Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Аналіз історії розвитку міжнародно-правової регламентації режиму морських просторів, виявлення ступеня відповідності чинного законодавства положенням Конвенції ООН з морського права 1982 р

Скачати 190.79 Kb.
Дата конвертації 28.05.2018
Розмір 190.79 Kb.
Тип дипломна робота

ВСТУП

Зміст поняття «правовий режим» вже було предметом дослідження у вітчизняній науці, в тому числі і стосовно до морських просторів. Так, наприклад, С.В.Молодцов вважав, що правовий режим являє собою систему юридичних норм і правил, які регулюють діяльність і поведінку суб'єктів права на відповідній морської території. Зазначене поняття необхідно відрізняти від терміна «правовий статус», що визначає наявність або відсутність державного суверенітету над тим чи іншим морським простором. С.В.Молодцов підкреслював, що обидва ці поняття тісно пов'язані між собою, але не рівнозначні, оскільки в рамках території з однорідним правовим статусом (наприклад, морський простір, що знаходиться під суверенітетом прибережної держави і становить його державну територію) мають місце морські простори з різними правовими режимами (наприклад, внутрішні морські води і територіальне море) [1]. Зазначеною точки зору дотримується і Ю.Г.Барсегов, який вважає, що в основі юридичного поділу морських просторів по їх міжнародно-правовим статусом завжди лежав один чіткий, ясний і безперечний критерій - наявність або відсутність територіального суверенітету держав. Допускаючи існування певних модифікацій правових режимів в межах однорідних по статусу морських просторів (наприклад, відкрите море), Ю.Г.Барсегов вказує, що визначення переліку та обсягу свобод відкритого моря в морському просторі з тим або іншим правовим режимом на відміну від виявлення його правового статусу є вторинним, похідним питанням, рішення якого залежить від розсуду співтовариства держав [2].

Таким чином, під терміном «правовий режим» слід розуміти сукупність правових норм, що регламентують основні права і обов'язки держав у відповідному морському просторі, зміст яких дозволяє принципово відрізняти це морський простір від інших видів (категорій) морських просторів.

Основними цілями і завданнями цієї роботи є: аналіз історії розвитку міжнародно-правової регламентації режиму морських просторів, виявлення ступеня відповідності чинного законодавства положенням Конвенції ООН з морського права 1982 р, дослідження правових режимів морських просторів на сучасному етапі, а також розгляд питань, що стосуються митної юрисдикції в морських просторах і ролі митних органів.

В умовах інтеграції російської економіки в міжнародний економічний простір і приєднання до Світової організації торгівлі зростають роль і значення митного регулювання як елемента державного управління зовнішньоторговельною діяльністю. Порядок і правила, при дотриманні яких особи реалізують право на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Російської Федерації, встановлені в прив'язці до економічних процесів, так як самі по собі митні правила є лише інструментом для виконання основного завдання економічної політики держави - розвитку і зміцнення національної економіки.

Для Росії, яка має виходи до 3-м океанам, 3-м морям і берегову лінію, загальна протяжність якої є найбільшою в світі [3], надзвичайно важливо зростаюче з року в рік економічне значення просторів Світового океану. Морське судноплавство «підпирає» іншим видом морепользования, інтенсивно розвиваються в останні десятиліття - морський видобутком нафти і газу, а також традиційним видом освоєння морських просторів - найдавнішим і разом з тим, за умови раціонального регулювання, стійко поновлюваних - промислом риби та інших водних живих ресурсів.

Здійснювані щодо переміщуваних об'єктів митні процедури в морських просторах залежать безпосередньо від обсягу митної юрисдикції в цих просторах і функціональних режимів переміщуються судів. Особливості процедур переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон в морських просторах зумовлюють і особливості застосування форм митного контролю, так як неможливість фактичного контролю за переміщенням морських суден через митний кордон створює сприятливі умови для масового порушення митних правил.

Багаті воднимибіологічними ресурсами простору Далекосхідних морів привертають до себе пильну увагу сусідніх держав регіону, провідних безконтрольний промисел в цих морських просторах. Чималий «внесок» в розкрадання морських запасів вносять і російські підприємці, багато в чому завдяки їх діяльності активно розвиваються рибогосподарські комплекси сусідніх країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Ці факти говорять про необхідність аналізу механізму митного контролю за переміщенням через митний кордон рибодобувних суден і продукції водного промислу, а також реалізації прав митних органів на здійснення митного контролю в морських просторах.1 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ Конвенції 1982 року ВО внутрішньодержавного права РОСІЇ
Міжнародне морське право - це галузь міжнародного права, що складається з принципів і норм, що визначають режим морських просторів і регулюють відносини суб'єктів міжнародного права в зв'язку з їх діяльністю у Світовому океане.Международное морське право є однією з найстаріших галузей міжнародного права і являє собою сукупність міжнародно правових принципів і норм, які визначають правовий режим морських просторів і регулюють відносини між державами, іншими учасниками правовідносин у зв'язку з і діяльністю по використанню морів, океанів і їх ресурсов.В протягом довгого часу основу даної галузі становило звичайне право, регулюючи, перш за все відносини, пов'язані з мореплавством і рибальством. Міжнародний договір також застосовувався для цих цілей на ранніх стадіях розвитку міжнародного морського права, але досить редко.Історія міжнародних морських відносин свідчить про те, що норми і принципи міжнародного морського права складалися і розвивалися при безпосередній взаємодії двох тенденцій - захисту своїх інтересів прибережними державами і необхідності вільного використання відкритого моря в інтересах усіх суб'єктів міжнародного права.

1.1 Поняття та правовий механізм імплементації міжнародного права у внутрішньодержавне законодавство

Велику роль в міжнародному морському праві відіграє національне законодавство, оскільки різні нормативні акти держав містять положення, спрямовані на імплементацію міжнародно-правових норм, що стосуються режиму морських просторів, або встановлюють правила користування певними просторами, наприклад внутрішніми водами.

Вітчизняна доктрина міжнародного права розглядає міжнародне право і внутрішньодержавне право як діалектично взаємопов'язаних правових систем, обґрунтовує можливість і необхідність їх узгодженості, підкреслює їх тісну взаємозалежність [4]. Міжнародне право впливає на внутрішньодержавне право, обумовлює його розвиток. Внутрішньодержавне право, однак, також має "канали" впливу на міжнародне право і, найчастіше, є джерелом норм останнього. Одним з аспектів взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права є процес реалізації або введення в життя міжнародно-правових норм у внутрішньодержавному праві. Цей процес в міжнародно-правовій науці і практиці отримав назву імплементації. Саме правовий механізм імплементації, що встановлюється, як правило, в конституційному законодавстві кожної держави, покликаний забезпечувати найбільш чітке виконання міжнародно-правових зобов'язань державами.

Імплементація - фактичне здійснення міжнародних зобов'язань на внутрішньодержавному рівні шляхом трансформації міжнародно-правових норм в національні закони та підзаконні акти [5] .Фактично - це включення в систему національного права міжнародно-правових норм.

Велике теоретичне і практичне значення набули різні концепції імплементації міжнародного права [6] .Залежно від прийняття тієї чи іншої концепції формується механізм імплементації міжнародного права.

Виникла в англійській юридичній практиці в XVIII столітті і є загальновизнаною і обов'язкової донині теорія адаптації, встановлює принцип, згідно з яким міжнародне право є частиною внутрішньодержавного права. Формула ця знайшла визнання спочатку в прецедентному праві, а потім була обгрунтована англійським юристом Блекстоном, в період найбільшого міжнародного впливу Англії як морської держави [7]. Суть теорії зводиться до того, що міжнародне право автоматично визнається складовою частиною внутрішньодержавного права.

Держава за допомогою нормативного акта відкриває міжнародним правом шлях у внутрішньодержавний правопорядок, не змінюючи його характеру. На практиці імплементація здійснюється шляхом трансформації.

Трансформація полягає в зміні природи правової норми без зміни її змісту. Теорія трансформації передбачає перетворення міжнародно-правової норми в норму внутрішньодержавного права за допомогою спеціального державного акту трансформації. Для цього недостатньо одного лише внутрішньодержавного акта про дію міжнародного права всередині країни. Суть трансформації полягає в зміні джерела обов'язковості міжнародно-правової норми, в орієнтації її на суб'єктів внутрішньодержавного права. Таким чином, в зв'язку з введенням міжнародно-правової норми в дію у внутрішньодержавному правопорядку змінюється її зміст. Трансформовані норми міжнародного права, відповідно до даної теорії, зберігають зв'язок з початковою міжнародно-правовою нормою. Питання про момент вступу трансформованої норми міжнародного права в силу на території держави вирішується цією концепцією таким чином, що трансформована норма міжнародного права стає придатною всередині держави не раніше вступу в силу початкової міжнародно-правової норми, тобто з моменту виникнення міжнародно-правового зобов'язання, а не з моменту вступу в силу внутрішнього закону, що трансформує норму у внутрішньодержавному праві. Як правило, припинення дії договору в міжнародно-правовому сенсі тягне за собою і скасування дії трансформованої норми всередині держави, за винятком тих випадків, коли остання стала самостійною інтегрованої складовою частиною внутрішньодержавного права [8].

Необхідно розрізняти імплементацію міжнародного права в широкому і вузькому значенні цього терміна. У широкому сенсі імплементація є цілісний механізм здійснення міжнародного права за допомогою засобів внутрішньодержавного права. Ухвалення норм національного права, необхідних для виконання норм міжнародного права, ще не означає фактичного виконання міжнародно-правових зобов'язань. Тому елементом процесу імплементації міжнародного права в широкому сенсі є також практика держав. Міжнародна практика показує, що іноді держава, видавши необхідні для імплементації міжнародного договору акти, тим не менш, не тільки не виконує своїх зобов'язань за договором, а й порушує норми свого внутрішньодержавного права, прийняті для імплементації такого договору. Імплементація норм і принципів міжнародного права в національних правових системах означає не тільки власне здійснення конкретних нормативних приписів, а й створення на національному рівні правових можливостей для цього, т. Е. Діяльність держави на всіх рівнях щодо створення необхідних умов для такої реалізації. Імплементація норм міжнародного права не полягає лише в правотворчій діяльності держави - учасниці того чи іншого міжнародного договору, пов'язаної з відтворенням норм міжнародного права внутрішнім законодавством. Вона передбачає проведення широкого комплексу заходів організаційного характеру, спрямованих на безпосередню реалізацію міжнародно-правових норм. Таким чином, про імплементацію міжнародно-правових норм можна говорити тільки в тому випадку, якщо держава не тільки видає відповідні законодавчі акти (змінює чи скасовує вже існуючі) для здійснення норм міжнародного права, а й проводить в життя ці акти.

Імплементація міжнародного права у вузькому сенсі слова є комплекс актів внутрішньодержавного права, спрямованих на здійснення міжнародно-правових зобов'язань держав за рахунок підключення внутрішніх механізмів.Елементами цього процесу є не тільки акти законодавства, але і міжнародні договори, оскільки вони полягають на виконання міжнародно-правових зобов'язань держави. Суверенна рівність держав, їх незалежність у здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики зумовили ту обставину, що вони, будучи творцями міжнародно-правових норм, виступають в той же час основними суб'єктами їх імплементації. Більшість міжнародно-правових норм, що містяться в Конвенції ООН з морського права 1982 року, реалізується через механізм внутрішньодержавної імплементації. Однак імплементація норм міжнародного права на національному рівні - основний, але не єдиний шлях їх реалізації. У нормах міжнародного морського права закріплені додаткові міжнародно-правові та організаційні засоби забезпечення імплементації на міжнародному рівні, які в своїй сукупності складають міжнародний механізм імплементації норм міжнародного морського права.

Під міжнародним механізмом імплементації міжнародного права в широкому сенсі розуміють сукупність засобів забезпечення реалізації міжнародно-правових норм, що створюються зусиллями держав. Механізм імплементації міжнародно-правових норм необхідно визначити як сукупність правових норм внутрішньодержавного законодавства, що забезпечують реалізацію міжнародно-правових норм, визнаних частиною правової системи держави. Елементами правового механізму імплементації міжнародного права у внутрішньодержавному праві виступають норми Конституції держави, норми галузевого законодавства, а також інші акти законодавства і міжнародні договори держави [9]. Трансформація міжнародно-правових норм являє собою найшвидшого шлях їх імплементації, оскільки вона гарантує безпосереднє застосування норм у внутрішньодержавної правової системи. В силу об'єктивних закономірностей співвідношення міжнародного і національного права процес імплементації, проте, не може бути вичерпаний однієї лише трансформацією. Тому існує і другий рівень імплементації міжнародного права, найважливішим компонентом якого є прийняття імплементує законодавства, покликаного забезпечити здійснення і дотримання міжнародно-правових норм всередині країни.

1.2 Джерела міжнародного морського права

У зв'язку з швидкими темпами розвитку промисловості, науки і техніки; бурхливим розвитком торгового, рибальського та військового флоту держав, розширенням сфер діяльності в Світовому океані зазвичай-правовий характер норм міжнародного морського права перестав задовольняти зростаючі потреби морської діяльності. Виникла гостра необхідність розробки і прийняття міжнародних морських соглашеній.Первая спроба кодифікації норм міжнародного морського права, не увінчалася успіхом, була зроблена в 1930 р в рамках Гаазької конференції з кодифікації міжнародного права. У період 1949 - 1956 рр. Комісія міжнародного права ООН провела велику роботу з кодифікації звичайно-правових норм і розробці нових. Це дало можливість в 1958 р провести I Женевську Конференцію ООН з морського права, на якій було розглянуто і прийнято чотири конвенції: про відкрите море; територіальному морі та прилеглій зоні; континентальному шельфі; рибальство й охорону живих ресурсів відкритого моря.В результаті роботи міжнародного співтовариства вдалося кодифікувати ряд загальновизнаних принципів і норм міжнародного морського права: принцип свободи відкритого моря, що включає свободу судноплавства, рибальства, прокладки морських кабелів і трубопроводів, польотів над відкритим морем; право мирного проходу через територіальне море; принцип реального зв'язку між судном і державою прапора і др.Однако на I Конференції не вдалося вирішити питання про максимальну ширині територіального моря і рибальської зони. Для вирішення цих проблем була скликана II Конференція ООН з морського права в I960 р яка також не привела до бажаних результатів. Питання, пов'язані з шириною територіального моря, рибальської зони, континентального шельфу, економічними та іншими правами прибережних держав ставали все більш актуальними. Додатково до цих питань додалися проблеми, породжені науково-технічною революцією, - забруднення морів і океанів, можливість використання потужних технічних засобів при розвідці і видобутку ресурсів моря, розширення і ускладнення наукових досліджень морських просторів. На світовій політичній арені багато що розвиваються держави заявили про свої інтереси в освоєнні Світового океана.Совокупность цих обставин викликала необхідність нової широкої дискусії з проблем розвитку міжнародного морського права, яка почалася під егідою ООН в 1967 р У процесі цієї дискусії державам вдалося узгодити свої позиції щодо питань безпеки мореплавства і охорони людського життя на морі, захисту і збереження морського середовища, режиму риболовства.Проблеми, пов'язані зі створенням і совершенствова ием норм міжнародного морського права в конкретних областях, вказували на необхідність розробки і прийняття всеохоплюючої конвенції з морського права, так званої хартії сучасного міжнародного морського права. Серед інших першорядну важливість набули питання режиму континентального шельфу і рибальської зони, району морського дна за межами національної юрисдикції і охорони морського середовища від забруднення. Для вирішення цих складних завдань була скликана III Конференція ООН з морського права, яка працювала з 1973 по 1982 год.Многоплановий, глобальний характер Конференції та її нормотворчі завдання зумовили специфіку процедурних та організаційних форм цього форуму. Важливою складовою частиною Правил процедури Конференції було «джентльменську угоду» про консенсус як головному засобі прийняття рішень. Іншим важливим елементом організації роботи Конференції був принцип «пакетного» підходу, тобто розгляду всіх питань в сукупності, виходячи з визнання тісному взаємозв'язку всіх проблем Світового океану. 30 квітня 1982 року була прийнята Конвенція ООН з морського права. Заключний акт III Конференції ООН з морського права був прийнятий в Монтего-Бей (Ямайка) 10 грудня 1982 г. цей же день Конвенція ООН з морського права 1982 р була відкрита для підписання. Дана Конвенція, що стала результатом великої і копіткої роботи значного числа суб'єктів міжнародного права, являє собою один з найбільших спільних багатосторонніх договорів за всю історію міжнародних відносин. Вона складається з 17 частин, що включають 320 статей, і 9 додатків. 16 листопада 1994 р після закінчення 12 місяців з дати здачі на зберігання шестидесятих ратифікаційної грамоти, Конвенція відповідно до ст. 308 вступила в силу.

1.3 Місце Конвенції 1982 року в сучасному міжнародному праві

Конвенція 1982 року є унікальний міжнародний договір, в якому тісне переплетення знайшли звичайні норми міжнародного права, договірні міжнародно-правові норми, а також норми-принципи міжнародного морського права. [10] Третя Конференція ООН з морського права в силу свого універсального характеру і консенсуального методу переговорів і досягнення рішень могла і була правомочна переглянути ті чи інші загальновизнані норми морського права, в тому числі і носять імперативний характер. Спочатку до участі на Конференції були запрошені тільки держави. Пізніше в якості спостерігачів були запрошені і деякі міжнародні організації.

Відповідно до Преамбулою Конвенції 1982 року розвиток, те, що сталося після Першої та Другої конференцій ООН з морського права, підкреслило необхідність розробки нової загальноприйнятної Конвенції з морського права. Крім того, Преамбула при визначенні цілей прийняття Конвенції, посилаючись на резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 17 грудня 1970 року наголошує на необхідності кодифікації і прогресивного розвитку морського права. Преамбула Конвенції 1982 року містить чітку вказівку на те, що Конвенція, будучи актом кодифікації загальновизнаних норм міжнародного морського права, містить і нові рішення старих проблем [11]. Дійсно Конвенція підтверджує і закріплює всі ті найважливіші правила міжнародного морського права, які склалися в ході багаторічного використання морських просторів і визнаються усім міжнародним співтовариством. До них відносяться принципи і норми загального міжнародного права, що визначають правовий статус і режим територіального моря і прилеглої зони, континентального шельфу, відкритого моря, проток, використовуваних для міжнародного судноплавства.

Конвенція підтверджує і доповнює ряд положень Женевських конвенцій з морського права 1958 р вводить нові норми і інститути, які відображають сучасні тенденції розвитку в освоєнні Світового океану. Вона вперше в договірному порядку встановила гранично допустиму ширину територіального моря - 12 миль, підтвердила і деталізувала право мирного проходу іноземних суден через територіальне море.Конвенція ввела новий інститут - архіпелажние води, який можна застосовувати до держав-архіпелагу. У Конвенції зафіксовані правила транзитного проходу через міжнародні протоки, що дають можливість здійснювати свободу судноплавства і польотів через них. Абсолютно новим є інститут виняткової економічної зони, в межах якої прибережній державі надаються суверенні права щодо розвідки, розробки і збереження природних ресурсів, що знаходяться на дні, в його надрах, і управління ними, а також щодо інших видів економічної діяльності. Конвенція підтвердила основні норми щодо континентального шельфу і внесла уточнення в цей інститут, зокрема чітко визначила зовнішню межу континентального шельфу. Вперше в договірній практиці був визначений статус величезної території району морського дна за межами континентального шельфа.Конвенція істотно розширила перелік свобод відкритого моря, включивши в нього поряд з традиційними свободами судноплавства, рибальства, польотів, прокладки кабелів і трубопроводів також свободи зводити штучні острови, установки і споруди, що допускаються міжнародним правом.В Конвенції є блок норм, що регламентують порядок проведення морських наукових досліджень, а також група норм, право влених на забезпечення захисту і збереження морського середовища. Міститься детально розроблений механізм врегулювання суперечок, пов'язаних з тлумаченням і застосуванням її норм.Важним становищем Конвенції в справі забезпечення загального миру і безпеки є резервування відкритого моря для мирних цілей.

Особливий універсальний характер норм Конвенції 1982 року підтверджується в ст. 311 Конвенції, відповідно до якої вона не тільки має переважну силу у відносинах між державами-учасниками перед Женевськими конвенціями з морського права від 29 квітня 1958 року народження, а й передбачає особливий порядок зміни і перегляду її положень.

Важливе значення для встановлення правового статусу Конвенції 1982 року в сучасному міжнародному праві є положення Преамбули, згідно з яким питання, які не регулюються Конвенцією, продовжують регламентуватися нормами і принципами загального міжнародного права. У цьому положенні виявляється співвідношення Конвенції 1982 року з загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права. Преамбула Конвенції чітко встановлює, що Конвенція повинна розглядатися в якості складової частини загального міжнародного публічного права і підпорядковується правилам ієрархічної побудови норм і принципів сучасного міжнародного права.

Незважаючи на всеосяжний і особливий характер Конвенції 1982 року з її тексту чітко випливає обов'язковість і поширення загальних норм права міжнародних договорів для норм самої Конвенції. Її текст сформульований в суворій відповідності з положеннями Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 року [12].

Загальний характер і значення Конвенції 1982 року в якості кодифікаційної документа підкреслюється вказівкою на те, що вона має переважну силу у відносинах між державами-учасниками по відношенню до Женевських конвенцій з морського права від 29 квітня 1958 року (п. 1 ст. 311 Конвенції). Дане положення Конвенції було прийнято відповідно до п. 4 ст. 30 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, яка регулює застосування послідовно укладених договорів, які стосуються одного і того ж питання. П. 3 ст. 30 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р говорить: «Якщо всі учасники попереднього договору є також учасниками наступного договору, але дію попереднього договору не припинено або не зупинено відповідно до статті 59, попередній договір застосовується тільки в тій мірі, в якій його положення є сумісними з положеннями наступного договору ».

Женевські Конвенції 1958 року розглядаються Конвенцією 1982 року в якості її попередників.Відповідні розділи Конвенції 1982 року буквально відтворюють положення багатьох раніше укладених міжнародних морських конвенцій, в тому числі Женевських конвенцій 1958 року про національні відкритому і територіальному морі, декларували і кодифікаційних закріпили свого часу загальновизнані норми міжнародного морського права.

Одним з важливих аспектів міжнародно-правового статусу Конвенції 1982 року є питання про обов'язковість Конвенції для держав, які не є її учасниками. Справа в тому, що Конвенція при згадці адресатів її норм частіше, ніж термін «держава-учасник» використовує поняття «все держави», «держави», «держави, що розвиваються» і ін. Універсальний характер Конвенції 1982 року дозволяє багатьом авторам робити висновок про обов'язкову силі цього міжнародного договору та для держав, що не підписали її. Говорити про те, що всі без винятку норми Конвенції 1982 року відразу стали загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права, не доводиться. Тому необхідно констатувати, що тільки ті норми Конвенції 1982 року є обов'язковими для держав, які не є її учасниками, які в ході застосування в практиці держав стали звичайними нормами міжнародного права. Свідченням такого загальновизнаного статусу тієї чи іншої норми Конвенції 1982 року виступає відповідна практика держав, що діють в злагоді та на виконання цієї норми.

Необхідно відзначити особливість Конвенції 1982 року, пов'язану з особливим порядком здійснення застережень до неї. Відповідно до ст. 309 Конвенції жодні застереження до неї або виключення з неї не можуть робитися, крім випадків, коли вони явно допустимі відповідно до іншими статтями цього міжнародного договору. Зазначені конвенційні положення про застереження покликані виключити можливість одностороннього обмеження обов'язковості Конвенції для будь-якого з держав і тим самим гарантувати її глобальний і загальнообов'язковий характер.

Конвенція 1982 року - складний правовий документ, в якому договірні норми переплітаються зі звичайними нормами міжнародного права. Вона є правовим документом особливого характеру.

Конвенція стала результатом компромісу, досягнутого на Третій Конференції ООН з морського права, а також спрямована на прийняття країнами учасницями законодавства на виконання її положень. Конвенція передбачає особливий характер її імплементації.

Оскільки Конвенція 1982 року є частиною міжнародного публічного права, а внутрішньодержавне морське право - частиною державного права даної країни, на взаємини норм

Конвенції та внутрішньодержавного права поширюються загальні правила співвідношення міжнародного публічного і внутрішньодержавного права.

Держави покликані стежити за тим, щоб норми їх морського законодавства відповідали не тільки основним принципам міжнародного права, а й нормами міжнародного морського права, ядром якого є Конвенція 1982 року. У разі невиконання державою своїх зобов'язань по Конвенції, норми внутрішнього морського законодавства в силу суверенної рівності держав продовжують діяти для суб'єктів внутрішньодержавного права даної держави. Обов'язковість норм Конвенції вимагає від держави суворого дотримання її норм. Тому держави несуть міжнародно-правову відповідальність за прийняття норм законодавства, які порушують принципи і норми міжнародного морського права, закріплені в Конвенції 1982 року. Беручи на себе міжнародні зобов'язання, держава враховує свої національні правові норми, а також можливість, у разі необхідності, їх зміни з метою пристосування до прийнятих державою міжнародним зобов'язанням. Зі сказаного вище випливає обов'язок держав за погодженням внутрішньодержавного морського законодавства з правовими принципами і нормами, закріпленими в Конвенції 1982 року.

Важливою особливістю імлементаціі Конвенції 1982 року у внутрішньодержавних правових системах держав є її комплексний, системний характер. Загальновизнаною в науці є характеристика Конвенції 1982 року, згідно з якою Конвенція носить універсальний характер. Це обумовлено не тільки особливостями процесу її прийняття, а й тим, що вона вичерпно регламентує правовий режим всіх морських зон. Конвенція 1982 року пред'являє до правових систем держав підвищені вимоги, оскільки призводить до необхідності формування всієї системи морського законодавства держав відповідно до її положень. При імплементації Конвенції держави, таким чином, змушені приймати цілий ряд нових законодавчих актів або змінювати ряд наявних, з тим, щоб в найбільш повній мірі гарантувати відповідність внутрішньодержавної правової системи положенням Конвенції.

Конвенція передбачає також є незамінним механізмом вирішення спорів по Конвенції, включаючи діяльність Трибуналу ООН з морського права. Ця обставина також має наслідки для імплементації положень Конвенції 1982 року: міжнародне право створює гарантії належної внутрішньодержавної імплементації містяться в Конвенції 1982 року норм.

Конвенція ООН з морського права вступила в силу для Росії 11 квітня 1997 року.

1.4 Конституційно-правова основа імплементації норм Конвенції 1982 року в правову систему РФ

Імплементація норм Конвенції 1982 року дозволяє Росії виконати міжнародні зобов'язання і адекватно реалізувати свої права і інтереси в Світовому океані. Крім того, імплементація Конвенції дозволяє заповнити прогалини в національному морському законодавстві Росії і сприяє розвитку його повноцінної системи. Елементами імплементації міжнародно-правових норм є конституційно-правові положення про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права, а також загальні норми внутрішньодержавного законодавства про міжнародні договори, так само як і інші норми законодавства, які у відповідність і на виконання міжнародно-правових норм.

Для визначення правового статусу Конвенції 1982 року в ієрархії норм російського права необхідно проаналізувати основні положення конституційного законодавства про статус міжнародних договорів РФ і загальновизнаних норм міжнародного права в правовій системі РФ.

1.4.1 Міжнародні договори РФ і загальновизнані норми міжнародного права в правовій системі РФ

Конституція РФ встановила: «Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори РФ є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором РФ встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору »(ч. 4 ст. 15) [13]. Ця норма забезпечує відкритість правової системи Росії, її сприйнятливість до світових тенденцій правового розвитку. Конституція РФ ввела до складу правової системи Росії міжнародне право як єдине ціле. Складовою частиною правової системи РФ є не тільки звичайні норми міжнародного права ( «загальновизнані норми міжнародного права») і принципи міжнародного права ( «загальновизнані принципи міжнародного права»), але і міжнародні договори РФ. Порядок імплементації міжнародного права за російським праву значно спрощений після вступу в силу Конституції РФ 1993 року в порівнянні з процедурою, прийнятою до її прийняття. Міжнародне право діє в Росії безпосередньо і має пріоритет перед законами РФ, представляє собою орієнтир розвитку правової системи РФ.

Конституція РФ створює гарантії дотримання Росією норм міжнародного права, як того вимагає принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань, включаючи і «внутрішні» механізми здійснення міжнародного права [14] .Федеральний закон від 15 липня 1995 року № 101-ФЗ «Про міжнародні договори Російської Федерації [ 15] »(надалі« Закон про міжнародні договори ») конкретизує зазначене вище положення Конституції РФ (ч. 4 ст. 15). Відповідно до зазначених нормативних актів міжнародні договори РФ є складовою частиною правової системи РФ, підлягають безпосередньому застосуванню на території РФ, - при дотриманні умов їх застосовності, встановлених законодавством РФ. У разі конфлікту між нормою міжнародного договору РФ і законодавства РФ, договори мають пріоритет перед законом. Що стосується поняття «складова частина правової системи РФ», то необхідно відзначити, що йому в тексті ч. 4 ст. 15 Конституції відведена функція норми-принципу, що встановлює статус норм міжнародного права в праві РФ. Конституція РФ проголошує загальновизнані норми і принципи міжнародного права, а також міжнародні договори, учасником яких є Росія, правовими нормами, безпосередньо діючими на території РФ, що створюють права і накладають обов'язки на громадян і юридичних осіб РФ, а також на інших суб'єктів права, включно з органами держави. При цьому статус норм міжнародного права не визначається Конституцією в співвідношенні з рангом федеральних або федеральних конституційних законів або звичайних норм.

1.4.2 Співвідношення норм Конвенції 1982 і внутрішньодержавного законодавства Росії

Федеральним законом від 26 лютого 1997 № 30-ФЗ «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права та Угоди про здійснення Частини XI Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права». Конвенція ООН з морського права, підписана в місті Монтего-Бей 10 грудня 1982 року, і Угоду від 29 липня 1994 року про здійснення частини XI Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права були ратифіковані Російською Федерацією. Росією була здійснена наступна застереження до Конвенції 1982 року: «Російська Федерація заявляє, що відповідно до статті 298 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права вона не вживає передбачені в розділі 2 частини XV зазначеної Конвенції процедури, що ведуть до обов'язковим для сторін рішень, щодо суперечок, пов'язаних з тлумаченням або застосуванням статей 15, 74 і 83 Конвенції, що стосуються делімітації морських кордонів; суперечок, пов'язаних з історичними затоками; суперечок, що стосуються військової діяльності, включаючи військову діяльність державних суден і літальних апаратів, або суперечок, що стосуються діяльності по забезпеченню дотримання законів щодо здійснення суверенних прав і юрисдикції, а також спорів, щодо яких Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй здійснює функції відповідно до Статуту організації Об'єднаних Націй. Російська Федерація заявляє, що з урахуванням статей 309 і 310 Конвенції вона заперечує проти всіх декларацій і заяв, зроблених в минулому і можуть бути зробленими в майбутньому при підписанні, ратифікації Конвенції або при приєднанні до неї, а також з будь-якого іншого приводу у зв'язку з Конвенцією , які не відповідають положенням статті 310 Конвенції. Російська Федерація виходить з того, що зазначені декларації і заяви, в якій би формі вони не були зроблені і яке б найменування не мали, не можуть виключати або змінювати юридична дію положень Конвенції в їх застосуванні до бере участь у Конвенції, яким зроблені такі декларації і заяви, і тому не будуть враховуватися Російською Федерацією у відносинах з таким учасником Конвенції [16] ».У зазначеної застереження, досконалої в повній відповідності зі ст. ст. 298, 309 і 310 Конвенції 1982 року, Російська Федерація ще раз продемонструвала свою прихильність дотриманню міжнародного морського права.

Конвенція 1982 року є міжнародним договором РФ, правовий статус якого встановлюється відповідно до Закону про міжнародні договори. Безпосереднє дію Конвенції 1982 року на території РФ продиктовано зазначеними вище нормами Конституції РФ та інших норм законодавства РФ. Для встановлення статусу Конвенції 1982 року в правовій системі РФ в якості міжнародного договору РФ, необхідно проаналізувати Конвенцію на предмет її відповідності всім умовам безпосереднього застосування міжнародних договорів РФ.

Першою умовою є згода РФ на обов'язковість для неї цього міжнародного договору, причому в формі федерального закону.Відповідно до ст. 14 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів згода держави на обов'язковість для неї договору виражається ратифікацією, якщо сам договір передбачає, що така згода виражається ратифікацією. Норма ст. 306 Конвенції 1982 року передбачає ратифікацію в якості вираження згоди держави на обов'язковість для нього Конвенції. Таким чином, з прийняттям Федерального закону від 26 лютого 1997 № 30-ФЗ «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права та Угоди про здійснення Частини XI Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права», Російська Федерація належним чином висловила згоду на обов'язковість для неї Конвенції.

Друга обов'язкова умова безпосереднього дії Конвенції 1982 року на території РФ - вступ Конвенції в силу в міжнародно-правовому сенсі. Дана умова також виконано, оскільки Конвенція 1982 року вступила в силу 16-го листопада 1994 року по закінченні одного року з моменту здачі на зберігання депозитарію Конвенції шестидесятих ратифікаційної грамоти відповідно до ст. 308 Конвенції.

Третьою умовою безпосередньої дії і застосування міжнародного договору на території РФ відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону про міжнародні договори є офіційне опублікування договору. З моменту ратифікації та опублікування міжнародний договір РФ стає складовою частиною правової системи РФ. Офіційний текст Конвенції 1982 року був офіційно опублікований в Зборах Законодавства РФ.

Четверта умова безпосереднього дії міжнародних договорів РФ полягає в тому, що міжнародні договори РФ в тій мірі підлягають безпосередньому застосуванню на території РФ, в якій відсутня необхідність в прийнятті внутрішньодержавного акта для їх застосування. Конвенція 1982 року є міжнародним договором особливого характеру. Однією з її особливостей є те, що вона містить як норми прямої дії, так і положення, що вимагають прийняття внутрішньодержавного акта для їх застосування.

Не всі положення Конвенції 1982 року сформульовані таким чином, щоб встановити права та обов'язки для громадян і юридичних осіб держав-учасниць Конвенції. Висновок Конвенції 1982 року мало на меті встановлення балансу економічних інтересів, прав і обов'язків прибережних держав, держав, що не мають виходу до моря, а також всієї світової спільноти в питаннях використання морських просторів. Оскільки адресатами ряду положень Конвенції 1982 року є, в першу чергу, держави та інші суб'єкти міжнародного права, частина положень Конвенції не є самоісполнімим. Оскільки громадяни, юридичні особи, а також інші суб'єкти внутрішньодержавного права, не можуть безпосередньо бути носіями всіх прав і обов'язків, закріплених в Конвенції 1982 року, держави зобов'язані застосувати засоби внутрішньодержавної імплементації даного міжнародного договору з метою найбільш сумлінного виконання своїх зобов'язань відповідно до нього.

Виходячи з вищевикладеного, слід зробити висновок, що положення Конвенції 1982 року в тій мірі безпосередньо створюють права та обов'язки для суб'єктів внутрішньодержавного права РФ і підлягають безпосередньому застосуванню судами та іншими правозастосувальними органами РФ, в якій ці положення Конвенції не вимагають для їх застосування видання внутрішньодержавного акта , тобто є самоісполнімимі. На підставі наведених аргументів і аналізу законодавства РФ слід погодитися з точкою зору, що висувається в сучасній вітчизняній літературі з міжнародного морського права, згідно з якою Конвенція 1982 року має пряму дію на території РФ і підлягає безпосередньому застосуванню судами та іншими правозастосувальними органами РФ.

Що стосується статусу Конвенції в ієрархії норм правової системи РФ, то можна зробити наступний висновок. Відповідно до законодавства РФ (ч. 4 ст. 15 Конституції РФ), в разі виникнення суперечності між положенням міжнародного договору РФ і нормою внутрішньодержавного законодавства, застосуванню підлягає норма міжнародного договору РФ. Ряд норм Конвенції 1982 року визнаються основними принципами і нормами міжнародного публічного права. З цієї обставини випливає відповідний статус цих норм у правовій системі РФ. Такі норми Конвенції 1982 року як, наприклад, положення про поняття виключної економічної зони і континентального шельфу, автоматично, - в силу п. 4 ст. 15 Конституції РФ є інкорпорованими в правову систему РФ.

Статус цих звичайних норм міжнародного права визначається як пріоритетний по відношенню до норм законів РФ. На практиці відмінність статусу міжнародного договору і звичайна норма міжнародного права з точки зору Конституції РФ невелика. Наслідки щодо правового статусу та юридичної сили даних норм для РФ несуттєві, оскільки Російська Федерація є державою-учасницею Конвенції, а значить, пов'язана її положеннями як міжнародного договору.

1.4.3 Трансформація міжнародних норм Конвенції 1982 року і їх закріплення у внутрішньому праві Росії

Конвенція 1982 року є комплексний міжнародно-правовий договір, цілий ряд положень якого вимагає для їх здійснення (імплементації) прийняття внутрішньодержавних правових актів. Законодавство РФ розділяє міжнародно-правові договори на самоісполняющіеся і договори, які потребують прийняття внутрішньодержавного законодавства. Міжнародний договір РФ, що вимагає спеціального внутрішнього акту, не в змозі створювати права і обов'язки для громадян і юридичних осіб, для реалізації містяться в ньому норм необхідно видати конкретизують правові акти. Оскільки ряд положень Конвенції 1982 року не є самоісполнімимі, при імплементації її положень у правовій системі РФ особливе значення має імплементує законодавство.

Міжнародно-правові норми Конвенції 1982 року, що регулюють права та обов'язки держав, наприклад, у виключній економічній зоні та на континентальному шельфі, не є самоісполнімимі і вимагають, тому, для їх реалізації (імплементації) у внутрішньодержавних правових системах прийняття державами спеціального імплементаційного законодавства, що відтворює і розвиваючого відповідні положення Конвенції. Як умова належної імплементації норм Частин V і VI Конвенції 1982 року ця Конвенція висуває сумісність внутрішньодержавних законодавчих заходів з положеннями Конвенції про виняткову економічну зону і континентальний шельф.

Не викликає сумніву той факт, що прийняті в РФ нормативні акти, що регулює правовий режим морських просторів, орієнтується на положення Конвенції 1982 року. Уже в 1984 році, практично відразу після підписання Конвенції, Радянський Союз прийняв відповідний правовий акт, що регламентував ширину і правовий режим виняткової економічної зони СРСР в повній відповідності з положеннями Конвенції 1982 року [17]. З моменту набуття чинності цією Конвенцією 1982 року в силу і після її ратифікації РФ, правова реальність для російського законодавця змінилася настільки, наскільки виникли конкретні міжнародно-правові зобов'язання РФ по імплементації міжнародно-правових норм в морському законодавстві РФ.

Конвенція спирається на норми і термінологію Статуту ООН, встановлюючи в преамбулі, що кодифікація і прогресивний розвиток морського права, досягнуті в Конвенції, будуть сприяти зміцненню миру, безпеки, співробітництва та дружніх відносин між усіма державами відповідно до принципів справедливості і рівноправності, а також сприяти економічному та соціальному прогресу всіх народів світу відповідно до цілей і принципів ООН, викладеними в її Статуті. На положеннях п. 3 ст. 2 і п. 2 с. 33 Статуту ООН ґрунтуються і всі положення Конвенції щодо обов'язку держав - її учасників вирішувати будь-який спір між ними тільки мирними способами. Крім того, відповідно до ст. 301 Конвенції 1982 року при здійсненні своїх прав і виконанні своїх обов'язків відповідно до неї держави-учасниці зобов'язуються утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави або будь-яким іншим чином, несумісним з принципами міжнародного права, втіленими в Статуті ООН.

У цій главі було встановлено, що Конвенція 1982 року, будучи належним чином ратифікованим і опублікованим міжнародним договором РФ, представляє собою частину правової системи РФ, і в тій мірі безпосередньо створює права і обов'язки для суб'єктів внутрішньодержавного права РФ і підлягає безпосередньому застосуванню судами та іншими правозастосувальними органами РФ, в якій її положення є самоісполнімимі. Найважливішим висновком є ​​також і те, що Конвенція має пріоритет перед внутрішньодержавним законодавством РФ. У разі невідповідності норми закону РФ положення Конвенції або наявності законодавчої прогалини, безпосередньому застосуванню підлягає відповідне положення Конвенції 1982 року.

Необхідно відзначити, що з моменту набрання чинності Конвенцією 1982 року в силу для РФ був зроблений цілий ряд законодавчих кроків з імплементації її положень у внутрішньодержавному праві РФ. Належна імплементація Конвенції у внутрішньодержавному праві РФ немислима без прийняття спеціального законодавства, що імплементують Конвенцію в правовій системі РФ. Основною вимогою до характеру імплементації Конвенції в праві РФ виступає вимога про сумісності прийнятих законодавчих заходів з положеннями Конвенції 1982 року.

2 КЛАСИФІКАЦІЯ МОРСЬКИХ ПРОСТОРІВ

Простору морів і океанів на нашій планеті з міжнародно-правової точки зору поділяються на:

1) простору, що знаходяться під суверенітетом різних держав і складові територію кожного з них;

2) простору, на які не поширюється суверенітет жодної з держав.

Правовий статус будь-якого морського простору має великий вплив на порядок встановлення та утримання правового режиму, що регулює діяльність у даному просторі. При цьому враховуються і інші обставини, зокрема значення відповідного морського простору для комунікацій і різних видів співробітництва між державами.

До складу території країни, має морське узбережжя, входять частини моря, розташовані вздовж його берегів іменовані внутрішніми морськими водами і територіальним морем (або територіальними водами обидва терміни рівнозначні).

До складу території держав, які перебувають повністю з одного і більше архіпелагів, входять архіпелажние води, розташовані між островами всередині архіпелагу. Внутрішні морські води, територіальне море та архіпелажние води - лише невелика частина Світового, океану. Величезні простори морів і океанів за їх межами не входять до складу території і не підпорядковані суверенітету жодної з держав, тобто мають інший правовий статус. Однак класифікація морських просторів тільки на підставі їх правового статусу не носить вичерпного характеру. Як показує практика, два, а іноді і більше, морських простору, що мають однаковий правовий статус, тим не менш, мають різні правові режими, які регулюють в кожному з них відповідну діяльність. Так, наприклад правовий режим внутрішніх морських вод відрізняється від правового режиму територіального моря, а правовий режим архіпелажних вод не збігається з правовим режимом ні внутрішніх вод, ні територіального моря, хоча всі ці три частини морських вод вважаються відповідно водами прибережної держави, тобто мають однаковий правовий статус. Ще більш строкату картину можна спостерігати в рамках морських просторів, які не підпадають під суверенітет жодної з держав і знаходяться за межами територіальних вод. Вони складаються з районів, що відрізняються один від одного специфічним правовим режимом (Прилегла зона, виключна економічна зона, континентальний шельф). Зазначені обставини враховуються при класифікації морських просторів. Окремий вид морських просторів складають протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства. В їх межах знаходяться води, які мають не тільки різні правові режими, але і різний правовий статус. Тому самі ці протоки поділяються на ряд категорій. Своєрідна ситуація з деякими найважливішими морськими каналами. Вони, будучи штучними спорудами прибережної держави і його внутрішніми водами, зважаючи на велике значення для міжнародного судноплавства підпорядковані специфічного міжнародно-правовому режиму. Таким чином, правова класифікація морських просторів повинна здійснюватися з урахуванням правового статусу та особливостей правового режиму конкретного морського простору. Цей підхід відповідає історично сформованою традицією і в своїй основі спирається також на Конвенцію з морського права 1982 року.

2.1 Поняття внутрішніх морських вод

До складу території кожної держави, яка має морське узбережжя, входять внутрішні морські води.

Внутрішні морські води - це морські простори, що входять до складу території прибережної держави і розташовані в бік берега від вихідних ліній, від яких відраховується ширина територіального моря.

Внутрішніми морськими водами прибережної держави вважаються: 1) акваторії портів, обмежені лінією, що проходить через найбільш віддалені у бік моря точки гідротехнічних та інших споруд портів; 2) моря, повністю оточені сушею одного і того ж держави (наприклад, Аральське море), а також моря, все узбережжя яких і обидва береги з'єднання з іншим морем (або океаном) належать одному і тому ж державі (наприклад, Азовське море. Біле море); 3) морські бухти, губи, лимани і затоки, береги яких належать одній і тій самій державі і ширина входу в які не перевищує 24 морських миль. Якщо ширина входу в затоку більше 24 морських миль, то для відліку внутрішніх вод в цьому затоці проводиться пряма вихідна лінія в 24 морські милі всередині затоки від берега до берега, але таким чином, щоб нею було відмежоване якомога більше водний простір. Це ж правило застосовується до морських бухт, губ і лиманів. До складу державної території деяких морських держав входять також історичні води. Зокрема, Конвенція про територіальне море та прилеглу зону і Конвенція ООН з морського права підтверджують міжнародну практику, згідно з якою деякі затоки, незалежно від ширини входу, вважаються внутрішніми водами прибережної держави в силу історичної традиції. Такі затоки називаються «історичними».

Федеральний закон «Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації» передбачає, що внутрішні води складають води «заток, бухт, губ і лиманів, морів і проток з шириною входу в них більш ніж 24 морські милі, які історично належать Російської Федерації, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України і публікується в Повідомлення мореплавцям [18] ».

До них, наприклад, відноситься затоку Петра Великого на Далекому Сході Росії до лінії, що з'єднує гирлі річки Тюмень-Ула з мисом Поворотний (ширина входу 102 морські милі). Канада вважає історичними водами Гудзонова затока (ширина входу близько 50 морських миль); Норвегія - Вернигора-фьорд (ширина входу 30 морських миль) і Вест-фіорд; Туніс - Габесскій затоку (ширина входу 50 морських миль).

Внутрішні морські води перебувають під виключним суверенітетом прибережної держави. Правовий режим внутрішніх морських вод встановлюється прибережним державою на його розсуд. Зокрема, судноплавство і рибальство в таких водах, а також наукова і дослідницька діяльність регулюються виключно законами і правилами прибережної держави, яке також встановлює навігаційні, портові, митні, санітарні, фіскальні та інші правила. У цих водах іноземцям заборонено займатися будь-якими промислами і дослідницькою діяльністю без спеціального дозволу. Захід у внутрішні води іноземних судів проводиться в дозвільному порядку, за винятком вимушеного заходу (при аварії, стихійне лихо, для надання термінової медичної допомоги хворому).

На діяння, вчинені у внутрішніх водах на іноземних невійськових судах, поширюється юрисдикція прибережної держави (якщо інше не встановлено міжнародним договором - наприклад, угодами про торговельне судноплавство). Імунітетом від юрисдикції прибережної держави користуються лише іноземні військові кораблі, що знаходяться у внутрішніх водах за згодою прибережної держави.

2.1.1 Порядок заходження іноземних суден у морські порти

Води морських портів - частина внутрішніх морських вод прибережної держави. Як сказано в ст. 11 Конвенції ООН з морського права, «найбільш видатні в море постійні портові споруди, які є складовою частиною системи даного порту, розглядаються як частина берега». Зважаючи на це акваторія морського порту виявляється як би оточеній берегами прибережної держави. Прибережне держава має право сама визначати порядок доступу в свої порти судів інших країн, а також правовий режим їх перебування там. Воно вирішує, відкривати чи ні ті чи інші з своїх портів для заходу іноземних суден. Це положення отримало відображення в укладеної в 1923 році в Женеві Конвенції про режим морських портів. У деяких доктринах іноді зустрічається думка про те, що морські торгові порти повинні залишатися відкритими для всіх держав, і торгові судна всіх країн мають право заходу в будь-який морський порт, службовець для зовнішньої торгівлі. Однак ця точка зору не відповідає сучасному стану міжнародного морського права. Практика держав заснована на повазі до повного суверенітету прибережної держави над його внутрішніми морськими водами, включаючи морські порти. Саме цим пояснюється та обставина, що ні Конвенція про територіальне море та прилеглу зону, ні Конвенція ООН з морського права, учасники якої усвідомлюють, як зазначено в її преамбулі, «тісний взаємозв'язок проблем морського простору і необхідність розглядати їх як єдине ціле», не встановлюють , проте правового режиму внутрішніх морських вод в цілому або будь-якої їх частини. Встановлення зазначеного правового режиму є суверенною прерогативою прибережної держави. Такий же прерогативою є право прибережної держави оголошувати будь-який свій порт відкритим чи закритим для заходу іноземних суден. Однак в інтересах підтримання та розвитку міжнародних економічних та інших відносин прибережні держави зазвичай відкривають багато зі своїх портів для вільного заходу іноземних невійськових суден незалежно від їх прапорів і дискримінації, а також укладають з деяких питань, що стосуються перебування іноземних судів в них, міжнародні угоди. Як правило, для відвідування відкритих портів не потрібно запитувати у влади прибережної держави дозвіл на заходження або направляти їм повідомлення про це. У морські порти, що не оголошені відкритими, заходження іноземних суден допускається тільки з дозволу влади прибережної держави, отриманого в порядку, встановленому цією державою. Виняток допускається, як показує загальна практика і, отже, міжнародний звичай, тільки в випадках вимушеного заходу судна (аварія, необхідність у медичній допомозі та ін.). Положення про вимушене заходження, містяться в ст. 9 Закону про внутрішні води і в пп. 72-79 Правил мореплавання. Вимушений заходження іноземного судна, військового корабля або іншого державного судна в морський порт - візит, який здійснюється в силу наступних надзвичайних обставин: аварії, стихійного лиха або сильного шторму, що загрожує безпеці іноземного судна, корабля або іншого державного судна; льодоходу або льодових умов, що загрожують цим судам і кораблям; буксирування пошкодженого судна або корабля; доставки врятованих людей; необхідності надання термінової медичної допомоги члену екіпажу або пасажиру; інших надзвичайних обставин.

Російське законодавство знаходиться в повній відповідності з міжнародним звичаєм - правом вимушеного заходу в морські порти користуються всі іноземні судна і кораблі без якої б то не було дискримінації відповідно до норм міжнародного права.

За припинення дії обставин, що викликали вимушений візит, іноземне судно (військовий корабель) зобов'язана залишити морський порт після отримання дозволу на вихід у капітана морського порту за погодженням з посадовою особою ФПС ФСБ Росії і ФТС Росії.

В останні роки в зв'язку з виниклою загрозою забруднення морського середовища, появою суден з ядерними двигунами, збільшеною інтенсивністю морського судноплавства і по деяких інших міркувань прибережні держави стали приймати правила, які або обмежують захід у відкриті порти деяких категорій іноземних судів, або ж встановлюють певні умови , без виконання яких іноземне судно може бути не допущено у відкритий морський порт. Так, законодавством Швеції, Данії, Фінляндії, Марокко та інших країн запроваджено дозвільний порядок для заходу в їх порти державних некомерційних суден. Природно, міжнародне право не може всупереч згодою держав обмежувати законні прояви суверенної волі держав, включаючи їх право на регулювання допуску іноземних судів у свої порти. Таке правомочність випливає з п. 3 ст. 211 Конвенції ООН з морського права, який передбачає право держав встановлювати «особливі вимоги для запобігання, скорочення і збереження під контролем забруднення морського середовища в якості умови для заходу іноземних суден в їхні порти чи внутрішні води і для зупинки у їх прибережних терміналів». Це право закріплено також у ряді інших міжнародних угод, зокрема в Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, гол. VIII якої вимагає, щоб іноземні ядерні суду перед заходом в порт представляли прибережному державі інформацію про безпеку такого заходу. Якщо прибережна держава визнає, що візит атомного судна становить загрозу для водних шляхів або навколишнього морського середовища і т. Д., То воно може не допустити таке судно в свій порт. Однак, характеризуючи суверенне право прибережної держави не допускати заходу іноземних суден у його морські порти в порядку попередження будь-якого порушення умов, на яких ці судна допускаються їм у свої порти і внутрішні води, потрібно мати на увазі, що це право не здійснюється довільно. Умови допуску іноземних судів у порти формулюються у відповідних законах і правилах прибережного держави, публікованих їм у «Повідомлення мореплавцям» або іншим належним чином. Природно, що прибережна держава не може виходити за рамки встановлених ним самим приписів. Разом з тим, оскільки прибережна держава відкриває свої порти для міжнародного спілкування і в інтересах розвитку міжнародного співробітництва, зазначені закони і правила повинні прийматися з урахуванням як загальноприйнятих міжнародних стандартів і практики, так і інтересів міжнародного співробітництва, в тому числі і щодо регулювання допуску іноземних суден в порти та поводження з ними там без будь-якої дискримінації. В іншому випадку такі закони і правила не тільки не будуть відповідати інтересам рівноправного міжнародного співробітництва, але й здатні завдати йому шкоди. Цілком очевидно, що «вибіркові» заборони на заходження іноземних суден у відкриті для міжнародного судноплавства порти за політичними мотивами ведуть до підриву принципу міжнародного співробітництва і є актами дискримінації, суперечать принципу суверенної рівності і рівноправності держав. На цьому терені, як відомо, систематично виявляють себе США і деякі з їхніх союзників. Протягом багатьох років американська влада заносили в «чорні списки» морські судна, котрі відвідували порти Куби, і на цій підставі не допускали їх до портів США. В даний час в порти США заборонений доступ суден, що плавають під прапором Албанії, Куби, Кампучії, КНДР і В'єтнаму, а для суден, що мають національність держав - учасників Варшавського Договору, захід заборонений в 11 американських портів. При цьому для судів ряду соціалістичних країн встановлено вимога завчасного запиту про дозвіл на заходження навіть у відкриті для них порти. Деякі держави вимагають отримання попереднього дозволу для заходу в свої порти науково-дослідних або криголамних суден. Зазначені вимоги явно розходяться з положеннями Конвенції ООН з морського права, яка встановлює, що прибережні держави вживають заходів для полегшення доступу до своєї гавані і сприяння в наданні допомоги морським дослідницьким судам, хто виконує положення конвенції (ст. 255).

Правовий режим перебування іноземних торгових суден в порту визначається або відповідною угодою між державою прапора судна і державою порту (про торгівлю і мореплавання) або нормами міжнародного звичаєвого права (на загальних підставах) без будь-якої дискримінації прапорів.Договірний порядок передбачає, як правило, один з двох видів режиму: національний режим (нарівні з національними судами держави порту) або режим найбільшого сприяння, коли представляються умови не гірші, ніж ті, якими користуються суду будь-якої третьої держави.

Іноземне торгове судно і екіпаж (пасажири) в порту підпадають під дію кримінальної, цивільної та адміністративної юрисдикції держави порту.

Договірна та звичайна практика свідчить про те, що кримінальна юрисдикція прибережної держави не застосовується, якщо: вчинено проступок, який стосується лише іноземне судно і його екіпаж; наслідки правопорушення не поширюються на територію держави порту, не зачіпають громадський порядок і безпеку прибережної держави; правопорушення за законами держави порту не є тяжким злочином; правопорушення не пов'язане з незаконною торгівлею і поширенням наркотиків і психотропних речовин; до місцевій владі не надійшло прохання про допомогу з боку капітана судна або консула держави прапора судна.

Іноземні судна не мають права надавати притулок особам, переслідуваним місцевою владою за скоєні злочини. Про застосування кримінальної юрисдикції щодо судна і його екіпажу (пасажирів) ставиться до відома консул держави прапора судна.

Цивільна юрисдикція може здійснюватися за різними цивільно-правовими підставами (відшкодування шкоди, рятування майна і судна, неналежне виконання договірних зобов'язань) і може включати в себе арешт торгового судна в забезпечення позовних вимог або виконання судових або арбітражних рішень. Постанова про накладення арешту має бути винесено судом з інформуванням консула держави прапора судна.

Адміністративна юрисдикція здійснюється по відношенню до всіх іноземних невійськових суден з урахуванням національних правил і діючих міжнародних конвенцій, що стосуються посадки і висадки пасажирів, вантажно-розвантажувальних робіт, збору мит і податків, здійснення митного огляду та санітарного контролю, запобігання забруднення морського середовища [19]. Якщо судно, яке перебуває в порту, порушує застосовні міжнародні норми і стандарти, що стосуються придатності судів для плавання, і тим самим створюють загрозу заподіяння шкоди морської середовищі, місцева влада приймають в тій мірі, в якій це практично можливо, адміністративні заходи, щоб запобігти виходу даного судна в море. Йому може бути дозволено лише перейти на найближчу підходящу судноремонтну верф для усунення причин порушення, після чого судну негайно дозволяють продовжити свій шлях [20].

Що стосується військових кораблів, то, як і в будь-яку частину внутрішніх морських вод, в морські порти, в тому числі відкриті, зазначені кораблі можуть заходити після отримання попереднього дозволу або запрошення (наприклад, нанести візит ввічливості) прибережного держави або, якщо законодавство прибережної держави це допускає, після попереднього повідомлення. Прибережне держава може встановлювати число і клас (так само як порядок і термін перебування) іноземних військових кораблів, що допускаються в його порти. У Російському порту допускається одночасне перебування не більше трьох іноземних військових кораблів до семи діб.

Кримінальна та цивільна юрисдикція держави порту не поширюється на військові кораблі та інші державні судна, які експлуатуються в некомерційних цілях. Військовим кораблям, що порушує правила порту, що стосуються порядку заходження в порт і перебування в ньому, може бути запропоновано покинути порт. Всі суперечки між військовим кораблем і місцевою владою вирішуються в дипломатичному порядку. Військовий корабель звільняється від митного огляду та санітарного контролю.

Слід зазначити, що до теперішнього часу немає єдиної думки про право заходу суден у морські порти. Всі судження, висловлені з цього питання, можна розділити на дві групи:

1. Прибережна держава, володіючи необмеженою суверенітетом над внутрішніми водами, може заборонити заходження іноземних суден до будь-якої зі своїх портів, а також закривати всі свої порти в будь-який час. Виняток становить лише засноване на міжнародно-правовому звичаї право вимушеного заходу при лихо.

2. У мирний час морські торгові порти повинні залишатися відкритими для зовнішньої торгівлі. Згідно загальновизнаного положення міжнародного права торгові судна всіх держав мають право доступу в будь-який порт, службовець для зовнішньої торгівлі. Як перша, так і друга точки зору мають авторитетних прихильників [21].

Розвиток економічних зв'язків і необхідність створення максимально сприятливих умов для торгового мореплавання змушують прибережні держави здійснювати свій суверенітет в портах з урахуванням ситуації, що світовій практики, яка спрямована на полегшення процедури заходу і перебування іноземних торгових суден в порту.

2.2 Територіальне море і прилегла зона

Поняття «територіальне море», або «територіальні води», виникло в той же історичний період, що і поняття «вільне море», або «відкрите море». Поширення суверенітету прибережної держави на примикає до його берегів морської пояс, званий територіальним морем визначили ряд обставин. Безпека держави вимагає можливості захищати свої берегові володіння з боку моря. Для забезпечення своїх комерційних, фіскальних і політичних інтересів прибережна держава повинна мати можливість нагляду над усіма судами, які входять в його територіальні води, які залишають їх або таким стає на якір в цих водах. Держава також повинна мати виключне право на експлуатацію морських ресурсів в межах територіального моря, які необхідні для існування і благополуччя населення, що проживає на його терріторіі.Терріторіальное море як інститут міжнародного права має тривалу історію розвитку. Спори про правовий статус і юридичну природу територіальних вод йшли з кінця XIX в. Одні юристи-міжнародники вважали, що над територіальним морем прибережна держава має право повного суверенітету, інші ж стверджували, що суверенітет обмежений. Женевська Конвенція про територіальне море та прилеглу зону, розроблена в 1958 році, містить обґрунтовані і відповідають інтересам прибережних держав положення про те, що суверенітет держави поширюється за межі його сухопутної території і його внутрішніх вод на морський пояс, що примикає до його березі, званий територіальним морем , а також на повітряний простір над ним, так само як на поверхню і надра його дна (ст.1,2 Конвенції). Таким чином, Конвенція розглядає територіальне море як складову частину державної території, що дає прибережному державі чіткі правові підстави для захисту його інтересів. У той же час Женевська Конвенція враховує зацікавленість інших держав у використанні просторів територіального моря, в межах яких знаходяться морські шляхи, вельми зручні для суден в навігаційному і комерційному відношенні. Зважаючи на це в Конвенції визнається право мирного проходу іноземних суден через територіальне море при дотриманні встановлених умов, що гарантують повагу інтересів прибережної держави з боку перетинають його територіальне море іноземних суден (ст. 14-23 Конвенції). Положення Конвенції про правовий статус територіального моря в подальшому не зазнали, по суті, ніяких змін і увійшли в текст прийнятої в 1982 році Конвенції ООН з морського права, яка зберегла традиційний правовий статус територіальних вод.

2.2.1 Поняття і значення територіального моря

Відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 р територіальне море - це прибережний морський пояс шириною до 12 морських миль, який входить до складу території прибережної держави і знаходиться під його суверенітетом з урахуванням загальноприйнятих норм міжнародного права. У Конвенції прописано, що «кожна держава має право встановлювати ширину свого територіального моря до межі, що не перевищує 12 морських миль, відміряється від вихідних ліній, визначених відповідно до цієї Конвенції» [22]. Цими вихідними лініями є: лінія найбільшого відпливу вздовж берега, зазначена на морських картах; пряма лінія, що з'єднує найбільш віддалені у бік моря точки островів, рифів, скель в місцях, де берегова лінія глибоко порізана і звивиста або де є вздовж берега і в безпосередній близькості до нього ланцюг островів; пряма лінія, проведена поперек гирла річки, безпосередньо впадає в море, між точками на її берегах, максимально виступаючими в море при найбільшому відпливу; пряма лінія, що не перевищує 24 морських миль, що з'єднує точки найбільшого відпливу пунктів природного входу в затоку або в протоку між островами і материком, берега яких належать Російської Федерації; система прямих вихідних ліній довжиною більш ніж 24 морські милі, що з'єднують пункти природного входу в затоку або в протоку між островами або між островами і материком, історично належать Росії.

На територіальне море, на повітряний простір над ним, а також на його дно і надра поширюється суверенітет прибережної держави. Виходячи з цього, воно має право в територіальних водах на захист своєї безпеки; вправі встановлювати закони і правила щодо безпеки судноплавства та регулювання руху суден; захисту навігаційних засобів і устаткування; захисту кабелів і трубопроводів; збереження ресурсів моря; запобігання порушенню рибальських, митних, фіскальних, імміграційних і санітарних правил прибережної держави, збереження навколишнього середовища; правил, що стосуються морських наукових досліджень і гідрографічних зйомок. У свою чергу, іноземні судна, поважаючи суверенітет прибережної держави в територіальних водах, зобов'язані дотримуватись законів і правил прибережної держави; не повинні порушувати його світ, добрий порядок і безпеку [23].

2.2.2 Межа і ширина територіального моря

Існують три основні способи відліку територіальних вод: 1) від лінії найбільшого відпливу вздовж берега прибережної держави; 2) якщо берегова лінія звивиста або порізана чи поблизу від берега є ланцюг островів, застосовується метод прямих вихідних ліній, що з'єднують найбільш видатні в море точки берега й островів ; 3) від внутрішніх морських вод.Конвенція ООН з морського права передбачає, що «нормальною вихідною лінією для вимірювання ширини територіального моря є лінія найбільшого відпливу вздовж берега, зазначена на офі ціально визнаних прибережною державою морських картах великого масштабу ». У місцях, де берегова лінія глибоко порізана і звивиста або де є вздовж берега або в безпосередній близькості до нього ланцюг островів, для проведення вихідної лінії, від якої відміряється ширина територіального моря, може застосовуватися метод прямих вихідних ліній, що з'єднують відповідні точки. При проведенні таких вихідних ліній не допускається помітних відхилень від загального напрямку берега, а ділянки моря, що лежать з внутрішньої сторони цих ліній, повинні бути досить тісно пов'язані з береговою територією, щоб на них міг бути поширений режим внутрішніх вод. Найбільш видатні в море портові споруди, які є складовою частиною системи даного порту, розглядаються як частина берега. Але прибережні установки і штучні острови не зважають постійними портовими спорудами. Рейди, якими зазвичай користуються для навантаження, розвантаження і якірної стоянки суден і які інакше були б розташовані цілком або частково за зовнішньою межею територіального моря, включаються в територіальне море.Конвенція ООН з морського права передбачає, що острови мають власне територіальне море. Це означає, що якщо, наприклад, відстань, що відділяє острів від континентальної або острівної території одного і того ж прибережної держави, перевершує подвійну ширину територіального моря цієї ж держави, то територіальне море острова буде відокремленим від територіального моря континентальної або інший острівної території. Два пояса будуть стикатися, якщо таку відстань дорівнюватиме подвійній ширині, і вони частково перекриють один одного, коли ця відстань менше подвійної шіріни.Внешней кордоном територіального моря є лінія, кожна точка якої знаходиться від найближчої точки прямої вихідної лінії на відстані, рівному ширині територіального моря Ширина територіального моря у переважної більшості держав становить 12 морських міль.Боковая межа територіальних вод суміжних держав, а також кордони територіального моря проти волежащіх держав, береги яких знаходяться один від одного на відстані менше ніж на 24 миль, визначається міжнародними договорами [24].

2.2.3 Мирний прохід іноземних суден через територіальне море

Права прибережної держави в територіальному морі є наслідком його суверенітету над цим простором і тому за своєю природою не можуть розглядатися інакше, як суверенні. Отже, діяльність іноземних держав і їхніх громадян в територіальному морі здійснюється за згодою прибережної держави і під його винятковим контролем. Однак обсяг суверенних прав, що належать прибережному державі і здійснюваних ним над територіальним морем, є менш повним, ніж обсяг суверенних прав, якими воно користується в своїх внутрішніх морських водах.

З суверенних прав прибережної держави над територіальним морем на законних підставах дозволяють винятки - право мирного проходу іноземних суден. Це право може здійснюватися за умови дотримання іноземними судами відповідних юридичних положень. Прибережне держава не має права перешкоджати мирному проходу через територіальне море іноземних суден, що не порушують ці положення. Іноземні судна, іноземні кораблі та інші державні судна, здійснюючи право мирного проходу через територіальне море Росії, повинні дотримуватися законодавства Російської Федерації і правила, які стосуються мирному проходу [25].

Під мирним проходом розуміється плавання суден через територіальні води прибережних держав або з метою перетнути ці води, не заходячи у внутрішні води або не стаючи на рейді або біля портової споруди за межами внутрішніх вод, або з метою пройти у внутрішні води або вийти з них у відкрите море, або стати на такому рейді або у такої споруди. Суду всіх держав, як прибережних, так і не мають виходу до моря, користуються правом мирного проходу. Прохід повинен бути безперервним і швидким. Постановка на якір допустима, якщо це пов'язано зі звичайним плаванням або необхідно внаслідок непереборної сили або для надання допомоги потерпілим. Прохід є мирним, якщо ним не порушується мир, добрий порядок або безпеку прибережної держави. До таких порушень відносяться загроза силою або її застосування проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності прибережної держави, проведення маневрів або навчань, збір інформації або пропаганда на шкоду обороні або безпеці прибережної держави, використання літальних апаратів, вантажопасажирські операції всупереч законам і правилам прибережної держави, акти забруднення, рибальська або дослідницька діяльність, яка не має прямого відношення до проходу. Підводні човни повинні здійснювати мирний прохід, слідуючи на поверхні. Прибережне держава може вживати заходів для недопущення проходу, що не є мирним. Воно може зажадати, щоб військовий корабель негайно покинув його територіальні води, якщо їм не дотримуються закони і правила прибережної держави, що стосуються проходу через такі води, і ігнорується вимога про їх дотримання. Прибережне держава може тимчасово припиняти в певних районах здійснення права мирного проходу, якщо це істотно важливо для охорони його безпеки.

Користуючись правом мирного проходу, іноземні судна повинні дотримуватись законів і правил прибережної держави, що стосуються безпеки судноплавства та регулювання руху суден, захисту навігаційних засобів, кабелів і трубопроводів, рибальства, охорони навколишнього середовища від забруднення, морських наукових досліджень, а також його митні, податкові, імміграційні та санітарні закони і правила. Прибережна держава не повинна пред'являти до іноземним судам вимоги, які на практиці зводяться до позбавлення їх права мирного проходу або порушення цього права, або допускати дискримінацію по відношенню до суден будь-якої держави.

Іноземні судна, іноземні військові кораблі та інші державні судна, що проходять через територіальне море, не обкладаються ніякими зборами, за винятком зборів, що є платою за надання тієї чи іншої послуги, які стягуються без дискримінації.

Прибережне держава у разі необхідності і з урахуванням безпеки судноплавства може вимагати від іноземних суден, що здійснюють право мирного проходу через його територіальне море, користуватися такими морськими коридорами і схемами поділу руху, які воно може встановити або наказати для регулювання проходу суден [26]. Зокрема, щодо танкерів, суден з ядерними двигунами і суден, що перевозять ядерні та інші небезпечні або отруйні за своєю природою речовини або матеріали, може бути висунута вимога слідувати за такими морськими коридорами. Визначаючи порядок встановлення морських коридорів і схем поділу руху, закон обмежується положеннями про те, що вони «розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань оборони, затверджуються Урядом РФ і публікуються в« Повідомлення мореплавцям »[27].

Згідно із законодавством РФ, мирний прохід іноземних військових кораблів з метою перетину територіальних вод РФ без заходу в російські внутрішні води допускається за маршрутами, зазвичай використовуються для міжнародного судноплавства. До таких маршрутах віднесені дві системи розподілу руху в Балтійському морі, дві - в Охотському морі і одна - в Японському морі.

Прибережне держава в певних випадках здійснює на борту іноземного судна, що проходить через його територіальне море, кримінальну, цивільну та адміністративну юрисдикцію.

Відповідно до Конвенції з морського права від 10 грудня 1982 р прибережна держава має право вживати необхідних заходів для попередження будь-якого порушення умов, на яких судна, що прямують у внутрішні води або використовують портові споруди за межами внутрішніх вод, допускаються у внутрішні води і використовують портові споруди [ 28].

Кримінальна юрисдикція Російської Федерації не здійснюється на борту іноземного судна, що проходить через територіальне море, для арешту будь-якої особи чи проведення розслідування у зв'язку з будь-яким злочином, вчиненим на борту судна під час його проходу. Винятком є ​​такі випадки: якщо наслідки такого злочину поширюються на територію Російської Федерації; воно порушує спокій в Російській Федерації або добрий порядок в територіальному морі; капітан судна, дипломатичний агент або консульська посадова особа держави прапора звернеться до посадових осіб федеральних органів виконавчої влади або посадових осіб органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації з проханням про надання допомоги; такі заходи необхідні для припинення незаконної торгівлі наркотичними засобами або психотропними речовинами [29].

Якщо судно здійснює прохід через територіальне море після виходу з російського морського порту (з внутрішніх морських вод), то зазначені вище обмеження кримінальної юрисдикції не застосовуються. Кримінальна юрисдикція при проході застосовується і в тих випадках, коли судно порушило закони і правила, що стосуються захисту і збереження морського середовища, встановлені для виняткової економічної зони і континентального шельфу Російської Федерації. У відповідних ситуаціях на прохання капітана іноземного судна повідомляється дипломатичний агент або консульська посадова особа держави прапора до вжиття будь-яких заходів. Згідно п. 4 ст. 27 Конвенції ООН 1982 р, вирішуючи питання про те, чи слід взагалі і яким чином провести арешт, місцева влада повинні приділяти належну увагу інтереси судноплавства. Хоча зазначене положення в Законі про внутрішні води відсутня, не викликає сумніву, що відповідні посадові особи повинні керуватися цим принципом при вирішенні питання про втручання і застосуванні юрисдикції Російської Федерації.

Що стосується цивільної юрисдикції, то вона можлива в разі, якщо мова йде про зобов'язання або відповідальності, пов'язаних з проходом через води прибережної держави.

Адміністративна юрисдикція прибережної держави здійснюється в територіальних водах в повному обсязі до всіх без винятку судам, в тому числі і здійснює мирний прохід.

При порушенні військовим кораблем законів прибережної держави воно може зажадати негайного виходу з територіального моря. Не тільки військові кораблі, а й інші державні судна, що не експлуатуються в комерційних цілях, мають імунітет. Відповідальність за заподіяну ними шкоду несе держава прапора.

2.2.4 Прилегла зона

Починаючи з середини XIX століття деякі країни, у яких ширина територіального моря складала від 3 до 6 морських миль, стали встановлювати додаткову морську зону за межами свого територіального моря для здійснення в ній контролю з метою забезпечення виконання іноземними судами імміграційних, митних, фіскальних і санітарних правил . Такі зони, прилеглі до морської території прибережної держави, отримали назву прилеглих зон.

Суверенітет прибережної держави на ці зони не поширюється, і вони зберегли статус відкритого моря. Оскільки такі зони створювалися для конкретних і чітко названих цілей, а також не виходили за межі 12 морських миль, то їх встановлення не викликало заперечень.

Право прибережної держави встановлювати прилеглу зону в такому вигляді і в межах до 12 морських миль отримало закріплення в Конвенції про територіальне море та прилеглу зону 1958 року (ст. 24).

Конвенція ООН з морського права 1982 року також визнає право прибережної держави на прилеглу зону, в якій воно може здійснювати контроль, необхідний для: а) запобігання порушенню митних, фіскальних, імміграційних або санітарних законів і правил в межах її території або територіального моря; б) покарання за порушення вищезгаданих законів і правил, здійснене в межах її території або територіального моря (п. 1 ст. 33).

Однак Конвенція ООН з морського права, на відміну від Конвенції про територіальне море та прилеглу зону, вказує, що прилегла зона не може поширюватися за межі 24 морських миль, що обчислюються від вихідних ліній для виміру ширини територіального моря. Це означає, що прилягає зону можуть встановлювати також і ті держави, у яких ширина територіального моря досягає 12 морських миль.

Прилегла зона - смуга відкритого моря, прилегла до територіального моря держави, в якій воно здійснює спеціалізовану юрисдикцію. Справа в тому, що бистроходность сучасних судів не дає можливість забезпечити надійний контроль за ними в межах територіальних вод. Тому прибережному державі надано право контролю у додатковій смузі для запобігання порушень його митних, фіскальних, імміграційних або санітарних норм у межах його території, включаючи територіальне море. Відповідно говорять про митної, фіскальної, імміграційної, санітарній зоні. Міжнародне право розширює юрисдикцію держави в ім'я забезпечення його інтересів. Ширина прилеглої зони визначається державою, але не може бути більше 24 миль, які відраховуються від тих самих вихідних ліній, що і територіальні води. Інакше кажучи, останні як би включаються в прилеглу зону, але зі своїм режимом.

Прилегла зона РФ - морський пояс, який розташований за межами територіального моря РФ, прилягає до нього і зовнішня межа якого знаходиться на відстані 24 морських миль, відміряється від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря.

Делімітація прилеглої зони між Україною і Російською Федерацією та державами, узбережжя яких протіволежат узбережжю РФ або є суміжними з узбережжям РФ, здійснюється відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародними договорами РФ (ст.22 Федерального закону «Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації »).

У прилеглій зоні Російська Федерація здійснює контроль, необхідний для:

1) запобігання порушенням митних, фіскальних, імміграційних або санітарних правил, встановлених законами України та іншими нормативно-правовими актами РФ, що діють на території РФ, включаючи територіальне море;

2) покарання за порушення зазначених законів і правил, здійснене на території РФ, включаючи територіальне море.

У прилеглій зоні Росія вживає заходів, необхідних для запобігання вищевказаних порушень і затримання винних, включаючи переслідування по гарячих слідах, зупинку, огляд і затримання всіх іноземних суден-порушників (за винятком військових кораблів та інших державних суден, що експлуатуються в некомерційних цілях), відповідно до законодавства РФ і нормами міжнародного права (ст.23 Федерального закону «Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації»).

2.3 Виняткова економічна зона

Питання про створення виняткової економічної зони за межами територіального моря в прилеглому безпосередньо до нього районі відкритого моря виник на рубежі 60 - 70-х років минулого століття. Ініціатива постановки його виходила від країн, що розвиваються, які вважали, що в сформованих умовах величезного технічного і економічного переваги розвинених держав принцип свободи рибальства і видобутку корисних копалин у відкритому морі не відповідає інтересам країн «третього світу» і вигідний тільки морським державам, які мають необхідні економічні і технічні можливості, а також великий і сучасний рибальський флот. На їхню думку, збереження свободи рибальства та інших промислів було б, несумісне з ідеєю створення нового, справедливого і рівноправного економічного порядку в міжнародних відносинах. Після певного періоду заперечень і коливань, що триває близько трьох років, великі морські держави взяли в 1974 році концепцію виключної економічної зони за умови вирішення питань морського права, що розглядалися III Конференцією ООН з морського права, на взаємоприйнятної основі. Такі взаємоприйнятні рішення в результаті багаторічних зусиль були знайдені Конференцією і включено нею до Конвенції ООН з морського права 1982 року. Виникнення, становлення і розвиток правового інституту виключної економічної зони є процес, який був результатом, з одного боку, підвищення значення інтересів країн, що розвиваються і, з іншого боку, послідовного прогресивного розвитку міжнародного права в післявоєнний період двадцятого століття в цілому.

Відповідно до ст. 55 Конвенції 1982 року виняткова економічна зона являє собою район, що знаходиться за межами територіального моря і прилеглий до нього, який підпадає під встановлений у цій частині особливий правовий режим, згідно з яким права і юрисдикція прибережної держави і права та свободи інших держав регулюються відповідними положеннями Конвенції. Відповідно до ст. 57 Конвенції 1982 року ширина виключної економічної зони не повинна перевищувати 200 морських миль, що обчислюються від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря. Визначення виключної економічної зони сформульовано таким чином, щоб забезпечити баланс основних прав і інтересів прибережного та інших держав, що становить істота режиму виключної економічної зони [30].

В силу принципу суверенної рівності держав жодна держава не має права в односторонньому порядку нав'язувати іншому будь-які обов'язки, оскільки наявність зобов'язання для держави залежить від його згоди на його виконання [31]. Тому тільки в силу одностороннього волевиявлення самого прибережної держави воно може взяти на себе зобов'язання, передбачені нормами Конвенції 1982 року про виняткову економічну зону. До тих пір, поки прибережне держава проголосила своєї виключної економічної зони, морська зона, прилегла до його територіального моря повинна підкорятися правовим режимом відкритого моря.

Предметом гострих дискусій на Третій Конференції ООН з морського права стало питання про правову природу виключної економічної зони. Спори щодо правової природи цієї зони між прихильниками концепції приналежності виключної економічної зони до територіального моря, з одного боку, і прихильниками концепції відкритого моря, з іншого боку, не вщухають досі. Незважаючи на те, що, на думку більшості вчених Конвенція 1982 року виключає тлумачення правової природи виключної економічної зони в сенсі її приналежності до територіального моря, ряд латиноамериканських держав не визнає самостійного характеру виключної економічної зони і продовжує розглядати її в якості частини територіального моря. Їм протистоять прихильники концепції, відповідно до якої виняткова економічна зона є частиною відкритого моря. Відповідно до даної концепції правила Частини V Конвенції 1982 року, що встановлюють суверенні права прибережних держав на простору виключної економічної зони, є лише винятком із принципу свободи відкритого моря. Точки зору про належність виключної економічної зони до відкритого моря дотримувався і ряд вітчизняних вчених [32].

Ця зона не входить до складу території прибережної держави. У цьому районі прибережному державі належать суверенні права в цілях розвідки та розробки природних ресурсів, як живих, так і неживих, а також права щодо інших видів діяльності з метою економічної розвідки і розробки зазначеної зони, таких як виробництво енергії, шляхом використання води, течій і вітру. Під терміном «суверенні права в цілях розвідки, розробки і збереження природних ресурсів», що містяться в п. 1 "а" ст. 56 Конвенції 1982 року, переховується правовий режим рибальства у виключній економічній зоні. Прибережному державі належить суверенна і виняткове право вживати заходів, спрямованих на збереження живих ресурсів у виключній економічній зоні. Основними заходами тут є визначення прибережним державою допустимого улову живих ресурсів у своїй виключній економічній зоні (п. 1 ст. 61 Конвенції), а також забезпечення їм, з урахуванням наявних у нього найбільш достовірних наукових даних, належних заходів щодо збереження та управління ресурсами, щоб їх стан не піддавалося небезпеки в результаті надмірної експлуатації (п. 2 ст. 61 Конвенції). На прибережному державі лежить обов'язок взаємодії з компетентними міжнародними організаціями для досягнення зазначеної мети. Крім того, прибережна держава зобов'язується дотримуватися міжнародних норм, що стосуються вилову живих морських ресурсів. Обсяги допустимого вилову повинні встановлюватися прибережним державою відповідно до концепції максимального допустимого вилову, відповідно до якої допустимий вилов визначається з економічних і екологічних критеріїв.

Прибережні держави мають відносно їх виключної економічної зони суверенні права, функціонально обмеженими і мають чітку цільову спрямованість. При здійсненні своїх прав і виконанні своїх обов'язків по Конвенції 1982 року у виключній економічній зоні вони зобов'язані враховувати права та обов'язки інших держав.

Право інших держав при певних умовах брати участь у промислі живих ресурсів виключної економічної зони може бути здійснено тільки за погодженням з прибережною державою. Воно може застосовувати такі заходи, як огляд, інспекцію, арешт і судовий розгляд, які можуть бути необхідні для забезпечення дотримання прийнятих ним законів і правил. Арештоване судно і його екіпаж негайно звільняються після надання розумного застави або іншого забезпечення, покарання за порушення правил рибальства не можуть включати тюремне ув'язнення або іншу форму особистого покарання [33].

Відповідно до п. 1. ст. 60 Конвенції 1982 року прибережна держава у виключній економічній зоні має виключне право споруджувати, а також дозволяти і регулювати створення, експлуатацію та використання штучних островів, установок і споруд, передбачених для економічних цілей, а також установок і споруд, які можуть перешкоджати здійсненню прав прибережної держави в зоні. Якщо на використання штучних островів юрисдикція прибережної держави поширюється без обмежень, то для підпорядкування установок і споруд юрисдикції прибережної держави важливо їх функціональне призначення. Правовий статус штучних островів встановлюється п. 8 ст. 60 Конвенції, згідно з якою штучні острови, установки і споруди не мають статусу островів; вони не мають свого територіального моря, і їх наявність не впливає на визначення меж територіального моря, виключної економічної зони або континентального шельфу. Прибережне держава має виключну юрисдикцію над такими штучними островами, установками і спорудами, в тому числі юрисдикцію щодо митних, фіскальних, санітарних та імміграційних законів і правил, а також законів і правил, що стосуються безпеки. Крім того, прибережна держава може там, де це необхідно, встановлювати навколо таких штучних островів, установок і споруд розумні зони безпеки, в яких вона може вживати належних заходів для забезпечення безпеки, як судноплавства, так і штучних островів, установок і споруд.

У той же час інші держави, як морські, так і не мають виходу до моря, користуються у виключній економічній зоні свободами судноплавства, польотів над нею, прокладки кабелів і трубопроводів та іншими узаконеними видами використання моря, що відносяться до цих свобод. У п. 1 ст. 58 Конвенції ООН відзначено, що ці свободи є свободами відкритого моря. До виключній економічній зоні застосовується положення ст. 89, де говориться: «Жодна держава не має права претендувати на підпорядкування якої-небудь частини відкритого моря своєму суверенітету». Звідси випливає, що виняткова економічна зона за вилученням конкретних прав і обов'язків, визнаних за прибережною державою, залишилася в інших відносинах відкритим морем.

Федеральний закон «про Винятковою економічній зоні Російської Федерації» від 17 грудня 1998 року № 191-ФЗ відповідає положенням Конвенції ООН з морського права 1982 року. У ньому міститься визначення і межі виняткової економічної зони РФ, питання делімітації з суміжними державами, основні поняття і визначення, права Російської Федерації в даному морському просторі а також компетенція федеральних органів державної влади.

Виняткова економічна зона РФ визначається в ст. 1 Закону про виняткову економічну зону (далі Закон про ВЕЗ) як морської район, що знаходиться за межами територіального моря РФ і прилеглий до нього, з особливим правовим режимом, встановленим Законом про ВЕЗ, міжнародними договорами РФ і нормами міжнародного права. Зазначене визначення виключної економічної зони застосовується також до всіх островам РФ, за винятком скель, які не придатні для підтримання життя людини або для здійснення самостійної господарської діяльності. Визначення виключної економічної зони повторює в своїй основі дану в Конвенції 1982 року дефініцію, проголошує міжнародне право в якості основи регулювання цього режиму.

Внутрішньої кордоном виняткової економічної зони РФ є зовнішня межа територіального моря. У повній відповідності з ст. 57 Конвенції 1982 року зовнішній кордон виключної економічної зони РФ встановлена ​​на відстані 200 морських миль від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря (ч. 2 ст. 1 Закону про ВЕЗ). Відповідно до ст. 2 Закону про ВЕЗ делімітація виключної економічної зони між Україною і Російською Федерацією та державами, узбережжя яких протіволежат узбережжю РФ або є суміжними з узбережжям РФ, здійснюється відповідно до міжнародних договорів РФ або загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Лінії зовнішніх меж виключної економічної зони або замінюють їх затверджені Урядом РФ переліки географічних координат точок із зазначенням основних вихідних геодезичних даних і делімітаційні лінії, визначені міжнародними договорами РФ або на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, вказуються на картах встановленого масштабу і публікуються в бюлетені "Повідомлення мореплавцям ". Дане положення не повною мірою відповідає вимогам Конвенції 1982 року, відповідно до ст. 75 якої прибережна держава не тільки зобов'язана належним чином опубліковувати такі карти або переліки географічних координат, але і здавати на зберігання копію кожної такої карти або кожного такого переліку Генеральному секретарю ООН. Відповідно до п. 2 ст. 3 Закону про ВЕЗ формування банку даних про зовнішній межі виключної економічної зони здійснюється федеральним органом виконавчої влади, спеціально уповноваженим на те Урядом РФ. Постановою Уряду РФ від 16 березня 2000 № 23 «Про функції з формування банку даних про зовнішній межі виключної економічної зони РФ і делімітаційними лініях» покладено на Федеральну службу геодезії і картографії РФ [34]. У світлі положення ст. 75 Конвенції 1982 року вважається за необхідне законодавчо забезпечити належне опублікування зазначених даних не тільки в російському виданні, а й в інших доступних іноземним державам та заявникам джерелах, так само як і гарантувати повідомлення Генерального секретаря ООН відповідно до ст. 75 Конвенції 1982 року.

Чітко вказується, що ліцензії на промисел живих і неживих ресурсів видають федеральні органи виконавчої влади.Встановлено платність користування природними ресурсами виключної економічної зони.

Строго регламентовані права посадових осіб органів охорони по зупинці і огляду російських і іноземних судів, що здійснюють дозволену діяльність в російській винятковій економічній зоні, перевірці документів на право діяльності, переслідуванні суден-порушників, а також щодо застосування зброї проти порушників закону.

При імплементації положення п. 1 ст. 73 Конвенції 1982 року про те, що прибережна держава в здійснення своїх суверенних прав на розвідку, експлуатацію, збереження живих ресурсів та управління ними у виключній економічній зоні може вживати заходів, включаючи огляд, інспекцію, арешт і судовий розгляд, які можуть бути необхідні для забезпечення дотримання законів і правил, прийнятих ним відповідно до цієї Конвенції, законодавець передбачив вичерпний перелік правомочностей органів охорони (п. 1 ст. 36 Закону про ВЕЗ). По-перше, повноваження зупиняти і оглядати російські та іноземні судна, оглядати штучні острови, установки і споруди, які здійснюють: діяльність у виключній економічній зоні. По-друге, повноваження перевіряти на судах, штучних островах, установках і спорудах документи на право здійснення діяльності в зоні, а також знаряддя лову (добування), обладнання, інструменти, установки та інші предмети, що використовуються при здійсненні такої діяльності. По-третє, органи охорони правомочні за результатами таких перевірок припиняти діяльність, що порушує вказаний Закон і міжнародні договори РФ, а також затримувати порушників Закону та міжнародних договорів РФ, вилучати у них знаряддя лову (добування), обладнання, інструменти, установки та інші предмети, а також документи і все незаконно здобуте як тимчасовий захід до винесення остаточного рішення суду з метою припинення порушення та забезпечення доказів факту такого порушення, а також з метою забезпечення виконаний я рішення суду. Затримання судна, що порушує Закон і міжнародні договори РФ при здійсненні діяльності у виключній економічній зоні РФ, може супроводжувати його доставка найближчий порт РФ. Важливе положення міститься в ст. 39 Закону про ВЕЗ, згідно з якою арештоване іноземне судно і його екіпаж звільняються негайно після надання РФ розумного застави або іншого забезпечення. Дана норма хоча і відтворює п. 2 ст. 73 Конвенції 1982 року, проте не конкретизує, надання якого саме забезпечення є достатнім для звільнення судна.

Відповідно до Закону про ВЕЗ органи охорони має право накладати на порушників штрафи або пред'являти до порушників позови в судах РФ з передачею їм затриманих суден - порушників, вилучених знарядь лову (добування), обладнання, інструментів, установок і інших предметів, а також документів і всього незаконно добутого. Щодо заходів відповідальності порушників Закону про виняткової економічної зони необхідно відзначити, що Закон в п. 2 ст. 39 встановлює, що в разі залучення до відповідальності іноземних громадян за порушення положень Закону та міжнародних договорів РФ, що відносяться до живих ресурсів виключної економічної зони, до зазначених осіб не може бути застосовано приватне покарання, включаючи покарання у вигляді позбавлення волі, якщо інше не передбачено міжнародним договором між РФ і державою громадянства цих осіб. За результатами здійснення зазначених дій органів охорони складають протоколи про порушення Закону та міжнародних договорів РФ, призупинення або припинення діяльності в зоні, про затримання порушників і судів - порушників, про тимчасове, аж до винесення остаточного рішення суду, вилучення знарядь лову (добування), обладнання , інструментів, установок і інших предметів, а також документів і всього незаконно добутого. Неврегульованим залишився в Законі порядок повідомлення РФ держави прапора про вжиті заходи і про будь-якому послідував покарання в разі арешту або затримання іноземного судна, яке відповідно до п. 4 ст. 73 Конвенції 1982 року має бути скоєно негайно через відповідні канали. Порядок переслідування по гарячих слідах, зупинки, огляду і затримання суден, огляду штучних островів, установок і споруд, порядок складання протоколів і порядок перебування затриманих суден -нарушітелей в портах РФ визначаються відповідно до законодавства РФ і нормами міжнародного права.

Як крайній захід забезпечення виконання Закону про ВЕЗ законодавство РФ передбачає застосування зброї проти порушників для відображення їх нападу і припинення опору в разі, якщо життя посадових осіб органів охорони піддається безпосередній небезпеці. Порядок застосування зброї відповідно до п.2 ст. 36 Закону про ВЕЗ регламентований Постановою Уряду РФ від 14 жовтня 1996 № 1208 «Про затвердження Порядку застосування зброї військовими кораблями і літальними апаратами Федеральної прикордонної служби РФ при охороні континентального шельфу РФ» в редакції Постанови Уряду РФ від 9 вересня 1999 р № 1028 , який поширив дії зазначеного порядку також на виняткову економічну зону. Закон про ВЕЗ передбачив ряд заходів щодо забезпечення дотримання правового режиму виключної економічної зони РФ, які перебувають, проте, в рамках допустимих заходів, встановлених ст. 73 Конвенції 1982 року і представляються сумісними з нею.

В якості важливого елемента міжнародно-правового режиму виключної економічної зони слід виділити норму ст. 59 Конвенції 1982 року, що регламентує основу для врегулювання конфліктів щодо надання прав і юрисдикції у виключній економічній зоні. Йдеться про випадки, в яких Конвенція 1982 року не надає прибережній державі або іншим державам прав або юрисдикції в межах виключної економічної зони і коли між інтересами прибережної держави і будь-якого іншого держави або будь-яких інших держав виникає конфлікт щодо таких прав (так звані залишкові права) . Щоб уникнути подібних конфліктів, при яких держави змушені були б вирішувати питання, ґрунтуючись або на принципі відкритого моря, або на принципі суверенітету, Конвенція встановила спеціальні правила дозволу подібного роду конфліктів. Відповідно до ст. 59 Конвенції зазначені конфлікти мають вирішуватися на основі справедливості і у світлі всіх відповідних обставин, з урахуванням важливості порушених інтересів для кожної зі сторін, а також для міжнародної спільноти в цілому. У випадку з залишковими правами не існує презумпції або хоча б загального правила на випадок конфлікту щодо того, кому вони належать. В кожному окремому випадку, при розгляді її по суті, застосуванню підлягають універсальні критерії, встановлені статтею 59 Конвенції 1982 року.

Загальновизнаним правилом є віднесення виключної економічної зони до числа територій зі змішаним правовим режимом, оскільки на даний вид морського простору одночасно поширюються норми як міжнародного, так і національного права.

Звісно ж, що в сучасних умовах необхідно визнати особливий правовий статус виключної економічної зони. Основний аргумент на користь визнання за виключною економічною зоною особливого правового статусу міститься в Конвенції 1982 року. Він підкреслюється не тільки у визначенні виключної економічної зони, що містяться в ст. 55 Конвенції 1982 року, але і в особливому порядку вирішення спірних питань між державами, що виникають у зв'язку зі статусом виключної економічної зони відповідно до ст. 59 Конвенції 1982 року. На користь такого бачення проблеми говорить та обставина, що інститут виключної економічної зони отримав з моменту вступу в силу Конвенції 1982 року розвиток за рахунок послідовної практики держав щодо застосування Конвенції і знайшов всі риси самостійного інституту міжнародного морського права.

2.4 Континентальний шельф

Географічне поняття "континентальний шельф" знаходиться в науковому обігу вже з дев'яностих років дев'ятнадцятого століття. З геологічної точки зору континентальний шельф можна охарактеризувати як примикає до суходолу і є її безпосереднім продовженням частини морського дна, що тягнеться від берегової лінії, на якій відзначається різке збільшення крутизни дна. Поява юридичного поняття "континентальний шельф" було пов'язане з виникненням правових домагань держав на простору континентального шельфу. Як і у випадку з винятковою економічною зоною, виникнення правового інституту передували економічні інтереси, які потребують правовому обґрунтуванні. В якості вихідного пункту в розвитку правового інституту континентального шельфу в міжнародно-правовій науці розглядається прокламація Президента США Трумена № 2667 від 28 вересня 1945 року, в якій було вперше визначено поняття континентального шельфу. Зазначена прокламація Трумена не тільки відкрила шлях для проголошення державами світу своїх суверенних прав на ресурси континентального шельфу, але і створила умови для якнайшвидшого розвитку правового інституту континентального шельфу, який супроводжувався інтенсивної практикою держав. Формування правового інституту континентального шельфу відбулося вже в ході Першої Конференції ООН з морського права 1958 року. Практика держав, рішення міжнародних органів, а також досягнутий на Третій Конференції ООН з морського прав консенсус з питання про регулювання континентального шельфу привели в кінцевому підсумку до встановлення правового режиму континентального шельфу, чинного і в даний час.

Сучасне поняття континентального шельфу є продукт багаторічної практики держав, а також кількох років роботи Третьої Конференції ООН з морського права, що проходила з 1973 по 1982 р.р. і закріплено в Конвенції 1982 року. Конференція поставила перед собою завдання чіткого визначення зовнішніх кордонів континентального шельфу. Правовий режим континентального шельфу, закріплений Конвенцією, багато в чому вирішує цю задачу, залишаючи, однак, без відповідей ряд питань, що підлягають вирішенню в двосторонніх угодах держав.

Ст.76 Конвенції встановлює, що континентальний шельф прибережної держави містить у собі морське дно і надра підводних районів, що простягаються за межі його територіального моря на всьому протязі природного продовження його сухопутної території до зовнішнього кордону підводний околиці материка чи на відстань 200 морських миль від вихідних ліній , від яких відміряється ширина територіального моря, коли зовнішня межа підводної окраїни материка не має ніяких прав на таку відстань.

Якщо ж околиця материка простягається більш ніж на 200 морських миль від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря, то континентальний шельф прибережної держави не може сягати далі 350 морських миль від зазначених вихідних ліній або не далі 100 морських миль від 2 500-метрової ізобати , яка представляє собою лінію, що сполучає глибини в 2 500 метрів. Отже, в залежності від ширини власне шельфу, можливі три варіанти визначення зовнішнього кордону юридичної континентального шельфу прибережної держави:

1) якщо ширина шельфу менше 200 морських миль, що обчислюються від вихідних ліній, то шельфом буде вважатися все морське дно і його надра до зовнішньої кордону, що проходить на відстані в 200 морських миль, що обчислюються від тих самих вихідних ліній;

2) якщо ширина шельфу більше 200 морських миль, але менш 350 морських миль, що обчислюються від вихідних ліній, то шельфом буде вважатися все морське дно і його надра до зовнішньої кордону, що проходить на відстані не далі 350 морських миль від зазначених вихідних ліній або не далі 100 морських миль від 2 500-метрової ізобати;

3) якщо ширина шельфу понад 350 морських миль, що обчислюються від вихідних ліній, то шельфом буде вважатися все морське дно і його надра до зовнішньої кордону, що проходить на відстані не далі 350 морських миль від зазначених вихідних ліній або не далі 100 морських миль від 2 500 метровий ізобати.

Таким чином, юридичне поняття континентального шельфу включає крім самого шельфу прибережні райони морського дна, де континентального шельфу в його буквальному значенні немає, а також райони морського дна за межами континентального шельфу. Крім того, якщо з географічної точки зору шельф починається від берега моря, то з юридичної - від зовнішнього кордону територіального моря, оскільки територіальне море, морське дно і його надра в рамках територіального моря входять до складу державної території прибережної держави.

Правовому регулюванню прав і обов'язків держав щодо континентального шельфу присвячені Частина VI (ст. Ст. 76 по 85) Конвенції 1982 року. Відповідно до Конвенцією 1982 року прибережна держава здійснює над континентальним шельфом суверенні права з метою його розвідки і розробки його природних ресурсів. При цьому режим поверхлежащіх вод і повітряного простору над ними відрізняється від статусу континентального шельфу [35].

Аналіз ст. 76 Конвенції 1982 року показує, що хоча міститься в ній концепція континентального шельфу є юридичною категорією, відправні моменти, які використовуються для визначення його зовнішнього кордону базуються на наукових геологічних, геоморфологічних і гідрографічних поняттях (континентальна окраїна, що складається з шельфу, схилу і підйому; дно океану на великих глибинах; океанічні хребти; підніжжя континентального схилу; товщина осадових порід; максимальна зміна ухилу в підставі континентального схилу; підводні хреб ти; підводні височини). У той же час Конвенція 1982 року не містить визначення зазначених термінів. У зв'язку з варіаціями морфології морського дна і його геологічної структури зазначені поняття можуть стати об'єктом різної наукової інтерпретації, і їх застосування може бути неоднозначним в різних районах Світового океану. Тому встановлення зовнішнього кордону по Конвенції з застосуванням містяться в статті 76 критеріїв на основі зазначених наукових понять вимагає підтвердження її науковими даними та інформацією, яка повинна розглядатися компетентними експертами перш, ніж така межа буде вважатися остаточно з'ясованим.

З цією метою Конвенцією 1982 року передбачається створення Комісії по межах континентального шельфу, що складається з 21 експерта в галузі геології, геофізики або гідрографії, які обирають державами учасницями Конвенції з числа своїх громадян, які виступають в особистій якості. Комісія дає прибережним державам рекомендації з питань, що стосуються встановлення зовнішніх меж континентального шельфу. Межі шельфу, встановлені прибережною державою на основі зазначених рекомендацій, є остаточними і для всіх обов'язкові. Важливою гарантією врівноваженості інтересів прибережної держави і світової спільноти є та обставина, що встановлення зовнішніх меж континентального шельфу великих, ніж 200 морських миль, допустимо лише за згодою Комісії по межах континентального шельфу.

Належне опублікування зазначеної інформації доручено Генеральному секретарю, Організації Об'єднаних Націй, з яким прибережна держава здає на зберігання карти і відповідну інформацію, включаючи геодезичні дані, перманентно описують зовнішню межу його континентального шельфу (п. 9 ст. 76 Конвенції). Комісія є важливою інституційну гарантію об'єктивного визначення зовнішніх кордонів континентального шельфу. Шляхом створення зазначеної Комісії Третя Конференція ООН з морського права закріпила в Конвенції баланс інтересів прибережних держав і міжнародного співтовариства в цілому в рішенні і такої важливої ​​проблеми, як розмежування просторів континентального шельфу і Міжнародного району морського дна.

При характеристиці визначення та правового режиму континентального шельфу важливо мати на увазі, що визначення, що міститься в п. 1 ст. 76 Конвенції 1982 року, не поширюється на питання делімітації континентального шельфу між державами з протилежними або суміжними узбережжями (п. 10 ст. 76 Конвенції). В останньому випадку делімітація (розмежування) має здійснюватися шляхом угоди відповідно до справедливих принципів і з урахуванням всіх відповідних обставин таким чином, щоб залишити кожній стороні, по можливості, всі ті частини континентального шельфу, які складають природне продовження його сухопутної території в море і під морем, що не втручаючись в природне продовження сухопутної території іншої сторони. Делімітація континентального шельфу між державами з протилежними або суміжними узбережжями здійснюється шляхом угоди на основі міжнародного права, як це вказується в статті 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, з метою досягнення справедливого рішення.

Прибережне держава не володіє суверенітетом на континентальному шельфі, а лише суверенні права, характеризуються цільовою спрямованістю, - правами, що дозволяють прибережному державі виробляти розвідку і розробку природних ресурсів континентального шельфу та усувати інші держави від здійснення цих дій.

Особливості здійснення таких суверенних прав наступні:

По-перше, вони носять винятковий характер в тому сенсі, що, якщо прибережна держава не здійснює розвідку континентального шельфу або не розробляє його природні ресурси, ніхто не може робити цього без чітко висловленої згоди прибережної держави;

По-друге, права прибережної держави на континентальний шельф не залежить від ефективної або фіктивної окупації їм шельфу або від прямого про це заяви;

По-третє, такі права носять строго обмежений характер, тобто прибережна держава не може здійснювати інші виняткові права, які не стосуються розвідки і розробки природних багатств його континентального шельфу.

У зв'язку з цим слід зазначити, що права прибережної держави на континентальний шельф не зачіпають ні правового статусу відкритого моря, що покриває цей шельф, ні правового статусу повітряного простору над цими водами. Це означає, що прибережна держава не може, наприклад, перешкоджати здійсненню свободи судноплавства іноземними судами в зазначених водах або свободі польотів в повітряному просторі, що знаходиться над такими акваторіями. Також прибережна держава не може перешкоджати прокладці або підтримці в справності підводних кабелів або трубопроводів на континентальному шельфі, крім тих випадків, коли воно здійснює своє право вживати розумних заходів для освоєння шельфу та розробки його природних багатств.

По-четверте, прибережна держава має здійснювати зазначені суверенні права не завдає шкоди правам інших держав.

Розвідка континентального шельфу і розробка його природних багатств не повинні створювати невиправданих перешкод судноплавству, рибальству або охорони живих ресурсів моря, а також не повинні створювати перешкод фундаментальним науковим дослідженням. Разом з тим, прибережна держава має виключне право дозволяти і регулювати бурові роботи на континентальному шельфі для будь-яких цілей.

По-п'яте, інші держави також мають певні права щодо континентального шельфу іноземної держави. Так, згідно зі ст. 79 Конвенції 1982 р всі держави мають право прокладати підводні кабелі і трубопроводи на континентальному шельфі, зрозуміло, з урахуванням інтересів прибережної держави. Визначення траси прокладки таких трубопроводів на континентальному шельфі має здійснюватися за згодою прибережної держави.

Що стосується правового режиму штучних островів, установок і споруд на континентальному шельфі то в їх відношенні прибережна держава здійснює виключну юрисдикцію. Про їх створенні повинно даватися відповідне повідомлення. Прибережне держава може встановлювати навколо штучних островів розумні зони безпеки, ширина яких не повинна перевищувати 500 метрів, відмірюються від кожної точки їх зовнішнього краю, за винятком випадків, коли це дозволено загальноприйнятими міжнародними стандартами або рекомендовано Міжнародною морською організацією.

Штучні острови і зони безпеки навколо них не можуть встановлюватися, якщо це може створити перешкоди для використання визнаних морських шляхів, що мають істотне значення для міжнародного судноплавства. Штучні острови не можуть мати статус островів. Вони не мають свого територіального моря, і їх наявність не впливає на визначення меж територіального моря, виключної економічної зони або континентального шельфу [36].

Оскільки Конвенція 1982 року допускає здійснення прибережною державою юрисдикції за межами 200-мильної зони, як розумного слідства в рамках балансу прав користування, встановленого Конвенцією, було передбачено положення, згідно з яким прибережна держава здійснює відрахування або внески натурою у зв'язку з розробкою неживих ресурсів континентального шельфу за межами 200 морських миль (п. 1 ст. 82 Конвенції). При цьому зазначені 200 морських миль підлягають відліку від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря. Крім зазначеного принципу розподілу ресурсів, ст. 82 Конвенції встановлює також порядок і процедуру внесення зазначених платежів. Відрахування або внески робляться через Міжнародний Орган по морському дну, який розподіляє їх між державами - учасницями Конвенції на основі критеріїв справедливості, беручи до уваги інтереси і потреби країн, що розвиваються, особливо тих з них, які найменш розвинені і не мають виходу до моря.

Конституція РФ встановлює загальні принципи правового режиму континентального шельфу відповідно до міжнародного права. Так відповідно до ч. 2 ст. 67 Конституції РФ «Російська Федерація має суверенні права та здійснює юрисдикцію на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні РФ в порядку, визначеному федеральним законом і нормами міжнародного права». Дане положення Конституції РФ передбачає правове регулювання режиму континентального шельфу РФ федеральним законодавством в чіткій відповідності з нормами Конвенції 1982 року. Питання регулювання правового режиму континентального шельфу віднесені до компетенції федеральних законодавчих органів. Згідно п. «Н» ч. 1 ст. 71 Конституції РФ у веденні РФ знаходяться «визначення статусу і захист державного кордону, територіального моря, повітряного простору, виняткової економічної зони і континентального шельфу РФ». Незважаючи на те, що Конвенція 1982 року ще не була ратифікована Російською Федерацією в 1995 році, 25 жовтня 1995 був прийнятий Федеральний закон «Про континентальний шельф РФ».

Закон про континентальний шельф регулює деталі правового статусу та режиму континентального шельфу РФ, визначає суверенні права і юрисдикцію РФ щодо континентального шельфу на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права [37]. Відповідно до Листа Вищого Арбітражного Суду РФ від 15 лютого 1996 року № С5-7 / ОЗ-85 Закон про Континентальному шельфі визначає статус континентального шельфу РФ, суверенні права і юрисдикцію РФ на її континентальному шельфі та їх здійснення відповідно до Конституції РФ, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права і міжнародними договорами РФ.

Закон відтворює дефініцію континентального шельфу відповідно до ст. 76 Конвенції 1982 року.

Згідно ст. 2 Закону «Про континентальний шельф» делімітація континентального шельфу між РФ і державами, узбережжя яких протіволежат узбережжю РФ або є суміжними з узбережжям РФ, здійснюється на основі міжнародних договорів РФ або норм міжнародного права.

Правове регулювання порядку визначення зовнішнього кордону континентального шельфу РФ визначається Постановою Уряду РФ від 16 червня 1997 року № 717 «Про порядок затвердження переліків географічних координат точок, що визначають, лінії зовнішніх кордонів континентального шельфу Російської Федерації».

Після затвердження Урядом РФ переліку географічних координат точок, що визначають зовнішню межу континентального шельфу РФ, Міністерство оборони РФ і Федеральна служба геодезії і картографії Росії виготовляє і публікує карти із зазначенням зовнішнього кордону континентального шельфу РФ.Масштаб цих карт визначається виходячи з необхідності точного встановлення положення зовнішнього кордону континентального шельфу.

Відповідно до Конвенцією 1982 року Міністерству закордонних справ РФ доручено здавати на зберігання Генеральному секретарю ООН і Генеральному секретарю Міжнародного органу з морського дна копії переліку або переліків географічних координат точок, що визначають зовнішню межу континентального шельфу РФ, і копії карти або карт із зазначенням цієї межі. Банк даних про зовнішній межі континентального шельфу РФ формується Міністерством природних ресурсів РФ спільно з Федеральною службою геодезії і картографії Росії.

Російська Федерація здійснює на континентальному шельфі суверенні права в цілях розвідки континентального шельфу і розробки його мінеральних і живих ресурсів. Ці права є винятковими остільки, оскільки, якщо Російська Федерація не виробляє розвідку континентального шельфу або не розробляє його мінеральні або живі ресурси, ніхто не може робити це без згоди РФ. Суверенні права РФ на континентальний шельф не зачіпають правовий статус покривають його вод і повітряного простору над цими водами. Російська Федерація, здійснюючи суверенні права і юрисдикцію на континентальному шельфі, не перешкоджає здійсненню судноплавства, інших прав і свобод інших держав, визнаних відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Діяльність на континентальному шельфі здійснюється з урахуванням судноплавства, рибальства, морських наукових досліджень, інших правомірних видів діяльності, а також з урахуванням забезпечення захисту і збереження морського середовища.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 5 Закону «Про континентальний шельф» Російська Федерація здійснює юрисдикцію щодо:

1) морських наукових досліджень;

2) захисту і збереження морського середовища в зв'язку, з розвідкою і розробкою мінеральних ресурсів, промислом живих ресурсів, захороненням відходів та інших матеріалів;

3) прокладки і експлуатації підводних кабелів і трубопроводів РФ. Російська Федерація здійснює суверенні права і юрисдикцію на континентальному шельфі, керуючись економічними, торговельними, науковими та іншими інтересами, в порядку, визначеному Законом та нормами міжнародного права.

Положення Закону в повній відповідності з ч. 3 ст. 246 Конвенції 1982 року забезпечують дозвільний характер розгляду запитів і видачі дозволу на проведення досліджень. Поширення дії правового режиму морських наукових досліджень на континентальному шельфі РФ на фізичні і юридичні особи не суперечить міжнародно-правовим режимом морських досліджень, передбаченому Конвенцією 1982 року. У Законі знайшло відображення і закріплене Конвенцією (ст. 252) поняття «мається на увазі згоди», коли міжнародні організації мають право до одержання дозволу почати проведення дослідження. Підстави для відмови в видачі дозволу встановлені в повній відповідності з відповідним положенням Конвенції (ст. 246).

Крім зазначених заходів державного контролю і захисту морського середовища на континентальному шельфі, зазначений закон велике значення приділяє питанню поховання відходів та інших матеріалів на континентальному шельфі РФ. Захоронення відходів та інших матеріалів на континентальному шельфі допускається тільки при забезпеченні надійної локалізації похованих відходів та інших матеріалів. Захоронення відходів та інших матеріалів допускається на підставі дозволу Міністерства природних ресурсів РФ за погодженням з Міністерством оборони РФ, Держкомриболовства, Роскомнедра, з органами державного гірничого нагляду з повідомленням Федеральної прикордонної служби та органів виконавчої влади суб'єктів РФ, території яких прилягають до ділянки континентального шельфу, де передбачається здійснити поховання. Видачі дозволу на поховання відходів та інших матеріалів на континентальному шельфі повинна передувати державна екологічна експертиза.

митний юрисдикція конвенція морської3 МИТНА ЮРИСДИКЦІЯ І НАУКИ УКРАЇНИ В МОРСЬКИХ ПРОСТОРАХ

3.1 Зміст митної юрисдикції морських просторів

Міжнародний морський правопорядок складається з двох видів регулювання: по-перше, з правового режиму різних просторів Світового океану, зокрема, в територіальних та внутрішніх водах контроль включає в себе горизонтальне і вертикальне простір (стовп води, дно і його надра); по-друге, з функціонального режиму, що включає: торгове судноплавство, військове мореплавання, рибальство, охорону морського середовища. «Правове становище будь-якого торгового судна - це сукупність складових, що включають в себе не тільки функціональне призначення судна, його фактичну діяльність, час дії, а й статус акваторії, в якій в даний момент знаходиться судно. Ця акваторія як би «забарвлює» дане судно в відповідний «юридичний колір» [38].

Міжнародно-правовий режим морських просторів - це сукупність юридичних норм, що визначають визнані міжнародним правом права і обов'язки держав, їх організацій та громадян і регулюють взаємовідносини в процесі використання морських ресурсів і просторів в промислових, наукових та інших цілях [39].

Як уже зазначалося, міжнародним правом морські простори поділяються на чотири основні частини: внутрішні морські води, територіальні води (територіальне море), виняткова економічна зона і відкрите море. Обсяг прав і обов'язків, якими володіє судно у внутрішніх морських водах, в територіальних водах, виключній економічній зоні і відкритому морі, а також в прилеглих і рибальських зонах, водах міжнародних проток і каналів, різний і залежить, зокрема, від того, в сфері дії яких норм права - міжнародного або національного знаходиться судно. На думку, К.К. Сандровський: «Митне простір - це сфера, де найбільш зримо спостерігається взаємодія норм національного та міжнародного права, при якому обидві правові системи, зберігаючи свою незалежність, маючи властивий їм об'єкт регулювання, покликані, можливо, повніше забезпечувати властивими їм засобами правового впливу підтримку встановленого державою порядку перетину їх митних кордонів »[40].

Митна юрисдикція держави у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній економічній зоні наповнена як міжнародно-правовим режимом самих просторів, так і адміністративно-правовими режимами, встановленими прибережним державою. В першу чергу спеціальним адміністративно правовим режимом охорони Державного кордону. Під адміністративно правовим режимом розуміється сукупність правових встановлень і необхідних організаційних управлінських заходів, що забезпечують порядок реалізації окремими громадянами своїх відповідних прав і обов'язків, а також такий порядок діяльності державних органів і громадських об'єднань, який найбільш адекватно відповідає інтересам забезпечення безпеки і охорони громадського порядку на даному строго обмеженій ділянці державного управління [41]. У кожному виді морських просторів міститься один з елементів даного режиму: режим кордону; прикордонний режим; режим в пунктах пропуску через кордон; особливі повноважень прикордонних військ, військ ППО і Військово-морського флоту.

Зміст митної юрисдикції морських просторів розглядається за принципом зменшення обсягу юрисдикційних прав держави в морських просторах від внутрішніх морських вод (в яких юрисдикція прибережної держави нічим не обмежена) до відкритого моря (на яку не поширюється юрисдикція жодної держави).

Митний простір держави включає в себе: митний суверенітет, який притаманний державі так само, як економічний та інші діючі на території країни суверенітети (територія - це просторовий межа дії державного суверенітету) і митну юрисдикцію, якщо розглядати їх з точки зору сфери дії, які при це нерозривно пов'язані з політико-правовими категоріями митна територія і митний кордон.

У міжнародному праві під державною територією розуміють частину земної кулі, яка є національним надбанням народу, включаючи в себе сушу з її надрами, воду і повітряний простір над ними, і яка повністю знаходиться під суверенітетом держави. Це положення є одним із загальновизнаних принципів міжнародного права, винятки з принципу суверенітету держави над своєю територією допускаються тільки з його згоди. Згідно ст. 4 Конституції Росії суверенітет Російської Федерації поширюється на всю його територію. При цьому слід враховувати, що суверенітет прибережної держави в територіальному морі здійснюється з урахуванням норм міжнародного права. Згідно з положеннями п. 3 ст. 2 Конвенції ООН 1982 р «суверенітет над територіальним морем здійснюється з дотриманням цієї Конвенції та інших норм міжнародного права». Дані положення в першу чергу відносяться до права мирного проходу, широко визнаного в законодавчій практиці держав.

В межах своєї території держава здійснює верховенство, яке називається територіальним і є складовою частиною суверенітету держави. Територіальне верховенство включає в себе і юрисдикцію держави, тобто прояв законодавчої, виконавчої та судової влади в повному обсязі на всій території країни, а за її межами (екстериторіальних юрисдикція) вона носить строго цільовий і обмежений за обсягом характер. В даному випадку використовується поняття «юрисдикція» в широкому сенсі. У строгому сенсі слова «юрисдикція» означає повноваження органів та посадових осіб держави давати правову оцінку фактам, розв'язувати суперечки про право, розглядати правові питання.

Зміст митної юрисдикції Російської Федерації складають:

- виключне право Російської Федерації здійснювати законодавче регулювання в сфері митної справи (згідно п. «Ж» ст.71 Конституції Російської Федерації митне регулювання перебуває у віданні Російської Федерації). Митне законодавство Російської Федерації складається з Митного кодексу Росії та прийнятих відповідно до нього інших федеральних законів. Відносини в галузі митної справи можуть регулюватися також указами Президента Російської Федерації. На підставі та на виконання актів митного законодавства, указів Президента Російської Федерації Уряд Російської Федерації видає постанови і розпорядження в галузі митної справи [42];

- виключне право Російської Федерації щодо наділення федеральних органів державної влади функцією по реалізації митної справи в Російській Федерації (Уряд Російської Федерації, Міністерство економічного розвитку і торгівлі; ФТС Росії);

Загальне керівництво митною справою здійснює Уряд Російської Федерації відповідно до законодавства Російської Федерації (ст. 14 Федерального конституційного закону від 17 грудня 1997 р №2-ФКЗ «Про Уряді Російської Федерації»). Митна справа відноситься виключно до відання федеральних органів державної влади та безпосередньо здійснюється митними органами Росії, що складають єдину систему, в яку входять: Федеральна митна служба (ФМС Росії); регіональні митні управління (РТУ); митниці; митні пости.

Митні органи, безпосередньо зайняті процедурами митного оформлення і митного контролю морських суден і переміщуються на них вантажів представлені в Далекосхідному регіоні 9-ю митницями (Амурська, Ванинском, Владивостокська, Камчатська, Магаданська, Находкинская, Сахалінська, Битва на озері, Чукотская митниці.) І 37- ю митними постами.

- суспільні відносини в галузі митної справи регулювання яких знаходиться у веденні Російської Федерації.У морському митному просторі це відносини, пов'язані з встановленням порядку і правил переміщення морських суден і перевезених на них вантажів через митний кордон Російської Федерації; здійснення митного оформлення і митного контролю морських суден і вантажів, що переміщуються цими суднами; застосування митних режимів до морським судам.

3.2 Територіальна ознака митної юрисдикції

Одна з ознак, що характеризує юрисдикцію Російської Федерації в галузі митної справи, - територіальний. Російська Федерація має виключну юрисдикцію щодо митної справи над митною територією [43]. Частина 1 ст.2 ТК РФ говорить про те, що територія Російської Федерації становить єдину митну територію Російської Федерації, що відсилає нас до ст.67 Конституції Російської Федерації, згідно з якою територія Російської Федерації включає в себе сушу, надра, акваторію (внутрішні води і територіальне море), повітряний простір над ними. Митна територія Російської Федерації також включає в себе знаходяться у виключній економічній зоні Російської Федерації і на континентальному шельфі Російської Федерації штучні острови, установки і споруди, над якими Російська Федерація здійснює юрисдикцію відповідно до законодавства Російської Федерації [44].

У науковій літературі зустрічається думка як про необгрунтованість включення в митну територію Російської Федерації штучних островів, установок і споруд, що знаходяться у виключній економічній зоні Російської Федерації і на континентальному шельфі Російської Федерації, так і про необґрунтоване поширення митної юрисдикції на дані об'єкти. «... .Режим таких територій (виняткова економічна зона) визначається міжнародних конвенційних правом і передбачає поширення на них лише ресурсної юрисдикції держави (за винятком випадків, коли такі острова визнаються державною територією)» [45]. На думку С.В. Халіпова, «... при перетині зовнішніх кордонів виключної економічної зони, яка повинна розглядатися як митний кордон РФ (згідно ч.2 ст. 3 ТК РФ 1993 г.), не потрібно подавати митну декларацію, заявляти обраний митний режим, а також проходити інші митні формальності, обов'язкові при прибутті товару на державну територію РФ. Видається обгрунтованим, за аналогією з державною територією Російської Федерації, не відносити до митної території виняткову економічну зону, що зовсім не зменшує її правову захищеність [46]. Тим часом ч.2 ст.60 Конвенції ООН з морського права 1982 р [47] встановлює виключну юрисдикцію прибережної держави над штучними островами, установками і спорудами, створеними експлуатованими і використовуваними у виключній економічній зоні, в тому числі юрисдикцію щодо митних, фіскальних, санітарних та імміграційних законів і правил. Ці положення Конвенції знайшли свій розвиток у Федеральному законі від 17 грудня 1998 № 191-ФЗ «Про виключну економічну зону Російської Федерації [48]». Частина 4 ст. 5 цього Закону передбачає юрисдикцію Російської Федерації над штучними островами, установками і спорудами, в тому числі юрисдикцію щодо митних, фіскальних, санітарних імміграційних законів і правил. У частині 3 ст. 5 Федерального закону від 30.11.1995 № 187 - ФЗ «Про континентальний шельф [49]» йдеться про те, що Російська Федерація здійснює юрисдикцію над штучними островами, установками і спорудами на континентальному шельфі, у тому числі юрисдикцію щодо митних, фіскальних, санітарних імміграційних законів і правил.

Найпоширеніший і має найбільше практичне застосування варіант дозволеного міжнародним правом розширення митної юрисдикції держави - інститут прилеглої зони в міжнародному морському праві.

3.2.1 Співвідношення митної території і митного кордону РФ

Розглянувши територіальна ознака митної юрисдикції, необхідно розкрити поняття митної території. При цьому термін «митна територія» не може розглядатися у відриві від терміна «митний кордон», оскільки територія і кордон - нерозривно пов'язані поняття. У найзагальнішому вигляді митний кордон є межа митної території.

Глава 2 Загального додатка до Кіотської конвенції 1973 р містить таке визначення митної території - «Це територія, на якій застосовується митне законодавство Договірної Сторони».

Можна зустріти кілька точок зору на правову сутність митної території. Всі думки, як пропонує С.В. Халіпов, необхідно розглядати з урахуванням: 1) історичного періоду часу, коли викладалися погляди на правову сутність митної території (В.Г. Храбсков, Т.Є. Усенко сформували свої погляди в 70-і рр. XX ст .; А.Н. Козирін і К.К Сандровський в 90-і рр.); 2) цілей, для яких досліджувався правовий статус митної території (законодавче закріплення поняття, дослідження просторових аспектів митного регулювання).

В даний час в Російській Федерації митна території збігається з державним, за винятком територій, що знаходяться за межами державного кордону і які не є державною територією - штучних островів, установок і споруд, що знаходяться в територіальному морі і на континентальному шельфі Російської Федерації. На думку К. К. Сандровський, «справа в тому, що територія держави у всіх випадках такого роду не змінюється, вона зберігає свої фізичні обсяги і географічні вимірювання - змінюється (розширюється чи скорочується) лише сфера дії митного законодавства даної держави, що виходить іноді за рамки власне території, в даному випадку термін «митна територія» може набувати той же сенс, що і «умовна територія» (наприклад, стосовно якого судна далекого плавання у відкритому морі) »[50].

Таким чином, митну територію Російської Федерації для цілей митного регулювання можна визначити як державну територію Російської Федерації, а також знаходяться у виключній економічній зоні Російської Федерації і на континентальному шельфі Російської Федерації штучні острови, установки і споруди, на які поширюється митна юрисдикція Російської Федерації.

За аналогією з державною територією можна виділити такі види митної території, як: сухопутна, повітряна і водна, межі яких є сухопутної, повітряної та водної (яка поділяється на річкові, озерні і морські) митними кордонами Російської Федерації. Як уже зазначалося, в найзагальнішому вигляді митний кордон є межа митної території.

Межі сухопутною і водною територією держави, тобто просторовий межа дії державного суверенітету Російської Федерації, визначаються Державною кордоном Російської Федерації - лінією і проходить по цій лінії вертикальної поверхнею; проходження Державного кордону на морі встановлюється по зовнішньому кордоні територіального моря [51].

Митний кодекс Російської Федерації 2003 року в ст. 2 дає наступне визначення митного кордону: «Митний кордон збігається з Державною кордоном Російської Федерації, за винятком меж територій, що знаходяться у виключній економічній зоні Російської Федерації і на континентальному шельфі Російської Федерації, штучних островів, установок і споруд, над якими Російська Федерація здійснює юрисдикцію в відповідно до законодавства Російської Федерації; особливих економічних зон ».

Таке формулювання дозволяють говорити про можливість розбіжності державної та митного кордону, що спостерігається в Калінінградській і Магаданської областях при функціонуванні особливих економічних зон. Практично у всіх існуючих визначеннях особливих економічних зон міститься ознака, що характеризує їх кордон. Як би не була організована вільна економічна зона, вона завжди відокремлена від решти країни (перш за все від її економіки) митним кордоном. Крім того, вільні зони завжди мають кордону і для громадян зайнятих на їх території.

3.2.2 Дія і зміст адміністративно-правового режиму митного кордону

Сформована в останнє десятиліття система регулювання суспільних відносин, пов'язаних з переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон, дозволяє говорити про дію спеціального адміністративно-правового режиму митного кордону. При збігу митного кордону з Державною кордоном Російської Федерації на митний кордон поширюється дія спеціального адміністративно-правового режиму охорони державного кордону. Однак на межі територій вільних економічних зон і знаходяться у виключній економічній зоні та на континентальному шельфі Російської Федерації штучних островів установок і споруд, над якими Російська Федерація здійснює свою юрисдикцію, поширює свою дію спеціальний адміністративно-правовий режим митного кордону.

3.2.2.1 Режим охорони державного кордону

Режим охорони державного кордону складається з наступних елементів: режим кордону - цей режим включає в себе правила: змісту кордону; перетину кордону особами і транспортними засобами; пропуску осіб, транспортних засобів, товарів тварин в спеціально встановлених пунктах; ведення господарської, промислової та іншої діяльності, яка не повинна створювати перешкод у змісті кордону: дозвіл інцидентів, пов'язаних з порушенням режиму державного кордону; прикордонного режиму - служить виключно інтересам створення необхідних умов охорони державного кордону та включає правила: в'їзду (проходу), тимчасового перебування, пересування осіб і транспортних засобів у прикордонній зоні; господарської, промислової та іншої діяльності, проведення класових суспільно-політичних, культурних та інших заходів у прикордонній зоні; обліку та тримання російських маломірних самохідних і несамохідних (надводних і підводних) судів (коштів) і засобів пересування по льоду, їх плавання і пересування по льоду в російській частині вод прикордонних річок, озер та інших водойм, у внутрішніх морських водах і в територіальному морі Російської Федерації; промисловий, дослідницької, дослідницької та іншої діяльності; режиму в пунктах пропуску через кордон; особливих повноважень прикордонних військ, військ ППО і Військово-морського флоту [52].

3.2.2.2 Режим зони митного контролю

Спеціальний адміністративно-правовий режим митного кордону містить обов'язковий елемент - режим зони митного контролю. Зони митного контролю створюються уздовж митного кордону незалежно від збігу або розбіжності її з лінією Державного кордону Російської Федерації. Мета створення зони митного контролю - проведення митного контролю в формах митного огляду та митного огляду товарів і транспортних засобів, їх зберігання та переміщення під митним наглядом. Здійснення виробничої та іншої комерційної діяльності, переміщення товарів, транспортних засобів, осіб, включаючи посадових осіб інших державних органів, через кордони зон митного контролю та в їх межах допускаються з дозволу митних органів і під їх наглядом (за винятком випадків, встановлених ТК РФ і іншими федеральними законами. у зазначених випадках доступ в зони митного контролю дозволяється з попереднього повідомлення митних органів).

Зміст режиму митного кордону складається з наступних елементів (за основу беруться елементи, запропоновані В.Б. Рушайло) [53]:

1. Цільове призначення режиму митного кордону полягає у визначенні порядку реалізації громадянами і юридичними особами права на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон, а також у створенні умов для ефективної діяльності митних органів, і результативного здійснення ними контрольних повноважень.

2.До правовим принципам режиму митного кордону відноситься в першу чергу принципи адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, виділених А.П. Кореневим [54] - законності, єдності рівних прав і рівних обов'язків. А також відповідальності митних і їх посадових осіб, обов'язковості митного оформлення і митного контролю; дотримання заборон і обмежень при переміщенні товарів через митний кордон.

3. Об'єктом регулювання є суспільні відносини, в області зовнішньоторговельної діяльності пов'язані з переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон; предметом - порядок переміщення особами товарів і транспортних засобів через митний кордон.

4. Юридичне становище суб'єктів характеризується нерівністю, учасники відносин займають соціально-неоднорідні позиції. Дане нерівність, як зазначає В.Б. Рушайло, містить «систему противаг». Так, згідно зі ст. 12 ТК РФ всі особи на рівних підставах мають право на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон, відповідно до ТК РФ. Товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон підлягають митному контролю, при цьому митні органи несуть відповідальність за неправомірні рішення, дії (бездіяльності) своїх посадових осіб та інших працівників при виконанні ними службових або трудових обов'язків.

Таким чином, можна зробити висновок, що митний кордон - це юридична фікція, яка відображає статус товару і транспортних засобів при переміщенні з митної території однієї держави на митну територію іншої держави. При цьому на межі територій вільних економічних зон і знаходяться у виключній економічній зоні та на континентальному шельфі Російської Федерації штучних островів установок і споруд, над якими Російська Федерація здійснює свою юрисдикцію, поширює свою дію спеціальний адміністративно-правовий режим митного кордону. Даний режим є функціонально-діяльнісних режимом, встановленим з метою створення умов для ефективної діяльності митних органів.

Ділянки митного кордону, уздовж яких створюються зони митного контролю, визначаються ФМС Росії. На морських ділянках зона митного контролю може створюватися в межах територіального моря Російської Федерації, за винятком морських ділянок навколо знаходяться у виключній економічній зоні Російської Федерації і на континентальному шельфі Російської Федерації штучних островів, установок і споруд, над якими Російська Федерація здійснює юрисдикцію відповідно до законодавства Російської Федерації. Зона митного контролю на таких ділянках створюється в межах території зазначених штучних островів, установок і споруд [55].

Як вже було сказано, морські простори поділяються на чотири основні частини: внутрішні морські води, територіальні води (територіальне море), виняткова економічна зона і відкрите море. Територіальне море і внутрішні морські води є складовою частиною території Російської Федерації. Статус і правовий режим внутрішніх морських вод, територіального моря і прилеглої зони України, включаючи права Російської Федерації в її внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні, а також порядок їх здійснення встановлюються Федеральним законом «Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації 1998 р відповідно до Конституції Російської Федерації, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, міжнародними договорами Російської Федерацією і.

3.2.3 Правовий режим морських портів

Згідно п. 1 ст. 9 Кодексу Торгового Мореплавання Росії (далі КТМ) під морським торговим портом розуміється комплекс споруд, розташованих на спеціально відведених території та акваторіях і призначених для обслуговування суден, що використовуються в цілях торгового мореплавання, обслуговування пасажирів, здійснення операцій з вантажами та інших послуг, зазвичай надаються в морському торговому порту (п. 5. ст. 9 КТМ Росії). КТМ Росії проводить розподіл морських портів на три категорії: морський торговельний порт, морський рибний порт і морський спеціалізований порт. Правовий режим морських торговельних і рибних портів, а також спеціалізованих портів Російської Федерації є єдиним для всіх портів, що знаходяться на території Російської Федерації, незалежно від форм власності та відомчої належності. Всі російські та іноземні судна зобов'язані дотримуватися правовий режим морських портів [56].

Морські порти оголошуються відкритими для заходження іноземних суден (незалежно від їх призначення і форм власності) на підставі рішення Уряду Російської Федерації. Перелік морських портів, відкритих для заходу іноземних суден, публікується в «Сповіщеннях мореплавців» В даний час в перелік включені такі морські порти в зоні діяльності Далекосхідного митного управління: Александров-Сахалінський; Анадир, Ваніно; Владивосток (торговий порт); східний; Де-Кастрі; Зарубіна; Корсаков; Корф; Крабозаводское; Лазарєв; Магадан; Морський порт Провидіння; знахідка; Невельськ; Николаевск-на-Амурі; Ногліки; Ольга; Охотськ; Петропавловськ-Камчатський; Пластун; Поронайск; Посьет; Північно-Курильськ; Словник; Радянська Гавань; Холмськ; Південно-Курильськ.

Російське законодавство не встановлює спеціальних вимог для заходу криголамів, буксирів науково-дослідних та інших судів, які не здійснюють перевезення вантажу або пасажирів. Однак щодо іноземних судів держав, в яких є спеціальні обмеження заходу в їх морські порти щодо аналогічних судів Російської Федерації, Урядом Російської Федерації можуть бути встановлені відповідні обмеження [57].

Чинне законодавство Російської Федерації встановлює правила заходження іноземних суден у морські порти: a) для всіх іноземних суден (крім військових кораблів та інших державних суден, що експлуатуються в некомерційних цілях); б) для військових кораблів та інших державних суден, що експлуатуються в некомерційних цілях; в) для всіх судів, зазначених у п. «а» і «б» при вимушеному заході.

Як уже зазначалося, внутрішні морські води повністю знаходяться під суверенітетом Російської Федерації і на іноземні судна, а також знаходяться на їх борту пасажирів і членів екіпажу під час перебування зазначених суден у внутрішніх морських водах поширюється кримінальна, цивільна і адміністративна юрисдикція Російської Федерації [58]. Відмінною особливістю адміністративної юрисдикції є те, що вона застосовується до всіх без винятку судам - ​​державним і приватновласницьких. В області адміністративної юрисдикції діє принцип повної компетенції влади прибережної держави, і вилучення з нього абсолютно неможливі, так як вони суперечили б самій ідеї суверенітету прибережної держави [59].

3.2.3.1 Режим пункту пропуску через державний кордон на території морського порту

Для забезпечення міжнародного сполучення Російської Федерації з іншими державами відповідно до законодавства Російської Федерації в морських і рибних портах, відкритих для міжнародного сполучення, встановлюються пункти пропуску [60]. Залежно від характеру міжнародного сполучення і режиму роботи пункти пропуску в портах класифікуються за такими видами: пасажирські, вантажні і вантажопасажирські; постійні, тимчасові і сезонні. Пункти пропуску встановлюються рішеннями Кабінету Міністрів України за поданнями федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації. У зоні діяльності Далекосхідного митного управління діють 35 морських пунктів пропуску через державний кордон Російської Федерації. На території морського порту, відкритого для міжнародного сполучення, діє режим пункту пропуску через державний кордон, який включає правила:

- в'їзду в ці пункти;

- перебування і виїзду з них осіб, транспортних засобів;

- ввезення, знаходження і вивезення вантажів, товарів і тварин, що встановлюються виключно в інтересах створення необхідних умов для здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю [61].

Пункт пропуску в межах території зазначених об'єктів включає в себе комплекс будівель, приміщень, споруд з відповідним технологічним обладнанням, в яких здійснюють службову діяльність федеральні органи виконавчої влади.

Режим в морських пунктах пропуску через державний кордон встановлюється нормативними правовими актами транспортних федеральних органів виконавчої влади відповідно до положень Закону РФ про Державну кордоні і міжнародних договорів Російської Федерації. Ці нормативні правові акти узгоджуються з органами і військами Прикордонної Служби (ПС) ФСБ Росії і ФТС Росії (зараз даного нормативного акту не існує).

Для забезпечення контролю за дотриманням встановлених правил перетину державного кордону фізичними особами, переміщення через неї транспортних засобів, вантажів, товарів і тварин відповідними федеральними органами виконавчої влади в пунктах пропуску в установленому порядку створюються підрозділи органів прикордонного, митного, санітарно-карантинного, імміграційного, ветеринарного, фітосанітарного та транспортного контролю, а для нагляду за визначенням морехідних якостей морських і річкових суден можуть також оздаваться інспекції державного нагляду.

Загальний розпорядок роботи пункту пропуску - час початку і закінчення роботи, технологічні перерви, графіки оформлення фізичних осіб, транспортних засобів і вантажів, які прямують через державний кордон, затверджується спільним рішенням керівників державних контрольних органів і начальника морського порту. Послідовність здійснення всіх видів контролю в пункті пропуску визначається типовими схемами організації пропуску через державний кордон іноземних і російських суден закордонного плавання, членів екіпажу, пасажирів і товарів в річкових і морських портах Російської Федерації.

При прибутті судна послідовність здійснення контролю наступна: санітарно-карантинний контроль, прикордонний контроль, митний контроль, інші види контролю. Першочерговість санітарного контролю судна викликана тим, що епідемії чуми, холери, віспи в багатьох випадках поширювалися морським шляхом. Прагнучи ввести однакові правила санітарного контролю, держави неодноразово робили спроби виробити відповідні міжнародні конвенції (на 32 Асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я, що відбулася в 1969 р, були прийняті Міжнародні санітарні правила) .В Російської Федерації санітарна охорона території здійснюється на підставі Федерального закону «Про санітарно епідеміологічного благополуччя населення »1999 г. Для санітарної охорони території Росії в пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації на підставі рішення федерального органу виконавчої влади, уповноваженого здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд, вводиться санітарно-карантинний контроль. Порядок і умови здійснення санітарної охорони території, а також заходи по санітарній охороні встановлюються федеральним законом, санітарними правилами та іншими нормативними правовими актами (ст. 30 Федерального закону «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» 1999 г.).

Морське судно по прибуттю в пункт пропуску є об'єктом відразу цілого комплексу адміністративно-правових режімов- в першу чергу режиму пункту пропуску через державний кордон Російської Федерації.

Статтею 23 Закону про Державну кордоні визначено, що в'їзд в пункти пропуску через державний кордон та виїзд з них осіб і транспортних засобів, а також ввезення і вивезення вантажів, товарів і тварин здійснюються в спеціально виділених для цих цілей місцях за перепустками, що видаються адміністрацією морських портів , за погодженням з органами ПС ФСБ Росії. Місця і тривалість стоянок в пунктах пропуску через державний кордон транспортних засобів закордонного прямування визначаються адміністрацією транспортних об'єктів за погодженням з органами і військами ПС ФСБ Росії і митними органами.

Доступ осіб до транспортних засобів і на транспортні засоби закордонного прямування в період здійснення прикордонного та інших видів контролю обмежується, а в разі необхідності забороняється.Посадка пасажирів в транспортні засоби при вибутті з Російської Федерації та висадка при прибутті в Російську Федерацію, а також навантаження (вивантаження) багажу, пошти і вантажів виробляються з дозволу органів і військ Федеральної прикордонної служби ФСБ Росії. Посадові особи транспортних підприємств, організацій, власники транспортних засобів зобов'язані на вимогу представників органів і військ Федеральної прикордонної служби Російської Федерації розкривати для огляду опломбовані (опечатані) трюми та інші приміщення транспортних засобів і перевозяться на них вантажі. Транспортні засоби закордонного прямування можуть починати рух для вибуття з території Російської Федерації або проходження в глиб території Російської Федерації, а так само міняти місце стоянки тільки з дозволу прикордонних і митних органів.

Відповідно до ст. 26 Закону «Про Державну кордоні РФ» в пунктах пропуску визначаються території, приміщення, де безпосередньо здійснюються прикордонний та інші види контролю. У цих місцях вводяться додаткові режимні обмеження. Таким чином, кожен державний контрольний орган має право вводити режимні обмеження, безпосереднього пов'язані із здійсненням ним певного виду контролю, тобто своїх функцій.

Наказ ГТК Росії від 23.12.2003 № 1520 встановив, що на території пункту пропуску через державний кордон Російської Федерації створюються постійні і тимчасові зони митного контролю Зона митного контролю-«чітко обмежена територія, призначена для перебування товарів і транспортних засобів, що підлягають митному контролю» [ 62]. .

Зони митного контролю можуть бути створені в місцях виробництва митного оформлення, здійснення митних операцій, в місцях перевантаження товарів, їх огляду та огляду, в місцях тимчасового зберігання, стоянки транспортних засобів, що перевозять знаходяться під митним контролем товари, і в інших місцях.

Постійна зона митного контролю, створювана в морському порту, повинна включати в себе ділянки території порту, на яких безпосередньо розташовані підрозділи митного органу та зали митного контролю, здійснюються доглядові операції, митне оформлення товарів і транспортних засобів, розміщуються очікують митного оформлення та затримані транспортні засоби, а також знаходяться місця проведення вантажних операцій з товарами, що підлягають митному контролю. При цьому враховуються фактори, що забезпечують дотримання режиму, встановленого в пункті пропуску, а також інтереси всіх державних органів, які беруть участь у здійсненні контролю в пункті пропуску.

При створенні зони митного контролю в морському пункті пропуску в неї може включатися частину акваторії порту, в тому числі причальні споруди і місця якірних стоянок, певні портовими правилами для постановки суден закордонного плавання. Порядок створення зон митного контролю включає в себе прийняття митним органом рішення про створення зони митного контролю, визначення її меж і місць перетину її кордонів особами, товарами і транспортними засобами, позначення створеної зони митного контролю, інформування інших зацікавлених органів про створення зони митного контролю. Рішення про створення постійної зони митного контролю оформляється наказом митного органу. У наказі зазначаються підстави і цілі створення місце знаходження, межі зони митного контролю, встановлені місця перетину кордону зони митного контролю, а також засоби, що використовуються для позначення зони митного контролю. Додатково в додатку до наказу наводиться графічне відображення меж і території зони митного контролю у вигляді планів або карт.

3.3 Контроль, здійснюваний Російською Федерацією в митній прилеглій зоні

Вперше питання про прилеглих митних зонах в міжнародному праві було врегульовано в Женевській Конвенції про територіальне море та прилеглу зону 1958 р зараз правовий режим прилеглих зон визначено ст. 33 Конвенції ООН з морського права 1982 р, п. 2. якої передбачає, що прилегла зона не може поширюватися за межі 24 морських миль від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря.

Конвенція згадує про чотирьох видах прилеглих зон: митної, фіскальної, імміграційної та санітарної. Фіскальні зони встановлюються з метою захисту фінансових інтересів держави та запобігання порушень його фінансових правил. Імміграційні зони вводяться деякими державами для посилення контролю за в'їздом в країну. Санітарні зони встановлюються для запобігання завезенню в країну інфекційних захворювань. Поряд з зонами, згаданими в Конвенції, існує практика держав встановлювати і інші зони. Зони кримінальної та цивільної юрисдикції встановлюються для запобігання порушенню кримінального та цивільного законодавства прибережної держави. Зони безпеки встановлюються державами в разі загрози військових дій. Наприклад, на початку Другої світової війни була прийнята декларація про встановлення уздовж всього Американського континенту зони безпеки шириною від 100 до 300 миль, в якій воював державам заборонялося вести військові дії.

У митній прилеглій зоні прибережна держава може здійснювати контроль, необхідний для:

1) запобігання порушенню митних, фіскальних, імміграційних або санітарних законів і правил в межах її території або територіального моря;

2) покарання за порушення вищезгаданих законів і правил, здійснене в межах її території або територіального моря.

Відома невизначеність режиму прилеглої зони пов'язана з вживанням терміна «контроль», що дає певні підстави для припущення про відсутність у прибережного держави юрисдикційних прав в зоні. Таке припущення, однак, не відповідає змісту Конвенції, в якій поряд з контролем передбачається право прибережної держави карати за порушення, вчинені в межах його території, а також ст. 111 Конвенції, що надає прибережній державі право на переслідування іноземного судна під час його перебування в прилеглій зоні. Практичне ж здійснення права на накладення покарання щодо іноземного судна, яка вчинила порушення в межах території прибережної держави і вийшов потім в прилеглу зону передбачає, зрозуміло, його зупинку, затримання, проведення розслідування і т. Д. Таким чином, право прибережної держави на здійснення контролю в даному випадку передбачає право на прийняття примусових заходів, як якщо б такий контроль проводився в межах територіального моря.

Аналогічним чином вирішено питання і про право прибережної держави, коли порушення його відповідних нормативних правових актів має місце в самій прилеглій зоні. Наприклад, якщо на борту іноземного судна, що прямує в порт прибережної держави, в прилеглій митній зоні виявлено контрабандний вантаж, то щодо порушників можуть бути прийняті такі ж заходи, включаючи покарання, як і при вчиненні порушення в межах територіального моря даної держави. Практика встановлення прилеглих зон свідчить про те, що прибережні держави не обмежуються лише попередженням таких порушень, а поширюють в ряді випадків відповідне законодавство на прилеглу зону. Цілком природно, що прибережна держава може встановити прилеглу зону і з менш суворим режимом.

Прилегла зона Російської Федерації - морський пояс, який розташований за межами територіального моря, прилягає до нього і зовнішня межа якого знаходиться на відстані 24-х морських миль, відміряється від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря [63].

У прилеглій зоні Російська Федерація здійснює контроль, необхідний для:

1) запобігання порушенню митних, фіскальних, імміграційних або санітарних правил, встановлених законами України та іншими нормативно-правовими актами, що діють на території РФ, включаючи територіальне море;

2) покарання за порушення зазначених законів і правил, здійснене на території РФ, включаючи територіальне море.

А також вживає заходів, необхідних для запобігання зазначених порушень і затримання винних, включаючи переслідування по гарячих слідах, зупинку, огляд і затримання всіх іноземних суден-порушників (за винятком військових кораблів та інших державних суден, що експлуатуються в некомерційних цілях) відповідно до законодавства РФ і нормами міжнародного права.

3.3.1 Підстави переслідування по «гарячих слідах», передбачені міжнародно-правовим звичаєм

Давній міжнародно-правовий звичай, а зараз і Конвенція, передбачають підстави для такого переслідування (порушення законів і правил прибережної держави). К.К. Сандровський виділяє наступні умови, при яких переслідування у відкритому морі вважається правомірним.

Перша умова по суті і визначає повну назву ділення - право переслідування «по гарячих слідах» означає, що переслідування може здійснюватися тільки безпосередньо слідом за вчиненням порушення. У ст.111 Конвенції сказано: «Таке переслідування повинно початися тоді, коли іноземне судно або одна з його шлюпок знаходиться у внутрішніх водах, в територіальному морі або в прилеглій зоні переслідує держави, і може тривати за межами територіального моря або прилеглої зони тільки за умови , якщо воно не припиняється ».

Друга умова. Піддаватися переслідуванню за порушення законів і правил прибережної держави можуть тільки суду, що не володіють повним імунітетом. Інакше кажучи, військові кораблі або будь-які інші перебувають на некомерційній державній службі суду користуються у відкритому морі повним імунітетом від юрисдикції якого б то не було держави, крім держави прапора.

Третя умова. Переслідування вважається розпочатим тільки в разі, якщо переслідує судно впевнилися, що переслідуване судно або одна з його шлюпок знаходяться в межах територіального моря або (в залежності від випадку) в прилеглій зоні. Переслідування може бути розпочато тільки після подачі сигналу зупинитися, зорового або звукового, з дистанції, що дозволяє іноземному судну побачити або почути цей сигнал.

Четверта умова. Право переслідування може здійснюватися тільки військовими кораблями, або іншими судами, які мають чіткі зовнішні знаки, що дозволяють розпізнати їх як такі перебувають на урядовій службі й уповноважені для цієї мети.

П'ята умова. Прибережне держава втрачає право на переслідування, як тільки переслідуване судно встигає увійти в територіальне море своєї або будь-якої третьої держави.

Є ще одне важливе положення, безпосередньо пов'язане з даним питанням про прилеглу зону, яке говорить, що переслідування може початися тільки в зв'язку з порушенням прав, для захисту яких встановлена ​​митна зона. Отже, підставою для переслідування може бути порушення законів і правил тільки в одній з чотирьох названих вище сфер захисту інтересів прибережної держави, а не будь-які інші порушення [64].


3.3.2 Охорона морської митної смуги РФ

З 1995 р охорона морської митної смуги Російської Федерації здійснюється з використанням морських суден митних органів. Незважаючи на такий довгий термін використання митними органами спеціальних засобів для охорони митного кордону лише в Митному кодексі Російської Федерації у 2003 році вперше були визначені права митних органів при здійсненні митного контролю з використанням морських суден (ст. 409 ТК РФ), а саме: при виявленні ознак того, що на транспортному засобі незаконно переміщаються товари, що підлягають митному контролю, зупиняти транспортний засіб і проводити його митний огляд; затримувати знаходяться на транспортному засобі осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, виробництво невідкладних слідчих дій та дізнання по яких віднесено законодавством Російської Федерації до ведення митних органів; переслідувати і затримувати за межами територіального моря морські судна, убившіе з митної території без дозволу митних органів; при виявленні ознак адміністративного правопорушення в галузі митної справи затримувати транспортні засоби для їх вилучення відповідно до законодавства Російської Федерації про адміністративні правопорушення; виробляти супровід транспортних засобів, в тому числі з розміщенням на них посадових осіб [65].

3.4 Пропозиції щодо вдосконалення Митного Кодексу РФ

Дослідження інституту прилеглої зони України дозволяє говорити про необхідність внесення в текст ТК РФ (п. 3. ст. 409) доповнень, що дозволяють ефективно і в повному обсязі використовувати право митних органів на здійснення митного контролю в прилеглій морській митній зоні, а також запобігання порушень митних правил. З цією метою необхідно розширити перелік підстав виникнення права «переслідування за гарячими слідами», так як:

по-перше, вибуття товарів є процедурою митного оформлення, яка містить правила: a) місця вибуття (в пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації або в інших місцях, встановлених відповідно до законодавства Російської Федерації про Державну кордоні Російської Федерації); б) часу вибуття (час роботи митних органів); в) наявності дозволу митного органу на вибуття; г) фактичного вивезення товарів з митної території Російської Федерації в тій же кількості і стані, в якому вони перебували в момент їх приміщення під певний митний режим.

Пункт 3 ст. 409 ТК РФ встановлює лише одна підстава для виникнення права переслідування - порушення дозвільного порядку вибуття транспортного засобу з митної території Російської Федерації. Таким чином, можна зробити висновок про неможливість здійснювати переслідування і затримання судна при таємному вибутті з митної території Російської Федерації (без здійснення процедури вибуття товарів і транспортних засобів);

по-друге, предметом правопорушення при переміщенні товару морським транспортом може бути не тільки морське судно, але і товари, що перевозяться на судні. Так, морське судно може спадати з митної території з дозволу митних органів і при цьому використовуватися для незаконного переміщення на ньому товарів. Існує безліч способів незаконного переміщення товарів за допомогою морського судна, спадної з митної території з дозволу митного органу. З них найбільш поширеним є перехід в район промислу, що знаходиться в межах територіальних вод РФ, судів, які вибули з митної території для незаконного видобутку морських біологічних ресурсів. Судно повертається в колишній район промислу після виробництва процедури вибуття, де безконтрольно вибирає раніше виставлені знаряддя лову, довантажується знову виловленої продукцією, після чого переміщує її через митний кордон та доставляє в іноземний порт у великих обсягах, ніж задекларовано митним органам;

по-третє, процедура вибуття товарів з митної території не поширює свою дію на товари, що перевозяться морськими судами, які здійснюють прохід через територіальні води Російської Федерації.

Також необхідно розширити просторові межі моменту початку переслідування «по гарячих слідах». Пункт 3 ст. 409 ТК РФ так говорить про момент початку переслідування - «якщо переслідування було розпочато у внутрішніх водах». Однак переслідування може бути розпочато не тільки коли судно-порушник, а також одна з його шлюпок, знаходиться у внутрішніх водах і в територіальному морі, але також і в прилеглій зоні Російської Федерації. При цьому переслідування судна в прилеглій зоні може бути розпочато тільки в зв'язку з порушенням митних правил Російської Федерації.


ВИСНОВОК

Результати дослідження правового режиму морських просторів дозволяють зробити наступні висновки:

Конвенція 1982 року є унікальний міжнародний договір, в якому тісне переплетення знайшли звичайні норми міжнародного права, договірні міжнародно-правові норми, а також норми-принципи міжнародного морського права. Держави-учасниці цього договору покликані стежити за тим, щоб норми їх морського законодавства відповідали не тільки основним принципам міжнародного права, а й нормами міжнародного морського права, ядром якого є Конвенція 1982 року. Держави несуть міжнародно-правову відповідальність за прийняття внутрішнього законодавства, що порушує принципи і норми міжнародного морського права, закріплені в Конвенції 1982 року.

При розгляді теоретичних питань імплементації міжнародного права у внутрішньодержавне право було встановлено, що в силу принципу суверенної рівності, держави в своїх правопорядках самі визначають своє ставлення до міжнародного права і місце міжнародно-правових норм в ієрархії норм правової системи держави. Таким чином, в силу об'єктивних закономірностей взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права міжнародно-правові норми можуть бути обов'язковими для застосування всередині країни тільки в тому випадку, якщо це прямо передбачено нормою внутрішньодержавного права. З огляду на дії принципу суверенної рівності держав, останні залишають за собою прерогативу встановлювати співвідношення міжнародного права з їх національним правом, і, зокрема, визначати обсяг трансформованого міжнародного права, а також механізм його імплементації у внутрішньодержавне право.

У роботі пропонується під терміном «правовий режим морських просторів» розуміти сукупність правових норм, що регламентують основні права і обов'язки держав у відповідному морському просторі, зміст яких дозволяє принципово відрізняти його від інших видів (категорій) морських просторів.

Дослідження митної юрисдикції Російської Федерації в морських просторах призводить до наступних висновків:

1. Митна юрисдикція держави у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній економічній зоні наповнена як міжнародно-правовим режимом самих просторів, так і адміністративно-правовими режимами, встановленими Російською Федерацією. В першу чергу спеціальним адміністративно-правовим режимом охорони Державного кордону. У кожному виді морських просторів міститься один з елементів даного режиму: режим кордону; прикордонного режиму; режиму в пунктах пропуску через кордон; особливих повноважень прикордонних військ, військ ППО і Військово-морського флоту. Правові встановлення держави і організаційно-управлінські заходи в сфері митної справи в даних просторах носять характер адміністративних процедур, що виникають при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон.

2. Митна юрисдикція держави обмежена межами його території, але морські простори характеризуються наявністю особливостей, визначених характеристиками даних пространств- дією митної юрисдикції держави за межами державної території. Митна юрисдикція держави поширюється на що знаходяться у виключній економічній зоні Російської Федерації і на континентальному шельфі Російської Федерації штучні острови, установки і споруди, що дозволяє зробити висновок про те, що митна територія Російської Федерації для цілей митного регулювання це державна територія Російської Федерації, а також знаходяться у виключній економічній зоні Російської Федерації і на континентальному шельфі Російської Федерації штучні про тров, установки і споруди на які поширюється митна юрисдикція Російської Федерації.

3. Особливості митної території в морських просторах зумовлюють, і особливості митного кордону, так як митний кордон є межа митної території. І якщо на державний кордон Російської Федерації поширює свою дію спеціальний адміністративно-правовий режим охорони Державного кордону, то на митний кордон поширює свою дію адміністративно- правової режим митного кордону. Дослідження дозволяє зробити висновок, що при збігу митного кордону з Державною кордоном Російської Федерації на митний кордон поширюється дія спеціального адміністративно-правового режиму охорони державного кордону. При цьому на межі територій особливих економічних зон і знаходяться у виключній економічній зоні та на континентальному шельфі Російської Федерації штучних островів установок і споруд, над якими Російська Федерація здійснює свою юрисдикцію, поширює свою дію адміністративно-правовий режим митного кордону.


Список використаних джерел

1. Конвенція про територіальне море та прилеглу зону (Женева, 29.04.1958 р) // ВВС СРСР. 1964. № 43.

2. Конвенція ООН з морського права 1982 р // Відомості Верховної. 1997. № 48. У розділі ст. 5493.

3. Конституція Російської Федерації, Проспект 2000.

4. Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення: Закон РФ від 30.12.2001 р № 195-ФЗ (зі зм. І доп. Від 25 квітня, 25 липня, 30, 31 жовтня, 31 грудня 2002 року, 30 червня, 4 липня, 11 листопада, 8, 23 грудня 2003 року, 9 травня, 26 28 липня, 20 серпня 2004 року) // Відомості Верховної. 2002. № 1 (частина 1). Ст. 1.

5. Кодекс торговельного мореплавства СРСР від 17.09.1968 р // ВВС СРСР. 1968. № 39. У розділі ст. 351.

6. Кодекс торговельного мореплавства: Федеральний закон від 30.04.1999 р № 81-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 18. У розділі ст. 2207.

7. Про внесення змін і доповнень до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення та Митного кодексу Російської Федерації: Федеральний закон від 20.08.2004 р № 118-ФЗ // Ріс. газ. 2004. № 182 (3559). 25 серпня.

8. Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації: Федеральний закон від 31.07.1998 р № 155-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. У розділі ст. 3833.

9. Про Державну кордоні Російської Федерації: Закон РФ від 01.04.1993 р № 4730-1 (зі зм. І доп. Від 10 серпня 1994 р, 29 листопада 1996 р, 19 липня 1997 року, 24 31 липня 1998 р, 31 травня 1999 р, 5 серпня, 7 листопада 2000 р 24 березня, 30 грудня 2001 р 24 грудня 2002 р 30 червня 2003 року, 29 червня, 22 серпня 2004 року) / / ВВС РФ. 1993. № 17. У розділі ст. 594.

10. Про континентальний шельф Російської Федерації: Федеральний закон від 30.11.1995 р № 187-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 49. У розділі ст. 4694 (з остан. Вим. І доп.).

11. Про міжнародні договори Російської Федерації: Федеральний закон від 15.07.1995 р № 101-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. У розділі ст. 2757.

12. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права та Угоди про здійснення частини XI Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права: Федеральний закон від 26.02.1997 р № 30-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 9. У розділі ст. 1013.

13. Про митний тариф: Закон РФ від 21.05.1993 р № 5003-1 (з остан. Вим. І доп.) // ВВС РФ. 1993. № 23. У розділі ст. 821.

14. Про виключну економічну зону Російської Федерації: Федеральний закон від 17.12.1998 р № 191-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 51. У розділі ст. 6273.

15. Про рибальство та збереження водних біологічних ресурсів: Федеральний закон від 20.12.2004 р № 166-ФЗ // СЗ РФ. 2004.

16. Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності: Федеральний закон від 08.12.2003 р № 164-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. У розділі ст. 4850.

17. Митний кодекс Російської Федерації: Закон РФ від 18.06.1993 р № 5222-1 (з остан. Вим. І доп.) // ВВС РФ. 1993. № 31. У розділі ст. Одна тисяча двісті двадцять чотири.

18. Митний кодекс Російської Федерації: Федеральний закон від 23.05.2003 р № 64-ФЗ (з остан. Вим. І доп. Від 23.12.2003, 29.06.2004, 20.08.2004) // СЗ РФ. 2003. № 22. У розділі ст. 2066.

19. Кримінальний кодекс РФ: Закон РФ від 13.06.1996 р № 63-ФЗ (з остан. Вим. І доп.) // Відомості Верховної. 1996. № 25. У розділі ст. 2954.

20. Про невідкладні заходи щодо організації митного контролю в Російській Федерації: Указ Президента України від 18.07.1992 р № 4.

21. Про порядок створення зон митного контролю вздовж митного кордону: Постанова Уряду РФ від 14.10.2003 р № 624.

22. Про Правила плавання і перебування іноземних військових кораблів та інших державних суден, що експлуатуються в некомерційних цілях, в територіальному морі, у внутрішніх морських водах, на військово-морських базах, в пунктах базування військових кораблів і морських портах Російської Федерації: Постанова Уряду РФ від 02.10.1999 р № 1102.

23.Про затвердження Порядку використання морських (річкових) суден митних органів Російської Федерації для цілей митного контролю: Постанова Уряду РФ від 10.12.2003 р № 747 // Відомості Верховної. 2003. № 50. У розділі ст. 4908.

24. Про затвердження Порядку створення, експлуатації та використання штучних островів, споруд і установок у внутрішніх морських водах і в територіальному морі Російської Федерації: Постанова Уряду РФ від 19.01.2000 р № 44.

25. Авраменко І.М. Довідник: Міжнародне морське право в документах. - Ростов н / Д: Фенікс, 2000. 387 с.

26. Анашкина І.А. Міжнародно-правовий режим територіального моря: Дис. ... канд. юрид. наук. , 2002.

27. Анопрієнко К.В. Адміністративні правопорушення в галузі митної справи, предметом або знаряддям вчинення яких є морські судна: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

28. Анопрієнко К.В. Територіальні межі юрисдикційної діяльності митних органів Росії на море // Митна політика Росії на Далекому Сході. 2003. № 4. С. 13-20.

29. Барсегов Ю.Г. Світовий океан: право, політика, дипломатія. М .: Міжнародні відносини, 1983. 260 с.

30. Баскин Ю.А. Курс міжнародного права / Баскин Ю.А., Крилов Н.Б., Левін Д. Б., М .: 1989. 420 с.

31. Басов В.В. Правовий режим морських просторів. Владивосток, 2002. 256 с.

32. Бахрах Д.Н, Россинський Б.В, Старілов Ю.Н. Адміністративне право. М .: Норма, 2004. 480 с.

33. Бахрах Д.Н. Адміністративне право Росії: Підручник для вузів. М .: НОРМА, 2001. 640 с.

34. Бекяшев К.А. Міжнародне публічне право. М .: ПРОСПЕКТ. 1999. 460. с.

35. Бекяшев К.А. Морське рибальське право. М .: Колос, 2001. 358 с.

36. Бекяшев К.А. Сапронов В.Д. Світове рибальство: питання міжнародного співробітництва. М .: Агропром. 1990. 284 с.

37. Бірюков П.Н. Міжнародне право. М .: МАУП. 1998. 386 с.

38. Великий юридичний словник / під ред. Сухарева А.Я., М .: ИНФРА-М, 2000. 704 с.

39. Борисов К.Г. Міжнародне митне право: Навчальний посібник. М .: РУДН, 1997. 224 с.

40. Бречалов К.Л. Правова регламентація спеціальних адміністративно-правових режимів в митній справі Російської Федерації // Вчені записки Санкт-Петербурзького ім. В.Б. Бобкова філії РОТА. 2001. № 3 (16). С. 60-72.

41. Гавердовский А.С. Імплементація норм міжнародного права. Київ, 1980. 346 с.

42. Гінсбургс Дж. Американська юриспруденція про взаємовідносини міжнародного і внутрішнього права. // Держава і право. 1994.№ 11. С. 151-169.

43. Гуцуляк В.М. Сучасний міжнародно-правовий режим континентального шельфу // Морське право. 2003. № 2 С.17-29.

44. Данілін К.М. Митні правопорушення на морському транспорті // Митна політика Росії на Далекому Сході. 1998. № 4. С. 57-60.

45. Іванов Г.Г. Правове регулювання морського судноплавства в Російської Федерації. М .: Спарк, 2002. 296 с.

46. ​​Історія митної справи та митної політики Росії (1811-1917 рр.): Хрестоматія. Ч. 2. М .: РІО РОТА, 1998. 276 с.

47. Калінкін Г.Ф. Режим морських просторів. М., 1981. 402 с.

48. Козирін А.Н. Поняття митної території та просторові аспекти митно-тарифного регулювання // Моск. журн. міжнар. права. 1995. № 1. С. 84-103.

49. Козирін А.Н. Митне право Росії: Навчальний посібник. М .: СПАРК, 1995. 134 с.

50. Колодкин А.Л. Правовий режим територіальних вод і відкритого моря. М .: Морський транспорт, 1961. 320 с.

51. Коломбос Д. Міжнародне морське право. М .: Прогрес, 1975. 206 с.

52. Комарова Л.А. Сучасне міжнародне морське право. М., 1985. 309 с.

53. Коментар до Кодексу торговельного мореплавства Російської Федерації / Під ред. Г.Г. Іванова. М .: Спарк, 2000. 734 с.

54. Коментар до Митного кодексу Російської Федерації / Під ред. А.Н. Козиріна. М .: Спарк, 1996. 602 с.

55. Константинов В.А. Міжнародно-правовий режим морських просторів Далекосхідного басейну: Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. М., 1998..

56. Коренєв А.П. Межі сучасного адміністративного права. // Правознавство. 1967. № 3. С. 72-78.

57. Косолобов Г.І. Порядок митного оформлення та контролю морських і річкових суден закордонного плавання і перевезених на них товарів // Форум: Метод. зб. / Под ред. С.І. Чернишова. М .: РІО РОТА, 1996. Вип. 2.

58. Лазарєв М.І. Теоретичні питання сучасного міжнародного морського права. М., 1983. 374 с.

59. Ласточкин В.В. Адміністративно-правові режими та охорона Державного кордону. М., 1999. 297 с.

60. Лукашук І.І. Норми міжнародного права в правовій системі Росії. М., 1997. 302 с.

61. Лукашук І.І. Про застосування міжнародного права судами Росії // Держава і право. 1994.№ 2. З 141-163.

62. Маковський А.Л., Бойцов Ф.С. Іванов Г.Г. Морське право. М .: Транспорт, 1976. 380 с.

63. Міжнародне морське право: Підручник / Відп. ред. І.П. Блищенко М .: Изд-во УДН, 1998. 359 с.

64. Молодцов С.В. Міжнародне морське право. М .: Міжнародні відносини, 1987. 403 с.

65. Правовий режим морських прибережних просторів / Відп. ред. А.П. Мовчан, А. Янков. М .: Наука, 1987. 375 с.

66. Рушайло В.Б. Адміністративно-правові режими: Монографія. М., 2000. 264 с.

67. Сайко С.П. У прилеглій зоні митного контролю можливий // Митна політика Росії на Далекому Сході. 1998. № 3. С. 68-71.

68. Сайко С.П. Виняткова економічна зона Росії: питання по суті // Митна політика Росії на Далекому Сході. 2000. № 3. С. 35-42.

69. Сайко С.П. Російська митниця на море: законність і доцільність Митна політика Росії на Далекому Сході. 2001. № 1 (14). С. 49-58.

70. Сандровський К.К. Міжнародне митне право: Підручник. Київ: Т-во "Знання"; КОО, 2001. 461 с.

71. Сандровський К.К. Митне право. Загальна частина: Навчальний посібник. Київ, 1971. 305 с.

72. Співакова Т.І., Косенков В.А. Деякі проблеми морського права. М .: Знание, 1984. 284 с.

73. Толстик В.А. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права в правовій системі Росії // Щорічник російського права.

74. Халіпов С.В. Митне право (митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності). М .: ІКД «Зерцало-М», 2001. 272 ​​с.

75. Халіпов С.В. Митне право (митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності). М .: ІКД «Зерцало-М», 2004. 237 с.

76. Хрипко А. Переміщення через митний кордон Російської Федерації продукції морського промислу в регіоні діяльності Далекосхідного митного управління // Актуальні проблеми митної справи на рубежі тисячоліть регіональний аспект: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. Ю. Діановій. Владивосток: ВФ РОТА, 2003. С.257-267.

77. Хрипко А.Ю. Адміністративно-правове регулювання відносин в галузі митної справи в морських просторах. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.

78. Шергін А.П. Адміністративна юрисдикція М .: Юрид. лит., 1979. 274с.

79. Юридичний довідник капітана суден закордонного плавання / Под ред. канд. юрид. наук. А.С. Кокіна. Л .: Вид-во Міжн. фонду історії науки, 1991. 600 с.


[1] Молодцов С.В. Міжнародне морське право. М., «Міжнародні відносини», 1987, С.44.

[2] Барсегов Ю.Г. Світовий океан: право, політика, дипломатія. М., «Міжнародні відносини», 1983, С.160.

[3] 56,5 тис. Км, а з урахуванням берегової смуги островів -105 тис. Км. протяжність лінії морського кордону становить 46 423 км.

[4] Ю.А. Баскін, Н.Б. Крилов, Д.Б. Левін Курс міжнародного права. М., 1989. С. 272.

[5] Великий юридичний словник / За ред. А Я. Сухарева, -М.: ИНФРА-М, 2000. с.222.

[6] Лукашук І.І. Про застосування міжнародного права судами Росії. // Держава і право, 1994, № 2. С. 141

[7] Гінсбургс Дж. Американська юриспруденція про взаємодію міжнародного і внутрішнього права. // Держава і право, 1994, №11 С.151

[8] Гавердовский А.С. Імплементація норм міжнародного права. Київ., 1980.С. 58

[9] Гавердовский А.С. Імплементація норм міжнародного права. Київ., 1980.С.65

[10] Світовий Океан і міжнародне право. Основи сучасного правопорядку в світовому океані. М., 1986. с.206

[11] Лазарєв М.І. Теоретичні питання сучасного міжнародного морського права. М., 1982. С. 141.

[12] Міжнародне публічне право. Збірник документів. Том. 1. М., 1996. С. 67

[13] Конституція РФ М., Проспект 2000, с. 7.

[14] Лукашук І.І. Норми міжнародного права в правовій системі Росії. М., 1997. С. 48.

[15] Відомості Верховної РФ, 1995, № 29, ст. 2757.

[16] Відомості Верховної РФ, 03.03.97, № 9, ст. 1013

[17] Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28 лютого 1984 № 10864-Х "Про економічну зону СРСР". Опублікований в: Відомості Верховної Ради СРСР, 1984. № 9 Ст. 137.

[18] Ст.1 ФЗ «Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації» від 16 липня 1998 р

[19] Міжнародне публічне право. Підручник. / Под ред. К.А.Бекашева.-М .: «ПРОСПЕКТ», 1999. с.420

[20] У розділі ст. 219 Конвенції ООН з морського права 1982 р

[21] Іванов Г.Г. Правовий режим судноплавства в Російської Федерації. М .: Спарк, 2002. С. 85.

[22] У розділі ст. 3 Конвенції ООН з морського права 1982 року

[23] Л.А. Комарова Сучасне міжнародне морське право, Москва, 1985. С. 10-11. [24] П.Н. Бірюков Міжнародне право, Москва, МАУП, 1998. С.286.

[25] Див. Ст. 13 Закону «Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні» правила безпеки судноплавства і регулювання руху суден; захисту навігаційних засобів і устаткування; захисту підводних кабелів і трубопроводів; збереження живих ресурсів моря; запобігання порушенню рибальських законів і правил Російської Федерації, збереження навколишнього середовища і запобігання, скорочення і збереження під контролем її забруднення; морських наукових досліджень і гідрографічних зйомок; запобігання порушенню прикордонних, митних, санітарних, імміграційних і інші правила.

[26] Стаття 13. П. 1 Закону «Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації» від 31 липня 1998 // Відомості Верховної РФ. 1998. № 31. У розділі ст. 3833.

[27] Стаття 13. п.5 Закону «Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації» від 31 липня 1998 // Відомості Верховної РФ. 1998. № 31. У розділі ст. 3833.

[28] Стаття 25 п.2 Міжнародної конвенції з морського права від 10 грудня 1982 г.: Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права: Закон РФ від 26.02.1997 № 30-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 9. У розділі ст. 1013.

[29] У розділі ст. 27 Конвенції ООН 1982 р

[30] Курс міжнародного права, в 7 т. Т. 5. Галузі міжнародного права. М. 1992. С. 71.

[31] Калінкін Г.Ф. Режим морських просторів. М., 1981. С.129

[32] Деканозов Р.В. Про правову класифікації морських просторів (постановка питання) // Радянський щорічник міжнародного права. М., 1986. С. 127; Молодцов С. В. Міжнародне морське право. М., 1987. С. 144; Курс міжнародного права, в 7 т. Т. 5. Галузі міжнародного права. / BC Верещетін, СВ. Виноградов, Г.М. Даниленко та ін. М., 1992. С. 63-64.

[33] Міжнародне публічне право. Підручник. / Под ред. К.А.Бекяшева.-М .: «ПРОСПЕКТ», 1999. с.432.

[34] Відомості Верховної РФ 27.03.2000, N 13, ст. 1 369.

[35] Міжнародне морське право: Підручник. / Відп. ред. Блищенко І.П. М., 1988. С. 84.

[36] Гуцуляк В.М. «Сучасний міжнародно-правовий режим континентального шельфу» // Морське право № 2., 2003 р

[37] Конституція РФ: Науково-практичний коментар. / Под ред. Акад. Б.М. Топорніна. М, 1997. С. 400.

[38] Лазарєв М.І. Теоретичні питання сучасного міжнародного морського права. М., 1983. С.123-134.

[39] Бекяшев К.А. Морське рибальське право. М .: Колос, 2001. С.153.

[40] Сандровський К.К. Міжнародне митне право: Підручник. 3-е изд. Київ .: О-ва «Знання», КОО, 2002. С.58.

[41] Ласточкин В.В. Адміністративно-правові режими та охорони Державної граніци.- М., 1999.. С.55-56.

[42] Див. П. 4 ст. 3 Митного кодексу Російської Федерації: Закон РФ від 23.05.2003 р №64-ФЗ // СЗ РФ. 2003. №22. Ст. 2066.

[43] Часть.1 ст.5 Закону РФ «Про митний тариф» // ВВС РФ. 1993. №23. Ст. 821.

[44] Частина 2. Ст. 2. Митного Кодексу Російської Федерації. Митний Кодекс Російської Федерації. М .: Изд-во «НОРМА», 2003.

[45] Сайко С.П. Виняткова економічна зона Росії: питання по суті // Митна політика Росії на Далекому Сході. 2000. № 3. С.35.

[46] Халіпов С.В. Митне право: Підручник. М .: «Зерцало-М», 2003.С.67.

[47] СЗ РФ.1997. № 48. У розділі ст. 5493.

[48] ​​СЗ РФ.1998. № 51. У розділі ст. 6273.

[49] СЗ РФ.1995. № 49. У розділі ст. 4694.

[50] Сандровський К.К. Міжнародне митне право: Учебнік.3-е изд., - Київ. О-ва «Знання», КОО, 2002.С. 69.

[51] Пункт 2 під-т «б» ст.5 Закону Російської Федерації «Про Державну кордоні Російської Федерації» // СЗ РФ.2000.№46. Ст. 4537.

[52] Бахрах Д.Н. Адміністративне право Росії: Підручник для вузів. М .: Изд-во НОРМА, 2000.С.434.

[53] Рушайло В.Б. Адміністративно-правові режими: Монографія. М., 2000.. С.37.

[54] Коренєв А. П. Принципи радянського адміністративного права // Правознавство. 1967. №3. С. 72-78.

[55] Пункт «е» ст. 1 постанови Уряду РФ від 17.10.2003 № 624 «Про порядок створення зон митного контролю вздовж митного кордону».

[56] Пункт 1.7 ст. 5. Федерального Закону Російської Федерації «Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації» від 31 липня 1998 // Відомості Верховної РФ. 1998. № 31. У розділі ст. 3833.

[57] Пункт 2 ст. 6 Закону РФ «Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації» від 31 липня 1998 // Відомості Верховної РФ. 1998. № 31. У розділі ст. 3833.

[58] Стаття. 6 п. Федеральний Закон Російської Федерації «Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації» від 31 липня 1998 // Відомості Верховної РФ. 1998. № 31. У розділі ст. 3833.

[59] Іванов Г.Г. Правовий режим судноплавства в Російської Федерації. М .: Спарк, 2002. С.174.

[60] Див .: п.6 Положення про пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації: Постанова Уряду РФ від 19.01.1998 №60.

[61] Стаття 22 Закону Російської Федерації «Про державний кордон Російської Федерації»: від 01.04.1993 р № 4730-1 // Відомості Верховної РФ. 1999. № 23. У розділі ст. 2808.

[62] С.В.Халіпов. Митне право. М .: Зерцало, 2004.С.79.

[63] Закон Російської Федерації Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації від 16.07.1998 р // Відомості Верховної РФ. 1998. № 31. У розділі ст. 3833.

[64] Сандровський К.К. Міжнародне митне право: Учебнік.К .: Т-во «Знання», КОО, 2001.С.81-82.

[65] Порядок використання морських (річкових) та повітряних суден митних органів для цілей митного контролю встановлено Постановою Уряду Російської Федерації від 10.12.2003 р № 743 «Про затвердження Порядку використання морських (річкових) суден митних органів Російської Федерації для цілей митного контролю» .