Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Шпори за римським правом

Скачати 48.22 Kb.
Дата конвертації 29.03.2019
Розмір 48.22 Kb.
Тип шпаргалка

26. Суперфиций і емфітевзис.

Преторская практика виробила спец. позови для захисту прав орендарів, які фактич. перетворили договірну оренду в речове право користування чужою землею. При цьому був використаний також досвід сусідніх народів (Греції, Єгипет), де вже широко застосовувалися речові права користей. чужими землями. На основі цих 2-х інститутів Юстиан створив новий правовий інститут користей-я чужою землею - emphyteuticarii. Одноврем-но отримує розвиток передача гір-х земель під забудову в довгострокову оренду - superficies. Різниця між ними полягала в тому, що по емфітевзису земля передовалась під обробку для виробництва сельхоз. прод-ції, а по суперфіцію гір-я земля перед-сь під забудову. Емфітевзис. Становлення цієї фінансової інституції продиктовано прагненням первратіть необрабат-мі ділянки землі в продуктивні сільгосп. угіддя. Емфітевзис - довгострокові., Відчужуване і наслед-е право пользов-я чужою землею сільськогосподарського призначення. Це право не був обмежений термінами. Користувач виплачував помірний-ю покупну ціну, щорічно виплачу. орендну плату грошима або натурою. Суб'єкт емфітевзису (емфітевта) володів широкими правами (володіння, користування і розпорядження в повному обсязі. Права емфітевзису переходили у спадок, як за заповітом, так і за законом, міг бути подарований (проданий) третій особі після повідомлення про це власника землі.Обязанності емфітенти складалися в сумлінному веденні госп-ва, обробці землі. Суперфиций. Розширення міст вимагало нового строительсва вільних земель, в слідстві чого міські і госуд-е, а потім і чесного землі стали передаватися в догосроч-ю оренду для заст Ойки. Суперфиций - довгострокове, відчуження і переходить у спадок право користування чужою землею для забудови. суперфіціарія принад-ло право розпір-ся зведеними будівлями на чужій землі, мав право продавати, дарувати здавати в найм. Суперфициарий виплачував власнику землі поземельну ренту, податки госуд -ву.

28. Поняття обязат-ва і його роль в гражд-м обороті.

Обязат-во - правове відношення, в силу якого одна сторона (кредитор) має право вимагати, щоб інша сторона (боржник) що-небудь дала, зробила або надала. Боржник зобов'язаний виконати вимоги кредитора. Зобов у складні склад, правовідносини, сторонами в якому явл-ся кредитор і боржник, а змістом - права і обов'язки сторін. Сторона має право вимагати, називається кредитором, а сторона зобов'язана виконати вимоги кредитора - боржник. Предметом зобов'язання завжди є дія, що має юр. значення породжує правові наслідки. Різноманіття госп-економ дій римляни згрупували в три групи: дати, надати, зробити. Цією тріадою і визначається зміст зобов'язань. Будь-яка дія боржника охоплюється однією з вимог кредиторів: дати, надати або зробити. У чистому вигляді обязательст, де кредитор має тільки право, а боржник несе обязанноназиваются односторонніми, але їх порівняно мало. У практиці переважають зобов, де кожна зі сторін має певні права і несе відповідні обов'язки. Це двосторонні зобов'язання. У двусторон-х зобов вах права і обов'язки між сторонами можуть розподіляться рівномірно і нерівномірно. Якщо права і обов'язки кредитора відповідають правам і зобов тям боржника, то таке зобов'язання зв. сіналагматіческім (Сіналагма). Зобов'язання підлягає захисту з боку д-ви. Однак римське право знало зобов що не підлягають позовної захисту, це такі за якими минув строк позовної давності, які отримали назву натуральних. У сфері майна-х відносин зобов займають провідне місце. Виробництво, будівництво, транспортування і т.д. здійснюються в формі цивільно-правового зобов'язання. У наш час кожен щодня вступає в обов'язково-правові відносини. Звертаючись до сфери обслуговування, охорони здоров'я і т.д. відбувається безліч цивільно-правових дій, що породжують обязательства.Сфера додатки і впливу зобов'язань у цивільно-правовому обороті будь-якого суспільства на будь-якій стадії його розвитку дуже велика. Римські юристи розробили процес регулювання обов'язково-правових відносин, договірну і внедоговорную майнову систему. Однак, римське зобов'язальне право було найдосконалішим засобом нещадної експлуатації не тільки рабів, а й нижчих верств вільного населення. Римське доклассическая і класичне право ставить боржника в повну залежність від кредитора.

29. Підстави вонік-я зобов'язань. Сторони в зобов-ве.

Зобов во- право кредитора вимагати від боржника вчинення визна-х дій або утримання від вчинення будь-яких дій. Зобов виникли з визна-х юр. фактів. Факт означає дійсне, реальне подія або дія: землетрус, народження дитини, укладення договору. Одні з них мають правове значення, а інші - ні. Факти мають правове значення зв. юридичними (народження дитини). Факти, що не породжують ніяких юр. подій, що не відносяться до юр-м. (Відвідування друзів).

Юр. факти діляться на події та дії. Події наступають незалежно від волі людей. Дії - факти, що настають за волею людей, які можуть мати протиправний або правомірний характер. Дії, що відбуваються відповідно до чинного закону, зв правомірними, а наруш. закон - неправомірно.

Правомірні дії спрямовані на досягнення определ-го правового результату зв. угодами. Встановлення, зміну або припинення прав і обов'язків для визна-х осіб відбуваються за їхньою згодою зв. двосторонніми, якщо права і обов'язки виникають, змінюються або припиняються за бажанням однієї сторони, угода зв. одностор-й. Договору- це і є двосторонні угоди. Двостороннім явл-ся договір (зобов'язання), в якому кожна зі сторін має права і несе визна-е обов'язки. Одностороннім коли одна сторона має тільки право (і ніяких обов'язків), а інша несе тільки обов'язки. тобто критерієм відмінності двосторонніх і односторонніх договорів явл-ся розподіл прав і обов'язків між сторонами.

Неправомірні дії поділяються на 3 види: злочини, проступки, цивільні правопорушення. Громадянське павонаруш., Що порушує договір зв. договірним, а з яким порушник не перебуває в договірних відносинах - позадоговірними. Всі численні юр. факти, службовці підставами виникнення зобов'язання, римляни згрупованих в 4 групи: договори, хіба що договори, делікти, як би делікти, відповідно з них і виникають зобов'язання. Основний розподіл зобов'язань: що виникають із договору - договірне, а з інших - поза договірне зобов'язання.

Сторони в зобов'язанні. В зобов ве 2 сторони - кредитор і боржник. Іноді виникали зобов, в яких було три сторони (тристоронній.) Такі як договір перевезення, а також багатосторонні (договір товариства). Однак переважали двосторонні. Наявність двох сторін (кредитора і боржника) у зобов'язанні, не означало, що в кожному з беруть участь 2 особи, тут можливі три варіанти: 1. на стороні кредитора одне, а на стороні боржника кілька осіб. 2. на стороні кредитора дек. осіб, а на стороні боржника одна. 3.и на стороні кредитора, і на стороні боржника кілька осіб.

30. Забезпечення зобов ств. Місце і час виконаний. Припинення зобов в.

Римляни розробили систему правових засобів забезпечення зобов'язань, основними з яких є: завдаток, неустойка, порука і застава. Завдаток - грошова сума або цінна річ, яку одна сторона боржник, вручала іншій стороні кредитору в момент укладення договору. Спочатку завдаток грав роль док-ва факту заключ-я договору. Неустойка. Неустойкою наз-ся визначена у договорі ден. сума, яку боржник зобов'язаний був виплатити кредитору в разі неиспол-я або неналежного вико-я зобов. У разі неиспол-я зобов кредитор мав право вимагати або вико-я зобов, або виплати неустойки. Порука - ефективна форма обеспеч-я зобов в формі стипуляции. Застава - право на чужу річ. Місце виконання зобов має важливе практич-е знач-е (для визна-я ціни, суми боргу). Якщо місцем испол-я певен склад покупця в Римі, то обяз-ть доставити туди товар лежить на продавцеві який зажадає суму відшкодування транспортних витрат. Якщо предмет зобов нерухомість, то місце виконання було місце знаходження її. Якщо місце виконання визна-сь альтернативно, то право вибору місця виконання належало боржнику. Час вико-я. Найбільш знач-м явл-ся термін платежу. Час виконання зобов, як правило, встановлювалося сторонами в договорі. У всіх зобов вах, в яких строк не передбачений, борг виникав негайно. При настанні терміну платежу зазначеного в договорі, боржник повинен виконати зобов'язання, в іншому випадку він виявляється в простроченні. Для визнання боржника у простроченні були потрібні такі умови: наявність захищається позовом зобов, наступ терміну платежу, наявність вини боржника в порушенні терміну, нагадування кредитора про настання терміну платежу. Припинення зобов'язань. Нормальний спосіб припинення зобов - його виконання. Однак обяз-во могло припинити свою дію крім виконання: новація, залік, смерть однієї із сторін у зобов вах. Новація - договір, який скасовує дію раніше існуючого зобов і народжує нове. Новація погашала дії раніше існуючого за умови що: а) новація полягала саме з цією метою - погасити попереднє обяз-во б) в ньому є новий елемент в порівнянні з початковим зобов вом. Залік. Для застосування заліку необхідно дотримуватися встановлених правил: а) вимоги зустрічні б) дійсні в) однорідні (гроші на гроші і т.д.) г) за обома настав термін платежу д) безперечні. За загальним правилом смерть однієї із сторін не припиняє зобов, оскільки на спадкоємців переходять як права, так і борги. Однак смерть аліментообязанного особи припиняє обяз-во. Зобов у також припиняється крім виконання, якщо настала випадкова неможливість виконання. Вона могла бути фіз-кой (коли предмет зобов випадково гинув) і юрид-кою (коли предмет зобов вилучався з обігу).

31. Вина і відшкодування збитків в зобов-ном праві. Відповідь-ть в рим. право будувалася за принципом провини: є вина - є відповідь-ть, немає провини - немає ответветственності. Рим. право знало 2 форми провини: а) умисел, коли боржник передбачає настання рез-тов своєї поведінки і бажає їх настання б) недбалість, необережність, коли боржник не передбачав рез-тов своєї поведінки але повинен був їх передбачити. Необережність буває відмінності. ступеня - груба і легка. Груба необережність - невияв тої міри дбайливості, уваги, обережності, яку звичайно виявляють звичайні люди. За своїм знач. груба вина прирівнювалася до умислу. Друга ступінь провини - легка вина визначається порівнянням поведінки якогось "хорошого", дбайливого господаря з поведінкою боржника. Таку вину зв. виною по абстрактному критерію, тобто мірою для порівняння служила якась абстракція, невизначеність. Рим. право знало і третю провину - конкретну. Її визначали шляхом порівняння отнош-я особи до власних і чужих справ. Якщо боржник до чужих справ відносять-ся гірше, ніж до своїх, то в наявності конкретна вина. За умисел і грубу вину відповідальність наступала без будь-яких винятків, за легку необережність - не завжди. У договорах, заключ-х в інтересах кредитора, з кіт-х боржник ніякої вигоди не отримував, відповідь-ть наступала лише за грубу вину. При рівній вигоді сторін, при їх взаємному інтересі ответ-ть боржника наступала за будь-яку провину. Спочатку відповідь-ть боржника носила особистий хар-р, його карали фізично (пороли, боргова яма). Надалі римляни змінюють фізичне покарання майновим.

32.Договори. Классифик. договорів. Договір є угода двох або декількох осіб про вчинення будь-якого правового дії або про утримання від вчинення будь-які дії. Більшість договорів - двосторонні угоди, в яких дві сторони - контрагенти. Бувають також трьох і багатосторонні договори. Предмет договору - будь-яку дію, бездіяльність або відмова від здійснення дії. Рим-я договірна система розрізняла два види договорів - контракти і пакти, істотно відрізняються один від одного. Контракти як угоди формальні зізнавалися цивільним правом і обеспеч-лись позовної захистом. Система контрактів була замкнутою, в неї не допускалися ніякі інші угоди, не визнані цивільним правом. Пакти - неформальні угоди, вони не користувалися позовної захистом, не мали юр. значення, грунтуючись на совісті, добрих моралі, але не на праві, неиспол-е пакту не тягло юр. ответ-ти. Контракти в свою чергу, ділилися на види: реальні, вербальні, літеральние і консенсуальні. Різниця між реальними і консенсуальних. контрактами полягає в тому, що реальні контракти виникають з моменту фактич-кою передачі речі. Концес-ні, навпаки, виникають саме з моменту досягнення угоди. У докласіческом рим. право при заключ. договорів, і при тлумаченні його змісту перевагу віддавали букві договору, а не його змістом. ПО цим критерієм розрізнялися і договори: угоди суворого права, угоди доброї совісті. Перші були притаманні доклассическому праву, друге- класичного. Перш за все при тлумаченні законів спостерігається тенденція до все більшого проникнення в їх зміст, перевагу змістом перед буквою. Потім цей принцип переходить і на договори. Розрізняли односторонні (одна сторона має тільки право, а інша несе тільки обов'язки) і двосторонні договори (кожна зі сторін мала права і несла опред-е зобов-ти). Відрізняються договори оплатне (коли майнову вигоду мали обидві сторони) і безоплатні (коли вигоду мала одна сторона). Рим. право знало також ряд інших договорів: абстрактні і каузальні, формальні і неформальні і т.д.

33. Умови дійсності договорів. Чи не будь-яка домовленість було договорів. Юр. силу воно набувало тільки при дотриманні встановлених обов'язкових вимог: законність договору, вільне волевиявлення сторін, форма договору, предмет договору та можливість до виконання. При недотриманні хоча б одного з цих вимог договір міг бути визнаний недійсним. Законність дог-ра. Умова законності договору розумілося досить широко: він не повинен суперечити нормам права, добрим звичаям, а також законам природи. Дія, що є предметом договору, має бути законним. Воля сторін і способи її вираження. Воля сторін виражається в їх згоду прийняти на себе певні обов'язки за договором. Вона повинна бути обопільною, взаємної і спрямованої на досягнення визна-х цілей. Воля може виражатися усно, письмово, певною поведінкою, жестом, мімікою, а в некот-х випадках навіть мовчанням. Ідеальним був договір, в якому збігалися воля і спосіб її вираження. Неправильне уявлення одного боку в договорі, волі іншої, що спонукало останню на визна-ве волевиявлення, наз. помилкою. Розрізнялися істотні і несуществ-е помилки. До істот-м відносяться помилки: в характері угоди, в предметі, особистості контрагента. Волевиявлення сторін має бути абсолютно вільним і усвідомленим. Волевиявлення, який настав у рез-ті обману, насильства чи примусу, вважалися зганьбленими. Угода укладена під впливом обману, зізнавалася. Наступним умовою дія-ти договорів була правоздатність та дієздатність сторін. Для певної категорії договорів істотне значення мала форма волевиявлення, тобто укладення договорів, передбачених законом. Її недотримання вело до недійсності договору. Необхідна умова дійсності договорів - визначеність його предмета. Договір повинен володіти чіткою визначеністю. Однією з умов дія-ти договорів була і реальна можливість виконання дії, що становить предмет зобов'язання. Договір вважався дія-м, якщо його можна було виконати: немає зобов, якщо його предмет неможливий. Неможливість дії може бути фізичної, юридич. і моральної.

34. Вербальні договори, їх види. Вербальними називалися договори, що встановлюються усним проголошенням певних слів, формул або фраз. Сутність вербальних договорів найбільшою мірою відображала стипуляция. Заключ-е дог-ра відбувалося в присутності свідків, які стверджували його достовірність. Форма заключ-я стипуляции вимагала присутності кредитора і боржника в одному місці, не допускала ніякого представництва. Стипуляция характеризувалася певними ознаками. Це строго формальний договір. Зобов'язання, що виникає з неї, було тільки одностороннім - кредитору належало право лише вимагати, а на боржника лежала обов'язок виконати вимогу кредитора. Обязат-во з стипуляции мало абстрактний хар-р, було дуже зручною формою договірних відносин. У формі стипуляции можна було укласти будь-який договір. Характерні риси стипуляции (абстрактний хар-тер, простота укладання, достовірність форми) містили так багато переваг, що зробили її найбільш вживаною, а в класичний період і основною формою обороту. У класичній період стипуляции примен-ся для оформлення поручітельства- найбільш поширеної форми обеспеч. обязат-ва. Якщо припиняється основне обя-во, припиняється і поруч-во, мета якого - обеспеч-е виконання основного зобов. У класичному рим. праві відповідальність поручителя носила додатковий характер. Це означало, що кредитор після закінчення терміну договору мав право вимагати виконання обязат-ва або з боржника, або з поручателя. Право вибору належало кредитору. Виконуючи обяз-во, поручитель мав право пред'явити вимогу до основного боржника про відшкодування виплат, які він поніс замість боржника.

35. Реальні контракти, їх види. До цієї групи договорів рим. право відносило 4 контракту: позику, позичку, поклажу, заклад. Договір позики - це контракт, за яким одна сторона передає іншій стороні певну суму грошей або якусь кількість родових речей у власність. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавців таку ж суму грошей або таку ж кількість речей. Предметом договору позики були гроші або інші речі, визначені родовими ознаками (зерно, вино і т.д.), які наз.-сь валютою позики. Договір позики - строго однорідний контракт. У ньому кредитор має тільки право, не несучи ніяких зобов тей, а боржник несе тільки зобов-ть, не маючи ніяких прав. Визна-е терміну в дог-ре не обов'язково. Якщо договір позики терміновий (термін викон-я вказаний), боржник зобов'язаний повернути борг по закінченню терміну, якщо безстрокова - на першу вимогу кредитора. Дог. позики міг бути оплатним і безоплатним контрактом тобто позику міг бути процентним і безпоц. Договір позики оформлявся борговою розпискою - хірографи. Хірографи засвідчував факт заключ. дог-ра. Договір позики - реальний контракт, в якому одна сторона передає іншій стороні річ у тимчасове користування. Ссудополучатель зобов'язується повернути після закінчення користування ту ж саму річ у цілісності й схоронності. Предметом договору позики може бути тільки індивідуально-визначена річ - конкретна кінь, визна-й раб і т.п. За договором позики річ передавалася у тимчасове і безоплатне користування. За договором ссудополучатель отримує право безоплатного користування чужою річчю, він несе відповідь-ть за всяку провину. Основне право позикодавця - вимагати повернення своєї речі після закінчення користування. Він має право требов-ть возмещ. шкоди, заподіяної речі з вини ссудополучателя. Договір зберігання, або поклажі - широко поширений реальний договір, за яким одна сторона передає іншій стороні річ на зберігання. Дог. зберігання явл-ся безплатним. Основне право поклажодавця заключ. у вимозі повернути після закінчення храни-я річ в цілості й схоронності У нек-х випадках дог-р зберігання доводилося заключ. при будь-яких надзвичайних йдуть-вах (припожаре, землетрус і т.д.), прицьому договір отримав назву нещасної або сумною поклажі. Секвестр - особливий вид поклажі. Кілька осіб передавали на зберігання будь-яку річ з визна-м умовою. Сторони, які не довіряють один, одному, могли передати спірну річ на зберігання обраному ними нейтральному особі до вирішення спору, щоб потім передати її особі, визнаному її власником. Договір застави заключ-ся у випадках, коли застава супроводжувався передачею речі залогополучателю. В такому випадку заставне право на річ боржника встановлювалося за допомогою договору застави, що визначає правове становище сторін.

36. літтеральний договори. Письмовими контрактами зв. договори, що здійснюються на листі. Зобов-во, що виникає за допомогою запису, листи. Письмові дог. в Римі не набули широкого поширення, тому що писемність була доступна дуже вузькому колу насел-я. Найбільш давньою формою письмових договорів були письмові записи в прибутково-видаткових книгах. Записи робилися на основі досягнутої угоди, без якого договір не можливий. У літтеральний форму могли наділятися і раніше існували договори купівлі-продажу, найму. Літеральний договір в формі записи в прибутково-видаткових книгах не виключав зловживань з боку кредітра. Тому в Кассіч-кий період ця форма договору поступово втрачає своє значення, поступившись місцем більш простим і доступним формам літеральних контрактів. Ще в доклассіч-кий період претори широко практикують застосування боргових документів. Спочатку це був Синграф - фіксування факту передачі кредитором опред-й суми грошей боржнику в письмовому документі. Синграф состовляется від імені третьої особи, підписувався боржником і присутніми при укладенні договору свідками. Обнако процедура складання Синграф була досить обтяжливою: вимагалося присутність свідків., Оголошення ним змісту договору, що не завжди відповідало їхнім інтересам. Тому синграфи поступово втрачають своє значення, виникає нова форма літтеральний контракту - хірограф- боргова розписка, що складається від імені першої особи - боржника - і підписується ним. Нові форми літтеральний контрактів також не гарантували сумлінності кредиторів. 37. Консенсусні контракти. Договір купівлі-продажу. Договір найму. Укладення договору досягалося простим угодою сторін. До групи входили договори купівлі-продажу, найму (речей, послуг, роботи), доручення, товариства. Договір купівлі-продажу є контракт, за яким одна сторона - продавець - приймає на себе зобов ть передати другій стороні - покупцеві - у власність якусь річ. Покупець зобов'язується прийняти куплену річ і сплатити за неї обумовлену ціну. Істотними елементами договору були товар і ціна. Предметом купівлі-продажу, могли бути будь-які речі, не вилучені з обігу. Допускалася продаж безтілесних речей, які споживаються, неспоживна, рухомих НЕ рухомих і т.д. Могли бути предметом продажу і речі, які на момент укладення договору або взагалі не існувало в природі, або вони ще не були у власності продавця. Другим сущ-м елементом договору купівлі-продажу була ціна. За загальним правилом вона встановлювалася угодою сторін і виражалася в конкретній грошовій сумі. Ціна повинна бути чітко визначеною. У договорі купівлі-продажу продавець має право вимагати від покупця: прийняття проданої речі, сплати обумовленої договором ціни. Обов'язки продавця: передати проданий товар у власність покупцеві, передати покупцеві річ відповідної якості, придатну для використання за призначенням, передача речі в обумовлений термін і в обумовленому місці. Існували правила при якому покупець ставав власником купленої речі: 1) в момент заключ. дог. право власності на покупця не переходило. Факт заключ. дог. лише покладав на продавця обяз-ть передати право собст-ти на продану річ. 2) Покуп-ль ставав власником купленої речі в момент її фактичної передачі. 3) Ризик випадкової загибелі проданої речі переходив на покупця в момент заключ. дог-ра. Договори найму речей: наймання речей, наймання послуг, наймання роботи.Договір найму - контракт, за яким одна сторона приймає на себе обов'язок надати іншій стороні у тимчасове користування будь-яку річ за певну винагороду. Договір найму послуг - консесуальний контракт, за яким одна сторона приймає на себе зобов під вип-ть за обумовлену винагороду визна-е послуги на користь іншої сторони. Предметом договору були физич-е роботи, що виконуються за вказівкою наймача. Договір підряду - консенсусний контракт, за яким одна сторона приймає на себе зобов ть виконати за обумовлену винагороду визна-ю роботу і закінчений результат передати іншій стороні у встановлений термін. 38. Консенсусні контракти. Договір товариства. Договір доручення. Укладення договору досягалося простим угодою сторін. До групи входили договори купівлі-продажу, найму (речей, послуг, роботи), доручення, товариства. Договір доручення - консенсусний контракт, за яким одна сторона брала на себе зобов ть виконати безоплатно на користь іншої сторони певні дії. Предметом доручення могли бути дії як юрид. так і фізичного хар-ра. Це був двосторонній контракт, права та зобов ти сторін розподілялися нерівномірно. Більш строгі вимоги пред'являлися до повіреному, незважаючи на безоплатність договору до його ретельності, сумлінності, точності і т.д. Осн-я обяз-ть повіреного - ретельно і сумлінно виконати доручення. У дог-ре чітко визна-сь, вип-ет чи доручення повірений особисто або може залучати третіх осіб. Основна обяз-ть довірителя - відшкодувати повіреному понесені ним при викон-ванні доручення витрати. Кожна зі сторін мала право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від договору. Договір грунтувався на довірчих відносинах, і якщо довіру припинялося, припинявся і договір. Договір припинявся смертю однієї зі сторін. Договір товариства консенсусний контракт, за яким два або кілька осіб об'єднувалися для досягнення будь-якої госп. мети. У договорі товариства може брати участь практично необмежене число осіб., Грунтувався на особливому довірі товаришів один до одного, договір виникав на основі сімейних чи родинних зв'язків. Характерною ознакою товариства була спільність майна. Ступінь її визначалася в дог-ре. Договір також визначав правовий режим об'єднаного майна, участь товаришів у прибутках і збитках. Договір міг полягав на певний термін або без указ-я терміну. Кожному товаришу надавалося право виходу з товариства без шкоди для інших. Залежно від того, між ким складалися відносини за договором товариства, вони ділилися на внутрішні (між членами товариства) і зовнішні (між товариством та третіми особами).
39. Безіменні контракти. Виникнення безіменних контрактів пов'язане з майновим наданням, яке може складатися або в передачі речі, або у вчиненні будь-які дії. Найбільш поширеними серед цих договорів були договір міни і оцінний договір. Договір міни - це новий контракт, за яким одна сторона передавала іншій стороні у власність якусь річ (речі), з тим що інша сторона замість отриманої передасть першій стороні у власність іншу річ, еквівалентну за вартістю. З появою грошей договір міни втратив значимість, тому що обмін речі на гроші набагато спростив цивільний оборот. Оціночний договір - контракт, за яким одна сторона передавала іншій певну річ для продажу за обумовлену ціну, а інша сторона повинна була передати першій обумовлену суму або повернути саму річ. Предметом договору могла бути річ, не вилучена з обігу. Цей договір був дуже близький до договору доручення - по його змістом власник доручав іншій особі продати свою річ за обумовлену ціну. Однак відмінність між ними полягала в тому, що договір доручення - завжди безоплатний контракт. За змістом оцінного договору особа, якій власник доручав продати свою річ-посередник, в своїх діях був більш вільним, ніж повірений. Він міг продати річ за будь-яку ціну, міг взагалі звернути її в свою власність. Особливістю оцінного договору явл-ся те, що тут ризик випадкової загибелі речі приймає на себе перекупник, хоча і не є її власником. 40. Пакти і їх види. Спочатку пакти являли собою неформальні угоди, які не користуються позовної захистом, але з розвитком гражд-го обороту, своїй простоті і доступності, неформальні угоди заключ. все частіше. Спочатку в порядку исключ-я некот-м пактів стали надавати позовну захист, називаючи "одягненими пактами". Юр. визнання такі пакти отримали в різний час, і це йдуть-під послужило критерієм їх розмежування на три групи: приєднані пакти, преторські пакти, імператорські пакти. Приєднані пакти - додаткові до головного договору угоді-я, які передбачали внесення змін до його юр. наслідки. Як правило, це було покладання в дог. на ту чи іншу сторону будь-яких доп-х обяз-тей, уточнення умов договору, термінів платежу і т.п. Преторські пакти - отримали позовну захист з рук преторові, след-но юр. визнання. Їх було всього два: підтвердження боргу і об'єднує три види пактів: 1) угоди з третейським судом. 2) угоди з господарем корабля, готелю або заїжджого двору про збереження пасажирів і постояльців. 3) угоди з банкіром про сплату обумовленої суми третій особі. Імператорські пакти - отримали юр. визнання в законодавчих-ве пізньої імперії. Вони захищалися кондикционного позовами, що випливають із закону, яким було визнано цю угоду. До числа указ-х пактів ставилися: угода між сторонами, що сперечаються про передачу їх спору на розгляд третейського судді, угоду про доданому (неформальне угоді-е, в силу якого батько нареченої брав на себе зобов під передати майбутньому чоловікові своєї дочки визна-е імущ- у як придане для полегшення сімейного тягаря), угоду про дарування (неформ-е угоді-е, за яким одна сторона здійснює безоплатне надання іншій стороні з метою прояву до неї певної щедрості.

1. Предмет рим. права. Літер-ра. Поняття сучасного гражд-го права - сукупність правових норм, що регулюють майнові відносини між учасниками обороту методом рівності сторін. Значення грома-го права в житті кожного індивіда, кожної організації та т-ва в цілому надзвичайно велике. Воно явл-ся юр. основою матеріального забезпечення життєдіяльності людей. Поняття соврем-го гражд-го права не збігається з поняттям гражд-го права в Стародавньому Римі. Те, що ми сьогодні називаємо громадянським правом, в стародавньому Римі складалося з трьох існуючих на той час систем: цивільне право, право народів, преторское право. Цивільно право - регулює майнові відносини винятково між рим-ми громадянами. Але воно не могло довго успішно задовольняти потреби бурхливо розвивається рим-го рабовлад-го т-ва. Воно не було здатне регул-ть майнові відносини між рим. гражд-ми, з одного боку і гражд-ми проживають поза Римом. У період (3-1 ст. До н.е.) Рим розгорнув компанію завоювати-х воєн. Підкорені Римом народи мали високу культурою, в т.ч. і правової, яка зробила зворотний вплив і на рим-е цивільне право. Так виникла ще одна система рим-го гражд-го права - права народів. Воно було покликане регулир-ть майна-е відносини як між рим-ми гражд-ми, так і між самими перегринами. Одночасно з цими двома системами рим-го гражд-го права, виникає ще одна - преторское право, яке склалося в результаті практичної діяльності преторів і деяких інших магістров.Преторское право регулює майнові відносини як мужду римськими громадянами, так і перегринами. Преторское право більш повно відображало новітні соціально-економ. зміни в рим-м рабовлад-м заг-ве. Всі ці три системи в сукупності і становили рим-е гражд-е право. Надалі було вироблено єдине поняття римське приватне право. яке розвивалося з приватного володіння на землю, яка в ранній період республіки була ще власністю рим-го народу. Були розроблені договірні відносини, створена теорія договірного права, теоретичні основи окремих дог-в. Література: Косарєв А.І. РЧП., Бартошек, Мілан РЧП: поняття, терміни., Новицький І.Б. Черніловський "Курс лекції", РЧП., Хутиз М.Х.Салогубова Є.В. Римський гражд. процес.

42. Ведення чужих справ без доручення. Це правовідносини, в якому одна сторона проявляє турботу про майновий інтерес іншої особи без будь-якого доручення з його боку. Неодмінною умовою такого зобов явл-ся прояв цієї турботи про чужому майні без доручення, за власною ініціативою і волевиявленням гестора. Специфічний харак-р зобов з ведення чужих справ зумовив його правові ознаки. 1) Фактичне ведення чужого справи без відповідного на те доручення. 2) Здійснення турботи про чуже справі, чужому майновому інтересі має носити доцільний, госп-но виправданий характер. 3) Ведення справи повинно здійснюватися за рахунок господаря. Витрати пов'язані з веденням справи, підлягають відшкодуванню. 4) Зобов у з ведення чужого справи виникає в разі, коли гестор здійснює дію з особистих мотивів, а не в силу договору або закону. 5) Витрачений труд по веденню чужого справи оплаті не підлягав.
43. Зобов ва з безпідставного обогашенія. Зобов, що виникали з безпідставного обогашенія, в рим. право були. Вони отримали захист за допомогою кондикционного позовів або просто кондікція: а) позов про повернення неповинно сплаченого. б) позов про повернення майнового надання, мета якого не досягнута. в) позов про повернення вкраденого. г) позов про повернення отриманого за несправедливим або неправильного основи. Характерні елементи підстави зобов з помилкового платежу. 1) Вчинення платежу по неіснуючому боргу. Це міг бути відмова від певного вимоги, передача сум чи іншого майна особі, яка не мала права на їх отримання. Платіж міг виражатися в безоплатному виконанні роботи на користь визна-го особи. 2) Відсутність боргу, що також може виражатися в різних формах: повна відсутність боргу, борг існує але плата проведена не кредитору а іншій особі мовчазно прийняв не покладатися йому плату. 3) В основі сплати неіснуючого боргу лежить вибаченнями оману, помилка особи, яка вчинила такий платіж. Позов про повернення майнового надання, мета якого не досягнута. Це одностороннє обяз-во, як прагнув у силу одностороннього волевиявлення. Його підставою могли бути різноманітні надання майнової вигоди однією особою іншій з визна-й метою. Необхідні елементи підстави виникнення зазначеного зобов'язання: 1) Фактичне надання майнової вигоди однією особою іншій. 2) Надання майнової вигоди з певною метою: боргова розписка видавалася з метою позики, придане встановлювалося з метою заключ-я шлюбу і.т.п. 3) Мета, для досягнення якої надавалася майнова вигода, які не здійснювалася: обличчя яке видало боргову розписку, позики не отримувало; придане встановлене на користь нареченого, не привело до шлюбу іт.п. При наявності указ-х елементів виникало обяз-во, в силу якого безпідставно збагатилася зобов'язаний повернути все отримане. Позов про повернення вкраденого. Це квазіконтрактное зобов'язання, в силу якого злодій зобов'язаний був повернути вкрадене власнику. За обязат-ву, що виникає з крадіжки, злодій повинен повернути перш за все вкрадене в повному обсязі. 44. Деліктні зобов, їх відмінність від договірних. До недоговірних зобов вам належить група деліктних зобов в, тобто зобов в, що виникають з цивільних правопорушень. Основу деліктних зобов в становили тільки неправомірні дії. Деліктні зобов в древньої-е часи вабили відповідь-тьв вигляді кровної помсти. Потім ця санкція трансформувалася в систему штрафів. Пізніше застосування помсти взагалі було заборонено, а штрафи все більше замінялися майновим відшкодуванням заподіяного збитку. Деликтная відповідь-ть будувалася за принципом кумуляції. Договірна відповідь-ть могла бути або часткової, або солідарною, тобто при кількох боржниках кожні з них відповідає або у своїй частці, або в повній мірі, звільняючи інших спів боржників від ответ-ти. Рим. право розглядало делікт як внедоговорное правонаруш-е. З цієї точки зору рим. гражд-е право знало 2 види правопорушень - договірне і внедоговорное, коли порушник і потерпілий в дог-х відносинах не перебувають. Система деліктів носила замкнутий хар-р, включаючи вичерпний перелік правопорушень. Деліктом визнавалося і тягло відповідальність лише правопорушення, яке в законі вказувалося в якості такого: а) особиста образа. б) крадіжка. в) неправомірне знищення або пошкодження чужого майна. Для наступ-я деликтной відповідь-ти була потрібна наявність складного юр. складу: а) фактичний шкоду, заподіяну протиправним діянням однієї особи іншій. б) винна протилежність дії особи, яка заподіяла шкоду. в) вказане протиправне діяння визнано законом як приватно-правовий делікт. 45.Особиста образа. Крадіжка, неправомірне знищення, пошкодження чужих речей. Особиста образа. Цим терміном позначалося всяке неправомірна дія, все скоєне не по праву. Особиста образа передбачала посягання на тілесну недоторканість вільної чол-ка і тягла за собою відповідь-ть у вигляді штрафів у твердо встановлених Размара. Преторські практика істотно розширювала поняття особистої образи, включивши в нього згадані честь, гідність та інші особисті нематеріальні блага. Крадіжка це поняття охоплювало собою і крадіжку та інші суміжні посягання на чужий майновий інтерес - привласнення, розтрату, не тільки розкрадання речі, але також користування або володіння річчю. Рим. юр-ти до крадіжки відносили не тільки таємне викрадення речей, але і привласнення чужої знайденої речі, придбане шляхом шахрайство і.т.п. Відповідь-ть за крадіжку встановлювалася різними правовими засобами. Для захисту собст-ка від посягательст крадіїв слугував зобов'язально-правовий засіб мав за мету повернути викрадене. Ще одним обязат-но-правовим засобом захисту насамперед права собст-ти від злодіїв був позов про крадіжку. Неправомірне знищення або пошкодження чужих речей. Для настання відповідь-ти за вбивство або поранення раба або тварини, а також за знищення чи пошкодження чужих речей необхідно були наступні умови: а) ця дія повинна бути заподіяно. б) відповідальність в цих випадках наступала також за умови, що шкода заподіяна, тобто матеріальним відплатою на об'єкт посягання. в) Деликтная відповідь-ть за законом Аквіли наступала тільки при наявності вини правопорушника, навіть найменшої. За випадок відповідь-ть не наступала. г) При здійсненні цих дій шкоди відшкодовувався тільки їх власнику. Позов випливає з факту вбивства або поранення чужого раба або тварини, пошкодження або знищення іншого майна, був по хар-ру штрафним. 46.Квазіделікти. Аквилиев закон. Позадоговірні цивільні правопорушення, що заподіювали шкоду кому-небудь і не підпадають під ознаки делікту, стали наз-ся як би деліктами (квазіделікти). Перелік найбільш поширених недозволених дій: 1) відпові-ть судді за постанову несправедливого вироку. Суддя ухвалив явно несправедливий вирок або не з'явився в призначений день для розгляду справи, зобов'язаний був відшкодувати заподіяну його неправомірними діями шкоду потерпілій стороні. 2) відповідь-ть господарів житлових будинків за викинуте або вилите. Проживає в житловому приміщенні, з якого що-небудь викинуто або вилито на дорогу, площу, тратуар, де зазвичай ходять або їздять люди, відповідає за завдану шкоду. 3) Як би деликтом визнавалося також небезпечна для перехожих виставлення, підвішування або вивішування чогось, що може звалитися на людей: недбале прикріплена вивіска, небезпечно виставлені з вікна вази і т.п. Все це, знесене вітром або з будь-яких інших причин зірване зі свого місця, може впасти на перехожих і завдати їм певної шкоди. 4) Неправомірні дії слуг готелів, заїжджих дворів і кораблів, які заподіюють шкоду майну постояльців і пасажирів. 5) Шкода, заподіяна рабом або твариною чужому майну або особистості, волік квазіделіктную відповідальність їх господаря. При цьому виною власника раба або тварини, яка завдала шкоди, вважається відсутність відповідного нагляду за тваринами і рабами. Аквилиев закон. Це закон, який названо ім'ям трибуна Аквилия. Закон надавав право на позов майже по всіх випадках заподіяння "неправомірного шкоди" і забезпечив їх штрафними санкціями, різними в залежності від обчстоятельст. Передбачалися санкції за: 1) вбивство чужого раба або тварини. 2) поломку і будь-яку іншу псування чужої речі. 3) шкода, заподіяна додатковим кредитором - при звільненні боржника від прийнятого ним йдуть-ва по стипуляции 4) заподіяння шкоди рабу або тварині. Аквилиев закон наказував, щоб шкодою вважалися зловмисні і безпосередньо "тілесні" дії, що призвели до загибелі раба або тварини.
47. Походження та етапи розвитку рим. наслед-го права. Спадкування - це перехід майна після смерті його власника до інших осіб. Під майном прийнято розуміти сукупність прав і зобов тей померлого. Сукупність правових норм, що регулюють порядок переходу майна померлого до інших осіб, звані-ся спадковим правом. Особа, після смерті якого залишилося майно, наз-ся наследователем. Час, що залишився після смерті власника майно (права та зобов ти) прийнято наз-ть спадковим майном, спадкової масою або просто спадщиною. Перехід майна померлого до інших осіб можливий за однією з двох правових підстав - або за заповітом, або за законом. У багатовіковій історії рим. наслед-го права можна відзначити 4 етапи: а) спадкування за давнім цивільним правом. б) спадкування за преторського едикту. в) спадкування за імператорським законодавством. г) спадкування у праві Юстіана. Спадкування за давнім праву регламентувалося Законами 12 таблиць, які вже передбачали спадкування за заповітом і спадкування за законом. В цей же період отримав визнання зберігся в усі часи принцип єдиного підстави спадкування - не можна одночасно стати спадкоємцями за заповітом і за законом одне і теж спадок. Це правило бере початок також з Законів 12 таблиць. Відповідно до нього спадкоємець, призначений наступником тільки в частині спадщини, отримує всю спадщину. Спадкування за преторського едикту. Істотні зміни в спадкове право внесли преторські едикти і практика їх застосування. Преторські реформи спадкового права почалася ще в раннереспубликанский період і були особливо активними в період принципату. Преторская система успадкування розширила коло спадкоємців за законом, все більше стверджуючи його одночасно з основою - когнатскім спорідненістю. Важливим нововведенням преторів була практика визнання спадкового наступництва за особами, які по цивільному праву до спадкуванню призивалися. Претор закликає до спадкування наступних по порядку родичів, визнаючи, таким чином, спадкоємство черг. Крім преторів важливе вплив на удосконалення рим. наслед-я зробила практика так званих центумвіальних судів, яким підлягали спори про наслед-ванні. Вона визначила правила про необхідному успадкування, встановила коло осіб, які мають право на обов'язкову частку. На час Юстиніана рим. наслед-е право, особливо спадкування за законом, залишалося досить складним, обтяженим численними доповненнями і уточненнями, заплутаним інститутом. Реформа Юстіана завершила становлення рим. наслед-я, створивши чіткий правовий інститут. Юстиніан розбив всіх родичів померлого на 5 класів (черг) в завис-ти від ступеня споріднення. При цьому до спадкоємства могли призиватися всі родичі без обмеження ступеня споріднення. 48. Спадкування за законом. Спадкування за законом мало місце у випадках: а) відсутності заповіту. б) визнання його недійсним. в) смерті спадкоємців, зазначених в заповіті, до відкриття спадщини або відмови їх від прийняття спадщини. В основі спадкування за законом в праві Юстіпіана лежали когнатского (кровне) споріднення й індивідуальна приватна власність. Всіх потенційних спадкоємців, тобто кровних родичів, Юстіпіан розбив на 5 класів, встановив черговість визнання їх до спадкоємства і допустивши спадкоємство визнання між спадкоємцями різних класів і ступенів. 1 клас спадкоємців за законом - нізходящая спадкодавця: діти незалежно від статі і віку, онуки та внучки і т.д. 2 клас - висхідні родичі: батько і мати, дід і бабка по лінії батька, дід і бабка по лінії матері, інші висхідні, якщо вони були. 3 клас - неповнорідні брати і сестри та діти раніше померлі неповнорідних братів і сестер. Останні призивалися до спадкоємства в порядку подання. Зведеними братами і сестрами були ті, які мали або спільного батька, але різних матерів, або спільну матір але різних батьків. 4 клас - всі інші бічні родичі без обмеження ступенів. При цьому родичі ближчого ступеня споріднення усували від спадкування родичів більш далекого ступеня. 5 клас - пережив чоловік. Презивался до спадкоємства в разі, коли нікого з перерахованих вище родичів у спадкодавця не виявилося або ніхто з них у спадок не вступав. 49. Спадкування за законом. Заповіт - розпорядження власника своїм майном на випадок смерті. Заповіт - це одностороннє волевиявлення, в силу якого можуть виникнути права та зобов ти для інших осіб - спадкоємців. Заповіт - це розпорядження з відкладальною умовою, оскільки воно отримує юр. значимість лише при настанні умови - смерті заповідача. Це йдуть-во і зумовило жорсткі вимоги, що пред'являються до заповіту. Для визнання за заповітом юр. сили він повинен відповідати наступним вимогам: а) заповідач повинен володіти активної заповідальне правоздатність. б) заповіт має бути складено в необхідної законом формі. в) в заповіті повинно міститися призначення конкретних спадкоємців, які мають пасивної заповідальне правоздатність. Заповіт, що не відповідає зазначеним вимогам, визнається недійсним. 1. Для того, щоб заповіт отримало юр. значимість, воно повинно бути складено фізичною особою. 2. Кожному історичному періоду відповідала своя форма заповіту. В імператорський період і в праві Юстиніана розрізнялися дві основні форми заповітів: приватні (які складалися без участі органів державної. Влади) і публічні (в складанні кіт-х брали участь органи державної. Влади). У свою чергу приватні заповіти могли бути письмовими (було потрібно 7-8 свідків при укладенні) і усними. З імператорського періоду ведуть свій початок публічні форми заповітів. Їх також два види. По одному з них заповідач міг висловити свою волю в будь - якому суді, і вона заносили в протокол, який зберігався в архіві суду. Інакше вигляд він міг передати свою останню, виражену письмово волю імператора, який і оголошував її після смерті заповідача. Призначення спадкоємця - основний зміст будь-якого заповіту. Якщо в ньому містилися вказівки, кому і в яких частках повинно перейти майно померлого, але не називався спадкоємець, заповіт вважалося недійсним. У нек-х випадках могли призначатися спадкоємцями за заповітом і раби. Це предпологаются його відпущення на волю. Найважливішим принципом рим. наслед-го права, в тій чи іншій мірі сохранявшимся в усі періоди рим. історії, була свобода заповіту. Крім призначення спадкоємців і визна-я часток у спадщині в заповіті могли бути також інші розпорядження заповідача: указазанія, як і для чого використовувати насл-е имущ-во, покладання на спадкоємців зобов-ти виконати визна-е дії. 50. Сингулярне спадкоємство. Легати і фідеікомісса. Римське спадкове право знало так зване сингулярне спадкоємство, при якому окремим особам переходили тільки певні имущ-е вигоди без їх обтяження будь-якими обов'язками. Це були так звані легати, або заповідальні відмови, і фідеокомісси. За легату (заповідальним відказом) до легатарию (отказополучателю) переходило якесь окреме право, а не частина спадщини. Легат, або відказ - це міститься в заповіті розпорядження спадкоємцю про надання будь-якої майнової вигоди за рахунок спадкового майна третій особі - отказополучателю. Рим. наслед-е право класичного періоду знало 4 види легатів, які відрізнялися способами призначення відказоодержувача. Легати призначалися тільки в заповіті і тому не могли бути покладені на спадкоємців за законом. Це призвело до виникнення ще одного виду заповідальних відмов фидеикомиссов. Фідеікомісси швидко набули визнання, оскільки мають ряд переваг в порівнянні з легатами. Вони позбавлені сором'язливого формалізму, їх можна покладати і на спадкоємців за законом як до, так і після заповіту у вигляді доп. розпорядження, додавався до нього. Ці переваги фидеикомиссов сприяли їхньому зближенню з легатами, і в праві Юстіаніана вони остаточно зливаються. Однак в Фідеікомісси було вразливе місце. Спадкодавець міг покласти на спадкоємця обяз-ть передати по Фідеікомісси всю активну частину спадщини третій особі. Це призвело до того, що на третю особу стали переносити спадщину повністю - з правами і боргами. Спадкоємець часто залишався лише формальним наступником. Зрештою було вироблено правило, в силу якого незалежно від змісту розпорядження спадкодавця про встановлення фидеикомисса спадкоємець в усіх випадках мав право залишити засобой не менше чверті спадщини. Решта переходило до фідеікоміссарію, але вже відповідно з боргами спадкодавця.
9."Суворе право" і "право справедливості". Позови, засновані на "строго праві", "Доброї совісті" тобто головним чином на Законах 12 таблиць, справедливості, звичаїв або звичаями, що склалися на грунті нових форм обороту товарів і грошей. Про позови "суворого права" Гай говорив як про найдавніших і давно залишених позовах, встановлених законами і на законах заснованих, відтворюють слова і вирази закону, причому найменше відхилення від написаних форм і обрядів тягло за сабой програш. Тому законами Юлія та ін. Було введено судочинство за допомогою формул, а всі давні форми скасовані. Формули забезпечені посиланням на "справедливість", "добру совість" або доцільність, захоплюють угоди купівлі-продажу, доручення. зберігання тобто практично всі найбільш важливі правопорушення, пов'язані з діловою активністю.