Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Сутність, форми та функції історичної свідомості

Скачати 9.68 Kb.
Дата конвертації 21.10.2018
Розмір 9.68 Kb.
Тип реферат

В ході вивчення історії формується історична свідомість. Історична свідомість - це одна з важливих сторін суспільної свідомості. Під історичною свідомістю в науці розуміється сукупність уявлень суспільства в цілому і його соціальних груп окремо, про своє минуле і минулому всього людства.

Кожна національна та соціально спільність володіє певним колом історичних уявлень про своє походження, найважливіші події в своїй історії, діячів минулого, про співвідношення своєї історії з історією інших народів і всього людського суспільства. Такі уявлення набувають вираження насамперед у всякого роду історичних переказах, переказах, легендах, казках, є невід'ємною частиною духовного життя кожного народу як один із способів його самовираження і самоствердження. Завдяки цьому дана спільність людей усвідомлює себе як народ на основі знань свого минулого, на основі знань свого місця в світовому історичному процесі. Тим самим історія органічно вплітається в суспільну свідомість. Всі його елементи, що складають у сукупності свідомість суспільства (погляди, ідеї, політичну і правову свідомість, мораль, релігія, мистецтво, наука), мають свою історію. Вони можуть бути зрозумілі і пізнані тільки на основі історичного підходу, який розглядає кожне явище з точки зору конкретних умов і обставин його виникнення, умов розвитку. Саме тому звернення до минулого постійно міститься в дискусіях з кардинальних проблем сучасності, на основі оцінок минулого розробляються сучасні соціальні теорії та ідеологічні системи. Таким чином, виходить нерозривний зв'язок і спадкоємність минулого і сьогодення.

Засвоюючи досвід своїх предків у галузі трудової діяльності, політичних, соціальних відносин, наступні покоління вчаться аналізувати минуле і оцінювати сучасність, приймати рішення для самореалізації, тобто «Що я можу?», «Чого не можу?», «На що я можу сподіватися?». Через осмислення історичного досвіду знаходиться розуміння справжнього.

Як і всякі інші форми суспільної свідомості, історична свідомість має складну структуру. Можна виділити чотири рівні.

Перший (нижчий) рівень історичної свідомості формується такими ж способами, як і повсякденне, на основі накопичення безпосереднього життєвого досвіду, коли людина протягом свого життя спостерігає якісь події, або навіть є їх учасником. Широкі маси населення як носії буденної свідомості на нижчому щаблі історичної свідомості не здатні привести його в систему, оцінити з точки зору всього ходу історичного процесу. Найчастіше вони виступають в розпливчастих, емоційно забарвлених спогадах, часто неповних, неточних, суб'єктивних. Так, після участі у Великій Вітчизняній війні рядовий солдат не міг уявити собі всієї масштабності цієї події і дати йому оцінку. Це можуть зробити тільки історики на основі узагальнення всієї сукупності фактів і подій. Однак у свідомості рядових солдатів, всієї маси простих людей складався основний висновок: «ми перемогли».

Наступний щабель історичної свідомості може формуватися під впливом художньої літератури, кіно, радіо, телебачення, театру, живопису, під впливом знайомства з історичними пам'ятками. На цьому рівні історична свідомість також ще не перетворюється в систематичне знання. Утворюють його уявлення ще уривчасті, хаотичні, не впорядковані в хронологічному відношенні. Вони, як правило, відрізняються яскравістю, великою емоційністю, враження від побаченого чи почутого зберігаються часом на все життя. Такі враження пояснюються силою таланту великого художника, який, володіючи словом, пензлем, надає на людину величезну емоційний вплив. Це накладає на письменника, драматурга, режисера, художника велику відповідальність за історичну достовірність і правдивість його творінь. Державна діяльність і образ
Петра I у широких мас населення найчастіше складається не з академічних досліджень і монографій, а по вражаючому роману А. Толстого і знятим за ним фільмів. Незабутнє враження на людину про Івана Грозного виробляє картина
І.Є. Рєпіна «Іван Грозний і син його Іван». І хоча багато сутнісні моменти історичного процесу залишаються, так би мовити, за кадром, читач (глядач) судить про епоху саме з даного художнього твору. На цьому рівні історичної свідомості Об'єктивна реальність особливо часто виражається в міфах, легендах і навіть анекдотах про Петра I, Катерини II, А.В. Суворова і т.д. Ці форми народної творчості мають, як правило, самостверджуватися іронію російського національного характеру.

Третій ступінь історичної свідомості формується на основі власне історичних знань, придбаних на уроках історії в школі, де учні вперше отримують уявлення про минуле в систематизованому вигляді. На жаль, вивчення вітчизняної історії в школі затягується на кілька років, і в результаті при завершенні вивчення курсу вітчизняної історії учні погано пам'ятають те, з чого вони починали. Причому для більшості людей вивчення історії на шкільному рівні і завершується. У вузах вивчають історію, щодо всього населення країни, дуже мала група громадян, і то, як правило, в невеликих обсягах.

Можливе поповнення знань з історії на аматорському рівні, однак такого роду особистий інтерес проявляється не так часто, та й відповідних популярних книг з вітчизняної історії небагато. Тому загальні уявлення про вітчизняну історію повинні закладатися в середній школі. У зв'язку з цим повинно бути приділено серйозну увагу як підготовку висококваліфікованого вчителя історії, так і якості шкільних підручників.

Глибоке вивчення вітчизняної історії сприяє вихованню юнацтва в дусі громадянськості й патріотизму. Про це написав відомий французький історик Марк Феро в своїй книзі «Як розповідають історію дітям у різних країнах світу»
(М., 1992) після вивчення досвіду викладання історії в школах країн Африки, Австралії, Близького Сходу, Німеччини, Японії, США, Китаю, Польщі, СРСР і інших країн.

На четвертій (вищої) ступені формування історичної свідомості відбувається на базі всебічного теоретичного осмислення минулого, на рівні виявлення тенденцій історичного розвитку. На основі накопичених історією знань про минуле, узагальненого історичного досвіду формується науковий світогляд, робляться спроби отримати більш-менш чітке уявлення про природу і рушійні сили розвитку людського суспільства, його періодизації, сенс історії, типології, моделях суспільного розвитку.

На цьому рівні історичної свідомості робляться спроби пояснити людське минуле у всій його суперечливості та складності як на конкретно-історичному, так і на теоретичному рівнях. Формування історичної свідомості на теоретичному рівні допомагає мислити історичними категоріями, бачити суспільство в діалектичному розвитку, у зміні, осмислювати історичний процес в динаміці, в хронологічній взаємозв'язку часів. Носієм цього рівня історичної свідомості є історична наука. Володіючи систематизованими науковими знаннями історії суспільства, історична наука може визначити провідні тенденції суспільного розвитку, сформулювати деякі прогнози.

Таким чином, історичне знання як елемент суспільної свідомості, що становить духовну сторону історичного процесу, потрібно сприймати системно, у всіх його щаблях і рівнях, так як без системного підходу уявлення про історичній свідомості буде неповним.

Значення формування історичної свідомості, збереження історичної пам'яті в сучасних умовах дуже велике. Перш за все, воно забезпечує усвідомлення певної спільністю людей того факту, що вони складають єдиний народ, що об'єднується спільністю історичної долі, традицій, культури, мови, спільністю психологічних рис. На самих різних щаблях свого розвитку племена, народи, нації прагнули зберегти пам'ять про своє минуле в самих різних формах: від усних переказів і героїчного епосу, коли ще не було писемності, до всякого роду письмових оповідань, художніх творів, наукових праць, пам'ятників образотворчого мистецтва . Це сприяло самоствердження цієї спільноти людей як народу.

Багатовікова історія людства і історія XX століття, в тому числі, свідчать, що національно-історична свідомість - фактор оборонний, що забезпечує самозбереження народу. Якщо його зруйнувати, то даний народ залишиться не тільки без минулого, без своїх історичних коренів, а й без майбутнього. Це давно встановлений на історичному досвіді факт. Тому в зіткнення цивілізацій, держав, ідеологій протиборчі сторони дуже багато приділяють уваги дискредитації історії супротивної сторони, буквально борючись за уми і душі людей. Причому можна спостерігати розвиток і вдосконалення таких форм боротьби від примітивних в давнину до витончених і витончених -
в кінці XX ст.

Так, в ісландських сагах зображується непереможний герой, який страшний в бою, його нічим не залякати, але загинути він може тільки від свого ж списи. Цим і скористалися вороги героя. Вони зажадали віддати їм спис. В іншому випадку вони погрожували співати пісні, ганебні його і його родичів. Герой віддав перевагу віддати спис і загинути, але не хотів слухати ганебних його пісень.

На основі образів минулого, історичних подій поступово відбувається відбір і формування суспільно значущих норм, морально-етичних цінностей, складаються традиції і звичаї, спосіб мислення і поведінки, властивий даному народу. Без таких інтегруючих якостей народ перетворюється в «населення». Приходячи з минулого, охорону в історичній пам'яті народу, ці морально-етичні установки мають своє значення для сьогодення і майбутнього.

Таким чином, даний тісно переплітається з майбутнім. Тому з історією треба звертатися дбайливо і обережно. Досить дискредитувати минуле, щоб поставити під сумнів даний: так чи жили і живемо? Чи то робили і робимо? Поступово починає валитися звичний уклад життя, вносячи смуту і занепокоєння в свідомість і душі людей, позбавляючи їх віри і надії, спустошуючи духовно.