Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Інститут королівської влади у франків при Каролингах

Скачати 49.69 Kb.
Дата конвертації 23.12.2019
Розмір 49.69 Kb.
Тип дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Кубанського державного університету»

(ФГБОУ ВПО «КубГУ»)

Кафедра археології, етнології та середньовічної історії

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ В ДАК

Завідуючий кафедри

к.і.н. доцент __________ І.В. Кузнецов

Випускної кваліфікаційної роботи БАКАЛАВРА

ІНСТИТУТ Королевської ВЛАДИ У ФРАНКІВ ПРИ Каролінгів

Роботу виконав Д.О. Кучинський

Факультет історії, соціології та міжнародних відносин

Напрямок «історія»

Науковий керівник к.і.н. доцент А.І. Селицкий

Нормоконтролер

Краснодар 2014

ЗМІСТ

Вступ

1. Королівська влада і система управління в ранньому державі франків

1.1Становленіе королівської влади у германців

1.2 Король і його адміністрація в державі Меровінгів

1.3 майордомом Австразии і «ледачі королі»

2 Розвиток інститутів королівської влади у франків при Каролингах

2.1 Завоювання Карла Великого і їх вплив на трансформацію королівської влади і державної системи. Імперський вигляд королівської влади

2.2 Загальні і особливі риси королівської влади у франків і англосаксів

3. Сакралізація королівської влади в I-IX століттях

3.1 Сакралізація королівської влади у франків

3.2 Сакральне в королівській владі: загальне і особливе

висновок

Список використаних джерел та літератури

ВСТУП

Переклад різних за характером документів на російську мову і друк джерел з раннього середньовіччя в Росії в кінці XX ст., Викликали інтерес до процесу складання владних структур, їх основних рис і особливостей. Це послужило початком розробки даної проблеми - становленню владних структур в суспільстві, якій все більшу увагу приділяють сучасні дослідники. Багато в чому це пов'язано зі зростаючим усвідомленням того, що влада є невід'ємним атрибутом інфраструктури людських відносин. Звідси підвищена увага до соціокультурних проблем феномена влади. Використання сакральних елементів у виникненні та зміцненні культу влади відноситься до таких.

Аж до недавнього часу многофакторность генезису королівської влади у франків не розглядалася. При великій кількості і різноманітності робіт, які зачіпають проблему еволюції влади, немає фундаментальних праць, які розкривають всі аспекти питання. Дані роботи присвячені загальним проблемам середньовіччя, або розкривають суть королівської влади окремих держав. Знайти узагальнюючих історичних та історіографічних робіт по темі не вдається. Це викликає інтерес до процесу складання владних структур і їх функцій. Постає питання про розробку даної теми при перегляді наявного матеріалу і використанні нових досліджень і джерел.

Ці обставини ставлять перед нами наступну мету даної дипломної роботи. Спираючись на вивчення і аналіз доступних нам писемних пам'яток, розглянути розвиток структури управління у франків, простежити зміни в роль та функції королів протягом усього раннього середньовіччя.

Позначена нами мету ставить наступні завдання дипломної роботи:

1. Простежити розвиток управлінських структур у давніх германців починаючи з I в. н.е.

2. Розглянути становлення королівської влади у франків в період правління династії Меровінгів.

3. Дослідити характер взаємин майордомов з останніми королями з Меровінгів

4. Проаналізувати зміни інститутів королівської влади у франків і перехід до імперської форми правління

5. Виявити уявлення про сакральний характер королівської влади відображені в джерелах франкського держави і відзначити елементи, використані франкскими в підвищенні власної влади

Хронологічні рамки роботи охоплюють період від I ст. н. е. (Опис Тацитом системи влади в давніх германців) і до IX ст. (Часу розпаду імперії Карла Великого).

Методологічна база роботи включає сучасні концепції еволюції влади в архаїчних і традиційних суспільствах, формування та еволюції ранніх держав в неоеволюционізм і політичної антропології. Вивчення сакралізації королівської влади велося на основі розробок французької школи «Анналів», пов'язаних з вивченням менталітету і культурних феноменів середньовічної епохи.

Методи дослідження: порівняльно-історичний метод дозволяє в даній роботі диференціювати загальні та особливі риси в королівської влади і структурі управління у франкському і англосаксонському суспільствах. Однак даний метод не дозволяє повністю реконструювати дійсність і вимагає уточнення через такі методи.

Історико-типологічний метод заснований на диференційованому вивченні королівської влади у франків і королівської влади у англосаксів. Дозволяє дати більш точну характеристику етапів розвитку управлінських структур і становлення королівської влади в розглянутих країнах. Даний метод можна застосовувати перш за все в роботі з джерелами.

Метод аналізу і синтезу також застосуємо в роботі з джерелами. Дає можливість визначення ключових моментів дослідження і подальшого складання з отриманих даних загальної картини становлення королівської влади у франків.

Принцип історизму - дозволяє виділити причинно-наслідкові зв'язки щодо подій в Світі і їх впливу на організацію германців, проведену політику королями франків, і традиційні погляди суспільства, вплинули на зміцнення влади.

Принцип об'єктивності - припускає сумлінне вивчення і аналіз джерел і на їх основі виведення даних, що характеризують всі сторони королівської влади і управлінської структури франків.

Джерельній базою роботи є розповідні, законодавчі та документальні пам'ятники розглянутого нами періоду.

Найбільш важлива роль в цій роботі відводиться пам'ятників оповідного характеру. Різноманітний матеріал, що допомагає розкрити різні аспекти теми, і є базисом усієї роботи, ми знаходимо в «Німеччини» Публія Корнелія Тацита (55-117 рр. Н.е.) - одного з найбільших римських істориків. Говорячи про достовірність відомостей, необхідно зауважити, що Тацит ніколи не відвідував «країну» германців. Свою працю, написаний близько 98 м, під назвою «Про походження і місце проживання германців» (зазвичай званий просто «Німеччина»), Тацит писав використовуючи розповіді купців, воїнів і німецьких рабів-військовополонених, донесень римських полководців сенату. В основу ж «Німеччини» лягли праці Плінія Старшого і Тита Лівія, який не дістався до наших днів. Тацит розповідає про походження германців, описує природно-кліматичні умови, їхній вигляд, побут і обряди, військові здібності і організацію. Щодо теми дипломної роботи ми знаходимо відомості щодо структури та проведення управління, за традицією виборності королів і їх сакрального сприйняття в племені. Дані відомості є вихідним матеріалом всієї роботи.

«Історія» або «Діяння» Аммиана Марцелліна (330 м - кін. IV ст.) - римського історика, що має грецьке коріння, була задумана як продовження праць Тацита. Амміан Марцеллін приділяє велике значення військової історії, докладно описуючи хід боїв. У цій праці найбільший інтерес представляє для нас розповідь про німецьких вождів і королів, які перебували на службі Риму в III-IV ст. Автор вказує на імена і займані посади, звертає увагу на їх статус усередині дружини.

«Історія франків» - одна з перших спроб викладу світської історії представником церкви. Григорій Турський (540-594 рр.) - представник старої гало-римської знаті, єпископ, історик. Його називають «батьком французької історії». Рання історія франків вивчається майже виключно на основі його «Історії», яка, в основному, є записом його особистих спостережень, як активного учасника суспільно-політичного життя. Зазначена нами застереження говорить про використання Григорієм Турским Біблії і робіт ранніх християнських письменників для відтворення подій минулого. З усього цього складається упередженість автора. Він описує всі події виходячи з християнського світосприйняття, ділить людей на праведників і грішників, в залежності від їх вчинків по відношенню до церкви. Велику увагу автор приділяє опису складання королівства Меровінгів, що становить найбільший інтерес в нашому дослідженні. Ми знаходимо вказівку на традиційне обрання королів з одного роду (формування династії Меровінгів), територіальне збільшення держави в ході воєн, зміцнення влади королів шляхом прийняття християнства, записи законів, формування адміністрації і т.д. В хронологічному порядку йдуть розповіді про події до 591 р включно.

Павло Диякон (720-799 рр.) - лангобардец, що служив при дворі останнього короля лангобардів Дезидерія, а після розгрому його держави франками, який перейшов на службу Карла Великого. Останні дні провів в абатстві Монте-Кассіно. Павло Диякон є автором «Історії Риму», «Історії Мецкіх архієпископів» (родоначальників Каролінгів), «Історії лангобардів». З останнього з перерахованих праць ми почерпнули відомості про сакральному сприйнятті королівської влади. Тут автор виступає неупередженим оповідачем, записав народний переказ про короля Гунтрамном.

Ейнхард (770-840 рр.) Є автором «Життя Карла Великого» - пам'ятника історії Каролінгськой епохи. Він народився в сім'ї «дарувальників Фульдского монастиря». В 9 років був посланий для отримання освіти, а в 21 рік покликаний до двору Карла. Там Ейнхард швидко придбав розташування короля і його оточення. Політична кар'єра відноситься до часу правління Людовика Благочестивого (814-840 р.р.). Ейнхард стає особистим секретарем імператора, а потім наставником його старшого сина Лотаря. У тяжкі роки починалися міжусобиць і поступового скасування порядків, встановлених Карлом Великим, він намагався бути посередником між імператором і його дітьми. У 830 році, через погіршення здоров'я, Ейнхард остаточно віддалився від двору і оселився в одному з численних монастирів, відступлених йому Людовіком, де провів решту життя в роботі над книгою.

«Життя Карла Великого» - займає особливе місце серед творів каролингского періоду. Його визнають явищем унікальним для тієї епохи, бо воно носить суто світський характер. Воно написано між 829-836 р.р.

Вказують, що Ейнхард прекрасно знав античних класиків. У Светонія в праці «Про життя цезарів» він запозичив схему угруповання фактів, а також манеру викладу. Композиційно «Життя Карла Великого» можна розділити на ряд смислових частин: вступний розділ (гл. 1-4), який присвячений заходу Меровингов і утворення майордомами нової Каролінгськой династії, війни і зовнішня політика Карла (гл. 5-16), особисте життя імператора (гл. 17-29), сімейні відносини, політика Карла в галузі будівництва і освіти. Потім, (гл. 30-33) автор розповідає про останні дні Карла, його смерть і поховання. Завершує свою працю викладом заповіту короля.

Безумовно, «Життя Карла Великого» є не зовсім об'єктивним джерелом з історії держави Каролінгів. Інформацію про події автор черпав з офіційних джерел, оскільки мав доступ до державних архівів і був знайомий з дипломатичної листуванням Карла і своїх особистих спостережень. Збираючи матеріали, Ейнхард пристосовував факти до своєї концепції - опису життя, повсякденних вчинків і чудових діянь його пана, і вихователя, превосходнейшего і заслужено найчарівнішої короля. Всі ці епітети говорять про упередженість автора. Однак подібне відступ не применшує цінності і унікальності літературного твору, що став значущим складовим в дослідженні трансформації королівської структури управління в Імперську епоху.

«Церковна історія народу англів», видного церковного діяча, Бели Високоповажного (672-735 рр.) - унікальне джерело з історії Англії до початку 30-х років VIII століття. В основі своїй це особлива подача відомостей історичних хронік і географічних описів, авторських відступів. Книга нагадує звіт перед Господом про діяльність християнської церкви в Британії. Про те, як вели себе християни - від єпископів до простих прихожан - в дні чуми, війни і неврожаю. Твір Біди - це перш за все історія церкви. На «другому плані» стоять всі інші сторони життя англосаксів. «Церковна історія» включає в себе п'ять книг (від завоювання Британії Цезарем і до 731 року). Тут містяться різні розповіді про королів. Ми зустрічаємо вказівку імен, династій, ключових подій. Однак, варто зазначити недолік, що стосується характеристики правителів. Автор часто вказує на набуття вічної радості царства небесного королем, але не уточнює через які вчинки це відбувається. Значне місце в «Церковній історії» відведено чудесним зціленням і подій, що представляє особливий інтерес у зв'язку з постановкою завдання про розкриття сакральних уявлень королівської влади. Велика частина чудес, про які оповідає Біда, саме зцілення. При цьому, необхідно зазначити, що всі описи супроводжуються точними медичними описами недуг. Описуючи чудесні події, або нещастя, автор відображає уявлення сучасників про божественних знамення і каре небесної. Явним достоїнством праці Біди Високоповажного є введення аналізу роботи Гильдаса «Про розорення Британії».

Серед оповідних джерел, велике значення в дослідженні мають літописі франків і англосаксів (хроніки і аннали).

«Хроніка Фредегара» (до 642 м) - анонімна хроніка. Дослідники вказують, що ім'я Фредегар з'явилося на полях однієї з рукописів шести століттями пізніше першого запису. Про автора відомо не багато. По складу розуму це був світською людиною, оскільки, зачіпаючи в описах справи церковні виявляв невігластво. Однак, необхідно відзначити гідності даного джерела, автор дотримувався хронологічної чіткості і уникав в описі чудес або катаклізмів, вказівки на перст Бога, подібно іншим авторам. В даному джерелі ми знаходимо важливі для роботи відомості: про походження перших королів і процесі складання династії Меровінгів, про життя і політику правителів, про вплив християнства на формування централізованої управлінської структури, сакральні елементи королівської влади.

«Хроніки продовжувачів Фредегара» виникли в VIII столітті і належать трьом різним авторам. Перший - історик народжується величі майордомов Австазіі. Другий писав за дорученням і під наглядом графа Хильдеберта (брата Карла Мартелла). Про третій нам нічого не відомо. Хроніки дозволяють виявити причини падіння Меровінгів і простежити шлях становлення династії Каролінгів. В силу обставин свого створення, ми можемо сказати, що дане джерело не є цілком достовірним.

«Англосаксонські хроніки» - найдавніший літопис Англії, що охоплює період від римського завоювання до 1154 р Нам доступний текст про події до 750 р Складання «Англосаксонських хронік» почалося в кінці IX ст., При Альфреда великому на основі «Церковної історії» Біди Високоповажного , уривків мерсійскій і Уессекська хронік і усних переказів. Даний пам'ятник містить багатий матеріал по завоюванню Британії англосаксами, по встановленню правлячих родів (їх походженням), формуванню королівств і адміністрації в них.

«Книга історії франків» створена за часів «Хроніки Фредегара» і так само є анонімною, містить матеріал з історії Меровінгів. В даному дослідженні ми використовували відомості про становлення королівської влади і її сакральному сприйнятті, про управлінському апараті.

«Марбухскіе аннали» - одна з літописів створених при монастирі. Відображає події часів правління «ледачих королів» і піднесення майордомов. Показує шлях становлення династії Каролінгів (через вплив на королів, захоплення земель, династичні шлюб). Дає уявлення про взаємини представників нової династії з Римом. На відміну від «Продовжувачів Фредегара» описує події, при цьому не дає «характеристики» сторін (Меровингов і майордомов). Це можна вважати об'єктивним моментом у викладі того, що відбувається.

«Аннали королівства франків» - офіційна придворна літопис перших Каролінгів. Складалися поруч осіб допущених до матеріалів канцелярії. Містять багатий матеріал про політичні події. Чи не є абсолютно достовірним джерелом, бо обходить ряд «неприємних моментів» (ураження в Саксонії і Піренеях). Найбільшу цінність в роботі представляють сюжети про коронацію і помазання на престол Пипина і Карла.

«Лоршірскіе аннали» - літопис королівства франків. Складається з «Малих анналів», записаних в монастирі і відтворює події з 680 г, і «Великих анналів», які були написані при дворі Карла Великого і включив події до 817 р Ми використовували фрагмент про повстання в Саксонії. Тут розповідається про королівському зборах і призначення посадових осіб на управління територією.

«Сен-Бертинські аннали» - трьохприватний працю (церковний), що охоплює період 741-882 рр Перша частина - компіляція різних анналів, яка закінчується 836 г. Друга - написана Труасскім єпископом Пруденцієм (до 862 м). Третя частина належить перу Реймського архієпископа Гінкрома. Цікавими видаються відомості про скликання імператором загальних зборів та осіб беруть участь в ньому, про що існували посадах і системі призначення та зняття з постів.

«Ксантенскіе аннали» - праця бібліотекаря при дворі Людовика благочестивого, Клирика Герварда. Аннали охоплюють період 790-873 рр. Мають трехчастную форму. Перша - компіляційного (до 829 м). Друга - власні записи Герварда (до 860 м). Третя - робота продовжувачів. Нами використаний матеріал про укладення союзу між спадкоємцями Людовика Благочестивого.

«Фульдського аннали» охоплюють період 680-901 рр. Також, як і попередні аннали мають трехчастную форму. Автором є духівник Людовика Німецького - Рудольф. Головним чином стосуються історії Німеччини. Ми знаходимо структуру управління імперії Карла Великого, перенесену на німецьку територію, і зазнала зміни.

До групи законодавчих джерел відносяться використовувані нами в дано роботі: Салічна правда (Lex Salica) вироблена при Хлодвиге запис древніх судових звичаїв салічних франків, які влаштувалися на території Римської Галлії. На її основі в VI-VIII ст. створювалися доповнення і уточнення. Салічна правда становить інтерес у зв'язку з описом управлінської структури франків і виділенням особливих прав короля в суспільстві. Вона є основою при зіставленні прав і привілеїв короля з більш пізніми документами.

Саксонська правда - запис звичаєвого права германського племені саксів, вироблена після франкського завоювання (802-803 рр.). Аналіз вивченого матеріалу дозволяє простежити зміни в статусі королівської влади IX ст. Ми знаходимо відомості про зміну покарань (в порівнянні з ранніми правдами) за замах на життя короля і членів його сім'ї.

«Закони Етельберта» - судебник VII ст. За своїм характером і змістом відносяться до «варварським» правд. Від інших правд відрізняється тим, що записаний на давньоанглійській мові, а не на латині. Створений за ініціативи і з дозволу короля. Вивчення законів дозволяє познайомитися з соціальною структурою Британії після завоювання її німецькими племенами, управлінською структурою. Судебник відображає роль аристократичної верхівки суспільства, що розвивалася разом з королівською владою.

Пістенскій едикт 864 р і едикт Карла Лисого. Являють собою вид імператорських законів. Дані закони несуть в собі правові, соціально-політичні відомості. Містять перелік посадових осіб імперії і вказують сферу їх компетенції.

Капитулярии - особливий вид джерел, що поєднує риси законодавчих і документальних пам'яток. В даному випадку ми розглядаємо в якості законодавчих: Капитулярий короля Піпіна (754-755 рр.); Аквитанский капитулярий Пипина (768 м); Герістальський капитулярий Карла Великого (779 р); Капитулярий для государевих посланців (786 м або 795 м); Капитулярий про областях Саксонії (775-790 рр.); Загальний капитулярий для государевих посланців (802 м); Капитулярий для государевих посланців (803 м); Капитулярий для государевих посланців, виданий в Тіонвіля (805 м); Капитулярий, спрямований государевими посланцями графам (801-813 рр.); Капитулярий Карла Великого, виданий в Мантуї, другий, загальний (787 м); Італійський капитулярий Пипина (801-810 рр.); Капітула для государевих посланців (812 м); Італійський капитулярий Лотаря (822-823 рр.); Вормский капітул для государевих посланців (829 м); Вормский капітул Людовика Благочестивого (829 м); Доповнення до капітулярієм Людовика Благочестивого (828-829 рр.); Капитулярий Карла Лисого, Кеьерсі (873 м); Кьерсійскій капитулярий (877 м) Перераховані документи ми віднесли до законодавчих, оскільки вони є в даному випадку розпорядженнями правителів (королів та імператорів) по загальним державним питань. Вони містять відомості по територіальним поділом, структурі управління і посадах, за сферою діяльності окремих службовців. Так, наприклад, у Загальним капитулярии для государевих посланців (802 м) ми зустрічаємо відомості про вибір і призначення адміністрації на місця Карлом. Вони повинні охороняти закон, права церков і народу. У разі будь-яких непорозумінь наказує розслідувати і доповісти.

У даній роботі ми використовували літературу документального характеру. Це різні рішення прийняті на «зборах» (З рішень синоду у Франкфурті (794 м); Рішення собору в Майнці (847 м). Дані документи є цінними джерелами по соціально-політичної історії Каролінгів і англосаксів. Однак, вони містять і цінний матеріал по темі даної роботи. Тут ми зустрічаємо найменування окремих посадових осіб. На основі матеріалу можемо охарактеризувати відносини королів з кліриками, світської знаттю.

Капитулярий про маєтках Карла Великого (800 р) - цінне джерело з соціально-економічної історії каролингской епохи. Складено в королівської канцелярії. Даний документ є інструкцією Карла Великого для керуючих королівськими маєтками. Дає уявлення про будову маєтків. Крім керуючих називає підлеглих їм посадових осіб: старости, лісничі, конюхи, ключники, збирачі мит і т.д. Вказує на обов'язки (позначені Карлом) кліриків. Таким чином, можна сказати, що даний документ є свідченням по імперській системі державного устрою Карла Великого.

Перераховані нами джерела трьох позначених груп є фундаментом даної роботи. Різні за своїм характером написання, змістом, ступеня достовірності, вони, вивчені і проаналізовані в сукупності, допомагають визначити не тільки управлінську структуру кожної епохи розглянутих країн, але і виявити тенденції розвитку, загальні та особливі риси в структурі влади і її сприйнятті сучасниками.

Ступінь вивченості теми. Вивчення політичної організації ранньосередньовічних товариств, в тому числі франкського, відноситься до традиційних тем західної історіографії. Як вказує А.І. Сидоров, вже в XIX в. ця проблематика виявилася в центрі уваги дослідників, які належали до різних наукових шкіл - політичної, історико-правовий, історико-економічної, ерудітской, синтетичної та ін. Сидоров А.І. Організація влади у Франкської королівстві в VIII-IX ст. // Середні століття. Вип. 64. М., 2003. С. 3-5. (Г. Вайтц, Г. Бруннер, Р. Шредер, Фюстель де Куланж). У XX ст. за кордоном з'являються роботи спрямовані на вивчення окремих політичних інститутів, особливо королівської влади (П.Е. Шрамм, К.Ф. Вернер, Ф.Л. Гансхоф, Й. Флекенштайн, В. Кінаст, Д. Хегерманн) Там же. С. 5-6 .. Таким чином, як зазначає Сидоров А.І., в західній історіографії інституційна історія вивчена досить грунтовно Гуревич А.Я. Жак Ле Гофф і «Нова історична наука» у Франції // Ле Гофф Ж. Цивілізація середньовічного Заходу. М., 1992. С. 352 .. У вітчизняній історіографії проблеми політичної історії розроблялися неактивно. Політична організація ранньосередньовічного суспільства розглядалася, як правило, в плані вивчення загальних тенденцій соціального розвитку. Такий підхід знайшов відображення в працях Д.М. Петрушевского, А.Р. Корсунського, Н.Ф. Колесницкий, Л.І. Неусихіна, Ю.Л. Безсмертного.

У вітчизняній медієвістики не склалося єдиної думки про сутність управлінських інститутів у германців періоду раннього середньовіччя.Під впливом формаційного підходу переважала і переважає досі «зарядженість» дослідників на вивчення генезису феодальних відносин, в тому числі і в політичній сфері Васютін С.А. Еволюція верховної влади і ідеальна модель ранньої державності в дохристиянської Скандинавії // Історія і соціологія держави. Новосибірськ: НГУ, 2003 (Серія «Праці гуманітарного факультету»). С. 55 .. Так, Корсунський А.Р. Гюнтер Р. В. роботі «Занепад і загибель Західної Римської імперії і виникнення німецьких королівств», використовуючи величезний фактичний матеріал, простежують історію зародження і становлення варварських королівств на основі знищення рабовласницької системи, родового ладу і генезису феодальних відносин. Велике значення в становленні апарату управління у варварів, вони відводять наступності з пізньоантичного політичними інститутами. Дана робота обмежена хронологічними рамками (III-VI ст.) І не зачіпає владні структури германців, що склалися до I століття, тим самим не дає повне уявлення про трансформації управління.

Залучена нами робота Петрушевского Д.М. «Нариси з історії англійського держави і суспільства в середні століття» дає характеристику англосаксонської державності (від германців і до норманів). Значна роль в становленні інституту королівської влади відводиться факторам: родовому, військового та економічного.

Ряд робіт, такі як, «Карл Великий» Д. Хегерманна, «Карл Великий» А.П. Левандовського, «Цивілізація середньовічного Заходу» Ле Гоффа, «Організація влади у Франкської королівстві в VIII-IX ст.» А.П. Сидорова та ін., Відзначають вплив системи чинників (родовий, військовий і територіально-економічний, фактор християнізації, законодавче оформлення і т.д.) на становлення і зміцнення влади короля.

Особливу увагу сакралізації влади присвячені роботи «Королі-чудотворці» М. Блока, «Меч і ліра» Е.А. Мельникової. Тут автори розглядають широко поширені елементи, атрибути королівської влади в ранньому середньовіччі і їх вплив на стан, сприйняття короля в суспільстві.

Спеціальної роботою по системі управління в Британії, є стаття «До проблеми формування органів публічної влади у англосаксів в VI-IX ст .: Королівський рада» А.Г. Глібова. У ній автор розглядає дії уітенгамота, як органу розділяє деякі повноваження з королем, або обмежує наростаючі, час від часу, авторитарні тенденції в Англосаксонських королівствах.

Відповідно до поставлених цілей і завдань структура даної дипломної роботи включає в себе: вступ, де позначені актуальність роботи, мета і завдання дослідження, позначені хронологічні рамки, методологічна база, методи і принципи роботи. Дана характеристика джерел і літератури. Перша глава присвячена управлінській структурі у германців; становленню Меровингов і їх політиці щодо зміцнення королівської влади, і краху династії, пов'язаному з піднесенням майордомов. Другий розділ присвячено королівської влади у франків (при Каролингах) і у англосаксів, їх порівнянні для виявлення загальних і особливих моментів у структурі та еволюції влади. Третя глава містить матеріал про сакральному сприйнятті королівської влади у франків, відбитий в джерелах. Так само проведено аналіз загальних і особливих елементів сакралізації королівської влади у франків і англосаксів. Висновок підводить підсумки дослідження. Крім того, структура включає в себе список використовуваних в роботі джерел і літератури.

1. КОРОЛЕВСЬКА ВЛАДА І СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ У ранньому ДЕРЖАВІ ФРАНКІВ

1.1 Становлення королівської влади у германців

Перш ніж почати розгляд структури управлінського апарату і його еволюції у франкському суспільстві необхідно звернутися до того періоду, коли у даного суспільства відбувався перехід від племінних, вождескіх, тобто додержавні структур до єдиних політичних утворень і раннім державам. Плем'я або племінний союз представляли собою самоврядну догосударственную спільність. Основним джерелом не тільки з історії німців в цілому (розселення на територіях, зовнішній вигляд, традиції і обряди), але за існуючою у них управлінській структурі є «Німеччина» Тацита.

В даному параграфі дипломної роботи ми постараємося розглянути структуру управління у германців. Необхідно почати з вершини управлінської структури. У германців уже до I в. н. е. склалися досить складні інститути управління з численними виконавцями владних повноважень.

Ось що знаходимо в тексті: «Царів вони вибирають з найбільш знатних, вождів - з найбільш доблесних. Але і царі не володіють у них безмежним і неподільним могутністю, і вожді правлять над ними, швидше за захоплюючи прикладом і викликаючи їх захоплення, якщо вони рішучі, якщо видаються достоїнствами, якщо б'ються завжди попереду, ніж наділені справжньою владою »Тацит П. Німеччина, VII // Сайт «Історичний факультет МДУ ім. Ломоносова ». http://www.hist.msu.ru/ 20.04.2014. Тацит підкреслює виборний характер влади племінних керівників - «королів» / «царьків» (reges) і воєначальників (duces). Перші обиралися «по знатності», другі - «по доблесті» Там же. , Але при цьому віддавалася перевага «знатним родинам» (тут «знатність» мала на увазі приналежність до роду германців традиційно пов'язаного з управлінням), що в перспективі вело до утвердження принципу спадковості. Показово, що Тацит розрізняє військових вождів і тих, кого в не зовсім вірному перекладі прийнято називати «королями». Швидше за все, він хотів цим підкреслити, що функції військових вождів і цивільних правителів відрізнялися. «Королі» (rex, princeps) могли виступати тільки ораторами, їхня думка була зовсім не обов'язковим при вирішенні питань, що обговорюються, «король» змушений був переконувати, а не «наказувати». Там же. XI Будь-яких інших відомостей про ту роль, яку грали «королі» Тацит не приводить.

Що стосується вождів, то найімовірніше, вони є різними (мова йде про ранжирування - глава одного загону або всього племені) воєначальниками. Особливими правами користувалися військові вожді - конунги. Вожді спиралися на особисто відданих дружинників. У воєнний час вони могли розпоряджатися життям і смертю одноплемінників. Вождям вручалися дарунки, данина. Ці ресурси у відповідність з традиціями «престижної економіки» пропивалися, проїдалися на бенкетах, дарувалися. Там же. XIII Вождь розмінював свій авторитет і престиж на власні ресурси. Успішність і щедрість - дві якості, без яких важко уявити персону німецького конунга.

Далі автор зазначає: «... ні карати смертю, ні накладати кайдани, ні навіть піддавати бичуванню не дозволено нікому, крім жерців, та й вони роблять це як би не в покарання і не за розпорядженням вождя, а нібито за велінням бога» Там же. XIII. Тут ми зустрічаємо «відділення» ще однієї гілки влади - релігійної. І верховна влада тут належить жерцеві, який не підкоряється нікому крім Бога (або Богів). В силу рітуалізаціі найбільш важливих процедур жриці грали найважливішу роль у виконанні судових рішень, особливо пов'язаних з тілесними покараннями і стратами. Жерцям належить і організаційно-наглядових роль в народних зборах. «Жерці велять їм дотримуватися тиші, розташовуючи при цьому правом карати непокірних». Там же. XI Треба також врахувати, що племінне збори було не в останню чергу зборами, де виконувалися культові дії.

У Тацита зустрічаємо уривок, який повідомляє про обов'язкове взаємодії влади всередині племені. Йдеться про священних тварин використовуваних в ритуальних процедурах «... їх супроводжують жрець з царем або вождем племені і спостерігають за їх реготом і пирханням ...» Там же. X. Тут мова йде про таку стороні, як рішення внутріплеменних питань шляхом пояснення деяких знамень, або ворожінь в присутності всіх.

У розділі 11 Тацит оповідає про раду старійшин і народних зборах, розмежовуючи їх функції. «Про справи, менш важливих, радяться їх старійшини, про більш значних - все; втім, старійшини заздалегідь обговорюють і такі справи, рішення яких належить тільки народу »Там же. XI. Таким чином, бачимо, що, всі рішення приймаються спільно всім плем'ям, а не будь-яким головою. Крім того, до старших належить судова влада на місцях - «обирають старійшин, які відправляють правосуддя в округах і селищах» Там же. XII. Лише питання виносяться на загальне рішення, спочатку обговорюються радою старійшин. Але тут можна припустити: по-перше, рада старійшин може коригувати набір питань (і порядок їх розгляду) на загальному зборам; по-друге, обговорюючи кожне питання, пропонувати кілька варіантів вирішення по кожній проблемі; по-третє, вже на загальних зборах координує хід обговорення виходячи з власних інтересів або уявлень, спираючись на традиційне шанування старших «вислуховуються цар і старійшини в залежності від їх віку, в залежності від знатності, в залежності від бойової слави, в залежності від красномовства, більше впливаючи переконанням, ніж маючи владу наказувати »Там же. XI.

«Якщо не відбувається чогось випадкового і раптового, вони збираються в певні дні, або коли місяць тільки що народилась, або в повний місяць, бо вважають цю пору найбільш сприяла початку розгляду справ» Там же. XI. Тут мова йде про певну регулярності зборів. Однак, далі Тацит вказує на їх неорганізованість, але підпорядкування наказом присутнім на зборах. З їх «свободи виникає істотна перешкода, яка полягає в тому, що вони сходяться не всі разом і не так, як ті, хто кориться наказом, і з-за повільності, з якою вони прибувають, марно витрачається день, інший, а часом і третій . Коли натовп вважатиме, що пора починати, вони розсідаються збройними »Там же. XI. Існує порядок проведення самих зборів. Як уже згадувалося раніше спочатку жрець закликає всіх до тиші. Після того як всі замовкають виступає цар і старійшини по старшинству, користуючись при цьому не владою, а повагою в суспільстві і красномовством. «Жерці велять їм дотримуватися тиші, розташовуючи при цьому правом карати непокірних. Потім вислуховуються цар і старійшини в залежності від їх віку, в залежності від знатності, в залежності від бойової слави, в залежності від красномовства, більше впливаючи переконанням, ніж маючи владу наказувати »Там же. XI. При вирішенні питань тут відбувається голосування шляхом схвалення будь-якого пропозиції силою вигуків. «Якщо їх пропозиції не зустрічають співчуття, учасники зборів шумно їх відкидають; якщо, навпаки, подобаються, - розгойдують підняті вгору Фрам: адже віддати похвалу зброєю, на їх погляд, - найпочесніший вид схвалення »Там же. XI.

Які питання вирішуються на народних зборах. Це перш за все військовий трибунал. «На такому народних зборах можна також висунути обвинувачення і вимагати засудження на смертну кару. Суворість покарання визначається тяжкістю злочину: зрадників і перебіжчиків вони вішають на деревах, трусів і схибив в бою, а також збезчестити своє тіло - топлять в грязі і болоті, закидаючи поверх хмизом »Там же. XII. При цьому показовість таких процесів носить повчальний характер.

Крім того, на зборах вирішуються організаційні питання. Відбувається обрання старійшин, а значить визначення судової влади в округах. «На тих же зборах також обирають старійшин, які відправляють правосуддя в округах і селищах; кожному з них дається охорона чисельністю в сто чоловік з простого народу - одночасно і складається при них рада, і сила, на яку вони спираються »Там же. XII. У ролі такої «охорони», швидше за все, виступали окружні зборів, тобто добре відомі за пізнішими джерелами німецькі «сотні» (malus).

Ще однією функцією народних зборів є зведення юних одноплемінників в розряд воїнів, шляхом публічного вручення зброї і тільки після того, як громада визнає його гідним для цього: «... ніхто не наважується, наперекір звичаєм, носити зброю, поки не буде визнаний общиною дозрілим для цього . Тоді тут же в народних зборах хто-небудь із старійшин, або батько, або родичі вручають юнакові щит і Фрам ». Там же. XIII

Крім того, Тацит виділяє ще й дружину, яку можна розглядати не як політичний, але як силовий інститут.Вже Тацит описано розшарування всередині дружини. «На розсуд того, кому вона підпорядковується, встановлюються відмінності в положенні; і якщо дружинники наполегливо змагаються між собою, домагаючись переважного благовоління вождя, то вожді прагнучи, щоб їх дружина була найчисельнішою і самої отважною »Там же. XIII. Тут ми спостерігаємо прагнення військових вождів посилити і зміцнити власне становище і владу шляхом розширення і збільшення дружини. Крім того, по засвідченню Тацита, вже в I столітті дружина «правителя» служить підтримкою престижу на міждержавному рівні і забезпечує мирні відносини з сусідами. «Чия дружина виділяється чисельністю і доблестю, тому це приносить популярність, і він прославляється не тільки у себе в племені, а й у сусідніх народів; його домагаються, направляючи до нього посольства і обсипаючи дарами, і чутка про нього найчастіше сама по собі запобігає війни »Там же. XIII.

І саме дружина, за свідченням Тацита, обговорює найважливіші питання на бенкетах. Тобто ні король, ні вожді не радяться з народом або з старшими, а в невимушеній обстановці на бенкеті відбувається обговорення найбільш важливих питань серед присутніх. «Здебільшого на бенкетах вони тлумачать і про примирення ворогуючих між собою, про укладення шлюбів, про висунення вождів, нарешті про світ і про війну, вважаючи, що ні в який інший час душа не буває настільки ж розташована до відвертості і ніколи так не запалюється для помислів про великого ... на наступний день відновлюється обговорення тих самих питань, і то, що вони в два прийоми займаються ними, спочиває на розумному підставі: вони обговорюють їх, коли не здатні до удавання, і приймають рішення, коли ніщо не перешкоджає їх розсудливості » ам же. XXII.

Таким чином, у германців часів Тацита (I ст. Н. Е.) Ми знаходимо певну догосударственную модель управління. У цій системі влади багато учасників, але не один з них ще не монополізував владу і не підкорив собі інших учасників управління. Старійшини, королі, жерці, військові вожді виглядають як досить незалежні одна від одної. У цій системі влади «управлінці» чітко ділилися за функціями, і навіть в тих випадках, де компетенція їх перетиналася, існувала склалася в традиційних суспільствах процедура прийняття рішень, в тому числі і за допомогою ворожіння.

Уже в III-IV ст. спостерігається певні зміни в системі влади у германців. Високий рівень племінної інтеграції сприяв формуванню більш централізованої системи управління. Це призведе до становлення в період Великого переселення народів вождескіх структур, в яких лідер союзу племен об'єднує цивільні, військові та верховні ритуально-сакральні функції, а його клан закріплює за собою монопольне право на управлінні. Можна припустити, що коріння цього криються у взаємодії германців з Римською імперією, а саме у вербуванні імператорами Рима на службу німецьких вождів. Згодом з простих найманців і їхніх вождів формується елітне військо. Як пишуть Корсунський і Гюнтер «з правління імператора Костянтина представники німецької знаті стали займати вищі військові пости» Корсунський А.Р. Гюнтер Р. Занепад і загибель Західної Римської імперії і виникнення німецьких королівств. М., 1984. С. 135 .. При імператорі Юліані отримали велике значення воєначальники франкського походження, іноді досягали посади консула. На підтвердження цього у Аммиана Марцелліна знаходимо імена командирів римських військ: Невітта, Дагелайф, Арінтеус, Меробауд, Ріхомер, бауту і Арбогаст Марцеллин А. Діяння I, 5, 8, 10, 16, 17; XXXV, 4, 5; XXXVI, 1, 4 // Сайт «Військово - історичний форум». http://www.xlegio.ru/ 25.03.2014.

У III столітті у племен продовжувало існувати народні збори і, звичайно, питання війни і миру, переселення на нові землі, навіть обрання конунгів знаходилися в його компетенції. Безсумнівно, тон в народних зборах задавав військовий нобілітету, що спирався на свої дружини.

Армія була джерелом влади і джерелом узурпації влади. «Узурпація виходить від будь-якої частини війська. Амміан підкреслює особливості процедури їх проголошення. Вони полягають в обмеженості військових контингентів, які беруть участь у проголошенні короля »Рубцова М.В. Амміан Марцеллін про узурпацію як політичному дії // Матеріали конференції антиковедов СПбДУ. СПб., 2001. С. 30 ..

Родинні стосунки у франкському, саксонському і інших суспільствах знаходилися в стадії деформації, але не були зруйновані остаточно. Цьому процесу заважали розвиватися постійні міграції і конфлікти з сусідами, а серйозно його загальмувало гуннское навала.

У владних структурах франкського союзу (втім, як алламанского і вестготского) чітко простежується ієрархія «рекс». Призвідники походу на Аргенторат рекси Хнодомарій і Серапіон перевершували своєю владою інших Рекс. Влада рекс стає спадковою, переходячи від батьків до синів; непоодинокі випадки спільного правління братів. Так буде і у франків, з перспективою створення власної династії: процес становлення королівської влади (Stammeskoenigtum) стає незворотнім.

Таким чином, ми можемо говорити, що у німців часів Тацита (I ст. Н.е.) існувала певна додержавної модель управління. У ній багато учасників, але не один з них ще не монополізував владу і не підкорив собі інших учасників управління. Старійшини, королі, жерці, військові вожді виглядають як досить незалежні одна від одної. У цій системі влади «управлінці», функції яких чітко ділилися, і навіть в тих випадках, де компетенція їх перетиналася, існувала склалася в традиційних суспільствах процедура прийняття рішень, в тому числі і за допомогою ворожіння.

Уже в III-IV ст. спостерігається певні зміни в системі влади у германців. Високий рівень племінної інтеграції сприяв формуванню більш централізованої системи управління. Це призведе до становлення в період Великого переселення народів (можна розглядати як перехідний етап до становлення династії Меровінгів) вождескіх структур, в яких лідер союзу племен об'єднує цивільні, військові та верховні ритуально-сакральні функції, а його клан закріплює за собою монопольне право на управління. Влада поступово стає спадковою, переходячи від батьків до синів; непоодинокі випадки спільного правління братів. Так буде і у франків, англів, саксів з перспективою створення власної династії. Процес становлення королівської влади стає незворотнім.

1.2 Король і його адміністрація в державі Меровінгів

У вітчизняній і зарубіжній медієвістики склалося стійке уявлення про спадкоємний характер політичних інститутів меровингского періоду з пізньоантичного політичними інститутами. Однак, як писав Жак Ле Гофф «незважаючи на прагнення скористатися римським політичним і адміністративним спадщиною, франки так і не перейнялися державним духом» Ле Гофф Ж. Цивілізація середньовічного Заходу. М., 1992. С.48 .. А їх королівська влада визнається суто німецьким явищем. Подібної точки зору дотримувалися Р. Бухнер, Ф. Лот, Г. Фурньє, Б. Ф. Поршнєв та А. І. Неусихін і т.д.

У цьому параграфі ми постараємося розглянути розвиток королівської влади (в її звичному розумінні) і адміністративних органів в державі Меровінгів. Найважливішим джерелами по даному періоду є «Історія франків» Григорія Турського і «Хроніка» Фредегара (Псевдофредегара). У «Хроніці» названі перші правителі франків, за якими вони отримали своє найменування, і, які так само по доданню були прабатьками першої у франків династії - Меровинги.

Тепер звернемося безпосередньо до існування королівської влади. Григорій Турський використовує роботу «Історія» Сульпиция Олександра і не дістався до нас працю Рената Фрігеріда. Проводячи аналіз даних вищезгаданих авторів, Григорій Турський намагається показати існування єдиної королівської влади при наявності численних царьків і вождів у франків і, можливо визначити ім'я першого в династії Меровінгів. Але Турський критично зауважує, що ні Сульпиций Олександр, ні Фрігерід Не будете звертати уваги до кінця понять «король», «вождь», «царьок».

Звернімося до тексту. Григорій Турський пише: «багато хто не знає, хто був першим королем у франків. Хоча про них багато розповідається в історії Сульпиция Олександра, однак, він зовсім не називає першого їх короля, він говорить, що у них були вожді »Григорій Турський. Історія франків. М., 1987. С. 36 .. Однак, автор не уточнює які обов'язки були на них покладені, чи були вони главами франків у військовий і в мирний період. Далі описуючи захоплення франками німецьких земель Григорій Турський помічає у Сульпиция «франки в той час коли їх королями були Генобавт, Маркомер і Суннон, кинулися до Німеччини ...» Там же. С. 37.. Таким чином, ми бачимо наявність у франків трьох королів, які виконують функцію військових вождів. Чи не ясним залишається наступне: по-перше, чому франками керують одночасно три короля; по-друге, будь франків тут мають на увазі - салических або рипуарских; по-третє, чи точно тут вживається термін король або слід говорити про вождів. Але далі зустрічаємо епізод взаємодії імператора Валентіана з вищеозначених королями. Тут автор називає їх царственими особами. «Через кілька днів Валентиніан, швидко закінчивши переговори з царственими особами франків - Маркомером і Сунноном» Там же. С. 37 .. Це можна розглядати двояко: або Маркомер і Суннон були нащадками «королівського роду», або йде навмисне звеличення їх через «тяжкого становища імператора Валентіана». Там же. С. 37. Григорій Турський так само зауважує: «коли Сульпиций називає їх царственими особами, ми не знаємо, чи були вони королями або вони були замість королів» Там же. С. 37 .. Тут дуже цікавою є остання фраза «або вони були замість королів». Бачимо, що Григорій, будучи єпископом прийшли з Риму, зіставляє королівську, царську владу з тієї, що була в Римі. Допускає заміщення королівської влади, хоча не вказує ким саме (в соціальному плані) могло здійснюватися подібне заміщення.

Цікавий факт існування у франків єдиної влади короля. «Сульпиций не говорить про вождів і царьків, а ясно вказує, що у франків був король, не згадуючи, однак, його імені». Там же. С. 38. Цей фрагмент необхідно розглядати як спробу визначити першого з роду Меровінгів і знайти відправну точку початку правління династії в часі. У той же час важливо підкреслити, що клановий характер влади зберігався на всьому протязі правління Меровінгів і формально титул короля носили більшість чоловічих нащадків династії.

З розповіді Григорія Турського можна зробити висновок, що меровингского династія з'явилася в IV столітті. Він згадує три імені з роду Меровінгів: Рахімер, його син Теодомер (Теодомер, король франків, син Рахімера і мати його Асціла) Там же. С. 39. і Хлогіон. Там же. С. 36-39. Фредегар вибудовує ланцюжок далі - у своїй «Хроніці» називає Хлогіона сином Теодомера. Хроніка Фредегара // Хроніки довговолосих королів. СПб., 2004. С. 32-33. А в «Книзі історії франків» (VIII ст.) Невідомого автора автор називає Фарамондо, нібито стояв на чолі Меровінгської династії. Григорій Турський. Історія франків, Примітки. М., 1987. С. 363. Тут явно простежується наступність королів не просто з одного роду, а по найближчій кровної лінії.

У деяких випадках ми можемо спостерігати узурпацію влади, тобто відхід від виборної системи королів. Підтвердженням тому служить епізод про битву з Атіллою (451 м) в якому брали участь Аецій - римський полководець, король готовий Теодор зі своїм сином Торісмондом і багато інших, і події трапилися після битви. «Пал король готовий Теодор ... Аецій сказав Торісмонду:« скоріше повертайся в свою країну, щоб через підступи брата ти не позбувся батьківського королівства. Почувши це, Торісмонд швидко відправився в шлях, щоб своїм приїздом випередити брата і раніше його захопити трон батька. Подібної ж хитрістю Аецій видалив короля франків »Григорій Турський. Історія франків. М., 1987. С.34 .. Таким чином, ми явно бачимо, що в даному уривку мова йде про узурпацію влади, хоча можна припустити, що прагнення скоріше повернутися у володіння батька пов'язано з прагненням отримати підтримку з боку тих, хто бере участь в виборі короля раніше іншого претендента. Іншою стороною королівської влади є її нестійке становище. У будь-який момент короля могли змістити. Так вийшло при Хильдерик (457-485 р.р.). «Тоді королем франків був Хлогіон ... кажуть, що з цього ж роду походив і король Меровей, у якого був син Хильдерик» Там же. С. 39.. Знову спостерігаємо наступність королівської влади - від батька до сина.

«Коли Хильдерик був королем над франками, він відрізнявся надмірною розбещеністю ... це викликало лють франків, і вони позбавили його королівської влади» Там же.С. 41 .. При цьому Турський не уточнює чи брав участь в цьому весь народ, або цим займався будь-якої спеціальний орган. Далі «прогнавши Хильдерика, одностайно визнали своїм королем Егідія, магістра армії, посланого в Галію Римською імперією» Там же. С. 41 .. Тут важливі два моменти: по-перше, обраний король не належав франкського знатного роду, а був чужинцями; по-друге, знову не уточнюється хто саме брав участь у його обрання (народні збори, рада старійшин або будь-якої іншої орган).

Однак, через деякий час, Хильдерик буде повернутий на престол. «Його знову бажають франки і самі навіть просять, повернутися з Тюрінгії додому, де він був відновлений в королівської влади.» Там же. С. 41 .. Значить франки знову зміщують свого короля і повертають «старого».

А потім починається якісно новий етап в існуванні королівської влади у франків. Це пов'язують з правлінням Хлодвіга (481-511 р.р.). «Помер король Хильдерик, і замість нього став правити його син Хлодвіг» Там же. С. 47 .. І знову ми спостерігаємо перехід влади від батька до сина. Але тут необхідно відзначити, що це все-таки носило не спадковий принцип, а виборний, тому що далі по тексту знаходимо зауваження автора «і там по округах і областях обрали собі довговолосих королів зі своїх перших, так би мовити, більш знатних родів» Там же. С. 39 .. Хоча вже явно простежується першість одного роду. Але це в одному племені франків. Не існувало ще єдиної держави або тандему, тому що автор пише про війну проти римського короля Сиагрія і називає ім'я ще одного франкського короля, уточнюючи родинні узи між франкскими королями. «Хлодвіг разом зі своїм родичем Рагнахара, у якого теж було королівство» Там же. С. 47 .. Однак, не ясно чи були вони кровними родичами або перебували в родинних стосунках «по шлюбу».