Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Цивільне право 7

Скачати 7.96 Kb.
Дата конвертації 22.08.2018
Розмір 7.96 Kb.
Тип реферат

Цивільне право

Підстави набуття права власності

Право власності - це система правових норм, що регулюють відносини щодо володіння, користування і розпорядження власником належної йому річчю за розсудом власника й у його інтересах, а також по усуненню втручання всіх третіх осіб у сферу його господарського панування.

На відміну від права власності, право користування - це юридично забезпечена можливість вилучення з речі корисних властивостей у процесі її особистого або продуктивного споживання. Нерідко одна і та ж річ може використовуватися як з метою особистого споживання, так і продуктивних цілях. Правомочність користування звичайно спирається на правомочність володіння. Але іноді можна користуватися річчю і не володіючи нею.

У цивілістичній науці підстави виникнення права власності прийнято поділяти на первинні та похідні.

До первинних способів набуття права власності належать: придбання права власності на знову виготовлену річ (п.1 ст.218 ЦК); переробка (ст.220 ЦК); звернення у власність загальнодоступних речей (ст. 21ГК); придбання права власності на безхазяйне майно (п.3 ст.218; ст.225 і 226; п.1 ст.235, ст.236 ЦК); знахідку (ст.227 - 229 ЦК); бездоглядних тварин (ст.230 - 232 ЦК); скарб (ст.233 ЦК); набувальна давність (ст.234 ЦК); придбання права власності на самовільну споруду (ст.222 ЦК); від неуправомоченноговідчужувача.

До похідних способів набуття права власності належать: націоналізація (ч.3 п.2 ст.235, ст.306 ЦК); приватизація (ст.217, ч.2 п.2 ст.235 ЦК); придбання права власності на майно юридичної особи при його реорганізації та ліквідації (п.7 ст.63 та абз.3 п.2 ст.218 ЦК); звернення стягнення на майно власника за його зобов'язаннями (подп.1 п.2 ст.235 і ст.238 ЦК); звернення майна у власність держави в інтересах суспільства (реквізиція) або у вигляді санкції за правопорушення (конфіскація) - ст.242 і 243 ГК; викуп нерухомого майна у зв'язку з вилученням земельної ділянки, на якій воно знаходиться (ст.239 ЦК); викуп безгосподарно вмісту майна (ст.240, 293 ЦК); викуп домашніх тварин при неналежному поводженні з ними (ст.241 ЦК); придбання права власності на майно особи, якій це майно не може належати (подп.2 п.2 ст.235, ст.238 ЦК); придбання права власності за договором; придбання права власності в порядку спадкування.

Поняття і загальна характеристика договору

Договір - це угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Будь-який договір - це угода, і тому, як і будь-яка угода, він встановлює, припиняє або змінює цивільні права і обов'язки. Саме тому до договорів застосовуються правила про дво-і багатосторонніх угодах, передбачені главою 9 ГК РФ. А до зобов'язань, які виникають з договорів, застосовуються загальні положення про зобов'язання.

Сторони договору (фізичні та юридичні особи) є вільними в укладенні договору, вони мають свободу волі, майново незалежні і самостійні. У сукупності ці ознаки утворюють один з фундаментальних принципів цивільного права - принцип свободи договору.

Договори поділяються на оплатне і безоплатні. Оплатним визнається такий договір, за яким одна зі сторін повинна отримати плату або інше зустрічне надання за виконання своїх обов'язків.

Безоплатним визнається такий договір, за яким одна сторона зобов'язується надати що-небудь іншій стороні без отримання від неї плати або іншого зустрічного надання.

Публічний договір - договір, укладений комерційної організацією і встановлює її обов'язки щодо продажу товарів, виконання робіт або надання послуг, що така організація за характером своєї діяльності повинна здійснювати стосовно кожного, хто до неї звернеться.

Договір вважається укладеним, якщо між сторонами, в необхідної в належних випадках формі, досягнуто згоди з усіх його істотних умов. Такими є умови про предмет договору, умови, наведені в законі або інших правових актах як істотні або необхідні для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Договір укладається шляхом направлення оферти (пропозиції укласти договір) від однієї зі сторін і її акцепту (прийняття пропозиції). Договір визнається укладеним в момент отримання особою, яка направила оферту, її акцепту за умови, що акцепт отриманий особою, яка направила оферту, в межах вказаного в ній терміну, а при відсутності в оферті терміну для акцепту - до закінчення терміну, встановленого законом або іншими правовими актами .

Договір може бути укладений у будь-якій формі, передбаченої для здійснення угод, якщо законом для договорів даного виду не передбачена певна форма. Однак ГК РФ спеціально встановлено загальне правило про те, що угоди юридичних осіб між собою, а також з фізичними особами обов'язково повинні бути укладені в письмовій формі.

За загальним правилом, договір вступає в силу і стає обов'язковим для сторін з моменту його укладення.

Для зміни або розірвання договору потрібно взаємна згода сторін, якщо інше не передбачено законодавством або самим договором. У Цивільному кодексі України перераховані випадки односторонньої відмови від виконання договору.

Поняття позовна давність

Позовна давність - термін для захисту права за позовом особи, право якої порушено.

Встановлений законом термін для захисту порушеного права в суді, арбітражному суді, третейському суді або в іншому юрисдикційному органі. Зазвичай обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

За російським праву терміни позовної давності діляться на загальні та скорочені (спеціальні).

Загальні терміни: три роки - за позовами фізичних осіб і один рік за позовами юридичних осіб один до одного.

Скорочені строки давності застосовуються у випадках, прямо вказаних у законі (за позовами про стягнення неустойки, з приводу недоліків у проданому майні або виконаних підрядником робіт і т.д.).

Зміна строків позовної давності і порядку їх обчислення угодою сторін не допускається.

Перебіг строку позовної давності зупиняється, якщо пред'явленню позову перешкоджала непереборна сила або дія мораторію. Причому ці обставини повинні виникнути або продовжувати існувати в останні 6 місяців строку давності або всього терміну давності, якщо він менше півроку. Від дня припинення цих обставин перебіг позовної давності продовжується.

Із закінченням строку давності погашається право на позов в матеріальному сенсі, яке є необхідним елементом суб'єктивного права. Але це не позбавляє права на позов в процесуальному сенсі, тобто права на звернення до суду. При наявності поважних причин пропуску позовної давності суд може продовжити її термін.

Позовна давність не поширюється:

- на вимоги про захист особистих немайнових прав і інших нематеріальних благ, крім випадків, передбачених законом;

- на вимоги вкладників до банку про видачу вкладів;

- на вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина. Вимоги, пред'явлені після закінчення трьох років з моменту виникнення права на відшкодування такої шкоди, задовольняються за минулий час (не більше ніж за три роки, що передували пред'явленню позову);

- на вимоги власника або іншого власника про усунення порушень його права, навіть якщо вони не з'єднані з позбавленням володіння.

На інші вимоги у випадках, встановлених законом.

бібліографічний список

1. Цивільний кодекс РФ (частина друга) від 22 грудня 1995 р

2. Цивільне право. Том 1. Підручник / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. - М., 2003. - С. 352-355.

3. Єкімов С.А. Поняття і загальна характеристика договору // Журнал російського права ", 2002 р, N 10

4. Коментар до Цивільного кодексу РФ. Частина перша / Под ред. Тобто Абова, А.Ю. Кабалкина - М., 2002. - С. 230-231.

5. Коментар до Цивільного кодексу РФ (постатейний) / Під ред. О.Н. Садикова. - М., 2002. - с.267.