Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Авторське музичне самодіяльне творчість: історія і сучасність

Скачати 117.98 Kb.
Дата конвертації 10.04.2019
Розмір 117.98 Kb.
Тип дипломна робота
ервого опублікування твору.
2. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору.

3. При опублікуванні твори анонімно або під псевдонімом (за винятком випадку, коли псевдонім автора не залишає сумніву в його особистості) видавець, ім'я або найменування якого позначено на творі, за відсутності доказів іншого вважається представником автора в соотвегствіі до цього Закону і в цій якості має право захищати права автора і забезпечувати їх здійснення. Це положення діє до тих пір, поки автор такого твору не розкриє свою особистість і заявить про своє авторство.

Стаття 10. Співавторство

1. Авторське право на твір, створений спільною творчою працею двох або більше осіб (співавторство), належить співавторам спільно незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення.

Частина твору визнається має самостійне значення, якщо вона може бути використана незалежно від інших частин цього твору.

Кожен із співавторів має право використовувати створену ним частину твору, яка має самостійне значення, на свій розсуд, якщо інше не передбачено угодою між ними.

2. Право на використання твору в цілому належить співавторам спільно. Взаємини співавторів можуть визначатися угодою між ними. Якщо твір співавторів утворює одне нерозривне ціле, то жоден із співавторів не вправі без достатніх до того підстав заборонити використання твору.

Стаття 11. Авторське право укладачів збірників та інших складених творів

1. Авторові збірника та інших складених творів (упорядника) належить авторське право на здійснені ним підбір або розташування матеріалів, що представляють результат творчої праці (составітельство).

Укладач користується авторським правом за умови дотримання ним прав авторів кожного з творів, включених до складеного твору.

Автори творів, включених до складеного твору, мають право використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо інше не передбачено авторським договором.

Авторське право упорядника не перешкоджає іншим особам здійснювати самостійний підбір або розташування тих самих матеріалів для створення своїх складових творів.

2. Видавцю енциклопедій, енциклопедичних словників, періодичних і триваючих збірників наукових праць, газет, журналів та інших періодичних видань належать виключні права на використання таких видань. Видавець має право при будь-якому використанні таких видань зазначати своє найменування або вимагати такої вказівки.

Автори творів, включених до таких видань, зберігають виключні права на використання своїх творів незалежно від видання в цілому.

Стаття 13. Авторське право на аудіовізуальні твори

1. Авторами аудіовізуального твору є: режисер-постановник; автор сценарію (сценарист);

автор музичного твору (з текстом або без тексту), спеціально створеного для цього аудіовізуального твору (композитор).

2. Укладення договору на створення аудіовізуального твору тягне за собою передачу авторами цього твору виробнику аудіовізуального твору виключних прав на відтворення, поширення, публічне виконання, повідомлення по кабелю для загального відома, передачу в ефір або будь-яке інше публічне повідомлення аудіовізуального твору, а також на субтитрування і дублювання тексту аудіовізуального твору, якщо інше не передбачено в договорі. Зазначені права діють протягом терміну дії авторського права на аудіовізуальний твір.

Виробник аудіовізуального твору має право при будь-якому використанні цього твору вказувати своє ім'я або найменування або вимагати такої вказівки.

3. При публічному виконанні аудіовізуального твору автор музичного твору (з текстом або без тексту) зберігає право на винагороду за публічне виконання його музичного твору.

4. Автори творів, що увійшли складовою частиною до аудіовізуального твору, як існували раніше (автор роману, покладеного в основу сценарію, і інші), так і створених у процесі роботи над ним (оператор-постановник, художник-постановник та інші), користуються авторським правом кожен на свій твір.

Стаття 15. Особисті немайнові права

1. Автору щодо його твору належать такі особисті немайнові права:

право визнаватися автором твору (право авторства);

право використовувати або дозволяти використовувати твір під справжнім ім'ям автора, псевдонімом або без зазначення імені, тобто анонімно (право на ім'я);

право оприлюднювати чи дозволяти обнародувати твір в будь-якій формі (право на оприлюднення), включаючи право на відкликання;

право на захист твору, включаючи його назву, від якого спотворення чи іншого зазіхання, здатного завдати шкоди честі та гідності автора (право на захист репутації автора).

2. Автор має право відмовитися від раніше прийнятого рішення про оприлюднення твору (право на відкликання) за умови відшкодування користувачеві заподіяних таким рішенням збитків, включаючи упущену вигоду. Якщо твір вже було оприлюднено, автор зобов'язаний публічно оповістити про його відкликання. При цьому він має право вилучити за свій рахунок з обігу раніше виготовлені примірники твору. При створенні службових творів положення цього пункту не застосовуються.

3. Особисті немайнові права належать автору незалежно від його майнових прав і зберігаються за ним у разі поступки виключних прав на використання твору.

Стаття 19. Використання твору без згоди автора і без виплати авторської винагороди

Допускається без згоди автора і без виплати авторської винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора, твір якого використовується, і джерела запозичення:

1) цитування в оригіналі і в перекладі в наукових, дослідницьких, полемічних, критичних та інформаційних цілях з правомірно оприлюднених творів в обсязі, виправданому метою цитування, включаючи відтворення уривків з газетних і журнальних статей у формі оглядів преси;

2) використання літературних і художніх творів з них в якості ілюстрацій у виданнях, в радіо-і телепередачах, звуке- і відеозаписах навчального характеру в обсязі, виправданому поставленою метою;

3) відтворення у пресі, передача в ефір або повідомлення по кабелю для загального відома опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, соціальних і релігійних питань або переданих в ефір творів такого ж характеру у випадках, коли такі відтворення, передача в ефір або повідомлення по кабелю спеціально не заборонено автором;

4) відтворення в газетах, передача в ефір або повідомлення по кабелю для загального відома публічно виголошених політичних промов, звернень, доповідей та інших аналогічних творів в обсязі, виправданому інформаційною метою. При цьому за автором зберігається право на опублікування таких творів у збірниках;

5) відтворення або повідомлення для загального відома в оглядах поточних подій засобами фотографії, шляхом передачі в ефір або повідомлення для загального відома по кабелю творів, які стають побаченими або почутими в ході таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою. При цьому за автором зберігається право на опублікування таких творів у збірниках;

6) відтворення правомірно оприлюднених творів без одержання прибутку рельєфно-крапковим шрифтом або іншими спеціальними способами для сліпих, крім творів, спеціально створених для таких способів відтворення.

Стаття 27. Термін дії авторського права

1. Авторське право діє протягом усього життя автора і 50 років після його смерті, крім випадків, передбачених цією статтею.

Право авторства, право на ім'я і право на захист репутації автора охороняються безстроково.

2. Автор вправі в тому ж порядку, в якому призначається виконавець заповіту, вказати особу, на яку він покладає охорону права авторства, права на ім'я і права на захист своєї репутації після своєї смерті. Ця особа здійснює свої повноваження пожізненно.Прі відсутності таких вказівок охорона права авторства, права на ім'я і права на захист репутації автора після його смерті здійснюється його спадкоємцями або спеціально уповноваженим органом Російської Федерації, який здійснює таку охорону, якщо спадкоємців немає або їх авторське право припинилось .

3. Авторське право на твір, оприлюднене анонімно або під псевдонімом, діє протягом 50 років після дати його правомірного оприлюднення.

Якщо протягом зазначеного строку автор твору, випущеного анонімно або під псевдонімом, розкриє свою особистість або його особистість не буде далі залишати сумнівів, то застосовується положення абзацу першого пункту 1 цієї статті.

4. Авторське право на твір, створений у співавторстві, діє протягом усього життя і 50 років після смерті останнього автора, який пережив інших співавторів.

5. Авторське право на твір, вперше випущений в світ після смерті автора, діє протягом 50 років після його випуску.

У разі, якщо автор був репресований і реабілітований посмертно, то термін охорони прав, передбачений цією статтею, починає діяти з 1 січня року, наступного за роком реабілітації.

У разі, якщо автор працював під час Великої Вітчизняної війни або брали участь в ній, то термін охорони авторських прав, передбачений цією статтею, збільшується на 4 роки.

6. Обчислення строків, передбачених цією статтею, починається з 1 січня року, наступного за роком, в якому мав місце юридичний факт, який є підставою для початку перебігу строку.

Витяги з закону РФ «Основи Російського законодавства про культуру»

Стаття 54. Трудові відносини і принципи оплати праці працівників культури

Трудові відносини працівників в області культури регулюються чинним законодавством про працю.

Основною формою трудових відносин з творчими працівниками, керівниками і спеціалістами державних і муніципальних організацій культури є контрактна форма трудового договору.

Розмір середньої ставки і посадового окладу творчим працівникам і спеціалістам державних організацій культури встановлюється не нижче ставок і окладів працівників освіти в Російській Федерації, а творчим працівникам і спеціалістам організацій культури, віднесених в установленому порядку до особливо цінних об'єктів, - професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів .

Організації культури в межах наявних коштів на оплату праці можуть самостійно встановлювати для своїх працівників розміри заробітної плати, диференційовані надбавки до ставок і посадових окладів, застосовувати різні прогресивні форми організації, оплати та стимулювання праці.

Розмір авторської винагороди, порядок і терміни його оплати встановлюються в авторському договорі.

Мінімальні ставки авторської винагороди встановлюються Кабінетом Міністрів України. Мінімальні розміри авторської винагороди індексуються одночасно з індексацією мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 10. Право на творчість

Кожна людина має право на всі види творчої діяльності відповідно до своїх інтересів і здібностей.

Право людини займатися творчою діяльністю може здійснюватися як на професійній, так і на непрофесійної (аматорської) основі.

Професійний і непрофесійний творчий працівник рівноправні у сфері авторського права і суміжних прав, права на інтелектуальну власність, охорону секретів майстерності, свободу розпорядження результатами своєї праці, підтримку держави.

Стаття 15. Право створювати організації, установи та підприємства в галузі культури

Громадяни мають право створювати організації, установи та підприємства (надалі іменуються організаціями) з виробництва, тиражування і розповсюдження культурних цінностей, благ, посередництва в області культурної діяльності в порядку, визначеному законодавством Російської Федерації.

Стаття 16. Право створювати громадські об'єднання в галузі культури

Громадяни мають право створювати асоціації, творчі спілки, гільдії чи інші культурні об'єднання в порядку, визначеному законодавством про громадські об'єднання.

Додаток № 2Електронні адреси та короткий опис сайтів багатьох російських КСПwww.ksp.msk.ru

- Московський Міський ЦАП. Інформація про концертах, заняттях гітарної школи, що проходять в ЦАПе. Перелік касет, дисків, книг з авторської пісні та туризму, відомості про архівні матеріали та бібліотеці Центру. Публікується невелика частина статей по АП.

EMail: kspweb@yandex.ru

www.geocities.com/Athens/Parthenon/1247

- Творческaя Асоціація "32 серпня" (Москва, і не тільки)
Найперший сайт Асоціації, більше не оновлюється.

EMail: meles@halyava.ru

www.glasnet.ru/~dan/3208/3208.html

- Творческaя Асоціація "32 серпня" (Москва, і не тільки)
Другий сайт Асоціації.

EMail: mailto:

www.truth32.hotmail.ru

- Правда Правд про "32 серпня". Третій сайт. Cвежайшая інформація і постійно оновлюється. WEB-майстер С. Біліченко

EMail: bil_bil@runa.ru

aug32.hole.ru

- Четвертий і поки останній сайт "32 серпня". Але найцікавіший і наповнений

EMail: mailto:

www.evening-kazan.ru:8101/vk99/09020/26.html

- "У Казані ..." 32 серпня "- замітка про гастролі в газеті" Вечірня Казань ".

EMail: mailto: HREF =

tri-suchka.narod.ru

- група "Три Сучка" (Москва) - Що це таке, події, фотогалерея, вірші, пісні, акорди, байки про групу, Форум на "Трьох сучка", анкета відвідувачів.

EMail: zotin@imp.kiae.ru

www.chat.ru/~siavi

- група "Сяви" (Москва) - фотографії, інформація про зльотах, творчість.

EMail: siavi@chat.ru

ksp--eto.narod.ru

- КСП "ЦЕ" (Москва) - фотографії, звіти з фестивалів.

EMail: mailto:

poruchik.8m.com/Shkrya

- групи "Шкря-Бемоль" і "Фрязіно" куща "Збірна Ліси" (Москва), альманах "Дзвони", творчість авторів р Фрязіно.

EMail: webmaster@poruchik.8m.com

www.informika.ru/text/friends/raduga/muzmos/h27_30.html

- Клуб авторської пісні при клубі "Ліра" (Москва).

EMail: mailto:

ksphys.newmail.ru

- Офіційний сайт КСП фізфаку МДУ. (Москва). Події, пісні, огляд інших студентських клубів, і безліч іншої інформації. WEB-майстер - Арсеній Хахалин.

EMail: mcprinf@cityline.ru

www.avtograf.newmail.ru

- Клуб авторів-виконавців "Автограф" ДК Московського Текстильного Університету. (Москва).

EMail: avtograf@newmail.ru

bard-aki.narod.ru

- Бард-АКІ - це неформальний клуб авторської пісні, який об'єднує декількох десятків (сотень?) Людей з різних міст Росії. У цьому клубі немає Статуту, і інших "обязаловок", але тим не менш клуб стійко існує вже більше 10 років. Основна заслуга в цьому центральної фігури клубу - Ігоря Акімова.

EMail: mailto:

www.ksprotvino.narod.ru tokarev.freeservers.com

- До луб З амодеятельной П есні р Протвино (Московская область) - новини, концерти, фотографії, зльоти. WEB-Майстер - Сергій Токарєв.

EMail: ksprotvino@mail.ru

www.news.ttk.ru/bard/bard.html

- Авторська пісня в м Троїцьк Московська обл.

EMail: ryazanov@ttk.ru

www.cntc.dubna.su/~gril

- Авторська пісня в м Дубна. Клуб "Акцент-2".Мастер - Григорій Лапшин (м Дубна, Московська обл.)

EMail: dgril@chat.ru

www.aprel.ryazan.ru

- Клуб Авторської Пісні "Апрель" (Рязань).

EMail: mail@aprel.ryazan.ru

nadia.on.ufanet.ru

- КСП "Надія" (Калуга)

EMail: ik_post@e-mail.ru

talisman.agava.ru

- Творче Об'єднання "Талісман" (Володимир)

EMail: lkultura@geocities.com

www.murom.tsi.ru/~institut/page/ksp.htm

- До луб З амодеятельной П есні "Хобі" (м Муром Володимирської обл.)

EMail: mailto:

music.uniyar.ac.ru/BARD

- Міський До луб З амодеятельной П есні - м Ярославль.

EMail: m_levin@chat.ru

ivanovo.narod.ru/ksp/ksp.htm

- До луб З амодеятельной П есні - г.Іваново. Поки представлено творчість Любові Окуневої - тексти пісень.

EMail: mailto:

www.rybinsk.ru/news_arh/n200599.htm

- новини з життя міського До лубa З амодеятельной П есні р Рибінська (Ярославська обл.)

EMail: mailto:

www.velikieluki.ru/culture/artgallery/dialog.shtml

- Творче Об'єднання "Діалог" (Великі Луки).

- EMail: mailto:

www.kurskline.ru/assonans/ksp.htm

- Міський До луб A вторской П есні "Здрастуй" (Курськ).

EMail: asko@asko.kursk.ru

bolotov.karelia.ru

- До луб З амодеятельной П есні "Одкровення" (м Сегежа, Карелія) - актив клубу, історія, виступи на фестивалях, організація гaстролей, .ra і багато іншого, не менш цікаве.

EMail: bolotov@karelia.ru

kost4.karelia.ru/club.htm

- До луб Б ардовской П есні в середній школі № 4 (м Костомукша, Карелія) - актив клубу, історія, виступи на фестивалях, організація гстролей, .ra і багато іншого, не менш цікаве.

EMail: kost4@karelia.ru

www.pskov.psc.ru/foldera/11.html

- До луб З амодеятельной П есні "Горизонт" (Псков) представляють видавці "Псковського Енциклопедичного Словника".

EMail: andrews@psc.ru

uicserver.uic.nnov.ru/~dkl

- новини про життя клубу бардівської пісні "Оптиміст" (м Дзержинськ, Нижегородська обл.)

EMail: dkl@uic.nnov.ru

www.sar.nnov.ru/~courier/47/txt/8471201.htm

- новини про життя клубу бардівської пісні "Пошук" (м Саров, Нижегородська обл.)

EMail: mailto:

bardzha.narod.ru

- - сайт Нижегородської Творчої Асоціації "Барджа" (Нижній Новгород)

EMail: vfox@chat.ru elfka@chat.ru

ksp-perekrestok.by.ru

- КСП "Перехрестя" (Казань)

EMail: perekrestok@mail.ru

main.garant.samara.ru/press/so/1997/so039/19-2.htm

- дитячий центр бардівської пісні (Самара).

EMail: review@transit.samara.ru

www.august.ru

- До луб З амодеятельной П есні "Струг" (Тольятті). Сергій Нотика представляє клуб "Струг" - про клуб, газета, про Грушинском фестивалі, 100 текстів Іващенко і Васильева, акорди, фотографії.

EMail: enot@august.ru

www.is.tlt.ru/admcity/culture/dk/rusich1.htm

- До луб З амодеятельной П есні "Привал" (Тольятті) на базі Муніципального дозвіллєвого центру "Русич".

EMail: mailto:

reys15-11.narod.ru

- До луб З амодеятельной П есні "Рейс 15-11" (Саратов).

EMail: jeem@gnb.renet.ru

www.chamber.nross.ru/ksp/ksp.htm

- До луб З амодеятельной П есні (Новоросійськ): новини, історія, фото-; відео-архіви, фонотека, бібліотека.

- EMail: VZadorojniy@chamber.nross.ru

starablik.narod.ru

- Сайт Клубу Авторської Пісні міста Новочеркаська "Старий кораблик". .

EMail: sam1991@mnogo.ru

www.raid.ru/customers/ksp

- Міський Клуб АП (Перм). Прес-реліз 18-го фестивалю на ували. Автори Пермі. Останнє оновлення 07/03/95.

EMail:

gnezdo.boom.ru
leontievs.narod.ru

- "Гніздо Леонтьєвим" про КСП Перм. Неофіційна сторінка неформальній бард тусовки міста Пермі. Про пермських авторів та їхні твори, про їх друзів і способах проведення часу.

EMail: sergueil@mail.ru

www.wanderer.erl.e-burg.su

- Уральська Молодіжна Організація Любителів Туризму "Мандрівник" - ftp-архів текстів та інші матеріали по АП.

EMail: wanderer@erl.e-burg.su

www.wanderer.erl.e-burg.su/ksp/ural

- Єкатеринбурзький Міський До луб З амодеятельной П есні "Урал" Фотографії, проекти клубу, інформація щодо подій в Єкатеринбурзькій області.

EMail:

www.chat.ru/~ksp_rezonans

- До луб З амодеятельной П есні "Резонанс" - літ. об'єднання УГТУ-УПІ (Єкатеринбург) .Члени клубу. Фотоархів. Галерея. Історія клубу. Новини. Різне.

- EMail: cfim@dialup.mplik.ru

www.ksp.nsk.su

- офіційний Web-сервер До лубу З амодеятельной П есні Новосибірського Державного Університету (КСП НГУ). Новосибірські автори і творчі колективи, дивовижний список планованих і минулих фестивалів, анонс подій, публікації, звіти та роздуми і багато іншого.

EMail: EMail: orangy @ inetlab.com bard@solo.iis.nsk.su

ksp.omsk.net.ru

- Омський Клуб Авторської Пісні "Стихія" (Омськ) - Анонси, концерти, фестивалі авторської пісні, фотогалерея. Антологія омської співаної поезії.

EMail: stikhija@newmail.ru

www.sibadi.omsk.ru/staff/stranger

- Клуб Авторської Пісні "Мандрівники" (Омськ) - інформація про членів клубу, біографія клубу, фотогалерея.

EMail: stranger@elmis.omskelecom.ru

www.sfera.infomsk.ru/~ksp

- Міський Молодіжний Клуб Авторської Пісні (Омськ).

EMail: slavaksp@sfera.infomsk.ru
ресурс видалений

ksp.tomsk.ru

- Клуб Авторської Пісні (Томськ). Авторська пісня, "Бардачок", афіша, архів, гостьова книга, форум, .mp3, фестивалі.

EMail: caver@caver.mind.ru

www.interval.dolphin-studio.ru

- Студія гітарної пісні "Інтервал" (Курган) - самодіяльна бардівська пісня. Історія студії, анонси виступів, тексти і аудіозаписи бардівських пісень, фотоархів.

EMail: interval@dolphin-studio.ru polnolunie.baikal.ru

- Творче Об'єднання "Повний місяць" (Іpкутск).

EMail: polnolunie@baikal.ru

www.megalink.ru/~zabcenter/culture/ksp.html

- Клуб Авторської Пісні "Одкровення" (Чита). Розповідь про клуб, інформація про фестиваль ° Квітневі струни 2000 °, який пройде 15-16 квітня в м Читі.
Там же - сторінка "Обласна молодіжна студія гітарної пісні".

EMail: zabcenter@mail.ru

www.farpost.com/strings

- "Приморські Струни" - Приморський Творчий Молодіжний Фонд (Владивосток)

EMail: strings@primorsky.ru

vl.vladnews.ru/9704/124_23/life/LIFE06.HTM

- До луб А вторской П есні "Летючий голландець" - (Владивосток)

EMail: mailto:

bgrin.narod.ru

- Творче Об'єднання "Берег Гріна" (Находка, Приморський край). Історія ТО, творчість авторів, положення про фестивалі АП в Примор'ї і Хабаровському краї, фотоархів.

EMail: vanmoo@gin.infosys.ru

www.sakhalin.ru/ksp

- Центр Авторської Пісні Сахаліну (м Південно-Сахалінськ). Фотоархів, афіша, творчість авторів, чат-кухня.

- EMail: sakhlab@mail.ru
елементарна заздрість «законослухняних» поетів, чиї книги виходили благополучно, але по популярності, по проникненню в людські душі ніяк не могли зрівнятися з бардівської поезією. Вони прагнули довести, що пісня - це не поезія, що до літератури відноситься тільки те, що надруковано на папері.

У період «перебудови і гласності» все штучні перепони були усунуті, і авторська пісня знайшла повноправне право на існування: стали офіційно випускатися платівки бардів, живих і вже пішли з життя, публікуватися віршовані збірники. У цій новій ситуації повної свободи особистості, за яку боролося рух авторської пісні, коли здавалося, що відкривається перед рухом безліч перспектив для вільного, непідцензурного творчості, деякі корифеї руху заговорили про «смерті» авторської пісні, не бачачи сенсу в його подальшому існуванні. Є думка, що авторською піснею слід вважати тільки те, що написано до початку 90-х років, і десь в цей час треба поставити остаточну крапку. Так дивилися на ситуацію на рубежі 90-х років багато творці авторської пісні, включаючи її патріарха Булата Окуджаву, і ряд її дослідників, зокрема, Андрій Крилов. Б. Окуджава вважав: «Не буде помилкою сказати, що авторська пісня йде від міського романсу, від Аполлона Григор'єва, ще раніше - від Дениса Давидова. У XX столітті з відомих зразків, можливо, не стовідсоткова, а все ж є зв'язок з Олександром Вертинським. Потім був якийсь вакуум, але традиція жила, вона існувала і в кінці 50-х років вирвалася з підсвідомості, чи що, культури ... З легкої руки ЦК комсомолу - там завжди швидко знаходять терміни для явища, яке вважають за потрібне прибрати до рук, - стали нас кликати бардами і менестрелями. Я ж завжди маю на увазі поетів, напевающих свої вірші під акомпанемент. Чи не барди, які не менестрелі ... а співаючі поети чи - точно, по-моєму, придумав Володимир Висоцький: авторська пісня. Це поняття охоплює і молодих самодіяльних композиторів, які складали музику до чиїмось віршам, і, як правило, до хорошим віршам, і виконавців, які співають кимось створені пісні, але в даній традиції ...

Рух це було гнане, гнане не тільки тому, що воно було незвично або незвично за своєю формою. Воно було підозріло насамперед з точки зору різних політичних і соціальних міркувань або, як тоді вважалося, - міркувань безпеки суспільства. Поети - люди страждають. Від зіткнення з дійсністю вони, буває, кричать. Дійсність не завжди симпатична і приваблива, ось вони і кричать ...

Тоді, в кінці 1950-х, ця оголеність крику і сліз була нонсенсом, і з цим боролися. А пісня, незважаючи на це ... росла. Де вона росла? У невеликих кімнатах, в тісних компаніях, в компаніях мислячих людей, яким небайдужа і близька біль поетів. Їх пісня виражала те, про що люди думали про себе ... Пісня поширювалася за допомогою магнітофонних стрічок, що виявилося стихійним лихом для тих, хто не бажав її поширення: зупинити рух було неможливо. Таким було наше початок і недалеке продовження. А потім до цього стали звикати, поступово жанр посів підмостки, хоча якийсь час і раніше існував напівлегально ...

Пізніше, коли почалися публічні виступи, виник процес «притирання до естраді». Естрада дещо запозичила у авторській пісні, вона стала начебто углубленней, з претензією на роздуми; авторська ж пісня стала спрощену, примітивніше, доходчивей і ... безпечніше. Поступово вона розчинялася - явище ставало масовим; потім, як все вмирає, померло і воно.

Тепер я особливо не роздумували про авторську пісню: на мою думку, сьогодні її більше немає. Є масове явище, яке зазнало втрат головні привабливі риси, які зробили його свого часу «володарем дум» дуже багатьох людей. Зараз всі грають на гітарах, пишуть вірші (здебільшого погані), співають їх. Публіка вже звикла до людини з гітарою. І кожен, хто бере в руки гітару, називається бардом, і назву це теж подобається. До всього цього я особисто не відчуваю інтересу. Вважаю - жанр помер. Він залишив по собі добру пам'ять, залишив імена і творчість кількох справжніх поетів; як це завжди буває, слабке пішло, сильне залишилося, ну, і треба цінувати і пам'ятати те, що народилося і існувало в рамках даного жанру ... »[3, 10].

Думка настільки авторитетного автора-виконавця ми не можемо залишити без уваги. Окуджава жив у тоталітарній державі і йому, як і багатьом в ті переломні роки (кінець 80-х - початок 90-х), здавалося, що зі зникненням комуністичної диктатури зникне протистояння влади і народу, не буде проблем, зі зникненням монстра-держави нові чудовиська не з'являться. Це не так. КПРС змінили нові політичні партії, нова пропаганда, світові корпорації і релігійні ідеологи нав'язують нам те, що відповідає їхнім інтересам, багаторазово зросли можливості тотального контролю. Тим для пісень побільшало, а то, що хтось не бачить або не хоче бачити цього, обумовлюється рядом причин. Висловлювання різних відомих авторів-виконавців про «смерті» авторської пісні викликані ревнощами, ревнощами до молодості, до молодих, більш талановитим, але менш відомим авторам. До того ж авторської пісні притаманні не тільки бунтарські теми, викривальний характер, але і вічні загальнолюдські (любов, смерть, добро, зло і т. Д.) «Авторська пісня давно пережила просто« бряньконье »на гітарі. Сучасна авторська пісня використовує всі можливості створення і виконання пісень, подібно професійної »[50].

Думки, висловлені з приводу зникнення авторської запасних, ми можемо охарактеризувати зараз лише як факт історії АМСТ, не більше. Ситуація невизначеності і тривоги за майбутнє на початку 90-х років пояснюється загальної несприятливої ​​соціально-політичною та економічною ситуацією в країні. У міру виходу суспільства з кризи в цілому, виходить з нього і авторська пісня, безсумнівно, оновлена, яка придбала нових рис, але не втратила свого сутнісного сенсу.

Те, що створювалося в рамках жанру за радянських часів не рівноцінна по художньо-творчим критеріям: є тут і твори посередні, і просто невдалі. Згодом вони забудуться, а краще залишиться. Хоча ми вважаємо, що відсоток доброякісних творів виявився досить великий, по крайней мере вище, ніж в офіційній пісні. Авторська пісня багато в чому врятувала російську поезію, завдяки творчості бардів в роки так званого «застою».

На початку 90-х років, слідом за перебудовою, розкутість у політиці призвела до розкутості думок, що природно повинно було, в свою чергу, відіб'ється на бардівської пісні. Коли свобода слова була заборонена (згадаємо хоча б А. Галича, Б. Окуджаву, яких вислали з країни), автори усіма силами намагалися подолати цей бар'єр, через слова часто відчувалося критичне ставлення до тиранії уряду. Зараз же про політику згадують рідше, хоча тема влада не пішла повністю з бардівської пісні.

В кінці 90-х років починається потужне розвиток фестивалів авторської пісні, організовуються все нові центри. Це дає можливість кожному автору спробувати себе. Авторська пісня стала носити масовий характер. У цьому є свої мінуси і свої плюси.

Продовжує існувати Санкт-Петербурзький клуб «Схід», якому в 2001 році виповнилося 40 років. Журі в ньому як і раніше прослуховує безліч авторів, для чого і були створені «майстерні».

Відходить у минуле магнітофонний форма існування авторської пісні. Авторська пісня змінюється, розмножуючись в компакт-дисках і відеофільми, по Інтернету, вільно виходячи друком в журнальних і книжкових виданнях. Стираються багато кордону між бардівської піснею, рок-поезією, естрадою: взаємні запозичення в плані музики, текстів можливо колись і приведуть до злиттю жанрів, але якщо таке і станеться, то дуже не скоро, бо не подолані ще багато перешкод, що розділяють їх. Можливо, що злиття і не відбудеться.

«Авторська пісня народилася на московських кухнях в
початку шістдесятих і померла, залишивши кілька імен »[3, 12]. Слова ці належать Булату Окуджаві, відхід з життя якого додав їм нового звучання ...

Цей оригінальний літературно-пісенний жанр, який отримав назву авторської пісні, що виник в радянському суспільстві під час хрущовської «відлиги», багаторазово запрещавшийся владою і поряд з самвидавом що породив «магнитофониздат», розкритикований багатьма найвищими професійними композиторами і поетами того часу за «непрофесійність», кардинально змінюється. Після змін, які пройшли в суспільстві на початку 90-х рр. ХХ століття, що змінили суспільну свідомість, життя соціуму, авторська пісня зрівнялася в правах з професійної. Для багатьох вона залишилася лише як пам'ять про минуле, про молодість, про студентські роки, як нерозривна складова їх минулого життя.

Після загальнокультурного спаду, який спостерігався в Росії (і зокрема в м Тюмені) спочатку і середині 90-х рр. ХХ століття, що дало привід деяким дослідникам явища авторської пісні говорити про нього в минулому часі, як ми вже говорили, настав, і в даний час триває, всевозрастающий інтерес до неї. Є небезпідставна думка, що рух перевершить за своїми масштабами колишнє радянське. Це обумовлюється відсутністю цензури, захопленням АМСТ традиційно в основному за рахунок молоді (студенти), формалізацією руху, фінансуванням його з різних джерел. Масовими тиражами виходять диски класиків жанру (Галича, Висоцького, Окуджави і ін.) Ми вважаємо, що наші сучасники теж з часом зрівняються за популярністю з корифеями, які творили в минулому. Телебачення і радіо все частіше надають ефір представникам авторської пісні. Що вийшли з підпілля КСП, регулярно збирає фестивалі і конкурси по всій Росії. Місцева влада розуміють необхідність сприяти розвитку бардівського руху, що, безумовно, позитивно позначиться на їх іміджі. Знову сповнені концертних зал в Москві, Петербурзі, Тюмені та інших містах. Головний в нашій країні фестиваль авторської пісні пам'яті Валерія Грушина, запрещавшийся раніше, зібрав в минулому році на березі Волги під Самарою більш ста сорока тисяч учасників. Навіть за кордоном (Україна, Ізраїль, Німеччина і т. Д.) Наші колишні співвітчизники проводять фестивалі і конкурси АМСТ, іноземці приїжджають в Росію для участі в вітчизняних заходах в області АМСТ.

Удавана «смерть» авторської пісні насправді ілюзорна і через об'єктивного зникнення офіційної, схваленої державою, пісні.З офіційних залишився тільки гімн. Всі ми пам'ятаємо як його довго приймали як така. Ні про яке конвеєрі, налагодженої машині по виробництву пропагандистських пісень в даний час не може йти й мови (як це було за радянських часів).

Хотілося підкреслити в зв'язку з цим і такий момент: професійна естрада, звільнившись від «ідеологічних кайданів» стала ближче до авторської пісні. Багато дослідників наголошують на тому, що традиційна приставка «авторська» до терміну «авторська пісня» безглуздо, т. К., Якщо вдуматися, то виходить, що будь-яка пісня - авторська, т. Е. Має автора. Ми наполягаємо, що термін має право на існування в майбутньому, т. К. В свідомості людей чітко вкоренилося уявлення про пісню такого роду, про її специфіку, яка бачиться нам в особливому ставленні до змісту тексту (змістовний), до акомпанементу (неагресивна аранжування, неголосне виконання), до специфічного образу автора (оповідна подача творчого матеріалу, костюм, як і у слухачів) і т. д.

Чи не цілком зрозуміли, на наш погляд, і поняття самодіяльність, а в зв'язку з цим і КСП. Багато дослідників вважають (і ми з ними згодні), що самодіяльність повинна виконувати функцію школи професійної майстерності. Клуби - це «сито», яке відсіває несерйозне ставлення, низький рівень здібностей і просто лінь, разом з тим це і можливість самореалізуватися, спроба стати в один ряд зі своїми кумирами.

Нам бачаться і негативні сторони сучасної авторської пісні, тупикові шляхи її розвитку. Як писали Ільф і Петров, автомобіль винайшов пішохід, але про це швидко забули. Народження авторської пісні було пов'язано, перш за все, з виконанням віршів під гітарний акомпанемент. Її головними характерними рисами були поетична рядок і довірча задушевна інтонація, відразу відрізняли її від брехливої ​​замовний офіційної естради. Авторська пісня, втративши багато відмінностей від професійної, офіційної, переймає разом з її плюсами і мінуси: бідність тексту на догоду натовпу стає все більш частим явищем, пріоритет зовнішніх форм над внутрішнім змістом. Це неминуче при всезростаючої масовості.

Багато що з того, що за інерцією і недомислу або з корисливих мотивів сьогодні називають авторською піснею, давно вже по суті зрослося з естрадою, відрізняючись від неї, мабуть, тільки більш низьким виконавським рівнем, і інтегрувалися в ринкову систему шоу-бізнесу. Ринкові відносини, цинічний прагматизм, західна мас-культура, що хлинули в наше суспільство, не могли не змістити моральні критерії соціуму. Люди тепер приходять на концерти відпочивати і розважатися.

Найбільш показовим у цьому відношенні якраз Грушинський фестиваль, реально відображає сьогоднішній стан авторської пісні в Росії. Разом з величезною користю, яку він вніс і вносить в рух авторської пісні, цей фестиваль ввібрав в себе і негативні тенденції сучасного АМСТ. Головною подією, основою фестивалю є підсумковий нічний концерт. Сцена - пліт у формі великої гітари, яскраво освітленій прожекторами, - озвучена гучними репродукторами. Величезна аудиторія, сидить на гігантському схилі гори, невидима для співаючих, унеможливлює живої контакт виконавця і слухачів. Публіка активно включаються в дію навіть не оплесками, а ревінням і свистом, нерідко підігрітими алкоголем. Це вже не концерт авторської пісні, на думку деяких, а грандіозне супершоу, живе по закону натовпу, де цінують тільки вміють приголомшити, оглушити або розсмішити. Безстороннє рішення журі для невизнаних і залишених конкурсантів стає найчастіше особистої трагедією. Укладачі концертної програми свідомо чи мимоволі змушені йти на поводу у натовпу, попсові смаки якої залишають бажати кращого. Виходить, що багатьом талановитим поетам, авторам музики на головному фестивалі авторської пісні складно самореалізуватися. Вони можуть показати метрам свої пісні і вірші тільки на творчих майстернях, для яких у корифеїв дуже мало часу і місця. Присутність на фестивалі людей, не пов'язаних з авторською піснею, які мають мети різних соціальних і державних сил, йде в розріз з цілями авторської пісні як такої.

Змінилася епоха. Країна стала іншою. Зникла настільки приваблива Заборонене лютих викривальних пісень Галича і Висоцького, багато героїв і антигерої цих пісень перемістилися під вчора і стали предметом історії. Настільки грізний колись «магнитофониздат», так само як і самвидав, втратив свою актуальність в пору відкритій пресі і декларованих свобод.

Дуже часто шоубізнес використовує позитивний образ авторської пісні в своїх корисливих цілях, дискредитуючи її. Ми повинні розуміти, що це інша культура, фальшивка, підміна, стилізація, виключно комерційний проект. Справжні цінителі авторської пісні, безсумнівно, уловлять нещирість, награність такого роду виступів. У наш час не гітарний акомпанемент (пісня може звучати і під будь-які інші музичні інструменти), а саме поетичний рядок, є головною відмітною особливістю авторської пісні.

Провідні автори першого покоління - Булат Окуджава, Олександр Галич, Володимир Висоцький, Юлій Кім, Новела Матвєєва, Юрій Візбор, Ада Якушева, Михайло Анчаров, Юрій Кукін та ін. - перш за все талановиті поети.

Причетність до поезії в повній мірі відноситься і до творчості Сергія Нікітіна, Віктора Берковський, Олександра Дулова, Євгенія Клячкина, Олександра Суханова та інших авторів мелодій на вірші професійних вітчизняних і зарубіжних поетів. Ті, хто сьогодні виконує свої пісні в рамках жанру, хочуть вони цього чи ні, повинні постійно пам'ятати про цю високої поетичної планці.

Щоб зрозуміти сучасні тенденції розвитку АМСТ, ми зустрілися з рядом відомих тюменських діячів в області авторської пісні. Один з них Н. Н. Старченко - Тюменський бард, відомий на всю Росію.

6. 05. 2002 року ми взяли у нього ексклюзивне двогодинне інтерв'ю, в якому він виклав свій погляд на авторську пісню. Співрозмовник вважає, що явище розвивається, зазнаючи зміни з об'єктивних причин розвитку суспільства. І висловлювання різних відомих авторів-виконавців про «смерті» авторської пісні викликані ревнощами, ревнощами до молодості, до молодих, більш талановитим, але менш відомим авторам. Разом з тим він вважає, що немає істотної різниці між професійними і самодіяльними авторами. Йому здається, що і Юрій Антонов, і Андрій Макаревич та ін. Є авторами авторської пісні. Він думає, що гітара не є сучасним атрибутом автора-виконавця. Сам Н. Старченко широко застосовує у своїй творчості синтезатори та інші музичні інструменти. Він наводить як приклад А. Дольського, С. Нікітіна, О. Мітяєва і ін., Які теж застосовують весь спектр музичних можливостей.

Цікава думка висловлена ​​ним з приводу КСП: «КСП дає право на помилку», т. Е. Під час виступу автор може помилитися, забути слова від хвилювання, переплутати акорди, і публіка це простить і зрозуміє. Самодіяльність - це засіб, за допомогою якого автор-пробує свої сили. Але це лише проміжний етап на шляху до професіоналізму. На цьому етапі автор набирається досвіду виступів, відточує свою майстерність, знайомиться з творчістю інших авторів і співвідносить його зі своїм, змінюється в кращу сторону. Ті ж автори, які не можуть або не хочуть творчо зростати, залишаються в самодіяльності назавжди. Їх рівень низький. Дуже складно писати хороші пісні і займатися ще якимось іншим справою, тому автори-аматори, досягаючи певного рівня, потрапляють у професіонали. Дуже складно визначити ту грань, яка розділяє аматорство і. Мало скласти хороший текст і музику. Юрій Лорес - дослідник феномена авторської пісні вважає, що вона взагалі частина насамперед театрального мистецтва. Треба ще й грамотно його подати: записати диски і касети, простежити за їх продажем, підготувати виступи на концерті. На відміну від збірних виступів КСП, індивідуальний концерт це не дає право на помилку. Н. Старченко вважає, що сцена пред'являє ряд вимог до виступаючого, будь то професіонал або самодіяльний автор: «Людина, піднятий над усіма нехай на 20 см, який заволодів загальною увагою, вийшовши до мікрофона, повинен відповідати перед суспільством за свій виступ».

Помітно, що сучасна публіка стала вимогливіші, її вже не влаштовують низькоякісні записи. Сучасний слухач отримав широкий доступ до світової музичної культури, став більш розбірливий. Прогрес в звукозапису за останнє десятиліття величезний. Помітне зростання майстерності як професіоналів, так і любителів. Якість аранжувань і звуку радянського періоду розвитку музики в нашій країні ні в яке порівняння не йде з сучасним.

Н. Старченко вважає, що, коли мова йде про можливості заробити великі фінансові кошти, завжди знайдуться люди, яким це зроблять. Самвидав за радянської влади, у всякому разі в останні роки свого існування, був якусь підпільну нелегальну організацію, мафію, яка заробляла величезні кошти, розкручуючи тих же О. Мітяєва, А. Розенбаума (ціна записи 90-хвилинної касети була в п'ять разів вище , ніж концертний виступ) і інших. Після одного концерту в Новосибірську, касети А. Галича через кілька днів продавалися по всій Сибіру. Здавалося б, заборонене творчість. Це наводить на думку, що насправді негласний дозвіл було. Доходи від цього підпільного бізнесу частково йшли в кишені до партійних і комсомольських працівників вищої ланки. Публічно засуджуючи рух авторської пісні, негласно влада не перешкоджала розвитку АМСТ (винятку зустрічаються досить рідко, наприклад А. Галич). Легалізувавшись в останнє десятиліття, АМСТ стала частиною шоу-бізнесу. Як і раніше, автори змушені багато в чому залежати від посередників. Так звані продюсери, залишаючись в тіні, мають основний дохід з продажів авторських творів. Лише деякі автори можуть дозволити собі бути незалежними: або ті, хто вже широко відомий і (або) має достатні фінансові кошти на свій промоушн, ​​або, хто має мецената (що буває вкрай рідко) або спонсора. Н. Старченко розповів нам випадок, коли йому зателефонував невідомий з Н. Новгорода і запитав, де купити недавно вийшов альбом автора. Коли Н. Старченко сказав, що тираж розпроданий, невідомий запитав, скільки треба грошей для нового тиражу. Закінчилася справа тим, що нижегородец повністю профінансував новий випуск цього альбому (порядку декількох тисяч доларів), а натомість попросив один диск і одну книгу віршів з автографом автора. Але це швидше виняток, ніж правило.

Сучасними тенденціями розвитку АМСТ ми вважаємо:

Ускладнення і вдосконалення якості музичної складової пісень, що обумовлено:

а) підвищенням загальної музичної освіченості населення;

б) збільшенням доступності до збірок пісень;

в) підвищенням якості продаваних музичних інструментів;

г) застосуванням синтезаторів і комп'ютерних програм для створення музики;

д) широкими можливостями для прослуховування та запису високоякісних фонограм;

е) посиленням своєрідною конкуренції професіоналізму і аматорства.

Зміна тематики авторських пісень, чому сприяють:

а) зняття цензурних обмежень;

б) неактуальність соціальних і політичних проблем Радянської Росії;

в) поява нових політичних, військових, екологічних та інших реалій (наприклад: війна в Чечні, наркоманія, глобальні проблеми сучасності і т.д.).

Комерціалізація творчості:

а) спори про володіння авторськими правами в області АМСТ (наприклад, Грушинський фестиваль);

б) гастролі і концерти окремих популярних авторів і так звані «збірні» концерти.

Формалізація самодіяльного руху: організація клубів (КСП), різних фестивалів і конкурсів АМСТ і т. Д.

У нових умовах авторська пісня взаємодіє, і вельми активно, з новими формами комунікації, із суміжними художніми явищами, збагачує гітарну поезію, не позбавляючи її художнього своєрідності. Те, що ми звикли називати авторською піснею, в «радянському» її розумінні вже, природно, не існує, але її сутнісний сенс залишився. З'являється багато нових авторів. Нехай вони не однорідні за своїм поетичним талантам, але, безсумнівно, час розставить все на свої місця і, можливо, наші сучасники, нам навіть невідомі, в майбутньому стануть вважатися класиками жанру початку XXI століття.

В даний час, крім вже встигли стати відомими А. Іващенко, Г. Васильєва, Вадима і Валерія Міщук, Л. Сергєєва, Ю. Панюшкіна, а також метрів В. Туріянська, В. Берковський, В. Ланцберга, Ю. Кукіна, А . Городницького, В. Єгорова, в бардівської пісні показали себе нові автори: В. Ковальов, Е. Казанцева, Т. Дригіна, Е. Галеева, Н. Старченко, Р. Нурмухамедова, Е. Фролова, В. Харисов, Ш. Хусаїнов , А. Козловський та багато інших. Продовжують творити колективи «Біла гвардія», «Фієста», «Уленшпігель» та інші. Тріо імені В. Грушина (м Самара), (А. Головін, О. Кейльман і А. Ісаєв). У 2003 році виповнюється 35 років з дня смерті Валерія Грушина, і 30 років (по офіційній хроніці) фестивалю, присвяченому йому. Центри бардівської пісні виникають стихійно вже не тільки в Росії, але і на Україні, в Білорусії. Разом з цим не зник і клуб «Схід», підтримуваний новим поколінням бардів.

Крім конституції РФ, яка регулює всі сфери людської діяльності в нашій країні, гарантує права і свободи, крім кодексів РФ, які в більшій (Кримінальний, Трудової, Податковий і ін.) Або меншою (Земельний, Сімейний та ін.) Мірою впливають на розвиток АМСТ, існує ряд законів, які мають найбільший вплив на діяльність авторів-виконавців. Зокрема це: закон РФ «Про авторське право і суміжні права» та закон РФ «Основи законодавства Російської федерації про культуру». Ці закони є основними, які регулюють діяльність АМСТ.

Найчастіше на практиці ми можемо зіткнутися з тим, що законодавство висловлює інтереси не реальних авторів, а їх офіційних власників, що призводить до численних суперечок з приводу володіння ними авторських прав і великої невизначеності у видавничій справі. Це повинно дати привід законодавцям згодом удосконалювати закони, владі більш чітко стежити за їх виконанням. Ми часто можемо бачити, як окремі твори відомих авторів безкарно використовуються третіми особами в злочинних цілях, спотворюючи для споживачів творчої продукції її початкові властивості і тим самим приносячи величезні збитки її творцям. Недосконалість інституту спостереження за виконанням законодавчих норм призводить до повсюдним порушенням законів в області авторського права. Поки що низький рівень усвідомленості населенням виконання закону РФ «Про авторське право і суміжні права» обумовлюється на наш погляд вкоріненою у свідомості людей традицією: чи не оцінювати матеріально віртуальні цінності ( «За посмотр - грошей не беруть» - народна приказка). У наше століття, коли основним багатством стає інформація, як ніколи важливо простежити за її збереженням і законним використанням.

Н. Старченко, в цілому схвалюючи закон «Про авторське право і суміжні права», висловлюється і про його мінуси. На його погляд, найчастіше авторські права належать не авторам, а людям, які просто наживаються на творців творів. Складно маловідомому автору відмовитися від привабливої ​​пропозиції стати відомим і отримувати пристойні гроші. За популярність і якесь фінансове винагороду він продає продюсерам, звукозаписним компаніям і т. П. Свої авторські права і потрапляє в «кабалу», в залежність, від останніх. Часто власники авторських прав на що-небудь переслідують єдину мету - отримання прибутку, ігноруючи художню вартість твору (чи навіть явища чи руху) для суспільства. Пояснимо на прикладі. Найвідоміший і популярний фестиваль авторської пісні може втратити своєї назви (їм. В. Грушина), тому як якийсь племінник Валерія оформив право на використання імені родича і вимагає великого винагороди. Тепер найвідоміше музичне тріо їм. В. Грушина теж має платити племіннику легендарної особистості або поміняти назву. Ось так, за допомогою закону, можна робити гроші «з повітря».

Однак має право існувати думка про те, що створене твір (т. Е. Та ж інформація), виконане публічно, надає пряму дію на подальший хід розвитку суспільства, вступає в незліченну кількість різних зв'язків, що робить нереальним контролю над подальшим його використанням. Твір створюється з урахуванням накопиченого людського досвіду, його норм, прийнятого мови, системи подання, а значить, є лише систематизація минулого досвіду людей: ідеї - стандартні, теми - не нові (любов, смерть, добро, зло і т. П.), спосіб подачі - традиційний (книги, фільми, картини). Отже, автор реально нічого нового не створив, а лише систематизував минулий соціокультурний досвід, а значить, його твір належить всьому людству. Плюс до цього його твір - об'єктивна реальність, а ставлення до нього - суб'єктивна, що знову не дає право на володіння ним. До того ж часто твори слухачам нав'язуються. Говорячи про захист авторських прав, треба пам'ятати і про захист прав споживача.

Нам думається, що з часом інтереси автора та слухача уравновесятся. Зараз, дивлячись телевізор, глядач лише приблизно знає те, що йому нададуть, і телекомпанії, користуючись цим, нав'язують йому свою продукцію, в тому числі і творчого характеру. Надалі все частіше і ширше буде використовуватися замість телебачення Інтернет, де право вибору творчої продукції знаходиться за споживачем. Затребуваність продукції АМСТ, на наш погляд, зросте, порівняно з поп музикою, тому, що сильно зменшиться можливість сприйняття створюваної до останньої штучного інтересу, а залишиться лише вільний вибір слухача (це, природно, ідеальна модель без урахування багатьох складових, зі зміною яких вона може модифікуватися в цілому).

Глава 2. Аналіз сучасних форм організації АМСТ

2.2. Конкурси та фестивалі як основна форма розвитку АМСТ

Фестивалі та конкурси є рушійною силою розвитку АМСТ. Фестивальна історія авторської пісні налічує вже понад 30 років. Різні за масштабами, змістом, складом учасників ці фестивалі дали можливість багатьом любителям авторської пісні зустрітися один з одним, відкрити для себе нові імена і пісні, знайти однодумців, підтримувати той вільний творчий дух, який відрізняє вільних громадян нехай навіть і невільного суспільства. Новосибірський фестиваль 1967 року, що Московські фестивалі самодіяльної пісні, Куйбишевський фестивалі пам'яті Валерія Грушина стали віхами в історії жанру, дивним чином поєднує численність аудиторії прихильників і далеко не середній рівень художнього та особливо поетичного змісту кращих своїх зразків. Сучасні фестивалі і конкурси продовжують традиції минулих років. Але є побоювання, що фестивалі можуть перерости в комерційні шоу. Безсумнівно, елементи його мають бути присутні: організація сцени, телевізійних показів, грамотних провідних, продаж сувенірів і т. Д. Але все-таки творча складова не повинна втрачатися. Для цього на конкурси запрошують авторитетне журі, найбільш видатних людей працюють в жанрі АМСТ. Олександр Городницький пропонує шукати нові форми розвитку АМСТ, наприклад, проведення фестивалів через Інтернет. Звичайно, існують подібні, але вони суто комерційні (MP3com.), Де від думки слухачів залежить рейтинг того чи іншого виконавця. Олександр Городницький пропонує й тут вирішувати долю виконання компетентному журі, тому як він вважає, що думка аудиторії не завжди збігається із справжнім станом речей і, може бути, простенька, безглузда пісенька матиме значно вищий рейтинг, ніж високохудожній, але важкий для сприйняття твір, добуток. Але поки основною формою творчого самовираження авторів-виконавців залишаються конкурси і фестивалі.

Найбільш відомий Фестиваль, що проводиться с1968 року в Самарській області, в Жигулівських горах, названий на честь Валерія Грушина - відомого автора-виконавця. Останній 28-й фестиваль продовжив традиції попередніх, разом з тим він був інноваційним і, безсумнівно, наступний буде таким же. Найважливіші проблеми, з якими стикалися організатори фестивалю: збитки природі від багатотисячної юрби учасників, пияцтво, організація харчування і проживання гостей фестивалю, забезпечення правопорядку, організація доставки бажаючих до місця проведення фестивалю, електропостачання, підбір номерів на гала-концерт і т. Д.

Генеральні спонсори фестивалю - РАО «ЄЕС Росії» і ЗАТ «Смартс». Ведучий партнер фестивалю - Куйбишевська залізниця. Генеральний партнер - Самарський металургійний завод, самарський філія «Об'єднаної компанії« Сибірський алюміній ». Також фестиваль підтримали «Альфа-банк», ТОВ ІАЦ «Самара-інтернет», авіакомпанія «Самара», ЗАТ «Ростелеком» та інші. Особлива подяка виражалося компанії «Звук і світло», яка забезпечила надійне і рівне звукове покриття Гори на гала-концерті. Призи для спортивних змагань поставив «Самарський Будфарфор».

Дані про кількість учасників різняться. Організатори називають двісті з гаком тисяч. За даними ГУВС Самарської області, в 2001 році зібралося 140 тисяч осіб.

Спілкування часто не обходиться без спиртного. Оскільки проблема пияцтва - неспецифічні проблема АМСТ, а в загальному російська, ми її розглядати не будемо. Втім, це не страшно, тому як випивка - не сенс спілкування, а лише його необов'язковий у багатьох випадках атрибут. Фестиваль змінюється. Тут все менше туристів, зате все більше звичайних міських жителів. Якщо раніше їх лякало повну відсутність цивілізації, то зараз все змінилося. Купити все - від намету і гітари до хліба і готового шашлику - можна швидко і за помірними цінами. В цьому році вперше було освітлення на найбільш людних дорогах. Ознакою переходу фестивалю на новий рівень цивілізованості став візит на Поляну Олександра Градського і Михайла Боярського, хоч і не виконавців авторської пісні, але цікавих людей, відомих артистів, музикантів. Боярський був хворий і співати не міг, обмежився читанням віршів. А ось Градського з його піснями зустріли дуже тепло. Концерт в ніч з суботи на неділю вийшов дуже душевним, правда, коли справа вже підходило до фіналу, раптом відключилася електрика. Комічна ситуація, якщо врахувати, що РАО «ЄЕС Росії» було генеральним спонсором фестивалю.

Територія проведення Грушинського фестивалю може отримати особливий статус з встановленням режиму перебування на цій території, щорічно стає місцем паломництва величезної кількості учасників. В даний час розробляється відповідний проект Постанови Уряду РФ. Депутати Державної Думи Володимир Мокрий і Микола Брусникин і керівник департаменту у справах молоді адміністрації Самарської області Олег Фурсов виступили з ініціативою надати Грушинський Поляні статус особливої ​​екологічної зони. Приводом для даної пропозиції стали постійні тертя, що виникають у взаємовідносинах між організаторами фестивалю і територіальним управлінням лісового господарства по Самарської області (аж до спроб заявити про заборону фестивалю). На думку співробітників управління, щорічне проведення Грушинський фестивалів, які збирають на території заповідних Жигулівських гір кілька сотень тисяч учасників, здатне привести до екологічної катастрофи. Компроміс був знайдений з введенням в 1999р. лісових податей, сума яких в цьому році зросла для фестивалю до 1 млн. рублів. Крім того, щорічно проводяться роботи з рекультивації пісенної Гори. Олег Фурсов вважає, що «такі заходи дозволять компенсувати ті збитки, який, можливо, Грушинський фестиваль завдає цієї території» [41].

Для Грушинського фестивалю поки що не характерна тенденція перетворення його переважно в комерційне шоу, хоча елементи такого і присутні.«Більшість гостей приїхали справді заради пісні, а не для того, щоб посидіти в наметі, випити спиртних напоїв або поторгувати. Естради були особливо популярні, публіка активно підтримувала молодих виконавців і з захопленням зустрічала класиків руху ». [41] Виконавці порадували публіку новими піснями і улюбленими композиціями. Особливо чекали виступи Олега Мітяєва, Галини Хомчик, Альфреда Тальковского, Леоніда Сергєєва, Олександра Гейнца.

Незважаючи на велику кількість заявок від учасників фестивалю, відбір лауреатів був особливо суворим. За словами відомого барда Валентина Вихорева, члена журі, «головним було не тільки виконання своїх пісень, але вміння володіти голосом та інструментом» [41]. Почесне звання лауреата заслужили Віктор Трофімов, Ксенія Федулова, дуети Олександра Мінаєва з Віктором Трофімовим і Лілії Муромцева з Василем Галкіним, ансамбль «Душа», студія «Інтервал», група «Рідкісний птах» і тріо «Три товстуни». Дипломи отримали Василь Мамаїв, Володимир Трубін, Володимир Патрін, Євгенія Рассказова, Ілля Оленєв, дует Олексія Беспалова і Микити Дорофєєва, дует «Метро», квартет «Март» та тріо «Три товстуни» з міста Кувандик Оренбурзької області.

Паралельно головному прослуховування добиралася на дитячому конкурсі, який проходив в рамках діяльності «Дитячої республіки», що живе на фестивалі окремим табором. Вперше відбувся фестиваль військової пісні «Ви чуєте: гуркочуть чоботи», в якому взяли участь три десятки бардів в погонах, які представляють усі роди військ. З протилежного боку наметового міста була виготовлена ​​на воді тольяттинская «Балалайка», аналогічна естрада основний «великий Гітарі». Всі ночі там теж проходили виступи. Практично кожен бажаючий міг отримати право представити пару своїх пісень публіці, безперервно товпляться навколо п'ятої естради «На пеньках». На протилежних полюсах галявини вели свою «альтернативну діяльність» Сергій Каплан і Володимир Ланцберг, організатори «Кольського горбка» і «Другого каналу». Там співали зовсім інші пісні, ніж на Горі. Саме там, «у суворого Ланцберга, завоював звання дипломантів челябінський дует Олег сідел - Антон Примаков» [41].

Метри приїхали на фестиваль не тільки виступати в якості журі, вони прибутку співати та часом робили це дуже активно. Виконати свої твори приїхали багато з тих, ким заслужено пишається авторська пісня. «Грушинський тріо», Анатолій Кірєєв, Галина Хомчик, Олег Мітяєв, Петро Старцев, Андрій Крамаренко, Олена Фролова, Віктор Третьяков, Любов Захарченко, Леонід Сергєєв, тріо "Мультики", Костянтин Тарасов, Ірина Орищенко, Володимир Туриянский, Валерій Боков, Олексій Брунов, Валентин Вихорев, Михайло Кочетков, Володимир Шамшученко, група "Грассмейстер", Тюменец Микола Старченко та Леонід мараки.

У 2001 році фестиваль імені Валерія Грушина був місцем не тільки «живого», а й електронного спілкування тисяч людей. Сайт в Глобальної Мережі, наданий компанією «Самара-Інтернет», дозволив бути в курсі всіх подій і які залишилися вдома, і приїхали долучитися до свята. З 5 по 7 липня за адресою festival.samara.net користувачі Інтернету отримали інформацію про учасників та гостей фестивалю і побачили все концерти. На фестивалі було створено спеціальне електронне простір - т. Зв. Інтернет-місто. Десять комп'ютерів надали можливість бажаючим скористатися електронною поштою і поговорити по міжміському телефону або відправити повідомлення по факсу через IP-телефонію. Новини, інтерв'ю, сюжети, хроніку фестивалю, оголошення і багато іншого всі бажаючі могли переглядати на спеціальному великому екрані, встановленому в Інтернет-місті. Зустрітися з друзями можна було, отримавши реєстрацію учасника фестивалю в базі даних в довідкової системі «Знайдеться кожен».

У 2001 році вперше інтернет-трансляція Грушинського фестивалю велася з моменту його відкриття і зібрала в Мережі близько 700 осіб. За допомогою Інтернету Грушинський фестиваль дивилися, наприклад, навіть в Мексиці. Організаторами трансляції другий рік поспіль виступали компанії «Самара-Інтернет» та АТ «Ростелеком». Гала-концерт Грушинського фестивалю, який відбувся в ніч з 7 на 8 липня на пісенної Горе, транслювався в мережу Інтернет і на набережну Волги в Самарі, зібравши близько 10 тисяч шанувальників авторської пісні.

Чимале значення має відкриття пам'ятної меморіальної дошки в Самарському державному аерокосмічному університеті: тепер студенти СГАУ, далекі від авторської пісні, пам'ятатимуть подвиг В. Грушина, що врятував дітей ціною свого життя. А платформа «135 кілометр», де завжди виходили гості Грушинського, щоб спуститися по знаменитої Горе, тепер називається платформою імені Грушина. Ці дві події багато значать для фестивалю, так як звертають увагу на те, що фестиваль - це не просто зліт для бажаючих поспівати. Це фестиваль, який розпочався в 1968 році, коли друзі загиблого Валерія Грушина зібралися у Кам'яній Чаші, щоб вшанувати пам'ять минулого товариша, і було їх всього п'ятсот чоловік. Незважаючи на те, що тепер фестиваль розрісся, і його учасників стало в сотні разів більше, не можна забувати, кому він присвячений і чиє ім'я носить. Начальник Куйбишевської залізниці Євген Плохов звернувся до гостей фестивалю: «На карті залізниці з'явилася нова назва - платформа Валерія Грушина. Цим ми віддаємо данину пам'яті людині, який ціною свого життя врятував життя дітей, і шану тим, хто за покликом серця прагне на фестиваль ».

Член журі Валентин Вихорев на підсумковій прес-конференції висловив думку: «Збільшення числа відвідувачів за рахунок випадкових людей не несе для майбутнього фестивалю нічого хорошого, скоро може забутися основний привід фестивалю і ім'я людини, якій він присвячений». Однак з бардом не погодився Президент клубу імені Валерія Грушина Борис Кейльман: «Навпаки, наше завдання - виховувати молодь. Фестиваль об'єднує всіх, кому близькі пісні. Він благотворно впливає на молодь: все менше стає правопорушень, тоді як в будь-якому населеному пункті за час проведення фестивалю було б скоєно набагато більше злочинів. Я вважаю, що не варто ділитися на тих, хто є шанувальником авторської пісні, і хто тільки починає долучатися до неї »[51].

«На відміну від минулих років, на 28-му фестивалі всі більше людей збиралося біля естрад, все більше людей йдуть на концерти іменитих бардів і новачків, все більше молоді біля вогнищ співає бардівські пісні» [51]. Грушинський фестиваль відкрився концертом «Здрастуйте, товариші учасники ...» - на ньому співали і знаменитості, і лауреати минулих років. В один із днів на вибір грушинської публіки було запропоновано кілька концертів: «Заповідна країна», де учасники співали найулюбленіші пісні, відразу після нього почався концерт «Зоряний дощ»: на ньому можна було чути виступи найзнаменитіших бардів. Тоді ж, на вечорі «Наповнимо музикою серця», присвяченому пам'яті Б. Скиби, на інший естраді пролунали композиції, що стали класикою авторської пісні. Знайшлося місце і віршам у поетичному програмі «Стань музикою, слово!», І військової пісні на концерті «Ви чуєте, гуркочуть чоботи». Кількість слухачів додавалося, і до кінця кожного концерту виконавців багаторазово запрошували виступити на біс. Помітно помолодшав колектив виконавців і слухачів. Особливо це було помітно на фінальному концерті «До побачення, дорогі!», Який пройшов на третій естраді в останню ніч. На ньому зібралися найвідданіші шанувальники авторської пісні, яких не збентежила ні попередня безсонна ніч гала-концерту, ні холод, який раптово спустився на фестивальну Поляну. Вистава тривала до сьомої ранку. Всі перепони були зняті, виконавці могли радувати глядачів і двома, і трьома, і навіть десятьма піснями, що не допускалось на гала-концерті. Барди відгукувалися на заклики сидячих біля естради і співали старі і нові пісні.

У спортивній програмі фестивалю взяли участь понад п'ять тисяч осіб в 17 видах спорту, з яких два нових: на Тольяттінськой Поляні пройшли змагання зі стрітболу, а на центральній - команди билися в пейнтбол. Вважають, що обидва нововведення приживуться на Грушинском, так як привернули тих, хто не може взяти участь в цих цікавих змаганнях в місті. У 2001 грушінци проявили себе активніше, ніж в минулі роки. У футбол, наприклад, пограти хотіли 162 команди, в волейбол - 64. Дитяча естафета зібрала 52 команди. У футбол виграла команда «Горизонт» Самарського політеху, яка кілька разів вже доходила до фіналу, але не могла перемогти. Як завжди цікавим і повним несподіванок став матч збірної Миру - збірної Самари. Закінчився поєдинок світом - 8: 8. Жінки грали не менш азартно: самарський «Салют» був визнаний лідером. У волейболі перемогла команда «Кураж», в пляжному волейболі - «Скупердяй», перше місце в баскетболі зайняли співробітники «Білайну», найшвидшою в кросі виявилася самарчанка Поліна Путилова, серед чоловіків-байдарочників перемогли Юрій Алексєєв та Олександр Горін, в естафеті - команда «Альтаїр». Серед дітей була проведена командна естафета «Тато, мама, я», в якій капітанами незмінно були дітлахи. У забігу серед дітей до 5 років перемогла сімейна команда Насті Мурдіной, до 9 років - Світлани Фокіної, до 12 років - Микити Дорофєєва.

У 2001 р. состялся 25-й Ільменський фестиваль авторської пісні (Челябінська обл.) Завдяки допомозі влади м Миасса вдалося електрифікувати галявину пісень, що полегшило життя всім співаючим. Всі три майданчики (головна, лісова і дитяча) були пристойно озвучені. На галявині не торгували горілкою, тому п'яні поводилися відносно тихо. Міліція діяла досить жорстко, але обгрунтовано. Швидка допомога була присутня, прес-центр і штаб функціонували. Всі заплановані концерти та конкурси відбулися у присутності великої кількості глядачів. Фестивалю час змінюватися. Поляна пісень вміщує дві - три тисячі сидячих і. На фестиваль приїжджають десять тисяч. Це за офіційними оцінками. За неофіційними - більше. Виходить, що поки лише меншість слухають пісні і переймаються мистецтвом. Незважаючи на титанічні зусилля міліції, швидкої допомоги і комендантського взводу, подій (п'яні бійки, крадіжки з наметів і т. Д.) Вистачало. Хоча їх було набагато менше, ніж в 2000 році. Менше стало і наркоманів.

Рівень фестивалю як і раніше стабільно високий, хоча відкриттів цього разу не було. Можна виділити лише Олексія Макаревича (Бійськ, Алтайський край) і ансамбль "Апрель" з Орська. Інші лауреати і дипломанти вже більш-менш відомі за попередніми фестивалям. І якщо автори і солісти отримали нагороди, то дуети і ансамблі виступили в основному неважливо. З гостей публіці найбільше сподобалися Микола Страченков (Тюмень) і Леонід мараки, Борис Кінер і Михайло Цитриняк (Москва). Олега Мітяєва, наприклад, виводили з головної естради з ескортом міліції.

Лауреати конкурсу "Ільмі-2001":

Виконавець - Ольга Шаршин (Челябінськ).

Автор - Ольга Демчук (Челябінськ).

дипломанти:

Виконавці - Євгенія Рассказова (Москва) і Тетяна Іванова (Новокуйбишевськ).

Автори - Олександра Брюховскіх (Челябінськ), Дмитро Вагін (Омськ), Андрій Феоктистов (с. Піщане).

Композитори - Олексій Макаревич (Бійськ, Алтайський край).

Ансамбль - "Апрель" (Орськ).

спецпризи:

За краще виконавську майстерність - Геннадій Балахнин (Тюмень).

За кращу пародію на пісні Олега Мітяєва - Кирило Єрмолаєв і Владислав Люленков (Уфа).

Лауреати конкурсу "Наша зміна" (до 18 років):

Марія Сосніна (Челябінськ), Василь Мірошкін (Златоуст) і Наталія Дмитришина (с.Долгодеревенское Соснівського району Челябінської області).

З 1986 року почалася історія Всесоюзних фестивалів авторської пісні, в основу яких були покладені конкурси авторів і виконавців самодіяльної пісні. Ці фестивалі, яким передували відбіркові конкурси в регіонах, з'явилися природним результатом розвитку руху Клубів самодіяльної пісні (КСП), що охопила практично всю країну. Вони виявили нових талановитих представників жанру, дали поштовх його подальшого розвитку. На жаль, історія цих фестивалів виявилася короткою. Було проведено лише три Всесоюзних фестивалі (Саратов, Таллінн, Київ). А після розпаду Радянського Союзу вони припинилися.

Бажання відродити цю порушив традицію спонукало клуби самодіяльної пісні Петербурга підтримати ідею про проведення в місті на Неві регулярного Міжнародного Фестивалю Авторської Пісні "Петербурзький акорд", який проводиться раз на два роки (з 1996р.). До 2002 р. пройшло три Фестивалю. Представники понад 100 міст з одинадцяти країн стали їх учасниками і гостями. У жовтні 2002 року в Петербурзі пройде Третій Міжнародний Фестиваль Авторської Пісні "Петербурзький акорд".

Олександр Мойсейович Городницький - голова головного журі міжнародного фестивалю авторської пісні «Петербурзький акорд-2000» говорив: «... про динаміку фестивалів я можу судити, і мені
представляється, що динаміка позитивна. У мене про цей фестиваль залишилося приємна враження з однієї простої причини: зазвичай в фестивалях в основному брали участь ансамблі, виконавці, солісти, а нових авторів майже не було або були, але дуже слабкий рівень. А на цьому фестивалі вперше намітився перелом - прийшла група молодих співаючих поетів (я підкреслюю слово поетів), тому що я не можу не називати Олександра Левіна, (неважливо, отримав він або не отримав прізовоеместо), Ольгу Макееву, Ксенію Полтеву. П'ять-шість співаючих поетів - це цікаво, тому що знову хитнувся авторська пісня до поезії в особі молодих, і відійшла трошки від естради, до якої вона сильно тулиться на Грушинском та інших фестивалях. Але на цьому фестивалі автори про себе нагадали - мені приємно, що саме на пітерському фестивалі така тенденція проявилася і перелом повернення до авторської пісні до високохудожньої поезії.

Цей фестиваль вийшов дійсно міжнародним: приїхали
делегації з Ізраїлю, Німеччини, США, і це дуже важливо - авторська пісня як би повертається назад, і виникає єдине пісенне простір в обхід політики. Те що приїхали Олександр Медведенко (Ізраїль), Тетяна Синіцина (Німеччина), Галина Богданівська (США) - це дуже важливо, це говорить про те, що ми всі разом співаємо в незалежності від того, де ми живемо »[49].

Цілі фестивалю «Петербурзький акорд»:

· Розкриття нових творчих обдарувань в жанрі авторської пісні;

· Сприяння творчому зростанню авторів і виконавців;

· Залучення молоді до поетичного і пісенної творчості;

· Популяризація авторської пісні;

· Зміцнення гуманітарних контактів з регіонами Росії, країнами ближнього і далекого зарубіжжя.

Загальна і творче керівництво проведенням цього фестивалю здійснював організаційний комітет (оргкомітет), початковий склад якого (до фестивалю 1996) стверджується розпорядженням голови Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга. Надалі оргкомітет самостійно приймає рішення про зміни в своєму складі.
Організацію, підготовку та проведення фестивалю здійснює Дирекція фестивалю, очолювана виконавчим директором, який затверджується оргкомітетом.

Програма фестивалю включає в себе:

· Проведення конкурсу;

· Роботу творчих майстерень;

· Семінари, круглі столи;

· Виступи учасників та гостей фестивалю в концертах на підприємствах, в установах і організаціях, в концертних залах міста і Ленінградської області.

Учасниками Фестивалю є:

· Учасники конкурсу (конкурсанти);

· Члени журі конкурсу (I і II турів);

· Гості фестивалю (по персональними запрошеннями).

Для участі в конкурсі запрошуються переможці регіональних конкурсів авторської пісні, проведених не раніше, ніж за рік до фестивалю і не пізніше 20-го березня року його проведення, з різних регіонах. Від кожного регіону запрошуються по одному переможцю в кожній з п'яти номінацій: автори, композитори, виконавці-солісти, вокальні дуети та ансамблі.

Регіони мають право виставити на конкурс два представники в одній номінації за рахунок свого представництва в іншій номінації. При цьому загальний склад делегацій від регіону, включаючи керівника, не повинен перевищувати 10 осіб. Для Московського, Петербурзького і Південно-Західного регіонів квота подвоюється. Оргкомітет має право запросити персонально для участі в конкурсі до 10 осіб. Інформація про переможців регіональних конкурсів і повному складі делегації приймається оргкомітетом до 1 квітня року проведення фестивалю. Журі конкурсу утворюється оргкомітетом з числа провідних майстрів у жанрі авторської пісні. Творчі майстерні проводяться визнаними майстрами в жанрі авторської пісні. Крім перерахованих в учасників фестивалю оргкомітет має право запросити інших осіб, які матимуть статус гостей фестивалю. Всі заходи проводяться відповідно до Програми фестивалю, що затверджується оргкомітетом і розсилається в регіони не пізніше 1 квітня року проведення фестивалю.

Конкурсанти беруть участь у творчих майстернях на добровільній основі. Вибір творчої майстерні здійснюється учасниками конкурсу самостійно.

Після завершення конкурсу на одній з кращих концертних майданчиків Санкт-Петербурга проводиться гала-концерт, в якому беруть участь лауреати, дипломати і гості. Програма гала-концерту стверджується оргкомітетом за узгодженням з учасниками концерту. Виступаючі в гала-концерті беруть участь в ньому на безоплатній основі.

Протягом фестивалю проводяться семінари, круглі столи для обговорення питань розвитку жанру авторської пісні, даються концерти учасників конкурсу та гостей на різних майданчиках міста і області. На прохання оргкомітету кожен з учасників конкурсу та гостей фестивалю безкоштовно бере участь в одному з концертів в межах 20 хвилин часу виступу.

Програмою фестивалю можуть передбачатися і інші заходи ( "чайхана", виступи, відео- і аудіозаписи і т. П.).
Участь в цих заходах носить добровільний характер.

Організатори здійснюють сприяння учасникам фестивалю у відвідуванні ними музеїв і театрів міста, проведенні екскурсій, організації концертів, придбання квитків на зворотну дорогу за умови попереднього узгодження з дирекцією фестивалю. Транспортні витрати несуть делегації від регіонів. Витрати, пов'язані з проведенням фестивалю, на проїзд, проживання та харчування, оплату гонорарів членів журі, гостей, несуть його організатори. Оргкомітет і дирекція фестивалю залишають за собою право використовувати (в тому числі поширювати) відео- і аудіозаписи, зроблені під час фестивалю, збірники, випущені за його підсумками, без виплати гонорару учасникам.

Але не тільки в нашій країні, а й за кордоном існує і розвивається АМСТ. З 24 по 26 травня 2002 року на території Berliner Schoenholzer Heide (Hermann-Hesse-Strasse 82, Berlin-Pankow), де створені всі необхідні умови для наметового містечка і великої кількості глядачів, під відкритим небом пройде фестиваль "Русский Акцент".

Протягом усіх трьох днів на різних сценах виступатимуть барди та музиканти з Німеччини, Росії, України, Франції, Швейцарії та інших країн, а також почесні гості фестивалю.

Два попередні фестивалі (в 2000 і 2001 рр.) Викликали великий інтерес у російськомовного населення Німеччини, а також у численної німецької аудиторії. Унікальна дружня, довірча атмосфера фестивалю залучила не лише шанувальників бардівської пісні, а й людей мало знайомих з цим жанром.

З кожним роком програма фестивалю стає все більш різноманітною. В цьому році до вже став традиційними концертам (виступи німецьких клубів, дитячий концерт, «вільний мікрофон», гала-концерт за участю зірок) додадуться нові. «Будинок Культури Берлін» представить відомих рок-музикантів, крім того, слухачів очікують сольні концерти улюблених авторів, а в спеціальному клубному шатрі пройдуть творчі зустрічі з бардами.

З 25 по 27 травня 2001 року в Берліні проходив Другий Міжнародний Фестиваль АП «Російський Акцент».

Почесні гості фестивалю: брати Мищуки, Леонід Сергєєв, Андрій Козловський, Раїса Нурмухаметова, Дмитро Бикчентаев, Володимир Туриянский.
За багатьма пунктами «Російський акцент» 2001 р вдався краще попереднього: організаційні питання вирішувалися більш чітко - практично були відсутні затримки; розширилася програма фестивалю - з'явилася друга сцена з концертами «Вільний мікрофон» і «Близько жанру», а програма виступів на головній сцені була доповнена концертом німецьких виконавців. Таким чином, у одних з'явилася додаткова можливість бути почутими, а у інших - познайомитися з чимось нетрадиційним в рамках авторського фестивалю. І погода проявила себе з привабливого боку: днем ​​радуючи всіх сонячної і безвітряної погодою, а вночі - дивовижно яскравим зоряним небом. «Зоряним» був і гала-концерт в суботу ввечері, створюючи незабутнє відчуття свята. «Родзинкою» концерту стало попурі Міщук і Сергєєва під назвою «Спливає пароплав» і рок-н-рольних-бардівський марафон Козловського.

Думка Олександра Мойсейовича Городницького (геолога, океанолога, поета) нам важливо. Він є Доктором геолого-мінералогічних наук, академіком РАПН, завідує лабораторією в Інституті океанології ім. Ширшова РАН. Пісні пише з 1953 року. Член Спілки письменників СРСР з 1972 року. Лауреат Всесоюзного конкурсу на кращу туристичну пісню в 1965 - 1966 роках та ін. Лауреат премії ім. Булата Окуджави (1999). Член і голова журі багатьох фестивалів, у тому числі Грушинського. Він випустив велику кількість пластинок, магнітальбомов, компакт-дисків, книг. Багато його пісні всенародно відомі: «На материк», «Перекати», «У Геркулесових стовпів», «Дерев'яні міста», «Сніг над наметом паморочиться» та ін. Ось що він говорить про розвиток АМСТ на Заході: «... Там жанр розвивається трохи по-іншому. Там співають про те, що їх хвилює. Дуже багато пісень, пов'язаних з життям в еміграції. Ось, наприклад, в Канаді є ціла «школа» авторської пісні, є автор Овсищер Михайло. Автор, який мені найцікавіший - це Марк Мерман, живе він в Арканзасі. Він колись був лауреатом фестивалю в Естонії, по-моєму, в 87 році, я його запам'ятав, і з тих пір багато років не чув. Але коли я приїхав в США, я послухав диски із записами пісень, які він пише зараз. Це, дійсно, серйозний цікавий поет. Мабуть, він входить до трійки-четвірки найбільш для мене «сильних» авторів. Коли мене запитують про авторів нового покоління, я в першу чергу згадую це ім'я. У нього дуже серйозна тематика пісень ... »[49].

2.3. Клуби самодіяльної пісні (КСП) як рушійна сила розвитку руху авторської пісні

Суспільна свідомість постійно рухається, щось стверджує, щось заперечує, переживає свої кризи і періоди застоїв. Його динаміка - в його диференціації. У ньому є важливі «представницькі» структури і підсистеми, які претендують на істинність, на те, що вони відображають думку суспільства, захищають його інтереси. Там є свої неформальні освіти, що нам видається менш стійким і серйозним, і щодо рухливі і сміливі у висуванні інноваційних ідей і позицій. Є і реформатори і консерватори. «Поважні» підсистеми зазвичай черпають свою силу ззовні, від підтримки сильних соціальних утворень: матеріально, організаційно та іншими способами. Сильні соціальні структури - це, перш за все, структури державні, що володіють владою, а тому ці підсистеми суспільної свідомості, що спираються на вищевказані сили, часто називають офіційним громадським свідомістю. Інші ж структури - неофіційні, але, природно, не означає, що неформальні. Зрозуміло, сили, які пропагують офіційну суспільну свідомість, прагнуть скоротити, придушити, звести нанівець все, що суперечить йому. Повною мірою це ніколи не вдається. Неофіційне свідомість може існувати нелегально, в неформальних соціальних утвореннях або навіть в підсвідомості (як за часів Сталіна), продовжуючи виробляти свої ідеї і підтримувати їх. Але в цій позиції воно буває позбавлене зворотного зв'язку з великим суспільним свідомістю. Ідеї ​​його не розходяться широко, не обговорюються, а тому і процес їх розвитку сповільнюється, багато сил витрачається на конспірацію. Це - важкі періоди в житті суспільства.

Суспільство в перші роки після XX з'їзду була щось, небачене раніше.Люди говорили про політику, про ідеологію, про мораль всюди. Це був час, коли суспільну свідомість, довгі роки перебувало в стані штучно підтримуваної летаргії, раптом прокинулося, отримало інформацію, жахнулися того, що відбувалося, і прийшло в стан сильного збудження. Воно задавалося питаннями про минуле, сьогодення і майбутнє нашого суспільства, які все, власне, зводилися до двох основних питань: як було можливо попереднє існування, і що потрібно робити суспільству зараз і на рівні кожної окремої людини, щоб минуле не повторилося. Суспільна свідомість того часу при всій своїй активності і збудженості було страшно розрізненим. Ще сильні були в суспільстві пережитки минулого. Навіть зараз, після більш ніж десятка років свободи, в нашій країні знаходяться люди, щиро вважають комуністичний гніт кращою формою розвитку суспільства. Що ж говорити про той час. І ось в цей період і виникла вперше авторська пісня. (Звичайно, з'явилася не тільки авторська пісня, з'явився «Один день Івана Денисовича», «Самвидав», «Хроніка» і багато іншого). Ці були пісні несанкціоновані, які не пройшли цензури, розгляду, затвердження. Офіційні структури прийшли в рух, але магнітофон системи «Яуза» виявився «сильніше». У сотнях, тисячах, а потім і десятках тисяч плівок бардівська пісня розходилася по всій країні, досягаючи найвіддаленіших районів. Хоча це було не так уже й безпечно. Правда, в тюрму за це не садили, але могли бути великі неприємності у людини, іноді і до втрати роботи. Але тим не менше переписували, зберігали і слухали.

«Постулат, який, за Кантом, лежить в основі моралі: до людини не можна, ніколи не можна, ставитися як до засобу для досягнення яких би то не було цілей, тільки - як до мети самої по собі. Сказати, що тут було зроблено якесь відкриття непізнаного, звичайно, не можна. Це і для Канта вже не було чимось новим: він дав таку філософську формулювання давньої, як світ системі моральних заповідей »[14, 87]. Ефективність впливу бардівської пісні на суспільство в сильному ступені було обумовлено саме виникненням цієї соціальної структури - КСП. Адже «... громадський рух - це не просто, як говорив М. Вебер,« массовидная реакція », т. Е. Однакова реакція багатьох людей, сформована загальними умовами життя, поглядами й т. Д. Кожен реагує сам по собі, але оскільки умови однакові, люди реагують однаково і виходить «массовидная реакція». Тут ми маємо ситуацію, коли і умови різні і уявлення досить різноманітні, а частково і зовсім не сформувалися »[14, 92] .реакція не виникає стихійно, але формується саме підструктури суспільної свідомості, в якійсь мірі і цілеспрямовано. «Все це взаємодіє всередині себе, спілкується, обмінюється думками і емоціями» [14, 93].

Клуб - це дуже своєрідна соціальна структура. За своїми ознаками вона здатна варіюватися у величезних межах: від вузького замкненого кола людей аж до КСП з його мільйонним членством, абсолютно відкритими кордонами і колосальної аудиторією, яка перебуває за їх межами і не тільки. Головне своєрідність і величезне значення КСП полягає не в його структурних особливостях, а в тих пріоритетних функціях, які він здійснює в суспільстві. При тоталітарному ладі клуб забезпечено переважно інтегруючим початком, об'єднував людей в своєрідному андеграунді, створював ауру культурної згуртованості, спільності; разом з тим він виконував і виконує зараз функцію індивідуалізації, творчого саморозвитку особистості. Ще одна з найважливіших функцій клубу - це створення архівів АМСТ. І ще одна з основних - організація проведення концертів та фестивалів авторської пісні. Свою об'єднуючу функцію на даний момент, як основну, КСП виконав. Безсумнівно, клуби і зараз об'єднують людей, але навколо інших пріоритетів, і колишньої згуртованості вже немає, та це й не треба, адже суспільство в основній своїй масі втратило ворога в особі держави. Клуб свої функції виконує постійно. Природно, що в різному обсязі, залежно від своєї величини, діапазону інтересів, їх змісту і значення, їх співвідношення з цією соціальною і культурною ситуацією і з іншими, менш важливими, умовами і обставинами.

Виникнення КСП обумовлюється «хрущовської відлигою», що дозволила людині існувати в якійсь мірі автономно від держави, дала деякі свободи, спілкування без страху потрапити в концтабори комуністичного режиму. «Відлига» дала можливість, правда, обмежену, подорожувати по країні, спілкуватися з новими людьми, обговорювати життєві питання.

Можна поставити питання: що нового вніс КСП в культуру, мистецтво і т. Д.? КСП в радянський період був підсистемою суспільної свідомості, його неформальній сферою, яка відіграла велику роль в перетворенні всього суспільної свідомості в цілому. А все його інші функції виконувалися як «побічні» по відношенню до неї. КСП насамперед - ідея і позиція, ціннісна і моральна. І тільки потім мистецтво і людські відносини. Тип людських відносин, які в ньому культивувалися і які випливали безпосередньо з його генеральної позиції, - суперцінами людської особистості. У них було трепетне повагу до людини, вони були як би висвітлені і пофарбовані високими цінностями, які захищав і відстоював КСП як ціле, як підсистема суспільної свідомості.

Небезпека повернення тоталітаризму в наш час істотно зменшилася. Пафос затвердження саме цього кола цінностей охолонув. Ідея пішла. Залишилася організаційна форма, стиль піснетворчості і частина тих відносин, які склалися в минулому, продовжують існувати. У КСП може і повинна виникнути нова велика ідея, яка дасть поштовх роботі над глобальної позицією - ціннісної і особистісної. І це духовно має оновити КСП, який зовні залишиться тим, чим є тепер і чим був в минулому. І багато нових ідей знаходять відбиток у піснях сучасних авторів. Але глобальної, ціннісно обгрунтованою позиції сучасної людини по відношенню до сучасного світу, яка об'єднала б все і все пронизала, - таку позицію в них поки ще немає. А іноді проявляється в деяких інших сферах. Наприклад, в солдатських піснях. У воїнів більш критична життєва ситуація, без вирішення якої неможливо жити далі. Справді, це люди, які виконували і виконують свій обов'язок, виявляли мужність, вірність своїм друзям і своїй країні, чесність і т. Д. Вони не знають, як їм бути далі, як їм себе відчувати. Замутилися і сплутались моральні уявлення. В їхніх піснях, як в перші роки творчості бардів (ті ж гітари, ті ж наспіх зроблені, невідпрацьовані тексти, просте супровід), серед спогадів, подій і звернень до загиблих раптом починає звучати питання: невже мужність і вірність не мають цінності самі по собі ?

Так що підсистеми суспільної свідомості, неформальні і неофіційні, продовжують виникати і функціонувати.
КСП може піти по лінії професіоналізації. Цей шлях не дасть бази для роботи КСП як підсистеми суспільної свідомості. Це переважно не робота з ідеями, а робота з текстами і музикою, тобто з формою ідей. Така тенденція в ньому вже зараз досить виражена. Тоді йому найкраще перетворюватися в клуб в повному сенсі цього слова: досить елітарний, може бути, певною мірою замкнутий. Масовість в цьому випадку доведеться сильно зменшити, так як масовість і професіоналізація - це дві змінні, що обмежують один одного. Масовість і тепер уже, мабуть, заважає в повну силу розвернутися тенденції до професіоналізації. У всякому разі, слід масовість і професіоналізацію усвідомлювати як різні тенденції, що вимагають для свого розвитку різних, іноді суперечать один одному форм. Втім, може бути і певний компромісний шлях: створення двох різних форм - для роботи по лінії професійної творчості і для масових зустрічей. Ту і іншу потім потрібно продумано співвіднести один з одним. Тоді виникне нова форма організації, може бути, не менше унікальна, ніж минулий і сучасний КСП.

В середині 70-х рр. НДІ культури проводив опитування на одному з зльотів КСП. Вимога від пісні щирості і безпосередності вийшло на одне з перших місць в загальній системі вимог. Професіоналізація ж, робота з формою (усвідомлена робота, застосування певних методів і т. Д.) - все це повинно сильно обмежувати можливості прояви безпосередності і розкутості, а, отже, до певної міри блокувати і спільну роботу над ідеями (спільно працювати можна тільки над «напівсирим», незавершеним матеріалом).
Можливий такий варіант: обидва клуби (масовий і професійний) сформуються і почнуть існувати паралельно. Вони будуть різні і працювати зможуть тільки окремо, оскільки в основі їх повинні лежати інші принципи: і організаційні, і навіть певною мірою світоглядні; у них будуть складатися різні типи відносин між людьми і різні критерії оцінки.

Зміни, що відбуваються в суспільстві за останнє десятиліття, торкнулися в тій чи іншій мірі практично кожного жителя Росії, не оминули вони стороною і авторів-виконавців. «Хрущовська відлига» п'ятдесятих (Ю. Кім, Б. Окуджава, А. Галич, М. Анчаров, Ю. Візбор), гоніння (А. Галич висланий, В. Висоцький на напівпідпільних записах), і кухонні полуконспіратівние концерти сімдесятих (1968 році перший і останній фестиваль тих років в Новосибірському Академмістечку). Вісімдесяті роки - найбільш плідний час для АМСТ в Росії (Нікітін, Єгоров, Мірзоян, Берковський, Городницький, Мітяєв і т. Д.), Клуби самодіяльної авторської пісні виникали повсюдно в вузах і НДІ, обласних центрах і невеликих селищах. З'явилася традиція проведення фестивалів.

Проаналізуємо для прикладу КСП Іркутської області. 1976 року - рік відліку Іркутського КСП - перший концерт клубу «Туристської пісні» при міському клубі туристів. З цього року і з'явилися в Іркутську перші фестивалі авторської пісні. На кінець вісімдесятих років доводиться світанок фестивального руху в Іркутській області: Іркутський міської, Шелехівська міської, Ангарський гордской, Саянський міської, Братський міської, Усть-Ілімськ міської, Чунский і інші фестивалі (як правило, фінансування оргкомітетів, які проводять фестиваль, здійснювалося ВЛКСМ, управліннями культури, комітетами у справах молоді). Фінансування обласного фестивалю авторської пісні здійснювало ВЛКСМ, управління культури Облвиконкому, Облсофпрофа. Запрошення гостей оплачували за поданням оргкомітету, лауреати фестивалів нагороджувалися поїздками для участі в республіканських і всесоюзних фестивалях. По лінії управління культури і комітетів у справах молоді фінансувалися поїздки делегацій клубів за запрошеннями для участі в фестивалях інших регіонів. З початку 90-х років АМСТ в Іркутської області залишилася наодинці зі своїми проблемами, припинилося фінансування міських фестивалів, обласний фестиваль проводився на кошти, здобуті оргкомітетом іноді за два-три дні до початку фестивалю. Найбільш активні учасники організації і проведення Іркутський фестивалів в останні роки: бард група «Моветон» з Ангарська, ангарчане - С. Зіннер, В. Поплавський та ін., Іркутська творча студія «Повний місяць» - А. Ощепков і О.Медведєв і ін. , КСП Іркутська В. Новікову, А. Петрашу, Е. Куменко, С. Ущаповський, І.Малахову, Т.Мелешко.

Клуб міста Саянського успішно проводив практично самостійно фестивалі «Квітневі струни», «візборовской осінь». Зараз, коли суспільство змінилося, змістилися поняття про красу і духовності необхідно об'єднати зусилля некомерційних творчих об'єднань та управлінь культури і комітетів у справах молоді регіону в справі вирішення конкретних проблем. Ця взаємодія в області культурного і духовного виховання молоді і підлітків регіону.

З цим пов'язано створення Прибайкальского творчого молодіжного громадського фонду «Байкальские струни», засновниками якого стали представники клубів і творчих колективів області.Фондом планується: відродження традицій проведення фестивалів - конкурсів у навчальних закладах регіону, організація шкіл-студій творчого розвитку для підлітків і юнацтва, проведення спільних заходів з управлінням культури і комітетом у справах молоді, що проводяться в рамках обласної (міської) культурної програми, популяризація жанру АМСТ , як самобутнього пласта сучасної культури, що має свою історію і традиції, організація і проведення міських, обласних фестивалів авторської пісні.

2.4. Організація фестивальних і конкурсних форм АМСТ в м Тюмені

В кінці 70-х років ХХ століття в Тюмені зароджується рух авторської пісні. Починається воно в студентському середовищі в об'єднаному загоні провідних вузів міста: Будівельного і Індустріального інститутів і Тюменського державного університету. Незабаром, в 1978 році, в ДК «Нафтовик» (рук. В. і С. Сухер,) організовується клуб самодіяльної пісні. У 1983 р в ДК «Геолог» відкривається клуб під назвою «Гея». У той час існував і ще один КСП при Палаці піонерів. У 1984 р проводиться перший обласний фестиваль авторської пісні. Згодом їх буде проведено всього 6 (в Нижньовартовську, Нефтеюганске і останній в 1991р. В Тобольську). Лауреатами перших обласних і міських фестивалів були Іван Мальцев, Олексій Кирилов, ансамбль «Маленький оркестрик» Павла Суворова та ін. Авторську пісню в Тюмені починають «приручати» наприкінці 80-х під крилом обкому ВЛКСМ. Автори виступають на студентських фестивалях самодіяльної творчості. У палаці «Нафтовик» організується клуб авторської пісні (куратор - Володимир Заровнятних). По лінії обкому ВЛКСМ фестивалі проводили Єлизавета Дмитрієва, Ольга Москвіна, Ірина Дмитрієва.

В м Тюмені в листопаді 1998р. в умах деяких людей виникла ідея відродження руху авторської пісні в місті і області. Стає помітно, що в міру того, як країна виходить з політичної, фінансової і духовної кризи, люди звертають увагу на вічні цінності, на культуру. Знову заповнюються театри і концертні зали, Тюменці перестають думати про те, як вижити, і живуть повноцінним життям. Відродження зачіпає і таку сферу життя суспільства, як самодіяльна творчість. Для більш старшого покоління цей спогад про молодість, про романтику студентських років, про походи і особистих невеликих подвиги, перемоги. Для молоді це спосіб самовираження, самоствердження як особистості, ментальної співпричетності до вітчизняної культури, створення нової.

Учасники тих радянських клубів КСП стали до керівництва нових клубів, які утворилися в місті. До того ж треба врахувати, що як зазвичай учасники АМСТ - діяльні й активні люди, а це значить, що багато хто з колишніх учасників КСП стали на керівні посади в міській та обласній адміністраціях, не втратили інтерес до своїх минулим захопленням й усіляко допомагають йому. Багато стали успішними бізнесменами і теж не залишилися осторонь. Особливо широко підтримує рух група компаній «Тюмбіт». Незважаючи на те, що в місті існує багато вузів і студенти активно беруть участь в відродити русі, специфікою Тюмені ми вважаємо широке розвиток саме мережі дитячих КСП. Сьогодні в місті 7 дитячих клубів: «Непосиди» (12 школа), «Алий парус» (кер. Дм. Потреба), «Хобі-Центр», «Перехрестя» (кер. С. і Т. Соловйови), клуб під керівництвом А. Василенко, клуб під керівництвом С. Яблочкова та «Кречет» (рук. Мих. Неуворуев) - всі ці клуби об'єднані під егідою т. н. Міського Клубу.

Немає нічого дивного в тому, що з легалізацією руху почалася його формалізація. У місті проходять концерти і зустрічі з авторами-виконавцями, організовуються КСП, огляди, конкурси самодіяльної пісні. Зараз в Тюмені проводиться фестиваль авторської пісні, який став вже Всеросійським - «Тюменський зустрічі». У 2000 р була видана касета «Барди Тюмені». Ми зустрілися особисто з Сергієм Ломакіним - провідним спеціалістом управління з молодіжної політики, фізичної культури і спорту адміністрації м Тюмені і головою міського клубу авторської пісні. Він нам надав вже 2-й збірник з записами пісень на музику і вірші тюменців. До нього увійшли імена таких авторів, як: Юлії Шаламова, Сергія і Алії Буктоярових, Марини зайцевской, Ольги Москвіною, Леоніда Ткачука, Олександра Головіна, В'ячеслава Травня, Катерини Заморський, Михайла Неуворуева і Олени Смірнової. Наші земляки активно беруть участь у багатьох фестивалях в Росії і за кордоном. За словами голови журі Грушинського фестивалю Леоніда Сергєєва, минулий фестиваль ознаменувався «тюменської експансією» (7 номінантів вийшли до другого туру, а колектив «Гармонія» з Заводоуковска навіть в третій).

Нещодавно в Тюмені з'явилося перше бард-кафе «К-700» (в Москві таких 8). За телеканалу «Паралакс» щоп'ятниці проводиться передача про авторську пісню «Пікнік на узбіччі».

Тюменська область внесла свою лепту в авторську пісню. Тут живуть лауреати Грушинського фестивалю Н. Старченко, І. Долматова. Лауреати інших фестивалів: І. Мальцев, Г. Балахнин, П. Андрієнко, М. Дмитрієва, А. Соловйов, І. Абакумов, С. Абрамов, Ю. Черняєв, С. Черніїв, і багато інших). Зараз популярність набуває ансамбль «Гармонія» з Заводоуковска.

Перший міжрегіональний студентський фестиваль авторської пісні «Альма-Матер - 2001» проводився у м Тюмені з 22 по 25 листопада 2001 р з метою пропаганди в студентському середовищі авторської пісні, як жанру і соціокультурного явища, яке містить потужним духовним потенціалом; виявлення серед студентів і викладачів вузів талановитих авторів і виконавців; популяризації їх творчості; активізації руху авторської пісні в студентському середовищі.

«Клуб самодіяльної пісні» на чолі з Мариною Солотовой - ентузіасткою бардівського руху в області - задався метою довести, що серед нашого студентства та викладацького складу вузів і ссузів чимало людей співаючих, і до того ж співаючих талановито. Так народилася ідея проведення студентського фестивалю авторської пісні «Альма-Матер - 2001», і вона була благополучно втілена в життя.

Організаторами фестивалю виступили: Комітет з питань культури Адміністрації Тюменської Області (далі АТО), Комітет з профілактики та боротьби з наркоманією АТО, Комітет з молодіжної політики м Тюмені, Тюменський державний університет, Тюменський державний нафтогазовий університет, Тюменська регіональна громадська організація «Клуб Самодіяльної Пісні» , «Радіо-7» (м Тюмень). За підтримки: Комітету у справах молоді та туризму АТО Тюменської обласної думи, адміністрації м Тюмені, ради ректорів вузів Тюменської Області.

ДОЦ «Юний Геолог» став фестивальної базою, де конкурсанти і члени журі жили, спілкувалися і працювали. Понад 70 людей з вищих і середніх навчальних закладів області та з міста Горно-Алтайська приїхали, щоб поборотися за звання лауреатів.

У конкурсній програмі брали участь студенти денних, заочних і вечірніх відділень, викладачі та випускники (1998-2001 рр.) Вищих і середньоспеціальних навчальних закладів відповідно до конкурсних номінацій. Конкурс у всіх трьох номінаціях (автори, виконавці, дуети та ансамблі) проводився в двох групах: «Співаючий студент» і «Співаючий викладач».

У номінації «Автор» учасники на попереднє прослуховування надавали 3 пісні, написані на власні вірші або на вірші інших авторів. У номінації «Виконавець» теж по 3 пісні, але лише 2 на свій розсуд, а 3-тя - «Альма-Матер» (муз. В. Берковський, вірші Д. Сухарева). У номінації «Дуети і ансамблі» вона з 3-х пісень повинна була бути з проекту «Пісні нашого століття», 2 інші - на власний розсуд. Кожен учасник мав право брати участь лише в одній номінації.

Конкурс проводився у 2 тури: 1-й - відбірковий (попереднє прослуховування). Минулі його відвідували майстер-клас одного з членів професійного журі. 2-й - конкурсний концерт, під час якого працювало три журі: велике професійне, глядацьке і преси. Конкурсанти, які не пройшли відбірковий тур у одного з членів професійного журі, мали право прослухати в іншого або взяти участь в концерті «Альтернатива», і після дискусії автора-виконавця і глядачів (під керівництвом члена професійного журі) і при отриманні підтримки більшості глядачів, він проходив у другий тур.

Гран-прі: диплом, путівка на Грушинський фестиваль, цінний подарунок. Лауреати у номінаціях: диплом, путівка на Грушинський фестиваль, цінний подарунок. Дипломанти 1,2,3 ступеня - диплом, цінний подарунок. Були вручені ще і спеціальні призи журі, приз глядацьких симпатій і спеціальний приз програми «Пікнік на узбіччі» ( «Радіо-7»). Пісні всіх лауреатів і дипломантів фестивалю увійшли в магнітоальбом «Альма-Матер».

Члени професійного журі:

Леонід Сергєєв (Москва, голова журі фестивалю ім. В. Грушина) - голова;

Любов Захарченко (Москва, володар гран-прі 1-го Всесоюзного фестивалю авторської пісні);

Анатолій Кірєєв (Курган, лауреат фестивалю ім. В. Грушина);

Леонід мараки (м Краснотур'їнськ, лауреат фестивалю ім. В. Грушина, член оргкомітету фестивалю «Петербурзький акорд»);

Сергій Матвеенко (Москва, зав. Музичної частиною Співдружності режисерів Росії);

Вадим Міщук (Москва, лауреат фестивалю ім. В. Грушина);

Валерій Міщук (Москва, лауреат фестивалю ім. В. Грушина);

Раїса Нурмухаметова (Москва, лауреат фестивалю ім. В. Грушина);

Микола Старченко (Тюмень, лауреат фестивалю ім. В. Грушина).

Благополучно дісталися до фестивального «штабу» гості: Анатолій Кііреев (Курган), Сергій Матвєєнко, Раїса Нурмухаметова, Любов Захарченко (Москва). Приїхали і наш знаменитий земляк Микола Старченко - голова журі, і Костянтин Просеков - голова Союзу КСП Уралу. Але потрапили в столичну дорожню «пробку» і спізнилися на літак (а отже - на свій концерт в Тюмені) Вадим і Валерій Мищуки.
Увечері в ДК «Нафтовик» М. Солотова пояснила залу, що заявлені в афішах концерти доведеться поміняти місцями з огляду на «недолёта» виступають. Глядачі змушені були задовольнятися старої, вже чутої не раз програмою Сергія Матвєєнко, Раїси Нурмухаметова і Анатолія Кірєєва. «Концерт явно не вдався, більшість глядачів було розчаровано», - сказала очевидець концерту аспірантка ТГУ Олена Валеріївна Плахіна, поетеса.

Після концерту в «Юному Геолога» відбулася ігрова розважальна програма, в якій взяли участь і конкурсанти, і метри.

Вночі прилетіли брати Мищуки, і з ранку почалося конкурсне прослуховування в номінаціях «Дуети і ансамблі», «Автори» і «Виконавці». Члени журі явно були зацікавлені молодими сибірськими даруваннями, докладно обговорювали удачі та помилки, давали поради, іноді самі брали гітару і показували правильні акорди. Після обіду прослуховування стихійно переріс у майстер-класи.

Увечері учасники виїхали в місто. Вперше з 1992 року в Тюмені виступив дует - Вадим і Валерій Мищуки. Під час виконання пісні «Подайте, громадяни, поетові» Старченков і Просеков гуляли по залу з шапками, куди щедрі глядачі кидали монети, цукерки, сигарети в допомогу голодуючим московським бардам. А відому пісню «Спливає пароплав» Мищуки виконали в декількох варіантах, наслідуючи національної манері співу різних країн.

Повернувшись в «Юний Геолог», конкурсанти взяли участь у вечорі пам'яті пішли з життя бардів. Звучали пісні Візбора, Окуджави, Висоцького, Клячкіна. Метри згадували про тих піонерів жанру, з якими їм пощастило зустрітися.

Вранці члени журі продовжили роботу з учасниками, а після обіду виїхали в місто на концерти в ТГУ і ТГНГУ - вузи, що зробили багатосторонню підтримку фестивалю.Увечері в «Юному Геолога» проходило головна подія дня - конкурсний концерт (кращі автори, виконавці, ансамблі виступали перед усіма метрами, іншими учасниками і спеціальним журі преси).

В цей же час пройшов і традиційний концерт - «Чайхана» (гумористичні, жартівливі песени, де міг виступити будь-який бажаючий). На наступний день в Тюмені, в ДК «Нафтовик» відбувся гала-концерт студентського фестивалю авторської пісні «Альма-Матер - 2001». Присвоювалися звання лауреатів, дипломантів, вручалися цінні призи та подарунки. Лауреатами стали Марина Дмитрієва (Нижньовартовськ), Олена Мороз, Олександр Соловйов, ансамбль «Багато-багато кішок» (Тюмень), Світлана Шмідт і Олександра Бикова (Горно-Алтайськ). Влітку всі вони поїдуть в складі тюменської делегації на Грушинський фестиваль авторської пісні.

Потім пройшов банкет, вітальні промови офіційних і неофіційних осіб, вранці проводжали учасників і метрів. Фестиваль відбувся, ставши вже доброю традицією, ще однієї творчої школою для наших віртуозів гітари і майстрів поетичного слова.

Внесок за участь у фестивалі в сумі 150 рублів включав в себе оплату атрибутики фестивалю, що надається кожному учаснику, і часткову оплату оргвитрати. Витрати на відрядження (харчування та проживання - 200 р. На добу), плюс проїзд до Тюмені і назад - за рахунок сторони, що відряджає організації.

Фінансування фестивалю здійснювали організатори відповідно до кошторису витрат, організацію здійснював оргкомітет.

Нещодавно, 2-3 березня 2002 року, а рамках загальноросійської програми підтримки молодих дарувань «Повернення до витоків» (1996-2004 рр.) Проводився 3-ї міської дитячо-юнацький фестиваль авторської пісні - «У колі друзів».

Цілі і завдання, які переслідував конкурс: патріотичне виховання молоді; залучення дітей та молоді міста до самодіяльного пісенної творчості - авторської пісні - в клуби КСП; пропаганда культурних російських національних традицій і виявлення нових цікавих напрямків в авторській, самодіяльної пісні; пошук талановитих авторів і виконавців бардівської пісні серед дітей і юнацтва; розширення контактів між творчо обдарованими школярами та студентами.

Організаторами конкурсу виступили: комітет у справах молоді та туризму АТО; Управління з молодіжної політики, фізичної культури і спорту адміністрації м Тюмені; Управління з освіти адміністрації м Тюмені; центр творчого розвитку та гуманітарної освіти «Хобі-Центр»; тюменське регіональне об'єднання загальноросійської громадської організації «Дитячі і молодіжні соціальні ініціативи (Дімс)»; Тюменська регіональна громадська організація «Клуб самодіяльної пісні»; Тюменська міська громадська організація Дитяче експериментальне об'єднання «Непосиди»; громадська студія авторської пісні «Свіжий вітер».

Умови участі в конкурсі були наступними. Виконання пісень під супровід акустичних інструментів (гітара) забезпечувалося самим учасником, електроінструменти виключалися, що можливо збіднювала програму; кожен учасник представляв на конкурс 2 пісні. Конкурс проводився по 3-м віковим категоріям (до 12-ти років, включно; 13-18 років; 19-25) і 4-ма номінаціями (автори виконуваних творів; виконавці-солісти; дуети і ансамблі; пісня про Тюмені).

Учасникам конкурсу присвоювалися звання: лауреат конкурсу, дипломант конкурсу і учасник конкурсу.

висновок

Перед нами стояла мета проаналізувати феномен АМСТ і визначити час його появи, етапи еволюції, сучасний стан і в якійсь мірі визначити подальші тенденції розвитку руху в Росії, проаналізувати сучасні форми існування АМСТ (фестивалі і конкурси, КСП), виділити в історичному контексті віхи вітчизняного АМСТ. Для досягнення поставленої мети ми вирішили ряд завдань.

Відповідно до завдань дослідження ми простежили історичний шлях розвитку АМСТ, з'ясували, що воно зародилося багато століть назад і тісно пов'язане з історією розвитку сучасної цивілізації. Прийшли до висновку, що явище справила на неї величезний вплив. В результаті еволюції АМСТ набуло використання сучасних форм, але, природно, це не кінцевий результат, т. К. АМСТ - це динамічний процес.

АМСТ в Росії в період тоталітарного комуністичного режиму стало в 50-і роки ХХ століття новою віхою в розвитку культури батьківщини (т. Зв. «Авторська пісня»), допомогло зберегти поетичну традицію російської поезії «Золотого» і «Срібного» століття, російську культуру , дозволило в кінцевому підсумку ліквідувати антинародний режим. Авторська пісня зберігає моральні ідеали і моральні цінності суспільства. Її неоціненний вклад в розвиток вітчизняної культури ще тільки належить визначити. Але початок нами покладено.

В умовах сучасних реалій російського соціуму АМСТ сприяє подальшому розвитку традицій вітчизняної поезії і музики. Змінилися умови життя сприяли і зміни авторської пісні, як її складової частини. Зближення її із сучасною естрадою привнесло в пісню ряд як позитивних, так і негативних моментів, які ми докладно торкнулися в результаті нашого дослідження. Ми прийшли до висновку, що специфіка авторської пісні - не в виконанні творів під гітару, не в її аматорському характері, а в особливій продуманості текстів й особливою, відмінною від інших видів, пісні, в певному способі подачі виконавця.

З 90-х рр. в Росії, коли країна вийшла із затяжної соціально-політичної та економічної кризи, з'являється нова нормативно-правова база, що регулює діяльність у сфері АМСТ. Найбільш прогресивним з'явився закон РФ «Про авторське право і суміжні права». Багато в чому у зв'язку з цим йде формалізація руху. З'являються нові КСП, проводиться все більше фестивалів і конкурсів авторської пісні, як в Росії, так і за кордоном, рух стає все більш масовим. У місці з масовістю є небезпека розчинення його в шоубизнесе. Особливо це помітно починаючи з кінця 90-х років. Сьогодні АМСТ в Росії досить активно розвивається на місцевому та регіональному рівнях. Все більше прогресивної молоді, т. Е. В основному студентів вузів, підтримують рух, визначаючи пріоритети його розвитку в майбутньому. Розвиток АМСТ неможливо без бажання, активності і відповідальності самих громадян. Але очевидно також і те, що воно потребує підтримки держави, муніципальних органів влади і бізнесменів.

Ми проаналізували результати останніх фестивалів і конкурсів авторської пісні (в тому числі і в м Тюмені); ознайомившись з думкою фахівців, виявили позитивні і негативні тенденції розвитку АМСТ. Нами були проведені бесіди з багатьма Тюменський авторами-виконавцями і співробітниками адміністрації міста (Н. Старченко, Л. Ткачук, О. Москвіна, С. Ломакін і ін.) Для виявлення стану і визначення шляхів подальшого розвитку АМСТ в Тюмені.


бібліографічний список

1. Закон РФ «Про авторське право і суміжні права»: Офіційний текст, діюча редакція. М .: Іспит, 2001..

2. Закон РФ «Основи законодавства України про культуру». М .: Изд-во «Ось-89», 2000..

3. Авторська пісня: Книга для учня і вчителя / Упоряд. В. І. Новіков. М .: Олимп, 1998.

4. Андрєєв Ю. А. Наша авторська ... М .: «Молода гвардія», 1991.

5. Анінскій Л. // Городницький А. М. Твори / А. Костромін. М .: Локид, 2000 [Вступ. ст.].

6. Бардівська пісня: Коментований збірник пісень сучасних авторів / Автор-упоряд. Н. Е. Кутейникова. М .: Воениздат, 1993.

7. Берковський В. Пісні. М .: «Рад. композитор », 1999.

8. Бібліотечка аторской пісні / Упоряд. Р. Шипов. Вип. 1. М .: «Музика», 1990..

9. Візбор Ю. Пісні / Упоряд. І предисл. С. Нікітін. М .: «Рад. композитор », 1989.

10. Візьмемося за руки, друзі: Розповіді про авторській пісні / Автор-упоряд. Л. П. Бєлєнький. М .: «Мол. гвардія », 1990..

11. Все про музику: Популярна енциклопедія / Автор-упоряд. Спенс Кейт / Пер. з англ. Мінськ: Белфакс, 1996..

12. Городницький А. // Люди йдуть по світу. М .: Фізкультура і спорт, 1989 [Вступ. ст.].

13. Городницький А. Полночное сонце. М .: Сов. письменник, 1990..

14. Дмитрієва Н. А. Коротка історія мистецтв. М .: «Мистецтво», 1990..

15. Долина В. Бальзам. М .: Изд-во «Гудьял-Пресс», 2000..

16. Звєрєв А. М .// Галич А. Генеральна репетиція / Упоряд. А. Н. Шаталов. М .: Сов. письменник, 1991.

17. Іванов К. А. Трубадури, трувери і мінезингери. М .: Алетейя, 1997..

18. Кім Ю. Летючий килим. М .: «Кіноцентр», 1990..

19. Літературна енциклопедія термінів і понять / Гл. ред. і упоряд. А. Н. Николюкин. М .: НПК «Інтелвак», 2001.

20. Ломакін С. «Якщо в місті існує авторська пісня, значить його духовний потенціал на хорошому рівні» // Університет і регіон. 2002. № 3.

21. Лорес Ю. Авторська пісня як театр одного актора. Б. П.

22. Люди йдуть по світу / Упоряд. Л. Біленький. М .: Сов. композитор, 1989.

23. Матвєєва Н. Н. нерозривності коло. М .: Сов. Росія, 1991.

24. Матвєєва Н. Н. Хвала роботі. М .: «Мол. гвардія », 1987.

25. Моріц Ю. П. «На цьому березі високому». М .: Современник, 1987.

26. Музичний енциклопедичний словник / Гол. ред. Г. В. Келдиш. М .: «Рад. енциклопедія », 1991.

27. Наповнимо музикою серця: пісні Юрія Візбора / Упоряд. А. Н. Степанов. Томськ: Вид-во «Культ», 1999.

28. Немає ходу нам назад: 33 московських барда: Зб. / Упоряд. Р. А. Шипов. М .: «Прейскурант-іздат», 1991.

29. Пісні бардів / Упоряд. В. Модель. Вип. 1. Л .: Сов. композитор, 1990..

30. Плахін Г. В. Організація фестивально-конкурсних форм самодіяльної творчості // Культура і соціум: Матеріали Всерос. конф. «Культура. Література. Мистецтво. Регіон (13 - 14 Квітня. 2000 року) ». Тюмень: Изд-во ТГУ, 2000..

31. Співають барди / Упоряд. С. Ільїн. Л .: Музика, 1991.

32. Сучасний словник-довідник з мистецтва / Наук. Ред. і упоряд. А. А. Мелік-Пашаєв. М.: Олімп, 1999..

33. Серед неходжених доріг - одна моя / Упоряд., Автор коментарів, вступ. ст. Л. П. Бєлєнький. М .: Профиздат, 1989.

34. Сухарєв Д. А. Юрій Візбор. М., 1987.

35. Шилов. Л. // Пісні Булата Окуджави. М .: Музика, 1989 [Вступ. ст.].

36. Енциклопедичний словник юного літературознавця / Упоряд. В. І. Новіков, Е. А. Шкловський. 2-е изд., Доп. і перераб. М .: Педагогіка-Прес, 1998..

37. Енциклопедичний словник юного музиканта / Упоряд. В. В. Медушевський, О. О. Очаківська. М .: Педагогіка, 1985.

38. http://ksp.edison.ru/

39. http://bard-cafe.komkon.org/

40. http://www.inst.ru/

41. http://grushin.samara.ru/

42. http://www.bard.ru/

43. http://www.deol.ru/culture/pesnya

44. http://www.alkor.ru/~00034500

45. http://www.akkord.spb.ru/

46. ​​http://ksp.omsk.net.ru/

47. http://pluto.xtech.ru/Russian/Songs

48. http://bardz.by.ru/

49. http://www.akkord.spb.ru/links.htm

50. http://www.psb.chel.su/~ilmen

51. http://www.ksp.spb.ru/

52. http://dolsky.at.ru/

53. http://mischuki.da.ru/

54. http://guitarpage.hypermart.net/

55. http://www.vseved.narod.ru/
додатки Додаток № 1
Витяги з закону РФ «Про авторське право і суміжні права»

Стаття 9.Виникнення авторського права. презумпція авторства

1. Авторське право на твір науки, літератури і мистецтва виникає в силу факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрації твору, іншого спеціального оформлення твору або дотримання будь-яких формальностей.

Володар виняткових авторських прав для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права, який вміщується на кожному примірнику твору і складається з трьох елементів: латинської букви «С» в окружності: ©;

імені (найменування) власника виключних авторських прав;

року п ...........