Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Хіміко-аналітичні властивості іонів p-елементів

Скачати 6.9 Kb.
Дата конвертації 28.10.2018
Розмір 6.9 Kb.
Тип доповідь

Хіміко-аналітичні властивості іонів p-елементів

Хіміко-аналітичні властивості іонів p-елементів

Іони р-елементів IIIА групи

Реакції виявлення іонів алюмінію Al3 +

Дія групового реагенту (NH4) 2S. З водного розчину сульфід амонію тримає в облозі катіон алюмінію Al3 + у вигляді гідроксиду Аl (ОН) 3 за рахунок гідролізу:

2АlС13 + 3 (NH4) 2S + бН2О = 2Аl (ОН) 3 + 6NH4C1 + ЗН2S,

2Al3 + + 3S2- + 6Н2O = 2Аl (ОН) 3 + 3H2S.

Дія NaOH (в надлишку) і NH4C1. Кристалічний хлорид амонію NH4C1 або насичений розчин цієї солі, узятий в надлишку, тримає в облозі А1 (ОН) 3 з лужного розчину, що містить гидроксокомплекс (гидроксокомплекс виходить при додаванні розчину лугу до розчину солі Аl3 + до повного розчинення що випадає осаду):

АlС13 + 6NaOH = Na3 [Al (OH) 6] + 3NaCl,

Na3 [Al (OH) 6] + 3NH4C1 = А1 (ОН) 3 + 3NaCl + 3NH3 + ЗН2О.

При цьому Аl (ОН) 3 в присутності NH4C1 не розчиняється, так як КS ° (А1 (ОН) з) - величина порівняно невелика.

ІОНИ р-ЕЛЕМЕНТІВ IVA ГРУПИ

Реакції виявлення іонів свинцю Рb2 +

Дія групового реагенту НС1. При дії соляної кислоти на іони Рb2 + утворюється білий осад хлориду свинцю, розчиняється при нагріванні у воді:

Рb (NО3) 2 + 2НС1 = PbCl2 + 2HNO3,

Рb2 + + 2С1- = РbСl2.

Дія йодиду калію KI. Йодид калію KI утворює з розчином солей свинцю жовтий осад РbI2:

Pb (NO3) 2 + 2KI = PbI2 + 2KNO3.

Осад розчиняється при нагріванні у воді і 2 М розчині оцтової кислоти. При повільному охолодженні розчину випадають характерні золотисті лусочки кристалів PbI2. Повільне охолодження сприяє зростанню великих кристалів.

Реакції виявлення карбонат-іонів СО32-

Дія групового реагенту BaCl2. При дії хлориду 6aрія на іони СО32- утворюється білий осад карбонату барію, розчиняється в кислотах з бурхливим виділенням вуглекислого газу:

Na2CO3 + BaCl2 = ВаСО3 + 2NaCl,

СО32- + Ва2 + = ВаСО3.

Дія соляної кислоти НС1. Найважливішою реакцією на карбонат-іон є реакція розкладання карбонатів сильними кислотами. При цьому з шипінням виділяються бульбашки діоксиду вуглецю:

Na2CO3 + 2НС1 = 2NaCl + Н2O + CO2.

Іони р-елементів VA групи

Реакція виявлення іонів амонію NH4 +

Гідроксиди лужних металів виділяють з розчинів солей амонію газоподібний аміак, який забарвлює вологу червону лакмусовий папір у синій колір:

NH4C1 + NaOH = NH3 + NaCI + Н2O.

Реакція виявлення нітрат-іонів NO3-

Розчин дифениламина (C6H5) 2NH в концентрованої сірчаної кислоти дає з нітрат-іоном інтенсивно-синє забарвлення внаслідок окислення дифениламина утворюється азотною кислотою.

Реакції виявлення нітрит-іонів NO2-

Дія сірчаної кислоти Н2SO4. Сильні кислоти витісняють з нітритів слабку азотної кислоти, яка через свій нестійкості відразу розкладається на воду і оксиди азоту (NO2 - бурого кольору):

2NaNO2 + H2SO4 = Na2SO4 + NO2 + NO + Н2O.

Дія окислювачів. Перманганат калію КМnO4 в присутності розведеної сірчаної кислоти знебарвлюється солями азотної кислоти:

5KNO2 + 2КМnO4 + 3H2SO4 = 5КNO3 + 2MnSO4 + K2SO4 + ЗН2O.

Реакції виявлення фосфат-іонів РО43-

Дія групового реагенту BaCl2. Хлорид барію ВаСl2 утворює з розчином Nа2НРO4 білий осад ВаНРO4, розчинний в кислотах (крім H2SO4):

ВаСl2 + Na2HPO4 = ВаНРO4 + 2NaCl.

Якщо проводити реакцію у присутності лугів або аміаку, то іони НРO42- перетворюються в РО43- і осідає середня сіль.

Дія нітрату срібла AgNO3. Розчин нітрату срібла AgNO3 утворює з розчинами солей фосфорної кислоти жовтий осад фосфату срібла, розчинний в азотній кислоті:

2Na2HPO4 + 3AgNO3 = Аg3РO4 + 3NaNO3 + NaH2PO4.

Іони р-елементів VIA групи

Реакція виявлення сульфат-іонів SO42-

Груповий реагент хлорид барію BaCl2 утворює з розчинами, що містять сульфат-іони, білий осад BaSO4, практично нерозчинний в кислотах:

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl.

Реакції виявлення сульфіт-іонів SO32-

Дія групового реагенту BaCl2. При дії хлориду барію на солі сірчистої кислоти утворюється білий осад, розчинний в кислотах:

Na2SO3 + BaCl2 = ВаSО3 + 2NaCl.

Дія соляної кислоти НСl. Кислоти розкладають солі сірчистої кислоти з виділенням оксиду сірки (IV), що має характерний запах паленої сірки:

Na2SO3 + 2НС1 = 2NaCl + H2O + SO2.

Дія окислювачів. Окислювачі (I2, KMnO4) в кислому середовищі знебарвлюються розчинами солей сірчистої кислоти внаслідок відновлення:

Na2SO3 + I2 + Н2O = Na2SO4 + 2HI.

Реакції виявлення сульфід-іонів S2-

Дія групового реагенту AgNO3. При дії нітрату срібла на сульфід-іон утворюється чорний осад сульфіду срібла:

Na2S + 2AgNO3 = Ag2S + 2NaNO3,

S2- + 2Ag + = Ag2S.

Дія кислот (НСl, Н2SO4). Кислоти (НСl, H2SO4) виділяють з сульфідів вільний сірководень з характерним запахом тухлих яєць:

Na2S + H2SO4 = H2S + Na2SO4.

Іони р-елементів VIIA групи

Реакції виявлення хлорид-іонів Сl- груповим реагентом АgNО3 (рН 7)

Хлорид-іони утворюють з груповим реагентом AgNO3 (рН 7) практично нерозчинний у воді осад AgCl, який добре розчиняється в надлишку розчину NH4OH; при цьому утворюється розчинна у воді комплексна сіль срібла [Ag (NH3) 2] Cl. При подальшому дії азотної кислоти комплексний іон руйнується і хлорид срібла знову випадає в осад. Це властивість солей срібла використовується для його виявлення. Реакція проводиться в три етапи: 1) отримання осаду AgCl; 2) розчинення AgCl в надлишку розчину NH4OH; 3) випадання осаду (каламуті) при впливі розчином HNO3 (всі три етапи виконуються у зазначеній послідовності в однієї і тієї ж пробірці):

AgNO3 + NaCI = AgCl + NaNO3,

AgCl + 2NH4OH = [Ag (NH3) 2] Cl + 2H2O,

[Ag (NH3) 2] Cl + 2HNO3 = AgCl + 2NH4NO3.

Реакції виявлення бромід-іонів Вr-

Дія групового реагенту AgNO3. При дії нітрату се ребра на бромід-іон утворюється жовтуватий осад броміду срібла:

NaBr + AgNO3 = AgBr + NaNO3,

Вr - + Ag + = AgBr.

Дія хлорної води. Хлорне вода при взаємодії розчинами бромідів окисляє бромід-іон в молекулярний бром який забарвлює органічний розчинник (бензол, хлоро форм) в жовто-оранжевий колір:

2NaBr + С12 = Br2 + NaCl.

Реакції виявлення йодид-іонів

Дія групового реагенту AgNO3. При дії нітрату се ребра на йодид-іон утворюється світло-жовтий осад йодиду се ребра:

KI + AgNO3 = AgI + KNO3,

I- + Ag + = AgI.

Дія хлорної води. Хлорне вода при взаємодії з розчинами йодидів окисляє йодид-іон в молекулярний йод, який забарвлює органічний розчинник (бензол, хлороформ)] рожево-фіолетовий колір:

2KI + Cl2 = I2 + KCl.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://chemistry.narod.ru/