Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Склад, структура і динаміка витрат Федерального бюджету

Скачати 71.07 Kb.
Дата конвертації 23.09.2018
Розмір 71.07 Kb.
Тип реферат

зміст

Введение .............................................................................. .3

Глава 1. Загальна характеристика бюджетних витрат ..................... 4

1.1. Поняття і соціально - економічне призначення бюджетних витрат ........................................... ........................... ..4

1.2. Принципи здійснення витрат бюджету ........................ .7

1.3. Класифікація витрат бюджету з метою планування і аналізу ........................................................................ 10

Глава 2. Склад, структура і динаміка витрат Федерального бюджету на 2000-2007 рр ......................................................... 14

2.1. Фінансування соціально-культурних заходів ............ ... 16

2.1.1. Витрати на охорону здоров'я ............................................. 16

2.1.2. Витрати на освіту ................................................... 18

2.1.3. Витрати на пенсійне забезпечення ................................. ..19

2.1.4. Витрати на науку ......................................................... ... 20

2.1.5. Витрати на культуру ...................................................... .20

2.2. Витрати на оборону країни і національну безпеку ......... 21

2.3. Витрати на міжнародну діяльність і державний борг ................................................................................. ... 25

2.4. Фінансова підтримка регіонів ....................................... ... 27

2.5. Витрати на управління ...................................................... 29

Глава 3. Склад, структура і динаміка витрат Федерального бюджету на 2008-2010 рр ......................................................... 33

Висновок ........................................................................ ..43

Список літератури ...... .. ...................................................... ... 45


Вступ

Провідну, визначальну роль у формуванні та розвитку економічної структури будь-якого сучасного суспільства грає державне регулювання. Одним з найбільш важливих механізмів, що дозволяють державі здійснювати економічне і соціальне регулювання, є фінансовий механізм, головною ланкою якого є бюджет.

Завдяки бюджету держава має можливість зосереджувати фінансові ресурси на вирішальних ділянках економічного і соціального розвитку, практично використовувати бюджет як інструмент державного регулювання економіки, стимулювати виробничі та соціальні процеси. Актуальність даної теми очевидна. Безсумнівно, витрати федерального бюджету відіграють одну з провідних ролей в регулюванні економіки державою.

На величину і структуру витрат федерального бюджету впливають безліч факторів, таких як: державний устрій, зовнішня і внутрішня політика держави, загальний рівень економіки, рівень добробуту населення, розмір державного сектора в економіці і багато інших чинників.

Ця курсова робота присвячена розгляду Федерального бюджету, зокрема складу і структури його витрат за 2000-2010 рр., І їх динаміки. Виходячи з вищесказаного, можна визначити завдання даної роботи:

o розкрити поняття і призначення бюджетних витрат;

o провести аналіз витрат Федерального бюджету за 2000-2010 рр. і визначити динаміку;

o зробити висновки згідно виконану роботу.


Глава 1. Загальна характеристика бюджетних витрат

1.1. Поняття і соціально-економічне призначення бюджетних витрат

Специфіка витрат бюджету держави і входять до його складу суспільно-територіальних утворень полягає в тому, що на них покладається першочергова навантаження по фінансуванню завдань і функцій держави, заходів, що відображають його політику в різних сферах суспільної життєдіяльності. Тому витрати бюджету є кошти, що йдуть на фінансове забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування. За економічним змістом витрати бюджету представляють собою грошові відносини, що виникають у держави з фізичними та юридичними особами, між органами державної влади та місцевого самоврядування у зв'язку з розподілом і використанням бюджетних фондів різних рівнів. Розширення функцій держави супроводжується тим, що масштаби видатків бюджету збільшуються темпами, що перевищують темпи зростання ВНП. Видаткова частина охоплює всю економіку в зв'язку з тим, що держава повинна враховувати економічні інтереси суспільства. Щорічно структура бюджетних витрат встановлюється в бюджетному плані і визначається економічною ситуацією в країні та громадськими пріоритетами. Витрати бюджету пов'язані з функціями держави з управління суспільним розвитком, через них здійснюється вплив на економічний і соціальний стан суспільства. Тому структура витрат, особливо консолідованого і федерального бюджетів, відображає структуру державного управління. На величину, а такжеструктуру витрат бюджету впливають безліч факторів таких, як зовнішня і внутрішня політика держави, державний устрій, добробут населення, загальний рівень розвитку економіки, частка державного сектора в економіці і т.д. Їх поєднання визначає систему бюджетних витрат держави на певному етапі соціально-економічного розвитку.

Бюджетні витрати йдуть на такі основні статті, як національна оборона і утримання державного апарату; фінансування господарства; фінансове забезпечення соціальної інфраструктури (охорона здоров'я, соціальне забезпечення, освіта, наука і т.д.); виплата відсотків по державному боргу.

Також через бюджет здійснюється процес перерозподілу грошових коштів за рівнями бюджетної системи за допомогою субвенцій, субсидій, дотацій і бюджетних позичок. Витрати бюджету носять безповоротний характер. На поворотній основі можуть надаватися тільки бюджетні кредити і позики. Не можна не відзначити, що витрати бюджету будь-якого рівня здійснюються за рахунок коштів, які сплачуються платниками податків і, отже, держава несе перед ними відповідальність за виконання певних функціональних обов'язків. Витрати знаходяться в органічному взаємозв'язку з доходами бюджетної системи.

Відповідно до Бюджетного кодексу РФ бюджетні асигнування можуть надаватися на:

• надання державних (муніципальних) послуг;

• соціальне забезпечення населення;

• надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними (муніципальними) установами;

• надання субсидій юридичним особам, індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг;

• надання міжбюджетних трансфертів;

• надання платежів, внесків, безоплатних перерахувань суб'єктам міжнародного права;

• обслуговування державного (муніципального) боргу;

• виконання судових актів.

Державний контракт - договір, укладений органом державної влади, бюджетною установою, уповноваженою органом або організацією від імені Російської Федерації або суб'єкта Російської Федерації з юридичними і фізичними особами з метою забезпечення державних потреб, які передбачені в рамках бюджету. Державні контракти розміщуються на конкурсній основі.

Субсидії - бюджетні кошти, що надаються юридичним і фізичним особам на умовах часткового фінансування цільових витрат в рамках бюджетної системи.

На основі долгосрочнихцелевих програм і відповідних нормативних актів з бюджету здійснюються асигнування в формі бюджетних інвестицій, що направляються на створення або збільшення за счетбюджета вартості державного (муніципального) майна. Вони можуть направлятися не тільки державним підприємствам, а й іншим юридичним особам на певних умовах. Бюджетний кредит надається на договірній основі юридичним особам, які не є державними або муніципальними підприємствами або бюджетними установами, за умови надання позичальником забезпечення виконання свого зобов'язання по поверненню кредиту. Способами забезпечення зобов'язань по поверненню бюджетного кредиту служать: поручительства; банківські гарантії; заставу майна; заставу акцій, цінних паперів і т. д. Обов'язковими умовами надання банківського кредиту є проведення попередньої перевірки фінансового стану отримувача кредиту фінансовим органом або за його дорученням уповноваженим органом; 100% оплата гарантій, поручительства або заставного фонду; перевірка цільового використання кредиту. Засоби бюджетного кредиту перераховуються позичальнику на його бюджетний рахунок в кредитній організації. Платежі за рахунок коштів бюджетного кредиту здійснюються позичальником самостійно. Відповідно до цілей його отримання з підтвердженням відповідних документів.

1.2. Принципи здійснення витрат бюджету

Принципи здійснення витрат бюджету можна розмежувати на дві групи: економічні та правові. Виділення першої групи пов'язано з тим, що витрати бюджету представляють собою розподіляються в централізованому порядку грошові кошти, в певній мірі службовці вираженням економічної ролі держави. Фінансово-правові засади здійснення витрат бюджету - це «ті вимоги, яким має відповідати виділення коштів з бюджету держави (муніципальних утворень) в режимі витрачання, що включають як нормативно закріплені положення щодо бюджетного процесу та функціонування бюджетної системи в цілому, так і економічні характеристики витрат, які в ідеалі повинні знайти відображення в правових нормах ».

Серед принципів, що підпорядковують витрачання коштів бюджету держави і муніципальних утворень, можна виділити наступні групи:

а) принципи здійснення бюджетних витрат, що відповідають принципам бюджетної системи в цілому:

• розмежування видатків між рівнями бюджетної системи;

• адресний і цільовий характер бюджетних коштів;

• ефективність та економність використання бюджетних коштів;

• загальне (сукупна) покриття витрат;

• збалансованість бюджету;

• повнота відображення витрат бюджетів;

• достовірність бюджету;

• гласність і ін. (Ст. 28 Бюджетного кодексу РФ);

б) принципи здійснення бюджетних витрат, що випливають з правових норм, прямо або побічно пов'язаних з нормативним впливом на сферу бюджетних відносин:

• принцип «додатковості»;

• результативність витрат бюджетів;

• своєчасність фінансування видатків бюджетів;

в) принципи здійснення бюджетних витрат, що випливають із суті витрат держави, але безпосередньо в праві не закріплені:

• законність;

• публічність;

• обов'язковість;

• раціональність.

Розглянемо докладніше окремі принципи здійснення витрат бюджету держави (муніципальних утворень). Найперше слід приділити увагу тим принципам видатків бюджету, які є похідними від принципів бюджетної системи держави.

1. Здійснення витрат обумовлюється їх розмежуванням між бюджетами різних рівнів бюджетної системи Російської Федерації - федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів Федерації і місцевими бюджетами (ст. 30 Бюджетного кодексу РФ), тобто закріплення на довгостроковій основі витрат (відповідно до покладених на органи влади і управління повноваженнями) за органами державної влади федерації, суб'єктів федерації, органами місцевого самоврядування. В якості критерію розмежування витрат можна привести принцип «додатковості» - покладання на органи влади кожного рівня такого обсягу видаткових повноважень, який вони в змозі виконати.

2. Принцип адресності і цільового характеру бюджетних коштів означає, що витрачання коштів бюджету переслідує реалізацію певних цілей: бюджетні кошти виділяються в розпорядження конкретних одержувачів бюджетних коштів з позначенням спрямування їх на фінансування конкретних цілей, що отраже¬но в бюджетного розпису.

Публічність витрат бюджету полягає в тому, що вони являють собою не просто грошові асигнування, а фінансування діяльності держави і муніципальних утворень в особі органів влади і управління, бюджетних установ, націлене на реалізацію завдань і функцій держави. Зміст принципу адресності та цільового характеру бюджетних коштів і принципу публічності дозволяє судити про важливість дотримання увазі ними вимог для ефективного функціонування бюджетної сфери, а значить, про необхідність формування режиму підконтрольності розподілу бюджету.

3.Принцип ефективності та економності означає, що при складанні та виконанні бюджетів уповноважені органи та одержувачі бюджетних коштів мають виходити з необхідності досягнення заданих результатів з використанням найменшого обсягу коштів або досягнення найкращого результату з використанням визначеного бюджетом обсягу коштів. Іншими словами, виконання видатків бюджету на увазі напрямок матеріальних ресурсів на найбільш значущі заходи в дійсно потрібних обсягах, раціональність використання бюджетних коштів.

Раціональність витрачання коштів бюджету простежується в кінцевих результатах фінансування ( «результативність» витрат).

4. Витрачання бюджетних коштів слід також підпорядковувати принципом збалансованості бюджету: обсяг передбачених бюджетами видатків повинен відповідати сумарним обсягом доходів бюджету і надходжень із джерел фінансування дефіциту.

5. Принцип повноти відображення витрат бюджетів означає, що всі витрати бюджетів підлягають відображенню в бюджетах в обов'язковому порядку і в повному обсязі (ст. 32 БК РФ). Закріплення і реалізація зазначеного принципу є гарантією підконтрольності розподілу бюджету, є прикладом форми реалізації контрольної функції фінансів на конкретному їх ділянці - бюджетну систему.

6. Принцип достовірності бюджету означає надійність показників прогнозу соціально-економічного розвитку території і реалістичність розрахунку доходів і видатків бюджету (ст. 37 БК РФ). Сутність даного принципу стосовно витрачання бюджетних коштів на увазі відповідність планованих витрат дійсно необхідним для розвитку суспільно-територіальних утворень заходам, розрахунку та закріпленню витрат відповідно до їх реальними фінансовими можливостями.

Витрати бюджету здійснюються в рамках врегульованих нормами права суспільних відносин. Звідси випливає принцип законності, тобто пред'явлення до витрачання коштів бюджетів вимоги чіткої відповідності нормам закону в його широкому розумінні. Витрачання бюджетних коштів неможливо без правового оформлення.

Можна сформулювати і інші принципи здійснення витрат бюджету. Зокрема, своєчасність фінансування. Цей принцип має особливе значення для соціальної сфери.

1.3. Класифікація витрат бюджету з метою планування і аналізу

У зв'язку з різноманіттям видів і формрасходов бюджетів необхідна їх обгрунтована угруповання. Її існування є основою для планування і аналізу бюджетних витрат. У фінансовій теорії і бюджетному законодавстві може застосовуватися цілий ряд ознак класифікації видатків бюджетів. Класифікація видатків бюджетів бюджетної системи може проводитися за такими ознаками:

1. функціональне призначення;

2. економічне призначення;

3. відомче призначення.

Найважливішою є функціональна класифікація, згідно з якою витрати бюджетів групуються по виконанню основних функцій держави і вирішенню вопросовместного значення, в тому числі на фінансування реалізації нормативно-правових актів, прийнятих органами державної влади, і муніципальних правових актів, прийнятих органами місцевого самоврядування, на фінансування окремих державних повноважень, переданих на інші рівні влади. При цьому функціональна структура видатків бюджету того чи іншого рівня дозволяє охарактеризувати пріоритети бюджетної політики, обумовлені рівнем соціально-економічного розвитку території та важливістю вирішуваних завдань. Вона відображає спрямування бюджетних коштів на виконання основних функцій держави. В цілому функціональна класифікація видатків представлена:

• витратами на оборону;

• витратами, пов'язаними з економічною діяльністю;

• витратами, пов'язаними з соціальним страхуванням та забезпеченням;

• витратами, пов'язаними з управління державою, забезпеченням громадського порядку і безпеки.

У РФ відповідно до цього підходу бюджетні витрати можна класифікувати наступним чином:

1) загальнодержавні питання;

2) національна оборона;

3) національна безпека і правоохоронна діяльність;

4) національна економіка;

5) житлово-комунальне господарство;

6) охорона навколишнього середовища;

7) освіту;

8) культура, кінематографія, засоби масової інформації;

9) охорона здоров'я, фізична культура і спорт;

10) соціальна політика;

11) міжбюджетні трансферти.

Бюджетні витрати класифікуються згідно з економічним характером операцій на основі:

а) враховується возмездная або безоплатна вироблена операція;

б) на які цілі, поточні або капітальні, призначені витрати;

в) які сектори або підсектори економіки отримують трансферти.

Поточні витрати пов'язані з наданням бюджетних коштів юридичним особам на їх утримання і покриття поточних потреб. Вони включають в себе витрати на державне споживання (поточні витрати державних установ, утримання державних галузей народного господарства, економічної та соціальної інфраструктури, закупівлі товарів і послуг цивільного і військового характеру), поточні субсидії нижчестоящим органам влади, державним і приватним підприємствам, виплату відсотків по державному боргу, транспортні платежі і інші витрати. Як правило, ці витрати в цілому відповідають витратам, відображених в звичайному бюджеті чи бюджеті поточних витрат і доходів. У всіх ланках територіальних бюджетів поточні витрати є переважною частиною.

Капітальні витрати - платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів. Вони являють собою ті витрати бюджетів, які забезпечують інноваційну й інвестиційну діяльність, включаючи статті витрат, призначених для інве¬стіцій в діючі і новостворювані підприємства, організації та установи відповідно до затвердженої інвестиційної програми. Вони включають в себе капіталовкладення за рахунок бюджету в різні галузі народного господарства, інвестиційні субсидії і довгострокові бюджетні кредити державним і приватним підприємствам, місцевим органам влади. Ця група витрат відображається в бюджеті капітальних витрат і доходів держави. У складі капітальних витрат може бути сформований бюджет розвитку, головні статті витрат якого - будівництво нових об'єктів, придбання обладнання, фінансування проектно-вишукувальних, землевпорядних робіт та ін.

МВФ рекомендує використовувати економічну класифікацію видатків бюджету, розділи якого включають:

1. Оплата праці працівників;

2. Використання товарів і послуг;

3. Споживання основного капіталу;

4. Відсотки;

5. Субсидії;

6. Гранти;

7. Соціальні допомоги;

8. Інші витрати.

Класифікація бюджетних витрат за відомчою ознакою є угрупованням витрат бюджету, що відображає розподіл бюджетних асигнувань по головним распорядітелямсредств бюджету. Подібна класифікація забезпечує адресний характер надання бюджетних коштів, що дозволяє контролювати їх цільове використання.


Глава 2. Склад, структура і динаміка витрат Федерального бюджету 2000-2007 рр.

Однією з основних завдань держави є створення і підтримання сприятливого ділового клімату за рахунок ефективного регулювання, створення відповідних умов розвитку економіки, а також захисту і підтримки вітчизняних виробників.

В останні роки найбільшими темпами зростали витрати на паливно-енергетичний комплекс, розвиток водних ресурсів, зв'язок і інформатику, а також транспорт. Ці кошти спрямовуються, в першу чергу, на фінансування заходів з розвитку відповідних галузей економіки, в тому числі паливно-енергетичного комплексу, космічних досліджень, сільського господарства, територій та інфраструктури і т.д.

Згідно з оцінками, за 2007 рік видобуток корисних копалин збільшилася на 2,2%, і це зростання було обумовлене як сприятливої ​​зовнішньої кон'юктури, так і підвищенням внутрішнього попиту. Незважаючи на це в останні роки намітилося стійке скорочення темпів приросту видобутку. Для збереження рентабельності видобутку корисних копалин необхідно постійне поповнення мінерально-сировинної бази за рахунок знову розвіданих родовищ. На ці цілі тільки в федеральному бюджеті 2007 року було передбачено 18,1 млрд. Руб.

Сьогоднішні темпи зростання споживання електроенергії помітно перевищують передбачені Енергетичною стратегією Росії на період до 2020 року. Це в значній мірі обумовлено зростанням промислового виробництва і споживання електроенергії населенням великих міст.

Для того щоб не допустити стримування економічного зростання за рахунок дефіциту енергоспоживання, слід відчутно збільшити генеруючі потужності електростанцій.

При вирішенні цієї проблеми великі надії покладаються на атомну енергетику. На ці цілі в 2007 році виділено 18 млрд. Руб.

Розвиток російської економіки неможливо без створення ефективної транспортної системи. З урахуванням ситуації, що склалася необхідні прискорена модернізація і розгалуженість транспортної системи. Саме тому бюджетні витрати на ці цілі збільшуються. У 2007 році на розвиток транспортної системи з федерального бюджету було виділено 181,6 млрд. Руб. велика частина цих коштів спрямовується на розвиток автомобільного транспорту: формування федеральної мережі автодоріг, зниження їх перевантаження, скорочення частки доріг, які не відповідають нормативним вимогам.

У бюджеті, крім витрат на дороги федерального значення, передбачені витрати на розвиток дорожньої мережі всередині великих міст. У 2007 році з федерального бюджету було витрачено 35 млрд. Руб. на субсидії, пов'язані з будівництвом автомобільних доріг, бюджетам інших рівнів.

У бюджеті також передбачені асигнування на модернізацію парку повітряних суден з метою приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів. Розмір фінансування пов'язаних з цією метою заходів з федерального бюджету в 2007 році склав 10,3 млрд. Руб.

На розвиток морського транспорту 7,3 млрд. Руб. Ці кошти спрямовуються на підтримку конкурентоспроможності торгового флоту і морських портів. Передбачені заходи підтримки будуть сприяти підвищенню завантаженості морських портів до 2010 року майже в 2 рази в порівнянні з 2002 роком, зростання російського торгового флоту, причому як чисельності судів, так і їх сукупного водотоннажності.

На розвиток залізничного транспорту 10,8 млрд. Руб., Що направлено на заходи з оновлення та модернізації основних фондів, підвищення інвестиційної привабливості залізничного транспорту, поліпшення якості обслуговування.

В останні роки активізувалася державна підтримка села, яка виражається як у збільшенні витрат на сприяння сільському господарству, так і в прийнятті цільових федеральних програм і національних проектів за російськими сільським територіям. Одним з пріоритетних напрямків підтримки та розвитку сільського господарства є збереження і відновлення ґрунтів і земель сільськогосподарського призначення. Іншим пріоритетним напрямком діяльності по підтримці сільського господарства є вирішення проблеми погіршення соціального розвитку села, поліпшення житлових умов сільських жителів, підвищення доступності якісної освіти, охорони здоров'я і соціального обслуговування. На реалізацію цих планів в 2006-2010 роках передбачається виділити з федерального бюджету 65,5 млрд. Руб.

2.1. Фінансування соціально-культурних заходів.

2.1.1. Витрати на охорону здоров'я

Конституція РФ гарантує права громадян на охорону їх здоров'я, тому завдання держави - забезпечити для кожного громадянина отримувати якісну медичну допомогу. Держава фінансує розвиток охорони здоров'я за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ і місцевих бюджетів, а також через систему обов'язкового медичного страхування (ОМС), створену в Росії в 1991 році. [6]

Основні витрати на охорону здоров'я припадають на регіональні бюджети і позабюджетні фонди, включаючи ОМС, при цьому частка останніх щорічно збільшується.Частка витрат федерального бюджету на охорону здоров'я в 2004-2005 роках становила не більше 10,3%. У 2006 році Президент РФ ініціював реалізацію пріоритетного проекту «Здоров'я», що передбачає додаткове фінансування з федерального бюджету, що дозволило збільшити частку його коштів в загальному обсязі фінансування до 13%.

Витрати федерального бюджету на охорону здоров'я

роки 2004 2005 2006 2007
млрд. руб. 39 71 127 179,3

У 2004-2006 роках охорону здоров'я було одним із пріоритетів державної політики, що виразилося в збільшенні частки витрат на охорону здоров'я в загальних витратах федерального бюджету, яка за цей період зросла більш ніж в 2 рази: з 6,1% в 2004 році до 11,5 % в 2006 році.

У 2007 році в рамках проекту виділено 15,4 млрд. Руб. з федерального бюджету на закупівлю близько 23000 одиниць обладнання для муніципальних поліклінік і лікарень.

Однією з важливих завдань держави є боротьба із захворюваннями соціально значимого характеру. З федерального бюджету на фінансування даної програми в період 2007-2011 рр. буде виділено 35,1 млрд. руб. якщо в попередні періоди її реалізації (2002-2006рр.) з федерального бюджету виділялося 18-19% загального обсягу коштів, то тепер передбачається витрачати близько 45%. [18]

Витрати федерального бюджету на ФЦП «Попередження та боротьба з соціально значимими захворюваннями», млрд. Руб.

Програма / підпрограма 2004 2005 2006 2007
ФЦП «Попередження та боротьба із захворюваннями соціально значимого характеру» 3,3 3,4 3,6 4,3
Підпрограма «Туберкульоз» 1,4 1,6 2 1,5
Підпрограма «антиВІЛ / СНІД» 0,13 0,19 0,79 0,85
Підпрограма «Онкологія» 0,49 0,63 0,79 0,85
Підпрограма «Інфекції, що передаються статевим шляхом» 0,1 0,1 0,11 0,2

Рішення демографічної проблеми також є одним з пріоритетних напрямків державної політики. У 2007 році на рішення даної проблеми було виділено додатково 32,3 млрд. Руб. З урахуванням витрат на материнський базовий капітал зобов'язання федерального бюджету за демографічною проекту складають близько 165 млрд. Руб. щорічно.

2.1.2. Витрати на освіту

Стаття 43 Конституції РФ закріплює право кожного громадянина на освіту в державних і муніципальних установах. Освіта фінансується з бюджетів всіх рівнів бюджетної системи.

З федерального бюджету в основному фінансуються вищу професійну освіту і наукові дослідження в освітній сфері. У 2007 році видатки на освіту збільшилися на 31% і склали 278,5 млрд. Руб.

Крім того, з 2006 року частина коштів федерального бюджету в рамках пріоритетного національного проекту «Освіта» додатково направляється на трансферти в регіональні бюджети, в основному на підтримку шкільної освіти.

2.1.3. Витрати на пенсійне забезпечення

У Росії в 2007 році налічувалося близько 38,5 млн. Пенсіонерів, що становить понад 27% населення. Іншими словами. Добробут чверті населення країни безпосередньо залежить від системи пенсійного забезпечення. Зростання витрат бюджету на виплату пенсій в 2007 році склав приблизно 15,6% як і в 2006 році. У 2007 році на виплату пенсій з пенсійного фонду РФ було направлено 1725 млрд. Руб. При цьому з федерального бюджету на фінансування виплат пенсій було виділено 959,7 млрд. Руб. [18]

Крім того, ще 146,6 млрд. Руб. виділено на пенсії військовослужбовцям та членам їх сімей, а також особам, прирівняним до них по пенсійному забезпеченню.

Необхідність фінансування частини витрат Пенсійного фонду РФ з коштів федерального бюджету пов'язана з тим, що відрахування з фонду оплати праці не покривають потреби Фонду з виплати пенсій, що, в свою чергу, пов'язано з низьким числом зайнятих, що припадають на одного пенсіонера.

Динаміка витрат на пенсійне забезпечення за джерелами виплат, млрд. Руб.

2.1.4. Витрати на науку

Фундаментальні наукові дослідження роблять значний вплив на економічний розвиток країни, тому держава повинна виступати в ролі основного інвестора в цій сфері, підтримуючи передові наукові школи, забезпечуючи наукові установи новими кадрами і технічною базою, а також створюючи сприятливі умови для інвестицій приватного бізнесу в науку.

Державне фінансування науки становить близько 60%, і ця частка залишається відносно стабільною протягом декількох років.

У 2007 році видатки федерального бюджету на фундаментальні і прикладні наукові дослідження склали 246 млрд. Руб., Що на 27,1% більше, ніж в попередньому. [18]

Велика частина асигнувань на прикладні наукові дослідження спрямовується в основному на дослідження в області оборони і національної економіки. У 2007 році на ці сфери в сукупності доводилося 90% всіх витрат на прикладні наукові дослідження. За часткою державних витрат на наукові дослідження в галузі оборони в загальному обсязі витрат на наукові дослідження і розробки Росія міцно займає одне з перших місць в світі.

2.1.5. Витрати на культуру

Основні витрати на культуру несуть бюджети суб'єктів РФ. Фінансова підтримка кінематографії та наукових досліджень в галузі культури, кінематографії та ЗМІ виявляється більшою мірою з федерального бюджету.

У 2007 році видатки федерального бюджету на культуру, кінематографії та ЗМІ склали 65,2 млрд. Руб., Що на 27% більше ніж у 2006 році.

Бюджет культури складається з двох елементів. Це поточні витрати і федеральна цільова програма «Культура Росії».

За рахунок поточних витрат фінансуються підприємства та установи культури - державні театри, концертні та виставкові зали, музеї, бібліотеки, а також установи освіти в системі культури і відповідні наукові організації.

Федеральна цільова програма «Культура Росії (2006-2010 роки)» націлена на вирішення конкретних завдань в галузі культури і досягнення певних результатів.

У 2007 році на збереження культурної та історичної спадщини з федерального бюджету було виділено 11,9 млрд. Руб., Що на 16,1% більше, ніж в попередньому році. У 2006-2010 роках повинен бути проведений комплекс ремонтно-реставраційних робіт на 300 об'єктах культурної спадщини федерального значення в 70 регіонах країни.

Інвестування держави в культуру означає інвестування в «людський капітал», який є в сучасному суспільстві одним з найважливіших факторів конкурентоспроможності країни, тому особливого значення набувають завдання відтворення творчого потенціалу країни шляхом збереження та розвитку вітчизняної системи художньої освіти та підтримки діячів мистецтва і молодих обдарувань.

На ці цілі у федеральному бюджеті на 2007 рік виділено 19,8 млрд. Руб., Що на 26,8% більше, ніж в 2006 році.

2.2. Витрати на оборону країни і національну безпеку

Національна оборона є основним і найвагомішим складовим елементом безпеки держави (поряд з правоохоронною діяльністю та попередженням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих). Протягом останніх років близько 15% витрат бюджету країни (2,6-2,8% ВВП) становить частка витрат на національну оборону, що свідчить про їх стабільності.

Параметри витрат на національну оборону, закладені в бюджети останніх років, відображають послідовно проводиться в державі політику зміцнення її обороноздатності. В цілому, бюджети останніх років дозволили стабілізувати ситуацію з фінансування Збройних сил і перейти від підтримки життєздатності армії на мінімальному рівні до моделі розвитку.

У 2007 році в порівнянні з 2006 роком рівень питомих витрат на одного військовослужбовця виріс більш ніж на 20%, що з урахуванням проведених заходів бойової та оперативної підготовки сприяло підвищенню навченості військовослужбовців і ступеня злагодженості з'єднань і військових частин. Бюджетні асигнування на національну оборону стабільно ростуть протягом останніх років. У 2005 році вони були рівні 578,4 млрд. Руб. (16,3% загальних витрат федерального бюджету, 2,84% ВВП), в 2006 році - 666 млрд. Руб. (15,6% витрат, 2, 74% ВВП), 2007 - 822 млрд. Руб. (15% витрат, 2,8% ВВП). Внаслідок цього широко поширена думка про непомірному зростанні витрат на національну оборону, що в свою чергу породило міф про «мілітаристської бюджеті» країни.

Однак при загальному збільшенні витрат федерального бюджету в 2007 році на 20,6% витрати на національну оборону зросли всього на 15,1%, що говорить про більш повільних темпах їх зростання в порівнянні з іншими розділами федерального бюджету.

Однією з причин сучасного зростання витрат на національну оборону є хронічне недофінансування і виключення з переліку пріоритетних напрямків розвитку і надання державної підтримки як сектора національної оборони, так і забезпечення державного оборонного замовлення, що спостерігалися в останні десятиліття. Основними статтями витрат для Міністерства оборони РФ завжди були насамперед, витрати на озброєння, забезпечення особового складу, організацію бойової підготовки та матеріально-технічне забезпечення, що становить сумарно близько 75% всіх витрат.

Найбільш суттєві витрати федерального бюджету на національну оборону, млрд. Руб.

Статті витрат 2004 2005 2006 2007
військовий персонал 76,3 76,3 107,1 123,3
Цивільний персонал 55,6 36,7 47,8 61,3
продовольче забезпечення 20,0 17,9 22,0 23,2
Матеріально-технічне забезпечення

61,6

64,8 85,2 93,8
бойова підготовка 13,5 13,9 17,0
ФЦП «Перехід до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, ряду з'єднань і військових частин на 2004-2007 роки» 7,8 16,7 16,6 22,8
Президентська програма «Знищення запасів хімічної зброї РФ» 5,4 11,2 13,6 19,9

У 2007 році на потреби Міністерства оборони з бюджету виділено 821 млрд. Руб., Причому з кожним роком все більше коштів йде саме на розвиток Збройних сил, а не на їх утримання.

Загальна структура витрат на розвиток і утримання Збройних сил в 2007 році в%

Значний обсяг витрат держави на національну безпеку країни в цілому і на захист окремого громадянина зокрема - вимушена, але необхідний захід. Захист інтересів країни і захист росіян - прямий обов'язок держави.

Витрати на національну безпеку і правоохоронну діяльність в 2007 році склали 8,5% консолідованого бюджету РФ, причому 77% цих коштів було витрачено з федерального бюджету, що склало 550,2 млрд. Руб. Це майже 12,8% всіх витрат федерального бюджету. У розрахунку на одного громадянина Росії ці витрати склали майже 5 тис. Руб. на рік. [18]

Ці гроші йдуть на боротьбу зі злочинністю та тероризмом, на попередження та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та стихійних лих, боротьбу з незаконним обігом наркотиків.

Динаміка витрат на національну безпеку і правоохоронну діяльність характеризується стабільним зростанням витрат в абсолютному вираженні і незначною зміною структури в частині збільшення часток витрат на попередження і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та стихійних лих (з 6,0% в 2006 році до 6,1% в 2007 році), зростанням в 2006 році на 1% (в порівнянні з 2006 роком) частки витрат на боротьбу з незаконним обігом наркотиків, насамперед за рахунок виділення бюджетних асигнувань на рівні консолідовані бюджетів суб'єктів незалежно Ктов РФ.

Загальний обсяг витрат на попередження і розкриття злочинів, контроль за дотриманням законності і правопорядку в 2007 році зріс порівняно з 2006 роком в 1,24 рази, а до 2008 року збільшиться в 1,5 рази.

Найбільш суттєві витрати федерального бюджету на національну безпеку і правоохоронну діяльність, млрд. Руб.

Статті витрат 2006 2007 %
органи прокуратури 27,3 31,2 17,6
Органи внутрішніх справ 156,7 178,9 14,2
Внутрішні війська 31,9 40,0 25,4
органи юстиції 28,2 39,6 40,4
Система виконання покарань 77,6 91,3 17,7
органи безпеки 3,5 3,0 -14,3
Органи прикордонної служби 0,5 1,3 160,0
Органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин 11,2 12,9 14,3

2.3. Витрати на міжнародну діяльність і державний борг

Витрати на міжнародну діяльність включають витрати по неторгових операціях (зміст російських установ і представництв за кордоном, сплату членських внесків до міжнародних організацій та ін.). Фінансування витрат в сфері міжнародної діяльності охоплює міжнародне співробітництво, реалізацію міжнародних договорів, культурних, наукових та інформаційних зв'язків. Одним із джерел фінансування бюджетного дефіциту є державні запозичення РФ і суб'єктів РФ і муніципальних утворень.

Державні запозичення представляють собою позики і кредити, залучені від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, за якими виникають боргові зобов'язання РФ, або суб'єкта РФ як позичальника і гаранта погашення позик (кредитів) іншими позичальниками.

Високі ціни на енергоресурси і триває економічне зростання дозволили зводити бюджет з профіцитом, що знімає необхідність у зовнішніх запозиченнях для фінансування діяльності органів влади та проведення реформ.

Високі доходи, одержувані від експорту енергоресурсів, дозволяють як створювати фінансові резерви, так і погашати заборгованість, що накопичилася за роки реформ. Дострокове погашення дозволяє, по-перше, економити на обслуговуванні боргу, в по-друге, знизити залежність від стану світової економіки. За оцінками Мінфіну, загальна економія коштів федерального бюджету на процентних платежах тільки Паризькому клубу кредиторів за період до 2020 року перевищить 12 млрд. Дол. Заощаджені платежі планується направляти на інвестиційну діяльність.

У 90-х роках минулого століття і початку нинішнього значну роль в структурі зовнішнього боргу Росії грали борги колишнього СРСР.

На сьогоднішній день борги колишнього СРСР в основному або погашені, або конвертовані в єврооблігації (цінні папери, що є державними борговими зобов'язаннями, номінованими в іншій валюті, ніж валюта країни-емітента. Перевагою єврооблігацій є їх вільний обіг на фінансовому ринку, що знімає залежність емітента від банку-кредитора або фінансової організації)

Динаміка внутрішнього і зовнішнього державного боргу РФ

Внутрішні запозичення відбуваються в основному за рахунок випуску облігацій федеральної позики (ОФП) з різною прибутковістю і термінами погашення. Ці облігації знаходяться у вільному обігу на фінансовому ринку, що робить уряд незалежним від рішення окремих кредиторів. Витрати на обслуговування боргу включають в себе всі платежі, пов'язані з ним, за винятком погашення основної суми боргу. Сюди входять: процентні та інші платежі, що не зменшують розміру заборгованості. Згідно з оцінками, в 2007 році витрати на обслуговування державного і муніципального боргу склали близько 160 млрд. Руб., Що на 40 млрд. Менше, ніж в 2006 році.

2.4. Фінансова підтримка регіонів

Природні особливості і сформовані економічні реалії обумовлюють нерівномірне розміщення виробничого і ресурсного потенціалу по території країни, що веде до величезного розриву в рівнях бюджетної забезпеченості регіонів.

Вирівнювання рівнів бюджетної забезпеченості проводиться державою за допомогою міжбюджетних трансфертів, які у вигляді дотацій, субсидій або субвенцій направляються в усі регіони. У 2007 році міжбюджетні трансферти з федерального бюджету склали 783,9 млрд. Руб.

Основна частина фінансової допомоги регіонам надається з утворених у складі федерального бюджету фондів: Фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ, Фонду співфінансування соціальних витрат, Фонду регіонального розвитку, Фонду реформування регіональних і муніципальних фінансів, Фонду компенсацій. [18]

Основним за своїм значенням і обсягами коштів, що надаються є Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ (ФФПР). Засоби ФФПР забезпечують вирівнювання бюджетної забезпеченості та створення рівних умов для суб'єктів РФ в частині реалізації основних соціальних гарантій. Розмір дотацій з ФФПР залежить від податкового потенціалу регіонів (потенційних податкових можливостей території), кліматичних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей, що відбиваються на вартості надання бюджетних послуг.

У 2007 році в складі федерального бюджету сформований Федеральний фонд регіонального розвитку в сумі 6,39 млрд. Руб., Що приблизно в 2,4 рази вище рівня 2006 року. Надання субсидій з фонду здійснюється суб'єктам РФ, які мають рівень забезпеченості соціальної та інженерною інфраструктурою нижче среднероссийского, близько 69 регіонів.

Фонд співфінансування соціальних витрат утворений для надання допомоги регіонам у фінансуванні на пайовій основі пріоритетних соціальних витрат: соціального захисту ветеранів праці, трудівників тилу, осіб, які постраждали від політичних репресій, виплат дитячої допомоги і адресних житлових субсидій населенню.

Для реалізації відбираються на конкурсній основі програм бюджетних реформ в регіонах створено Фонд реформування регіональних і муніципальних фінансів. З нього фінансуються виграли конкурс програми, що включають в себе зобов'язання в сфері бюджетного процесу і управління бюджетними послугами, впровадження передових методів бюджетування і проведення адміністративної реформи, реформування державного та муніципального секторів економіки і сфери ЖКГ, удосконалення системи інвестицій. Розмір фонду в 2007 році склав 1,97 млрд. Руб.

Особливе місце в системі фінансової підтримки регіонів займає Фонд компенсацій. Кошти з цього фонду надходять в розпорядження регіонів і органів місцевого самоврядування для реалізації федеральних повноважень, наприклад: на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян - ветеранам, інвалідам, громадянам, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС та інших катастроф; на забезпечення заходів соціальної підтримки осіб, нагороджених знаком «Почесний донор»; забезпечення житлом ветеранів та інвалідів; на реалізацію державної політики зайнятості населення. У 2007 році Фонд компенсацій складе 153,13 млрд. Руб.

Сформована система міжбюджетних відносин часто піддається критиці за двома підставами: через надмірну централізацію доходів НВ федеральному рівні і необгрунтованого розподілу дотацій. У той час, коли багато регіонів і муніципальні освіти відчувають серйозні фінансові труднощі з виконанням своїх функцій, федеральний центр формує свій бюджет з профіцитом.

Можна не сумніватися і той факт, що методика розподілу дотацій з Фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ закладає невірну систему стимулів, оскільки не мотивує регіони до розширення власної доходної бази.

Однак необхідно визнати, що в значній частині ці проблеми обумовлені надзвичайно нерівномірним розподілом дохідного потенціалу між суб'єктами РФ, що не дозволяє відмовитися від високої частки вилучення доходів у відносно багатих регіонів з наступним перерозподілом на користь відносно бідних. У зв'язку з цим перегляд адміністративно-територіального поділу Росії з метою, в тому числі, зниження кількості глибоко дотаційних суб'єктів РФ є вихідною передумовою для якісного поліпшення міжбюджетних відносин.

2.5. Витрати на управління

Витрати на управління включають в себе наступні групи витрат:

- На утримання органів державної влади. Виступають як фінансової бази діяльності адміністрації Президента та Конституційного суду;

- На утримання правоохоронних органів, судів і органів прокуратури. Здійснюються для забезпечення громадської безпеки;

- На утримання органів державної влади. Включають витрати Уряду, республіканських міністерств і відомств, представницьких і виконавчих органів суб'єктів Федерації і місцевого самоврядування, дипломатичних установ та інших відомств;

- На проведення виборів і референдумів. Включають в себе всі витрати на вибори депутатів Державної Думи, Президента, народних суддів і проведення референдумів;

- Інші витрати, що проходять по інших розділах бюджетних витрат.

Наявність специфічної управлінської діяльності держави та виконання ним господарсько-організаторської функції викликають до життя витрати федерального бюджету на управління. [8] Ці витрати є матеріально-фінансовою базою діяльності державних органів, які здійснюють керівництво економікою. Ця стаття державних витрат є найбільш суперечливою, адже витрати на управління відрізняються постійним зростанням, з одного боку, і відсутністю критеріїв оцінки їх результативності, з іншого.

Витрати федерального бюджету на управління включають в себе витрати на утримання:

· Законодавчих органів;

· Уряду країни;

· Законодавчих органів і урядів суб'єктів федерації;

· Місцевих органів влади і управління;

· Органів правопорядку;

· Органів судочинства і прокуратури.

Бюджетні витрати на управління є частиною загального фонду управління, що формується також і в децентралізованому порядку шляхом включення витрат на управління в собівартості продукції, робіт або послуг підприємств і організацій. Однак фактично витрати на управління значно перевищують бюджетні призначення за рахунок залучення різних позабюджетних фондів, включаючи фонди політичних партій. За рахунок цих коштів також створюються дослідницькі центри, паралельні управлінські та охоронні структури і т.п.

Будь-якій державі необхідно удосконалювати свою організаційну форму управління економічною та соціальною сферою, і російський уряд, усвідомлюючи важливість даної функції управління, втілює в життя заходи, спрямовані на здешевлення апарату управління, який постійно повинен удосконалюватися. Зрозуміло, що такого роду діяльність має ще і фіскальне значення: завдяки скороченню витрат на управління економляться кошти, які могли бути додатково спрямовані на фінансування народного господарства і соціальної сфери.

Управління державою фінансується за рахунок асигнувань, що спрямовуються на вирішення загальнодержавних питань, загальна частка витрат на які в бюджеті розширеного уряду в Російській Федерації становила в 2006-2007 роках 10-11%.

Це приблизно відповідає аналогічним часткам витрат в бюджетах таких країн, як Японія, США, Німеччина і Франція (в середньому 13-15%). Останнім часом ця частка витрат бюджету повсюдно знижується, наприклад, за рахунок перерозподілу бюджетних коштів на користь пріоритетних, соціально значущих ініціатив.

Найбільш суттєві статті витрат на загальнодержавні питання в федеральному бюджеті в 2006-2007 рр., Млрд. Руб.

Статті витрат 2006 2007
Витрати, всього 3514,3 4281,3
загальнодержавні питання 500,9 529,7
Судова система 42,4 59,7
Забезпечення діяльності фінансових, податкових митних органів і органів нагляду 82,1 120,3
Міжнародні відносини та міжнародне співробітництво 28,5 36,1
Державний матеріальний резерв 22,1 42,2
фундаментальні дослідження 32,0 42,6
Обслуговування державного та муніципального боргу 208,3 169,1
Інші загальнодержавні питання 68,7 39,0

Далеко не всі витрати, що проходять по розділу «Загальнодержавні питання», в рівній мірі відносяться до витрат на фінансування державного управління та місцевого самоврядування. У федеральному бюджеті обсяг видатків на державне управління та місцеве самоврядування в 2006 р 13 млрд. Руб., В 2007 р - 15,2 млрд. Руб. в порівнянні з витратами в бюджеті розширеного уряду 108,9 млрд. руб. і 139,1 млрд. руб. відповідно.


Глава 3. Склад, структура і динаміка витрат Федерального бюджету на 2008-2010 рр.

Федеральний бюджет на 2008-2010 рік спрямований на підвищення рівня життя населення та підвищення всіх зобов'язань перед громадянами на підтримку стратегічних та інноваційних галузей, забезпечення безпеки і створення потенціалу для сталого розвитку країни. Загальний обсяг доходів федерального бюджету на 2008 рік склав 6 644,45 млрд. Рублів, на 2009 в сумі 7 465,45 і на 2010 планується 8 089,97 млрд. Рублів. Витрати федерального бюджету на 2008 рік складають 6 570,30 млрд. Руб., На 2009 рік 7 451,15 млрд. Руб., А в 2010 році плануються в розмірі 8 089,97 млрд. Руб. У 2010 році доходи дорівнюють витратам - близько 8,10 млрд. Руб. Отже, профіцит не планується.

Відповідно до статті 21 Бюджетного Кодексу РФ класифікація видатків бюджету складається з 11 розділів. Вони є єдиними для бюджетів бюджетної системи Російської Федерації розділами і підрозділами класифікації видатків бюджетів, розглянемо їх докладніше в таблиці.

Витрати федерального бюджету 2008р 2009р 2010р
Сума, млрд. Руб. Питома вага,% Сума, млрд. Руб. Питома вага,% Сума, млрд. Руб. Питома вага,%
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПИТАННЯ 828,78 12,61% 899,84 12,08% 963,10 11,90%
НАЦІОНАЛЬНА ОБОРОНА 509,10 7,75% 566,74 7,61% 596,19 7,37%
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І правоохоронної діяльності 521,84 7,94% 642,61 8,62% 693,51 8,57%
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 702,32 10,69% 789,62 10,60% 528,55 6,53%
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 54,56 0,83% 56,29 0,76% 51,86 0,64%
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 9,33 0,14% 10,21 0,14% 10,96 0,14%
ОСВІТА 307,20 4,68% 313,64 4,21% 339,85 4,20%
КУЛЬТУРА, кінематографії та засобів МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 83,81 1,28% 73,01 0,98% 67,58 0,84%
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА СПОРТ 211,69 3,22% 245,22 3,29% 295,36 3,65%
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА 270,86 4,12% 342,67 4,60% 396,54 4,90%
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 2281,56 34,73% 2423,12 32,52% 2720,97 33,63%
УМОВНО ЗАТВЕРДЖЕНІ ВИТРАТИ 0,00 0,00% 186,30 2,50% 404,50 5,00%
СЕКРЕТНІ СТАТТІ 789,25 12,01% 901,88 12,10% 1021,00 12,62%
ВСЬОГО 6570,30 100,00% 7451,15 100,00% 8089,97 100,00%

Найбільшу питому вагу в класифікації видатків займають міжбюджетні трансферти. У 2008 році частка витрачання цих коштів становить 34,73%. Якщо говорити про динаміку цього показника, то вже в наступному році (2009) він знижується на 2,21%. Але в грошовому еквіваленті збільшується на 141,56 млрд. Руб. У середньостроковій перспективі передбачено абсолютне збільшення міжбюджетних трансфертів до 2010 року до 2 720,97 млрд. Рублів, що становить на 439,41 млрд. Руб. більше по відношенню до 2008 року.

Бюджетні асигнування федерального бюджету по розділу «Міжбюджетні трансферти» характеризуються такими даними:

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 2008 р 2009 р 2010 р
Сума, млрд. Руб. Питома вага, % Сума, млрд. Руб. Питома вага, % Сума, млрд. Руб. Питома вага, %
всього: 2 281,56 100,00% 2 423,12 100,00% 2 720,97 100,00%
Дотації бюджетам суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень 375,54 16,46% 392,67 16,21% 411,07 15,11%
Субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень (міжбюджетні субсидії) 317,19 13,90% 300,74 12,41% 234,25 8,61%
Субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень 163,74 7,18% 175,97 7,26% 191,01 7,02%
Інші міжбюджетні трансферти 69,75 3,06% 37,83 1,56% 43,86 1,61%
Міжбюджетні трансферти бюджетам державних позабюджетних фондів 1 355,34 59,40% 1 515,90 62,56% 1 840,79 67,65%

Основну частку в цьому розділі займають «Міжбюджетні трансферти бюджетам державних позабюджетних фондів». У середньостроковій перспективі прогнозується зростання обсягу міжбюджетних трансфертів для перерахування до державних позабюджетних фондів. В динаміці цей показник зростає. Це обумовлено необхідністю проведення додаткових заходів по зміцненню та збалансованості системи пенсійного забезпечення, вирішення завдань, поставлених у Посланні Президента РФ Федеральним Зборам РФ, щодо підвищення розмірів пенсій та допомог, посилення соціальної спрямованості щодо таких категорій громадян, як інваліди, ветерани, реалізації заходів, спрямованих на демографічний розвиток країни і т.д. В цілому свідчить про збільшення витрачання цих коштів самого розділу.

Що характерно наступних 4-х підрозділів, то вони зменшуються. Це говорить про те, що держава намагається скоротити участь у фінансуванні суб'єктів РФ. Щоб вони знаходили джерела коштів для збалансованості їх бюджетів, для здійснення федеральних цільових програм, тим самим скорочуючи частку участі у фінансуванні.

Другим розділом, частка якого становить 12,61% від загальної суми витрат, є загальнодержавні питання. В динаміці ми бачимо, що цей показник в процентному співвідношенні знижується. Прогнозується, що в 2010 році сума витрат складе 963,10 млрд. Руб., Що значно збільшився по відношенню до запланованого в 2008 році на 134,32 млрд. Руб .. До основних підрозділами можна віднести бюджетні асигнування на судову систему, забезпечення діяльності фінансових , податкових і митних органів та органів нагляду, обслуговування державного і муніципального боргу та інші загальнодержавні питання. Безпосередньо збільшення заробітної плати держслужбовцям (депутатам і їх помічникам, суддям, збільшенням компенсаційних винагород присяжним і арбітражним засідателям, помічників суддів арбітражних судів, секретарів судових засідань арбітражних судів і т.д.), проведення капітального ремонту адміністративних будівель, забезпечення діяльності Рахункової палати Російської Федерації . І таких асигнувань в кожному підрозділі дуже багато, що свідчить про зростання цього показника в цілому.

Національна економіка займає третє місце в розподілі бюджетних коштів. Прогнозується, що в 2008 році сума складе 702,32 млрд. Руб., В 2010 він знизиться до 528,55 млрд. Руб. що істотно помітно в процентному співвідношенні на 4,16%.

До цього розділу належать повноваження з регулювання та підтримки економічної діяльності, включаючи питання природокористування, розвитку інфраструктури та природно-ресурсного потенціалу, державної підтримки окремих галузей економіки в основному віднесені до відання Російської Федерації.

Основне місце в їх структурі займають бюджетні асигнування на транспорт, відтворення мінерально-сировинної бази, сільське господарство і рибальство, зв'язок і інформатику, інші питання в галузі національної економіки.

Даний показник за прогнозом зараз знаходиться на 3 місці, то вже в 2010 він займе п'яте місце.

У 2010 році відбудуться зміни частки витрат в процентному співвідношенні від загального обсягу витрат. Незмінними лідерами залишаються міжбюджетні трансферти та загальнодержавні питання на 3 місці буде національна безпека і правоохоронна діяльність, а на 4 місці національна оборона.

Обидва ці розділу нарощують фінансування. Розглянемо нижче діаграми. Ми бачимо, що такий показник, як національна оборона (він відзначений яскраво блакитним кольором) має динаміку зростання, з 2008 року по 2010 рік прогнозується збільшення в сумі 87,09 млрд. Руб .. А прогноз по розділу національна безпека і правоохоронна діяльність збільшиться на 171,61 млрд.руб. в 1,5 рази до 2008 року. У процентному співвідношенні відбуваються коливання, спочатку він зростає, потім падає. Це пов'язано, як сумою найбільше видатків, так і з розподілом коштів по розділах.

Наступним розділом, питома вага якого знижується в загальному обсязі витрат, є утворення, в 2008 році складе 4,68%. В динаміці цей показник падає, до 2009 року він знизиться на 0,47%. У грошовому вираженні це показник збільшується. Це пов'язано з реалізацією національного проекту «Освіта», також збільшенням заробітної плати вчителям. Направляються асигнування на підвищення кваліфікації та перепідготовку працівників федеральних бюджетних установ, реалізація заходів соціального захисту для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що навчаються в цих закладах, асигнування дозволять забезпечити надання середньої професійної освіти студентам, вищої освіти, а саме збільшення бюджетних місць .

Розділ соціальна політика має важливе значення, але його фінансування займає не значну частку в загальному обсязі витрат федерального бюджету.Цей показник нарощує свій потенціал, спрогнозовано, що в 2008 році надходжень з федерального бюджету буде на суму 270,86 млрд. Руб., До 2010 року ця сума збільшиться на 125,68 млрд. Руб. Фінансування заходів здійснюється за рахунок субвенцій Фонду компенсацій. Розглянемо нижче структуру цього розділу, основне місце займають бюджетні асигнування на пенсійне і соціальне забезпечення.

підрозділи бюджет
2008 2009 2010
Пенсійне забезпечення 80,3 81,7 80,6
Соціальне обслуговування населення 1,5 1,3 1,3
Соціальне забезпечення населення 17,8 16,7 17,8
Прикладні наукові дослідження в галузі соціальної політики

0,1

0,0

0,0

Інші питання в галузі соціальної політики

0,4

0,3

0,3

Разом у розділі 100,0 100,0 100,0

Частка пенсійного забезпечення становить 80% в загальному обсязі даного розділу. Відповідно до цієї таблиці показник коливається, в 2009 році він збільшується на 1,4%, а в 2010 знизиться на 0,9%. За даним розділом здійснюється виконання витратних зобов'язань Російської Федерації по пенсійному забезпеченню "військових" пенсіонерів та суддів. Це пов'язано безпосередньо зі збільшенням пенсій, зростанням чисельності пенсіонерів, збільшення витрат на виплату щомісячного довічного утримання суддям та щомісячної надбавки до заробітної плати.

Згідно вище сказаного, частка соціального забезпечення займає 17%. Асигнування даного підрозділу спрямовуються на виплату допомоги по догляду за дитиною, виплату компенсації безробітним громадянам, забезпечення інвалідів транспортними засобами та інші. Також в складі даного підрозділу передбачаються асигнування на реалізацію основних заходів пріоритетного національного проекту «Доступне і комфортне житло - громадянам Росії» в рамках федеральної цільової програми «Житло» на 2002-2010 роки.

Охорона здоров'я та спорт - це один з найбільш важливих показників, тому що від фінансування цього розділу спроможність населення країни брати участь у всіх сферах виробництва. Тобто за допомогою трудових ресурсів, здійснюються всі поставлені завдання держави, малих організацій, фабрик, заводів і т.д.

Прогнозується, що в 2008 році обсяг витрат по цьому розділу складе 211,69 млрд. Руб., В 2009 році відбудеться збільшення на 15,8%, а в 2010 році на 39,5%.

Відповідно до бюджетної пристроєм РФ, за кожним рівнем бюджетної системи закріплені повноваження за федеральними органами - надання спеціалізованої медичної допомоги у федеральних спеціалізованих медичних установах, а також змістом збірних команд Російської Федерації та їх підготовці до спортивних змагання, олімпіад.

За органами державної влади суб'єктів РФ - надання спеціалізованої медичної допомоги в спеціалізованих медичних установах, організація і здійснення регіональних і міжмуніципальних програм і проектів в галузі фізичної культури і спорту.

До повноважень органів місцевого самоврядування віднесено питання організації надання швидкої медичної допомоги, первинної медико-санітарної допомоги, медичної допомоги жінкам у період вагітності, під час і після пологів, а також забезпечення умов для розвитку на території районів, поселень і міських округів фізичної культури і масового спорту, організації проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

Основні напрямки фінансування «Охорони здоров'я»: підвищення заробітної плати медичним працівникам, оснащення поліклінік, лікарень - мед. установ новим обладнанням, закупівлі медикаментів та реалізації пріоритетного національного проекту «Здоров'я». «Спорт і фізкультура» -проведення спортивних заходів та змагань, утримання центрів спортивної підготовки, реалізація державної програми «Патріотичне виховання громадян РФ на 2006 - 2010 роки».

Менш фінансуються розділи федерального бюджету, питома вага яких від 0,14-1,3% в загальному обсязі витрат займають: 1. культура, кінематографія та ЗМІ; 2. житлово-комунальне господарство; 3. охорона навколишнього середовища.

(1) У 2008 році обсяг видатків за цим підрозділу складе 83,81 млрд. Руб., До 2010 року це показник знизиться на 22%, і у відносному вираженні зменшиться від 1,28 до 0,84%. Скорочення обсягу і частки витрат, що передбачаються на культуру, кінематографію і засоби масової інформації, зумовлені зменшенням асигнувань, що спрямовуються на проведення разових заходів в сфері культури і засобів масової інформації, а також скороченням у 2009-2010 роках бюджетних асигнувань в рамках програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації.

(2) Частка цього показника не значна, сума витрат у 2009 році 56,29 млрд. Руб., До 2008 року показник виріс на 1,73 млрд. Руб., А до 2010 року знизився на 4,43 млрд. Руб. Основні повноваження в сфері житлово-комунального господарства належать до сфери ведення суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування.

(3) Обсяг витрат даного розділу, в динаміці нам показує збільшення. У 2008 році сума склала 9,33 млрд. Руб., А в 2010 році відбудеться збільшення на 17%. Основне місце в їх структурі займають бюджетні асигнування на гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища.

Згідно зі змінами в бюджетному законодавстві в структурі витрат в 2009 і 2010 році з'явилася нова стаття умовно затверджені витрати. Тобто якийсь обсяг коштів, який не розподілений по розділах і статтях, що дасть можливість планувати нові виникають зобов'язання. Відповідно до статті 199 БК РФ, ці витрати повинні складати в обсязі не менше 2,5% загального обсягу витрат федерального бюджету на перший рік планового періоду і не менше 5% загального обсягу витрат федерального бюджету на другий рік планового періоду. З таблиці ми бачимо, що ці показники і розраховані з урахуванням вище сказаного. Але збільшення цього показника може статися за однієї умови ст.213 БК РФ говорить про те, що «в разі збільшення загального обсягу доходів федерального бюджету в плановому періоді (за винятком нафтогазових доходів федерального бюджету і доходів від управління коштами Резервного фонду і Фонду національного добробуту) , вказане збільшення відноситься на скорочення дефіциту федерального бюджету ... і на відповідне збільшення умовно затверджених витрат »

Останнім розділом витрат федерального бюджету є секретні статті. Якщо говорити про зміст цього показника, то це статті, які не оголошуються, і немає доступу до цієї інформації, а також засоби, які не рознесені за статтями, в зв'язку з поправками в федеральному законі «Про федеральному бюджеті на 2008 рік і плановий період 2009 і 2010 років ». Треба не забувати про те, що це дані прогнозовані, і якщо відбудуться зміни в економіці (високий рівень інфляції, падіння курсу долара та ін.), То вони вплинуть на результативність. Даний показник має не значну похибку. Але в цілому можна побачити нарощування коштів, як у відносному, так і в абсолютному вираженні.


Висновок.

В ході виконання даної роботи були зроблені наступні висновки. Бюджет Російської Федерації є найважливішою ланкою фінансової системи країни. Відображаючи зміст процесів виробництва і розподілу суспільного продукту і національного доходу, бюджет являє собою економічну форму освіти і використання основного централізованого фонду грошових коштів держави.

Головні функції Федерального бюджету - перерозподіл національного доходу і ВВП, державне регулювання економіки, фінансове забезпечення соціальної політики, контроль за утворенням і використанням грошових коштів, освіту і використання бюджетного фонду.

Роль Федерального бюджету полягає в тому, що за своєю зовнішньою формою він є основним фінансовим планом держави, що визначає його доходи, витрати, рух вирішальної частини централізованих фінансових ресурсів на конкретний період (як правило, на рік).

Значення витрат федерального бюджету в розвитку сучасної російської економіки важко недооцінити, враховуючи їх роль і вплив на різні сторони господарювання, стимулювання розробки і впровадження у виробництво передових наукових досягнень. Витрати федерального бюджету є суспільно корисними. Активна роль держави в суспільному відтворенні і підвищення ефективності економіки, зміцнення обороноздатності обумовлює різноманіття бюджетних витрат федерального бюджету, однак при цьому вони служать єдиної мети - забезпечення фінансовими ресурсами федеральних потреб.

Не можна також забувати і величезний внесок бюджетного фінансування у вирішення проблеми соціально-культурного забезпечення, адже використовуючи інструмент витрат федерального бюджету на соціально-культурні потреби, держава може проводити досить гнучку соціальну політику.

Однак можливості вільного регулювання величиною і структурою державних витрат обмежені, і, перш за все обсягами що у федеральний бюджет доходів. Таким чином, бюджет, об'єднуючи в собі основні фінансові категорії (податки, державний кредит, державні витрати), є провідною ланкою фінансової системи будь-якої держави і грає як важливу економічну, так і політичну роль в будь-якому сучасному суспільстві.

Федеральний бюджет повинен стати надійним інструментом реалізації економічної та соціальної політики Уряду РФ.

Найважливіше завдання - забезпечити його прозорість для всіх членів суспільства. Необхідно домогтися, щоб федеральний бюджет став засобом стабілізації державних фінансів. Він повинен перетворитися на надійну опору і гаранта для всіх визначених законом одержувачів коштів. Вирішити названі завдання можна, лише об'єднавши зусилля Президента Російської Федерації, Уряду РФ і палат Федеральних Зборів.


Список літератури

1. Федеральний закон «Про федеральному бюджеті на 2007 рік»

2. Федеральний закон від 23 листопада 2007 р № 267-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону« Про федеральному бюджеті на 2007 рік »

3. Федеральний закон «Про федеральному бюджеті на 2006 рік»

4. Бюджетний кодекс РФ за станом на 1 січня 2008 р

5. Бабич А.М., Павлова Л.М. Фінанси. - М .: ІД ФБК-ПРЕС, 2000.

6. Бєляков С.А. Фінансування системи освіти в Росії. - М .: Макс Прес, 2006

7. Бюджетна система Росії / під ред. Поляка Г. Б. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2004

8. Бюджетна система Росії // під ред. Г. Б. Поляка // ЮНИТИ-ДАНА, 2002

9. Бюджетна система Російської Федерації // Підручник // під ред. М.В.Романовского і О.В. Врублевської, 2-е вид. // Юрайт, 2000.

10. Державні фінанси // за ред. проф. В.М. Федосова, С.Я. Огородника, В.Н. Суторміна // Київ, 2001

11. www.minfin.ru -Міністерство фінансів Російської федерації, офіційний сайт

12. Путівник по російському бюджету - 2006.// науч. рук. О.К. Ястребова. М .: Відродження, 2006

13. Фінансово-кредитний словник // під ред. Гарбузова В. Ф. // Фінанси і статистика, 2000.

14. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: підручник. / Под ред. Л.А. Дробозиной. М .: Фінанси, ЮНИТИ, 2000.

15. Фінанси регіонів // Яндієв М.І. // Фінанси і статистика, 2002

16.Рівні бюджетної системи в Росії // Яндієв М. І. // Фінанси. 2002 №2. С. 29

17. Особливості бюджетної системи Росії // Вініціна В.В. // БіНО. 2008 №2 С. 120

18. Відкритий бюджет Росії, 2004-2007. Бюджет: міфи і реальність // науч. рук. А.В.Буренін // Апріка, 2007

19. www.budgetrf.ru- Бюджетна система Російської Федерації, офіційний сайт