Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Теми, обґрунтування необхідності проведення роботи, показується актуальність і новизна теми, при необхідності розглядається історія питання

Скачати 46.46 Kb.
Дата конвертації 10.08.2019
Розмір 46.46 Kb.
Тип реферат

1. Загальні положення

1.1 Дипломні (курсові) роботи виконуються відповідно до вимог навчального плану.

Дипломна робота є основним документом для вирішення питання про присвоєння кваліфікації випускника вузу.

1.2 Перед початком виконання роботи студентом розробляється календарний план на весь період роботи, узгоджений з керівником і затверджений завідувачем кафедри.

1.3 Відповідальність за достовірність усіх даних, наведених в роботі, за прийняті в ній рішення та висновки несе відповідальність як студент-автор роботи, так і керівник.

2 Структура та зміст дипломної (курсової) роботи

2.1 За своєю структурою дипломна і курсова роботи не відрізняються один від одного, так як обидві вони є самостійним науковим дослідженням. Робота повинна містити:

- титульний аркуш;

- зміст;

- перелік умовних позначень, скорочень, символів (при необхідності);

- введення, в якому дається оцінка сучасного стану

вирішуваної проблеми, підстава та вихідні дані для розробки

теми, обґрунтування необхідності проведення роботи,

показується актуальність і новизна теми, при необхідності

розглядається історія питання;

- основну частину, яка повинна включати літературний огляд

(Оцінку джерел); мета дослідження та обговорення результатів;

експериментальну частину;

- висновок (висновки), що містить короткі висновки за результатами виконаної роботи, пропозиції щодо їх використання, включаючи впровадження, оцінку наукової, народно господарської, соціальної цінності результатів роботи;

- інструкцію з охорони праці та техніки безпеки: вимоги до електробезпеки, до протипожежної безпеки, до екології, правила роботи з використовуваними реактивами, приладами та ін .;

- список використаних джерел;

- додатки (при необхідності), що містять спомогательний матеріал: малюнки спектрів, хроматограми, графіки, схеми установок, акти про впровадження результатів досліджень.

Примітка - Заголовки: Зміст, Перелік умовних позначень, скорочень, символів; Вступ; висновок; Список використаних джерел є структурними елементами тексту і не нумеруються, а Основна частина є розділом і нумерується арабськими цифрами.

2.2 Завдання на курсову роботу вкладається після титульного аркуша, не підшивається в роботу, не нумерується і в Змісті не відбивається.

Форми титульного аркуша і завдання на курсову роботу див. Додатки: А, Б.

2.3 Завдання, відгук, рецензія на дипломну роботу вкладаються після титульного аркуша, не підшиваються в загальний документ, не нумеруються і в Змісті не відображаються.

Форми титульних аркушів, завдання, відкликання та рецензії на дипломну роботу див. Додатки А, В, Г, Д, Ж.

3 Правила оформлення дипломної (курсової) роботи

3.1 Загальні вимоги

3.1.1 Робота виконується одним з наступних способів:

- машинописним, при цьому слід виконувати вимоги ГОСТ 13.1.002. Шрифт друкарської машинки повинен бути чітким, висотою не менше 2.5 мм, стрічка тільки чорного кольору (напівжирний);

- рукописним-креслярським шрифтом за ГОСТ 2.304 з висотою букв і цифр не менше 2.5 мм. Цифри і букви необхідно писати чітко чорною тушшю;

- із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв виведення ЕОМ (ГОСТ 2.004);

Загальний обсяг текстової частини дипломної роботи, як правило, не повинен перевищувати 60 аркушів, курсових робіт 20-25 аркушів.

Текст слід писати, додержуючись таких розмірів берегів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 15 мм, нижнє - 20 мм.

3.1.2 Відстань від рамки форми до межі тексту на початку та в кінці рядків - не менше 3 мм.

Відстань від верхньої або нижньої рядка тексту до верхньої або нижньої рамки повинно бути не менше 10 мм.

3.1.3 Вписувати окремі слова, формули, умовні знаки (рукописним способом), а також виконувати ілюстрації слід чорним чорнилом, пастою або тушшю.

3.1.4 Абзаци в тексті починають відступом, рівним п'яти ударам друкарської машинки (15-17 мм).

Приклад виконання текстового документа наведено в Додатках І, К.

3.2 Нумерація

3.2.1 Листи роботи нумерують арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер аркуша проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

3.2.2 Титульний аркуш є умовно першим, номер листа на ньому не проставляють.

3.3 Побудова тексту

3.3.1 Текст слід ділити на розділи. Розділи діляться на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, при необхідності, можуть ділитися на підпункти.

При розподілі тексту на пункти і підпункти необхідно, щоб кожен пункт, підпункт містив закінчену інформацію.

3.3.2 Розділи, підрозділи, пункти і підпункти нумерують арабськими цифрами і записують з абзацного відступу.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах всього тексту, за винятком додатків.

Приклад - 1,2,3 і т.д.

Номер підрозділу або пункту включає номер розділу і порядковий номер підрозділу або пункту, розділені крапкою.

Приклад - 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.

Номер підпункту включає номер розділу, підрозділу або пункту і порядковий номер підпункту, розділені крапкою.

Приклад - 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 і т.д.

Після номера розділу, підрозділу, пункту і підпункту в тексті крапку не ставлять.

3.3.3 Всередині пунктів або підпунктів можуть бути наведені перерахування.

Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або, при необхідності посилання в тексті роботи на одне з перерахувань, малу літеру, після якої ставиться дужка. Для подальшої деталізації перерахувань необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставиться дужка, а запис проводиться з абзацного відступу, як показано в прикладі.

приклад

- ________________

- ________________:

а) ________________

б) ________________:

1) ________________

2) ________________

3.3.4 Кожен пункт, підпункт і перерахування записують з абзацного відступу.

3.4 Заголовки

3.4.1 Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заголовків не мають.

Заголовки повинні чітко і коротко відображати зміст розділів, підрозділів.

Заголовки слід друкувати з великої літери без крапки в кінці, не підкреслюючи. Перенесення слів в заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом при виконанні роботи машинописним способом має дорівнювати 3, 4 інтервалах; при виконанні рукописним способом 15 мм. Відстань між заголовками розділу і підрозділу - 2 інтервали, при виконанні рукописним текстом - 8 мм.

3.4.2 Кожен розділ тексту рекомендується починати з нового аркуша (сторінки). Допускається поміщати заголовок і текст наступного розділу, якщо поле листа попереднього розділу заповнене на 1/2 листа.

Відстань між текстом попереднього розділу і заголовком наступного розділу, якщо вони розташовані на одному аркуші, 20 мм, додатки І, К.

3.5 Виклад тексту

3.5.1 В залежності від особливостей і змісту роботи її викладають у вигляді тексту, таблиць, графічного матеріалу (рисунків, схем, діаграм) або їх поєднань.

3.5.2 Текст роботи повинен бути коротким, точним, що не допускає різних тлумачень, логічно послідовним.

У роботу слід включати тільки характеристики і вимоги, які можуть бути перевірені об'єктивними методами.

3.5.3 В тексті слід застосовувати терміни, визначення, позначення і скорочення, встановлені діючими стандартами.

Якщо терміни та визначення, позначення і скорочення, прийняті в тексті, не встановлені діючими стандартами, то їх наводять в структурних елементах тексту Терміни; визначення; Позначення та скорочення; Умовні позначення і Символи.

Перелік включають в зміст роботи.

3.5.4 При викладі обов'язкових вимог в тексті повинні застосовуватися слова - "повинні", "слід", "необхідно", "потрібно, щоб", "дозволяється лише", "не допускається", "забороняється", "не слід". При викладі інших положень слід застосовувати слова - "можуть бути", "як правило", "при необхідності", "може бути", "в разі", "допускається", "рекомендується" і т.д.

При цьому допускається використовувати оповідну форму викладу тексту документа, наприклад, "застосовують", "вказують" і т.п.

3.5.5 Наводячи найбільші або найменші значення величини, слід застосовувати словосполучення "повинно бути не більше (не менше)".

Наводячи допустимі значення відхилень від зазначених в роботі норм, вимог, застосовують словосполучення "не повинно бути більше (менше)".

3.5.6 При вказівці числових значень у відсотках слід писати: "... від 63% до 67%" або "(65 ± 2)%" (а не 65 ± 2%).

Дані про фізичні сталі та властивості речовин слід приводити в роботі з зазначенням категорії даних по ГОСТ 8.310.

3.5.7 Римські цифри слід застосовувати тільки для позначення сорту (категорії, класу і ін.) Вироби, валентності хімічних елементів, кварталів року, півріччя. В інших випадках застосовують арабські цифри.

Римські цифри, дати, зазначені арабськими цифрами, і кількісні числівники, як правило, не повинні мати відмінкові закінчення.

3.5.8 Позначення одиниць рахунку та одиниць фізичних величин застосовують в таблицях, поясненнях символів і числових коефіцієнтів, що входять в формули, і в тексті тільки при числових значеннях і записують без точки.

Приклад - 10 кг, 5 мл

3.5.9 В тексті не допускається:

- застосовувати звороти розмовної мови, техніцизму, професіоналізми;

застосовувати для одного і того ж поняття різні науково-технічні терміни, близькі за змістом (синоніми);

- застосовувати скорочення слів, крім встановлених правилами русявою орфографії, відповідними державними стандартами, в даній роботі;

- скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони вживаються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин в голівках і боковик таблиць і в розшифровках літерних позначень, що входять в формули і малюнки.

3.5.10 У тексті документа, за винятком формул, таблиць і малюнків не допускається:

- застосовувати математичний знак (-) перед негативними значеннями величини (слід писати слово "мінус");

- застосовувати без числових значень математичні знаки, наприклад> (більше), <(менше), = (дорівнює), ≥ (більше або дорівнює), ≤ (менше або дорівнює), ¹ (не дорівнює), а також знаки № (номер ),% (відсоток);

- застосовувати індекси стандартів, технічних умов та інших документів без реєстраційного номера.

3.5.11 Перелік що допускаються скорочень слів встановлені в ГОСТ 2.316, ГОСТ 7.11 і ГОСТ 7.12.

3.5.12 У документі слід застосовувати стандартизовані одиниці фізичних величин, їх найменування і позначення відповідно до ГОСТ 8.417.

Поряд з одиницями СІ, при необхідності, в дужках вказують одиниці раніше застосовувалися систем, дозволених до застосування. Застосування в одному документі різних систем позначення фізичних величин не допускається.

3.5.13 Одиниця фізичної величини одного і того ж параметра в межах одного документа повинна бути постійною. Якщо в тексті наводиться ряд числових значень, виражених в одній і тій же одиниці фізичної величини, то її вказують тільки після останнього числового значення, наприклад, 1.50; 1.75; 2.00 м.

3.5.14 Якщо в тексті документа призводять діапазон числових значень фізичної величини, виражених в одній і тій же одиниці фізичної величини, то позначення одиниці фізичної величини вказується після останнього числового значення діапазону.

приклади

1 Від 1 до 5 мм

2 Від плюс 10 до мінус 40 ° С.

Неприпустимо відокремлювати одиницю фізичної величини від числового значення (переносити їх на різні рядки або сторінки), крім одиниць фізичних величин, які розміщені в таблицях, виконаних машинописним способом.

3.5.15 Дробові числа необхідно приводити у вигляді десяткових дробів.

При неможливості висловити числове значення у вигляді десяткового дробу допускається записувати у вигляді простого дробу в один рядок через косу риску, наприклад, 5/32.

3.6 Формули і рівняння

3.6.1 У формулах як символи слід застосовувати позначення, встановлені відповідними державними стандартами. Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять в формулу, якщо вони не пояснені раніше в тексті, повинні бути приведені безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведені у формулі. Перший рядок пояснення має починатися зі слова "де" без двокрапки після нього. Формули і рівняння слід виділяти з тексту в окремий рядок. Вище і нижче формули або рівняння повинно бути не менше одного вільного рядка по центру тексту.

Приклад - Щільність кожного зразка r, кг / м 3, обчислюють за формулою (4) або (4.1)

r = m / V, (4) або (4.1)

де m - маса зразка, кг;

V - об'єм зразка, м 3

3.6.2 Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак на початку наступного рядка повторюють.

3.6.3 Формули можуть бути виконані машинописним, машинним способами або креслярським шрифтом висотою не менше 2,5 мм. Застосування машинописних і рукописних символів в одній формулі не допускається.

3.6.4 Формули, за винятком формул, поміщених в додатку, повинні нумеруватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які записуються на рівні формули праворуч у круглих дужках.

Посилання в тексті на порядкові номери формул дають в дужках, наприклад, ... у формулі (4.1).

Формули, поміщені в додатках, повинні нумеруватися окремою нумерацією арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед кожною цифрою позначення додатка, наприклад, формула (В.1).

3.6.5 Якщо в тексті одна формула або рівняння їх не нумерують.

3.7 Примітки і приклади

3.7.1 Примітки призводять в роботі, якщо необхідні пояснення або довідкові дані до змісту тексту, таблиць або графічного матеріалу.

3.7.2 Примітки слід поміщати безпосередньо після текстового, графічного матеріалу або в таблиці, до яких відносяться ці примітки, і друкувати з великої літери з абзацу. Якщо примітка одна, то після слова "Примітка" ставиться тире і примітка друкується теж з великої літери. Кілька приміток нумерують по порядку арабськими цифрами. Примітка до таблиці поміщають в кінці таблиці над лінією, що позначає закінчення таблиці.

приклад -

приклади

1 __________________

2 __________________

Примітка -

_______________________________________________________________

Примітки

1 __________________

2 __________________

3.7.3 Приклади поміщають і нумерують так само як і примітки.

3.8 Посилання

3.8.1 При посиланнях у тексті роботи вказують номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, графічного матеріалу, формул, таблиць, додатків, а також графи і рядки таблиць даної роботи.

При посиланнях слід писати:

- ... відповідно до розділу 2 цієї роботи;

- ... згідно 3.1 цієї роботи;

- ... відповідно до малюнком А2 цієї роботи;

- ... Малюнок 3 цієї роботи;

- ... відповідно до таблиці (2);

- ... згідно з додатком А

і т.п.

3.8.2 Посилання на джерела вказують порядковим номером за списком джерел, виділених двома косими рисами, наприклад, / 5 /.

3.9 Виноски

3.9.1 Якщо необхідно пояснити окремі дані, наведені в тексті, то ці дані слід позначати наголоси або виноски.

Посилання у тексті розташовують з абзацного відступу в кінці сторінки, на якій вони позначені, і відокремлюють від тексту короткою тонкою горизонтальною лінією з лівого боку, а до даних, розташованим в таблиці, в кінці таблиці під лінією, що позначає закінчення таблиці.

3.9.2 Знаки виноски ставлять безпосередньо після того слова, пропозиції, числа, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення.

3.9.3 Знак виноски виконують арабськими цифрами з дужкою і поміщають на рівні верхнього обріза шрифту.

Приклад - "... синтез дігетарілетенов 2)..."

Нумерація виносок окрема для кожної сторінки.

Допускається замість цифр виконувати виноски зірочками (не більше чотирьох).

3.10 Побудова таблиць

3.10.1 Цифровий матеріал оформляють, як правило, у вигляді таблиць, малюнок 1.

Таблиця повинна мати тематичний заголовок, який виконують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею.

Заголовок повинен бути коротким, точним і повністю відображати зміст таблиці. Слово "Таблиця" вказують зліва над таблицею.

Заголовки граф і рядків таблиці починаються з великої літери, а підзаголовки граф - з малої літери, якщо вони складають одне речення з заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.

Таблиця 1 Характеристика синтезованих сполук

З'єднання-ня

брутто -

формула

Знайдено,%

Обчислено,%

Т.кіп.

(мм рт.ст.)

Т.пл., ° С

n D 20

Ви-хід,%

З

H

N

(Розчинник для кристалізації)

1

C 8 H 14 O 3

60.76

60.40

8.86

9.21

____

136 (2)

1.4575

52

2

C 8 H 14 O 4

55.17

55.30

8.04

7.92

____

160-162
(6)

1.4634

45

3

C 16 H 23 NO 2

73.88

73.56

9.10

8.81

5,69

5.36

104-105,

(Етанол)

____

67

Малюнок 1

3.10.2 Таблиці за винятком таблиць додатка, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Якщо в роботі одна таблиця, вона повинна бути позначена "Таблиця 1" або "Таблиця В.1", якщо вона приведена в додатку В. Допускається нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому випадку номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм. Графу "Номер по порядку" в таблицю включати не допускається.

3.10.3 Таблиці зліва, справа і знизу, як правило, обмежують лініями.

Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, допускається не проводити, якщо їх відсутність не утруднить користування таблицею.

Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. При необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф.

3.11 Оформлення ілюстрацій і додатків

3.11.1 Ілюстрації можуть бути розташовані як по тексту роботи (можливо ближче до відповідних частин тексту), так і в кінці її.

Ілюстрації, за винятком ілюстрацій додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо малюнок один то він позначається "Рисунок 1".

Ілюстрації кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Наприклад, - Рисунок А.2.

3.11.2 Ілюстрації, при необхідності, можуть мати найменування і пояснювальні дані (підрисунковий текст). Слово "Малюнок" і найменування поміщають після пояснювальних даних.

Якщо в роботі є ілюстрація, на якій зображений прилад (установка), то на цій ілюстрації повинні бути вказані номери позицій складових частин приладу в межах даної ілюстрації.

3.11.3 Матеріал, що доповнює текст роботи, допускається поміщати в додатках. Додатками можуть бути, наприклад, графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, описи приладів, описи алгоритмів і програм завдань, що вирішуються на ЕОМ і т.д.

3.11.4 Додатки можуть бути обов'язковими та інформаційними.

Інформаційні додатки можуть бути рекомендованого або довідкового характеру.

3.11.5 У тексті роботи на всі додатки повинні бути посилання. Ступінь обов'язковості додатків при посиланнях не вказується. Додатки розташовують у порядку посилань на них у тексті.

3.11.6 Кожна програма слід починати з нової сторінки із зазначенням нагорі посередині сторінки слова "Додаток" і його позначення, а під ним в дужках для обов'язкового додатку пишуть слово "обов'язкове", а для інформаційного - "рекомендаційний" або "довідкове".

Додаток повинен мати заголовок, який записують симетрично щодо тексту з великої літери окремим рядком.

3.11.7 Додатки позначають великими літерами українського алфавіту, починаючи з А, за винятком літер Е, З, Й, О, Ч, Ь, И,'. Після слова "Додаток" слід буква, що позначає його послідовність.

Допускається позначення додатків літерами латинського алфавіту.

Якщо в роботі один додаток, воно позначається "Додаток А".

3.11.8 Додатки повинні мати спільну з іншою частиною роботи наскрізну нумерацію сторінок.

3.11.9 Всі додатки повинні бути перераховані в змісті роботи із зазначенням їх номерів і заголовків.

3.12 Вимоги до написання хімічних формул

3.12.1 Символи елементів, цифри і все індекси до них пишуться без інтервалів.

приклади

1 2СН; CHNS

Між знаками в рівняннях і схемах хімічних реакцій (+ і -, =, , , і ін.) і формулами залишають інтервали.

3.12.2 Як правило, приносив на наступну сходинку в рівняннях слід уникати. При необхідності допускається перенесення на знаках напрямки реакції ( , ), Взаємодії (+, - /, =).

3.12.3 Знаки зарядів (+, -,., 2+, ...) поміщають праворуч від позначення елемента на рівні верхніх індексів.

3.12.4 Знаки хімічного зв'язку повинні впритул підходити до символів елементів точно посередині символу (без інтервалів).

3.12.5 Спрощені формули циклічних з'єднань зазвичай зображують правильними багатокутниками.

приклади

1

2

3

4

5

6

При необхідності можна також використовувати прямокутні багатокутники.

приклади

1

2

3

3.12.6 Символи елементів, що входять в цикли, обов'язково «врізаються» в цикл.

приклади

1

2

3

4

3.12.7 Всі зв'язку повинні впритул підходити до циклів.

приклади

1

2

3

3.13 Позначення хімічних сполук

3.13.1 Для хімічних сполук, вперше описаних в тексті, крім формули наводиться повна назва за номенклатурою ІЮПАК. Для позначення повторюваних хімічних сполук в тексті роботи необхідно користуватися цифровими шифрами. Формули сполук, що згадуються більш ніж один раз, як правило, шифруються арабськими цифрами. При першій згадці повної назви сполуки шифр дається в дужках, далі - без них. При поєднанні цифрових шифрів з літерними індексами, використовуються літери латинського алфавіту. З'єднання спорідненої структури шифруються загальною цифрою, наприклад RX (2); для позначення їх похідних, що містять різні заступники, використовується та ж цифра з літерним індексом, наприклад спирт Х = ОН (2a), ацетат Х = ОАС (2b), тозилат Х = OТs (2с). Нумерація сполук повинна строго відповідати порядку їх згадування в тексті. Структурні формули хімічних сполук повинні бути зображені максимально чітко.

3.14 Вимоги до оформлення експерименту

3.14.1 Для всіх вперше синтезованих сполук обов'язково повинні бути приведені дані елементного аналізу. В числах десяткові розряди відокремлюються крапкою. В емпіричних брутто - формулах елементи розташовуються по системі Chemical Abstracts: С, Н і далі згідно латинському алфавіту.

3.14.2 При вказівці маси введених в реакцію реагентів одночасно наводиться їх молярне кількість, наприклад "... 10,3г (0,1 моль) 2-етінілпірідіна".

3.14.3 Фізичні константи, спектральні характеристики рекомендується зводити в таблиці. Для окремих з'єднань ці дані наводяться в «Експериментальної частини» за такою формою:

т.пл. 16-17,5 о С (з пентану), т.кіп. 127-128 о С / 10 мм рт. ст., n D 20 1.5126, d 4 20 0.8534; R f 0.45 (Silufol UV-254, спирт-ефір, 5: 1); УФ спектр (EtOH), lmax (lge): 250 нм (2,8); або lmax (e): 250Нм (631); ІК спектр (тонкий шар), n, см-1 1650 (C = N), 3200-3440 (OH). Спектр ЯМР 1Н (ацетон-D6), d, М.Д., J (Гц): 7.35 (1H, д, J = 6.7, CH = N), 6.3 (1H, м, CH = C), 1.05 (9H , з, t-Bu).

Не рекомендується використовувати абревіатуру ПМР для позначення ЯМР 1 Н. Пропонується вибрати одне з наступних позначень протонів і послідовно використовувати його в роботі: Н-3, Н (3), С (3) Н або С (3) Н, протони в складі складних груп, до яких належить сигнал, слід підкреслювати знизу.

Приклад запису даних елементного аналізу: Знайдено,%: С 55.42; Н 5.60. Обчислено,%: С 55.43; Н 5.47.

3.14.4 Слід дотримуватися наступних основних скорочень: мікрограм - мкг, міліграм - мг, грам - г, нанометр - нм, мікрометр - мкм, міліметр - мм, сантиметр - см, мілілітр - мл, градус (за Цельсієм) - ° C, джоуль - Дж, кілоджоуль - кДж, ампер - А, міліампер - мА, вольт - В, мілівольт - мВ, герц - Гц, мегагерц - МГц, ват - Вт, моль - моль, миллимоль - ммоль, молярна концентрація - моль / л , однонормальним (розчин) - 1 н., молярна маса - М., еквівалент - Е, температура плавлення або кипіння (перед цифрами і в заголовках таблиць) - т.пл. і т.кіп., годину - ч, хвилина - хв, секунда - с, добу - добу.

3.15 Зміст

3.15.1 У роботі на першому (заголовному) аркуші поміщають Зміст, що включає номери і найменування розділів і підрозділів із зазначенням номерів аркушів (сторінок). Зміст включають в загальну кількість аркушів роботи.

Слово "Зміст" записують у вигляді заголовка (симетрично тексту) з великої літери. Найменування, включені в зміст, записують малими літерами, починаючи з великої літери.

Приклад виконання листа "Зміст", додаток Л.

3.16 Список використаних джерел

3.16.1 Відомості про джерела слід розташовувати в порядку появи посилань на джерела в тексті і нумерувати арабськими цифрами, виділеними двома косими рисами, наприклад, / 1 /.

3.16.2 Умовні скорочення назв журналів і довідників наводяться відповідно до скороченнями, прийнятими в Реферативному журналі «Хімія», крім зазначених нижче:

Арм. хім. журн. Вірменський хімічний журнал

Жох Журнал загальної хімії

ЖОрХ Журнал органічної хімії

Кін. і кат. Кінетика і каталіз

Укр. хім. журн. Український хімічний журнал

ХМР Хімія гетероциклічних сполук

Хім. - фарм. журн. Хіміко-фармацевтичний журнал

Ann. chim. (Fr.) Annales de chimie (France)

Chem. Commun. Chemical Communications

J. Chem. Soc. Perkin Journal of the Chemical Society

Trans. 1 (2) Perkin Transactions Part 1 (2)

Lieb. Ann. Chem. Justus Liebigs Annalen der Chemie

Eur. J. Org. Chem. European Journal of Organic Chemistry

4 Приклади оформлення структурного елементу "Список використаних джерел"

4.1 Книги

1. Томилов А.П., Фіошін М.Я., Смирнов В.А. Електрохімічний синтез органічних речовин / За заг. ред. Томілова А.П .. Л .: Хімія, 1976. 424с.

2. Йонин Б.І., Єршов Б.А., Кольцов А.І. ЯМР - спектроскопія в органічній хімії. Л .: Хімія, 1983. 243с.

Примітка - Якщо авторів більше трьох, то їх прізвища наводяться після заголовка книги, причому якщо авторів четверо, то перераховуються всі, якщо п'ятеро і більше, призводять три прізвища та ін.

Конформаційний аналіз / Е. Іліел, Н. Аллінджер, С. Енжіал,
Г. Моррісон. М .: Світ, 1969. 592с.

3. Хімія п'яти-, шестичленних NO-містять гетероциклов. Астахова Л.Н., Беспалова Г.В., Волошин С.П.і ін. / Под ред. Кривенько А.П .. Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 1997. 272 ​​с.

4.2 Статті

1. Краснов К.А. Новий шлях синтезу похідних аллоксазіна // ЖОрХ. 1998. Т. 34, вип. 1. С. 129-133.

2. Furrel P., Read BA Synthesys and spectra of some cyclanones // Canad. J. Chem. 1968. Vol. 46, № 23. P. 3685 - 3688.

3. Treibs A., Fritz G. Die Substitutionsregeln des Pyrroles und der Mechanismus der Pyrrol - Austasch - Reaktionen // Ann. 1958. Bd. 611. S. 168 - 193.

4. Sorm F., Arnold Z. A new synthesis of pyrrolizidine (1 - azabicyclo [3.0.0] - octane) // Collect Czechoslov. Chem. Communs. 1947. Vol.12. P. 467 - 471; CA 1949. Vol.43. 214 h.

Примітка - Якщо авторів більше трьох, то опис починається із заголовка статті; якщо авторів більше чотирьох, наводяться три прізвища з додаванням слів і ін .; по англ., нім., фр .- «etc.»

Реакції ацетіленід літію з кар-2 - ен -2, 5 -діоном / Галин Ф.З., Кашина Ю.Ф., Зайнуллин З.Ф. та ін. // Изв. РАН. Сер. хім. 1998. №1. С.183-185.

4.3 Патентний документ

1. А. с. 585683 СРСР, З 07Д 335/08. Солі бензо (h) -2,4-дифеніл-5,6-дігідротіохромілія, що проявляють активність проти стафілококів і грибів роду Кандида / Харченко В.Г., Кривенько А.П., Федотова О.В., Куликова Л.К. (СРСР). №2368621; Заявлено 23.11.76; Опубл. БІ. 1978. №38. С. 216.

2. Пат. 212 7727 РФ, С07Д 249/14, 487/08. Спосіб отримання 1,4-дифеніл-3-аніліди-5 (Н) -1,2,4-триазолу (нітрону) / Кривенько А.П., Запара А.Г., Морозова Н.А. (РФ). №96117394 / 04. Заявлено 23.08.96; Опубл. Бюл. 1999. №8.

4.4 Статті в збірниках

1. Крапівін Г.Д., Кожина Н.Д. 5Н-Фуран-2-он в реакції Вільсмейера - Хаака // Хімія і технологія фуранових з'єднань: Межвуз. зб. науч. тр. Краснодар. політехн. ін-ту. Краснодар. 1987. С. 45-53.

2. Кривенько А.П., Бугайов А.А., Татарників А.М. Синтез, будова та реакції з гидразинами 2-фурфуріліден-6-бензіліденціклогексанонов // Нові досягнення в хімії карбонільних і гетероциклічних сполук / Под ред. Кривенько А.П. Сб.науч.тр .: Саратов: Изд-во Сарат. ун-ту, 2000. С.129-132.

4.5 Збірники тез

Кім Д. Г., Аламикіна Н. П., Согрина Е. І. Індолізінофан - новий тип гетерофанов // Тез. Всесоюз. науч. конф. «Сучасний стан та перспективи розвитку наукових основ виробництва хлорорганічних продуктів». Баку. 1985. Т.1. С. 223.

додаток А

Форма титульного аркуша дипломної (курсової) роботи, виконаної в університеті

Міністерство освіти і науки РФ

ГОУ ВПО «Саратовський державний університет ІМЕНІ Н.Г.ЧЕРНИШЕВСКОГО »

Кафедра________________________

назва кафедри

____________________________________________________

найменування дипломної (курсової) роботи

____________________________________________________

прописними буквами

ДИПЛОМНА РОБОТА

(КУРСОВА РОБОТА)

студента ___________ курсу ______________________ факультету

найменувань. факультету

________________________________________________________

прізвище ім'я по батькові

Науковий керівник

_________________________ ______________ _________________

посаду, уч. ступінь, уч. звання підпис, дата ініціали, прізвище

Зав. кафедрою

_________________________ ______________ _________________

уч. ступінь, уч. звання підпис, дата ініціали, прізвище

Саратов ______ рік

Додаток Б 1

(Зразок для фахівців)

Міністерство освіти і науки РФ

ГОУ ВПО «Саратовський державний університет

ІМЕНІ М. Г. Чернишевського »

затверджено

на засіданні___________________

протокол від _________ № ________

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу

За фахом _______020101 - Хімія ___________________

Тема ____________________________________________________

повне найменування

_________________________________________________________

прописними буквами

студента ___________ курсу _______________________ факультету

найменування факультету

_________________________________________________________

прізвище ім'я по батькові

Лицьова сторона

ЗМІСТ РОБОТИ

Вступ

1 Літературний огляд (оцінка джерел)

1.1

1.2

1.3

2 Мета дослідження та обговорення результатів

3 Експериментальна частина

3.1

3.2

Висновок (висновки)

Список використаних джерел

додаток

Дата видачі _________________________

число місяць рік

Термін виконання ______________________

число місяць рік

викладач

__________________ _____________ __________________

уч. ступінь, уч. звання підпис, дата ініціали, прізвище

Примітка - в залежності від особливих вимог по спеціальності допускається об'єднувати розділи або вводити нові.

Зворотній бік


Додаток Б 2

(Зразок для бакалаврів)

Міністерство освіти і науки РФ

ГОУ ВПО «Саратовський державний університет

ІМЕНІ М. Г. Чернишевського »

затверджено

на засіданні___________________

протокол від _________ № ________

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу

У напрямку _______020100 - Хімія ___________________

Тема ____________________________________________________

повне найменування

_________________________________________________________

прописними буквами

студента ___________ курсу _______________________ факультету

найменування факультету

_________________________________________________________

прізвище ім'я по батькові

Лицьова сторона

ЗМІСТ РОБОТИ

Вступ

1 Літературний огляд (оцінка джерел)

1.1

1.2

1.3

2 Мета дослідження та обговорення результатів

3 Експериментальна частина

3.1

3.2

Висновок (висновки)

Список використаних джерел

додаток

Дата видачі _________________________

число місяць рік

Термін виконання ______________________

число місяць рік

викладач

__________________ _____________ __________________

уч. ступінь, уч. звання підпис, дата ініціали, прізвище

Примітка - в залежності від особливих вимог по спеціальності допускається об'єднувати розділи або вводити нові.

Зворотній бік

додаток В

Форма титульного аркуша дипломної роботи,

виконаної на підприємстві

Міністерство освіти і науки РФ

ГОУ ВПО «Саратовський державний університет

ІМЕНІ М. Г. Чернишевського »

Кафедра _______________________________

назва кафедри

Робота виконана

На підприємстві _________________________

назва підприємства,

_______________________________________

узгоджене з відповід. підприємством

_______________________________________________________________

найменування дипломної (курсової) роботи

_______________________________________________________________

прописними буквами

ДИПЛОМНА РОБОТА

студента ____________ курсу ________________________ факультету

найменування факультету

________________________________________________________

прізвище ім'я по батькові

Науковий керівник

__________________ _____________ __________________

уч. ступінь, уч. звання підпис, дата ініціали, прізвище

консультант

__________________ _____________ __________________

уч. ступінь, уч. звання підпис, дата ініціали, прізвище

Зав. кафедрою

__________________ _____________ __________________

уч. ступінь, уч. звання підпис, дата ініціали, прізвище

Саратов _______ рік

додаток Г

Міністерство освіти і науки РФ

ГОУ ВПО «Саратовський державний університет

ІМЕНІ М. Г. Чернишевського »

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

За фахом _______ 020101 - Хімія ____________________

шифр

Тема ____________________________________________________

повне найменування

_________________________________________________________

прописними буквами

студента ___________ курсу _______________________ факультету

найменування факультету

_________________________________________________________

прізвище ім'я по батькові

Науковий керівник

__________________ _____________ __________________

уч. ступінь, уч. звання підпис, дата ініціали, прізвище

Зав. кафедрою

__________________ _____________ __________________

уч. ступінь, уч. звання підпис, дата ініціали, прізвище

Саратов _______ рік

Лицьова сторона

ЗМІСТ РОБОТИ

Вступ

1 Літературний огляд (оцінка джерел)

1.1

1.2

1.3

2 Мета дослідження та обговорення результатів

3 Експериментальна частина

3.1

3.2

Висновок (висновки)

Список використаних джерел

додаток

Термін закінчення дипломної роботи _______________________________

число місяць рік

керівник

__________________ _____________ __________________

уч. ступінь, уч. звання підпис, дата ініціали, прізвище

Розглянуто і схвалено _____________________

Протокол від ________________________ № __________________

Голова ________________ ________________________

підпис, дата ініціали та прізвище

Дата видачі завдання _____________________________

число місяць рік

Примітка - в залежності від особливих вимог по спеціальності допускається об'єднувати розділи або вводити нові.

Зворотній бік

додаток Д

відгук

керівника про якість дипломної роботи студента

_____________________________________________________________

(Повне найменування вищого навчального закладу (установи))

студента _____________________________________________________

прізвище ім'я по батькові

спеціальність ________________________________________________

повне найменування

Найменування теми дипломної роботи ___________________________

_____________________________________________________________

прописними буквами

Лицьова сторона

Робота П.І.Б. за тематикою дипломного дослідження заслуговує _____________________________ оцінки

вказівка ​​бала

Місце роботи керівника ______________________________________

______________________________________________________________

прізвище ім'я по батькові

керівник

__________________ _____________ __________________

уч. ступінь, уч. звання підпис, дата ініціали, прізвище

Зворотній бік

додаток Ж

Міністерство освіти і науки РФ

ГОУ ВПО «Саратовський державний університет

ІМЕНІ М. Г. Чернишевського »

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студента __________________________________

_____________________________________________________________

прізвище ім'я по батькові

спеціальність ________________________________________________

Найменування теми дипломної роботи ___________________________

_____________________________________________________________

прописними буквами

Лицьова сторона

Робота П.І.Б. за тематикою дипломного дослідження заслуговує __________________________ оцінки

вказівка ​​бала

рецензент,

_________________________ ______________ _________________

посаду, уч. ступінь, уч. звання підпис, дата ініціали, прізвище

Зворотній бік

додаток Л

Зразок листа "Зміст"

зміст л

Вступ

1 Найменування першого розділу роботи

2 Найменування другого розділу роботи

2.1 Найменування першого підрозділу другого розділу

2.2 Найменування другого підрозділу другого розділу

2.3 --------------------- і т.д.

3 Найменування третього розділу роботи

3.1 Найменування першого підрозділу третього розділу

3.2 --------------------- і т.д.

висновок

Список використаних джерел

Додаток - Додаток А.

найменувань., якщо воно одне

При наявності декількох додатків оформляється за прикладом -

додатки

1 Додаток А. Найменування програми та вид документа (при наявності).

2 Додаток Б. Найменування програми.

і т.д.