Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Економічна історія азіатських держав в епоху середньовіччя

Скачати 49.34 Kb.
Дата конвертації 17.12.2017
Розмір 49.34 Kb.
Тип контрольна робота

ЗМІСТ

  • 1. Еволюція господарських систем азіатських держав
  • 2. Організація ремесла і господарське значення міст. Східна торгівля
  • 3. Соціально-економічна організація кочових народів
  • Список літератури

1. Еволюція господарських систем азіатських держав

Економіка середньовіччя пов'язана з розвитком феодалізму. Останній являє універсальну стадію, яку пройшли майже всі народи світу. Однак її формування відбувалося в різних умовах. Наприклад, якщо в одних країнах феодалізм зріс на фундаменті прийшов в розкладання рабства, то в інших (схід і північ Європи) він прийшов на зміну первіснообщинної системі; в країнах Сходу (Індії, Китаї та ін.) йому передувала "азіатська" система, поступово трансформувалася у феодальну. Тому становлення йшло двома шляхами: синтезного на основі залишків рабовласницького укладу і безсинтезний при еволюції варварських господарств.

Феодальна економіка має такі риси:

панування великої земельної власності, що знаходилася в руках класу феодалів;

поєднання її з дрібним індивідуальним господарством безпосередніх виробників, зберігали в індивідуальній власності основні знаряддя праці;

своєрідний статус селян, які не були власниками землі, а були її власниками на різних умовах аж до спадкового користування;

різні форми і ступінь позаекономічного примусу селян;

переважання аграрного сектора над торговим і промисловим в умовах панування натурального господарства;

низький в цілому рівень знань і техніки, ручне виробництво, що надавало особливого значення індивідуальним виробничим навикам.

Особливе значення для розвитку економіки мала еволюція феодальної власності. Її своєрідність виявлялося в тому, що, будучи приватною, вона тим не менш не була абсолютною власністю на землю, оскільки містила певну умовність. Суть тут в тому, що кожен великий феодал надавав наділ більш дрібному феодалові лише за умови несення військової служби. Це породжувало особливу систему - феодально-станову ієрархію, засновану на васально-ленних відносинах. Лише з плином часу умовне землеволодіння перетворилося в спадкове.

Експлуатація селянства здійснювалася в рамках феодальної вотчини, яка стала основою для справляння феодальної ренти.

Феодальна рента - частина додаткового продукту залежних селян, що привласнюється землевласником і є економічною формою реалізації власності феодала на землю.

Відомі три форми феодальної ренти: відробіткова (панщина), продуктова (натуральний оброк) і грошова (грошовий оброк).

Багато проблем історії економіки феодалізму досить дискусійні, зокрема його періодизація. Останнім часом найбільшого поширення набуло виділення наступних етапів (табл. 1).

Таблиця 1

Періодизація економіки середньовіччя

Хронологічні рамки етапу

зміст етапу

1

2

Раннє середньовіччя (V-XI ст .; в окремих азіатських країнах II-XI ст.)

Період становлення феодальних відносин в умовах багатоукладної економіки, формування великої земельної власності і класів феодального суспільства

Класичне середньовіччя (XI-XV ст .; в окремих азіатських країнах до XVI ст.)

Підйом продуктивності праці в сільському господарстві і ремеслі, значне зростання народонаселення, виникнення міст як торгово-ремісничих центрів. Європа перетворюється в один з найбільш передових в економічному і культурному відношенні регіонів світу

Пізнє середньовіччя (XVI-сер. XVIII ст .; на Сході до кінця XVIII-XIX ст.)

Поступове розкладання феодалізму і зародження капіталістичних елементів. Це - епоха первісного нагромадження капіталу і перших буржуазних революцій


У розвитку феодалізму в різних народів були значні особливості, які визначалися конкретними історичними умовами життя, природно-географічним середовищем і культурними традиціями. Модифікація загальних закономірностей процесу під впливом екзогенних і ендогенних факторів, яка проявилася в асинхронності тимчасових рамок подій, розбіжності рівнів розвитку окремих регіонів, дозволяє виділити східну і західну макромоделі феодалізму (табл. 2).

Таблиця 2

макромоделі феодалізації

Східна макромодель

Західна макромодель

1. Переважання державної власності на землю і публічно-правової влади

1. Переважання приватної власності на землю і приватного права

2. Експлуатація селянства у формі справляння державних податків

2. Експлуатація селянства у формі справляння феодальної ренти

3. Існування централізованої системи управління у формі деспотичної монархії

3. Політична роздробленість в період зрілого феодалізму


Східна модель феодалізму характеризується раннім зародженням, але більш тривалим розвитком. Багато в чому це обумовлювалося стійкістю двухсекторной структури економіки, що включає державний та громадський сектори.

Державна власність в середньовічних суспільствах Сходу була феодальної за своєю суттю. Формою її реалізації була рента-податок, що представляє собою особливий вид феодальної ренти в умовах переважання публічно-правових функцій держави та сталого контролю його над приватними правами феодалів.

Державна власність найбільш яскраво була виражена в Китаї, де значну частину панівного класу становили чиновники, які не володіли навіть елементами приватно влади і отримували свою частку феодальної ренти у вигляді платні. До того ж весь період раннього середньовіччя саме державна надельная система, створена в III в. Сима Янем і в V ст. модифікована в "систему рівних полів", була визначальним фактором економічного розвитку цієї країни. Сильними були позиції державної власності на Близькому Сході, де держава була не тільки основним власником землі, а й виступало в ролі організатора виробництва і регулятора всіх сфер економічної діяльності.

В епоху середньовіччя Схід і Захід вступили з традиційними суспільствами, орієнтованими в економічній сфері на задоволення тільки першочергових потреб, і не більше того. Як зазначає А. Я. Гуревич, "ідея розвитку продуктивних сил чужа середньовіччя, тому що не розширене виробництво, а просте відтворення є нормою і ідеалом". Однак уже в ранньому середньовіччі ці суспільства істотно відрізнялися один від іншого по ряду найважливіших параметрів:

- азіатські землеробські суспільства пішли шляхом зміцнення і вдосконалення давньосхідних структур з приматом держави над суспільством і суспільства над особистістю, з принциповою установкою на стабільність за рахунок якісного зростання. Руйнівні регресивні наслідки для Азії мало протиборство абсолютно різнотипних АТП і КТП;

- європейське суспільство зрілого феодалізму характеризувався поступовим посиленням античних традицій і цінностей, якісним відбором найбільш життєздатних соціально-політичних інститутів в умовах політичної децентралізації і духовного плюралізму (дихотомія світської і духовної влади) і змагання однотипних держав і типів виробництва. На відміну від Азії, Європа не зазнала страшного впливу св про їй первісної периферії - європейці змогли освоїти її територіально і переробити економічно, соціально і духовно, тому соціально-економічно і культурно-ідеологічно європейські народи розвивалися щодо одноманітно-синхронно, без різких стадіальних контрастів. Вплив же азіатської первісної периферії Європа по справжньому відчула тільки на початку середньовіччя;

- азіатські суспільства розвивалися сповільнено-еволюційно по лінії пристосування монокультурного сільського господарства до високопродуктивної природному фактору, а європейське суспільство - по лінії преод про лення багатогалузевим сільським господарством малопроизводительного природного фактора. Багатогалузеве с / г набагато більш стійке до дії на нього соціально-політичних і природно-кліматичних катаклізмів. Таким чином, середньовічні європейське і азіатське суспільства спочатку базувалися на принципово різних культурних і соціально-політичних підставах і протилежних типах виробництва.

На відміну від азійського, європейський тип виробництва характеризується надлишком землі і недоліком робочих рук. Тут зростання населення компенсується збільшенням оранки та переселенням на нові, неосвоєні в господарських цілях землі, що при найгіршому грунтово-кліматичному факторі утруднено без технічного прогресу. Якщо Азія накопичувала надлишкове населення, то Європа - технічний потенціал. В Європі дохід приносив працю людини - і багатство феодала вимірювалося "в душах", в Азії дохід приносила земля і багатство вимірювалося її площею та якістю. Отже, в Азії головною умовою виробництва був природний фактор, а в Європі - людська праця при мінімальній ролі природного компонента.

Можливість отримання великих врожаїв при мінімальній витраті праці на Сході породила в кінцевому рахунку залежність азіатського суспільства від високопродуктивного природного фактора - вони не дійшли навіть до парової системи і трипілля, тому що основою врожайності було Восс з дание, а сохр а ня грунтової структури. Якщо природну родючість і достаток тропіків стримувало ініціативу азіатського хлібороба, то умови помірного пояса підштовхували європейців на господарсько-технічні експерименти, що стали основою сільськогосподарської революції: заміна двухполья трипілля, перехід до сівозмін та ліквідації парів; освоєння нових с / г культур - картоплі, маїсу, капусти, моркви, томатів; новий спосіб добрива землі зеленими добривами, що вони бережуть родючість полів - викою, люпину, бобовими; відмова від використання в якості тяглової сили корів, биків і волів на користь коні, відмова від перегінного скотарства на користь стійлового утримання худоби; організація штучних лугів з кормовими травами для розвитку молочного тваринництва; селекція нових сортів рослин і порід худоби; розширення оброблюваних за допомогою нових технічних пристосувань земель; підвищення питомої ваги інтенсивних галузей землеробства - городництва, виноградарства, садівництва, технічних культур ... Тільки після впровадження зазначених та інших нововведень в селянських господарствах Європи стало можливим виробляти від 25% до 50% продовольства понад особистого споживання.

Таким чином, можливість отримання тільки малих врожаїв при великих витратах дефіцитного праці стимулювало НТП і пошуки нових форм організації виробництва і суспільного життя в Європі (східне суспільство схильне до канонізації старих форм і ухиляється від змін, що підривають бажану стабільність).

Надлишок населення на Сході знецінив працю і, отже, його носія. Недолік праці в Європі підніс його і, отже, людську особистість. Праця Європи динамічний - земля Сходу консервативна. Тому середньовічна Європа дала світу підприємливих людей, винахідників, землепрохідців, дослідників, а для Азії були характерні інерційність, відсталість і турбота про їжу.

В епоху Раннього Нового часу (ХIV-ХV - ХVII ст.) Традиційне європейське суспільство трансформувалося в суспільство сучасного типу, орієнтоване в економічній сфері на накопичення і зростання. З відмовою європейського суспільства від традиційних цінностей прибуток вперше в людській історії (крім євреїв) була відкрито визнана і релігійно освячена як основний принцип поведінки, який виправдовує дії людей, а ЄТП прийняв свою закінчену форму. Азіатському типу виробництва були абсолютно чужі подібні поведінкові установки. Т.ч., в Раннє Новий час АТП і ЄТП, як матеріальна основа двох основних шляхів розвитку людства, перетворилися в повні протилежності.

Підводячи підсумки темі впливу природного фактора на розвиток східного суспільства в середні століття, можна стверджувати:

1. Природно-географічний фактор - сприяє виникненню цивілізацій, і не випадково це сталося саме на Стародавньому Сході.

2. Соціально-політичний фактор - сприяє існуванню життєздатних цивілізацій, які вміють вижити в даному природно-екологічному оточенні. Східні цивілізації середньовіччя зуміли вижити за рахунок обмежень і самообмежень особистої свободи і, отже, творчого потенціалу підданих і якісних параметрів розвитку.

3. Техніко-економічний чинник - сприяє розвитку житт е стійких цивілізацій, здатних критично-позитивно ставитися до своїх і чужих новацій, як джерел власного розвитку. Цим фактором суспільства з АТП не змогли скористатися, тому що він був блокований несприятливим для НТП соціально-політичним чинником, що обмежив творчо-підприємницькі потенції особистості і суспільства.

Перехід азіатських мисливсько-промислових людських спільнот до землеробства виявився можливим завдяки общинної організації праці, що дозволяла успішно вирішувати складні і трудомісткі завдання будівництва та забезпечення функціонування зрошувальних систем. Частина виробленого валового продукту члени громади відраховували в общинний страховий фонд. Розпорядники страхових фондів (громадська верхівка) використовували їх не тільки за прямим призначенням в інтересах всіх общинників, але також для зміцнення свого власного матеріального добробуту і підвищення соціального статусу. "Слуги громади" перетворилися в правлячу верхівку, організовану за ієрархічним принципом спочатку всередині кожної окремо взятої громади, а потім і над усім суспільством, як носій колективної форми правління і експлуатації соціально однорідного общинного селянства.

Громада - занадто важкий об'єкт для експлуатації ззовні: з цим завданням могла впоратися тільки сильна державна влада в особі до л колективного власника основного засобу виробництва - землі. Сильна державна влада - це ще й можливість створення великого держави, здатного протистояти нашестю кочівників. Утвердився ще в давнину АСП за своїм основним змістом був державі н ним способом виробництва. У середньовічну епоху цей лад лише вдосконалився, облагородився культурно-правовими традиціями і прийняв свої закінчені класичні форми і обриси.

Грунтово-кліматична благодать Сходу спочатку забезпечувала азіатському селянинові менший в порівнянні з Європою обсяг необхідного продукту (для функціонування селянина як трудовий одиниці). Природа Сходу давала населенню додаткове джерело живлення і дозволяла обходитися мінімальними витратами на житло, одяг, паливо. Співвідношення необхідного і додаткового продукту спочатку було багато вигідніше для власника землі, ніж в Європі. Тому в прадавнього суспільстві досить було 20-30% виробленого продукту для збереження стійкості селянського господарства. Відповідно, державна рента могла досягати 70-80%. Відображенням такого становища, що склалося в давнину і зберігся з відомими варіаціями в середньовіччі, стала пятичленная схема издольной експлуатації селянства, відповідно до якої частка селянина в зробленому їм продукті обчислювалася виходячи з того, яка частина технологічного ланцюжка належала йому самому (праця самого селянина, знаряддя праці, тягло, земля, вода).

До початку середньовіччя ситуація з нормою експлуатації селянства вже кардинально змінилася. Зустрічні паралельні процеси росту населення і зменшення земельної площі на душу нас, перетворили іздольщіну в систему гірше кріпосницької: в умовах браку землі селянину просто нікуди було податися. Держава ж, не дивлячись на посилення демографічного тиску на землю, прагнуло, по-можливості, до збереження перш зафіксованих обсягів ренти, як основи своєї могутності. У Китаї к.1 тис. Н.е. при прожитковому мінімумі 0, 8 га на душу сільського населення на 1 селянина припадав лише 1 га, а рента державі становила 40% виробленого продукту, а в кінці епохи Цин фізично можливою була виплата тільки 10% ренти. Т.ч., в середньовічну епоху "грунт" в буквальному сенсі слова поступово йде з-під ніг АСП. Подібна тенденція могла привести або до загнивання АСП з непередбачуваними соціально-політичними катаклізмами, або до його розкладанню як основі для затвердження нового способу виробництва.

Розкладання АСП могло статися або під сильним зовнішнім впливом більш прогресивного способу виробництва (в середньовічну епоху до цього ще не дійшло - навпаки, землеробська Азія страждала від експансії менш прогресивного КТП), або в результаті істотного посилення приватновласницької тенденції на шкоду монопольним позиціям держави в економіці зі усіма звідси витікаючими наслідками для могутності держави і становища селянства.

Історична наука давно вже відмовилася від панував в європейській свідомості 18-19 ст. уявлення про тотальне одержавлення основних засобів виробництва на Сході. Однак відлунням зазначених подань є теза порівняльно-історичних зіставлень, відповідно до якого:

- для Сходу характерно панування державної власності;

- для Європи - панування приватної власності;

- для Росії - поєднання державної і приватної власності в економіці і, відповідно, східних і західних традицій в політико ідеологічній сфері.

При всій своїй простоті, яка сама по собі приваблива, вищевказана формула більше вводить в оману, ніж веде до істини:

- за підрахунками В.Непомніна, в сер.19 ст. питома вага податкових казенних селян в Росії становив 63%, а поміщицьких кріпаків - всього 37%; в Китаї ж того часу майже навпаки. Чисто кількісний підхід призводить до того, що Росію слід вважати більш азіатською країною, ніж Китай.

- вона ігнорує вплив типу виробництва - господарювання, тому що в Росії явно не панував АСП. У пошуку ступеня азіатської компоненти слід враховувати не тільки і не стільки співвідношення державної і приватної власності, скільки статус цих видів власності. Поступаючись на тому чи іншому етапі розвитку АСП за розмірами приватному сектору, державний сектор економіки як суб'єкт виробничих відносин незмінно залишався в привілейованому статусному положенні як основа сталого розвитку наших суспільств і могутності держави.

Приватний сектор землеволодіння, "тіньова економіка" АСП, з'явився в результаті перетворення умовного земельного тримання за службу державі частини чиновництва в фактичне земельне володіння (це було можливо в епохи ослаблення державної влади в цілому і сприяло подальшому збільшенню цієї тенденції) з одного боку, і як наслідок прихованих незаконних процесів приватизації державних земель збіднілої частини селянства т.зв. "Сильними будинками", з іншого боку.

Оскільки головне багатство в суспільстві з АСП не власне як така, якої можна позбутися в будь-який момент, а престиж і влада, дають законне право розпорядження і контролю громадських і природних ресурсів і процесів, то "сильні дому" прагнули в усі часи забезпечити собі гарантії як мінімум покупкою на корені членів держапарату і, як максимум, проникненням в правляча верхівка. Таким чином, в історії східних товариств періодичне посилення приватновласницької тенденції відбувається за рахунок зустрічних рухів - бюрократизації приватника і приватизаційних процесів в бюрократичному середовищі. Посилюючись економічно і проникаючи прямо або побічно в сферу державного управління, "сильні дому" корумпують її, тому що на перший план ставлять не загальнодержавні, а особисті інтереси. Надмірне посилення приватновласницької тенденції вкрай негативно відбивається на положенні надельного селянства. За сформованою на Сході традиції державним податком-рентою обкладається земля як головна цінність, а не обробляють її селяни незалежно від їх чисельності. Процеси незаконної приватизації землі могли бути успішними лише за умови, якщо в державну казну продовжувала надходити рента в колишньому обсязі. Вигода приватника від приватизації землі полягає в різниці між колишнім обсягом ренти з неї на користь держави і підвищеним обсягом ренти з селянства приватизованих земель на користь приватизатора (в Китаї I тис. Н.е. це відповідно 40% і 50%, тобто приватник кладе в кишеню 10% виробленого продукту). Підвищення і без того високої норми експлуатації на 10% ставило селянство приватизованих земель на грань фізіологічного виживання.

Від приватизаційних процесів в с / г страждало і держава, тому що між ним і платять податки селянством з'являвся посередник: додатковий продукт, подільний раніше між селянством і державою, тепер ділиться між трьома його власниками. У міру зміцнення свого економічного і політичного впливу на місцях цей посередник починає приховувати від оподаткування нові с / г угіддя і занижувати якість приватизованих земель, збільшуючи тим самим свою частку присвоєння додаткового продукту. Державна скарбниця, відчуваючи недобір коштів, вже не може виконувати свої традиційні функції в колишньому обсязі (іригаційні проекти, страхові фонди, оборонні заходи). Ослабле держава, нездатна (або не бажає через його корумпованості) поставити приватника на місце, також підвищує ставки оподаткування з селянства - це веде до повстань з вимогою відновлення колишньої справедливої потоптану норми експлуатації "як в старі добрі часи", чим користуються кочівники для масштабних і на цей раз успішних вторгнень.

Посилення приватновласницької тенденції зустрічало шалений опір з боку більшої частини членів держапарату, які боролися за збереження свого монопольного положення колективного власника всього земельного фонду і максимально можливої частини всього додаткового продукту. Т.ч., в протидії приватнику і селянство і держава займали зовні консервативну позицію, що позбавляло приватновласницьку тенденцію в селі будь-якої перспективи (до того ж, її перемога вела до загибелі держави і вторгнення кочівників, і в підсумку "переможець" - приватник втрачав взагалі все, тому що ставав першою жертвою повсталих селян і жадібних до грабежу кочівників). У спільній боротьбі з приватником селянство виступало в ролі опори держави, котра уособлювала собою АСП, а держава - в ролі захисника експлуатується нею "по-правилам" селянства від непомірного експлуатації його "сильними будинками".

Вищевказані фактори, особливо боязнь залишитися один на один з бунтівними проти порушення традиційного статус кво спаяними селянськими громадами, спонукали землевласників Сходу в особі їх найбільш далекоглядних представників з почуття самозбереження визнавати провідну статусну роль держави в економіці і в політиці (незалежно від співвідношення державного і приватного секторів в селі).До того ж, відкритий характер пануючого класу на Сході робив для частновладельцев набагато біліше вигідним участь у колективній експлуатації. Історія свідчить, однак, що вона робиться аж ніяк не завжди саме далекоглядними представниками тих чи інших класів.

Не слід помилятися і на підставі європейського досвіду розвитку з прогресивною роллю приватної власності будувати висновки, що "однозначно консервативні" східна держава і селянство припинили "історично прогресивну" приватновласницьких тенденцію в селі. Насправді землевласник на Сході - соціальний паразит, що живе в місті за рахунок обкрадання селянства і держави за допомогою ренти-оброку і безпосередньої участі в с / г виробництві не приймає. Схід не зазнав революціонізуючого впливу панщинного господарства на розвиток с / г виробництва та виробничих відносин взагалі, оскільки аграрне перенаселення робило набагато більш вигідним стягування оброку з належали власнику земель. До того ж, відсутність системи майорату в більшості країн Сходу сприяло швидкому розпорошення земельної власності (в епохи Сунь-Тан в Китаї навіть члени імператорської фамілії мали не більше ніж по 10 тис. Му землі (15 му - 1 га) і на отриманий з цієї площі дохід в 60 т зерна могли містити 20-30 сімей обслуги, тобто двір середнього російського поміщика 19 в. Через два-три покоління спадкоємці принца залишалися (вже без титулу) з правами на жалюгідні частини колись великої за китайськими стандартами господарства) . Аналогічні процеси відбувалися і в нетитулованих землевладельческой середовищі, частково компенсувати своє зубожіння збільшенням поборів з селянства.

Якщо роль приватника в східній селі можна однозначно кваліфікувати як паразитичну, то в місті рентні накопичення землевласників могли перетворитися (теоретично) в капітал, з'єднавшись з дешевою робочою силою вимушених сільських мігрантів (якщо в Європі кількість ремісників залежало від суспільних потреб в їх продукції, то для Азії характерний їх надлишок в зв'язку з перенаселеністю і пауперизації дерерні). На відміну від сільської місцевості, де держава вороже ставилося до приватного підприємця, підриває підвалини, розвиток за його рахунок міського ремісничого і мануфактурного виробництва могло (за логікою європейця) вважатися суспільно корисним і безпечним для держави справою. Спроби подібної продуктивної реалізації рентних накопичень на Сході мали місце і найбільш повчальною з них була перша в світі дискусія про можливість переходу від державної до ринкової міській економіці, проведена в Китаї в 81 м до н.е. і увійшла в історію як "Дискусія про солі і залозі" (Яньтелунь).

Яньтелунь

Хоча ханьский Китай вже вичерпав можливості екстенсивного розвитку (Європа такі можливості втратить в ХІХ ст., Росія в к. ХХ ст.), Проблема форм власності в місті не була такою гострою, тому що Китай був наймогутнішою державою Азії того часу і не відчував зовнішнього тиску і розкладають соціально-політичний організм імпульсів з боку більш розвинених цивілізацій. Тому дискусія проходила в кращих китайських традиціях "на самому верху" з благословення імператора в формі спору мудреців, що апелюють до класичних творів древніх.

Китайська цивілізація і культура носить проектний характер. Це виражається в превалювання в ній ідеальних (духовних, морально-етичних) моментів над матеріальними, у відведенні матеріального ролі засобу досягнення ідеального, а Ідеал Китаю - Стабільність, яка доходила до принципової застійності. Проблема форм власності в місті також вирішувалася виходячи з того, наскільки вони забезпечують збереження стабільності і порядку. Учасники дискусії вирішували питання: хто - держава або приватник - повинен займатися міський економікою і, відповідно, як вироблена продукція досягне споживача - через систему державного розподілу або за допомогою купівлі-продажу в приватній торговельній мережі?

Прихильники державної міської економіки (в основному з числа чиновників) зі знанням справи попереджали, що "якщо весь дохід проходить через один канал, то така держава непереможне; а якщо через кілька, то держава приречена". Ці апологети твердої законності і сильної державної влади також апелювали до зрівняльного психології мас.

Ринкова опозиція в особі вчених-конфуціанців вимагала скасування государем "казенних установ, що відають здобиччю і виробництвом солі, заліза і п'янких напоїв". Опозиція заявляла, що "чиновники аж кишать", використовуючи свої можливості в системі державного виробництва і розподілу зазначеної продукції для власного збагачення. Конфуціанці пропонували відмовитися від державного регулювання торгівлі дефіцитом на користь розширення приватного виробництва і торгівлі для ліквідації всіх і всіляких дефіцитів.

Переможцями з дискусії (яка, принаймні теоретично, могла змінити фундаментальні основи і майбутній хід розвитку китайського суспільства) вийшли державники, які зуміли довести, що заміна державної економіки на ринкову може привести лише одна істотна позитивна зміна - зростання виробництва, але багато негативних наслідків, загрожують самому існуванню суспільства і держави:

- по-перше, це прискорений процес соціальної диференціації (що визнається масами економічна нерівність за посадою між переважною більшістю населення і незначною кількістю чиновництва замінилося б набагато більш істотним нерівністю по резул ь татам економічної діяльності з перспективою соціальних потрясінь і підриву стабільності);

- по-друге, відбулося б зміна відносин держави як провідної сили і суспільства як сили відомою. Частина суспільства, який досяг успіху в економічній діяльності, скупила б на корню знесилений держапарат для досягнення своїх узкозгоістіческіх інтересів, що в умовах Китаю рівнозначно катастрофі. Сильна державна влада завжди була першим об'єктивною умовою виживання китайського суспільства, а не просто примхою дійсно жадібних до влади і привілеїв чиновників.

Завершуючи аналіз дискусії Яньтелунь, як однієї з найцікавіших сторінок в історії Піднебесної, хочеться відзначити традиційне китайське прагнення до консенсусу: хоча солідної соціальної опори у базарників не було, держава про всяк випадок серйозно вивчило можливу альтернативу розвитку країни і її наслідки; метою учасників дискусії був пошук оптимального шляху розвитку китайського суспільства тієї епохи. І вибір, зроблений ними, виправдав себе принаймні на півтори тисячі років вперед. Що стосується долі ринкової конфуціанської платформи: у міру перетворення конфуціанства в державну ідеологію і входження конфуціанців у владу їх опозиція державному способу виробництва і розподілу "солі, заліза і п'янких напоїв" істотно зменшилася.

Таким чином, не тільки паразитична приватновласницька тенденція в селі, а й економічно плідна приватнопідприємницька діяльність в місті підривали АСП, заснований на стабільності і для стабільності. Частнопредпринимательская ініціатива на Сході обмежувалася не тільки вищевказаними високими мотивами, а й рядом конкретних перепон і обмежень:

1. На відміну від Європи, східні міста виникали не як торгово- ремісничі центри, а як оплоти військово-адміністративної мощі.


2. З точки зору економічної вони були більше торговими, ніж виробничими центрами. Масштаби міського споживання перевищували масштаби його виробництва.

З. Міська торгівля була в основному транзитної.

4. Торгові гільдії виникли раніше цехів ремісників і мали більшу вагу.


5. Ремісничі цехи (там, де вони були) не мали функції захисту своїх членів і конкурували між собою. Дешевизна робочої сипі через її надлишку перешкоджала впровадженню технічних удосконалень.

6. Казенні мануфактури перешкоджали розвитку приватної ініціативи.

7. Держава оббирати торгові гільдії і цехи, що знаходилися на міській землі, що належала державі (обов'язковий безкоштовний держзамовлення, обов'язковий продаж державі частини виробленої продукції за заниженими цінами, фіксація цін, велика кількість митних перегородок).

8. Державна монополія на корисні копалини тримала потенційного приватного підприємця "на повідку" у чиновництва.

9. Концентрація правлячого класу (з челяддю) в містах завадила їм стати "вільними" в європейському розумінні цього слова. Оскільки торгово ремісниче населення не становило більшості городян, то міські "руху" в середньовічну епоху практично відсутні.


Сукупність вищевказаних чинників дозволяє говорити про "одержавлення" міста на Сході. На відміну від європейських міст, "каталізаторів змін", східні міста при всій їхній зовнішній кипучістю, залишалися "хранителями традицій". В такому консервативному місті, за словами К.Маркса, могли існувати тільки "допотопні" форми капіталу, властиві всім докапіталістичним товариствам:

- лихварський капітал, що володіє "способом експлуатації", характерним для капіталу, але без характерного для нього способу виробництва;

- торгово-промисловий капітал, "безпосередній попередник" капіталу промислового так в нього і не перетворився (по крайней мере, до втягування Сходу в світове капіталістичне розподіл праці з сер. ХІХ ст.).

Таким чином, не тільки держава і селянство, а й міста на Сході в середні століття консервативні: індивідуальна соціальна мобільність була - класової мобільності не було.

ВИСНОВКИ: в середні віки, всупереч теоретичним штампів, "реальний" АСП включав в себе, хоча і боровся з нею, приватну власність як "тіньової економіки". Тому історія азіатських товариств характеризується боротьбою пасивного центростремительного державного і динамічного відцентрового приватного почав всередині можновладців, частина якого уособлювала собою владу, а інша зазіхала на її основи. Отже, до традиційних державним функцій контролю селянства додається ще і функція обмеження і придушення приватновласницької тенденції, що робило неминучим перетворення державної влади в деспотичну. Так виникає основне протиріччя АСП - між об'єктивною необхідністю централізації державної влади і неминучим її переродженням в деспотичну. Особливо це характерно для інонаціональних правлячих династій, які прийшли до влади в результаті перемог кочівників над землеробськими цивілізаціями: їм необхідно придушувати чуже етноконфесійна населення в умовах багатошаровості можновладців.

Приватновласницька тенденція на Сході була блокована деспотичної державною владою зверху за підтримки селянства знизу. Це зробило АСП нереформіруемим зсередини - традиціоналізм виявився сильнішим спорадичних передумов капіталізму. Тому важко говорити не тільки про розвиток, але навіть про еволюцію АСП - їх замінила цикл і чна п про вторяемость етапів руху по колу (соціальна стабільність при незаперечному пануванні державної власності - соціальна нестабільність при ослабленні державної власності і влади - загибель держави - відновлення державної власності і мощі державної влади).

2.Організація ремесла і господарське значення міст. Східна торгівляСтановлення державної власності супроводжувалося виникненням військово-ленній системи, тобто системи умовного службового землеволодіння під егідою держави. Так, наприклад, в Індії часів Делійського султанату цьому процесу сприяла роздача султаном землі у формі ікти. Вона надавалася ще в XIII в. як тимчасове і довічне дарування служилим людям у вигляді податкових надходжень з певної території; з середини XIV ст. ікти стала перетворюватися на спадкове володіння і все частіше звільнялася від сплати податків в казну. Іншою формою феодального землеволодіння був инам (дарунок) - землі, подаровані в спадкове користування і володіють податковим імунітетом. Подібними пільгами мали в XVI в. в імперії Великих Моголів земельні пожалування - джагіри. Стійкість державного сектора зміцнювала специфічна структура влади в формі східної деспотії, яка зумовила слабкий розвиток процесу індивідуалізації особистості. Разом з тим панування державної власності на землю зовсім не виключало частнофеодальной власності. У тій же імперії Великих Моголів існували спадкові землі заміндаров, сойюргали, які скаржилися окремим служителям культу або мечетей, а також індуське храмове землеволодіння. Однак вони не підривали підвалин державного господарства.

На іншому «полюсі» східного феодалізму перебував общинний сектор. Важливим фактором його збереження було наявність первіснообщинної периферії, природних умов землеробства і панування натурального господарства, який поєднував в собі сільськогосподарська праця і ремесло. Природно, що східні громади відрізняла різна ступінь міцності пережитків патріархальних відносин і розвитку індивідуальних і приватних прав. Консервація общинних структур та інституціоналізація суспільних норм стримували процес майнової і соціальної диференціації селянства і в кінцевому підсумку надавали відому стагнація східному феодалізму. У XVI-XVIII ст. в багатьох країнах Сходу можуть бути виявлені лише елементи розкладу общинного землеволодіння. Раніше за все цей процес почався в Японії.

Східні середньовічні міста також мали поруч специфічних рис:

більш висока концентрації населення (10-25%);

більш високий рівень розвитку ремесла;

солідні купецькі капітали;

більш глибокий зв'язок з феодальною системою;

існування великих державних підприємств (наприклад, кархане в Індії XIV-XV ст.), які працювали на замовлення;

слабке самоврядування міських, ремісничих і торгових корпорацій (типу індійської маллахі або китайського хан), що працюють на ринок.

В результаті місто в політико-правовому плані не протистояв селі і фактично був продовженням сільській місцевості. Деякі міста разом зі своїми округами скаржилися державою знаті та посадовим особам в якості службових держаний, а міські податки включалися в платню посадових осіб. Доходила до 1/2 і перевищувала цей рівень рента-податок і інші численні побори в сумі охоплювали весь додатковий продукт і часом - частина необхідного, утруднюючи суспільне відтворення.

Розвиток традиційних і нових галузей східної економіки сприяло розширенню торгівлі. Особливе значення в цьому процесі мав Китай - сама технологічно розвинена держава середньовіччя. Уже в період Танской імперії поряд з ткацтвом і шелководством існує бавовництво. У великій кількості виробляється чай, видобуваються сіль і метали (залізо, срібло, мідь, олово), масовим стає виробництво предметів побуту, зокрема металевих полірованих дзеркал, керамічних виробів і особливо порцеляни, паперу і т.д. Велику роль в торгівлі починають грати ремісничі і купецькі гільдії - хан, що мали свої статути і керовані виборними старійшинами.

У VIII ст. в Китаї з'явилися паперові, так звані літаючі гроші. У XIII в. уряд Чингізхана вільно обмінювати паперові грошові знаки на золото, тому їх підробка приносила великі доходи і вважалася страшним злочином. 1500 р китайський уряд вимушений був припинити випуск паперових грошей через труднощі, обумовлених надмірною випуском і інфляцією, але вже існували тоді в державі приватні банки продовжували емісію паперових грошей. Швидкий розвиток товарно-грошових відносин в китайській економіці, на думку ряду істориків економіки, сприяло виникненню тут в X ст. циклів Кондратьєва.

Однак в остаточному підсумку сукупність своєрідних рис східної моделі феодалізму обумовила щодо уповільнені темпи її розвитку і стала чинником поступового відставання від більш динамічно розвиваються країн Європи.

Це виявилося в епоху почалися великих географічних відкриттів, торгової і колоніальної експансії західних держав.

3. Соціально-економічна організація кочових народів

Вся історія Азії складалася під впливом взаємодії двох етнокультурних еколандшафтних регіонів з протилежними типами господарювання: рослинницької АТП і скотарського КТП.

Особливості КТП і кочового способу життя:

1. На відміну від рослинницьких товариств, створили великі цивілізації, кочівники виявилися на це не здатні, оскільки Степ поглинула всі їхні сили і зробила їх своїми рабами. Як зазначив А. Тойнбі, у кочівників "немає своєї історії", але є історія їхніх стосунків з сусідніми землеробськими цивілізаціями і Степом з її кліматичними циклами. Весь розвиток кочових народів звелося в основному до вироблення певної суми навичок і умінь виживати в степу, і тільки в цьому вони досягли досконалості.

2. Висока продуктивність скотарства при його малій трудомісткості дозволяла обмежити участь чоловічої частини населення в житті суспільства полюванням, охороною стад і транзитних торгових шляхів, військовими набігами на сусідів і торгові шляхи. З випасом стад успішно могли впоратися підлітки, а з виробленням продукції скотарства (доїння, кумис, сир) - жінки.

3. Кочові народи виявилися нездатними до створення не тільки мануфактурного, але навіть простого ремісничого виробництва (крім грубої обробки тварин шкур і металів). З часів Чингіз-хана всі спроби створення в степу ремесла вмирали разом з полоненими майстрами, так як єдино можливий в степу спосіб виробництва - скотарство.

4. Соціально-економічні протиріччя, які виникали в кочовому суспільстві, згладжувалися екстенсивними методами откочевок на нові пасовища або завоювання нових земель. Це уповільнювало процеси соціальної диференціації і, отже, соціального прогресу кочових товариств, але саме це ставило зберегли племінну спайку воїнів-кіннотників в виграшне становище перед соціально диференційованими землеробськими народами.

5. Кочові народи виявилися нездатними до створення власної державності (тільки протодержавне структур) в умовах ізольованого існування без зовнішнього впливу з боку більш розвинених землеробських цивілізацій в результаті військово-політичних контактів, торгового і культурного обміну. Кочове господарство, якщо воно залишається кочовим, ставить певні межі для соціального розвитку провідних таке господарство народів. Ці межі обмежуються військової демократією або стадією ранньокласового суспільства. Навіть створюючи величезні імперії, рухливі скотарі не переходять цих стадій і після розпаду зазначених імперій знову повертаються до общинно-кочовий організації.

6. Не тільки добробут, а й саме існування кочових народів залежало від зміни кліматичних циклів, яким найбільш схильні саме степи, тобто райони КТП. Існують різні точки зору на взаємозв'язок кліматичних циклів з демографічними процесами і завойовницької політикою кочових товариств. За однією з них, зовнішня експансія номадів викликається всиханням степів, яке спонукає кочові народи на масові міграції, змітають на своєму шляху землеробські цивілізації, а демографічне зростання є наслідком, а не попередником міграцій. Л.Н.Гумилев дотримується іншої точки зору: всихання степів (він їх налічує три в епоху середньовіччя) вели до виселення кочівників на околиці Великого Степу і навіть за її межі на території, залишені з цієї ж причини хліборобами. Це не завоювання, а задоволення своєї і худоби спраги і голоду. У періоди всихання степів кечевнікі животіють, що негативно відбивається на демографічних процесах. При черговому зволоженні степової зони кочівники повертаються на рідні місця, зростає їх чотириногі багатство і чисельність самих кочівників. Це веде до ускладнення соціально-політичної обстановки і, як наслідок, до зовнішньої експансії як засобу соціально-політичної розрядки - завойовницька політика ведеться не через необхідність економічного виживання, а по державно політичних міркувань.

7. На різних етапах своєї історії кочові суспільства виконували по відношенню до набагато більш розвиненим і культурним сусідам різні функції, цілком невинна з яких - "паразит цивілізації". Прикордонний розбій був вкрай вигідний номадам, які легко мобілізуються саме на грабіж, в той час, як енергія цивілізацій розосереджена по широкому спектру внутрішньодержавної діяльності і їм доводиться для зміцнення кордонів посилювати податковий тягар і вдаватися до дорогої й небезпечної тактиці залучення одних варварів проти інших варварів. Крім того, борючись з кочівниками, цивілізація тим самим навчає їх військовому мистецтву і техніці, якими потім сама ж буде бита. Перемоги цивілізацій над кочівниками в прикордонних війнах Піррові і ніколи не остаточні через рекреаційних можливостей варварського суспільства (кочівник в першу чергу - воїн, і тільки в другу - виробник). Якщо для цивілізації війна - тягар, то для кочівників - можливість подвигів, пригод, запозичень в культурно-технічній сфері при збереженні самобутності. На цьому етапі кочівники - паразити цивілізацій.

8. Перехід кочівників від прикордонного грабежу до широкої зовнішньої експансії парадоксальним чином збігається з періодами занепаду, децентралізації і роздробленості їх землеробських сусідів. Ослабілі цивілізації, так-сяк відбиватися від грабіжницьких набігів в позиційних прикордонних війнах, не могли встояти перед організованою інтервенцією. Перемогам кочівників сприяло знання ними їх цивілізованих сусідів, придбане в прикордонних конфліктах і в торгово-культурних контактах. Як зазначив Ф.Бродель, "всякий раз, коли варвар бере гору, це трапляється від того, що він ... щонайменше всерйоз потерся" близько цивілізованого сусіда. Час працював на варварів, які відіграли роль "гієн історії" проти хворих цивілізацій.

9. Вторгнення носіїв КТП, абсолютно не розуміли цінності землі та землеробства, на території чисто землеробського АТП - трагедія східних цивілізацій середньовіччя, спонукання до регресивному назаднє розвитку. Крім того, кочівники, що вторглися в регіони зі складною іригаційної системою, руйнували саму природну основу існували там цивілізацій - крихкий техногенний ландшафт, створений працею десятків поколінь, і перетворювалися тим самим на скаку в "батьків пустелі". Європа ж, з її більш стійким багатогалузевим сільським господарством набагато легше перенесла кочові завоювання.

10. Перемога над більш розвиненими народами таїть в собі для номадів багато небезпек і в кінцевому рахунку веде їх до поразки як носіїв КТП. Перемога диференціює кочове суспільство і підриває колишню спайку і дисципліну: сміливість перероджується в лють, невибагливість - в лінь, обмеженість і пороки. Сума навичок пристосування до степової навколишньому середовищу не підходила і унеможливлювала існування переможців в колишній якості в іншому господарсько-культурному оточенні.
11.Доля перемогли кочівників багато в чому залежала від вирішення ними проблеми територіального розташування свого політичного Центру. Ця проблема могла ними вирішуватися по-різному:

- монгольська династія Юань, встановивши політичний центр в Пекіні, потрапила в орбіту привабливості китайської цивілізації, сприйнявши старокітайскую бюрократичну систему управління і вклавшись в культурно-історичну парадигму зміни Мандата Неба завдяки союзу з північнокитайськими шеньши. Династія Юань тим самим перетворилася в військово-експлуататорський паразитичний інститут: це вело до збігу соціальних і етнічних протиріч і до кінцевої загибелі династії, незважаючи на її фактичну китаїзації і часткову асиміляцію з північно-китайської частиною можновладців;

- іранське суспільство, на відміну від залучає китайського, носить відштовхуючий чужинців характер - тому монголи були змушені прийняти іслам для легітимізації свого панування на базі принципу зміни династії. Монгольська еліта асимілювалася завдяки цьому з місцевою верхівкою, зберігши при цьому боєздатну монгольську кінноту в наявних в Ірані пасовищних районах;

- Золота Орда залишилася в степу, задовольнившись непрямим пануванням над Руссю:

а) уздовж російських кордонів перебували хороші пасовища;


б) практично вся територія Русі залишалася в межах досяжності монгольської кінноти;

в) на Русі не було теорії (типу китайської "зміни Мандата Неба"), яка могла б обгрунтувати пряме підпорядкування російського православного товариства "нехристам" (до того ж, до монгольської навали нехрещених незмінно в кінці кінців били);

г) на Русі були сили, зацікавлені в збереженні над нею влади Орди як засоби нейтралізації тевтонської загрози (О. Невського).

Таким чином, непряме панування над Руссю задовольняло певною мірою обидві сторони. Тільки варіант непрямого панування дозволяв кочівникам зберегти свою самобутність на основі КТП, створити відносно міцні державні інститути і забезпечити набагато більш тривале панування над Руссю, ніж пряме управління Китаєм і проміжний варіант управління Іраном.

Таким чином, цивілізаційна багатоукладність Сходу в середні віки привела до протиборства протилежних типів виробництва (КТП і АТП) і згубно відбилася не тільки на переможених цивілізаціях, але і на які перемогли кочових суспільствах. Варвари тріумфували лише в короткочасному плані: культурна інфільтрація цивілізованої жертви в некультурного переможця - неминуча плата за його чисто військовий успіх. Кочівник, що зійшов з коня, перестає бути кочівником сам або в своє потомство. Сумна і доля кочових метрополій, продуктивні сили яких виявляються підірваними (кількість населення і худоби) експансією - показова доля Монголії, що перетворилася з метрополії на відсталу провінцію раніше переможеного Китаю, і Аравії, що стала культурно-економічної периферією арабського халіфату.

Список літератури

1. Історія Стародавнього Сходу: Підручник / За ред. В. І. Кузищина. -М .: Вища школа, 1988.

2. Історія світової економіки: Хоз. реформи 1920--1990 рр .: Уч. сел. для вузів за напрямом «Економіка», спец. «Теорет. економіка »/ Под ред. А. М. Маркової. Всерос. заоч. фин.-екон. ін-т. - М .: Закон і право, ЮНИТИ, 1995.

3. Історія країн Азії та Африки в середні віки. - М., 1987, Т. 1,2.

4. Сметанін С.І. Історія економіки. - М., 1999..

5. Економічна історія зарубіжних країн. Курс лекцій. Н.І. Полєтаєва, В.І. Голубович, Л. Ф. Пашкевич та ін .; За заг, ред. В.І. Голубовича. - Мінськ .: НКФ «Екоперспектіва», 1996..
...........