Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Конституція 1977

Скачати 46.16 Kb.
Дата конвертації 29.03.2019
Розмір 46.16 Kb.
Тип курсова робота

зміст

Вступ. 2

Глава 1. Історичний аспект прийняття Конституції 1977 4

1.1 Причина розробки нової Конституції. 4

1.2 Процес створення Конституції 1977 рр. 9

Глава 2. Характеристика Конституції 1977 13

2.1 Новели і структура Конституції 1977 13

2.2 Зміни в структурі та функціях державного апарату, що вводяться Конституцією. 17

Висновок. 26

Література. 29

Вступ

Конституція 1977 увійшла в історію як "Конституція розвинутого соціалізму". Була прийнята на позачерговій сесії Верховної Ради СРСР дев'ятого скликання 7 жовтня 1977 Конституція складалася з преамбули (введення), 9-ти розділів, 21 глави, 174 статей. У преамбулі в узагальненому вигляді був оцінений історичний шлях, пройдений радянським суспільством за 60 років після перемоги Жовтневої революції, дана характеристика радянського суспільства як "розвиненого соціалістичного суспільства, як закономірного етапу на шляху до комунізму". У розділі I "Основи суспільного ладу і політики СРСР" були закріплені загальні принципи соціалістичного ладу і основні риси розвиненого соціалістичного суспільства. У розділі I в першому розділі "Політична система" зафіксовано, що СРСР "є соціалістична загальнонародна держава, яка виражає волю й інтереси робітників, селян, інтелігенції, трудящих усіх націй і народностей країни". У статті 6 розділу I законодавчо закріплювалася керівна і спрямовуюча роль КПРС, що була ядром політичної системи розвинутого соціалістичного суспільства. Законодавчо закріплювалася важлива роль в політичній системі суспільства профспілок, комсомолу та інших масових громадських організацій. У розділі другому "Економічна система" було зафіксовано, що основу економічної системи СРСР становить соціалістична власність на засоби виробництва, існуюча в двох формах: державна (загальнонародна) і колгоспно-кооперативна. У третьому розділі "Соціальний розвиток і культура" визначалося, що соціальною основою СРСР є непорушний союз робітників, селян та інтелігенції. У розділі II Конституції "Держава і особистість" містилися права і свободи громадян. Повністю зберігши права і свободи, гарантовані радянському народові Конституцією 1936 р нова Конституція розширила перелік прав і свобод радянських громадян. Зокрема до числа політичних прав і свобод були додані: право брати участь в управлінні державними і громадськими справами, в обговоренні і прийнятті законів та рішень загальнодержавного та місцевого значення; право вносити в державні органи і громадські організації пропозиції про поліпшення їх діяльності, критикувати недоліки в їх роботі; право на судовий захист від посягань на честь і гідність, життя і здоров'я, на особисту свободу і майно та ін. Розділ III Конституції був присвячений національно-державного устрою СРСР. У ньому були збережені принципи федеративного устрою СРСР. Нова Конституція посилювала гарантію прав суверенних республік. Конституція закріпила широкі права за депутатами Рад, були "повноважними представниками народу в Радах народних депутатів".

Глава 1. Історичний аспект прийняття Конституції 1977

1.1 Причина розробки нової Конституції

Головну причину і необхідність розробки нової Конституції, на нашу думку, слід пов'язати з істотною зміною політичного режиму в країні. Трохи далі буде названий цілий ряд офіційно оголошених передумов появи нової Конституції (з нашими коментарями), проте основний все ж можна назвати саме цю. Хоча суспільство як і раніше залишалося строго організованим на умовах керівництва ним з боку однієї політичної партії, воно вже стало на шлях звільнення від режиму особистої влади, свавілля, беззаконня і всеосяжного страху - режиму, публічно засудженого перш за все самій правлячою партією.

До речі, саме тоді, коли кроки, зроблені в цьому напрямку, закріпили необхідні результати і стало очевидним, що режим в колишньому страшному вигляді вже не буде реставровано (у нового керівництва вистачало своїх помилок і перекосів, але цей результат був очевидний), постало питання про розробці нової Конституції і була утворена Конституційна комісія. Заслухавши та обговоривши доповідь першого секретаря ЦК КПРС і Голови Ради Міністрів СРСР М. С. Хрущова, Верховна Рада СРСР постановою від 25 квітня 1962 р вирішив "утворити комісію для підготовки проекту нової Конституції СРСР" і затвердив її склад на чолі з Н.С. Хрущовим. [1] Природно, з приходом на керівні пости Л.І. Брежнєва він став Головою Конституційної комісії (постанова Верховної Ради СРСР від 11 грудня 1964 р). Склад її кілька разів коректувався, але принцип формування залишався незмінним - в комісію входили перші особи союзного партійного і державного керівництва, а також представники від союзних республік, автономних республік, автономних областей, національних округів, від різних верств суспільства - робітників, селян, науки, освіти і т.д.

При розробці проекту Конституції все вперлося в те, яке суспільство ми маємо або будуємо на новому етапі. Залишатися на позиціях диктатури пролетаріату, як сутності суспільства і влади, було неможливо: ніякої "класової боротьби" вже не було, тому віддавати пріоритети в суспільстві і державі одним соціальним верствам і вважати інші як би стоять на другому плані - вже не було навіть надуманих підстав .

Щоб відійти від колишніх догм і створити нову концепцію суспільства (інакше кажучи, нові догми), був потрібен час. Як відомо, народилася теорія зрілого, розвинутого соціалістичного суспільства. І тільки тоді, коли вона була створена (а на це пішло близько 15 років), розробка проекту Конституції пішла більш швидкими темпами. Як зазначав один з безпосередніх учасників підготовки Конституції СРСР 1977 р на останньому етапі А.І. Лук'янов, розробка проекту Конституції проходила в період завершення будівництва зрілого соціалізму. Це зайняло порівняно тривалий проміжок часу: окремі риси зрілого соціалізму поступово набували комплексний, всеосяжний характер. Потрібні були глибоке теоретичне осмислення нового етапу розвитку соціалістичного суспільства, розробка партією концепції зрілого соціалізму. Без такої концепції не можна було створити принципово новий Основний Закон.

У чому ж більш детально бачилися риси створеного суспільства, а отже - причини прийняття нової Конституції:

1) Економічні передумови нового Основного Закону його творці бачили в наступному: в Конституції 1936 вказувалося, що економічну основу СРСР становлять соціалістична система господарства і соціалістична власність, утвердилися в результаті ліквідації капіталістичної системи господарства і скасування приватної власності. Тепер же соціалізм розвивається на своїй власній економічній основі. Розвиток економіки країни характеризується: неподільним пануванням соціалістичної власності, високим рівнем технічної оснащеності народного господарства, використанням досягнень науково-технічної революції, перетворенням економіки СРСР в єдиний потужний народногосподарський організм.

2) У соціальній структурі суспільства визначальними при підготовці Конституції стали такі позиції: збереження за робочим класом положення провідної сили суспільства, зростання його чисельності (1936 г. - 1/3, 1977 г. - 2/3 населення країни), це - десятки мільйонів освічених, технічно грамотних, політично зрілих людей, активність яких і участь в управлінні державою значно зросли; змінилося і колгоспне селянство, сучасний селянин народився і виріс в колгоспі, його психологія сформувалася вже на соціалістичної, колективістської основі, справді народної, соціалістичної стала інтелігенція (в тому числі і за походженням) в зв'язку з ростом рівня культури народу і ролі науки зростає питома вага інтелігенції в житті суспільства. Всі верстви суспільства разом, дружно і без найменшого протистояння вирішують єдині завдання. Таким чином, зміна соціальної структури суспільства, духовного обличчя складових його верств, непорушний союз робітників, селян та інтелігенції, зростання соціальної однорідності суспільства - все це називалося важливою складовою в числі причин появи Конституції СРСР.

3) Принциповий аспект теорії полягало в тому, що з побудовою зрілого соціалізму, переходом на ідейно-політичні позиції робітничого класу всіх верств населення радянська держава, що виникло як держава диктатури пролетаріату, переросло в загальнонародне держава. Це означало, по концепції того періоду, по-перше, що розширилася соціальна база держави: в перші роки радянської влади - союз робітничого класу і найбіднішого селянства; з 30-х років - союз робітничого класу і колгоспного селянства (правда, іншого селянства практично і не було); до часу прийняття Конституції 1977 - непорушний союз робітників, селян та інтелігенції. По-друге, держава перетворилася на загальнонародну організацію, яка має інтереси всього народу, всіх соціальних груп і прошарків населення; по-третє, незмірно великими за обсягом стали творчі, творчі функції держави. І ці чинники слід врахувати в новій Конституції.

4) За створеної концепції, в рішенні задач будівництва комуністичного суспільства активно беруть участь не тільки держава, а й недержавні організації. Щоб всіх їх консолідувати, в теорію і конституційну термінологію вводилося поняття "політична система радянського суспільства". Всі організації (державні і громадські) інтегруються в рамках політсистеми суспільства, яка служить інтересам соціалістичного народовладдя. Створюється потужна державно-громадська зв'язка для управління і державними, і громадськими справами. Ця єдність напрямки в розвитку політичної системи, принципи та механізм її функціонування треба було також відобразити в Основному Законі.

5) Всіма процесами в країні керувала Комуністична партія. Її роль ніким не сприймалася, звичайно, через право громадян на об'єднання, хоча саме в присвяченій йому ст.126 Конституції 1936 фіксувалося положення партії в країні. Тому виникла ідея відобразити в Конституції місце КПРС як ядра політичної системи суспільства, її можливості і масштаби направляючого впливу на всю внутрішнє життя країни і її зовнішню політику.

6) У області національно-державного будівництва в Конституції передбачалося вирішити ряд завдань: виходити не тільки з юридичної, а й фактичної рівності націй; відобразити ту ступінь єдності радянських людей, при якій виникла їхня нова історична спільність - багатонаціональний радянський народ; врахувати інтеграційні процеси в СРСР, коли багато питань вимагають єдності підходів до їх вирішення на рівні Союзу РСР (фактор, який пізніше став приводом для критики надмірної централізації керівництва країною), в тому числі створення економіки СРСР як єдиного народногосподарського комплексу; відобразити високий рівень розвитку республік, їх дедалі активнішу участь у справах СРСР, в іншому - самостійне вирішення питань свого ведення, забезпечення комплексного розвитку територій республік.

7) Передбачалося відобразити в Конституції умови подальшого розвитку радянської демократії - участь трудящих в управлінні державними і громадськими справами, підвищення ролі громадських організацій і органів громадської самодіяльності населення, народного контролю, громадської думки.

8) Успіхи господарського і соціально-культурного будівництва, на думку творців Конституції, дозволили істотно розсунути масштаби реалізації багатьох вже наявних прав і свобод громадян, що давало можливість розширити їх обсяг і гарантії. Одночасно з'явилася перспектива закріпити на конституційному рівні ще ряд прав і свобод, які раніше або взагалі не існували, або відбивалися (і не завжди повно) в поточному законодавстві.

9) Ще однією причиною прийняття нової Конституції було і те, що за час дії колишнього Основного Закону з'явилося багато нового в організації та діяльності державних органів.

10) Нарешті, не можна скидати з рахунків і зовнішньополітичні причини появи нової Конституції. Вона повинна була демонструвати силу СРСР, його провідні позиції в світі, наявність соціалістичної співдружності, відповідні підвалини зовнішньої політики радянської держави.

Підводячи підсумки, можна констатувати, що був ряд об'єктивних передумов появи нової Конституції: прагнення зміцнити в політичному режимі почала законності, запобігти навіть саму можливість масового свавілля, приниження особистості; перехід від постулатів влади однієї частини суспільства (диктатури пролетаріату) до загальнонародного державі і участі в здійсненні функцій народовладдя всіх верств суспільства; необхідність закріплення в Конституції широкого кола прав і свобод громадян, більш чітких повноважень державних органів, співвідношення можливостей Союзу і республік. Звичайно, ця Конституція також повинна була стати ідеологізованим документом, відображати "непорушну єдність" суспільства і всіх народів країни, гармонійність розвитку, загальне визнання керівної ролі КПРС, "грандіозні успіхи" саме соціалістичного шляху людства, модель "справжнього" соціалізму і т.п. Однак ідеологічний зміст не затуляє конструктивістській ролі даного Основного Закону, хоча, мабуть, саме в цій Конституції ідеологічні та політико-юридичні початку переплітаються сильніше, ніж в інших конституціях.

1.2 Процес створення Конституції 1977 рр.

Вперше на необхідність зміни і доповнення Конституції вказав XXI з'їзд КПРС в 1959 році, який зробив висновок про повну й остаточну перемогу соціалізму в СРСР. Як уже зазначалося, постановою від 25 квітня 1962 року Верховна Рада СРСР утворив Конституційну комісію, а розробка Конституції розтягнулася на півтора десятиліття, поки не сформувалася концепція розвинутого соціалізму. [2] До весни 1977 року проект Основного Закону був підготовлений. Як водилося в ті часи, його належало оцінити спочатку вищому керівництву партіі.24 травня 1977 року відбувся пленум ЦК КПРС. Він заслухав доповідь про проект Конституції, обговорив його і ухвалив: схвалити в основному проект Конституції СРСР, представлений Конституційною комісією, передати питання про проект Конституції до Президії Верховної Ради СРСР і рекомендувати йому винести проект на всенародне обговорення * (91).

27 травня 1977 року Президія Верховної Ради розглянув питання про проект Конституції СРСР і прийняв Указ такого змісту: в основному схвалити проект Конституції і винести його на всенародне обговорення; опублікувати проект 4 червня 1977 року в усіх центральних, республіканських, крайових, обласних газетах; для розгляду проекту скликати в жовтні 1977 р позачергову сесію Верховної Ради СРСР. [3]

Всенародне обговорення проекту Конституції розпочалося 5 червня і тривало до кінця вересня 1977 р За офіційними даними, в ньому взяло участь понад 140 млн. Чоловік, тобто більше чотирьох п'ятих дорослого населення країни. Розгляду проекту було присвячено близько 1,5 млн. Зборів трудящих по підприємствах і колгоспам, військовим частинам і місцем проживання. Проект обговорювався на пленумах, активах і зборах в профспілках, комсомолі, кооперативних об'єднаннях, творчих організаціях; відбулося понад 450 тис. відкритих партійних зборів. Проект був розглянутий усіма Радами, тобто представницькими органами влади, а це більше двох мільйонів депутатів. Всього надійшло близько 400 тис. Пропозицій про поправки до окремих статей, спрямованих на уточнення, поліпшення і доповнення формулювань проекту.

27 вересня відбулося засідання Конституційної комісії, на якому були підведені підсумки всенародного обговорення. Комісія схвалила проект з уточненнями, доповненнями і поправками (вона пропонувала зміни в 110 статтях проекту і одну нову статтю - про наказах виборців) і вирішила передати його до Президії Верховної Ради СРСР для подальшого внесення на розгляд Верховної Ради СРСР. Засідання Президії відбулося 30 вересня 1977 року, на ньому був схвалений проект, уточнений і доповнений з урахуванням пропозицій, що надійшли в ході його всенародного обговорення. Президія постановив внести на розгляд Верховної Ради СРСР: проект Декларації Верховної Ради про прийняття і оголошення Конституції; проект Закону про оголошення дня прийняття Конституції всенародним святом; проект Закону СРСР про порядок введення в дію Конституції (Основного Закону) СРСР * (95).

Ми не знаходимо в цьому переліку самого проекту Конституції. І це не случайно.3 жовтня 1977 року відбувся пленум ЦК КПРС. Він прийняв постанову "Про проект Конституції (Основного Закону) Союзу Радянських Соціалістичних Республік і підсумки його всенародного обговорення". У ньому не тільки схвалюється в основному представлений Конституційною комісією проект, а й говориться: "Внести проект Конституції на розгляд позачергової сьомої сесії Верховної Ради СРСР дев'ятого скликання" * (96). Це дає підставу стверджувати, що офіційно проект Конституції СРСР був внесений на розгляд Верховної Ради СРСР Центральним Комітетом КПРС.

Позачергова сьома сесія Верховної Ради СРСР дев'ятого скликання відкрилася в Москві 4 жовтня 1977 Верховна Рада утворила Редакційну комісію з підготовки остаточного проекту Конституції. З доповіддю про проект Конституції і підсумки його всенародного обговорення виступив Л.І. Брежнєв. Відбулося широке обговорення проекту на сесії, в якому виступили 92 депутати Верховної Ради СРСР. Було вирішено внести поправки в 8 статей проекту, додати одну нову статтю. В цілому зміни і доповнення торкнулися 118 статей Конституції, за деякими підрахунками, в проект внесено всього 323 корективи, якщо вважати і редакційні поправки.

7 жовтня 1977 року відбулося голосування за проектом Конституції СРСР. Воно було проведено в наступному порядку: голосування по преамбулі, потім по кожному розділу окремо і в висновок щодо проекту Конституції в цілому. Депутати Ради Союзу і Ради Національностей голосували окремо, за принципом "за", "проти" або "утримався". Конституція СРСР була прийнята 7 жовтня одноголосно.

Крім того, Верховна Рада СРСР також роздільним голосуванням по палатах одноголосно прийняв 7 жовтня: Декларацію Верховної Ради СРСР про прийняття і оголошення Конституції (Основного Закону) СРСР;

Закон СРСР про оголошення дня прийняття Конституції (Основного Закону) СРСР всенародним святом * (99) і Закон СРСР про порядок введення в дію Конституції (Основного Закону) СРСР.

Глава 2. Характеристика Конституції 1977

2.1 Новели і структура Конституції 1977 г.

Конституція СРСР 1977 р готувалася на засадах, з одного боку, наступності по відношенню до попередніх основних законів, з іншого боку - новизни порівняно з ними. Такою була офіційна її оцінка, зокрема, травневим (1977 г) пленумом ЦК КПРС, який розглянув проект Конституції і дав вирішальний поштовх її обговорення та прийняття. Можливо, офіційне керівництво країни і не могло інакше говорити про Конституцію. Однак звернення до її тексту говорить про те, що почала "спадкоємності" вельми скромні в даній Конституції, часто виражаються в словесній "лушпинні" з приводу зміцнення соціалізму, про його новому етапі. Новели Конституції дають уявлення все ж про порівняно іншому образі ладу, суспільства, влади, статусу особистості. Напевно, і свій досвід, і події в інших соціалістичних державах (з їх спробами оголосити демократичний соціалізм) не пройшли даром.

Навіть в структурному плані це був все-таки новий Основний Закон. У Конституції СРСР 1977 р - 174 статті, в Конституції СРСР 1936 р - 146. Є преамбула, якої не було у Основного Закону 1936 року та яка має принципове значення, оскільки саме в ній дається стисла характеристика суспільства розвиненого соціалізму і загальнонародного держави . Структурно нова Конституція ділиться на розділи і глави, а Конституція 1936 - тільки на глави. У Конституції 1977 Г.8 нових глав, 75 абсолютно нових статей; 99 статей стосуються тих самих питань, що й Конституція 1936, але з них лише 17 перейшли в нову Конституцію без змін.

Конституція СРСР 1977 р спирається на попереднє їй оновлення і вдосконалення законодавства, враховує прийняті законодавчі акти, які, як зазначалося на травневому пленумі ЦК 1977 р "стали як би цеглинками, з яких складаються багато статей нової Конституції".

Основний Закон СРСР 1977 р має наступну структуру: Преамбула; I. Основи суспільного ладу і політики СРСР (гл.1-5: Політична система; Економічна система; Соціальний розвиток і культура; Зовнішня політика; Захист соціалістичної Вітчизни); II. Держава і особистість (гл.6-7: Громадянство СРСР. Рівноправність громадян; Основні права, свободи і обов'язки громадян СРСР); III. Національно-державний устрій СРСР (гл.8-11: СРСР - союзна держава; Союзна Радянська Соціалістична Республіка; Автономна Радянська Соціалістична Республіка; Автономна область і автономний округ); IV. Поради народних депутатів і порядок їх обрання (гл.12-14: Система і принципи діяльності Рад народних депутатів; Виборча система; Народний депутат); V. Вищі органи державної влади і управління СРСР (гл.15-16: Верховна Рада СРСР; Рада Міністрів СРСР); VI. Основи побудови органів державної влади і управління в союзних республіках (гл.17-19: Вищі органи державної влади і управління союзної республіки; Вищі органи державної влади і управління автономної республіки; Місцеві органи державної влади і управління); VII. Правосуддя, арбітраж і прокурорський нагляд (гл. 20-21: Суд і арбітраж; Прокуратура); VIII. Герб, прапор, гімн і столиця СРСР; IX. Дія Конституції СРСР і порядок її зміни.

Зупинимося на найважливіших особливостях нової Конституції. Як уже підкреслювалося раніше, одним з головних питань для прийняття цієї Конституції було питання про "портреті" суспільства. Тому не випадково прикметною рисою Основного Закону є більш широке, ніж в попередніх конституціях, регулювання основ суспільного ладу країни. Не треба бачити в цьому спробу заурегуліровать суспільний розвиток; навпаки, саме прагнення визначити його характер і перспективи спонукали перенести відповідні положення з партійних документів КПРС до Конституції, тобто надати їм (крім політичного) ще і всеосяжний юридичний характер. Нова Конституція не тільки фіксує побудову в СРСР зрілого соціалізму. У преамбулі, як уже говорилося, дається детальна характеристика розвиненого соціалістичного суспільства.

Виходячи з консолідації різних верств суспільства, Конституція СРСР ввела поняття "соціальна основа СРСР" - її становив "непорушний союз робітників, селян і інтелігенції" (ст. 19). Конституція проголосила великомасштабну програму соціально-культурної політики, що враховує потреби різних верств суспільства (глава 3 - "Соціальний розвиток і культура").

Конституція замість поняття "економічна основа СРСР" говорить про "основі економічної системи СРСР" - її становить соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної (загальнонародної) і колгоспно-кооперативної власності. Разом з тим формою соціалістичної власності названо майно профспілкових та інших громадських організацій, необхідне їм для здійснення статутних завдань (ст.10). Конституція виходить з пріоритету суспільно-корисної праці. Він і його результати визначають становище людини в суспільстві (ст.14). Конституція говорить про те, що керівництво економікою здійснюється на основі принципу державного планування, разом з тим передбачає поєднання централізованого управління з господарською самостійністю й ініціативою підприємств, використання господарського розрахунку, прибутку, собівартості, інших економічних важелів і стимулів (ст.16). Можливо, чисто формально, але тим не менше допускається індивідуальна трудова діяльність у сфері кустарно-ремісничих промислів, сільського господарства, побутового обслуговування населення та ін., Заснована виключно на особистій праці громадян і членів їх сімей (ст.17).

Особливістю Конституції 1977треба вважати і відображення в ній категорії повновладдя народу. Продовжуючи в цьому плані традицію радянського варіанту конституційного регулювання - голосно говорити про участь народу в управлінні країною, незалежно від реальності - все-таки Конституція містить дуже важливі політичні постулати. Попередні основні закони говорили про приналежність влади "всьому робочому населенню країни" (ст.10 Конституції РРФСР 1918 р), "трудящим міста і села" (ст.3 Конституції СРСР 1936 р). Конституції 1977 вперше записала в ст.2, що "вся влада в СРСР належить народу". Крім того, Конституція фіксувала як державні, так і громадські форми народовладдя. Вона говорила не тільки про здійснення народом належної йому державної влади через Ради (ст.2), але також передбачила участь в управлінні державними і громадськими справами громадських організацій і трудових колективів (ст.7-8). Конституція сказала (ст.5) про можливість винесення найбільш важливих питань державного життя на всенародне обговорення, а також постановки їх на всенародне голосування (референдум). За громадянами закріплювалося право брати участь в управлінні державними і громадськими справами, обговоренні і прийнятті законів та рішень загальнодержавного та місцевого значення (ст.48).

Конституція СРСР закріпила всю політичну систему радянського суспільства як сукупність державних і недержавних організацій (держава, КПРС, громадські організації, трудові колективи), через які реалізується повновладдя народу.

Глава "Політична система" вводилася в Конституцію вперше.

Причому щодо трудових колективів питання вирішувалося непросто. Спочатку в проекті Конституції стаття про них перебувала в розділі другому - "Економічна система". Т. е. трудовим колективам тим самим як би відводилася роль лише первинної виробничої осередку. Проте врешті-решт дана стаття була переміщена в голову першу. Цим підкреслювалася можливість трудових колективів більш дієво брати участь в політичному житті країни. Однак, звичайно, передбачалася участь трудового колективу як єдиного цілого в справах міста, області, республіки, Союзу РСР. Навряд чи передбачалося перетворення самих трудових колективів в арену внутрішніх політичних пристрастей. І хоча включенням статті про трудові колективи в главу про політичну систему таке об'єктивно не виключалося, але на момент прийняття Конституції про це не думали навіть абстрактно. Адже в кожному колективі якщо і був осередок політичного характеру, то лише єдиною правлячої партії (та що примикає до неї комсомолу). Це пізніше, коли стали виникати різні партії, створення їх первинних осередків в трудових колективах неминуче змусило думати про можливе перетворення цехів, ферм і лабораторій в місце політичних баталій, і президентським указом трудовим колективам було запропоновано займатися основною справою, а політичне життя переміщалася за межі заводських прохідних.

Нова Конституція СРСР закріпила положення КПРС як керівної і спрямовуючої сили радянського суспільства, ядра його політичної системи. Вперше ст.6 Конституції відбила основні напрямки здійснення керівної ролі Комуністичної партії.

2.2 Зміни в структурі та функціях державного апарату, що вводяться Конституцією

Як і попередні конституції. Основний Закон 1977 р містить характеристику держави, його сутності і завдань. Нововведення полягали в тому, що в ст.1 відображена природа СРСР як загальнонародного держави, що виражає волю й інтереси робітників, селян та інтелігенції, трудящих усіх націй і народностей країни. У преамбулі Конституції перераховані основні завдання загальнонародного держави, а в главах 2-5 - його господарсько-організаторські, соціально-культурні, зовнішньополітичні та безпекові функції.

Конституція СРСР 1977 р містить багато норм, які (принаймні, в словесному вираженні спрямовані на подальше розширення і поглиблення демократії. Вперше в ст.9 спеціально зафіксовано, що основним напрямком розвитку політичної системи суспільства є дальше розгортання соціалістичної демократії "і вказані шляхи її розвитку. Конституція передбачила широке переплетіння державних і громадських почав в демократії, активну участь громадян у вирішенні завдань суспільства і держави як особисто, так і через громадські організації, трудові колективи, органи громадської самодіяльності населення (ст.7, 8, 48, 51). [4]

Досить докладно в новій Конституції відображена зростаюча роль представницьких органів державної влади. Відображаючи факт зміни (зміцнення) соціальної бази держави, Конституція дає їм тепер нове найменування - Ради народних депутатів. Крім того, ст.2 формулюється так, що з неї відразу видно роль Рад як головної форми здійснення влади народу; в ній зафіксовано також, що всі інші державні органи підконтрольні і підзвітні Радам.

Особлива роль Рад зумовила включення і Конституцію спеціального четвертого розділу - "Поради народних депутатів і порядок їх обрання", що не має аналога в попередніх конституціях. У ньому закріплена вся система Рад, збільшений з чотирьох до п'яти років строк повноважень Верховних і з 2 до 2,5 років - місцевих Рад, передбачено керівництво Рад безпосередньо і через створювані ними органи всіма галузями державного, господарського і соціально-культурного будівництва, прийняття ними рішень, забезпечення їх виконання, здійснення контролю за проведенням рішень у життя, закріплені принципи діяльності Рад.

Конституція 1977 закріплює вже відомі принципи загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні. Але вона містить і ряд нових моментів: зниження віку пасивного виборчого права до всіх Рад до 18 років (раніше для Верховних Рад республік - 21 рік), до Верховної Ради СРСР - до 21 року (до цього - 23 роки); право громадян і громадських організацій взяти активну участь у підготовці та проведенні виборів; можливість обрання громадянина, як правило, не більше ніж в два Ради; віднесення витрат з виборів на рахунок держави; включення в Конституцію за підсумками всенародного обговорення статті про наказах виборців.

Нововведенням стало включення в Конституцію спеціальної глави про народного депутата; основою для її створення з'явився Закон СРСР 1972 року про статус народних депутатів в СРСР.

Ще одна особливість змісту Конституції 1977 - більш широке, ніж раніше, регулювання статусу особистості. Наочно навіть просте порівняння обсягу: гл. Х Конституції СРСР 1936 р ( "Основні права і обов'язки громадян") складалася з 16 статей - розділ II "Держава і особистість" Конституції 1977 має 37 статей, крім того, громадянину, особистості присвячений ряд положень преамбули, гл.2 ( економічна система), гл.3 (Соціальний розвиток і культура) та інших глав Основного Закону.

Не менш істотні концептуальні рішення. Зокрема, поняттям "особистість" Конституція підкреслювала високий пріоритет інтересів індивіда, своє прагнення всеосяжного обліку різних проявів людини в суспільстві і державі. Застосуванням зв'язки понять "Держава і особистість" аж ніяк не хотіли показати залежне становище людини, пріоритет по відношенню до нього держави (дехто сьогодні схильний саме до такого трактування). Здається, йшлося про інше - про забезпечення гідного становища особистості в державі, турботі держави про особу, право особистості вимагати від держави певного ставлення до себе, але разом з тим і про право держави вимагати від громадянина обліку своїх інтересів і правомірної поведінки.

Не менш важливо і те, що розділ "Держава і особистість" був поставлений другим в Конституції 1977 (в Конституції 1936 розділ про права і обов'язки розташовувалася ближче до кінця тексту). Новий Основний Закон тим самим підкреслював, що статус особистості обумовлений суспільним ладом, випливає з політичної і економічної систем, зумовлено функціями держави, його політикою в області соціального розвитку і культури; а сам статус, в свою чергу, повинен враховуватися при вирішенні питань національно-державного будівництва і в діяльності державних органів.

Конституція закріпила широке коло прав, свобод і обов'язків громадян СРСР. Багато з них і раніше були в Конституції, але тепер зміст цих прав і їх гарантії настільки розширювалися, що можна говорити про певний якісній зміні. Разом з тим на конституційному рівні проголошувалися і нові права громадян: на охорону здоров'я, житло, користування досягненнями культури, свобода наукової, технічної та художньої творчості, право вносити в державні органи і громадські організації пропозиції про поліпшення їх діяльності, критикувати недоліки в роботі і т . Д. Конституція одночасно розширила зміст ряду обов'язків громадян СРСР, ввела також категорію "борг громадян".

Багато норм Конституції 1977 були спрямовані на забезпечення законності в країні. Вперше принцип законності зафіксований (ст.4) як один з принципів політичної системи суспільства. З'явилася ст.57, яка говорить про те, що "повага особистості, охорона прав і свобод громадян - обов'язок усіх державних органів, громадських організацій і посадових осіб".

Конституція СРСР 1977 р виходила з принципу наступності в регулюванні питань національно-державного устрою СРСР. В цьому плані згаданий травневий пленум ЦК КПРС 1977 р дав такий орієнтир: "Досвід показав, що основні риси федеративного устрою СРСР повністю виправдали себе. Тому немає потреби вносити будь-які принципові зміни в форми радянської соціалістичної федерації". [5]

Однак, хоча форми і залишилися колишніми, в союзному конституційному регулюванні було приділено набагато більше уваги їх відображенню. Досить сказати, що, якщо в Конституції 1936 була одна коротка глава "Державний устрій", в Конституції 1977 розділ III "Національно-державний устрій" більш широкий, складається з 4 розділів: одна присвячена Союзу РСР, інші - відповідно союзної республіці, автономній республіці, автономним областям і автономним округам (це поняття прийшло в даній Конституції на зміну поняттю "національні округи", тим самим поставивши крапку в суперечці, чи є округу адміністративно-територіальними одиницями або автономними утворень і, на користь останнього положення).

Враховано багато нові моменти в національно-державному розвитку. Зокрема, до існуючих гарантіям прав союзних республік додавалися: право брати участь у вирішенні союзними органами питань, віднесених до відання СРСР; право координувати і контролювати економічний і соціальний розвиток своїх територій; право законодавчої ініціативи у Верховній Раді СРСР. Разом з тим розробники Конституції знайшли, що має місце прогресуюче зближення націй і народностей СРСР, а звідси необхідно посилити союзні початку держави. Це відбилося насамперед у самому визначенні Союзу РСР (ст.70) як єдиної союзної багатонаціональної держави, утвореного на основі принципу соціалістичного федералізму. Зміцнення союзних почав відображено в ряді статей Конституції: ст.16 (економіка СРСР становить єдиний народногосподарський комплекс), ст.73 (до компетенції СРСР віднесено забезпечення єдності законодавчого регулювання на всій території СРСР, проведення єдиної соціально-економічної політики, керівництво єдиної грошової і кредитної системою і т.д.), ст.89 (Поради - єдина система органів державної влади) і ін.

Конституція СРСР приділила багато уваги державних органів, містить чимало нових норм про їхні повноваження, порядок діяльності (наприклад, про законодавчий процес у Верховній Раді СРСР, кола суб'єктів права законодавчої ініціативи та ін.), Хоча в цілому система органів не зазнала істотних змін.

Нарешті, відзначимо і таку особливість цієї Конституції як наявність спеціальної глави (гл.4) про основи зовнішньої політики держави. Слід підкреслити, що закріплюючи принципи відносин з іншими державами, Конституція враховує не тільки внутрішні традиції, а й міжнародні документи. Вона майже текстуально відтворює багато положень Заключного акта відбувся перед цим Наради з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінкі, 1975 р).

Такі головні риси та особливості Конституції СРСР 1977 р Як вже було сказано раніше, в 1978 р були прийняті нові Конституції всіх союзних і автономних республік. Української РСР не склала винятку. Її Конституція було прийнято 12 квітня 1978 року на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради Української РСР дев'ятого скликання. Досить докладний аналіз Конституції СРСР звільняє від розгляду причин появи і основних особливостей Конституції РРФСР - адже все було аналогічним.

Безумовно, з одного боку спрацювало вплив керівництва Комуністичної партії і Союзу РСР. Копіювання союзних актів, тим більше Конституції, "шаблонне" регулювання були ознакою того часу. З іншого боку, не слід забувати і про те, що мова йшла все-таки про державах (СРСР і республіки) одного типу. Суверенітет союзних республік офіційно не тільки зізнавався союзної владою, а й знаходив закріплення в Конституції СРСР (ст.76). Однак суверенітет бачився аж ніяк не в тому, щоб прийняти конституції, докорінно відрізняються від Конституції СРСР. Спільність цих видів конституцій була об'єктивно зумовлена. Слід до того ж мати на увазі, що Конституція СРСР була плодом колективних зусиль, до Конституційної комісії входили представники всіх верств суспільства, держав і національно-державних утворень. Беручи участь в обговоренні положень союзної Конституції, народи республік, депутати їх Верховних Рад, представники республік у Верховній Раді СРСР, звичайно, не забували про врахування інтересів суб'єктів Федерації, в значній мірі визначали вміст майбутніх своїх конституцій.

Отже, конституції республік, в тому числі і Конституція РРФСР 1978 р, за своєю структурою і змістом відповідали Конституції СРСР. Мало місце принципове єдність в закріпленні основ суспільного ладу і політики, статусу особистості, національно-державного устрою, системи, принципів організації і діяльності державних органів, символів республік.

Конституції республік, в тому числі і Конституція РРФСР, містили і ряд особливостей при зіставленні з Конституцією СРСР. Розглянемо їх на прикладі Конституції РРФСР.

Так, в ній не відтворена повністю преамбула союзної Конституції; стисліше йдеться про шлях, пройдений за роки радянської влади, але відзначена роль РРФСР в розвитку її народів і всього Союзу; не даються положення, що характеризують вищу мету і головні завдання загальнонародного держави, сутність розвиненого соціалістичного суспільства. Але це і зрозуміло: відповідні положення, єдині для всіх республік, містилися в Конституції СРСР. Преамбула відображала нерозривний зв'язок республіки з іншими республіками і Союзом РСР. У заключній частині преамбули підкреслювалося, що народ РРФСР приймає і проголошує Конституцію, усвідомлюючи себе невід'ємною частиною всього радянського народу і відповідно до Конституції (Основного Закону) Союзу РСР.

Розділи перший і другий Конституції РРФСР в цілому відповідають тим же розділах Конституції СРСР, проте ряд норм сформульований з урахуванням специфіки республіки і її місця в СРСР. Наприклад, в ст.4 Конституції РРФСР на державні та громадські організації, посадових осіб в рамках республіки покладається обов'язок дотримуватися не тільки Конституцію СРСР, а й Конституцію республіки, а також "радянські закони" (тобто як союзні, так і республіканські) . У ст.16 вводилося поняття "економіка РРФСР" як складової частини єдиного народногосподарського комплексу, що охоплює всі ланки суспільного виробництва, розподілу і обміну на території СРСР.

Замість двох глав "Зовнішня політика" і "Захист соціалістичної Вітчизни" в Конституції РРФСР одна глава "Зовнішньополітична діяльність і захист соціалістичної Вітчизни". Обсяг цієї діяльності у союзної республіки був менше, ніж у Союзу РСР, відповідно і глава Конституції коротше. І не випадково говорилося про "зовнішньополітичної діяльності", а не про "зовнішню політику": у республіки не було якоїсь відокремленої зовнішньої політики, вона брала участь в здійсненні зовнішньої політики СРСР. Тому більшість положень ст.28-30 Конституції СРСР про сутність, напрями та принципи зовнішньої політики Союзу РСР не відтворюється республіканських конституціях.

Чимало своєрідності в третьому розділі республіканської Конституції, який названий "Національно-державний і адміністративно-територіальний устрій Української РСР", Тут докладно визначена компетенція республіки, її суверенні права. Оскільки до складу РРФСР входили 16 автономних республік, 5 автономних областей і 10 автономних округів, в Конституцію були включені, крім глави про саму РРФСР, два розділи про статус відповідно АРСР і автономних областей, автономних округів.

В регламентації діяльності державних органів Конституція РРФСР багато в чому йшла союзної Конституції, проте і тут були свої особливості. Наприклад, було встановлено твердий чисельний склад Верховної Ради Української РСР - 975 депутатів. Досить повно визначено компетенцію Верховної Ради, Президії Верховної Ради і Ради Міністрів республіки. У Конституції СРСР - одна глава про місцеві органи державної влади і управління, в республіканській Конституції - дві голови: "Місцеві Ради народних депутатів" і "Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів".

Конституція РРФСР включала розділ про державний план і державний бюджет, який складався з двох глав. Подібного розділу в Конституції СРСР немає (в Конституції РРФСР 1937 року була глава IX про бюджет РРФСР).

Конституція РРФСР стала основою вдосконалення республіканського законодавства. Згідно з нею були розроблені і прийняті в 1978 р також конституції автономних республік, що входили в РРФСР.

висновок

У новій Конституції СРСР було зафіксовано, що диктатура пролетаріату виконала своє завдання і радянська держава стала загальнонародною. Конституція закріпила систему органів влади і управління, що склалася на той час. Вищим органом влади був Верховна Рада СРСР, що складався з двох палат: Ради Союзу і Ради Національностей. Повноваження його були збільшені з 4 до 5 років.

* По порівнянні з Конституцією 1936 Конституції 1977 з'явилися нові види прав громадян: право на охорону здоров'я і право на жіліще.24 червня 1981 р ВС СРСР прийняв "Основи житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік". Нова Конституція СРСР записала, що правосуддя в СРСР здійснюється тільки судом.

Разом з тим, з 1966 р (і до 1989 г) в офіційній мові було поняття "радянський народ". Суть його була в тому, що на стадії "розвиненого соціалізму" виникла ця нова історична спільність, що має ряд характерних ознак. Критики цієї концепції вбачають в ній задум радянської держави шляхом асиміляції ліквідувати етнічне різноманіття суспільства, замінивши народи якимось безнаціональним homosovieticus. Ні в яких документах радянської держави таких програмних положень немає. Якщо ж судити по реальній практиці держави, то, згідно з прийнятими в етнографії критеріям, національна політика в СРСР на асиміляцію спрямована не була. Так, чотири перепису населення (з 1959 по 1989 р) показали невелике, але постійно зниження частки російських в населенні СРСР (з 54,6 до 50,8%). Чисельність же малих народів, які першими зникають при асиміляції, регулярно росла (навіть настільки нечисленних народів, які за західними мірками теоретично не можуть вціліти і не розчинитися - тофалари, орочей, юкагиров і ін.).

* З інших позицій критикували поняття "радянський народ" ті, хто заперечував виникнення спільності радянських людей і вважав народи і етноси СРСР конгломератом, не пов'язаним в одне ціле. Це - схоластичні твердження, що переслідують суто ідеологічні цілі. Радянський народ склався як продукт тривалого розвитку єдиної держави. Цей процес протікав не тільки в радянський період, але і до утворення СРСР - в Російській імперії. Громадяни цієї держави різних національностей сприймали СРСР як батьківщину і проявляли лояльність до символів цієї держави. Згідно з усіма сучасними уявленнями про державу і нації, радянський народ був нормальною поліетнічної нацією, не менше реальної, ніж американська, бразильська або індійська нації. На ділі єдине господарство, єдина школа і єдина армія зв'язали громадян СРСР в набагато більш згуртований народ, ніж зазначені нації. Ряд досліджень, проведених в кінці 80-х і початку 90-х років, показали наявність безлічі тонких, але важливих об'єднуючих зв'язків, так що виникли загальні для радянських людей культурно-психологічні особливості (забобони і забобони, улюблені образи і типи гумору). Це в негативній формі визнали і критики радянської держави, запровадивши поняття "совок". Зрозуміло, ступінь "радянськості" була різною у різних груп населення.

* Тим більше важливо, що, визнавши доконаним становлення радянської нації (народу), остання Конституція СРСР підтвердила федералізм національно-державних утворень, відмовившись від переходу до територіального федералізму. У Коментарях до конституції прямо вказувалося, що "до складу СРСР входять не географічні чи адміністративні одиниці, а національні держави". Цей федералізм, зводячи етнічність в один з головних принципів побудови держави, суперечив марксизму, для якого з'єднання політичної влади з національністю було неприйнятно. Одержавлення націй в пізньому СРСР не було і наслідком програмних установок В.І. Леніна, який визнав його в 1922 р як вимушену необхідність, викликану надзвичайними політичними обставинами.

література

1. Авакьян С.А. Конституція Poccіі: природа, еволюція, сучасність. - М :, 1997.

2. Декларація освіти СРСР / Історія Радянської Конституції в документах. - М., 1957.

3. Єскіна Л.Б. Два ювілеї Російської Конституції // Правознавство. - №1. - 1999р.

4. Ільїн А.В. Конституційний звід Росії: До постановки проблеми // Правознавство. - 1998. - №1.

5. Історія держави і права України: Підручник для вузів / Під ред. С.А. Чібіряева - 1998.

6. Історія Радянської Конституції в документах. - М., 1957.

7. Кара-Мурза С.Г. Радянська цивілізація. - М., 2005.

8. Колесніков Є.В. Джерела російського конституційного права. - Саратов: Саратовська державна академія права. - тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім.

9. Лепешкин А.І. Курс радянського державного права. У 2 т. - М., 1961. - Т.1.

10. Мітюков М.А. Зародження ідей конституційного правосуддя в Росії (XIX - початок XX ст. В) // Правознавство. - №11. - 1996.

11. Ржевський В.А., Овсепян Ж.І. Конституційні основи соціалістичної правової держави // Право України. - 1990. - № 1.

12. Тихомиров Ю.А. Конституційне право: уроки минулого і погляд в майбутнє // Правознавство. - №6. - 1.12. Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві.

13. Чистяков О.І. Історія держави і права Росії. Навчальний посібник. - М .: Проспект. - тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім.


[1] Авакьян С.А. Конституція Poccіі: природа, еволюція, сучасність. - М :, 1997. С.187.

[2] Історія Радянської Конституції в документах. - М., 1957. С.154.

[3] Тихомиров Ю.А. Конституційне право: уроки минулого і погляд в майбутнє // Правознавство. - 1992. - №6. С.18.

[4] Історія Радянської Конституції в документах. - М., 1957. С.187.

[5] Авакьян С.А. Конституція Poccіі: природа, еволюція, сучасність. - М :, 1997. С.97.