Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Досвід створення Бази Даних для джерел особистого походження

Скачати 20.39 Kb.
Дата конвертації 22.03.2018
Розмір 20.39 Kb.
Тип реферат

Алімгазінов К.

Систематизація історичного матеріалу для подальшого його вивчення, якщо взяти до уваги, що досліджується великий масив джерел, обумовлюється кінцевими дослідницькими можливостями його дослідження. Масові історичні джерела вже отримали досвід систематизації при приведенні їх даних в уніфіковані анкети, таблиці.

Систематизація джерел особистого походження серед істориків в основному носить риси класифікації на рівні виділення зовнішніх і внутрішніх атрибутивних ознак, визначення питань авторства. Однак така класифікація ускладнює складання загальної картини на основі змісту даних усіх джерел, коли дослідник має намір провести аналіз всього мемуарного комплексу. Необхідність подання загальної картини всього комплексу спогадів підводить нас до необхідності уніфікації зовнішньої і внутрішньої структури джерела. Так може бути при відповідній методиці шляхом складання первинної бази даних (БД).

Мета такої роботи - побудова варіаційних рядів ознак досліджуваних джерел, і, відповідно до цього, проведення на їх основі джерелознавчого аналізу джерел особистого походження. Досвід створення статистичної бази даних стосовно до історичних джерел вже не ново. Однак в нашій вітчизняній науці це не отримало ще широкого поширення. Використання подібної методики проводиться стосовно джерел, де містяться інформація, що характеризується її кількісним проявом в усьому масиві джерел: перепису, анкети, і т.д. . Теоретичні аспекти використання математичних прийомів вивчення джерел особистого походження, особливості складання БД розглянуті в роботах вчених далекого і ближнього зарубіжжя, деякі сторони цих питань порушені в роботах вітчизняних дослідників - прихильників квантитативного напрямки історичної науки.

Особливості спогадів, як оповідних історичних джерел, полягають перш за все в специфіці збереження і освітлення в них інформації. Як вважає західний дослідник квантитативной історії, якщо підсумувати ознаки, що говорять про специфіку історичних джерел стосовно рівню їх структурованості і сумісності з моделями, на яких засновані системи управління базами даних, то більшість часто зустрічаються труднощів можна звести до різних видів нестандарное (нерегулярності) даних, цілком звичайним для історичних джерел.

Мемуарні джерела відносяться до тих джерел, де містяться даними приписується властивість залежно від особистісних орієнтувань автора, як за характером викладу, так і за фактами, які мають місце в джерелі. Таким чином, спогади як жоден інший історичний джерело характеризуються уривчастістю приводяться автором відомостей, обумовленістю як авторськими перевагами перед вибором фактів, так властивостями пам'яті. "Більшість ознак, що характеризують історичні об'єкти, - писав ще Ковальченко І.Д., - є якісними, атрибутивними. Вони не мають одиниць виміру, тобто соотвествующее властивість не може бути виражено в тих чи інших метричних показниках". Це ускладнює приведення джерела до подобою уніфікованої анкети, де кожен рядок і елемент будуть мати значення згідно з принципами побудови бази даних (БД). Тому, первинне завдання систематизації полягала до пошуку таких ознак джерела, яким властиво прояв протягом усього масиву джерел, і здатних створити основу для складання дослідних гіпотез.

Одним з найпоширеніших серед сучасних вітчизняних і російських дослідників є методика визначення кількісних показників шляхом підрахунку виділених властивостей кожного об'єкта, в даному випадку це буде окремий мемуарист і його твір, в контексті всіх досліджуваних об'єктів (загального масиву всіх мемуарних джерел).

При побудові БД був врахований досвід проведення подібних досліджень в роботах істориків-кліометрікі. Принципова основа аналогічна існуючим БД.

Стосовно до історичних джерел західними і російськими істориками розроблено декілька отримали найбільшу популярність прикладних реляційних програм. В основному вони призначені для дослідження джерел, походження яких не залишає сумнівів в їх масовості (анкети, статистичні джерела з аграрного сектору, джерела за структурою народонаселення та інші).

У нашому випадку ми маємо перед собою джерело, який при комплексному підході до нього як до загальної єдиної масі, несе в собі статистичну інформацію (розподіл по роках створення, авторським складом, за періодами висвітлення подій). Крім цього, в джерелах міститься значний елемент текстової інформації, якому властива як неоднорідність, так і нерегулярність прояви в текстах мемуарних джерел, названа кліометрікі як "вільний текст". Жорстка конструкція реляційної моделі БД значно ускладнює використовувати ці відомості. Механічне перенесення елементів тексту в структуру БД, по-перше, неможливо з огляду на нерегламентірованності першого, а по-друге, могло б привести користувача БД до спотвореним враженням.

З іншого боку, нехтувати цим родом відомостей, тим самим занижуючи навмисно джерелознавчих цінність спогадів, було б непростимо. Актуальність вирішення цих проблем в контексті застосування істориками математичних прийомів вивчення джерел, вже порушена в дослідженнях істориків-кліометрікі. Концепція створення реляційної моделі, проведення статистичного аналізу для масиву джерел особистого походження виходила, в нашому випадку, з постулату проблемно-орієнтованого підходу при вивченні історичних джерел, запропонованим західним істориком Манфред Таллер.

Порушені вище проблеми "вільного тексту" ми спробували вирішити за допомогою проведення над спогадами апробованого вже й зарекомендував себе з позитивного боку методу контент-аналізу. В результаті були виявлені 6 ознак, що дають нам уявлення про соціально-психологічних процесах у свідомості учасників громадянської війни в Казахстані. У сукупності ці ознаки склали групу, іменовану "образ ворога". Нижче ж ми зупинимося на особливостях складання стосовно мемуарів БД. Особливості історичних джерел приватного походження підводять нас до проблеми вибору адекватного програмного забезпечення для можливості при його використанні досягнення поставлених дослідницьких цілей. Проблеми вироблення спеціалізованого програмного забезпечення з урахуванням специфіки історичних джерел, що містять "вільний текст", судячи за дискусіями на міжнародних семінарах "Історія та Комп'ютер", актуальні. Поширення ж існуючих прикладних програм носить комерційний характер. Таким чином, виходячи з об'єктивно склалися обставин, нами була проведена спроба побудови реляційної моделі БД на основі наявного пакета програм, що працюють в середовищі WINDOUS. Більшість істориків, як вважає Гарскова І.М., надходять так само, задовольняючись наявними прикладними програмами як цілком відповідають вимогам при створенні, управлінні, обробці БД відповідно до поточних ісследователькімі завданнями. Основні аспекти побудови моделі відповідають конструктивним основам наявної системи SOCRATES, розробленої авторитетним фахівцем з Голландії в області застосування технології баз даних в історичних дослідженнях - Л.Брере.

Модель БД складається з декількох таблиць, що представляють собою двовимірний масив типу "об'єкт - ознака". Іншими словами, це - створені для фіксації різних ознак об'єктів уніфіковані анкети, які заповнювалися нами в міру вивчення історичного матеріалу.

Всього було вивчено 42 ознаки, що дають уявлення про вивчається мемуарної комплексі. З них 6 виділених ознак виявлені шляхом проведення над спогадами контент-аналітичної процедури роботи.

Масив виділених ознак увійшов до 13 груп, на рівні яких проводилися дослідження коефіцієнтів кореляції. При визначенні груп ознак ми дотримувалися основних класифікаційних прийомів систематизації (однорідності ознак, знання закономірності зв'язків), а також дотримуючись кінцевим дослідним цілям.

Отже, виділені ознаки склали 13 рядів: - Дата народження - Дата смерті - Пол - Соціальний статус напередодні подій - Громадський статус у подіях - Національність - Освіта - Ідейна (політична) орієнтація мемуариста - Географічний зріз: територіальна представленість подій в спогадах - Хронологічні рамки подій - Редакції спогадів (в тимчасовому аспекті) - Форма джерела - Зміст джерела.

Таким чином, змістовна структура даних рядів дозволяє нам виділити 5 груп ознак. Надалі, характеристика взаємозалежності проводилася в площині міжгрупових її проявів:

1. особистість автора по 4 ознаками (дата народження, дата смерті, стать, національність, освіта)

2. роль автора в подіях по 3 (соц.статус, общест.статус, ідейна орієнтація)

3. представленість фактів по 2 (географічний зріз, хронологіч.рамкі подій)

4. атрибутивні властивості творів за 2 (редакція спогадів і форма джерела)

5. Зміст джерела по 6 (ознаки категорії "образ ворога"). Варіаційний ж ряд був представлений числом мемуаристів.

Так, "форма джерела" включала в себе три складових змінних: 1 - власне спогади, 2 - спогади у формі історико-критичних праць, 3 - спогади службової форми призначення. Таким же чином кожна група складалася з "атомарних" складових.

Дослідження БД проводилося на основі аналізу парних зв'язків варіаційного ряду з подальшим графічним представленням і інтерпретацією. Робота переслідувала мету визначення характерних властивостей ознак, тенденцій всередині варіаційного ряду. Говорячи словами І.Д. Ковальченко, "встановити абсолютну і відносну міру розглянутих рис і властивостей об'єктів і явищ і виявити інтенсивність їх прояви ...".

Дослідження кількісних показників варіаційного ряду для подальшого процесу біфуркації значень на основі результатів аналізу бінарних і тернарних зв'язків проводилося при візуальному відображенні логічних структур залежностей, тобто графічно. Це дозволило створити початкове враження від простежених зв'язків і пізніше порівняти його з отриманими результатами аналізу.

Аналіз варіаційного ряду парних залежних ознак розкрив соціальний склад мемуаристів, половозрастную структуру авторів, повноту географічної представленості відомостей, характерні тенденції авторів для висвітлення окремих періодів громадянської війни.

Наприклад, вивчення вікової групи мемуаристів показало межу активності молодої частини населення краю в подіях: до 1918 року середньостатистичний вік учасника подій склав 26,7 років. "Весь комполітсостав, включаючи комдива ... був дуже молодий (20-25 і 30 років)." , - згадував пізніше один з мемуаристів.

Національний склад мемуаристів, хоча і представлений різноманітно, однак дослідження всього масиву джерел і визначення процентних співвідношень кожного з ознак до загальної кількості виявило характерне превалювання джерел авторів некорінних національностей: 65% з усього складу вивчених мемуаристів - вихідці з регіонів Росії і 3,4% відносяться до колишніх європейцям-военопленним і засланцем. Далі при висвітленні суспільного статусу мемуаристів була визначена ступінь значущості для її характеристики цього питомої ваги, а також залежність її від займаного мемуаристів суспільного становища в період громадянської війни. Так, переважна частина виділеного складу авторів значилася в рядах "лідерів збройної боротьби локального характеру" і "ідейних натхненників". Зіставлення отриманих даних поряд з дослідженням фактора географічної представленості мемуаристів показало, що ініціатива суспільно-політичних перетворень в краї мала характер привнесеного елемента - ідейними натхненниками революційних ідей виступило в 28% випадках елемент демобілізованих недавно з царської армії мемуаристів. Ці відомості, отримані шляхом статистичних обчислень, не суперечать іншим історичним документам. Виступаючи на першій крайовій конференції мусульманських організацій РКП (24-30 травня 1919 рік) в Ташкенті, один з організаторів радянської влади в краї відзначив факт неучасті корінних націй до подій в краї. "У Туркестанської республіки, - сказав П. Кобозев, - 95% мусульман, і тільки 5% росіян, і ці 5% тримають в своїх руках всю владу".

Побудова логічної структури зв'язку між трьома пріізнакамі практичне втілення отримало при визначенні тенденції складання мемуарного комплексу в проміжок обраних хронологічних рамок, аналіз її залежності від форми джерела.При виявлених послідовних зв'язках трьох ознак проміжну ланку приймалося нами або як інтерпретує фактор, або як пояснює.

Іноді для аналізу парної залежності нами вводився третя ознака. Наприклад аналіз зв'язку при автономному вивченні ознак "рівень освіченості" і "форма джерела", природно, неможливий через відсутність логічної взаємозв'язку ознак. Для виявлення можливого зв'язку було введено третій ознака, зв'язок якого з двома першими очевидна - "мемуарист". Тепер треба було шляхом проведення статистичних процедур визначити ступінь можливої ​​залежності, що проявилися тенденції варіаційного ряду або ж констатувати відсутність такої. Вивчення показало, що ступінь освіченості мемуаристів значно впливає на форму викладу матеріалу спогадів, і відповідно, на ступінь доказовості фактологічної сторони тексту. Подальший аналіз парних кореляцій ознак показав, що спогади учасників з початковою освітою в основному склався в роки 1920-1930-і рр. і в період 1957-1962 рр. Далі був проведений історико-порівняльний аналіз отриманих даних, з історичними умовами появи мемуарного комплексу за дані проміжки часу. Саме в досліджувані хронологічні рамки 1920-1930-х рр. і 1957-1962-х рр. збір спогадів здійснювався органами Істпарту і пізніше науковими експедиціями і носив характер усного опитування учасників. Далі, характеризуються проміжки часу обумовлені громадським та політичним інтересом до появи спогадів - проведенням, зокрема, ювілейних заходів. Таким чином, останні два чинники можуть пояснити появу саме цієї форми спогадів.

Вивчення комплексу цих джерел показало відсутність в авторів літературних навичок до написання, чим і пояснюється в значній мірі поява спогадів у формі літературної записи. Історико-критичні нариси і мемуари в службових документах перш за все припускають ініцітіву з боку самого учасника подій до виникнення спогадів: переслідування певних цілей, будь то наукових, суспільно-політичних або соціально-практичних. Характеристику даних джерел слід проводити з позиції світоглядних і з точки зору можливості автора до осмислення того, що відбувається, де регулятором рівня усвідомлення і освоєння життєвих реалії, здібності самоідентифікації в громадському просторі виступає освітній рівень автора.

Отже, визначення властивості залежності "форми джерела" і "рівень освіти" дозволяє говорити про існування опосередкованої (непрямої) структури залежності між ними, де "мемуарист" виступає в якості інтерпретуючого ланки структури зв'язку.

Вивчення та аналіз зв'язків між ознаками підводить нас до узагальнення джерельної матеріалу на більш високому рівні - на рівні виділених нами раніше 4 основних груп категорій. Кількісні показники на даному етапі переходили в процесі біфуркації в якісні ознаки - інтерпретація чисельних показників географічного плану - в ступінь регіональної представленості подій в мемуарах, статево-віковою - визначення характерних особистісних і суспільних світоглядних концепцій мемуаристів, кількісні показники зв'язку форми джерела та індивідуальних особливостей автора - зазнавали процес інтерпретації в аспекті визначення намітилася тенденцій в призмі історико-порівняльного аналізу.

Головний принцип, якого ми дотримувалися при досліджень джерел приватного походження - оперування тільки фактичними даними. Даними, які не залишають сумнівів і в деякому роді виступають в якості аксіоматичної парадигми. Загальновідома, наприклад, структура залежності року народження та національності з конкретним (в нашому випадку) мемуаристом. Не схильні до різних тлумачень також і виділення з змісту тексту мемуарів такі елементи, як хронологія викладу фактів, географія подій.

Список літератури

Моісеєнко Т.Л. Методи аналізу маркетизації селянського господарства Росії // ЕОМ і математичні методи в історичних дослідженнях. М., 1994. - С.74-93., Моісеєнко Т.Л. Методи типізації селянських господарств за зведеними даними земської статистики // Математичні методи та ЕОМ в історико-типологічних дослідженнях. М., 1989., Литвак К.Б. Питання методики вивчення соціально-економічного ладу селянського господарства за даними земських переписів // Застосування кількісних методів у дослідженнях з аграрної історії. М., 1984., Та інші. ? I? Aoiaoia I.? Aca? iaioa? uiu »aaio oa? eou. // Известия АН КазССР. Серія громадська. - 1966. - №3. - С.38-44., Тартаковський А.Г. 1812 рік і російська мемуаристика. Досвід джерелознавчого вивчення. М., Наука, 1980. - 312 с.

Ковальченко І.Д. Методи Историчеки дослідження. - М., Наука, 1987. - 439 с. - С. 336 і далі.

Волкова Т.П. Деякі проблеми джерелознавчого вивчення матеріалів експедиції Ф.А. Щербини. // Питання історіографії Казахстану. Алма-Ата, 1983. - С.224., Жакішева С.А. Застосування математичних методів і комп'ютерних технологій в дослідженні історії репресій в Казахстані в 20-30-х рр. ХХ століття. // Культура і історія Середньої Азії і Казахстану: проблеми і перспективи дослідження. Алмати, 1997., Вона ж. Використання технології баз і банків даних в історичних дослідженнях // Комп'ютеризація освіти: проблеми і перспективи. Матеріали республіканської конференції (26-28 травня, 1998 рік, Алмати). - Алмати, Козак університети, 1998..

Методологічні проблеми історичної інформатики і квантитативной історії. // Нова і новітня історія. 1997. - № 3. - С.87-98., Бородкін Л.І. Багатовимірний статистичний аналіз в історичних дослідженнях. М., МГУ, 1986., Він же. Про деякі аспекти автоматизації текстологічний досліджень. // Математичні методи в історико-економічних та історико-культурних дослідженнях. М., 1977., Ковальченко І.Д. Історичний джерело в світлі вчення про інформацію. До постановки проблеми. // Історія СРСР. - 1982. - № 3. - С.131-145., Він же. Теоретико-методологічні проблеми історичних досліджень і роздуми про нові підходи. // Нова і новітня історія. - 1995. - №1. -З. 5-11., Він же. Методи історичного дослідження. М., Наука, 1987. - 439 с. - С.281-435., Гуревич А.Я. Історик кінця ХХ століття в пошуках методу. // Одіссей. Людина в історії. Ремесло історика під кінець ХХ століття. М., 1996. - С.5-7., Бокарев Ю.П. Історична інформатика як нова допоміжна історична дисципліна. // ЕОМ і математичні методи в історичних дослідженнях. М., 1993. - С.4-8., Та інші.

Гарскова І.М. бази і банки даних в історичних дослідженнях. М., МГУ., 1994. - 215 с., Деопік Д.В. Деякі принципи побудови формалізованих мов для дослідження історичних джерел. // Кількісні методи в гуманітарних науках. М., МГУ, 1981. - с.5-10. Жакішева С.А. Баї-полуфеодали в Казахстані на рубежі 20-30 рр. ХХ століття: історико-джерелознавчий аспект проблеми. Дисс ... к.і.н. - А., 1996.., Волкова Т.П. Деякі проблеми джерелознавчого вивчення матеріалів експедиції Ф.А. Щербини. // Питання історіографії Казахстану. Алма-Ата, 1983. - С.224.

Гарскова І.М. Бази і банки даних в історичних дослідженнях. М., МГУ., 1994. 215 с. - С.111.

Ковальченко І.Д. Методи історичного дослідження .... - с.348. Гарскова І.М. бази і банки ..... С.132.

Про двох підходах при вивченні історичних джерел - "проблемно-орієнтованому" і "джерело-орієнтованому" см. Ж-л "Нова і новітня історія", за 1995-1998 рр.

Ковальченко І.Д. Методи історичного дослідження ... - С.315.

Термін, введений в науковий обіг бельгійської школою І. Пригожина. Використовується при характеристиці процесу переходу кількісних показників у якісні. З квантифікації історичної науки цей термін російськими і білоруськими дослідниками активно використовується в історичних наукових роботах (Селунская Н.Б. Від квантифікації до історичної інформатики - від історичної до віртуальної реальності? // Нова і новітня історія. - 1997. - №5. - С .85., Бородкін Л.І. Квантитативна історія в системі координат модернізму і постмодернізму. // Нова і новітня історія. - 1998. -№5. - С.16, Методологія історії. Навчальний посібник. Мінськ, 1996. - С. 222. ( "Біфуркація - точка розгалуження процесу, що породжує нову лини ю еволюції ").

Соціологічні дослідження: методологія, програма, методи. М., Наука, 1987. - С.190-195.

Євлампія. Останнє речення. // Жовтень Казахстані. Нариси і розповіді учасників громадянської війни. Укладач Г.Н. Мельников. Під ред. К.С. Саримулдаева, М.М. Синіцина. Алма-Ата, Видання центральної ради Тсоавіахіму КАССР і Крайової ювілейної комісії, 1930. - 236 с. - С.67.

Мусбюро Істпарту в Туркестані. Ташкент, Госиздат, 1921. - 93 с. - С.5.