Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


аграрне питання

Скачати 50.06 Kb.
Дата конвертації 11.10.2018
Розмір 50.06 Kb.
Тип реферат

ВСТУП.

Аграрне питання є основним питанням російської історії.

Це питання стало причиною суперечок історичних і громадських

діячів, які пропонували часом діаметрально протилежні

ні його рішення. В історії на шей країни було багато політи-

чеських течій, представники яких вважали основною метою

своєї діяльності - рішення наболілого питання про землю.

Питання про землю неодноразово виникало протягом всієї істо

рії Росії, але особливо гостро він встав в XIX столітті. Неразре-

шенность аграрного питання гальмувала розвиток країни і обус-

ловило відставання Росії від провідних капіталістичних держав.

І це розуміли як наші правителі, так і інші політичні

діячі. Олександр I і Микола I визнавали серйозність і ак-

туальность цього питання і приділяли йому увагу. Подтвержде-

ня цього указ про "Вільних хліборобів" і реформа графа Кісе-

лева.

Реальним кроком в історії вирішення аграрного питання була

реформа 1861 р Особисте звільнення селянства від крепост-

ної залежності мало величезне значення. існують різні

оцінки цього періоду в житті країни. Частина істориків вважає,

що реформа була проведена виключно в інтересах дворянс-

тва, інші історики, частково визнаючи це, говорять про глав-

ном: Росія зробила стрибок у своєму економічному розви-

тіі.Реформи 60-70 рр. XIX століття прискорили розвиток процесу

першо-початкового накопичення капіталу в Росії.

Аграрний капіталізм міг розвиватися за "прусському" шляху,

при якому селяни звільняються без землі або з малими на-

справами, можуть у будь-який момент позбутися від неї і піти в найманого

ні працівники, а поміщики отримують від держави значні

суми і кредити для переведення своїх господарств на капіталістічес-

кі рейки.

Але не виключався і "американський" шлях розвитку капіта-

лизма, при якому поміщицьке землеволодіння відсутня, а

селяни отримують великі ділянки землі і вільно нею распо-

ряжа. Обидва ці шляхи представляли собою значний прог-

ресс в порівнянні з колишніми аграрними відносинами, в основі

яких лежали зовні економічний примус селян, від-

присутність вільного ринку робочої сили, землі, капіталів.

"Прусський" шлях аграрного капіталізму не міг поліпшити по-

-ложении селян, які страждають від безземелля, але міг вирішити

проблему аграрного перенаселення. При цьому посилився б відтік

селян, що розорилися в місто.

"Американський" шлях також вів до масового руйнування бід-

няков, але вже в результаті розвитку товарно-грошових отноше-

ний. Але на більшій території Росії був присутній "прусський"

шлях розвитку аграрного капіталізму. Тому селяни не по-

лучілі землі.

Таким чином, ми бачимо, що аграрне питання в Росії в

початку XX ст. не може бути вирішений. Це було погано подвійно, тому що

в країні не був завершений промисловий переворот і Росія оста-

валась аграрною країною, де селянство становило 77% насе-

лення (1897 г.).

Аграрний питання стало корінним питанням I російської революційної

ції 1905-1907 рр. Селянський рух наклав суттєво-

ний відбиток на весь хід революції. Розмах селянських вис-

тупленіе восени 1905 р змусив царя підписати 3 листопада мані-

фест про зменшення наполовину викупних платежів з селян з 1

січня 1906 році і про припинення їхньої виплати з 1 січня 1907 р

Проблема аграрного розвитку країни стала корінний для

всіх чотирьох чотирьох дум. Державній Думі дебати з аг-

рарному питання розгорталися в основному між кадетами і

трудовиками з одного боку і царським урядом з дру-

гой.

Кадети внесли на розгляд в I Думі свій законопроект,

де йшлося про примусове відчуження "за справедливу

винагороду "тієї частини поміщицьких земель, які обробляється

Тива на основі полукрепостнической отработочной системи

або здавалися селянам в кабальну оренду. Вся земля пере-

ходить до державного земельного фонду, з якого селяни

будуть наділені нею на правах приватної власності. глава

уряду виступив з декларацією, в якій в різкій і

образливій формі відмовив Думі в праві подібним чином

вирішувати аграрний питання. Дума обурювалася і висловила прави-

тельству недовіру. Але піти у відставку уряд не міг

(Тому що було відповідально перед царем) і не хотіло.

Законопроект не був прийнятий, а Дума розпущена. друга Ду-

ма, яка була ще більш ліва, ніж перша, запропонувала три

законопроекту, суть яких зводилася до розвитку вільного

фермерського господарства на вільній землі. ці законопроекти

теж не були схвалені урядом. П. А. Столипін, використовуючи

фальшивку, вирішив позбутися сильного лівого крила Думи і

звинуватив 55 соціал-демократів в "змові" з метою установле-

ня республіки. Однак Дума створила комісію для расследова-

ня всіх обставин, яка прийшла до висновку, що обвіне-

ня є суцільним підробкою. Бачачи такі настрої серед

депутатів, цар (3 червня 1907 г.) підписав маніфест про розпуск

Думи.

Державний переворот 3 червня 1907 означав кінець

революції 1905 - 07 рр.

Підсумком першої російської революції стало те, що в селі

встановилися відносини відповідають умовам капіталістичного

чеського розвитку: були скасовані викупні платежі, скоротився

поміщицький свавілля, знизилася орендна і продажна ціна на

землю; селяни прирівнювалися до інших станів у праві на

пересування та місця проживання, вступу до вузів і на грома-

Данський службу. Чиновники і поліція не втручалися в роботу

селянських сходів. Однак в головному аграрне питання не було

вирішене: селяни не отримали землі.

1. Столипінська АГРАРНА РЕФОРОМА.

Після поразки революції гострота аграрного питання від-

нюдь не ослаблений, і уряд запропонував свій шлях його ре-

шення - аграрну реформу. Її конкретне втілення було свя-

зано з ім'ям прем'єр-міністра Петра Аркадійовича Столипіна.

Він вкладав у неї свої знання, чималим організаторські

здібності, досвід, і, нарешті, всю душу, по-своєму розуміючи

користь реформи для Вітчизни. правореформістской столипінський

курс поєднував жорсткі заходи боротьби з революцією з поступовими

кроками по оновленню старого ладу. Столипінський курс предпо-

лагал здійснення ряду реформ: аграрно-селянської, місць-

ного самоврядування, судової, освіти, введення страху-

вання робітників. Їх мета полягала у всебічному зміцненні дер-

дарчі, в модернізації суспільства.

Суть аграрної реформи полягала в закріпленні правового

статусу селянського стану через особисту земельну собс-

твенность. Реформа передбачала перетворити селянина в

власника землі шляхом серії заходів з ліквідації ар-

хаічних кріпосницьких методів ведення сільського господарства,

вивільненню селянської ініціативи з пут общини. предпо-

лага, що економічне зміцнення селянського господа-

тва, створення шару заможних чоловіків зміцнить і політичний

лад Росії. Для цього необхідно було, на думку П.А. сто-

липіна, підвищити товарність селянського господарства, підняти

покупну спроможність селян, прискорити процес діфференціа-

ції селянства шляхом економічної конкуренції, збільшити

приплив робочої сили в місто з села, розширити ємність

внутрішнього ринку і прискорити темпи розвитку індивідуального

землекористування.

П.Столипіна від 9 листопада 1906 року (який став законом

14 червня 1910 г.) всі селяни ділилися на дві категорії:

там, де не було переділу общинної землі 24 роки, селяни

могли вимагати надання її в особисту власність в

будь-який час; там, де був переділ землі за останні 24 роки,

селянинові, за його заявою про вихід з общини, надавати пріоритет

лялась та земля, якою він мав після останнього переділу.

Головне в аграрну реформу Столипіна полягало в тому,

що селянин ставав особистим власником землі, слідів-

вательно, від того, як він нею розпорядиться, залежало його бо-

гатство. Столипін розглядав селянську реформу з соці-

альної точки зору, так як вважав, що політична реформа

може здійсниться тільки в поєднанні з соціально-аграр-

ной.Улучшеніе положення більшості населення Росії допомогло

б, скоріш за все П.А.Столипіну, стабілізувати спочатку

економіку, а потім і соціально-політичну ситуацію в стра-

ні. Він був проти націоналізації землі. Він вважав, що будь-яка

програма націоналізації приведе до великих соціальних потря-

сеніям, від яких країні буде важко оговтатися.

Для реалізації основних положень реформи, діяльність

уряду здійснювалася в декількох напрямках. рас

ширилася діяльність селянського банку. За 22 місяці, з 3

листопада 1905 р по 1 вересня 1907 р банк придбав більше 4

млн. десятин землі. За указам 12 і 27 серпня 1906 р частина

казенних і питомих земель була продана банку для продажу

селянам за пільговими цінами. До 1911 р банком було продано

близько 3 млн. десятин землі (тільки поміщицької), а всього понад

7 млн. Десятин в особисте користування. Ці укази дозволили на-

чать поступову передачу володінь землі в руки найбільш за-

інтерісованних в розвиток прогресивного господарства ініціатів-

них землевласників. Щоб селянам придбати землю одним

шматком (і ліквідувати таким чином черезсмужжя, яка

знижувала ефективність селянського господарства), в 1909 р

Селянський банк отримав не тільки право бути посередником

при продажу землі, а й можливість межувати землю, тобто

займатися землевпорядними роботами. Пізніше банк став

займатися і здачею землі в оренду.

Урядом Столипіна було здійснено ряд кроків, огра-

нічівающій можливість скупки і спекуляції землею. Так, на-

слушна земля, придбана в особисту власність, могла

бути продана лише селянам, а також закладена тільки в

Селянський банк і не могла бути віддана за особисті борги; в

одних руках можна було зосередити лише шість наділів.

Реформа відразу ж підштовхнула процес диференціації

селянства; першими, хто побажав виходу з громади, були в

основному багатоземельні селяни. Більшість селян, по-

лучів таке право, стали продавати свої наділи, зніматися з

місця і шукати кращих умов на стороні. багато селянські

сім'ї переселялися за Урал, в Сибір, частина емігрувала з

країни, інші ж поповнювали міське населення. Так, з

початку реформи лише до Америки емігрувало 66,3 тис.

селян. Всього за 10 років реформи виїхали в інші країни бо-

леї 1,5 млн. человек.Колічество переселенців з початку реформи

поступово зросла. Так, в 1906 їх налічувалося 216,6

тис.людина, а в 1908 р - 758,8 тис. Частка зворотних пересе-

Ленц в середньому склала 17,6% в рік, хоча в окремі го-

ди вона досягала 80%. Це було пов'язано зі складнощами уст-

ройства селян на новому місці і всілякими перешкодами,

лагодиться переселенцям з боку місцевої влади.

До середини 1911 в ході здійснення селянської ре-

форми більше 1,5 млн. чоловік реалізували своє право влас-

ності, проте всього 1/3 виділилися селян прагнуло до

нового типу господарства.

Одноосібне господарство безсумнівно сприяло збільшен-

нію культурних земель, знищення черезсмужжя, поліпшенню

обробки землі, зменшенню пияцтва.

Столипінська аграрна реформа звільняло суспільство від фе-

одально-кріпосницьких пережитків і об'єктивно сприяла

розвитку виробничих сил. Зростання виробництва продукції на

хуторах привів до конкуренції і розорення відсталих поміщицьких

господарств. Збільшився вивіз сільсько-господарської продукції,

зросла врожайність хлібів. У містах стали більше потреб-

лять м'яса. Аграрна реформа не тільки оживила внутрішній ри-

нок, а й сприяла розвитку промисловості.

Також реформа мала великий вплив на зміну соці-

альної структури суспільства. Процес диференціації в селі

привів до напливу в місто чорноробів, а ціна не квалифициро-

ванній робочої сили була низька.

Я вважаю, що столипінські реформи були останнім шансом

старого режиму врятувати країну від руйнівної дії ре-

волюции "знизу".

Ось що пише з приводу столипінської реформи А.Я.Аврех: "З

вершини сьогоднішнього дня особливо добре видно головна корен-

ная причина банкрутства Столипіна. Органічний порок його

курсу, що прирікав його на неминучий провал, полягав у тому,

що він хотів здійснити свої реформи поза демократією і вопре-

ки їй. Спершу він вважав, треба забезпечити економічні усло-

вія, а потім вже здійснювати "свободи". Звідси всі ці фор-

мули: "Спершу громадянин, потім громадянськість", "Спочатку

заспокоєння, потім реформи "," Дайте мені 20 років спокою ... "і

т. д.

Але існують і інші точки зору. Ось, наприклад, мені-

ня Б.В.Лічмана: "... Столипін вважав, сто не можна чекати не-

повільних результатів від зроблених реформ, і, що відоіз-

нити політичний і економічний лад можливо тільки пу-

тим кропіткої роботи спільно, до чого неодноразово закликав,

але голос не був почутий. Здорові ідеї Петра Столипіна

давали спокою царської почту, що відкрито зневажала його. Чи не

раз на життя Столипіна і його сім'ї організовувалися покуше-

ня. А1 вересня 1911 р кулі Дмитра Богрова смертельно ра-

нили Великого Реформатора ХХ століття. "

Сучасні історики вважають, що багато в чому завдяки

столипінським реформам Росія в дореволюційний період змогла

істотно підняти рівень сільськогосподарського виробнич-

тва. але ці реформи не реформи не могли бути повністю реалі-

зовано по ряду причин. По-перше, не можна було забезпечити

власників-фермерів земельною площею, достатньою для

організації раціонального господарства, залишили в непрікосно-

ності монопольне землеволодіння великих поміщиків. По-дру

яких, фермери були залишені практично без фінансової допомоги

держави. Пільги від 100 до 260 рублів, які їм видава-

Чи, були явно недостатніми для придбання техніки. І,

по-третє, вільне фермерство не могло народитися при отсутс-

твии демократії.

В результаті, напередодні революції 1917 р, земельне питання

продовжував залишатися невирішеним.

2. РІШЕННЯ АГРАРНОГО ПИТАННЯ У ПЕРШІ П'ЯТИРІЧКИ РАДЯНСЬКОЇ

ВЛАДИ. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ.

Спори між політичними угрупованнями про шляхи вирішення

земельного питання не припинялися і напередодні жовтневого пе-

реворот 1917 р Партії правого спрямування були за еволюційний

шлях вирішення цієї проблеми.Левие есери, що відображали інтереси

середняків і бідняків, пропонували піти по шляху соціалізації

землі, перетворення її в загальнонародне надбання, а також перед-

лага розвивати кооперацію.

Відчуження поміщицької землі за рахунок держави з вознаг-

раждения за справедливою оцінкою і організацію дер-

ної допомоги переселенцям пропонували кадети. Соціал-демократи

(Меншовики) виступали за муніципалізацію землі, за розвиток

різних форм землеволодіння і за знищення поміщицького

землеволодіння. У партії партії більшовиків не було своєї

програми вирішення аграрного питання.

Одним з перших законів Радянської влади був "Декрет про

землі ", в основу якого було покладено селянський наказ,

складений на підставі 242 місцевих селянських наказів.

Сутність Декрету зводилася до скасування приватної власності на

землю, ліквідацію поміщицького землеволодіння, націоналізацію

землі, передачі її в розпорядження селянських організацій і

до зрівняльного землекористування. В цілому "Декрет про землю"

включав основні положення есерівської програми з аграрного

питання. В. І. Ленін з цього приводу сказав: "У дусі чи в на-

шем, в дусі чи есерівської програми, не в цьому суть. суть в

тому, щоб селянство отримало тверду впевненість в тому,

що поміщиків в селі більше немає, що хай самі селяни

вирішують всі питання, нехай самі вони влаштовують своє життя ... "

Після перевороту 1917 року земельне питання було вирішене

масою. Насильницькими методами забирали землі у поміщиків,

грабували маєтки. Але все ж зрівняльного перерозподілу

не можна було досягти. Основною рисою господарського ладу,

створеного комуністичною політикою до 1921 року, була на-

ціоналізація продуктів селянських господарств. За допомогою воо-

Ружені продовольчих загонів і комітетів у селян від-

Біра все "надлишки", вбиваючи у селян полювання сіяти і Вира

щівать більш того, що потрібно власній родині.

У міру того як споруджувалися будівля цієї системи господа-

тва, виробничі сили Росії падали все більше і більше.

Найглибший криза охопила всі сторони суспільного життя,

промисловість, сільське господарство. Скоротилися посівні пло-

щади, знизилися врожаї. Рвалися традиційні зв'язки між го-

родом і селом. Зростала опір селян продразверс-

тке. Однак усвідомлення більшістю керівників країни гли-

біни кризи ще не настав. Для цього треба було потря-

сеніе повстаннями селян і повстанням військових матросів в

Крондштат. В. І. Ленін зрозумів згубність комуністичної полі-

тики, і на з'їзді в березні 1921 року виступив з пропозицією

відмовитися від неї і перейти до нової економічної політики.

Він визнав на цьому з'їзді, що до зміни політики його толка-

ет основне економічне міркування - "збільшити кількість

продуктів. Ми знаходимося в умови такого зубожіння, разоре-

ня, перевтоми і виснаження головних виробничих сил -

робітників і селян, що цього основного міркування - будь-що

будь-яку ціну збільшити кількість продуктів - припадає на

час підпорядкувати всі. "В. І. Ленін також визнав, що крестьянс-

тво невдоволено існуючою формою відносин, і далі воно

так існувати не буде.

Якщо при комуністичній політиці партія прагнула опе-

реться на союз з найбіднішому селянством, то при НЕП вона за-

говорила про союз з середняком.

Головним завданням НЕПу, на думку В. І. Леніна, стала необ-

ходимость створення економічної змички "між нашою соціа-

лістіческой роботою по великої промисловості і сільському хо

дарства і тією роботою, якою зайнятий кожен селянин і ко-

торую він веде так, як він може ". Нова економіка, строящая-

ся на основі нового виробництва, розподілу, частнокапі-

талістіческого виробництва і торгівлі, була орієнтована на

змичку з селянської економікою. Нова економічна політи

ка давала можливість виходу на:

- економічні зв'язки міста і села;

- кооперування населення країни;

- повсюдне впровадження госпрозрахунку, особистої зацікавлених

ванности в результатах праці;

- господарську самостійність, яку дав селі

продподаток;

- боротьбу з бюрократизмом, адміністративно-командними за-

Машков;

- підвищення культури у всіх сферах діяльності людини.

Під час проведення нової економічної політики у зажи-

точного селянства з'явились деякі перспективи. але з

приходом до влади І. В. Сталіна питання про землю вирішується в поль-

зу формального марксизму. Набирав силу в другій половині

20-х рр. "Великий стрибок" в індустріалізації спричинив за собою

крутий перелом політики в селі - колективізацію.

Індустріалізація вимагала великих капіталовкладень. їх

могли дати товарні господарства міцних селян, в тому числі

куркульські. Кулак, по своїй природі економічно вільний то-

варопроізводітель, не «вписувався" в у рамки адміністративно

го регламентування економіки. У своєму господарстві він викорис-

поклику найману силу, тобто був експлуататором, класовим ворогом.

Посилення "антикуркульської лінії" у другій половині 20-х рр.

ставило куркуля перед питанням: навіщо розводити худобу, навіщо

розширювати оранку, якщо "надлишки" у будь-який момент можуть отоб-

рать? Хлібозаготівельна криза ставила під загрозу плани ін-

дустріалізаціі. Вихід з ситуації, що склалася керівництво ви-

справа в наживи за рахунок кулака і опорі на широку бідняцьку

масу. Вихід з кризи І. В. Сталін побачив у виробничому

кооперування села - колективізації. З ним був не согла-

Вересень Бухарін, який бачив вихід з кризи в нормалізації

економіки, підвищення податків на заможну частину села,

гнучкість в заготівельних цінах на хліб, збільшенні випуску

промтоварів.

В даний час остаточно розвіяно один з основних

міфів нашої офіційної історії: нібито так звана

"Суцільна колективізація" явилась результатом масового доб-

ровольного руху селян в колгосп. Насправді це була

насильницька акція, наслідком якої стало "раскресть-

яніваніе "країни.

У 1929 р усуненням групи Бухаріна були отбро-

шени несталінскіе ідеї і варіанти, відкрилася зелена вулиця

моделі "соціалізму", що базується на спрощених представлені-

ях про нове суспільство і шляхи його побудови. остаточно оп-

рідшала сталінська альтернатива соціалістичного преобра-

тання сільського господарства: кардинальна перебудова його по

типу промисловості. Це вело до корінної зміни класово-

го змісту селянства, відділення його від засобів ви-

ництва, в першу чергу від землі, перетворення в найманого

працівника, який прикріплений до колгоспу поденника.

Промова Сталіна на конференції аграрників-марксистів 27 де-

кабріо 1929 р в якій він проголосив гасло - "ліквідація

куркульства як класу на базі суцільної колективізації ", отк-

рила перший етап створення жорстко централізованої команд-

но-мобілізаційної системи сільськогосподарського виробнич-

тва.Серцевину механізму її здійснення склав тезу про

загострення класової боротьби в ході будівництва соціалізму.

Головним ворогом був оголошений кулак, а всі труднощі, помилки,

прорахунки стали пояснюється куркульськими підступами. Це і зрозуміло:

відчуження виробника від засобів виробництва вимагало

застосування насильницьких акцій. Було репресовано видающі-

еся вчені-аграрники: А. В. Чаянов, Н.Д.Кондратьев, А.Н.Челен-

ців та ін. Їх справді наукові обгрунтування шляхів розвитку

сільського господарства не могли влаштувати сталінське керівництво.

З самого початку усуспільнення селянських господарств був

зроблений упор на високі темпи. Після прийняття 5 січня 1930 р

ЦК ВКП (б) постанови "Про темп колективізації і заходи по-

могутності держави колгоспному будівництву "рівень ко-

візація став стрімко зростати: на початку січня 1930 в

колгоспах значилося понад 20% селянських господарств, до початку

березня - понад 50%. Суцільна колективізація проводилась од-

новременно з розкуркуленням - небаченої за масштабом репрес-

пасивного кампанією. Вона різко відрізнялася від антикуркульської акцій

1918 - 1920 рр. тоді у заможних селян вилучали "зайву"

землю і техніку, тепер конфіскували все господарство, а сім'ї

розкуркулених виселяли в окремі райони Півночі, Сходу,

Середній Азії на вічне проживання в наспіх споруджуються тут

"Спецпоселеннях". Також виселялися і середняцкие сім'ї, кото-

яких в інших районах було значно більше, ніж "куркульських".

У багатьох областях виселялися так звані підкуркульників, то

є навіть бідні селяни, які виступали проти методів кол-

лектівізаціі. Виселяли також сільських священиків, дрібних

торговців, ковалів, взагалі всіх неугодних людей. траплялося,

що під виселення потрапляли цілі селища (на Кубані, напри-

заходів, було виселено населення 16 станиць, включаючи колгоспників і

бідняків-одноосібників). За даними історика Н.А.Івніцкого,

всього в 1930 - 31 рр. було розкуркулено близько 600 тис. хо-

зяйств, крім того, приблизно 200 - 250 тис. "самораскулачі-

лись ", тобто розпродали і покидали своє майно і бігли

в місто і на новобудови. Існує твердження, що на воп-

ріс У.Черчиль про жертви колективізації, Й. Сталін показав дві

свої п'ятірні, тобто 10 млн. чоловік.

В ході суцільної колективізації і розкуркулення в країні

знову загострилася політична обстановка. невдоволення

селян проявилася в різних формах, що було реакцією

селянства на перекручення в політиці колективізації. отве-

тому стало певне зниження темпів колективізації, рос-

пуск "паперових" колгоспів. Але з кінця 30-х років знову спостеріга-

дається зростання чисельності колгоспів. До початку другої п'ятирічки

число їх досягло 224,5 тис., в них було об'єднано 65%

селянських господарств. На XVII з'їзді ВКП / б / Й.Сталін заявив,

що "реорганізаційних період сільського господарства, коли ко-

личество колгоспів і радгоспів і число їх членів зростали бурхливими

темпами, вже закінчений, закінчений ще в 1932 році. слідчий-

але, подальший процес колективізації представляє процес

поступового всмоктування і перевиховання залишків індивіду-

альних селянських господарств ". Він націлив на згортання еко-

номічного діяльності одноосібних господарств, обмеження їх

відтворювальної структури, ліквідацію орендних відносин.

Розпочався другий етап формування всеосяжної колгоспної сис-

теми, який завершився в кінці 30-х годов.К цього часу

питома вага одноосібних господарств в посівних площах сокра-

покотився до 1% в 1940 р (в межах до 17 вересня 1939 г.),

в СРСР було коллективизировано 96,9% селянських господарств.

З самого початку створення колгоспів радянські і партійні

органи стали безцеремонно втручатися у внутрішньогосподарські

справи, підриваючи тим самим основи кооперативного хозяйствова-

ня. Почався процес одержавлення колгоспів, регламентації

діяльності підсобного господарства, а разом з тим і процес

"Розселянення" села. Протягом 30-х років був

прийнятий ряд документів, всіляко обмежують права селян

в сфері володіння і розпорядження засобами виробництва.

В кінці 30-х років за підписом Сталіна і Молотова було

прийнято постанову "Про заходи охорони громадських земель

колгоспів і радгоспів від розбазарювання ", яким заборонялася

заготівля кормів для особистого худоби, вилучалися надлишки з при-

садибних земель, ліквідувалися хутора (майже 690 тис. ху-

торів), польова земля одноосібників в бавовняних районах - по

зливи - була обмежена десятьма сотими гектара, в неполів-

них, а також в районах садово-городніх бурякових - поло-

виною, за всіх інших - гектаром. Якщо не вистачало пріуса-

Дебні землі колгоспникам, її додавали за рахунок одноосібних

наділів. Внаслідок цього скорочувалася поголів'я худоби. Усе

це разом з важкими податками і штрафами прирікало едіноліч-

ве господарство на повне зникнення. були огосударствлени

МТС, що діяли спочатку як акціонерні підприємства; ще в

початку 1930-х рр. ліквідовані всі неколхозние види сільсько-

господарської кооперації.

Нееквівалентний обмін між сільським господарством і дер-

вою спотворював, спотворювало систему розширеного воспроізводс-

тва в колгоспах. Обов'язкова здача продукції за низькими цінами

не могла забезпечити нормальне відтворення громадського

господарства колгоспів. Після виконання річних зобов'язань по

постачання продукції державі, здачі зерна в порядку нату-

роплати робіт МТС і повернення позик колгоспам дозволялося прис-

тупити до засипки насіннєвих фондів, утворення фуражних фон-

дов, невеликої частини (10-15%) страхових фондів. створення дру-

гих фондів (для надання допомоги інвалідам, сім'ям красноар-

мейцев, на утримання дитячих ясел і ін.) заборонялося. І

лише після цього залишки продукції дозволялося розподіляти

між колгоспниками за трудодні.

Відчуження селян від засобів виробництва і проізведен-

ного продукту призводило до негативних наслідків, що ви-

тулилося у величезних втратах. У ряді колгоспів тільки в 1931 році

втрати обчислювалися в розмірі 20-40% валового збору; втрати

зернових хлібів від несвоєчасної збирання досягли 216 млн.

пудів. Прокотилася на початку 1930 р хвиля селянських

повстань стурбувала керівництво. 2 березня 1930 в "Правді"

з'являється стаття І. В. Сталіна "Запаморочення від успіхів". В

ній вся вина за "перегини" колективізації була покладена на

місцеве керівництво.

У 1930-ті роки склався жорсткий централізм в управлінні

колгоспами. Виробничі плани їх замінялися розверсткою

державних будівель, що диктуються з центру. організація про-

ництва була строго регламентована і централізована.Дело

дійшло до того, що постановою РНК СРСР і ЦК ВКП / б / від 10

лютого 1933 наказувалося "обов'язково ввести там, де

ще не організовано, щоденне чищення коней, своевремен-

ву розчищення копит.

В кінцевому рахунку поставлена ​​Сталіним мета - створити

велике сільськогосподарське виробництво - була досягнута.

Але за це довелося сплатити непомірно високу ціну, а головне

- сконструйована система була позбавлена ​​внутрішнього джерела

саморозвитку: вона більш ефективно виявляла себе у вилученні

виробленого продукту, ніж в організації його виробнич-

тва. Слід все ж підкреслити, що створення великих хо-

зяйств відкривало дорогу для застосування в сільському господарстві

сучасної техніки, що сприяло підвищенню виробляй-

ності праці. В результаті виявилося можливим вивільнити

з села частина робочих рук, які були використані в

інших галузях народного господарства. Застосування машин дало

стимул для культурного розвитку села, тому що для оволодіння

трактором, комбайном і т.п. був потрібний певний рівень про-

разования. Але в цілому створення такої системи не призвело до ка-

ким-небудь великих зрушень і ефективності аграрного виробнич-

тва. Валова продукція сільського господарства в 1936-1940 рр.,

по суті залишалася на рівні 1924-1928 рр., а поголів'я

великої рогатої худоби в 1934 р зменшилася вдвічі в порів-

рівняно з 1928 р Кількість коней скоротилося з 32,1 млн.

голів в 1928 р до 14,9 млн. голів в 1934 р Середня урожай-

ність зернових в 1933-1937 рр. виявилася менше, ніж в

1922-1928 рр., Незважаючи на те, що 1937 був найбільш урожай-

вим за період 1921-1941 рр.

Відчуження селянина від землі, від результатів праці,

супроводжувалося до того ж масовими репресіями, зробило його

байдужим, байдужим виконавцем команд згори. за су-

ществу, сталося руйнування всього життєвого укладу, духів

них і моральних цінностей, притаманних саме селянству.

Втрата селянина, господаря на землі - найтяжчий наследс-

тво "великого перелому".

3. АГРАРНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ М. С. Хрущова: ЗАДУМИ

І РЕАЛЬНІСТЬ.

Після смерті Й. В. Сталіна, величезна, розпластався від

Балтики до Японського моря, держава жила в очікуванні великих

змін. І вони не змусили себе чекати, в тому числі і в ис-

следуемой області.

Колишній перший секретар МГК і МК КПРС М. С. Хрущов став

першим партійним лідером країни у вересні 1953 р З чого ж

він почав? З вибору пріоритетів у зовнішній і внутрішній полі-

тику. Чи не торкаючись першого, відразу скажу, що вибір пріоритетних

почав у другій області був зроблений безпомилково - у главу уг-

ла була поставлена ​​аграрна політика, покликана забезпечити

потужний підйом сільськогосподарського виробництва, максимальної

ве задоволення радянських людей в продуктах харчування.

Перебуваючи в президії XIX з'їзду КПРС (жовтень 1952 г.),

М.Хрущов уважно прослухав звітну доповідь, з яким

виступив секретар ЦК КПРС по сільському господарству Г.М.Мален-

ков (І. В. Сталін на з'їзді обмежився лише заключним

словом). Значна частина його виступу, як і слід було

очікувати, була присвячена аграрних проблем. Переможні реляції,

раз по раз, вискакували з вуст оратора, мало кого смуща-

Чи, дотримувалися традиційна тональність подібних форумів.

Але фахівців, безумовно, могло насторожити заява про

тому, що в 1952 році валовий збір зерна склав 8 млрд. пудів,

а раз так, то і "зернова проблема вирішена з успіхом, вирішена

остаточно і безповоротно ". Для політичного керівник

країни було ясно, що це явна брехня, тому що не можна плутати

бажане з дійсним, дані видовий врожайності на кор-

ню з фактичним збором. Останній само не добирав і до 5 млрд.

пудів. У тому ж виступі Г.М.Маленков НЕ зронив ні слова

про зрив трирічного плану розвитку тваринництва, проте не

забув повідомити про високий зростанні поголів'я худоби в послево-

енние роки. Було очевидно, що можливі опоненти не ризикнуть

виступити із запереченнями.

Проте, годувати країну було нічим, практично по

всіма показниками сільське господарство тупцювала на місці, уроп-

вень багатьох галузей не перевищував дореволюційний.

У вересні 1953 р на Пленумі ЦК, був здійснений потужний

прорив в заскорузлої системі аграрних виробничих відно

шений, коли була зроблена спроба переходу від жорсткого,

надзвичайного управління сільським господарством до його управління

на основі поєднання централізованого планування і господа-

твенной самостійності колгоспів і совхозов.На цьому пленумі

партійне керівництво країни вперше звернуло увагу на

принижене напівкріпацьких стан селянства.

У виступі М. С. Хрущова чітко прозвучала думка про необ

ності крутого повороту до корінних потреб розвитку дерев-

ні, значного підвищення рівня життя селянства, реше-

нию завдань не тільки організаційно-господарського, а й еко-

номического зміцнення колгоспів і радгоспів. У вряди-годи було

висунуто положення про одночасне розвитку високими темпа-

ми важкої і легкої промисловості, а з ними і сільського хо-

дарства. високі темпи розвитку аграрного сектора диктували

необхідність великих капіталовкладень і вони були вилучені

з напівпорожніх кишень держави. Всього за п'ятиріччя, пос

ледовавшее після вересневого Пленуму, на розвиток сільського

господарства було витрачено понад 21 млрд. рублів. І вже зовсім

дивовижним, ніби з іншого світу, в промови Хрущова пролунав

рефрен про матеріальну зацікавленість сільських працівників

в розвиток сільськогосподарського виробництва як одному з

"Корінних принципів соціалістичного господарювання". В з-

відно до рішенням Пленуму закупівельні ціни на сільсько-

ську продукцію були значно підвищені: на худобу і

птицю - більш ніж в 5 разів, на молоко і масло - в 2 рази, кар-

тофель - в 2,5 рази, овочі - 25-40%. Природно, були під-

шени закупівельні ціни і на продукцію, що продається понад обяза-

тільних поставок.

Перерахування ще ряду прогресивних заходів (в тому числі, і

таких як введення колгоспникам пенсій, вручення їм паспортів

та ін.) лише доповнюють загальне сприятливе враження від агро-

рарних новацій М. С. Хрущова.

Як відреагувало на ці новації селянство? найбільш

значними темпами зростання сільськогосподарського виробнич-

тва за всю радянську історію. Валова продукція сільського хо-

дарства за 1954-1958 рр. в порівнянні з попередньому перио-

будинок зросла на 35,3%. Перше аграрне п'ятиріччя М. С. Хрущова,

і це не викликає жодних сумнівів, заслуговує бути впісан-

вим в позитивний актив лідера.

Три аграрні суперпрограм повинні були принести йому бла

годарность сучасників і заслужену пам'ять нащадків, але

масштаби, обсяги, а головне терміни і методи їх виконання

перетворили ці цільові рубежі в ілюзорні фантазії, а самого

М. С. Хрущова - в найбільшого аграрного утопіста сучасності.

Цілина - позначимо її першої суперпрограма - була над-

вичайно привабливою ідеєю, тим більше, що серйозність хлібної

ситуації вимагала пошуку шляхів різкого збільшення виробнич-

тва зерна в країні. Для освоєння цілини ми, мають бескрай-

ня простори, нерозбуджені оранкою земель, взяли на вооруже-

ня найпримітивніший, але і найпростіший, що дає моменталь-

ний приріст зерна, варіант - екстенсивний, який давно вичерпав

себе в більшості стан.

Наступ на цілину велося наскоком, без належної науч-

ної опрацювання та наукових досліджень. Все це вело до низького

якості будівельних робіт, глибокої ерозії грунтів, засорен-

ності її бур'янами як підсумку безгосподарне експлуатації

землі.

Цілина, дійсно, дала певну надбавку до все-

союзному короваю, але аж ніяк не ту, на яку розраховувало

керівництво. Надіям М. С. Хрущова на отримання 14-15 ц. з

гектара на цілинних землях не судилося збутися. елементом

тарні економічні розрахунки підказують, що приріст уро-

жайності всього на один центнер в цілому по країні, дав би точ-

але таку ж надбавку як вся цілина. З позиції сьогоднішнього

дня очевидно, що якби ті гігантські капіталовкладення,

вбухали в цілину, були витрачені з розумом, вкладені в розвиток

сільської глибинки, то нині ми не відспівували б сотні і тисячі

загублених сіл Нечорнозем'я. Але російська людина сильна

заднім розумом ...

Друга суперпрограма - кукурудзяна епопея М. С. Хрущова,

над якою іронізують досі наші сатирики. Але це

гіркий гумор.

Ще під час перебування Першим секретарем ЦК компартії України,

М.Хрущов багато і активно займався цією культурою. цілком

природно, що, ставши першою людиною в партії і государс-

тве, він переніс свої погляди на кукурудзу, як нову королеву

полів, на все аграрне поле країни.

Так, він мав би рацію. Якби справа обмежилася лише південними

областями країни, знову-таки, не на шкоду іншим зерновим

культурам. Але прагнення в гранично стислі терміни наситити

тваринництво цінним кормом виявилося ще одним уроком по-

люнтарізма. Любов М. С. Хрущова до кукурудзи не знала поясних

кордонів. Він особисто рекомендував селянам, коли і де її сіяти,

скільки і як її збирати. Чи не природно-кліматичні, які не зо-

нальні відмінності для нього не існували. Звідси, та рекомендований

дации сіяти кукурудзу в Якутії, на Чукотці, за Полярним кру

гом. Начебто, слідуючи В. О. Ключевського: "Русский розум всього яр-

че позначається в дурниці ". Кукурудзяний" бум "вичерпався достаточ-

але швидко, але "його насильницьке впровадження лягло новим, чу-

жеродним тягарем на селянські плечі, підмило коріння прівя-

занности орачів до землі і стало головною складовою в числі

сил руйнування оптимального поєднання структури посівів і

впровадження раціональних систем землеробства ".

Небувалою утопією з'явилася третя суперпрограма Н.С.Хру-

щева - програма підйому тваринництва. У 1957 р він предло-

жив в найближчі роки (3-4 роки) наздогнати США по виробництву

м'яса, молока і масла на душу населення. Населення ж країни в

вічному очікуванні божественного дива, цілком серйозно поставилося

до можливого пришестя аграрного Іоргена. Зауважимо, що мова

йшла не про спільне виробництво заявленої продукції, Н.С. Хру-

щев вів розмову про продовольчу конкуренції на душу на-

селища.

Минуло більше 30-ти років, але названа суперпрограма і ос

талась невирішеною, причому виконання її не тільки не прибли-

зілось, а й ще більше віддалилася від названих тимчасових ра-

мок. Середнє споживання м'яса в США в кінці 80-х років сос

тавляются 120 кг. на людину, в нашій же країні, за даними

1988 році споживання становило 65-66 кг. на душу населення. В

70-і роки наша статистика безуспішно доводила, що ми обош-

Чи-таки Америку з виробництва молока, але з молоком і молоч-

ними продуктами були постійні перебої. Не та про радянську чи

статистики свого часу сказав М.Е.Салтиков-Щедрін: "Спочатку

не було нічого. Потім з'явилася статистика (радянська) і

всього відразу стало в 2-3 рази більше ". Аграрний суперечка, підк-

репленний ні економічними факторами, ні ділової предпріім-

тична однієї з конкуруючих сторін був безнадійно проіг-

ран.

Для виконання цих та інших суперпрограма (не кажучи вже

про глобальну програму побудови комунізму за 20 років, в ко-

торою аграрному сектору відводилося теж чимале місце) село

на багато років стало розгнузданим плацдармом різного роду

перетворень, перетворень, реорганізацій. Як хвилі "цуна-

ми "одна за одною вони налітали на радянську багатостраждальну

село.

З початку 50-х років почалося зміцнення малопотужних колхо-

поклик і радгоспів. Проводилося воно директивними методами, при

повному порушенні принципу добровільності. До кінця 1953 року

замість 254 тис. колгоспів, колишніх 1950 р залишилося 93 тис., а

до 1963 року - всього 39,5 тис .. З метою полегшення колгоспи

об'єднувалися до меж цілого адміністративного району, охва-

тивая віддалені один від одного населені пункти. Тим самим,

керівництво об'єднаних колгоспів віддалялося від мас, а сама

демократична форма управління артіллю - загальні збори

колгоспників - було замінено зборами їх представників. ефек

фективность виробництва в укрупнених колгоспів різко впала і

стала найнижчою з усіх колгоспів.

З легкої руки М. С. Хрущова в 1957-58 рр. став вилучатися

худобу особистих підсобних господарств з метою підвищення поголів'я

громадського стада, практично стала проводитися лівацька

концепція відмирання особистих господарств, як і відповідних

соціалістичним виробничим відносинам. навіть И.В.Сталин

при всіх своїх економічних помилках, не зміг здійснити замах

на святая святих селянського господарства. М.Хрущов зміг. В

Внаслідок, найважливіше джерело приросту продуктів харчування в

Наприкінці 50-х - початку 60-х рр. був практично ліквідований,

що завдало непоправної шкоди рішенням продовольчої

проблеми в країні.

Значної шкоди сільському господарству завдали многочис-

лені зміни структури управління сільськогосподарських

органів. Так, з метою наближення партійного керівництва до

сільськогосподарському виробництву сільські райкоми були за-

менени парткомами виробничих управлінь, які відали

тільки питаннями сільського господарства, а для керівництва про-

промисловістю і будівництвом там же створювалися промисло-

но-виробничі парткоми.

Віра в нереальні, що не спиралися наукові прогнози шляху

прискорення сільського господарства була провідною зіркою аграр-

ного реформатора, вона ж лежала в основі багатьох помилок, пере-

згинів, грубих прорахунків у сфері сільськогосподарського про-

ництва. Почавши у вересні 1953 р за здравіє, досягнувши не-

малих успіхів в перші роки, М.Хрущов і його оточення в

подальшому самі ж і зруйнували скоро зводилися аграрне

будівлю. Революційне нетерпіння, самовпевненість, ділетан-

тизм лідера, заохочувані його соратниками, привели сільське хо-

зяйство країни на грань повного банкрутства.

В останній рік свого керівництва М. С. Хрущов все-таки

спробував зупинитися, виправити раніше скоєне, знайшов сили

зробити ще один поворот в спрямованості аграрної політики

партії. На грудневому (1963 г.) і лютневому (1964 г.) пле

нумах ЦК серйозну увагу було приділено питанням інтенсіфі-

кации сільськогосподарського виробництва на основі широкого

застосування добрив, розвитку зрошення, комплексної механіза-

ції і впровадження досягнень науки і передового досвіду для сь-

Рейша збільшення виробництва сільськогосподарської продук-

ції. Здається, саме вирішення цих пленумів заклали основи

курсу на інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва,

потужний поштовх якому дав березневий (1965 р) Пленум ЦК

КПРС.

Але за роботою цього Пленуму М.Хрущов спостерігав уже як

пенсіонер всесоюзного значення. Звільнений від усіх посад

у жовтні 1964 р колишній лідер канув у політичне минуле.

Аграрне експериментаторство замкнулося в рамках дачного ого

роду.

Звичайно, з позиції 90-х р.р. багато рис діяльності

М. С. Хрущова представляються політичним анахронізмом. каза-

лось би, правильно. Але чому ж сьогоднішні лідери раз за

разом роблять ті ж самі помилки, які кілька десяти-

тисячоліть назад зробив М.Хрущов? Чому ж з року в рік

винаходиться один і той же, давно вже винайдений велосипед?

Створюється враження, що практичним політикам взагалі не-

дозвілля вивчати як позитивний, так і негативний історичний

опит.Между тим "історія вчить навіть тих, хто у неї не вчиться,

вона їх провчає за невігластво і зневага. хто дійства-

ет крім її або всупереч їй, той завжди в кінці шкодує про сво-

ем ставленні до неї ".Так може варто погодитися з В.О.Клю-

чевскім і більш уважно поставитися до М. С. Хрущова?

Рішучість нового керівництва, який прийшов до влади в березні

1985 року нарешті вирішити продовольчу проблему, була

сприйнята народом з повним розумінням і відомої надеждой.С

трибуни XXVII з'їзду КПРС вже новий реформатор - М. С. Горбачов

- відповідально заявив, що "завдання, яке нам належить

зшити в найкоротший термін, це повне забезпечення країни

продовольством ".На XIX партконференції він же, не менше від-

повідно, назвав продовольчу проблему самої больовий

точкою в житті радянського суспільства. Нарешті, на черговому "

історичному "березневому (1989 г.) Пленумі ЦК КПРС він знову

запевнив присутніх і залі і сиділи біля екранів телевізо-

рів про першочерговості вирішення продовольчого питання.

Його останні виступи нічого крім гіркої іронії та недо-

вміння вже не визивалі.Слово, неподкрепленное переконливим де-

лом, так і залишилося порожнім звуком.

Протягом останніх років аграрним сектором нашої еко-

номіки керували "такі титани сільськогосподарського возрож-

дення, як Л. І. Брежнєв, Д.С.Полянскій, В.К.Месяц, В.П.Ніко-

нов, В.С.Мураховскій, Е.К.Лигачев і інші. "Намалюй" вклад в

освоєння аграрного простору вніс і колишній військовий льотчик

А.В.Руцкой. Важко собі уявити, щоб в цивілізованому

державі діячі з таким рівнем компетентності і порфес-

сіоаналізма могли займати настільки важливі пости в ієрархічній

сходах.

Але життя не стоїть на місці, вона вимагає дивитися далі і

глибше, міркувати над проблемами, про які М.Хрущов, ско-

ний ідеологічними догмами, навіть подумати не міг. На по-

звістку дня встали і стали вирішуватися питання, які ще

кілька років тому здавалися нездійсненними і нереальними. В

Наприкінці 1990 З'їзд народних депутатів Росії прийняв поста-

лення "Про програму відродження російського села і роз-

ку агропромислового комплексу ", яке підтвердило різноманіття

і рівність всіх форм власності і господарювання на зем-

ле. За своєю значимістю з цим документом немає рівних в нашій

новітньої історії, порівняємо ж він може хіба що зі столипінс-

ким указом від 9 листопада 1906 року. Практична його реалі-

ція, безсумнівно, зможе поставити на ноги нашу ірраціональну

аграрну політику. І тоді, можливо, з'явиться той аграрний

велетень (віриться, що їм стане звільнена від пут і пут

адміністративно-командної системи вільне селянство), ко-

торий-таки нагодує наше сірое і знедолене Отечество.