Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Феадальния павіннасці сялян інший палів XVI-XVII ст.

Скачати 53.2 Kb.
Дата конвертації 10.04.2018
Розмір 53.2 Kb.
Тип курсова робота

ЗМЕСТ

УВОДЗІНИ

1. Гаспадарчае развіццё білоруських земляў у інший палів XVI - XVII ст.

1.1 Сялянская гаспадарка. форми павіннасцяў

1.2 валочного Памер як асноўнае паняцце "Статути на валокі"

1.3Роля аграрнай реформи 1557 року на далейшае становішча сялян

2.лёс білоруського селяніна у інший палів XVI - XVII cт.

2.1 Канфлікт саслоўяў як винік жорсткіх умоў жицця білоруса

2.2 Адносіни пана и падданага

ЗАКЛЮЧЕННЕ

Спіс викаристанай літаратури


УВОДЗІНИ

Аснова еканамічнага развіцця білоруських зямель у інший палів XVI - першай палів XVII ст. Складанний сільська гаспадарка, з якой билі Цесна звязана рамяство и промисли. Галоўнимі галінамі сельскай гаспадаркі таго часу з'яўляліся земляробства и живёлагадоўля.

Права ўласнасці на Зямля ў феадальную епоху манапольна належала класу феадалаў. Буйна феадалам була дзяржава, якая мела ва ўласнасці вялікія зямельния абшари. Значнай колькасцю фондаў так званих гаспадарскіх зямель валодаў вялікі князь. Усьо больш зямельних угоддзяў з рук манарха пападала ва ўласнасць шляхти. У сяредзіне XVI ст. колькасць шляхти, якая мела землі на Беларусі, Складанний каля 162 тис. чалавек (9% усяго насельніцтва). Валодалі маёнткамі на білоруських землях царкоўния ўстанови ди іерархіі.

Памятаю, што ў XIV - першай палів XV ст. панська гаспадарка насіла натуральні характар, задавальняючи неабходния патреби землеўласнікаў. Альо ўжо з іншого палів XV ст. усьо больш характерним для гаспадарання становіцца паглибленне грамадскага падзелу прац. Сама яскравае сведчанне гетага - Хуткі зростання колькасці гарадоў и мястечак - центраў рамяства и Гандль. У сувязі з гетим далейшае паширенне атримаў унутрани ринак, дзе збиваліся прадукти сельскан гаспадаркі и купляліся неабходния рамесния виробок. Усьо большия прибиткі даваў феадалам гандаль збожжам. Каб павялічиць колькасць панскай ворнай зямлі, треба було примушаць сялян працаваць на йой. Гета виклікала неабходнасць Карен чинам перабудоўваць панську гаспадарку. На Редагувати ранейшаму панскаму Дваро, гаспадарка якога забяспечвала толькі унутрания патреби землеўласніка, прийшоў фальварак, Які ариентавауся галоўним чинам на ринак. Витворчасць у такий гаспадарци була заснавана на ПРАЦІ НЕ нявольнай челядзі, а селяніна-паншчинніка.

Па заходи ўсталявання фальварачна-паншчиннай сістеми на захадзе Беларусі на першае месца виходзіць паншчина - Працюю ў панскай гаспадарци. Разам з запригоньваннем сялянства ішло и заканадаўчае афармленне и ўмацаванне пригоннага права, м зн. сістеми юридичних норм, якія павінни билі абараняць права ўласнасці феадалаў на пригонних сялян.

Мають рацію и привілеі феадалаў на Зямля паступова заканадаўча афармляліся (агульнадзяржаўния привілеі 1387, 1413, 1434 +1447 рр., Статути Великого князівства Литовського 1529, 1566, 1588 pp.), Пашираўся падаткови и суднові імунітет шляхти. У 1434 г. - з іх адмянілі дзякла, у 1447 г. - скасавалі дзяржаўни грашови падатак. У 1559 г. - адменена мита з прадукциі шляхетскіх маенткаў, што йшла на експарт. Як винік - замацоўваюцца еканамічния пазіциі феадалаў. Причим неабходна адзначиць, што буйния феадали на пачатак XVI ст. складалі 19% ад агульнай колькасці землеўладальнікаў, валодалі 46,4% зямельних угоддзяў, у тій годину дробния феадали, якія валодалі не великий чим 18 валокамі зямлі, складалі ў Беларусі 81% ад калькасці саслоўя, мелі 53,6% зямельнага фонду. Мета Курсаві роботи: Визначиць аснойния феадальни павіннасці сялян на териториі Беларусі у 2 палів XVI-XVIIстст. Дзеля дасягнення пастаўленай мети билі сфармулявани наступния завдань:

1. Прааналізаваць гістаричния криніци па даследуемай намі тематици.

2. Уявіць асноўнае сацияльна-еканамічнае становішча Беларусі у 2 палів XVI-XVIIстст.

3. Ахарактаразаваць асноўния категориі сялян таго часу и суадносния форми павіннасцяў на териториі Беларусі у разглядаеми намі перияд.

4. Визначиць аснойния Риси шляхецкасялянскіх міжсаслоўних адносін на білоруських землях у інший палів XVI - XVII cтст.1. Гаспадарчае развіццё білоруських земляў у інший палів XVI - XVII ст.

1.1 Сялянская гаспадарка. форми павіннасцяў

Сялянскі двір - "дим" - гета звичайная сям'я, радзей - некалькі сем'яў и іх уласнасць: пабудови, живёлу, Прилад ПРАЦІ, Зямля, Якою "дим" каристаўся на падставе спадчиннага звичаёвага права. Адзначим, што менавіта дим з'яўляўся адзінкай падаткаабкладання.

Сялянская гаспадарка ў XVI ст. - гета Складанний гаспадарчи комплекс. Ен уключаў жилия дами, гаспадарчия пабудови - тік, клеці, пуні, хляви; неабходни для ПРАЦІ інвентар - барони, Калес, коси, сані, сохі, сякери и Г.Д. Зямля кожнай гаспадарке надавали з боку феадала, уласніка зямлі, яна перадавалася па спадчине. Сяляне НЕ мелі права перадаваць Зямля ў пастаяннае ЦІ часовае ўладанне, закладваць ЦІ прадаваць яе іншим асобі без дазволу пана. У сяреднім на дим припадала 10,6 га різни угоддзяў.

Асноўния форми сялянскіх угоддзяў - ворива и сенакоси. Билі яшче и агульния ўгоддзі, што належилі абшчине: Вига, сенажаці, рибні лови, лясния ўваходи.

У сялян гаспадарка крейди комплексні характар: на дерло месцев зграя раслінаводства, з ім Цесна звязана живелагадоўля. Промисламі и хатнім рамеством займаліся ва ўсіх гаспадарках, но больш там, дзе панська гаспадарка развівалася больш марудна и не перайшла та стадиі фальварка (паўднева-ўсходні регіен).

Адзначим, што павіннасці сялян змяняліся па заходи развіцця феадальних адносін. Вось іх аснойния форми.

Так даніна - гета найстаражитнейшая форма феадальнай Рент, што набила форму натуральнага аброку. "Дзякло" - гета даніна житам, пшаніцай, аўсом, сенам; "Мезлева" - гета даніна мясам, яйкамі, прадуктамі бортніцтва и палявання [15, с.64].

Паншчина ЦІ адпрацовачная Рент - гета асноўная форма павіннасці (з XV ст.), Якая патрабавала замацавання селяніна на зямлі, з сяредзіни XV ст. уводзіліся заканадаўчия абмежаванні, а ў XVI ст. сяляне запригоньваюцца.

Грашови аброк Широкий распаўсюдзіўся ў XV ст. - гета чинш. Гета було винікам развіцця таварно-грашових адносін, уцягваннем у іх дзяржаўних и феадальних маёнткаў.

Причим Акрам абавязкаў у адносінах да свойого гаспадара сяляне павінни билі таксамо працаваць на карисць дзяржави: будаваць и рамантаваць замкі, дарогі, мастит ( "бярема павозавае", "падарожчина", "згони"), удзельнічаць у зборах грошай на ваенния патреби и р д. Такія абавязкі НЕ билі пастаяннимі и регламентаванимі.

1.2 валочного Памер як асноўнае паняцце "Статути на валокі"

Дзеля Найбільший дакладнага зразумення Сенсом пробування дадзім агульнае паняцце валочнай Памер.

Валочнаю памераю завецца цели комплекс аграрних мераприемстваў, асноваю якіх з'яўляецца стваренне стандартних зямельних участкаў - валок Памер у 21,36 га (та ревалюциі - 20 дзесяцін). У дзяржаўних "добрих" на захадзе Беларусі на валокі пачалі мераць яшче ў XV ст .; у пачатку XVI ст. приватни ўласнік - князь Астрожскі - дариў царкве ў Смалявічах (центральная Білорусь) Зямля валокамі. У сяредзіне XVI ст. на валокі Зямля наразалі як у дзяржаўних "добрих", так и ва ўладаннях магнатаў и шляхти, но пад висловив "валочні Памер" звичайна разумеюць толькі Памер, якая праводзілася на дзяржаўних землях [8, с.69].

Другія назв, якія спрабавалі Даць гетаму мераприемству асобния даследчикі, як "сялянская реформа" (М. Доўнар-Запольскі), "аграрна реформа Жигімонта Аўгуста" і "Землеўпарадкаваўчая палітика Жигімонта-Аўгуста" (У. Пічета) ня набилі агульнага признання.

Упяршиню ў вялікім масштабі Зямля на валокі памералі ў Пінскім и Клецкім княствах, якія тади (1552-1555 рр.) Належалі каралеве Боні, Жонца вялікага князя літоўскага Жигімонта I; валочні Памер ў дзяржаўних маёмасцях Беларусі, Літви и часткова Украіни пача праводзіцца з 1557 р пасли вихаду "Статути на валокі" - палаження, згодна з якім пача праводзіцца Памер. Асноўни Сенсом "Статути" і яе винікі ми разгледзім асобна ніжей.

Так Памер дакладная колькасць як тає зямлі, што знайходзілася ў каристанні сялян ЦІ мяшчан, дик и тає, якая була ў непасредним уладанні вялікага князя (ЦІ наогул феадала), була невядома. Так таго ж ужитковия землі билі раскідани ў різни мясцох и часта знайходзіліся далека пекло сялянскіх гаспадарак; якасць зямлі ня була визначана и павіннасці з гаспадаркі (диму, дворишча) ня билі ўзгоднени з якасцю и колькасцю зямлі. Плиг такіх условиях буйним землеўласнікам, якія вялі палю гаспадарку з дапамогаю штату адміністратараў, було ня толькі цяжка ўстанавіць агульную суму прибиткаў, якія яни маглі атримаць са сваіх уладанняў, но и змагацца са злоўживаннямі адміністратараў.

Намагаючися павялічиць прибиткі з "добраў", вялікі князь літоўскі, як и іншия феадали Вялікага княства, пачалі наразаць палі землі на стандартния па Памер участкі - валокі, визначаць іх якасць и ў залежнасці ад якасці визначаць з гетих участкаў стандартния павіннасці. Ведаючи, колькі ў тієї ЦІ іншай еканоміі було валок и іх якасць, заўсёди можна бьіло ведаць, колькі гети маёнтак павінен даваць прибитку [16, с.327].

Памер праводзілася ў годину значнага ўзросту витворчих СІЛ у краіне, калі шпарення пашираліся як унутрани, так и знешні ринкі и цени на збожжа и іншия ссльскагаспадарчия прадукти ўзрасталі. Плиг такіх условиях феадали лічилі, што ім Будз вигадней за ўсё заводзіць ЦІ пашираць уласную гаспадарку (фальваркі), прадукция з якіх павінна збивацца на ринку. Узросши у XVI ст. виробок гарелкі, а разам з критим и колькасць корчмаў, адчинялі магчимасць для Найбільший вигаднага збита збожжа - перарабіўши яго на гарелку. I таму, калі праводзілася Памер, то сами лепшия землі, часта адбіраючи іх пекло сялян, пачалі адводзіць пад фальваркі. Аднако треба адзначиць, што на дерло етапі іх було мала; значний узрост фальваркаў, а разам з критим и павіннасцяў сялян, пачаўся ў канц ХVІ-пачатку XVII ст.

Адним з найважливіших мераприемстваў Памер була ліквідация церазпалоснасці, бо ранньої сярод дзяржаўних знайходзіліся землі магнатаў, шляхти, духавенства, як сярод зямель магнатаў бивалі дзяржаўния. Плиг Памер дзяржаўних уладанняў усе приватния землі адбіраліся ў скарб, а колишнім уласнікам давалі ў абмен дзе-небудзь па-за межамі дзяржаўних. Така адмена давати аднако толькі пасли таго, як вялікакняскія ревізори ўпеўніваліся, што гетия ўласнікі мелі адпаведния дакументи; у праціўним випадкі землі проста адбіралі ў скарб [11, с.136].

Памер праводзілася вельмі енергічна, асабліва примаючи пад Рамус примітиўния технічния сродкі таго часу. У працягу некалькіх рік толькі ў вялікакняскіх сталова маёнтках (з якіх прибиткі ішлі непасредна на спаживу вялікаму князю) Літви було вимерана 57636 валок, або каля 1250 тис. Га.

Пачинаючи таке вялізнае мераприемства, урад Вялікага княства Літоўскага випрацаваў дакумент, якім павінни билі кіравацца асобі, праводзіўшия Памер на практици. Дакумент гети завецца "Устава на волоки"; датавани ен +1557 років. Пазней, у дадатках та Статути билі випрацавани яшче некалькі інструкций ревізорам и мернікам, а таксамо некалькі Уставаў - як праводзіць Памер ва ўсходніх валасцях Беларусі, наогул цели комплекс дадаткових материялаў. Гета було критим больш неабходна, што Памер на ўсходзе Беларусі праводзілася значний пазней, чим на захадзе и што гаспадарчия ўмови на ўсходзе и захадзе билі розния.

Статуту 1557 р складаецца з 49 артикулаў. Аўтари Статути, відаць, хацелі сістематизаваць артикули па пеўних групах, но витримаць гети принцип яни НЕ змаглі. Так, у дерло 6 артикулах гаворицца пра вялікакняскіх служачи, якія атримлівалі па 2 валокі зямлі; арт. 9-14 присвечани Гараді; 19 - 25 - арганізациі вялікакняскіх фальваркаў. Аднако годинах у адним и критим самим артикуле гаворицца пра зусім розния речи, а ў різни пра Гаразд и тое сама.

Адзначим, што галоўнимі ў Статуті з'яўляюцца артикули 29 ( "Про ревіеорех, мернікох, про помірятися Волочна і про селідбах підданих") и 32 ( "Про судеревних ліс і пущах"), у якіх визначана, хто павінен праводзіць Памер, якую Зямля мераць на валокі, Які Памер и форму павінна мець валок, колькі и каму даваць зямлі ў адмену [1, с.119].

Вялікую ўвагу Статуту аддавала арганізациі фальваркаў.Варта адзначиць, што Статуту з'яўляецца, пеўна, дерло у нас законам аб ахів природи: артикул 33 забараняў у красавіку - червені лавіць рибу у вазёрах "для множно їх", а так сама забіваць ези (плати ўпоперак ракі).

Памер праводзілі ревізори и мернікі. Дзейнасць мернікаў була проста: яни вимервалі Зямля на валокі І, пеўна, давалі першапачатковую аценку якасці грунту; призначаў іх на гету Пасадена ревізор. Дзейнасць ревізораў була непараўнана больш широкаю и адказнаю, и на гетия Пасадена призначаліся асобі ня толькі високай агульнай кваліфікациі, но звичайна з вядомих шляхоцкіх роду (Памер ў некалькіх дзяржаўних еканоміях праводзіў, наприклад, Сапіга). Ревізори павінни билі дасканала ведаць усьо, што крейди дачиненне та Памер, а паколькі ім треба було ў шмат каго правяраць праві на Зямля, адбіраць наогул ЦІ даваць у адмен участкі, то гета Пасадена вимагала и вялікага такту, бо тия, у каго адбіралася зямля, засипалі урад сваімі криўдамі. Ревізори правяралі дзейнасць мернікаў, назіралі, каб месцев для пабудови нових вёсак вибіраліся згодна з намаганнямі Статути, давалі адмени, визначалі месцев, дзе павінни билі ўтварацца Нови фальваркі, кантралявалі дзейнасць мясцовай адміністрациі и Г.Д. З другог боку, плиг Памер павінна була присутнічаць мясцовая адміністрация, якая, заўважиўши што-небудзь неправамоцнае ў дзейнасці ревізораў була абавязана паведамляць аб гетим урад. Насельніцтва плиг Памер мусіла даваць мернікам падводи и валоў з сохамі - адзначаць сохамі межи намераних валок.

Плиг Памер термін "Валок" меў два значанні. Па-першае, гета зусім пеўная мірка зямлі, у якой було заўсёди 30 маргоў. Па-інше, валокаю звали акладная адзінка, у якой маргоў (морг биў Меркан сталаю) маглів Биць значний больш (та 46). Пазней, у XVII - XX ст. у валоци звичайна лічилася толькі 30 маргоў. Наразаючи Зямля на валокі и саджаючи на іх людзей, ревізори павінни билі адзначаць якасць зямлі па 4-х категориях: добра ( "стояли перед фунт"), сяредняя, ​​кепская (грунт "злі" Ці "підлі") и зусім кепская (фунт "наддар підлі ") [1, с.123].

У дерло Чарга на валокі мералі (ва ўсякім разі павінни билі так рабіць згодна з втомлюватися) землі ворния, як сялянскія, так и вялікакняскія, а пасли тия часткі пушчи, дзе зямля була добра (ня Багна и ня пяскі), якія можна було расчисціць и пусціць ва ўжитак. У критим випадкі, калі ў пушчи зямлі, годнай на ворива було меньш, чим на вки валокі, яе вимервалі и призначалі для апрацоўкі, но вёску ЦІ, Кажучи больш дакладна, маленькі пасёлак ствараць там забаранялася, каб, живучи сярод пушчи, жихари паціху ня псавалі древа І, пеўна, каб ня білі дарагой дзічини. Калі ж ляси билі Занадто вялікія, а Гліба няўрадліная, то ревізори павінни билі абмераць ліс навокал, адзначиць яго межи и вилічиць, колькі там було маргоў ЦІ валок, но участкаў -валок ня наразаць. Лясоў на Беларусі ў тієї годину було так многа, што, відаць, валок "ня праганялі" ў пушчах ня толькі там, дзе зямля була зусім дренная, но и дзе яна була ня кепская. Аднако на якасць зямлі ў XVI ст. и ў наш час глядзяць па рознаму, бо на Кобриншчине, дзе ў наш час зямля лічицца дістатися, у годину ревізіі дістатися призналі толькі 1,2% намеранай зямлі.

Статуту вимагала, каб як Самі валокі, так и наогул уся тая Плошча, якую вимяралі, мелі форму простакутніка ди и Памер полишаючи звичайна атримлівалі, памнажаючи лічби даўжині ўчастка на лічби ширині. Граніци гетага простакутніка (якія ревізори павінни билі адзначиць вельмі виразна) зваліся сценамі ЦІ сценкамі, а пригодная для сельскаспадарчай експлуатациі зямля, што знайходзілася па за гетимі "сценкамі", звали засценкам. Шкірна валок мусіла наразацца тримя роўнимі кавалкамі, на сяреднім з якіх павінна була знайходзіцца сядзіба таго, хто каристаўся валокаю. Наогул, колькі б валок ня наразалася для вёскі, усе валокі дзяліліся на 3 полі и вёска павінна була знайходзіцца на сяреднім.

Калі ворной зямля ЦІ така, якая признавалася годнаю пад ворива, сустракалася невялікімі кавалкамі (сярод багнаў) и наразаць валокі квадратамі ня випадала, то ревізори павінни билі вилічиць, колькі там було зямлі, якой яна якасці и заставіць усьо, як було ранньої, ня дзелячи зямлі на вки палі и ня ссяляючи людзей у Гаразд месца.

Зводзячи вясковае насельніцтва ў села, урад уводзіў нові адміністрацийни падзел: некалькі сіл стваралі войтаўства, некалькі войтаўстваў - воласць. Центрамі войтаўстваў рабілі сами большия села, а центрамі валасцей - гаспадарскія Дваро (фальваркі), калі ж Двара ў воласці ня було, то центрам призначалі найбольшае сяло. Усяго ў войтаўстве павінна було знайходзіцца 300 - 400 валок ЦІ приблізна столькі ж гаспадарак [10, с.320].

Праводзячи Памер, урад стараўся, каб на шкірну валок садзілася Адна сям'я. Паколькі акладною адзінкаю лічилася валок, незалежна ад таго колькі чалавек yoю каристалася, ураду було вигадна, каб як мага больш валок бралі асобния сем'і. Аднако плиг техніци таго часу абрабіць 20 - 25 га зямлі адной сям'і було цяжка Надав у критим випадкі, калі яна ня адбивала паншчини, плиг паншчине ж гета наогул було немагчима и таму ў большасці валок бралі па 2 сям'і ЦІ блізкіх сваякоў ( бацька з дарослим синам, два браття), ЦІ чужих. Значний радзей на валок садзілася 3 сям'і, па адной и па Чатир бралі яшче меньш, и зусім редка, калі Адна сялянская сям'я брала 2 валокі.

Фальварковую Зямля павінни билі ўрабляць сяляне ваколічних вёсак, но паколькі ў годину Памер фальваркаў було мала и паншчина невялікая, то асноўнаю павіннасцю большасці сялян була ня паншчина, но грашови чинш [4, с.217].

У залежнасці ад таго, якая була галоўная павіннасць - паншчина ЦІ чинш, валокі падзяляліся на цяглия (галоўная павіннасць паншчина) и асадния (асноўная павіннасць чинш) [4, с.219]. Цяглия павінни билі хадзіць на паншчину два рази ў тидзень з канём ЦІ валамі, за виключеннем трох тидняў у рік, но за гетия тидні треба було адбиць 4 талакі ў рік. Зважаючи на цени за робочим дзень (0,5 граша), можна думаць, што на Талак з валокі виходзілі па 2 чалавекі. Такім чинам, у сяредзіне XVI ст. у дзяржаўних маёнтках паншчини з валокі вимагалі ў рік 106 дзён, або 3,5 дні з Марго.

Вище названих паншчини цяглия павінни билі плаціць яшче грашови чинш - даваць авёс, сіна, Куре, гусей, вязаць Невади, даваць станциі (прадукти, калі наязджаў вялікі князь ЦІ хто з яго адміністрациі) ЦІ плаціць за гета грашима, а так сама яшче касіць траву и виконваць некалькі дрібних абавязкаў.

Апрача таго, сяляне плацілі за Невади (якіх яни НЕ вязалі) па 2 граши и за станциі па 2,5 граши. Падрахаўваўши ўсё ў грашах вийдзе, што за валок дістатися зямлі цяглия вище названих паншчини давалі 54 граши (у адним граши було 10 пенязяў), сяредняй 45, кепскай 31 и зусім кепскай 14 грошаў. Вище названих таго цяглия ўсім войтаўствам павінни билі касіць траву, рапараваць МАСТИЛА І дарогі, даваць падводи и вартаўнікоў и плаціць дзяржаўни падатак - серабшчину [13, с.420].

Асадния давалі ўсё тое, што давалі цяглия вище названих паншчини, апрача таго, незалежна ад якасці зямлі, плацілі з валокі 30 грошаў асаднага, давалі бочку жита ЦІ за яе 10 грошаў и адбивалі 12 талок ЦІ плацілі за гета 12 грошаў. Такім чинам, у еалежнасці пекло якасці зямлі, асадния плацілі ў рік з дістатися валокі 106 грошаў, з сяредняй 97, з кепскай 83 и з зусім кепскай 66 грошаў. Параўноўваючи павіннасці асадних и цяглих, бачим, што заміж 106 дзён паншчини асадния плацілі 52 граши. Значицца, дзень паншчини лічиўся Варта прибліена 0,5 граша. Пераводзячи па такий таксі ўсе павіннасці на гріш, атримаем, што цяглия за валок дістатися зямлі плацілі 106 грошаў, з сяредняй 98, з кепскай 83 и з зусім кепскай 67 грошаў, а з Марго адпаведна: 3,5; 3,2; 2,8 и 2,2 граши [15, с.176].

Плиг Памер на Зямля саджалі нявольную челядзь (рабоў), якія з гетага годині атримлівалі Назва - агароднікі. Па Статуті, агароднікам належала даваць па 3 маргі зямлі, за што яни павінни билі адбиваць шкірних тидзень па аднаму дня паншчини Пехати, а іх жонкі 6 дзён жаць, усяго рабіць 58 дзён у рік ЦІ па 19 дзён з Марго. Пераводзячи паншчину агароднікаў на гріш, атримаем па 9,5 грошаў за морг, або ў вки рази больш, чим плацілі сяляне за морг дістатися зямлі. Аднако фактична агароднікі з самого пачатку атримлівалі ня па 3, а па 6 ЦІ па 9 маргоў, у сувязі з чим адпаведна павялічвалася и паншчина та 2 - 3 дзён у тидзень [5, с.152]. Визначаная втомлюватися норма ў 3 маргі (2 га) азначала, што гета категория Будз мець толькі агарод (адсюль и назва іх), калі ж ім пачалі даваць па 9 маргоў, то такія надзели наблізіліся та ўчасткаў, на якіх сядзела большасць індивідуальних сялянскіх сем ' яў и наогул скора агароднікі перасталі адрознівацца пекло решти сялянства.

Наразаючи валокі "на сирому кореню" - у пушчи, урад меў на ўвазе, што плиг Памер колькасць гаспадарак у параўнанні з критим, што було ранньої, павялічицца, а ў будучи узрасце яшче, и што Нови сем'і и будуць разбіраць валокі ў пушчи . Каб заахвоціць насельніцтва Брац валокі "на сирому кореню", асваенне якіх вимагала вялікіх висілкаў, урад даваў "фольгі" - пільги. Насельніцтва брала и такія валокі, но разам з критим яшче шмат гадоў пасли правядзення Памер заставали вялікая колькасць "порожніх" - нікім незайнятих валок.

Частка валок (па 2 на гаспадарку) роздавали війтам, порожнім ним стане Баяра и ворожнечі вялікакняскім слугам: конюхам, стральцам, асочнікам.

Вище названих валок і "наддавак" та іх у каристанне насельніцтва (дарів ЦІ за невялікую Палти) аддавалі засценкі. Знайходзячися "за сценамі", засценкі ўяўлялі сабою ніби абрезкі зямлі и билі па якасці горшия, чим валокі: часта там, дзе валокі визначаліся як сяреднія, засценкі лічиліся "подлимі". Засценкі разбіралі як паасобния жихари вёсак и гарадоў, так и целия вескі разам. У апошнім випадкі засценкі, пеўна, рабіліся виганам, часамі яни ўяўлялі сабою сенажаці ЦІ ляси нізкай якасці, адкуль жихари бралі сабе дрова.

На усходзе Беларусі, у "рускіх валасцях" Памер праводзілася з канца XVI па сяредзіну XVII ст. Там урад абмежаваўся абмерам зямлі, визначеннем якасці валок и призначеннем з іх цвёрда акреслених павіннасцяў. Гета з'явілася винікам таго, што на ўсходзе витворчия сіли билі развіти слабкіше, чим на захадзе, апрача таго, урад асцерагаўся виклікаць незадавальненне насельніцтва, критим больш, што ў тієї годину ішла Лівонская вайну.

Рихтуючи Памер, урад меў має намір ствариць густу сітку фальваркаў.

Артикул 20 Статути гавориць: "Фільварки хочем мети, аби всюди стає, яко наболші бити могуть, при кожних замкох і дворах наших, окрім де б кгрунтах непожиточнис були, - такі казати людьми осажаті, зоставивши на Врадій в кождом поли по одній волоце" [ 1, с.143]. Значицца, урад хацеў ствариць як мага больш и як мага больших па Памер фальваркаў. Гетия яго має намір абмяжоўвалі 2 акалічнасці: фальваркі павінни билі стварацца там, дзе зямля лічилася дістатися ЦІ сяредняй якасці І, па-інше, блізка пекло іх павінна була знайходзіцца пеўная колькасць сялянскіх гаспадарак, бо на шкірну фальварковую валок мусіла Биць 7 сялянскіх.

Валочні Памер праводзілася и ў тих дзяржаўних Гараді (у Беларусі, як и наогул у Вялікім княстве Літоўскім було шмат приватнаўласніцкіх гарадоў), якія НЕ мелі магдебурскага права. Плиг Памер там улічвалася Плошча як самих гарадоў, так и их зямель, якімі каристаліся гарадскія жихари. У сувязі з критим, што ў Гараді вялікае значенне меў гандаль, плата за прут (подрібнена зямельная мірка, роўная приблізна 0,02 га) на ринку була визначана ў 7,5 пенязяў на вуліцах у 5, з агародаў у Горадзе ў 2,5 и з участкаў, на якіх стаялі току и хляви ў прадмесцях, у 1 пенязь. Шкірні горад у тій годину меў значную колькасць ворнай зямлі, сенажацяў, годинах лісі. Усьо гета перамервалася на валокі, и гарадскія жихари павінни билі плаціць за валок дістатися зямлі 50 грошаў, сяредняй 40 и кепскай 30 грошаў и яшче 12 грошаў за Талак, незалежна ад якасці зямлі [8, с.72].

Так Памер церкви ў дзяржаўних маёнтках атримоўвалі дзесяціну, г.ё. дзесятую Частка прибиткаў, а некатория мелі и значния кавалкі зямлі. Плиг Памер шмат такіх зямель адабралі на вялікага князя, дзесяціна адмянялася зусім и на шкірну царкву (праваслаўную), як и на каталіцкі касцёл, адводзілася па 1 - 2 валокі, вольния пекло усякіх павіннасцяў. Як шляхта, у якой годинах адбіралі Зямля ЦІ давалі адмену, так и духавенства, лічилі, што Памер Моцний закранае іх інтареси.

Такім чинам, можна безумоўна сцвярджаць, што Памер зрабіла значния Редагувати и заставіла вялікі слід у жицці Беларусі на целия стагоддзі.Прибиткі вялікага князя Моцний ўзраслі, скарб атримаў пеўния весткі аб сваіх землях, а становішча сялян значний пагоршилася. Так Памер сяляне глядзелі на ўчасткі, якімі яни каристаліся, як на палі ўласния, бо часта Самі яни раскарчавалі іх, критим годинах як па статутом не толькі зямля, но и сам селянін са ўсёю свае маёмасцю абвяшчаўся ўласнасцю вялікага князя ( "кгдиж Кметь і вся його маєтність наша є ") [15, с.184]. Пераход сялян з месца на месца забараняўся, за нявихад на паншчину накладаліся цяжкія кари. Памер замацоўвала сялян на месцев и вяла та далейшага ўзросту павіннасцяў у Самай цяжкай формі - паншчине.

1.3 Роля аграрнай реформи 1557 року на далейшае становішча сялян

З канца XV ​​ст. у Заходняй Еўропе з ростам насельніцтва, асабліва гарадскога и хуткім развіццем гаспадаркі ўзрос спробу на зерні и іншия сельскагаспадарчия прадукти. Вялікае княства Літоўскае, гаспадарка якога була звязана з еўрапейскай, адреагавала адпаведна спробу суседзяў. З Мета атримаць больш прадукциі була праведзена реарганізация сельскай гаспадаркі. Причинамі реарганізациі билі зростання спробу на зерні на міжнародним ринку; архаічная, стракатая сістема абкладання павіннасцямі, што толькі приблізна ўлічвала ресурси адзінкі падаткаабкладання; цяжкі фінансави стан скарбу ВКЛ.

Як ми ужо адзначалі вишей, каб павялічиць даходи з дзяржаўних зямель, вялікі князь Жигімонт II Аўгуст ажиццяўляе ў дзяржаўних маентках реформу, якая атримала назви "валочні Памер". Асноўни дакумент реформи - інструкция "Ўстави на валокі", Які датавани 1 красавіка 1557 г. На яго падставе була праведзена суцельная ревізія дзяржаўних и вялікакняскіх уладанняў. У 1568 р усе дзяржаўния ўладанні заходняй часткі княства билі ахоплени реформай.

Визначим асноўния принципи реформи:

- дакладни ўлік зямель;

- абкладанне сялян павіннасцямі прапарциянальна занятай зямлі;

- вилученне адзінай пазямельнай заходи - валокі;

- за каристанне валокай визначаліся пеўния павіннасці.

Пад час реформи ўся зямля ў маёнтку дзялілася на валокі, лепшия з якіх адводзіліся пад вялікакняжацкія гаспадаркі - фальваркі. Астатнія раздаваліся сялянам у падворнае землекаристанне.

Асобную Рамус ми нададзім асноўним винікам правядзення реформи:

- сяляне страцілі праві на зямельния ўчасткі, якія традицийна лічиліся ў іх спадчинним валоданні;

- іх палеткі ў большасці Сталі меншимі - сем'і НЕ маглі виканаць усе павіннасці, якія призначаліся з ранейших надзелаў;

- асноўнимі формамі павіннасці стала паншчина на захадзе, на ўсходзе - грашови чинш;

- павялічиліся даходи дзяржаўнага скарбу;

- принципи рефармавання билі пераняти приватнимі землеўладальнікамі, у дерло Чарга буйнимі;

- на захадзе и ў центри Беларусі, дзе імкліва ствараліся фальваркі, сялянская абшчина була разбурана, на ўсходзе яна захавать, но була падпарадкавана феадалам.

Неабходна адзначиць, што правядзенне реформи, яе ТЕМП билі розния ў тих ЦІ інших регіёнах Беларусі. У центри и на захадзе памешчицкія гаспадаркі билі Цесна звязана з ринків, яни актиўна викаристоўвалі свае права бяспошліннага Гандль. Реформа тут була завершується так канца XVI ст. На паўночним усходзе Беларусі, дзе ішла Лівонская вайну (1558-1583 рр.) И землі спусташаліся войскамі Івана Жахлівага, а таксамо на ўсходзе, дзе Вялікае княства межавала з Маскоўскай дзяржавай, вялікі князь и феадали НЕ маглі ажиццяўляць пераўтваренні так паслядоўна и актиўна, як на захадзе. Фальваркавая сістема не стала тут пераважнай. Насельніцтва ў асноўним пераводзілася з даніни на чинш. Валочного надзел на ўсходзе Широкий зацвердзіўся толькі ў першай палів XVII ст., Реформа зацягнулася больш чим на сто гадоў.

Правядзенне аграрнай реформи и ўпарадкаванне павіннасцяў суправаджалася замацаваннем сялян за зямлёй, ператвареннем різни іх категорий у адзін клас-саслоўе - пригоннае сялянства.

Такім чинам, у канц XVI - першай палів XVII ст. у ВКЛ канчаткова фактична и юридична аформілася пригоннае права. Селянін биў пазбаўлени права свабодна распараджацца свае спрадвечнай маёмасцю. Селянін стаў аб'ектам застави, куплі-продажу як з зямлёй, так и без яе. Феадал міг судзіць селяніна. Сістема пазямельних адносін, якая стихійна складвалася на працягу стагоддзяў, у Ходзе аграрнай реформи інший палів XVI - першай палів XVII ст. була ўпарадкавана.


2. лёс білоруського селяніна у інший палів XVI - XVII cт.

2.1 Канфлікт саслоўяў як винік жорсткіх умоў жицця білоруса

Менавіта та сяредзіни XVI ст. праз фільтри заканадаўчих актаў, у дерло Чарга Статуту Вялікага княства Літоўскага, суднових пастаноў, аграрнай реформи, усталяваўся асабови склад вишейшага привілеяванага саслоўя - шляхти, якая резка була аддзелена пекло мяшчанства и сялянства. Сялянскае саслоўе, якоє канчаткова сфарміравалася та канца XVI ст., Було найшматлікім (больш за 80% насельніцтва [5, c. 165]), и папаўнялася у асноўним за кошт збяднелай шляхти і "галоти".

Палярнасць юридична-материяльнага становішча пана и падданага, з аднаго боку, виклікала значния міжсаслоўния канфлікти, якія зиходзілі пекло уседазволенасці шляхти ў распарадженні сваімі пригоннимі и абарони сялянамі сваіх інтаресаў и гонару. Праўда, з другог боку, землеўласнік не міг падтримліваць свае високаматерияльнае становішча без добра арганізаванай, найлепш заможнай, сялянскай гаспадаркі. Таму биў вимушани яе падтримліваць, а годинах и абараняць.

Так, безумоўна, лёс селяніна и яго сям'і Цалко залежаў пекло Волі ўладальніка. Гета відавочна з права шляхціца-гаспадара прадаваць сваіх пригонних. Дастаткова згадаць запіс 1610 р у актавай кнізе Браслаўскага земскаго суду аб прадажам Б. Коваля земянінам С. Лавейка свайму братові Б. Лавейка: "Постановівшисе очевісто у суду земель господарський повіту Браславського пан Станіслав Янович Ловейко усвідомив то плиг аркуші своєму, іж він, которог подданого крейда спольного з братом своїм на име Беняша Петюлевіча Коваля, тоді телерадіоорг частина свою йому межи братами належочую, того підданого, жони і дітей і всяких пожитков від нього приходячих продав братові своєму пану Вацлаву Ловейко за дванадцать копгрошей литовськи х "[1, с. 152].

З криніц винікаюць акти адкритага гвалту шляхецкіх асобі супраць сялянскага асяродку. Так, у кнізе Слонімскага гродскага суду присутнічае запіс за 1560 р аб разрабаванні сялянскай маёмасці и вивадзе дваццаці сямей з вёскі Валковічи князем Палубенскім: "Княгиня Федорова Полубенская ... місяця червня 12, у середу, в недітності князя малжонка ... у вимені Котчіце князь Андрій Іванович Полубенскій, брат його милості, наїхав квалтовне на село Котчішьское Валковічі, з багатьма слугами, підданими своїми, і всих підданих князя малжонка мого того села Валковіч, чоловеков дванадцаті самих, з будинків, повезавші побрали, і немає відома, де їх п одягнув. При якому ден наїхали його квалтовном чимало ся тою підданим князя, малжонка мого, шкод стало "[15, c.59].

Цярпелі неаднаразова сяляне-земляроби адкритае грабежніцтва з боку шляхти, якая була ўнутри маёнтка, а ў стопрацентнай фіксаванасці суседская. Причим шляхціци-грабежнікі билі НЕ ўладальнікамі зямельнай уласнасці, а служачимі адміністрациі ЦІ арандатарамі памешчицкіх маёнткаў. Яркі приклад таму - запіс у кнізе Слонімскага гродскага суду за 16 жніўня 1560 р аб разрабаванні цівуном пана А. Валовіча сялян значнай уласнасці Дзяречин [3, с.217]. Так, служачи дзяречинскага ўладання, якоє належала на той час князям Адзінцевічам, скардзіўся на суседскага "пана Василья Чалига, іж ден в той понеделок пршлий місяця серпня дванадцятого дня ... з багатьма помочник ... наїхав моцно і квалтовним звичаєм по будинках підданих князя його милості пана його деречінскіх: у Евхіма Сидоровича взяв волт і з сохою і з парог, дві сермяги, тридцять лікоть сукна, а в діци пара пів на третю лікоть сукна, двадцять лікоть полотна, Кужель, сорочок тонких дев'ять, простіц синіх заплатити чотири, і чорних простіц дві, намедцов дев ть, ПОЕС і з итолііком, у виголііку копа грошей, меду прісного відро пінських ... У Станюковича дві сохи волів, шкапа, сермяга, сокира. У Федьца Соболевіча два воли з сохою і з парог, сермяги. У Трохима Нацевич воли два, шкапа "[15, c. 166].

Грабежніцтва сялян, галоўним чинам магнацкіх уладанняў, з боку мясцовай шляхти ў XVI-XVII ст. НЕ перапинялася. Шляхціци-землеўладальнікі неаднойчи практикавалі адкрити гвалт супраць сваіх перелогових падданих, а часцей супраць пригонних свойого феадала-суседі. Приклад таму запіс у кнізе ваўкавискага земскаго суду за 1610 р аб критим, што "пан Олександр Жин, будучи на кгрунтах того підданого його милості пана Масалского Андрія Федоровича без для йому жадібне причини києм збіль і нілітостіве зраніл" [3, с. 219].

Практикавалася и адкритае самадурства землеўладальніка супраць падданага сялянства. Так, у 1628 р як винікае са Справи суду Слонімскага Павєтьє, "пан Криштов Талко ... в ден Святого Юря святаруского, виїхавши з двору свого новопобудованего, названого Поречі в повіті Слонімськом лежачого. А, їдучи через село його милості середню, заставши Боярку його милості іменя Порецкого Татіяну Борзділовну Адамова Голоскові, перед вороти дому її стоячу, і там на тому месцев і врочищу, невинно без данє причини, менованіем Голоскові шаблею в руку праву шкідливий поранив і обухом секирку збіль "[15, с. 204].

У палею ПРАЦІ Л.Лойка акцентуе Рамус, што аб самавольствах и перавишенні свае залагодить, у дерло Чарга адміністратарамі и арандатарамі маёнткаў, сведчаць скаргі сялян. Ім було забаронена пісаць аб парушеннях визначаних норм павіннасцей ди інших злоўживаннях на сваіх гаспадароў-уладальнікаў. Альо на арандатараў ди адміністрацию пригонния мелі права скардзіцца. Што яни и викаристоўвалі, бо цярпелі Найбільший за ўсё пекло пасреднікаў паміж землеўласнікамі и землекаристальнікамі [3, с.224]. Прикладам таму мноства дакументальних криніц. Адна з іх чалабітния. У XVI ст. Жонца віленскага ваяводи Сафіі Гаштольдаўне валожинскія паддания пісалі: "скаржимося государині нашой милостивою на вжедніка Воложинського Дмитра Ігнатовича. Пані, немає відома за што взяв на нас безвинно сорок грошів, а тепер, шановна пані, такеж немає відома за што видав на вини копу грошей, а ми ... ні вчомся не завинив ... і на провини на нас узнімает, на толоки жене з сохою і в сторону ходити показує, а ми тое служби, але повінноваті служити. те пак є на те волі вашої милості, государині нашої милостиве "[1, с.215].

Найбільший Яскрава дакументам, Які адлюстроўвае самавольства прадстаўнікоў адміністрациі маёнтка, жорсткае іх абиходжанне з пригоннимі сялянамі, з'яўляецца скарга жихароў вёскі Стракожи Горацкай воласці (сучасния Гори-Горкі), што була звернута ў 20-х рр. XVII cт. да сваіх уладальнікаў князёў Сапегаў. Напісана яна каларитнай старабеларускай мова: "Ми убоже піддані волості Горянські з села Сторокожі, ускаржаемося ваших милостей нашим милостивим панам на лавника сторокожского на име Рома Беззубцев, який нам цінні та великі незносніе кривди лагодить від уїдливо років. А чи не маючих перед ким кривд наших перекладе, толко перед вашою милостю: без Винне на грабує, і грабежі у нього чінуть. А коли Почнем у нього грабежу просить, тоді нас б'є, Марді нас самих і дітей наших. До пана нас вдається і обмовляет, пахлебует і ізмів на нас брати пану, то сам бере під двоє ого. Суди несправедливі судить: хто дасть болів, то той прав. Не одного нас, наредів калік, з маётності зсадівші. А грабіж, які у нього погинули, готові ваших милостей показат на реєстрі. Ябедник лихий, присяжников, ліхвяр. З пугою залізною ходить, што кат, нас самих, дітей наших та псів бьyoть. Діти, скоро обачивши його з пугою ідучи, то від нього витікають, а пси і духу його бояться. а затим вклоняємося і домовляемся у ваших милостей наших милостивих панів, аби справедливість тає була учинена з нього нам, а його з лавніцтва зложилі, а нам іншого дат' рачилі. А ми за Щасливе мешкання і добре здоровіше ваших милостей, наших милостивих панів повині Пана Бога просить і за таку учинность нагородили "[15, с.269].

Як винікае з тексту згаданих двох дакументальних сведчанняў, што прадстаўляюць адпаведную Широкий криніцазнаўчую базу, у Скарга XVI-XVII ст. вияўляецца заўважная риса тагачаснай сялянскай псіхалогіі: усе спадзяванні на паляпшенне свойого становішча яни ўскладалі на пана-ўладальніка. На тое билі важкія причини, бо абараніць пекло самавольстваў адміністрациі и арандатараў маёнткаў меў магчимасць толькі землеўласнік, што неаднакроць рабіў. Пекло яго Волі залежався працаздольнасць и заможнасць сялянскай гаспадаркі. А землеўласніку неабходни билі забяспечания Моцним гаспадарчим патенциялам сялянскія дими. Таму и практикавалася шляхецкая падтримка стану працаздольнасці пригонних падданих.

2.2 Адносіни пана и падданага

Безумоўна, найвишейшую каштоўнасць ва ўсе епохі, асабліва ў сяреднявечни годину, уяўляла сабой зямельная ўласнасць. В іншої палів XVI - XVII ст. зямля належала Вишейшая колам феадальнага грамадства: вялікаму князю, дзяржаве, шляхце, царкве, часткова Гараді. Непасредния земляроби права ўласнасці на Зямля НЕ мелі. Критим НЕ Менш у XVI-XVII ст. селянін НЕ биў адасоблени пекло свойого надзела. Ен з'яўляўся фактична яго ўладальнікам, ва ўсялякім випадкі тримальнікам, распарадчикам. Практична ў гети перияд адсутнічаюць дакументальния запіси аб падараваннях ЦІ продажі сялян без зямлі, Якраз наадварот, рабілася гета з іх "землямі пашнимі и бортнимі, и з сенажацямі, з ляси и бари" [11, c. 24]. Што характерна для часоў ВКЛ и Речи Паспалітай, зямельни надзел падданага пригоннага замацоўваўся за ім дакументальна (інвентари) и перадаваўся дзецям ЦІ бліжейшай радні па спадчине. Акрам таго, у разглядаеми годину сяляне ў шерагу випадкаў мелі магчимасць здзейсніць акт яе продаж ЦІ застави [11, c. 25].

У свае падтримци сялянскай гаспадаркі землеўладальнікі НЕ абмяжоўваліся толькі сямейнай індивідуалізацияй зямельнага надзелу. У агульним каристанні целага сяла, ЦІ ліпших визначиць сялянскай Грамада, знаходзіліся сенажаці, лугі, Вига, лясния "ўваходи", рибні лови [12, c. 219]. Прадстаўлялася землеўласнікамі таксамо як грашовая, так и прадуктовая пазика. Наприклад, у 80-х рр. XVI ст. "Юргкел Юревич Дегтеровіч, підданий його милості пана Богуша коптів, підкоморієм його Кролевська милості Браславського ..., взяв есми грошей готових монети литовське осмдесят грошей, котори Пенязь рок отдати на ден Пречисте Богородиці останній, у пана Стефана Петревіч і пані Марини Іваноное. Я (Ю. Дзегцяревіч) травня за ті пенязі їм на кожен тижні служити по два дні "[1, с.371].

Падкреслім, што Вишейшая ўлада, безумоўна, виступала супраць канфліктнасці ў асяродку вишейшага дзяржававизначальнага шляхецкага саслоўя. Пацверджаннем таму витримка з Ліста Караль Речи Паспалітай Жигімонта ІІІ насельніцтву и кіраўніцтву Креўскай воласці ў 1601 р .: "аби стан шляхетський в панство наших межи собою спокій посполитий заховали" [3, с.51].

Альо паміж шляхтай узаемасупрацьстаянне НЕ спинялася, а ширилася НЕ толькі за кошт велічині землеўладання, но и з-за колькасці високапрацаздольнай рабочай сіли. Таму за валоданне сялянскім працоўним патенциялам ішла напружаная барацьба паміж землеўласнікамі. Гета дакладна зафіксавана ў дакументальних криніцах, якія сведчаць аб арганізациі ўцёкаў дзеля адстойвання сваіх інтаресаў и недапушчення гвалтаўніцтва з боку панскіх служачи и арандатараў.

Землеўладальнікі ўсялякімі захадамі імкнуліся ўтримаць сялян у сваіх маёнтках. Яни викаристоўвалі практику пазанадзельнага землекаристання, гета значиць, што падданим перадаваліся для апрацоўкі дадатковия зямельния ўгоддзі, за якія яни сплачвалі грашовую Рент - паменшани чинш. Земляроби бралі ў так покликані "приём" годинах целия валокі. У принципе Памер приёмних зямель НЕ абмяжоўваўся. Гаспадарка селяніна колькі магли апрацаваць зямлі, столькі магли Брац [12, с.64]. Дакументальна зафіксавани сведчанні, калі сяляне пагражалі ўцёкамі сваім уладальнікам, калі яни НЕ спиняць самавольстви. Так, у 20-я рр. XVII ст. сяляне вёскі Крукава Горацкай воласці скардзіліся Сапега, што "якщо ласкваное милостиве панство, не буде, і Полга (палягчення) якоє, тоді не могчемо витерпіти так і великих незносних кривд ..., то куди может разойдемсе" [1, с.142] .

Часамі сяляне звярталіся та больш актиўних форм сацияльнага пратесту. А менавіта да адкритих узброєні виступленняў супраць сваіх пригнятальнікаў. Приклад таму ўзбунтаванне падданих вёскі Гариздичи Берасцейскага Павєтьє ў 1589 р супраць свойого пана Беняша Бухавецкага. Шляхціц сведчиў у гродскім Судзі, што "або з намови людське, чилі по своїй Добровілля, взявши перед собі злий умисл і огурівшіся послушенства водлуг денное повинності своє мені, панові своєму, не чинят, на роботу не ідуть і росказаня мого николи слухняно бутті НЕ хотят "[3, с.294]. Калі ж уладальнік маёнтка разам з падзельнікамі вирашиў примусам павиганяць сялян на паншчину, яни, "зобравшіся до купи, пану Буховецьке поведу ...: дей ще собе НЕ посіяли, а кгди собе посієм, тоді тобе на роботу підемо ... іж тобе діло заслужив водлуг повинності своее ". Іх адказу землеўласнік НЕ сцярпеў и з пагрозай "іж дей не в той час, коли ви хочете, но коли я кажу, тоді мені служите" загадаў закаваць у ланцугі двох падданих. Тади гариздичане пачалі заклікаць: "київ дей на пана київ". Бухавецкі НЕ ўстримаўся и нагайкаю ўдариў мужик. Сяляне НЕ супакоіліся І, "допадші київ і кілки", пача дубасіць слуг панскіх и самого пана. Жорсткі "розруха став межи" ІМІ. Двох падданих, ініциятараў пратесту Юркові и Андре, так вязніци ўзялі, а на Бухавецкім и яго людзях "ран синіх" було незлічона. Канфлікт скончиўся безвинікова як для сялян, так и для шляхти [3, с. 297]. Распачаўся ен, безумоўна, з причини панскай уседазволенасці и самадурства. Альо НЕ бязгрешнимі билі и сяляне.

Усведамляючи тієї факт, што ў канфліктних міжмаёмасних справах для адказнасць неслі, галоўним чинам землеўладальнікі, пригонния дзеля ўмацавання сваіх гаспадарак паглядалі на багацці суседніх уласнікаў и рабілі наїзди Якраз на іх землі. Прикладаў таму мноства.

Л. Лойка приводзіць Наступний типови приклад. У 1606 р Слонімскі земскі суд зафіксаваў Скаргу пана Станіслава Рамбескага на падданих вёскі Косценева, якая належала шляхціцу Яну Жирноўскаму, што яни "виїхавши в гай мій ... Буйновский ..., дерево на будоване гідного лічбою всього сімдесят п'ят ..., порубали і до будинків своїх села Костенева відвозили і отпровадили "[3, с.280]. У тую ж суднову установу р Слоніма ў 1639 р була пададзена скарга пекло адміністратара маёнтка Шилавічи Станіслава Ілхіна (уладанне належала Казіміру Сапегу) на падданих вёскі Петралевічи, уласнікам якой з'яўляўся Аляксандр Радзівіл. Сяляне "величезний забравшися злодійським звичаєм на годину ... в'ехавши, потаемне вирубували дерева на будоване згожоного двісті самих пнёв перелічив, на жердини порубав дерева пнёв триста, на колі дерева порубали і злічит важко, проте тридцат могло побут, і до будинків своїх випровожалі і вивезли ". Наўздагон ім накіраваліся сапежанскія ляснічия и нагналі лесарубаў у Петралевічах ди ўбачилі нарабаванае древа, Гаразд ўжо скінутае, а інше яшче на вазах. Пераследнікі запиталіся ў сялян, навошта яни гета зрабілі, учиніўши іх ​​пану найвялікшую шкоду. Альо петралеўци ляснічих у вёску "для шуканя ревідованя не пустили, і з села вигнали" [1, с.280].

Як винікае з запісу ў сектавай кнізе Слонімскага земскаго суду 1608 році, у папяреднім 1607 р двоє падданих маёнтка Палонка пана Бруханскага "самі зо злого, а свовольного наміру свого пришедші з вогнем до пущи їх милості панів Веселинов Сільське, на урочищо Добрушино, змов пущу ... вогнем попалили і чималу шкоду у тій пущи пожежею учинілі "[8, с.184].

Зихозячи з вишейприведзених цитат, неабходна падкресліць, што ўсё набитае сялянамі супрацьпраўним шляхам звозілася так "дамоў сваіх" Ці здзяйснялася паводле "сваіх умислаў". Тое азначае, што яни, калі рабілі гетия практична грабежніцкія наїзди на чужия маёнткі, билі ўпеўнени ў беспакаранасці, бо разборкі паміж сабой у суднових установах вялі іх гаспадари-землеўласнікі, а виканаўци незаконних учинкаў знахозіліся збоку. Гета, на самій справе, атримлівалася ў болшасці випадкаў.

Такім чинам, са згаданих дакументальних криніц, кола якіх можна значний пашириць, винікае, што шляхецка-сялянскія ўзаемаадносіни НЕ билі адназначна канфрантацийнимі. Яни паўстаюць як шматузроўневия. Калі пригонния з'яўляліся падданимі магнатаў ЦІ заможнага набілітета, то яни траплялі пераважна пад Уладу адміністратараў маёнткаў ЦІ арандатараў, якія за пеўную грашовую суму атримлівалі ва ўладанне Частка зямельнай уласнасці значних землеўладальнікаў. Часових гаспадароў, сярод якіх у большасці випадкаў адзначаліся служачия ЦІ сяредняй рукі шляхта, зусім НЕ турбавала, што сабой Будз ўяўляць па свае працаздольнасці сялянская гаспадарка праз 3-5 гадоў. Таму практична ўсе гвалтаўніцка-грабежніцкія акти ў адносінах да падданих здзяйсняліся адміністрацияй и арандатарамі маёнткаў, супраць якіх у дерло Чарга накіравани биў сялянскі пратест.

З другог боку, тия ж дакументальния криніци змяшчаюць материял аб супрацьпраўних паводзінах сялян у дачиненні та шляхти. Праўда, так сваіх непасредних гаспадароў пригонния адносіліся, як правіла, лаяльна, пратести супраць іх билі редкімі, адзінкавимі випадкамі. Незаконния акти парубак, пакосаў, патраваў ди прамога грабежніцтва ўчиняліся галоўним чинам на териториях суседніх землеўладальнікаў.

Такім чинам, ми бачим, што Беларускі селянін таго часу пристасоўваўвася та аклічнацяў свойого жицця у різни напрамках. І цяжкія павіннасці, якія неслі сяляне, безумоўна накладвалі свій водціск на поводзіни простага чалавека таго часу.


ЗАКЛЮЧЕННЕ

Аналіз навукова-гістаричних криніц по даследуемай намі теме дазваляе зрабіць наступния вивади.

В іншої палів XVI - XVII ст. на бeларускіх землях у целим завяршиуся працес фарміравання i юридичнага замацавання рис феадальнай сістеми: виключнае права на валоданне зямлёй, асобия саслоуния привілеі i абавязкі шляхти; пазбауленне сялян права на Зямля i замацаванне ix за зямлёй, пазаеканамічнае примушенне сялян та прац.

Вялікая колькасць зямель належала феадалам (шляхце). Шляхецкае саслоуе дзялілася на групоукі паводле еканамічнай моці и палітичнай роли у гасударств. Больш за 42% сялянскіх гаспадарак належала 29 Найбільший буйним магнатам, што складалі каля 0,7% землеуладальнікау. Так іх далучаліся група пано, што крейди маенткі не меншу за 500 "Димо". Гетия дзве групи феадалау валодалі 48,4% сялянскіх гаспадарак.

Сістема пазямельних адносін, якая стихійна складвалася на працягу стагоддзяу у Ходзе аграрнай реформи інший палів XVI-XVII ст. була упарадкавана. Адзінкай падаткаабкладання стала валок зямлі. Сялянскія сем'і замацоуваліся за валокай ЦІ яе часткай, станавіліся як би дадаткам та яе, часткай уласнасці землеуладальніка.

Еканамічнае жиццё краіни у канц XVI - першай палів XVII ст. праходзіць пад спливу завяршенне у 1583 р разбуральнай Лівонскай Вайни з Маскоускай дзяржавай i приняццем у 1588 р асноунага закону дзяржави - Трецяга Статуту ВКЛ. Гета станоуча паупливала на стабізацию i зростання еканомікі дзяржави, у дерло Чарга яе галоунай галіни - сельскай гаспадаркі.

У гети годину сільська гаспадарка, якая заставали асновай еканомікі краіни, пераживала пеуни уздим, абумоулени як паширеннем сфери таварно-грашових адносін, ростам спробу на сельскагаспадарчую прадукцию на унутраним i знешнім ринках, так i завяршеннем у асноуним аграрнай реформи. Фальваркі, створания на захадзе i у центри, пачалі даваць прибитак.

На усходзе Беларусі у гети годину пача больш актиунае правядзенне аграрних пераутваренняу, у критим ліку i перамер зямлі. Ранєй гета НЕ рабілася, бо iшлa вайну з Маскоускай дзяржавай i некатория землі билі зайняті яе войскамі. АГРАРНИЙ пераутварені на усходзе мелі асаблівасці. Тут фальваркова-паншчинная cicтема не стала пераважаючай.Феадали вибіралі шкірних раз i у шкірним асобним випадкі ліпших для ix спосабами гаспадарання. Такім чинам до сяредзіне XVII стагоддзя услаляваліся дзве аноуния форми гаспадарання: увядзенне фальваркау и увядзенне паншчини у якасці асноунай павіннасці, атаксама перавод сялян на грашовую Рент. У першай палів XVII стагоддзя павялічваюцца полишаючи вориунай зямлі, расце витворчасть сяльгаспрадукциі.

Для селянства перияд XVI- XVII сатгоддзяу биу нялегкі для жицця і праця. Хаця заканадауча пануючим Клас и було аформлена манапольнае валоданне Зямля, сяляне, абапіраючися на звичаевае права, яшче у XVII ст. праводзілі гандлевия аперациі з Зямля. Альо гета з'ява була хутчей адзінткавайі адиходзділа у нябит. Каб пракарміць сям'ю и даваць прибитак свайму гаспадару, сялянскі надзел, па падліках тагачасних еканамістау, павінен биу Биць НЕ Меней 0,5 валокі зямлі (криху болів за 10 гектарау). Як сведчаць дакументи, Плошча сяредняга сялянскага надзелу у інший палів XVII - першай палів XVIII стагоддзя зредку биу менше чим 0,5 валокі. Калі надзел биу менше, ен дапауняуся так званимі приемнимі землямі, за якія сплачвалі меньшия падаткі. Здараліся випадкі калі сяляне утойвалі ворния пазанадзельния землі, каб наугул НЕ адбиваць з іх ніякіх апвіннасцей.

За кошт селяніна карміся шляхта, дзяржава и царква.На іх карисць пригонния адпрацоувалі шматлікія павіннасці. Галоуния з іх билі паншчина, дзякла и чинш.

Паншчину адбивалі зімой и літах, мужчини и жанчини. На паншчину сяляне павінни билі виходзіць ЦІ з рабочай живелай, ЦІ без яе - па неабходнасці. Пачинауся панчшинни дзень з узиходам сонца, закнчвауся з Захадите. Спазненне ЦІ НЕ вихад на паншчину жорсткий Кара.

Сяляне виконвалі у XVII ст. адработачния павіннасці, як гамір, талокі, згони. На гетия роботи виходзілі усій сям'ей, пакідаючи будинку кагота аднаго "та роботи няздольнага". Таксамо виконвалася падводная павіннасць. Каб яе виканаць пригонни павінен биу на асбістай живеле даставіць панскія вантажі та месца призначення. Падводная павіннасць на доугі годину адривала селяніна пекло палею зямлі. Акрам усяго пералічанага пригонния адбивалі так звания старажоучину, шарвакі (рамонт и будауніцтва дарога, маенткау). Бало и шмат інших адработак.

Сярод грашових падаткау першае месца Займаюсь чинш. Чиншавия сяляне мелі куди більшу гаспадарчую самастойнасць, чим паншчинния.чиншавия стаукі билі НЕ аднолькавимі на рознай териториі, но даволі високія. Селянін плаціу Акрам чинша яшче мноства падаткау: грашовае (адзін гріш зкожнага злотага, што ішоу на чинш), угайнае, ялавічнае (за каристанне ляснимі угоддзямі), чапавое (за виробок алкаголя). Усяго даследчикі нашчиталі каля 56 найменняу толькі грашових паборау.

Акрам разнастайних падаткау аб цяжкасці білоруського селяніна гавориць и тое, што ен биу практична безаборонни у прававим Сенсом. Селянін, паводле заканадауства Вялікага княства Літоускага, Цалко залежався пекло уласніка зямлі, на якой ен праживаў. Статутния норми гарантавалі землеўладальнікам поўнае права распарадження пригоннимі падданимі. Такім чинам, феадальнае землеўладанне у адзначани перияд канчаткова аформілася заканадауча. Селянін стаў поунасцю перелогових пекло землеуладальніка, стау придаткам та зямлі. На плечі пригонних лажиліся усе витрати па абеспяченню шляхти, дзяржави и царкви.Спіс викаристанай літаратури

1. Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гістория дзяржави i права Беларусі ў дакументах i материялах. - Мн., 1998. - 328с.

2. Вялікае княства Літоўскае: Енциклапедия. У 2 т. - Мн .: БелЕн, 2005-2007.

3. Гістория Беларусі ў кантексце еўрапейскай цивілізациі: Дапаможнік. / Пад Ред. Л.Лойкі. - Мн., 2005. - 566с.

4. Гістория Беларусі: вучківсько. дапаможнік. / Пад Ред. А. П. Ігнаценка. - Мн., 1994. - 621с.

5. Гістория Беларусі: у 2-х ч. Падручнік. Ч.1. / Пад Ред. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. - Мн., 2007. - 372с.

6. Гістория Беларусі: у 2-х ч. Ч.1. Са старажитних часоў та канца ХVІІІ ст .: Курс лекцій / І.П.Крень, І.І.Коўкель и інш. - Мн., 2000. - 463с.

7. Гістория сялянства Беларусі. У 3-х т. Т. І-ІІ. - Мн., 1998, 2002.

8. Голубеў В. Ф. Сялянскае землеўладанне i землекаристанне на Белаpyci: XVI-XVIII стст. - Мн., 1992. - 128с.

9. Дзмітрачкоў П.Ф. Білорусь у складзе Вялікага княства Літоўскага (інша палів ХІІІ - дере палів XVІІ стст.). - Магілёў, 2003. - 271с.

10. Довнар-Запольський М. В. Історія Білорусі. - Мн., 2003. - 316с.

11. Історія Білорусі в документах і матеріалах / Авт.-упоряд. І. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. - Мн., 2000. - 523с.

12. Історія Білорусі: навч. посібник для студентів установ, що забезпечують отримання вищ. освіти. У 2 ч. Ч.2 / Я.І. Трещенок, А.А. Воробйов, Н.М. Пуришева, під ред. Я І. Трещенкі. - Могильов: МДУ ім. А.А. Кулешова, 2005. - 622с.

13. Республіка Білорусь: Енциклопедія: У 6 т. / Редкол .: Г.П. Пашков та ін. - Мн .: БелЕн, 2005-2007.

14. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тексти. Даведнік Каментариі. - Мн., 1989. - 194с.

15. Хрестоматія з історії Білорусі. З найдавніших часів до 1917 р / Упоряд. А. П. Ігнатенко, В. Н. Сидорця. - Мн., 1977. - 519с.

16. Енциклапедия гісториі Беларусі: У 6-ЦІ т.т. 1-6. Мн., 1993-2003.