Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


вітчизняна історія

Скачати 29.95 Kb.
Дата конвертації 26.10.2018
Розмір 29.95 Kb.
Тип реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

«Івановська державна текстильна академія»

(Ігтаїя)

ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ

Методичні рекомендації та робоча програма

для студентів I курсу заочної форми навчання

Іваново 2008

Методичні вказівки з курсу «Вітчизняна історія» складені відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти для студентів заочної форми навчання, включають рекомендації з написання контрольних робіт, тематику семінарів і рефератів, список літератури та контрольні питання для самоперевірки. Можуть бути використані студентами, самостійно вивчають історію за прискореною програмою.

Укладач канд. іст. наук, доц. Т.А.Кейфман

Науковий редактор канд. іст.наук, доц. О.А.Кузнецова

I.РЕКОМЕНДАЦІІ СТУДЕНТАМ

Вивчення вітчизняної історії становить важливу частину освіти сучасного фахівця. В.О. Ключевський, авторитет якого як історика в суспільній свідомості зараз дуже високий, писав: «Без знання історії ми повинні визнати себе випадковостями, які не знають, як і навіщо ми прийшли в світ, як і для чого в ньому живемо, як і до чого повинні прагнути . »(Ключевський В.О. Письма. Щоденники. Афоризми і думки истории.-М., 1968.-с.332.)

Навчальний план передбачає вивчення історії студентами

I курсу всіх спеціальностей відповідно до вимог Державного освітнього стандарту (ДОС) вищої професійної освіти.

Відповідно до ГОСом основні завдання викладання і вивчення історії в технічних вузах це:

- не тільки розширення і поглиблення загальної та гуманітарної культури особистості, але і гуманізація її мислення, способу життя;

- не тільки отримання і засвоєння мінімуму історичних знань, але, що набагато важливіше і важче, формування історичної свідомості, що дає можливість вільної соціальної орієнтації;

- придбання не тільки навичок роботи з історичними джерелами, а й досвіду об'єктивного наукового аналізу та вміння дати неупереджену оцінку історичним подіям і діячам.

Студенти-заочники (для них в першу чергу призначені

дані методичні вказівки) протягом семестру повинні прослухати курс лекцій, підготуватися до семінарських занять, написати одну контрольну роботу і здати екзамен з курсу «Вітчизняна історія». Під час осінньої настановної сесії викладачі допомагають студентам вибрати тему письмової контрольної роботи, повідомляють основні вимоги до її виконання.

Контрольна робота (реферат) виконується студентами на основі ретельного вивчення літератури як по загальній, так і по спеціально рекомендованої темі. Обсяг контрольної роботи повинен становити не менше 20 сторінок учнівського зошита або 15 сторінок формату машинописного аркуша. Роботу треба писати чітко, розбірливо на пронумерованих сторінках, залишаючи поля для заміток рецензента.

На першій сторінці зошита вказуються тема роботи і план. План складається студентом самостійно і повинен включати вступ, 3-5 питань і висновок. Пункти плану вносяться потім в текст у вигляді найменувань розділів роботи, або вказується тільки номер питання плану. У вступі дається обгрунтування тематичного вибору, короткий історіографічний огляд, в основній частині - виклад матеріалу; в ув'язненні - основні висновки з проблеми, самостійно сформульовані автором контрольної роботи. Виклад матеріалу має йти строго за планом. Слід розкрити основні питання теми, показавши при цьому знання та розуміння досліджуваної літератури.

Якщо в тексті наводяться цитати, цифри та інші довідкові матеріали, то необхідно давати посилання на джерело відповідно до вимог до бібліографії.

Приклади для бібліографічного опису документів (для підрядкових приміток) наведені нижче.

Книга чи брошура

Ключевський В.О. Російська історія. Повний курс лекцій у трьох книгах. Кн.1.-М.: Думка, 1993.-С.40.

Стаття з журналу

Новосельцев А.П. Освіта давньоруської держави і перший його правитель // Питання історіі.-1991.-№1.-С.124.

При записи поспіль кількох бібліографічних посилань з одного і того ж документа наводяться слова «там же» і вказуються відповідні сторінки. У повторних посиланнях на одну роботу даного автора основний заголовок і наступні за ним повторювані елементи опускаються і замінюються словами «Указ.соч.», «Ціт.соч.» І вказується номер сторінки, наприклад:

Карамзін Н.М. Записи про давньої і нової історії Росії та її політичному і цивільному отношеніях.-М.: Наука, 1991.-С.17.

У повторній посиланням:

Карамзін Н.М. Указ.соч.-С.21.

В кінці роботи поміщається список використаної літератури, що включає тільки ті роботи, на які є посилання в тексті. Бібліографічний опис (книг, статей) дається так само, як зазначено вище, але без вказівки сторінок.

Контрольна робота може бути зарахована (при дотриманні всіх інших вимог) при наявності посилань не менше ніж на три джерела. Робота може оцінюватися за п'ятибальною системою або позначками «Зарахована», «Не зарахована», «До захисту». Остання означає, що студент-заочник повинен захистити роботу в ході усної співбесіди з викладачем. Позитивна оцінка або оцінка «Зарахована» дає допуск до заліку або іспиту з курсу «Вітчизняна історія».

Крім контрольної роботи студент-заочник зобов'язаний до сесії за графіком консультацій пройти співбесіду з обраної теми, прослухати оглядові лекції, підготуватися до семінарських занять під час установчої сесії і здати залік.

Для того щоб студент міг перевірити себе і краще зорієнтуватися в історичному матеріалі, в методичних вказівках запропоновані чотири варіанти тем для семінарських занять, питання для підсумкового контролю, тести для самоконтролю.

Основна самостійна робота студентів заочного факультету припадає на вивчення ними історичної літератури. Саме тому методичні вказівки містять великий список літератури: навчальних посібників, довідників, статей в історичних та інших журналах.

В результаті вивчення курсу «Історія» студент повинен:

- мати наукове уявлення про основні етапи в історії людства і знати їх хронологію;

- знати основні історичні факти, дати, події та імена історичних діячів;

- вміти висловлювати та обґрунтовувати свою позицію з питань, що стосуються ціннісного ставлення до історичного минулого.

П. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

ВСТУП

Сутність, форми та функції історичного знання. Світовий історичний процес: єдність і різноманіття. Типи цивілізацій, їх взаємодія і взаємозв'язок. Сучасні методології вивчення історії. Формаційний і цивілізаційний підходи. Цілі і завдання курсу «Вітчизняна історія». Поняття і класифікація історичного джерела. Вітчизняна історіографія в минуле та сьогодення: загальне і особливе.

ТЕМА 1. ФОРМУВАННЯ давньоруської ДЕРЖАВНОСТІ. КИЇВСЬКА РУСЬ

Антична спадщина в епоху Великого переселення народів. Проблема етногенезу східних слов'ян. Взаємовідносини Київської Русі з кочівниками і Візантією. Заняття, побут і культура, особливості соціального ладу Русі.

Етапи розвитку, етнокультурні та соціально-політичні процеси становлення Київської Русі. «Норманської теорії» походження державності і її критика. Прийняття християнства. Поширення ісламу. Політичний устрій та соціальний склад російського суспільства в Х-ХI ст.

Еволюція східно-слов'янської державності в період феодальної роздробленості. Найбільші політичні центри і їх доля в ХШ-ХV ст. Русь і Орда: проблеми взаємовідносин.

ТЕМА 2. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МОСКОВСЬКОГО

ДЕРЖАВИ в ХIV-ХVП ст.

Росія і середньовічні держави Європи та Азії. Піднесення Москви. Особливості формування єдиної держави. Передумови формування самодержавних рис державної влади.

Іван IV: альтернативні шляхи соціально-політичного розвитку Росії. Реформи «вибраних ради». Опричнина: причини, сутність, наслідки. Формування станової організації суспільства.

Смутний час. Церква і держава.

Особливості та основні завдання економічного розвитку Росії. Еволюція форм власності на землю. Структура феодального землеволодіння. Кріпосне право в Росії.

ХVП століття - криза Московського царства.

ТЕМА 3. ХVШ ВЕК В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ІСТОРІЇ.

НАРОДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Європа на шляху модернізації суспільного і духовного життя. Характерні риси епохи Просвітництва.

Причини і особливості модернізації в Росії. Реформи Петра I. Бюрократизація системи державного управління. Російський абсолютизм. Епоха Катерини П - час освіченого абсолютизму в Росії. Дискусії про генезис самодержавства.

Поміщицькі і селянські господарства кінця ХVШ в. Початок кризи феодально-кріпосницької системи.

ТЕМА 4. РОСІЯ В ХIХ СТОЛІТТІ. ПРОТИРІЧЧЯ

РОЗВИТКУ

Побудова індустріального суспільства і соціально-політичні процеси в Західній Європі.

Росія в першій половині ХIХ століття. Становлення індустріального суспільства в Росії: спільне та відмінне.

Олександр I: сутність та доля реформаторського курсу. М.М.Сперанский. Повстання декабристів і його наслідки. Проблема реформ і революцій в російській історії.

«Великі реформи» Олександра П: передумови і причини скасування кріпосного права. Маніфест 19 лютого 1861р. Реформи (земська, міська, судова, військова, освіти) і їх наслідки.

Контрреформи Олександра Ш. Суперечливість соціально-економічного розвитку Росії в пореформений період.

Громадська думка і особливості громадського руху Росії ХІХ ст.

Російська культура ХІХ ст. і її внесок в світову культуру.

ТЕМА 5. РОСІЯ І СВІТ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ:

МІЖ РЕФОРМОЮ І РЕВОЛЮЦІЄЮ

Роль ХХ століття в світовій історії. Глобалізація суспільних процесів.

Росія в умовах буржуазної модернізації (кін. ХІХ ст. - поч. ХХ ст.). Об'єктивна потреба індустріальної модернізації. С. Ю. Вітте. Аграрна реформа П. А. Столипіна: причини, сутність, наслідки.

Зміни політичної системи Росії в ході революції 1905-1907 рр.Державна дума - перший досвід російського парламентаризму. Політичні партії Росії: генезис, класифікація, програми, тактика.

Росія в умовах Першої світової війни та суспільної кризи.

Перемога Лютневої революції 1917 р Двовладдя. Проблема вибору шляху історичного розвитку. Причини приходу до влади партії більшовиків в жовтні 1917 р .: оцінка сучасної історіографії.

ТЕМА 6. Соціалістична МОДЕРНІЗАЦІЯ

(Поч. 20-х - кін. 30-х рр.)

Громадянська війна і інтервенція, їх результати і наслідки. Російська еміграція. Економічна і політична обстановка в країні в нач. 20-х рр. НЕП: сутність, основні цілі, перспективи. Формування однопартійного політичного режиму. Утворення СРСР. Культурне життя країни в 20-і рр. Зовнішня політика.

Курс на будівництво соціалізму в одній країні і його наслідки. Соціально-економічні перетворення в 30-і рр. Посилення режиму особистої влади Й. Сталіна. Опір сталінізму.

ТЕМА 7. РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ В ПЕРІОД ДРУГОЇ

СВІТОВОЇ ВІЙНИ І ВІДНОВЛЕННЯ

НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА (1939-1953 рр.)

Міжнародні відносини напередодні Другої світової війни. СРСР у другій половині 30-х рр.

Радянсько-німецьке зближення в оцінці радянської історіографії. Велика Вітчизняна війна. Ціна і уроки перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Ідеологічна і військова поляризація післявоєнного світу. Причини і витоки «холодної війни». Соціально-економічний розвиток, суспільно-політичне життя, культура СРСР і зовнішня політика в післявоєнні роки.

ТЕМА 8. РАДЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО В УМОВАХ

Початок НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

(50-80-і рр. ХХ століття)

Спроби здійснення політичних і економічних реформ. Суперечливий характер соціально-економічної політики М. С. Хрущова. НТР та її вплив на хід суспільного розвитку.

СРСР в середині 60-80-х рр .: наростання кризових явищ. Інформаційне суспільство і радянська модель «розвиненого соціалізму». Гонка озброєнь і її наслідки. «Розрядка» міжнародної напруженості: досягнення і прорахунки.

ТЕМА 9. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО

РОЗВИТКУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 80-х років.

КРАХ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Світова спільнота в умовах розвитку науково-технічної революції. Радянський Союз в 1985-1991 рр. Перебудова. Спроба державного перевороту 1991 року, її провал. Розпад СРСР. Біловезькі угоди. Жовтневі події 1993 р

ВИСНОВОК

Становлення нової російської державності (1993 р.-поч. ХХІ ст.). Росія на шляху радикальної соціально-економічної модернізації. Культура в сучасній Росії. Зовнішньополітична діяльність в умовах нової геополітичної ситуації.

Ш. СЕМІНАРИ

ТЕМА 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК РОСІЙСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОСТІ

1.Образование давньоруської держави. Київська Русь у IX-ХП ст.

2.Складиваніе і зміцнення Російського централізованого держави. Московське царство в ХIV-ХVI ст.

3. Формування абсолютної монархії. Державна діяльність Петра I і Катерини П.

4. Еволюція державного ладу Росії в ХІХ ст.

Л і т е р а т у р а

Алексєєв, Ю.Г. Государ всієї Русі /Ю.Г. Алексєєв. - Новосибірськ: Наука, 1991.

Анісімов, Е.В. Час Петровських реформ ХVШ в. / Е.В.Анісімов.-М.: Наука, 1998..

Горський, А.А. Москва і Орда /А.А.Горскій. - М .: Наука, 2000..

Гумільов, Л.Н. Від Русі до Росії: нариси етнічної історії /Л.Н.Гумілев. - М .: Айріс-прес, 2002.

Павленко, Н.І. Петро Великий /Н.І.Павленко. - М .: Думка, 1994.

Платонов, С.Ф. Нариси історії Смути в Московській державі ХVI-ХVП ст. /С.Ф.Платонов. - М .: Пам'ятки історичної думки, 1995.

Скринніков, Р.Г. Хрест та ікона: Церква і держава ІХ-ХVП ст. /Р.Г.Скринніков. - СПб., 2000..

ТЕМА 2. КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЇ

(IХ-ХIХ ст.)

1. Соціально-станова структура російського суспільства в епоху феодалізму.

2. Закріпачення селян, його етапи та сутність.

3. Вступ Росії на шлях буржуазної модернізації. Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст.

4.Вознікновеніе товарно-грошових відносин. Особливості російської економіки і соціальної структури на рубежі ХIХ-ХХ ст.

Л і т е р а т у р а

Буржуазія і робітники Росії в другій половині ХIХ-початку ХХ ст.-Іваново: ИвГУ, 1994.

Корнілов, А.А. Курс історії Росії ХІХ ст. / А.А.Корнілов.-М.: Наука, 1993.

Троїцький, Н.А. Лекції з російської історії ХІХ ст. / Н.А.Троіцкій.-Саратов, 1994.

Ейдельман, Н.Я. «Революція згори» в Росії / Н.Я.Ейдельман.-М.: Книга, 1989.

ТЕМА 3. РОСІЯ В ЕПОХУ революцій І РЕФОРМ

(Кінець ХІХ ст. - 1917 г.)

1. Перша буржуазно-демократична революція в Росії, її причини та етапи.

2. Еволюція політичної системи Російської імперії на початку ХХ ст. Державна Дума.

3. Дві спроби «революції згори» (С. Ю. Вітте, П. А. Столипін).

4.От лютого 1917 р до Жовтневих подій 1917 р Вибір шляху.

Л і т е р а т у р а

Аврех, А.Я. Царизм напередодні повалення / А.Я.Аврех.-М.: Наука, 1991.

Думова, Н.Г. Історія політичних партій Росії: підручник для студентів вузів / Н.Г.Думова.-М.: Вища школа, 1994.

ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНО

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ

(20-30-і рр. ХХ ст.)

1. Становлення радянської влади. Громадянська війна.

2. Росія в умовах НЕПу.

3.Преобразованіе країни в ході перших п'ятирічок, наслідки

форсованої індустріалізації та масової колективізації.

4.Сталінізм. Формування тоталітарної держави в СРСР.

Л і т е р а т у р а

Бордюк, Г.А. «Військовий комунізм»: помилки або «проба ґрунту» /Г.А.Бордюков, В.А.Козлов.-М., 1999..

Волкогонов, Д.Тріумф і трагедія. Політичний портрет І.С.Сталіна / Д.Волкогонов.-М., 1990..

Нариси історії Радянського держави.-М., 1991.

IV. ТЕМИ ПИСЬМОВІ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. «норманської теорії» і дискусія про походження Давньоруської держави.

2. Прийняття християнства на Русі та його наслідки.

3. Русь і Орда. Ординське вплив на Русь.

4. Початок становлення Московського князівства. Іван Калита.

5. Іван Грозний і його епоха. «Обрана рада». Опричнина.

6. Росія напередодні і в роки Смути.

7. Петро I - «великий реформатор» або «злий геній» Росії (портрет на тлі епохи)?

8. Росія в першій половині ХІХ ст. М.М.Сперанский.

9. Буржуазні реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. і їх значення.

10. Громадський рух в Росії ХІХ ст.

11. Росія в умовах буржуазної модернізації (кін. ХІХ-поч. ХХ ст.). С. Ю. Вітте, П. А. Столипін.

12. 1917 р долю Росії.

13. Проблеми історії громадянської війни. Політика «воєнного комунізму».

14. Радянське суспільство в 20-30-і рр. Ціна форсованої модернізації.

15. Друга світова війна і Велика Вітчизняна війна.

16. Десятиліття політичної «відлиги». М.Хрущов.

17.Общественно-політичні зміни в 1985-1991 рр. Феномен «перебудови». Розпад СРСР.

V. ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Всесвітня історія: підручник / Под ред.Г.Б.Поляка і А.Н.Марковой.-М.: ЮНИТИ, 1997..

Зуєв, М. Н. Історія Росії: підручник / М.Н.Зуев.-М.: Вища школа,

2007.

Історія Батьківщини: люди, ідеї, рішення: Нариси історії Росії IХ-нач.ХХвв. / Упоряд. С.В.Міроненко.-М.: Политиздат, 1991.

Історія Росії. Росія у світовій цивілізації: курс лекцій / Під ред.А.А.Радугіна.-М.: Центр, 2002.

Кирилов, В.В. Історія Росії: навчальний посібник / В.В.Кіріллов.-М.: Юрист, 2007.

Ключевський, В.О. Російська історія. Повний курс лекцій в3 кн ..- М.: Думка, 1993.

Мунчаев, Ш. М. Історія Росії: підручник / Ш.М.Мунчаев, В.М.Устінов.-М .: Видавництво НОРМА, 2002.

Орлов, А.С. Історія Росії: підручник / А. С. Орлов, В.А.Георгіев, Н.Г.Георгіева, Т.А.Сівохіна.-М.: Проспект, 2005.

Платонов, С.Ф. Повний курс лекцій з російської історії / С.Ф.Платонов.-Ростов / Д: Феникс, 2002.

Семеннікова, Л.І. Росія в світовому співтоваристві цивілізацій / Л.І.Семеннікова.-М.: Інтерпрайс, -1994.

Історія Росії з найдавніших часів до XVIII століття: хрестоматія / Упоряд. Т.А.Кейфман.-Іваново: Ігтаїя, 2007.

Культура російського народу IХ-ХVП ст. (Давньоруські міста і поселення, побут, звичаї, костюм): хрестоматія / Упоряд., Вступ.ст., Коммент.О.А.Кузнецовой; авт.-упоряд., Мул., Дод. В.Л.Соловьев Іваново: Ігтаїя, 2007.

VI. ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВОЮ ЛІТЕРАТУРИ

Аврех, А.Я. Царизм напередодні повалення / А.Я.Аврех.-М.: Наука, 1991.

Анісімов, Е.В. Час Петровських реформ ХVШ в. / Е.В.Анісімов.-М.: Наука, 1998..

Аксютін, Ю.В. Хрущовська «відлига» і суспільні настрої в СРСР в 1953-1964 рр. / Ю.В.Аксютін.-М.: Російська політична енциклопедія, 2004.

Алексєєв, Ю.Г. Государ Всієї Русі.-Новосибірськ.: Наука, 1991.

Барсенков, А.С. Введення в сучасну російську історію 1984-1991 рр .: курс лекцій / А.С.Барсенков.-М.: Аспект Пресс, 2002.

Буржуазія і робітники Росії в другій половині ХIХ-початку ХХ століття: матеріали ХIХ міжвузівської конференции.-Іваново: ИвГУ, 1994.

Горський, А.А. Москва і орда / А.А.Горскій.-М.: Наука, 2000. ..

Гумільов, Л.Н. Від Русі до Росії: нариси етнічної історії / Л.Н.Гумілев.-М.: Айріс-прес, 2002.

Думова, Н.Г. Історія політичних партій Росії: підручник для студентів вузів / Н.Г.Думова, Н.Д.Ерофеева, С.В.Тютюкін.-М.: Вища школа, 1994.

Кузнєцова, О.А. «Людина економічний» в історії промислового підприємництва в Росії (кінець ХІХ-початок ХХ ст.): Навчальний посібник / О.А.Кузнецова.-Іваново: Ігтаїя, 2005.

Коржухіна, Т.П. Історія російської державності / Т.П.Коржухіна, А.С.Сенін.-М.: Інтерпракс, 1995.

Павленко, Н.І. Петро Великий / Н.І.Павленко.-М.: Думка, 1994.

Платонов, С.Ф. Нариси історії Смути в Московській державі ХVI-ХVП ст .: досвід вивчення суспільного устрою і станових відносин в Смутні часи / С.Ф.Платонов.-М.: Пам'ятки історичної думки, 1995.

Росія на рубежі століть: історичні портрети.- М .: Видавництво політичної літератури, 1991.

Російське православ'я: віхи історії / Науч.ред.А.І.Клібанов.-М.: Политиздат, 1989.

Фроянов, І.Я.Древняя Русь: досвід дослідження історії соціальної та політичної боротьби / І.Я.Фроянов.-М.: Златоуст, 1995.

Ейдельман, Н.Я. «Революція згори» в Росії / Н.Я.Ейдельман.-М.: Книга, 1989.

Янін, В.Л. Я послав тобі берест ... / В.Л.Янін.-М.: Школа, 1998..

VП. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. У 1240 р новгородці в битві на річці Нева розбили ...

а) шведів; б) литовців; в) ливонских лицарів; г) тевтонських рицарів.

2. Союзник Московського князівства в боротьбі за політичну гегемонію на Русі в ХIV столітті ...

а) новгородське боярство; б) російська православна церква;

в) литовські князі Вітовт і Ягайла;

г) товариський князь Ярослав Олександрович.

3. Принцип місництва припускав ...

а) знищення боярських вотчин;

б) посилення дворянства на місцях по земської реформи;

в) отримання посади в залежності від знатності

походження;

г) обмеження самодержавної влади Боярської думою і Земським собором.

4. Повалення ординського ярма мало місце в правління ...

а) Івана Ш; б) Івана IV; в) Володимира I; г) Івана Калити.

5. Соборне укладення 1649 ...

а) вводило опричнину; б) ліквідувало Боярську думу;

в) оголошувало кріпосне стан селян спадковим;

г) вводило систему наказів як центральних органів

відомчого управління.

6. До царювання Катерини П не належать дві з перечіслен-

них дат ...

а) 1785; б) 1801; в) 1700; г) тисячі сімсот шістьдесят два.

7. Основа економічної і політичної влади феодала над

селянином в епоху феодалізму ...

а) класова боротьба; б) іноземна агресія;

в) догмати християнства;

г) монопольне право феодала на володіння землею, населеної

селянами.

8. В.Кочубей, Н.Новосільцев, П.Строганов, А. Чарторийський ...

а) фаворити Катерини П; б) видатні діячі опричнини;

в) депутати IV Державної думи;

г) члени «негласного комітету», сформованого при

Олександра I.

9. Технічна сторона промислового перевороту полягає в ...

а) появу технічної інтелігенції;

б) підвищенні ємності внутрішнього ринку;

в) появі капіталістичних мануфактур;

г) формуванні капіталістичної фабрики, оснащеної паровим двигуном.

10. Земська реформа 1864 року ...

а) була реформою місцевого самоврядування;

б) визнавала, що земські збори стверджували губернатора;

в) передбачала великі державні субсидії земствам;

г) передавала всю повноту влади в губернії Дворянському

зборам.

11. Державна дума в Росії розпочала свою діяльність

при ..

а) Миколі I; б) Миколу П; в) Олександрі I; г) Олександра П.

12. За твердженням більшовиків, радянська влада в 1917 р є форма ...

а) диктатури пролетаріату; б) професійної спілки;

в) парламентської республіки; г) загальнонародного держави.

13. Політика НЕПу передбачала ...

а) введення продрозверстки; б) установа комітетів бідноти;

в) запровадження свободи зовнішньої торгівлі;

г) дозвіл застосування найманої праці.

14. Виняток СРСР з Ліги Націй відбулося в результаті ...

а) вторгнення в Прибалтику; б) агресії проти Фінляндії;

в) вторгнення в Західну Україну і Білорусію;

г) укладення СРСР договору про дружбу з фашистською Німеччиною.

15. Другий фронт був відкритий ...

а) в липні 1943 р .; б) в червні 1944 р в) в березні 1942 р .;

г) в лютому 1945 р

16. Під час перебування Л. І. Брежнєва на посту глави радянської держави СРСР покинув ...

а) фізик А. Сахаров; б) біолог М. Вавілов;

в) письменник О. Солженіцин; г) кінорежисер С.Ейзенштейн.

17. Конституція, констатував побудову в СРСР «розвинутого соціалізму», була прийнята в ...

а) 1924; б) 1936; в) 1993; г) 1977.

18. Правонаступником СРСР на міжнародній арені стала ...

а) Росія; б) Україна; в) Білорусь; г) СНД.

19. До періоду перебудови відноситься ...

а) «нове політичне мислення»;

б) концепція розвинутого соціалізму;

в) початок десталінізації.

20. Назвіть дві характерні риси світового розвитку в кінці ХХ ст.

а) дезінтеграція світового ринку;

б) зміцнення колоніальної системи;

в) інтернаціоналізація економіки;

г) зростання небезпеки тероризму.

VШ. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Предмет і завдання курсу «Вітчизняна історія».

2. Східні слов'яни в давнину: заняття, релігія, побут.

3. Освіта давньоруської держави. Київська Русь у IX-ХП ст.

4. Питома Русь. Монгольська навала і встановлення ординського ярма на Русі.

5. Піднесення Москви. Освіта єдиного Московської держави в XIV-XV ст.

6. Політика Івана IV (Грозного). Початок самодержавства на Русі.

7. Смутні часи. Московське царство у ХVІІ ст.

8. Реформи Петра Великого. Формування абсолютної монархії.

9. Освічений абсолютизм Катерини П.

10. Росія в I половині ХIХ століття. Криза феодалізму, пошуки виходу з нього урядовими колами і демократичними силами.

11. Реформи 60-70-х рр. ХIХ століття і їх вплив на суспільний лад Росії.

12. Громадський рух в Росії ХІХ ст. (Консервативне, ліберальне, революційне).

13. Робітничий рух в Росії в 2-й пол. ХІХ ст. Виникнення соціал-демократизму як ідейної течії.

14. Росія на рубежі ХIХ-ХХ ст .: особливості економічного і соціально-політичного розвитку.

15. Революція 1905-1907 рр .: причини, характер, особливості, основні етапи, значення.

16. Маніфест 17 жовтня 1905 р Початок парламентаризму в Росії.

17. Політичні партії на початку ХХ ст .: їх класифікація, стратегія і тактика.

18. Перша світова війна. Вплив війни на наростання революційної кризи в Росії.

19. Лютнева буржуазно-демократична революція 1917 р Падіння царату.

20. Боротьба за вибір шляху суспільного розвитку Росії з березня по жовтень 1917 р Жовтнева революція і її сучасна оцінка.

21. Формування політичної системи радянського суспільства. Перші соціально-економічні перетворення Радянської влади.

22. Громадянська війна і військова інтервенція. «Військовий комунізм»: практика і наслідки.

23. Нова економічна політика: сутність, цілі, значення.

24. Перетворення в країні в ході довоєнних п'ятирічок, наслідки форсованої індустріалізації та масової колективізації.

25. Початок, характер і етапи Другої світової війни. Велика Вітчизняна війна - складова і вирішальна частина Другої світової війни.

26. Післявоєнний устрій світу. "Холодна війна". Пошуки шляхів демократизації суспільства. Хрущовська «відлига».

27. Суперечності суспільного розвитку в 60-80-і рр. ХХ ст. Перебудова в СРСР.

28. Розпад СРСР. Становлення нової російської державності (1991-2006 рр.).

ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ

Методичні рекомендації та робоча програма

для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Укладач Тамара Аркадіївна Кейфман

Науковий редактор О.А. Кузнєцова

Редактор Т.В. Лук'янова

Коректор Н.Є. Баликова

Підписано до друку 10.06.08.

Формат 1/16 60х84. Папір газетний. Плоский друк.

Ум. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 1,11. Тираж 150 прим. замовлення №

Редакційно-видавничий відділ

Іванівській державної текстильної академії

Відділ оперативної поліграфії

153000, г. Иваново, пр. Ф. Енгельса, 21