Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Анліз товарних операцій

Скачати 50.87 Kb.
Дата конвертації 19.03.2018
Розмір 50.87 Kb.
Тип реферат

зміст

1. Значення і завдання оптового товарообігу в нових умовах хозяйствованія4

2. Аналіз загального обсягу реалізації, його динаміки та структури .. 5

3. Аналіз чинників, які вплинули на реалізацію товарів. 10

4. Аналіз виконання договірних зобов'язань з покупцями. 18

5. Висновки і пропозиції за результатами аналізу. 27

Список використаних джерел. 30

додатки


1. Значення і завдання аналізу оптового товарообігу в ринкових умовах господарювання

У зв'язку з переходом економіки Росії до сучасних ринкових відносин і наближення вітчизняного бухгалтерського (управлінського і фінансового) обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності аналітичне дослідження продажу товарів в оптовій торгівлі.

В даний час оптова торгівля є одним з найпоширеніших видів діяльності підприємств в нашій країні і відноситься до числа найважливіших показників економічного розвитку. Він впливає, як на виробництво, так і на споживання.

В динаміці оптового товарообігу висвітлюються систематичний зростання вітчизняного виробництва, з одного боку, безперервний підйом якості життя населення країни - з іншого. Він надає також великий вплив на всі кількісні та якісні показники роботи торгових підприємств і організацій. Від обсягу і структури товарообігу залежать такі показники, як: доходи, прибуток, рентабельність, сума і рівень витрат обігу, фонд оплати праці, чисельність торгових працівників, платоспроможність, інвестиційна привабливість, і інші показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства.

Велике значення у виконанні і перевиконанні бізнес-планів оптового товарообігу, вишукуванні резервів по його збільшення, поліпшенню обслуговування підприємств має систематичний і ретельний аналіз цих планів.

Таким чином, значимість економічного аналізу оптового товарообігу в сучасних умовах пояснюється, по-перше, тим що економічний аналіз є ефективним засобом реагування на безперервні зміни в ринкових умовах Росії, по-друге. Тим що показники реалізації товарів, є базовими в системі показників економічної та фінансової діяльності організації.

До основних завдань аналізу оптового товарообігу відносяться наступні:

контроль виконання бізнес-плану товарообігу за загальним обсягом і за товарними групами;

оцінка виконання бізнес-плану за оптовими підприємствам і організаціям, що входять в дану оптову систему;

вивчення ритмічності і рівномірності виконання бізнес-плану товарообігу як в цілому по оптовій системі, так і по окремим оптовим організаціям і підприємствам;

вивчення динаміки оптового товарообігу за ряд років;

виявлення змін, що відбулися в обсязі і структурі оптового товарообороту, товарних запасів і надходження товарів обумовлених дією об'єктивних і суб'єктивних факторів;

розтин і вивчення причин, що сприяють виконанню або, навпаки, гальмують виконання бізнес-плану оптового товарообігу;

оцінити вплив зміни оптової реалізації на фінансову стійкість підприємства;

розробка заходів спрямованих на стовідсоткове виконання бізнес-плану і подальший приріст обсягу товарообігу.

Аналіз загального обсягу реалізації, його динаміки та структури

Реалізація товарів має суттєвий вплив на виробництво і споживання. Від ступеня виконання плану залежать якісні та кількісні показники, що характеризують діяльність підприємства, такі як витрати (витрати обігу), сума валового доходу, прибуток, рентабельність, фонд оплати праці, чисельність торгових працівників, розмір площі торгового приміщення, фінансова стійкість. Саме тому аналіз загального обсягу реалізації, його структури і динаміки в даний час так важливий.

Аналіз обсягу продажів проводиться за кожен місяць, квартал, півріччя та рік. При цьому фактичні показники порівнюються з плановими, з даними попередніх періодів, а також розраховуються відсоток виконання плану, абсолютне відхилення від плану, темпи зростання і приросту (ланцюгові і базисні) за аналізований відрізок часу, абсолютне значення одного відсотка приросту обсягу продажів.

Аналіз динаміки реалізації товарів, розрахунків базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту представлені в додатку 1.

Розрахунки, наведені в додатку 1 показують, що кінця 2001 року обсяг продажів збільшився на 17,5%, це склало 743,4 тис. Руб., І обсяг реалізації знаходився на одному рівні. Але темп зростання обсягу продажів був досить нерівномірним [додаток 2]. Цьому сприяли погіршення умов зберігання товарів, а до зростання продажів призвело збільшення розміру торговельної площі.

Оцінимо виконання плану реалізації товарів у ВАТ «Прімцветметторг» по кварталах 2001 року (таблиця 2.1.).

Таблиця 2.1.

Виконання плану реалізації товарів у ВАТ «Прімцветметторг» по кварталах за 2001 р

(тис. руб.)

квартали план факт відхилення Виконання плану, %
Уд. вага Абс.чісло Уд. вага Абс.чісло Уд. вага Абс.чісло
I квартал 25,6 4313,6 24,95 4254,1 - 0,65 - 59,5 98,6
II квартал 20,73 3493,0 20,81 3548,2 0,08 55,2 101,6
III квартал 24,91 4197,3 24,93 4250,8 0,02 53,5 101,3
IV квартал 28,74 4842,7 29,31 4997,5 0,67 154,8 103,2
рік 100 16850,0 100 17050,5 - 200,5 101,2

Наведені дані показують, що в 2001 році на підприємстві ВАТ «Прімцветметторг» план по реалізації товарів був виконаний на 101,2%, в результаті чого фактичний обсяг продажів перевищив планований на 200,5 тис. Руб. З таблиці видно, що планові показники реалізації товарів в II, III і IV кварталах були перевиконані. В першу чергу це пов'язано з розширенням асортименту товарів, що реалізуються і збільшенням розміру складських приміщень.

Для оцінки рівномірності і ритмічності виконання плану реалізації визначимо коефіцієнти ритмічності і рівномірності виконання плану.

Коефіцієнт ритмічності визначається формулою:

V ФП

До рітмічносьті =, (2.1)

V П

де V ФП - фактичний обсяг реалізації товарів в межі плану,

V П - плановий обсяг реалізації товарів,

До рітмічносьті - коефіцієнт ритмічності.

. Коефіцієнт варіації і рівномірності визначається за такими формулами:

(2.2)

(2.3)

До рівномірності = 100 - V (2.4)

де, - середньоквадратичне відхилення;

х 1 - відсоток виконання плану реалізації за кожен квартал або місяць;

х 0 - відсоток виконання плану реалізації за рік;

N - число місяців або кварталів;

V - коефіцієнт варіації;

До рівномірності - коефіцієнт рівномірності.

Згідно з даними таблиці 2.1. і приведених формулах. Коефіцієнт ритмічності виконання плану реалізації дорівнює 0,75 (3/4), тобто ритмічним його виконання було тільки на 75%.

Для того щоб визначити коефіцієнт варіації і рівномірності, визначимо:

Коефіцієнт варіації (нерівномірності) виконання плану реалізації за звітний рік склав:

V = 2,26%

Отже, виконання плану реалізації було рівномірним тільки на 97,74% (100 - 2,26).

Наведені розрахунки дозволяють зробити висновок, що виконання плану реалізації товарів у ВАТ «Прімцветметторг» протягом 2001 р було ритмічним, що пов'язано з нерівномірним завезенням товарів, недостатнім вивченням попиту.

На зміну обсягу продажів великий вплив робить структура реалізованих товарів. Оцінимо вплив структури товарів на величину товарообігу в ВАТ «Прімцветметторг» за 2001 г. [додаток 3].

З розрахунків видно, що в цілому за рік обсяг реалізації, в порівнянні з планом, виріс на 200,5 тис. Руб. Це відбулося в основному за рахунок перевиконання плану за такими видами товарів:

- хрящі свинячі (реалізовано на 470,1 тис. Руб. Більше ніж планувалося);

- печінка яловича (реалізовано на 224,9 тис. Руб. Більше ніж планувалося);

- кури канадські (реалізовано на 50,0 тис. Руб. Більше ніж планувалося);

- фарш індички (реалізовано на 40,0 тис. Руб. Більше ніж планувалося).

Значне зростання обсягу продажів за цими видами товарів викликаний зростанням цін і збільшенням попиту на них.

За результатами аналізу загального обсягу реалізації товарів, його структури і динаміки в ВАТ «Прімцветметторг» за 2001 р можна зробити наступні висновки. Не дивлячись збільшення обсягу продажів до кінця року на 743,4 тис. Руб., Реалізація товарів по кварталах була нерівномірною. Це було викликано поганими умовами зберігання товарів, в результаті чого вони втратили свої первісні якості, неритмічним і нерівномірним завезенням товарних запасів, не достатньою вивченням попиту на окремі види товарів.

для більш рівномірного і ритмічної реалізації товарів і приріст товарообігу, необхідно провести маркетингові дослідження з вивчення попиту на товари, поліпшити умови їх зберігання і вирішити питання про рівномірності завезення товарних запасів.


2. Аналіз факторів, які вплинули на реалізацію товарів

При аналізі реалізації товарів велике значення має аналіз чинників, які будь-яким чином впливають на обсяг продажів.

В ринкових умовах значний вплив на обсяг оптового товарообігу надає рівень інфляції, обумовлений зростанням цін на даний вид товарів.

Щоб виміряти вплив цін на зміну обсягу реалізації в 2001 р щодо 2000 року в ВАТ «Прімцветметторг» застосуємо індексний метод (таблиця 3.2).

Таблиця 3.2.

Вплив зміни цін за видами товарів на зміну обсягу продажів у ВАТ «Прімцветметторг» 2001 р

(тис. руб.)

види товарів середня ціна за тонну індекс цін за групами товарів об'єм реалізації обсяг реалізації 2001 рв цінах 2000 р зміна
2000 р 2001 р 2000 р 2001 р середньої ціни обсягу реалізації обсягу реалізації за рахунок ціни
окости курячі 35,1 35,3 1,006 3703,5 3872,0 3848,9 0,2 168,5 23,1
печінка яловича 39,8 40,0 1,005 1370,5 1273,6 1267,3 0,2 -456,9 6,3
серце яловиче 42,0 43,0 1,024 1080,0 1164,3 1137,0 1,0 84,3 27,3
кури бразильські 39,3 39,5 1,005 3800,8 3738,6 3720,0 0,2 -62,2 18,6
кури канадські 38,4 38,8 1,010 3097,3 3117,0 3086,1 0,4 19,7 30,9
хрящі свинячі 55,7 56,3 1,011 1820,3 1841,2 1821,2 0,6 20,9 20,0
фарш індички 21,1 21,5 1,018 2104,5 2043,8 2007,7 0,4 -60,7 36,1
разом: * * * 16976,9 17050,5 16888,2 * 73,6 162,3

З таблиці 3.2 видно, що обсяг оптового товарообороту в 2001 р, в порівнянні з 2000 р, зріс на 73,6 тис. Руб .. Це зміна відбулася за рахунок зростання цін по кожному виду товарів. При цьому реалізація збільшилася на 162,3 тис. Руб., Але, з іншого боку, значно знизився обсяг споживання за окремими видами товарів, таким як печінка яловича (-103,2 тис. Руб.), Кури бразильські (-80,7 тис. руб.), кури канадські (-11,2тис. руб.), фарш індички (-96,8 тис. руб.), що призвело до зниження товарообігу на 88,7 тис. руб.

Обсяг реалізації багато в чому залежить від розміру товарних запасів на початок і кінець звітного періоду, розміру надходження товарів, іншого вибуття товарів.

Для визначення впливу цих показників скористаємося формулою товарного балансу:

N ЗАП н + N п = N р + N виб + N ЗАП до, де (3.5)

N ЗАП н - запас товарів на початок періоду;

N п - надходження товарів;

N р - реалізація товарів;

N виб - інші вибуття товарів;

N ЗАП до - запас товарів на кінець звітного періоду.

Згідно з наведеною формулою визначимо суму реалізації:

N р = N ЗАП н + N п - N виб - N ЗАП до (3.6)

Кожне з доданків відповідним чином впливає на обсяг реалізації. Збільшення початкових запасів і надходження товарів робить позитивний вплив на суму реалізації; зменшення іншого вибуття товарів, скорочення кінцевих запасів товарів позитивно впливають на суму реалізації даного звітного періоду.

Щоб визначити вплив на обсяг реалізації елементів товарного балансу, можна застосувати спосіб балансової ув'язки (таблиця 3.3).

Таблиця 3.3.

Вплив доданків товарного балансу на обсяг реалізації

в ВАТ «Прімцветметторг» за 2001 р

(тис. руб.)

Складові товарного балансу план факт відхилення вплив факторів
Запаси товарів на початок року 2079,6 1970,2 -109,4 -109,4
Надходження товарів 11380,0 11400,6 20,6 +20,6
Інші вибуття товарів 560,0 589,3 29,3 +29,3
Запаси товарів на кінець року 2830,4 3090,4 260 - 260
Реалізація товарів 16850,0 17050,5 200,5 +200,5

Наведені дані показують, що в цілому план реалізації товарів в 2001 р був перевиконаний на 200,5 тис. Рублів. Зокрема, за рахунок наднормативного надходження товарів (+20,6 тис. Руб.) План реалізації був перевиконаний на 20,6 тис. Руб .; за рахунок завищеного іншого вибуття товарів (на 29,3 тис. руб.) план реалізації був знижений на 29,3 тис. руб .; за рахунок завищених товарних запасів на кінець року (на 260,0 тис. руб.) план реалізації був знижений на 260,0 тис. руб .; за рахунок зниження товарних запасів на початок року (-109,4 тис. руб.) план реалізації був знижений на 109,4 тис. руб.

У зв'язку з наявністю надпланового іншого вибуття товарів, завищених залишків товарів на кінець року можливості росту реалізації зменшилися на 398,7 тис. Руб. на цей факт вплинули погіршення умов зберігання товар, їх низької якості, і недостатнього вивчення попиту.

Особливий вплив на величину товарних запасів надає рівномірне і ритмічне надходження товарів від постачальників.

Як показник, що характеризує ритмічність оптового товарообігу, приймається коефіцієнт рівномірності надходження товарів від постачальників. Він обчислюється за будь-який період (5, 10, 15, 30 днів) по всіх надходженнях, окремим постачальником, по окремих товарах. Для цього попередньо розраховуються середньоквадратичні відхилення та коефіцієнт варіації.

Обчислення коефіцієнта рівномірності поставки товарів розглянемо в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4.

Відвантаження товарів постачальниками ВАТ «Прімцветметторг» за січень 2001 р

(тис. руб.)

покупець 5.01 10.01 15.01 20.01 25.01 31.01 Разом за січень 2001р.
ТОВ "Глобел"
надійшло:
в тис. руб. 20 35 40 45 60 100 300
в% до величини за квартал 6,7 11,7 13,3 15,0 20,0 33,3 100

Відхилення від середнього

відсотка поставок (від 16,7)

-10,0

-5,0

-3,4

-1,7

+3,3

+16,6

-

квадрати відхилень 100,0 25,0 11,56 2,89 10,89 275,56 425,90
ВАТ "Тайсан"
надійшло:
в тис. руб. 30 50 40 55 75 110 360
в% до величини за квартал 8,3 13,9 11,1 15,3 20,8 30,6 100
Відхилення від середнього відсотка поставок (від 16,7)

-8,4

-2,7

-5,6

-1,4

+4,1

+13,9

-

квадрати відхилень 0,56 7,84 31,36 1,96 16,81 193,21 321,74
ТОВ "Арарат"
надійшло:
в тис. руб. 20 25 50 42 58 45 240
в% до величини за квартал 8,3 10,4 20,8 17,5 24,2 18,8 100
Відхилення від середнього відсотка поставок (від 16,7)

-8,4

-6,3

+4,1

+0,8

+7,5

+2,1

-

квадрати відхилень 70,56 39,69 12,71 0,64 56,25 4,41 184,26

Вміщені в таблиці 3.4 дані свідчать про нерівномірність поставок товарів за січень 2001 р кожним з позначених постачальників. ТОВ "Глобо" в аналізовані дати повинні були поставити товар на суму 50,0 тис. Руб. Фактично відвантаження коливаються від 20,0 тис. Руб. до 100 тис. руб.

За ВАТ "Тайсан" ці дані відповідно складають 60,0 тис. Руб. і 30,0 - 110 тис. руб .; по ТОВ "Арарат" 40,0 тис. руб. і 20,0 - 45 тис. руб. Про нерівномірність свідчить і другий рядок: при нормальній постачання дані за кожні 5 днів повинні складати 16,7% місячного плану; в дійсності є значні коливання (по ТОВ "Глобел" від 6,7 до 33,3%, по ВАТ "Тайсан" від 8,3 до 30,6% по ТОВ "Арарат" від 8,3 до 24,2%) . Однак в процесі аналізу потрібно не тільки встановити сам факт нерівномірності поставки товарів, а й визначити по кожному постачальнику.

Для цього необхідно обчислити середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації і коефіцієнт рівномірності. Нижче наведемо ці розрахунки.

Середньоквадратичне відхилення обчислюється за формулою:

(3.7)

де, x i - відсоток відвантаження за період;

x - середній відсоток відвантажень;

n - число аналізованих періодів.

ТОВ "Глобел"

ВАТ "Тайсан"

ТОВ "Арарат"

Коефіцієнт варіації розраховується за формулою:

(3.8)

ТОВ "Глобел"

ВАТ "Тайсан"

ТОВ "Арарат"

Коефіцієнт рівномірності розраховується за формулою:

До рівномірності = 100 - V (3.9)

ТОВ "Глобел" 100 - 50,5 = 49,5%

ВАТ "Тайсан" 100 - 43,8 = 56,2%

ТОВ "Арарат" 100 - 33,2 = 66,8%

Наведені дані свідчать про крайню нерівномірності поставок. Однак ТОВ "Арарат" товари відвантажувало трохи рівномірніше, ніж інші постачальники.

Причиною не рівномірно поставки товарів стало порушення договірних зобов'язань постачальниками. Тому необхідно вжити заходів спрямовані на попередження подібних порушень договору поставки, так як це негативно впливає на величину товарних запасів, а отже, на обсяг продажів.

Дуже важливим показником товарного балансу, який істотно впливає на обсяг реалізації, є інші вибуття товарів.Збільшення даного показника негативно впливає на обсяг продажів. Тому необхідно вивчити зміна іншого вибуття товарів в ВАТ «Прімцвеметторг» в 2001 р в порівнянні С2000 р і розробити заходи спрямовані на зменшення цього показника (таблиця 3.5).

Таблиця 3.5.

Зміна іншого вибуття товарів в ВАТ «Прімцветметторг» за 2000-2001 рр.

(тис. руб.)

склад іншого вибуття 2000 р 2001 р відхилення в сумі темп зростання
сума питома вага, % сума питома вага, %
природне зменшення 60,7 17,24 83,3 14,14 22,6 137,2
повернення постачальникам 113,7 53,39 242,5 41,15 128,8 213,3
уцінка 73 20,74 40 6,79 -33 54,8
псування 104,6 29,72 223,5 37,9 118,9 213,7
разом: 352 100 589,3 100 237,3 167,4

З таблиці 3.5 видно, що інші вибуття товарів у 2001 р істотно збільшилася, це негативно позначилося на обсязі продажів. У порівнянні з 2000 р він знизився на 237,3 тис. Руб. В основному на це вплинули збільшення природного убутку товарів (на 22,6 тис. Руб.), Повернення постачальникам (на 128.8 тис. Руб.), Псування товарів (на 118,9 тис. Руб.).

Причинами збільшення іншого вибуття товарів стали низька якість товарів, що поставляються постачальниками, в результаті чого вони були повернуті, порушення температурного режиму при зберіганні товарів.

Товарні запаси- частина продукту знаходиться в сфері товарного обігу необхідна для задоволення потреб виробничого споживання. Тому необхідною умовою при аналізі оптового товарообігу є вивчення ефективності використання товарних запасів.

Швидкість обороту товарів є найважливішим показником економії витрат обігу за рахунок зміни якості товарів, зниження товарних втрат, зменшення витрат по оплаті банківського кредиту.

До показників ефективності відноситься коефіцієнт оборотності товарів. Він розраховується за формулою:


(3.9)

де К об - коефіцієнт оборотності товарних запасів,

Р- обсяг реалізації,

СЗ середні товарні запаси.


(3.10)

де До сз - середні товарні запаси на 1 руб. реалізації,

Р- обсяг реалізації,

СЗ середні товарні запаси.


(3.11)

де О забезпеченість товарів в днях обороту,

ТЗ- товарні запаси на певну дату,

До д - кількість днів,

Р- обсяг реалізації.

Розглянемо зміну показників ефективності використання товарних запасів у ВАТ «Прімцветметторг» за 2001 г. (таблиця 3.6).

Таблиця 3.6.

Зміна показників ефективності використання товарних запасів у ВАТ «Прімцветметторг» за 2001 р

показники на початок року на кінець року зміна
оборотність товарних запасів (дні) 21,2 23,4 2,20
товарні запаси на один руб. реалізації (руб.) 0,17 0,2 0,03

Дані, наведені в таблиці 3.6, показують, що оборотність товарних запасів сповільнилася, що негативно позначилося на діяльності підприємства. Таким чином, можна зробити висновок, що підприємство неграмотно управляє товарними запасами.

Особливу увагу при аналізі оптового товарообігу слід приділити факторам, пов'язаних із трудовими ресурсами, так як величина обсягу продажів залежить від організації праці, чисельності та складу персоналу, рівня кваліфікації працівників, від середнього виробітку, плинності кадрів.

Певною мірою обсяг реалізації залежить від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.

Забезпеченість трудовими ресурсами визначається за формулою:

Визначимо вплив зміни чисельності трудових ресурсів на зміну обсягу продажів у ВАТ «Прімцветметторг» за 2001 г. (таблиця 3.7).

Таблиця 3.7.

Зміна чисельності трудових ресурсів у ВАТ «Прімцветметторг» за 2001 р

показники план факт відхилення відсоток виконання плану,%
обсяг продажів, тис. руб. 16850,0 17050,5 200,5 101,2
середньооблікова чисельність працівників, осіб 23,0 21,0 -2,0 91,3
в тому числі працівників склад, людина 12,0 13,0 1,0 108,3
питома вага працівників складу в загальній чисельності,% 52,2 61,9 9,7 *

Дані наведені в таблиці 3.7 показують, що зростання товарообігу на 200,5 тис. Руб., Виправданий такий чисельністю працівників складу-12 людина (101,2 * 12/100).


4. Аналіз виконання договірних зобов'язань з покупцями

При реалізації товарів підприємство оптової торгівлі всі відносини оформляються правовими документами. Основним угодою товарів, є договір купівлі-продажу (де постачальник зобов'язується поставити товар у визначений термін, кількості та асортименті, а покупець прийняти та оплатити його).

Аналіз оптового товарообігу повинен проводитися за кожним покупцем окремо. Оптові підприємства з кожним покупцем укладають договори купівлі-продажу товарів. При аналізі перевіряють виконання оптовим підприємством договірних зобов'язань за загальним обсягом, кількості, асортименту та якості товарів, термінів їх відвантаження, умов транспортування і розробляють заходи щодо поліпшення постачання товарами покупців за отриманий товар.

Аналіз реалізації продукції тісно пов'язаний з аналізом виконання договірних зобов'язань щодо постачання товару.

Аналіз виконання договорів поставки важливий, так як ритмічне і рівномірне виконання договірних зобов'язань, як постачальниками, так і покупцями, роблять позитивний вплив на формування кінцевого фінансового результату досліджуваного підприємства.

ВАТ «Прімцветметторг», в залежності від терміну дії договору, укладає як короткострокові, так і довгострокові договори купівлі-продажу.

У питома вага короткострокових договорів становить 14,3%, а довгострокових - 85,7%. Це свідчить про те, що підприємство в основному містило довгострокові договори, що позитивно позначилося на його роботі, так як знижуються витрати і ризик на пошук нових покупців.

Аналіз виконання договірних зобов'язань з відвантаження товару впливає на обсяг реалізації (таблиця 4.).

Таблиця 4.6

Аналіз виконання договірних зобов'язань

з відвантаження товару в ВАТ «Прімцветметторг» за січень 2001р.

(тис. руб.)

виріб споживач План поставки за договором фактично відвантажено Недопостав-ки продукції Заліковий обсяг в межах плану
окости курячі 1. ТОВ "Рів'єра" 120 110 -10 110
2. ВАТ "сихан" 120 135 120
3. ТОВ "алгос" 90 97 90
хрящі свинячі 1. ТОВ "сихан" 87 90 87
2. ВАТ "Рів'єра" 183 218 183
РАЗОМ 600 650 -10 590

Важливим показником, що характеризує виконання зобов'язань за договорами поставки є відсоток виконання плану договірних зобов'язань.

Відсоток виконання договірних зобов'язань розраховується розподілом різниці між плановим обсягом відвантаження за договірними зобов'язаннями (ОПпл) і його не виконанням (ОПН) на плановий обсяг (ОПпл):

або 90% (4.13)

Наведений розрахунок показує, що за звітний місяць недопоставлено товару за договорами на суму 10 тис. Руб. або на 10%, в результаті чого планований обсяг реалізації зменшився на 10 тис. руб. (таблиця 4.).

Недопоставка товару негативно впливає не тільки на підсумки діяльності даного підприємства, але і на роботу торгових організацій, підприємств - суміжників, транспортних організацій і т.д.

Особливу увагу при аналізі реалізації слід звертати на виконання зобов'язань по оплаті поставленого товару. У процесі аналізу необхідно вивчити причини збільшення неоплачених залишків продукції, відвантаженої покупцям. Якщо терміни оплати ще не настали, то це нормальне явище. Прострочена ж заборгованість покупців за товари ускладнює фінансовий стан підприємства, тому треба вживати всіх можливих заходів для її стягнення.

Внаслідок розбіжності моментів реалізації товарів і їх оплати виникає так звана дебіторська заборгованість, тобто заборгованість покупців за відвантажені продукцію і товари. Ця заборгованість утворюється під час реалізації і перетворюється в грошові кошти після закінчення певного часу. Аналіз дебіторської заборгованості дуже важливий для підприємства, так як дозволяє стежити за її станом і рухом і не допускає виникнення сумнівної та безнадійної заборгованості, а також допомагає відслідковувати терміни погашення дебіторської заборгованості. Прострочена дебіторська заборгованість негативно позначається на фінансовій стійкості підприємства, так як витягує з обороту вільні грошові кошти.

У таблиці 4.?. представлена ​​дебіторська заборгованість за досліджуваний період за термінами виникнення.

Таблиця 4.7

Терміни виникнення дебіторської заборгованості

в ВАТ «Прімцветметторг» за 2001 р

(тис. руб.)

термін На початок року На кінець року відхилення
до 30 днів 185,070 4,658 - 180,412
31 - 60 днів - - -
61 - 90 днів - - -
91 - 120 днів - - -
понад 120 днів - - -
всього: 185,070 4,658 - 180,412

Наведені дані в таблиці 4.? показують, що термін виникнення всієї дебіторської заборгованості до 1 місяця, що позитивно здавалося на діяльності підприємства, так як дозволило отримувати кошти за товари та надані послуги вже протягом одного місяця.

Для оцінки дебіторської заборгованості важливо знати не тільки терміни виникнення і погашення дебіторської заборгованості, але і ті показники, які характеризують використання цієї заборгованості.До таких показників відносяться:

(4.14)

СД з - показник швидкості обороту дебіторської заборгованості;

- середня дебіторська заборгованість;

К - кількість днів в періоді;

П з - сума погашеної дебіторської заборгованості.

тобто, за скільки днів відбувається погашення дебіторської заборгованості

(4.15)

де: КД з - коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

П з - сума погашеної дебіторської заборгованості;

- середня дебіторська заборгованість;

тобто швидкість, з якою дебіторська заборгованість оберталася і надходили сировину і товари (вимірюється в разах).

(4.16)

де VД з - обсяг дебіторської заборгованості, що припадає на 1 рубль реалізації;

- середня дебіторська заборгованість;

Р - обсяг реалізації.

Розглянемо зміну показників ефективності використання дебіторської заборгованості в таблиці 4.?.

Таблиця 4.8

Зміна показників використання

дебіторської заборгованості в ВАТ «Прімцветметторг» на за 2001 р

(тис. руб.)

показники На початок року На кінець року зміна
Оборотність дебіторської заборгованості (дні) 41,01 20,00 - 21,01
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (разів) 8,95 79,87 + 70,92
Дебіторська заборгованість на один рубль реалізації (тис. Руб.) 0,17 0,001 - 0,169

Наведені дані в таблиці 4.8 показують, що оборотність дебіторської заборгованості на кінець року прискорилася на 20,01 дня, що позитивно позначилося на діяльності підприємства - скоротився термін погашення дебіторської заборгованості. Коефіцієнт оборотності збільшився на 70,92 раз, що свідчить про поліпшення ситуації з поверненням коштів. Кількість рублів дебіторської заборгованості на один рубль реалізації знизився на 0,169 тис. Руб., Що також свідчить про поліпшення господарської ситуації. Таким чином, показники, що характеризують використання дебіторської заборгованості покращилися на кінець року в порівнянні з початком - значить, підприємство грамотно керує цією заборгованістю.

Таким чином, розглянувши стан і структуру дебіторської заборгованості і визначивши показники її використання на досліджуваному підприємстві, доцільно порівняти дані показники з показниками, що характеризують використання кредиторської заборгованості.

Якщо умовами договору передбачається передоплата, тобто товар ще не відвантажено, а оплата зроблена повністю або частково, або з якихось причин був зроблений повернення сплаченого раніше товару, то на підприємстві виникає кредиторська заборгованість. Вона являє собою тимчасово залучені в оборот підприємства чужі кошти.

Розглянемо зміна кредиторської заборгованості за періодами (таблиця 4. *).

Таблиця 4.9

Зміна кредиторської заборгованості у ВАТ «Прімцветметторг»

за 2001 р

тис. руб.

місяці оборотність погашення перевищення
січень 300,1 188,55 + 11,55
Лютий 88,39 64,95 +23,45
Березень 142,74 110,5 +32,24
Квітень 321,1 294,68 +26,42
Травень 366,19 387,54 -21,35
Червень 363,28 378,23 -14,95
Липень 363,86 320,78 +43,08
Серпень 364,73 287,4 +77,33
вересень 368,71 381,7 -12,99
Жовтень 300,23 374,35 -74,119
Листопад 307,36 380,83 -73,47
грудень 377,559 390,58 -13,02
всього 3664,25 3560,08 -104,17

Наведені дані (таблиця 4.9) показують, що освіта кредиторської заборгованості перевищує її погашення в цілому на 104,17 тис. Руб. В основному за рахунок перевищення в січні на 115,55 тис. Руб., В серпні на 77,33 тис. Руб., В липні на 43,08 тис. Руб., В березні на 32,24 тис. Руб., В квітні на 26,42 тис. руб. і в лютому на 23,45 тис. руб.

Збільшення заборгованості негативно позначилося на фінансовому стані підприємства, тому вимагає в наступному звітному періоді відволікання більшої суми коштів з обороту. Резерв погашення кредиторської заборгованості - своєчасне і повне погашення покупцями їх заборгованості, а також використання банківського кредиту (але не в великої частки, щоб покрити відсотки за його використання).

Зміна кредиторської заборгованості по покупцям представлені в таблиці 4. *.

Таблиця 4.10

Зміна кредиторської заборгованості у ВАТ «Прімцветметторг»

за 2001 р

покупці Освіта погашення залишок
ВАТ "сихан" 1722,125 1644,0 -78,125
ТОВ "Рів'єра" 123,537 123,537 -
ТОВ "алгос" 1560,0 542,694 -1017,306
інші постачальники 258,588 249,849 - 8,739
всього 3664,250 3560,080 - 104,170

Проаналізовані дані таблиці 4.10 показують, що непогашена заборгованість аналізованого підприємства на кінець року склала 104,170 тис. Руб. Ця заборгованість в основному перед ТОВ "алгос" в сумі 1017,306 тис. Руб., Крім того, на 8,739 тис. Руб. не погашено борги перед іншими покупцями.

Таблиця 4.11

Зміна показників ефективності використання

кредиторської заборгованості в ВАТ «Прімцветметторг» за 2001р.

(тис. руб.

показники На початок року На кінець року зміна
Оборотність кредиторської заборгованості (дні) 8,7 8,2 - 0,5
Скільки кредиторської заборгованості на рубль реалізації 40,3 44,7 + 4,4

Проаналізовані дані таблиці 4.11 показують, що оборотність кредиторської заборгованості на кінець року прискорилася на 0,5 дня, що негативно позначилося на фінансовому стані підприємства, зменшило термін погашення кредиторської заборгованості. Кількість рублів кредиторської заборгованості на один рубль реалізації збільшилася на 4,4 рубля, що збільшило обсяг нашого кредитування.

Таким чином, зростання кредиторської заборгованості підприємства на кінець року, а також те, що оборотність дебіторської заборгованості повільніше майже на 12 днів оборотності кредиторської заборгованості показують, що у підприємства несприятливі умови розрахунків з покупцями повертає свої борги частіше, ніж отримує оплату за реалізовані товари. Все це характеризує зниження фінансової стійкості.

Проаналізувавши стан дебіторської і кредиторської заборгованостей у ВАТ «Прімцветметторг», можна зробити наступні висновки:

· Кредиторська заборгованість підприємства на кінець року в кілька десятків разів перевищує дебіторську заборгованість, що створює загрозу фінансової нестійкості підприємства, отже, необхідно стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості (вони повинні бути приблизно рівні);

· Показники, що характеризують ефективність використання дебіторської і кредиторської заборгованості, показують, що короткостроково позикові кошти, а також авансовані кошти використовуються на підприємстві ефективно;

· Підприємству необхідно по можливості орієнтуватися на збільшення кількості покупців з метою зменшення ризику несплати монопольними покупцями;

· Аналізованому підприємству необхідно чітко відслідковувати терміни погашення заборгованості кредиторам.


5. Висновки і пропозиції за результатами аналізу

Вивчивши організацію аналізу оптового товарообігу в ВАТ «Прімцветметторг», можна зробити наступні висновки:

1. Не дивлячись на фінансові труднощі і економічну нестабільність підприємство зуміло утримати ринок збуту товарів розширити свою діяльність, пов'язану з оптовою торгівлею за останні роки. Підприємство представляє покупцям великий асортимент продукції, що означає підвищення попиту і, отже, збільшення обсягу продажів, що в свою чергу, веде до збільшення обсягів розрахункових операцій.

1. Проведений аналіз чинників, що впливають на реалізацію товару, показав, що, не дивлячись на збільшення товарообігу в цілому за 2001 р на 200,5 тис. Руб., Багато резерви зростання не були використовувалися, тому необхідно:

- поліпшити умови зберігання товарів;

- провести маркетингові дослідження ринку;

- розширити асортимент товарів;

- розробити систему знижок на неходові види товарів;

- налагодити більш рівномірну поставку товарів від постачальників;

- особливу увагу звернути на умови виконання договірних зобов'язань;

- звернути увагу на рівень кваліфікації працівників складу;

- підвищити рівень організації праці;

- забезпечити жорсткий контроль за всіма показниками впливають на обсяг реалізації.

3. Проведений аналіз розрахунків з покупцями показав, що підприємство при укладанні договорів купівлі-продажу віддає перевагу довгостроковим договором - їх питома вага в загальному обсязі укладених договорів становить 85%.

В цілому план реалізації товару в 2001 р був перевиконаний на 1,2% або на 200,5 тис. Руб. В основному на перевиконання плану по реалізації товару вплинуло збільшення придбання товарів і надпланових залишків товарів на початок аналізованого періоду.

4. Проведений в даній роботі аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості показав, що підприємство не досить ефективно управляє даними видами заборгованості. Про це свідчать наступні дані:

- кредиторська заборгованість підприємства на кінець року в кілька десятків разів перевищує дебіторську заборгованість, що створює загрозу фінансової нестійкості підприємства, отже, необхідно стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості (вони повинні бути приблизно рівні);

- підприємству необхідно по можливості орієнтуватися на збільшення кількості покупців з метою збільшення ринку збуту, збільшення товарообігу і з метою зменшення ризику несплати монопольними покупцями.

- аналізованому підприємству необхідно чітко відслідковувати терміни погашення заборгованості кредиторам.

Таким чином, зростання кредиторської заборгованості підприємства на кінець року, а також те, що оборотність дебіторської заборгованості повільніше майже на 12 днів оборотності кредиторської заборгованості, показують, що у підприємства несприятливі умови розрахунків з покупцями. Все це характеризує зниження фінансової стійкості.

5.Виняткові перспективи оперативного аналізу відкриваються в зв'язку з використанням в організаціях оптової торгівлі ЕОМ.

За допомогою ЕОМ можна здійснювати, перш за все, оперативний контроль і аналіз договорів поставки. Реквізити договорів і товарні специфікації (за видами товарів і термінів поставки) одноразово вводяться в ЕОМ і зберігаються в пам'яті машини на весь період дії договору.

Автоматизована система управління передбачає облік, контроль аналіз всіх товарно-розрахункових операцій. Зокрема, вона забезпечує отримання зводу даних в таких розрізах: щоденне рух товарів за асортиментом (надходження, реалізація, запас), виконання договорів поставки, і стан розрахунків передбачає інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей в будь-який момент.

6. Методика аналізу оптового товарообігу, використана в роботі, може бути використана для більш ефективного управління і використання товарних запасів, зростання обсягу реалізації, а значить, і максимізації прибутку .. Запропоновані заходи повинні бути прийняті до уваги, в першу чергу, головним бухгалтером, а також керівником, оскільки це дозволить розширити процес бізнес планування та поліпшити облік товарних і розрахункових операцій з метою досягнення більш високих фінансових результатів.

Список використаних джерел

1. Абашина А.М. «Бухгалтерський облік в торгівлі». - М .: ФІЛІН, 1997р.

2. Базанова С. О. «Обчислення оподатковуваного прибутку при зміні методу визначення виручки» -Главбух № 2, 1999р., С. 46-53.

3. Баканов М.І. «Проблеми рентабельності торгівлі» - М .: Економіка, 1997р.

4. Баканов М.І., Шеремет А.Д. «Теорія економічного аналізу» - М .: Фінанси і статистика, 1998р.

5. Балабанов І.Г. «Аналіз і планування господарюючого суб'єкта» - М .: Фінанси і статистика, 1994р.

6. Білих Л.П. «Аудит і аналіз господарської діяльності підприємств» - М .: Аудит, ЮНТІ, 1997р.

7. Висоцький Д.А. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості // Бухгалтерський учет.-1996 .-- №12. -с.36

8. Єфімова О.В. Прогнозування дебіторської та кредиторської заборгованості // Бухгалтерський облік. 1995 .-- №10.-с.43

9. Єфремов О.В. «Як аналізувати фінансове становище підприємства» - М .: Ю «Бізнес школа», 1998р.

10. Крейнина М.Н. Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості акціонерних товариств у промисловості, будівництві та торгівлі. - М .: Фінанси і статистика, 1994.

11. Крейнина М.Н. Оцінка платоспроможності фінансової стійкості підприємства / Економіка і життя. - 2000.

12. Купчина Л.А. Аналіз фінансової діяльності за допомогою коефіцієнтів / Бухгалтерський облік. - 2000 г. - №2.

13. Макаров А.С., Мизиковский Е.А. Оцінка структури балансу і неспроможності підприємства / Бухгалтерський облік. - 1997. - №3.

14. Малькова Т.Н. Облік і фінансовий аналіз / Бухгалтерський облік. - 1993 г. - №8.

15. Медведєва О.В. Аналіз прибутковості підприємства / Бухгалтерський облік. - 1995. - №6.

16. Намазаліев Г.І. Економічний аналіз господарської діяльності в матеріально-технічному обслуговуванні. - М .: Фінанси і статистика, 1990..

17. Новодворський В.Д., Хорін А.І. Про оцінку дебіторської та кредиторської заборгованості / Бухгалтерський облік. - 1997. - №1.

18. Овсянніков С.Г. «Економічний аналіз діяльності підприємств» - М .: ПРІОР, 1997р.

19. Павлова Л.М. "Фінансовий менеджмент. Управління грошовим обігом підприємства »- М .: ЮНТІ, 1995р.

20. Пронников, Пронникова «Практикум з економічного і фінансового аналізу» - Йошкар - Ола, 1997 р.

21. Рудько В.В. «Оцінка фінансово-економічного стану підприємства» - Влад., ДвГА, 1996р.

22. Савицька Г.В. «Аналіз господарської діяльності підприємства» - Мінськ: ІП «Екоперспектіва», 1998р.

23. Севрук М.А. «Економічний аналіз в умовах самостійності підприємств» - М .: Фінанси і статистика, 1990р.

24. Фудін А.В. , Кузнєцов В.П. «Аналіз господарської діяльності підприємства» - М .: ЮНТІ, 1997р.

25. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. «Методика фінансового аналізу» - М .: ИНФРА - М, 1995р.