Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Вільне економічне суспільство

Скачати 7.88 Kb.
Дата конвертації 06.06.2018
Розмір 7.88 Kb.
Тип доповідь

Імператорська Вільне економічне суспільство - найстаріша економічна громадська організація Росії, одне з найстаріших громадських об'єднань в Євро-пе - було створено в 1765 році указом імператриці Катерини II.

Суспільство було засновано в якості організації не залежною від уряду, тому його і назвали "вільним". Привілейоване становище ВЕО і права йому дан-ні, підтверджувалися кожним з наступників Катерини II при вступі їх на престол. Багато починання Товариства отримували фінансову підтримку з державної скарбниці.

При створенні Товариства була реалізована традиційна російська ідея первинності інтересів країни, при цьому відкрито і фундаментально декларувалося, що основою раз-вітія Росії повинна стати господарська діяльність та її ефективність. У Статуті 1765 вказувалося, що мета Товариства полягає в тому, щоб піклуватися "Про збільшенні в державі народного благополуччя", для чого необхідно "намагатися приводити еконо-мию в кращий стан".

Ініціатива створення Товариства належала насамперед М.В. Ломоносову і групі вчених і придворних, тісно пов'язаних з колами ліберального дворянства, зацікавлених у розвитку грошового господарства, національної промисловості, подни-мавши питання про необхідність скасування кріпосного права. Царювали в той час Єлизавета Петрівна не звернула належної уваги на ініціативу М.В. Ломоносова і вже Катерина II втілює цю ідею в життя.

Свою наукову діяльність Товариство початок з конкурсу на тему "Яке право на землю повинен мати землевласник для користі громадської". У конкурсі брали участь 160 фахівців з багатьох країн світу.

Суспільство мало великі заслуги перед російською державою. Воно стало іні-ціатором скасування кріпосного права, введення загальної початкової освіти, родоначальником російської статистики, поширення в країні нових сортів сельскохо-господарських культур і в т.ч. картоплі, становлення вітчизняної сироварних про-мисловості і багато іншого.

Товариство видавало "Праці" Вільного економічного суспільства, на сторінках якого друкувалися проекти "поліпшення" сільського господарства, підняття продуктивних сил промислових підприємств та ін. Вільне економічне товариство випустило 280 томів "Трудов", видавало ще 9 інших спеціальних періодичних видань, безкоштовно розповсюдило по Росії мільйони примірників книг і брошур, в тому числі - 126 видань свого Комітету грамотності. Були видані чотири томи "Трудов експедицій, споряджених імператорським Вільним економічним суспільством і Російським географічним товариством для дослідження хлібної торгівлі і продуктивності в Росії". В бібліотеці Товариства було зібрано близько 200 000 книг, унікальна колекція земських видань (понад 40 000 книг і брошур).

У роботі Товариства брали участь такі видатні вчені і громадські діяль-ки Росії, як А.М. Бутлеров, Н.В. Верещагін, Г.Р. Державін, В.В. Докучаєв, В.Г. Короленка, І.Ф. Крузенштерн, Д.І. Менделєєв, А.А. Нартов, А.Н. Синявін, П.П. Семенов-Тяньшанская, А.С.Строганов, Л.Н. Толстой, А. і Л. Ейлер і багато інших.

Під час I світової війни, коли знадобилося мобілізувати резерви держави, в Товаристві була створена Особлива комісія для потреб війни. Знаменитий Воєнторг в м Москві був створений ВЕО за рахунок власних коштів для того, щоб дешевше продавати то-вари всім офіцерам, які брали участь у військових діях.

Світова війна, наступні революційні потрясіння в Росії істотно відбилися на роботі Товариства і після лютневої революції 1917 року перша гро-жавна організація російських економістів практично перестала існувати.

Відродження громадського об'єднання економістів почалося в 1970-і роки, коли знову відродився інтерес до професії економіста, до економічної діяльності. В цей час економісти отримали свою організацію - було створено Науково-економічне суспільство (НЕО), яке мало свої відділення в усіх регіонах Російської Федерації і союзних республіках СРСР. У 1987 році НЕО було перетворено у Всесоюзне еконо-мічного суспільство.

У 1992 році російської громадської організації економістів було повернуто історичну назву - Вільне економічне суспільство Росії. Величезний внесок у становлення діяльності Товариства по праву належить Президенту ВЕО Росії професору Г.Х. Попову.

ВЕО Росії здійснює свою діяльність у всіх регіонах Росії. У його 60 республіканських, крайових, обласних і міських організаціях об'єднано близько 300 000 вчених і фахівців.

ВЕО Росії ставить собі за мету, використовуючи історичний досвід, взяти на себе провідну інтегруючу роль в осмисленні проблем розвитку народного господарства Росії, становлення російського підприємництва, формування ділової етики та підприємництва.

Діяльність ВЕО Росії направлена ​​на активну участь активістів Товариства - багатьох тисяч вчених-економістів і практиків, працівників державних, громадських підприємств і організацій, нових господарських структур у вирішенні актуальних соціально-економічного розвитку Росії і всіх її регіонів.

Головними напрямками діяльності є теоретичні розробки різних аспектів економічної реформи, розробка альтернативних проектів законодав-них і нормативних актів, надання допомоги регіонам країни в умовах переходу до ринкових відносин, підвищення рівня економічних знань населення та молоді особливо.

ВЕО Росії здійснює великі регіональні економічні дослідницькі програми. Серед них:

Постійно діючий Круглий стіл "Росія на порозі XXI століття", робота которо-го дозволяє осмислити ситуацію в російському суспільстві напередодні прийдешнього тисячеле-ку і виробити пропозиції щодо стратегії економічного розвитку країни;

Дослідницький цикл "Проблеми національної та міжнародної економічної безпеки", результатом якого стали рекомендації з широкого кола питань економічної безпеки країни на регіональному, федеральному, міжна-рідному рівнях;

Творчі зустрічі "Історичні міста Росії" і "Віхи російської історії";

Програми "Розвиток малого і середнього підприємництва" та "Актуальні проблеми розвитку жіночого підприємництва".

ВЕО Росії поновлено випуск "Наукових праць". У 1994 - 1997 рр. вийшли в світ 4 томи Наукових праць, присвячені найбільш актуальним питанням перетворення російської економіки, інтеграції України у світове економічне співтовариство, історії та досвіду господарювання нашої країни.

В рамках видання Наукових праць ВЕО Росії здійснює видання праць видатних економістів Росії ХХ століття. Здійснюється видання тематичної се-рії "Праці російських вчених, видані за кордоном". Серед видань ВЕО Росії - збірник "Економічний вісник Росії" і щомісячник "Минуле: історія та досвід хо-подарювання", інформаційно-аналітичні матеріали. Великий обсяг видавець-ської діяльності здійснюється регіональними організаціями Товариства.

ВЕО Росії відроджена традиція проведення національних оглядів і конкур-сов. У 1997 р Суспільство спільно з Урядом Москви проведені конкурси наукових робіт з економічної проблематики для молодих учених, студентів та школярів по темі "Росія на порозі XXI століття". З огляду на, що 1997 року - рік 850-річчя заснування Москви в рамках конкурсу була виділена спеціальна тема "Москва - центр соціаль-но-економічного розвитку Росії: аналіз стану та перспективи".

Будучи колективним членом Міжнародного Союзу економістів, Товариство проводить роботу з метою сприяння економічному і соціальному прогресу світового спів-товариства і в першу чергу - щодо розвитку інтеграційних зв'язків Росії в сучасній системі світової економіки.

Серед проектів даної групи можна виділити такі програми ВЕО Росії, як "Проблеми зайнятості населення", "Проблеми інвестицій, розвитку фінансової та банківської системи", "Проблеми Каспію: напрями, пріоритети і рішення", "Екологічні проблеми безпечного і сталого розвитку світової економіки" , "Фактори та умови економічного зростання" і ін.

Ініціативи Вільного економічного суспільства Росії отримали підтримку і схвалення Президента та Уряду Російської Федерації.