Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Реформи Столипіна і аналіз причин їх краху

Скачати 8.51 Kb.
Дата конвертації 24.10.2019
Розмір 8.51 Kb.
Тип реферат
жа-ст-вен-ва ду-ма б-ла через бра-на Сто-ли-пі-ним як по-лі-гон для бу-ду-ще-го бонапартистського курей-са, хо-тя ви -бо-ри про-ис-хо-ді-ли по ста-ро-му з-бі-ра-тель-но-му за-ко-ну. Але рез-кое ос-лаб-ле-ня ка-дет-ско-го цен-тра і настільки ж яв-ве усі-ле-ня ле-по-го даху-ла вже го-во-ри-ло про те , що мож-ли-ність з-гла-ше-ня ме-ж-ду пра-ви-тель-ст-вом і Ду-мій ста-ла ще бо-леї при-зрач-ної. Пре-мьер яв-но-во-ци-ро-вал Ду-му на від-кри-ті кон-флік-ти з пра-ви-тель-ст-вом, при-бли-жая годину раз-го- на.

III Го-жа-ст-вен-ва Ду-ма, через бран-ва по "біс-сти-же-му" з-бі-ра-тель-но-му за-ко-ну, ви- йшла імен-но той-який, ка-кая йому б-ла нуж-на, яви-лось тим ін-ст-ру-мен-том, на ко-то-ром, як він по-ла-гал, йому уда -ст-ся ис-пол-нить свою сіль-ву пар-тію. Глав-ва осо-бен-ність з-бі-ра-тель-но-го за-ко-на III ію-ня, по-ми-мо його край-ні-го ан-ти-де-мо-кра Тіз-ма, со-стоячи-ла в бо-на-пар-Тіз-ме, ство-да-ванні мож-ли-но-сті ла-ві-ро-ва-ня ме-ж-ду пра-вим і ле-вим кри-лом Ду-ми. Ста-ти-сти-че-ський ана-ліз по-ка-зи-ва-ет, що біль-шин ст у міг ство-дати толь-ко ок-тяб-ри-ст-ський "центр", го-ло-сунути зі свої-ми пра-ви-ми або ле-ви-ми со-се-дя-ми. Та-ким об-ра-зом, сто-ли-пін-ський аг-Рар-ний бо-на-пар-тизм був за-вер-шен і до-пол-нен бо-на-пар-Тіз-мом по -Чи-ти-че-ським, по-пло-щен-ним в третє-червень-ської Ду-ме. Він став на за-ме-ну про-ва-лив-ше-го-ся це через-риз-ма (з опо-рій на кре-сть-ян-ст-во). Це хоч як то сгла-ді-ло про-ти-по-ре-ність ме-ж-ду пра-ви-тель-ст-вом і ду-мій.

На-до від-ме-тить, що Сто-ли-пін НЕ-як-ко раз на-ру-шив за-кон для осу ще ст-в-ле-ня сво-їй по-лі-ти- ки (бути мо-же, це од-на з глу-бін-них при-чин НЕ-удач його ре-фор-ми-ст-ско-го курей-са ...). Так, наприклад, б-ст-ро ут-вер-дить у ца-ря Указ про зе-мель-ної ре-фор-ме ста-ло мож-ли-вим толь-ко бла-го-да-ря ста -тье 87 Ос-нов-них за-ко-нів Рос-сій-ської їм-пе-рії. Ця ста-тя так-ва-ла пра-во пра-ви-тель-ст-ву ме-ж-ду Ду-ма-ми при-ні-мати через-ви-чай-ні вка-зи по які-від -Лягай-ним по-про-сам. Сто-ли-пін і вос-поль-зо-вал-ся 87 стати-їй і ут-вер-дил аг-Рар-ве за-ко-но-да-тель ст у сра-зу по-сле ріс -пус-ка пер-виття і до со-зи-ва вто-рій Дум. При цьому він два-ж-ди на-ру-шив ста-ма 87 (по-пер-вих аг-Рар-ве за-ко-но-да-тель-ст-во не б-ло над-ви-чай -ним по-про-сом, на-про-тив, це був глав-ний по-прос Рос-ці, по-дру-яких двох-ме-сяч-ний строк не був спів-блю-ден). Та-ким об-ра-зом, ко-рен-ної по-прос про аг-Рар-ної ре-фор-ме був ре-шен поч-ти без навчаючи-сті рос-сій-ско-го пар-ла- мен-ту і в про-хід його. Як і в 1861 р, бю-ро-кра-тія обош-лась без де-мо-кра-ті-че-ських ме-ха-низ-мов.

Ні-ко-лай II одоб-рил ре-фор-му, але не був її дві-га-ті-лем. Дві-га-ті-лем був сам Сто-ли-пін (це, кста-ти, від-ли-ча ет ся від сі-туа-ції 18-19 ве-ка, ко-ли іні-ціа- то-ра-ми ре-форм ви-сту-па-ли їм-пе-ра-то-ри) Коль ско-ро вогнище пре-про-ра-зо-ва-ний на-хо-дил-ся нема на її вер-ши-ні, то енер-гія тра-ти-лась не тіль-ко на пре-про-ра-зо-ва-ня свер-ху вниз, але і на "пра-цю-ту з на-чат ко -ст-вом ". Віз-ні-ка-ет борь-ба на два фрон-ту, до то раю від-лу-ка-ет ре-сур-си і через ма-ти-ва-ет сі-ли. І так-же ги-Гант-ська енер-гія Сто-ли-пі-на чи не ви-дер-жи-ва-ла та-ко-го по-ряд-ка про-ве-де-ня ре-форм.

У аб-со-лю-ти-ст-ської монархії, як і лю-бій дру-гой то-та-лі-тар-ної сис-те-ме дуже слож-но-во-дить ре-фор-ми : ста-рий ре-жим, за щі щая се-бе, не по-зво-ля-ет сфор-ми-ро-вать-ся сі-лам, за-ін-те-ре-со-ван- вим в ре-фор-мах. Він все по-дав-ля-ет. Імен-но по-це-му дві-жу-щей сі-лій мо-же толь-ко сам ре-жим, вер-неї та його частина, до то раю ре-ши-лась на ре-фор-ми . Отже, ре-фор-ма з са-мо-го на-ча-ла б-ла ос-лаб-ле-на тим, що її ве-ло НЕ пер-ше ли-цо пі-ра-мі-ди вла -сті. Але ця ре-фор-ма ще бо-леї ос-лаб-ла, по-скільки-ку у неї не б-ло і дос-та-точ-ний під-держ-ки в про ще ст-ве. Сто-ли-пін у мно-гом пе-ре-оце-Ніл ак-тив-ність тієї годину-ти кре-сть-ян, до то раю хо-ті-ла раз-бо-га-тіток. Бо-га-ті кре-сть-я-ні ще не ста-ли в се-ле са-мо-стоячи-тель-си-лій. З-від-вет-ст-вен-но, вони не зміг-ли стати опо-рій сто-ли-пін-ської ре-фор-ми. У пер-спек-ти-ве, ко-неп-но, шар са-мо-стоячи-тель-них кре-сть-ян фер-ме-рів став би мощ-ним фак-то-ром по-лі-ти -Че-ської жит-ні Рос-ці. Але це в пер-спек-ти-ве. А в на-ча-ле все за-ві-сит від ак-тив-но-сті її іні-Циа-то-рів. Од-на-ко дли-тель-ним на-ча-тое свер-ху бути не мо-же ус-Пех ре-форм за-ві-сит від б-ст-ро-го фор-ми-ро-ва- ня їх со-ци-аль-ної ба-зи. Сто-ли-пін так і не су-крейда най-ти спо-соб, ко-то-рий по-зво-лив би на-ча-тій свер-ху сі-ла-ми бю-ро-кра-ні аг -рар-ної ре-фор-ме опе реть-ся на ак-тив-ність кре-сть-ян-ст-ва. Воно, до со-жа-ле-нию, ос-та-ва-лось лише ма-те-ріа-лом, ко-то-рий ре-фор-ми-ро-ва-ли. Лі-шен-ва з-ци-аль-ної опо-ри, сто-ли-пін-ська ре-фор-ма ос-та-ва-лась когось плек-сом ад-мі-ні-ст-ра тив-них заходів. А в по-лі-ти-че-ської жит-ні стра-ни, як і раніше дей-ст-во-ва-ли си-ли, ви сту-пав-шие про-тив ре-фор-ми і спра -ва, і сле-ва. У цій со-ци-аль-ної і по-лі-ти-че-ської з-ля-ції з-сто-ит, кста-ти, глав-ное від-ли-ність ре-фор-ми 1906 р від ре-фор-ми 1861 р

Крах сто-ли-пін-ської ре-фор-ми, не-мож-ли-во ність сра-стить то-та-лі-та-ризм і ав-то-ри-та-ризм з са-мо-стоячи- тель-но-стю, крах курей-са на кре-сть-я-ні-на фер-ме-ра став уро-ком для біль-ше-ві-ков, ко-то-які пред-по-члі опе- реть-ся на кол-хо-зи.

Шлях Сто-ли-пі-ну, шлях ре-форм, шлях пре-дот-вра-ще-ня ок-тяб-ря 17 го-да був від-верг-нут і ті-ми, хто ре-во-лю ції НЕ хо-тел, і ті-ми, хто до неї стре-мил-ся. Сто-ли-пін по-ні-малий і ве-рил в свої ре-фор-ми. Він був їх идео-ло-гом. Це силь-ная сто-ро-на Сто-ли-пі-на. З іншого боку, Столипіну, як і будь-якій людині, властиво було помилятися. При співвіднесенні різних аспектів столипінських реформ з сучасною російською дійсністю слід пам'ятати як про ту користь, яку можна отримати з даного історичного досвіду, так і про ті помилки, що завадили успішному проведенню в життя реформ Столипіна.

Список літератури

1. Ав-рьох А.Я. «Сто-ли-пін і судь-б ре-форм в Рос-ці» М., З-д. по-лі-ти-че-ської лі-ті-ра-ту-ри, 1991.

2. Бок М.К. П.А. «Сто-ли-пін» М., "Со-ча-мен-ник", 1992.

3. Верт Н.Р. «Іс-то-рія з-вет-ско-го го-жа-ст-ва» М., ІПА 1995.

4. Ко-валь-чен-ко І.Д. "Сто-ли-пін-ська аг-Рар-ва ре-фор-ма" "Іс-то-рія СРСР" М., 1992.

5. Ост-рів-ський І.В. "П.А. «Сто-ли-пін і його ча-ма" Изд. Но-по-си-Бірськ, 1992.

6. Пан-ті-ле-їв В.А. «Сі-бір-ська Одис-сіючи Сто-ли-пі-на» «Б-лое», N9-10 1996.

7. Ру-мян-ців М.А. "Сто-ли-пін-ська аг-Рар-ва ре-фор-ма: пред-по-сил-ки, за-да-чи і Іто-ги" "Під -про-си еко-но-мі-ки "№10 М., 1990..

8. Збір-ник ре-чей "Петро Ар-кадь-е-вич Сто-ли-пін" "Нам нуж-на ве-ли-кая Рос-ця" М. "Мо-ло-дая гвар-дія" 1990 .

зміст

Введение ...................................................................... ............... 1


1. Аг-Рар-ва ре-фор-ма П.А. Столипіна .............................................. ... 2

1.1. Ідеї, покладені в основу аграрної ре-фор-ми ............................... 2

1.2. Практичне со-дер-жа-ня аграрної ре-фор-ми .............................. .... 4

1.3. Ме-то-ди проведення аграрної ре-фор-ми .............................. .. ......... 7

1.4. Підсумки і наслідки аграрної реформи .................................. ...... 8

1.5. Аналіз причин краху аграрної реформи ................................. .. ... .. 10


2. Ре-фор-ма об-ра-зо-ва-ня ............................................................... .... 11

3. Земства .............................................................................. .. ... .. 12

4. Су-деб-ва реформа .................................... .. ........................... .. ... .. 12

5. Ре-фор-ма в сфері промисловості: рішення робочого питання ......... .. ... 13

6. Рішення національного питання ............................................. ... ... ... 15

7. Аналіз причин краху столипінських реформ ........................... ... ... .. .... 15

Список літератури …………………………………………………………....…. 22
...........