Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Аналіз виробничо-господарської діяльності ППВП "Транзистор"

Скачати 65.16 Kb.
Дата конвертації 28.01.2018
Розмір 65.16 Kb.
Тип реферат

Таблиця 13 - Вікова структура технологічного обладнання ППВП «Транзистор»

Вік про орудованія

Виробництво інтегральних мікросхем

Виробництво напівпровідникових приладів

Фаундрі-замовлення

Інші види послуг

Кількість

одиниць, шт.

питома

вага,%

Кількість

одиниць, шт.

питома

вага,%

Кількість

одиниць, шт.

питома

вага,%

Кількість

одиниць, шт.

питома

вага,%

До 2-х років

50

2,2

50

4,4

26

8,9

0

0,0

Від 2-х до 5-ти років

104

4,7

45

4,0

29

10,0

7

3,5

Від 5-ти до 10-ти років

159

7,1

201

17,8

21

7,2

32

16,2

Від 10-ти до 15-ти років

1 012

45,4

408

36,2

71

24,4

64

32,3

Від 15-ти до 20-ти років

628

28,1

259

23,0

109

37,5

67

33,8

Від 20 років і понад

278

12,5

164

14,6

35

12,0

28

14,2

Разом:

2 231

100

1 127

100

291

100

198

100

У виробництві інтегральних мікросхем і напівпровідникових приладів переважає обладнання у віці від 10-ти до 20-ти років, також для здійснення фаундрі-замовлень і надання послуг в найбільшою мірою задіяно обладнання у віці від 10 років, в той час як нормативний термін служби основного спецтехнологічного обладнання в електронній промисловості становить 5 років. На ППВП «Транзистор» 91,9% обладнання - у віці від п'яти років, що свідчить про наявність проблем щодо відновлення застарілого обладнання, задіяного у виробництві інтегральних мікросхем і напівпровідникових приладів. Потрібна заміна фізично і морально застарілого на більш якісні та сучасні розробки спецтехнологічного обладнання.

Аналіз використання основних фондів ППВП «Транзистор»

Основним економічним показником, який в найбільш загальному вигляді характеризує ефективність використання всієї сукупності основних виробничих фондів, є фондовіддача (Фо), який визначається як відношення виручки від реалізації продукції (Вр) до середньорічної вартості основних виробничих фондів (Фср.г.):

У 2006 році на 1 карбованець основних виробничих фондів доводилося 1,37 рубля виручки. У 2007 році фондовіддача збільшилася, тобто на 1 карбованець основних виробничих фондів довелося 1,72 рубля виручки, в 2008 році показник фондовіддачі продовжує зростати і становить 1,88 рубля, дану динаміку можна охарактеризувати як позитивну. Зростання фондовіддачі обумовлений випереджаючим зростанням обсягів виробництва над приростом вартості основних виробничих фондів.

Рівень фондовіддачі по підприємству і по галузі промисловості Республіки Білорусь в період 2006-2008 рр. має тенденцію зростання, при цьому показники фондовіддачі ППВП «Транзистор» в даний час вище, ніж по галузі промисловості в цілому, що обумовлено досить ефективним використанням наявних основних фондів на підприємстві. Динаміку фондовіддачі по ППВП «Транзистор» і по галузі промисловості Республіки Білорусь відобразимо на малюнку 13.

Малюнок 13 - Динаміка фондовіддачі по ППВП «Транзистор» і по галузі промисловості Республіки Білорусь

Порівнюючи представлені показники можна зробити висновок про те, що діяльність підприємства в даному періоді досить ефективна і конкурентоспроможна. Налагоджена ефективна збутова стратегією ППВП «Транзистор», що зумовило зростання обсягу виручки від реалізації продукції, який отримано в основному за рахунок збільшення обсягу виробництва напівпровідникових приладів і інтегральних мікросхем.

Показник фондовіддачі тісно пов'язаний з показником фондоозброєності. Фондоозброєність (Фв) визначається відношенням середньорічної вартості основних виробничих фондів до середньооблікової чисельності працівників основної діяльності (Ч):

;

;

.

Дана динаміка характеризує досить високий рівень основних засобів на одного працюючого. Зростання фондоозброєності за аналізований період склав в 2007 р 5%, що обумовлено оновленням основних засобів в цьому році, а в 2008 р спостерігається зниження даного показника на 3%, так як зростання основних фондів склав 1,8%, а середньооблікова чисельність працівників зросла на 5,3%.

Рівень фондоозброєності по галузі промисловості Республіки Білорусь відобразимо на малюнку 14.

Малюнок 14 - Динаміка фондоозброєності по галузі промисловості Республіки Білорусь

Динаміка фондоозброєності по галузі промисловості Республіки Білорусь має стрімку тенденцію зростання, що обумовлено підвищенням технічного рівня промислової галузі Білорусі. Однак, на ППВП «Транзистор» даний показник значно нижче, що свідчить про недостатню кількість виробничого обладнання або про значне його зносі.

Важливим показником, що характеризує використання основних виробничих фондів по потужності, є коефіцієнт завантаження, так як в процесі виробництва завантаження виробничих потужностей здійснюється з різною ефективністю (таблиця 14).

Технологічне обладнання, яке використовується в кожному з існуючих виробничих напрямків на підприємстві (виробництво інтегральних мікросхем; виробництво напівпровідникових приладів; фаундрі-замовлення; інші види послуг), однотипно за видами і функцій, так як технологічні процеси по кожному з напрямків виробництва схожі на різних його стадіях.

Таблиця 14 - Завантаження виробничих потужностей в 2006-2008 рр.

структура виробництва

Коефіцієнт використання потужностей

2006 рік

2007 рік

2008 рік

1 Виробництво інтегральних мікросхем

0,98

0,90

0,93

2 Виробництво напівпровідникових приладів

0,60

0,68

0,74

3 Фаундрі-замовлення

0,45

0,51

0,58

4 Інші види послуг

0,42

0,40

0,46

Виробничі потужності по кожному з напрямків виробництва задіяні в різного ступеня.Так, завантаження устаткування при виробництві інтегральних мікросхем в аналізованому періоді вище, ніж по інших напрямках виробництва. У виробництві напівпровідникових приладів спостерігається тенденція зростання завантаження обладнання, проте в 2008 р не використовувалося 26% потужностей. Устаткування, задіяне в здійсненні фаундрі-замовлень і надання інших послуг, в кінці аналізованого періоду завантажено лише на 58% і 46% відповідно.

Можна виявити наступне технологічне обладнання, яке в аналізованому періоді завантажено не в повній мірі:

- установки контролю геометричних розмірів і площинності пластин;

- установки напилення;

- установки ПХО пластин;

- мікроскопи;

- установки осадження діелектричних шарів;

- установки осадження;

- лічильники аерозольних часток;

- установки зондові;

- установки контактного друку;

- установки лазерного маркування пластин;

- установки поділу пластин;

- установки ультразвукового зварювання;

- установки посадки;

- установки розварювання;

- установка виміру динамічних параметрів;

- випрямлячі;

- установки ударні або 12МКЕО-02 / 490000-003;

- установки випробувань на вплив статичної електрики;

- стенди випробувань потужних транзисторів на енергоцікли;

- стенди випробувань потужних транзисторів на безвідмовність і довговічність;

- термобарокамерах на знижений тиск;

- барокамери для випробувань на підвищений тиск;

- камери тепла і соляного туману;

- камери тепла і вологи;

- установки визначення теплового опору ІМС;

- установки осушки кисню.

Виробничі потужності використовуються не повною мірою, наслідком чого стане зайві витрати на його утримання і обслуговування, тим самим підвищується собівартість продукції, що випускається і знижується її конкурентоспроможність на ринках збуту.

У підсумку, можна зробити висновок про те, що на ППВП «Транзистор» переважає технічно і морально застаріле технологічне обладнання, що тягне використання у виробництві застарілих технологій; спостерігаються низькі темпи переозброєння обладнання.

Відсутність високотехнологічного і високопродуктивного обладнання призводить до високої трудомісткості виробленої продукції, що збільшує частку витрат на виплату заробітної плати та до фонду соціального захисту, а також до зростання витрат на електричну і теплову енергію.

в умовах ринкових відносин політика в галузі відтворення основних фондів грає виключно важливу роль, так як саме вона визначає кількісний і якісний стан основних фондів.

Відтворення основних фондів - це безперервний процес їх оновлення шляхом придбання нових, реконструкції, технічного переозброєння, модернізації та капітального ремонту.

В процесі відтворення вирішуються наступні завдання:

- відшкодування вибувають з різних причин основних фондів;

- збільшення маси основних фондів з метою розширення обсягу виробництва;

- вдосконалення видовий, технологічної і вікової структури основних фондів, тобто підвищення технічного рівня виробництва.

На ППВП «Транзистор» здійснюється просте відтворення основних фондів, тобто відбувається заміна окремих зношених частин основних фондів або заміна обладнання в цілому, відновлюється колишня виробнича потужність. Форма простого відтворення передбачає лише часткове відновлення основних фондів шляхом відшкодування фізичного зносу в рамках поточного фінансування, яке здійснюється за допомогою технічного обслуговування або поточних і капітальних ремонтів застарілого обладнання.

Надходження та вибуття основних фондів протягом року представимо в таблиці 15

Таблиця 15 - Річний приріст основних фондів ППВП «Транзистор»

Групи основних фондів

надійшло

вибуло

приріст

млн. р.

питомі.

вага,%

млн. р.

питомі.

вага,%

млн. р.

питомі.

вага,%

будинки

-

-

-

-

-

-

споруди

-

-

-

-

-

-

Силові і робочі машини і обладнання

278

50,9

273

55,5

5

9,1

Вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої

16

2,9

19

3,9

-3

-5,5

Обчислювальна техніка

28

5,1

21

4,3

7

12,8

Транспортні засоби

186

34,0

154

31,3

32

58,4

Інструмент, інвентар та приладдя

32

5,9

21

4,3

11

20,1

господарський інвентар

5

0,9

3

0,6

2

3,6

Інші основні фонди

1,4

0,3

0,6

0,1

0,8

1,5

Разом

546,4

100

491,6

100

54,8

100

В тому числі

виробничі

539,3

98,7

481,8

98

57,5

104,9

невиробничі

7,1

1,3

9,8

2

-2,7

-4,9

За даними таблиці можна зробити висновок про те, що найбільший приріст спостерігається в транспортних засобах (58,4%), інструментах і приладді (20,1%), що обумовлено необхідністю доставки товару на великі відстані в зв'язку з розвитком ринків збуту в країнах далекого зарубіжжя, а також наявністю помірних цін на інструменти та приладдя для виробництва. Негативний приріст спостерігається по групі вимірювальних і регулюючих приладів і пристроїв, тобто вказані прилади вибуває і приходить в непридатність швидше, ніж відновлюються. Загалом, виробничі фонди мають позитивний приріст. Невиробничі фонди поновлюються значно повільніше, тому спостерігається їх негативний приріст.

Технічний стан основних фондів за 2008 рік характеризується наступними показниками:

Коефіцієнт зносу:;

Коефіцієнт придатності:;

Коефіцієнт оновлення:;

Коефіцієнт вибуття:;

Отримані результати представимо в порівнянні з аналогічними показниками по підприємствах галузі промисловості Республіки Білорусь (рисунок 15)

Малюнок 15 - Показники технічного стану основних фондів ППВП «Транзистор» і підприємств галузі промисловості Республіки Білорусь

Представлені показники свідчать про те, що на ППВП «Транзистор» в порівнянні з показниками по галузі промисловості Республіки Білорусь має місце значний знос основних фондів, коефіцієнт придатності по підприємству в 3,5 рази нижче, ніж по галузі промисловості.Відновлюється стільки ж основних засобів, скільки і вибуває, в той час як по галузі промисловості нові основні фонди направляються на поповнення діючих, що забезпечує їх значний приріст.

Список літератури

[1] Основні засоби: облік і амортизація: зб. норматив. док. - 6 - е вид., Зм. і доп. - Мінськ: Інформпрпесс, 2008. - 232 с

[2] Садовська, Т.В. Економіка підприємства радіоелектронної промисловості: електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економіка і організація виробництва» денної і заочної форми навчання, - Мінськ: БДУІР, 2007.

[3] Бабук, І.М. Економіка підприємства: навч. посібник для студентів технічних спеціальностей / І.М. Бабук. - Мінськ: «ІОЦ Мінфіну», 2006.

сть продукції, млн. р .;

І сел - сума постійних витрат на виробництво і реалізацію продукції, млн. Р .;

N i - обсяг виробництва i-тій продукції, шт .;

І` перi - питомі змінні витрати по i-тій продукції, млн. Р. / Шт.

Визначення зміни загального кошторису витрат за рахунок зміни обсягу виробленої продукції

З у1 тп = З тп0 До стор вп,

(2.2)

де С тп0 - планова повна собівартість продукції, млн. р .;

До стор вп - коефіцієнт виконання плану виробництва продукції за структурою.

Зниження обсягів виробництва товарів народного споживання (в основному, електрорадіаторів і обігрівачів) пов'язане з старінням моделей, а також високою конкуренцією виробників аналогічної продукції на російському ринку.

? З N тп = З у1 тп - З тп0,

(2.3)

де? С N тп - зміни загального кошторису витрат за рахунок зміни обсягу виробленої продукції, млн. р.

? З N тп = 39742,1 - 35123,0 = 4 619,1 млн. Р.

Зміна за рахунок структури виробленої продукції

Су 2 тп = Іпос 0 +? N 1i І` пер0i,

(2.4)

де І пос0 - планова сума постійних витрат на виробництво і реалізацію продукції, млн. р .;

N 1 i - фактичний обсяг виробництва i-тій продукції, шт .;

І` пер0i - планові питомі змінні витрати по i-тій продукції, млн. Р. / Шт.

З у2 тп = 4354,3 млн. Р. + 1001 млн. Ш т. · 33,67 р. = 38 057,97 млн. р.

? З стртп = С у2тп - З у1тп,

(2.5)

де? С стр тп - зміни загального кошторису витрат за рахунок зміни структури виробленої продукції, млн. р.

? З стр тп = 38 057,97 - 39 742,1 = -1 684,13 млн. Р.

За рахунок зміни змінних витрат

З у3тп = І пос0 +? N 1i І` пер1i,

(2.6)

де І пос0 - планова сума постійних витрат на виробництво і реалізацію продукції, млн. р .;

N 1 i - фактичний обсяг виробництва i-тій продукції, шт .;

І` пер1i - фактичні питомі змінні витрати по i-тій продукції, млн. Р. / Шт.

З у3 тп = 4 354,3 млн. Р. + 1051 млн. Шт. · 31,45 р. = 37 408,25 млн. Р.

? З пер тп = З у3 тп - З у2 тп,

(2.7)

де? С пров тп - зміни загального кошторису витрат за рахунок зміни змінних витрат, млн. р.

? З пер тп = 37 408,25 - 38 057,97 = -649,72 млн. Р.

За рахунок зміни постійних витрат

? З постп = С ТП1 - З у3тп,

(2.8)

де? С сел тп - зміни загального кошторису витрат за рахунок зміни постійних витрат, млн. р .;

З ТП1 - фактична повна собівартість продукції, млн. Р .;

? З постп = 39742,1 - 37 408,25 = 2 333,85 млн. Р.

? З тп =? С Nтп + ° С стртп + ° С пертп + ° С постп,

(2.9)

? Стп = 4619,1 + (-1684,13) + (-649,72) +2333,85 = 4619,1 млн. Р.

Результати факторного аналізу причин зміни загального кошторису витрат в 2008 у порівнянні з 2007 р приведені в таблиці 7.

Таблиця 7 - Фактори, що впливають на зміну загального кошторису витрат на виробництво продукції в 2008 р

Причина зміни загального кошторису витрат

Значення показника, млн. Р.

Зміна обсягу виробленої продукції

4619,1

Зміна структури виробленої продукції

-1684,13

Зміна змінних витрат

-649,72

Зміна постійних витрат

2333,85

Загальна зміна

4619,1

Наведений аналіз свідчить, що за останні роки найбільш ефективно використовувалися резерви зниження собівартості за рахунок зміни структури виробленої продукції і зниження змінних витрат, тобто збільшувалася питома вага інтегральних мікросхем в загальному обсязі виробництва, і зменшувався питома вага матеріальних витрат в загальному кошторисі витрат на виробництво.

Аналіз прибутку і рентабельності підприємства

Балансова (валова) прибуток - це кінцевий фінансовий результат, виявлений за звітний період на підставі бухгалтерського обліку організацій та оцінки статей їх балансу. Балансовий прибуток являє собою суму прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, іншого майна організації і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.

До позареалізаційних операцій на ППВП «Транзистор» відносяться: здача приміщень в оренду, послуги з ремонту радіоелектронної апаратури, курсові різниці, витрати по сплаті відсотків за користування банківським кредитом, що не відносяться на собівартість продукції.

Динаміку прибутку ППВП «Транзистор» за період 2006-2008 рр. відобразимо на малюнку 2.7

Малюнок 7 - Динаміка балансового прибутку ППВП «Транзистор» за період 2006-2008 рр.

Балансовий прибуток в 2006 р склала 2671 млн. Рублів, в 2007 р зросла на 1504 млн. Рублів, а в 2008 р величина даного показника знизилася на 110,6 млн. Рублів.

Збільшення балансового прибутку відбулося за рахунок прибутку від реалізації. Рівень реалізація продукції зріс в результаті укладення дилерських договорів з двома Російськими компаніями: ТОВ СКБ «Спецтехніка-імпульс» і ТОВ «Фірма Беа». Однак, УП «Транзистор» відчуває гостру конкуренцію з виробами китайських, корейських і російських виробників, а також з продукцією відомих компаній, таких як Philips, Motorola, SGS, IR, NEC, Toshiba, FSC, KEC, в зв'язку з чим в 2008 р . ростуть витрати на роботи по розширенню товаропровідної мережі з метою збільшення обсягів реалізації продукції на експорт, а показник прибутку від реалізації знижується.

Зміна структури прибутку по роках відобразимо на малюнку 8

Малюнок 8 - Динаміка структури балансового прибутку за період 2006-2008 рр.

Перевищення величини прибутку від реалізації в період 2006-2008 рр. над величиною балансового прибутку пов'язане з отриманням збитку від іншої реалізації і позареалізаційних операцій, який обумовлений неефективною роботою сервісу по ремонту радіоелектронної апаратури (інші види послуг) і оздоровчого табору, що знаходиться на балансі підприємства.

Незважаючи на значне зростання позареалізаційних витрат, які в 2006 рсклали 560 млн. р., а в 2007 р збільшилися до 1298,5 млн. р., спостерігається зростання чистого прибутку в результаті збільшення прибутку від реалізації продукції. У 2008 р позареалізаційні витрати збільшилися ще на 12,5 млн. Р. і склали 1311 млн. р., прибуток від реалізації знизилася і, під впливом даних показників, рівень чистого прибутку знизився.

Чистий прибуток в 2006 р склала 1779 млн. Р., В 2007 р підвищилася на 47%., А в 2008 р чистий прибуток знизився на 1,6%.

Проведемо факторний аналіз зміни прибутку від реалізації продукції. Факторна модель має вигляд:

П р п =? N р i р i - З р i),

(2.10)

де П р п - прибуток від реалізації продукції, млн. р .;

N р i - обсяг реалізації продукції i-ого виду, шт .;

Ц р i - ціна продукції i-ого виду, млн. Р .;

З р i - собівартість продукції i-ого виду, млн. Р.

Визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни обсягу реалізації продукції.

,

(2.11)

де? П р (N р) п - змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни обсягу реалізації продукції, млн. р .;

П р0 п - прибуток від реалізації продукції в 2007 р, шт .;

До рп с - коефіцієнт виконання плану за обсягом реалізованої продукції, розрахований за собівартістю.

,

(2.12)

де N р1 i - обсяг реалізації продукції i-ого виду в 2008 р, шт .;

N р0 i - обсяг реалізації продукції i-ого виду в 2007 р шт .;

З р0 i - собівартість продукції i-ого виду в 2007 р млн. Р.

,

? П р (N р) п = 5 473,5 млн. Р. · (1,0724 - 1) = 396,28 млн. Р.

- визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни обсягу виробництва продукції.

,

(2.13)

де? П р (N т) п - змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни обсягу виробництва продукції, млн. р .;

До тп с - коефіцієнт виконання плану за обсягом виробленої продукції, розрахований за собівартістю.

,

(2.14)

- визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни залишків нереалізованої продукції.

? П р (ОНТ) П =? П р (N р) П -? П р (N т) П,

(2.15)

де? П р (ОНТ) п - змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни залишків нереалізованої продукції, млн. р.

? П р (ОНТ) П = 396,28 млн. Р. - 273,13 млн. Р. = 123,15 млн. Р.

Визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури продукції.

? П р (стр) п = П р ПУ2 - П р ПУ1,

(2.16)

де? П р (стр) п - зміна прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури продукції, млн. р.

П р ПУ2 = 1400,39 млн. Р.

? П р (стр) п = 1523 млн. Р.

- визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури і обсягу реалізації продукції.

? П р (з N р) п = П р0 п рп ц - До рп с),

(2.17)

де? П р (з N р) п - змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури і обсягу реалізації продукції, млн. р .;

До рп ц - коефіцієнт виконання плану за обсягом реалізованої продукції, розрахований за ціною.

,

(2.18)

де Ц р0 i - ціна реалізації продукції i-ого виду в 2006 р млн. р.

? П р (з N р) п = 5473, 5 млн. р. (1, 05 - 1, 0724) = - 122,61 млн. Р.

- визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури собівартості продукції.

? П р (ССБ) п =? П р (стр) п -? П р (з N р) п,

(2.19)

де? П р (ССБ) п - змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури собівартості продукції, млн. р .;

? П р (ССБ) п = 1400,39 млн. Р - (-122, 61 млн. Р.) = -2590,1 млн. Р.

Визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни ціни.

? П р (ц) п = П р ПУ3 - П р ПУ2,

(2.20)

де? П р (ц) п - змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни ціни, млн. р.

? П р (ц) п = 695,33 млн. Р.

Визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни собівартості

? П р (сб) п = П р1 п - П р ПУ3,

(2.21)

де? П р (сб) п - змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни собівартості, млн. р .;

П р 1 п - прибутку від реалізації продукції в 2008 р, млн. Р.

? П р (сб) п = 10400,39 - 1 3113,1 = -2712,71 млн. Р.

? П р п = -98,1 млн. Р.

За результатами факторного аналізу зміни прибутку можна зробити висновок про те, що найбільш вагомим фактором для зниження прибутку є зростання собівартості продукції. Як резервів для збільшення прибутку від реалізації вважаємо скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукції, і скорочення запасів нереалізованої продукції.

Чистий прибуток підприємства використовується наступним чином: 4,5% - резервний фонд; 31% - на поповнення власних обігових коштів; що залишилася сум розподіляється між фондом нагромадження і фондом споживання. Розподіл чистого прибутку показано в таблиці

Розподіл чистого прибутку представимо в таблиці 8.

Таблиця 8 - Розподіл чистого прибутку ППВП «Транзистор»

Види надходжень і витрат

Од. вим.

2006 р

2007 р

2008 р

Чистий прибуток - всього

млн. р.

1 779,0

2 615,7

2 574,2

Використання чистого прибутку:

резервний фонд

млн.р.

80,0

120,3

120,2

фонд поповнення оборотних коштів

млн. р.

553,0

821,0

801,0

фонд накопичення

млн. р.

506,0

745,0

748,0

фонд споживання

млн. р.

640,0

930,0

905,0

Кошти фонду накопичення витрачаються на виплати персоналу, включаючи оплату праці, а також виплати компенсуючого, стимулюючого та соціального характеру. Фонд накопичення призначений для фінансування інвестицій у необоротні активи (виробництво і придбання основних засобів, включаючи будівництво, реконструкцію, модернізацію та інші роботи; придбання об'єктів нематеріальних активів; погашення позик банків, отриманих на створення або придбання об'єктів); резервний фонд створений для підтримки економічного стану підприємства в разі непередбачених витрат.

На малюнку 9 представимо динаміку прибутку від реалізації товарів (робіт, послуг) в галузях промисловості Республіки Білорусь

Малюнок 9 - Динаміка прибутку від реалізації товарів (робіт, послуг) в галузях промисловості Республіки Білорусь

Динаміка прибутку від реалізації товарів (робіт, послуг) в галузях промисловості Республіки Білорусь має тенденцію активного росту. За УП «Транзистор» в період 2006-2007 рр. також спостерігалося зростання даного показника, проте в 2008 р прибуток від реалізації знижується, що обумовлено підвищенням собівартості підприємства (зростання склало 13,2%).

Якісним показників ефективності роботи підприємства є рентабельність. За ППВП «Транзистор» розраховується рентабельність реалізованої продукції і рентабельність виробництва, динаміку даних показників по підприємству, а також по галузі промисловості Республіки Білорусь за період 2006-2008 рр. відобразимо на малюнку 2.10.

Малюнок 2.10 - Динаміка рентабельності по ППВП «Транзистор» і галузі промисловості Республіки Білорусь за 2006-2008 рр.

Динаміка рентабельності реалізованих товарів (робіт, послуг) в галузях промисловості Республіки Білорусь в аналізованому періоді має мінливу тенденцію зростання. За УП «Транзистор» в період 2006-2007 рр. також спостерігалося зростання даного показника, проте в 2008 р прибуток від реалізації знижується, що обумовлено підвищенням собівартості підприємства (зростання склало 13,2%).

Зростання рівня рентабельності виробництва (капіталу) в 2007 р обумовлений значним збільшенням балансового прибутку підприємства (зростання склало 56%), хоча власні оборотні кошти також зросли (рівень зростання склав 68%) і збільшилася сума основні фондів підприємства на 0,9%, то тобто було менше затребувано коштів при тій же величині отриманого прибутку і підприємство функціонує з великим ефектом.

Зростання собівартості і зниження прибутку підприємства вплинули на зниження рівня рентабельності протягом 2008 р

Факторна модель рівня рентабельності реалізованої продукції має вигляд:

,

(2.22)

де У р рп - рівень рентабельності реалізованої продукції;

П р п - прибуток від реалізації продукції, млн. Р .;

З рп - собівартість продукції, млн. Р .;

N р i - обсяг реалізації продукції i-ого виду, шт .;

Ц р i - ціна продукції i-ого виду, млн. Р .;

З р i - собівартість продукції i-ого виду, млн. Р.

До факторів першого порядку, що впливає на зміну рівня рентабельності, відносяться прибуток від реалізації продукції і собівартість реалізованої продукції.

Визначимо зміну рівня рентабельності реалізованої продукції за рахунок зміни прибутку від реалізації продукції за формулою

,

(2.23)

де? У р рп (прп) - зміна рівня рентабельності реалізованої продукції за рахунок зміни прибутку від реалізації продукції,%;

? П р п - зміна прибутку від реалізації продукції, млн. Р .;

З РП0 - собівартість продукції в 2007 р млн. Р .;

= -98,1 млн. Р. / 35123 млн.р. 100% = -0,279%

Для визначення впливу зміни собівартості реалізованої продукції на рівень рентабельності використовується сальдовий метод

(2.24)

де - зміна рівня рентабельності реалізованої продукції за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції,%;

- зміна рівня рентабельності реалізованої продукції,%;

= -0,279% - (-2,1%) = 1,821%

За результатами факторного аналізу можна зробити висновок про те, що резервом підвищення рівня рентабельності продукції є зниження собівартості.

На даний момент ППВП «Транзистор» має в своєму розпорядженні широкою номенклатурою приладів, що випускаються, що дозволяє задовольняти потреби споживачів у повному обсязі. У той же час на заводі постійно ведеться пошук нових конструкторських і технологічних рішень, що дозволяє постійно доповнювати і розширювати існуючу номенклатуру напівпровідникових приладів на ППВП «Транзистор».

На підприємстві впроваджена організаційна система, яка вже на стадії НДДКР задіє на кожну мету виробничі підрозділи, служби серійного конструкторського і технологічного супроводу. Це дало можливість скоротити терміни від початку розробки до виробництва виробів з ТУ ГК з півтора року до півроку.

Однак витрати на виробництво і реалізацію продукції зростають, а обсяг прибутку і рівень рентабельності знижуються. З аналізу собівартості продукції слід, що одним із шляхів зниження витрат на виробництво продукції є скорочення витрат за статтею «Матеріальні витрати».

Аналіз продуктивності праці на ППВП «Транзистор»

Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності роботи підприємства є зростання продуктивність праці (Птр). Продуктивність праці на підприємстві визначається як відношення виручки від реалізації до середньооблікової чисельності працівників основної діяльності:

Птр (2006) = 36 248 млн. Р ./2632 чол. = 13,77 млн. Р ./ чол. ;

Птр (2007) = 46 087,9 млн. Р ./2521 чол. = 18,28 млн. Р ./ чол. ;

Птр (200 8) = 51 220,1 млн. Р ./2654 чол. = 19,30 млн. Р ./чел.

Зміна продуктивності праці за аналізований період представимо на малюнку 11.

Малюнок 11 - Динаміка продуктивності праці

У 2006 році на одного працівника припадало 13,77 млн. Р. виручки, в 2007 році це значення збільшилося до 18,28 млн. р., а в 2008 цей показник досяг 19,30 млн. р., що можна охарактеризувати як позитивну динаміку.

Продуктивність зросла в 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 5,6%, для виявлення причин зростання і резервів подальшого підвищення продуктивності праці проведемо пофакторний аналіз на підставі даних таблиці 9.

Таблиця 9 - Вихідні дані для пофакторного аналіз продуктивності праці

показник

2007 р

2008 р

Обсяг виробництва продукції, млн. Р.

40 596,5

45 117,5

Середньооблікова чисельність:

промислово-виробничого персоналу (ППП)

2 447

2 576

робітників (ЧР)

1 647

1 744

Питома вага робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу (Уд),%

67,3

67,7

Відпрацьовано днів одним робочим за рік (Д)

210

209

Середня тривалість робочого дня (Л), ч

7,76

7,79

Загальна кількість відпрацьованого часу:

усіма робітниками за рік (Т), чол.-Ч.

2683951

2839424

в тому числі одним робочим, чел.-ч.

1629,6

1628,1

Середньорічне виробництво, млн. Р .:

одного працюючого (продуктивність праці) (ГВ)

16,6

17,5

одного робочого (ГВ)

24,6

25,9

Середньоденна вироблення робочого (ДВ), млн. Р.

0,117

0,124

Середньогодинна вироблення робочого (ЧВ), млн. Р.

0,015

0,016

У таблиці 10 представимо розрахунок впливу чинників на рівень продуктивності і середньорічний вироблення промислово-виробничого персоналу.

Таблиця 10 - Розрахунок впливу факторів на рівень продуктивності і середньорічний вироблення промислово-виробничого персоналу

фактор

метод розрахунку

? ПТ, млн. Р

вплив вироблення

? ПТ = (а 1 - а 0) б 0 в 0 г 0

(0,016-0,015) • 7,76 • 210 • 0,673

1,097

Вплив тривалості зміни

? ПТ = а 11 - б 0) в 0 г 0 0,016 • (7,79 - 7,76) • 210 • 0,673

0,068

Вплив зміни числа явочних днів

? ПТ = а 1 б о1 в 11 - г 0) 0,016 • 7,79 • (209-210) • 0,673

-0,083

Вплив зміни питомої ваги ЗР

? ПТ = а 1 б о1 в 11 - г 0) 0,016 • 7,79 • 209 • (0,677-0,673)

0,104

? ПТ

1,186

З даних таблиці можна зробити висновки про те, що під впливом такого фактора як питома вага робітників у загальній чисельності працівників, продуктивність праці збільшилася на 0,104 млн. Р. Це пов'язано, швидше за все, з заходами з обслуговування та управління виробництвом на даному підприємстві, а також, можливо, з організаційними моментами виробничої діяльності.

За рахунок такого фактора як зміна числа явочних днів одним робочим за рік, середньорічна вироблення працівника зменшилася на 0,083 млн. Р.

Що стосується тривалості робочого дня, то, як показує аналіз, при збільшенні тривалості робочого дня робочих на 0,03 години, середньорічне вироблення працівника збільшилася на 0,068 млн. Р. на рік.

І під впливом середньогодинної вироблення робітників, середньорічне вироблення працівників збільшилася на 1,097 млн. Р. Це єдиний фактор, якому в даному випадку слід приділити максимум уваги, тому що тільки завдяки йому можливий, як показує аналіз, подальше економічне зростання підприємства і продуктивності працівників.

4 Характеристика та аналіз використання основних фондів ППВП «Транзистор»

До складу основних виробничих фондів ППВП «Транзистор» входять будівлі, споруди, передавальні пристрої, обладнання для виробництва продукції і виготовлення технологічного обладнання та оснастки, технологічних середовищ і тепло-енергозабезпечення (силові і робочі машини і обладнання), вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструменти та приладдя, господарський та інший інвентар.

Склад, первісна і залишкова вартість, сума зносу основних фондів підприємства представлені в таблиці 11.

Таблиця 11 - Речовий-натуральний склад основних фондів ППВП «Транзистор»

Найменування

Першооснову-ва вартість, млн. Р.

Залишкова вартість, млн. Р.

Сума нарахованої амортизації, млн. Р.

1 Будівлі

33 365

21 053

12 312

2 Споруди

4 399

1 646

2 753

3 Передавальні пристрої

892

56

836

4 Силові машини і обладнання

955

81

874

5 Робочі машини і обладнання

124 317

2 367

121 950

6 Вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої

6 254

871

5 383

7 Обчислювальна техніка

1 434

220

1 214

8 Інші машини та обладнання

1 135

46

1 089

9 Транспортні засоби

233

97

136

10 Інструмент

14

-

14

11 Інвентар та приладдя

109

23

86

12 Господарський інвентар

102

15

87

13 Інші основні фонди

2

2

-

всього:

173 211

26 477

146 734

За даними, наведеними в таблиці 2.11, спостерігається значний знос основних фондів, особливо їх активної частини. Найбільш зношеними на підприємстві є інструменти (100%), робочі машини і обладнання (98%), силові та інші машини і обладнання, знос яких становить 92% і 96% відповідно, це показує, що на підприємстві є багато застарілого обладнання. Вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої зношені на 86%, а знос обчислювальної техніки і господарського інвентарю становить 85%. Інвентар та приладдя зношені на 79%, транспортні засоби - на 58%. З таблиці видно, що пасивна частина, до якої відносяться будівлі, споруди, передавальні пристрої, також має значний знос. Знос по групі «Передавальні пристрої» склав 94%. Дещо менший знос характерний для будівель і споруд, що дорівнює відповідно 37% і 63%.

Найбільш значущими елементами структури основних засобів становлять технологічне обладнання (71%), будівлі (19,2%) і вимірювальні прилади (3%).

На ППВП «Транзистор» 67% площ підприємства займають виробничі будівлі та приміщення, в яких розташовуються виробничо-диспетчерський відділ, завод №1, завод №2, завод №3, цех №31 і завод №4.

На малюнку 12 представимо структуру площ підприємства відповідно до їх функціонального призначення.

Малюнок 12 - Структура площ ППВП «Транзистор»

Загальна площа будівель і споруд ППВП «Транзистор» становить 87055 м.кв., в тому числі:

- орендовані підприємствами НВО «Інтеграл» - 3840 м.кв .;

- здаються в оренду іншим орендарям - 3669 м.кв .;

У таблиці 12 представимо характеристику площ, будівель і споруд ППВП «Транзистор» в натуральному і вартісному вираженні.

Таблиця 12 - Характеристика і використання площ (будівель і споруд) ППВП «Транзистор»

Основні фонди

всього

В тому числі

Використовувані для власних потреб

Здані в оренду

1 Територія промислової пл про щадки, м.кв.

190 200

188 000

2 200

2 Виробничі площі

Кількість, м.кв.

57 889

54 773

3 116

Загальна балансова вартість, млн. Р.

21 392,4

20 241,3

1 151,1

Загальна залишкова вартість, млн. Р.

13 648,4

12 914,0

734,4

Знос виробничих будівель,%

36,2

36,2

36,2

3 Адміністративно-побутові

Кількість, м.кв.

16 712

13 123

3 588

Загальна балансова вартість, млн. Р.

6 073,0

4 768,6

1 304,4

Загальна залишкова вартість, млн. Р.

3 783,5

2 971

812,5

Знос будівель,%

37,7

37,7

37,7

4 Складські

Кількість, м.кв.

6 902

6 097

805

Загальна балансова вартість, млн. Р.

1 423,3

1 257,3

166,0

Загальна залишкова вартість, млн. Р.

989,2

873,8

115,4

Знос будівель,%

30,5

30,5

30,5

5 Інші

Кількість, м.кв.

5 552

5 552

-

Загальна балансова вартість, млн. Р.

4 473,84

4 473,84

-

Загальна залишкова вартість, млн. Р.

2 659

2 659

-

Знос будівель,%

40,56

40,56

-

Як видно з таблиці 12, площі, будівлі та споруди ППВП «Транзистор» в основному використовуються для власних потреб, в оренду надається 39,7% площ. Так, територія промислового майданчика, яку здали в оренду, становить 1,2% всієї площі; орендовані виробничі площі - 5,4%. Надані в оренду адміністративно-побутові приміщення складають 21,5%, складські приміщення - 11,7%. Знос по кожній групі зазначених будівель і приміщень становить менше 50%.

Парк основного технологічного обладнання ППВП «Транзистор» представлено верстатами і установками для різання, хімічної обробки (установки ПХО), шліфування й полірування пластин (пласко прецизійні верстати); пристроями і приладами для роботи з хімреактивами; для перевірки якості виробленої продукції - ударні установки, випробувальні стенди, барокамери, прилади та пристрої для вимірювання електричних параметрів мікросхем, оптичні прилади, паяльні ванни і пристосування, що забезпечують задану глибину занурення і ін. На підприємстві використовується застаріле обладнання, знос якого становить в основному 86 - 98%. А віковий діапазон технологічного обладнання ППВП «Транзистор» варіюється від двох до двадцяти років і вище. Загальна кількість технологічного обладнання становить 3847 одиниць, з яких кількість обладнання у віці:

- до двох років становить 126 одиниць (питома вага 3,4%);

- від двох до п'яти років - 185 одиниць (питома вага 4,8%);

- від п'яти до десяти років - 413 одиниць (питома вага 10,7%);

- від десяти до п'ятнадцяти років - 1555 одиниць (питома вага 40,4%);

- від п'ятнадцяти до двадцяти років - 1063 одиниці (питома вага 27,6%);

- від двадцяти років і понад - 505 одиниць (питома вага 13,1%);

В даний час на ППВП «Транзистор» існує чотири напрямки у виробництві:

- виробництво інтегральних мікросхем;

- виробництво напівпровідникових приладів (транзисторів, діодів, діодних зборок і т.д.);

- фаундрі-замовлення (виготовлення епітаксійних структур, пластин з кристалами с / без контролю функціонування, виробництво кремнієвих пластин і т.д.)

- інші види послуг (збірка, корпусування інтегральних схем і напівпровідникових приладів з використанням кристалів, наданих замовником і т.д.);

У таблиці 13 представимо вікову структуру технологічного обладнання, що використовується в названих виробничих напрямках.

...........