Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


програма з історичного краєзнавства "Витоки"

Скачати 81.8 Kb.
Дата конвертації 09.09.2018
Розмір 81.8 Kb.


«Витоки»


ПРОГРАМА факультативи

з історичного краєзнавства

Пояснювальна записка

Час невблаганно. Воно веде в минуле одне покоління за іншим, забираючи за собою свою історію. Ідуть з життя і носії народної культури, а разом з ними зникають легенди, повір'я, звичаї. Зберегти пам'ять про минуле і наше коріння, звідки ми родом- це обов'язок кожного.

Пропонована програма є комплексною, що включає знання з основ історичного краєзнавства, музеєзнавства, архівознавства, бібліотечної справи. Вона розрахована на учнів цікавляться історичним краєзнавством, пізнанням історії своєї Малої Батьківщини-Пензенського краю.

Необхідність появи даної програми викликана тим, що заняття в системі освіти (з краєзнавства) в більшості своїй привабливі; значно повніше задовольняють інтереси і потреби учнів в пізнанні історії.

Програма призначена для учнів 9, 10, 11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв. Рекомендується її використання в класах гуманітарного профілю.

Оптимальний обсяг курсу: 102 години. Курс розбитий на три модуля (для 9, 10,11 класів), які можуть вивчатися незалежно один від одного. Обсяг кожного модуля 34 години (одна година на тиждень).

Мета: розвинути в учнів духовну потребу в пізнанні і дослідженні історії рідного краю.

завдання:

1) Сформувати уявлення учнів і навички з основ історичного краєзнавства, науково - дослідній роботі, екскурсознавство, роботі з музейними та архівними матеріалами. 2) Виховати особистість дитини, зорієнтовану на пізнанні історії рідного краю; патріотизм і любов до своєї малої батьківщини - Пензенська краю.

3) Розширити кругозір учнів, розвинути їх комунікабельність.

Програма факультативу «Історичне краєзнавство» передбачає триступеневе навчання (9,10,11 класи), але кожен курс може бути самостійним.

Учні 9 класу готові до самостійного вивчення історії своєї Малої Батьківщини-Пензенська краю. Учнями вже пройдено матеріал «Історія Пензенського краю з найдавніших часів до кінця XIX століття.» Під редакцією Белорибкіна (регіональний компонент 8 клас); відбувається вивчення «Історії Пензенського краю XX століття», під редакцією Белорибкіна (регіональний компонент 9 клас). В даний період учні вже визначаються і готуються до самостійного дослідження історії своєї Малої Батьківщини. Тому найдоцільніше з 9 класу починати вивчення «Історичного краєзнавства».

Протягом першого року навчання ( «Основи історичного краєзнавства») формується група змінного складу з учнів 9 класу, які цікавляться історичним краєзнавством.

Мета: познайомити учнів з основами історичного краєзнавства, допоміжними історичними дисциплінами (ВИД) і їх роллю в краєзнавстві.

завдання:

1. Сформувати уявлення про сутність і значення історичного краєзнавства, його типи та види.

2. дати необхідний обсяг знань для осмислення ролі історичного краєзнавства в пізнанні історії Малої Батьківщини і історії Росії.

Хлопці отримують знання з «основ краєзнавства»: дізнаються про сутність і значення історичного краєзнавства, його типи та види; допоміжних історичних дисциплінах (археології, етнографії, нумізматики, топоніміці, геральдиці, Генеологія, метрології), а також їх ролі в історичному краєзнавстві; основам історико краєзнавчої роботи, збору історичних джерел з історії Рідного краю; основам бібліотечного, архівного та музейної справи (методах і прийомах роботи з даними фондами).

Підсумком першого року навчання повинен стати творчий залік (підготовка творчих папок з потрібних учнів темам з історії Пензенського краю).

Другий рік «Основи дослідницької роботи» (10 клас)

Мета: розвинути творчі здібності учнів ч / з наукову дослідницьку діяльність.

завдання:

1.Совершенствовать вміння і навички самостійної роботи учнів, підвищити рівень знань і ерудиції.

2.Організувати науково-дослідницьку діяльність учнів для удосконалення процесу навчання і профорієнтації.

3. Навчити учнів історико-краєзнавчої, пошукової та науково-дослідної роботи.

Учні отримають знання з основ історико краєзнавчої та пошукової роботи (збору та систематизації матеріалів при роботі з документами і літературою в бібліотеках, архівах і музеях), а також методикою науково-дослідної діяльності, представлення результатів дослідження.

Підсумком другого року навчання є підготовка і захист дослідницьких робіт. Кращі роботи представляються на шкільній і міський науково-практичної конференції.

Третій рік навчання «Основи екськурсоведенія» (11 клас) розрахований на пізнання учнями основ майстерності екскурсоводів, збір і систематизацію матеріалів з історії міста, складання і проведення екскурсій.

Мета: Ознайомити учнів з основами екськурсоведенія і процесом підготовки екскурсії.

завдання:

1. Дати учням основи екськурсоведенія.

2.Навчитися процесу підготовки і проведення екскурсії.

3. Ознайомити з професійною майстерністю екскурсовода.

Підсумок третього року навчання - творче завдання (підготовка і проведення оглядової та тематичної екскурсій з історії міста).

Учні повинні знати:

- основи краєзнавства: його типи і види, джерела краєзнавства;

- роль допоміжних історичних дисциплін в краєзнавстві;

- основи історико краєзнавчої, пошукової, науково-дослідницької та екскурсійної роботи.

Учні повинні вміти:

- збирати і систематизувати краєзнавчий матеріал;

- писати дослідні роботи, захищати їх;

- складати і проводити оглядові та тематичні екскурсії;

- самостійно здобувати знання з наукової літератури, публікацій в місцевій пресі;

- працювати з документами бібліотечних, архівних і музейних фондів;

- вміти вибирати і формулювати дослідницьку тему з місцевої історії, виходячи з особистих і суспільних інтересів, реальних можливостей і наявності джерел.

Частина 1. «Основи історичного краєзнавства».


Вступне заняття.

Цілі, завдання і зміст роботи на першому році навчання. Особливості роботи з курсу «Історичне краєзнавство». Значення роботи.


РОЗДІЛ I. Історичне краєзнавство.

Історичне краєзнавство. Типи і види історичного краєзнавства.

Історичне краєзнавство як наука. Сутність історичного краєзнавства. Типи і види історичного краєзнавства. Значення історичного краєзнавства.


Історія краєзнавства.

Історія краєзнавчої науки.


Об'єкти краєзнавчого вивчення.

Історія краю. Населення. Економіка краю. Народне господарство. Підприємства. Поселення і населені пункти. Пам'ятки історії та культури. Мистецтво краю. Музеї. Архітектурні споруди ... як об'єкти краєзнавчої діяльності.


Джерела краєзнавства.

Джерела краєзнавства: друковані, статистичні, картографічні, архівні, усні.


Ключові поняття: історичне краєзнавство, об'єкти краєзнавчого вивчення, джерела краєзнавства.


РОЗДІЛ II. Допоміжні історичні дисципліни в краєзнавстві.

Археологія.

Археологія як наука. Історія археології. Археологічні відкриття на території Пензенської області. Роль археології в краєзнавстві.


Етнографія.

Етнографія як наука. Історія етнографії. Роль етнографії в краєзнавстві. Розвиток етнографічних досліджень на території Пензенського краю.


Топоніміка.

Топоніміка як допоміжна історична дисципліна. Історія топоніміки. Роль топоніміки в краєзнавстві. Топоніміка Пензенського краю.
Геральдика.

Геральдика як допоміжна історична дисципліна. Історія геральдики. Роль геральдики в краєзнавстві. Геральдика Пензенського краю.


Генеалогія.

Генеалогія як допоміжна історична дисципліна. Історія генеалогії. Роль генеалогії в краєзнавстві. Методи і прийоми генеалогічного дослідження.


Метрологія.

Метрологія як допоміжна історична дисципліна. Історія метрології. Роль метрології в краєзнавстві. Міри довжини. Заходи поверхні (площі). Заходи сипучих тел. Заходи рідин. Заходи ваги.

Ключові поняття: допоміжні історичні дисципліни, археологія, етнографія, топоніміка, геральдика, генеалогія, метрологія.


РОЗДІЛ III. Основи історико - краєзнавчої роботи.


Процес збору джерел.

Основні джерела з історії краю. Методи їх вивчення. Дослідницький метод, його сутність, застосування в краєзнавстві. Способи та методи збору джерел з історії краю. Способи роботи з археологічними, етнографічними матеріалами. Методи вивчення пам'яток історії та культури краю. Збір фольклорних, образотворчих, нумізматичних джерел. Робота з літературними джерелами, газетами, журналами. Вивчення фактів та подій за документами архівів, експозиції музеїв, першоджерел, з безпосередніми учасниками історичних подій. Методи роботи з фотографіями і відеоматеріалами. Способи запису розповідей, спогадів, записів, отриманих під час експедицій. Необхідність фіксації спостережень. Точність і історична достовірність записів.

Практичні заняття: Пошуково-дослідницька діяльність. Ведення щоденника. Самостійний пошук матеріалів. Вивчення подій за літературними джерелами, газетам, журналам. Вивчення фактів та подій за документами архівів, першоджерел; пошук безпосередніх учасників або свідків різних історичних подій, їх родичами, фотографування. Записи замовлень, відеозйомка, обробка листів, спогадів, документів, фотографій, розповідей, записаних і отриманих під час літніх експедицій, зіставлення отриманого матеріалу з архівними документами. Каталоги і робота з ними. Планування вивчення рідного краю. Форми вивчення рідного краю. Використання краєзнавчого матеріалу.


Ключові поняття: дослідницький метод, пошуково-дослідницька діяльність.

література

історичне краєзнавство


 1. Позакласна робота з історії / Краєзнавство /. Посібник для вчителів. Упоряд. Д В Кацгоба. - М .: Просвещение, 1975.

 2. Позакласна робота з історії / подпед Орлова В. А. - Ленінград. 1960.

 3. Історичне краєзнавство. / Основні джерела вивчення історії рідного краю /. // Під ред. проф. Милонова Н. П. - М .: Просвещение, 1969.

 4. Кишенькова книга натураліста і краєзнавця. / Ред. Кузьміна Н.Є., Стригін В.М. - М., 1960.

 5. Краєзнавство посібник для вчителя / Даринский А.В., Кривоносова Л.М., Круглова В.А., Луканенкова В.К. Під ред. Даринский А.В. - М .: Просвещение. 1987.

 6. Методика історії - краєзнавчої роботи в школі: Посіб. для вчителів / Н.С. Борисов, В.В. Драгішнігов, П.В. Іванов, Д.В. Кацгоба; Під ред. Борисова Н.С. - М .: Просвещение +1982.
РОЗДІЛ IV. Бібліотечна справа.


Історія бібліотечної справи.

З історії бібліотечної справи. Цілі, завдання і функції бібліотек. Роль бібліотек в пізнавальної діяльності.


Робота з бібліотечним фондом.

Бібліотечний фонд: облік книг, брошур, журналів. Збереження книжкових фондів. Краєзнавчий фонд. Робота з картотекою і бібліотечним фондом відповідальність читачів.


Практичні заняття:

Організація і планування роботи з бібліотечними фондами та картотекою. Робота з каталогом. Робота з книжковим фондом, брошурами, журналами та газетами. Робота в бібліотеці.


Ключові поняття: бібліотечна справа, бібліотечний фонд, картотека, каталог.
література

бібліотечна справа


Керівні матеріали з бібліотечної справи: Довідник / За ред. В.В. Сєрова. - М .; Книга, 1982.РОЗДІЛ V. Архівна справа.


Історія архівної справи.

Цілі, завдання та функції архівознавства. Історія організації архівної справи. Архівна справа в дореволюційній Росії. Становлення і розвиток архівної справи після жовтневої революції. Архівна справа в роки ВВ війни, в післявоєнні роки і подальший період.


Робота з архівними матеріалами:

Облік і зберігання документів в архіві. Робота з архівними документами. Процес наведення архівних довідок за документами, що зберігаються в архівах.


Практичні заняття:

Робота в архіві. Робота з архівними матеріалами. Використання архівних документів в науково-дослідних роботах.


Ключові поняття: архівознавство, архівні документи.


література

Архівна справа 1. Декрет Ради Народних Комісарів Української РСР від 1 червня 1918 г. «Про реорганізацію і централізацію архівної справи. Архівна будівництво в СРСР (1918 - 1941 рр.) »// Радянські архіви. 1978. № 2. С. 5-6.

 2. Закон СРСР «Про охорону і використання пам'яток історії та культури» // Відомості Верховної ради СРСР. 1976. № 44. У розділі ст. 628.

 3. Крайська З.В., Челліні Е.В. Архівознавство. Підручник для середніх спец. Учеб. Завідомо суперечною інтересам. - М .: Изд - во НОРМА. 1996.

 4. Основи законодавства Російської Федерації про Архівний Фонді Російської Федерації і архівах. 7 липня 1993 р

 5. Постанова Верховної Ради СРСР «Про порядок введення в дію закону СРСР« Про порядок введення в дію Закону СРСР «Про охорону і використання пам'яток історії та культури» // Відомості Верховної ради СРСР. 1976. № 44. У розділі ст. 629.

 6. Постанова Ради Міністрів СРСР від 4 квітня 1980 року "Про затвердження Положення про Державний архівний фонд СРСР і Положення про Головне архівне управління при Раді міністрів СРСР» // СП СРСР. 1980. № 10. У розділі ст. 71.

 7. Постанова Уряду Р.Ф. від 22 грудня 1992 № 1006 «Про затвердження Положення про Державну архівну службу Росії». М .: Госуд. архівна служба Росії. Інф. бюлетень. 1993. № 3.

 8. Постанова Верховної Ради Російської Федерації «Про порядок введення в дію« Основ законодавства Російської Федерації про Архівний Фонді Російської Федерації і архівах ». 7 липня 1993 № 5342 - 1.РОЗДІЛ VI. Музейна справа.


З історії музейної справи.

Цілі, завдання та функції музеєзнавства. Основи музеєзнавства. Що таке «музей». Типи і види музеїв. Музейні професії. З історії музейної справи.


Робота з музейними фондами:

Музейні фонди. Музейна експозиція. Принципи організації музейної справи. Робота з фондами музеїв. Робота з документами наукового архіву та музейними експонатами.


Ключові поняття: музеєзнавство, музей, музейні фонди.


ТВОРЧИЙ ЗАЛІК

(Портфоліо майбутнього дослідника)

Підготовка творчих папок, учнями з потрібних тем.

Накопичення матеріалу для майбутніх досліджень.


література

Музейна справа


 1. Алексєєва І.Б. курс музеєзнавства та музейної джерелознавства для старшокласників / з 10 - річного досвіду роботи // Теорія і практика музейної справи в Росії і рубежі XX - XXI ст .// Праці ГИМ. Вип. 104.Н., 2001..

 2. Короткий словник музейних термінів. Зб. науч. тр. / НДІ культури № 126. М., 1984.

 3. Музеєзнавство. Музеї історичного профілю: Учеб. посібник для вузів по спец. і історія / Под. ред. К. Г. Левикін, В. Хербста, М., 1988.

 4. Музеєзнавство. На шляху до музею XXI століття: музейна експозиція. М., 1996.

 5. Музей і школа: Посібник для вчителів / О.Г. Ванслова, А.К. Ломунова, Е.А. Павлюченко і ін. За заг. ред. Т.А. Кудріною. - М .: Просвещение, 1985.

 6. Паніратова Т.Н., Чумалова Т.В. Заняття і сценарії з елементами музейної педагогіки для молодших школярів. - М., Владос, 2000..

 7. Російська музейна енциклопедія: в 2т. М., 2001..

 8. Сейненскій А.Е., музей виховує юних. - М .: Просвещение, 1988.

 9. Тверська Д.І. Музей як науково - дослідну установу // Музейна справа в СРСР. М., 1974.

 10. Федеральний закон РФ. «Про музейному фонді РФ і музеях в РФ.» Прийнято Державної Думою 24 квітня 1996.

 11. Фінягін Н.П. склад і структура музейних фондів, зміст фондовій роботи // Музейна справа в СРСР. М., 1975.

 12. Шляхтина Л.М., Фомін С.В. Основи музейної справи. СПб., 2000..

 13. Юренева Т.Ю. Музеєзнавство: Підручник для вищий школи. - М .: Академічний проект, 2003.


Частина 2. «Основи науково-дослідної

діяльності ».

Розділ I. Науково-дослідна робота.

Науково-дослідна робота.

Поняття науково-дослідницької діяльності.Загальна підготовка юного дослідника. Правила дослідження. Планування науково-дослідної роботи. Етапи науково-дослідницької діяльності.

Збір та обробка матеріалів. Підготовка дослідницької роботи. Оформлення результатів дослідження. Оформлення дослідних робіт.

Практичні заняття:

Збір та обробка матеріалів. Підготовка дослідницької роботи. Оформлення результатів дослідження. Оформлення дослідних робіт. Екскурсії в музеї міста і районні музеї. Експедиції. Захист дослідницьких робіт.

Захист дослідницьких робіт на шкільній НПК.

Захист дослідницьких робіт на міський НПК.


Ключові поняття: науково-дослідницька діяльність.

література

 1. Дереклеева Н.І. Науково - дослідницька работав школі. - М .: Вербум-М. 2001.

 2. Загвязинский В..І., Атаханов Р. Методологія і методи психолого-педагогічного дослідження. М .: Академия, 2003.

 3. Загвязинский В.І. Організація дослідно - експериментальної роботи в школі. - Тюмень, 1993.

 1. Загвязинский В.І. Учитель як ісследователь.- М., 1980.

 2. Львова Ю.Л. Творча лабораторія вчителя. - М, 1985.

 1. Маслова Є.В. Творчі роботи школярів. Алгоритм побудови і оформлення: Практичний посібник. - М .: аркто, 2006.

 2. Новиков А.М. науково експериментальна робота в загальноосвітньому закладі. - М., 1996.

 3. Проектна та дослідницька діяльність учнів в освітньому середовищі недержавного освітнього закладу. - М., 2001..

 4. Сергєєв Н.К. Особливості організації та змісту науково-дослідної діяльності. - М., 1993.

10.Чечель І.Д. Управління дослідницької діяльності педагога і учня в сучасній школі. - М: Секретар, 1998..


Частина 3. «Основи екськурсоведенія».

Вступне заняття.

Цілі, завдання і зміст роботи на третьому році навчання. Особливості роботи. Організація занять. Значення роботи.

РОЗДІЛ 1.0снови екськурсоведенія.

Екскурсознавство як наука.

Екскурсознавство як наука. Роль екскурсійної практики в розвитку

екськурсоведенія. Видання. Що відображають питання екскурсійної теорії.

Сутність екськурсоведенія.

Поняття «екскурсії». Композиція. Сюжет. Фабула. Кульмінація.

Класифікація екскурсій.

Класифікація. Типи класифікацій. Значення класифікації екскурсії.

Класифікація за вмістом (оглядові та тематичні); історичні

екскурсії. Виробничі екскурсії. Мистецтвознавчі екскурсії.

Літературні екскурсії. Класифікація за складом і кількістю

учасників, за місцем проведення, за способом пересування (пішохідні,

транспортні) за формою проведення.

Тематика і зміст екскурсій.

Теми екскурсій. Витриманість тематики екскурсії. композиція

екскурсії. Показ і розповідь в екскурсії.

Екскурсія як вид діяльності.

Поняття «екскурсія». Екскурсія як процес пізнання. Екскурсія як вид

діяльності. Екскурсія - форма спілкування. Функції і ознаки екскурсії.

Зв'язок теорії з життям.

Ключові поняття: екскурсознавство, екскурсія, композиція, сюжет, фабула, кульмінація.

РОЗДІЛ П. Екскурсійний метод і шляхи його вдосконалення.

Екскурсійний метод пізнання.

Поняття «метод». Види методів. Екскурсійний метод, його значення, мета і завдання. Особливості екскурсійного методу. Особливості екскурсії. Складання маршруту екскурсії.

Три варіанти побудови маршрутів (хронологічний, тематичний, тематико-хронологічний). Їх особливості. Об'їзд (обхід) маршруту. Підготовка. Теорія підготовки контрольного тексту екскурсії. «Портфель екскурсовода». Визначення методичних прийомів проведення екскурсії. Визначення техніки ведення екскурсії. індивідуальний текст

екскурсовода. Логічні переходи. Здача екскурсій. затвердження

екскурсії.

Процес проведення екскурсії.

Основи проведення екскурсії. Класифікація методичних прийомів (прийоми показу, прийоми розповіді). Особливі методичні прийоми: прийом демонстрації наочних посібників, музичні паузи, прослуховування записів, застосування технічних засобів (слайди, відео).

Практичні заняття.

Відвідування музеїв. Експедиції. Робота екскурсовода по засвоєнню методичних прийомів.

Технологія підготовки екскурсії. Три ступені підготовки екскурсії:

 1. попередня робота, підбір матеріалів та їх вивчення;

 2. безпосередня розробка самої екскурсії;

 3. заключна щабель-захист екскурсії.

Визначення мети і завдань екскурсії. Вибір теми. Відбір літератури і

зосереджений основний науковий потенціал. Визначення інших джерел екскурсійного

матеріалу. Принципи відбору та вивчення екскурсійних об'єктів. схема

екскурсії. Техніка ведення екскурсії.

Практичні заняття:

Підбір матеріалів для екскурсії і їх вивчення складання маршруту

(карти) екскурсії. Відпрацювання техніки ведення екскурсії.

Ключові поняття: екскурсійний метод пізнання, маршрут екскурсії, схема екскурсії, техніка ведення екскурсії.


РОЗДІЛ III. Професійна майстерність екскурсовода.

Екскурсовод-професія.

Поняття «професійна майстерність екскурсовода». Етапи становлення професії екскурсовода. Вимоги професії. Престиж професії. Вміння і навички екскурсовода.

Особистість екскурсовода.

Становлення особистості екскурсовода. Основні риси особистості. Життєва позиція особистості. Розвиток задатків і здібностей особистості. Темперамент екскурсовода. Емоції і почуття екскурсовода і екскурсантів. Індивідуальність екскурсовода, її прояви. Авторитет екскурсовода. Екскурсійне майстерність.

Професійна майстерність екскурсовода. Знання, вміння, навички. Вимоги до екскурсовода. Ерудиція екскурсовода. Інтуїція екскурсовода. Шляхи підвищення Екськурсоводчеськоє майстерності.Практичні заняття:

Відпрацювання умінь і навичок екскурсовода. Мова екскурсовода.

П'ять форм ораторського мистецтва: слово і мова, доповідь реферат, лекція,

малі форми усного мовлення (репліка, відгук, довідка, риторичне питання,

пряму відповідь на питання).Мова і мова. Зовнішня мова. Внутрішнє мовлення.

Стиль мови. Культура мови. Звучність. Тембр. Темп. Висота звуку.

Вимову. Міміка. Недоліки мови. Мовний етикет.

Практично заняття:

Культура мови. Правильність вимови. Відпрацювання мовних навичок

екскурсовода.

Внеречевие кошти спілкування.

Жести екскурсовода, їх значення і класифікація. Міміка екскурсовода,

її роль в екскурсії. Манери екскурсовода. Поза екскурсовода.

Зовнішній вигляд екскурсовода і контакт з групою.

Зовнішній вигляд екскурсовода. Настрій. Посмішка. Доброзичливість.

Володіння голосом, жестом, мімікою. Уміння триматися перед аудиторією.

Встановлення контакту екскурсовода з групами.

Ключові поняття: професійна майстерність екскурсовода, культура мови, ораторське мистецтво, мова екскурсовода, внеречевие кошти спілкування.

РОЗДІЛ IV. Підготовка і проведення екскурсії.

Підготовка і проведення екскурсії.

Етапи екскурсії: визначення мети і теми екскурсії, накопичення матеріалу з даної теми, складання маршруту і тексту екскурсії. Методична розробка екскурсії. Практичні заняття: Проведення екскурсії.

Ключові поняття: підготовка екскурсії, проведення екскурсії.


РОЗДІЛ V. Творчий проект.

Підготовка оглядової та тематичної екскурсії. Захист екскурсійного проекту. Проведення екскурсії.література

1.Емельянов Б.В. Екскурсознавство. -М .: ЦРНБ «Турист», 1992.

 1. Ємельянов Б.В. Професійна майстерність екскурсовода: Навчальний посібник М: ЦРНБ «Турист», 1986.

 2. Ємельянов Б.В. Екскурсознавство. Підручник. - М .: Радянський спорт, 2000..

 3. Методика підготовки та правознавства екскурсії. Учеб. допомога. - М .: ЦРНБ «Турист», 1980.

 4. Петрова О.М. Сценічна мова: Учеб. метод, посібник. - М .: Мистецтво, 1981.

 5. Столяров Б.А., Соколова Н.Д., Алексєєва Н.А. Основи екскурсійної справи. СПб., 2002.

 6. Вимоги до методичної розробки екскурсії: Метод рекомендації. -М .: ЦРНБ «Турист», 1979.

Тематичне планування. Календарно-тематичний план.

1 ч. Навчання (34 години / 1 година на тиждень). «Основи історичного краєзнавства»

9 класп / п

Назва теми

Кількість годин

всього

теорія

Практика

1.


2.

3.4.

5.6.


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Вступне заняття. Цілі і завдання.

розділ I

історичне

краєзнавство.


Типи і види

історичного

краєзнавства.

Історія краєзнавства.

об'єкти

краєзнавчого

вивчення.

джерела вивчення

краєзнавства.

Археологія.

Етнографія.

Топоніміка.

Геральдика.

Нумізматика.

Генеалогія

Метрологія.

1

1


111 + 1
1

1

1 + 1 1 + 1 1 + 1

1

1


1

1

1 + 11

1

1

1 + 1 1 + 1

1


14.

Розділ III. основи

історико

краєзнавчої

роботи.

процес збору

історичних

джерел по

історичному

краєзнавства.

Розділ IV.

Бібліотечна справа.

8

4

4

15. 16.

Історія

бібліотечної справи. Робота з бібліотечним фондом.

1 3


11
2

17.

18.

Розділ V. Архівна

справа.

Історія архівної

справи.

Робота з архівними

матеріалами.

1 4


12
2

19. 20.

Розділ V. Музейна

справа.

Історія музейного

справи.

Робота з музейними

фондами.

Творчий залік (підготовка творчих папок).

1 4

1 2
2Календарно-тематичний план.


1 ч. Навчання. (34 години / 1 година на тиждень)


«Основи дослідницької роботи»


10 клас


Назва теми

Кількість годин
всього

теорія

Практика


Вступне заняття. Розділ I. Науково-дослідна робота.

1

1Науково-дослідна робота.

захист

дослідних

робіт.

33

6

27Календарно-тематичний план

III р навчання. (34 години / 1 година на тиждень)

«Основи екськурсоведенія»

11 клас

Назва теми

Кількість годин


п / п

всього

теорія

Практика

1.

Вступне заняття Розділ I. Основи екськурсоведенія.

1

1


2.

Екскурсознавство як наука.


1


3.

Сутність екськурсоведенія.


1


4.

Класифікація екскурсій.


1


5.

Тематика і зміст екскурсії.


1


6.

Екскурсія як вид діяльності. Розділ II. Екскурсійний метод і шляхи його вдосконалення.


1


7.

Екскурсійний метод пізнання.

1

1


8.

складання

маршруту

екскурсії.

3

1

2

9.

Процес проведення екскурсії.

5

3

2

10.

технологія

підготовки

екскурсії.

Розділ III.

професійне

майстерність

екскурсовода.

3

2

1

11.

Екскурсовод-професія.

1

1


12.

особистість

1

1
екскурсовода.
13.

Екскурсійне майстерність.

1

1


14.

Мова екскурсовода.

2

1

1

15.

Внеречевие кошти спілкування.

1

1


16.

Зовнішній вигляд екскурсовода і контакт з групою. Розділ IV.

1

1підготовка та

6

1

5


проведення

екскурсії.

Творчий проект.

2


2

Список літератури по курсу.

1. Алексєєва І.Б. курс музеєзнавства та музейної джерелознавства для
старшокласників / з 10 - річного досвіду роботи // Теорія і практика
музейної справи в Росії і рубежі XX - ХХ1в .// Праці ГИМ. Вип.
Ю4.Н., 2001..

2. Позакласна робота з історії / Краєзнавство /. Посібник для вчителів.
Упоряд. Д В Кацгоба. - М .: Просвещение, 1975.

3. Позакласна робота з історії / під ред. Орлова В. А. - Ленінград.
1960.

 1. Дереклеева Н.І. Науково - дослідницька работав школі. - М .: Вербум-М .. 2001.

 2. Ємельянов Б.В. Екскурсознавство. - М .: ЦРНБ «Турист», 1992.

6. Ємельянов Б.В. Професійна майстерність екскурсовода: Навчальний
посібник.- М: ЦРНБ «Турист», 1986.

7. Ємельянов Б.В. Екскурсознавство. Підручник. -М .: Радянський спорт, 2000..

8. Загвязинский В..І., Атаханов Р. Методологія і методи психолого-педагогічного дослідження. М .: Академия, 2003.

9. Загвязинский В.І. Організація дослідно - експериментальної роботи в школі. - Тюмень, 1993.

10. Загвязинский В.І. Учитель як ісследователь.- М., 1980. 11 .Історіческое краєзнавство. / Основні джерела вивчення історії рідного краю /. // Під ред. проф. Милонова Н. П. - М .: Просвещение, 1969.

11. Кишенькова книга натураліста і краєзнавця. / Ред. Кузьміна Н.Є., Стригін

В.М.-М., 1960.

12. Краєзнавство посібник для вчителя / Даринский А.В., Кривоносова Л.М.,

Круглова В.А., Луканенкова В.К. Під ред. Даринский А.В. - М .:

Просвітництво. 1987.

13. Крайська З.В., Челліні Е.В. Архівознавство. Підручник для середніх спец. навч. Завідомо суперечною інтересам. - М .: Изд - во НОРМА. 1996.

14. Короткий словник музейних термінів. Зб. науч. тр. / НДІ культури №

126. М, 1984.

15. Львова Ю.Л. Творча лабораторія вчителя. - М, 1985. 17.Маслова Є.В. Творчі роботи школярів. Алгоритм побудови і оформлення: Практичний посібник. -М .: аркто, 2006

16. Методика підготовки і проведення екскурсії. Учеб. допомога. - М .:

ЦРНБ «Турист», 1980.

17. Музеєзнавство. Музеї історичного профілю: Учеб. посібник для вузів по спец. і історія / Под. ред. К. Г. Левикін, В. Хербста, М., 1988.

18. Музеєзнавство. На шляху до музею XXI століття: музейна експозиція. М.,

1996.19. Музей і школа: Посібник для вчителів / О.Г. Ванслова, А.К. Ломунова,

Е.А. Павлюченко і ін. За заг. ред. Т.А. Кудріною. - М:

Просвітництво, 1985.

20. Новіков А, М. Науково - експериментальна робота в загальноосвітньому закладі. - М., 1996.

21. Паніратова Т.Н., Чумалова Т.В. Заняття і сценарії з елементами

музейної педагогіки для молодших школярів. - М, Владос, 2000..

22. Проектна та дослідницька діяльність учнів в освітньому середовищі недержавного освітнього

установи. - М., 2001..

23.Россійская музейна енциклопедія: в 2т. М., 2001..

24.Сейненскій А.Е., музей виховує юних. - М: Просвітництво, 1988.

25.Тверская Д.І. Музей як науково - дослідну установу //

Музейна справа в СРСР. М, 1974.

26.Сергеев НК. Особливості організації та змісту науково -

дослідницької діяльності. - М., 1993.

27.Столяров Б.А., Соколова Н.Д., Алексєєва Н.А. основи екскурсійного

справи.СПб., 2002.

28.Требованія до методичної розробки екскурсії: Метод рекомендації.-М .: ЦРНБ «Турист», 1979.

29.Фінягіна Н.П. склад і структура музейних фондів, зміст

фондовій роботи // Музейна справа в СРСР. М., 1975.

30.Чечель І.Д. Управління дослідницької діяльності педагога і

учня в сучасній школі, - М .: Секретар, 1998..

З1.Шляхтіна Л.М., Фомін СВ. Основи музейної справи. СПб., 2000..

32.Юренева Т.Ю. Музеєзнавство: Підручник для вищий школи, - М .:

Академічний проект, 2003.


<>

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
опис:


Пропонована програма є комплексною, що включає знання з основ історичного краєзнавства, музеєзнавства, архівознавства, бібліотечної справи. Вона розрахована на учнів цікавляться історичним краєзнавством, пізнанням історії своєї Малої Батьківщини-Пензенського краю.

Необхідність появи даної програми викликана тим, що заняття в системі освіти (з краєзнавства) в більшості своїй привабливі; значно повніше задовольняють інтереси і потреби учнів в пізнанні історії.

Програма призначена для учнів 9, 10, 11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв. Рекомендується її використання в класах гуманітарного профілю