.

Некваліфіковані робітники-українці отримували мізерні заробітки; втім, не дивлячись на матеріальні нестатки, українська імміграція США, яка наприкінці 19 ст. налічувала понад 200 тис. чол. , Зберігала українські національні звичаї і традиції, усвідомлюючи себе єдиною національною спільністю.

"В кінці 19 ст. Не набагато меншою за кількістю була українська іммігрантська громада Канади. Переважна більшість становили галицькі та буковинські українці. Вони селилися в безлюдних місцях Західної Канади, де й одержували бажані Гомстед. Створюючи власне господарство, сусіди по гомстедах зводили своє житло, утворювали поселення з церквою, школою, поштою. Так виникали українські селища. Як і українці-поселенці в США, їхні земляки в Канаді один з перших своїх селищ назвали Україною.

У новозбудованих селищах українські іммігранти зберігали національні традиції - і в особливостях будівництва житла, і в декоративно-прикладному мистецтві. Так само справляли весілля, хрестини, похорони, відзначали народні та релігійні свята, не забували народних пісень, привезених з Батьківщини, створювали і нові.

43. Роль Данила Галицького в національній історії

Данило Галицький був сином засновника Галицько-Волинської держави Романа Мстиславича. Після смерті батька був проголошений князем у Галичині, однак через міжусобних воєн разом з матір'ю і братом Васильком перебував в Польщі і Угорщині. Княжити Данило Галицький почав на Волині (1221 г.), у 1238 році остаточно добув Галицьке князівство. У 1239 р поширив свою владу на Київ. Його воєвода Дмитро очолив оборону міста від орд хана Батия в грудні 1240 р

Данило був мудрим політиком, який прагнув посилити свою державу. З цією метою він розширював міста, закладав нові - Львів, Холм; дбав про православну церкву; сприяв розвитку культури.

Реформаторська діяльність князя Данила Романовича був перерваний монголо-татарською навалою на Південно-Західну Русь. Вперше з монголо-татарами князь Данило зіткнувся в битві на р. Калці 1223 р Сил у роздробленої Русі для боротьби проти ворога не було, тому ніхто не завадив йому пройти і землями Галицько-Волинської держави. Під ударами завойовників впали міста Галич, Володимир і багато інших.

Кілька років князь Данило не визнавав влади хана, однак на грізне вимога Батия в 1246 р він був змушений прибути в його столицю в м Сарай, де і отримав ярлик на князювання. Проте подальша діяльність князя Данила свідчить, що він визнав себе залежним від монголів лише на деякий час. Повернувшись додому, він почав ретельну підготовку до боротьби проти Золотої Орди. Данило уклав військові союзи з недавніми ворогами: польськими князями, угорським королем. Підготовці князя до антімонгольскіе походу сприяв і папа римський Інокентій / V. Щоб заохотити Данила, тато запропонував йому титул короля. У перший раз Данило відмовився від цієї пропозиції з політичних міркувань, але вдруге прийняв. 1253 року в Дорогочині папський посланець урочисто коронував Данила Галицького.

Але європейські монархи залишилися в стороні від боротьби русичів проти монголів. Уже в 1252 р в Галичину вторглося кочовище Куремси, але дружина сина Данила - Льва - розгромила ординців, витіснивши їх за Дністер. З кінця 1254 р Данило перейшов до рішучих дій проти Куремси і завдав йому ряд поразок протягом 1256-1257 рр. Це були перші перемоги русичів над монголо-татарами.

У Золотій Орді вирішили за всяку ціну приборкати свавільного підданого і відновити залежність Галицько-Волинського князівства. В 125В р на землі князівства вторглося потужне і численне військо на чолі з досвідченим полководцем Бурундаєм. Західноєвропейські сусіди відмовилися допомогти Данилу. У таких несприятливих умовах Данило Романович прийняв вимоги Бурундая, зокрема зруйнував основні фортеці князівства: Львів, Володимир, Луцьк та ін. Лише Холм залишився недоторканим.

Оцінюючи роль і значення діяльності князя Данила, слід вказати, що він об'єднав всі землі, якими володів Роман, створив з них за допомогою Василька могутню державу, з яким вважалися сусіди, яке визнавав папа римський. Своїм коронуванням він затвердив його положення як королівства, як гідного спадкоємця традицій Київської держави і уможливив майже на сто років його існування. Данилу не вдалося здійснити свій головний задум - звільнити Південно-Західну Русь з-під золотоординського ярма. Але держава, створене ним, було настільки сильним, що ханські орди не змогли його знищити. Він дотримав німецьку, польську та угорську експансію. Здолавши могутність бояр, він підняв соціально-економічний і культурний рівень своїх володінь до одного з найвищих у Східній Європі.

44. Запорізька Січ у складі Гетьманщини в другій половині 17 ст. Кошовий отаман Іван Сірко

Чортомлицька Запорозька Січ (1652-1708 рр.) Закладалася на п'ятий рік Національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького, коли Запорозька Січ вже не займала пріоритетного місця в політичній і військовій життя України.

Після смерті гетьмана Богдана Хмельницького 1657 р Чортомлицька Січ відверто протистояла гетьманському уряду. Запоріжжя поступово ставало центром антиурядової опозиції. Січ претендувала на відновлення колишньої провідної ролі у вирішенні загальноукраїнських проблем політичного і військового характеру. При цьому Чортомлицька Січ, намагаючись повернути собі чільне місце в житті України, втрачала правильні політичні орієнтири, стаючи іграшкою в руках Москви. Особливо фатальним для неї виявилося Андрусівське перемир'я 1667 року між Москвою і Польщею, які розділили між собою Україну: Правобережжя відійшло до Польщі, Лівобережжя - до Москви, але кожне з цих держав не хотіло втрачати Запорізьку Січ. Тривалі суперечки під час переговорів закінчилися компромісом: над Запоріжжям встановлювався контроль і Польщі, і Московії. Кожне з цих ворожих одне одному держав вимагало від Січі участі в своїх військових заходи і взагалі, таємно діючи, прагнуло перетягнути Січ на свою сторону.

Разом з тим Чортомлицька Січ робила спроби поставити владу в Гетьманщині за допомогою своїх ставлеників-претендентів на гетьманство, які дотримувалися різної політичної орієнтації: промосковської (Яків Барабаш, Іван Брюховецький), пропольской (Михайло Ханенко), на Кримське ханство (Петро Суховій).

Але попри все Чортомлицька Січ продовжувала виконувати безпосередню історичну місію Запоріжжя - вела постійну героїчну боротьбу проти Туренко-татарських завойовників. Керівником і душею такої діяльності був славнозвісний запорізький кошовий отаман Іван Сірко.

Життя і діяльність Івана Сірка нерозривно пов'язана з першими трьома десятиліттями існування Чортомлицької Січі. Принаймні 15 разів січовики обирали його кошовим отаманом. І навіть тоді, коли Іван Сірко не займав цієї найвищої посади, він залишався неформальним лідером і користувався незаперечним авторитетом, і не тільки на Запоріжжі. Вся Україна - Лівобережна, Правобережна, Слобожанщина - в 50-70-і рр. 17 в. не знала іншої людини; який міг би зрівнятися популярністю з Іваном Сірком. Загальне визнання й безмежну вдячність сучасників набула очолена тоді Іваном Сірком героїчна боротьба козацтва проти турецько-татарських грабіжників.

Під проводом Сірка запорожці здійснювали постійну розвідку в степах і в пониззі Дніпра, влаштовували засідки у переправ і доріг, вартували на морських розливах, громили орди, які поверталися до Криму з полоненими і здобиччю.Він провів близько ста великих і малих походів до Криму, на ханські володіння і ногайські улуси, давав відсіч ординцям, вторгається на територію України, намагався перешкодити їх грабіжники.

Повністю віддавшись боротьбі проти Кримського ханства і Туреччини, справі захисту України від ворожої навали, Сірко інколи випускав з поля зору проблеми загальноукраїнського масштабу. Його політичний світогляд було дещо обмеженим. Так, зокрема, він недооцінював діяльність гетьманів, які прагнули затвердити Українську державу, і мимоволі шкодив їх важливим планам. Чи не присягнув царю в 1654 році разом із Запорізькою Січчю, Сірко інколи підтримував старшин саме промосковської орієнтації.

45. Роль Івана Франка в розвитку української суспільно-політичної думки

Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 в сім'ї коваля с. Нагуєвичі в Східній Галичині (нині Львівська обл.). Восени 1875 Франко став студентом філософського факультету Львівського університету (взагалі Франко навчався в Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах),

Опинившись у Львові, він поринув у вир громадського життя. Увійшов до складу редакції студентського журналу "Друг". Під впливом Михайла Драгоманова Іван Франко, Михайло Павлик, Іван Белей, Володимир Левицький та інші їхні однодумці стали міняти напрям журналу, демократизувати його, виступати за заміну штучного "язичія", на якому він друкувався, живою українською мовою. З цією метою Франко публікував в журналі статті, в яких обгрунтовував необхідність створення літератури на засадах народності.

За участю І. Франка було видано літературний альманах "Дністрянка» (1876 г.) - одне з перших демократичних видань в Галичині після тривалого періоду застою, зумовленого пануванням у духовному житті москвофільських ідей.

Активна громадська діяльність стала приводом до арешту і ув'язнення І. Франка в червні 1877 г. А в січні наступного року влада організувала суд над І. Франко і його однодумцями. Дев'ять місяців ув'язнення стали для письменника великим випробуванням на громадянську стійкість. І під час слідства, і на суді він тримався мужньо, викривав соціальну несправедливість.

Хоч від І. Франка та його товаришів після їх виходу з в'язниці відсахнулися "добропорядні" керівники львівських громадських організацій, він не опустив рук: розуміючи значення демократичної преси для суспільного прогресу, разом з Михайлом Павликом створив новий журнал "Громадський друг" (в 1878 р . вийшло тільки два номери), а після його заборони видав в тому ж році два збірники журнального типу - "Дзвін" і "Молот", які, власне кажучи, були своєрідним продовженням журналу.

Інтенсивна діяльність І. Франка була несподівано перервана другим арештом в березні 1880 року, і тримісячним ув'язненням в коломийської в'язниці.

У 1889 р письменникові довелося пережити ще один арешт і більш ніж двомісячну висновок за зв'язок з групою київських студентів, які прибули в Галичину.

У 1890 р з ініціативи І. Франка і М. Павлика була створено Русько-українська радикальна партія - перша політична партія на українських землях. І. Франка став її першим головою (до 1898 г.) і одним з головних ідеологів. На сторінках її органу - двотижневика "Народ" письменник публікував просвітницькі статті.

Політичне світогляд І. Франка формувалося під впливом Михайла Драгоманова. Однак з часом Франко відмовився від федералістських ідей свого вчителя, перейшов на самостійніцше позиції, що зумовило інші зміни в його політичних поглядах. У 1899 р він вийшов зі складу РУРП та приєднався до Української національно-демократичної партії, мотивуючи своє рішення тим, що відчуває себе "перш за все русином, а потім радикалом".

Активну участь в політичному житті письменник припинив в 1904 р Це частково було пов'язано із зайнятістю справами Наукового товариства імені Шевченка. У 1898-1901 і 1903-1912 рр. він очолював філологічну секцію, а в 1898-1900 і 1908-1913 рр. - етнографічну комісію НТШ; був редактором багатьох видань суспільства, зокрема в 1898-1907 рр. разом з М. Грушевським і В. Гнатюком редагував «Літературно-науковий вісник".

Обгрунтуванням і популяризацією національної ідеї як рушійної сили визвольної боротьби, а також твердженням її в народному середовищі, власне кажучи, і визначається внесок І. Франка в розвиток української суспільно-політичної думки.

46. Галицько-Волинське князівство за наступників Данила Романовича. Значення Галицько-Волинського князівства в історії України

Після смерті Данила Галицького князівство розділилося на уділи, спалахнула міжусобна боротьба синів Данила за владу.

Лев Данилович мав здібностями полководця і політика, вмів домагатися поставленої мети, однак не завжди діяв виважено, послідовно і в інтересах українського державотворення. Мало уваги приділяв розширенню міст, включенню до складу королівства інших українських земель. До того ж втягнувся в боротьбу проти Литовського князівства, ятвягів і Польщі, причому вів не так оборонну, скільки наступальну боротьбу, прагнучи захопити білоруські, литовські і польські землі. Позитивним було лише відвоювання в Угорщини частини закарпатських українських земель з центром у Мукачеві. Льву не вдалося послабити залежність від Золотої Орди. Іншу політику на Волині проводив Володимир, який піклувався про спорудження міст, що сприяв розвитку писемності і культури. Він неохоче брав участь у військових походах Льва, хоча успішно відбивав спроби Литви захопити українські землі. Після смерті Льва в 1301 р володарем став його син Юрій (1301- 1308 рр.) Який, як і його дід, носив титул "короля Русі". За час нетривалого перебування при владі він встиг зробити чимало. Так, відновив єдність королівства, зосередивши в своїх руках владу над Волинським і Галицьким князівствами. Переніс столицю з Холма до Володимира. Юрій домігся утворення окремої Галицької митрополії (1303 г).

Скориставшись ослабленням Золотої Орди внаслідок міжусобної боротьби, Юрій не тільки відновив владу над Пониззям, а й відсунув південні кордони королівства до гирла Південного Бугу та Дністра. Він встановив дружні відносини з Польщею, погодившись на повернення в її склад Люблінської землі, і Тевтонським орденом.

Після смерті Юрія влада перейшла до його синів Андрія і Лева II. Андрій княжив на Волині, а Лев II - в Галичині. Визнаючи залежність від Золотої Орди, брати продовжували проводити відносно самостійну політику. Розвивали дружні відносини з Тевтонським орденом, вбачаючи в ньому союзника в боротьбі проти Литовського князівства, яке неухильно зміцнювалася.

При правлінні Андрія і Льва Угорщина захопила українські землі в Закарпатті, Литва забрала в свої руки Берестейську та Дрогочінскую землі. На початку 20-х рр. посилився також натиск Золотої Орди. У боротьбі проти монголів в 1323 р князі загинули.

З припиненням династії Романовичів галицькі бояри запросили на княжий стіл сина сестри Андрія і Льва - Марії. Син Марії Болеслав прийняв пропозицію бояр, навіть перейшов з католицизму в православ'я і взяв ім'я Юрія II. Але вибір виявився надзвичайно невдалим - Болеслав Юрій II був егоїстичним і блізооукім політиком.

. У 1340 р Юрій II був отруєний боярами, після чого Галицько-Волинські землі стали здобиччю сусідніх держав. Так закінчилася історія Галицько-Волинської держави.

Значення галицько-волинської державності в українській історії важко переоцінити. На думку істориків, це була "перша суто українська лолітіческая організація", яка за часів свого найвищого підйому займала 9/10, а під кінець існування - 3/4 заповнених людьми просторів України. Вчені вважають, що вона вберегла Україну від передчасного поневолення і асиміляції її Польщею. Разом з тим, відкриваючи західноєвропейській культурі шлях на українські землі, ця державність дозволила уникнути односторонньої орієнтації на Візантію, запобігти твердження монгольських впливів. Перше загальноукраїнське держава сприяла акумуляції значних матеріальних і духовно-творчих сил, що забезпечили Україні існування як окремого національного організму в подальший період.

47. Конституція Пилипа Орлика --- перша Конститу ція Україн и

5 квітня 1710 року в Бендерах зібралася козацька рада. Гетьманом було обрано найближчий сподвижник Івана Мазепи, генеральний писар його уряду Пилип Орлик. Ця подія відкрила нову сторінку в історії визвольної боротьби, адже ще ніколи гетьмана не обирали за кордоном. Пилип Орлик очолив першу українську політичну еміграцію в Західній Європі. Згуртовані навколо нього сили намагалися з-за кордону протидіяти деспотизму російського самодержавства.

Під час козацької ради 5 квітня був прийнятий документ "Пакти і конституції законів і вольностей Війська Запорозького" (згодом цей документ отримав назву Конституція Пилипа Орлика).

Основу "Пактів і конституцій. . . "Становило угоду між гетьманом і козацтвом, які виступали від імені українського народу, про взаємні права і обов'язки. Це і відрізняло прийнятий документ від традиційних гетьманських статей, що грунтувалися на угодах між гетьманом і монархом-протектором. Вперше новообраний гетьман укладав офіційну угоду зі своїми виборцями, чітко вказуючи умови, на яких він отримував владу. Крім того, в документі обгрунтовувалося державний устрій України. Саме тому його вважають першою українською Конституцією.

Документ складався з вступу і 16 статей. Зміст цих статей було наступним: проголошувалася незалежність України від Московії та Речі Посполитої; обумовлювалися протекція шведського короля та союз з Кримським ханством; територія України визначалася Зборівським договором 1Б49 р; козакам поверталися їхні традиційні території в Подніпров'ї; при гетьмані створювалася Генеральна рада із законодавчою владою, яка складалася з генеральної старшини, полковників, виборних депутатів від кожного полку та з делегатів від запорожців; рада збиралася тричі на рік - на Різдво, Покрову, Великдень; справи про несправедливість гетьмана і проступки старшини розглядав Генеральний суд, в дії якої гетьман не мав права втручатися; державна скарбниця (казна) і майно підпорядковувалися генеральному підскарбія, на утримання гетьмана призначалися окремі землі; встановлювалася виборність полковників, сотників із наступним їх затвердженням гетьманом; спеціальна комісія мала здійснювати ревізію державних земель, якими користувалася старшина, а також повинностей населення; гетьману ставилося в обов'язок захищати козацтво і все населення від надмірних податків і повинностей, допомагати козацьким вдовам і сиротам.

Отже, проголосивши Україну незалежною республікою. Конституція Пилипа Орлика стала вищим ступенем тодішньої політичної думки не тільки в Україні, а й взагалі в Європі, оскільки жодна з країн на той час не мала подібних документів.

Конституція значно обмежувала права гетьмана, передбачала створення представницького органу - Генеральної ради. У ній були закладені підвалини принципу поділу влади на виконавчу та судову гілки, вводилася виборність посад. Такі особливості документа далекоглядно передбачили майбутні напрямки розвитку демократичних держав.

48. Внесок Братства тарасівців в розвиток українського національного визвольного руху

У 1892 р студенти вищих навчальних закладів Харкова Іван Липа, Микола Байздренко, Михайло Базкевіч і студент Київського університету Віталій Боровик здійснили подорож до Канева і на могилі Тараса Шевченка проголосили себе Братством таросовцев - організацією боротьби за утвердження шевченківських суспільно-політичних ідеалів. У Харкові тарасівці зблизилися з подружжям Олександром та Софією Ру-совимі - активними учасниками українського національного руху ще з 70-х рр. 19 в. Разом вони утворили нову Молоду громаду в складі понад 20 студентів, які збирали бібліотеку нелегальних видань, готували ці видання до друку, на таємних сходках виступали з політичними доповідями, листувалися з однодумцями в Галичині. Були вироблені статут і програма організації.

Гуртки тарасівців створювалися також в Києві, Полтаві, Чернігові, Одесі, Херсоні, Олександрії.Тарасівці називали себе космофіламі, але одночасно проголошували себе і націоналами, беручи до уваги те, що реальний внесок в загальнолюдський прогрес може робити лише той народ, який розвивається вільно на своїй національному ґрунті.

Торкаючись в єврей програмі суто українських справ, тарасівці проголошували насамперед єдність, соборність всієї України: "Україна Австрійська і Україна Російська однаково нам рідні, і ніякі географічні межі не можуть роз'єднати одного народу", зобов'язувалися ". . . віддати всі свої сили на те, щоб звільнити свою націю від того гніту, в якому вона зараз перебуває ",". . . розбити російські кайдани і вивільнити всі російські народи з-під гнітючого їхнього деспотизму і централізму ",". . . перш за все добиватися для свого народу національної свободи ",". . . піднімати національне питання і право української нації скрізь, де тільки можливо ",". . . будувати міжнаціональні та міжрелігійні відносини на засадах абсолютної толеранції ". У спеціальному розділі програми, яким визначалися пріоритети практичної діяльності тарасівців, вказувалося на необхідність впровадження української мови в суспільно-політичне життя, культуру, освіту, родинні стосунки. Разом з тим укладачі програми проявили справжню державницьку далекоглядність, коли застерігали проти зневаги "справами економічними", ". . . знаючи і постійно пам'ятаючи, що тільки матеріально забезпечений народ може добре піклуватися про національно-просвітніх справах ". Отже, програма тарасівців - це, по суті, суміш поглядів романтичного націоналізму, політичного радикалізму і ліберального культурницьких.

Втім, втілити в життя національно-демократичні вимоги цієї програми Братство тарасівців не змогло, бо вже через рік після свого заснування було розгромлено царськими жандармами. Останні дізналися про отримання тарасівців в Харкові і Херсоні великих посилок забороненої в Російській імперії літератури. Їх відправляла зі Львова дружина письменника Івана Франка Ольга. Відразу ж відбулися арешти і обшуки. До слідства залучили 24 чол. Більшість з них як політично неблагонадійні були піддані тюремному ув'язненню, судової та адміністративної посиланням з подальшим наглядом поліції.

В історії українського національного руху Братство тарасівців стало перехідним ступенем від структурно малоорганізованої громадовства 60- 80-х рр. до організації по-справжньому національних українських партій.

49. Монгольська навала та її наслідки для українських земель

У період, коли Київська держава розпалася на окремі самостійні землі-князівства, в Центральній Азії склалося Монгольська держава. Об'єднання монголів в могутню державу завершив хан Темучин (з 1206 року його називали Чингисханом, тобто головним ханом). Він і був організатором першого походу на Русь. На Русі завойовників називали монголами або татарами (за назвою одного з племен в Монголії). Перша битва русичів проти нових кочівників сталася на р. Колці 1223 р Вона закінчилася поразкою об'єднаного війська русичів і половців. Новий похід очолив онук Чингісхана Батухан, або Батий, як його називали на Русі. Протягом 1237-1238 рр. Батиєва орда спустошила землі князівств Північно-Східної Русі і в 1239 рушила на князівства Південно-Західної Русі. У березні того ж року Батий оволодів Пере-яславом, протягом жовтня монголи захопили і спустошили Чернігівську землю, після чого відійшли на південь. Восени 1240 р Батиєва військо підійшло до стін Києва. Застосовуючи стінопробивні машино !, завойовники зуміли увірватися в місто, але кияни продовжували мужньо захищати його. Останнім притулком захисників міста стала Десятинна церква. На початку грудня 1240 р під ударами муроломи і від ваги людей, які скупчилися в церкві, вона завалилася, поховавши під своїми уламками тіла останніх мужніх захисників Києва. Місто було спустошений, винищено майже все населення, зруйновані церкви, палаци, житла простих городян.

Від розореного Києва монголо-татари рушили на Гаяіцію і Волинь. Вони захопили Ізяслав, Володимир, Галич. Але добре укріплені Крем'янець і Данилів взяти не змогли, тому обійшли їх.

Навесні 1241 р Батий повів свої полчища на захід - до Польщі, Чехії, Угорщини, Трансільванію. Там монголо-татари зустріли мужнє, але недостатньо організований опір; вони розгромили польсько-угорські війська. Однак навесні 1242, досягнувши кордонів Італії, мої голо-татарські війська, знекровлені в боях, були змушені повернути назад. В результаті походу хана Батия Русь-Україна опинилася під владою монгольської імперії - Золотої Орди. Майже всім князям довелося визнати себе васалами Золотої Орди і платити їй данину тяжку хлібом, худобою, грошима та ін. Збором данини займалися ханські намісники - баскаки, ​​які здійснювали набіги на землі русичів. Будь-який опір жорстоко придушувалися. За несплату данини людей забирали в рабство. Підвладні землі втратили будь-яку самостійність, право на князювання (ярлик) видавав сам хан. Жахливі втрати понесло економічний і культурний розвиток, оскільки були вщент зруйновані і спустошені майже всі великі та середні міста. Багато з них так і не піднялися з руїн, іншим доводилося відновлюватися сотні років. Наприклад, Київ лише через 600 років зумів за кількістю жителів наблизитися 1240 г. (в 1841 р в ньому налічувалося близько 44,7 тис. Чол., Що проживали в 4,6 тис. Будівель). Відновлення чисельності населення, повнокровним економічного та культурного життя, особливо на Лівобережжі, на півдні та Правобережжі, тривало принаймні 300-350 років. Ослаблення України підштовхнуло уряди сусідніх держав до захоплення її земель та їх розподілу між собою. Історичне значення боротьби українського народу полягало в тому, що вона збагатила традиції відстоювання незалежності, закаляла волю і живила дух непокори. Опір русичів зіграло вирішальну роль у порятунку інших країн Східної і Центральної Європи від жахливого погрому монголів, а отже, забезпечило подальший розвиток європейської цивілізації.

50. Роль Києво-Могилянської академії в культурно-освітньому розвитку українського народу

Києво-Могіляіскую академію заснували Київська братська школа та Лаврська школа, які об'єдналися в 1632 р Її керівником і опікуном став київський митрополит Петро Могила. Вдячна пам'ять про засновника закріпилася в назві колегії, яку ще за життя митрополита стали називати Києво-Могилянської. Що ж стосується статусу академії, то саме так сприймали новостворений заклад сучасники. Хоча формально академією його визнали у 1658 р в Гадяцькому трактаті. Академію матеріально підтримував гетьман Б.Хмельницький (універсалами 1651 р і 1656 г.). Опікуном і меценатом академії був і гетьман Мазепа, який збудував для неї новий будинок, новий Братський собор, часто відвідував академію, бував на диспутах і спектаклях.

Академія була всесословним навчальним закладом, тут навчалася молодь з усіх земель України та інших слов'янських країн. У КМА налічувалося вісім класів, курс яких вивчався протягом 12 років. Студенти Київської академії (до 2000 чол.) Вивчали слов'яно-російський (тодішній літературна українська мова), церковно-слов'янська, польська, латинську, грецьку, давньоєврейську, німецьку та французьку мови, історію, географію, математику, астрономію, пиитику, риторику і діалектику , філософію.

У КМА формувалася власна, а разом з тим - київська поетична школа. Відомими поетами, які вийшли зі стін Києво-Могилянської академії, були: ректор Касіян Сакович, чернігівський архієпископ Лазар Баранович, професора Феофан Прокопович, Стефан Яворський, Георгій Кониський, добре відомий Григорій Сковорода та ін.

КМА була центром філософської думки в Україні. Особливе місце серед філософів в Києво-Могилянській академії належало професору І. Гизелю, І. Кононовичу-Горбацький, С. Яворському, Ф. Прокоповичу. У КМА почалося викладання природничих наук - астрономії, біології, мінералогії, зоології та ін.

В академії формувалась історична наука. Досить згадати, що тут навчалися літописці Роман Ракушка-Романовський (Самовидець), Самійло Величко, Григорій Грабянка. Їх козацькі літописи були прообразом сучасних історичних праць. Києво-Могилянська академія дала й таких відомих істориків, як Петро Симоновський, Микола Бантиш-Каменський, Максим Берлінський і багатьох інших.

У КМА студентів навчали малювання, графіку і живопису. Саме тут склалася одна з найбільш значних художніх і гравёрних шкіл в Україні. Видатними гравер України, навчалися в академії, були Іван Мигура, Іван Щирський, Леонтій Тарасович, Григорій Левицький.

Неабияке розвиток в КМА отримало музичне мистецтво. Академія випустила багатьох професійних композиторів. Найбільш талановитими серед них були Максим Березовський і Артемій Ведель.

Вихованцями КМА були майбутні гетьмани Юрій Хмельницький, Іван Виговський, Петро Дорошенко, Павло Тетеря, Іван Брюховецький, Михайло Ханенко, Іван Самойлович, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Данило Апостол, Іван Скоропадський, наказний гетьман Павло Полуботок.

Зі стін КМА вийшло чимало ієрархів - єпископів, митрополитів, архімандритів, духовних письменників, зокрема Дмитро Туптало, митрополит ростовський (1651-1709 рр.).

Отже, з Києво-Могилянською академією, яка заклала фундамент вищої освіти в нашій країні, пов'язаний надзвичайно важливий етап у розвитку освіти, науки, філософії, образотворчого мистецтва, у формуванні світогляду українського народу. Поширення КМА освіти, ідеї гуманізму і просвітництва сприяло суспільному прогресу, вихованню в народі почуття людяності, національної гідності, духовності й поваги до інших народів, їх культурі, історії.

51. Створення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні в кінці 19 - початку 20 ст.

Кінець 19 ст. ознаменувався значним підйомом національної самосвідомості українців, зростанням їх громадської активності, посиленням соціальної напруженості. Це призвело і до появи стійких груп активних поборників інтересів свого народу, які стали об'єднуватися в політичні партії з більш чітко вираженими прагненнями до політичної боротьби за відновлення української державності. Першою політичною партією в Україні стала Революційна українська партія (РУП). Вона була створена в 1900 р в Харкові групою студентської молоді. Біля її витоків стояли Д. Антонович, В. Винниченко, М. Порш, А. Жук, М. Русов. Політичним маніфестом партії стала написана Н. Міхновським і видана у Львові брошура "Самостійна Україна". Форма державності для України визнавалася як ". . . одна, єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна від гір Карпатських аж до Кавказьких ". Але вже перший досвід роботи в масах показав, що такі вимоги нереальні, Україна до самостійності не готова. РУП відмовилася від "Самостійної України" як програмного документа. І в 1903 р Київська вільна громада РУП створила "Нарис програми". У ній зазначалося, що державним устроєм, яке забезпечить інтереси всього народу, повинен бути демократичний республіканський лад. Соціальні вимоги зводилися до охорони праці робітників, 8-годинного робочого дня, соціального забезпечення. Проголошувалося також про надання Україні автономії, з окремим представницьким зібранням (сеймом); останньому належить право законодавства в тих внутрішніх справах, які стосуються тільки населення, яке проживає на території України. У РУП постійно існували різні течії. Боротьба між ними тривала до 1905 року, коли багато членів на черговому з'їзді офіційно визнали програму соціал-демократії. З'явилася нова назва - Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП). В її програмі було записано: домагатися національно-територіальної автономії України у складі Російської Республіки. Лідером її став Микола Порш. Ще в 1902 р від РУП відійшли найбільш радикальні члени на чолі з Н. Міхновським, які утворили Українську народну партію (УНП). Головне завдання партія вбачала в досягненні самостійності України. Вирішення соціальних питань вважалося другорядною справою. Ліве крило РУП прийняло назву Українська соціал-демократія (УСД). Згодом вона об'єдналася з Російською соціал-демократичною робітничою партією (РСДРП) як її національно-автономна крайова організація, змінивши назву на Український соціал-демократичний союз. За ініціативою ряду членів українських громад (Б. Грінченка, І. Стешенко, С. Єфремова та ін.) В 1905 р виникла Українська демократична партія (УДП). Програма партії визнавала, що державний устрій в Росії має базуватися на принципах найширшої місцевої національної автономії. Вийшовши з УДП, частина її членів на чолі з Б. Грінченка, М. Левицьким, Ф. Матушевським, які дотримувалися більш радикальних поглядів, створили Українську радикальну партію (УРП). Майбутня державність України, згідно платформі УРП, теж була пов'язана з принципами автономії. Програмні документи політичних партій, що діяли в Україні з початку століття, свідчать: ідея української державності в більшості своїй втілювалася в форму національно-територіальної автономії України у складі федеративної Росії. Незважаючи на те, що РУП розкололася на різні політичні партії, саме вона стала школою масової української роботи. Багато провідні діячі української революції пройшли політичну школу в РУП, і це підготувало їх до активної участі в боротьбі за українську державність.

52.Особливості політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського

Початок епохи литовського політичного верховенства над українськими землями було покладено в 1340 році, коли син Гедиміна Любарт сіл на княжий стіл на Волині і а Галичині. Остання після 40-річної відчайдушною військово-політичної боротьби відійшла до Польщі, а Волинь стала першим реальним придбанням Литви на українських землях. Потім протягом одного-двох десятиліть під контроль Вільно перейшли також Київщина, Сіверщина та Поділля, внаслідок чого майже вдвічі зросла територія Литовського князівства. Фактично ж близько 90% населення Великого князівства Литовського складали русини, тобто білоруси та українці. Російська мова стала офіційною мовою урядових органів і великокнязівського двору, російські традиції побуту і інститути влади утвердилися як державні. До кінця 14 ст. Велике князівство Литовське залишалося своєрідною федерацією земель-князівств, в тому числі українських - Київського, Чернігово-Сіверського, Волинського, Подільського. Кожним з них правил удільний князь, правда, тепер уже не з російської династії Рюриковичів, а з литовської - Гедиміновичів. Охрещений по руському обряду, одружені на руських князівнах, привчені до традицій місцевого побуту, ці правителі не сприймали як чужинці-завойовники, а навпаки - дійшли згоди з руської знаттю, яка повністю розділяла настрою своїх правителів, які вважали себе незалежними від столичного Вільно. Свідченням цього є карбування власної монети в Києві Володимиром Ольгердовичем, який титулувався "милістю Божою князем київським". Чи не особливо зважав на метрополією і, Чернігово-сіверський володар Дмитро-Корибут Ольгердович, проводячи власну зовнішню політику в партнерстві з близькими сусідами - московським і тверським князями. Чи не обтяжували себе обов'язками підданства в далекій Поділлі і брати Коріатовичі, особливо стурбовані сусідством татар. В руських князівствах розгорталися масштабні фортифікаційні роботи, ініційовані правителями - Гедиміновичами. Так, в Києві в другій половині 14 ст: на високому пагорбі над ремісничим Подолом і Княжій горою за наказом Володимира Ольгердовича виріс просторий і міцний замок з дубових колод, який проіснував з певними перебудовами до середини 17 ст. При Любарта Гедиміновича зазнав суттєвої модернізації Луцький замок, споруджений в кінці 13 - першій чверті 14 ст. Вражає потужність оборонного будівництва на Поділлі, розпочатого при Корятовичах, особливо - корінна перебудова фортеці і міських укріплень неприступного Кам'янця. З твердженням литовських князів не змінилося і становище корінних мешканців, оскільки залишилися в силі руські закони і звичаї, підтверджені в договорах великого князя з місцевими землевласниками і городянами. За боярами-воїнами були закріплені їхні родові землі, з яких належало вирушати зі зброєю на службу за викликом князя-володаря; як і раніше, по містах торговий і ремісничий люд жив відповідно до міським руським правом. Нарешті, стрімко зростали багатство і вплив церкви, що отримала ревних і щедрих захисників серед новонавернених язичників. Після укладення 1385 р Кревської династичної унії між Великим князівством Литовським і Польщею в князівстві склалася анти-унійна. опозиція, очолювана Вітовтом. Після того як 1392 р Ягай-ло і Вітовт дійшли згоди, Вітовт в званні намісника фактично став великим князем литовським. Новий великий князь взяв курс на політичне ослаблення з подальшою ліквідацією найбільших удільних князівств держави, перш за все віддалених - Київського, Чернігово-Сіверського і Подільського. Литовсько-Руське держава стала втрачати руський елемент, натомість посилювалися польські традиції.

53. Гетьман Іван Мазепа в українському національно-визвольному русі. Іван Мазепа - будівничий української культури

Згубність московської політики щодо України найбільш повно проявилася під час Північної війни, яку Московія з 1700 р вела проти Швеції. Поставивши собі за мету звільнити Гетьманщину з-під влади Московії, Мазепа з 1706 р підтримував таємні зв'язки зі шведським королем Карлом XII. В 1708 Карл XII почав здійснювати свій давній задум щодо походу на Московію. Похід мав відбутися в напрямку Смоленська і Москви. Початок походу було вдалим. Однак після кількох невдач в серпні-вересні Карл XII відмовився від попереднього плану і вирішив повернути на Україну. Таке несподіване розвиток подій змусило Мазепу відкрито повстати, об'єднавшись зі шведами для спільного ведення війни проти Московії. 24 жовтня 1708 р Мазепа виїхав на зустріч із Карлом XII. З ним виступили 4 тис. Війська, генеральна старшина і 7 з 12 полковників. Під час переговорів було отримано згоду шведського короля підтримувати визвольну боротьбу козаків. Однак успіх повстання під проводом Мазепи залежав від ходу Північної війни. Головний бій шведсько-московської війни відбувся 27 червня 1709 р під Полтавою. Битва закінчилася поразкою шведів, а отже, і Мазепи. Але не тільки визвольною боротьбою увічнив своє ім'я гетьман Іван Мазепа. Одним з найважливіших напрямків загальної державної політики Мазепи була культурно-освітня діяльність. У розвиток української освіти, науки, мистецтва, архітектури, літератури, книгодрукування гетьман вкладав величезні гроші з державної військової скарбниці (казни) і власні кошти, справедливо вважаючи, що тільки так Україна зможе зрівнятися з європейськими державами. Красномовно свідчить той факт, що під його безпосереднім наглядом і керівництвом споруджувалося 12 храмів. При гетьманства Мазепи було відновлено багато старовинних храмів княжої доби. Ще одна сфера культурницької діяльності Мазепи - друкарська справа. Видання тих часів були одними з кращих в Україні. Чи не менше, ніж про церквах і монастирях, дбав гетьман про Києво-Могилянської академії. Дбав Мазепа і про виникнення нових осередків культури; одним з них була Чернігівська колегія. Протягом довгого часу (більше двох століть) імперські ідеологи намагалися викреслити ім'я гетьмана Івана Мазепи з історичної пам'яті українського народу. Його називали злочинцем, христопродавцем, виголошували прокляття в усіх церквах на території Російської імперії. Причому проклинали Мазепу саме за те, за що вихваляли Хмельницького, - за повстання проти іноземного панування. Але якщо повстання проти Польщі - подія праведне і величне, то повстання проти Росії - злочин. Ставлення Петра I до Мазепи як до зрадника поширювалося і на історичну науку, що аж ніяк не сприяло визначенню справжнього місця цього гетьмана в історії України. Сучасні ж історики. даючи оцінку діяльності Мазепи, перш за все беруть до уваги його внесок в зміцнення української державності в умовах неухильного наступу на неї з боку російського царизму. І хоч ідея другої Хмельниччини в часи гетьманства Мазепи не була втілена в життя, проте вдалося підняти українське господарство і культуру, а отже, зберегти ці важливі чинники державної і національної самобутності, досягти певної стабілізації суспільства. Прагнення Мазепи створити власну еліту, його політика в галузі культури і освіти переслідували далекосяжну мету і забезпечили навіть після його поразки ще майже 80-річне існування гетьманської держави, вплинули на весь подальший розвиток українського народу та його государственніческік традицій, на формування національної культури.

54. Український національний рух під час революції 1905-1907

Реформи 60- 70-х рр. 19 в. значно прискорили розвиток капіталізму, проте поміщицьке землеволодіння, самодержавство, станові привілеї, а також національний гніт, який панував в Російській імперії, залишалися для країни серйозною перешкодою на шляху прогресу. На початку 20 ст. становище ускладнилося економічною кризою і поразкою Росії в російсько-японській війні 1904-1905 рр. Революційні події, що вразили імперію, змусили Миколи II підписати 17 жовтня 1905 маніфест, в якому обіцялися цивільні права, політичні свободи. Маніфест передбачав створення Державної думи з законодавчими правами.

Демократичні зміни в імперії оживили національний рух в Україні. Представники української інтелігенції заснували культурно-освітні організації - "Просвіти". "Просвіти" займалися створенням бібліотек, читалень, шкіл з українською мовою викладання, організовували видання газет і книг, читання лекцій, проведення літературних і музичних вечорів. У багатьох школах вчителі з власної ініціативи переходили на викладання українською мовою. З'явилася укоаіноязичная преса: першою україномовною газетою став "Хлібороб" - видання В. Шемета в Лубнах. В кінці 1905 - початку 1906 р українською мовою почали виходити ряд газет, зокрема "Громадянська думка", потім "Рада". Під впливом революційних подій в грудні 1905 р РУП була перетворена в Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП); її лідерами стали М. Порш, В. Винниченко, С. Петлюра. В кінці 1906 р УДП і УРП об'єдналися в Українську демократично-радикальну партію (УДРП). В аспекті державного будівництва програма УДРП передбачала створення федерації рівноправних національно-територіальних одиниць. Наближалися вибори в Державну думу. Але ліві партії бойкотували їх і не брали участі в роботі законодавчого орга-- на імперії. Від України було обрано 102 депутати. 44 з них об'єдналися в українську парламентську громаду, головою якої був обраний адвокат з Чернігова І. Шраг. Громада випускала свій орган - "Український вісник". Основна увага українська депутатська група приділяла національному та аграрному питань. 8 липня 19ц6 р після нетривалого існування I Державна дума була розпущена. Українські депутати не встигли проголосити підготовлену ними декларацію про автономію України, а також законопроект про рідну мову в школі. У II Державній думі українські депутати знову утворили українську думську громаду, яка складалася з 47 осіб. В основу її діяльності було покладено програма УРДП. У Декларації української фракції зазначалося, що вона буде вести боротьбу за перебудову Росії в "правове і демократичне держава", домагатися забезпечення кожному народові права на автономію, в тому числі і для українців. Третього червня 1907 р царський уряд розпустив II Державну думу і видало новий виборчий закон, який зводив нанівець виборчі права широких верств селянства, робітників і надавав значні переваги поміщикам і великої буржуазії. Революція 1905-1907 рр. була пригнічена, проте вона сприяла пробудженню національної свідомості українців, а українські партії набули необхідного досвіду політичної боротьби в умовах революції. Під час революції вперше були досягнуті певні успіхи в справі українізації. У 1906 р М. Грушевський перевів зі Львова до Києва видання "Літературно-наукового вісника". Журнал "Киевская старина" був перетворений в "Україну" і видавався українською мовою. Виникла значна кількість нових українських журналів, серед яких "Українська хата", "Рідний край", "Дзвін", "Село" та ін. Всього в роки революції видавалося 24 україномовні газети, тижневика і журналу. Був створений і ряд нових видавництв, що друкували різноманітну літературу українською мовою. Вперше вийшло повне видання "Кобзаря" Т. Шевченка.

55. Спроби збереження української державності у складі Великого князівства Литовського в 15 в. князь Свидригайло

Наступником князя Вітовта став молодший брат Ягайла - князь Свидригайло Ольгердович. Він знову повів боротьбу проти посилення Польщі, за незалежність Великого князівства Литовського. Війна розгорнулася з новою силою. Однак орієнтація Свидригайла на православну українську і білоруську знати викликала невдоволення литовських феодалів-католиків, і у вересні 1432 року вони за підтримки Польщі зробили палацовий переворот. Свидригайло врятувався втечею, а великим князем литовським проголосили брата Вітовта - Сигізмунда, який відновив унію з Польщею. Українська та частина білоруської знаті відмовилися визнати владу Сигізмунда і пішли на створення самостійної держави. яке очолив Свидригайло. За словами літописця, ". . . князі русь-кі і бояри посадили князя Свидригайла на велике князювання Руське ". До складу новоствореного Українсько-Білоруської держави увійшли Київщина, Чернігово-Сіверщина, Волинь, Східне Поділля, Смоленщі-на, Витебщине і Полоцька земля. У військових сутичках, що проходили на По-лині, на Поділлі та Галичині, став перемагати Свидригайло. Тоді, щоб внести розкол в ряди патріотів, Ягайло вирішив піти на поступки білоруським і українським феодалам. Видані їм привілеї зрівнювали їх у майнових і особистих правах, в занятті посад з феодалами-католиками. Чи не була скасована лише стаття унії, що закривала православним доступ до вищих посад і до великокняжескому раді. Частина білоруських і українських князів і бояр, не вірячи в перемогу, перестала підтримувати Свидригайла. Деяким з них не подобалися його непослідовність, схильність до інтриг, безпринципність, надмірна підозрілість і жорстокість.

Вирішальною стала битва / вересня 1435 р, на р.Швянте неподалік від м Вількомиром (нині м Укмерге в Литві). Великий князь литовський Сигізмунд очолював литовсько-польську армію. У жорстокому бою армія Свидригайла зазнала нищівної поразки. 13 українських і білоруських князів полягли, а 42 потрапили в полон. Свидригайлу вдалося втекти. Вількомірское поразка стала катастрофою для планів української еліти - створити незалежну державу. 1436 р від Великого князівства Руського відпали Смоленськ, Полоцька і Вітебська землі. Однак українські землі продовжували чинити опір до 1439 р У 1440 р волинський князь Олександр Чорторійскій і київський боярин Скобейко вбили Сигізмунда. Литовська знать обрала великим князем 13-річного сина Ягайла - Казимира. Побоюючись нового повстання українців, вона визнала за Свідрігайлом титул великого князя з долею в Воль / ні і погодилася на відновлення Київського та Волинського удільних князівств. Виникли сприятливі умови для відновлення української державності. Однак литовський уряд цього не допустило. Скориставшись смертю Свидригайла, 1452 р воно ліквідувало Волинське князівство, а в 1471 г. - Київське. Так було завдано остаточного удару по намірах української еліти добитися утворення хоча б автономного національної держави в складі Великого князівства Литовського. Незначна її частина, очолювана князем Михайлом Глинским, в 1508 р підняла повстання з метою відновлення Київської держави, проте зазнала поразки. З тих пір українські князі та бояри втратили роль виразника і захисника національних інтересів України і все більше відходили від політичної діяльності, вважаючи за краще задоволення узкосословних інтересів.

56. Особливості розвитку української культури у другій половині 17 - 18 ст.

Українська культура 18 ст. розвивалася в складних умовах обмеження, а незабаром і ліквідації української автономії. Внаслідок здійснення царським урядом в Україні русифікаторської політики українська культура втрачала свою самобутність. Цей процес набув чинності після підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату (1686 г.). Українська православна церква поступово ставала одним із засобів поширення російської культури. Кращі інтелектуальні сили українського народу в кінці 17 - 18 ст. залучалися до роботи в Росії. Чимало діячів української культури очолили російські церковні та освітні установи. Серед них - Феофан Прокопович, Стефан Яворський, Дмитро Туптало та ін. І все ж 18 ст. був періодом неабиякого піднесення української культури. Про це свідчило насамперед вищу освіту, основним центром якого була Києво-Могилянська академія. Однак після 1709 року для неї настали важкі часи. В академії заборонили вчитися іноземцям, кількість учнів зменшилася більш ніж в 10 разів. За часів Данила Апостола і Кирила Розумовського спостерігалося часткове відновлення колишньої слави, але досягти рівня, на який піднялася академія на початку 18 ст. , Вже не вдалося. Якщо на Заході в освіті посилився науковий раціоналізм, то в академії пануючими залишалися схоластика і богослов'я. Саме тому гетьман Розумовський мріяв про заснування в Батурині університету, який відповідав би тодішньому рівню європейської освіти. У 18 ст. в Україні впроваджувалася система початкової освіти, що складалася з арифметичних, полкових і гарнізонних шкіл. Певна роль в поширенні освіти належала мандрівним дяків, які працювали домашніми вчителями в заможних сім'ях. Дітей панівної верхівки, як правило, навчали вихованці Києво-Могилянської академії. За зразком академії були відкриті колегії у Чернігові, Переяславі, Харкові. Нові ідеї в європейській науці не залишалися поза увагою українських вчених. Так, Ф. Прокопович у своїй промові "Про заслуги і користь фізики", яку він виголосив перед студентами і профессорамі- Києво-Могилянської академії, закликав до наукового пізнання світу. В Україні кінця 17 - 18 ст. поглиблювалося увагу до історії. Саме тоді з'явився ряд козацьких літописів. Мова йде про літописах Са-Мойл Величко, Григорія Грабянки, Самовидця. Основна їх тема - події Національно-визвольної війни українського народу. Автори літописів вперше намагалися перейти від хронологічного переліку подій до їх осмислення, використовуючи при цьому різноманітні документи.

Розвитку науки і освіти сприяли книговидавничі центри в Києві, Чернігові, Новгороді-Сіверському. Тут видавалися книги і підручники С. Полоцького, М. Смотрицького та ін. В кінці 17 - початку 18 ст. зазнало змін і українське мистецтво. У монументально-декоративному мистецтві, в розписах церков, храмів відчувалися народні мотиви, яскраво проступали побутові деталі. Набув поширення стиль українського бароко. Найвідомішими художниками цього стилю були Іван Руткович та Йов Кондзелевич, архітекторами - І. Григорович-Барський та С. Ковнір.

В Україні зародився театр, центром якого стала Києво-Могилянська академія. Вистави зазвичай ставили студенти. Авторами ж п'єс були професори академії - Ф. Прокопович, М. Довгалевскмй, Г. Кониський. Велике -увага в академії приділялася також музичній освіті. Діяла музично-хорова школа. Значним музичним центром в Україні була гетьманська столиця Глухів.

Отже, українська культура в 18 ст. все більше відходила від середньовічних канонів, збагачувалася ідеями гуманізму і освіти. Разом з тим її розвиток уповільнювався через національного гніту, знову посилився на українських землях.

57. Політика російського самодержавства щодо України в 1907-1914 рр.

Розпуск в липні 1907 II Державної думи спричинив згортання навіть тих обмежених реформ, які тільки починалися в Росії. Новий виборчий закон, який передбачав збільшення майнового цензу для виборців, настільки звузив соціальну базу українських політичних партій, що в III і IV Державних думах не вдалося утворити українську фракцію. III Державна дума прийняла восени 1907 р закони, органічівавшіе права "інородців" - українців, фінів, поляків, євреїв і т. Д. Посилився урядовий контроль над тими політичними і суспільно-культурними організаціями, які, на думку уряду, сприяли поширенню революційного " вільнодумства ". Вводилися надзвичайний стан і сувора заборона але демонстрації і мітинги. Діяли військові трибунали, які жорстоко розправлялися з учасниками виступів. Політичні партії перейшли на нелегальне становище. Посилилися репресії проти українства. Викладання українською мовою в будь-яких освітніх установах суворо заборонялося. Були розпущені українські клуби і більшість "Просвіт", ліквідовані практично всі основні українські періодичні видання. 37 депутатів III Державної думи надали в 1908 р на розгляд законопроект, згідно з яким в початкових школах на території з малоросійським населенням пропонувалося ввести викладання української мови, але уряд його відхилило, оскільки тодішня внутрішня політика була спрямована на максимально швидке подолання наслідків революції. Глава уряду Петро Столипін, людина вельми неабиякий, дотримувався великодержавних поглядів і негативно ставився до українського національного руху. Разом з тим посилилася роль таких шовіністичних організацій, мк "Клуб російських націоналістів", заснований в Києві в 1908 р Шовіністи переслідували єврейське, українське національні рухи, які, на їхню думку, "підривали основи Російської держави". Ці організації користувалися широкою підтримкою царської влади. Яскравим свідченням цього стало "справа Бейліса" - судовий процес, організований а Києві в 1913 р над євреєм Бейлісом, якого звинуватили у вбивстві хлопчика з ритуальною метою. Царські влади в особі міністра юстиції і міністра внутрішніх справ прагнули провести процес на догоду шовіністичним силам. Однак активний опір демократичної 'громадськості, зокрема виступи письменника В. Короленка, змусили суд уважніше розглянути інспіроване справу, внаслідок чого Бейліса виправдали. Більшість політичних партій виявилися в кризовому стані. Розпалася Українська радикально-демократична партія. У 1909 р припинив існування Український соціал-демократичний союз. Частина діячів Української соціал демократичної партії, зокрема С. Петлю-ра, В. Садовський, брали участь у створенні міжпартійного політичного блоку - Товариства українських поступовців (ТУП). До ради, який очолив товариство, увійшли відомі діячі українського руху - М. Грушевський, С. Єфремов, В. Винниченко, Є. Чикаленко, І. Шраг, Д. Дорошенко та ін. Найближчими завданнями у своїй діяльності ОУП вважало українізацію освіти, громадських установ , суду і церкви. Політичну лінію суспільства проводила газета "Рада". У центрі уваги блоку була діяльність "Просвіт", Українського наукового товариства, який працював з 1907 р в Києві. Чільне місце відводилося також відстоювання українських інтересів у Державній думі.

Українське питання привернув до себе особливу увагу, коли в 1914 р царський уряд заборонив святкування дня народження Т. Шевченка. У Державній думі виникла дискусія з цього приводу; чимало депутатів висловили своє обурення забороною. Незважаючи на репресії з боку влади, українське студентство вийшло у березні 1914 р на маніфестацію під жовто-блакитними стягами.

Український національно-визвольний рух набирав силу.

58.. Виникнення Кримського ханства. Турецько-татарські набіги на українські землі в другій половині 15 - 16 ст. , Їх наслідки

Кримське ханство остаточно відокремилося від Золотої Орди в середині 15 ст. Цьому, крім закономірного процесу феодальної роздробленості Золотої Орди, сприяла підтримка його литовськими князями. Однак в 1478 р воно Потрапила в васальну залежність від Туреччини.

Кримські хани (з роду Гіреїв) призначалися султанами. Їм вони і підпорядковувалися. Проте в своїх діях кожен хан залежав також від родової знаті. Туреччина вимагала від ханів точного виконання султанських фірманів (грамот), погрожуючи покаранням і відстороненням від ханського престолу. Кожен новий хан називав себе покірним слугою султана, але, зайнявши престол, вимагав певної самостійності у вирішенні багатьох питань внутрішньої і зовнішньої життя ханства. З того часу, як турки підкорили собі Крим, вони стали включати в міжнародні договори статті, що нагадували про васальну залежність Кримського ханства від Туреччини. Саме таким чином турки прагнули ввести в Криму, як в підкореної ними країні, свої порядки. Вони мали тут укріплені міста-фортеці: Кафу, Керч, Єнікале, Перекоп, Інкерман, Балаклаву, де тримали свої гарнізони. Крим був перетворений у військовий табір з великою кількістю фортець. Головна увага приділялася спорудженню укріплень в гирлі Дніпра і на Кримському перешийку. У 1492 р татарський хан Іенглі-Гірей здійснив перший напад на Київ. Після цього українські землі постійно спустошувалися татарами. А напад Менглі-Гірея було настільки руйнівним, що його порівнювали з розоренням, учинені свого часу Батиєм. Одних тільки бранців з Волині Менглі-Гірей вивіз до 100 тис. Чол. Населення Придніпров'я, Побужжя, Полісся і Поділля було змушене шукати захисту в укріплених містах-замках в Києві, Брацлаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Каневі, Острі, Чернігові, Кам'янці-Подільському. Литва і Польща не змогли організувати відчутного відсічі цій агресії, тому південний кордон Великого князівства Литовського перенесли подалі від Чорного моря. Татари захопили пониззя Дніпра і влаштували свої "городки" для контролю над цією територією (Очаків в дельті Дніпра, Інкерман на Таманському перевозі). Турецько-татарські загони, роблячи набіги на українські землі, не тільки руйнували і грабували міста і села, а й забирали ясир - велика кількість людей, які не встигли сховатися і не могли чинити опору. Найбільш сильних юнаків використовували на галерах, земляних та будівельних роботах. Деякі працювали в сільському господарстві. Сотні тисяч невільників, серед яких було чимало українців, продавалися в рабство в містах Криму. До Криму іноземні купці привозили зброю, одяг, коней, а поверталися на кораблях, завантажених рабами. Тому невільники з України опинялися в дуже віддалених країнах, хоча багато хто з них залишалися в Туреччині та Криму. Під час набігів татари влаштовували полювання на знатних людей, за яких можна було взяти великий викуп.

Оскільки держава не мала достатніх сил, щоб захистити південні і південно-східні володіння (українські землі) від постійної небезпеки ворогів з Криму, населення України з її відкритою степової кордоном змушене було саме захищати свою рідну землю.Таким чином, існування вкрай агресивного Кримського ханства було одним з важливих факторів, що визначили появу в українській історії козацтва.

59. Українська шляхта 14 - 16 ст. Князь Костянтин (Василь) Острозький

З 15 в. в Україні утверджувалася така структура панівної еліти: князі - пани - середні і дрібні шляхтичі (Зем'яни). Ця структура, поширена на Волині і в Центральній Україні, зберігалася до середини 17 ст. Князі займали особливе становище вищої привілейованої ласти, до якої не давали доступу ні багатство, ні вплив, ні високі посади, бо князем потрібно було народитися. Дослідники нараховують понад 50 княжих родів, саме в яких українські мислителі 17 ст. вбачали спадкоємців княжих родів Київської держави. У середньовічній свідомості і політичної культури політична влада ототожнювалася не так з державою, як з політичним лідером. Такими лідерами були князі, які і символізували ідею незалежності. Однак після Люблінської унії княжі роди майже не брали участі у загальнодержавній політичного життя Речі ПОСП-литої. Більшу частину своєї енергії вони направляли на створення власних держав-доль, де правили як незалежні володарі. Зразком таких некоронованих королів були представники роду Острозьких, зокрема Костянтин і його молодший син Костянтин (Василь). Протягом століть рід князів Острозьких служив символом відособленості України-Русі. Особливо виразне звучання ця місія набула в кінці 16 - початку 17 ст. Саме тоді коріння роду Острозьких почали виводити від великих князів київських часів Київської Русі. Так, Іпатій Потій в 1598 р називав Костянтина-Василя Острозького ". . . гілкою Володимира Великого, коий Руську землю охрестив ". Герасим Смотрицький у вірші, що завершував передмову до Острозької Біблії (1581 г.), підкреслював не тільки кровну, а й духовну спадковість, вибудовуючи християнські чесноти княжого дому в один логічний ряд: "Володимир бо свій народ хрещенням просвітив, Костянтин же богопізнання писанням висвітлив. . . "Після смерті польського короля Стефана Баторія (1586 г.) Костянтин (Василь) Острозький вважався одним з можливих претендентів на престол. Секретар папського нунція у Варшаві підкреслював, що на стороні князя дві переваги: ​​по-перше, він найбагатша людина держави, по-друге, його всі поважають як чоловіка розсудливого і гідного, і єдине, що заважає, - князь "русин і вождь схизматиків" . Отже, традиція кінця 16 - початку 17 ст. без коливань-наділяла Острозьких споконвіку руським походженням і вважала їх прямими нащадками князів Рюриковичів. Таким чином доводилася безперервність державницьких традицій на українських землях.

Нижчою шаром еліти були пани. Вперше в українському актовій мові цей титул згаданий в грамотах галицького князя Лева 1 Даниловича (друга половина 13 ст.). Широковживаних у Великому князівстві Литовському титул "пан" став з середини 15 ст. Так титулували не тільки найвизначніших феодалів, а й бояр-васалів і придворних: спочатку волинських князів, а потім і по всій Литві і Білорусі. Критерієм такого титулування була наявність спадкової (вотчинної), а не інформації, отриманій від великого князя землі.

Найближчою до громадських низів - як за походженням, так і за способом життя - була дрібна шляхта, або Зем'яни, переважно представляли нащадків тих слуг, які відбували військову (боярську) службу, виконуючи роль проміжної ланки між селянством і військово-служилим шаром. Ця ланка було розірвано в 16 в. , Коли ті з слуг, які спадково, з діда-прадіда, відбували таку службу, отримали або "вивели" собі шляхетство; інші ж поступово злилися із селянством.

Українська шляхта, втрачаючи протягом 15-16 ст. політичну владу і здатність вирішувати долю Батьківщини, залишалася впливовою силою місцевого життя. Успадкувавши державницькі традиції княжого Києва, вона передала їх козацтву, яке очолило боротьбу за відновлення української держави в 17 ст.

60. Місце Запорізької Січі в історії українського народу. Ліквідація козацької республіки московським урядом в останній чверті 18 ст.

Зростання економічної могутності Запоріжжя, відсутність кріпацтва і демократичний устрій козацької республіки турбували царський уряд, тому наміри остаточно зруйнувати Запоріжжі з'явилися у російських верхів ще в 60-х рр. 18 в. Правда, тоді здійсненню таких намірів перешкоджали невизначеність а російсько-турецьких відносинах і хиткість становища в самій імперії - палацові перевороти і зміни імператорів, селянська війна під проводом О. Пугачова і т. П. Закінчення російсько-турецької війни 1768-1774 рр. , В результаті якої Росія отримала вихід до Чорного моря, придушення селянського повстання Пугачова розв'язали імперським чиновникам руки і прискорили справу ліквідації козацького устрою на Запоріжжі. Доля козацької республіки і її столиці була вирішена 23 квітня 1775 року на раді при імператорському дворі.

4 червня 1775 року війська генерала Текелія раптово оточили Січ-столицю, де стояв невеликий гарнізон, і зажадали його капітуляції. Після бурхливого військової ради, зіставивши сили сторін (3000 запорожців проти 10 000 царського війська), козаки вирішили скласти зброю. На наступний день за наказом Текелія з Січі були вивезені боєприпаси, артилерія, скарбниця (казна), клейноди і прапори, архів і т. Д. Усі будівлі на Січі, крім зміцнення, зруйнували, зокрема 500 козацьких майстерень і торгових будівель.

Військова операція по ліквідації Січі передбачала окупацію всього Запоріжжя. Для досягнення цієї мети були залучені величезні сили - до 100 000 вояків. Розділена на кілька частин, російська армія протягом двох тижнів, з 25 травня до 8 червня 1775 р повністю окупувала запорозькі землі. Осередок української державності і волелюбного духу був знищений. 29 червня 1775 був виданий сенатський указ, який поклав кінець надіям козаків на відродження Січі. Запорожцям запропонували записатися в селянське і міщанське стану, а багатьох старшин піддали переслідуванням.

Після того як Катерина II ліквідувала гетьманство в 1764 р і остаточно знищила залишки Української гетьманської держави. Запорізька Січ залишалася єдиним носієм української державності, останнім оплотом автономії на Україні, центром свободи, демократії, тож національної незалежності, притулком для втікачів від кріпацтва, місцем розвиненої економіки і прогресивних фермерських форм господарювання, осередком волелюбності, героїзму, блискучого військового мистецтва. Запорізька Січ до останнього подиху боролася за державні права і свої землі, на які наступало царський уряд. Саме на Запорізькій Січі отримав розвиток і вдосконалився той особливий фізичний і психічний, духовний і інтелектуальний тип козака, який сформувався в Україні. Запорізький козак відзначався високими морально-етичними якостями, сильним почуттям патріотизму, розумінням найвищої цінності свободи і незалежності, фізичною міццю, витривалістю і умінням концентрувати енергію. Ці риси закріпилися на генетичному рівні, вплинули на формування всієї української нації, її ментальності. Народ з глибокою повагою і любов'ю ставився до запорожців, які виростали в його очах в символ мужності, людської честі і національної гідності. У своїх піснях і думах народ оспівав запорізьке козацтво.

У Запорізькій Січі розвинулося самобутнє, оригінальне, яскраве, раз-ножанровое мистецтво. Культура Запоріжжя генетично тяжіла до всієї української культури, її джерелом були традиції українського народу.

На Січі розвинулося кобзарство, саме там виник танець "гопак". Мистецтво Запорізької Січі сильно вплинуло на розвиток мистецтва всієї України і міцно увійшло складовою частиною в духовне життя сучасної української нації.

61. Наш край в 19 - початку 20 ст. (на матеріалі Києва і Київщини)

На рубежі 18-19 вв. з приєднанням Правобережної України до Російської імперії Київ з прикордонного міста перетворився на адміністративний центр Київської губернії, згодом - Київського генерал-губернаторства.

Провідну роль у промисловому розвитку міста стали грати мануфактурніпідприємства. Найбільшими з них були "Арсенал" і Києво-Межи-гірська фаянсова фабрика.

Розвиток промислового виробництва міста сприяло зростанню його внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Щорічно в Києві збиралося шість ярмарків, відомої з яких була Контрактова, що відбувалася на Подолі. Пожвавлення торгівлі збільшувало потреби транспорту. З 1823 р почалися регулярні перевезення вантажів і пасажирів по Дніпру, а в 1835 р в Києві виникло перше акціонерне пароплавне суспільство.

Бурхливий економічний розвиток позначилося на забудові міста. За новим генеральним планом 1837 р складеним під керівництвом архітектора В. Беретті, Київ, доти розділений на три частини (Верхнє місто, Печерськ і Поділ), об'єднали в одне ціле. Прокладалися нові прямі магістралі - Володимирська вулиця. Бульварна вулиця (з 1869 р Бібі-ський бульвар, нині бульвар Тараса Шевченка), забудовувалися Липки, долина р. Либідь; споруджувалися величезні будови в стилі пізнього класицизму: університет св. Володимира (1837-1842 рр., Арх. В. Беретті), інститут шляхетних дівчат (1838-1842 рр., Арх. В. Беретті).

Київ був одним із центрів руху декабристів на Україні. Протягом 1822-1825 рр. в місті відбулися чотири з'їзду Південного товариства декабристів. Після повстання 14 грудня 1825 в Петербурзі на Київщині відбулося повстання Чернігівського полку (29 грудня 1825 р - 3 січня 1826 г.).

В середині 19 ст. Київ, всупереч офіційно призначеної йому ролі центру русифікаторської політики царизму, став центром загальнополітичного українського національного руху. У початку 1846 року була створена нелегальна політична організація - Кирило-Мефодіївське товариство {братство}. Але навесні 1847 р, суспільство було викрито, а його члени зазнали переслідувань і репресій.

Реформи 60-х рр. відкрили простір для розвитку капіталістичних відносин як у сільському господарстві, так і в промисловості. Київ у другій половині 19 ст. - адміністративний центр трьох губерній:

Київській, Волинській і Подільській - швидко набував значення важливого економічного, політичного і культурного центру.

Наслідком економічного підйому стали київські "будівельні гарячки", що охопили місто з середини 1880-х рр. Всього лише за 30 років (до початку першої світової війни) Київ невпізнанно змінив свій вигляд. У той час були побудовані сотні багатоповерхових житлових, т. Зв. дохідних, будівлі; десятки громадських споруд - театрів, бібліотек, банків, музеїв, храмів всіх віросповіданні, лікарень, поліклінік, лазень, вищих і середніх навчальних закладів. Тоді ж з'явився критий ринок і іподром. Всі центральні вулиці були забруковані, висвітлені спершу газом, а потім електрикою, обладнані водопроводом, каналізацією; в місті функціонували телеграф, телефон, а згодом і перший в Російській імперії електричний трамвай, фунікулер.

Протягом 60-70-х рр. в Києві діяла організація української інтелігенції - громада. У 1874 р громада ініціювала створення українського наукового товариства - Південно-Західного відділення Російського географічного товариства. Воно стало активно працювати над вивченням етнографії, мови, економіки України. Правда, згідно Емс-кому з указом (1876р.) Відділення було розпущено, а його активні члени зазнали репресій.

Під час революції 1905-1907 рр. М. Грушевський перевів зі Львова до Києва видання "Літературно-наукового вісника", створив у Києві Українське наукове товариство (1907 г.).