Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Теми ів Історія індустріального розвитку України та екологія. Вплив зростання чисельності населення на стан навколишнього природного середовища

Скачати 7.94 Kb.
Дата конвертації 11.10.2018
Розмір 7.94 Kb.
Тип реферат

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ

Мета написання, вимоги до змісту та оформлення.

Метою написання реферату є поглиблене вивчення теоретичних і практичних питань діяльності держави, господарських і природоохоронних органів, громадських організацій і безпосередньо підприємств і організацій, спрямованої на збереження навколишнього природного середовища, раціональне експлуатацію джерел природних ресурсів, їх всебічну економію.

У рефераті, перш за все, має обгрунтувати актуальність обраної теми, визначити коло питань, взятих до розгляду, провести детальний аналіз кожного з них, зокрема. Особливу увагу слід звернути на використання в рефераті положень і норм актів законодавства, які регулюють питання охорони навколишнього середовища і раціональне природокористування. Бажано також залучити місцевий матеріал (про екологічний стан та організації природоохоронної роботи в регіоні, на конкретному підприємстві і т.п.). Матиме позитивну оцінку проведення в роботі аналізу інвестування екологозначімих проектів різних напрямів, вивчення результатів впровадження таких проектів.

Реферат повинен мати план (3-4 питання), посилання (в тексті) на використані джерела (5-7 одиниць), а також бути акуратно написаний і оформлений. Виконується на окремих аркушах паперу формату А-4 в рукописному (18-22 л.) Або друкованому (10-12 л. З інтервалом 1,5) варіанті. Відповідним чином оформлюється титульна сторінка - вказується назва дисципліни, тема реферату, прізвище викладача та виконавця.

Контрольну роботу потрібно передати в КІІМ не пізніше ніж за два тижні до проведення заліку з навчальної дисципліни.

теми рефератів

1. Історія індустріального розвитку України та екологія.

2. Вплив зростання чисельності населення на стан навколишнього природного середовища.

3. Проблеми урбанізації.

4. Розвиток матеріального виробництва і природне середовище.

5. Концепція сталого розвитку та її реалізація в сучасних умовах.

6. Екосистеми і їх види.

7. Екологічне і природноресурсних законодавство України: загальна характеристика.

8.Основні положення Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

9. Основні положення Закону України "Про екологічну експертизу"

10. Основні положення Закону України "Про охорону атмосферного повітря"

11. Основні положення Закону України "Про рослинний світ"

12.Основние положення Закону України "Про тваринний світ"

13. Основні положення Закону України "Про природно-заповідний фонд"

14. Основні положення Закону України "Про відходи"

15. Основні положення Водного кодексу України.

16. Основні положення Земельного кодексу України.

17. Основні положення Кодексу України про надра.

18. Основні положення Лісового кодексу України.

19. Правове регулювання надзвичайних екологічних ситуацій.

20. Повноваження органів державної влади та громадських об "єднань в галузі охорони навколишнього природного середовища

21. Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

22. Зарубіжний досвід управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

23. Екологічний моніторинг.

24. Мережа спостережень за станом навколишнього середовища в Україні.

25. Екологічна експертиза.

26. Стандартизація і нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища.

27. Контроль і нагляд у галузі охорони навколишнього природного середовища.

28. Забруднення навколишнього середовища, його джерела і види.

29. неантропогенного джерела забруднення навколишнього середовища

30. Стан навколишнього середовища в Україні: загальна характеристика

31. Екологічні наслідки катастрофи на ЧАЕС

32. Екологічна ситуація в Донбасі.

33. Екологічна ситуація в Придніпров'ї

34. Екологічні проблеми Українських Карпат

35. Нормування забруднень і його показники

36. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин.

37. Гранично допустимі викиди (ГДВ) шкідливих речовин.

38. Гранично допустимі скиди (ГДС) шкідливих речовин.

39. Вплив змін екологічного стану навколишнього середовища на здоров'я людини.

40. Атмосфера, її значення і стан в сучасних умовах

41. "Озонова діра" і шляхи її запобігання.

42. Загроза потепління на планеті і його попередження.

43. Забруднення атмосферного повітря в Україні і його попередження

44. Водний фонд України, його народногосподарське використання і екологічний стан.

45. Оборотне водокористування і його ефективність

46. ​​Стічні води і їх очищення

47. Стан і охорона вод Азовського моря

48. Стан і охорона вод Чорного моря

49. Стан і охорона великих річок України.

50. Екологічні проблеми Дніпра

51. Стан і охорона малих річок України.

52. Стан і охорона підземних вод.

53. Землі України, їх господарське використання і екологічний стан.

54. Охорона грунту від виснаження.

55. Охорона грунту від ерозії.

56. Охорона грунту від перехімізації.

57. Корисні копалини України та їх використання.

58. Охорона надр при відкритому способі видобутку корисних копалин.

59. Охорона надр при підземному способі видобутку корисних копалин.

60. Відходи гірничодобувної промисловості і їх використання.

61. Рослинний світ та його охорона.

62. Лісові ресурси та їх охорона.

63. Тваринний світ і його охорона

64. Червона книга України.

65. Заповідна справа.

66. Природно-заповідний фонд і його структура.

67. Природний заповідник Асканія Нова

68. Природний заповідник Чорноморський

69. Досвід розвитку заповідної справи за кордоном

70. Розвиток автотранспорту та екологія.

71. Паливно-енергетичний комплекс України і екологія.

72. Металургійний комплекс України і екологія.

73. Хімічний комплекс України і екологія.

74. Економія матеріальних ресурсів як напрямок охорони природи.

75. Безвідходні технології та їх використання в Україні

76. Економія енергетичних ресурсів і електроенергії як напрямок охорони природи

77. Зарубіжний досвід ресурсозбереження та його використання в Україні

78. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища

79. Зарубіжний досвід використання економічних важелів охорони природного середовища

80. Бюджетні витрати на охорону природи

81. Економічні втрати від забруднення природного середовища

82. Ресурсні платежі і збори.

83. Нормативи збору за використання природних ресурсів і порядок їх встановлення.

84. Лімітування використання природних ресурсів.

85. Стягнення плати за землю.

86. Плата за використання лісових ресурсів.

87. Плата за спеціальне використання водних ресурсів.

88. Платежі за користування надрами.

89. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.

90.Плата за понадлімітні викиди, скиди і розміщення відходів.

91. Розподіл ресурсних платежів і зборів між бюджетами.

92. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища.

93. Пільги щодо плати за використання природних ресурсів.

94. Інвестиційна політика в галузі охорони навколишнього природного середовища

95. Міжнародне співробітництво з питань охорони навколишнього природного середовища

96. Міжнародне екологічне законодавство і його основні напрямки.

97. Міжнародні науково-дослідні екологічні програми.

98. Досвід організації природоохоронної діяльності в країнах Західної Європи

99. Досвід організації природоохоронної діяльності в США

100. Громадський рух по захисту навколишнього природного середовища