Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Форми держави. Індія

Скачати 11.39 Kb.
Дата конвертації 19.02.2018
Розмір 11.39 Kb.
Тип реферат

Коледж управління та права

Р Е Ф Е Р А Т

по теорії держави і права

на тему:

ФОРМИ ДЕРЖАВИ В ПЕВНИХ КРАЇНІ. ІНДІЯ

Студентки II курсу

323-К групи

КАЧУЛІНОЙ І.А.

викладач

Сундєєва Е.Н.

Москва - 1996 р


П Л А Н

I. Конкретна характеристика форми держави

I.1. Політичний режим

I.2. Форма державного устрою

I.3. Форма правління

II. Форма держави конкретно для країни Індія

III. Моє уявлення про ідеальну державу


2I. КОНКРЕТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВИ

3Форма держави 0 - це організація державної влади

в країні, виражена у формі правління і формі державного

пристрою.

2I.I. Політичний режим

3Політіческій режим 0 - утримання влади, виражене в средс-

твах і способах володарювання, у її характері - демократичному

або недемократичний.

Поняття 3 "політичний режим" 0 охоплює не тільки государс-

тво, але і все суспільство. Відповідно до цього розрізняються: де-

демократичну суспільство і недемократична товариство з автори-

тарний політичним режимом. Крайній прояв авторитарного

режиму - тоталітарна влада.

3Демократіческое держава 0 - держава, в якому власт-

ни мають мандат народу. Центральне місце в них занима-

ють органи, безпосередньо обираються народом, тобто парла-

мент і глава держави, обсяг і межі влади кожного органу

визначаються законом. У суспільстві затверджується верховенство пра-

ва і незалежне правосуддя, а всі громадяни мають захищені

судом невід'ємні права і свободи.

3Авторітарное держава 0 - держава, в якому государс-

твенная влада, яка не має мандата народу, хоча і визначається

законом, але довільно здійснюється обмеженим колом осіб

і пануючих органів шляхом прямого використання Управлінська

кого адміністративного апарату, збройних сил і каральних

установ. Право і права людини не мають незалежного стату-

са і верховенства в суспільстві, їхні функції обмежуються требо-

ванием дотримання чинних законів.

3Тоталітарное держава 0 - держава, в якому адмініст-

ратівних управління будується на засадах всевладдя, воно не оп-

ределяется законом. З життя суспільства виключається незалежне

правосуддя і права людини, все суспільство потрапляє під тоталі-

тарний контроль управлінського адміністративного апарату, по-

споруд сил і каральних установ, здійснюється вільний і все

все бічний придушення особистості.

2I.2. Форма державного устрою

3Форма державного устрою 0 - це структура государс-

тва, співвідношення держави як цілого і частин держави,

структура державності.

Існують три основні форми державного устрою:

унітарна держава, федерація і конфедерація.

3Унітарное держава 0 - це цільне держава, частини ко-

торого є тільки адміністративно-територіальними підроз-

розподілами, що не мають будь-яких суверенних прав. У цих під-

розділень немає свого законодавства і особливої ​​судової систе-

ми, а органи адміністративного управління підпорядковані "центру".

3Федерація 0 - це союзна держава, частини якого облада-

ють державністю, здійснюваної при цілісності государс-

тва і, отже, при наявності суверенітету у федеративного

держави в цілому. Суб'єкти федерації мають своє законодав-

тельство, особливу судову систему і самостійні органи уп-

ління. Але суб'єкти федерації не мають права на одностороннє

рішення про вихід із союзної держави. На території суб'єктів-

тов федерації діють федеральні державні інститути,

що забезпечують функціонування федеративної держави як

єдиного цілого.

3Конфедерація 0 - це союз держав, кожна з яких обла-

дає державним суверенітетом. Але цей союз не міжна-

но-правової, а державний, де об'єднується і спільно

здійснюється ряд напрямків суверенної державної діяль-

ності: оборона країни, зовнішня торгівля, митна справа,

грошово-кредитна система, спільна розробка певних

корисних копалин, управління транспортом і т.д. при конфеде-

рації центр ваги державного суверенітету знаходиться в

самих державах, які об'єднуються в конфедерацію; конфедера-

тивний союз має характер "вторинної" державності.

Конфедеративні освіти мають нестійкий, перехідний ха-

рактер: вони або розпадаються, або перетворюються у федерацію.

2I.3. Форма правління

3Форма державного правління 0 - це організація вищої

влади в державі.

Основні форми правління - монархія і республіка.

3Монархія 0 - форма правління, відповідно до якої вища

влада в державі об'єднує функції глави держави і під

чому функції інших влади - законодавчої і виконавець-

ної - і яка належить одній особі - монарху - представ

телю правлячої династії, знаходить владу в порядку наследова-

ня.

Існує два типи монархій:

- 3 абсолютні монархії 0, в яких монарх у своїй вищої

влади не обмежений законом, единодержавно здійснює законо-

давство, керує урядом, контролює правосуддя,

місцеве самоврядування;

- 3констітуціонние монархії 0, в яких влада монарха огра-

нічена законом, перш за все конституцією, зосереджується на

функціях глави держави; законодавство здійснюється ви-

борним органом - парламентом; під контролем глави держави і

парламенту створюється відповідальний уряд; формується

незалежне правосуддя та муніципальне самоврядування.

3Республіка 0 - форма правлевнія, відповідно до якої

вища влада в державі належить виборним органам - пар-

Ламент, Президенту; вони здійснюють контроль над правительст-

вом; існують незалежне правосуддя та муніципальне самоуп-

равление.

Республіки бувають парламентськими і президентськими в залежність для

мости від того, який з органів вищої влади формує прави-

тельство і здійснює пряме керівництвом їм і, слідчий-

але, перед ким уряд безпосередньо несе відпові-

ність.

Парламентська - така республіка, парламент якої прямо,

переважно зі свого складу фракцій, формує правитель-

ство (однопартійний, коаліційна), і воно несе перед парламен-

тому відповідальність за свою діяльність.

Президентська - така республіка, Президент якої непос-

редственно при відомому парламентському контролі формує пра-

вительство, і воно несе перед Президентом відповідальність за

свою діяльність.

Існують змішані форми республіканського правління -

парламентсько-президентські, або президентсько-парламентські,

коли парламент і Президент в тій чи іншій пропорції ділять свій

контроль і свою відповідальність по відношенню до уряду.

Крім того, існує тенденція надавати велику самостоя-

ність і власну відповідальність уряду, глава

якого займає самостійне високе положення серед вис-

ших посадових осіб країни.


2II. ФОРМИ ДЕРЖАВИ КОНКРЕТНО ДЛЯ КРАЇНИ ІНДІЯ

2II.1. Політичний режим

Індія - демократична держава. Серед владних органів

центральне місце займають парламенти і Президент.

Члени парламенту Народної палати (Лок сабха) обираються на-

селищем прямим, загальним і таємним голосуванням строком на 5 років.

Велика частина членів Ради Штатів (раджа сабха) ізбірает-

ся виборними членами законодавчих органів штатів за системою

пропорційного представництва строком на 6 років.

Президент Індії є главою держави і главнокоман-

дме збройними силами. Він обирається колегією виборців,

складеної з членів парламенту і законодавчих органів

штатів.

Конституція Індії набула чинності 26 січня 1950 року. вона

проголошує основні права всім громадянам незалежно від їх

расової та релігійної приналежності, переконань і статі. про-

виголошуються також свобода слова і совісті, зборів і органи-

заций, пересування, набуття власності і вибору заня-

ку чи професії.

2I.2. Форма державного устрою

Індія - федерація в складі Співдружності, очолюваного Ве-

нії. Індія є союзом штатів, до якого входять

25 штатів і 7 керованих централізовано союзних територій.

Кожен штат має своє законодавчі збори, а некото-

риє - другу палату. Керівники штатів називаються губернато-

рами. Вони призначаються президентом і зазвичай мають ті ж полномо-

чия в своїх штатах, які президент має в центральному прави-

тельстве.

Як і в центральному уряді, в кожному штаті суті-

ет кабінет, очолюваний головним міністром, який несе від-

ветственность перед виборним законодавчим органом штату.

2II.Форма правління

Індія - республіка. Вища влада в Індії належить пар-

Ламент і Президенту. судові органи не залежать від виконавчої

котельної влади. Верховний суд є вищою судовою Інстал-

єю, що стоїть на чолі єдиної і загальної для всієї країни системи.

В країні існує муніципальне самоврядування.

Індія - президентсько-парламентська республіка. Президент

призначає прем'єр-міністром діяча, що користується в Лок сабха

підтримкою більшості, а потім за його рекомендацією призначає

інших міністров.Премьер-міністр займає свою посаду до тих пір,

поки він користується підтримкою більшості в парламенті.


2III. МОЄ ПОДАННЯ про ідеальну державу

Подання про ідеальну державу не може бути посто-

янним. З плином часу, розвитком суспільства уявлення про

ідеальній державі також розвивається, ідеальну державу

в уявленні людини стає все більш досконалий у міру з-

лення суспільства, в якому живе людина.

В даний час ідеальним державою, безумовно, є-

ється демократична держава.

Демократична держава - це перш за все держава

правове, так як в ньому всі підрозділи влади повинні бути

підпорядковані закону, а також правосуддя в такій державі має

бути незалежним і сильним.

Само по собі демократична держава передбачено як

держава, в управлінні якого бере участь народ. для

такої держави характерний мандат народу на здійснення

влади, насамперед шляхом формування урядових орга-

нов, що виконують законодавчі і контрольні функції.

Ідеальне держава не є тільки влада, заснована на

апараті примусу, організованість в країні повинна забез-

Чіван на основі економічних і духовних чинників, завдяки

чому має здійснюватися народовладдя, економічна свобода

і головне надбання цивілізації - свобода автономної особистості.


2СПІСОК використаних джерел

Алексєєв С.С. Держава і право: початковий курс. М., юри-

дической література, 1994.

Індія: щорічник. М., Головна редакція східної литерату-

ри, 1987.

Мітрохін Л.В. Індія, вступаючи в XXI століття. М., Видавництво

політичної літератури, 1987.