Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Доіндустріальні форми світового господарства

Скачати 8.89 Kb.
Дата конвертації 19.09.2018
Розмір 8.89 Kb.
Тип контрольна робота

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Економічний факультет

Кафедра РРПС

Самостійна робота студента

На тему: «Доіндустріальні форми світового господарства»

Підготувала: ДАКів Ангеліна

Група: 0507Б 1 курс

Проверл: Крамаренко А.А.

Донецьк 2010

СРС 1 Доіндустріальні форми світового господарства.

1. Скласти конспект теми:

Світове господарство - це сукупність національних господарств, пов'язаних між собою системою міжнародного поділу праці та міжнародних економічних відносин.

Світове господарство - це історично сформована і поступово розвивається система з національних господарств країн світу, пов'язаних між собою всесвітніми економічними відносинами, що розвиваються на основі міжнародного географічного поділу праці (МГРТ).

Світове господарство:

- системне складне, багатопланове економічне явище

- динамічна єдність міжнародних економічних відносин, світових продуктивних сил - ресурсів, механізмів регулювання.

Етапи розвитку світового господарства:

У своєму розвитку світове господарство пройшло кілька етапів.

· Доіндустріальна стадія виробництва - кінець XVII ст. Світове господарство виникло ще на доіндустріальної стадії виробництва із зародженням міжнародної торгівлі і формувалося до кінця XVII в.

· Початок XVIII - середина XIX ст. Характеризується подальшим розвитком виробництва товарів, зростаюча маса яких надходить в регулярний обмін між країнами; перетворенням зовнішньої торгівлі на частину національної економіки; виникненням світового ринку - вищого досягнення капіталізму.

· Кінець XIX - початок XX ст. Саме в цей період завершилося формування світової системи господарства на основі великого машинного виробництва.

· Кінець 20-х - середина 80-х років XX ст. Після Першої світової війни почався процес якісних змін системи світового господарства, який завершився падінням колоніальної системи. Світова економіка розкололася на дві основні системи - соціалістичну та капіталістичну і була доповнена безліччю колоніальних країн, які звільнилися від зовнішньоекономічної залежності. У цей період ринкова економіка істотно трансформувалася в напрямку соціального господарювання. Щільніше почали переплітатися ринкові інструменти з державним регулюванням на макрорівні. З розвитком продуктивних сил і господарських відносин активно утверджувалась змішана економіка. Ринкову систему світового господарства в середині 80-х років XX ст. утворювали більш 160 країн, в тому числі понад 30 індустріально розвинених.

· Кінець 80-х - початок 90-х років XX ст. Відмінною особливістю цього етапу є наростання інтеграційних процесів у виробництві, розвиток їх організаційно-економічних форм, пов'язаних з виробництвом товарів і комплектуючих в різних країнах. На формування світового господарства в 90-і роки XX ст. вплинуло відокремлення більшості країн Східної Європи від соціалістичної системи господарювання, ліквідація Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ) і розпад СРСР, утворення нових незалежних держав.

В цілому світове господарство в кінці XX - початку XXI століття, зберігаючи розмаїття, велику кількість суперечностей і різнопланових тенденцій, все ж є більш цілісним, інтегрованим і динамічним, ніж в середині XX століття, і набуває глобального характеру. Для нього стали характерними нові економічні зв'язки і відносини, розширилися митні та політичні союзи. Процес його становлення ще не завершився, оскільки продовжується поглиблений розвиток усіх факторів, що його зумовлюють. На розвиток світового господарства впливають такі чинники: розвиток науково-технічного прогресу, перетворення інформаційних технологій в один з найважливіших аспектів розвитку світової економіки; зростаюча взаємозалежність національних господарств, загальна лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків; поглиблений розвиток МРТ - міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва; високий рівень інтенсифікації міжнародного руху факторів виробництва: робочої сили, капіталів, технологій, засобів виробництва, інформації; інтернаціоналізація виробництва і капіталу; формування самостійної фінансової системи, безпосередньо не пов'язаної з обслуговуванням руху товарів; вирішення глобальних проблем і т.д.

Головною тенденцією розвитку сучасного світового господарства є інтернаціоналізація виробництва. Основним її чинником став перехід розвинутих країн в 60 - 80-ті роки XX ст. на нову високотехнологічну базу з переважанням інформаційних технологій. Це викликало бурхливу інтернаціоналізацію відтворення процесів в обох областях - інтеграційної (через зближення національних господарств) і транснаціональної (через створення міжнаціональних виробничих комплексів).

Доіндустріальні форми світового господарства:

Існує 2 основні форми розподілу продукту:

· Безоплатна · возмездная

2. Словник до теми:

слово

визначення

формація

(Формація - лат. - освіту, вид)

категорія історичного матеріалізму, що виражає матеріалістичне поніманіеісторіі, що представляє суспільство як органічну цілісність, відповідну певному щаблі розвитку всесвітньої історії

Основними суспільно-економічними формаціями є: первіснообщинний, рабовласницька, феодальна, капіталістична і комуністична.

спосіб виробництва

1. поняття, що характеризує конкретний вид виробництва необхідних для життя людей засобів (їжі, одягу, житла, знарядь виробництва), що здійснюється в історично визначених формах суспільних відносин; 2. за К.Марксом - історично конкретна єдність продуктивних сил і виробничих відносин, що обумовлює соціальні, політичні та духовні процеси життя взагалі.

первіснообщинний лад

1. первинна (або архаїчна) суспільно-економічна формація, структура якої характеризується взаємодією общинних і родинних форм спільності людей; 2. перший ступінь розвитку людства, докласове товариство з колективною працею і споживанням, спільною власністю, рівністю, владою авторитету при первісному демократизм, примітивними знаряддями праці; 3. це перший етап у розвитку людства, котрий обіймає період від появи найдавнішого людини (близько 2,5 млн. Років тому) до утворення класових суспільств у різних регіонах планети; 4. сама длітітельная в історії людства епоха, коли основною формою соціологічної організації суспільства була громада (кровнородственная, родова і сусідська).

рабовласницький лад

1. щабель розвитку людства, що виникла при распадепервобитнообщінного ладу; 2. суспільно-економічна формація, заснована на експлуатації класом рабовласників класу рабів, к-які не тільки позбавлені власності на засоби виробництва, а й самі є власністю своїх господарів, як «говорять знаряддя праці».

власність

(Лат. Proprietas, dominium; англ. Ownership, property)

1. майно або фінансові кошти, що належать фізичній або юридичній особі. Розрізняють державну, особисту, акціонерну, індивідуальну, пайову, спільну, загальну, трудову, колективну, комунальну, кооперативну і приватну власність; 2. приналежність матеріальних і духовних цінностей певним особам, юридичне право на таку належність і економічні відносини між людьми з приводу приналежності, розділу, переділу об'єктів власності; 3.Історіческая розвиваються суспільні відносини з приводу розподілу (привласнення), що описують приналежність суб'єкту, у якого є виключне право на розпорядження, володіння і користування об'єктом власності. Сукупність речей, що належать даному суб'єкту (власнику), становить майно відповідної особи, тому відносини власності називаються такжеімущественнимі відносинами.

3. Скласти коментарі і пояснення до схеми «Спосіб виробництва»:

Розглянемо цю таблицю на прикладі будь-якого виробництва. Наприклад, підприємство з виробництва меблів:


література:

1. Світова економіка. Економіка зар. країн: Уч-к / Под ред В.П.Колесова - М.: Флінта, 2000..

2. Міжнародні економічні відносини: Уч-к / В.І.Троненко - К.: КиМУ, 2004.

3. Філософський словник / За ред. І.Т. Фролова. - 4-е изд.-М .: Политиздат, 1981.

4. Словник «Борисов А.Б. Великий економічний словник. - М .: Книжковий світ, 2003