Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Наказ 200 м № Про затвердження порядку роботи з ами з дисципліни «Історія і філософія науки» На підставі рекомендацій Федерального агентства з освіти (лист ас-729/03 від 6 липня 2005 р.)

Скачати 7.86 Kb.
Дата конвертації 02.10.2018
Розмір 7.86 Kb.
Тип реферат

НАКАЗ

____________ 200__р. № _________

Про затвердження порядку роботи з рефератами

з дисципліни «Історія і філософія науки»

На підставі рекомендацій Федерального агентства з освіти (лист АС-729/03 від 6 липня 2005 р.)

наказую:

  1. Затвердити порядок видачі тем рефератів аспірантам і здобувачам наукового ступеня кандидата наук з дисципліни «Історія і філософія науки» (Додаток 1).
  2. Встановити термін дії порядку - 15 листопада 2010 року. По закінченню терміну дії порядку видачі тем рефератів начальнику відділу післявузівської професійної освіти (П.Є. Львову) підготувати доповнення до Положення про організацію навчання в аспірантурі УлГУ.
  3. Аспірантам, здобувачам, викладачам кафедри філософії, викладачам, відповідальним за ведення галузевої частини дисципліни, відділу післявузівської професійної освіти прийняти порядок видачі тем рефератів до виконання.
  4. Начальнику відділу післявузівської професійної освіти (П.Є. Львову) довести порядок видачі тем рефератів до відома аспірантів і здобувачів шляхом розміщення оголошення на сайті (www.uni.ulsu.ru) і на стенді відділу.

Ректор Б.М. Костішко

Проект наказу вносить:

Начальник відділу

післявузівської професійної П.Є. Львів

освіти

Погоджено:

Проректор з наукової роботи та В.Н. Голованов

інформаційних технологій


додаток №1

до наказу

№ ____ від _________ 2010р.

Порядок роботи з рефератами

з дисципліни «Історія і філософія науки»

1. Викладачі, відповідальні за галузеву частина дисципліни «Історія і філософія науки», щорічно формулюють теми рефератів для аспірантів з історії відповідної галузі наук.

2. При необхідності кафедра філософії надає методичну допомогу аспірантам та викладачам, відповідальним за ведення галузевої частини дисципліни «Історія і філософія науки», при формулюванні тем рефератів.

3. Викладачі, відповідальні за ведення галузевої частини дисципліни, передають теми рефератів до відділу післявузівської професійної освіти в термін до 31 грудня.

4. Аспіранти (здобувачі) в термін до 01 березня вибирають тему реферату з історії науки або зі списку тем (в відділі післявузівської професійної освіти), або пропонують (за погодженням з науковим керівником) тему з історії науки найбільш наближену до теми дисертаційного дослідження.

Якщо аспірантом запропонована тема, яка не включена до переліку тем (п.1), то тема підлягає погодженню з викладачем, відповідальним за галузеву частина дисципліни «Історія і філософія науки». Протягом одного тижня після узгодження аспірант повідомляє в відділ післявузівської професійної освіти про обраної теми реферату, яка фіксується в документах відділу.

Видача однієї і тієї ж теми реферату декільком аспірантам (здобувачам), одночасно проходять підготовку до кандидатського іспиту з історії науки, не допускається.

5. За підсумками вибору тем рефератів відділ післявузівської професійної освіти готує проект наказу, в якому за кожним аспірантом закріплюються теми рефератів.

Наказ про закріплення тем рефератів узгоджується з завідувачем кафедрою філософії. При наявності зауважень завідувач кафедри філософії зв'язується з викладачем відповідальним за ведення галузевої частини дисципліни та уточнює тему реферату. Термін узгодження наказу не може перевищувати одного тижня.

При наявності коригування теми відділ післявузівської професійної освіти повідомляє про це аспіранту.

Наказ про затвердження тем рефератів розміщується на сайті www. uni. ulsu. ru.

6. Аспіранти (здобувачі) готують реферати відповідно до закріплених за ними темами і здають викладачам відповідальним за ведення галузевої частини дисципліни не пізніше, ніж за місяць до екзаменаційної сесії.

Обсяг реферату становить не менше 25 сторінок машинописного тексту:

· 28-32 рядків на сторінці, 60-64 символів в рядку (1800-1960 символів на сторінці);

· Абзацний відступ - 5 символів;

· Поля: ліве - 3 см, праве - 1 см; нижнє - 2,5 см, верхнє - 2 см;

· Відстань від нижнього колонтитула до тексту - 1 см;

· Номер сторінки в нижньому колонтитулі по центру;

· Бібліографія оформляється відповідно до ГОСТ 7.1-2003.

· Титульна сторінка реферату оформлюється за зразком (додається).

Використання рефератів інших аспірантів і здобувачів (в т.ч. підготовлених в попередні роки) не допускається.

7. Аспіранти (здобувачі) здають реферати викладачеві, відповідальному за галузеву частина дисципліни, в друкованій та електронній формі (формати * .pdf або * .rtf) в термін до 15 квітня.

8. Викладачі, відповідальні за галузеву частина дисципліни, надають аспірантам і здобувачам консультації при підготовці рефератів з затвердженим темам.

9. Викладачі, відповідальні за галузеву частина дисципліни, перевіряють реферати та готують на кожен з них рецензію, в яких проводять його короткий аналіз і оцінюють реферат по системі «залік» - «незалік».

Якщо при перевірці реферату виявлено використання рефератів інших аспірантів або запозичених з джерел в Інтернет, то викладач дає негативну рецензію і не зараховує реферат, а аспірант не допускається до складання кандидатського іспиту з історії та філософії науки в найближчу екзаменаційну сесію.

Викладач, відповідальний за галузеву частина дисципліни, може повернути реферат на доопрацювання, якщо реферат з оформлення або змістом не відповідає встановленим вимогам.

Відгуки на реферат представляються у відділ післявузівської професійної освіти в термін до 01 травня для весняної сесії і в строк до 01 вересня для осінньої сесії.

Подання рефератів може бути організовано (за рішенням викладача по галузевої частини) у формі доповіді на семінарському занятті по галузевої частини дисципліни.

У разі складання кандидатського іспиту з історії та філософії науки поза сесією (наприклад, при поданні документів до спеціалізованої вченої ради) терміни здачі реферату можуть бути призначені індивідуально відділом післявузівської професійної освіти.

10. Викладачі, відповідальні за галузеву частина дисципліни, здійснюють зберігання електронних копій рефератів аспірантів протягом 3-х років.

11. На підставі поданих відгуків на реферати відділ післявузівської професійної освіти готує наказ про допуск аспірантів (здобувачів) до складання кандидатського іспиту з історії та філософії науки.

Погоджено:

Зав. кафедрою філософії В.А. Бажанов


Державна освітня установа

вищої професійної освіти

Ульяновський державний університет

РЕФЕРАТ

З ІСТОРІЇ ____________________________________________________ НА ТЕМУ

Найменування наук, за якими проходить підготовку аспірант

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реферат виконав:

_______________________________

П.І.Б. аспіранта або здобувача

Реферат перевірив:

________________________________

П.І.Б., вчений ступінь і вчене звання

викладача з історії науки

Ульяновськ, 20 ___ г.