Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Введення в дослідну діяльність (програма для учнів 7 -8 класів)

Скачати 83.85 Kb.
Дата конвертації 29.07.2018
Розмір 83.85 Kb.

13


Пояснювальна записка


Сучасне навчання в середній школі вимагає продуманої організації самостійної роботи учнів, що забезпечує успішне оволодіння програмним матеріалом і навичками творчої діяльності. Тому особливо важливе значення набуває науково-дослідницька діяльність школярів. Відбуваються в сучасності зміни в суспільному житті вимагають розвитку нових способів освіти, педагогічних технологій, що мають справу з індивідуальним розвитком особистості, творчої ініціацією, навички самостійного руху в інформаційних полях, формування у того, хто навчається універсального вміння ставити і вирішувати завдання для вирішення у житті проблем - професійної діяльності, самовизначення, повсякденному житті. Акцент переноситься на виховання справді вільної особистості, формування у дітей здатності самостійно мислити, добувати і застосовувати знання, ретельно обмірковувати прийняті рішення і чітко планувати дії, ефективно співпрацювати в різноманітних за складом і профілю групах, бути відкритими для нових контактів і культурних зв'язків. Цим обумовлено введення в освітній контекст освітніх установ методів і технологій на основі дослідницької діяльності учнів. Педагогічна громадськість повинна усвідомити проектну і дослідницьку діяльність учнів як невід'ємну частину освіти, окрему систему в освіті, одним з напрямків модернізації сучасної освіти, розвитку концепції профільної школи.


Мета програми: надати методичну підтримку учням при проведенні дослідницьких робіт та підготовці виступів (презентацій) на різних науково-практичних конференціях і конкурсах школярів.


Тривалість програми: програма розрахована на 34 години. Зміст програми охоплює весь процес наукового дослідження і з метою збереження логіки його вивчення розділений на п'ять частин.


У «Запровадження» розглядаються основні види дослідницьких робіт.

Друга частина курсу «Методологія наукової творчості» є вихідною теоретичною базою для подальшої роботи. Вона включає вивчення основних понять науково-дослідницької роботи, загальної схеми наукового дослідження, методів наукового пізнання, способів застосування логічних законів і правил, методів пошуку інформації.

У третій частині розглядаються етапи роботи в рамках наукового дослідження:

вибір теми;

складання плану дослідницької діяльності;

вивчення літератури з обраної теми;

робота з понятійним апаратом;

дослідно-експериментальна діяльність.

Четверта частина курсу присвячена правилам оформлення дослідницької роботи.

У заключній частині містяться рекомендації щодо подання результатів дослідницької роботи в ході процедури її захисту.


Програма передбачає ознайомлення на початковому етапі з теорією проведення дослідницької діяльності і правилами оформлення дослідницької роботи. Є початковим етапом підготовки учнів 7 -8 класів до самостійної дослідницької діяльності в плані підготовки до уроків і навчальним конференцій.

Навчання ґрунтується на наступних педагогічних принципах:

 • особистісно орієнтованого підходу (звернення до суб'єктного досвіду учня, тобто до досвіду його власної життєдіяльності; визнання самобутності і унікальності кожного учня);

 • природосообразности (враховується вік того, хто навчається, а також рівень його інтелектуальної підготовки, що передбачає виконання завдань різного ступеня складності);

 • свободи вибору рішень і самостійності в їх реалізації;

 • співробітництва і відповідальності;

 • свідомого засвоєння учнями навчального матеріалу;

 • систематичності, послідовності і наочності навчання.


В процесі навчання використовуються наступні методи: пояснювально-ілюстративний, діяльнісний, евристичний, дослідницький.


Програма передбачає використання фронтальної, індивідуальної, групової форм роботи учнів. Фронтальна форма передбачає подачу матеріалу всьому колективу учнів.

Індивідуальна форма передбачає самостійну дослідницьку роботу учнів. У програмі відводиться індивідуальній роботі пріоритетне місце. Групова робота дозволяє орієнтувати учнів на створення так званих «творчих» пар або підгруп з урахуванням їх віку та досвіду дослідницької діяльності.


В процесі навчання передбачаються наступні форми навчальних занять: типове заняття (що поєднує в собі пояснення і практична вправа), співбесіда, консультація, дискусія, практична вправа під керівництвом педагога по закріпленню певних навичок, самостійне дослідження, захист дослідження.


Процес навчання передбачає такі види контролю:

 • вступний, який проводиться перед початком роботи і призначений для закріплення знань, умінь і навичок з пройдених тем;

 • поточний, що проводиться в ході в ході навчального заняття і закріплює знання з даної теми. Він дозволяє навчаються засвоїти послідовність дослідницьких операцій;

 • підсумковий, що проводиться після завершення всієї навчальної програми.


Контроль може здійснюватися в наступних формах: захист дослідницької роботи на заключному занятті.

Дана програма призначена для учнів 7 - 8-х класів, здатних займатися дослідницькою діяльністю. Межі віку пояснюються трудомісткістю виконання дослідницьких робіт, а також необхідністю початкової теоретичної підготовки. Межі віку можуть варіюватися з урахуванням індивідуальних особливостей дітей.


Наповнюваність групи - 10-12 чоловік.Навчально-тематичне планування програмип / п


Тема

Кількість

годин


1.

вступне заняття

3

1.1.

Види дослідних робіт

1

1.2.

Основні всеросійські і регіональні науково-практичні конференції школярів

1

1.3.

Робота в інтернеті

1

2.

Методологія наукової творчості

6

2.1.

Основні поняття науково-дослідної роботи

1

2.2.

Загальна схема наукового дослідження

1

2.3.

Методи наукового пізнання

1

2.4.

Способи застосування логічних законів і правил

1

2.5.

Методи пошуку інформації

1

2.6.

Робота в бібліотеці, Інтернет- бібліотеках

1

3.

Етапи роботи в рамках наукового дослідження

11

3.1.

вибір теми

1

3.2.

Складання плану дослідницької діяльності

1

3.3.

Захист складеного плану

1

3.4.

Вивчення літератури з обраної теми

3

3.5.

Робота в бібліотеці, Інтернет- бібліотеках

2

3.6.

Робота з понятійним апаратом

1

3.7.

Дослідно-експериментальна діяльність

2

4.

Оформлення дослідницької роботи

4

4.1.

Структура змісту дослідницької роботи

1

4.2.

Загальні правила оформлення тексту науково-дослідницької роботи

1

4.3.

чернетка дослідження

2

5.

Представлення результатів науково-дослідної роботи

5

5.1.

Помилки в дослідженнях

1

5.2.

Психологічний аспект готовності до виступу

1

5.3.

Вимоги до доповіді. Культура виступу і ведення дискусії

3

6.

Захист досліджень перед аудиторією

4

6.1

Підготовка і участь в шкільній науково-практичної конференції,

районної науково-практичної конференції

2

6.2

Аналіз результативності дослідницької діяльності.


2

Разом

33зміст програми


I. Вступ


Цілі, завдання і зміст програми навчання.

Види дослідних робіт: доповідь, тези доповіді, стендова доповідь, літературний огляд, рецензія, наукова стаття, науковий звіт, реферат, проект, презентація.

.

II. Методологія наукової творчості


Основні поняття науково-дослідної роботи: аспект, гіпотеза, ідея, категорія, концепція, ключове слово, метод дослідження, наукова дисципліна, наукова тема, наукова теорія, наукове дослідження, наукове пізнання, науковий факт, огляд, об'єкт дослідження, предмет дослідження, принцип , проблема, теорія, умовивід.

Загальна схема ходу наукового дослідження: обґрунтування актуальності обраної теми, постановка мети і конкретних завдань дослідження, визначення об'єкта і предмета дослідження, вибір методів і методики проведення дослідження, опис процесу дослідження, обговорення результатів дослідження, формулювання висновків і оцінка отриманих результатів.

Методи наукового пізнання: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент, абстрагування, аналіз і синтез; історичний метод, метод сходження від абстрактного до конкретного.

Застосування логічних законів і правил: правила побудови логічних визначень.

Пошук інформації: види інформації (оглядова, реферативна, сигнальна, довідкова), методи пошуку інформації.


III. Етапи роботи в рамках наукового дослідження


1. Вибір теми.

2. Складання плану науково-дослідної роботи.

3. Робота з науковою літературою.

4. Робота з понятійним апаратом.

5. Дослідно-експериментальна робота.


IV. Оформлення дослідницької роботи


Структура змісту дослідницької роботи: титульний лист, зміст, вступ, основна частина, висновок (висновки), список літератури та інших джерел, інтернет ресурсів.


Загальні правила оформлення тексту науково-дослідницької роботи: формат, обсяг, шрифт, інтервал, поля, нумерація сторінок, заголовки, виноски та примітки, додатки.


V. Представлення результатів науково-дослідної роботи

Психологічний аспект готовності до виступу.

Вимоги до доповіді. Культура виступу і ведення дискусії: дотримання правил етикету, звернення до опонентів, відповіді на питання, заключне слово.


Вимоги до рівня підготовки учнів:


Ті, що навчаються повинні розвинути такі дослідницькі вміння і навички:

виявлення і постановки проблеми;

уточнення незрозумілих питань;

формулювання гіпотези;

планування та розробки дослідницьких дій;

збору даних (накопичення фактів, спостережень, доказів);

аналізу і синтезу зібраних даних;

зіставлення даних і умовиводів;

підготовки та написання повідомлень;

виступи з підготовленим повідомленням;

переосмислення результатів у ході відповідей на запитання;

перевірки гіпотез;

побудови узагальнень і висновків;

розробки проекту;

захисту проекту.


Методичні матеріали до п рограмма

«Основи дослідницької діяльності учнів»

Форми подання дослідницьких робіт


Дослідницьку роботу можна уявити в різних формах. Найбільш поширені текстові роботи (доповідь, стендова доповідь, реферат, літературний огляд, рецензія). Крім того, дослідницьку роботу можна представити у формі комп'ютерної презентації або відеофільму з текстовим супроводом. Рідше її демонструють у формі діючої моделі або макета з текстовим супроводом.


доповідь

Доповідь - це документ, що містить виклад результатів дослідницької діяльності або дослідно-конструкторської роботи, опублікований у пресі або прочитаний в аудиторії. У доповіді повинна бути відображена новизна і практична значущість теми, розкрито її основний зміст і обгрунтовані висновки і пропозиції доповідача. Все це зазначається і в тезах доповіді, які, як правило, публікуються в збірнику за підсумками заходу (конференції, семінари тощо).


стендова доповідь

Дана форма доповіді прийнята в сучасній міжнародній практиці як найбільш вдала, що забезпечує легкість і концентрованість сприйняття змісту на конференціях та інших заходах.

Для кожної дослідницької роботи надається стенд розміром близько 1 кв. м. Матеріали, призначені для стендової доповіді, можуть бути попередньо оформлені на аркуші ватману і прикріплені до стенду за допомогою шпильок (кнопок і т.п.).

У верхній частині стенду кріпиться смужка 840Х100 мм з назвою роботи, виконаним шрифтом не менше 48 (висота великої літери 12 мм). Під назвою на тій же смузі шрифтом не менше 36 (висота великої літери 8 мм) вказуються прізвища авторів та наукового керівника, назва установи та міста, в якому виконана робота. У лівому кутку смужки повинен бути виділений індивідуальний номер стенду, який повідомляється при реєстрації.

Вимоги до стендового докладу

1) Наочність. При побіжному перегляді стенду у глядача повинно виникнути уявлення про тематику і характер виконаної роботи.

2) Співвідношення ілюстративного (фотографії, діаграми, графіки, блок-схеми і т.д.) і текстового матеріалу встановлюється приблизно 1: 1.


При цьому текст повинен бути виконаний шрифтом, вільно читаним з відстані 50см.

3) Оптимальність. Кількість інформації повинно дозволяти повністю вивчити стенд за 1-2 хвилини.

4) Популярність. Інформація повинна бути представлена в доступній для учасників конференції формі.

Структура стендової доповіді

Мета і завдання роботи.

Опис зробленого в процесі дослідження.

Методи, використовувані в ході дослідницької діяльності.

Основні результати і висновки.

Подяки організаціям і фахівцям, які надали допомогу в роботі.

Методи і результати дослідження доцільно представляти в графічному або ілюстративному вигляді.


Літературний огляд

Літературний огляд - це коротка характеристика того, що відомо про досліджуваному явищі з різних джерел. У ньому вказуються напрямки досліджень, які ведуть різні вчені.

При підготовці літературного огляду слід починати роботу з загального ознайомлення - прочитати зміст і побіжно переглянути зміст джерела. Потім при уважному прочитанні джерела по главам і розділах необхідно виділити найбільш важливі частини тексту. Далі доцільно:

скласти план прочитаного матеріалу, в пунктах якого відобразити найбільш суттєві думки і ідеї;

виписати з прочитаного тексту повні і змістовні цитати з точними посиланнями на джерело, вказавши його вихідні дані.

Після цього потрібно порівняти і зіставити цю інформацію з інформацією, отриманою з інших джерел. У висновку важливо дати критичну оцінку прочитаного і записати зауваження, звернувши при цьому увагу на об'єктивність суджень. У літературному огляді потрібно показати, що його автор знайомий з областю дослідження за кількома джерелами і здатний поставити перед собою дослідницьку задачу. Підготовка літературного огляду допомагає досліднику опанувати матеріалом, обґрунтовано відповідати на питання під час наукової доповіді.


рецензія

Рецензія (від лат. Гесеп sio - розгляд) являє собою критичний розбір і оцінку нового художнього твору (книги, вистави, концерти, кінофільму) або наукової роботи. Також в якості рецензії може розглядатися відгук на наукову роботу або художній твір перед їх публікацією, захистом і т.д. Рецензія може бути опублікована у вигляді статті в газеті або в журналі.


Наукова стаття

Наукова стаття є своєрідним літературним жанром. У науковій статті повинна бути позначена проблема, відзначені відомі спроби її вирішення. Виходячи з цього в структурі наукової статті доцільно виділити:

опис проблеми та її актуальності для теорії і практики;

короткі дані про методику дослідження;

аналіз власних наукових результатів і їх узагальнення;

висновки і пропозиції щодо проведення дослідницької діяльності в подальшому;

посилання на цитовану літературу.


науковий звіт

Науковий звіт - документ, що містить докладний опис методики і ходу дослідження, його результатів, а також висновків, отриманих в процесі науково-дослідної або дослідно-експериментальної роботи. Призначення наукового звіту - вичерпно висвітлити виконану роботу по її завершенні або за певний проміжок часу.

Структура наукового звіту

1. Короткий виклад плану і програми закінчених етапів наукової роботи.

2. Значимість проведеної роботи, її дослідницька цінність і практичне значення.

3.Характеристика застосовуваних методів дослідження.

4. Опис результатів дослідження.

5. Висновок, підбиває підсумки дослідження і що відзначає невирішені питання.

6. Висновки і пропозиції по проведенню дослідницької діяльності в подальшому.


реферат

Відповідно до словника іноземних слів реферат (від лат. Ге f егге - доповідати, повідомляти) являє собою:

короткий усне повідомлення або письмовий виклад наукової роботи, змісту прочитаної книги і т.п .;

доповідь на будь-яку тему, заснований на огляді літературних та інших джерел.

У практиці доводиться зустрічатися зі значними розбіжностями у вимогах педагогів до роботи учнів над рефератами, їх оформлення та процедури захисту. Перш за все вчителям потрібно пам'ятати, що реферат не є конспектом літературних джерел. Жанр цієї роботи вимагає від автора аналізу інформації, що використовується і самостійних висновків.

Нижче відзначені ключові моменти, які необхідно враховувати при керівництві роботою учнів над рефератами.


 1. Готовність учня до роботи над рефератом

Реферат дозволяє перевірити не тільки те, наскільки учні розуміють матеріал, а й їх вміння самостійно добувати і інтерпретувати знання. Тому до такої діяльності доцільно залучати учнів, схильних до дослідницької діяльності, що володіють аналітичними здібностями і критичним мисленням. Безумовно, успішність школяра в роботі над рефератом буде забезпечена тільки в тому випадку, якщо він самостійно прийме рішення зайнятися таким видом діяльності.


2. Функції вчителя при керівництві реферативной роботою учня

Керівництво реферативной роботою передбачає надання учителем допомоги у виборі учнем теми реферату, його консультуванні в процесі вивчення обраної проблеми і оформленні тексту. При цьому треба зауважити, що така форма позаурочної

діяльності учнів не носить масовий характер - не кожен учень навіть за підтримки педагога здатний визначитися у виборі теми і постановки проблеми, самостійно працювати з декількома джерелами інформації.

Безсумнівно, учитель повинен повноцінно керувати роботою школярів над рефератами, проте йому слід обмежувати свою активність консультативними функціями. Він може давати рекомендації щодо змісту вступу і висновку, підбору ілюстративного матеріалу і джерел інформації з проблеми, оформлення тексту і процедури захисту. Виявити актуальність проблеми, визначити структуру роботи, сформулювати висновки повинен сам учень.


3. Терміни виконання реферату

Як правило, робота над рефератом займає у школяра не менше одного місяця. Необхідно врахувати, що, після того як учитель ознайомиться з чорновим варіантом реферату, учневі може знадобитися час для доопрацювання змісту і редагування тексту.

За тиждень до захисту реферат здається на рецензію вчителю-предметники, який керував роботою.


4. Структура реферату

Спочатку учень готує розгорнутий план реферату, в якому визначається його структура і основний зміст по розділах:

введення;

основна частина, самостійно структурована учнем по главам, розділам, пунктам, пунктам і т.д .;

висновок;

список джерел (повинен оформлятися відповідно до ГОСТу);

додатки (у разі потреби).

Введення передбачає, що в його змісті формулюється проблема, описується її актуальність, визначаються цілі та завдання реферату. Обсяг введення не повинен перевищувати 1 -2 сторінок.

Кожен розділ основної частини реферату завершується логічним висновком, що випливають із змісту реферованих джерел, власною оцінкою матеріалу. Крім того, весь текст повинен містити правильно оформлені цитати і посилання.

У висновку підводяться підсумки роботи, формулюються висновки, позначаються перспективи вирішення заявленої проблеми. Обсяг висновку не повинен перевищувати 1-3 сторінок.

Список джерел слід оформляти відповідно до ГОСТу. Він може містити не тільки літературні джерела, такі як книги, журнали, газети, а й відомості, почерпнуті з мережі I п t егпет, інформацію з теле- і радіопередач, а також приватні повідомлення будь-яких фахівців, висловлені в особистих бесідах з автором реферату.


5. Процедура захисту реферату

На процедурі захисту роботи вчитель зачитує перед членами комісії рецензію на реферат. Далі слово для доповіді надається учневі. Примірник реферату при цьому може знаходитися у доповідача.

Доповідь повинна бути розрахований на 5-7 хвилин. Він готується у вигляді окремого тексту. Доповідь не повинен являти собою переказ тексту реферату, тим більше його читання. У своєму виступі учень позначає актуальність обраної теми, мета реферату, його завдання, повідомляє отримані висновки. Припустимо зупинитися на найбільш цікаві моменти роботи. Бажано, щоб учень повідомив, наскільки значима тема реферату особисто для нього. Після доповіді члени комісії задають учневі питання.

Далі можна відкрити вільну дискусію членів комісії, в процесі якої вони висловлюють свої міркування по темі і змісту реферату. Після того як на всі питання дані відповіді та дискусія закінчилася, комісія радиться з приводу оцінки реферату. У цей час учень не присутній в приміщенні, де проводиться захист. Після досягнення комісією згоди щодо оцінки роботи, учню оголошуються результати захисту. Члени комісії висловлюють свої думки щодо змісту реферату та рекомендації щодо продовження такого роду роботи.

6. Оцінка реферату

Оцінюючи реферат, педагогу необхідно враховувати

наступні компоненти роботи:

змістовну частину (неординарність теми, глибину постановки проблеми, структуру роботи, актуальність і т.п.);

оформлення (відповідність стандарту оформлення, естетику ілюстративного матеріалу і т.п.);

подання на процедурі захисту (як учень тримається, наскільки вільно орієнтується в тексті реферату, як відповідає на питання і т.п.).


проект

Проект (від лат. Рго j ес tus - кинутий вперед) - задум, план; розроблений план споруди, механізму, схема технологічного процесу; попередній текст якого-небудь документа.

Проектування, по суті, являє собою процес створення проекту - прототипу, прообразу передбачуваного об'єкта або стану.

види проектів

1. Монопредметний проект, здійснюваний в рамках одного предмета. Робота над ним цілком укладається в класно-урочну систему.

2. Міжпредметний проект, який передбачає використання знань, умінь і навичок з двох і більше предметів. Найчастіше використовується в якості доповнення до урочної діяльності.

3. надпредметних проект, який виконується на стиках областей знань і виходить за рамки змісту шкільних предметів. Використовується в якості доповнення до навчальної діяльності і носить характер дослідження.


Деякі поняття, необхідні для проведення науково-дослідної роботи


Аспект (лат. А s рес tus - вид, погляд) - точка зору, з позиції якої розглядаються або сприймаються ті чи інші предмети, поняття, явища.

Апробація (лат. Аррго b а tio) - схвалення, затвердження, засноване на перевірці, випробуванні.

Аргумент (лат. А rgumentum) - судження або сукупність суджень, що наводяться на підтвердження істинності іншого судження (концепції, теорії); підставу докази.

Гіпотеза (грец.h уро t е sis - підстава, припущення) - науково обгрунтоване припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ і вимагає досвідченої перевірки, підтвердження фактами для того, щоб стати достовірною науковою теорією.

Ключове слово - слово або словосполучення, найбільш повно і специфічно характеризує зміст тексту або його частини.

Контекст (лат. Соп t ох tus - з'єднання, зв'язок) - відносно закінчений уривок тексту, в межах якого найбільш точно визначається значення і сенс що входять до нього слів, виразів і т.п.

Концепція (лат. Сопсер ti про - розуміння, система) - система поглядів на що-небудь, основна точка зору, керівна ідея для освітлення будь-яких явищ; провідний задум, конструктивний принцип різних видів діяльності.

Методологія наукового пізнання - вчення про принципи, форми і способи науково-дослідницької діяльності.

Огляд - документ, текст, що містить систематизовані наукові дані по якій-небудь темі, отримані в результаті аналізу першоджерел.

Об'єкт дослідження - процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.

Предмет дослідження - те, що знаходиться в межах об'єкта дослідження в певному аспекті розгляду.

Принцип (лат. Р rin з i р um - початок, основа) -основне, вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, науки.

Проблема (грец. Рго blema - завдання, завдання) - теоретичний або практичне питання, що вимагає дозволу.

Теза (грец. Thesis - положення, твердження) - твердження, що вимагає докази; більш широко - будь-яке твердження в суперечці або у викладі деякої теорії.

Теорія (грец. Theori а - розгляд, дослідження) - система основних ідей в тій чи іншій галузі науки; форма наукового знання, що дає цілісне уявлення про закономірності та суттєві зв'язки дійсності.

Факт (лат. Factum - зроблене, вчинилося) -подія, результат; знання, достовірність якого доведена; пропозиції, що фіксують емпіричне знання.


Послідовність ходу наукового дослідження


1. Обґрунтування актуальності обраної теми:

постановка мети і конкретних завдань дослідження;

визначення його об'єкта та предмета;

вибір методів (методики) проведення дослідження;

опис його процесу і обговорення результатів дослідження;

формулювання висновків і оцінка отриманих результатів.


2. Методи наукового пізнання: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент, абстрагування, аналіз і синтез; історичний метод, метод сходження від абстрактного до конкретного.

3. Застосування логічних законів і правил: закон тотожності, закон суперечності, закон виключеного третього, закон достатньої підстави; правила побудови логічних визначень.

4. Пошук інформації: види інформації (оглядова, реферативна, сигнальна, довідкова); методи пошуку інформації.


Етапи роботи учня в процесі дослідження


Перш ніж охарактеризувати етапи роботи в процесі дослідження, необхідно звернути увагу на певні вимоги, що пред'являються до учня і вчителя, здатним і бажаючим займатися дослідницькою діяльністю, а також на особливості змісту і представлення результатів дослідження.


Вимоги до учасників та особливості дослідження


Вимоги до учня

• Готовність до дослідницької діяльності (наявність певних знань і умінь, незадоволеність наявними уявленнями).

Успішне освоєння основного предметного матеріалу і прагнення вийти за рамки навчальної програми

Вимоги до вчителя

• Готовність до дослідницької діяльності.

Основна функція в ході дослідження - координатор і партнер своїх учнів

особливості дослідження

• Дослідницька діяльність не повинна і не може носити масовий характер.

Виходить за рамки шкільного курсу.

По тематиці знаходиться на стику різних галузей знань.

Проблема дослідження повинна бути досить вузькою, значущою для учня. Тому її необхідно вибрати самому учневі

Варіанти представлення результатів дослідження

• Захист результатів дослідження на іспиті.

Публікація в шкільному журналі або спеціально підготовленому збірнику дослідних робіт учнів.

Участь в науково-практичних конференціях школярів (шкільних, міських, регіональних, всеукраїнських, міжнародних)


C одержание етапів роботи учня в процесі дослідження.


На першому, підготовчому, етапі, який триває не більше місяця, необхідно визначити область дослідження - явище, епоху, процес і т.п.

Далі в цій області слід вибрати вузько певну проблему, намітити лінію (хід) дослідження і робочу формулювання теми. Потім приступити до збору різноманітної інформації з проблеми дослідження. Для цього варто відвідати бібліотеки, звернутися до мережі Інтернет та іншими джерелами. Одночасно зі збором інформації потрібно створити базу даних, в яку включити уривки текстів з проблеми дослідження, бібліографію, ілюстративні матеріали.

На другому етапі учень під керівництвом вчителя визначає структуру дослідницької роботи: позначає актуальність проблеми, формулює мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження, вибирає методи і методики, необхідні для його проведення. Все це відбивається в тексті введення дослідницької роботи.

На третьому етапі учень проводить літературний огляд з проблеми дослідження і приступає до опису його етапів, що в подальшому складе основну частину дослідження.

І, нарешті, на заключному етапі учень підводить підсумки - формулює результати дослідження і робить висновки. Ця частина відбивається в тексті укладення дослідницької роботи. Крім того, на даному етапі необхідно уточнити і остаточно сформулювати тему дослідження.


Оформлення дослідницької роботи


Структура змісту дослідницької роботи


У будь-дослідній роботі, як правило, виділяють три основні розділи: вступ, основна частина і висновок.

У вступі необхідно обгрунтувати актуальність проблеми дослідження. На підставі актуальності потрібно визначити об'єкт і предмет дослідження. Далі, виходячи з об'єкта і предмета, формулюється мета дослідження, а на підставі мети визначаються його завдання.

Об'єкт дослідження - це процес, явище і т.п., яке досліджується, а предмет-частина об'єкта, яку можна перетворити так, щоб об'єкт змінився. Іншими словами, в предметі дослідження вказується те, чого воно присвячене.

Визначення мети і завдань дослідження часто викликає значні труднощі. Мета дослідницької діяльності зазвичай формулюється коротко, одним реченням, а потім деталізується в завданнях. Послідовне вирішення кожного завдання

в ході дослідження, по суті, є окремим його етапом. При формулюванні мети можуть використовуватися дієслова «довести», «обґрунтувати», «розробити». Останній дієслово слід вживати в тому випадку, якщо кінцевий продукт дослідження отримає матеріальне втілення, наприклад відеофільм, діюча модель або макет чогось, комп'ютерна програма тощо При формулюванні завдань доцільно застосовувати дієслова «проаналізувати», «описати», «виявити», «визначити», «встановити». Завдань дослідження не повинно бути занадто багато. Оптимальне їх кількість - три-п'ять.

Завдання дослідження визначають його методи і методики, тобто ті прийоми і способи, якими користується дослідник.До них відносяться як загальні методи наукового пізнання, такі як аналіз, спостереження, вимірювання, порівняння, експеримент, моделювання та ін., Так і спеціальні методи.

Прикладами спеціальних методів дослідження можуть служити метод мічених атомів, статистичний і термодинамічний метод, спектральний аналіз (використовується у фізиці й хімії), методи інтервалів і математичної індукції (використовується в математиці). У гуманітарних науках як методів дослідження досить активно застосовуються тестування, анкетування, інтерв'ю. Основна частина дослідження містить огляд джерел з проблеми дослідження, опис його етапів і процесу.

На закінчення дослідницької роботи автор перераховує результати, отримані в ході дослідження, і формулює висновки. Причому результати повинні знаходитися в логічного зв'язку з завданнями дослідження, а висновки - з метою. Так, якщо завдання дослідження сформульовані словами «проаналізувати», «описати», «виявити», «визначити», «встановити», то результати наводяться в наступній формі: «В ході даного дослідження було проведено аналіз ..., виявлено ... , визначено ..., встановлено ... ».

Висновки, узгоджуючи з метою дослідження, формулюються приблизно в такій формі: «На підставі результатів даного дослідження доведено ... (обгрунтовано ..., розроблено ...)».

Таким чином, все вищесказане дозволяє виявити логічний взаємозв'язок і взаємозумовленість мети, завдань, результатів і виведення; послідовність викладу матеріалів дослідження, а також вибрати необхідні для цього методи дослідницької діяльності.

Мова, стиль і структурні особливості тексту

дослідницької роботи *


При роботі над текстом дослідницької роботи прийнято керуватися так званим формально-логічним способом опису. Текст дослідження має форму міркування, особливостями якого є чіткість, ясність і послідовно

ність. У дослідницькій роботі допускається використання аналогій, порівнянь, афоризмів, які роблять її більш привабливою для читача.

При оформленні дослідницької роботи виділяють титульний лист, зміст, вступ, основну частину, висновок (висновки), список літератури та інших джерел.

Титульний аркуш (формат А4) є першою сторінкою рукописи і оформляється за певними правилами.

У верхньому полі вказується повне найменування навчального закладу, відокремлене від решти площі титульного аркуша суцільний рисою. В середньому полі вказується тема дослідження. При цьому вона не полягає в лапки і саме слово «тема» не пишеться. Формулюючи тему, слід дотримуватися правила: чим вона вже, тим більше слів міститься в формулюванні теми. Мала кількість слів у формулюванні теми свідчить про її розпливчастості, відсутності конкретності в змісті роботи.

Нижче вказується вид роботи і навчальний предмет, наприклад, екзаменаційний реферат з біології. Ще нижче, ближче до правого краю титульного аркуша виявляється прізвище, ім'я та по батькові учня, клас в якому він навчається. Після цих даних вказується прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника роботи, а також прізвище, ім'я, по батькові та посада консультанта (при його наявності).

У нижньому полі вказується місто і рік виконання роботи (без слова «рік»).

Вибір розміру і виду шрифту титульного листа не має принципового значення.

Після титульного аркуша поміщається зміст, в якому наводяться всі заголовки роботи і вказуються сторінки, з яких вони починаються. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті.

Далі слід введення, основний текст (згідно з розподілом на розділи і з короткими висновками в кінці кожного розділу) та висновок. Основний текст може супроводжуватися ілюстративним матеріалом: малюнками, фотографіями, діаграмами, схемами, таблицями. Якщо в основній частині містяться цитати або посилання на висловлювання діячів науки і культури, необхідно вказати номер джерела за списком та сторінку в квадратних дужках в кінці цитати або посилання. наприклад:

Давня мудрість говорить: «Скажи мені і я забуду, покажи мені і я запам'ятаю, дай мені діяти самому і я навчуся».


Після укладення прийнято поміщати список використаної літератури та інших джерел (не менше 3-5). При оформленні списку джерел спочатку перераховується література, а потім інші джерела. В інформації про книгу послідовно вказуються її автор або автори, назва, місто, в якому видана книга, видавництво, рік і кількість сторінок в тексті.


Загальні правила оформлення тексту дослідницької роботи *


Обсяг учнівської дослідницької роботи зазвичай коливається від 5 до 15 сторінок друкованого тексту, доповіді - від 1 до 5 сторінок в залежності від класу і ступеня готовності учня до такого роду діяльності.

До тексту, виконаного на комп'ютері, висуваються такі вимоги:

розмір шрифту 12-14, Times New Roman, звичайний;

інтервал між рядками - 1,5-2;

розмір полів: лівого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнього - 20 мм, нижнього - 20 мм (при зміні розмірів полів необхідно враховувати, що праве і ліве, а також верхнє і нижнє поля повинні складати в сумі 40 мм).

При правильно обраних параметрах на сторінці повинно уміщатися в середньому 30 рядків, а в рядку - в середньому 60 друкованих знаків, включаючи розділові знаки і пропуски між словами.

Текст друкується на одній стороні сторінки. Виноски та примітки друкуються на тій же сторінці, до якої вони належать через один інтервал, більш дрібним шрифтом, ніж текст.

Всі сторінки нумеруються починаючи з титульного листа; цифру номера сторінки ставлять вгорі по центру сторінки; на титульному аркуші номер сторінки не ставиться.

Кожен новий розділ (вступ, розділи, параграфи, висновок, список джерел, додатки) треба починати з нової сторінки.

Відстань між назвою розділу, заголовками глави або параграфа і наступним текстом має дорівнювати трьом інтервалам. Тема розташовується посередині рядка, крапку в кінці заголовка не ставлять.


література


1. Бібліографічний опис документа. Загальні вимоги та правила оформлення. ГОСТ 7.1-84. -введіть. 01.01.86.-М., 1984.

2. Дереклеева Н.І. Науково-дослідна робота в школі. - М .: Вербум-М, 2001..

3. Іллєнко Л.П. Нові моделі методичної служби в загальноосвітніх установах. Вид. 4-е испр. і доп. - М .: АРКТИ, 2000..

4. Кларін М.В. Інноваційні моделі навчання в зарубіжних педагогічних пошуках. - М .: Арена, 1994.

5. Кохтев М.М. Риторика: Навчальний посібник для учнів 8-11 кл. навч. закладів з поглиблений. изуч. гуманні. предметів, а також для ліцеїв та гімназій. - М.: Просвещение, 1994.

6. Логіка: Навчальний посібник для загальноосвіт. учеб.заведеній, шк. і класів з поглибленим вивченням логіки, ліцеїв і гімназій / А.Д. Гетманова, А.Л. ні-

Кіфор, М.І. Панов та ін. - М .: Дрофа, 1995.

7. Масленнікова А.В., Бессонова І.П. Організація дитячої науково-сследовательской і проектної діяльності учнів в освітніх установах (з досвіду роботи Зеленоградского навчального округу м Москви). - Науково-дослідна та проектна діяльність учнів. Випуск 3 // Серія: Інструктивно-методичне забезпечення змісту освіти в Москві / Відп. Редактор Л.Є. Курнешова.-М .: Центр «Шкільна книга», 2003.

8. Масленникова А.В. Науково-практичні семінари в системі методичної роботи школи за темою «Організація науково-дослідницької діяльності прискорений» // Практика адміністративної роботи в школі. - 2002 № 1.

9. Михальська А.К. Основи риторики; Думка і слово: Учеб. посібник для учнів 10-11 кл. загальноосвіт. установ. - М .: Просвещение: АТ «Моск.учеб.», 1996..

10. Науково-дослідницька діяльність учнів. Московські конференції дослідних і проектних робіт школярів - 2002. Випуск 2 // Серія «Інструктивно-методичне забезпечення змісту освіти в Москві» / Відповідальний

редактор Л.Є. Курнешова.-М .: Центр «Шкільна книга», 2002..

11.Звіт про науково-дослідній роботі. Загальні вимоги та правила оформлення. ГОСТ 7.32-81.-Введ. 01.01.82. - М., 1981.

12. Розвиток дослідницької діяльності учнів: Методичний сборнік.-М .: Народна освіта, 2001..

13. Селевко Г.К. Сучасні освітні технології: Навчальний посібник. - М .: Народна освіта, 1998..

14. Сучасна гімназія: Погляд теоретика і практика / Під. ред. Е.С. Полат. - М .: Гуманит. изд. центри'ВЛАДОС, 2000..

15. Чечель І.Д. Метод проектів: суб'єктивна і об'єктивна оцінка результатів // Директор школи, 1998, №4.

16. Якиманська І.С. Особистісно орієнтоване навчання в сучасній школі. - М .: Сентябрь, 2000.

17. Якиманська І.С. Технологія особистісно орієнтованої освіти. - М .: Сентябрь, 2000.


<>

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
 • Історія
опис:

Робоча програма факультативу або елективного курсу з підготовки учнів 7 - 8 класів до дослідницької діяльності. Складена відповідно до вимог до робочої програми. Включає пояснювальну записку, змістовну лінію, до \ вимоги до рівня підготовки, тематичне планування. Розрахована на 1 рік (1 година на тиждень). Передбачуваний результат - вихід на шкільну практичну конференцію.

Є пропедевтичної курсом для організації дослідницької діяльності старшокласників.