Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Розвиток пізнавального інтересу історії учнів основної школи

Скачати 50.11 Kb.
Дата конвертації 17.02.2019
Розмір 50.11 Kb.
Тип курсова робота

зміст

Вступ

Глава 1. Пізнавальний інтерес як наукова категорія педагогіки і психології

1.1 Сутність категорії інтерес

1.2 Мотиваційна складова у школярів-підлітків

Глава 2. Характеристика інтелектуальних особливостей учнів підліткового віку як основа для розвитку пізнавального інтересу

2.1 Сутність інтелекту і його вікові особливості

2.2 Особливості розвитку пізнавального інтересу у учнів підліткового віку

висновок

Список використаних джерел та літератури

Вступ

Актуальність теми дослідження. Пізнавальна діяльність включає величезний потенціал для розвитку інтересів, здібностей молодших підлітків, а також задоволення потреб, властивих цьому віку, зокрема усвідомлення, самоствердження, самоцінності, самоповаги, спілкування з однолітками, рівноправного спілкування з дорослими.

Аналіз останніх навчально-методичних публікацій свідчить про те, що проблема формування мотиваційної складової і інтересу дітей школярів-підлітків придбала в останні десятиліття особливого значення, і показує, що навчання за допомогою відповідних методів в шкільних навчальних закладах є вагомим методом і сприяє інтелектуальному і психологічному розвитку дітей школярів 5-6 класів.

Наукова розробленість проблеми. Дослідженням мотиваційної складової і інтересу дітей школярів-підлітків займалися багато вітчизняних педагоги і психологи. Серед них - Е.А. Аркін. Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, Т.М. Шкваріна та інші.

Дослідженням питань мотиваційної складової і інтересу дітей школярів-підлітків займалися Л. Калашникова, В. Лозова, Н. Морозова, Т. Сущенко, Ю. Шаров, Г. Щукіна, Н. Щуркова, особливості розвитку молодших підлітків вивчали Л. Божович, Л. Виготський, Н. Добринін Т. Драгунова, Е. Еріксон, А. Ковальов, В. Крутецкий. Незважаючи на цілий ряд досліджень з даної проблеми, вона залишається актуальною, оскільки розглядає широке коло питань: розвитку мислення, здібностей, інтересів школярів, шукає засоби підвищення інтересу молодших підлітків до навчання в школі і самостійного отримання знань. Напрямки підлітків до «розумного і корисного» відпочинку, сприяє виробленню «імунітету» проти згубного впливу телебачення, моди, захоплень шкідливими звичками. Пізнання здатне допомогти з правильним, глибоко моральним, ціннісним самовизначенням.

Актуальність даної роботи обумовлена ​​пошуком нових шляхів поповнення коштів розвитку мотиваційної складової і інтересу дітей школярів-підлітків.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження виступає дослідження особливостей мотиваційної складової і інтересу дітей школярів-підлітків.

Завданнями дослідження є:

- розгляд сутності інтересу школярів-підлітків з позицій психології і педагогіки,

- вивчення характеристики інтелектуальних особливостей учнів підліткового віку як основа для розвитку пізнавального інтересу,

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є проблема формування мотиваційної складової і інтересу дітей школярів-підлітків.

Предметом дослідження є особливості мотиваційної складової і інтересу дітей школярів-підлітків.

Значимість предмета. Стандарт встановлює вимоги до результатів освоєння учнями основної освітньої програми основної загальної освіти:

- особистісним, що включає готовність і здатність учнів до саморозвитку та особистісного самовизначення. Сформованість їх мотивації до навчання і цілеспрямованої пізнавальної діяльності, системи значущих соціальних і міжособистісних відносин, ціннісно-смислових установок, що відбивають особистісні та громадянські позиції в діяльності, соціальні компетенції, правосвідомість, здатність ставити цілі і будувати життєві плани, здатність до усвідомлення російської ідентичності в полікультурному соціумі;

- метапредметний, що включає освоєння які навчаються міжпредметні поняття і універсальні навчальні дії (регулятивні, пізнавальні, комунікативні). Здатність їх використання в навчальній, пізнавальної і соціальної практиці, самостійність планування і здійснення навчальної діяльності та організації навчального співробітництва з педагогами і однолітками, побудова індивідуальної освітньої траєкторії;

- предметним, що включає освоєння які навчаються в ході вивчення навчального предмета вміння специфічні для даної предметної області. Види діяльності по отриманню нового знання в рамках навчального предмета, його перетворенню і застосування в навчальних, навчально-проектних і соціально-проектних ситуаціях, формування наукового типу мислення, наукових уявлень про ключові теоріях, типах і видах відносин, володіння науковою термінологією, ключовими поняттями, методами і прийомами.

Особистісні результати освоєння основної освітньої програми основної загальної освіти повинні відображати:

1) виховання російської громадянської ідентичності: патріотизму, поваги до Батьківщини, минуле і сьогодення багатонаціонального народу Росії; усвідомлення своєї етнічної приналежності, знання історії, мови, культури свого народу, свого краю, основ культурної спадщини народів Росії і людства; засвоєння гуманістичних, демократичних і традиційних цінностей багатонаціонального російського суспільства; виховання почуття відповідальності і обов'язку перед Батьківщиною;

2) формування відповідального ставлення до навчання, готовності і здатності учнів до саморозвитку та самоосвіти на основі мотивації до навчання і пізнання, усвідомленого вибору і побудови подальшої індивідуальної траєкторії освіти на базі орієнтування у світі професій і професійних переваг, з урахуванням стійких пізнавальних інтересів, а також на основі формування шанобливого ставлення до праці, розвитку досвіду участі в соціально значимому праці;

3) формування цілісного світогляду, відповідного сучасному рівню розвитку науки і суспільної практики, що враховує соціальне, культурне, мовне, духовне різноманіття сучасного світу;

4) формування усвідомленого шанобливого і доброзичливого ставлення до іншої людини, його думку, світогляду, культури, мови, віри, громадянської позиції, до історії, культурі, релігії, традицій, мов, цінностям народів Росії і народів світу; готовності і здатності вести діалог з іншими людьми і досягати в ньому взаєморозуміння;

5) освоєння соціальних норм, правил поведінки, ролей і форм соціального життя в групах і спільнотах, включаючи дорослі і соціальні спільноти; участь в шкільному самоврядуванні та суспільного життя в межах вікових компетенцій з урахуванням регіональних, етнокультурних, соціальних і економічних особливостей;

6) розвиток моральної свідомості і компетентності в рішенні моральних проблем на основі особистісного вибору, формування моральних почуттів і моральної поведінки, усвідомленого та відповідального ставлення до власних вчинків;

7) формування комунікативної компетентності в спілкуванні та співпраці з однолітками, дітьми старшого і молодшого віку, дорослими в процесі освітньої, суспільно корисної, навчально-дослідницької, творчої та інших видів діяльності;

8) формування цінності здорового і безпечного способу життя; засвоєння правил індивідуального та колективного безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях, що загрожують життю і здоров'ю людей, правил поведінки на транспорті та на дорогах;

9) формування основ екологічної культури відповідної сучасному рівню екологічного мислення, розвиток досвіду екологічно орієнтованої рефлексивно-оцінної і практичної діяльності в життєвих ситуаціях;

10) усвідомлення значення сім'ї в житті людини і суспільства, прийняття цінності сімейного життя, шанобливе і дбайливе ставлення до членів своєї сім'ї;

11) розвиток естетичної свідомості через освоєння художньої спадщини народів Росії і світу, творчої діяльності естетичного характеру.

Метапредметние результати освоєння основної освітньої програми основної загальної освіти повинні відображати:

1) вміння самостійно визначати цілі свого навчання, ставити і формулювати для себе нові завдання в навчанні і пізнавальної діяльності, розвивати мотиви і інтереси своєї пізнавальної діяльності;

2) вміння самостійно планувати шляхи досягнення цілей, в тому числі альтернативні, свідомо обирати найбільш ефективні способи вирішення навчальних і пізнавальних завдань;

3) вміння співвідносити свої дії з планованими результатами, здійснювати контроль своєї діяльності в процесі досягнення результату, визначати способи дій в рамках запропонованих умов і вимог, коригувати свої дії відповідно до мінливих ситуацією;

4) вміння оцінювати правильність виконання навчального завдання, власні можливості її рішення;

5) володіння основами самоконтролю, самооцінки, прийняття рішень і здійснення усвідомленого вибору в навчальної та пізнавальної діяльності;

6) уміння визначати поняття, створювати узагальнення, встановлювати аналогії, класифікувати, самостійно вибирати підстави і критерії для класифікації, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, будувати логічне міркування, умовивід (індуктивне, дедуктивне і за аналогією) і робити висновки;

7) вміння створювати, застосовувати і перетворювати знаки і символи, моделі і схеми для вирішення навчальних та пізнавальних завдань;

8) смислове читання;

9) уміння організовувати навчальний співробітництво і спільну діяльність з учителем і однолітками; працювати індивідуально і в групі: знаходити спільне рішення і вирішувати конфлікти на основі узгодження позицій і врахування інтересів; формулювати, аргументувати і відстоювати свою думку;

10) уміння усвідомлено використовувати мовні засоби відповідно до завданням комунікації для вираження своїх почуттів, думок і потреб; планування і регуляції своєї діяльності; володіння усній і письмовій промовою, монологічного контекстної промовою;

11) формування і розвиток компетентності в галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі ІКТ-компетенції);

12) формування і розвиток екологічного мислення, вміння застосовувати його в пізнавальної, комунікативної, соціальної практиці і професійної орієнтації.

Джерельна база дослідження. При написанні роботи досліджувалися наукові та навчальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених з тематики навчання дітей школярів-підлітків. Вітчизняні дослідники: Бурлачук Л.Ф., Букчина Н.А., Виготський Л.С., Іванов І.П., Крутецкий А.В., Качурівка Е.Н., Лебедєв О.Е., Маркова А.К. , Морозова Н.Г., Щукіна Г.І., Рубінштейн С.Л., Ельконін Д., Зарубіжні дослідники: Айзенк Г.Ю., Бермус А.Г., Гілфорд Дж., Ільїн Є.П., Піаже Ж ., Штерн В.

Глава 1.Пізнавальний інтерес як наукова категорія педагогіки і психології

1.1 Сутність категорії інтерес

Соціальні основи теорії інтересу розглядало багато філософів і соціологів. Серед них, зокрема, А. Айзикович, Г. Гак, Г. Глезерман, М. Заозёров, А. Здравомислов, Г. Карамишев, В. Нестеров. Ще в минулому столітті чимало психологів визначало інтерес як стимулюючий дію. Однак це поняття не було достатньо дослідженим.

Інтереси людини стають ще однією спонукальною силою процесу навчання. У сучасній психології існує кілька підходів до тлумачення змісту цієї психологічної характеристики діяння індивіда. Інтерес можна розуміти як певну специфічну спрямованість особистості на конкретний предмет, а також як усвідомлене спонукання індивіда до дій, яке викликає складну, багатоаспектну психічну активність людини, пов'язану з розумовим процесом.

Отже, інтерес - це внутрішня складова мотиву, яка змушує суб'єкт діяти відповідно до інтелектуальної значимістю і емоційною привабливістю предмета. На нашу думку, багатовимірний зміст поняття "інтерес" можна звести до двох домінуючих складових. Перша - предметна: спрямованість на конкретний предмет, а друга - усвідомленість, що забезпечує спрямованість дії на цей предмет в конкретній ситуації.

Необхідно відзначити, що рушійною силою поведінки, діяльності і вчинків людей, як і потреб, є інтереси. Отже, якщо повернутися до розгляду нашої проблеми, зацікавленість дітей в результатах навчальної діяльності є основою дієвості мотивів і стимулів до праці.

Інтерес, як складне і важливе для особистості психічне утворення, має багато психологічних визначень. Це поняття розглядається як:

- Вибіркова спрямованість уваги людини (Н. Добринін, Т. Рибо);

- Виявлення розумової та емоційної активності особистості (С. Рубінштейн);

- Активатор різних почуттів (Д. Фрейер);

- Особливий сплав емоційно-вольових та інтелектуальних процесів, що підвищують активність свідомості і діяльності людини (Л. Гордон);

- Активне пізнавальне (В. Мясищев, В. Іванов), емоційно-пізнавальне (Н. Морозова) ставлення людини до світу;

- Структура, що складається з потреб (Ш. Бюлер);

- Специфічне ставлення особистості до об'єкта, яке визнано усвідомленням його життєвого значення і емоційною прихильністю (А. Ковальов).

Різноманітність підходів до дефініції категорії "інтерес" підводить до думки про його багатогранності і вимагає додаткового всебічного моніторингу в аспекті застосування в педагогічній психології.

Як зазначав С. Рубінштейн, мотивування процесу навчання значно залежить від провідних інтересів того, хто навчається. Вчений розрізняв мотиви, в основі яких лежить певний інтерес:

- Безпосередній інтерес до самого змісту предмета діяльності, в ньому відбивається;

- Інтерес, викликаний характером тієї розумової діяльності, в якій потребує предмет;

- Інтерес, обумовлений відповідної схильністю індивіда до певного типу предметного дії;

- Опосередкований інтерес до предмету, викликаний уявленням про майбутню діяльність до нього;

- · Інтерес, обумовлений процесом навчальної діяльності, пов'язаний із соціальною ситуацією (навчальний колектив, викладач і т.д.).

Для того, щоб краще зрозуміти складну взаємодію різних інтересів, вчені піддають їх класифікації. Як вважає О. Киричук, інтереси розрізняють за змістом, спрямовані на предмет здійснюваної діяльності, і процесуальні - спрямовані на деякі побічні особливості розгортання процесу діяння або на власне процес.

Інтереси діляться також на диференційовані і недиференційовані - за ознакою оформленості щодо предмета та ситуації дії. Недиференційований інтерес представляє "розмиту" структуру, в ньому чітко не визначено предмет, а елементи ситуації дії викликають активність індивіда тільки за умови певного, часто випадкового зіставлення. Диференційований інтерес, навпаки, виникає щодо чітко визначеного предмета, в очікуваннях щодо взаємодії з даним предметом, незабаром освоєнні ситуації, адекватної даному предмету.

Можна також говорити про інтереси актуальних - такі, які виявляють свою спонукальну силу. В даний час в конкретний момент. Дії індивіда, і потенційні - такі, які знаходяться в "прихованому" стані, емоційна реакція індивіда на їх предмет знижена, однак за певних умов вони можуть переходити в актуальний стан і спонукати певну форму діяння індивіда ".

Як відомо, процес навчання займає провідне місце майже протягом всього періоду становлення особистості, починаючи з дошкільних закладів і закінчуючи навчанням у вищій школі.

У Маркова А. К. знаходимо таке визначення поняття навчання: це процес цілеспрямованої передачі суспільно-історичного досвіду; організація формування знань, умінь, навичок. А.Г. Хрипкова подає інше визначення: "Процес навчання - це діяльність, яка поєднує в собі два протилежних (хто віддає, а хтось приймає) моменту навчання - викладання і навчання". Ці два аспекти (викладання і навчання) нерозривно пов'язані і є одночасними процесами. Можна сказати, що викладання в певної міри є активним процесом, тому стимулює проведення необхідних пізнавальних актів. Навчання виступає діяльністю учня (дитини), яке мотивується як ззовні, з боку вчителя, так і внутрішнє, з боку того, хто вчиться.

Коли мотивація навчання організована тільки ззовні (перевірка батьків, контроль вихователя і куратора), то, зрозуміло, дитина вчиться заради оцінки та табеля. Якщо ж зовнішні чинники (стимули) інтеріорізіруются, то формується внутрішнє бажання до освоєння знань, умінь, навичок, ґрунтується саме на глибокому інтересі.

На думку Ільїн Є.П., є чотири засоби формування стійких пізнавальних інтересів в учнів:

- Учень захоплений виклад самого навчального матеріалу (новизна, історизм, показ сучасних досягнень науки, практичного значення наукових знань і т.д.). При цьому інтерес повинен формуватися не за рахунок відхилення від змісту основного матеріалу, а завдяки подачі тих аспектів, до яких, перш за все, має бути привернута увага учнів;

- Використання методів і форм організації навчання, які спонукають учнів до самостійної пізнавальної діяльності (проблемне навчання, наочність, групова робота, взаємне навчання і контроль);

* Створення сприятливого емоційного поля (довіра, такт учителя, відкритість до нових ідей, взаємна доброзичливість);

- Моделювання ситуації успіху, при якій створюються умови переживання радості успіху, усвідомлення своїх можливостей і віри в себе. При цьому вчитель повинен акцентувати увагу учнів на те, що в засвоєнні будь-яких знань (як і в психології) негативний результат - це теж результат, тому що, врешті-решт, він веде до позитивного, а не різко критикувати якісь неправильні думки або результати учнів.

Пізнавальний інтерес проявляється в емоційному відношенні школяра до об'єкта пізнання. Пізнавальний інтерес - це глибинний внутрішній мотив, заснований на властивій людині вродженої пізнавальної потреби. Пізнавальний інтерес не є чимось зовнішнім, додатковим по відношенню до навчання. Наявність інтересу є одним з головних умов успішного перебігу навчального процесу і свідченням його правильної організації. Відсутність інтересу у школярів є показником серйозних недоліків в організації навчання.

Інтерес не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є однією з рушійних сил розвитку особистості в цілому, перетворення отриманих знань не просто в «засвоєну інформацію», а в глибоко особистий духовний багаж людини. Інтерес сприяє формуванню вольових якостей особистості, а також зміцненню її активної, творчої життєвої позиції. Але значення інтересу не вичерпується і цим.

Пізнавальний інтерес в загальній структурі навчальної мотивації може бути як провідним, так і другорядним мотивом вчення. Однак, входячи в загальну систему мотивації, пізнавальний інтерес, за словами Г.І. Щукіної, "облагороджує будь-яку діяльність школяра, впливаючи на інтенсивність і особистісне ставлення".

Самостійна пізнавальна діяльність може бути обумовлена ​​потребою пізнання, які відносять різними авторами до ідеальних або соціальним потребам. Пізнавальну потребу ряд авторів розглядає як один з концептуально важливих елементів самоактуалізації особистості.

Н.Г. Морозова називає три ступеня інтенсивності (сили) пізнавальної потреби: низьку, середню і високу. Початковий рівень потреби характеризується потребою у враженнях - індивід реагує, перш за все, на новизну стимулу. На другому рівні пізнавальна потреба - потреба в знаннях (допитливість) - носить стихійно-емоційний характер і найчастіше не має соціально-значущого продукту діяльності. Вищий рівень має характер цілеспрямованої діяльності.

Автором виділяються дві форми прояву пізнавальної потреби: перша - засвоєння готових знань (засвоєння готових знань, їх інтеграція, систематизація та потреба в накопиченні знань); друга - дослідження дійсності з метою отримання нового знання (аналіз вражень, інтерес до проблемних ситуацій, прагнення до цілеспрямованої творчої діяльності).

Дослідник до характерних особливостей пізнавальної потреби відносить: часовий фактор заняття пізнавальною діяльністю, прагнення проникнути в суть питань, що розглядаються на уроках та в позаурочний час, прояв вольових зусиль при проведенні самостійної пізнавальної діяльності, емоційний фон при проведенні самостійного пізнання.

Найбільш значущими для пізнавальної діяльності можуть бути широкі соціальні мотиви. З огляду на взаємозв'язок і взаємозалежність внутрішньої і зовнішньої мотивації самостійної пізнавальної діяльності, динаміку розвитку пізнавального інтересу (по Г.І. Щукіної), ступеня інтенсивності пізнавальної потреби і позначені рівні розвитку широких соціальних мотивів, можна умовно виділити рівня розвитку мотиваційного компонента пізнавальної самостійності.

1. Низький рівень. Самостійна пізнавальна діяльність викликана миттєвим інтересом, обумовленим зовнішніми обставинами, цікавістю ситуації. Інтерес виражається в увазі до конкретних фактів, знань - описам, діям за зразком. Істинного прагнення до знань немає. Переважно індиферентне ставлення до пізнання. Зовнішня мотивація переважає над внутрішньою.

Пізнавальна потреба низького рівня. Самостійної пізнавальної діяльності учнів приділяється дуже мало часу, по суті вона обмежена тимчасовими рамками уроку. Усвідомлення необхідності самостійної пізнавальної діяльності нечітке. Існує лише загальне знання (подання) необхідності освіти.

2. Середній рівень. Самостійне пізнання викликане інтересом на стадії допитливості. Характерні ознаки: усвідомлена виборча спрямованість на окремі ( "улюблені") предмети, прагнення знати більше, прагнення до з'ясування питань, що виникли, до проникнення в сутність проблеми, інтерес до залежностей, причинно-наслідкових зв'язків, до їх самостійного встановлення. Предмету пізнавального інтересу школярем присвячується значна частина вільного часу, але даний вид діяльності не носить системного характеру. Середній рівень пізнавальної потреби.

3.Високий рівень характеризується переконаністю необхідності вивчення всіх навчальних предметів як основи особистого благополуччя в подальшому житті. У той же час учень проявляє інтерес до пізнання складних теоретичних питань і проблем конкретної науки або системи наук, що лежать в основі обраної старшокласником області професійної діяльності. Домінуюче становище в ієрархії мотивів навчальної діяльності займають внутрішні мотиви.

Для даного рівня характерний інтерес до творчої діяльності з освоєння знань, елементи творчої діяльності. Учень має високу ступінь пізнавальної потреби. Практично весь вільний час учням приділяється досліджуваної проблеми.

Серед багатьох проблем, спрямованих на вдосконалення процесу навчання, проблема формування пізнавальних інтересів є досить значущою. Вона служить відшукання таких шляхів навчання, які залучали б до себе учнів. Інтерес призводить в активний стан як зовнішні, так і внутрішні сили навчального процесу.

Сила пізнавального інтересу полягає в тому, що, будучи глибоко особистісним утворенням, він «оголює об'єктивні цінності навчання, повідомляє вченню силу, легкість, інтенсивність і швидкість; надає пізнавальної діяльності особистісний сенс; сприяє її продуктивності, знімає негативний стан учасників діяльності (стомлення, інертність, байдужість); надає всієї навчальної діяльності сприятливий емоційний тонус ... ».

Завдяки пізнавальному інтересу діяльність учня стає плідною. Інтерес до діяльності спонукає людину до подальшої діяльності, сприяє її тривалості і продуктивності.

Пізнавальний інтерес - важливий чинник навчання. У той же час він життєво необхідний фактор становлення особистості. Життя, позбавлена ​​пізнавального інтересу тьмяніє; особистість позбавлена ​​того значущого внутрішнього стимулу, який постійно підштовхує її рух, дозволяє пережити радість інтелектуального задоволення в будь-якій діяльності, який би людина не займалася.

Пізнавальний інтерес має суттєвий вплив на всі психічні процеси: мислення, пам'ять, увагу, уяву.

Г.І. Щукіна, Л.І. Божович, Н.Г. Морозова вважають, що пізнавальний інтерес має «пошуковий» характер. Ініціатива пошуку і самостійність в добуванні знань, висування і постановка пізнавальних завдань є найхарактернішими проявами пізнавального інтересу.

Пізнавальний інтерес - це глибока спрямованість особистості і стійкий мотив навчання. Він створює найбільш сприятливі умови для формування та розвитку нового стилю розумової роботи, прояви творчої індивідуальності, здібностей.

1.2 Мотиваційна складова у школярів-підлітків

Необхідність розвиненою навчальної мотивації у школярів розуміє не тільки кожен педагог, але і простий обиватель. І останній може приблизно пояснити, що необхідно зробити для того, щоб дітей захоплював процес навчання. Можна говорити про те, що у дитини існує потреба в отриманні нової інформації, навчанні. Звичайно, в цьому віці передчасно говорити про наявність усвідомлюваних, реально діючих мотивах або про якісь високих рівнях навчально-пізнавальної мотивації, але заперечувати те факт, що у дітей молодшого віку присутні механізм такої мотивації, невірно. Діти відчувають задоволення від процесу і результату пізнавальної діяльності, остання викликає великий емоційний відгук (здивування, радість, розчарування), що є неодмінною складовою мотиваційної сфери. При розгляді подальших вікових періодів правильніше говорити про якісні зміни в мотивації дітей, про перехід з одного стану в інший від мене складної організації до більш складної, тобто про розвиток, а не про формування.

Специфічною особливість мотивації навчальної діяльності учнів початкової школи є переважання інтересу до зовнішніх атрибутів навчання, який потім змінюється інтересом до перших результатів праці. У зв'язку з цим період навчання в початковій школі є дуже плідним для розвитку мотивації навчальної діяльності. І в рамках спеціально організованого процесу навчання з'являється інтерес до змісту навчання і способів придбання знань. Але вже в 3 класі спостерігається значне зниження позитивного ставлення до навчання, особливо це помітно, якщо навчання носило репродуктивний характер (не відповідало зоні найближчого розвитку мотивації). При переході учнів до 5 класу. Відбуваються істотні зміни в умовах навчання, і зниження рівня мотивації навчально-пізнавальної діяльності є, вкрай небажаним, так як в цей період закладається мотиваційна основа подальшого навчання, його умовно можна назвати підготовчим до підліткового. Вік 10-12 років сензитивний для розвитку пізнавальних інтересів. Відбувається розвиток мотивів самоосвіти, навчально-пізнавальних (інтерес до різних способів добування знання). Як відомо, перехідний вік характеризується змінами в організмі і психіці дитини, що вносить істотні зміни в сферу його інтересів дитини. Багато авторів відзначають, що початок перебудови цієї системи характеризується загальним зниженням інтересів, а іноді і повною відсутністю ( «пустеля отроцтва»). На наступному етапі розвитку мотиваційної сфери підлітка проявляється різноманіття інтересів, які носять характер захоплень - сильних і часто змінюють один одного.

А.К. Маркова виділяє в якості основних напрямків такого розвитку наступні компоненти:

- мотиви,

- цілі,

- емоції,

- «вміння вчиться».

Рівень які, в свою чергу, прогресують тільки за умови включення учнів у навчальну діяльність в якості суб'єкта. Іншими словами, розвиток мотивів діяльності відбувається в процесі здійснення самої діяльності.

Мотивація являє собою внутрішню психологічну характеристику особистості, яка знаходить безпосереднє вираження в різних зовнішніх проявах, як у ставленні людини до навколишнього світу, так різним видам його діяльності. Що стосується навчально-пізнавальної мотивації дітей шкільного віку в 5-6 класах, то вона виражається в їх діяльнісного підходу до навчання, а також реалізації бажання вчитися добре. Можна також виділити ще п'ять ключових типів мотивації:

Цільова мотивація - орієнтована на хороше засвоєння того, що потрібно в безпосередній діяльності, а також з урахуванням того, на що вона спрямована і за допомогою чого здійснюється.

Мотивація успіху, яка наростає в міру того як предмет «вдається», і його починають вивчати з подвоєним інтересом. У зв'язку з цим дана мотивація саме в вивченні дуже значно зростає, особливо якщо перспективи використання знань реалізуються як на уроках, так і в позаурочній діяльності.

Країнознавчих мотивація розвивається, коли мова швидко реагує на різні соціальні зміни.

Естетична мотивація в своєму розвитку допомагає перетворювати вивчення мови в задоволення.

Інструментальна мотивація в своєму розвитку дітей шкільного віку в 5-6 класах враховує темперамент учнів і дає можливість кожному з них висловити себе в улюбленій роботі.

Формування мотивації в процесі навчання це не просте «перекладання» учителем для дітей шкільного віку в 5-6 класах готових, будь-яких ззовні задаються мотивів, а також цілей навчання.

Це створення таких умов, при реалізації яких виявляються різні внутрішні спонукання, а також мотиви, цілі, до навчання.

В процесі їх усвідомлення учнем відбувається подальше саморозвиток вже безпосередньо його мотиваційної сфери.

Учитель в даному випадку виступає вже не в ролі простого спостерігача того, як розвивається мотиваційна сфера дітей шкільного віку в 5-6 класах, а безпосередньо стимулює дане розвиток особливою системою різних психологічно продуманих прийомів.

Таким чином, під мотивом, який спонукає дітей шкільного віку вчитися, мається на увазі цілий ряд мотивів самого різного властивості, які можна розбити:

- навчально-пізнавальні;

- безпосередньо-які спонукають;

- перспективно-які спонукають.

Для формування успішної повноцінної навчальної мотивації у дітей шкільного віку в 5-6 класах необхідно постійно проводити цілеспрямовану роботу, так як навчально-пізнавальні мотиви, формуються тільки в ході активного освоєння навчальної діяльності.

Тут цікаво розглянути динаміку зміни основних мотивів школярів різних поколінь - рис 1.

Мал. 1. Мотиви навчання школярів

Як бачимо, у сучасних школярів переважають мотиви стати освіченою людиною, а не сам пізнавальний інтерес. При цьому основним фактором привабливості школи є спілкування з друзями, а фактор оволодівання знаннями має дуже низький рівень.

Мал. 2. Фактори привабливості школи

Для стимулювання в процесі навчання пізнавальної активності дітей шкільного віку в 5-6 класах, а також формування у них мотивації навчання служать такі форми як:

- розроблені дидактичні ігри та вправи;

- добре організований особистісно-орієнтований підхід у навчанні;

- різні позаурочні заходи;

- творчі роботи учнів;

- проведення олімпіад;

- використання педагогічних технологій (ігрові форми, розвиваючі завдання і т.д.).

У загальнопсихологічному контексті в сучасній науці мотивація представляє дуже складне об'єднання, і навіть «сплав» різних рушійних сил поведінки, які відкриваються суб'єкту у вигляді різних потреб, а також інтересів, або потягів, або цілей, або ідеалів, які детермінують людську діяльність в різних напрямках .

Мотиваційна сфера в широкому сенсі слова розуміється як якийсь стрижень особистості, до якого постійно «стягуються» такі її властивості, як спрямованість, а також ціннісні орієнтації, різні установки, а також соціальні очікування, або домагання, або емоції, і навіть вольові якості і різні соціально-психологічні характеристики.

Можна стверджувати, що в сучасній науці, незважаючи на багату різноманітність підходів, мотивація, в більшості випадків розуміється як певна сукупність, або система психологічно різнорідних чинників, які надають детерминирующее вплив на поведінку і діяльність людини.

Глава 2. Характеристика інтелектуальних особливостей учнів підліткового віку як основа для розвитку пізнавального інтересу

2.1 Сутність інтелекту і його вікові особливості

Поняття «інтелект» як об'єкт наукового дослідження, введений в психологію Ф. Гальтон в кінці XIX в. для підкреслення специфіки людської психологічної діяльності. Інтелект в широкому сенсі - це сукупність всіх пізнавальних функцій індивіда: відчуття, сприйняття до мислення і уяви. Більш у вузькому - це мислення. Інтелект є основним засобом пізнання дійсності. Найбільш істотне для людського інтелекту полягає в тому, що він дозволяє відображати закономірні зв'язки і явища навколишнього світу, дозволяє творчо перетворювати і діяти людині. Найбільш ґрунтовне вивчення інтелекту належить Г. Гарднера, який тривалий час досліджував мозок внаслідок хвороби інсульту, нещасного випадку, обдарованих людей, представників різних етнічних культур. Для цього на основі тестів, інтерв'ю, спостережень він досліджував сотні індивідів. В результаті вчений висунув теорію множинного інтелекту, яку опублікував у книзі «Структура розуму: теорія множинного інтелекту». На його думку, інтелект - це: здатність створювати ефективні продукти або пропонувати послуги, що становлять культурну цінність; набір навичок, які дозволяють індивіду вирішувати життєві проблеми; здатність до придбання нових знань завдяки пізнавальної діяльності. Відповідно до теорії Г. Гарднера, не існує єдиного інтелекту, їх багато видів, а саме:

- лінгвістичний - здатність використовувати мову з метою створення, стимулювання, пошуку або передачі інформації;

- музичний, що виявляється у виконанні, інтерпретації, створення музики;

- логіко-математичний, який досліджує категорії, взаємини і структури шляхом маніпулювання об'єктами або символами, знаками і експериментування впорядкованим чином;

- просторовий - здатність представляти, сприймати об'єкти і маніпулювати ними, сприймати і створювати зорові або просторові композиції;

- тілесно-кінестіческіе - здатність формувати і використовувати рухові навички в спорті і т.п .;

- особистісний - розуміння своїх почуттів, цілей і намірів, адекватність в оцінці своїх сильних і слабких сторін, їх аналізі та використанні в діяльності;

- інтерлічностний - здатність сприймати і розуміти потреби і наміри інших людей, ефективно взаємодіяти з ними, передбачати поведінку в різних ситуаціях;

- натуралістичний - передбачає здатність по вивченню флори і фауни, світу природи.

Виділяють основні підходи, для яких характерна певна концептуальна лінія в трактуванні природи інтелекту:

- феноменологічний (інтелект як особлива форма змісту свідомості);

- генетичний (інтелект ускладнюється внаслідок адаптації до вимог навколишнього середовища в природних умовах взаємодії людини з зовнішнім світом);

- соціокультурний (інтелект як результат процесу соціалізації, впливу культури в цілому);

- процесуально-діяльнісний (інтелект як особлива форма людської діяльності);

- освітній (інтелект як продукт цілеспрямованого навчання);

- інформаційний (інтелект як сукупність елементарних процесів переробки інформації);

- функціонально-рівневий (інтелект як система різнорівневих пізнавальних процесів);

- регулюючий (інтелект як фактор саморегуляції психічної активності).

Стадії процесу формування інтелекту можна зобразити через етапи розвитку мислення, які описав Ж. Піаже. Він характеризують інтелектуальний розвиток людини від народження до 15 років, виділяючи основні стадії:

1) сенсорно-мото - (від народження до 2 років) - розвиток інтелекту, який ставитися до періоду інтенсивного освоєння мови. Досягається координація сприйняття і моторики, дитина взаємодіє з об'єктами, їх перцептивних і моторними сигналами;

2) доопераційна (2-6 років) - розвиток інтелекту характеризується формуванням функції, яка забезпечує розрізнення об'єкта і його символу, є основою формування і розвитку уявлень, дитина орієнтується на перцептивні співвідношення;

3) конкретних операцій - (7-12 років) - форма мислення, яка здійснюється на основі логічних операцій, в яких використовуються зовнішні наочні дані. Формується понятійне відкладення середовища, дитина опановує простими операціями класифікації, формуються поняття числа, часу, руху тощо. Однак операції мислення ще не цілком розвинені, вони не формалізовані, що залежать від конкретного змісту, що не об'єднані в цілісну систему;

4) формальних операцій (13-15 років) - стадія, коли дитина може формувати власні гипотетико-дедуктивні міркування, засновані на самостійній висунення гіпотезісов і перевірці їх наслідків. Гіпотетичне і абстрактне мислення дає йому можливість досліджувати істотні закономірності.

У підлітковому віці інтелект характеризується переходом до більш високих рівнів абстрактного мислення, діти здатні усвідомлено опановувати логічними операціями (аналізом, синтезом, порівнянням, концентрацією, узагальненням). Формується індивідуальний когнітивний стиль рішення пізнавальних і практичних завдань, а також такі індивідуальні особливості інтелекту:

а) глибина - здатність виділяти суттєві ознаки у вивченні нового матеріалу і вирішенні завдань, узагальнювати їх, заглиблюватися в суть досліджуваного;

б) гнучкість - вміння долати бар'єр минулого досвіду (знань), відходити від звичних шляхів міркування, вирішувати протиріччя між наявними знаннями і вимогами проблемної ситуації, відшукувати оригінальні способи вирішення проблеми;

в) ширина - можливість утримувати в пам'яті сукупність виділених істотних ознак, діяти відповідно до них, не відчуваючи провокаційних дій зовнішніх, випадкових ознак;

г) усвідомленість - здатні передавати в словах, графіках, схемах, моделях мета і результат мислення;

г) самостійність - вміння самостійно вибирати цілі, висувати гіпотези, вирішувати проблеми;

д) чутливість до допомоги - здатність враховувати результати мислення інших, сприймати підказку;

е) критичність - об'єктивна оцінка своїх і чужих думок;

е) активність - енергійність, рішучість в процесі вирішення проблем, завдань;

ж) економність - здатність вирішувати найкоротшим шляхом, відсутність непродуктивних суджень, які не наближають до результату, а породжують нові проблеми.

2.2 Особливості розвитку пізнавального інтересу у учнів підліткового віку

Молодший підлітковий вік, відзначають психологи, - це період від 10 до 12 років, який охоплює учнів, що навчаються в 5-6 класах. Розвиток людини в цьому віці вчені характеризують зміною психічних функцій і новоутвореннями, які виникають. Л. Виготський під «новотвором» розуміє новий тип будови особистості. її діяльності, ті психічні та соціальні зміни, які вперше виникли на цій віковій ступені і визначають свідомість дитини, його ставлення до навколишнього середовища, внутрішню і зовнішню життя, загальний хід розвитку в цей період. Новоутворення з'являються як наслідок вирішення протиріч, властивих цьому віку. Основними протиріччями підліткового віку вчені (Д. Ельконін, А. Ковальов, В. Крутецкий, В. Кутішенко, А. Хрипкова) визначають такими:

- між потребою в правомірному участю в житті дорослих і реальною можливістю здійснювати цю діяльність, відсутністю життєвого досвіду;

- між потребою пізнати себе і недостатнім володінням вміннями самоаналізу і об'єктивних знань про себе;

- між новою потребою в самовихованні і невір'ям у його результатах;

- між потребою в самовихованні і невмінням правильно організувати цю діяльність;

- розрив між фізичної, статевої і громадянської, соціальної зрілістю підлітка;

- між тенденціями формування самооцінки, прагненням бути схожим на своїх друзів і прагнення до самовираження, бажання бути неповторною індивідуальністю.

У молодшому підлітковому віці змінюється ситуація розвитку дитини, зокрема його соціальна позиція, від школярів починають висувати більш серйозні вимоги, що пов'язано з переходом до середньої школи, ускладненням навчальної програми. Нові вимоги вимагають нового рівня розвитку мислення, пізнавальних процесів, володіння собою, а також відносин у шкільному колективі і родині. Розвиток особистості відсувається в діяльності, молодші підлітки продовжують навчання в школі, тому більшу частину часу у дітей займає саме пізнавальна діяльність, допомагає пізнавати себе і навколишній світ, ставати повноправним членом суспільства.

Пізнавальна діяльність збуджується пізнавальними потребами людини, які, як свідчать психологи, ніколи не закінчуються, - їх діяльність з пізнання триває все життя. Виникнення і розвиток потреби в пізнавальній діяльності В. Шуман пов'язує з необхідністю в новизні. Вчений визначає такі компоненти потреби в пізнавальній діяльності:

- потреба в інформації, необхідної для орієнтовно-пристосувальної діяльності людини в навколишньому середовищі;

- потреба в інформації про знання (і в самих знаннях), необхідних для особистісного розвитку;

- потреба в оволодінні вміннями, навичками, способами, засобами, прийомами пізнавальної діяльності; потреба в пошуку нових пізнавальних проблем і завдань;

- потреба в умінні передбачати результати своєї діяльності; потреба в позитивних емоціях радості, задоволення, здивування в зв'язку з успішністю пізнавальної діяльності.

Як зазначає І. Іванов, суть пізнавальної діяльності - відкриття світу на радість і користь один одному. Людина пізнає себе і навколишній світ завдяки основним пізнавальним процесам: відчуття, сприйняття, уявлення, мислення, уваги і пам'яті.

За допомогою цих процесів особистість отримує і «переробляє» інформацію про навколишню дійсність, яка закріплюються в формі знань, умінь, переконань, принципів, ідеалів, ціннісних орієнтацій.

Отже, пізнавальну діяльність учнів розглядаємо як систему дій, спілкування, спрямовані на отримання знань, розвиток інтересів, здібностей, нахилів дитини при активній участі всіх пізнавальних процесів. У додатку до курсової роботи представлені таблиці методики оцінки пізнавальних інтересів у школярів 5-6 класу для оцінки пріоритетів інтересів в мотивах і пізнанні.

Двигуном пізнавальної діяльності підлітків є інтерес. Як психологічне явище він є специфічним мотивом пізнавальної діяльності, формою прояву пізнавальної потреби, яка змушує особистість активно відшукувати шляхи і способи задоволення бажання знати і розуміти.

Як свідчать психологи, інтереси людини неможливо повністю задовольнити, адже задоволення інтересу не веде до його згасання, а лише до виникнення на основі попереднього, нового, що відповідає більш високому рівню пізнання.

Н. Морозова відзначає, що виникнення інтересів може забезпечуватися зовнішніми умовами, які створюють можливість отримувати враження в тій чи іншій області; позитивним ставленням дитини до предмету діяльності, особам, залучені в неї; особистим і суспільним сенсом діяльності; емоційною привабливістю.

10-12 річний вік. Прикордонний між дитинством і отроцтвом, - ось простір і час педагогічних дій по організації поступового, плавного переходу від початкової до основної ступені освіти. Такий довгий перехідний інтервал, виділений в зв'язку з тим, що необхідно уникнути збігу двох криз, один з яких пов'язаний зі специфікою перехідного періоду (вікова криза), а інший - з помилками в організації навчання (умовно-педагогічним кризою). Один з них провокує протиріччя цього етапу розвитку дитини "зсередини", а інший "ззовні".

Важливо коротко охарактеризувати суттєві психологічні особливості учнів 5-6 класів у зв'язку з початком етапу статевого дозрівання зміни відбуваються в пізнавальній сфері молодшого підлітка: сповільнюється темп їх діяльності, на виконання певної роботи тепер школяреві потрібно більше часу. Діти частіше відволікаються, неадекватно реагують на зауваження, іноді поводяться зухвало, бувають роздратовані, примхливі, їх настрій часто змінюється. Це є причиною зауважень, покарань, призводить до зниження успішності і конфліктів у взаєминах. Учитель повинен знати, що всі ці особливості є об'єктивними, і вони швидко пройдуть і не зроблять негативного впливу на навчання, якщо педагог знайде доцільним щадні методи і форми взаємодії.

В організації процесу навчання слід адаптувати учнів при переході до кабінетної системи навчання. У сучасній школі зміна форм навчання відбувається "ривком": замість одного вчителя початкової школи, який один будував з кожною дитиною і його сім'єю різнобічні стосунки, з'являється багато предметників, відносини яких з учнем і його батьками стають ситуативні і стосуються в основному питань успішності і поведінки на уроках. Замість одного свого кабінету з'являється кабінетна система, поширюється явище "безпритульності" (неприкаяності) дітей в шкільній будівлі. У школах, де безотметочное навчання в початкових класах стало нормою, відбувається різкий перехід на п'ятибальну систему оцінювання, яка залишається для учнів "закритою".

Говорячи про психологічні особливості школяра 10-12 років, необхідно коротко зупинитися на тих вікових особливостях, які в кращому випадку ігноруються при побудові освітнього середовища для 5-6 класів, а в гіршому - служать грунтом для виникнення конфліктів між учителями і учнями.

"Почуття дорослості", не підкріплене ще реальною відповідальністю, - ось особлива форма самосвідомості, що виникає в перехідний період і визначає основні відносини молодших підлітків зі світом. "Почуття дорослості" з'являється в потреби рівноправності, поваги і самостійності, в вимозі серйозного, довірливого ставлення з боку дорослих. Нехтування цими вимогами, незадоволеність цієї потреби загострює негативні риси підліткового кризи. Якщо школа не пропонує учнями засобів реалізації їх почуття дорослості, воно все одно проявиться, але самим невигідним чином - впевненості підлітка в учительській несправедливості і необ'єктивності.

Схильність до фантазування, до некритичного планування свого майбутнього. Результат дії стає другорядним, на перший план виступає свій власний авторський задум. Якщо вчитель контролює тільки якість "продуктів" навчальної роботи школярів і не знаходить місця для оцінки дитячої творчості, ініціативи, самостійності, то процес навчання втрачає для учня свою актуальність і привабливість.

Прагнення експериментувати, використовуючи свої можливості - чи не найяскравіша характеристика молодших підлітків. Якщо школа не надає учням культурних форм такого експериментування, то воно реалізується лише в самій поверхневої і примітивній формі - в експериментах зі своєю зовнішністю.

Перебіг шкільного життя учнів 5-6 класу ускладнюється ще й невиправданими вимогами, які починають пред'являти підліткам вчителя, які звикли працювати в старших класах.

У педагогічному процесі зміст навчальної діяльності регламентується державними стандартами і програмами освіти, внутришкольная планами роботи. Час її проведення обмежується класно - урочної системою і певною кількістю відведених годин, відвідування уроків має обов'язків характер. Продовженням цілеспрямованої роботи, спрямованої на збагачення знань школярів, розвитку їх творчих можливостей та здібностей виступає позанавчальна пізнавальна діяльність. Вона органічно пов'язана з навчальною діяльністю, але на відміну від останньої, проводиться на основі добровільності і повністю підпорядкована інтересам школярів.

Пізнання у позанавчальний час покликане повністю захопити дитину і, зберігаючи його індивідуальність, сприяти самовиявлення і «розквіту» його здібностей, талантів, закріпленню пізнавальних інтересів, стимулювання самостійності та прагнення до позитивного самозміни, розвитку відповідального ставлення до себе і оточуючих. Внеучебная пізнавальна діяльність є складовою частиною навчально-виховного процесу, однією з форм організації вільного часу школярів, являє собою систему дій, спілкування, засновану на добровільності пізнання у вільний від обов'язкового навчання час і збуджується пізнавальними потребами і особистими інтересами школярів.

На основі аналізу робіт вчених (Л. Калашникової, Ю. Левкова, В. Лозової, Н. Морозової, Т. Сущенко, Ю. Шарова, Г. Щукіної, Н. Щуркова), охарактеризуємо зміст позанавчальної пізнавальної діяльності. Її метою є. Армування потреби в пізнанні, свідомого, захопленого дієвого ставлення до безпосереднім джерел пізнання, розвитку творчості, самостійності, вдосконалення знань, розширення кругозору, збагачення досвіду учнів, розкриття, становлення, розширення інтересів, формування мислення учнів, умінь використовувати отримані знання, умінь самоосвіти і самовиховання , сприяння професійному та особистісному самовизначенню, організація привабливого спілкування, співробітництва, стимулювання під паростків до самовиховання і «розумному» проведення відпочинку.