Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Доповідь на тему "Розвиток пізнавального інтересу учнів при використанні методу проектів у навчальній та позакласній діяльності"

Скачати 16.44 Kb.
Дата конвертації 27.02.2018
Розмір 16.44 Kb.


Розвиток пізнавального інтересу учнів

при використанні методу проектів

в навчальній і позакласній діяльності

Модернізація шкільної освіти орієнтує на розвиток пізнавальної самостійності учнів, формування у них умінь дослідницької діяльності.

цілі:

- організація навчально-виховного процесу, при якому кожен учень має можливість опанувати не тільки базовим рівнем навчального матеріалу, а й розвинути свої творчі здібності;

- формування і розвиток пізнавального інтересу до історичного дослідження, наукового пошуку, творчої діяльності.

Уроки історії та суспільствознавства дозволяють розвивати учнівську активність, формувати навички соціального партнерства, вимагають від учнів уміння працювати з інформацією, різного роду джерелами, матеріалами ЗМІ, статистичними даними.

Найбільш ефективним в рішенні цих завдань і є метод проектів. Його використання передбачає безліч активних форм, як на уроках, так і в позаурочній діяльності. Секрет успіху проектної методики на уроках історії та суспільствознавства полягає в тому, щоб зв'язати проект з реальним життям. Коли учні усвідомлюють, що вони мають справу з «справжніми проблемами», рівень їх мотивації до проектування різко підвищується. Результативність такої роботи проявляється в тому, що діти пізнають ази прийомів дослідження, вчаться аргументувати свою точку зору, свої висновки, у школярів виховуються такі якості, як самостійність, ініціативність, креативність, відповідальність. Проектні роботи школярів захищаються на шкільних конкурсах, районних і обласних конференціях, учні гідно виступають зі своїми проектами, займаючи призові місця. Висновки і пропозиції, зроблені хлопцями в своїх роботах, стають матеріалами для обговорення, спочатку на уроках, а потім і на шкільній науково-практичної конференції «Крок в майбутнє», і на педагогічних радах, і на класних і на загальношкільних батьківських зборах. В даний час я перебуваю на етапі осмислення і творчого освоєння методу навчального проекту. Але перші висновки очевидні: метод проектів - педагогічна технологія, орієнтована не так на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і придбання нових, в тому числі і шляхом самоосвіти. Активне включення учнів в створення проектів дає їм можливість освоювати нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі, що розвиває навички та вміння адаптуватися до мінливих умов життя людини і суспільства в цілому.

Мета проектного навчання - створити умови, при яких учні:

самостійно і охоче купують відсутні знання з різних джерел; вчаться користуватися набутими знаннями для вирішення пізнавальних і практичних завдань; набувають комунікативні вміння, працюючи в різних групах; розвивають дослідницькі вміння (вміння виявлення проблем, збору інформації, спостереження, проведення експерименту, аналізу, побудови гіпотез, спілкування); розвивають системне мислення.

завдання:

теоретично і експериментально обґрунтувати необхідність впровадження проектного методу в шкільне навчання;

визначити педагогічні умови використання проектної діяльності в освітньому середовищі школярів;

виявити ступінь навченості проектної діяльності, рівень сформованості навчально-пізнавального інтересу;

апробувати методику роботи над проектом в умовах середньої і старшої ланки.

Даний метод передбачає "проживання" учнями певного відрізка часу в навчальному процесі, а також їх залучення до фрагменту формування наукового уявлення про навколишній світ, конструювання пізнавальних моделей. Матеріалізованим продуктом проектування є навчальний проект, який визначається як самостійно застосовується учнями розгорнуте рішення проблеми у вигляді розробок. Підкреслимо, що дидактичної одиницею в методі проектів стає взята з реального життя і особисто значуща для учнів проблема (економічна, правова, екологічна і т.д.). Таким чином, проблема та шляхи її вирішення набувають контури проектної діяльності. При вирішенні проекту поряд з науково-пізнавальної стороною змісту завжди присутні емоційно-ціннісна (особистісна) діяльнісна і творчі сторони. Причому саме емоційно-ціннісний і творчі компоненти змісту визначають, наскільки значущий для учнів проект і наскільки самостійно він виконаний. Проект спонукає учня: проявити інтелектуальні здібності; моральні і комунікативні якості; продемонструвати рівень володіння знаннями і предметними вміннями: показати здатність до самоосвіти і самоорганізації. В процесі розробки проекту: учні синтезують знання в ході їх пошуку; інтегрують інформацію суміжних дисциплін; шукають більш ефективні шляхи вирішення завдань проекту; спілкуються один з одним. Проектна діяльність наочно демонструє можливості моно - і поліпредметного, індивідуального і групового освітніх маршрутів проекту. Суттєвими особливостями цього методу є суб'єктивність школяра, діалогічність, креативність, контекстность, технологічність і самостійність учнів, що виникають в процесі реалізації методу проектів. Організація навчання з історії, суспільствознавства, права, культурології за методом проектів створює оптимальні умови перетворення учнів в "суб'єктів" діяльності. Кожен школяр стає рівноправним членом творчого колективу, робота в якому сприяє розвитку соціальних ролей, виховує обов'язковість і відповідальність при виконанні завдань в намічені терміни, взаємодопомога в роботі. В проектну діяльність залучені почуття, відносини, думки і дії школярів.

З метою виділення систем дій викладача і учнів попередньо важливо визначити етапи розробки проекту. До теперішнього моменту склалися наступні стадії розробки проекту: розробка проектного завдання, розробка самого проекту, оформлення результатів, громадська презентація, рефлексія.

Можливі теми навчальних проектів різноманітні, як і їх обсяги. Можна виділити за часом три види навчальних проектів: короткострокові (2 - 6 год); середньострокові (12-15 год); довгострокові, що вимагають значного часу для пошуку матеріалу, його аналізу і т.д.

В курсі історії метод проектів можна використовувати в рамках програмного матеріалу практично на будь-якому уроці. Обираються теми повинні бути значними, цікавими і ускладнюватися в залежності від віку учнів. Проекти передбачають активізацію учнів: вони повинні писати, вирізати, наклеювати, ритися в довідниках, розмовляти з іншими людьми, шукати фотографії, малювати малюнки, оформляти свої роботи на комп'ютері в програмах Microsoft Office.

У своїй педагогічній практиці на уроках історії я найчастіше використовую такі види проектів, як інформаційні, ігрові, дослідницькі, творчі. Вид проекту залежить від віку учнів і теми. За своїм змістом проекти в значній мірі міжпредметні, так як інтегрують знання з історії, літератури, краєзнавства. Особливе місце у позаурочній діяльності я відводжу краєзнавства, так як ця робота має пряме відношення до виховання патріотизму у підростаючого покоління. Залучення до славної історії рідного краю є важливою складовою частиною всього комплексу формування та виховання громадянина Росії, тому що покликана розвивати моральні якості, сприяти набуттю військово-патріотичних знань, зміцнювати вірність бойовим і трудовим традиціям народів Росії і Збройних Сил. Вивчення матеріалів краєзнавства на уроках основного курсу вітчизняної історії не може в повному обсязі охопити багатющий матеріал по рідному краю і застосувати пошуково-дослідницьку методику (провести пошуково-дослідницьку роботу). Тому основна робота проводиться в позаурочний час. Теми досліджень різноманітні і відображають індивідуальний підхід до учнів при виборі теми дослідження. Даний досвід соціальної практичної діяльності передається учням, формуючи у них відповідальне ставлення до себе і своїх вчинків, вміння здобувати і осмислювати особистий досвід толерантності та взаємодії з іншими людьми.

Результатами використання методу проектів на уроках є:

- підвищення творчої активності учнів на уроці;

- розвиток їх логічного і критичного мислення;

- розширення кругозору школярів;

- виховання активної життєвої позиції, почуття відповідальності.

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
  • Історія

опис:

Модернізація шкільної освіти орієнтує на розвиток пізнавальної самостійності учнів, формування у них умінь дослідницької діяльності.

Уроки історії та суспільствознавства дозволяють розвивати учнівську активність, формувати навички соціального партнерства, вимагають від учнів уміння працювати з інформацією, різного роду джерелами, матеріалами ЗМІ, статистичними даними.