Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку статистики. її роль. Статистика Казахстану

Скачати 12.62 Kb.
Дата конвертації 24.10.2018
Розмір 12.62 Kb.
Тип реферат

Статистика, як будь-яка інша наука, виникла з практичних потреб людей. Ще в стародавньому світі необхідність збору податків, несення військової служби і для інших суспільних цілей виникла потреба обліку населення, його розміщення, роду занять.
У середні століття з розвитком феодалізму облік поширився на майно, земельні угіддя і т.д. У великих господарствах організовується навіть внутрішньогосподарський облік.
Всі ці та інші форми обліку і аналізу носили чисто практичний характер. Однак нерідко проводилися епізодично, на примітивному рівні.
Виникнення і розвиток капіталізму вимагало великої та достовірної інформації про стан виробництва, джерелах сировини, ринках праці і збуту продукції і т.п.
Розвиток внутрішньої та міжнародної торгівлі розширили різноманітність інформації, включаючи інформацію про іноземних державах. Починаючи з XVI ст. в Італії, Голландії та ін. країнах складаються і видаються збірники про різні країни: про політичний устрій, населення, промисловості, сільському господарстві, торгівлі, шляхах сполучення. Накопичується досвід в зборі, систематизації та обробці первинних статистичних матеріалів. З'являється потреба в їх аналізі для виявлення закономірностей суспільного розвитку.
Однак розглядаючи різноманітні випадки накопичення і узагальнення відомостей в минулі століття необхідно пам'ятати, що смисловий зміст статистичної роботи теж змінювалося. Так, наприклад, в сучасній статистиці розглядаються тільки відомості, що мають кількісні вирази. До статистиці не відносять відомості про те, чи є дана держава монархією чи республікою, яка мова в ній прийнятий як державний і т.п. Але до статистики відносяться кількісні дані про чисельність жителів, що користуються тією чи іншою мовою в якості розмовної.
Спільною рисою відомостей, що становлять статистику, служить те, що вони завжди відносяться не до одного одиничного (індивідуальним) явищу, а охоплюють пов'язаними характеристиками цілу групу таких подій (елементів). Зникнення одного з елементів цієї групи (як кажуть, сукупності) не знищує її як таку. Так, населення міста залишається як таким і після того, як один житель його помер або переїхав в іншу місцевість.
Разом з тим якісно відмінне від інших явище буде враховуватися статистикою і в тому випадку, якщо представлено одним елементом. Наприклад, автобудування як галузь економіки було об'єктом статистики і тоді, коли воно було в колишньому СРСР представлено єдиним заводом АМО (теперішній АТ ЗІЛ): в галузі могли з'являтися і з'являлися надалі інші заводи.
В даний час термін "статистика" має кілька взаємопов'язаних значень. По-перше статистикою називають сукупність фактів про тій чи іншій стороні (від латинського "статус" - держава) .Наприклад: "Народне господарство РБ або РФ в ... г", "Основні показники роботи народного господарства Республіки Білорусь за ...". По-друге, статистика розуміється в широкому сенсі як наука, що вивчає всі масові явища, до якої-б області вони не ставилися. По-третє, статистикою називають сам процес збору численних (масових) і різноманітних даних, їх обробку та аналіз, а людей, які цим займаються, називають статистиками. По-четверте, термін "статистика" розуміється у вузькому сенсі як деякий параметр (результат), отриманий з спостережень в якій-небудь області явищ.
Зародження статистики як науки прийнято відносити до другої половини XVII ст.
Вперше в працях представників так званої "школи політичних арифметиков" У. Петті (1623-1687) і Д. Граціта (1610-1674) була зроблена спроба досвіду обґрунтування закономірностей суспільного життя шляхом узагальнення і аналізу статистичних даних.
У XVII столітті статистика розвивалася як наука про "государствоведении", яке набуло особливого поширення в Німеччині.
При цьому враховувалися будь заслуговують на увагу відомості про окремих державах і їх економічної потужності. Форма викладу відомостей все ще була переважно словесно-текстове (Достовірних числових даних було тоді ще дуже мало). Перше вживання терміна "статистика" (1749) приписується німецькому професору політичних наук Г. Готфрід Ахенвалль.
Особливо плідний розвиток статистичної науки припадає на XIX століття.
Текстовий опис поступово витісняється числовим, обґрунтовується ідея статистичної закономірності. Тим самим статистика набуває важливого значення в науковому пізнанні навколишнього світу. Якщо до середини XIX ст. панувало визнання статистики, як самостійної суспільної науки, то до кінця XIX в. загальновизнаним стає точка зору, що методи статистики прийнятні і в інших галузях знань.
Серед вчених, чий внесок в статистичну теорію є досить значним,
слід в першу чергу назвати бельгійського статистика А. Кетле (1796-1874).
Помітний внесок у статистичну науку зробили видатні російські статистики Д.П. Журавський (1810-1856), Ю.Е. Янсон (1835-1893), А.А. Чупров (1842-1908) і ін.
ХХ століття виділяється розробкою методів математичної статистики і впровадженням їх у практику наукової роботи в різноманітних галузях пізнання. Поширилися погляди на статистику, як на "універсальну" науку, що вивчає однаково як явища суспільного життя, так і явища природи.
Тут необхідно мати на увазі наступне. Явища природи відрізняються більш суворої повторюваністю і щодо їх можливі точні методи пізнання. Явища суспільного життя характеризуються неповторністю від випадку до випадку в однаковому вигляді і тому до них потрібні особливі і менш точні статистичні методи вивчення.
Тому на спеціальній нараді за статистикою з 1954 р в СРСР була визначена статистика як самостійна громадська наука і зазначено, що деякі її методи корисні і при вивченні явищ природи.
В даний час статистика практично у всіх країнах досягла великих успіхів в зборі, обробці, аналізі та публікації матеріалів.

Статистика Казахстану своїм корінням сягає в далеке минуле. Є історичні підтвердження статистичними відомостями про перший Казахському державі - Казахське ханство: на початку його утворення (1459 рік) в долинах річок Шу і Талас (на території нинішньої Жамбилська області) чисельність населення становила 200 тис. Осіб, а до кінця XV - століття досягла 1 мільйона. Однак, зародження на території сучасного Казахстану більш - менш регулярної і централізованої статистичної діяльності відноситься до другої половини XVIII століття, т. Е. До періоду входження Казахстану до складу Російської імперії. Перша загальний перепис населення на його території, як і у всій царській Росії, була проведена за станом на 9 лютого (28 січня) 1897 року.

Першим офіційним державним статистичним органом, утвореним на території Казахстану, є Туркестанський губернський статкомітет (дата утворення 22 січня 1868 роки) і підвідомчі йому статбюро в Сир- Дарьинской і Семиреченской областях. В середині 70-х років XIX століття організувався Уральський обласної статкомітет, в 1877 році - Семипалатинський і Акмолинский (в м.Києві) і в 1895 році - Тургайский обласні статкомітеті. Однак, до 1920 року в Казахстані не було єдиного статистичного органу, що об'єднує зазначені та інші місцеві статистичні служби.

З утворенням (26 серпня 1920 року) Казахської Автономної Соціалістичної Республіки в складі РРФСР, Уряд Казахської АРСР своєю постановою від 8 листопада 1920 року затвердив «Положення про державну статистику в Казахської АРСР» і утворило Статистичне управління АРСР. Таким чином, датою утворення єдиних централізованих статистичних органів Казахстану прийнято вважати 8 листопада 1920 року.

Етапи розвитку статистики Казахстану

За останні п'ятнадцять років Агентство Республіки Казахстан по статистиці умовно пройшло наступні фази розвитку:

1) формування Агентства як Національного органу, що створює основний методологічний ноу-хау, впровадження стандарту системи національних рахунків (СНР 93) - 1992-1996 роки.

2) освоєння методології складання інтегрованих рахунків і таблиць СНС; запуск систематичного використання міжнародно-узгоджених статистичних классіфікторов; початок створення статистичних регістрів; введення статистичних методів виробництва інформації по малим підприємствам; введення нових технологій інформації та зв'язку - 1996-1998 роки.

3) фактичне впровадження міжнародних класифікацій у всіх областях статистичного виробництва; успішне проведення першої казахстанської перепису населення 1999 року і розвиток демографічної соціальної статистики; впровадження прогресивних методів масової обробки даних, отримання технічної допомоги в рамках міжнародного співробітництва 1995-2005 роки.

4) реалізація Програми вдосконалення державної статистики, включаючи перегляд методологій і класифікацій, адаптації та розвитку міжнародних стандартів, початок впровадження системи метаданих та інтегрованих класифікацій - 2006-2008 роки;

5) модернізація процесів обробки даних, перегляд системи збору даних, впровадження сучасних технологій в області обробки даних (сховище даних, електронна статистична звітність і ін.), Активні інвестиції в розвиток персоналу і розширення міжнародного співробітництва - з 2008 року.

Основні історичні віхи казахстанської статистики

Дата

події

1897р.

Перша загальний перепис населення.

8 листопада 1920р.

Радою Народних Комісарів Киргизької (Казахської) АРСР затверджено «Положення про державну статистику в Киргизькій (Казахської) АРСР». Утворено статистичне управління Казахської АРСР.

1948р.

Утворено Статистичне управління при Раді Міністрів Казахської РСР.

1960р.

Статистичне управління при Раді Міністрів Казахської РСР перетворено в Центральне статистичне управління при Раді Міністрів Казахської РСР (ЦСУ Казахської РСР).

19 серпня 1987 р.

ЦСУ Казахської РСР перетворено в Державний Комітет за статистикою Казахської РСР (Держкомстат Казахської РСР).

1 березня 1991р.

Держкомстат Казахської РСР у Державний Комітет по статистики та аналізу Республіки Казахстан.

1991р.

Створена спеціальна державна служба реєстрації цін, що здійснює регулярний нагляд за рівнем і динамікою цін (тарифів) у всіх секторах економіки.

Січень 1992р.

На VII Сесії Верховної Ради Республіки Казахстан прийнятий Закон Республіки Казахстан «Про державну статистику в Республіці Казахстан».

Грудня 1992р.

Прийнята Державна програма по перебудові статистики, первинного та бухгалтерського обліку в 1992-1995 рр., Яка послужила основою для впровадження системи національних рахунків (СНР).

1993р.

Складено перший Платіжний баланс Республіки Казахстан.

Жовтень 1996р.

Прийнята Програма вдосконалення державної статистики в Республіці Казахстан на 1996 - 1998 роки.

7 травня 1997 р.

Прийнято новий Закон Республіки Казахстан «Про державну статистику».

Листопаді 1998р.

Прийнята Програма вдосконалення державної статистики в Республіці Казахстан на 1999 - 2005 роки.

22 січня 1999р.

Відповідно до Указу Президента Республіки Казахстан «Про структуру Уряду Республіки Казахстан» Національне статистичне агентство Республіки Казахстан перетворений в Агентство Республіки Казахстан по статистиці.

25 лютого - 4 березень 1999р.

Проведена Перша національна перепис населення Республіки Казахстан.

25 лютого - 6 березня 2009 р