Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Зміна господарської спеціалізації сільської округи Боспора IV-III ст. до н.е.

Скачати 51.23 Kb.
Дата конвертації 30.03.2018
Розмір 51.23 Kb.
Тип дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищого професійного утворення

«Кубанського державного університету»

(ФГБОУ ВПО «КубГУ»)

Кафедра археології, етнології, давньої та середньовічної історії

Випускної кваліфікаційної роботи БАКАЛАВРА

Зміна господарської спеціалізації сільської округи Боспора IV - III ст. до н.е.

Роботу виконала

Ю.І.Хахлева

Науковий керівник

Професор, канд. іст. наук

І.І. Марченко

Краснодар 2015

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Хору грецьких полісів Північного Причорномор'я

1.1 Основні проблеми вивчення сільськогосподарської округи міст Боспорського царства

1.2 Реконструкція господарської діяльності античного населення

1.3 виноградарство і виноробство

1.4 Дослідження фауни з розкопок античних полісів

2. РОЗКВІТ ЕКОНОМІКИ ПОЛІСІВ Боспор IV В. ДО Н.Е.

3. ЗМІНИ НА хорі Боспорського царства До III В. ДО н.е

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

ДОДАТОК

ВСТУП

Дослідження сільськогосподарської території античних полісів займають велике місце в античній археології. Важливість цієї теми обумовлена ​​значенням даних, отриманих при вивченні хори, для розуміння політичної, соціальної, економічної ситуації в самих античних полісах. У свою чергу, значимість подібної тематики зажадала розробки нових способів дослідження сільськогосподарської території.

Наявність хори - найяскравіший ознака існування поліса, поряд з іншими ознаками: громадянська громада земельних власників, право громадян контролю над земельним фондом, взаємна обумовленість права власності та громадянського статусу, збіг політичної та військової організації поліса, економіка, що базується на сільському господарстві. (Кошеленко Г. А., 1980. С. 290 - 297).

Тема вивчення зміни спеціалізації хори Боспора з IV по III ст. до н.е. до сих пір є дискусійною, оскільки сільськогосподарська територія недостатньо вивчена, хоча і вивчається до справжнього времені.Немногочісленние відомості вдалося отримати про сільське господарство, але так як коло писемних джерел досить невеликий, багато праць носять узагальнений характер, по одному археологічному пам'ятнику.

Завдяки планомірному дослідженню хори Фанагорії, ми маємо в своєму розпорядженні необхідною кількістю польового матеріалу, за допомогою якого вдається реконструювати події минулого. Але, на жаль, поступово недосліджений матеріал руйнується під впливом антропогенного чинника. В даний час дослідження в Фанагорії здійснює Фанагорійська експедиція ІА РАН під керівництвом В.Д. Кузнєцова, яка проводить роботи по декількох напрямках - розкопки на території міста, його некрополя, в акваторії затопленій частині пам'ятника, а також на сільській території. Проводяться археологічні розвідки на території Таманського півострова. Фанагорійська археологічна експедиція Інституту археології РАН виробляє комплексне дослідження городища і хори Фанагорії, що дозволяє вивчати всі суспільні явища античного суспільства.

Об'єктом роботи є вивчення економіки міст Боспорського царства IV-III ст. до н.е.

Предметом є вивчення сільськогосподарської округи міст Боспора в IV - III ст. до н.е.

Метою роботи є дослідження розвитку, розквіту, кризи і занепаду хори Боспора, як показника економічного потенціалу регіону.

Для досягнення поставленої мети визначається ряд конкретних завдань:

- виявлення співвідношення царського і полісного землеволодіння;

- розгляд історії вивчення хори Боспора;

- висвітлення основних рис палеогеогеографіі регіону в античні часи; господарський античний Боспор хору

- відображення динаміки економічного зростання в IV ст до н.е .;

- знайти причини занепаду господарства після кризи III ст. до н.е.;

- аналіз обсягів виробленої продукції і ступінь впливу даної галузі на економіку регіону в цілому;

- реконструювати господарську діяльність на хорі;

- позначити місце і роль хори, як територіальної одиниці надполісного Боспорського держави до початку III ст. до н.е.

Територіально-географічними рамкамі- визначається територією Боспорського держави: Європейський Боспор (Керченський півострів) і Азіатський Боспор (Таманський півострів), включаючи Горгіппія.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з VI ст. по III ст. до н.е. Це період, що увібрав в себе зародження, становлення і перший розквіт античної цивілізації на берегах Боспору Кіммерійського. Нижньою хронологічною межею можна вважати 1-ю чверть VI ст. до н.е.-час появи перших давньогрецьких апойкий на Боспорі. Верхньої хронологічною межею виступає III в. до н.е.-час завершення становлення і розвитку хори до її природних меж і початку першого масштабного кризи на Боспорі.

Методологічну основу дослідження становлять єдність загальнонаукових і соціально-історичних методів, в першу чергу основоположні принципи історизму, об'єктивності та системності у вивченні еволюції і діяльності сільськогосподарської округи.

Принцип історизму передбачає розгляд кожного історичного явища і події у взаємозв'язку з іншими явищами і подіями з урахуванням конкретно-історичних умов і в хронологічній послідовності.

Виходячи з принципу системності необхідно розглядати всі явища, події та процеси минулого як елементи єдиної системи.

Джерельна база. У зв'язку з завданнями цієї роботи, для їх вирішення залучалися як письмові джерела, так і матеріали археологічних досліджень. Найбільш цінними для даної теми є праці Геродота, Страбона, Полібія, Демосфена, Теофраста, Діодора Сицилійського (Геродот, IV; Страбон, VII; Полібій, I - IX; Демосфен, ХХ). З найбільш ранніх авторів слід, безперечно, виділити відомості Геродота, історичність робіт якого, як в цілому, так і стосовно северопонтійскому регіону, не викликає сумнівів. Однак, окремі місця в його працях викликають розбіжності і неоднозначні інтерпретації.

Наступним і найбільш важливим джерелом дипломної роботи є "Географія" Страбона. Наукова значимість його відомостей дуже високо оцінюється в сучасній науковій літературі. Етногеографічного картина Північного Причорномор'я, представлена ​​Страбоном, в основних рисах відображає епоху кінця II-середини I ст. до н.е. Стрибуни був надзвичайно уважний до номенклатури поселень, точно відзначаючи їх статус в описуваний їм час. Тому його інформація може прийматися тільки з урахуванням тимчасового чинника.

Необхідно відзначити внесок в науку Діодора Сицилійського (I ст. До н.е.) в роботі "Історична бібліотека", де автор, в цілому досить негативно оцінений історіографією XIX ст., Нині отримує дедалі помітніше визнання як історик. Саме завдяки його коротким відомостями стало відомо про об'єднання полісів Боспора, про боспорських правителів, про зміну роду правителів Археанактидів Спартокидов, про окремі епізоди з історії Спартокидов та їхні взаємини з місцевими племенами. На відміну від Страбона, який називає боспорських правителів і царями, і тиранами, Діодор всіх правителів Боспору називає царями, повідомляє дати їх правління.

Основним джерелом з вивчення хори Боспорських міст є дані розвідок і розкопок сільських поселень міст Азіатського Боспору, що проводяться Я.М. Паромовим, Ю.В. Горловим, Г.П. Гарбузова (Поромів Я.М., 1992; Горлов Ю.В., 1995; Гарбузов Г.П., 2008). Хору Європейського Боспору досліджували В.Д. Блаватский, І.Т. Кругликова, В.Н. Зінько, А.А. Масленников, А.В. Гаврилов, В.А. Кутайсов, С.Л. Соловйов, Г.М. Ніколаєнко (Блаватский В.Д., 1953; Кругликова І.Т., 1975; Зінько В.Н., 2007; Масленников А.А., 2004; Гаврилов А.В., 2003; Кутайсов В.Л., 2001; Соловйов С.Л., 2003; Ніколаєнко Г.М., 1999). Важливим джерелом з даної теми також є нумізматичні матеріали, які дозволяють встановлювати хронологію конкретних історичних подій.

Історіографія даної теми розроблена С. Н. Прокопенко, який виділяє 5 етапів її вивчення (Прокопенко С. Н., 2008. С. 21):

1) Перший етап 19-нач.20 століття;

2) Другий етап-1-я половина 20 століття;

3) Третій етап-50-е - сер.70-х рр. 20 століття;

4) Четвертий етап-сер. 70-х - 90-і рр. 20 століття;

5) П'ятий етап-початок 21 століття.

Перший етап - це накопичення відомостей, знайомство з пам'ятками сільської округи, а також відсутністю чітко виробленої методики. На даному етапі не стояло питання про вивчення міської хори, головною метою дослідників того временя було вивчення городищ і курганів (Прокопенко С. Н., 2008. С. 21).

У першій половині 20 століття почалися перші спеціальні дослідження на сільській території Боспору. У 20-30-і рр. дослідження на Таманському півострові проводили Ю.Ю. Марті, С. Ф. Войцеховський, А. А. Міллер (Прокопенко С. Н., 2008. С. 22) .Вперше була зроблена диференціація поселень за періодами. Так, В. Д. Блаватский слідом за М. І. Ростовцева наголошував на необхідності експедиційного вивчення хори боспорських міст в контексті соціально-економічного спрямування досліджень історії Боспора (Прокопенко С. Н., 2008. С. 22).

Планомірне і систематичне вивчення хори Боспора бере свій початок з середини 20 століття. З 70-х років починається дослідження по новій методологічній основі, із застосуванням аерофотознімань, сучасних великомасштабних карт, методів електро- і магниторазведки. Величезне значення мали дослідження розвідувальних загону Інституту Археології АН СРСР під керівництвом Я.М. Паромова. Їм було виявлено 237 поселень античного і середньовічного періодів; простежено по аерофотозйомки розподіл земельних наділів (Поромів Я.М., 1992. С. 99). Для вивчення хори Європейського Боспору велике значення мають роботи А.А. Масленников (Масленников А.А., 2001. С. 23).

Вже до кінця 20 століття застосовуються новітні досягнення науки: дистанційне зондування землі із застосуванням георадаров, метод просторового аналізу і просторового моделювання, метод багатовимірного статистичного аналізу та інші геоінформаційні технології, GPS. Почали оформлятися регіональні проекти і програми досліджень, що підкреслює системність сучасних робіт.

Великий внесок у вивченні економіки Боспору внесли такі дослідники, як В. Д. Блаватский, І. Т. Кругликова, І. Б. Брашинський, А. Н. Щеглова, які видали узагальнюючі матеріали про соціально-економічному житті Боспора того чи іншого періоду ( Блаватский В.Д., 1976.; Кругликова І.Т., 1975.; Брашинський І.Б., 1953 .; Щеглов А.Н., 1978.) З сучасних дослідників, які займаються питанням економіки є роботи А. А. Масленникова, А. А. Завойкіна, Г. П. Гарбузова, В. Д. Кузнєцова, К.К. Марченко, Ю.А. Виноградов (Масленников А.А., 1998; Завойкіна А.А., 2009 року; Гарбузов Г. П., 2008; Кузнецов В.Д., 2000; Виноградов Ю.А., Марченко К.К., 2014 року), проблему крізса розглядає в ряді статей С.Ю. Саприкін, В.Н. Зінько, Д.В. Григор'єв, Е.В. Кузнєцова, (Саприкін С.Ю., 2006; Зінько В.Н., 2003; Григор'єв Д.В., 2006; Кузнєцова О.В., 2014 року) і багато інших, які робили свої висновки виходячи з результатів останніх досліджень. Статті Є.В. Добровольської допомогли розглянути тему тваринництва на прикладі хори Фанагорії. Роботи, які розглядають організацію виноробного виробництва - це Н.І. Винокуров, М.А. Герасимов, О.М. Алексєєва, Р. Філліпса (Винокуров Н.І., 2007; Герасимов М.А., 1938; Алексєєва Е.М., 1995; Філліпс Р. 2004).

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.

1. ХОРА ГРЕЦЬКИХ ПОЛІСІВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я

1.1 Основні проблеми вивчення сільськогосподарської округи міст Боспорського царства

Слід зазначити, що в грецькому полісі місто і хору взаємопов'язані. Хору як земельна округу поліса, належить безпосередньо членам даного громадянського колективу, з нею ж був пов'язаний і спосіб господарювання і форми організації праці, життя, побуту і культури. Можна сказати, що відмінності між містом і селом не так вже й істотні. Населення полісної хори, в значній мірі, все ті ж городяни - громадяни поліса з їх домочадцями, прислугою, працівниками, навіть якщо вони жили поза міськими стінами (Масленников А. А., Супренков А. А., 2009. С. 273).

Як вважає А.А. Завойкіна, будучи особливо "чуйними" до коливань загальної обстановки в регіоні, пам'ятники хори виступають найважливішим джерелом, що доповнює і конкретізуется історичну картину, яка може бути виявлена ​​при аналізі міських матеріалів (Завойкіна А.А. 2007. С. 408).

Основна метою дослідження хори Боспора повинна стати спроба дізнатися реальні етапи її історії протягом усього античного періоду. Інакше кажучи, кількісні і структурні зміни на хорі боспорських міст, економічне благополуччя яких безпосередньо залежало від рівня розвитку сільського господарства, можуть служити цінним джерелом для вивчення тих істотних процесів, які відбивалися на житті боспорського суспільства протягом цілого тисячоліття (Гарбузов Г.П., Завойкіна А.А., 2009. С. 141). Йдеться про такі процеси, які визначали розквіт або, навпаки, занепад сільських поселень і всієї інфраструктури сільських територій: це і різні природні катаклізми (посуха, деградація плодоносних ґрунтів, пилові бурі, і ін.), І військові події (наприклад, загроза з боку варварських народів, як сусіднього меотского населення, так і нових орд кочівників, з певною періодичністю проникали в регіон і дестабілізуючих сформовані до них відносини), і, нарешті, внутрішньополітичні інновації, що визначали структуру і умови зем левладенія і землекористування (тут в першу чергу слід говорити про становлення «общебоспорской» державності, тобто про утворення держави Спартокидов на місці ряду ізольованих і суверенних полісів, які мали власної хорой, а також - про передбачувану перебудові поземельних відносин після того, як Боспор увійшов до складу Понтійської держави Мітрідата Євпатора) (Гарбузов Г.П., Завойкіна А.А., 2009. С. 141-142).

У своїй роботі С. Л. Смекалов зазначає, що оцінки чисельності населення для міст Північного Причорномор'я базуються на величині міської забудови та (або) місткості громадських будівель. Для сільської місцевості оцінка проводиться на основі рекомендацій по сільськогосподарському виробництву з урахуванням відомої площі оброблюваної територій, або з використанням наведених в джерелах одиничних фактів, що стосуються розмірів товарного виробництва (Смекалов С.Л., 2009. С. 351).

У чому можна побачити недоліки зазначених підходів? Для міст методика підрахунку, мабуть, не викликає сумніву, і найбільш суттєвим ускладненням є необхідність знати планування всього міста, а також функціональне призначення будівель на певний історичний період. Для сільської території оцінки представляються більш спірними, бо крім фактів відомих за джерелами вони включають ряд досить спірних припущень (зокрема у В.Д. Блаватського, як можна зробити висновок з його розрахунків кількості зерна, що йде на корм, орна упряжка повинна містити в середньому 8 волів) (Смекалов С.Л., 2009. С. 352).

Потрібно відзначити, що спадкова тиранія Спартокидов набуває риси, властиві грецьким монархиям, однією з найголовніших рис яких в області поземельних відносин є наявність особливого домену - власні земельні володіння тобто царська хору (Масленников А.А., 2004. С. 25). Спартокіди могли мати земельні ділянки, але тільки як громадяни Пантікапея або почесні громадяни інших боспорських полісів, що регулювалося рамками цивільної громади міст (Саприкін С. Ю., 2006. С. 195). Багато дослідників вважають, що поділ сільської території на полисную і царську сходить до V ст. до н.е., вірніше до 480 м до н.е., коли грецькі поліси Боспору об'єдналися в політичний союз, який започаткував Боспорського царства, або до 438 м до н.е., коли до влади прийшли Спартокіди (Кругликова І . Т., 1975. С. 165; Шелов-Ковердяев Ф.В., 1984. С. 159; Масленников А.А., 1998. С. 46).

Незалежність еллінських полісів азіатського Боспора і наявність власної хори побічно підтверджується тим, що багато хто з них випускали свою монету, по крайней мере, в V ст. до н.е., а Фанагорія на початку IV ст. до н.е. Свої монети в 490-470 рр. до н.е. чеканила також Гермонасса (Саприкін С.Ю., 2006. С. 175) .Монети завжди були індикатором самостійності громадянської громади, а оскільки ця самостійність обумовлювалася власністю колективу громадян на землю, то вони служать непрямою ознакою наявності полісної хори. Після підпорядкування спочатку Німфея, а пізніше Феодосії і відкритої експансії Спартокидов при Левконі I на Азіатський Боспор, коли він приступив до підпорядкування Синдики. Це могло бути викликано збільшеною агресивністю меотов і синдов, яка проявилася в кінці правління Сатира, коли позначилося прагнення нової династії закріпитися на обох сторонах проліва.В такому випадку вже до початку правління Левкона I і, мабуть, до остаточного підпорядкування Феодосії в 60-х роках IV в. до н.е. грецькі поліси на Тамані могли визнати владу Спартокидов, що узгоджується з датою припинення карбування автономної монети Фанагорія (Саприкін С. Ю., 2006. С. 176).

У своїй дисертації С. Н. Прокопенко розглядає еволюцію хори міст Боспора і її господарське функціонування в VI-1-ої чверті III ст. до н.е. саме про цей період збереглася велика частина відомостей античних письмових джерел, що містять важливі відомості про пристрій сільськогосподарської території та експорті хліба. Це свідчення Поліена про керуючих селами, Діодора про розмежування царем Евмела землі і виділення тисячі наділів каллатійцев (Діодор XX, 25), Демосфена і Страбона - про вивезення хліба боспорськими царями в Афіни (Демосфен 32, Страбон VII, 4, 6). С. Н. Прокопенко виділяє три етапи розвитку хори:

VI - 1-я четвертьV в. до н.е. - період автономного існування апойкий і відокремлення території для господарських потреб в межах природних микрозон, з иррегулярной системою межування землі на ділянки (від 2,5 до 7,5 га), слабо розвиненою інфраструктурою і невеликою кількістю поселень;

2-я чверть V- 1-я чверть IV до н.е. - відбувається процес оформлення надполісного держави, ускладнюється організація хори, з'являється дорожня інфраструктура, збільшується кількість поселень;

2-я чверть IV- 1-я чверть III в. до н.е. - хору європейського Боспору розвивається екстенсивним шляхом, а азіатська частина переходить до освоєння земель інтенсивним шляхом, спостерігається різкий стрибок в межування заздалегідь освоєних просторів.

Крім того в цей період домінує дрібне землеволодіння, а розміщення поселень на хорі виглядає як: а) кустарно-групове розміщення поселень, б) розміщення поселень по периметру хори (Прокопенко С. Н., 2008. С. 18-20).

Будучи надполісной структурою Боспорське царство неодмінно повинно було мати власну господарську основу. Такий могли стати: монополія центральної влади на хлібний експорт; додатковий продукт, одержуваний позаекономічними примусу або форма землеволодіння (Масленников А.А., Супренков А.А., 2009. С. 272).

Проблема полягає в тому, що всі історичні моделювання мають кілька приблизний характер, так як сільські пам'ятники Таманського півострова вивчені недостатньо і нерівномірно. Розкопками вивчені лише далеко не всі з них. Єдиною систематичної роботою, що спирається на матеріали складеної дослідником археологічної карти Таманського півострова (комплексний аналіз даних картографії, топографії, аерофотозйомки і поверхневих підйомних зборів), стало дослідження Я.М. Паромова (Поромів Я.М., 1992). Яскравим свідченням того, що даний напрямок дуже перспективно і продуктивно, є той очевидний факт, що без висновків, отриманих в названій роботі автора (і в серії інших, особливо - написаної у співавторстві з А.П. Абрамовим (Абрамов А. П., поромів Я.М., 1993), не обходиться жодне узагальнююче дослідження з історії Боспора (Гарбузов Г.П., Завойкіна А.А., 2009. С. 148).

Одним із способів, що дозволяє відповісти на ці питання і уточнити існуючі уявлення про античних поселенських системах Боспора в умовах дефіциту раскопочному інформації, є використання інтенсивної археологічної зйомки античної сільськогосподарської території на сучасних технічних і методичних рівнях. Загальноприйнятою практичною реалізацією інтенсивної археологічної зйомки є обстеження за допомогою груп піших спостерігачів, які послідовно обходять всю територію по безлічі близько розташованих паралельних маршрутів-перетинів (інтервал між маршрутами не більше 10-15 м в зонах з низькою щільністю артефактів, зі зменшенням інтервалу до 5 м і менш при зйомці насичених артефактами ділянок), при цьому проводиться первинна класифікація і реєстрація (підрахунок, збір, фіксація місця розташування) помічених артефактів і один їх істотних ознак (Гарбузов Г.П., 2008).

Мета такої зйомки - виділення всіх без винятку областей підвищеної концентрації археологічного матеріалу (сайтів) і їх опис (класифікація) на основі єдиної формальної методики (Гарбузов Г.П., 2008).

Г.П. Гарбузов бачить деякі дослідні природні обмеження: по-перше, на практиці надійно виявляються лише ті сайти, які пов'язані з археологічними культурними шарами, зруйнованими в ході оранки (верхній орний горизонт глибиною максимум до 80 см при спеціальній плантажною оранці), по-друге, результати зйомки сильно залежать від безлічі обставин - помітності археологічного матеріалу, реального покриття зйомкою, досвіду спостерігачів і т.д. (Гарбузов Г.П., 2008).

У поєднанні зі зборами датуючих матеріалів це дає можливість в певних умовах відносно швидко і ефективно отримати докладний цілісне опис структури античного культурного ландшафту на великій території, що базується на зрозумілих і об'єктивних критеріях (Гарбузов Г.П., 2003. С. 63). В цілому на Таманському півострові античні сільські поселення протягом багатьох років піддаються регулярної розорювання, в тому числі практично всі вони неодноразово розчинялися плантажну плугом. В результаті значна частина культурного шару сільських поселень існує в орному шарі (Гарбузов Г.П., 2003. С. 63).

Можна припустити, що експоновані на поверхні ріллі випадкові вибірки археологічного матеріалу досить об'єктивно, з урахуванням невеликої потужності культурних відкладень на античних сільських поселеннях та їх багаторічним перемішуванням, представляють всі хронологічні етапи формування відповідних культурних шарів (Гарбузов Г.П., Завойкіна А.А. , 2009. С. 152). Хоча, безумовно, для правильного тлумачення побудов, отриманих таким чином, необхідно залучення даних розкопок. Цей важливий етап роботи найбільш раціонально проводити за схемою, запропонованою В. Д. Блаватський: дослідження античної хори здійснюється вибірковим способом, що поєднує розвідку - в нашому випадку інтенсивну зйомку - з розкопками типових для кожної частини хори поселень (Блаватский В. Д. 1967. З . 180). При цьому, у зв'язку зі складністю інтерпретації матеріалів розкопок сільських пам'ятників Таманського півострова, вважається за необхідне проводити розкопки деяких «еталонних» пам'ятників максимально широкими площами. Важливе значення для аналізу результатів виконаних зйомок може мати також залучення матеріалів проведених раніше розкопок античних сільських поселень (Гарбузов Г.П., Завойкіна А.А., 2009. С. 157).

Отримані в результаті зйомок оцінки щільності просторового розподілу археологічного матеріалу дозволяють виділити ряд відокремлених областей з підвищеною щільністю кераміки (сайтів) на вивчених ділянках, причому кожен такий сайт виділяється на основі об'єктивного критерію (порогового значення щільності кераміки) і характеризується набором кількісних показників, таких, наприклад , як площа, середнє і максимальне значення щільності кераміки (Гарбузов Г.П., Завойкіна А.А., 2009. С. 153) .Найбільш коректно це завдання може бути вирішена за допомогою суцільного систематичного обстеження всієї території, в ході якого з певним кроком проводиться зондування верхніх грунтових горизонтів на предмет наявності ознак культурних відкладень (Гарбузов Г.П., 2008).

Характерна особливість отриманих при обстеженні вибірок підйомного матеріалу - датування переважної частини фрагментів кераміки може бути дана лише в широкому хронологічному діапазоні. Це призводить до того, що при побудові частотних таблиць (гістограм) датованій кераміки для відносно вузьких хронологічних інтервалів, один і той же датований фрагмент повинен враховуватися відразу в декількох тимчасових діапазонах. Крім того, розгляд в рамках однієї вибірки фрагментів з різними размахами датувань спотворює дійсні хронологічні розподілу (Гарбузов Г.П., Завойкіна А.А., 2009. С. 158).

Я.М. Поромів виділяє шість періодів зростання числа поселень на сільській окрузі Боспора:

раннеантічний період (середина VI - кінець V ст. до н.е.)

Підрозділяється на п'ять етапів, які характеризуються спочатку інтенсивним зростанням чисельності поселень (до 64 на початок V ст. До н.е.), потім деяким уповільненням цього процесу (на етапі 3, друга чверть V ст. До н.е., - 82 поселення), нарешті, - його стабілізацією (4-5-й етапи, друга половина V ст. до н.е., - 84 поселення) (Абрамов А. П., Поромів Я. М., 1993. С. 71- 79). «В історичному плані перший і другий хронологічні етапи пов'язані з часом, попереднім утворення Боспорського царства, весь третій і перша половина четвертого етапу відносяться до часу правління легендарних Археанактидів, нарешті, кінець четвертого і п'ятого етапи припадають на час правління перших Спартокидов» (Абрамова. П ., Поромів Я.М., 1993. С. 78).

період пізньої класики і раннього еллінізму (IV - початок III ст. до н.е.)

Загальна кількість поселень більш ніж подвоїлася (185 проти 84), «антична система розселення на території Таманської Полінезії впритул наблизилася до свого найвищого розквіту»; «... Значний підйом в розвитку системи розселення на землях Таманського півострова в розглядається час представляється не тільки як результат її природного розвитку, але, в якійсь мірі, і як результат державної політики» (Поромів Я. М., 1994. З . 8, 9).

еллінізму (друга чверть III - початок I ст. до н.е.);

«У цей період антична система розселення ... досягла максимуму свого розвитку, хоча загальне зростання її в цей час був порівняно невеликий. Число поселень в даний період досягло 203 ... ». «З точки зору розвитку системи розселення, два останніх періоду слід розглядати як єдиний етап її еволюції, коли протягом трьох з чвертю століть антична система розселення на землях Таманського півострова переживала час свого найвищого піднесення і розвитку» (Поромів Я. М., 1994. С. 9,10).

раннерімского період (початок другої чверті I ст. до н.е. - середина I ст. н.е.) «... Антична система розселення переживала деградацію, що виражається в значних кількісних і якісних змінах. Загальна кількість поселень зменшилася майже вдвічі - з 203 до 104, на ряді поселень Кіммерійського острова були зведені фортеці - «батарейки», які утворили єдину систему оборони острова »(Поромів Я. М., 1994. С. 12).

римський період (середина I - середина III ст. н.е.);

Час «ренесансу або другого розквіту сільських поселень Таманського півострова. Хоча загальна кількість поселень зросла порівняно незначно, з 104 до 121, зміни і процеси, пов'язані з перебудовою системи розселення були дуже великі »(в першу чергу відзначено відродження життя на спорожнілих в попередній час поселеннях; в меншій мірі - виникнення нових, а також - припинення життя на ряді поселень) (Поромів Я. М., 1994. С. 12-13).

6) позднеримский період (середина III - кінець третьої чверті IV ст. Н.е.). Характеризується як час «другої, і остаточної катастрофи, пов'язаної з цілою низкою спустошливих грабіжницьких воєн і походів середини III в. різночасових варварських союзів, на чолі яких стояли готські родоплемінні об'єднання ... Число поселень в розглядається час зменшилася до 35 ... остаточний злам відбувся в кінці аналізованого періоду, як результат навали гунів, після якого життя тривало лише на 22 поселеннях ... » (Поромів Я.М., 1994. С. 13).

Існує й інша періодизація, яку запропонував Г.П. Гарбузов в розвитку локальної системи розселення на сільській території Фанагорії. Він виділяє наступні періоди:

Раннеантічний період: характеризується вкрай слабким характером освоєння ділянки;

Період пізньої класики і раннього еллінізму: швидкий розвиток локальної поселенської системи;

Еллінізму: максимальний розвиток локальної поселенської системи при помітній зміні її структури;

Раннерімского період: деяка редукція і подальша зміна структури (крайня централізація) локальної поселенської системи;

Римський період: падіння «інтенсивності споживання», деградація поселенської системи;

Позднеримский період: повний занепад.

У своїх роботах А.А. Масленников і А. А. Супренков пишуть про більш різноманітною формою власності на землю, що існувала на Боспорі, ніж в Ольвії або в Херсонесі. Поза зв'язку з кращою домінантою розмірів землеволодіння допускалося наявність якихось форм колективних громадських відносин як у сфері полісних структур, так і в подчиненно-варварської середовищі. Пряме епіграфічні свідчення (Фанагорійська напис 151 р до н.е. про Пілата, присвячених якоїсь богині (храму Афродіти Апатури) дозволяло стверджувати існування храмового землеробства (Масленников А.А., Супренков А.А., 2009. С. 272), або ж значна роль храму Аполлона, який зіграв вирішальну роль в утворенні симмахии боспорських міст, дозволяє припускати, що цього храму міг бути виділений певний земельний фонд, дохід від експлуатації якого йшов на його потреби (Зінько В.Н., 2007. С. 151) .Интересно відзначити, що до сходження на престо л цар Левкон I був жерцем Аполлона Лікаря (Гайдукевич В.Ф., 1949. С. 57). Якщо судити по загальногрецьким аналогій, храмові землі нерідко здавалися в оренду і приносили дохід, від експлуатації якого, йшов на його потреби 8 - 10% від загальної вартості земельної ділянки.

Ще В.Д. Блаватский і І.Т. Кругликова (Блаватский В.Д., 1953; Кругликова І.Т., 1975) говорили про три найбільш відомих формах власності на античному Боспорі - полисная, царська і общинно - варварська. З ними згоден і А.А. Масленников, В.Н. Зінько так само пише про наявність царської хори (Масленников А.А., СупренковА. А., 2009. С. 272; Зінько В.Н., 2007. С. 150). С. Ю. Саприкін ж оскаржує цю точку зору і говорить про відсутність царських земель і наявності у Пантікапея «далекої хори» (Саприкін С.Ю., 2006. С. 197).

Але варто взяти до уваги всі елліністичні норми і традиції, полісні уявлення і закони, що характеризують поземельні відносини принесені першопоселенцями. І це слід зазначити про ставлення місцевих варварських «традицій» і «інновацій» (Масленников А.А., СупренковА.А., 2009. С. 272).

Якщо не брати до уваги технологічну складову роботи, то отримані результати цікаві як спосіб отримання об'єктивної, заснованої на кількісних методах аналізу і ясних критеріях, картини великих фрагментів античних поселенських систем. Одним з важливих наслідків проведеної роботи є і безліч питань теоретичного і методичного плану, які виникли після проведення перших зйомок, питань, що відносяться як до області формального аналізу, так і до області історичної інтерпретації виявлених структур і утворень (Гарбузов Г.П., Завойкіна А .А., 2009. С. 168).

В історичній інтерпретації матеріалів, отриманих шляхом зборів під час інтенсивної археологічної зйомки Гарбузов Г. П. виділяє дві найбільш складних проблеми (Гарбузов Г.П., Завойкіна А.А., 2009. С. 169) .Перша проблема - це труднощі в розумінні реальної (історичної) значущості областей з підвищеним вмістом кераміки. Позбавлені можливості уявити, що насправді стоїть за тим чи іншим «сайтом», ми майже не мають змоги перейти від статистичних абстракцій до історичної конкретики, тобто до розуміння конкретної долі того чи іншого сільського поселення (Гарбузов Г.П., Завойкіна А.А., 2009. С. 169). По-перше, можна судити про «інтенсивності життя» на дослідженому ділянці в цілому в той чи інший період. По-друге, накопичення спостережень, отриманих на різних ділянках і їх зіставлення між собою дозволять характеризувати, хоча б і в загальних рисах, історію сільських округ міст, а в зіставленні з іншими джерелами - і досліджувати більш значущі історичні процеси (Гарбузов Г.П. , Завойкіна А.А., 2009. С. 169) .В-третє, просторово-хронологічна диференціація матеріалів на великих ділянках (з урахуванням його кількісного розподілу) дає унікальний шанс вивчати структурну еволюцію сільських округ і, тим самим, підступитися до дослі нання центральної проблеми - вивчення аграрних відносин (Гарбузов Г.П., Завойкіна А.А., 2009. С. 170) .Але важливо розуміти, що ще робляться перші кроки в цьому напрямку, відпрацьовуються методики і накопичуються первинні матеріали, яких поки недостатньо для точних висновків. Не підлягає сумніву, що актуалізація отриманих в ході такого дослідження висновків можлива тільки при паралельних розкопках.

Друга проблема полягає в необхідності брати до уваги мінливість реального життєвого укладу при характеристиці «інтенсивності життя» на тій чи іншій ділянці: оскільки в аналізованих вибірках абсолютно переважає амфорний матеріал, тобто уламки тари для перевезення морем рідких і сипучих товарів, - необхідно враховувати рівень розвитку торговельних відносин для кожного періоду (Гарбузов Г.П., Завойкіна А.А., 2009. С. 170). Кожному археологу-практику, який займається дослідженням культурних шарів різноманітних поселенських пам'яток Боспора (і не тільки), особливо багатошарових, добре відомо, що в шарах пізніше IV ст. до н.е. нерідко переважають знахідки (фрагменти амфор) саме цього століття, що пояснюється тим, що в даний період був досягнутий експортний максимум (що в цілому відповідає і даними писемної традиції про розквіт зернової торгівлі Боспору з Афінами та іншими центрами) (Гарбузов Г.П. , Завойкіна А.А., 2009. С. 171) .В наступні століття не тільки відбувається зміна структури торгівлі, але і деяке зниження її інтенсивності. Обчислити скільки-небудь достовірно коефіцієнт співвідношення інтенсивності торгівлі за різні періоди на сьогоднішній день практично неможливо. Якщо навіть прийняти за основу припущення, що проаналізовані матеріали цих пам'яток в цілому вірно відображають загальні тенденції коливань зовнішньої торгівлі регіону за VI-IV ст. до н.е., ми, однак, позбавлені при цьому можливості визначити навіть співвідношення обсягів торгівлі в VI-V і в IV ст. до н.е. між собою, оскільки характеристики були отримані на різних за своїм характером і стратиграфически нерівнозначних пам'ятках (Гарбузов Г.П., Завойкіна А.А., 2009. С. 172) .Нечего говорити вже про більш пізніх періодах. Таким чином, розуміння цієї проблеми в принципі, не наближає нас до практичного його вирішенню, але змушує пам'ятати про можливість істотної поправки і робить наші конкретні кількісні характеристики відносними.

В даний час досліджена сільська округу Феодосії, яка включає територію, кілька віддалену від міста і населену гетерогенним населенням. Її вивчення розпочалося з 50-х рр. ХХ століття І.Т. Кругликової і триває по теперішній час. Вона полягає між Акмонайским перешийком на сході і степовій річкою Індол на заході; на півдні до Кримських гір. На основі аналізу датування амфорної тари і клейм, монет видно, що виникнення неукріплених сільських поселень степової зони регіону можна віднести до початку V ст. до н.е., а загибель до III в. до н.е. (Гаврилов А. В., 2003. С. 82). У степовій частині Гаврилов А. В. виділяє 16 поселень, які виникли спочатку V ст. до н.е. і разом з ближньої хорой становили сільськогосподарську базу незалежної Феодосії. У IVвеке до н.е. їх кількість зростає до 60, що пов'язано в основному з осіданням скіфів на землі. В цей час округу досягає своїх максимальних розмірів.

1.2 Реконструкція господарської діяльності античного населення

Вивчаючи археологічні та історичні джерела, можна сказати, що в античному суспільстві основним заняттям більшості населення було сільське господарство. Дослідження прилеглої до полісу сільськогосподарської округи, є необхідною частиною вивчення сільськогосподарського виробництва. На думку А.А. Масленникова сільське населення це те населення, яке постійно жило поза сферою полисно - міських зв'язків, що не було навіть в малому ступені ні членами цивільних полісних колективів і було пов'язано виключно з сільськогосподарським виробництвом, або промислом і полюванням. Тобто це не мешканці міської хори, а ті, хто жили на територіях з іншим правовим статусом в умовах інших власницьких відносин (Масленников А.А., Супренков А.А., 2009. С. 274). На Боспорі ж, про справді сільському населенні можна говорити лише з етапу державного утворення.

Немає необхідності доводити, що сільське господарство і пов'язані з ним форми власності та організації виробництва в античному суспільстві були визначальними в економіці в цілому, а за допомогою цього і в інших областях людського буття (Масленников А.А., Супренков А.А. 2009. С. 271).

Тому основним завданням вивчення хори античних держав Північного Причорномор'я є з'ясування характеру землеробства і землекористування, виділення різних типів сільських поселень, відновлення їх історії і побуту їх населення.

Клімат і природні умови цілком дозволяли займатися землеробством і розводити худобу. Клімат Керченського півострова континентальний, напівсухий, подібний з кліматом степового Криму, а в південній частині півострова клімат стає швидше морським (Кругликова І.Т., 1975. С. 19).

Існують різні точки зору на клімат Боспора в античні часи. А.І. Дзенс-Литовський, вивчаючи геологічний вік донних сольових відкладень озер, прийшов до висновку, що близько 2 тис. Років тому, коли в кримських озерах утворилася коренева сіль, стояв виключно сухий і спекотний клімат, і цей посушливий період тривав близько двох століть. Він зробив такий висновок, зіставляючи сольові і мулові відкладення на дні озер Криму (Кругликова І.Т., 1975. С. 18). Таким чином виходить, що близько 240 р до н.е. в Криму почався період сухої та спекотної погоди, який тривав до I в. до н.е. (Кругликова І.Т., 1975. С. 19). Саме в другій половині III ст. до н.е. відзначаються серйозні зміни в стані сільськогосподарської території Боспору - припинення життя на багатьох неукріплених поселеннях, переміщення поселень до берегів моря.

Однак, інший дослідник А.А. Борисов, вважає, що протягом 2-2,5 тис. Років клімат Криму істотно не змінився (Кругликова І.Т., 1975. С. 20) .За цей період відзначалися коливання клімату протягом декількох десятиліть, що характеризувався потеплінням або похолоданнями, сухістю або зволоженням (Кругликова І.Т., 1975. С. 20). Про клімат II - I ст. до н.е. можна судити за словами Страбона, який, як і Геродот, повідомляє про замерзанні Керченської протоки взимку, коли «мідні судини лопаються», і про сильну спеку влітку, тобто про різко континентальному кліматі (Страбон II, 1, 16; VII, 3, 18). За повідомленнями Страбона, про сильну спеку влітку ми можемо вбачати відгомони недошедших до нас описів посушливих років на Боспорі, які відповідали часу посиленого солеотложенія в озерах в III-II ст. до н.е. Геродот же говорить про нестерпні холодах, що стоять взимку в Скіфії і на території Північного Причорномор'я, так що зима триває вісім місяців, море і протоку замерзає (Геродот IV, 28).

Дослідження Таманського півострова показало хорошу узгодженість територіального розподілу відомих античних поселень і конфігурації найбільш родючих в даний час земель (Смекалов С. Л., 2011. З 175).

Проведений аналіз пилку з мулу Сакського озера говорить про те, що до кордону ер по близькості росли дуб, в'яз, бук, граб, пилок яких зустрічається тільки в межах ареалів цих деревних порід (Кругликова І.Т., 1975. С. 21). також виявлено пилок сосни, каштана, вільхи, ліщини та трав'янистих рослин, що дозволяє нам судити, про те, що в районі Сакського озера була лісостеп, хоча в даний час там степовий район. Зміна ландшафту дозволяє допустити, що і на Керченському півострові рослинність в античні часи була багатшою (Кругликова І.Т., 1975. С. 22). Але в районі Сакського озера також були присутні і степові райони, це солонцюваті полинові степи, а вздовж моря - солончаки. Часті знахідки кісток лісових тварин, залишки дерев лісових порід і наявність пилку цих дерев також свідчать про наявність лісів (Кругликова І.Т., 1975. С. 25).

Треба сказати, що в геоморфологічному і гідрологічному відносинах півострів ділиться на два райони -северо-східний і південно-західний. Кордоном між ними служить Парпачського хребет, який тягнеться із заходу на схід до С. Марфівка, а потім повертає на південь, закінчуючись горою Опук (Щеглов А.Н., 1978. С. 14). Північно-Східний район становить східну частину Керченського півострова і частина північної території півострова, що прилягає до Азовського моря (Щеглов А.Н., 1978. С. 15). Саме на цих землях виявлена ​​значна частина сільських поселень. По берегах Керченської протоки і на прилеглих до нього узбережжях Чорного та Азовського морів перебували майже всі відомі нам грецькі міста Боспора (Щеглов А.Н., 1978. С. 21).

Місто і його сільська територія представляли собою єдине ціле. Господарі земельних ділянок, будучи громадянами міста, приходили туди на святкування і для виконання своїх громадянських обов'язків. Багато землевласників крім садиб на своїх землях мали вдома в місті і проводили там значну частину часу. Питання про те, чи були перші грецькі поселення на берегах Чорного моря торговими факторіями, рибальськими станціями або селищами землевласників, в яких жили торговці і ремісники досить дискусійне (Кругликова І.Т., 1967. С. 4).

Греки-хлібороби, переселившись на Північне Причорномор'я привезли з собою звичні їм знаряддя праці і перевірені методи обробки землі. Про поширення системи двостатеві свідчать земельні ділянки Херсонеса, на яких видно поділ землі на дві рівні частини (Кругликова І.Т., 1975. С. 156) Уже в ранній період хлібороби змушені охороняти землі від повного виснаження введенням добрив, зміною культур і періодичним залишенням землі під паром (Кругликова І.Т., 1975. С. 157) .Про застосуванні зелених парів в Греції повідомляє Ксенофонт, який радить багаторазово перевертати грунт влітку (Ксенофонт III, 7). Греки добре знали ціну зеленого добрива, яким вважалося перевернуті плугом зелені бур'яни (Кругликова І.Т., 1975. С. 157) .Теофраст повідомляє, що в якості зеленого добрива хороші бобові стебла, і також оповідає про ярих та озимих посівах в Припонтійських країнах , де зауважує, що понтийская яра пшениця відрізняється твердістю, а озима -мягкостью і легковажністю, і що хлібороби виробляють посів хлібів в два терміни: взимку і навесні (Теофраст II, 9) .Про ярих посівах на Боспорі свідчать склад бур'янів, які супроводжують зерна хлі бних злаків (Кругликова І.Т., 1975. С. 157).

Також греки застосовували систему чергування хлібних злаків з бобовими рослинами, і наявність обвуглених зерен в різних поселеннях Причорномор'я дозволяє судити про використання цього способу і на даній території для відновлення родючості грунту (Кругликова І.Т., 1975. С. 164).

А. В. Одрін наводить такі висновки щодо ґрунтових ресурсів Боспора (рис.1):

1. Ґрунти Керченського і Таманського півостровів при вирощуванні зернових не відрізняються високою родючістю.

2. Більшість полісів Європейського Боспору, за винятком, можливо Феодосії, не володіли потенціалом для розвитку експортного зернового господарства.

3. Наявність експортного потенціалу полісів Азіатського Боспору і, що менш ймовірно, Феодосії, можливо, але цей потенціал навряд чи був значним.

Таким чином, А.В. Одрін вважає, що основні обсяги зернових, експортовані Боспором в IV ст. до н.е., швидше за все проводилися на території синдо - меотских племен (Одрін А.В., 2004. С. 54). А ось С. Л. Смекалов, зробив висновок про те, що зерновий потенціал Боспорського царства міг бути досить значним, хоча закладена в розрахунках врожайність була нижчою, ніж наведена у багатьох дослідників, і розгляд проводився лише для Європейського Боспору. Напевно, отримані цифри можна назвати «мінімальною оцінкою максимального можливого зернового потенціалу і чисельності населення» (Смекалов С. Л., 2011. С. 178).

Відомий факт, що кількість врожаю залежить від природного родючості грунту, і від якості її обробки і добрив. Саме тому греки застосовували на своїх землях здавна різні види добрив, проводили спеціальні зрошувальні канали-іригацію та меліорацію (Кругликова І.Т., 1975. С. 167) .Про осушувальних каналах говорить Ксенофотнт. Був відкритий канал ширина якого, близько 1м, а глибина сягала 0,5 м., На поселенні IV - III ст. до н.е. у села Айвазовське, ймовірно знаходився на хорі Феодосії (Кругликова І.Т., 1975. З 167) .Також в разі необхідності, боспорські хлібороби вміли створювати штучний ґрунтовий шар, а для утримання грунту на схилах споруджували тераси (Кругликова І.Т., 1975. З 168).

Про застосування мінеральних добрив боспорськими хліборобами відомостей немає, золу як добриво не використали - її звозили на смітник разом зі сміттям і битим посудом (Кругликова І.Т., 1975. С. 173) .На сільських поселеннях існували спеціальні зольники, куди зсипали очажний золу, слідуючи, можливо, культовим традиціям (Кругликова І.Т., 1975. С. 174). Іноді такі зольники мали вигляд пагорбів і досягали 10-13 м. Безумовно, з метою поліпшення грунту вживали гній. У приміщенні для худоби були поглиблення, куди збирали гній і відводили нечистоти, а в міру накопичення вивозили в спеціальні ями або зсипали в купи. Стійлове утримання худоби дозволяло накопичувати значну кількість гною (Кругликова І.Т., 1975. С. 175).

Землю перед посівом орали дерев'яним ралом, що мав залізні наральники, знахідки яких були зроблені і на пам'ятниках Азіатського Боспору. (Кругликова, І.Т., 1975. С. 187) .Про плужной обробці говорить античний історик Страбон, кажучи, що поле, зоране першим-ліпшим лемешем приносить хороший урожай (Страбон, VII, 4,6). Все наральники викувані із залізних брусків довжиною від 24 до 36 см., Зображення рала також присутній на боспорських монетах, а після оранки використовували мотики. На Азіатському Боспоре зафіксовані численні знахідки. Відомі й маленькі мотижки, які краще назвати корнекапалкамі (Кругликова, І.Т., 1975. С. 189).

Для збирання врожаю використовували залізні серпи і коси декількох варіантів. З садового інвентарю на Боспорі часто знаходять Виноградарське або садові ножі - зазвичай це короткі ножі з сильно викривленими лезами (Кругликова І.Т., 1975. С. 193). Скошений хліб звозили на тік і молотили за допомогою волів, мулів і коней, які ходили по колу і копитами вибивали зерно з колосків (Кругликова І.Т., 1975. С. 193) .Провеянное зерно зберігалося в зернових ямах, піфосах і кам'яних скринях (Кошеленко Г.А., Кузнецов В.Д., 2010. С. 229). Давньогрецький вчений Теофраст пише, що не всі насіння можуть добре зберігатися, одні, будучи зсипані, скоро почнуть гнити, інші швидко псуватися, а ячмінь псується швидше пшениці, тоді як хліб, посипаний пилом і зберігається в отштукатуренних приміщеннях зберігається довше (Теофраст, VIII, 11.1). Зернові ями використовувалися для тривалого зберігання зерна, вони мали грушоподібної або дзвоноподібних форму-их стінки обкладалися каменем, обмазувалися глиною і обпікалися. Деякі ями мали досить великі розміри, але в основному ями були глибиною 2-3 м. (Кругликова І.Т., 1975. С. 194).

Для приготування їжі зерно або товкли в кам'яних ступах, або розтирали на зернотерках (Кошеленко Г.А., Кузнецов В.Д., 2010. С. 229) .Іспользовалісь ручні млини, обидві плити яких робилися з щільного каменя, верхня плита якої мала в середині отвір, в яке засипали зерно і ця ж плита мала важіль, за допомогою якої її обертали (Кошеленко Г.А., Кузнецов В.Д., 2010. С. 230).

Г.П. Гарбузов комплексно підійшов до вивчення - моделювання системи античного розселення на Таманському півострові, особливостям вибору сільськогосподарської території для розведення худоби і вирощування зерна. Він розглядав розміщення відомих античних поселень через групи ознак, що описують природні умови регіону: 1) ознаки рельєфу місцевості (висота, крутість, орієнтація схилів); 2) ознаки віддаленості від берега; 3) ознаки віддаленості від елементів водозбірної мережі; 4) грунтові ознаки (Гарбузов Г.П., 2011. С. 73-89).

Отримані, в результаті дослідження, схеми і карти дозволяють зробити висновок, що методика вивчення розселення поселень за природними ознаками території показує її «населеність» і правильність вибору з точки зору розміщення поселенської зони (Гарбузов Г.П., 2011. С. 86). У сільському окрузі Фанагорії розташовано більше 40 античних поселень, понад 700 курганів, розвинена мережа доріг, що зв'язує Фанагорію з усім півостровом (Гарбузов Г. П., 2013. С. 178).

Якщо в ранній період існування тут грецьких міст обробляється частина землі їх хори перебувала не далі 3-6 км від міста, то в IV - III ст. до н. е. число сільських поселень і ізольованих вілл незмірно зросла (Кругликова, І.Т., 1975. С. 53) .Вони розташовувалися на більшій території і були відокремлені іноді на 8 - 10 км від найближчого міста (Гарбузов Г.П., 2010. З . 53). При аерофотозніманню видно окремі ділянки, які зберегли сліди рівно розпланованих полів.

На хорі Німфея в IV - початку III ст. до н. е. можна виділити кілька типів поселень. Це великі поселення (площею 7 - 9 га) на кордонах земель, які контролюють окремі райони німфейской сільської округи (Героевка - 1, Михайлівка, Вогники - 1, Табачук - 8 та ін.); поселення, що складалися з кількох житлово - господарських комплексів різної планірокі загальною площею в кілька гектарів (Чурубашскій маяк - 2, Табачук-2 та ін.); поселення до 0,5 га, що складаються з одного господарства-садиби (Героевка-2, Героевка-5 та ін.), а також тимчасові стоянки пастухів (Чурбаш-6) (Зінько В.Н., 2003. С. 168; Соловйов С. Л., 2003. С. 18 - 25) .Якщо радянські вчені відзначають підйом і розквіт хори Боспора в IV столітті до н.е., то хору Німфея переживає кризу, що вилився в руйнуванні житлово-господарських комплексів (Зінько В.Н ., 2007. С. 155) .Хора Пантікапея також містить далеку і ближню хору. Причому ближні землі, а також наділи жителів Мірмекия і Порфмій, огороджував Тірітакскій вал, побудований в цей час (Масленников А.А., 2003. С. 217) .Але територія її земель в IV ст. збільшилася не набагато (Кругликова І.Т., 1975. С. 52).