Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Порівняння цивілізації, формації й культури

Скачати 6.18 Kb.
Дата конвертації 12.09.2019
Розмір 6.18 Kb.
Тип реферат

план:
1. Цивілізація і культура.
2. Поняття формації
3. Поняття цивілізації
4. Цивілізація і формація як різні середовища в розвитку
суспільства.
5. ВисновокСпробуємо порівняти три найважливіші поняття в житті людини:
цивілізація, формація і культура.
Поняття цивілізації тісно пов'язане з поняттям культури,
причому не тільки в негативному сенсі, а й у позитивному плані,
тобто протівопроставляется культурі, як матеріальне, техні-
чеський - духовному, як стандартне і нелюдське - унікаль-
ному і гуманного. О. Шпенглер розглядав цивілізацію, як
занепад культури: "Цивілізація є неминуча доля культу-
ри ... логічний наслідок, завершення й результат культури ". Але
таке протиставлення не є адекватним відображенням
протиріч сучасного світу. Цивілізація є соціокультур-
ве освіту, і цим вона відрізняється від формації, навколишнього
систему соціальних зв'язків безвідносно до культури. Звідси
випливає сама можливість використання поняття цивілізації
для характеристики конкретних просторово-обмежених про-
речовин з їх своєрідною культурою. Інакше кажучи в світі сущест-
яття не одна, а безліч локальних цивілізацій, здатних
зберігати свої типові особливості в різних громадських
формаціях.
Протиставлення цивілізації та культури корениться в гли-
бінних протиріччях розвитку цивілізації, що породжує в ході
свого розвитку насильство, війни, руйнування і загибель культур,
відчуження та експлуатацію, багатство одних і бідність інших. І
все-таки протиставлення культури і цивілізації теоретічес-
ки неправомірно, бо без культури існування цивілізації
немислимо, оскільки вона втрачає тоді свого суб'єкта - чоло-
століття, здатного відтворювати умови цивілізації і розви-
вать її.
Різноманіття культур в рамках цивілізації не виключає на-
відмінності у них загальних моментів, спільних проблем, загальних принципів,
наприклад, принципів гуманізму, по-перше, і взаємодії,
взаємопроникнення і взаємозбагачення культур - по-друге.
Те, що ці процеси протікають не без протиріч, не отменя-
ет їх значення для прогресу цивілізації. Адже і різні про-
істотні формації - кожна по своєму - вносять свій внесок в
розвиток цивілізації.
Формація і цивілізація різні середовища в розвитку суспільства
як цілісної системи. Як не можна пізнати механізм розвитку
будь-якого суспільства, досліджуючи тільки базисні фактори і опустивши
надбудовні, так неможливо і зрозуміти секрети управління про-
громадським розвитком, орієнтуючись або тільки на формаціон-
ний, ліботолько на цивілізаційний аспект в його динаміці.
Формація - соціоекономічні категорія, цивілізація - соціо-
культурна.
Поняття формації має значення як системоутворюючого на-
чала всього соціально-економічного і політичного ладу дан-
ного суспільства. Формації розрізняються по домінуючим формам
власності. Перехід від однієї формації до іншої обумовлений
зміною форм власності на основні засоби виробництва,
відбувається під впливом прогресу продуктивних сил, отк-
розриву нові матеріальні можливості для людської діяль-
ності, для формування суспільних відносин.
У понятті цивілізація об'єднуються соціальні та культурні
аспекти життя суспільства, цивілізація являє собою етап
історії, що починається разом з виходом історії з природничо
го, тобто первісного, стану і розвивається далі на ос-
нове їм самим створюваних передумов, що вона характеризує
наступність у розвитку суспільства. Разом з тим наполегливо
утвердилася думка, що фактично в історії існують раз-
особисті цивілізації, так би мовити "формаційні": капіталістичного
чна цивілізація, комуністична цивілізація і т.п. У Іто-
ге цивілізаційний підхід втрачав свою відносну самостоя-
ність і підкорявся формаційному, а поняття цивілізації
ставало підсобним, потрібне лише для виконання деяких
аспектів суспільно-економічної формації. Якщо теорія фор-
мацій орієнтована на виявлення закономірностей, властивих про-
ществу на різних етапах історії, а так само його структури на
кожному з цих етапів, то цивілізаційний підхід вирішує вдосконалення-
шенно інші пізнавальні завдання. Дві з них є главни-
ми. Перша - це аналіз соціальних механізмів діяльності лю-
дей, що забезпечують саму можливість існування суспільства
на даному, тобто цивілізованому рівні, уберігають його від рас-
пада і здичавіння. Ці механізми постійно розвиваються, вдосконалення-
шенствуются або усуваються. Якщо той чи інший механізм устра-
вується, то починається деградація пов'язаних з ним соціальних
структур. Кожна наступна формація є і кроком вперед
в розвитку цивілізації, а не посяганням на її основи. ги
бель тих чи інших цивілізацій у минулому не зупиняла істо-
рического руху, тому що це були локальні катастрофи.
Прогрес цивілізації при всій його суперечливості все-таки
пов'язаний з розвитком і вдосконаленням її соціальних механіз-
мов. Ці механізми забезпечують для життя сучасного общест-
ва розвиток продуктивних сил, техніки, науки, підтримують
відповідну динаміку суспільних відносин.
Друге завдання, яке вирішується цивілізованим підходом до
історії, - виявлення її людського виміру, механізмів
формування особистості цивілізованої людини, аналіз культу-
ри, як міри розвитку людини, його здатності до деятельнос-
ти.
Поняття "цивілізації" ширше поняття формації, однак цю її
об'ємність не можна розглядати спрощено: не можна скажімо ут-
верждать, що цивілізація - це формація плюс сфера культури
даного суспільства. Відмінності між цими категоріями обумовлені
ще неадекватністю структурних зв'язків між явищами і про-
процесами.
Отже, такі поняття як цивілізація, формація і культура
не можна зрівняти, але в той же час вони тісно пов'язані між со-
бій.

_Використовувана література:
"Цивілізації" за редакцією М.А.Барг
1 і 2 випуски