Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія східних слов'ян плани-завдання до семінарських занять для студентів спеціальності 1 21 03 01 01 «Історія вітчизняна і загальна» Гомель 2006

Скачати 189.39 Kb.
Дата конвертації 19.06.2019
Розмір 189.39 Kb.
Тип реферат

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Заклад освіти

«Гомельський державний університет

імені Франциска Скорини »

А.А. Рубан, В.І. БИШІК, М.П. Савинская

ІСТОРІЯ східних слов'ян

плани-завдання до семінарських занять

для студентів спеціальності

1- 21 03 01 01 «Історія вітчизняна

і загальна »

Гомель 2006

УДК 930.9 (= 16) (075.8)

ББК 63.3 (49 = 41) я73

Р 82

рецензент:

кафедра історії слов'ян і спеціальних історичних дисциплін установи освіти «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини»

Рекомендовані до видання на засіданні науково-методичної ради установи освіти «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини»

Рубан А.А.

Р 82 Історія східних слов'ян [Текст]: [плани-завдання до семінарських занять] / А.А. Рубан, В.І. Бишік, М.П. Савинская; Мін-во обр. РБ, Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини. - Гомель: УО «ГГУ ім. Ф. Скорини », 2006. - 98 с.

Плани-завдання включають навчальну програму курсу «Історія східних слов'ян», тематику практичних занять, список основних джерел і літератури, хронологічну таблицю і адресовані студентам спеціальності 1-21 03 01-01 «Історія вітчизняна і загальна»

УДК 920.9 (= 16) (075.8)

ББК 63.3 (49 = 41) я73

© Колектив авторів, 2006

© УО «ГГУ ім. Ф. Скорини », 2006

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………

4

Навчальна програма курсу ...................................................

6

Тематика семінарських занять .............................................

29

Тема 1. Розстановка соціальних і політичних сил в умовах мирного розвитку революції (лютий-червень 1917 г.) ............... ..

29

Тема 2. Загальнонаціональний криза. Жовтнева революція (липень-жовтень 1917 г.) ...................................................... ..

30

Тема 3. Формування Радянської держави (1917-1918 рр.) ... ..

31

Тема 4. Росія в роки громадянської війни та іноземної інтервенції (1918-1920 рр.) ...................................................... ...

33

Тема 5. Перетворення соціально-економічної структури радянського суспільства на базі соціалістичної доктрини ......... ...

34

Тема 6. Внутрішньополітична життя Радянської держави в 1920-і рр ........................................................................ ..

35

Тема 7. Міжнародне становище і зовнішня політика СРСР в 1920-і рр. ........................................................................

37

Тема 8. Радянська культура в роки НЕПу .............................. ..

38

Тема 9. Суперечливість соціально-економічного розвитку країни в середині 1920-х-1930-і рр. .................................... ...

39

Тема 10. Адміністративно-командна система в СРСР ............ ..

41

Тема 11. Культурна політика Радянської влади в 1930-і рр. ... ...

42

Тема 12. Зовнішня політика СРСР в 1930-і рр. ........................

43

Тема 13. Вступ СРСР у Другу світову війну ............ ..

44

Тема 14. Початок Великої Вітчизняної війни ..................... ..

44

Тема 15. Завершальний етап Великої Вітчизняної війни .......

45

Тема 16. Зовнішня політика СРСР (1946-1953 рр.) .................. ...

47

Тема 17. Суспільно-політичне та культурне життя (1946-1953 рр.) ........................................................................ ..

48

Тема 18. Соціально-економічний розвиток СРСР в 1953-1964 рр. .................................................................................

49

Тема 19. Суспільно-політичне та культурне життя СРСР (1953-1964 рр.) ..................................................................

50

Тема 20. Зовнішня політика СРСР (1953-1964 рр.) .................. ...

51.

Тема 21. Незавершені спроби реформування СРСР. 1965 - 1985 рр. ........................................................................ ...

52

Тема 22. Суспільно-політичне життя СРСР. 1965-1985 рр. .

53

Тема 23. Зовнішня політика СРСР в 1965-1985 рр. .................. ..

54

Тема 24. Внутрішня і зовнішня політика СРСР в 1985-1991 рр. ...

55

Тема 25. Сучасна Росія ..............................................

56

Література ......................................................................

58

Хронологічна таблиця ...................................................

62

ВСТУП

Історія - спеціальність гуманітарного напряму педагогічного профілю, предметною областю якої є система знань про життєдіяльність людського суспільства в його минулому і сьогоденні. Історія східних слов'ян є частиною історії слов'янських народів і всесвітньої історії. Вона займає важливе місце в системі вищої історичної освіти. Даний розділ курсу «Історія східних слов'ян» охоплює історію Росії і України з початку ХХ ст. і до початку XXI ст.

XX століття сформулював своє розуміння суспільного розвитку. Це було надзвичайно насичене час, складний і суперечливий в житті східних слов'ян. Російська революція, тоталітарний сталінський режим, війни, неодноразовий голод знищили мільйони людей. Однак, незважаючи на ці випробування, народи Росії і України не просто виживали, а й споруджували нові міста, заводи, фабрики, електростанції, будували залізні дороги, канали, освоювали космос, побивали світові рекорди. У XX ст. творили видатні письменники, художники, талановиті артисти, здійснювали відкриття вчені, діяли полководці, політичні керівники.

Метою даного розділу курсу «Історія східних слов'ян» є оволодіння студентами систематизованої, узагальненою характеристикою основних явищ і процесів історії Росії та України з початку XX ст. і до сучасного етапу їх історії. Зміни в житті сучасних східнослов'янських держав викликають підвищений інтерес до минулого Росії, змушують переосмислити багато історичні факти, події, процеси, тлумачення яких до останнього часу було часто одностороннім, неповним, тенденційним. Відходять у минуле догми і стереотипи, що панували в радянській історичній науці. На зміну трафаретному опису приходять оригінальні історичні концепції. Виникають суперечки, розгортаються дискусії. В кінці XX століття в науковий обіг вводиться велика кількість що раніше не затребуваних або недоступних для дослідників архівних матеріалів. У ряді робіт вченими піднімаються складні питання індустріальної модернізації Росії, поглиблено вивчається досвід проведення реформ. Простежуються як кількісні (зростання числа робіт), так і якісні зміни (розробка нової системи ідей і уявлень, оновлення методології та понятійного апарату).

Завданням курсу є орієнтування студентів в дискусійних проблемах, в сучасному стані науки, історії Росії.

Вивчення даної дисципліни неможливо без аналізу студентами історичних джерел, що дозволяють глибше проникнути в суть

процесів політичного, соціально-економічного та культурного розвитку східних слов'ян. Отримання міцних знань немислиме без роботи над науковими статтями та монографіями, які присвячені «критичних точках» історії СРСР, Російської Федерації та України. Тільки використання комплексу навчальної та наукової літератури дозволить освоїти курс історії східних слов'ян, побачити їх складний і тернистий шлях, насичений багатьма важливими і цікавими подіями.

Навчальна дисципліна узагальнює результати наукових досліджень з історії Росії та України. Спирається на методологічні положення гуманітарних наук (політології, соціології, філософії, психології, культурології, етнології, етнографії, історії світових релігій, археології). Використовує матеріали і результати наукових досліджень спеціальних історичних дисциплін (джерелознавства, нумізматики, історичної географії, хронології, метрології, антропоніміки, топоніміки та ін.). У розробку проблем історії слов'янських народів внесли свій вагомий внесок вітчизняні та зарубіжні історики.

Плани-завдання включають навчальну програму курсу «Історія східних слов'ян», тематику практичних занять, список основних джерел і літератури, хронологічну таблицю і адресовані студентам спеціальності 1-21 03 01 01 «Історія вітчизняна і загальна»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

ВИМОГИ

ОСВІТНЬОГО СТАНДАРТУ

(керівний документ Республіки Білорусь РД РБ 02100.5.058-98)

ВИЩА ОСВІТА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 1-21 03 01 01

«ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНА І ЗАГАЛЬНА»

Дисципліна "ІСТОРІЯ східних слов'ян"

Етногенез слов'ян та етнокультурні процеси в східному слов'янство. Київська Русь. Землі Русі в період феодальної роздробленості, характер економічних, політичних і культурних процесів. Московське царство в XV - XVI ст. Причини, особливості та наслідки "смутного часу". Затвердження російської державності в XVII ст. Особливості та підсумки внутрішньої і зовнішньої політики Росії в XVIII в. Росія в XIX - початку XX століття: модернізаційні процеси. Українські землі Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій. Формування Радянської держави. Громадянська війна. "Військовий комунізм". Адміністративно-командна система. Велика Вітчизняна війна. Відновлення народного господарства. Незавершені спроби реформування. Громадське і духовний розвиток, характер взаємодії влади і суспільства, причини кризи адміністративно-командної системи. Розпад СРСР, створення СНД. Сучасні Росія і Україна: становлення громадянського суспільства.

ВИМОГИ до знань і вмінь

Спеціаліст повинен:

мати уявлення:

- про основні періодах загальної історії;

- про причинно-наслідкові зв'язки і закономірності всесвітньо-історичного процесу.

знати:

- загальноісторичні дисципліни: вітчизняну історію.

вміти використовувати:

- знання зі спеціальних дисциплін історичного циклу в професійній, науково-дослідної, методичної діяльності;

- сучасні ТСО, включаючи прикладні комп'ютерні програми, у професійній діяльності;

- отримані знання при вирішенні педагогічних, навчально-виховних і науково-методичних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей учнів;

- відбирати й інтерпретувати навчальний матеріал;

- вирішувати питання, пов'язані з обладнанням навчальних кабінетів.

володіти:

- навичками науково-дослідницької роботи в галузі історії.

мати досвід:

- аналізу наукової та навчальної літератури, використання сучасних технологій отримання нових знань, самостійної роботи з літературою;

- постановки завдань і їх формування;

- роботи з історичними джерелами, навички науково-дослідницької діяльності.

C одержаний ДИСЦИПЛІНИ

Т ема 1 РОЗСТАНОВКА СОЦІАЛЬНИХ І ПОЛІТИЧНИХ СИЛ В УМОВАХ МИРНОГО РОЗВИТКУ РЕВОЛЮЦІЇ

(Лютий - червень 1917 г.)

Розвиток революційної ситуації в Росії після Лютневої революції. Створення Тимчасового комітету Державної Думи. М.В. Родзянко. Питання про зречення Миколи II. Крах монархії. Петроградський Рада і наказ №1. Тимчасовий уряд, його внутрішня і зовнішня політика. Виникнення і сутність двовладдя. Його протиріччя. Ідейна та політична боротьба навколо проблеми вибору подальшого суспільного розвитку.

Класові і політичні союзи буржуазії. А.І. Гучков, П.М. Мілюков.

Соціалістичні партії та їх політика. І.Г. Церетелі, В.М. Чернов, Н.С. Чхеїдзе, Ю.О. Мартов, В.І. Ленін, Л.Б. Каменєв, Г. Є. Зінов'єв.

Квітневий криза. Перше коаліційний уряд і його політика. Робоча, селянське і національно-визвольний рух. Перший Всеросійський з'їзд Рад робітничих і солдатських депутатів. Червневий політична криза.

Тема 2 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КРИЗА. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦІЯ (липень-жовтень 1917 г.)

Провал червневого наступу російської армії. А.А. Брусилів. Вихід кадетів зі складу уряду. Нова політична криза. Події 3-6 липня 1917 г. Кінець двовладдя. Створення другого коаліції-ційного уряду і його політика. А.Ф. Керенський.

Зміна тактики більшовиків.

Державна нарада в Москві. Виступ генерала Л.Г. Корнілова.

Загальнонаціональний криза, назрівання соціального вибуху. Більше-візація Рад. Л.Д. Троцький, В.П. Ногін.

Позиції політичних партій в питанні перспектив розвитку революції. Директорія. Всеросійське демократичне нарада. Предпарламент. Третє коаліційний уряд і його політика.

Створення Військово-революційного комітету (ВРК) і його діяч-ність. Збройне повстання в Петрограді. Прихід більшовиків до влади.

II Всеросійський з'їзд Рад. Росія - Республіка Рад. Декрет про мир. Декрет про землю. Формування Ради Народних Комісарів (РНК) і Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету (ВЦВК). Л.Б. Каменєв, Я.М. Свердлов.

Тема 3 ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВИ

(1917-1918 рр.)

Придушення перших спроб повалення Радянської влади. Ультиматум Всеросійського виконавчого комітету союзу залізничників. Перший криза Радянського уряду.

Збройне повстання в Москві. Революція на фронтах. Особливості революційного процесу на місцях. Збройна боротьба в ході встановлення Радянської влади.

Революція і національно-визвольний рух. «Декларація прав народів Росії». Боротьба за владу в національних районах. Проголошення Радянської влади в Україні, Білорусі, Естонії, Литві, Латвії. Визнання Радянським урядом незалежності Фінляндії та Польщі.

Створення нового державного апарату. Вища Рада Народного Господарства (ВРНГ). Становлення органів громадського порядку (суд, ВЧК, Робітничо-Селянська Червона Армія). Н.В. Криленко, Ф.Е. Дзержинський, В.А. Антонов-Овсієнко, П.Є. Дибенко, Н.І. Подвойський.

Початок формування однопартійної системи. Поради і РСДРП (б) в політичній системі. Урядовий блок з лівими есерами.

Скликання і розпуск Установчих зборів. III Всеросійський з'їзд Рад робітничих і солдатських депутатів і його об'єднання з III Всеросійським з'їздом Рад селянських депутатів. "Декларація прав трудящого і експлуатованого народу". Проголошення Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки (РРФСР).

Боротьба за вихід Росії з імперіалістичної війни. Підготовка сепаратного миру. Перемир'я з Німеччиною. Розбіжності в большевіст-ському керівництві. Укладення мирного договору. Надії на світову революцію. IV Надзвичайний з'їзд Рад. Вихід лівих есерів з уряду.

Перші перетворення в економіці. Введення робітничого контролю над виробництвом і розподілом. Націоналізація промислових під-приємств та транспорту. Спроби використання державного капита-лизма. Політика в галузі фінансів і торгівлі.

Здійснення Декрету про землю. Введення продовольчої диктатури. Організація комбедов. Продовольчі загони. Злиття комбедов з Радами. Перші колективні господарства на селі.

Кроки по ліквідації залишків станово-феодальних відносин.

Революція і інтелігенція. Політика більшовиків у галузі культури і початок її здійснення. А.В. Луначарський.

V Всеросійський з'їзд Рад. Виступ лівих есерів. М.А. Спиридонова, А.Л. Колегаєв, П.П. Прошьян. Перша Радянська Конституція. Революція 1917 року - поворотний пункт в історії Росії.

Тема 4 РОСІЯ В РОКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ І ІНОЗЕМНОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ (1918-1920 рр.)

Причини, основні етапи та перші кроки громадянської війни. А.М. Каледін, А.І. Дутов. Народження Добровольчої армії. М.А. Алексєєв, С.Л. Марков, А.П. Богаєвський.

Окупація австро-німецькими військами України, Білорусі, Прибалтики, Криму, значної частини Закавказзя. Початок інтервенції Антанти. Висадка англійських, японських, американських десантів на Півночі і Далекому Сході. Виступ чехословацького корпусу.

Виникнення антирадянських державних утворень і їх урядів. Табір контрреволюції, фактори єднання і конфліктів. «Демократична контрреволюція». Біле справу.

Виникнення фронтів. Падіння радянської влади в ряді регіонів країни. Антирадянські виступи в тилу. Червоний і білий терор, його наслідки.

Будівництво Червоної Армії. І.І. Вацетіс. С.С. Каменєв. Проблема командних кадрів. Перетворення Радянської країни в «єдиний військовий табір».

«Військовий комунізм». Централізація керівництва економікою. Політика в області промисловості і фінансів. Влада і селянство. Продрозкладка. Мілітаризація праці. Політична система. Криза політики «воєнного комунізму».

Комуністична партія, Поради та профспілки в умовах війни. Створення комсомолу.

Військові дії на Східному і Південному фронтах (літо - осінь 1918 р.)

Поразка Німеччини у першій світовій війні. Військові операції зі звільнення окупованих нею територій.

Розширення інтервенції Антанти на півдні і півночі країни. Падіння радянської влади в Прибалтиці. Бойові дії на Південному і Східному фронтах в кінці 1918 - початку 1919 рр. А.І. Денікін. А.В. Колчак. Вимушений виведення військ інтервентів з Росії (крім Далекого Сходу).

Наступ військ Колчака на Східному фронті навесні 1919 р Контрнаступ Червоної Армії. Партизанський рух в тилу колчаківському військ. Відновлення Радянської влади на Уралі і в Західному Сибіру.

Збройні сили Півдня Росії. "Московська директива" Денікіна. Південний фронт - головний фронт Радянської Республіки. С.М. Будьонний, к.е. Ворошилов. Контрнаступ радянських військ на Південному фронті. Підпілля і партизанський рух в тилу денікінських військ. Розгром основних сил Денікіна. Наступ військ М.М. Юденича на Петроград влітку і восени 1919 Розгром Північно-Західної армії. Ліквідація білогвардійських військ на Півночі. Є.К. Міллер. Кінець колчаковщіни.

Мирний передих на початку 1920 р Створення трудових армій.

Початок польсько-радянської війни. Ю. Пілсудський. Наступ польських військ. Контрнаступ Червоної Армії. А.І. Єгоров, М.Н. Тухачевський. Успіхи на Південно-Західному і Західному фронтах. Поразка військ радянського Західного фронту під Варшавою. Висновок Ризького договору з Польщею.

Переформування залишків денікінської армії в Криму. П.Н. Врангель. Активізація військ Врангеля. Військові дії в Північній Таврії. Штурм Перекопу. Розгром Врангеля. М.В. Фрунзе, Ф.К. Миронов, Н.І. Махно. Ліквідація основних осередків громадянської війни.

Національно-державне будівництво в роки громадянської війни. Питання про самовизначення народів. Освіта автономних формувань в складі РРФСР. Національні рухи в Середній Азії, на Північному Кавказі, в Поволжі. Становлення системи радянської федерації. Створення військового союзу радянських республік. Встановлення радянської влади в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Бухарської і Хорезмской Народних республіках. Далекосхідна республіка. Пошуки форм співпраці між радянськими республіками.

Тема 5 УКРАЇНСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1920 рр.)

Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну. Соціаль-но-економічне та політичне становище в Україні на початку 1917 р Політичні партії, їх програмні вимоги. Створення Української Центральної Ради та її діяльність (березень 1917 - квітень 1918 р.). М.С. Грушевський. Освіта і діяльність Рад, їх більшовизація.

Формування Української державності. Український конгрес. Військове будівництво. Створення Генерального секретаріату. Його склад, функції. В.Винниченка. З'їзд народів Росії в Києві (вересень 1917 г.).

Боротьба за владу в Києві в жовтні 1917 р Проголошення Української Народної Республіки (УНР). Відносини Центральної Ради з урядом радянської Росії.

I Всеукраїнський з'їзд Рад у Харкові. Утворення Радянської УНР. Народний секретаріат. Його склад. Є. Бош. Радянська державність. Проголошення незалежної УНР. Законодавча діяльність Центральної Ради. Створення радянського регулярного війська.

Брестський мир і Україна. Конституція УНР. Криза в українсько-російських відносинах влітку 1917 - взимку 1918 р. Причини поразки Центральної Ради.

Українська держава гетьмана П. Скоропадського (квітень - грудень 1918 р).

Проголошення П. Скоропадського гетьманом України і його платформа. Позиції політичних партій. Збройні сили Української держави. Соціально-економічна політика уряду. Зміни в галузі культури і освіти.

Зовнішньополітичний курс Української держави. Відносини з РРФСР. Міжнародні зв'язки України. Повстансько-партизанська боротьба проти австро-німецьких окупантів і гетьманського режиму, його падіння.

Директорія УНР (грудень 1918 - грудень 1920 р.). Утворення Директорії, її склад. Офіційне відновлення УНР. С. Петлюра, В. Винниченко. Зміна в концепції державності. Національно-визвольний рухом в західноукраїнських землях. Освіта Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Проголошення акту злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 в Києві. Його історичне значення.

Відносини Директорії з Антантою. Внутрішня політика Директорії. Директорія та українські політичні партії. Політика радянської влади в Україні в 1919 р Україна в другій половині 1919 - початку 1920 рр. Радянсько-польська війна і Україна. Причини поразки української національно-демократичної революції.

Тема 6 ПЕРЕТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА БАЗІ

СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ДОКТРИНИ

Нова економічна політика.Економічне і політичне становище радянських республік після завершення громадянської війни. Людські втрати. Господарська розруха.

Страйки на промислових підприємствах. Селянські віднов-ня. А.С. Антонов. Повстання моряків у Кронштадті і його збройне придушення.

Х з'їзд РКП (б). Курс на нову економічну політику, її сутність та основні завдання. Скасування продрозкладки. Труднощі переходу до НЕПу. Голод 1921-1922 рр. Допущення частнопосредніческой торговельної діяльності. Стан фінансово-грошової системи в 1921-1922 рр. Грошова реформа 1922-1924 рр. Г.Я. Сокільників. Приватне підприємництво в промисловості.

Система управління державними підприємствами. ВРНГ, Держплан. Діяльність П.А. Богданова, Г.М. Кржижановського, Ф.Е. Дзержинського, А.І. Рикова. Трестування національної промисловості. Синдицирование трестів і підприємств. Особливості державної промисловості. Концесійна політика.

Проблеми сільськогосподарської еволюції і перехід до НЕПу. Початок нового етапу аграрної політики. Земельний кодекс 1922 р Аграрне перенаселення. Основні напрямки землевпорядної політики. Особливості розвитку селянського господарства в 20-і роки. Податковий режим в селі.

Теоретичне обґрунтування кооперування сільськогосподарського виробництва. В.І. Ленін, Н.Д. Кондратьєв, А.В. Чаянов. Одержавлення кооперації. Соціально-економічні функції сільської громади. Сільськогосподарське виробництво в 1925-1927 рр. Невідповідність цін на сільськогосподарську продукцію. Кризи хлібозаготівель. Зміни в соціальній структурі суспільства.

Тема 7 внутрішньополітичному житті РАДЯНСЬКОГО

ДЕРЖАВИ В 1920-ті рр.

Утворення СРСР. Передумови створення СРСР. Освіта Закавказької Федерації. Проекти об'єднання. Грузинський «інцидент». Перший з'їзд Рад СРСР. Проголошення СРСР. Декларація і договір про створення СРСР. Розробка і прийняття Конституції СРСР 1924 р Національно-державне будівництво в 20-і рр.

Суспільно-політичне життя. Становлення партійної диктатури. Загострення внутріпартійної боротьби після смерті В. І. Леніна. Пошуки альтернативних шляхів будівництва соціалізму в СРСР. Дискусія про профспілки і резолюція «Про єдність партії». Поразка Л.Д. Троцького. Виникнення і розгром «нової» і «об'єднаної» опозиції.

«Пожвавлення» Рад. Військова реформа. Впорядкування законодавства. Формування державної бюрократії. Громадські організації. Доля опозиційних партій. Протиріччя між багатоукладної економікою і ідеологічним монополізмом.

Тема 8 МІЖНАРОДНЕ СТАНОВИЩЕ І ЗОВНІШНЯ

ПОЛІТИКА СРСР У 1920-і рр.

Стабілізація капіталізму і нова надія на світову революцію. Перші міжнародні угоди Радянської Росії з Естонією, Литвою, Латвією та Румунією. Радянська зовнішня політика і Комінтерн. Встановлення нових відносин з країнами Сходу. Генуезька і Гаазька конференції. Рапальський договір з Німеччиною. Дипломатична діяльність Г.В. Чичеріна, М.М. Литвинова, Л.Б. Красіна, А.М. Коллонтай і ін.

Дипломатичне визнання СРСР. Загострення міжнародних конфліктів в 1927 р Двоїстість радянської політики в 1920-і рр.

Тема 9 РАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА В РОКИ НЕПУ

Пошуки оптимальної культури і формування централізованої системи управління.

Ліквідація масової неписьменності. Єдина трудова школа і її структура. Реформа вищої школи і ліквідація її автономії.

Роль науки в зміцненні економічного і оборонного положення держави. Н.Є. Жуковський, В.І. Вернадський, А.Н. Бах, І.М. Губкін, А.Ф. Іоффе та ін.

Затвердження марксистсько-ленінської ідеології і боротьба з інакомисленням. Перекинчицтво. Висилка з країни опозиційно налаштованих видних учених і діячів культури. Положення церкви в країні.

Формування радянської інтелігенції. Різноманіття в культурному житті країни. Літературно-мистецькі школи. А. Ахматова, О. Мандельштам, Б. Пастернак, С. Єсенін, Н. Тихонов, М. Горький, Д. Фурманов, М. Булгаков. Пролеткульт. Російська асоціація пролетарських письменників.

Театр. В. Мейєрхольд, К. Станіславський, В. Немирович-Данченко, А. Таїров.

Кіно. Д. Вєтров, С. Ейзенштейн, О.Довженко, В. Пудовкін.

Живопис. І. Бродський, К. Юон, К. Грабар, А. Дейнека.

Культура народів СРСР.

Тема 10 суперечливість СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

В СЕРЕДИНІ 1920-х - 1930-ті рр.

Індустріалізація в роки перших п'ятирічок.

Пошуки моделей розвитку країни (1926-1927 рр.). «Правий ухил». Н.І. Бухарін, А. І. Риков, М.П. Томський. Поразка прихильників збереження непівських методів.

Хлібозаготівельна компанія 1927-28 рр. і поворот до форсованої індустріалізації. Перехід до системи жорсткої централізації управління. Затвердження адміністративно-командної системи керівництва.

Перший п'ятирічний план: розробка, хід, виконання. Джерела фінансування. Нове будівництво та трудовий героїзм. Підсумки першої п'ятирічки.

Індустріальний розвиток в роки другої і третьої п'ятирічок. Освоєння нової техніки. Експлуатація ентузіазму мас: соціалістичне змагання, стаханівський рух. Матеріальне становище трудящих. Використання праці в'язнів.

Внесок в індустріалізацію робітничого класу, технічної інтелігенції, селянства.

Процес індустріалізації в союзних республіках. Колективізація сільського господарства. Село напередодні «великого перелому». Хлібозаготівельні і надзвичайні заходи 1928-1929 рр. Проблема шляхів розвитку селянського господарства в науковій і суспільно-політичної думки 1920-х років.

Форсування темпів колективізації і насильницькі методи її здійснення. Репресії щодо селян. Розкуркулення як складова частина колективізації і метод її прискорення. Боротьба з «перегинами». Падіння рівня сільськогосподарського виробництва. Голод 1932-1933 рр .: причини і трагічні наслідки. Завершення «революції згори» і її підсумки.

Тема 11 АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНА СИСТЕМА В СРСР

Радянське суспільство на початку 30-х. рр. Затвердження режиму особистої влади Сталіна. Витоки сталінізму. Посилення негативних явищ в житті держави. Затвердження тоталітарної системи і її згубний вплив на суспільно-політичне життя країни. Обмеження влади Рад. Бюрократизація життя суспільства.

Терор проти інтелігенції. Процеси «шкідників». Спроби протистояння сталінщини в ВКП (б).

XVII з'їзд ВКП (б). Вбивство С.М. Кірова. Початок масового терору.

Конституція СРСР 1936 р Національно-державне будівельник-ство. Посилення репресій. Ідеологічне і політичне обгрунтування терору, «вороги народу». ГУЛАГ. НКВД. Г.Г. Ягода, Н.І. Єжов, Л.П. Берія, А.Я. Вишинський. Позасудові репресії. Особливі наради, «двійки», «трійки». Політичні судові процеси 30-х рр., Знищити-ються політичних, військових, господарських кадрів, діячів науки і культури.

Тема 12 КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

У 1930-і рр.

Подолання неписьменності. Зміна навчального процесу в радянській школі. Розвиток системи вищої освіти.

Досягнення радянської науки і техніки. Н.І. Вавилов, А.Н. Туполєв, К.Е. Ціолковський, А.Ф. Іоффе, В.І. Вернадський, П.Л. Капіца та ін. Негативний вплив «лисенківщини» на розвиток природних наук.

Сталінізм і громадські науки. Посилення догматизму і схематіз-ма в історико-партійної літературі. Розгром «школи» М.Н. Покровського в історичній науці. Акції проти радянських філософів. «Короткий курс історії ВКП (б)» і його вплив на історико-партійну науку.

Зміна політики партії в галузі культури на початку 30-х рр. Авторитаризм в керівництві культурою, боротьба з інакомисленням в питаннях мистецтва. Придушення свободи творчості, масові репресії проти діячів науки і культури. Руйнування нових пам'ятників історії і культури. Положення церкви в країні, ставлення до релігії.

Перший Всесоюзний з'їзд радянських письменників. Створення Союзу письменників СРСР. М. Горький. Радянська література. А. Ахматова, М. Булгаков, Л. Леонов, А. Платонов, М. Шолохов, С. Сейфуллина. Театр і кіно. К. Станіславський, М. Ромм, Л. Трауберг, Г. Александров, І. Пир'єв. Музика. Д. Шостакович, С. Прокоф'єв. Образотворче мистецтво. С. Герасимов, А. Дейнека, П. Корін, Б. Йогансон. Розвиток багатонаціональної культури народів СРСР. Підвищення культурного рівня радянських людей. Зміни в духовному образі народу.

Тема 13 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА СРСР У 1930-і рр.

Положення в світі і активізація зовнішньополітичної діяльності СРСР. Проблеми європейської безпеки і позиція СРСР. Вступ СРСР до Ліги Націй. Договори про взаємодопомогу з Францією і Чехословаччиною. Участь СРСР у громадянській війні в Іспанії.

Мюнхенська змова і позиція СРСР. Радянські ініціативи щодо запобігання нацистської агресії в Європі.

СРСР в локальних військових конфліктах у озера Хасан і річки Халхін-Гол.

Англо-франко-радянські переговори 1939 року в Москві. Пакт про ненапад з Німеччиною (серпень 1939 г.), його секретні протоколи.

Прорахунки і помилки радянської зовнішньої політики. Негативний вплив культу особи Сталіна на діяльність СРСР на міжнародній арені.

Тема 14 УКРАЇНА У 1920 -1930-е рр.

УРСР на початку 20-х рр. Міжнародне становище. Встановлення торговельних відносин з сусідніми країнами.

Внутрішнє становище України. Перехід до НЕПу. Голод 1921-1923 рр. Затвердження радянського ладу в Україні в процесі утворення СРСР. Конституція УРСР 1925 г. План і ринок в роки НЕПу.

Посилення командно-адміністративної системи в економіці. Індустріалізація: завдання, труднощі, характерні риси, особливості.

Колективізація сільського господарства. Голод 1932-1933 рр. Соціальна структура населення УРСР. Труднощі й успіхи індустріалізації.

Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин.

Політична система України в 1920-і рр. Націонал-комунізм. Розправа з А. Шумским. Кампанія проти М. Хвильового і М. Волобуєва.

Посилення тоталітарного режиму в 1930-і рр. Політичні процеси і репресії проти діячів науки і культури в кінці 1920-х - 1930-ті рр. Судові процеси над міфічними організаціями: «Спілкою визволення України», «Українським національним центром», «Українською військовою організацією», «Блоком націоналістичних партій». Розгром школи М.С. Грушевського. Конституція УРСР 1937 р

Культурне будівництво в 1920-1930-і рр. Проблема народної освіти. Будівництво радянської школи. А. Макаренко. Уніфікація навчальних програм. Новий український правопис. Ліквідація масової неписьменності. Вищу і середню спеціальну освіту. Формування нової інтелігенції.

Всеукраіснская академія наук (ВУАН). Зростання чисельності наукових кадрів. М. Грушевський, О. Богомолець, М. Василенко, Є. Патон, Д. Яворницький.

Особливості розвитку літератури. М. Рильський, М. Бажан, О. Довженка, В. Сосюра, П. Тичина, М. Зеров. Театральне мистецтво. Л. Курбас, А. Бучма, Н. Ужвій, Ю. Шумський, Г. Юра. Музика. Б. Лятошинський, Л. Ревуцький, Г. Верьовка. Оперні виконавці. Б. Гмиря, М. Гришка, М. Литвиненко-Вольгемут, І. Паторжинський, О. Петрусенко. Образотворче мистецтво. М. Байчук, В. Касіян. Протиріччя розвитку мистецтва. Положення церкви. Створення Української автокефальної православної церкви (1921 рік) і її заборону в 1930-і рр.

Західноукраїнські землі в 1920-1930-і рр.Політико-правовий статус Західної України, Північної Буковини і Закарпаття під владою Польщі, Румунії та Чехословаччини. Соціально-економічне становище Західної України в умовах окупації. Створення Української військової організації. Є. Коновалець. Створення Організації українських націоналістів (1929 г.), її програма і організаційна структура. Інтегральний націоналізм. Д. Донцов.

Греко-католицька церква на западноураінскіх землях. Митрополит А. Шептицький.

Українські землі під владою Румунії. Закарпатті в складі Чехословаччини. Спроба будівництва карпато-української держави. А. Волошин. Військова окупація Закарпаття Угорщиною.

Западноураінская література. С. Тудор, П. Козланюк, О. Кобилянська, І. Вільде. Музика. С. Людкевич, М. Колесса, А. Кос-Анатольський.

Тема 15 ВСТУП СРСР У ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ

Початок другої світової війни. Військові дії проти Польщі. Похід Червоної Армії в Західну Україну і Західну Білорусь. Договір про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною (вересень 1939 р.) Приєднання до СРСР Західної України і Західної Білорусі. Включення Північної Буковини і Бессарабії до складу СРСР. Утворення Молдавської РСР.

Укладання договорів про військову співпрацю з урядами Латвії, Литви та Естонії. Анексія Радянським Союзом цих держав. Радянсько-фінська війна. Виняток СРСР з Ліги Націй. Освіта Карело-Фінської РСР.

Взаємини СРСР з США, Англією, Францією. Договір про нейтралітет з Японією. Підготовка Німеччини до війни проти СРСР.

Економічний і військовий потенціал СРСР напередодні війни. Заходи щодо розвитку військової промисловості і зміцненню Червоної Армії. Радянська військова наука. Новий закон про загальний військовий обов'язок. Удосконалення видів озброєння. Зростання чисельності армії і зміни її дислокації. Репресії в Червоній Армії.

Помилки Сталіна і його оточення в оцінці військово-стратегічного становища напередодні війни. Теорія «легкої перемоги». Причини недостатньої готовності СРСР до відбиття німецької агресії.

Тема 16 ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА

1941-1945 рр.

Стратегічний план німецького командування. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Співвідношення сил воюючих сторін. Бойові дії в прикордонних районах. Захоплення противником стратегічної ініціативи. Відступ Червоної Армії. Д. Г. Павлов. М.П. Кирпонос. Наказ № 270. Оборонні бої за Брест, Київ, Одесу, Севастополь. Розвиток патріотичного руху по створенню народного ополчення. Бої під Ленінградом. Битва за Смоленськ. Помилки і прорахунки І.В. Сталіна по керівництву військовими діями.

Заходи з організації відсічі ворогу. Директива від 29 червня 1941 р Створення Ставки Верховного Головнокомандування і Державного Комітету Оборони. Перебудова економіки на військовий лад. Створення ради по евакуації. Евакуація населення, промислових підприємств, культурних цінностей з прифронтових районів. План розвитку промисловості на четвертий квартал 1941 р і на 1942 р Введення загального військового навчання. Збір коштів до фонду оборони.

Москва в військово-політичних планах Німеччини. Оборонні бої Червоної Армії на підступах до Москви. Контрнаступ радянських військ під Москвою. Крах плану «блискавичної війни». Помилкове рішення про настання радянських військ на всіх фронтах взимку 1941-1942 рр.

Зародження партизанського руху на окупованій території СРСР.

Створення антигітлерівської коаліції. Проблеми ленд-лізу і другого фронту в Європі.

Невдалі спроби наступальних операцій Червоної Армії на Керченському півострові, під Харковом, Ленінградом. Перехід німецьких військ в наступ на південно-західній ділянці радянсько-німецького фронту і вихід в межиріччі Дону і Волги. Наказ № 227. Бої на Північному Кавказі. Причини поразок в оборонних боях влітку 1942 р

Тема 17 КУРІННИЙ ПЕРЕЛОМ У ВЕЛИКІЙ

ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ

Оборонні бої під Сталінградом. Підготовка операції «Уран». Контрнаступ Червоної Армії 19 листопада 1942 р Операція «Кільце». Розгром німецько-фашистських військ під Сталінградом. Г.К. Жуков, А.М. Василевський, А.М. Єременко, К.К. Рокоссовський.

Прорив блокади Ленінграда. Л.А. Говоров, К.А. Мерецков. Загальний наступ радянських військ взимку 1942 - 1943 рр.

Корінний перелом в роботі тилу. Особливості розвитку радянської військової промисловості. Удосконалення організації Червоної Армії.

Внесок радянської науки в досягнення перемоги у війні. Відкриття і винаходи конструкторів А.С. Яковлєва, С.А. Лавочкіна, С.В. Ільюшина, А.Н. Туполєва, В.Г. Грабина, В.А. Дегтярьова, Ф.В. Токарєва.

Література і мистецтво в роки війни. Радянська держава і церква.

Партизанський рух і боротьба підпільників на окупованій території. Створення Центрального штабу партизанського руху. Рейкова війна.

Участь радянських людей в європейському русі опору.

Положення на радянсько-німецькому фронті до літа 1943 р План операції «Цитадель». Курська битва. Наступ радянських військ влітку і восени 1943 р Форсування Дніпра. Звільнення Києва. Н.Ф. Ватутін.

Початок розпаду фашистського блоку. Зростання міжнародного авторитету СРСР. Розпуск Комінтерну. Московська конференція міністрів закордонних справ СРСР, США і Великобританії. Тегеранська конференція трьох держав.

Підсумки військових дій Червоної Армії під другій половині 1943 р

Тема 18 Завершальний етап ВЕЛИКОЇ

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

Положення воюючих сторін до початок 1944 р Допомога СРСР по ленд-лізу. Перемога радянських військ під Ленінградом. Звільнення Правобережної України і Криму. Корсунь-Шевченківська операція. І.С. Конєв.

Відкриття другого фронту. Літній наступ 1944 р Завершення визволення України та Молдавії.

Білоруська операція «Багратіон». Бойові дії в Прибалтиці. І.Х. Баграмян, І.Д. Черняховський.

Сталінський режим в умовах воєнного часу. Становище радянських військовополонених і репатріація радянських громадян. Колабораціонізм в СРСР. А.А. Власов і власовці. Депортація окремих народів СРСР.

Яссо-Кишинівська операція. Вихід з війни Румунії. Червона Армія і Варшавське повстання. Вступ Червоної Армії в Болгарію. Белградская операція. Бої в Польщі і Східної Пруссії. Звільнення східній частині Австрії.

Кримська конференція союзних держав. Створення ООН. Битва за Берлін. Капітуляція Німеччини. Звільнення Праги. Потсдамська конференція та її рішення.

Військово-політичне становище на Далекому Сході в початку 1945 р Вступ Радянського Союзу під час війни з Японією. Розгром Квантунської армії. Капітуляція Японії.

Нюрнберзький процес. Значення перемоги СРСР над фашистською Німеччиною та Японією. Джерела, ціна і уроки перемоги радянського народу.

Тема 19 УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Українське питання в міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни. Україна в планах нацистського керівництва. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР. Радянський режим на західноукраїнських землях. Діяльність Організації українських націоналістів.

Напад фашистської Німеччини на СРСР. Організація оборони країни. Окупаційний режим в Україні.

ОУН і Німеччина. Проголошення ОУН про відновлення української державності в 1941 р і її ліквідація гітлерівцями. Створення та діяльність Української повстанської армії (УПА). А. Мельник, С. Бандера.

Боротьба радянських партизан. Т.А. Строкач. Партизанські краї і зони. Рейди партизанських загонів і з'єднань. Взаємодія підпілля і партизанських загонів з регулярними військами. С.А. Ковпак, М.І. Наумов, А.Н. Сабуров, А.Ф. Федоров.

Звільнення західних областей України і Закарпаття. Боротьба УПА проти Червоної Армії.

Початок відновлення народного господарства республіки і допомогу народів СРСР.

Українська РСР на міжнародній арені. Участь України у створенні та роботі ООН.

Тема 20 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА СРСР

(1946-1953 рр.)

Зміна міжнародного становища СРСР після Другої світової війни. Участь Радянського Союзу у повоєнному врегулюванні з колишніми союзниками Німеччини. Проблеми репарацій. Рішення Німецького питання. Західна і східна зони окупації в Німеччині. Два думки щодо питання про єдність Німеччини. Створення ФРН і НДР.

«Холодна війна», її витоки і причини. Радянський Союз і доктрина Трумена. Позиція СРСР з питання про економічне відновлення Європи. План Маршалла. Політика військових блоків і СРСР.

СРСР і країни Східної Європи. Експорт сталінізму. Організація Комінформу. Створення Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ).

Революція в Китаї. Сталін і Мао Цзедун.

Війна в Кореї 1950-1953 рр. і позиція СРСР.

Тема 21 ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ (1946-1953 рр.)

Економічні наслідки війни. Зміна території і населення СРСР після закінчення війни. Перехід від війни до миру. Післявоєнна п'ятирічка. Відновлення промисловості та транспорту. Трудові ресурси і продуктивність праці. Примусова праця в системі ГУЛАГу. Радянська атомна програма.

Село в післявоєнні роки. Голод 1946-1947 рр. Колективізація в західних областях України, республіках Прибалтики. Економічне становище колгоспів. «Сталінський план перетворення природи».

Життя і побут радянських людей. Скасування карткової системи. Грошова реформа. Державні позики у населення. Політика зниження цін.

Тема 22 СУСПІЛЬНО - ПОЛІТИЧНА

Та культурного життя (1946-1953 рр.)

Політичні та психологічні наслідки війни. Демографічний стан радянського суспільства. Репатріація. Репресії щодо людей, які були в полоні і на окупованій території.

Зміцнення адміністративно-командної системи. Відновлення репресивної політики держави. Напрямок, масштаби, великі політичні справи. «Ленінградське справу». Державний антисемітизм. «Справа лікарів». Політичний режим в останні роки життя Сталіна. Останні роботи Сталіна. Держава і церква в післявоєнний період.

Вищу і середню освіту. Ідеологія і наука. Дискусії з питань філософії, мовознавства, політичної економії. Розгром генетики. Випади проти вчених-кібернетиків. Успіхи і труднощі у розвитку науки і техніки.

Розвиток післявоєнної літератури і державна політика в галузі художньої творчості. Мистецтво в повоєнний час. Постанови ЦК ВКП (б) з питань літератури і мистецтва.

Криза режиму. Смерть Сталіна.

Тема 23 УКРАЇНА В РОКИ ПІСЛЯВОЄННОГО

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІКИ ТА КУЛЬТУРИ (1946-1953 рр.)

Повоєнні адміністративно-територіальні зміни. Зовнішньополітична діяльність УРСР. Особливості процесу відбудови народного господарства. Рівень життя і побуту населення. Голод в Україні 1946-1947 рр. Співробітництво і взаємодопомогу радянських республік.

Політична ситуація в Західній Україні. Затвердження радянського тоталітаризму в західноукраїнських землях. Підпільно-партизанська боротьба ОУН-УПА з тоталітарним режимом. Репресивні дії державних каральних органів. Депортація населення західних областей. Львівський церковний собор 1946 року і ліквідація греко-католицької церкви. Остаточний розгром УПА на початку 1950-х років. Р. Шухевич (генерал Чупринка). Операція «Вісла».

Культурно-ідеологічні процеси в Україні.Кампанії проти «націоналізму» і «космополітизму». Н.С. Хрущов.

Тема 24 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

СРСР У 1953-1964 рр.

Соціально-економічне становище СРСР в середині 1950-х - першій половині 1960-х рр. Курс на прискорення науково-технічного прогресу. Причини повільного впровадження в економіку його досягнень. Пошуки нових форм і методів управління народним господарством. Перебудова управління промисловістю і будівництвом. Дискусії економістів.

Заходи по зменшенню кризи сільського господарства. Початок освоєння цілинних і перелогових земель. Реорганізація МТС. Масові перетворення колгоспів в радгоспи. Політика обмеження особистих підсобних господарств.

Соціальна політика. Матеріальне становище народу. Будівництво житла. Підвищення пенсій. Грошова реформа 1961 р

Уповільнення темпів економічного і соціального розвитку на початку 60-х рр., Його причини.

Тема 25 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА

Та культурного життя (1953-1964 рр.)

Внутрішньополітична обстановка в 1953-1955 рр. Перший «тріумві-рат» після смерті Сталіна. Усунення Л. П. Берії. Засудження на ХХ з'їзді КПРС культу особи Сталіна. Постанова ЦК КПРС від 30 червня 1956 г. «Про подолання культу особи і його наслідків». Спроби поліпшити радянську політичну систему. Деякі зміни в роботі державного апарату. Розширення прав союзних республік, місцевих рад, профспілок. Реформування законодавець-ства. Відновлення невиправдано ліквідованої національної автономії ряду народів.

Суперечливість і незавершеність процесу демократизації. Посилення суб'єктивістських тенденцій в керівництві країною. Наростання кризи політики Н.С. Хрущова. Події в Новочеркаську. зсув

Н.С. Хрущова. Досягнення і проблеми лібералізації. Причини невдач реформ зверху.

«Відлига» в духовному житті країни. Тенденції і суперечності в духовному житті радянського суспільства. Освіта, наука і техніка, література і мистецтво. Прорахунки в здійсненні шкільної реформи 1958 г. Розвиток історичної науки.

Пожвавлення художньої культури. Нові літературні журнали. Вихід у світ повісті А. І. Солженіцина «Один день Івана Денисовича». Суперечливість культурної політики. Переслідування Б.Л. Пастернака. Посилення контролю партапарату за діяльністю художньої інтелігенції. Взаємовідносини держави та церкви.

Святкування 300-річчя Переяславської ради 1954 р і інтерпретація «возз'єднання України з Росією». Передача Криму до складу УРСР.

Суперечливий характер у суспільному житті України. Поява «шістдесятників» в літературі і мистецтві. Письменники. Л. Костенко, В. Симоненко, І. Драч, В. Вінграновський, Є. Гуцало. Літературні критики. І. Дзюба, І. Світличний, Є. Сверстюк. Публіцисти. В. Мороз, В. Чорновіл, М. Осадчий. Художники. П. Заливаха, А. Горська.

Тема 26 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА СРСР (1953-1964 рр.)

Зміни в радянській зовнішній політиці після смерті Сталіна. Радянсько-американські відносини. СРСР і проблеми європейської безпеки і розрядки. СРСР і проблема роззброєння. Московський договір про заборону ядерних випробувань в атмосфері, космосі і під водою. Встановлення дипломатичних відносин з Німеччиною і Японією.

Взаємини СРСР з країнами Східної Європи. Відновлення відносин з Югославією. Організація Варшавського Договору. СРСР і події в Угорщині 1956 р Загострення ситуації в Польщі. Берлінський криза.

Нові тенденції в світовому комуністичному русі. Радянсько-китайський конфлікт. Складнощі зовнішньополітичних відносин з Албанією. Допомога СРСР Кубі. Карибська криза 1962 р

СРСР і країни третього світу. Розширення економічних і політичних відносин. Близькосхідна криза 1956 р

Тема 27 незавершеного СПРОБИ РЕФОРМУВАННЯ СРСР (1965-1985 рр.)

Тенденції і суперечності соціально-економічного розвитку. Господарська реформа 1960-х рр. А. Н. Косигін. Причини її невдачі і консервації командно-адміністративних методів управління народним господарством. Індустріальне будівництво в 1960-х - 1970-х рр. Найбільші будівництва. Освоєння нових районів на північному сході країни. Встановлення військово-стратегічного паритету між СРСР і США. Радянський військово-промисловий комплекс. Екстенсивний характер розвитку народного господарства. Поглиблення науково-технічного і технологічного відставання промисловості. Зниження темпів приросту промислового виробництва, падіння темпів зростання продуктивності праці, погіршення якості промислових товарів. Зниження динаміки господарського розвитку СРСР.

Аграрна політика та стан сільського господарства. Загострення продовольчої проблеми. Продовольча програма 1982 року і її провал.

Загострення екологічної обстановки. Криза радянської планової економіки.

Соціальна політика. Матеріальне становище трудящих. Функції тіньової економіки. Деформація соціальної справедливості. Морально-психологічний стан суспільства.

Тема 28 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СРСР

(1965-1985 рр.)

Особливості суспільно-політичного життя СРСР. Перебудова партійно-державного управління. Ідеологія. Л. І. Брежнєв. Пропаганда розвиненого соціалізму. Ідейна реабілітація сталінізму. Розкладання частини партійного апарату.

Національне питання і міжнаціональні відносини в СРСР, їх характеристика. Наслідки національної політики КПРС. Ухвалення Конституції СРСР 1977 р Її характеристика.

Зростання політичної опозиції. Дисидентський рух. Правозахисники. А. Сахаров, В. Буковський, Л. Богораз, А. Марченко, Ю. Галанський. Репресії. Релігія.

Суспільно-політичне життя в Україні. Конституція УРСР 1978 р Визрівання опозиції авторитарно-комуністичної державних валют-ності. Переслідування владою «дисидентів» - носіїв ідей створення української суверенної держави. «Українська Гельсінська Група» Н. Руденко, А. Тихий, Л. Лук'яненко. Закордонне представництво УГГ. П. Григоренка, Л. Плющ. Репресії проти интелли-Гьонц. В. Івасюк, Ю. Литвин, В. Стус, В. Чорновіл. Боротьба з «україн-ським націоналізмом». Кризові явища в області законності і правопорядку.

Протиріччя політики Ю.В. Андропова та К.У. Черненко: консервація застою.

Тема 29 культурного життя КРАЇНИ

У 1965-1985 рр.

Протиріччя духовного життя суспільства. Роздвоєння суспільної свідомості. Розмивання ідеології і моральних основ. Освіта і наука.

Художня культура. Вплив догм і опір їм. Література і мистецтво. А. Солженіцин, А. Галич, І. Бродський, Ф. Абрамов, В. Бєлов, В. Астаф'єв, Б. Можаєв, Ю. Трифонов, В. Висоцький, Б. Окуджава, А. Тарковський, Ю. Любимов, М. Ростропович. Альтернативна культура. Протиріччя духовного життя суспільства.

Тема 30 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА В СРСР

У 1965-1985 рр.

Основні напрямки зовнішньої політики СРСР, їх характеристика. Програма світу: декларації і реальність. Відносини СРСР з розвинутими країнами. Розрядка. Питання європейської безпеки у відносинах СРСР і капіталістичних країн. Договір СРСР з ФРН (1970 р). Чотиристороння угода СРСР, США, Великобританії, Франції щодо Західного Берліна (1971). Радянський Союз і проблема роззброєння. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Договори 1971 - 1974 рр. про скорочення основних стратегічних озброєнь, про співпрацю в галузі науки і культури. Нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінкі 1975 г.).

СРСР і країни Східної Європи. СРСР в системі Ради Економічної Взаємодопомоги. Вторгнення до Чехословаччини (1968 р.) Криза в Польщі 1980 - 1981 рр. і дії СРСР. Відносини з Китаєм.

Відносини СРСР з країнами Азії, Африки та Латинської Америки. СРСР і найбільші регіональні конфлікти. Введення радянських військ в Афганістан. СРСР і рух неприєднання. Загострення міжнародної напруженості в кінці 1970-х - початку 1980-х рр. Розміщення ракет середнього радіусу дії в Європі. Прорахунки радянської зовнішньої політики.

Тема 31 ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА СРСР

У 1985-1991 рр.

Політичне життя суспільства. Проголошення квітневим (1985 г.) Пленумом ЦК КПРС курсу на прискорений соціально-економічний розвиток країни. Труднощі і проблеми перебудови. Перші кроки демократизації, проголошення гласності. Зміни в духовному житті суспільства. Держава і церква.

Початок реформ політичної системи. Новий закон про вибори в СРСР. З'їзди народних депутатів. Проголошення багатопартійності. Президент СРСР М.С. Горбачов. Боротьба між реформаторами і прихильниками старого режиму.

Розвиток національних відносин. Громадський рух народів СРСР. Організації, форми, методи дій. Зростання національної самосвідомості. Проголошення державного суверенітету республіками. «Новоогарьовський процес». Спроби збереження унітарного Союзу в «оновленому» вигляді. Політика центру щодо окремих національних регіонів. Нагірний Карабах. Події в Баку, Тбілісі, Вільнюсі, Ризі. Серпневого путчу 1991 р Розпад СРСР. Освіта СНД.

Курс на ринкову економіку. Поглиблення економічної кризи. Початок господарських реформ.

СРСР на міжнародній арені. Концепція нового політичного мислення і перелом в радянській зовнішній політиці. Женевська угода щодо Афганістану. Підсумки Афганської війни.

Зміни в країнах Східної Європи. Ліквідація Організації Варшавського договору.

Розширення контактів з країнами Заходу. Радянсько-американські відносини. Радянська зовнішньополітична доктрина кінця 1980-х рр.

Тема 32 СУЧАСНА РОСІЯ

Програма економічних реформ в Росії та шляхи їх реалізації. Лібералізація цін і торгівлі. Приватизація. Серпневий криза 1998 р Російська економіка на сучасному етапі.

Становлення російської державності. Криза влади. Жовтневі події 1993 р Конституція 1993 р Міжнаціональні відносини. Чеченська проблема.

Політичне життя. Реформування органів влади. Політичні партії в Державній Думі. Вибори Президента Росії. Б.М. Єльцин. В.В. Путін.

Культурне життя.

Міжнародні зв'язки Росії. Засади зовнішньої політики. Росія і країни далекого зарубіжжя. Відносини з державами СНД.

Тема 33 УКРАЇНА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Проголошення незалежності України. Загальноукраїнський референдум 1991 р Вибори президента. Л.М. Кравчук. Л.Д. Кучма. Конституція України 1996 р Формування багатопартійності. Особливості політичної системи.

На шляху створення національної економіки (1991 - перша половина 1994 рр.). Соціально-економічний розвиток (друга половина 1994 - 2000-і рр.).

Основні тенденції розвитку сучасної української культури. Характерні особливості релігійного життя. Основні напрямки розвитку етнополітики.

Формування концепції зовнішньополітичного курсу. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України. Західний напрямок зовнішньої політики. Україна і СНД.

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 1

РОЗСТАНОВКА СОЦІАЛЬНИХ І ПОЛІТИЧНИХ СИЛ В УМОВАХ МИРНОГО РОЗВИТКУ РЕВОЛЮЦІЇ

(лютий-червень 1917 року)

Розстановка класових і політичних сил в Росії після повалення самодержавства.

Альтернативи історичного розвитку в 1917 р

Внутрішня і зовнішня політика Тимчасового уряду.

Створення коаліційного уряду.

Питання для самоконтролю

Чим відрізнялася позиція більшовицької партії від позицій інших партій соціалістичної орієнтації в оцінці шляхів і методів виходу країни з кризи після Лютневої революції?

Які альтернативи розвитку країни пропонувалися різними політичними силами після лютого 1917 г.?

Порівняйте кризи Тимчасового уряду, зробіть висновки про причини, характер, шляхи виходу з криз, їх значення.

Чому гасло «Геть Тимчасовий уряд!» Не був підтриманий навесні - влітку 1917 р ні Радами, ні масами?

Джерела та література

Ленін В.І. Про завдання пролетаріату в даній революції (Квітневі тези) // І.. зібр. соч. Т. 31.

Суханов М.М. Записки про революцію. У 3-х кн. - М., 1991.

Троцький Л.Д. До історії російської революції. - М., 1990..

Родзянко М.В. Крах імперії. - М., 1992.

Церетелі І.Г. Спогад про Лютневої революції. - М., 1992.

Аврех А.Я. Царизм напередодні повалення. - М., 1989.

Іоффе Г.З. Революція і доля Романових. - М., 1993.

Лютнева революція: від нових джерел до нового осмислення // Вітчизняна історія. - 1998. - № 1.

Ізмозік В.С. Тимчасовий уряд // Питання історії. - 1994. - №6.

Гайда Ф.А. Лютий 1917: революція, влада, буржуазія // Питання історії. - 1996. - №3.

Гайда Ф.А. Механізм влади Тимчасового уряду // Вітчизняна історія. - 2001. - № 2.

Інтелігенція у владі. Тимчасовий уряд // Вітчизняна історія. - 1999. - № 4.

Програмні документи політичних партій Росії. - М., 1991.

Історія політичних партій Росії. - М., 1994.

Непролетарські партії в Росії / Под ред. Ентіна Е.М. - Гомель, 1991.

ТЕМА 2

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КРИЗА. ОКТЯБРЬСКАЯ

РЕВОЛЮЦІЯ (липень-жовтень 1917 року)

Наростання поляризації класових і політичних сил після липневих подій 1917 р

Виступ генерала Корнілова.

Загальнонаціональний криза восени 1917 р

Підготовка і проведення збройного повстання в Петрограді.

Питання для самоконтролю

Чому Тимчасовий уряд спочатку вело переговори з Корніловим, а потім змістило його з посади Верховного головнокомандувача?

Як змінилося співвідношення політичних сил в країні після розгрому «корніловщини»?

Які шляхи виходу країни з революційної кризи пропонувалися різними партіями восени 1917 р?

Чому народні маси з усіх можливих альтернатив вибрали і підтримали саму радикальну - більшовицьку - збройну боротьбу за владу?

Джерела та література

Історія батьківщини в документах 1917-1993 р.р. Ч. 1. - М., 1994.

Керенський А.Ф. Росія на історичному повороті. - М., 1993.

Ленін В.І. Три кризи // І.. зібр. соч. Т.32.

Ленін В.І. Криза назріла // І.. зібр. соч. Т 34.

Суханов М.М. Записки про революцію. Т.3. Кн. 7. - М., 1992.

Плеханов Г.В. Відкритий лист до Петрограду робочим // Питання історії. - 1989. - № 12.

Троцький Л.Д. До історії російської революції. - М., 1990..

Четвертак Н.В. Кілька штрихів до портрету А.Ф. Керенського // Вітчизняна історія. - 2001. - № 6.

Голіков А.Г. Феномен Керенського // Вітчизняна історія. - 1992. - №5.

Сенін А.С. Олександр Іванович Гучков // Питання історії. - 1993. - №9

Механізм влади Тимчасового уряду (березень-квітень 1917 г.) // Вітчизняна історія. - 2001. - № 2.

Іоффе Г.З. Біле справа: генерал Корнілов. - М., 1988.

Жовтень 1917 р .: найбільша подія століття або катастрофа. - М., 1991.

Рабинович А. Більшовики приходять до влади. - М., 1989.

Волобуєв П.В., Булдаков В.П. Жовтнева революція: нові підходи до вивчення // Питання історії. - 1996. - № 5-6.

Трукан Г. Чи була демократична альтернатива більшовикам // Вільна думка. - 1999. - № 7.

Мельгунов С.П. Облога Зимового палацу // Питання історії. - 1993. - № 7.

Плімак Е. Дві революції, дві точки зору // Вільна думка. - 1997. - № 5.

Ектон Е. Новивй погляд на російську революцію // Вітчизняна історія. - 1997. - № 6.

Медведєв Р.А. До 80-річчя російської революції 1917 року // Викладання історії в школі 1998. - № 6.

ТЕМА 3

ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО

ДЕРЖАВИ (1917-1918 рр.)

Створення нового державного апарату.

Початок формування однопартійної системи.

Зовнішня політика Радянської Росії.

Перші перетворення в соціально-економічній сфері.

Питання для самоконтролю

Поясніть, як і чому радянська влада утвердилася як однопартійна; в чому значення цього?

Чому в країні встановилася після перемоги більшовиків однопартійна система влади?

Чи існували після жовтневого перевороту інші можливості політичного розвитку?

Чому радянська влада пішла на скликання Установчих зборів, а потім його розігнала?

Чому перші заходи радянської влади в галузі економіки отримали назву «червоногвардійської атаки на капітал»?

Які заходи аграрної політики радянської держави викликали невдоволення і опір селян в 1918 р?

Джерела та література

Декрети Радянської власті.Т.1. - М., 1957.

Історія Батьківщини в документах 1917-1999. - М., 1994.

Історія Радянської Конституції (в документах) 1917-1956. - М., 1957.

З історії ВЧК. Зб. документів 1917-1921. - М., 1958.

Журавльов ВВ. Декрети Радянської влади 1917-1920 р.р. як історичне джерело. - М., 1979.

Байбаков С.А., Сивохина Т.А. Біля витоків радянської державності (жовтень 1917-1924 р.р.). - М., 1993.

Журавльов ВВ., Симонов Н.С. Причини і наслідки розгону Установчих зборів // Питання історії. - 1992. - №1.

Злоказов Г.І. Переговори про однорідному соціалістичному уряді після Жовтневої революції // Вітчизняна історія. - 1996. - №5.

Всеросійських Установчих зборів і демократична альтернатива. Два погляди // Вітчизняна історія. - 1993. - №5.

Рабинович А. Спроба формування багатопартійного демократичного уряду в 1917 р в Росії // Історія СРСР. - 1990. - №6.

Заколот лівих есерів // Известия ЦК КПРС. - 1989. - №5.

Ленін В.І. Чергові завдання радянської влади // І.. зібр. соч. - Т. 36.

Короленка В.Г. Листи до Луначарського // Новий світ. - 1988. - №10.

Історія соціалістичної економіки. Т.1. - М., 1976.

Російське селянство. Етапи духовного звільнення. - М., 1988.

Кабанов ВВ. Аграрна революція в Росії // Питання історії. - 1989. - №11.

Логінов В. Продовольча політика (осень1917) // Вільна думка. - 1977. - № 10.

Чураков Д.О. Соціально-політичний протест робітників в 1918 році // Вітчизняна історія. - 2001. - № 4.

Шмельов Г.І. Націоналізація землі в теоретичних схемах більшовиків і в реальності // Питання історії. - 2003. - № 2.

Мерль С. Економічна система і рівень життя в дореволюційній Росії і Радянському Союзі // Вітчизняна історія. - 1998. - № 1

ТЕМА 4

РОСІЯ В РОКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ І ІНОЗЕМНОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ (1918-1920 рр.)

Причини, основні етапи та перші кроки громадянської війни в Росії.

Іноземна інтервенція: задуми, їх реалізація, вплив на ситуацію в Росії.

Політика "воєнного комунізму".

Бойові дії в 1918 - початку 1920 рр.

Питання для самоконтролю

Які сили є винуватцями розв'язання громадянської війни в Росії?

Назвіть найважливіші бойові дії громадянської війни. Покажіть їх на карті.

Визначте ознаки військового комунізму. Наскільки, на вашу думку, ефективні військово-комуністичні принципи і методи?

Чому громадянська війна закінчилася перемогою більшовизму?

Чи міг бути інший результат громадянської війни в Росії? Якщо «так», то який і за яких обставин?

Джерела та література

Декрети Радянської влади. Т.2. - М., 1970.

Реввійськрада Республіки. Протоколи 1918-1919 .: Зб. документів. - М., 1997..

Бонч-Бруєвич М.Д. Вся влада Радам. Спогади. - М., 1958.

Денікін А.І. Нариси російської смути. Т.1-2. - М., 1991.

Корнілов А.А. Спогади // Питання історії. - 1994. - № 2.

Какурін Н.Є. Як билася революція. Т.1-2. - М., 1990..

Мельгунов С.П. Червоний терор в Росії 1918-1923. - М., 1990..

Громадянська війна і військова інтервенція в СРСР. Енциклопедія. - М., 1989.

Білий рух: початок і кінець. - М., 1990..

Молоді роки П.М. Колчака // Питання історії. - 2002. - № 6.

Громадянська війна в Росії. Круглий стіл // Вітчизняна історія. - 1993. - № 3.

Устінкін С.В. про деякі проблеми історії громадянської війни // Викладання історії та суспільствознавства в школі. - 2002. - № 6.

Цвєтков В. Білий рух Росії 1917-1922 // Питання історії. - 2000. - № 7.

Телицин В.Л. Військовий комунізм: новий погляд на старі проблеми. - М., 1996.

Павліченко С.А. Військовий комунізм в Росії: влада і маси. - М., 1997..

Гимпельсон Є.Г. Формування радянської політичної системи 1917-1923. - М., 1996.

Ізмозік В.С. Політичний контроль у Радянській Росії 1918-1928 // Питання історії. - 1997. - № 7.

Каган Л.А. Військовий комунізм: утопія і реальність // Питання історії. - 1998. - № 2.

Суворова Л.Н. За фасадом "воєнного комунізму": політична влада і ринкова економіка // Вітчизняна історія. - 1993. - № 4.

Куренишев Р.А. «Революційна війна» і селянство (1918-1920 рр.) // Вітчизняна історія. - 2001. - № 6.

Кабанов В.В. Селянське господарство в умовах воєнного комунізму. - М., 1988.

Давидов А.Ю. Мешочнічество і радянська урядова диктатура // Питання історії. - 1994. - № 3.

Чураков Д.Соціально-політичний протест робітників в 1918 р // Вітчизняна історія. - 2001. - № 4.

Геніс В.Л. Розкозачення в Радянській Росії // Питання історії. - 1994. - № 1.

ТЕМА 5

ПЕРЕТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА БАЗІ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ДОКТРИНИ

Економічна і політична криза кінця 1920 - весни 1921 рр. і пошуки шляхів її розв'язання.

Система заходів НЕПу в сільському господарстві, промисловості, торгівлі, сфері грошового обігу.

Соціальна політика держави в роки НЕПу.

Відновлення народного господарства країни і криза НЕПу.

Питання для самоконтролю

Чому більшовики на початку 1920-х рр. були змушені відмовитися від комуністичних принципів і ввести НЕП?

Що спільного і в чому відмінність політики «військового комунізму» і нової економічної політики?

У чому, на вашу думку, полягають причини краху нової економічної політики?

Яке ваше ставлення до нової економічної політики?

Джерела та література

Ленін В.І. Доповідь про заміну продрозкладки натуральним податком // І.. зібр. соч. Т. 43.

Х з'їзд РКП (б) .Стенографіческій звіт. - М., 1963.

Директиви КПРС і Радянського уряду з господарських питань. Т.1. - М., 1957.

Селянська війна. Документи 1920-1921 р.р. // Питання історії. - 1994. - № 4.

Бухарін Н.І. Проблеми теорії і практики соціалізму. - М., 1990..

Валентинов Н. НЕП і криза партії після смерті Леніна. - М., 1991.

Коопіратівно-колгоспне будівництво 1923-1927 р.р .: Зб. док. - М., 1991.

Кронштадская трагедія 1921 р // Питання історії. - 1994. - № 4-6.

Орлов І.Б. Сучасна вітчизняна історіографія НЕПу: досягнення, проблематика, перспективи // Вітчизняна історія. - 1999. - № 7.

Антоновський НЕП // Вітчизняна історія. - 1993. - № 4.

Гимпельсон Є.Г. Політична система і НЕП: неадекватність реформ // Вітчизняна історія. - 1993. - № 3

ТЕМА 6

Внутрішньополітичному житті РАДЯНСЬКОГО

ДЕРЖАВИ В 1920-ті рр.

Утворення СРСР.

Партійно-радянський апарат в системі влади.

Початок внутріпартійної боротьби після смерті В.І. Леніна і поразки Л. Д.Троцкого.

Виникнення і розгром «нової» і «об'єднаної» опозиції.

Питання для самоконтролю

Які причини утворення СРСР?

У чому причини боротьби за владу в радянському керівництві під час хвороби і після смерті В.І. Леніна?

Закономірна або випадкова перемога І.В. Сталіна в ній?

Чому зазнали поразки «праві» на чолі з Н.І. Бухаріним?

Джерела та література

Утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік .: Зб. документів. - М., 1972.

Не здійснений ювілей. Зб. документів. - М., 1992.

З історії освіти СРСР // Известия ЦК КПРС. - 1989. - № 9; 1991. - № 3-5.

На шляху до «соціалістичному централізму» // Вітчизняна історія. - 1992. - № 4.

Журавльов В.В., Ненароков А.П. Нові факти і документи з історії освіти СРСР. - М., 1989.

Ленін В.І. Про утворення СРСР // І.. зібр. соч. Т. 45.

Ленін В.І. До питання про національності або про «автономізацію» // І.. зібр. соч. Т. 43.

Ленін В.І. Лист до з'їзду; Краще менше та краще; Сторінки з щоденника; Про кооперацію // І.. зібр. соч. Т.45.

Троцький Л.Д. Моя біографія. Т. 1-2. - М., 1990..

Троцький Л.Д. До історії російської революції. - М., 1990..

Історія соціально-державного будівництва в СРСР 1917-1972. - М., 1972.

Про так званому «націонал - ухильництві» // Известия ЦК КПРС. - 1990. - № 9.

Байбаков С.А., Сивохина Т.А. Біля витоків радянської держави (жовтень. 1917-1924). - М., 1993.

Карр Едвард Історія Радянської Росії. Т.1-2. Ч.III. - М., 1990..

Авторханов А. Імперія Кремля. - М., 1991.

Архіви Кремля: Політбюро і церква 1922-1925. - М., 1997..

Плімак Є.Г. Політичний заповіт В.І.Леніна. - М., 1989.

Формування адміністративно-командної системи в 20-30-і роки. - М., 1992.

Восленский М. Номенклатура. - М., 1991.

Режим особистої влади Сталіна. До історії формування. - М., 1989.

Сікорський Е.А. Радянська система політичного контролю над населенням в 1918-1920-х рр. // Питання історії. - 1998. - № 2.

Ізмозік В.С. Політичний контроль у Радянській Росії 1918-1928 // Питання історії. - 1997. - № 7.

Новопашин Ю.С. XIV з'їзд РКП (б): сучасний погляд // Питання історії. - 2003. - № 7.

Лившин А.Я. Громадянське конституційне свідомість: мало їм радянське суспільство в роки громадянської війни і НЕПу? // Вітчизняна історія. - 2001. - № 4.

ТЕМА 7

МІЖНАРОДНЕ СТАНОВИЩЕ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА СРСР У 1920-і рр.

Перші міжнародні угоди Радянської Росії.

Участь Росії, СРСР в міжнародних конференціях.

Дипломатичне визнання СРСР, перехід до системи двосторонніх договорів.

Загострення міжнародних конфліктів в 1920-і рр.

Питання для самоконтролю

Дайте оцінку міжнародного становища Радянської Росії після закінчення громадянської війни.

У чому полягає значення Генуезької мирної конференції?

Які основні причини виходу радянської Росії з міжнародної ізоляції?

Як проходив процес встановлення дипломатичних відносин країн світової спільноти з Радянським Союзом? Покажіть на карті держави, з якими СРСР мав дипломатичні відносини.

Джерела та література

Документи зовнішньої політики СРСР. Т.5,7. - М., 1961.

Документи зовнішньої політики СРСР. Т.3. - М., 1959.

Чичерін Г.В. Статті й ​​мови. - М., 1961.

Травневий І.М. Спогади радянського дипломата (1925-1945). - М., 1987.

Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. У 3-х т. Т.1-2. - М., 1986.

Радянська зовнішня політика 1917-1945. Пошуки нових підходів. - М., 1992.

Загладин Н.В. Історія успіхів і невдач радянської дипломатії. - М., 1996.

Шишкін В.А. Ціна визнання СРСР і країни Заходу в пошуках компромісу (1924-1929). - СПб., 1991.

Дьяков Ю.Л., Бушуєва Т.С. Фашистський меч кувався в СРСР. - М., 1992.

Ісраелян В.Л. Дипломатія обличчям до світу. - М., 1990..

Любін В.П. Італо-радянські торгово-економічні відносини в 1920-ті роки // Питання історії. - 2000. - № 11.

Кочик В. Радянська військова розвідка: структура та кадри (1921-1924 р.р.) // Вільна думка. - 1998. - № 7.

Пєскова Г.Н. Дипломатичні відносини між СРСР і Китаєм (1924-1929) // Нова і новітня історія. - 1998. - № 1,2.

Лінь Цзюнь. Радянська дипломатія і Китай в 20-і роки // Нова і новітня історія. - 1997. - № 3.

ТЕМА 8

РАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА В РОКИ НЕПу

Підпорядкування духовного життя суспільства політичним і ідеологічним цілям правлячої партії.

Створення системи шкільної та вищої освіти, розвиток науки.

Література і мистецтво: театр, музика.

Різноманіття в культурному житті країни: в образотворчому мистецтві, архітектурі і ін.

Питання для самоконтролю

У чому, на вашу думку, полягають причини переслідування інтелігенції з боку радянської влади?

Виділіть основні риси культурного життя країни.

Які зміни відбулися в побуті населення?

Джерела та література

Держава Російське. Влада і суспільство з найдавніших часів до наших днів. Зб. документів. - М., 1996.

У пошуках свого шляху. Росія між Європою і Азією. Хрестоматія з історії російської суспільної думки XIX-XX вв.Ч.II. - М., 1994.

Хрестоматія з вітчизняної історії. 1914-1945. - М., 1996.

З історії радянської політичної цензури. - М., 1997..

Нариси історії школи і педагогічної думки народів СРСР. 1917-1941 р.р. - М., 1985.

Вернадський В.І. Щоденник. - М., 1998..

Культурне будівництво в Українській РСР. Документи і матеріали Т.1 Ч.1-2.- М., 1983-1984.

Ізгоїв А.С. Соціалізм, культура, більшовизм // З глибини .: Зб. статей. - М., 1990..

Зезін М.Р., Кошман Л.В., Шульгін В.С. Історія російської культури. - М., 1996.

О`Коннор Т.Е. А. Луначарський і радянська політика в галузі культури. - М., 1992.

Зеденов М.В. Головліт і історична наука в 20 - 30-ті роки // Питання історії. - 1997. - № 3.

Каган Л.А. Вислати за кордон безжально // Питання філософії. - 1993. - № 9.

Брігадіна О.В. Історія культури Росії новітнього часу. - Мн., 2003.

Борисова Л.С. Театральна інтелігенція про радянській державі в 20-і роки // Вітчизняна історія. - 1993. - № 2.

ТЕМА 9

Суперечливі СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ В СЕРЕДИНІ 1920-х - 1930-ті рр.

Боротьба в керівництві ВКП (б) з питань строітелтсва соціалізму.

Здійснення індустріалізації (довоєнні п'ятирічки) - подвиг народу.

Проведення суцільної колективізації.

Соціальна сфера в роки «великого стрибка».

Питання для самоконтролю

Чим відрізняється індустріалізація, що проводиться в капіталістичних країнах від індустріалізації в СРСР?

Які були підсумки індустріалізації в СРСР?

Які причини і методи проведення колективізації сільського господарства в СРСР?

Охарактеризуйте етапи колективізації.

Джерела та література

Село очима ВНК-ОДПУ-НКВС 1928-1929. Т.1-2. - М., 1999..

Директиви КПРС і Радянського уряду з господарських питань. Т.2. - М., 1967.

Документи свідчать 1 927 -1932. Зб. - М., 1989.

Індустріалізація СРСР 1926-1941. Документи і матеріали. В 4-х томах. - М., 1969-1973.

Індустріалізація Радянського Союзу. Нові документи. - М., 1999..

Кооперативно-колгоспне будівництво в СРСР 1923-1927 .: Зб. документів. - М., 1971.

Бухарін Н.І. Вибрані твори. - М., 1988.

Ленін В.І. Краще менше, та краще; Про кооперацію // І.. зібр. соч. Т.45.

Сталін Й.В. Про індустріалізації і хлібної проблеми // Соч. Т.11.

Троцький Л.Д. Зраджена революція. - М., 1991.

Наумов Н.В. Проблеми індустріалізації СРСР в радянській історіографії // Вісник Московського університету. Сер. 8. Історія. - 2003. - № 3.

Гордон Л.А., Клоков Е.В. Що це було? - М., 1989.

Осокіна Е.А. СРСР в кінці 20-х - першій половині 30-х років. Торгівля - Розподіл. // Вітчизняна історія. - 1992. - № 5.

Рогачевская Л.С. Як складався план першої п'ятирічки // Питання історії. - 1993. - № 8.

Новопашин Ю.С. XIV з'їзд РКП (б): сучасний погляд // Питання історії. - 2003. - № 7.

Закс А.Б. 1929 рік: кілька штрихів // Питання історії. - 1990. - № 6.

Горинов М.М. Радянська країна в кінці 20-х - поч. 30-х років // Питання історії. - 1990. - № 11.

Майер Р. Про чудеса і чудовиськ стахановського руху і сталінізм // Вітчизняна історія. - 1993. - № 3.

Рогаліна Н.Л. Колективізація: уроки пройденого шляху. - М., 1989.

Борисов Ю.С. Виробничі кадри села 1917-1941. - М., 1991.

Ивницкий Н.А. Колективізація і розкуркулення (початок 30-х років). - М., 1994.

Трагедия советской деревни. Колективізація і розкуркулення 1927-1939. - М., 1999..

Косачев В.Г. Напередодні колективізації. Поїздка І. В. Сталіна в Cибирь // Питання історії. - 1998. - № 5.

Зима В.Ф. Генріх Ягода і надзвичайна війна з радянською селом // Вітчизняна історія. - 2003. - № 4.

Гинцберг Л.І. Масовий голод в поєднанні з експортом хліба в нач. 30-х років // Питання історії. - 1999. - № 10.

Зеленін І.Є. "Революція згори" завершення і трагічні наслідки. 1929-1933 // Питання історії. - 1994. - № 10.

Зеленін І.Є. Селянство і влада в СРСР після "революції згори" // Питання історії. - 1996. - № 7.

ТЕМА 10

АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНА СИСТЕМА В СРСР

Затвердження режиму особистої влади Сталіна.

Терор проти інтелігенції.

Конституція СРСР 1936 р

Політичні судові процеси 1930-х рр.

Питання для самоконтролю

Чому в СРСР практично не було антикомуністичного опору?

У чому полягають причини і наслідки проведеного комуністичною партією терору?

Дайте оцінку Конституції 1936

Джерела та література

Хрестоматія з історії СРСР 1917-1945. - М., 1991.

Історія Батьківщини в документах 1917-1993. Ч.2. - М., 1994.

Бердяєв Н.А. Витоки і зміст російського комунізму. - М., 1990..

Сталін Й.В. Питання ленінізму. - М., 1952.

Троцький Л. Сталінська школа фальсифікації. - М., 1990..

Реабілітація: Політичні процеси 30-50-х років. - М., 1991.

Вони не мовчали: про опір в роки культу особи Сталіна. Зб. - М., 1990..

30-і роки: погляд із сьогодення. Зб. - М., 1990..

Волков Ф.Д. Зліт і падіння Сталіна. - М., 1992.

Режим особистої влади Сталіна: до історії формування. - М., 1989.

Куманев Г.А. Поруч зі Сталіним. - Смоленськ, 2001..

Жуков Ю.М. Так чи був змову Тухачевського? // Вітчизняна історія. - 1999. - № 1.

Куманев Г.А. Дві бесіди з Кагановичем // Нова і новітня історія. - 1999. - № 2.

Юнге М. Як терор став великим? // Вільна думка. - 2003. - № 9.

Кан А.С. Пострадянські дослідження про політичні репресії в Росії і СРСР // Вітчизняна історія. - 2003. - № 1.

Кокурин А., Петров Н. Гулаг: структура та кадри // Вільна думка. - 1999. - № 11,12.

Маркова Е.В. Доля інтелігенції в воркутинських таборах (1930-1950 р.р.) // Нова і новітня історія. - 1999. - № 5.

Маркова Е.В. та ін. Вчені-в'язні печерських таборів ГУЛАГу // Нова і новітня історія. - 1998. - № 4.

Мельтюхов М.І. Репресії в Червоній Армії: підсумки новітніх досліджень // Вітчизняна історія. - 1997. - № 5.

ТЕМА 11

КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

У 1930-і рр.

Зміна політики партії в галузі культури в 1930-і роки.

Вплив на культуру офіційної міфології і морально-психологічної обстановки в країні.

Освіта і наука.

Література і мистецтво.

Питання для самоконтролю

Визначте основні риси розвитку радянської культури в 1930-і роки.

Як ви думаєте, що сприяло розвитку науки і культури?

Що гальмувало розвиток науки і культури?

Джерела та література

Куманев В.А. 30-е рр. в долях вітчизняної інтелігенції. - М., 1991.

Раїв М. Росія за кордоном. Історія культури російської еміграції. 1919-1939. - М., 1994.

Культурне будівництво в Українській РСР. Документи і матеріали. Т.1. Ч. 1-2. - М., 1983-1984.

Зезін М.Р., Кошман Л.В., Шульгін В.С. Історія російської культури. - М., 1990. .; 2-е изд. - М., 1996.

ТЕМА 12

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА СРСР У 1930-і рр.

Спроба СРСР створення системи колективної безпеки в Європі.

Радянсько-японський військовий конфлікт.

Англо-франко-радянські переговори в Москві.

Радянсько-німецький пакт про ненапад.

Питання для самоконтролю

Визначте основні напрямки радянської зовнішньої політики в 1930-і роки.

У чому полягають причини змін в радянській зовнішній політиці від боротьби з фашизмом до співпраці з ним?

Чи могли бути альтернативні варіанти в області міжнародних відносин?

Джерела та література

Напередодні 1931-1939. Зб. - М., 1991.

Рік кризи: 1937 -1939. Документи і матеріали. - М., 1990..

Документи зовнішньої політики 1939 році - М., 1992.

Сиполс В.Я. Зовнішня порлітіка Радянського Союа 1933-1936; 1936-1939. - М., 1986, 1987.

Случ С.З. Німецько-советскіме відносини в 1918-1941 р.р. // слов'янознавства. - 1996. - № 3.

Бордюгов Г.А. Гітлер приходить до влади: нові документи зовнішньополітичних рішень сталінського керівництва 1933-1934 // Вітчизняна історія. - 1999. - № 2.

Розанов Г.Л. Сталін. Гітлер. Документальний нарис. - М., 1990..

Афанасьєв В.А. Халхін-Гол в ретроспективі великої війни // Вітчизняна історія. - 1999. - № 5.

Наджафов Д.Г. СРСР в послемюнхенскій Європі // Отечествен-ва історія. - 2000. - № 2.

Білоусова З.С. Радянський Союз і європейські проблеми 1933-1934 рр. // Питання історії. - 1999. - № 10.

ТЕМА 13

ВСТУП СРСР У ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ

Початок Другої світової війни.

Військові дії СРСР і їх результати.

Радянсько-фінська війна.

Економічний і військовий потенціал Радянського Союзу напередодні війни.

Питання для самоконтролю

Чи можливо було запобігти Другу світову війну?

Як і чому змінювалися кордони СРСР в кінці 1930-х - початку 1940-х рр.?

Сприяв або перешкоджав зміцненню обороноздатності політичний режим в СРСР?

Як і в зв'язку з чим змінювалися напрямки офіційної пропаганди в кінці 1930-х - початку 1940-х рр.?

Яка роль І.В. Сталіна і його оточення в рішенні зовнішніх і внутрішніх проблем країни напередодні війни?

Джерела та література

Переддень і початок війни. Документи і матеріали. - Л., 1991.

Каршан Ю.Я., Роханічев Н.М. Напередодні 22 червня 1941 р // Нова і новітня історія. - 1992. - №3.

Тухачевський «Військові плани Гітлера» з правкою Сталіна // Известия ЦК КПРС. - 1990. - № 1.

Напередодні війни (1940-1941). Записка Литвинова Сталіну // Известия ЦК КПРС - 1990. - № 2.

Уроки війни з Фінляндією. Неопублікований доповідь Ворошилова 28 березня 1940 р // Нова і новітня історія. - 1993. - № 4.

ТЕМА 14

ПОЧАТОК ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

Напад фашистської Німеччини на СРСР.

Перебудова системи управління країни.

Літньо-осінні битви 1941 р

Контрнаступ Червоної Армії під Москвою.

Питання для самоконтролю

Які прорахунки були допущені Сталіним напередодні і на початку війни? Обгрунтуйте відповідь.

Які причини і масштаби поразок Червоної Армії влітку і восени 1941 р?

Чому гітлерівським військам не вдалося взяти Москву? Які фактори зірвали їх похід на столицю?

Які були плани радянського і гітлерівського командування на весну і літо 1942 г.?

Джерела та література

Переддень і початок війни. Документи і матеріали. - М., 1991.

1418 днів війни. Зі спогадів про Велику Вітчизняну війну. - М., 1990..

1941 рік. У 2 кн. - М., 1998..

Вишла О.В. Напередодні 22 червня 1941 р Документи і нариси. -, 2002.

Велика Вітчизняна війна 1941-1945. Військово-історичні нариси. - М., 1998. - Кн.1.

Самсонов А.М. Москва 1941. - М., 1991.

Горьков Ю.А. Кремль. Ставка. Генштаб. - Твер, 1995.

Волков В.К. Привид і реальність "Барбаросси" в політиці Сталіна (весна-літо 1941 г.) // Питання історії - 1993. - № 6.

Нєвєжин В. Сталінський вибір 1941 р .: оборона або "Гасло наступальної війни" // Вітчизняна історія. - 1996. - № 3.

Ямпільський В.П. Діяв чи Сталін в перші дні війни // Військово історичний журнал. - 1994. - № 6.

Вишла О.В. Чому ж моделлю Сталін у 1941 році? // Нова і новітня історія. - 1992. - № 2.

Васильєв А. Деякі аспекти перебігу та наслідків битви під Москвою // Питання історії. - 2002. - № 1.

ТЕМА 15

Завершальний етап ВЕЛИКОЇ

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

1 Військово-політична обстановка на радянсько-німецькому фронті на початку 1944 р

2 Звільнення території Радянського Союзу і Східної Європи.

3 Остаточний розгром гітлерівської Німеччини.

4 Розгром японських мілітаристів.

Питання для самоконтролю

Дайте характеристику бойових дій Червоної Армії в 1944 р

Охарактеризуйте роль антигітлерівської коаліції в період війни.

Які результати військову капітуляцію фашистської Німеччини?

Чому Друга світова війна завершилася поразкою фашизму і мілітаризму?

Джерела та література

1 Гриф секретності. - М., 1993.

2 Жуков Г.К. Наступ на Берлін можу почати 19-20. 2-45. Маловідомий документ // Військово-історичний журнал. - 1995. - № 2.

3 Конєв І.С. Записки командувача фронтів 1943-1945. - М., 1982.

4 Ржешевский О.А. Взяти Берлін! Нові документи // Нова і новітня історія. - 1995. - № 4.

5 Ми переможемо: Звернення тов. Сталіна до народу 2 вересня 1945 р // Діалог. - 1995. - № 9.

6 Севастьянов Г.Н. Японія 1945 в оцінці радянських дипломатів. Нові арівние матеріал // Нова і новітня історія. - 1995. - № 6.

7 Єременко А.І. Рік 1945 й Я наказав покарати цих генералів // Військово-історичний журнал. - 1994. - № 7, 8.

8 Семиряга М. Росіяни в Берліні в 1945 році // междунароного жінь - 1994. - № 5, 9.

9 Ермаченко С.В., А.Н. Останній похід власовської армії // Питання історії. - 1998. - № 8.

10 Первишін В.Г. Людські втрати у Великій Вітчизняній війні // Питання історії. - 2000. - № 7.

11 Кривошеєв Т.Ф. Про людські втрати у Великій Вітчизняній війні // Військово-історичний журнал. - 2002. - № 11.

12 Рибаковський Л.Л. Велика Вітчизняна: людські втрати. Демографія // Соціологічні дослідження. - 2001. - № 6.

13 Кошкін А.А. Вступ СРСР у війну з Японією // Нова і новітня історія. - 1995. - № 4.

14 Кедров Ю. Як були зірвані плани нападу Японії на Радянський Союз // Азія і Африка сьогодні. - 1995. - № 12.

Падріні А. Народ-переможець повинен знати правду про війну // Вітчизняна історія. - 2000. - №3.

ТЕМА 16

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА СРСР (1946-1953 рр.)

Зміна міжнародного становища СРСР після Другої світової війни.

Складання нової системи післявоєнних міжнародних відносин в умовах розпочатої "холодної війни".

Формування соціалістичного табору.

Політика СРСР на Дльнем Сході.

Питання для самоконтролю

Що представляла собою політика «холодної війни»?

Як складалися відносини Радянського Союзу з країнами на Заході і Сході в другій половині 1940-х - початку 1950-х рр.?

Джерела та література

Міжнародні відносини після II світової війни. Т. 1-3. - М., 1962-1965.

Хрестоматія з вітчизняної історії. 1946-1995. - М., 1996.

Сталінське десятиліття холодної війни: факти і гіпотези. - М., 1999..

Чубар'ян А.О. Походження "холодної війни" в історіографії. Схід-Захід // Нова і новітня історія. - 1991 - №3.

Рощин А.А. ООН і "холодної війни" // Нова і новітня історія. - 1991. - № 5.

Едельман Д.Р. Прелюдія "холодної війни": до історії радянсько-американських відносин // Питання історії. - 1991 - № 6.

Круглий стіл: Радянський Союз і країни Східної Європи // Історія СРСР. - 1991. - № 1.

Носкова А.Ф. Московські радники в країнах Східної Європи (1945-1953 р.р.) // Питання історії. - 1998. - № 1.

Семиряга М.Г. Жуков - головнокомандувач радянської військової адміністрації в Німеччині // Міжнародна життя. - 1995. - № 7.

Ледовский А.М. Переговори Сталіна з Мао Цзедуном в грудні 1949-лютий 1950 р.р. // Нова і новітня історія. - 1997. - № 1.

Участь СРСР в Корейській війні // Питання історії. - 1994. - № 11,12.

ТЕМА 17

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА та культурного життя (1946-1953 рр.)

Політичні та психологічні наслідки війни.

Зміцнення адміністративно-командної системи.

Успіхи і проблеми розвитку середньої та вищої освіти, науки і техніки.

Осбенности культурного розвитку в післявоєнні роки.

Питання для самоконтролю

Які явища характеризували сталинщину після війни?

Які були останні злодіяння режиму особистої диктатури Сталіна?

Як відбилася сталинщина на долях Анни Ахматової і Михайла Зощенка?

Джерела та література

Хрестоматія з вітчизняної історії (1946-1995). - М., 1996.

Рапопорт Я. На рубежі двох епох. "Справа лікарів". - М., 1998..

Зубкова Є.Ю. Суспільство і реформи. 1946-1964. - М., 1993.

Зубкова Є.Ю. Світ думок радянської людини (1945-1948) // Вітчизняна історія. - 1998. - №3.

Волкогонов Д. Тріумф і трагедія І.В. Сталіна. Політичний портрет. Кн. 2. - М., 1989.

Піхоя Р.Г. Про внутрішньополітичній боротьбі в радянському керівництві (1945-1958) // Нова і новітня історія. - 1995. - № 6.

Костирченко Т.В. Кампанія по боротьбі з космополітизмом в СРСР 1948-1950 // Питання історії. - 1994. - № 8.

Кокурин А., Петров Н. МГБ: структура, функції, кадри. 1946-1953 // Вільна думка. - 1997. - № 11-12.

Данилов А.А. СРСР в 1945-1953: метаморфози вищої влади // Викладання історії та суспільствознавства в школі. - 2001. - № 8.

Медведєв Ж.А. Сталін і "справа лікарів". Нові матеріали // Питання історії. 2003. - № 1.

Рейман М. Повоєнне співробітництво і конфлікти в радянському політичному керівництві // Питання історії. - 2003. - № 3.

Зубкова Є.Ю. Феномени "місцевого націоналізму": Естонське справа 1949-1952 років в контексті радянізації Балтії // Вітчизняна історія - 2001. - № 3.

Стродс Х.П. Депортація населення Прибалтійських країн в 1949 // Питання історії. - 1999. - № 9.

Дорошенко В. Сталінські репресії і "нова історична спільність" російський народ // ЕКО. - 1995. - № 12.

Чернова М.Н. СРСР в 1945-1953 рр. Життя і побут радянських людей в перші повоєнні роки // Освіта в сучасній школі. - 2003. - № 3.

ТЕМА 18

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СРСР

в 1953-1964 рр.

Основні напрямки розвитку економіки.

Пошуки форм управління народним господарством.

Соціальна політика.

Уповільнення темпів економічного і соціального розвитку на початку 60-х рр., Його причини.

Питання для самоконтролю

Як розвивалася економіка країни в період «відлиги»?

Яке було становище справ в сільському господарстві в період керівництва Хрущова Н.С. країною?

Яких результатів досяг Радянський собза в розвитку оборонних галузей і, зокрема, ракетно-космічної техніки?

Охарактеризуйте реформу управління промисловістю 1957 року і її результати.

Джерела та література

Шубін А. Витоки перебудови 1978-1984. Т. 1,2. - М., 1997..

Разуваєва М.М. Протиріччя соціально-економічного розвитку СРСР (1961-1985 рр.) / Сторінки історії Радянського суспільства. - М., 1989.

На порозі кризи: наростання застійних явищ в партії і в суспільстві. - М., 1990..

Денисов Л.М. Зникаюча село Росії: Нечорнозем'я в 1960-80-і роки. - М., 1996.

Боффа Дж. Від СРСР до Росії. Історія незакінченого кризи. 1964-1994. - М., 1996.

ТЕМА 19

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА та культурного життя СРСР (1953-1964 рр.)

Пошуки шляхів оновлення радянського суспільства.

Політика десталінізації, її суперечливість і незавершеність.

Посилення суб'єктивних тенденцій в керівництві країною.

"Відлига" в духовному житті країни.

Питання для самоконтролю

Яку роль зіграв Н.С. Хрущов у викритті культу особи Сталіна?

Чому в період "відлиги" викриття І.В. Сталіна виявилося непослідовним і половинчастим?

Які процеси в духовному житті почалися після смерті І.В. Сталіна?

Яка була позиція Н.С. Хрущова по відношенню до творчої інтелігенції?

Джерела та література

Хрущов Н.С. Матеріали до біографії. - М., 1990..

Мемуари Н.С. Хрущова // Питання історії. - 1990. - № 2-12; 1991. - № 1-12; 1992. - № 1-3; 1993. - № 2-10; 1994. - № 1-7.

Шепілов Д.Т. Спогади // Питання історії. - 1998. - № 3-12.

Аджубей А. Ті десять років. - М., 1991.

Берія: кінець кар'єри. - М., 1991.

Бурлацкий Ф. Вожді і радники. Про Хрущова, Андропова але тільки про них. - М., 1990..

Хрущов Н.С. Про культ особистості і його наслідки. Доповідь на XX з'їзді КПРС // Известия ЦК КПРС. - 1989. - № 3.

Світло і тіні «великого десятиліття»: М.С. Хрущов і його час. - М., 1991.

Реабілітація: Політичні процеси 30-50-х років. - М., 1991.

Хрущов Н.С. Спогади. Вибрані фрагменти. - М., 1997..

Волкогонов Д. Сім вождів. Кн. В. Ленін, Й. Сталін, М. Хрущов. - М., 1997..

Як знімали Н.С. Хрущова. Пленум ЦК КПРС. Жовтень, 1964 // Історичний архів. - 1993. - № 1.

Наумов В.Н. Чи був змова Берії? // Нова і новітня історія. - 1993. - № 5.

Жуков Ю.М. Боротьба за владу в партійно-державних верхах СРСР навесні 1953 р // Питання історії. - 1996. - № 6.

Піхоя Р.Г. Про внутрішньополітичній боротьбі в радянському керівництві 1945-1958 р.р. // Нова і новітня історія. - 1995. - № 6.

Козлов В.А. Крамола: інакомислення в СРСР за Хрущова і Брежнєва 1953-1982 // Вітчизняна історія. - 2003. - № 4.

Аксютін Ю.В. Нове про XX з'їзді КПРС // Вітчизняна історія. - 1998. - № 2.

Пижиков А.В. "Відлига" в СРСР: сучасний погляд // Викладання історії та суспільствознавства в школі. - 2002. - № 8.

Пижиков А.В. Проблема культу особистості в роки хрущовської відлиги // Питання історії. - 2003. - № 4.

Аксютін Ю.В. Про підготовку закритої доповіді Н.С. Хрущова XX з'їзду КПРС в світлі нових документів // Нова і новітня історія. - 2002. - № 2.

Пижиков А.В. Радянське повоєнний суспільство і передумови хрущовських реформ // Питання історії. - 2002. - № 2.

Кокурин А., Петров Н. КДБ: структура, функції, кадри (1954-1967 рр.) // Вільна думка. - 1998. - № 2.

Аксютін Ю.В. П'ятий прем'єр, або чому Маленков не втримав тягар влади? // Вітчизна. - 1994. - № 2.

ТЕМА 20

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА СРСР (1953-1964 рр.)

Зміни в радянській зовнішній політиці після смерті Сталіна.

СРСР і проблеми європейської безпеки і розрядки.

Взаємини СРСР з країнами Східної Європи.

СРСР і країни третього світу.

Питання для самоконтролю

Які заходи були вжиті ЦК КПРС і Радянським урядом щодо поліпшення відносин між комуністами-ними і робочими партіями і нормалізації міждержавних відносин з соціалістичними, що розвиваються і капіталіс-тическими країнами?

У чому причини погіршення відносин СРСР з КНР і Албанією?

Як розвивалися відносини між СРСР і США, між СРСР і Японією, між СРСР і німецькими державами?

Назвіть причини та уроки Карибської кризи?

Джерела та література

Зубок В.М., Печатнов В.В. Вітчизняна історіографія «холодної війни». Деякі підсумки десятиліття // Вітчизняна історія. - 2003 - № 4,5.

Галкін А.А., Мельников Д.Г. СРСР, західні держави і німецький питання. 1945-1964. - М., 1996.

Гришаєва Л.Є. Діяльність СРСР в ООН. - М., 1990..

Радянський Союз і країни Східної Європи. Еволюція і крах політичних режимів (сер. 40-х - кінець 80-х р.р. ХХ ст.). "Круглий стіл" // Історія СРСР. - 1991. - № 1.

СРСР і "холодна війна". - М., 1995.

ТЕМА 21

Незавершене СПРОБИ РЕФОРМУВАННЯ СРСР

(1965-1985 рр.)

Протиріччя економічного розвитку.

Господарська реформа 1960-х років і її невдачі.

Аграрна політика та стан сільського господарства.

Соціальна політика

Питання для самоконтролю

У чому проявилися застійні і кризові явища в соціально-економічному розвитку СРСР наприкінці 1960-х - початку 1980-х рр.?

Які спроби щодо виходу з кризи, що починається вживало керівництво СРСР?

Як вирішувалася продовольча проблема в СРСР наприкінці 1960-х - початку 1980-х рр.?

Що стримувало прогрес в сільському господарстві СРСР?

Що свідчило про загострення екологічних проблем в СРСР на рубежі 1970-1980-х рр.?

У чому проявилися соціальні проблеми і зниження рівня життя людей СРСР в кінці 1960-х - початку 1980-х рр.?

Джерела та література

Шубін А. Витоки перебудови 1978-1984. Т. 1,2.- М., 1997..

Разуваєва М.М. Протиріччя соціально-економічного розвитку СРСР (1961-1985 р.р.) / Сторінки історії Радянського суспільства. - М., 1989.

На порозі кризи: наростання застійних явищ в партії і в суспільстві. - М., 1990..

Денисов Л.М. Зникаюча село Росії: Нечорнозем'я в 1960-80-і роки. - М., 1996.

Боффа Дж. Від СРСР до Росії. Історія незакінченого кризи. 1964-1994. - М., 1996.

ТЕМА 22

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СРСР

(1965-1985 рр.)

Зміна політичного курсу.

Дві тенденції суспільно-політичного розвитку.

Зростання політичної опозиції (дисидентський і правозахисний рух).

Національна політика в СРСР.

Питання для самоконтролю

Чим пояснюється згортання демократичних починань після відставки Н.С. Хрущова?

На що спиралася концепція "розвинутого соціалізму"?

Що прийнято називати ідеологією застою?

Яка роль політичної опозиції в СРСР в 1960-і - 1980-і рр.?

Дайте характеристику політичним керівникам СРСР 1960-х - 1980-х рр.?

Джерела та література

Козлов В.А. Крамола: інакомислення в СРСР за Хрущова і Брежнєва. 1953-1982 рр. // Вітчизняна історія. - 2003. - №4.

Стецковскій Ю. Історія радянських репресій. 1917-1995 р У 2-х т. - М., 1997..

Кан А.С. Пострадянські дослідження про політичні режимах в Росії і СРСР // Вітчизняна історія. - 2003. - №1.

Маліа М. Радянська трагедія. Історія соціалізму в Росії. 1917 -1999. / Пер. з англ. -, 2002.

На порозі кризи: наростання застійних явищ в партії і в суспільстві. - М., 1990..

Сахаров А.Д. Світ, прогрес і права людини. - Л., 1990..

Алексєєва Л. Історія інакомислення в СРСР. Новітній період. - Вільнюс, 1992.

З-під брил .: Зб. статей дисидентів. - М., 1992.

ТЕМА 23

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА В СРСР В 1965-1985 рр.

Основні напрямки зовнішньої політики СРСР.

Відносини СРСР з розвинутими країнами.

СРСР і країни Східної Європи.

Відносини СРСР з країнами Азії, Африки, Латинської Америки.

.

Питання для самоконтролю

У чому полягала особливість міжнародного становища СРСР на рубежі 1960-х і 1970-х рр.?

Що собою являла Програма світу? Як проходила її реалізація?

Як розвивалися відносини СРСР з Китаєм?

Що свідчило про загострення міжнародної обстановки на рубежі 1970-х і 1980-х рр.?

Які заходи необхідно було зробити для виходу з міжнародної кризи?

Джерела та література

Радянська зовнішня політика в ретроспективі. 1917-1991. - М., 1993.

Війна і повоєнний розвиток світової спільноти (1939-1991): Уч. посібник. - М., 1992.

Бергу І.В. Історичне непорозуміння? "Холодна війна". 1917-1990. - М., 1996.

Історія зовнішньої політики СРСР. 1945-1985. Т.2. - М., 1986.

Радянська зовнішня політика в роки «холодної війни» (1945-1985). Нове прочитання. - М., 1995.

Загладин Н.В. Історія успіхів невдач радянської дипломатії. - М., 1990..

Славинський Б.Н. Зовнішня політика СРСР на Далекому Сході (1945-1986). - М., 1988.

ТЕМА 24

ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА СРСР

У 1985 - 1991 рр.

Курс на прискорення соціально-економічного розвитку країни (1985-1986 рр.).

Початок перебудови системи суспільних відносин в СРСР (1987-1990 рр.).

СРСР на міжнародній арені.

Розпад СРСР і утворення Союзу Незалежних Держав (СНД).

Питання для самоконтролю

У чому полягала основна тенденція політичного розвитку країни після З'їзду народних депутатів?

Які причини заснування посади президента СРСР і підсумки функціонування президентської влади?

Які причини привели до проголошення незалежності колишніх союзних республік?

Які заходи вживалися в другій половині 1980-х рр. для поліпшення економічної ситуації і чому вони не принесли успіху?

Джерела та література

Барсенков А.С. Введення в сучасну російську історію. 1985-1991: Уч. посібник для вузів. -, 2002.

Смирнов В.С. Економічні причини краху соціалізму в СРСР // Вітчизняна історія. - 2002. - № 6.

Чешко С.В. Розпад Радянського Союзу. - М., 1996.

Чешко С.В. Розпад Радянського Союзу. Етнополітичний аналіз. - вид. 2-е. -, 2002.

Маліа М. Радянська трагедія. Історія соціалізму в Росії. 1917-1991. / Пер. з англ. -, 2002.

Росія і зовнішній світ: діалог культур. - М., 1997..

Алексєєв В.В., Алексєєва Є.В. Розпад СРСР в контексті теорій модернізації імперської еволюції // Вітчизняна історія. - 2003. - № 4, 5.

Медведєв Р.А. Чому розпався Радянський Союз // Вітчизняна історія. - 2003. - № 4, 5.

ТЕМА 25

СУЧАСНА РОСІЯ

Програма економічних реформ в Росії та шляхи їх реалізації.

Формування і розвиток нової політичної системи в Російській Федерації.

Основні тенденції розвитку російської культури в 1990-і - 2000-і рр.

Зовнішня політика Росії (1992-2000-ті рр.).

Питання для самоконтролю

Який зв'язок між політичними і економічними реформами в Росії?

Який термін знадобиться Росії для формування розвиненої ринкової економіки? Обгрунтуйте свої припущення.

Яка соціальна структура сучасного російського суспільства?

Який зміст ви вкладаєте в поняття "радикали", "консерватори", "праві", "ліві", "центристи"?

У чому полягали причини "революції суверенітетів" автономних республік Росії?

Переживає сучасна російська культура занепад чи відродження? Обгрунтуйте свої припущення.

Яке місце Росії в сучасних міжнародних відносинах?

Джерела та література

Кацва А.М. Соціально-трудові конфлікти в сучасній Рос-ці. -, 2002.

Історія Росії. Люди. Звичаї. Події. Погляди і оцінки. У 3-х кн. Кн. 3. - М., 2000..

Досвід російських модернізацій. XVIII-XX ст. - М., 2001..

Росія у світовій історії. Підручник для вузів. - М., 2003.

Гайдар Е.Т. Дні поразок і перемог. - М., 1997..

Рябикин С. Новітня історія Росії (1991-1997). - СПб, 1997..

Сакс Дж. Ринкова економіка Росії. - М., 1995.

Строєв Е.С., Бляхман Л.С., Кротов М.І. Економіка Співдружності Незалежних Держав на кризі третього тисячоліття. Досвід і проблеми реформ. - СПб., 1998..

Економічна історія Росії XIX-XX ст .: сучасний погляд / Відп. ред. В.А. Виноградов. - М., 2000..

Піхоя Р.Г. Конституційно-політична криза в Росії 1993 р .: хроніка подій і коментар історика // Вітчизняна історія. - 2002. - № 4, 5.

Влада і опозиція. Російський політичний процес ХХ століття. - М., 1995.

Епоха Єльцина. Нариси політичної історії. - М., 2001..

Сучасна політична історія Росії. 1985-1998. Хроніка та аналітика. - М., 1999..

Історична наука на рубежі століть. - М., 2001..

Від першої особи. Розмови з Володимиром Путіним. - М., 2000..

Засурский І.І. Мас-медіа другої республіки. - М., 1999..

Енциклопедія російсько-американських відносин. XVIII-XX ст. - М., 2001..

Росія у світовій історії. Підручник для вузів. - М., 2003.

Росія-2000. Сучасна політична історія (1985-1999). У 2-х т. 3-тє вид. - М., 2000..

Рябикин С. Новітня історія Росії (1991-1997). - СПб., 1997..

Сорокін К.Е. Геополітика сучасності і геостратегія Росії. - М., 1996.

Федулова Н.Г. Проблеми безпеки та військової співпраці в рамках СНД // Вітчизняна історія. - 2000 - № 4-5.

Росія Україна. Історія взаємин. - М., 1997..

ЛІТЕРАТУРА

Барсенков А.С., Вдовін А.І. Історія Росії. 1938-2002. Навчальний посібник. - М., 2003.

Геллер М., Некріч А. Утопія при владі. Історія Радянського Союзу з 1917-го до наших днів. У 4 томах. - М., 1995.

Дерев'янко А.П., Шабельникова Н.А. Історія Росії. Підручник. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М., 2004.

Зуєв М.М. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XX в. Учеб. посібник. - 3-е изд. - М., 2001..

Історія Росії: другої половини XIX-XX ст. Курс лекцій. У 2 ч. - Брянськ, 1992.

Історія Росії. Навчальний посібник. У 2-х томах / Под ред. А.А. Данілова.- М., 1995.

Історія Росії XX століття / Общ. ред. А.Н. Сахаров. - М., 1996.

Історія Росії. Навчальний посібник для вузів. Т.1-2. / М.М. Горинов и др М., 1998..

Історія Росії з найдавніших часів до кінця XX в. У 3 т. / Под ред. А.П. Новосельцева, А.Н. Сахарова та ін. - М., 2000..

Історія Росії: Підручник / Авт. А.С. Орлов та ін .. - М., 2003.

Історія Росії в новітній час: Підручник. - М., 2004.

Історія Росії: Навчально-методичний посібник до семінарських занять для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Г.Н. Сердюкова. - М., 2004.

Кузнєцов І.М. Вітчизняна історія. Підручник. - М., 2003.

Новітня вітчизняна історія. XX ст. Учеб. для студ. вищ. навч. закладів. У 2 кн. / Под ред. Е.М. Щагін, А.В. Лубкова :. - М., 2004.

Новiтня історія Украіни. - К., 2002.

Орлов А.С., Георгієв В.А., Георгієва Н.Г., Сивохина Т.А. Історія Росії з найдавніших часів до наших днів. - М., 1997..

Семеннікова Л.І. Росія в світовому співтоваристві цивілізацій. Навчальний посібник для вузів. - М., 1995.

Щетинов Ю.А. Історія Росії XX століття. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М., 1998..

Історія дипломатії. Т. 1-4 - 2-е вид. / Под ред. А.А. Громико. - М., 1959-1979.

Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів: У 12 т. Т. 1-6. - М., 1966-1973.

Історія робітничого класу в СРСР. Робочий клас Росії від зародження до початку XX в. / А.Л. Нарочніцкий і ін. - М., 1983.

Карташев А.В. Нариси з історії російської церкви. Т.1,2. - М., 1991.

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. У 3 т .. - К., 1990..

Бердяєв Н.А. Витоки і зміст російського комунізму. - М., 1990..

Бовикін В.І. Росія напередодні великих звершень. - М., 1988.

Богданович А.В. Три останніх самодержавца (Щоденники). - М., 1990..

Б'юкенен Джордж. Мемуари дипломата / Пер. з англ .. - М., 1991.

Гучков А.М. Спогади. - М., 1990..

Дмитрієв С.С. Нариси історії російської культури початку XX століття. - М., 1985.

Історія першої світової війни: У 2 т. - М., 1975.

Керенський А.Ф. Росія на історичному повороті: Мемуари / Пер. з англ .. - М., 1993.

Коковцов В.Н. З мого минулого: Спогади міністра фінансів Росії 1903-1919 рр. - М., 1992.

Мілюков П.Н. Спогади. - М., 1991.

Мілюков П.Н. Нариси історії російської культури. - М., 1992.

Політичні діячі Росії. 1917. біогр. словник. - М., 1993.

Російська імперія: Словник-довідник. За словником Ф.А. Брокгауза і І.А. Ефрона. - СПб., 1992.

Росія. Енциклопедичний словник. - Л., 1991.

Аксютін Ю.В., Волобуєв О.В. 20 з'їзд КПРС: новації і догми. - М., 1991.

Анатомія революції 1917 р в Росії: маси, партії, влада. - СПб., 1994.

Верт Н. Історія Радянської держави. - М., 1992.

Волкогонов Д. Сім вождів: Галерея лідерів СРСР. - М., 1997..

Гимпельсон Є.Г. Формування радянської політичної системи 1917-1923. - М., 1995.

Загладин Н.В. Історія успіхів і невдач радянської дипломатії. - М., 1990..

Зубкова Є.Ю. Суспільство і реформи 1946-1964. - М., 1993.

Ивницкий Н.А. Колективізація і розкуркулення. - М., 1994.

Індустріалізація Радянського Союзу: нові документи. Нові факти. Нові підходи. - М., 1997..

Історичне значення НЕПу. - М., 1990..

Нова хвиля. Російська культура і субкультура на рубежі 80-90 рр. XX ст. - М., 1994.

Новиков М.М. Історичний досвід НЕПу: Ідеї і реальності. - М., 1992.

Нові конституції країн СНД і Балтії. Зб. документів. - М., 1994.

Павлюченков С.А. Військовий комунізм в Росії: влада і маси. - М., 1997..

Павлюченков С.А. Селянський Брест або передісторія більшовицького НЕПу. - М., 1996.

Політична історія. Росія-СРСР. Російська Федерація. Т.2. - М., 1996.

Політичні партії Росії кінця XIX - першої третини XX ст. Енциклопедія. - М., 1996.

Росія. XX століття. Радянська історіографія. - М., 1996.

Росія сьогодні. Політичний портрет в документах. 1985-1991. У 2 т. - М., 1991-1993.

Радянська зовнішня політика. 1917-1945. Пошуки нових підходів. - М., 1992.

Радянська історична енциклопедія. У 16 т. - М., 1961-1976.

Радянський Союз в роки Великої Вітчизняної війни. - М., 1985.

Соколов А.К. Лекції по радянській історії 1917-1940 рр. - М, 1995.

Довідники але історії дореволюційної Росії. - М., 1978.

Стецовский Ю. Історія радянських репресій. У 2 т. - М., 1997..

Долі російського селянства. - М., 1996.

Тепцов Н.В. Аграрна політика на крутих поворотах 20-30-х рр. - М., 1990..

Шапіро А.Л. Бібліографія історії СРСР. - М., 1968.

Росія XX століття. Радянська історіографія. - М., 1996.

Данилов А.А. Історія Россіі.XX століття: довідкові матеріали. - М., 1996.

Геллер М., Некріч А. Утопія при владі. Історія Радянського Союзу з 1917 року до наших днів. В 4 т. - М., 1995.

Історія сучасної Росії. 1985-1994. - М., 1995.

Практикум з історії Росії для студентів вузів. / Под ред. Данилова А.Л. - М., 1998..

Історія Батьківщини в документах. 1917-1993. Хрестоматія. В 4 т. - М., 1994-1995.

Хронологічна ТАБЛИЦЯ

1917

18 лютого - страйк на Путіловському заводі.

23 лютого - початок масових виступів в Петрограді.

27 лютого - формування Тимчасової виконавчого комітету членів Державної Думи і Петроградської ради робітничих депутатів.

2 березня - зречення Миколи II, формування Тимчасової правитель-ства.

3 березня - декларація Тимчасового уряду з викладом програми діяльності.

25 березня - закон про державну хлібну монополію.

3 квітня - повернення в Росію В.І. Леніна.

18 квітня - опублікування «ноти Мілюкова».

21 квітня - постанова Тимчасового уряд про створення земельних комітетів.

23 квітня - закон про фабрично-заводських комітетах.

24 - 29 квітня - VII Всеросійська конференція РСДРП (б)

5 травня - формування першого складу коаліційного Тимчасового уряду.

4-28 травня - I Всеросійський з'їзд Рад селянських депутатів.

21 травня - закон про створення волосного земства.

3-24 червня - I Всеросійський з'їзд Рад робітничих і солдатських депутатів.

18 червня - початок наступу російських військ на Південно-Західному фронті.

2 липня - відставка чотирьох міністрів - кадетів Тимчасового уряду.

4 липня - демонстрація солдатів столичного гарнізону, моряків Кронштадта і Петрограду робочих.

19 липня - призначення на посаду Верховного головнокомандувача Л.Г. Корнілова.

24 липня - формування третього (другого коаліційного) складу Тимчасового уряду.

12 - 15 серпня - державне нараду в Москві.

25-30 серпня - виступ генерала Корнілова.

1 вересня - проголошення Росії республікою, формування Директорії.

14 - 22 вересня - демократичне нараду в Петрограді.

25 вересня - формування четвертого (третього коаліційного складу) Тимчасового уряду.

7 жовтня - відкриття Передпарламенту (Тимчасового Ради республіки).

10 жовтня - прийняття на закритому засіданні ЦК РСДРП (б) резолюції про підготовку збройного повстання.

16 жовтня - розширене засідання ЦК РСДРП (б), підтвердження курсу на збройне повстання, створення Військово-революційного центру.

25-26 жовтня - збройне повстання в Петрограді. II Всеросійський з'їзд Рад робітничих і солдатських депутатів.

27 жовтня - 2 листопада - «Кривава тиждень» в Москві.

28 жовтня - декрет про друк, забороняв вихід контрреволюційних видань.

29 жовтня - декрет про 8-годинний робочий день.

12-26 листопада - вибори до Установчих зборів.

14 листопада - положення про робітничий контроль.

20 листопада - початок переговорів в Брест-Литовську про світ з країнами Четверного союзу.

2 грудня - створення ВРНГ

7 грудня - створення ВЧК

9 грудня - формування урядової коаліції більшовиків і лівих есерів.

14 грудня - націоналізація банків.

22 грудня - укладення між Великобританією і Францією таємницею конвенції про розподіл сфер впливу в колишній Російській імперії.

25 грудня - вступ на посаду командувача Добровольчої армії Л.Г. Корнілова.

1918

5-6 січня - робота Установчих зборів.

10-18 січня - робота III з'їзду Рад робітничих, селянських і солдатських депутатів, прийняття декларації прав трудящого і експлуатованого народу.

15 січня, 29 січня - декрети про створення Робітничо-селянської Червоної Армії і Робітничо-селянського Червоного флоту.

19 лютого - закон про соціалізацію землі

23 лютого -

3 березня - підписання Брестського миру

6 березня - початок інтервенції країн Антанти на Півночі Росії.

22 квітня - введення загальної військової повинності.

25 травня - початок заколоту чехословацького корпусу.

8 червня - освіту Комітету членів Установчих зборів в Самарі (Самарський Комуч).

10 червня - декрет про створення комітетів незаможних селян

28 червня - декрет про загальну націоналізацію великих промислових підприємств.

4-10 липня - V Всеросійський з'їзд Рад, парінятіе першої Конституції РРФСР.

6-7 липня - заколот лівих есерів у Москві.

16-17 липня - розстріл імператорської родини в Єкатеринбурзі.

2 вересня - ВЦВК оголошує Радянську республіку військовим табором.

23 вересня - створення на Уфимском державному нараді Тимчасового всеросійського уряду - Директорії.

10 листопада - радянський уряд анулює Брестський договір.

18 ноябяр - встановлення військової диктатури А.В. Колчака в Омську.

30 листопада - створення Ради робітничо-селянської оборони на чолі з В.І. Леніним.

1919

11 січня - введення продрозверстки.

14 лютого - положення ВЦВК "Про соціалістичне землевпорядкування і заходи переходу до соцалістіческому землеробства".

оздание III (Комуністичного) Інтернаціоналу

14 листопада - взяття Червоною армією столиці колчаківської Сибіру Омська.

26 листопада - декрет про ліквідацію неписьменності.

1920

4 січня - Колчак А. В. передав повноваження верховному правителю Денікіну А.І.

15 січня - створення першої трудармії.

29 січня - введення загальної трудової повинності.

4 квітня - А.І. Денікін передає керівництво антибольшевистскими силами генералу П. Врангеля.

6 квітня - освіту ДВР.

25 квітня - початок радянсько-польської війни.

7 листопада - звільнення Криму військами Південного фронту під командуванням М. Фрунзе, евакуація залишків врангелівської армії в Константинополь.

1921

26, 28 лютого 16 березня - договори про дружбу з Персією, Афагністаном, Туреччиною.

28 лютого - 18 березня - Кронштадское повстання.

2 - 16 березня - Х з'їзд РКП (б)

18 березня - підписання Ризького договору.

21 березня - декрет про заміну продрозкладки податком.

5 липня - декрет, що надає право приватним особам брати в оренду державні підприємства.

12 серпня - Положення СТО про організацію державної примушує-лінощів в умовах ринкових перетворень.

5 листопада - договір про дружбу і співробітництво з Монголією.

одна тисяча дев'ятсот двадцять два

26 лютого - декрет про вилучення церковних цінностей для організації допомоги голодуючим Поволжя.

10 квітня - 19 травня - участь радянської делегації в роботі Генуезской конференції.

квітня - підписання договору з Німеччиною в Рапалло.

9 липня - 9 серпня - судовий полііческій процес над групою керівників і активістів есерівської партії.

30 грудня - створення СРСР.

тисяча дев'ятсот двадцять три

10 квітня - Закон про статус державних трестів.

8 травня - "Нота Керзона".

24 серпня - декрет "Про пільги бідному селянству по звільненню від сплати єдиного сільськогосподарського податку".

тисяча дев'ятсот двадцять чотири

31 січня - твердження II з'їздом Рад СРСР першої Конституції СРСР.

1 лютого - встановлення дипломатичних відносин з Великобританією.

5 - 22 лютого - грошова реформа.

31 травня - встановлення дипломатичних відносин з Китаєм, рішення проблеми КСЗ.

1925

26 січня - призначення на посаду наркома по військово-морських справ М.В. Фрунзе.

16 березня - закон про обов'язкову військову службу.

17 червня - резолюція ЦК ВКП (б) «Про політику партії в галузі художньої літератури».

18-31 грудня - XIV з'їзд ВКП (б), прийняття ним курсу на індуст-ріалізацію.

1926

24 квітня - висновок Берлінського договору.

+1927

27 травня - обшук в штаб-квартирі в радянській торгової компанії АРКОС, розрив взаємин з Великобританією.

12-14 листопада - пленум ЦК ВКП (б), який здійснив організаційний розгром лівої опозиції.

2-19 грудня - XV з'їзд ВКП (б). Ухвалення курсу на кооперування села і наступ на куркуля.

1928

17 травня - 6 липня - Шахтинський процес.

6 вересня - приєднання СРСР до пакту Бріана- Келлога.

1929

1 жовтня - офіційний старт першої п'ятирічки.

16-23 квітня, 10-17 листопада - Пленуми ЦК ВКП (б), на яких відбувається осуд правого ухилу.

2 3-29 квітня - XVI партконференція, яка схвалила контрольні цифри першого п'ятирічного плану.

2-28 травня - твердження першого п'ятирічного плану V з'їзду Рад СРСР.

5 червня - положення про МТС (машинно-тракторних станціях).

10-11, 17 липня - захоплення китайською стороною контролю над КСЗ, розрив радянсько-китайських дипломатичних відносин.

3 жовтня - відновлення дипломатичних відносин з Великобританією.

7 листопада - сталінська стаття «Рік великого перелому».

5 грудня - I з'їзд ударних бригад.

22 грудня - підписання Китаєм Хабаровського протоколу, за яким відновлювалися радянські права на КСЗ.

27 грудня - проголошення Сталіним політики "ліквідації кула-пра як класу".

1930

5 січня - постанова ЦК ВКП (б) "Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву".

1 березня - твердження зразкового статуту сільгоспартілі.

2 березня - публікація в "Правді" статті І.В. Сталіна "Запаморочення від успіхів".

14 березня - постанова ЦК ВКП (б) "Про боротьбу з викривленнями партійної лінії в колгоспному русі".

тисяча дев'ятсот тридцять два

5 січня - положення про перебудову управління промисловістю, перетворення ВРНГ в три наркомату (важкої, легкої та лісової промисловості), перехід до відомчій системі управління промисловістю.

30 січня - 4 лютого - XVII партконференція, що затвердила директивні завдання другої п'ятирічки.

23 квітня - постанова ЦК ВКП (б) "Перебудові літературно-худоджественних організацій".

7 серпня - закон про охорону колгоспно-коператівной власності.

10 жовтня - запуск Дніпрогесу.

27 грудня - введення системи паспортів.

1933

15 листопада - встановлення дипломатичних відносин між СРСР і США.

тисяча дев'ятсот тридцять-чотири

26 січня - 10 лютого - XVII з'їзд ВКП (б), який отримав назву з'їзду переможців.

квітня - установа звання Героя Радянського Союзу.

12 травня - постанова ЦК ВКП (б) і РНК СРСР «Про викладання вітчизняної історії в школі».

27 травня - часткова амністія і відновлення в правах колишніх куркулів.

17 серпня - 1 вересня - I з'їзд радянських письменників, створення Спілки радянських письменників.

18 вересня - прийняття СРСР до Ліги націй.

1 грудня - вбивство С.М. Кірова.

1935

1 січня - скасування карток на хліб.

11 - 19 лютого - Всесоюзний з'їзд колгоспників - ударників. Ухвалення зразкового статуту сільськогосподарської артілі.

2 травня, 16 травня - підписання радянсько-французького і радянсько-чехословацького договорів про взаємну допомогу.

травня - запуск першої лінії Московського метро.

25 травня, 25 червня - розпуск товариств старих більшовиків і старих політкаторжан.

25 липня - 25 серпня - VII конгрес Комінтерну, який став останнім в історії цієї організації.

14 - 17 листопада - I Всесоюзна нарада стахановців.

30 грудня - скасування обмежень на вступ до вузів за соціальною ознакою.

1936

12 березня - договір про взаємодопомогу з Монгольської Народною Республікою.

25 листопада - підписання Антикомінтернівського пакту.

5 грудня - прийняття нової Конституції СРСР.

1937

28 квітня - постанова РНК СРСР про третій п'ятирічний план.

18-20 червня - безпересадочний переліт екіпажу літака В. Чкалова через Північний полюс (Москва - Портленд).

липня - відкриття каналу Москва - Волга.

серпня - радянсько-китайський договір про ненапад.

12 грудня - перші вибори до Верховної Ради СРСР за новою Конституцією.

1938

13 березня - Політбюро ЦК ВКП (б) прийняло рішення про створення Головної військової ради Червоної Армії.

14 листопада - ЦК ВКП (б) прийняв постанову «Про постановку партійної пропаганди в зв'язку з випуском« Короткого курсу історії ВКП (б) »».

1939

10-21 березня - в Москві проходив XVIII з'їзд ВКП (б).

23 серпня - підписання радянсько-німецького договору про ненапад.

1 вересня - напад Німеччини на Польщу. Початок другої світової війни.

1 вересня - Верховна Рада СРСР прийняла закон про загальний військовий обов'язок.

1-2 листопада - Верховна Рада СРСР ухвалила прийняти Західну Україну і Західну Білорусь і возз'єднати їх з Української та Білоруської РСР.

1940

17 -21 червня - повалення фашистських диктатур і освіту народних урядів в Латвії, Литві та Естонії.

2 серпня - Верховна Рада СРСР ухвалила утворити Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку.

3-6 серпня -Верховний Рада СРСР ухвалила прийняти Латвійську, Литовську і Естонську СРСР до складу СРСР.

1941

25 лютого ЦК ВКП) б) і РНК СРСР прийняли постанову «Про реорганізацію авіаційних сил Червоної Армії»

24 березня - Політбюро ЦК ВКП (б) прийняв постанову про забезпечення будівництва в 1941 році значного числа військових аеродромів.

13 квітня - укладення пакту про нейтралітет між СРСР і Японією.

22 червня - напад фашистської Німеччини на СРСР. Початок Великої Вітчизняної війни.

22 червня -20 липня - героїчна оборона Брестської фортеці.

23 червня - ЦК ВКП (б) і РНК СРСР прийняли постанову «Про створення Ставки Головного Командування Збройних Сил СРСР», перейменованої невдовзі в Ставку Верховного Головнокомандування.

24 червня - ЦК ВКП (б) і РНК СРСР прийняли постанову «Про утворення Ради з евакуації»; ЦК ВКП (б) і РНК СРСР прийняли постанову «Про освіту Радінформбюро (Радянського інформаційного бюро).

25 червня - Політбюро ЦК ВКП (б) прийняло рішення організувати на Уралі і в Сибіру нову базу танкобудування.

29 червня - ЦК ВКП (б) і РНК СРСР направили директиву партійним і радянським організаціям - програму мобілізації всіх сил країни для відсічі німецько-фашистським загарбникам.

3 липня - виступ по радіо Голови ДКО І.В. Сталіна.

10 липня - 10 вересня - Смоленська битва.

10 липня 1941 - 13 грудень 1944 - героїчна оборона Ленінграда.

11 липня - 19 вересня - героїчна оборона Києва.

12 липня - підписання угоди між урядами СРСР і Великобританії про спільні дії у війні проти гітлерівської Німеччини.

18 липня - ЦК ВКП (б) прийняв постанову «Про організацію боротьби в тилу німецьких військ».

5 серпня - 16 жовтня - героїчна оборона Одеси.

30 вересня 1941 - 20 квітень 1942 гг. - битва під Москвою.

30 жовтня 1941 - 4 липня 1942 гг. - героїчна оборона Севастополя.

1942

8 січня - 20 квітня - Загальний наступ Червоної Армії.

26 травня - У Лондоні підписано договір між СРСР і Великобританією про союз у війні проти гітлерівської Німеччини та її спільників у Європі та про співробітництво і взаємну допомогу після війни.

30 травня - ДКО ухвалив постанову «Про створення при Ставці Верховного Головнокомандування Центрального штабу партизанського руху

(ЦШПД) ».

11 червня - в Вашингтоні підписано угоду між СРСР і США про принципи, застосовні до взаємної допомоги у веденні війни проти агресії.

12 червня - опубліковані радянсько-англійське і радянсько-американське комюніке про домовленість відкрити другий фронт в Європі в 1942 році.

17 липня 1942 - 2 лютого 1943 року -Сталінградская битва.

25 липня 1942 - 10 жовтень 1943 р. - битва за Кавказ.

23 серпня - в Тбілісі відбувся антифашистський мітинг народів Закавказзя.

Кінець серпня - початок вересня - в Москві відбулися скликані ЦК ВКП (б) наради представників партійних органів, командирів і комісарів партизанських з'єднань і загонів України, Білорусі, Орловської і Смоленської областей.

5 вересня - наказ наркома оборони І.В. Сталіна «Про завдання партизанського руху».

2 жовтня - Політбюро ЦК ВКП (б) прийняло рішення про сформування нелегального ЦК КП (б) України.

11 жовтня - Політбюро ЦК ВКП (б) прийняло рішення про склад ЦК КП (б) Білорусі і про сформування підпільного ЦК КП (б) Білорусі.

19 листопада - початок контрнаступу радянських військ під Сталінградом.

1943

12-18 січня - прорив блокади Ленінграда

28 січня - ДКО прийняв постанову про формування танкових армій нової організації.

15 травня - Президія Виконавчого Комітету Комуністичного Інтернаціоналу прийняв постанову про розпуск Комінтерну.

31 травня - ЦК ВКП (б) прийняв постанову про ліквідацію політвідділів в МТС, радгоспах і на транспорті.

5 липня - 23 серпня - Курська битва.

5 серпня - Радянські війська звільнили Орел і Бєлгород. Перший салют в Москві в ознаменування перемог Червоної Армії.

21 серпня - ЦК ВКП (б) і РНК СРСР прийняли постанову «Про невідкладні заходи з відновлення господарства в районах, звільнених від німецької окупації.

21-30 вересня - Радянські війська форсували на широкому фронті Дніпро.

19-30 жовтня - в Москві відбулася конференція міністрів закордонних справ СРСР, США і Великобританії.

6 листопада - Радянські війська звільнили Київ - столицю Української СРСР.

28 листопада - 1 грудня - відбулася Тегеранська конференція керівників трьох держав - СРСР, США і Великобританії.

12 грудня - в Москві підписано Договір про дружбу, взаємну допомогу і післявоєнне співробітництво між СРСР і Чехословаччиною.

1944

14-27 січня - повне звільнення Ленінграда від ворожої блокади.

27 січня - Пленум ЦК ВКП (б) розглянув питання про розширення прав союзних республік у сфері оборони та зовнішніх зносин, організаційні питання і схвалив введення нового державного гімну СРСР.

28 січня - 18 лютого - оточення і розгром Корсунь-Шевченківської угруповання ворога.

25 лютого-11 березня - відбулася нарада в ЦК ВКП (б) з питань філософії.

25 березня - Радянські війська вийшли на річку Прут - державний кордон СРСР з Румунією.

8 квітня - 12 травня - Радянські війська звільнили Крим.

10 квітня - Радянські війська звільнили Одесу.

9 травня - Радянські війська звільнили Севастополь.

1, 5, 9, 22 червня, 8 липня - в ЦК ВКП (б) відбулася нарада з питань висвітлення історії СРСР.

28 червня - Радянські війська звільнили Петрозаводськ - столицю Карело- Фінської РСР.

3 липня - Радянські війська звільнили Мінськ - столицю БРСР.

13 липня - Радянські війська звільнили Вільнюс- столицю Литовської РСР.

24 серпня - Радянські війська звільнили Кишинів - столицю Молдавської РСР.

31 серпня - Радянські війська вступили в Бухарест - столицю Румунії.

15сентября - Радянські війська вступили в Софію - столицю Болгарії.

22 вересня - Радянські війська звільнили Таллін- столицю Естонської РСР.

13 жовтня - Радянські війська звільнили Ригу - столицю Латвійської РСР.

20 жовтня - Радянські війська спільно з частинами Народно визвольної армії Югославії звільнили Белград - столицю Югославії.

Кінець жовтня - Радянські війська завершили визволення району Петсамо (Печенга). Повністю відновлено державний кордон СРСР.

10 грудня - в Москві підписано Договір про союз і взаємну допомогу між СРСР і Французькою республікою.

тисячі дев'ятсот сорок п'ять

8 травня - капітуляція фашистської Німеччини.

9 травня - День Перемоги над фашистською Німеччиною.

26 травня - постанови ДКО про заходи з розбудови промисловості у зв'язку зі скороченням виробництва озброєння і боєприпасів.

5 червня - чотиристороння Берлінська декларація про управління Німеччиною.

24 червня - Парад Перемоги на Красній площі в Москві.

26 червня - підписання Статуту Організації Об'єднаних Націй учасниками міжнародної конференції в Сан-Франциско, одним з яких був Радянський Союз.

17 липня - 2 серпня - конференція глав держав і урядів США, Великобританії і СРСР в Потсдамі.

6 і 9 серпня - бомбардування США японських міст Хіросіма і Нагасакі.

9 серпня - вступ СРСР у війну з Японією.

20 серпня - постанова ДКО про освіту Спеціального комітету № 1 для керівництва роботами по використанню внутріатомної енергії урану (атомний проект).

21 серпня - наказ Наркомату торгівлі про зниження в Москві, Ленінграді та інших великих містах комерційних цін.

2 вересня - капітуляція Японії - закінчення Другої світової війни.

4 вересня - скасування Державного Комітету Оборони.

13 вересня - публікація в «Правді» результатів роботи комісії з визначення матеріального збитку, заподіяного німецько- фашистськими загарбниками народному господарству СРСР.

20 листопада - початок Нюрнберзького процесу над головними нацистськими військовими злочинцями, завершився 1 жовтня 1946 р

Грудень - початок проведення відкритих судових процесів над військовими злочинцями в 7 радянських містах.

Грудень - початок репресій проти військових, «авіаційне справа».

1 946

10 лютого - вибори до Верховної Ради СРСР.

5 березня - мова У. Черчілля у Фултоні зі звинуваченнями на адресу СРСР ( «залізна завіса»).

15 березня - закон про перетворення Ради Народних Комісарів СРСР до Ради Міністрів СРСР.

18 березня - прийняття плану четвертої п'ятирічки.

3 травня - початок Токійського процесу над головними японськими військовими злочинцями, закінчився 12 листопада 1948р.

13 травня - рішення про заснування Комітету з реактивної техніки при Раді Міністрів СРСР.

9 червня - зміщення маршала Г.К. Жукова з посади заступника міністра Збройних Сил і головнокомандувача Сухопутними військами.

Червень - внесення Радянським Союзом в Комісію ООН з атомної енергії проекту міжнародної конвенції про заборону виробництва і застосування атомної зброї.

Серпень - постанови ЦК ВКБ б) про журнали «Звезда» і «Ленінград», про репертуар драматичних театрів.

Літо - посуха, неврожай на Україні, в Молдавії, на півдні Росії.

Літо - відновлення застосування судовими органами Закону від 7 серпня 1932 року "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперацій і зміцнення суспільної (соціалістичної) власності».

19 вересня - постанова Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП (б) «Про заходи щодо ліквідації порушень Статуту сільськогосподарської артілі в колгоспах», створена комісія у справах колгоспів.

16 вересня - постанова Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП (б) «Про економію у витрачанні хліба».

1947

10 лютого - підписання мирних договорів з бившись союзниками Німеччини в Парижі (Італія, Румунія, Угорщина, Болгарія і Фінляндія).

15 лютого - Указ Президії Верховної Ради СРСР про заборону шлюбів між громадянами СРСР та іноземцями,

12 березня - проголошення «доктрини Трумена».

10 березня - 24 квітня - конференція міністрів закордонних справ в Москві, прийнято рішення про репатріацію німецьких військовополонених до 31 грудня 1948 р

Березень - постанова ЦК ВКП (б) про «суди честі» в міністерствах і відомствах,

21 травня - постанова ЦК ВКП (б) про колгоспному будівництві в Прибалтійських республіках,

26 травня - Указ Президії Верховної Ради СРСР про скасування смертної кари

4 червня - Указ Президії Верховної Ради СРСР про кримінальну відповідальність за розкрадання державного і громадського майна.

4 червня - держсекретар США Дж. Маршалл обґрунтував план економічної допомоги європейським країнам.

9 червня - Указ Президії Верховної Ради СРСР про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці та за втрату документів, що містять державну таємницю. .

22-27 вересня - Нарада комуністичних і робочих партій в Польщі, створення Інформаційного бюро комуністичних і робітничих партій (Комінформу).

Вересень - постанова Ради Міністрів СРСР про проведення відкритих судових процесів над військовими злочинцями в 9 містах Радянського Союзу.

18 жовтня - пуск першої радянської ракети дальньої дії.

Грудень - проведення грошової реформи, скасування карток на продовольчі і промислові товари.

1 948

26 січня - підписання радянсько-польського Договору про надання фінансової допомоги.

10 лютого - постанова ЦК ВКП (б) «Про упаднических явищах в радянській музиці».

21 лютого - Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про направлення особливо небезпечних державних, злочинців після відбуття покарання на заслання у віддалені місцевості СCCP». '

Квітень - підписання плану Маршалла 16 західними. країнами.

Травень - СРСР заявляє про визнання держави Ізраїль.

2 червня - Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про виселення у віддалені райони осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності в сільському господарстві і ведуть антигромадський, паразитичний спосіб життя».

24 червня - встановлення Радянським Союзом блокади західних секторів Берліна.

Червень - виняток Югославії з Комінформу.

31 червня - відкриття сесії ВАСГНІЛ - наступ на генетику.

2 серпня - початок створення на сході країни дублерів наукових і конструкторських установ, що займаються розробкою реактивного озброєння.

10 жовтня - перший успішний пуск в СРСР балістичної ракети Р-1.

26 листопада - Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про кримінальну відповідальність за втечі з місць обов'язкового і постійного поселення осіб, виселених у віддалені райони Радянського Союзу в період Вітчизняної війни».

1949

Січень - початок боротьби з «космополітизмом».

25 січня - повідомлення про створення Ради економічної взаємодопомоги (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, Чехословаччина, СРСР, пізніше приєдналися Албанія та НДР).

Лютий - березень - «ленінградська справа».

4 квітня - створення Організації Північноатлантичного договору (НАТО) 10 європейськими країнами, США і Канадою.

19 квітня - постанова Ради Міністрів СРСР про глушіння радіостанцій, які ведуть «антирадянське» мовлення на СРСР.

Травень - освіту ФРН.

29 серпня - перше випробування Радянським Союзом ядерної бомби.

1 жовтня - освіту КНР, СРСР заявляє про її визнання.

7 жовтня - освіту НДР.

21 грудня - святкування 70-річчя І. В. Сталіна.

25-30 грудня - Хабаровський міжнародний процес над військовими злочинцями.

1950

12 січня - Указ Президії Верховної Ради СРСР про застосування смертної кари «до зрадників Батьківщини, шпигунам, підривників-диверсантам».

14 лютого - Договір про дружбу, союз і взаємну допомогу між СРСР і КНР на 30 років.

Квітень - травень - повідомлення ТАРС про завершення репатріації німецьких і японських військовополонених.

30 травня - постанова ЦК ВКП (б) про укрупнення колгоспів.

25 червня - початок війни в Кореї, закінчилася 27 липня 1953 р

Червень - дискусія з питань мовознавства після опублікування статті І. В. Сталіна «Марксизм і питання мовознавства».

Вересень - винесення смертних вироків Н. А. Вознесенському, А. А. Кузнецову, М. І. Родіонова і іншим, "звинуваченим по« ленінградському справі ».

1951

4 березня - публікація в «Правді» проекту «агроміст».

Липень - зняття з посади, потім арешт міністра державної безпеки В. С. Абакумова.

Жовтень - публікація відповідей І. В. Сталіна на питання кореспондента «Правди» (випробування атомної бомби).

Листопад - початок «мінгрельської справи».

Листопад - створення першої радянської ЕОМ в Інституті електротехніки АН СРСР.

тисячу дев'ятсот п'ятьдесят два

Травень - червень - судовий процес у справі Єврейського антифашистського комітету.

Серпень - розстріл А. Лозовського та інших діячів Єврейського антифашистського комітету.

5-14 жовтня - XIX з'їзд ВКП (б), прийнято нову назву партії - КПРС.

Жовтень - освіту розширеної Президії ЦК КПРС з 25 членів і 11 кандидатів.

Жовтень - дискусія з економічних питань після виходу роботи І. В. Сталіна «Економічні проблеми соціалізму в СРСР».

Жовтень - в США випробувана перша воднева бомба.

+1953

13 січня - арешт 9 лікарів кремлівської лікарні - початок «справи лікарів».

11 лютого - розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем.

5 березня - смерть І. В. Сталіна.

5 березня - спільне засідання членів ЦК, Президії Верховної Ради і Ради Міністрів, призначення Г. М. Маленкова Головою Ради Міністрів СРСР.

9 березня - похорон І. В. Сталіна, загибель під час них сотень людей.

14марта - обрання нового складу Секретаріату ЦК на чолі з М. С. Хрущовим.

27 березня - указ про амністію 1,2 млн. Засуджених на невеликі терміни за кримінальні злочини.

4 квітня - повідомлення в «Правді» про припинення «справи лікарів», початок реабілітації засуджених.

10 квітня - постанова ЦК КПРС «Про порушення радянських законів колишніми міністрами державної безпеки СРСР і Грузинської РСР - припинення« мінгрельської справи ».

12 червня - початок перепідпорядкування ГУЛАГу Міністерству юстиції.

16-17 червня - придушення радянськими танковими частинами масових робітничих виступів в Східному Берліні.

26 червня - арешт Л. П. Берії під час засідання Президії Ради Міністрів СРСР.

2-7 липня - Пленум ЦК КПРС, рішення про виведення Л.П. Берії зі складу ЦК і виключення з партії.

5-8 серпня - сесія Верховної Ради СРСР, виступ Г. М. Маленкова з планом соціальної перебудови економіки

12 серпня - перше випробування в СРСР водневої бомби.

Літо - повстання в'язнів Воркутинського табору.

Вересень - ліквідація Особливої наради при МВС.

3-7 вересня - Пленум ЦК з питань сільського господарства, який прийняв ряд заходів, спрямованих на полегшення становища колгоспників; Пленум обрав Першим секретарем ЦК КПРС М. С. Хрущова.

Листопад - нарада з кадрових питань, заяву Г. М. Маленкова про переродження партійного апарату.

23 грудня - розстріл Л.П. Берії, В.Н. Меркулова, Б.3. Кобулова і інших за вироком Верховного Суду СРСР.

Грудень - виготовлення 2 перших реактивних бомбардувальників, здатних нести на борту ядерну зброю.

+1954

Січень - зняття з посад керівництва ЦК КП Казахстану за заперечення проти освоєння цілинних земель.

19 лютого - Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Криму в українське підпорядкування.

23 лютого - 2 березня - Пленум ЦК КПРС, який прийняв рішення про подальше збільшення виробництва зерна та освоєнні цілини.

Лютий - передача особливих таборів для засуджених іноземних військовополонених у відання ГУЛАГу.

13 березня - створення Комітету державної безпеки при Раді Міністрів СРСР.

26 березня - визнання Радянським Союзом суверенітету НДР у внутрішніх і зовнішніх справах.

31 березня - нота СРСР урядам Франції, Великобританії і США з пропозицією про вступ СРСР у НАТО, 23 квітня отримано відмову.

26 квітня - 21 липня - участь СРСР у роботі Женевської конференції по Індокитаю, припинення війни в Індокитаї.

30 квітня - відновлення смертної кари за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах.

Квітень - припинення «ленінградського справи», початок реабілітації засуджених.

Квітень - червень - повстання в'язнів в Кенгірі.

Травень - святкування 300-річчя возз'єднання України з Росією.

27 червня - пуск першої в світі промислової атомної електростанції.

18 липня - введення спільного навчання в школах.

11 серпня - рішення президії Спілки письменників СРСР про «помилки» журналу «Новий світ».

Літо - від'їзд на цілину 300 тис. Добровольців.

Вересень - військові навчання на Тоцький полігоні із застосуванням ядерної зброї під командуванням маршала Г. К. Жукова.

Вересень - жовтень - візит радянської партійно-урядової делегації в КНР, домовленість про Порт-Артурі.

23 жовтня - підписання Паризьких угод США, Великобританією і Францією, вступ ФРН до НАТО.

13 листопада - ноти СРСР 23 європейських держав і США про скликання конференції з питань колективної безпеки в Європі.

Осінь - початок нормалізації відносин з Югославією.

14-19 грудня - судовий процес над групою керівних працівників МГБ на чолі з колишнім міністром В. С. Абакумова (4 смертні вироки).

Грудень - публікація повісті І.Г. Еренбурга «Відлига»

1955

25 січня - Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про припинення стану війни між Радянським Союзом і Німеччиною».

8 лютого - відставка Г. М. Маленкова з поста Голови Ради Міністрів СРСР, призначення Н.А. Булганіна на цей пост, призначення Г. К. Жукова на посаду міністра оборони.

21 лютого - постанова Ради Міністрів СРСР про створення ракетно-космічного полігону Байконур.

14 травня - створення Організації Варшавського договору.

Червень - візит Н.С. Хрущова і Н.А. Булганіна до Югославії.

18-23 липня - зустріч в верхах лідерів СРСР, США, Великої Британії та Франції з питань розрядки світової напруженості (Женева).

9-13 вересня - візит до Москви канцлера ФРН К. Аденауера, встановлення дипломатичних відносин з ФРН, репатріація військовополонених з радянських місць ув'язнення.

20 вересня - підписання в Москві Договору про дружбу і співробітництво між СРСР і НДР.

Жовтень - відставка В. М. Молотова з постів заступника Голови Ради Міністрів і міністра закордонних справ, призначення на посаду міністра Д.Т. Шепілова.

18 листопада - 19 грудня - візит Н.С. Хрущова і Н.А. Булганіна до Індії, Бірми і Афганістан.

22 листопада - скасування Військовою колегією Верховного Ради СРСР вироку 1952 року стосовно членів Єврейського антифашистського комітету.

31 грудня - освіту комісії для вивчення матеріалів про масові репресії членів та кандидатів у члени ЦК КПРС і інших радянських громадян в період 1935- 1940 рр.

тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-шість

14-25 лютого - XX з'їзд КПРС, курс на мирне співіснування, обгрунтування можливості різних форм переходу до соціалізму.

25 лютого - доповідь Н.С. Хрущова «Про культ особи і його наслідки» на закритому засіданні з'їзду партії.

2-9 березня - розстріл в Тбілісі демонстрації молоді на захист І.В. Сталіна, мітинги в Кутаїсі та інших містах Грузії.

5 березня - постанова Президії ЦК КПРС про ознайомлення всіх комуністів і комсомольців з доповіддю Н. С. Хрущова про культ особи.

5 березня - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР про Статут сільськогосподарської артілі і розвиток ініціативи колгоспників в організації колгоспного будівництва.

25 квітня - скасування антиробочого закону 1940 року про прикріплення трудящих до підприємств.

Квітень - візит Н.С. Хрущова в Англію.

10 травня - скасування з 1 вересня плати за навчання в старших класах середньої школи, в середніх спеціальних і вищих навчальних закладах.

25 травня - Указ Президії Верховної Ради СРСР про встановлення з 1 липня шестигодинного робочого дня для робітників та службовців у віці 16-18 років.

29июн - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про усунення наслідків грубих порушень законності щодо колишніх військовополонених і членів їх сімей».

29 червня - постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи і його наслідків».

14 липня - закон про державні пенсії.

15 серпня - установа Ленінських премій за найбільш видатні роботи в галузі науки, техніки, літератури і мистецтва.

Серпень - вересень - публікація в журналі «Новий світ» роману В. Дудінцева «Не хлібом єдиним».

19 жовтня - радянсько-японська декларація про відновлення дипломатичних відносин і припинення стану війни.

25 жовтня - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР про ліквідацію виправно-трудових таборів (ВТТ).

23 жовтня - 4 листопада - виступи населення в містах Угорщини проти уряду М. Ракоші.

31жовтня - заява Радянського уряду з вимогою припинити агресію Великобританії, Франції та Ізраїлю проти Єгипту.

4 листопада - введення радянських військ в Будапешт.

Листопад - проведення перших випробувань турбореактивного літака Ту-104.

Грудень - виклик членів правління Спілки письменників в ЦК КПРС для вказівки на ідеологічні недоліки в роботі.

Грудень - присудження Нобелівської премії з хімії М.М. Семенову.

1957

Лютий - відновлення Чечено-Інгушської, Кабардино-Балкарської АРСР, Карачаєво-Черкеської і Калмицькій автономних областей.

13-14 лютого - прийняття Пленумом ЦК рішення про децентралізацію управління промисловістю і будівництвом.

10 травня - Закон СРСР «Про дальше вдосконалення організації управління промисловістю і будівництвом», створення раднаргоспів.

18-21 червня - засідання Президії ЦК КПРС - спроба змістити Н.С. Хрущова з посади Першого секретаря ЦК КПРС.

22-29 червня - Пленум ЦК КПРС, провал антихрущевское опозиції ( «антипартійної групи»).

28 липня - 11 серпня - VI Всесвітній фестиваль молоді і студентів у Москві.

29 липня - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про розвиток житлового будівництва в СРСР».

17 вересня - заява С.П. Королева на урочистому засіданні АН СРСР про успішне випробування наддалекої, міжконтинентальної, багатоступінчастої балістичної ракети.

4 жовтня - запуск першого в світі штучного супутника Землі.

29 жовтня - звільнення Г.К. Жукова з посади міністра оборони, виведення його з Президії ЦК і членів ЦК КПРС, призначення на пост міністра оборони Р.Я. Малиновського.

Листопад - вихід в Італії роману Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго».

Грудень - аварія під Челябінськом, приховування владою радіоактивного зараження місцевості.

Грудень - створення і запуск в СРСР найпотужнішого в світі прискорювача елементарних частинок - синхрофазотрона.

1958

27-31 березня - сесія Верховної Ради СРСР, зняття Н.А. Булганіна з поста Голови Ради Міністрів СРСР, цей пост займає Н. С. Хрущов.

30 червня - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про скасування обов'язкових поставок і натуроплати за роботи МТС, про новий порядок, ціни та умови заготівель сільськогосподарських продуктів».

27 жовтня - виняток Б.Л. Пастернака зі Спілки письменників СРСР.

4 листопада - постанова ЦК КПРС про боротьбу з релігійними пережитками - початок антирелігійної кампанії.

Листопад - другий берлінський криза, пропозиція СРСР дати Берліну статус вільного демілітаризованого міста.

Листопад - присудження Нобелівської премії Б. Л. Пастернаку.

24 грудня - введення загального обов'язкового восьмирічного освіти і створення мережі професійно-технічних училищ

25 грудня - прийняття Верховною Радою СРСР нових «Основ кримінального законодавства».

Грудень - присудження Нобелівської премії з фізики П.А. Черенкову, І.М. Франку, І.Е. Тамм.

1959

2 січня - запуск в СРСР першої багатоступінчастої космічної ракети в бік Місяця.

10 січня - визнання СРСР нового уряду Куби.

Січень - перепис населення СРСР (208 млн. 800 тис. Чоловік)

27 січня - 5 лютого - позачергової, XXI з'їзд КПРС, висновок про «повну й остаточну перемогу соціалізму», прийняття семирічного плану розвитку народного господарства.

16 червня - відкриття в Москві Виставки досягнень народного господарства (ВДНГ СРСР).

2-3 серпня - розстріл робітників в Теміртау.

14 вересня - радянська космічна ракета досягла поверхні Місяця

15-28 вересня - перший візит глави Радянського уряду Н.С. Хрущова в США.

12-14 листопада - I з'їзд журналістів СРСР, створення Спілки журналістів СРСР.

I960

14 січня - Закон про скорочення Збройних Сил СРСР в односторонньому порядку на 1,2 млн. Чоловік.

1 травня - радянська зенітна ракета збила американський літак-шпигун У-2 в районі Свердловська.

7 травня - Л. І. Брежнєв змінив К. Є. Ворошилова на посту Голови Президії Верховної Ради СРСР, А. Н. Косигін став першим заступником Голови Ради Міністрів СРСР.

7 травня - закон про введення семигодинного робочого дня.

Травень - укрупнення раднаргоспів, створення державних комітетів.

24 жовтня - вибух балістичної ракети Р-16, загибель кількох сотень людей, в тому числі головнокомандувача Ракетних військ маршала М.І. Недєліна.

Жовтень - створення першого в СРСР лазера.

тисячу дев'ятсот шістьдесят-один

1 січня - проведення грошової реформи, деномінація, обмін грошей.

18 лютого - послання Н.С. Хрущова Дж. Кеннеді з протестом проти заступництва США діям кубинських «контрас».

12 квітня - перша людина в космосі, політ Ю. А. Гагаріна.

Травень - Указ Президії Верховної Ради СРСР про боротьбу з «паразитичними елементами», запровадження смертної кари «за економічні злочини».

2-4 червня - зустріч Н.С. Хрущова з Президентом США Дж. Кеннеді у Відні.

12-13 серпня - початок зведення Берлінської стіни.

Серпень - заява Радянського уряду про проведення експериментальних ядерних вибухів, розрив радянсько-американської угоди про мораторій на ядерні випробування.

Вересень - публікація в «Літературній газеті» поеми Е.А. Євтушенко «Бабин Яр».

17-31 жовтня - XXII з'їзд КПРС, прийняття нової Програми партії - будівництва комуністичного суспільства в СРСР.

30 жовтня - випробувальний ядерний вибух на о. Нова Земля.

30 жовтня - постанова про винесення тіла І.В. Сталіна з Мавзолею.

тисяча дев'ятсот шістьдесят-два

1 червня - підвищення роздрібних цін на масло і м'ясо.

1 червня - розстріл демонстрації робітників у Новочеркаську.

Червень - виступи робітників в Донбасі, Кузбасі та інших районах.

Липень - Всесвітній конгрес за загальне роззброєння в Москві.

9 вересня - публікація в «Правді» статті Е. Г. Лібермана з питань удосконалення планування і організації виробництва.

Вересень - жовтень - Карибська криза.

Вересень - протест США проти розміщення радянських ракет на Кубі.

28 жовтня - послання Н.С. Хрущова Дж. Кеннеді зі згодою СРСР вивести свої ракети з Куби при відмові США від захоплення Куби.

19-23 листопада - Пленум ЦК КПРС, поділ партійних органів за виробничим принципом на промислові і сільськогосподарські.

Листопад - публікація повісті А. І. Солженіцина «Один день Івана Денисовича» в «Новом мире».

1 грудня - відвідування Н.С. Хрущовим виставки московських художників в Манежі і її розгін.

Грудень - присудження Нобелівської премії з фізики Л.Д. Ландау і Ленінської премії Л.Д. Ландау і Є.М. Лівшиць.

1 963

7-8 березня - зустріч Н.С. Хрущова з творчою інтелігенцією.

14-16 червня - політ космічних кораблів «Восток-5» і «Восток-6», перша жінка в космосі (В.Н. Терешкова).

18-21 червня - Пленум ЦК КПРС з ідеологічних питань, поставлена задача «формування комуністичного світогляду» - посилення ідеологічного контролю.

Липень - обмін нотами з КНР, висилка китайських дипломатів з СРСР.

5 серпня - СРСР, США і Великобританія підписали в Москві Договір про заборону випробувань ядерної зброї в трьох сферах.

Осінь - неврожай, перебої з хлібом, введення карток.

1964

Липень - виступ М. С. Хрущова на Пленумі ЦК КПРС з планом реорганізації системи виборів, управління сільським господарством і наукою, міркуваннями щодо проекту нової Конституції та іншими ініціативами.

Липень - Пленум ЦК КПРС, переклад Л.І. Брежнєва з посади Голови Президії Верховної Ради СРСР на посаду секретаря ЦК КПРС, на його місце призначений А.І. Мікоян.

2 серпня - рішення про реабілітацію німців Поволжя.

12 жовтня - запуск космічного корабля «Схід» з трьома космонавтами на борту (В.М. Комаров, К.. Феоктистов, Б.Б, Єгоров).

14 жовтня - Пленум ЦК КПРС, зняття Н.С. Хрущова з усіх посад, поділ постів Першого секретаря ЦК КПРС і Голови Ради Міністрів СРСР, їх зайняли Л.І. Брежнєв і А.Н. Косигін.

Жовтень - введення в дію нафтопроводу «Дружба».

Жовтень - створення в Москві Театру драми і комедії на Таганці.

Жовтень - присудження Нобелівської премії з фізики Н.Г. Басову.

1965

24-26 березня - Пленум ЦК КПРС «Про невідкладні заходи щодо дальшого розвитку сільського господарства в СРСР».

8, 12 вересня - арешт А. Синявського і Ю. Даніеля.

27-29 вересня - Пленум ЦК КПРС «Про поліпшення управління промисловістю, вдосконалення планування і посилення економічного стимулювання промислового виробництва»; прийнято рішення про ліквідацію раднаргоспів.

Грудень - демонстрація правозахисників (близько 200 чоловік) на Пушкінській площі в Москві.

9 грудня - призначення Н.В. Підгорного Головою Президії Верховної Ради СРСР замість А.І. Мікояна.

Грудень - присудження М. А. Шолохова Нобелівської премії з літератури.

+1966

10-13 лютого - суд над Ю. Даніелем і А. Синявським, обидва звинувачені в антирадянській агітації і пропаганді. Засуджені відповідно до 5 та 7 років виправних робіт.

29 березня - 8 квітня - XXIII з'їзд КПРС. Внесено зміни до Статуту КПРС. Введено посаду Генерального секретаря ЦК КПРС. Президія ЦК КПРС перейменовано в Політбюро. Скасовано норми ротації кадрів. Затверджено восьмий п'ятирічний план розвитку народного господарства на
1966-1970 рр.

1 липня - введення щомісячної заробітної плати в колгоспах.

1 967

27 січня - міжнародний Договір про мирне використання космосу.

8 травня - біля Кремлівської стіни в Москві на могилі Невідомого солдата запалено Вічний вогонь.

18 травня - В.Є. Семичастний знятий з поста голови КДБ. Призначено Ю.В. Андропов.

Вересень - в СРСР введена п'ятиденний робочий тиждень.

1 968

8-12 січня - судовий процес над дисидентами Ю. Галансковим, А. Добровольським, В. Дашкової і А. Гінзбургом. Звинувачені в складанні «Білій книга» про процес над Ю. Даніелем і А. Синявським.

30 квітня - починає виходити підпільна самвидавівська «Хроніка поточних подій», оприлюднені факти порушення прав людини в СРСР.

Червень - в самвидавній варіанті виходять «Роздуми про прогрес, мирне співіснування і інтелектуальну свободу» А.Д. Сахарова.

1 липня - підписання СРСР, США і Великобританією Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

21 серпня - вторгнення в Чехословаччину військ п'яти країн-учасниць ОВС. Румунія, Югославія, Китай, Албанія висловили протест 13 вересня. Албанія офіційно заявляє про вихід з ОВС.

25 серпня - демонстрація на Червоній площі в знак протесту проти введення військ ОВД в Чехословаччину (В. Дремлюга, П. Литвинов, В. Файнберг, Н. Горбанівська, Л. Богораз, В. Делоне, К. Бабицький).

14 жовтня - підписання в Празі Радянсько-чехословацького договору про «тимчасове перебування» іноземних військ в країні.

1969

2 березня - початок ряду збройних інцидентів на радянсько-китайському кордоні.

5-17 червня - Міжнародна нарада 75 комуністичних і робочих партій в Москві.

14 листопада - в Гельсінкі відкриваються радянсько-американські переговори про обмеження стратегічних ядерних озброєнь.

1970

Січень - перепис населення. В СРСР 241 млн. 700 тис. Жителів.

Лютий - А Твардовський змушений піти з поста головного редактора журналу «Новий світ».

19 березня - відкритий лист А.Д, Сахарова, В.Ф. Турчина, Р.А. Медведєва Л.І. Брежнєву, А.Н. Косигіна, Н.В. Подгорному із закликом до демократизації режиму.

12 серпня - Підписано в Москві Договір СРСР - ФРН. ФРН визнала післявоєнні кордони в Європі.

8 жовтня - присудження А.І. Солженіцин Нобелівської премії з літератури.

4 листопада - освіту Комітету прав людини в СРСР (А. Сахаров, В. Чалідзе, А. Твердохлебов і ін.).

9 листопада - запуск автоматичної станції «Луна-17». На Місяць доставлено і приступив до наукових досліджень самохідний апарат «Луноход-1», керований із Землі.

тисяча дев'ятсот сімдесят один

11 лютого - підписання Договору про заборону розміщення ядерної зброї на морському дні між СРСР, США, Великобританією.

30 березня - 9 квітня - XXIVс'езд КПРС. Затверджено дев'ятий п'ятирічний план розвитку народного господарства на 1971-1975 рр. Л.І. Брежнєв в звітній доповіді з'їзду заявив про те, що «склалася нова історична спільність - радянський народ».

3 вересня - чотири окупували держави (СРСР, США, Великобританія, Франція) оголошують про укладання договору про статус Берліна.

11 вересня - смерть Н. С. Хрущова.

тисячі дев'ятсот сімдесят дві

10 квітня - підписання СРСР, США, Великобританією конвенції про заборону бактеріологічної зброї.

22-30 травня - візит Президента США Р. Ніксона в Москву. 26 травня підписано Договір про обмеження систем протиракетної оборони.

1973

2 березня - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про деякі заходи щодо подальшого вдосконалення управління промисловістю».

1 липня - відкриття в Гельсінкі Наради з безпеки і Співпраці в Європі (НБСЄ).

1974

12-13 лютого - видворення А.І. Солженіцина з СРСР.

23-24 листопада - зустріч Л.І. Брежнєва з Президентом США Д. Фордом у Владивостоці. Досягнуто принципової домовленості про скорочення стратегічних ядерних озброєнь.

1975

15 січня - СРСР денонсує торговий договір з США в знак протесту проти втручання конгресу США в питання про еміграцію радянських євреїв.

1 серпня - 35 держав (в тому числі СРСР) підписують Гельсінкі Заключний акт НБСЄ.

9 жовтня - присудження Нобелівської премії миру А.Д.Сахарову.

14 жовтня - присудження Нобелівської премії з економіки Л.В. Канторовичу.

тисячу дев'ятсот сімдесят-шість

24 лютого - 5 березня - XXV з'їзд КПРС.

12 травня - створення московської Гельсінкської Групи (з ініціативи Ю. Орлова).

28 травня - підписання Договору між СРСР і США про заборону підземних ядерних вибухів в мирних цілях потужністю понад 150 Кт.

липня - підписання Договору між СРСР і Францією про запобігання випадкових ядерних вибухів.

1977

16 червня - зняття Н.В. Підгорного з посади Голови Президії Верховної Ради СРСР. Пост зайняв Л.І. Брежнєв.

7 жовтня - прийняття нової Конституції СРСР. Введено поняття «загальнонародна держава» замість «держава диктатури пролетаріату».

1978

8 березня - підписання Заключного акту Белградській конференції по контролю за виконанням Гельсінкських угод.

27 квітня - державний переворот в Афганістані. До влади приходить прорадянський лідер Н.М. Таракі і афганська компартія. Відправлення в Афганістан радянських радників.

6 липня - Закон СРСР «Про колегіальності в роботі Ради Міністрів СРСР», який залишає А.Н. Косигіна номінальні права.

тисяча дев'ятсот сімдесят дев'ять

Січень - перепис населення. В СРСР 262 млн. 400 тис. Жителів.

18 червня - Л.І. Брежнєв і Президент США Д. Картер підписують у Відні договір ОСО-2 про обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

16 вересня - СРСР заявив про підтримку прийшов до влади в Афганістані в результаті державного перевороту Хафізули Аміна.

6 жовтня - Л.І. Брежнєв заявив про одностороннє виведення з НДР 1000 танків і 20 тис. Солдатів.

12 грудня - у відповідь на триваюче розміщення в Європі радянських ракет СС-20 НАТО передбачає розгортання ракет «Першинг-2» крилатих ракет.

26 - 27 грудня - введення радянських військ в Афганістан. X. Амін убитий. У влади - Бабрак Кармаль. Розпочато масову перекидання до Афганістану солдатів і військової техніки.

1980

4 січня - в засудження радянського вторгнення в Афганістан конгрес США відкладає на невизначений термін ратифікацію договору ОСВ-2. Д. Картер оголошує про введення ембарго на поставки в СРСР зерна і сучасних технологій і закликає до бойкоту Олімпійських ігор в Москві.

22 січня - А.Д. Сахаров засланий до Горького.

14 квітня - нараду в ЦК КПРС па питання прискорення робіт по створенню нафтогазовидобувного комплексу в Західному Сибіру.

Липень - серпень - XXIIлетніе Олімпійські ігри в Москві.

30 серпня - в Гданську польська влада підписують угоду з лідерами руху «Солідарність». СРСР посилює тиск на Польщу.

1981

23 лютого - 3 березня - XXVI з'їзд КПРС. Визначено завдання одинадцятої п'ятирічки на 1981-1985 рр.

14 листопада - Президент США Р. Рейган пропонує «нульовий варіант»: скасувати рішення про розміщення ракет «Першинг-2» крилатих ракет в Європі в обмін на виведення радянських ракет СС-20, СС-4, СС-5.

+1982

25 січня - смерть 79-річного М. А. Суслова.
24 травня - Пленум ЦК КПРС. До Секретаріату ЦК КПРС введений Ю. В. Андропов. Прийнята «Продовольча програма СРСР на період до 1990 р».

10 листопада - смерть Л. І. Брежнєва.

12 листопада - Пленум ЦК КПРС. Генеральним секретарем обравши Ю.В. Андропов. -
22 листопада - Пленум ЦК КПРС. До Секретаріату ЦК КПРС введений Н.І. Рижков. Г.А. Алієв введений до складу Політбюро. А.П. Кириленко звільнений від обов'язків члена Політбюро і секретаря ЦК КПРС.

21-22 грудня - спільне засідання ЦК КПРС і Верховної Ради в честь 60-річчя утворення CCCF. Радянську політику в національному питанні Ю. В. Андропов охарактеризував у своїй доповіді так: «Мова йде не просто про зближення народів, але про справжній їх злиття».

1 983

7 січня - нарада в ЦК КПРС з питання про зміцнення трудової дисципліни, початок кампанії по боротьбі з прогулами.

27 січня - відновлення женевських переговорів про скорочення ядерних озброєнь в Європі.

1-15 березня - в Москві проходять радянсько-китайські консультації щодо нормалізації відносин між СРСР я КНР.

28 травня - заява Радянського уряду з приводу розгортання євроракет. СРСР попереджає, що вживатиме заходів.

26 липня - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові заходи щодо розширення прав виробничих об'єднань (підприємств) в плануванні та господарської діяльності і по посиленню їх відповідальності за кінцеві результати роботи».

24 листопада - заява Ю.В. Андропова після розгортання ракет «Першинг-2» в Європі: СРСР припиняє брати участь в женевських переговорах, скасовує мораторій на розгортання ядерних озброєнь середньої дальності і прискорює розміщення тактичних ракет в НДР і Чехословаччини.

1984

9 лютого - смерть Ю.В. Андропова.

13 лютого - Пленум ЦК КПРС обирає Генеральним секретарем К. У. Черненко,

Березень - Ю.П. Любимов відсторонений від керівництва Театром на Таганці, а в липні позбавлений радянського громадянства.

12 квітня - Закон СРСР «Про основні напрями реформи загальноосвітньої школи».

22 жовтня - Пленум ЦК КПРС з питань сільського господарства: обговорення програми меліорації, зокрема передбачає поворот на південь сибірських річок.

тисяча дев'ятсот вісімдесят п'ять

10 березня - смерть К.У. Черненко.

10 березня - позачергової Пленум ЦК КПРС обрав М.С. Горбачова Генеральним секретарем ЦК КПРС.

7 травня - постанова ЦК КПРС «Про заходи щодо подолання пияцтва і алкоголізму».

2 липня - обрання А.А. Громико Головою Президії Верховної Ради СРСР.

27 вересня - Н.І. Рижков стає Головою Уряду СРСР замість Н. А. Тихонова, який пішов на пенсію.

14 листопада - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР про подальше вдосконалення управління агропромисловим комплексом, освіту Держагропрому СРСР.

19-21 листопада - зустріч М.С. Горбачова і Президента США Р. Рейгана в Женеві, відновлення радянсько-американського політичного діалогу.

1986

25 лютого - 6 березня - XXVII з'їзд КПРС: 5 тис. Делегатів від 19 млн. Комуністів. З'їзд заслухав і обговорив: Звіт ЦК КПРС і завдання партії, нову редакцію Програми КПРС, зміни в Статуті КПРС, Основні напрямки економічного і соціального розвитку СРСР на 1986-1990 рр. і на перспективу до 2000 р

25 квітня - вибух 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.

15 травня - постанова ЦК КПРС «Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами».

11-12 жовтня - зустріч М.С. Горбачова і Президента США Р. Рейгана в Рейк'явіку, в центрі уваги питання про скорочення і обмеження озброєнь.

17-19 грудня - казахська молодь протестувала в Алма-Аті проти зняття першого секретаря Компартії Казахстану Д.А. Кунаева.

1987

27-28 січня - Пленум ЦК КПРС «Про розбудову і кадровій політиці партії» (доповідач М. С. Горбачов).

25-26 червня - Пленум ЦК КПРС «Про завдання партії щодо докорінної перебудови управління економікою», проголошена «радикальна реформа господарського механізму».

7-8 листопада - святкування 70-річчя Жовтня.

8 грудня - підписання у Вашингтоні радянсько-американського

Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

1988

20 лютого - клопотання Ради народних депутатів Нагірно - Карабахської автономної області про передачу області зі складу Азербайджану до Вірменії, початок міжнаціональних конфліктів в СРСР.

28 червня - 1 липня - XIX Всесоюзна конференція КПРС, початок політичних реформ в СРСР.

1989

15 лютого - завершення виведення радянських військ з Афганістану.

26 березня - вибори народних депутатів СРСР.

25 травня - 9 червня - I З'їзд народних депутатів СРСР, обрання М.С. Горбачова Головою Верховної Ради СРСР.

Серпень - журнал «Новий світ» починає публікацію книги А.І. Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ».

9 листопада - руйнування Берлінської стіни, відкриття кордону НДР із Західним Берліном і ФРН.

14 грудня - смерть академіка А.Д. Сахарова.

12-24 грудня - II З'їзд народних депутатів СРСР.

1990

Березень - III З'їзд народних депутатів СРСР, скасування 6-ї статті Конституції СРСР, обрання М.С. Горбачова Президентом СРСР.

Травень - червень - I З'їзд народних депутатів РРФСР, обрання Б.Н. Єльцина Головою Верховної Ради Української РСР, прийняття Декларації про державний суверенітет Російської Федерації.

2-13 липня - XXVIII з'їзд КПРС: прийняття нового Статуту, переобрання М. С. Горбачова Генеральним секретарем ЦК КПРС.

тисячу дев'ятсот дев'яносто один

19 лютого - Б.М. Єльцин, виступаючи по Центральному телебаченню, зажадав відставки Президента СРСР.

1 липня - розпуск Організації Варшавського договору.

20 липня - Указ Президента Росії Б. М. Єльцина про департизацію державних органів, установ і організацій на території Української РСР.

19-21 серпня - ГКЧП СРСР. Спроба введення в СРСР режиму надзвичайностей.

22 серпня - повернення в Москву з Криму М. С. Горбачова.

25 серпня - М.С. Горбачов складає з себе повноваження Генерального секретаря ЦК КПРС.

6 вересня - Держрада СРСР визнає незалежність Литви, Латвії та Естонії.

28 жовтня - виступ Б.Н. Єльцина з програмою переходу до ринку з 1.01.1992 р

8 грудня - Біловезьку угоду лідерів Росії, України і Білорусії про розпуск СРСР, утворення СНД.

25 грудня - відставка М. С. Горбачова з поста Президента СРСР.

одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві

2 січня - Указ Президента РФ про лібералізацію цін.

29 січня - Указ Президента Росії про свободу торгівлі.

31 березня - підписання Федеративного договору між федеральним центром і суб'єктами федерації.

Квітень - VI З'їзд народних депутатів РФ. Початок протистояння законодавчої і виконавчої гілок влади Росії; зміна назви держави (замість РРФСР - Російська Федерація).

14 серпня - Указ Президента РФ про приватизаційні чеки (ваучери), початок першого етапу приватизації - чекового.

1-15 грудня - VII З'їзд народних депутатів РФ, хід і результати економічних реформ, вибори глави уряду (В. С. Черномирдін з 14.12.92 р).

22 грудня - прийняття Закону «Про уряд РФ - Совете- Міністрів».

+1993

20 березня - звернення Президента РФ Б.М. Єльцина до громадян Росії з повідомленням про введення особливого порядку управління в країні.

Кінець березня - IX З'їзд народних депутатів РФ, спроба усунути Президента з посади.

25 квітня - всеросійський референдум про довіру Президенту і економічній політиці уряду, про доцільність дострокових виборів Президента і депутатського корпусу.

17 вересня - підписано Указ Президента РФ № 1 400 «0 поетапну конституційну реформу в РФ», інформаційна блокада Білого дому.

23 вересня - X надзвичайний З'їзд народних депутатів РФ, двовладдя.

3-4 жовтня - збройне протистояння в Москві: штурм мерії і Останкінського телецентру, розстріл урядовими військами Білого дому, загинуло понад 150 осіб.

12 грудня - референдум за проектом Конституцій РФ, вибори депутатів Держдуми.

1994

Січень - початок діяльності Держдуми 1-го скликання (спікер І.Г. Рибкін) і Ради Федерації (спікер В. Ф. Шумейко).

23 лютого - постанова Держдуми про амністію осіб, які перебувають під слідством або утримуються під вартою у зв'язку з подіями 19-21 серпня 1991 р, 1 травня 1993 року, 21 вересня - 4 жовтня 1993 р

21 липня - повернення в Росію А. І. Солженіцина.

11 жовтня - «чорний вівторок», обвал рубля по відношенню до долара на міжбанківських валютних торгах, перестановки в уряді.

1 грудня - Указ Президента РФ про заходи щодо зміцнення правопорядку на Північному Кавказі.

9 грудня - Указ Президента РФ про роззброєння незаконних формувань в Чечні і Північної Осетії.

10 грудня - введення федеральних військ в Чечні.

грудня - невдалий штурм Грозного.

1995

9 травня - святкування 50-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.

14-19 червня - захоплення понад 2000 заручників у м Буденовске Ставропольського краю бойовиками Ш. Басаєва, загинуло понад 140 мирних жителів і військовослужбовців, відставка міністра внутрішніх справ В.Ф. Єріна та керівника ФСБ С.В. Степашина.

Липень - серпень - тимчасове призупинення воєнних дій у Чечні.

14 грудня - вибори в Держдуму 2-го скликання.

1996

Січень - рейд С. Радуєва в г.Кізляр (Дагестан), невдала спроба блокувати бойовиків в с. Первомайському, на кордоні Чечні і Дагестану.

Січень - початок діяльності Держдуми 2-го скликання (спікер Г.Н. Селезньов) і Ради Федерації (спікер Е.С. Строєв).

Січень - вступ РФ до Ради Європи.

Лютий - початок виборчої кампанії Б.М. Єльцина.

Червень - відставка міністра оборони П.С. Грачова, керівника ФСБ М.І. Барсукова, керівника охорони Президента А.В. Коржакова. Призначення А.І. Лебедя секретарем Ради безпеки.

3 липня - перемога Б.Н. Єльцина в ході двох турів голосування за президентське крісло.

Серпень - запеклі бої в Грозному, бойовики блокують федеральні сили.

1 997

Березень - введення до складу Уряду РФ команди молодих реформаторів: А. Чубайса, Б. Нємцова, О. Сисуєва.

10 травня - мирний договір між РФ і Чечнею.

1998

Січень - деномінація російського рубля.

23 березня - відставка В. С. Черномирдіна.

Березень - квітень - урядова криза.

2 6 квітня - твердження Держдумою кандидатури С.В. Кирієнко на пост глави Уряду РФ.

17 серпня - розширення валютного коридору, мораторій на виплату внутрішнього і зовнішнього боргу.

23 серпня - відставка глави уряду С.В. Кирієнко, призначення і. о. глави В. С. Черномирдіна.

24 серпня - 11 вересня - урядова криза.

11 вересня - твердження Державною думою главою уряду Є.М. Примакова.

14 листопада - вбивство в Санкт-Петербурзі депутата Держдуми Г. В. Старовойтової.

1999

24 березня - початок бомбардувань Югославії військами НАТО.

12 травня - відставка з поста Голови Уряду РФ Е. М. Примакова.

15 травня - невдала спроба Державної думи почати процедуру відмови Президента РФ Б. М. Єльцина з посади.

14мая - твердження Державною думою главою уряду С.В. Степашина.

9 серпня - Указ президента РФ про відставку С.В. Степашина і призначення ВВ. Путіна в.о. голови уряду РФ.

8 грудня - підписання договору про створення держави Росії і Білорусі і програми його реалізації.

19 грудня - вибори до Держдуми РФ.

31 грудня - Указ Б.Н Єльцина про свою відставку з поста президента РФ.

2000

Січень - Початок роботи Держдуми 2-го скликання (голова Г. Селезньов) і Ради Федерації (голова Е.Строев, потім С. Миронов).

25 березня - Дострокові вибори президента РФ. Перемога в першому турі В. Путіна.

13 травня - Указ Президента РФ про створення в Росії 7 федеральних округів.

8 травня - Указ Президента про призначення М. Касьянова головою уряду РФ.

1 вересня - підписано президентський указ про створення Держради і Положення про Держраді. Держрада входить в систему виконавчої влади, його членами є всі губернатори і керівники суб'єктів Федерації.

13 вересня - загибель екіпажу атомного підводного човна «Курськ» у Баренцовому морі.

вересень - Реформа Ради Федерації Федеральних зборів Росії. Місця керівників суб'єктів РФ зайняли їх представники, які працюють в Раді на постійній основі.

25 грудня - президент підписав конституційні закони, прийняті Думою і схвалені Радою Федерації: "Про Державний прапор РФ", "Про Державний герб РФ".

2001

весна - прийнятий новий Закон про політичні партії, що передбачає їх перереєстрацію в якості загальнофедеральних об'єднань, здатних успішно виступати у виборах нової Думи (14 грудня 2003 року) і президента (14 березеня 2004 р.)

13-14 грудня - відбувся VI Всесвітній Російський Народний Собор, в роботі якого взяв участь президент РФ В. Путін.

2002

9 жовтня - Всеросійський перепис населення (145 287,4 тис.).

2003

травня - послання Президента Росії Федеральним Зборам РФ, яка містить твердження про те, що «ми, нарешті, - юридично і фактично - відновили єдність країни»

14 грудня - вибори до Держдуми РФ.

2004

14 березня - вибори президента РФ. Перемога ВВ. Путіна.

березень - Указ Президента про призначення М. Фрадкова головою уряду РФ.

26 травня - президентом Росії В.В Путіним зачитано щорічне послання Федеральним Зборам про державну політику країни

2005

1 січня - початок здійснення реформи по заміні пільг населенню грошовими виплатами (монетизація).

травень - святкування 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

травень - президентом Росії В.В Путіним зачитано щорічне послання Федеральним Зборам про державну політику країни

ДЛЯ ЗАПИСІВ

ДЛЯ ЗАПИСІВ

навчальне видання

Рубан Анатолій Олексійович

Бишік Володимир Іванович

Савнская Марина Петрівна

ІСТОРІЯ східних слов'ян

ПЛАНИ - ЗАВДАННЯ до семінарських

ЗАНЯТТЯ

для студентів спеціальності

1- 21 03 01 01 «Історія вітчизняна

і загальна »

В авторській редакції

Підписано до друку 27.10.2006 р (64) Формат 60х84 1/16. Папір газетний № 1. Друк на різографі. Гарнітура «Таймс». Усл.п.л. 5,7. Уч.-изд. л .. 4,4. Тираж 25 прим.

Заклад освіти

«Гомельський державний університет

імені Франциска Скорини »

246019, м Гомель, вул. Радянська, 104

Надруковано в установі освіти

«Гомельський державний університет

імені Франциска Скорини »

246019, м Гомель, вул. Радянська, 104