Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Навчально-методичні рекомендації з навчальної дисципліни «вітчизняна історія» для студентів-заочників

Скачати 87.97 Kb.
Дата конвертації 14.09.2019
Розмір 87.97 Kb.
Тип реферат

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ»

для студентів-заочників

З Про Д Е Р Ж А Н І Е

1. Місце навчальної дисципліни «Вітчизняна історія» в структурі Основний освітньої програми (ООП) бакалаврату, мета, завдання та види навчальної роботи. ... ..................... ... ... ................................................ 1 -2

2. Основні вимоги та рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчального курсу «Вітчизняна історія»: .............................. 2 6

1) вибір теми ... .. ................................. ................................ ........ 3

2) відбір і вивчення матеріалів по темі контрольної роботи .................................................................. .. ...... ..... 3-4

3) структура контрольної роботи ........................ ........................ 4

4) оформлення контрольної роботи та науково-довідкового апарату .................................................................. ... ... ......... 4-5

5) зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи ............. ...................................................... ........... ...... 5-6

3. Тематика контрольних робіт. Джерела та література. ...... .................. 6-28

4. Екзаменаційні питання з навчального курсу «Вітчизняна

історія ».. .................................................................. ......... 28-30

1. Місце навчальної дисципліни «Вітчизняна історія» в структурі Основний освітньої програми (ООП) бакалаврату, мета, завдання та види навчальної роботи.

Місце навчальної дисципліни в структурі ООП «бакалаврату»:

Навчальна дисципліна «Вітчизняна історія» відноситься до «Гуманітарній, соціальному і економічному циклу» (Б.1) дисциплін Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за напрямом підготовки 031300 Журналістика (бакалаврат 62) і за напрямом підготовки 031600 Реклама та зв'язки з громадськістю (бакалаврат 62), входить в базову (обов'язкову) частину цього циклу.

Мета і завдання навчальної дисципліни:

Мета вивчення навчальної дисципліни «Вітчизняна історія» - придбання студентами наукових і методичних знань в області історії, формування теоретичних уявлень про закономірності історичного процесу, оволодіння знаннями основних подій, що відбуваються в Росії і світі, набуття навичок історичного аналізу і синтезу.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

1) формування у студентів наукового світогляду, уявлень про закономірності історичного процесу;

2) формування у студентів історичної свідомості, виховання поваги до всесвітньої і вітчизняної історії, до діянь предків;

3) розвиток у студентів творчого мислення, вироблення умінь і навичок історичних досліджень;

5) вироблення умінь і навичок використання історичної інформації при вирішенні завдань в практичній професійній діяльності.

Види навчальної роботи:

лекції, семінари, одна письмова контрольна робота, консультації перед іспитами, іспит (4 семестр).

Підручники та навчальні посібники

Історія Росії: підручник / [під ред. М.Н. Зуєва, А.А. Чернобаєва]. - 2-е вид. - М., 2004. - 614 с.

Історія Росії: підручник / [А.С Орлов і ін.] - 4-е изд., Перераб. і доп. - М., 2010. - 519 с.

Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - 440 с.

Кувшинова Н.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Н.А.Кувшінова, Ю.А.Іванов. - Воронеж, 2010. - 504 с.

Вітчизняна історія: навч. посібник для студентів вузів / [під ред. В.Н. Глазьєва]. - Воронеж, 2010. - 328 с.

Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів: навч. посібник / [А.С. Орлов та ін.]. - М., 2001. - 592 с.

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ПО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ»

Найважливішим елементом навчального плану з курсу «Вітчизняна історія» є письмова контрольна робота для студентів-заочників. Контрольна робота сприяє виробленню у студентів вміння самостійно, творчо викладати і узагальнювати ту чи іншу науково-теоретичну проблему, використовуючи відповідні джерела та літературу з обраної теми.

Відповідно до навчального плану факультету журналістики студенти заочного відділення на 2 курсі (4семестр) зобов'язані підготувати одну письмову контрольну роботу з курсу «Вітчизняна історія».

Виконання контрольної роботи включає в себе наступні етапи: вибір теми; відбір і вивчення необхідних джерел і літератури; складання плану; написання та оформлення роботи.

1) Вибір теми

Теми контрольних робіт студенти заочного відділення можуть вибрати в розділі «Тематика контрольних робіт. Джерела та література »даних рекомендацій. Студент може запропонувати свою тему, погодивши її з викладачем, що веде навчальний курс «Вітчизняна історія» на факультеті. Крім того, він має можливість підібрати тему безпосередньо з самої програми курсу «Вітчизняна історія». Головне, щоб тема контрольної роботи відповідала тому навчальному курсу, по якому студенту треба буде здавати іспит.

2) Відбір і вивчення матеріалів по темі

контрольної роботи

Основні джерела, підручники, навчальні посібники та спеціальна література за рекомендованими темам контрольних робіт даються в розділах «Підручники і навчальні посібники», «Тематика контрольних робіт. Джерела та література »даних рекомендацій. І х можна розширити за рахунок додаткової літератури: монографій, брошур, спеціальних статей з газет і журналів, художньої літератури. Це дозволить глибше розкрити зміст обраної теми.

Список джерел та літератури до контрольних робіт складено з урахуванням принципової важливості документів, різноманітності точок зору дослідників. Всю зазначену літературу студенти можуть знайти в читальних залах університетської бібліотеки, а також в бібліотеках міста. Весь позначений в списках обсяг джерел та літератури носить рекомендаційний і незавершений характер. Його можна поповнити за рахунок самостійного пошуку по каталогах, тобто вказівниками творів. Каталоги бібліотек діляться на систематичні, предметні, алфавітні і електронні. Допомога в використанні тих чи інших каталогів надають бібліографічні відділи бібліотек, чергові каталогів.

Після завершення відбору джерел і літератури за обраною темою студент приступає до її вивчення. Пріоритет у вивченні підібраних робіт залежить від рівня знань розкривається проблеми. Якщо студент слабо знайомий з нею, то слід починати з робіт, що дають загальне уявлення про тему, з підручників і навчальних посібників. Потім вже можна переходити до вивчення монографічної літератури і джерел.

При вивченні, як основного, так і додаткового матеріалу слід вести правильно записи прочитаного. Вони викладаються своїми словами, їх зручніше робити на окремих аркушах. При вивченні книги або статті необхідно вказувати прізвище та ініціали автора, назву, місце і рік видання (для статті ще й назва журналу або збірника, його номер), кількість сторінок. Для полегшення використання виписок слід на них робити позначки, до якого питання плану контрольної роботи кожен запис відноситься.

Пропрацювавши таким чином наявну літературу, студент переходить до складання плану роботи.

3) Структура контрольної роботи

Основними частинами плану контрольної роботи є: введення, основна частина і висновок.

Вступ. У ньому зазвичай даються обгрунтування актуальності теми, короткий історіографічний огляд, опублікованій по ній і використовуваної студентом літератури, визначається мета роботи.

Головна частина - основний зміст роботи. Складається з двох-трьох глав (розділів, параграфів). Освітлення змісту кожного розділу контрольної роботи починається з змісту його в тексті, потім розкривається зміст історичної події, факту, процесу або явища. Після цього робиться їх аналіз. При цьому кожен пункт плану роботи повинен знаходиться в логічного зв'язку з іншими.

Складаючи текст контрольної роботи, недостатньо обмежуватися декларуванням окремих положень. Їх необхідно аргументувати, доводити, спираючись на джерела, про які говорилося вище.

Використовуючи твори художньої літератури, студент-заочник повинен вміти виявити почуття міри, так як художня література є лише додатковим засобом розкриття теми.

У контрольній роботі рекомендується використання схем, таблиць, діаграм і інших матеріалів. Їх можна поміщати і в самому тексті або в додатках до контрольної роботи.

Висновок контрольної роботи включає в себе узагальнюючі висновки по темі, тут показується зв'язок даної теми з сучасністю.

В кінці контрольної роботи (після укладення) додається список використаних джерел та літератури. Спочатку перераховуються джерела, потім в строго алфавітному порядку називаються опубліковані праці - книги, навчальні посібники, статті і т.д.

4) Оформлення контрольної роботи та науково-довідкового апарату.

До обсягу і оформлення контрольної роботи пред'являються певні вимоги: обсяг контрольної роботи становить приблизно 20 - 24 сторінки (10 - 12 аркушів). Сторінки повинні бути пронумеровані, мати поля, на яких в разі необхідності викладач робить зауваження, виправлення і т.п. Допускається видрукуваний текст у вигляді машинопису і комп'ютерного набору. Дозволяються умовні загальноприйняті позначення та скорочення слів. Контрольна робота повинна бути написана грамотно і чітко.

Друкований текст роботи розміщується на стандартних аркушах паперу (формат А 4). При цьому витримуються наступні нормативи:

- текст друкується на аркуші паперу з одного боку;

- використовувати (в основному) шрифт Times New Roman Cyr 14 pt;

- текст друкується через 1 1,5 інтервалу;

- розмір шрифту виносок не менше 9-10 pt;

- поля: верхнє -2 см, нижнє -2 см; ліве та право - 2 см;

- нумерація сторінок зверху по центру.

Оформлення контрольної роботи починається з титульного аркуша, який вважається першою сторінкою роботи і не нумерується. Він оформляється наступним чином (формат А 4).

5). Зразок оформлення титульного аркуша

контрольної роботи.

ДЕРЖАВНА БЮДЖЕТНА

ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«Воронезького державного університету»

(Найменування факультету)

СХІДНІ СЛОВ'ЯНИ У СТАРОЖИТНОСТІ

Контрольна робота по

«Вітчизняної історії»

студента 2 курсу 1 групи з / о

Іванова Миколи Олексійовича

Домашня адреса:

Перевірив (а):

доц.Кувшинова Н.А.

Воронеж

20102

На другій сторінці наводяться номер сторінки, назва контрольної роботи; тут же (нижче) поміщається план роботи.

На наступних сторінках викладається зміст обраної теми роботи зі змістом в тексті кожного пункту плану.

Після написання «Висновку» контрольної роботи додається список вивчених і використаних джерел та літератури.

У самому кінці роботи, тобто після списку джерел і літератури ставиться підпис автора (студента-заочника) і дата відправлення роботи в вуз.

Контрольну роботу з «Вітчизняної історії» необхідно забезпечити правильним науково-довідковим апаратом. Усі наведені в тексті цитати, цифри повинні мати вказівки, звідки вони запозичені. Це оформляється посиланнями на джерело. Допускається 2 способи посилань:

1) після цитати або запозиченого фактичного матеріалу, теоретичних висновків (як правило, носять дискусійний характер) ставиться надрядковий цифровий символ в порядку перерахування на сторінці. У нижній частині сторінки під останнім рядком проводиться риса, під якою з відповідним номером розміщується цитований джерело із зазначенням прізвища, ініціалів автора, назва книги, том, випуск, місце і рік видання, сторінки (див .: оформлення списку джерел і літератури, підручників і навчальних матеріалів в даному посібнику);

2) після цитати в дужках розміщуються дві цифри: номер цитованого дослідження в списку використаної літератури та номера цитованих сторінок.

У списку використаних джерел та літератури спочатку вказуються джерела, тобто теоретичні роботи, доповіді, укази, закони, мемуари, потім перераховуються книги, періодичні видання (газети, журнали і т.п.) в строго алфавітному порядку.

3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.

ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА.

Розділ 1. Давня Русь

1. Давні слов'яни: їх побут, вірування і проблеми взаємодії

з сусідніми народами.

2. Найдавніші поселення на території нашої країни

(Від виникнення до VI ст.)

3. Східні слов'яни в давнину (V1 - 1Х ст.)

4. Освіта і розвиток Давньоруської держави.

5. Теорії виникнення держави у східних слов'ян.

6. Політичне і соціально-економічний устрій Київської Русі.

7. Торгівля в Стародавній Русі: головні центри та шляхи.

8. Язичництво древніх слов'ян.

9. Прийняття християнства на Русі.

10. Особливості правління княгині Ольги (945 - 969 рр.).

11. Давня історія Воронезького краю (за даними археології).

джерела

З «Повісті временних літ»; Правда Роська; Руська Правда Великої редакції. Статут Володімер Всеволодовича; Відомості про слов'ян і Русі до Х ст. зі східних (арабських) джерел // Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів / [А.С. Орлов та ін.]. - М., 2001. - С. 8-12, 13-55; Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - С. 115-151.

література

Анохін Г.І. Нова гіпотеза походження держави на Русі / Г.І.Анохін // Зап. історії. - 2000. - № 3. - С. 51-61.

Арцибашева Т.Н. Слов'яни - руси - варяги - хто вони? / Т.М. Арцибашева // Зап. історії. - 2004. - №1. - С. 118-125.

БоднарА.В. Напрямки і проблеми в дослідженні політико-правових основ формування і становлення державності на Русі /А.В.Боднар // Історія держави і права. - 2007. - № 21. - С.25-26.

Валянский С.І. Явище Русі / С.І. Валянский, Д.В. Калюжний. - М., 1998. - 252 с.

Вінніков А.З. Давньоруська Животина городище / А.З. Вінніков, Є.Ю. Кудрявцева // Питання історії слов'ян. Археологія і етнографія. - Воронеж, 1998. - Вип. 12. - С. 71-83.

Вінніков А.З. Ще раз про літописному Воронежі / А.З. Винников // З історії Воронезького краю. - Воронеж, 1998. - Вип. 7. - С. 5 - 11.

Вінніков А.З. По дорогах минулих століть. Археологія про давню історію Воронезького краю / А.З. Вінніков, А.Т. Синюк. - Воронеж, 1990.. - 319 с.

Горський А.А. Русь в кінці Х - початку Х1 століття: територіально-політична структура / А.А. Горський // Отеч. історія. - 1992. - № 4. - С. 154 - 161.

Гумільов Н.Л. Від Русі до Росії / Н.Л. Гумільов. - М., 1998. - 335 с.

Данилевський І.М. Давня Русь очима сучасників і нащадків. 1Х - Х11 ст: курс лекцій / І.М. Данилевський. - М., 1998. - 399 с.

Даркевич В.П. Єдність і різноманіття давньоруської культури / В.П.Даркевіч // Зап. історії. - 1997. - №4. - С. 36 - 52.

Даркевич В.П. Походження і розвиток міст Стародавньої Русі (Х - ХШ ст.) / В.П. Даркевич // Зап. історії. - 1994. - № 10. - С. 50 - 60.

Джексон Т. Варяги - творці давньої Русі? / Т. Джексон // Батьківщина. - 1993. - № 2. - С. 81 - 84.

Дьомін В.М. Від аріїв до русичам: концептуальний історичний нарис / В.Н. Дьомін. - М., 1998. - 224 с.

Іванов К. Де розташована батьківщина русів? Ще раз про Нестора і «забутої» норманської теорії / К. Іванов // Батьківщина. - 1995.- № 11. - С. 10 - 16.

Історія Росії: в 14 т. / Відп. ред. Ф.Ф. Шахмагонов. - М., 1995. - Т. 1: Початкові століття російської історії. - 382 с.

Як була хрещена Русь. - М., 1990. - 320 с.

Цеглярів А.Н. Олександр Невський: між Заходом і Сходом / А.Н.Кірпічніков // Зап. історії. - 1996. - № 11/12. - С. 115-118.

Ключевський В.О. Начерки по варязької питання / В.О. Ключевський // Твори: в 9 т. / В.О. Ключевскій.М., 1989. - Т. УП: Спеціальні курси (продовження). - С. 121 - 126, 136 - 148, 190 - 195.

Коган В.М.Історія Будинки Рюриковичів: Досвід історико-генеалогічного дослідження / В.М. Коган. - СПб., 1993. - 282 с.

Мавродін В.В. Походження російського народу / В.В. Мавродін. - М., 1978. - 184 с.

Мельникова Е.А. Легенда про «покликання варягів» і становлення давньоруської історіографії / Е.А. Мельникова, В.Я. Петрухін // Зап. історії. - 1995. - № 2. - С. 44 - 57.

Путілов Б. Древняя Русь в особах: боги, герої, люди / Б. Путілов. - СПб., 2001. - 336 с.

Пятецкий Л. Історія Росії: Східні слов'яни в давнину / Л. М. П'ЯТЕЦЬКА. - М., 1995. - 91 с.

Рижов К.В. Ще раз про сенс і значення понять «Русь» і «Руська земля» в літописах ХІІ-ХШ століть / К.В. Рижов // Зап. історії. - 2001. - № 7. - С. 137-143.

Сахаров А.Н. Про нові підходи до історії Росії О.М.. Сахаров // Зап. історії. - 2002. - № 8. - С. 3-20.

Свердлов М.Б. Домонгольської Русь. Князь і князівська влада на Русі. VI - перша третина XIII в. / М.Б.Свердов. - Спб., 2003.

Сєдов В.В. Походження та рання історія слов'ян / В.В. Сєдов. - М., 1979. - 156 с.

Серьогін А.В. Юридичний аналіз причин виникнення Давньоруської держави / А.В.Серегін // Історія держави і права. - 2006. - № 7. - С.19-21; 2007. - № 9. - С.27-28.

Скринніков Р.Г. Стародавня Русь. Літописні міфи і дійсність / Р.Г. Скринніков // Зап. історії. - 1997. - № 8. - С. 3 - 13.

Слов'яни і їх сусіди: Османська імперія і народи Центральної, Східної та Південно-Східної Європи і Кавказу в Х1У - ХУШ ст. / [Ред. Г.Г. Литаврин]. - М .. 1992. - 91 с.

Слов'яни і кочовий світ: Середні століття - ранній Новий час / [відп. ред. Л.В. Заборовський]. - М., 1998. - 165 с.

Слов'яни: етногенез і етнічна історія: межвуз. зб. / [Під ред. А.С.Герда, Г.С.Лебедева]. - Л., 1989. - 175 с.

Толочко П.П. Руські літописи і літописці. Х-XIII ст. / П.П.Толочко. - Спб., 2003.

Шавель С.П. Слов'янська данину Хазарії: нові матеріали до інтерпретації / С.П. Шавель // Зап. історії. - 2003. - № 10. - С. 141-145.

Юрганов А.Л. Питомо-вотчина система і традиція успадкування влади і власності в середньовічній Росії / А.Л. Юрганов // Отеч. історія. - 1996. - № 3. - С. 93 - 114.

Яман В.Є. Рюрик Ютланскій і літописний Рюрик / В.Є. Яман // Зап. історії. - 2002. - № 4. - С. 127-137.

Янін В.Л. Біля витоків російської державності / В.Л. Янін // Отеч. історія. - 2000. - № 6. - С. 3-10.

Розділ 2. Від Русі до Росії: освіту

єдиного російської держави

1. Російські землі і князівства на початку ХІІ - першій половині ХІІІ ст.

2. Особливості політичного устрою Новгородської землі в період роздробленості Русі.

3. Монгольська навала і встановлення золотоординського іга на Русі.

4. Ординське ярмо і його вплив на вибір шляху розвитку

Північно-Східної Русі.

5. Боротьба Північно-Західної Русі з агресією шведських і німецьких

лицарів в XIII в.

6. Піднесення Москви і її роль в об'єднанні російських земель.

7. Князь Данило Олександрович - перший удільний московський князь (1 276 - 1 303 рр.).

8. Куликовська битва (8 вересня 1380 г.)

9. Династична війна в Московському князівстві в другій третині ХV ст. (1425 - 1453 рр.).

10. Роль православної церкви в зміцненні Московського князівства.

11. Північно-Східна Русь - центр формування великоруської

народності.

12. Звільнення Русі від ординського залежності.

13. Соціально-економічний розвиток російських земель в період створення єдиного російського держави.

14. Соціальна структура і політичний лад Московської держави в ХV - ХVI ст.

джерела

Княжі усобиці, навали половців; «Кожен тримає отчину свою ...», 1 097 р .; Битва на Калці, 1223 г. (по Галицько-Волинському літописі); Навала Батия на Русь, 1237-1240 рр .; Повість про розорення Рязані Батиєм; Статутна грамота митрополита Кипріяна від 1 391 р .; Феодальна війна в Росії середини ХУ ст. (З Симеоновской літописі); ... Про похід на Новгород московських військ в 1471 р .; Повість про стоянні на Угрі; Приєднання Твері до Москви, 1485 р .; Приєднання Пскова до Москви, 1510 // Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів / [А.С. Орлов та ін.]. - М., 2001. - С. 56-57, 67-74, 95-105; Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - С.156-160, 169-171.

література

Алексєєв Ю.Г. Звільнення Русі від ординського ярма / Ю.Г. Алексєєв. - Л., 1989. - 217 с.

Алексєєв Ю.Г. Під прапором Москви / Ю.Г. Алексєєв. - М., 1992. - 240 с.

Будніков Д.Б. Грошова політика Московської Русі. / Д.Б.Будніков // Історія держави і права. - 2006. - №9. - С. 32-35.

Буличова М.В. Русь під ярмом / М.В. Буличова. - М., 2007. - 240 с.

Гавриленко А.Ю. Освіта держави Золота Орда. / А.Ю. Гавриленко // Історія держави і права. - 2006. - №8. - С.38-40.

Горський А.А. До питання про причини "піднесення" Москви / А.А. Горський // Отеч. історія. - 1997. - № 1. - С. 3 - 12.

Горський А.А. Москва і Орда / А.А. Горський. - М., 2000. - 212 с.

Горський А.А. Про походження «холопства» московської знаті / А. А. Горського // Отеч. історія.- 2003.- № 3.- С.80-83.

Іловайський Д.В. Рязанське князівство / Д.В. Іловайський. - М., 1997. - 506С.

Кривошеєв Ю.В. Становлення великоросійського державності / Ю.В.Крівошеев // Історія Росії: народ і влада. - СПб., 1997. - С. 166 - 202.

Кульпин Е.С. Золота Орда: Проблеми генезису Російської держави / ЕС Кульпин. - М., 1998. - 222 с.

Кульпин Е.С. Витоки держави Російського: від церковного собору 1503 р до опричнини / ЕС Кульпин // Товариств. науки і сучасність. - 1997. - № 1. - С. 82 - 90; № 2. - С. 80 - 89.

Лур'є Я.С. Дві історії Русі ХУ століття: Ранні та пізні, незалежні і офіційні літопису про освіту Московської держави / Я.С. Лур'є. - СПб., 1994. - 238 с.

Мавродін В.В. Походження російського народу / В.В. Мавродін. - М., 1978. - 184 с.

Торопцев А.П. Рюриковичі. Від Івана Калити до Івана Грозного. М., 2007. - 208 с.

Розділ 3. Росія в XVI - XVII ст.

1. Зміцнення самодержавної влади в Росії при Івані Грозному.

2. Опричнина Івана Грозного (1 565 - 1572 рр.)

3. Лівонська війна (1558 - тисяча п'ятсот вісімдесят дві рр.).

4. «Смутні часи» в Росії.

5. Народне ополчення проти іноземних загарбників на чолі з Д. М. Пожарським і К.М. Мініним.

6. Сходження на престол династії Романових.

7. Завершення «смутного часу» і звільнення країни від

інтервентів.

8. Зовнішня політика Росії в ХV1 - ХVII ст.

9. Кріпацтво в Росії: розвиток і законодавче оформлення.

10.Земскіе собори в XVI - XVII ст. - вищі

станово представницькі органи.

11.Соціально-економічний розвиток Росії в XVII ст.

12.Восстаніе під проводом Степана Разіна (1667 - +1671 рр.).

13.Церковний розкол в Росії в ХVII ст.

14.Політіка територіального розширення Росії в ХVII ст.

15.Русскіе землепроходці і освоєння Сибіру (ХVII ст.)

джерела

Судебник 1497 р Статті про холопів і селян; Судебник 1550 (вилучення); Установа опричнини, 1565 г. (по Никонівському літописі); Курбський А.М. Історія про Великого князя Московському; Указ 1597 Про п'ятирічний розшуку втікачів; Соборний Покладання 1649 р Глава ХI. Суд про селян; Глава II. Про государьской честі, і як його государьское здоров'я зберігати; Організація другого ополчення і звільнення Москви від польських інтервентів в 1612 г. (по Новому літописцю) // Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів / [А.С. Орлов та ін.]. - М., 2001. - С. 83-84, 115-118, 122-130, 135-136, 142-148, 150; Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - С. 179-182,190-196, 199-204.

література

Бердишев С.Н. Смутний час. / С.Є. Бердишев. - М., 2007. - 240 с.

Бушков А. Іван Грозний. Кривавий поет. / А. Бушков. - М., 2007. - 575 с.

Валишевский К. Іван Грозний: історичне дослідження / К. Валишевский. - М., 2004. - 416 с.

Історія Росії: в 14 т. - М., 1995. - - Т.4. Смутні часи в Російській державі в ХУП столітті. - 431 с.

Ключевський В.О. Походження кріпосного права в Росії. Подушна подати і скасування холопства в Росії / В.О. Ключевський. - М., 1997. - 155 с.

Кобрин В.Б. Іван Грозний / В.Б. Кобрин. - М., 1989. - 175 с.

Коган В.М. Історія Будинку Рюриковичів: Досвід історико-генеалогічного дослідження / В.М. Коган. - СПб., 1993. - 282 с.

Козлов Ю.Ф. Від Рюрика до імператора Миколи II: (Сторінки правління державою Російським) / Ю.Ф. Козлов. - М., Саранськ, 1993. - 349 с.

Козляков В. Смута в Росії. ХУП століття. / В. Козляков. - М., 2007. - 528 с.

Кульпин Е.С. Витоки держави Російського: від церковного собору 1503 року до опричнини / ЕС Кульпин // Товариств. науки і сучасність. - 1997. - № 1. - С. 82 - 90; № 2. - С. 80 - 89.

Мельников Ю.Н. Ліквідація двору (опричнина) / Ю.М. Мельников // Зап. історії. - 1991. - № 11. - С. 196 - 202.

Морозова Л. Палацові таємниці: Цариці і царівни ХУП століття / Л. Морозова, А. Демкин. - М., 2004. - 384 с.

Павлов А.П. Долі самодержавства і земства в Росії ХУ1 століття (опричнина Івана Грозного) / А.П. Павлов // Історія Росії: народ і влада. - СПб., 1997. - С. 203 - 244.

Платонов С.Ф. Нариси з історії Смути в Московській державі: Досвід вивчення суспільного устрою і станових відносин в Смутні часи / С.Ф. Платонов. - 5-е изд. - М .. 1995. - 469 с.

Свак Д. Русский Самсон? (До питання про оцінку історичної ролі Івана 1У) / Д. Свак // Отеч. історія. - 1999. - № 5.- С. 174 - 180.

Скринніков Р. Мінін і Пожарський. Вид. 3, испр. / Р. Скринніков. - М., 2007. - 330 с.

Тюменцев І.О. Смутні часи в Росії / І.О. Тюменцев // Історія Росії: народ і влада. - СПб., 1997. - С. 245 - 273.

Філюшкін А.І. Андрій Михайлович Курбський. / А.І.Філюшкін - СПб., 2007. - 624 с.

Флоря Б.Н. Про встановлення "заповідних років" в Росії / Б.М. Флоря // Отеч. історія. - 1999. - № 5. - С. 121 - 124.

Хорошкевич А.Л. Царський титул Івана 1У і боярський "заколот" 1553 года / А.Л. Хорошкевич // Отеч. історія. - 1994. - № 3. - С. - 23 - 32.

Щербань Н.В. В.О. Ключевський про смути / Н.В. Щербань // Отеч. історія. - 1997. - № 3. - С. 96 - 104; № 4. - С. 95 - 102.

Шевченко М.М. Історія кріпосного права в Росії / М.М.Шевченко. - Воронеж, 1981. - 283 с.

Шмідт С.О. Біля витоків російського абсолютизму: дослідження соціально-політичної історії часу Івана Грозного / С.О. Шмідт. - М., 1996. - 493 с.

Юрганов А.Л. Опричнина і страшний суд / А.Л. Юрганов // Отеч. історія. - 1997. - № 3. - С. 52 - 75.

Янов А. Росія: біля витоків трагедії 1462-1584. Нотатки про природу і походження російської державності / А. Янов. - М., 2001. - 552 с.

Розділ 4. Росія в XVIII в.

1. Північна війна 1700 - 1721 рр.

2. Особливості економічної модернізації Росії в епоху Петра 1.

3. Реформи Петра 1 в галузі державного управління.

4. Прокуратура Росії в системі органів державної влади в період правління Петра I.

5. Реформи Петра 1 в галузі культури і побуту.

6. Перебування і діяльність Петра 1 на воронезької землі.

7. Реорганізація армії і створення військово-морського флоту

в епоху Петра.

8. Росія після Петра 1: необхідність продовження реформ і

російська дійсність.

9. Росія в епоху «палацових переворотів» (1725-1762 рр.)

10.Політіка "освіченого абсолютизму" Катерини II.

11.Крестьянская війна під проводом Є.І. Пугачова

(1773 - 1775 рр.)

12.Внешняя політика Катерини II і її результати.

13.Правленіе Павла 1 (1796 - 1801 рр.)

14.Развітіе російської культури в ХVШ в.

джерела

Про введення нового календаря, 20 грудня 1699 р .; Указ про втікачів селян, 16 лютого 1707 р .; Установа губерній, 1709 р .; Установа Сенату, 22 лютого 1711 р .; Указ про єдиноспадкування, 23 березня 1714 р .; Берг-привілей 10 грудня 1709 р .; Указ про єдиноспадкування, 23 березня 1714 р .; Юності чесне зерцало ... 1717 р .; Указ про покупку до заводів сіл, 18 січня 1721 р .; Акт про піднесенні Петру 1 титулу імператора Всеросійського, 22 жовтня 1721 р .; Статут про спадщину престолу, 5 лютого 1722 р .; Табель про ранги, 1722 р .; Регламент мануфактур-колегії, +1723 р .; Установа Сенату, 1711 р .; Установа колегій. Генеральний регламент, 28 лютого 1720 р .; "Кондиції", підписані Ганною Іоанівни в 1730 р .; Маніфест про дарування вільності російському дворянству 18 лютого 1762 р .; Наказ Катерини II комісії зі складання проекту Нового Уложення; Установи про губернії, 1775 р .; Жалувана грамота дворянству, 21 квітня 1785 р .; Жалувана грамота містам, 21 квітня 1785 // Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів / [А.С. Орлов та ін.]. - М., 2001. - С. 166-168, 170-172, 175-176, 180-185, 189-193, 203-217; Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - С. 207-213, 218-223.

література

Анісімов Е.В. Державні перетворення і самодержавство Петра Великого в першій чверті ХУШ століття / Е.В. Анісімов. - СПб., 1997. - 297 с.

Брикнер А.Г. Історія Катерини Другої / А.Г.Брікнер. - М., 1998. - 800 с.

Буганов В.І. Російське дворянство / В.І. Буганов // Зап. історії. - 1994. - № 1. - С.29 - 42.

Валишевский К.Ф. Російський цар Михайло Романов: іст. нарис / К.Ф. Валишевский. - СПб., 2004. - 448 с.

Ванькаев А.Н. Прокуратура Росії: історичний досвід та перспективи / А.Н.Ванькаев // Історія держави і права. - 2007. - №15. - С.10-19.

Введенський Р.М. Катерина II / Р.М. Введенський // Великі державні діячі Росії. - М., 1996. - С. 267 - 282.

Волкова І.В. Феномен історії палацових переворотів в політичній історії Росії ХУП-ХХ ст. / І.В. Волкова, І.В. Курукин // Зап. історії. - 1995. - № 5/6. - С. 40-62.

Кротов П. Син царського токаря руку доклав / П. Кротов // Батьківщина. - 2002. - №7. - С 39-41.

Лещіловского І.І. Петро I і Балкани / І.І. Лещіловского // Зап. історії. - 2001. - № 2. - С. 46-57.

Медушевська А.Н. Затвердження абсолютизму в Росії / А.Н.Медушевскій. - М., 1994. - 324 с.

Мигунова Т.Л. Ідеї ​​"наказу" Катерини II і особливості правосвідомості російського суспільства в другій половині ХVIII ст. /Т.Л.Мігунова // Історія держави і права. - 2008. - №8. - С.20-22.

«Морським судам бути! ...» Російському військовому флоту - 300 років: зб. науч. тр. - Воронеж, 1996. - 163 с.

На Російському престолі, 1725 - 1796. Монархи Російські після Петра Великого. - М., 1993. - 383 с.

Нартов А. Розповіді про Петра Великого / А. Нартов // Батьківщина. - 2000. - № 7. - С. 41-42.

Опарін Д.А. Прокуратура в системі органів державної влади в період правління Петра I / Д.А.Опарін // Історія держави і права. - 2006. № 11. - С.43-44.

Досвід російських модернізацій ХУШ-ХХ століття. - М., 2001. - 244 с.

Омельченко О.А. «Законна монархія» Катерини П / О.А. Омельченко. - М., 1993. - 230 с.

Павленко Н.І. Катерина I / Н.І. Павленко. - М., 2004.- 265 с.

Петро Великий. / Упоряд., Ред. Е. В. Анісімов. / Е. В. Анісімов. - М., 2007. - 339 с.

Плотніков А.Б. Обмеження самодержавства в Росії в 1730 р .: ідеї та форми /А.Б. Плотніков // Зап. історії. - 2001. - № 1. - С. 6-69.

Семенов Ю. Смерть Петра: Історичні версії. / Ю. Семенов. - М., 2007. - 466 с.

Сєров Д. Адміністрація Петра 1. / Д.Серов. - М .., 2007. - 288 с.

Скотт С. Романови: Біографія династії. / С. Скотт. - М., 2006. - 320 с.

Флорінський М.Ф. Російська державність в епоху освіченого абсолютизму / М.Ф. Флорінський // Історія Росії: народ і влада. - СПб., 1997. - С. 353 - 369.

Юрковський Ю.К. Про час створення російського військового флоту / Ю.К.Юрковскій // Зап. історії. - 1999. - № 11/12. - С.167-169.

Чистяков А.С. Історія Петра Великого / А.С.Чістяков. - М., 1992. - 512 с.

Розділ 5. Росія в першій половині Х1Х ст.

1. Олександр I і пошуки конституційної перебудови монархії.

2. Спроба дозволу селянського питання при Олександрі I.

3. Створення військових поселень (1810 - 1857 р.)

4. М.М. Сперанський - великий російський реформатор.

5. М.М. Сперанський і А.А. Аракчеев.

6. Вітчизняна війна 1812 р .: значення і наслідки перемоги.

7. Битва при Бородіно 26 серпня 1812 р

8. Закордонні походи російської армії в 1813 - 1815 рр.

9. Повстання декабристів на Сенатській площі в Петербурзі

14 грудня 1825 р

10.Декабризм в Росії: витоки, ідейно - політичне і духовне

спадщина.

11. Внутрішня політика в період правління Миколи I.

12. Суспільно-політичне життя Росії в першій половині Х1Х ст.

13. Основні напрямки зовнішньої політики Миколи I.

14. Кримська війна 1853 - 1856 рр.

джерела

З Маніфесту про "Загальних заснування міністерств"; з Маніфесту про освіту Державної ради; з "Введення до укладенню державних законів" М.М.Сперанского; з записки Н.М.Карамзина "Про давньої і нової Росії в її політичному та громадянському відносинах"; з проекту Конституції М. М. Муравйова; з конституційного проекту "Руська Правда" П.И.Пестеля; з листа В. П. Боткін П.В.Анненкова про слов'янофілів; з донесення М. І. Кутузова Олександру 1 про битву при Бородіно; з обігу М.И.Кутузова до армііі про початок вигнання Наполеона з Росії // Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів / [А.С. Орлов та ін.]. М., 2001. - С. 221-227, 243-244, 246-249, 253, 268-269, 271; Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - С. 223-227.

Сперанський М.М. Проекти і записки / М.М. Сперанський. - М., Л., 1961. - 198 с.

література

Азадовский М.Н. Сторінки історії декабризму / М.Н. Азадовкій.- Іркутськ, 1991. - 198 с.

Андрєєва Т.В. Російське суспільство і 14 грудня 1825 года / Т.В. Андрєєва // Отеч. історія. - 1993. - № 2. - С. 153 - 162.

Анікін А.В. Шлях шукань: соціально-економічні ідеї в Росії до марксизму / А.В. Анікін. - М., 1990. - 198 с.

Богданов Л.П. Військові поселення в Росії. / Л.П. Богданов. - М., 1992.

Гордін Я.А. Заколот реформаторів: Трагедія заколоту: 14 грудень 1825 р Кн. 2. / Я.А.Гордін. - СПб., 2006. - 224 с.

Валишевский К. Павло I / К. Валишевский. - М., 2004. - 448 с.

Великі державні діячі Росії. - М., 1996. - 459 с.

Вернадський Г. Два лика декабристів / Г. Вернадський // Вільна думка. - 1993. - № 15. - С. 81 - 92.

Волкова І.В. Феномен палацових переворотів в політичній історії Росії ХУП - ХХ ст. / І.В. Волкова, І.В. Куркін // Зап. історії. - 1995. -№ 5/6. - С. 40 - 61.

Вискочка Л. Микола 1. / Л. вискочки. - М., 2003.

Гоголівський А.В. Нариси історії російського лібералізму. ХIХ - початок ХХ ст. / А.В. Гоголівський. - СПб., 1996. - 156 с.

Зирянов П. Російська державність в Х1Х - початку ХХ століття / Л.Г.Зирянов // Вільна думка. - 1995. - № 8. - С. 110 - 117.

Єршова А.Н. Революції, реформи і російська інтелігенція в 1-й половині Х1Х ст. / А.Н.Ершова // Вопр.історіі. - 2001.- № 6. - С.110-124.

Історія династії Романових. - М., 1991. - 174 с.

Історія Росії з початку ХУШ до кінця Х1Х століття / [Л.В.Мілов и др.]. - М., 1996. - 544 с.

Козлов Ю.Ф. Від князя Рюрика до імператора Миколи II: (Сторінки правління державою Російським) / Ю.Ф. Козлов. - М., 1993. - 349 с.

Медушевська А.Н. Конституційні проекти російського лібералізму / О.М. Медушевська // Зап. історії. - 1996. - № 9. - С. 3 - 22.

Нольде А.Е. М. М. Сперанський: біографія / А.Е. Нольде.- М., 2004.-304 с.

Ткачов І. Династія Романових / І. Ткачов. - М., 1998. - 544 с.

Томсинов В.А. Аракчеев. / В.А.Томсінов. - М., 2003.

Томсинов В.А. Світило Російської бюрократії - М.М. Сперанський / В.А.Томсінов. - М., 1991. - 334 с.

Труайя А. Микола 1. / А. Труайя. - М., 2003.

Федоров В.А. М.М.Сперанский і А.А.Аракчеев / В. А. Федоров. - М., 1997.. -254 с.

Цимбал Н.І. Слов'янофільство: з історії російської суспільної думки Х1Х в. / Н.І. Цимбал. - М., 1986. - 198 с.

Черкасов П.П. Історія імператорської Росії. Від Петра Великого до Миколи II / П.П. Черкасов, Д.Р. Чернишевський. - М., 1994. - 444 с.

Розділ 6. Росія в другій половині Х1Х ст.

1. Скасування кріпосного права в Росії: причини, підготовка і

основні положення. Реформи 1860-1870-х рр. в Росії.

2. Судову реформу 1864 р

3. Суд присяжних в Росії: історичний досвід

реформи 1864 р

4. Основні напрями зовнішньої політики в період правління

Олександра II.

6. Далекосхідна політика Росії. Продаж Аляски.

7. Контрреформи Олександра III.

8. Побєдоносцев К.П. - один з ідеологів контрреформ в Росії.

9. Соціально-економічний розвиток Росії в пореформений період.

10. Суспільно-політичні течії в пореформеній Росії.

11. Російський лібералізм: ідейні витоки та еволюція

в пореформеній Росії.

12. Народництво: ідеологія і політична практика.

13. Розвиток робітничого руху і виникнення соціал-демократії.

14. Основні напрямки зовнішньої політики в період

правління Олександра III.

джерела

Валуєв П.А. Про внутрішній стан Росії. 26 червня 1862 р .; з книги "Історичні листи" П.Л. Лаврова про революціонерів як "критично мислячих особистостях"; з книги М.А. Бакуніна "Державність і анархія"; з програми організації "Земля і воля"; з записок Л.А.Тихомирова про практику тероризму в народницькому русі кінця 70-х - початку 80-х років Х1Х ст. Маніфест 19 лютого 1861 р .; Височайше затвердження загальне положення про селян, що з кріпацтва 19 лютого 1861 р .; Положення про губернських і повітових земських установах; Заснування судових установлень; Судові статути; Статут про військову повинність; Всеподданнейший доповідь міністра внутрішніх справ графа М.Т.Лорис-Меликова від 28 січня 1881 р .; // Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів / [А.С. Орлов та ін.]. - М., 2001. - С. 292-298, 300-305, 316 -320, 322; Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - С. 228-249, 258, 260-265, 276-279.

Мартов Ю.О. Записки соціал-демократа / Ю.О. Мартов. - М., 2004 544 с.

Побєдоносцев К.П. Велика брехня нашого часу / К.П. Побєдоносцев. - М., 1983. - С. 31 - 58.

література

Великі реформи в Росії. 1856 - 1874 рр. - М., 1992. - 333 с.

Винокуров М. Епоха реформ 1860-х років в Росії / М. Винокуров, М.Чепелкін. - М., 1993. - 79 с.

Гоголівський А.В. Нариси історії російського лібералізму. ХIХ - початок ХХ ст. / А.В. Гоголівський. - СПб., 1996. - 156 с.

Долбилов М.Д. Олександр II і скасування кріпосного права / М.Д. Долбилов // Зап. історії. - 1998. - № 10. - С. 32 - 51.

Ільїн В.В. Реформи і контрреформи в Росії / В.В. Ільїн, А.С. Панарін, А.С. Ахиезер. - М., 1996. - С. 30-36, 40-53.

Історія Росії з початку ХУШ до кінця Х1Х століття / Л.В. Мілов і [и др.]. - М., 1996. - 544 с.

Капустін Б. Що таке консерватизм? / Б. Капустін // Вільна думка. - 2004.- № 2. - С. 44-53.

Карпачов М.Д. Генерал М.Т. Лоріс-Меліков і його перетворення / М.Д.Карпачев // Укр. Воронеж. держ. ун-ту. Сер. 1, Гуманит. науки. - 1996. - № 1. - С. 36 - 52.

Китаєв В.А. Ліберальна думка в Росії. 1860-1880 рр. / В.А. Китаєв. - Саратов, 2004. - 380 с.

Козлов Ю.Ф. Від князя Рюрика до імператора Миколи II: (Сторінки правління державою Російським) / Ю.Ф. Козлов. - М., 1993. - 349 с.

Коротких М.Г. Судова реформа 1864 року в Росії / М.Г.Короткіх. - Воронеж, 1994. - 238 с.

Ляшенко Л.М. Олександр II. / Л.М.Ляшенко. -, 2002.

Мінаков А.Ю. Ленінізм і Нечаевщіна: досвід порівняльного аналізу / А.Ю. Мінаков // Укр. Воронеж. ун-ту. Сер. 1, Гуманит. науки. - 1996. - №2. - С. 124-144.

Ніконов В.А. Суд присяжних в Росії: історичний досвід реформи 1864 р / В.А.Ніконов // Історія держави і права. - 2007. - №17. - С.20-22.

Нольде А.Е. М. М. Сперанський: біографія / А.Е. Нольде. - М., 2004. - 304 с.

Росія і реформи: 1861 - 1881: зб. ст. - М., 1991. - 79 с.

Скотт С. Романови: Біографія династії. / С. Скотт. - М., 2006. - 320 с.

Смирнов В.С. Економіка передреволюційної Росії в цифрах і фактах / В.С. Смирнов // Отеч. історія. - 1999. - № 2. - С. 3-12.

Соловйов Е.Г. Біля витоків Російського консерватизму / Є.Г. Смирнов // Поліс. - 1997. - № 3. - С. 137-147.

Тихомиров Г.В. Історичний досвід Земської реформи 1864 г. / Г.В.Тіхоміров // Історія держави і права. - 2006. - №10. - С.28-30.

Ткачов І. Династія Романових / І. Ткачов. - М., 1998. - 544 с.

Толмачов Е.П.Военная політика Олександра II. / Е.П.Толмачев. - М., 2007. - 335 с.

Христофоров І.А. «Аристократична опозиція реформам і проблема організації місцевого самоврядування в Росії в 50-70-і рр. Х1Х в. / І.А.Хрістофоров // Отеч. історія. - 2000. - № 1. - С.1-17.

Черкасов П.П. Історія імператорської Росії. Від Петра Великого до Миколи II / П.П. Черкасов, Д.Р. Чернишевський. - М., 1994. - 444 с.

Розділ 7. Росія на початку ХХ ст.

1. Російсько-японська війна (1904 - 1905 рр.)

2. Реформи С.Ю. Вітте.

3. Революція в Росії 1905-1907 рр.

4. Реформи П.А. Столипіна, їх сутність і підсумки.

5. Становлення російського парламентаризму: перший досвід і уроки.

6. Виникнення і діяльність соціалістичних партій в Росії

в кінці Х1Х - початку ХХ ст.

7. Виникнення і діяльність партій ліберальної буржуазії в Росії на початку ХХ ст.

8. Монархічні політичні партії в Росії на початку ХХ ст.

9. Росія в першій світовій війні (1914 - 1918 рр.)

джерела

З петиції робітників і жителів Петербурга для подання царю Миколі II в день 9 січня 1905 р .; З Маніфесту 6 серпня 1905 року про заснування Державної думи; З положення про вибори до Державної думи; "Про вдосконалення державного порядку"; Найвищий Маніфест від 17 жовтня 1905 р .; З відозви "Союзу 17 жовтня" з викладом програми; З програми конституційно-демократичної партії; З програми партії соціалістів-революціонерів; З програми російської соціал-демократичної робітничої партії; Найвищий маніфест від 3 червня 1907 р .; Портсмутський мирний договір між Росією і Японією // Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів / [А.С. Орлов та ін.]. - М., 2001. - С. 345-349, 351-361, 368-370, 374-375; Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - С.230-246, 294-295, 309-310.

Мілюков П.Н. Спогади (1959 - 1917): в 2 т. / П.М. Мілюков. - М., 1990. - Т. 2. - С. 233 - 274.

Програми політичних партій в Росії. - Репринтне відтворення видання 1917 року - Воронеж, 1991. - 84 с.

Столипін П.А. Нам потрібна велика Росія: Повне зібрання промов у Державній Думі і Державній Раді. 1906 - 1911 рр. / П.А. Столипін. - М., 1991. - 198 с.

З'їзди і конференції конституційно-демократичної партії. У 3-х тт. / Відп. ред. В.В.Шелохаев. - М., 2000..

література

Анфимов А.М. Столипін і російське селянство. / А.М.Анфімов. -, 2002.

Булдаков В.П. Криза імперії і революційний націоналізм початку ХХ ст. в Росії / В.П. Булдаков // Зап. історії. - 2000. - № 1. - С. 29-42.

Гайда Ф. Ліберали на внутрішньому фронті. Питання про революцію в постановці парламентської опозиції (1914 - лютий 1917 року) / Ф. Гайда // Вільна думка. - 2001. - № 5. - С. 77.

Дьомін В.А. Державна Дума Росії (1906 - 1917): механізм функціонування / В.А. Дьомін. - М., 1996. - 268 с.

Єгоров О.М. Кадети і влада: ліберальна державно-правова теорія і реалії російської дійсності початку ХХ ст. / А.Н.Егоров // Історія держави і права. - 2009. - №1. - С.31-33.

Зирянов П.Н. Петро Столипін: Політичний портрет / П.М. Зирянов. - М., 1992. - 157 с.

Леонов С.В. Партійна система Росії (кінець Х1Х в. - 1917 г.) / С.В. Леонов // Зап. історії. - 1999. - № 11/12. - С.29-48.

Павлов Д.В. Октябристи "партія зниклої грамоти" / Д.В. Павлов, В.В.Шелохаев // Поліс. - 1993. - № 2. - С. 144 - 150.

Політичні партії Росії: кінець Х1Х - перша третина ХХ ст .: Енциклопедія. - М., 1996. - 800 с.

Політичні партії в російських революціях на початку ХХ ст. - М., 2005.

Смертін А.Н. Дискусія про марксизм: радикалізм і ревізіонізм / А.Н.Смертін // Історія держави і права. - 2007. - №4. - С.32-33.

Смертін А.Н. Розбіжності Г.В.Плеханова і В.І.Леніна з програмних питань РСДРП / А.Н.Смертін // Історія держави і права. - 2007. - №6. - С.37-39.

Рогаліна Н.Л. Аграрна криза в російському селі початку ХХ століття / Н.Л. Рогаліна // Зап. історії. - 2004. - № 7. - С. 10-21.

Розенталь І.С. РСДРП: "використання парламентаризму" / І.С. Розенталь // Поліс. - 1993. - № 6. - С. 149 - 156.

Російсько-японська війна. 1904-1905. Погляд через століття: межд. іст. зб. / [Під ред. О.Р. Айрапетова]. - М., 2004. - 656 с.

Рибас С.Ю. Реформатор: Життя і смерть П.А. Столипіна / С.Ю. Рибас, Л.В. Тараканова. - М., 1991. - 206 с.

Сироткін В. Г. Великі реформатори Росії (про С.Ю. Вітте і П.А. Столипіна) / В.Г. Сироткін. - М., 1991. - 61 с.

Степанов С.А. Чорносотенці: "революціонери навиворіт" / С.А. Степанов // Поліс. - 1993. - № 1. - С. 154 - 161.

Тютюкин С.В. Меншовизм: сторінки історії. / С.В.Тютюкін. - М .. 2002.

Уткін А.І. Перша світова війна. А.І.. Уткін. -, 2002.

Хайлова Н.Б. Боборикін про епоху першої російської революції / Н.Б. Хайлова // Отеч. історія. - 2002. - № 1. - С. 83-95.

Шацілло К.Ф. Перша Державна Дума / К.Ф. Шацілло // Отеч. історія. - 1996. - № 4. - С. 60 - 74.

Шелохаев В.В. Кадети, або мистецтво компромісу / В.В. Шелохаев // Поліс. - 1993. - № 1. - С. 147 - 153.

Шелохаев В.В. Західноєвропейські і російські політичні партії: Порівняльний аспект / В.В. Шелохаев // Нова і новітня історія. - 1999. - № 4. - С. 86 - 88.

Урілов І.К. Ю.О. Мартов: Політик і історик / І.К. Урілов. - М., 1997. - 422 с.

Фельдман М.А. Про протиріччя в оцінці процесу монополізації в Росії початку ХХ століття / М.А. Фельдман // Зап. історії. - 2003. - №9. - С. 108-119.

Розділ 8. Росія в умовах революцій 1917 р

і громадянської війни

1. Лютнева буржуазно-демократична революція в Росії 1917 р

2. Зречення Миколи II і падіння монархії в Росії.

3. Росія в умовах двовладдя.

4. Корниловский заколот в Росії в 1917 р

5. Григорій Распутін в історії Росії.

6. Жовтневе збройне повстання в Петрограді в 1917 р

Прихід більшовиків до влади.

7. II Всеросійський з'їзд Рад і його декрети.

8. Встановлення Радянської влади в Росії і особливості

формування радянської політичної системи.

9. Установчі збори в Росії і його доля.

10. Зовнішня політика Радянської Росії. Брестський мир.

11. Громадянська війна і інтервенція в Росії.

12. Політика "воєнного комунізму" в Радянській Росії.

джерела

Маніфест про зречення государя імператора Миколи II від престолу і про складання з себе верховної влади, 2 березня 1917 р .; Акт про відмову Великого князя Михайла Олександровича від сприйняття верховної влади, 3 березня 1917 р .; Із щоденника Миколи II про обставини зречення від престолу; Телеграма М.В.Родзянко Миколі II про становище в Петрограді; З декларації Тимчасового уряду про програму його діяльності, 3 березня 1917 р .; З ноти Тимчасового уряду урядам союзних держав ( "нота Мілюкова"), 18 квітня 1917 р .; З радіограми А.Ф.Керенского до населення Росії про спробу генерала Л. Г. Корнілова захопити державну владу,

27 серпня 1917 г.Із статті В.І.Леніна "Про завдання пролетаріату в даній революції" ( "Квітневі тези"); Декрет про мир (прийнятий II Всеросійським з'їздом Рад, 26 жовтня 1917 р .; З декрету про землю, 26 жовтня 1917 р .; З декрету II Всеросійського з'їзду Рад робітничих і солдатських депутатів про утворення Ради Народних Комісарів, 27 жовтня 1917 р .; Постанова Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету про зміну складу Ради народних Комісарів; Декрет Ради народних комісарів про націоналізацію банків; З декрету Ради народних Комісарів про розпуск Установчих зборів, 6 січня 1918 р .; З Декларації прав трудящого і експ уатіруемого народу; Постанова ВЦВК "Про перетворення Радянської Республіки в військовий табір" 2 вересня 1918 р .; Декрет Ради Народних Комісарів про червоний терор; З декрету Ради Народних Комісарів про розподілі між що роблять губерніями зернових хлібів і фуражу, що підлягають відчуженню в розпорядження держави, 11 січня 1919 р .; зі спогадів У. Черчілля про роль Антанти в організації допомоги білогвардійського руху // Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів / [А.С. Орлов та ін.]. - М., 2001. - С. 386, 390-395, 397-399, 411-413, 415-416, 420, 423-425, 431, 433, 434, 438, 445; Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - С. 301-302, 309-310, 312, 320-322.

Денікін А.І. Нариси російської смути. Крах влади і армії. Лютий - вересень 1917 г. / А.І. Денікін. - М., 1991. - 518 с.

Мілюков П.Н. Спогади (1959 - 1917): в 2 т. / П.М. Мілюков. - М., 1990. - Т. 2. - С. 233 - 274.

Зречення Миколи II: Спогади очевидців, документи / уклад. В. Третьяков. - М., 1998.. - 336 с.

Праві партії: Документи і матеріали. 1911 - 1917: в 2-х т. / [О.В. Волобуєв та ін.; сост. Ю.І. Кір'янов]. - М., 1998. - 816 с.

Установчі збори. Росія, 1918 р .: Стенограми і інші документи. - М., 1991. - 159 с.

література

Боханов А. Микола II. / А. Боханов. - 3-е изд. - М., 2004. - 568 с.

Великий Сибірський Крижаний похід / [упоряд., Науч. ред., предисл., коммент. С.В. Волкова] - М., 2004. - 718 с.

Влада і реформи: Від самодержавства до Радянської Росії. - М.; СПб., 1996. - 300 с.

ВЧК уповноважений повідомити ... 1918 г. / [вступ. ст., коммент. В.К. Виноградова, Н.М. Перемишленнікова]. - М., 2004. - 312 с.

Дегоев В. Від затемнення розуму до торжества божевілля. Перша світова війна як кинутий жереб / В. Дегоев // Вільна думка. - 2001. - № 10. - С. 77-96.

Єршова Е.Б. Революція, реформи і російська творча інтелігенція в першій половині ХХ століття / Е.Б. Єршова // Зап. історії. - 2001. - № 6. - С. 103-115.

Ігнатьєв А.В. Останній цар і зовнішня політика О.В.. Ігнатьєв // Зап. історії. - 2001. - № 6. - С. 12-25.

Кук Е. Убити Распутіна: Життя і смерть Григорія Распутіна / пер. з англ. / Е. Кук. - М., 2007. - 367 с.

Литвин А.Л. Червоний і білий терор в Росії. 1917 - 1922 рр. / А.Л.Літвін // Отеч. історія. - 1993. - № 6. - С. 46 - 62.

Жовтень 1917 р .: найбільша подія століття або соціальна катастрофа? - М., 1991. - 239 с.

Овечкін В.В. Дезертирство з Червоної Армії в роки громадянської війни / В.В. Овечкін // Зап. історії. - 2003. - № 3. - С. 108-114.

Оришак М., Осипов С. Жовтень, великий і жахливий: плюси і мінуси революції 1917 року / М.Оришак, С.Осіпов // Аргументи і факти.-2000. - № 45.- С. 2.

Перша світова війна: Пролог ХХ століття / [відп. ред. В.Л. Мальков]. - М., 1998. - 698 с.

Поляков Ю.А. Установчі Збори: 80 років по тому / Ю.А. Поляков // Вільна думка. - 1998. - № 3. - С. 62 - 70.

Поршнева О.С. Селяни, робітники і солдати напередодні і в роки Першої світової війни / О.С. Поршнева. - М., 2004. - 368 с.

Ромашов Р.А. Лютнева революція як фактор трансформації російської державності / Р.А.Ромашов // Історія держави і права. - 2007. - №23. - С.22-24.

Скотт С. Романови: Біографія династії. / С. Скотт. - М .: Захаров. 2006. - 320 с.

Смертін А.Н. Теорія і практика марксизму і ленінізму / А.Н.Смертін // Історія держави і права. - 2007. - №18. - С.35.

Солнцева С.А. "Позика свободи" Тимчасового уряду / С.А. Солнцева // Зап. історії. - 2001. - № 7. - С. 150-154.

Стариков Н. Лютий 1917: Революція або спецоперація? 3-вид., Перераб., Испр. / Н.Старіков. - М., 2007. - 320 с.

Хереш Е. Куплена революція. Таємне справу Парвус / Е. Хереш. - М., 2004. - 380 с.

Пестячи С.В. Три лютого 1917 года / С.В. Пестячи // Зап. історії. - 2003. - № 7. - С. 26-38.

Шамбаров В. білогвардійщини: Політичний бестселер / В. Шамбаров. - М., 2004. - 640 с.

Розділ 9. Розвиток радянського суспільства

в 1920-1930 рр.

1. Нова економічна політика в Радянській Росії.

2. Наш край (місто) в роки НЕПу і перших п'ятирічок.

3. Утворення СРСР.

4. Політика індустріалізації в СРСР в 1920 - 1930-ті роки.

5. Здійснення колективізації сільського господарства в СРСР.

6. Внутрішньополітична боротьба за владу в 1920-і рр.

7. Політична система СРСР у 1930-ті роки. Формування культу особи Сталіна.

8. Масові репресії в СРСР і спроби опору

сталінізму.

9. Особливості зовнішньої політики Радянської держави в 1920-і рр.

10. Зовнішньополітична діяльність СРСР в 1930-і рр.

джерела

Бухарін Н.І. Новий курс економічної політики 1921 г. / Н.І. Бухарін // Вибрані твори / Н.І. Бухарін. - М., 1988. - С. 24 - 33.

Резолюція загальних зборів команд 1-ї і 2-ї бригад кораблів, дислокованих в Кронштадті; Декрет ВЦВК "Про заміну продовольчої і сировинної розкладки натуральним податком", 21 березня 1921 р .; із заяви радянської делегації на першому пленарному засіданні Генуезької конференції; Рапальський договір між РРФСР і Німеччиною; Декларація про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік; з постанови ЦК ВКП (б) "Про підсумки радгоспного і колгоспного будівництва"; з матеріалів до доповіді В.В.Куйбишева на VШ Всесоюзному з'їзді профспілок про перший п'ятирічний план розвитку по промисловості; з інформаційної зведенні Колхозцентр СРСР і РРФСР про перегини в розкуркулювання; З політичної платформи Союзу марксистів-ленінців (групи Рютина) "Сталін і криза пролетарської диктатури", березень 1932 р .// Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів / [А.С. Орлов та ін.]. - М., 2001. - С. 447-448, 451, 458-459, 462-464, 466-468, 472,473; Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - С.338-340.

Ленін В.І. Доповідь про заміну розкладки натуральним податком. 15 березня 1921 г. / В.І. Ленін // І.. зібр. соч. / В.І. Ленін. - Т. 43. - С. 57 - 73.

Сталін Й.В. Про хлібозаготівлі і перспективи розвитку сільського господарства. З виступів в різних районах Сибіру в січні 1928 г. / І.В. Сталін // Хрестоматія з історії КПРС. - М., 1989. - Т. 2. - С. 154 - 159.

Троцький Л.Д. Новий курс / Л.Д. Троцький // До історії російської революції / Л.Д. Троцький. - М., 1990. - с.164 - 197.

література

Вахане В. Особиста секретна служба І.В. Сталіна: Стратегічна розвідка і контррозвідка: зб. документів / В. Вахане. - М., 2004. - 416 с.

Гимпельсон Г.Є. Нова економічна політика Леніна-Сталіна. Проблеми і уроки. 20-ті роки ХХ століття / Г.Є. Гимпельсон. - М., 2004. - 304 с.

Горинов М.М. Радянська країна в кінці 20-х-початку 30-х років / М.М. Горинов // Зап. історії. - 1990. - № 11. - С. 31-47.

Жуков Ю. Інший Сталін: політичні реформи в СРСР в 1933 - 1937 рр. / Ю.Жуков. - М., 2007. - 512 с.

Європа між миром і війною. 1918 - 1939. - М., 1992. - 219 с.

Єлізаров М.А. Ще раз про причини Кронштадського повстання в березні 1921 р / М.А. Єлізаров // Отеч. історія. - 2004. - № 1. - С. 165-174.

Жуков Ю. Інший Сталін: політичні реформи в СРСР в 1933 - 1937 рр. / Ю.Жуков. - М .: ВАГРИУС, 2007. - 512 с.

Земсков В.М. Ув'язнені в 1930-і роки: соціально-демографічні проблеми / В.М. Земсков // Отеч. історія. - 1997. - № 7. - С. 54 - 79.

Ивницкий Н.А. Доля розкуркулених в СРСР / Н.А. Ивницкий. - М., 2004. - 295 с.

Медведєв Ж. Невідомий Сталін / Ж. Медведєв, Р. Медведєв. - М., 2004. - 414 с.

Мурашко Г.П. До дискусії про типи тоталітаризму / Г.П. Мурашко // Зап. історії. - 2001. - №8. - С. 107-111.

Надєждіна В.А. Непівської Росія в дзеркалі соціальної історії. / В.А.Надеждіна // Отеч. історія. - 2007. - № 4. - С.149 - 157.

Миколаїв М.Г. На шляху до грошової реформи 1922-24 рр. Чотири арешту М.М. Кутлера / М.Г. Миколаїв // Отеч. історія. - 2001. - № 1. - С. 82-101.

Новиков А.П. Есерівські лідери і Кронштадтський заколот 1921 г. / А.Р.Новіков // Отеч.історія. - 2007. № 4. - С. 57 - 64.

Новопашин Ю.С. Х1У з'їзд РКП (б): сучасний погляд / Ю.С. Новопашин // Зап. історії. - 2003. - № 7. - С. 39-52.

Павлова І.В. Влада і суспільство в СРСР в 1930-і роки / І.В. Павлова // Зап. історії. - 2001. - № 10. - С. 46-56.

Реабілітація. Політичні процеси 30-50-х років / [під ред. А. Н. Яковлева]. - М., 1991. - 198 с.

Рютин М.Н. На коліна не встану / сост.Б.А.Старков. - М., 1992.- 351 с.

Сазонов В.В. Біля витоків селянського повстання на Тамбовщині / В.В.Сазонов // Зап. історії. - 2001. - № 4. - С. 75-83.

Північ А. Таємниця сталінських репресій. / А.Север. - М., 2007. - 271 с.

Соколов Б.В. Сталін. Влада і кров / Б.В. Соколов. - М., 2004. - 400 с.

Такер Р. Сталін: Шлях до влади, 1879 - 1929 / Р.Такер. - М., 1991. - 476 с.

Файн Л.Є. Непівський "експеримент" над російською кооперацією / Л.Е.Файн // Зап. історії. - 2001. - № 7. - С. 35-55.

Шишкін В.А. Становлення зовнішньої політики післяреволюційної Росії (1917 - 1930 роки) і капіталістичний світ: від революційного "західництва" до "націонал-більшовизму". / В.А. Шишкін. - СПб., 2002.

Розділ 10. СРСР напередодні і в роки Другої світової

і Великої Вітчизняної воєн.

1. Зовнішньополітична діяльність Радянського Союзу напередодні другої світової війни.

2. Фашизм: ідеологія і політика.

3. Друга світова війна.

4. Радянсько-фінська війна (1939-1940 рр.).

5. Радянсько-німецькі відносини в 1939 - 1941 рр.

6. Пакт Молотова-Ріббентропа, 23 серпня 1939 р

7. Операція "Рамзай": тріумф і трагедія Ріхарда Зорге.

8. Антигітлерівська коаліція: взаємодії союзників і їх розбіжності.

9. Велика Вітчизняна війна радянського народу (1941 - 1945 рр.).

10. Бій за Москву (30 вересня 1941 р - 20 квітень 1942 г.).

11. Сталінградська битва (17 липня 1942 - 2 лютого 1943).

12. Курська дуга (5 липня - 23 серпня 1943 г.)

13. Міжнародні конференції глав держав СРСР, Великобританії і США в умовах другої світової війни.

14. Роль партизанського руху в розгромі фашистської Німеччини.

15. Розгром Квантунської армії. Закінчення Другої світової війни.

16. Нюрнберзький процес.

джерела

Головний Військовий Рада РККА. 13 березня 1938 р - 20 червня 1941 р .: Документи і матеріали / [О.М. Баженов та ін.]. - М., 2004. - 560 с.

Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом, 23 серпня 1939 р .; Секретний додатковий протокол до договору про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом, 23 серпня 1939 р; Німецько-радянський договір "Про дружбу і кордон", 28 вересня 1939 р .; Угода між урядами СРСР і Великобританії про спільні дії у війні проти Німеччини; з особистого послання І.В. Сталіна У.Черчіллю про необхідність створення на заході фронту проти Німеччини // Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів / [А.С. Орлов та ін.]. - М., 2001. - С. 477-478, 483, 484; Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - С. 376-379.

Про політичну і правову оцінку радянсько-німецького договору про ненапад від 1939 року. Постанова З'їзду народних депутатів СРСР 24 серпня 1989 р // Напередодні. 1931 - 1939.. Як світ був вкинутий у війну: Коротка історія в документах, спогадах, коментарях. - М., 1991.- с.268 - 269; або 1939 рік: Уроки історії. - М., 1990. - С.496 - 498.

Російський архів: Велика Вітчизняна / [під заг. ред. В.А. Золотарьова]. - М., 1997. - Т. 12. (1-2): Напередодні війни: Матеріали нарад вищого керівництва складу ВМФ СРСР в кінці 1940 р - 546 с.

Російський архів: Велика Вітчизняна / [під заг. ред. В.А. Золотарьова]. - М., 1997. - Т. 13. (2-3): Накази Народного Комісара оборони СРСР (1943-1945 рр.). - 445 с.

Черчілль У. Друга світова війна: в 3 кн. / У. Черчілль. - М., 1991. - Кн. 1, т. 1-2. - 590 с .; Кн. 2, т. 3-4. - 670 с .; Кн. 3, т. 5-6. - М., 1991. - 702 с.

література

Баранов М. До питання про "превентивної війни" / М. Баранов, В. Журавльов // Вільна думка. - 2001. - № 9. - С. 50-56.

Безсонов Б.М. Фашизм: ідеологія, політика / Б.М. Бессонов. - М., 1985. - 279 с.

Бордюгов Г.А. Гітлер приходить до влади: нові домінанти зовнішньополітичних рішень сталінського керівництва. 1933-1934 роки / Г.А. Бордюгов // Отеч. історія. - 1999. - № 2. - С. 27-45.

Гаврилов В. Операція "Рамзай": тріумф і трагедія Ріхарда Зорге / В.Гаврілов, Е. Горбунов. - М., 2004. - 478 с.

Гинцберг Л.І. Радянсько-німецький пакт: задум і його реалізація / Л.І. Гинцберг // Отеч. історія. - 1996. - № 3. - С. 29-40.

Гіммлер проти Гітлера: За лаштунками Третього рейху. - М., 2004. - 288 с.

Данн Д. Між Рузвельтом і Сталіним: Американські посли в Москві / Д. Данн. - М., 2004. - 472 с.

Дорофєєв Н.В. До питання про радянсько-німецьких відносинах (1939 - 1941 рр.) / Н.В.Дорофеев // Історія держави і права. - 2009. - №8. - С.39-42.

Золотарьов В. Повертаючись до уроків минулого / В. Золотарьов // Вільна думка. - 2001. - № 6. - С. 8-16.

Єфімов Н. 1941-й: від катастрофи до першої перемоги / Н. Єфімов // Ріс. Федерація сьогодні. - 2004. - № 24. - С. 57-59.

Ірвінг Д. Атомна бомба Адольфа Гітлера: надсекретну зброю Вермахту / Д. Ірвінг. - М., 2004. - 416 с.

Історія фашизму в Західній Європі / [під ред. Г.С. Філатова]. - М., 1978. - 613 с.

Квіцинський Ю. А якби переміг Гітлер? / Ю. Квіцинський // Ріс. Федерація сьогодні. - 2004. - № 23. - С. 57-59.

Кларк К. План "Барбаросса": крах Третього рейху. 1941-1945. / К.Кларк. - М., 2004. - 491 с.

Мельтюхов М.І. Проблеми періодизації історії Другої світової війни / М.І. Мельтюхов // Зап. історії. - 2003. - № 1. - С. 154-163.

Світові війни ХХ століття. Друга світова війна. - М., 2002. - Т. 3 4.

Ржешевский О.А. Операція "Толстой". Візит У. Черчілля в Москву в жовтні 1944 р / О.А. Ржешевский // Нова і новітня історія. - 2003. - № 5. - С. 104-122; № 6. - С. 121-153.

Тіппельскіх К. Історія Другої світової війни: 1939-1945 / К. Тіппельскіх. - СПб., 1994. - Т. 1: 1939-1943 - 291 с.

Тіппельскіх К. Історія Другої світової війни: 1939-1945 / К. Тіппельскіх. - СПб., 1994. - Т. 2: 1943-1945 - 293 с.

Трубников В. Дипломатичний фронт Сталінградської битви / В. Трубников // Міжнар. життя. - 2003. - № 1. - С. 60-66.

Розділ 11. СРСР в 1945-1964 рр.

1. Відновлення і розвиток економіки СРСР в післявоєнні роки.

2. Соціально-економічний розвиток та духовне життя радянського

суспільства (1945-1953 рр.)

3. Суспільно-політичне життя в СРСР (1945-1953 рр).

4. Зовнішня політика СРСР в післявоєнні роки. Початок "холодної

війни ".

5. Соціально-економічний і духовний розвиток СРСР в 1953-1964 рр.

6. Лібералізація політичної системи (1953 - 1964 рр.)

7. Здійснення економічних реформ в СРСР (1953 - 1964 рр.)

8. Викриття культу особи Сталіна.

9. Розвиток культури і науки в 1953 - 1964 рр.

10. Зовнішня політика СРСР в 1953 - 1964 рр.

11. Н.С. Хрущов як державний і громадський діяч.

джерела

Із закону про п'ятирічний план відновлення і розвитку народного господарства СРСР на 1946-1950 рр .; з доповіді А.А. Жданова "Про журнали" Зірка "і" Ленінград "; з роботи І.В. Сталіна "Економічні проблеми соціалізму в СРСР"; з листа І.В. Сталіна і В. М. Молотова І. Броз Тіто і членам ЦК КПЮ; з повідомлення Надзвичайної Державної Комісії про матеріальну шкоду, заподіяну німецько-фашистськими загарбниками державним підприємствам і установам, колгоспам, громадським організаціям і громадянам СРСР // Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів / [А.С. Орлов та ін.]. - М., 2001. - С. 501-503, 505-506, 509-511; Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - С. 379-381, 384-386.

З доповіді Першого секретаря ЦК КПРС Хрущова Н.С. на ХХ з'їзді партії "Про культ особистості і його наслідки", 23 лютого 1956 р .; Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про зняття обмежень щодо спецпоселення з чеченців, інгушів, карачаївців і членів їх сімей, виселених в період Великої Вітчизняної війни»; Заява ТАСС про вступ на територію Чехословаччини радянських військ; зі спогадів військового історика В.Фоміна про угорських подіях 1956 р .; з постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про розвиток житлового будівництва в СРСР" 31 липня 1957 р .; з інформації Генерального прокурора СРСР І.Трубіна про події в Новочеркаську, 1962 р .; з послання президента США Дж. Кеннеді Голові Ради Міністрів СРСР М.С. Хрущову // Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів / [А.С. Орлов та ін.]. - М., 2001. - С.512-513, 516-517, 523-525, 528-530; 532-533; Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - С. 387-389, 391-393, 395-397, 400, 404.

Хрущов Н.С. Спогади: вибрані фрагменти / Н.С. Хрущов; [Упоряд. А. Шевеленко]. - М., 1997. - 509 с.

література

Аксьонов Ю. Сталінізм: післявоєнні утопії і реалії / Ю. Аксьонов // Важкі питання історії. - М., 1991. - С. 186 - 205.

Барсуков Н.А. ХХ з'їзд в ретроспективі Хрущова / Н.А.Барсуков // Отеч. історія. - 1996. - № 6. - С. 169 - 177.

Джалилов Т.А. Наукові та культурні контакти СРСР і Чехословаччини в роки «хрущовської відлиги» / Т.А. Джалилов // Зап. історії. - 2003. - № 3. -С. 114-153.

Зима В.Ф. Голод, медицина, влада: 1946 - 1947 рр. / В.Ф.Зіма // Отеч. історія. - 2008. - № 1. - С.117 - 127.

Зубкова Є.Ю. Суспільство і реформи. 1945 - 1964. / Є.Ю. Зубкова. - М., 1993. - 198 с.

Кортунов С. Холодна війна: парадокси однієї стратегії / С. Кортунов // Міжнар. життя. - 1998. - № 8. - С. 23 - 35.

Крах дипломатії атомного шпигунства // Вільна думка. - 2002. - № 4. - С. 52-56.

Медведєв Р. Н.С. Хрущов: політична біографія / Р. Медведєв. - М., 1990. - 366 с.

Мурин Ю.Гості Микити Сергійовича / Ю. Мурин // Батьківщина. - 2003. - № 7. - С. 94-95.

Пижиков А.В. Забута Конституція Хрущова / А. Пижик // Батьківщина. - 2003. - № 7. - С. 88-93.

Пижиков А.В. Ленінградська група: шлях до влади (1946-1949) / А.Пижіков // Вільна думка. - 2001. - № 3. - С. 89-103.

Пижиков А.В. Проблема культу особистості в роки хрущовської «відлиги» / А.В. Пижиков // Зап. історії. - 2003. - № 4. - С. 47-57.

Пижиков А.В. Радянське повоєнний суспільство і передумови хрущовських реформ / А.В. Пижиков // Зап. історії. - 2002. - № 2. - С. 33-43.

Пижиков А.В. Хрущовська «відлига» О.В.. Пижиков. - М., 2002. - 511 с.

Реабілітація: Політичні процеси 30-50-х рр. - М., 1991. - 461 с.

Рейман М. Повоєнне суперництво і конфлікти в радянському політичному керівництві / М. Рейман // Зап. історії. - 2003. - № 3. - С. 24-37.

Сафронов В.П. СРСР і питання про післявоєнний поводженні з Японією в період Другої світової війни / В.П.Сафронов // Отеч. історія. - 2008. - № 1. - С. - 59 - 79.

Скутнев А.В. "Доктрина Хрущова" проти "доктрини Ейзенхауера" (весна - літо 1960 року) / А.В.Скутнев. // Зап. історії. - 2008. - № 3. - С.143 - 147.

Стикалін А.С. Перерване революція: Угорський криза 1956 року і політика Москви / А.С. Стикалін. - М., 2004. - 320 с.

Ханін Г. Радянське економічне диво: міф чи реальність? / Г. Ханін // Вільна думка. - 2003. - № 7. - С. 52-62.

Розділ 12. Основні тенденції розвитку СРСР у другій половині 1960-х - першій половині 1980-х років.

1. Реформи 1965 р СРСР, їх результати і сучасна оцінка.

2. СРСР в умовах наростання економічних протиріч

(1970-ті - перша половина 1980-х років ХХ ст.)

3. Соціально-політичний розвиток СРСР у 1964-1985 рр.

4. Зовнішня політика СРСР в 1964-1985 рр.

5. Політичний портрет Л.І. Брежнєва.

6. Ю.В.Андропов як керівник і політик.

7. Черненко К.У. як керівник СРСР

(10 лютого 1984 - 10 березень 1985 рр.)

джерела

З Основних напрямів розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 рр .; з Конституції (Основного Закону) Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 7 жовтня 1977 р .; з доповіді Ю.В. Андропова, присвяченого

60-річчя утворення СРСР; заяву ТАРС про вступ на територію Чехословаччини радянських військ; з угоди між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про запобігання ядерної війни; з "Заключного акта" Наради з безпеки і співробітництва в Європі // Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів / [А.С. Орлов та ін.]. - М., 2001. - С. 519, 523, 526, 528, 529, 534. Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - С. 393-398, 404.

література

Гриневський О. Перелом. Від Брежнєва до Горбачова / О. Гриневський. - М., 2004. - 624 с.

Єршов В.Н. Прем'єр, який залишився в пам'яті (зі спогадів про А.Н. Косигіна) / В.М. Єршов // Отеч. історія. - 2004. - № 4. - С. 112-119.

Крах дипломатії атомного шпигунства // Свобод. думка. - 2002. - № 4. - С. 52-56.

Майсурян А. Інший Брежнєв / А. Майсурян. - М., 2004. - 543 с.

Медведєв Р. Особистість і доба: Політичний портрет Л.І. Брежнєва / Р. Медведєв. - М., 1991. - 936 с.

Мінутко І.А. Юрій Андропов: Реальність і міф / І.А. Мінутко. - М., 2004. - 348 с.

На порозі кризи: наростання застійних явищ в партії та суспільстві. - М., 1990. - 478 с.

Павлов В. Поразка. Чому захлинулася "косигінська реформа"? / В. Павлов // Батьківщина. - 1995. - № 11. - С. 66-70.

Занурення в трясовину: анатомія кризи. - М., 1991. - 704 с.

Росія. Століття ХХ. Сторінки історії. 1953-1997 / [під ред. Б.Я. Табачнікова]. - Воронеж, 2003. - Т. 2. - С. 187-263.

Семанов С. Юрій Андропов. / С. Семанов. - М., 2003.

Синицин І.Є. Андропов поблизу: спогади про часи «відлиги» і «застою» / І.Є. Синицин. - М., 2004. - 480 с.

Соловйов В. Змовники в Кремлі: від Андропова до Горбачова / В. Соловйов Е. Клепікова. - М., 1999.. - 447 с.

Соловйов В. Юрій Андропов: Таємний хід в Кремлі / В. Соловйов, Е.Клепікова. - СПб., 1995. - 332 с.

Ханін Г. Радянське економічне диво: міф чи реальність? / Г. Ханін // Вільна думка. - 2003. - № 8. - С. 58-70; №9. - С. 103-125; №12. - С. 61-76.

Розділ 13. СРСР в 1985 - 1991 рр. спроба

соціалістичної модернізації.

1. Перебудова в СРСР (1985 - 1991 рр.).

2. Криза влади і пошук шляхів реформування

політичної системи СРСР (1985-1991 рр.)

3. "Нове політичне мислення" в сфері міжнародних

відносин.

4. Загострення міжнаціональних відносин в період перебудови.

5. Спроба державного перевороту в СРСР в 1991 р

6. Розпад СРСР і утворення СНД.

джерела

Горбачов М.С. Перебудова і нове мислення для нашої країни і для всього світу / М.С. Горбачов. - М., 1987. - 198 с.

З виступу М.С. Горбачова в Організації Об'єднаних Націй 7 грудня 1988 р .; із закону про громадські об'єднання, 9 жовтня 1990 р .; з телевізійного виступу М. С. Горбачова про підсумки роботи над проектом нового союзного договору, 2 серпня 1991 р .; Заява радянського керівництва про відставку М. С. Горбачова і про створення ДКНС СРСР, 19 серпня 1991 р .; Указ Президента РРФСР Б. М. Єльцина в зв'язку з заявою Державного комітету з надзвичайного стану, 19 серпня 1991 р .; з Алма-Атинській декларації глав Незалежних Держав, 21 грудня 1991 // Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів / [А.С. Орлов та ін.]. - М., 2001. - с.543, 544, 547-550, 552, 553; Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - С. 411-415.

література

Астахов Є.В. Становлення багатопартійності в СРСР / Є.В. Астахов. - М., 1991. - 158 с.

Барсукова С. Рух у часі. Від «другий» економіки СРСР до неформальній економіці сучасної Росії. / С. Барсукова // Вільна думка. - 2004. - № 1. - С. 68-84.

Вяземський В.В., Єлісєєва Н.В. СРСР - Росія: від М.С. Горбачова до В.В. Путіна. / В.В. Вяземський, Н.В. Єлісєєв. - М., 2003.

Гриневський О. Перелом. Від Брежнєва до Горбачова / О. Гриневський. - М., 2004. - 624 с.

Горбачов М.С. Життя і реформи / М. С. Горбачов. - М., 1995. - 569 с.

Ківа А. Несистемний режим. Що ж побудовано в нашій країні? / А. Ківа // Вільна думка. - 2004. - № 9. - С. 87-103.

Коргунюк Ю.Г. Російська багатопартійність: становлення, функціонування, розвиток / Ю.Г.Коргунюк, С.Є. Заславський. - М., 1996. - 192 с.

Кукіна Н. Реальність і перспективи багатопартійної системи в сучасній Росії / Н. Кукіна // Діалог. - 2000. - № 11. - С. 59-64.

Майоров М.В. Роль російської дипломатії у врегулюванні конфліктів на пострадянському просторі до початку ХХI століття / М.В. Майоров // Нова і новітня історія. - 2004. - № 3. - С. 60-79.

Медведєв Р.А. За лаштунками серпня. Загадки Фороса / Р.А. Медведєв // Зап. історії. - 2003. - № 7. - С. 74-94.

Медведєв Р.А. Чому розпався Радянський Союз? / Р.А. Медведєв // Отеч. історія. - 2003. - № 4. - С. 112-121; № 5. - С. 119-129.

Перебудова: десять років по тому. - М., 1995. - 213 с.

Симонян Р.Х. Країни Балтії в роки горбачовської перебудови / Р.Х. Симонян // Нова і новітня історія. - 2003. - № 2. - С. 44-64.

Федоров О.П. Єльцин: Політичний портрет / Є.П. Федоров. - М., 1995. - 144 с.

Ян Е. «Перебудова»: крах реформи соціалістичної системи і конституційного комунізму / Е. Ян // Поліс. - 1998. - № 4. - С. 37-51.

Розділ 14. Росія на рубежі ХХ І ХХІ ст.

Зміна моделі суспільного розвитку.

1. Становлення нової російської державності

(1991 г. - даний час).

2. Радикальні економічні реформи в РФ в 1990-і роки.

2. Загострення соціальних проблем в Росії в 1990-і роки.

3. Суспільно-політичні процеси і міжнаціональні відносини в сучасній Росії.

4. Влада і релігія в сучасній Росії.

5. Росія в світовому геополітичному просторі

на рубежі ХХ - ХХІ ст.

джерела

Декларація про державний суверенітет РРФСР від 12 червня 1990 // Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР. - 1990. - № 2. - Ст. 22.

З Указу Президента Української РСР "Про заходи щодо лібералізації цін", 3 грудня 1991 р .; з угоди про принципи забезпечення збройних сил держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав озброєнням, військовою технікою та іншими матеріальними засобами 20 березня 1992 р .; з рішення про участь держав-учасниць співдружності незалежних держав в договорі між СРСР і США про обмеження системи протиракетної оборони, 9 жовтня 1992 р .; з Указу Президента Української РСР "Про поетапну конституційну реформу в Російській Федерації", 21 вересня 1993 р .; із закону "Про уряд Російської Федерації", травень 1997 // Хрестоматія з історії Росії з найдавніших часів до наших днів / [А.С. Орлов та ін.]. - М., 2001. - С. 554-556, 558-559, 560-563; Іванов Ю.А. Вітчизняна історія: учеб.-метод. посібник / Ю.О. Іванов, Н.А. Кувшинова. - Воронеж, 2001. - С. 415-417, 419-424.

Конституція Російської Федерації. - М., 2010. - 60 с.

література

Андрєєв Д. Простір російської влади: в пошуках оптимальної формули / Д. Андрєєв, Г. Бордюгов // Свобод. думка. - 2004. - № 3. - С. 13-32.

Арбатов А. Дипломатія сили на початку ХХ1 століття / А. Арбатов // Свобод. думка. - 2004. - № 4. - С. 57-67.

Аринин А.Н. До нової стратегії розвитку Росії. Федералізм і громадянське суспільство / О.М. Аринин. - М., 2000. - 283 с.

Барсукова С. Рух у часі. Від «другий» економіки СРСР до неформальній економіці сучасної Росії. / С. Барсукова // Свобод. думка. - 2004. - № 1. - С. 68-84.

Брутенц К. Зовнішня політика Росії: новий етап? / К. Брутенц // Вільна думка. -2000. - № 11. - С. 63-74; № 12. - С. 69-80.

Верховський А. Влада і релігія в сучасній Росії / А. Верховський // Вільна думка. - 2004. - № 4. - С. 143-155.

Вниз по вертикалі: Перша чотирирічка Путіна очима лібералів. / (Ред. - упоряд .: А.Р. Курілкін, А.В. Трапкова). - М., 2005.

Вяземський В.В., Єлісєєва Н.В. СРСР - Росія: від М.С. Горбачова до В.В. Путіна. / В.В. Вяземський, Н.В. Єлісєєв. - М., 2003.

Грінберг Р. Філософія кубушки. Російська економіка: проміжні підсумки / Г.Грінберг // Вільна думка. - 2004. - № 4. - С. 101-109.

Бірюков Н.І. Генезис державності в пострадянській Росії / Н.І.Бірюков // Історія держави і права. - 2006. - №5. - С.11-12.

Зінченко Ж. Що було і що буде. Підсумки і перспективи економічного розвитку Росії / Ж. Зінченко // Вільна думка. - 2004. - № 5. - С. 12-22.

Ківа А. Несистемний режим. Що ж побудовано в нашій країні? / А. Ківа // Вільна думка. - 2004. - № 9. - С. 87-103.

Коргунюк Ю.Г. Російська багатопартійність: становлення, функціонування, розвиток / Ю.Г.Коргунюк, С.Є. Заславський. - М., 1996. - 192 с.

Кривогуз І.М. Лібералізації Росії: початок довгого шляху. / І.М. Кривогуз. - М .. 2005.

Кукіна Н. Реальність і перспективи багатопартійної системи в сучасній Росії / Н. Кукіна // Діалог. - 2000. - № 11. - С. 59-64.

Медведєв Р. Володимир Путін - чинний президент. / Р. Медведєв. -, 2002.

Рубанов В. Ідея технологічної модернізації і майбутнє Росії / В. Рубанов // Свобод. думка. - 2004. - № 7. - С. 20-32.

Рябов А. Сучасне політичне розвиток Росії. Проблеми і перспективи / А. Рябов // Вільна думка. - 2004. - № 3. - С. 3-12.

Саква Р. Російський режим: від Єльцина до Путіна / Р. Саква // Росія та сучасний світ. - 2002. - №4.

Симонія Н.А. Становлення бюрократичного капіталізму в Росії / Н.А. Симонія // Вільна думка. - 2000. - № 3. - С. 42-59; № 4. - С. 54-66.

Согрин В.В. Політична історія сучасної Росії. 1985-2001: від Горбачова до Путіна. / В.В.Согрін. - М., 2001..

Чиркин В.Є. Реформа російської Конституції: етапи і проблеми / В. Є. Чиркин // Товариств. науки і сучасність. - 2000. - № 5. - С. 52-61.

4. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

ПО КУРСУ "ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ"

1. Історія як наука, її предмет, мета і завдання вивчення.

2. Історична свідомість, його сутність, форми і функції.

3. Витоки Стародавньої Русі. Передумови та особливості виникнення державності у східних слов'ян.

4. Давньоруська держава: освіта і особливості економічного і суспільно-політичного устрою.

5. Причини і наслідки прийняття Руссю християнства.

6. Стародавня Русь в епоху політичної роздробленості

7. Ординське ярмо і його вплив на вибір шляху розвитку Північно-Східної Русі.

8. Піднесення Москви і утворення єдиного великоруського держави.

9. Зміцнення самодержавної влади в Росії при Івані Грозному.

10. Розвиток кріпосницьких відносин в Росії.

11. «Cмутное час» в Росії: причини, сутність і наслідки.

12. Реформи Петра 1 в галузі культури і побуту.

13. Початок і особливості економічної модернізації Росії в епоху Петра1.

14. Реформи Петра 1 в галузі державного управління. Завершення оформлення абсолютної монархії

15. Російська імперія в 1725-1762 рр. Причини палацових переворотів.

16. Політика «освіченого абсолютизму» Катерини II, її сутність і результати.

17. Промисловий переворот і формування індустріального суспільства в Росії: спільне та відмінне.

18. Нові спроби реформування Росії в першій чверті XIX ст.

19. Місце Росії в світовому співтоваристві до середини XIX ст. Причини її відставання.

20. Скасування кріпосного права в Росії і реформи 60-70-х рр. XIX ст., Їх сутність і характер.

21. Особливості соціально-економічного розвитку Росії після скасування кріпосного права.

22. Суспільно-політичний розвиток Росії в другій половині XIX ст. Консервативне, ліберальне і революційно-демократичний течії.

23. Реформи П. А. Столипіна, їх сутність і реалізація.

24. Особливості формування соціалістичних партій в Росії (кінець XIX - початок XX ст.)

25. Формування політичних партій ліберальної буржуазії на початку XX ст., Їх програми, соціальна основа і лідери.

26. Особливості формування монархічних партій в Росії на початку XX ст.

27. Становлення російського парламенту: перші проекти і законодавчі акти. Значення "Маніфесту 17 жовтня 1905 г."

28. Особливості становлення російського парламентаризму. Діяльність перших Державних дум.

29. Загострення соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в роки першої світової війни. Падіння монархії.

30. Росія в умовах двовладдя: розстановка політичних сил та можливі шляхи розв'язання кризи влади (березень - липень 1917 г.)

31. Загострення боротьби за владу. розгром корніловщини

(Літо - осінь 1917 г.)

32. Жовтневе збройне повстання в Петрограді в 1917 р Сучасна оцінка подій.

33. Громадянська війна і інтервенція в Росії: причини, сутність і підсумки.

34. Економічний і суспільно-політичну кризу в Радянській Росії на початку 1920-х років. Перехід до НЕПу.

35. Згортання НЕПу, здійснення форсованої індустріалізації і примусової колективізації сільського господарства.

36. Політична система СРСР у 1930-ті рр. Формування культу особи Й. В. Сталіна.

37. Наростання загрози другої світової війни, її початок і зовнішньополітична діяльність СРСР (1939 - 1941 рр.).

38. Радянсько-німецькі переговори напередодні другої світової війни, їх результати і сучасна оцінка.

39. Антигітлерівська коаліція: взаємодії союзників і їх розбіжності.

40. Початок Великої Вітчизняної війни. Причини невдач Червоної Армії в 1941-1942 рр.

41. Основні етапи Великої Вітчизняної війни. Мобілізація сил і засобів країни на забезпечення перемоги.

42. Переможне завершення Великої Вітчизняної та Другої світової воєн, їх уроки та підсумки.

43. Відновлення народного господарства в повоєнні десятиліття. Повернення до довоєнної моделі економічного розвитку.

44. «Холодна війна»: її причини, сутність і наслідки.

45. Пошук шляхів демократизації радянського суспільства після смерті І. В. Сталіна. Труднощі і протиріччя політичного розвитку.

46. ​​Особливості соціально-економічного та духовного розвитку радянського суспільства в 1950-ті - першій половині 1960-х рр.

47. Зміст і оцінка процесів соціально-економічного і політичного розвитку СРСР у 1965-1985 рр.

48. Спроба соціалістичної модернізації, перебудова в СРСР і її підсумки.

49. Спроба державного перевороту в СРСР в 1991 р і її провал. Розпад СРСР і утворення СНД.

50. Становлення нової російської державності (1991 г. - даний час.)

Упорядник - доц. Кувшинова Н. А.

Кафедра політичної історії ВДУ: г. Воронеж, Московський проспект, 88, навчальний корпус №8, ауд. 203, т. (4732) 39-29-34.