Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Значення комплексного, системного, функціонального та історичного підходів в дослідженні про

Скачати 40.99 Kb.
Дата конвертації 01.02.2018
Розмір 40.99 Kb.
Тип реферат

зміст

Введение .............................................................................. ... 3

1. Метод теорії організації: поняття, види ........................... .. ...... 5

1.1. Поняття організації та методу теорії організації ......... .... 5

1.2. Види методів організаційної науки ......................... ... .8

2. Значення комплексного, системного, функціонального і

історичного підходів в дослідженні проблем організації ...... ..13

2.1. Значення комплексного підходу в дослідженні проблем

організації ............................................................ ... 13

2.2. Значення системного підходу в дослідженні

проблем організації ................................................... 16

2.3. Значення функціонального та історичного

підходів в дослідженні проблем організації ............ .. ... 17

Висновок ........................................................................... .24

Список використаної літератури ............................................. 26
Вступ

Одним з визначальних положень і проявів основоположних результатів послідовності розробки і застосування методології конкретної галузі знань є формування уявлення про методи дослідження даної науки. Вони стають вихідним моментом будь-якої чітко визначеної теорії, що дозволяє обґрунтовано виділити, сформулювати і розвивати її в загальній системі знань. [1]

Поряд з традиційними для більшості наукових поглядів підходами в організації, як ні в якій іншій галузі знань, палітра сучасних методів дослідження використовується найрізноманітніше і універсально. Це обумовлюється широким полем трансформації сутності та характеру процесів і систем, в яких об'єднуються об'єкти і дії практично всіх відомих сфер досліджень і впливів найрізноманітніших суб'єктів і явищ. Це положення робить систему методів дослідження організаційних відносин змістовної основою розробки і побудови прикладного інструментарію більшості конкретних галузей знань.

Така роль методології дослідження теорії організації важлива ще й тому, що, лягаючи в основу розробки інструментарію прикладних досліджень, вона стає також і фундаментом побудови та застосування конкретної методики реалізації практичної організації. Це забезпечує не тільки методичну спадкоємність, але і реальну інтеграцію теорії і практики в найскладніших процесах дослідження і вдосконалення організації сучасного світу.

Предметом дослідження курсової роботи є множинність наукових підходів до вивчення теорії організації.

Об'єкт дослідження - основні методи теорії організації.

Мета курсової роботи: на основі аналізу наукової літератури охарактеризувати основні методи теорії організації і визначити значення основних наукових підходів (комплексного, системного, функціонального, історичного) в дослідженнях теорії і практики організації.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- охарактеризувати сутність наукового методу і його значення в теорії організації;

- вивчити основні види методів організаційної науки;

- виявити особливості комплексного, системного, функціонального та історичного підходів в дослідженні проблем сучасної організації.

Курсова робота включає: вступ, основну частину (два розділи, які об'єднують п'ять параграфів), висновок і список використаної літератури.

Основними джерелами для написання курсової роботи послужили праці з теорії організації: А.А. Богданова, Г.Р. Латфуллін, А.В. Райченко, О.Н. Демчук, Т.А. Єфремової, В.Г. Алієва та інших авторів.


1. Метод теорії організації: поняття, види

1.1. Поняття організації та методу теорії організації

Визначення самого поняття «організація» має дуже важливе наукове і практичне значення, бо організація як специфічне явище навколишньої дійсності виступає в названій теорії не тільки в якості об'єкта дослідження, а й як методологічна основа організаційних методів пізнання закономірностей розвитку природних і економічних процесів. Різноманіття трактувань терміна «організація» спонукає до необхідності їх осмислення, аналізу та узагальнення.

Визначаючи семантичне значення слова «організація», основоположник організаційної науки А.А. Богданов у своїй фундаментальній творі «Тектологія. Загальна організаційна наука »писав:« Будь-яка людська діяльність об'єктивно є організуючою або дезорганізуючої. Це означає: будь-яку людську діяльність - технічну, суспільну, пізнавальну, художню - можна розглядати як певний матеріал організаційного досвіду і досліджувати з організаційної точки зору ». [2]

У повсякденній мові словами «організувати», «організація», «організаторська діяльність» надається сенс більш вузький, більш спеціальний. Найчастіше термін «організувати» - значить згрупувати людей для якої-небудь мети, координувати і регулювати їх дії в дусі доцільної єдності. Але при більш глибокому аналізі, як зазначає А.А. Богданов, це поняття стає набагато ширше і відноситься, за його висловом, «не тільки до людських активностей», до робочої сили, до засобів виробництва, а й до живої і неживої природи у всіх її проявах. «Природа - великий перший організатор; і сама людина - лише одне з її організованих творів. [3]

Таким чином, в самому загальному випадку під організацією слід розуміти упорядкований стан елементів цілого і процес по їх упорядкування в доцільне єдність.

Інструментом теоретичного дослідження предмета є науковий метод. Термін «метод» походить від грецького «methodos», що в буквальному перекладі означає «шлях до чого-небудь». Інакше кажучи, метод - це шлях наукового дослідження або спосіб пізнання будь-якої реальності.

За своїм складом науковий метод являє собою сукупність прийомів або операцій, які здійснює дослідник при вивченні будь-якого об'єкта. Під методом розуміється упорядкована діяльність по досягненню певної мети. Пізнавальна діяльність людини може бути теоретичної і практичної, тому поняття «метод» в рівній мірі відноситься і до теорії, і до практики.

Метод - це сукупність правил, прийомів, операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності. Він служить отриманню та обґрунтуванню об'єктивно істинного знання.

На думку В.Г. Алієва, характер методу визначається багатьма факторами: предметом дослідження, ступенем спільності поставлених завдань, накопиченим досвідом, рівнем розвитку наукового знання і т.д. [4] Автор вказує, що методи, які підходять для однієї галузі наукових досліджень, виявляються непридатними для досягнення цілей в інших областях. У той же час багато видатні досягнення в науці - наслідки перенесення і використання методів, що добре зарекомендували себе в інших областях дослідження. Таким чином, на основі застосовуваних методів відбуваються протилежні процеси диференціації та інтеграції наук. [5]

Вчення про методи - методологія. Вона прагне впорядкувати, систематизувати методи, встановити придатність застосування їх в різних областях, відповісти на питання про те, якого роду умови, засоби і дії є необхідними і достатніми для реалізації певних наукових цілей.

Різноманіття видів людської діяльності обумовлює використання різних методів, які можуть бути класифіковані по самих різних підставах. У науковому пізнанні застосовують методи загальні та специфічні, емпіричні і теоретичні, якісні та кількісні і т.д. [6]

Методологія науки розробляє багаторівневу концепцію методологічного знання, розподіляє всі методи наукового пізнання за ступенем спільності і сфері дії.

Науковий метод пов'язаний з діями вченого і являє собою сукупність розумових або фізичних операції здійснюються в ході дослідження. У ньому укладено знання процедур для отримання нового знання.

В основі формування методу лежать властивості, особливості, закони досліджуваного об'єкта, а також спрямована діяльність вченого, який володіє певними потребами, можливостями і здібностями.

Таким чином, науковий метод є одночасно і результатом наукової діяльності людини, і засобом його подальшої роботи. У процесі наукової праці виникає нове знання, яке методологічно осмислюється і поповнює набір пізнавальних засобів. Метод постає в цьому випадку продуктом наукового дослідження.

Все сказане про науковий метод повністю відноситься до методу теорії організації. Методи науки теорії організації - це впорядкована діяльність по досягненню певної мети. [7]

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що метод теорії організації є набір теоретико-пізнавальних і логічних принципів і категорій, а також наукового (формально-логічного, математичного, статистичного, власне організаційного) інструментарію для дослідження системи організаційних відносин.

При цьому метод організаційної науки не описує сам об'єкт і предмет дослідження (організаційний досвід і систему організаційних відносин), але наказує досліднику, які і як застосовувати засоби дослідження, щоб отримати справжні знання про предмет.

1.2. Види методів організаційної науки

Відомо, що методи будь-якої науки визначаються, виходячи із специфіки вирішуваних завдань. Завдання теорії організації полягає в систематизації та розумінні організаційного досвіду, що складається з безлічі фактів. Звідси випливає, що одним з найважливіших інструментів його пізнання є індукція - рух думки від одиничного до загального, від знання меншою мірою спільності до знання більшою мірою спільності.

Обгрунтовуючи індукцію як метод загальної організаційної науки, А.А. Богданов стверджував, що оскільки тектология «повинна вивчати різні комплекси з точки зору їх організованості і дезорганізовані», то потрібно відволіктися від конкретного характеру елементів, що становлять ці комплекси, замінити їх байдужими символами і висловити зв'язок їх абстрактної схемою. Цю схему ми будемо порівнювати з іншими аналогічно отриманими схемами і цим шляхом виробляти тектологіческій узагальнення, що дає поняття про форми і типах організації: індуктивний метод дослідження. [8]

Індукція являє три основні форми: обобщающе- описову, статистичну та абстрактно-аналітичну.

До основних методів теорії організації відносяться:

- індуктивний (від одиничного до загального);

- статистичний (кількісний облік факторів і частота їх повторюваності: дослідження явищ з використанням методів теорії ймовірностей, угруповань, середніх величин, індексів, графічних зображень, що сприяє знаходженню стійких зв'язків між організаційними відносинами);

- абстрактно-аналітичний (уявне виділення істотних властивостей предмета, відволікання від частковостей, що дозволяє скласти узагальнену картину досліджуваного явища);

- порівняльний метод (підбір подібних організацій як об'єктів дослідження для з'ясування процесів зміни, динаміки досліджуваного явища) (рис. 1).

Мал.1. Методи теорії організації

На відміну від спеціальних наук, де узагальнюючі опису конкретні, в теорії організації вони повинні носити більш абстрактний характер. Тут все фігурують елементи, комплекси, взаємозв'язку, комбінації, уявлення, ідеї досить символічні, і потрібно знайти для них таке формулювання, яка підходила б для всієї множини різнорідних елементів.

Статистичний метод полягає, як відомо, в кількісному обліку чинників і частоті їх повторюваності. Дослідження масових явищ навколишнього світу з використанням методів теорії ймовірностей, угруповань, середніх величин, індексів, графічних зображень і т.п. дозволяє встановлювати характер і стійкість організаційних зв'язків структурних елементів у різних комплексах, оцінювати їх рівень організованості і дезорганизованности. Можна, наприклад, оцінити синергетичний ефект цілого, тобто встановити, наскільки ціле більше або менше простою арифметичною суми його частин, або підрахувати кількісні значення таких характеристик організованості, як пропорційність, ритмічність, синхронність, частота або рідкість виникнення тих чи інших поєднань і комбінацій і ін.

Таким чином, статистичний метод не тільки грає активну роль в обробці груп конкретних факторів прояви організаційних відносин, але і сприяє знаходженню стійких зв'язків і закономірностей між ними.

Більш висока ступінь дослідження досягається за допомогою абстрактно-аналітичного методу. З його допомогою встановлюються закони явищ, що відображають зв'язку і постійні тенденції. Засобом для цього служить «абстрагування», тобто уявне виділення істотних властивостей і зв'язків предмета, відволікання від частковостей, що дозволяє побачити в чистому вигляді основу досліджуваних явищ. [9]

Абстрагування може виконуватися реально, як це буває в процесі проведення точних експериментів природних наук, і подумки, в формі наукових понять і категорій. У всіх випадках абстрагування здійснюється або шляхом виокремлення досліджуваного явища з деякої цілісності, або шляхом складання узагальненої картини досліджуваного явища, або шляхом заміни реального емпіричного явища ідеалізованої схемою.

Дивно яскраві зразки застосування абстрактного методу в теорії організації наведені А.А. Богдановим. На прикладі експериментів зі створення «штучної клітини» він доводить, що за допомогою абстрагування можна виділити те спільне, що притаманне тільки організаційної науці. Шляхом експериментального складання колоїдних сумішей, близьких по фізичній будові до живої протоплазмі, вченим вдалося відтворити найголовніші рухові реакції одноклітинних організмів: пересування за допомогою випущених ложноножек, загарбання і оточення твердих частинок. До якої галузі науки можна віднести ці досліди? До біології? Але її предмет - живі тіла. До фізики колоїдних тіл? Але мова йде не про механізми фізичних процесів, а про новий використанні процесів життя. Ясно, що ці досліди можуть бути пояснені з позицій тієї науки, завдання якої полягають у вивченні загального будови живого і неживого в природі, про основи організації всяких форм. «Перед нами, - пише А.А. Богданов, - експеримент, в якому від життєвої функції «відволікається» якраз те, що ми звикли вважати власне «життям», все специфічно приватне в ній, і залишається тільки її загальна будова, основа її організації ». [10]

Інший доказовий приклад. «Старовинний експеримент Ж. Плато шляхом обертання рідкого кулі в врівноважує його середовищі (іншої рідини того ж питомої ваги) відтворює картину кілець Сатурна». «Знову-таки, з якої це науковій області? - запитує А.А. Богданов. - Ні гидромеханика, ні космогонія не можуть з повним правом залишити за собою цей досвід, що відноситься до питань основної архітектури світу. Він по суті і повністю належить організаційної науці ». [11]

Загальна картина, яку дає нам абстрагування, недостатня для повного пізнання об'єкта. Щоб більш глибоко вивчити явище, треба його розкласти, розчленувати на складові частини, виділити його окремі ознаки. Уявне розчленування досліджуваного явища на його складові частини з метою їх вивчення називається аналізом, а метод розкладання і оперування зі спрощеними об'єктами і умовами носить назву «аналітичний».

Абстрактно-аналітичний метод дозволяє виокремити із загальної маси явищ сучасного динамічного світу універсальні закони організації, що носять всепріродний характер, а подальше використання синтезу, дедукції створює умови для нових теоретичних узагальнень і практичних висновків.

Така основна характеристика методу теорії організації. Як видно з наведених описів, він інтегрує в собі прийоми загальнонаукового пізнання, символізм математики та експериментальний інструментарій природничих наук.


2. Значення комплексного, системного, функціонального та історичного підходів в дослідженні проблем організації

2.1. Значення комплексного підходу в дослідженні проблем організації

В останні десятиліття в дослідну практику багатьох наукових напрямків увійшли нові методи комплексного і функціонального аналізу, системного та історичного підходу (рис. 2). Розглянемо їх більш детально.

Мал. 2. Підходи до вивчення проблем організації

На думку Ю.М. Осипова, особливе значення цей прийом має в теорії організації, так як організаційні процеси і явища «носять всепріродний характер і не можуть бути описані методами будь-якої однодісціплінарной науки». [12] В цьому випадку будуть зачіпатися хоча і важливі, але лише окремі властивості організації, які не характеризують її цілісність. Так, описуючи організацію з позицій природних наук (біології, хімії та ін.), Можна розкрити істотність зв'язків, властивих тільки біологічним, хімічним і іншим системам, але не будь-якої системі «з боку як відносин всередині неї, між усіма її частинами, так і відносин між нею як цілим і її середовищем, тобто всіма зовнішніми системами.

Ю.М. Осипов пише: «Організація як цілісне явище може бути розкрита лише тоді, коли буде досліджуватися в міждисциплінарному аспекті, найважливішою особливістю якого є комплексний підхід до досліджуваного об'єкта». [13] На думку автора, тільки при комплексному дослідженні розкриваються нові його властивості - інтегральні якості.

Встановлено, що комплексне знання перевищує обсяг знань прикордонних дисциплін і відображає інший рівень сутності явищ. Тому комплексне дослідження несвідомих до дослідження одного і того ж об'єкта, виходячи з різних точок зору, і не є простою сумою знань деяких дисциплін.

Комплексний підхід передбачає врахування всього різноманіття чинників, які можуть вплинути на результат дослідження. Його застосування для вивчення настільки загального явища, як організація, дозволяє значно розширити уявлення про її сутність і тенденції розвитку, всебічно розкрити зміст що відбуваються тут,, виявити об'єктивні закономірності формування цієї багатоаспектною системи.

Складне і багатофакторне уявлення предмета дослідження теорії організації переконливо свідчить і розкриває необхідність пріоритету застосування комплексного підходу до вивчення організаційних відносин. На відміну від більшості інших галузей знань, де цим способом, як правило, завершується побудова єдиної концепції, в теорії організації комплексний підхід спочатку визначає місце і роль кожної досліджуваної складової в загальній системі уявлень. Це особливо необхідно для того, щоб з самого початку не упустити, нехай навіть майже невизначений і виключно рідкісний, сегмент можливих проявів організації.

Інакше кажучи, теорія організації, озброєна комплексним підходом, починає, здійснює і розвиває процес формування всебічної, стрункої системи наукових знань з самої себе як комплексного сприйняття і відображення будь-якого процесу і будь-якої системи. З іншого боку, комплексний підхід як основоположний метод дослідження всієї сукупності організаційних відносин в їх тісній і різноманітною взаємозв'язку і залежності зумовлений вже самою сутністю організації.

І дійсно, спочатку розуміючи під організацією об'єднання окремих елементів процесів або систем в ту чи іншу впорядковане освіту, суб'єкт вже здійснює комплексний підхід до наявної, новостворюваної або можливої ​​організації.

Більш того, кінцевою метою побудови і здійснення будь-якого процесу формування і функціонування будь-якої системи організації є створення і вдосконалення того чи іншого комплексу як одного з вищих форм організаційного розвитку.

Однак комплексний підхід, як інструмент пізнання, має свої обмеження. У понятті «комплекс» мова йде про об'єднання компонентів, їх взаємозв'язку в статиці. У разі динамічного підходу «статика, відносна нерухомість, самостійність поступаються місцем динаміці, руху, в результаті якого комплекс спочатку статичний, кількісний перетворюється в нове, якісну освіту, в систему». [14]

Використання комплексного підходу дозволяє як би зробити ряд моментальних фотографій досліджуваного явища, але на кожній з них відобразиться дане його стан з безліччю елементів і зв'язків. Монтаж цих фотографій як частин єдиного фільму дозволяє побачити щось нове, що виступає замість комплексу і зване організацією. Але побачити це нове можна лише за допомогою спеціального методу пізнання, який отримав назву «системний підхід».

2.2. Значення системного підходу в дослідженні проблем організації

Для вирішення конкретних завдань наука використовує системний підхід (систематизований метод мислення, відповідно до якого процес прийняття та обґрунтування рішень базується на визначенні загальної мети системи і послідовному підпорядкуванні її безлічі підсистем, планів їх розвитку, показників і стандартів робіт). [15]

В даний час в літературі існує надзвичайний безліч визначень системного підходу, видано велику кількість робіт, в яких розглянуті різні аспекти системності.

Найбільш ємною і короткої за змістом, за нашим поданням, є точка зору, висловлена ​​В.М. Садовським: «Системний підхід або системний метод являє собою експліцитно вираз процедур визначення об'єктів як систем і способів їх специфічного системного дослідження (опису, пояснення, передбачення, конструювання і т. Д.)». [16]

Розкриваючи його сутність, зазвичай мають на увазі, що мова йде не просто про набір процедур, операцій і прийомів, а про сукупність (системі) принципів, які визначають загальну мету і стратегію теоретичної і практичної діяльності. У цьому виді підхід не може бути зведений до звичайної методики і техніки роботи.

Системний підхід при дослідженні властивостей організації дозволяє встановити її цілісність, системність і організованість. Увага дослідників при системному підході спрямоване не стільки на цілісність об'єкта, скільки на його склад, на властивості елементів, які проявляються в їх взаємодії. Встановлення ж в системі стійких взаємозв'язків елементів на всіх рівнях і щаблях, тобто встановлення закону зв'язків елементів, є виявлення структурності системи як наступний щабель конкретизації цілого.

На думку О.Н. Демчук, структура як внутрішня організація системи, відображення її внутрішнього змісту виявляється як впорядкованість взаємозв'язків її частин, що в кінцевому підсумку дозволяє висловити ряд істотних сторін організації як системи. «Структура системи, висловлюючи її сутність, проявляється в сукупності законів цій галузі явищ». [17]

Дослідження структури організації є важливим етапом пізнання різноманіття зв'язків, що мають місце всередині досліджуваного об'єкта.Але це лише одна зі сторін системності. Інша сторона полягає у виявленні внутрішньо організаційних відносин і взаємин даного об'єкту з іншими, складовими систему більш високого рівня.

О.Н. Демчук пише: «У зв'язку з цим необхідно, з одного боку, розглядати окремі сторони (властивості) досліджуваного об'єкта лише в їх співвідношенні з об'єктом як цілим, а з іншого боку, розкрити закони поведінки - функціонування, а в багатьох випадках і розвитку таких цілісних об'єктів ». [18] Інакше кажучи, для пізнання сутності організації треба знати не тільки те, як вона внутрішньо влаштована, але і те, як вона функціонує, тобто розкрити її поведінку.


2.3. Значення функціонального та історичного підходів в дослідженні проблем організації

Функцію в системному її розумінні можна визначити, як таке відношення частини до цілого, при якому саме існування або будь-якої вид прояви частини забезпечує існування або будь-яку форму прояву цілого. Кожен елемент організації виконує свою функцію, спрямовану на її збереження, вдосконалення і розвиток. [19]

Функціональний підхід дає можливість вивчити прояв цілеспрямованості і активність діяльності організації, її функції по відношенню до системи більш високого рівня, взаємодія даної системи з іншими об'єктами системного і несистемного порядку, залежність між окремими компонентами даної системи.

Однак виявлення функціональних зв'язків хоча і важливе, але недостатня умова для розкриття динаміки розвитку системи, тобто потрібно відповісти не тільки на питання: з чого складається ця система (для чого взагалі-то досить функціонального аналізу), але і на питання: з якою метою вона створюється і діє.

Знання функціональних зв'язків не завжди дозволяє розкрити причинно-наслідкові зв'язки в системі, без яких не можна вирішити проблем її розвитку та вдосконалення. Справа в тому, що, досліджуючи організацію з позицій функціонального підходу, ми можемо побачити її такою, яка вона є сьогодні. Але чому вона стала такою і якою вона може стати завтра, які загальні тенденції її розвитку, механізм майбутніх якісних змін, за допомогою функціонального аналізу дізнатися не дано.

Комплексний, структурний, функціональний підходи характеризують систему «як дану якісну визначеність, що володіє інтегративними системними якостями», але необхідно розглянути її розвиток, рух від зародження і до загибелі. М.М. Макарова відзначає: «Принцип історизму, руху, розвитку є основним аспектом системного підходу, становить основу системно-історичного підходу». [20]

Особливе місце в дослідженнях теорії і практики організації займає історичний підхід, представляючи чітку логіку в рамках єдиної послідовності загального розвитку процесів і систем, з одного боку, і конкретний хронологічний інструментарій вивчення та систематизації фактів, які відображають формування і розвиток світобудови, з іншого. Він необхідний, перш за все, для виявлення причинно-наслідкових зв'язків процесів і систем, визначення їх первинності і производности, самостійності і залежності, об'єктивності та суб'єктивності, природи походження, умов становлення і розвитку. [21]

Особливе значення історичний підхід до досліджень організації придбав в зв'язку з постійними пошуками людством переконливого і обгрунтованої відповіді на питання про походження світобудови. Переконливе і прийняте всіма обгрунтування відповіді на нього в даний час стає не тільки наукової, але і складною соціальною проблемою, хоча, так чи інакше, його загальнонаукове розуміння об'єктивно випливає з фундаментальних положень загальної організаційної науки.

Важливою особливістю взаємодії історичного і комплексного підходів до дослідження організаційних відносин є діалектичний аспект їх застосування. Він сутністю організації, що виявляється в подвійності її виникнення, здійснення і уявлення. Концептуально ця двоїстість представлена ​​в запропонованої моделі проявів організації, але її реальні вирази виходять далеко за рамки наведених прикладів, обумовлюючи необхідність застосування найширшого, розгорнутого і постійно модернізується інструментарію досліджень.

Перш за все, такий інструментарій представляється досить традиційною палітрою загальних методів безпосереднього дослідження сутності та змісту організаційних відносин. У тому чи іншому вигляді тут універсально використовується практично весь аналітичний арсенал виявлення, ідентифікації, вивчення, зіставлення, аналізу, класифікації та оцінки зв'язків, що виявляються при формуванні, функціонуванні та розвитку процесів і систем.

Разом з тим необхідно відзначити, що конкретні форми застосування цих традиційних методів в теорії організації цілеспрямовано і послідовно адаптуються і спеціалізуються стосовно об'єктів і предмету дослідження, істотно модифікуючи їх кінцеве уявлення. Так, в теорії організації широко і різноманітно застосовуються графічні форми розробки, застосування і аналізу змісту і результатів досліджень, найбільш точно і повно розкривають все різноманіття зв'язків.

Системний, структурний, конструкційний інструментарії аналізу організаційних відносин цілеспрямовано орієнтовані на визначення архітектоніки і конфігурації внутрішньої будови процесів і систем, зовнішніх форм їх виділення, уявлення і реалізації. Ними, насамперед, розвиваються і застосовуються прийоми виявлення, вивчення і побудови послідовностей і змісту зв'язків, конфігурацій, комунікацій, кооперацій, їх місце і роль в організації внутрішніх будівель і зовнішніх форм організації. На думку А.І. Пригожина, особливий розвиток тут отримують специфічні прийоми ієрархічної архітектоніки, структурної субординації, процедурного детермінування, що дозволяють ефективно організувати соціальні процеси і системи. [22]

Процедурний і комунікаційний інструментарії більш чітко орієнтовані на з'ясування процесуального прояви, структурного вираження, логіки і послідовності побудови та подання організаційних відносин. Тут розкриваються, досліджуються і визначаються причинно-наслідкові залежності, логічні послідовності, режими і способи побудови і здійснення діяльності, процедури та механізм функціонування і розвитку, етапи та умови досягнення і підтримки необхідного рівня організації.

Системно-історичний підхід передбачає розгляд будь-якої організації в часі, причому в часі, власне їй належить. Він об'єднує, інтегрує даний стан і рух, історію кожної організації з її особливостями виникнення, життя, смерті, враховує загальне і специфічне в русі, наростання темпів розвитку, дозволяє встановити спадкоємність між об'єктами або різними станами одного і того ж об'єкта, органічно поєднує генетичне і прогностичне тлумачення об'єктів і процесів. [23]

Застосування принципу історизму в дослідженні організацій дозволяє простежити історію зародження цих систем, виявити джерела і причини їх виникнення, етапи розвитку, причини ускладнення і розширення функцій, структури, переходу з одного якісного стану в інший, виявити закономірності розвитку в майбутньому.

Такі принципові положення методології комплексного, системного, функціонального та історичного підходів, що використовуються в теорії організації.

Аналізуючи трактування, що даються різними авторами поняття системи, можна зробити узагальнюючий висновок, що це якась сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів, що володіє властивостями цілісності, емерджентності і стійкості. З цієї точки зору поняття «організація» як впорядкований стан цілого тотожне поняттю «система».

Розгляд організації як системи є дуже продуктивним, так як дозволяє систематизувати і класифікувати організації за рядом ознак: складності, способу утворення, передбачуваності поведінки та ін.

Однак поняття «організація» дещо ширше поняття «система», так як відображає не тільки стан порядку, але і процеси щодо впорядкування. Саме ця двоїстість природи поняття організації робить його трактування набагато змістовніші. Будь-яка система може розглядатися як результат організаційних перетворень, що змінюють одне її стан рівноваги іншим, а вивчення загальних закономірностей організуючою і дезорганізуючої діяльності природи і людини перетворило теорію організації в окрему самостійну галузь наукових знань.

Співвідношення між поняттями «організація» і «управління» можна встановити, якщо розглянути управління як організовану систему і як специфічний вид діяльності. З цих позицій під управлінням розуміється елемент, функція організованих систем різної природи, що забезпечує збереження їх структури, підтримання режиму діяльності. Звідси логічно можна зробити висновок, що управління є якась організація, що входить до складу організації вищого рівня, але при цьому управління виступає як функція - процес, специфічний регулятор, який зберігає стійкість організації, елементом якої воно є і як інтегративна діяльність саме має в своєму складі організацію у вигляді функції управління.

Складається суперечлива ситуація, коли управління як функція організації виступає її складовою частиною і в той же час організація як функція управління є частиною управління, тобто управління є організація, організація - частина управління. Але це тільки на перший погляд, а насправді в даних твердженнях відбивається системне і функціональну єдність організації як стану і процесу.

Таким чином, саме завдяки широкому застосуванню комплексного, системного, функціонального та історичного підходів як інструментів пізнання проблем організації з'являється можливість їх найбільш повного, глибокого і всебічного дослідження.

Використання комплексного підходу дозволяє отримати нові знання про організацію за допомогою вивчення цього явища в міждисциплінарному аспекті на стику різних наук.

УЗД органів з позицій системного підходу дає можливість розкрити такі властивості організації, як цілісність, системність, організованість, описати закони взаємозв'язку між її елементами, внутрішньоорганізаційні відносини і взаємини даного об'єкту з іншими, більш високого рівня. Але для пізнання сутності організації треба знати не тільки те, як вона внутрішньо влаштована, але і те, як вона функціонує, т. Е. Розкрити її поведінку. Цього можна досягти при використанні функціонального підходу.

Застосування функціонального підходу дає можливість:

- вивчити прояв цілеспрямованості і активності діяльності організації;

- встановити те місце, яке займає та чи інша організація в природних і суспільних процесах;

- виявити взаємодію даної організації з іншими системними і несистемними утвореннями, залежність між окремими компонентами всередині даної системи.

Однак виявлення функціональних зв'язків - недостатня умова для розкриття динаміки розвитку організації. Щоб побачити її розвиток, рух у часі, необхідно використовувати системно-історичний підхід.

Таким чином, розгляд організації як системи дозволяє не тільки розширити знання про це унікальне явище навколишнього світу, а й істотно збагатити і урізноманітнити методологічний інструментарій дослідження організаційних відносин.

висновок

Аналізуючи викладений в курсовій роботі матеріал, зробимо узагальнюючі висновки.

Організація представляє собою упорядкований стан елементів цілого і процес по їх упорядкування в доцільне єдність.

Метод - це сукупність правил, прийомів, операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, яка служить отриманню та обґрунтуванню об'єктивно істинного знання.

Метод теорії організації є набір теоретико-пізнавальних і логічних принципів і категорій, а також наукового (формально-логічного, математичного, статистичного, власне організаційного) інструментарію для дослідження системи організаційних відносин.

Одним з найважливіших інструментів його пізнання є індукція (метод загальної організаційної науки) - рух думки від одиничного до загального, від знання меншою мірою спільності до знання більшою мірою спільності.

До основних методів теорії організації відносяться:

- індуктивний (від одиничного до загального);

- статистичний (кількісний облік факторів і частота їх повторюваності: дослідження явищ з використанням методів теорії ймовірностей, угруповань, середніх величин, індексів, графічних зображень, що сприяє знаходженню стійких зв'язків між організаційними відносинами);

- абстрактно-аналітичний (уявне виділення істотних властивостей предмета, відволікання від частковостей, що дозволяє скласти узагальнену картину досліджуваного явища);

- порівняльний метод (підбір подібних організацій як об'єктів дослідження для з'ясування процесів зміни, динаміки досліджуваного явища).

В останні десятиліття в дослідну практику багатьох наукових напрямків увійшли нові методи комплексного, функціонального аналізу, системного та історичного підходу.

Використання комплексного підходу дозволяє отримати нові знання про організацію за допомогою вивчення цього явища в міждисциплінарному аспекті на стику різних наук.

УЗД органів з позицій системного підходу дає можливість розкрити такі властивості організації, як цілісність, системність, організованість, описати закони взаємозв'язку між її елементами, внутрішньоорганізаційні відносини і взаємини даного об'єкту з іншими, більш високого рівня.

Завдяки широкому застосуванню комплексного, системного, функціонального та історичного підходів як інструментів пізнання проблем організації з'являється можливість їх найбільш повного, глибокого і всебічного дослідження.


Список використаної літератури

1. Абалкін JIM. Зміна тисячоліть і соціальні альтернативи // Питання економіки, 2000. - № 12. - С. 34-37.

2. Абалкін Л.І. Економічна теорія на шляху до нової парадигми // Питання економіки. 2008. - № 11. - С. 15-18.

3. Абрамова І.Т. Цілісність і управління. - М: Наука, 2006. - 544 с.

4. Адамецкі К.О. Про науку організації. - М .: Економіка, 2005. - 435 с.

5. Акофф Р., Емері О. Про цілеспрямованих системах. - М .: Инфра-Норма, 2005. - 435 с.

  1. Алієв В.Г. Теорія організації: Підручник для вузів. - М .: ЗАТ «Вид.-во« Економіка », 2006.- 431 с.

7. Афанасьєв В. Т. Системність і суспільство. - М .: Политиздат, 2005. - 255 с.

8. Блауберг І.В., Юдін Е. Т. Становлення і сутність системного підходу. М .: Наука, 2006. - 435 с.

9. Богданов А.А. Тектологія (Загальна організаційна наука): У 2 кн.- М .: Паритет, 2009. - 260 с.

10. Валуєв С.А., Ігнатьєва А.В. Організаційний менеджмент. - М .: Нафта і газ, 2007. - 274 с.

  1. Демчук О.М. Теорія організації: навчальний посібник / О.М. Демчук, Т.А. Єфремова. - М .: Флінта: МПСІ, 2009. - 264 с.

12. Лапигін Ю.Н. Теорія організації: Підручник. - М .: ИНФРА-М, 2007. - 222 с.

13. Латфуллін Г.Р., Райченко А.В. Теорія організації: навчальний посібник СПб .: Питер, 2006.- 264 с.

14. Макарова М.М. Теорія організації. Конспект лекцій М .: изд.-во МГУ. 2006.- 342 с.

15. Осипов Ю. М. Основи організаційного менеджмента.- Спб .: Нева, 2005. 443 с.

16. Основи менеджменту: Учеб. посібник / За ред. А.А. Радугина. - М .: Центр, 2006. - 453 с.

17. Основи системного підходу та їх застосування до розробки територіальних автоматизованих систем управління / Под ред. Ф.І. Перегудова. - Томськ: Сибір, 2006.- 515 с.

18. Основи управління персоналом: Підручник для вузів / Генкін Б.М., Кононов Г.А. - М .: Вища школа, 2008. - 189 с.

19. Оучи У. Методи організації виробництва: японський і американський підходи. - М .: Економіка, 2004. - 439 с.

20. Пітерс Г., Уотерман Р. У пошуках ефективного управління: досвід кращих компаній. - М .: Економікс. 2005.- 253 с.

21. Пригожин А.І. Організація: системи і люди. - М .: Политиздат, 2006.- 362 с.

22. Радугин А.А., Радугин К.А. Введення в менеджмент: соціологія організацій та управління. - Воронеж: Росія, 2006. - 435 с.

23. Рузавин Г. Самоорганізація як основа еволюції економічних систем // Питання економіки. - 2006. - № 3. - С. 45-48.

24. Садовський В.Н. Підстави загальної теорії систем. - М .: Наука, 2008. - 325 с.

25. Саймон Г., Смітбург Д., Томпсон В. Менеджмент в організаціях. - М .: Зарубіжна література, 2007.- 114 с.


[1] Латфуллін Г.Р., Райченко А.В. Теорія організації: навчальний посібник СПб .: Питер, 2006. С. 16.

[2] Богданов А.А. Тектологія (Загальна організаційна наука): У 2 кн. М .: Паритет, 2009. С. 104.

[3]

[4] Алієв В.Г. Теорія організації: Підручник для вузів. - М .: ЗАТ «Вид.-во« Економіка », 2006. С. 114.

[5] Алієв В.Г. Указ.соч. - С. 116-117.

[6] Валуєв С.А., Ігнатьєва А.В. Організаційний менеджмент. М .: Нафта і газ, 2007. С. 100.

[7] Валуєв С.А. Указ.соч. С. 102.

[8] Богданов А.А. Указ.соч. С. 114.

[9] Адамецкі К.О. Про науку організації. М .: Економіка, 2005. С. 345.

[10] Богданов А.А. Указ.соч. С. 117.

[11] Богданов А.А. Там же. С. 107-108.

[12] Осипов Ю. М. Основи організаційного менеджменту. СПб .: Нева, 2005. С. 78.

[13] Осипов Ю. М. Указ.соч. С. 81.

[14] Лапигін Ю.Н. Теорія організації: Підручник. М .: ИНФРА-М, 2007. З 114.

[15] Блауберг І.В., Юдін Е. Т. Становлення і сутність системного підходу. М .: Наука, 2006. С. 62.

[16] Садовський В.Н. Підстави загальної теорії систем. М .: Наука, 2008. С. 122.

[17] Демчук О.М. Теорія організації: навчальний посібник / О.М. Демчук, Т.А. Єфремова. - М .: Флінта: МПСІ, 2009. С. 92.

[18] Демчук О.М. Там же. - С. 96.

[19] Основи управління персоналом: Підручник для вузів / Генкін Б.М., Кононов Г.А. М .: Вища школа, 2008. С. 34.

[20] Макарова М.М. Теорія організації. Конспект лекцій. М .: изд.-во МГУ. 2006. С. 83.

[21] Макарова М.М. Указ. соч. С. 85-86.

[22] Пригожин А.І. Організація: системи і люди. М .: Политиздат, 2006. С. 105.

[23] Акофф Р., Емері О. Про цілеспрямованих системах. М .: Инфра-Норма, 2005. С. 214.