Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Г У Лонгфелло Пісня про Гайавату Індійські реалії в творі

Скачати 45.37 Kb.
Дата конвертації 03.09.2019
Розмір 45.37 Kb.
Тип реферат

Г. У. Лонгфелло "Пісня про Гайавату". Індійські реалії в творі

Вступ

Як відомо, реалії, за визначенням професора Г. Д. Томахина - це назви властивих лише певним націям і народам предметів матеріальної культури, фактів історії, державних інститутів, імена національних і фольклорних героїв і т. П.

У нашій роботі під "національними" реаліями маються на увазі реалії, властиві індійському народу, якому присвячена поема Лонгфелло.

Твір "Пісня про Гайавату" вважається самим чудовим працею Г. Лонгфелло, що прославив автора як в Новому, так і в Старому світі ще за життя. Воно було створено на основі сказань індіанського народу і в поетичній формі оспівували неповторну красу матеріального і духовного світу корінних жителів Америки. "Пісня про Гайавату" - це великий гімн світу. Його герой виступає в переказах індіанців під різними іменами, він наділений багатьма прекрасними рисами і містить в собі ідею подолання усілякої ворожнечі, відмови від чвар і воєн в ім'я мирного праці на щедрій землі. В "Пісні про Гайавату" панує відчуття єдності людини і природи, втрачене нині відчуття органічності буття, його натхненності, його цілісності.

Деякі відомості про поняття "Реалія" і про поему Лонгфелло "Пісня про Гайавату"

У цьому розділі ми припускаємо розглянути поняття про "реалії" в лингвострановедении і перекладознавстві, а також дати деякі відомості про твір Лонгфелло "Пісня про Гайавату". Саме слово "реалія" - латинське прикметник середнього роду множини (realis). Їм позначають "предмет, річ", матеріально існуючу або існувала, нерідко пов'язуючи за змістом з поняттям "життя". Про реалії як носіях колориту, конкретних, зримих елементах національної своєрідності заговорили в 50-х роках, як пише Г. Д. Томахін в роботі "Реалії американізми" [18; 16], де призводить переважно вітчизняних авторів Г. В. Шаткова, Л. І. Соболєва, професора А. А. Реформаторського, який називає слова такого роду варваризмами, В. П. Беркова, який вважає їх екзотизму, і, як нам представляється, Г. Д. Томахін дає найбільш точне і повне визначення реалій. Тому ми будемо розглядати зустрічаються реалії протягом всієї роботи, дотримуючись точки зору професора Г. Д. Томахина.

Поняття "реалія"

Про реалії як про носіях колориту, конкретних, зримих елементах національної своєрідності заговорили десь на початку 50-х років [9, 14].

За визначенням Г. Д. Томахина, реалії - це назви властивих лише певним націям і народам предметів матеріальної культури, фактів історії, державних інститутів, імена національних і фольклорних героїв, міфологічних істот і т. П. При зіставленні мов позначають ці явища слова відносять до безеквівалентной лексиці. Безеквівалентний є слова, що служать для вираження понять, які відсутні в іншій культурі і, як правило, не мають еквівалентів за межами мови, до якого вони належать.

Саме слова "реалія" - латинське прикметник середнього роду множини (realis), який перетворився під впливом аналогічних лексичних категорій в іменник. У реаліях найбільш наочно проявляється близькість між мовою і культурою. Взагалі, реалія - ​​дуже складне матеріальне, мовне, граматичне і лексичне поняття.

Г. Д. Томахін вважає, що поява нових реалій в матеріальному і духовному житті суспільства веде до виникнення реалій в мові, причому час появи нових реалій можна встановити досить точно, так як лексика чуйно реагує на всі зміни суспільного життя. Реалія проникає в інші мови, в загальному, незалежно від знайомства відповідного народу з позначається нею об'єктом, частіше з літератури та / або по каналах засобів масової інформації. Отож її приймають на час, і вона гостює у який прийняв її народу іноді день, іноді рік, а буває, обживається настільки, що перетворюється в запозичене слово, збагачуючи або засмічуючи мову.

У плані змісту відмітною рисою реалій є характер їх предметного змісту, тобто тісний зв'язок позначається реалією предмета, поняття, явища з народом чи країною з одного боку і історичним відрізком часу - з іншого. Отже, реаліям притаманний відповідний національний чи історичний колорит.

Поняття "колорит" має значення "сукупність особливостей (епохи і місцевості), своєрідності чого-небудь". Це та забарвленість слова, яку воно набуває завдяки приналежності його денотата до даного народу, певній країні, конкретної історичної епохи. Реаліям притаманний і тимчасової колорит. Як мовне явище, найтісніше пов'язане з культурою, ці лексичні одиниці швидко реагують на всі зміни в розвитку суспільства; серед них завжди можна виділити реалії - неологізми, історизм, архаїзми. Неологізми - слова, що позначають що виникли в даний період реалії. Історизм - слова, що позначають мертві реалії. До реалій відносять також цитати, крилаті слова і вирази (реалії афористического рівня) і різного роду звернення.

Вирішальним фактором при віднесенні будь-яких явищ до реалій є національна забарвленість їх референтів, яка настільки очевидна, що їх ніяк не можна віднести до національних особливостей культури будь-яких інших країн, крім країни, яка породила ці реалії. Спостереження показали, що в переважній більшості своїй реалії - імена іменники. Серед реалій майже не зустрічаються віддієслівні іменники, що пояснюється відсутністю змісту реалій "певної дії". Але існують похідні від реалій. Особливу групу таких похідних складають отименние прикметники. Наприклад: Вершковий, аршинний, сажень, копійчаний, рублевий. Значення їх пов'язане зі значенням реалії, від якої вони відбулися. У прямому значенні - це відносні прикметники, здебільшого не мають еквівалентів-прикметників в інших мовах. Прикметник може набувати як пряме, так і переносне значення.

З викладеного вище вимальовується образ реалій як особливої ​​категорії засобів вираження: слова (словосполучення), що називають об'єкти, характерні для життя (побуту, культури, соціального і історичного розвитку) одного народу і чужі іншому; будучи носіями національного і / або історичного колориту, вони, як правило, не мають точних відповідників (еквівалентів) в інших мовах, а, отже, не піддаються перекладу "на загальних підставах", вимагаючи особливого підходу.

Поняття "реалія" в лингвострановедении і перекладознавстві

З розділів лінгвістики, в яких поняття "реалія" є добре вивченим, можна назвати лінгвокраїнознавство і перекладознавство.

Лингвострановедение грунтується на зіставленні двох культур. У порівняльному лингвострановедении реаліями слід вважати слова, що позначають предмети або явища, пов'язані з історією чи культурою, економікою або побутом країни досліджуваної мови, які відрізняються повністю або частково від лексичних понять слів зіставляється мови.

До числа реалій в лінгвокраїнознавство відносять, по-перше, ономастичні реалії:

 • географічні назви (топоніми), особливо що мають культурно-історичні асоціації;
 • антропонімів - імена історичних особистостей, громадських діячів, письменників, вчених, діячів мистецтва, популярних спортсменів, персонажів художньої літератури та фольклору;
 • назви творів літератури і мистецтва, історичні факти і події в житті країни, назви державних громадських установ і багато інших.
 • По-друге, реалії, що позначаються апеллятивной лексикою:
 • географічні терміни, що позначають особливості природного географічного середовища, флори і фауни;
 • деякі слова (в тому числі загальні терміни), що відносяться до державного устрою, суспільно-політичного життя країни, юриспруденції, військовій справі, мистецтву, системі освіти, виробництва і виробничих відносин, побуту, звичаїв і традицій.

Назва особистостей (антропонімів) займає одне з найбільш значних місць в фонових знаннях носіїв мови і культури. Наприклад, американському читачеві добре відомі імена історичних діячів (іноді малозначних, але чимось примітних) та пов'язані з ними конотації. Професор Г. Д. Томахін вважає, що автори художніх творів нерідко вживають імена історичних особистостей для створення історичного тла твору, для встановлення причинно-наслідкових або тимчасових зв'язків між ними і подіями, описаними в творі. Реалії притаманні семантичні і стилістичні відтінки, які накладаються на її основне значення і додають урочистість, грайливість, фамільярність і т. П.

У перекладознавстві у зв'язку з "реаліями" іноді використовують термін "екзотизму", "варваризми". На відміну від реалій як більш загального поняття, екзотизму завжди виступають як явища іншомовного походження. На відміну від запозичених слів, вони не втрачають нічого або майже нічого з рис, притаманних їм як одиницям. У лингвострановедении поняття, що відносяться до числа реалій, можуть бути виражені не тільки окремим словами, словосполученнями (зазвичай - фразеологізм, прислів'я, приказки, прислів'я), але і абревіатурами. Цей факт цілком виправданий, оскільки вони представляють собою стягнуті в одне "слово" номінативні поєднання. Приклад: HU = Harvard University; MIT = Massachusetts Institute of Technology; OAP = Old Age Pansion.

Що стосується перекладу реалій, то існує дві основні проблеми:

 • відсутність в ПЯ відповідності (еквівалента) через відсутність у носіїв цієї мови позначається реалією об'єкта (референта);
 • необхідність, поряд з предметним значенням (семантикою) реалії, передати і колорит (конотацію) - її національну історичну забарвлення.

Існує кілька способів перекладу реалій, які можна представити у вигляді схеми:

1. Транскрипція (і транслітерація).

2. Переклад (заміна):

· Неологізм:

o калька;

o полукалька;

o освоєння;

o семантичний неологізм;

o заміна реалій;

· Приблизний переклад:

o родовидові заміна;

o функціональний аналог;

o опис, пояснення, тлумачення;

o контекстуальний переклад.

Правильний вибір прийому перекладу дозволяє передати не тільки зміст слова, але і повністю зберегти національний і / або історичний колорит.

Деякі відомості про поему Лонгфелло "Пісня про Гайавату"

Твір "Пісня про Гайавату" вважається самим чудовим працею Г. Лонгфелло. Воно було створено на основі сказань індіанського народу і принесло автору світову славу.

Цей твір викликав інтерес у багатьох критиків. Але, вивчивши кілька критичних статей різних авторів, таких як Є. Корнілова, І. Бунін, К. Осеневой, я прийшла до висновку, що їх думки багато в чому збігаються. Вони відзначають, що в своїй поемі Лонгфелло воскрешає минуле Америки. Він звертається до індіанського епосу, індіанським переказами. Знання індіанського побуту і його реалій, отримане Лонгфелло з праць вчених, допомагає йому відтворити цілісні характери первісних людей, їх побут і світогляд. Численне використання індійських слів і індіанських назв допомагають відтворити в поемі національний індіанський колорит. Е. Корнілова вважає, що настрій поеми меланхолійний, так як вже у вступі до "Пісні про Гайавату" виникає тема смерті, тема втрати. Сумом відзначені і заключні глави поеми. Гинуть найближчі друзі і однодумці Гайавати, вмирає кохана дружина. З Невідомого Сходу приходять чужинці, люди іншої раси, іншої віри, поява яких знаменує кінець звичного життя і загибель всіх індіанських племен. Тут Лонгфелло безсумнівно висловлює своє ставлення до незавершена ще тоді безжалісного цілеспрямованому знищенню корінних мешканців Північної Америки, все далі і далі під натиском на Захід.

Дія поеми відбувається в країні оджібуеев, на південному березі Верхнього Озера, між Мальовничими Скелями і Великими Пісками.Головний герой поеми Гайавата, обличчя історичне, один з ірокезьких вождів 15 століття. Він втілює романтичний ідеал людини, так як вже з дитинства навчився розуміти природу, вільно спілкуватися з усім живим і неживим в природі, знати її мову. Знання це не раз виручає його, допомагає йому в його подвиги і великих мирних діяннях. Але, незважаючи на всі негаразди і втрати, Гайавату вдається об'єднати в міцний союз кілька ворогуючих племен. Таким чином, Гайавата з'явився Вчителем, проповедовавшим мир між племенами, який навчив людей землеробству, що дав їм в руки замість меча інше, мирне зброю - писемність. Поема проповідує і оспівує добрі, піднесені почуття, а сам Гайавата - приклад доброти і благородства.

Завдяки оригінальності сюжету і блискучою, суворо витриманою формі поема мала успіх не тільки в Америці, але і у всій Європі. Відразу по опублікуванню вона викликала величезний читацький інтерес і привернула увагу письменників і критиків. Ось що писав про геніальної поемі Лонгфелло французький письменник Еміль Монтегю (Emile Montegut):

"The melody of the verse, rapid and monotonous, is like the voice of nature, which never fatigues us though continually repeating the same sound . The feeling for nature that pervades the poem is at once most refined and most familiar . The poet knows how to give, as a modern, voices to all the inanimate objects of nature: he knows the language of the birds, he understands the murmur of the wind amongst the leaves , he interprets the voices of the running streams, and yet, not withstanding this poetic subtlety, he never turns aside to minute description, nor attempts to prolong, by reflection, the emotion excited. His poem, made with exquisite art has thus a double character : it is Homeric from the precision, simplicity, and familiarity of its images , and modern from the vivacity of its impressions and from the lyrical spirit that breathes in every page ".

У Росії були зроблені спроби перекладу поеми тільки двома письменниками: Д. Л. Михайлівським та І. А. Буніним. Д. Л. Михайлівський сухо і з пропусками перевів тільки кілька її розділів, значно змінивши форму і тон оригіналу. Більш повний її переклад був зроблений І. А. Буніним. Йому вдалося зберегти простоту і музичність мови, порівняння, епітети, характерні повторення слів.

А що стосується перекладу індійських слів-реалій, то І. А. Бунін перевірив їх значення з німецької перекладу Фрейлиграта, який був переглянутий самим Лонгфелло. Список цих слів-реалій автор дає в кінці своєї книги для того, щоб читач міг зрозуміти і уявити собі справжню картину життя індіанців, їх дух і мислення.

Поема Лонгфелло складається з вступу і 22-х глав, викладених більш ніж п'ятьма тисячами віршованих рядків. Текст вступу та голів ділиться на строфи, що включають від чотирьох до шістнадцяти віршів. Кордоном між строфами служить новий рядок.

Існує дві точки зору щодо того, яким розміром написана поема. Автор критичних статей, що з'явилися в Америці і Європі відразу по виходу в світ твори Лонгфелло, визначає його як двостопний хорей (trohaic diameter), вбачаючи в ньому схожість з розміром віршів фінського епосу "Калевали". І. Р. Гальперін в книзі "Stylistics" в розділі "Language of poetry" призводить перший вірш Гайавати як приклад чотиристопного хорея (trohaic tetrameter) [10, 259]. Ми дотримуємося другої точки зору і при аналізі виходимо з того, що "Пісня про Гайавату" написана чотиристопним хорі. Кожен вірш містить чотири двоскладових стопи, складові разом вісім складів. Вірш поеми неримованим.

Комплексний аналіз реалій в поемі Лонгфелло "Пісня про Гайавату"

У цьому розділі нами буде проведений аналіз індійських реалій як слів, відтворених самим Лонгфелло в їх звуковій формі, і в міру можливості і необхідності пояснених або описаних самим письменником.

Список індійських реалій в їх індіанської звуковій формі, наведений в кінці поеми, включає понад двісті слів, але насправді їх значно більше, тому що багато реалії з області флори і фауни, клімату, явищ природи, узагальнюючих назв ландшафту, виражені автором англійськими словами. Від цього вони не перестають бути реаліями, бо, наприклад, назви пір року, дані в їх індіанської звуковій формі, як правило, забезпечені англійським перекладом.

Перекладацький аналіз реалій

У цьому розділі ми збираємося розглянути форму подання реалій самим письменником, т. К. Для Лонгфелло індіанські реалії були явищем іншомовним, тому ми вважали за можливе скористатися перекладацьким аналізом способів відтворення реалій в ПЯ.

Транскрибування. Транскрибування і еквівалент

"Транскрибування" - запис засобами даного національного алфавіту неперекладних іншомовних слів. Проблема транскрибування виникає при передачі на листі іноземних особистих імен, прізвищ, географічних назв і т. П.

Кожна мова має свій власний фонетичний склад. У творі "Пісня про Гайавату" Лонгфелло вживає велику кількість транскрибоване індіанських слів-реалій. Вимова і написання цих слів нехарактерно для носіїв англійської мови. Написання слів з великої літери і їх незвичний для англійської слуху звуковий склад в окремих випадках дає зрозуміти читачеві, що перед ним реалія.

Спочатку наведемо приклади чистого транскрибування, т. К. Автор не вважає за потрібне давати пояснення або еквівалент в силу того, що ці реалії були пояснені в раніше написаних розділах поеми.

 • Yenadizee;
 • Oweenee;
 • Mudjekeewis;
 • Mohawks;
 • Nawadaha;
 • Hiawatha;
 • Iagoo.

Такі звуки і буквосполучення, як -dji-, -ее-, -ai-, -awk-, -aha-, -ah-, -ia-, -djoo-, невластиві англійської мови, але близькі за звучанням до споконвічних індіанським назв.

Наведемо кілька прикладів транскрибування, яке супроводжується еквівалентом:

 • Subbekashe, the spider;
 • Kagh, hedgehog;
 • Kayoshk, sea-gull;
 • Keneu, eagle;
 • Adjidaumo, the squirrel;
 • Pishnekuh, the brant.

Буквосполучення -ashe-, -agh-, -ashk-, -еu-, -іто-, - uh - також не характерні для англійської мови і не зустрічаються в словах англійського походження.

Таким чином, ми робимо висновок, що майже всі реалії в творі в першу чергу відтворюються Лонгфелло в їх первинному звучанні і відповідному йому англійською написанні, і незвичний фонетичний склад слова допомагає читачеві визначити, що перед ним знаходиться реалія. У більшості випадків транскрибоване реалії супроводжуються перекладом з допомогою еквівалентів або аналогів.

калькування

"Кальки" - це буквальний дослівний переклад слова з однієї мови на іншу. Поняття, властиві тільки певним націям, об'єднуються в денотатівние реалії, що позначають предмети і явища, характерні для даної культури, але не мають відповідностей в зіставляється культурі. У своїй поемі Лонгфелло відтворює побут, традиції, індіанську культуру і т. Д., Використовуючи безліч реалій, кожна з яких пояснюється в окремих випадках за допомогою кальки. Даючи одне слово в індійському звучанні, він також дає кальки існуючих синонімів, або функціональний аналог:

 • wigwam;
 • sacred lodge;
 • sacred chamber;
 • home.

У міру того, як просувається розповідь, і слова стають звичними для читача, автор дає їх або в індійському звучанні, або дає вже призводить кальку. Дуже часто калька йде відразу після реалій через кому:

 • Cheezis, the great sun;
 • Sebowishe, the brook;
 • Wabemo-wusk, the yarrow;
 • Dahinda, the bull-frog;
 • Ahmeek, the beaver.

Стверджувати, що перераховані вище приклади є калькою або еквівалентом, ми не можемо через незнання індіанського мови.

Нами було виявлено у творі понад 200 реалій. І практично всі вони калькує, тим самим автор полегшує читачеві розуміння значення індіанської реалії в тексті поеми.

описовий переклад

Крім транскрибування і калькування індійських реалій Лонгфелло використовує описовий переклад для того, щоб дати більш точну характеристику героїв, відтворити всю повноту і реальність звичаїв і обрядів.

За цими рядками читач дізнається, що Gitche Manito був Верховним Божеством, спустився на землю:

Gitche Manito, the mighty

The creator of the nations

(I, 79-80)

He the Master of Life, descending

(I, 3)

Тут Лонгфелло пояснює індіанське реалію за допомогою англійського еквівалента, підкреслюючи головну рису персонажа - боягузтво.

"Back, go back! O Shaugodaya!

Back to old Nokomis, Faint-heart! "

(IX, 81-82)

Лонгфелло за допомогою описового перекладу розкриває значення індіанської реалії the Keneu, показуючи читачеві, що він був бойовим орлом могутнім, ватажком пернатих:

And the noble Hiawatha

Sang his war-song wild and woful

And above him the war-eagle

The Keneu, the great war-eagle,

Master of all fowls with feathers.

(IX, 61-65)

У цьому уривку автор описує злісного чарівника, Духа Багатства, того, кого Пером Перловим називали всі народи:

"Yonder dwells the great Pearl-Feather,

Megissogwon, the Magician,

Manito of Wealth and Wampum,

(IX, 20-24)

У всіх перерахованих вище прикладах Лонгфелло використовує описовий переклад, розкриваючи читачеві значення реалії, в точності пояснюючи її.

У наступному епізоді само опис події за своїм змістом і змістом є реалією, т. К. Притаманне тільки певної нації - індіанцям. Тут описується традиція збору врожаю, якої племена, а зокрема, жінки цих племен - Minnehaha, Nokomis і ін. - надавали великого значення:

Then Nokomis, the old woman,

Spake, and said to Minnehaha:

`T is the Moon when, leaves are falling;

All the wild rice has been gathered,

And the maize is ripe and ready;

Let us gather in the harvest,

Let us wrestle with Mondamin,

Лонгфелло призводить опис народного ворожіння на нареченого, що також є етнографічної поведінкової реалією:

And whene'er some lucky maiden

Found a red ear in the husking,

Found a maize-ear red as blood is,

"Nushka!" cried they all together,

"Nushka! You shall have a sweetheart,

You shall have a handsome husband! "

"Ugh!" the old men all responded.

До описовим реаліям відноситься також сцена вигнання воронів - викрадачів урожаю:

"Wagemin, the thief of cornfields!

Paimosaid, who steals the maize-ear! "

Till the cornfields rang with laughter,

Till from Hiawatha's wigwam

Kahgahgee, the King of Ravens,

Screamed and quivered in his anger,

And from all the neighboring tree-tops

Cawed and croaked the black marauders.

"Ugh!" the old men all responded,

From their seats beneath the pine-trees!

(XIII, 180-235)

У наведених уривках автор поєднує реалії двох типів: транскрибоване реалії та англійські слова, які ми також маємо право вважати описовими індіанськими реаліями, т. К. Вони описують звичаї, властиві тільки індійському народу.

З вищенаведеного аналізу можна зробити висновок про те, що Лонгфелло вибрав, на наш погляд, найбільш оптимальні способи подання індіанських реалій: транскрибування, транскрибування і еквівалент, калькування і опис, і практично жодна з реалій не залишилася не пояснене читачеві.

Структурно-граматичний аналіз реалій

На структурному рівні ми виділили три групи реалій: прості, складні і однослівні пропозиції.

До простих належать реалії, що складаються з окремого слова:

 • bemahgut;
 • Отепя;
 • canoe;
 • shada;
 • unktahee.

Що стосується складних реалій, ми виявили, що вони бувають як двухсловние, так і трехсловние, що складаються з двох або більше роздільно написаних слів:

 • Puk-Wudjies;
 • Mahn-go-taysee;
 • Wabun-Annung;
 • Wah-wah-taysee;
 • Nohma-wusk.
 • Необхідно відзначити реалії, що означають слова-пропозиції:
 • Onaway! Awake;
 • Kaw, no;
 • Kaween, no indeed;
 • Ugh, yes;
 • Nushka! look, look!
 • Esa, shame of you;
 • Wahonowin, a cry of lamentation.

Ми вважали за необхідне також провести граматичний аналіз. При читанні поеми нам зустрілися реалії, що належать до різних частин мови. У більшості випадків реалії - імена іменники:

 • Mahnomonee, the wild rice;
 • Cheemaun, a birch canoe;
 • Shawgashee, the craw-fish;

серед них значна кількість власних назв:

 • Kwasind, the very strong man;
 • Sebowisha, the brook;
 • Iagoo, the great boaster;
 • Mudjekeewis, the West-Wind;
 • Yenadizee, the dancer.

Для кращого розуміння поеми автор після кожної реалії дає її тлумачення, і тільки на підставі цього факту або по контексту ми можемо визначити, що реалія представлена ​​ім'ям іменником. Але існують похідні від реалій. Є серед них наріччя Shah-shah - long ago, прикметники Gitche - великий, Mitche - злий.

In the dreadful days of Shah-shah,

In the days long since departed,

(III, 236-237)

Особливу групу таких похідних складають отименние прикметники:

Wampum belts

Pau-Pak-Keewis welcome

Shining Big-Sea water

(III, 73)

У цих словосполученнях слова belt і welcome, water які в англійській мові є іменниками, кажуть нам про те, що вживання з ними реалій Wampum і Pau-Pak-Keewis, Big-Sea water, Lake Superior є прикметниками і виконують функцію визначень.

Таким чином, структурно-граматичний аналіз реалій виявив, що реалії в творі діляться на однослівні, двухсловние і реалії, які означають слова-пропозиції. А граматичний аналіз показав, що в більшості випадків реалії - імена іменники.

Лингвострановедческий аналіз реалій

Вивчивши і проаналізувавши реалії в творі Лонгфелло "Пісня про Гайавату", ми вважали за необхідне і можливим расклассифицировать їх по семантичним групам. В ході аналізу по семантичному ознакою нами виділено такі групи реалій:

 • географічні;
 • етнографічні;
 • релігійно-містичні;
 • реалії побуту;
 • антропонімів.

Для більш чіткого уявлення про сутність вищезгаданої класифікації охарактеризуємо кожну групу окремо і наведемо приклади виявлених нами реалій у творі Лонгфелло "Пісня про Гайавату" в наступних розділах нашої роботи.

Географічні реалії

До географічним реаліям, в основному, можна віднести назви населених пунктів, їх місце розташування, характеристику рослинного і тваринного світу, а також природні умови. При дослідженні географічних реалій у творі Лонгфелло "Пісня про Гайавату" ми розділили їх на наступні групи:

1. назва територій, володінь, районів, островів:

· The kingdom of Ponemah

· The kingdom of Wabasso

· The realm of Wabun

· The realm of Megissogwon

· The valley of Tawansentha

· The valley of Wyoming

· The Islands of the Blessed

· Keewaydin, the region of the homewind (North-West wind)

· Sand Hills of the Nagow Wudjoo

2. названіярек, гір:

· Sebowisha

· Pauwating

· Taquamenan

· Mississippi

· Esconaba

· Mountains of Prairie

· Red Pipe-stone Quarry

· Gitche Gumo - озероВерхнее

3. характеристика флори; при читанні поеми нам зустрілися назви дерев, чагарників і рослин, характерних для даної місцевості:

· Nohma - wusk, the spearmint

· Wabemo - wusk, the yarrow

· Apukwa - bulrush

· Mondamin - maize

· Cedar

· Older-bushes

· Barberry-bushes

· Red willow

4. характеристика фауни; завдяки великій кількості реалій, що позначають птахів, тварин і комах, Лонгфелло намагався показати різноманітність природи і його мешканців:

а) тварини:

· Ahmeek, the beaver;

· Lynx, the fox;

· Kagh, the hedgehog;

· Woodchuck;

· Ermine;

б) птиці:

· Shada, pelican;

· Ahmo, golden swan;

· Shuh, shuh-gah, the heron;

· Owaissa, the bluebird;

· Waw-be- wawa, the white goose;

· Kayoshk, sea-gull;

· Koko-koho, the owl;

· Mama, wood-pecker;

в) комахи і плазуни:

· Dush-kwo-neshe, the dragon fly;

· Subbekashe, the spider;

· Kenabeek, the serpent;

· Dahinda, the bull-frog;

· Wah-wah-taysee, the fire-fly;

г) риби:

· Kenozha, the pickerel;

· Nahma, the sturgeon;

· Maskenozha, the pike;

· Sahwa, yellow perch;

· Shawgashee, craw-fish

Також до географічних реалій можна віднести реалії-назви племен. У кожного народу складалися свій побут і культура, що спочатку привело їх до поділу на різні клани, а потім до виникнення націй:

 • Delawares;
 • Mohawks;
 • Choctaws;
 • Pawnees;
 • Omahas;
 • Mandas;
 • Dacotahs;
 • Hurons;
 • Ojibways;
 • Shoshonies;
 • Camanches.

Таким чином, Лонгфелло використовував у своїй поемі географічні реалії для того, щоб більш яскраво показати читачеві екзотичну красу американської природи через географічні назви корінних жителів. Використані географічні реалії в творі Лонгфелло "Пісня про Гайавату" відображають:

 • назви територій, областей, районів, островів;
 • назви річок і гір;
 • характеристику флори;
 • характеристику фауни;
 • назва націй.

етнографічні реалії

Етнографічні реалії включають в себе описи свят, позначення традицій і звичаїв, культуру, притаманну певній нації. У творі "Пісня про Гайавату" Лонгфелло дає широке уявлення про культуру північноамериканських індіанців, використовуючи етнографічні реалії.

Великий інтерес при читанні поеми викликає опис весілля Гайавати і його обраниці Мінехахі.

She had sent through all the village

Messengers with wands of willow

As a sign of invitation.

Це словосполучення показує, що культура індіанців піднімалася вже на більш високий рівень. Щоб весілля не була нудною, індіанці виконували безліч пісень, танців, різні фокуси. Реалії, що позначають власні назви, дають нам уявлення, наскільки у індіанців були розвинені фольклорні жанри:

 • Osseo, Son of the Evening Star;
 • Chibiabos, musician;
 • Nawadaha, musician, the sweet singer;
 • Megissogwon, the magician;
 • Yenadizze, the dancer.

Але був серед індіанців відомий Iagoo, the great boaster, який розважав народ своїми історіями, легендами. Пізнання легенд розширювало кругозір народу. Щоб скрасити своє дозвілля, індіанці грали в ігри:

 • Kuntasoo, the Game of Plumstones;
 • Ozawabeek, a round piece of brass;
 • Copper in the Game of Bowl;
 • Pugasaign, the Game of Bowl.

Розглянемо ще один цікавий приклад, що описує назви місяців року і сезонів. Назви ці в індіанців асоціюються з явищами, характерними для кожного з місяців.

 • Moon of Falling Leaves, September;
 • Moon of Bright Nights, April;
 • Moon of Leaves, May;
 • Moon of Strawberries, June;
 • Moon of Snow-Shoes, November;
 • Mighty Peboan, the Winter;
 • Segwun, Spring.

Коли починався сезон Mighty Peboan, індіанці каталися на лижах. З вищевикладеного ми бачимо, що цивілізація індіанців піднялася вже на досить високий рівень, і поява талановитих людей сприяло розвитку культури в цілому.

Релігійно-містичні реалії

Релігійно-містичні реалії відображають прихильність до певного віросповідання і виконання культових обрядів. Індіанці вірили в духів, волали до їх силі, просили про допомогу. У їхньому розумінні існували боги добра і зла. Найвищим богом, до якого вони звертали свої погляди, був

Gitche Manito, the Mighty.

"Gitche Manito, the Mighty!

Give your children food, про father!

Give us food or we must perish!

До числа злих духів вони відносили Puk-Wudjie і, т. К. Індіанці були неосвічені, то такі явища природи, як Waywassimo, the lightning; Annemeekee, the thunder, вони відносять до прояву злих духів і гніву богів. Щоб уникнути гніву богів, вони здійснювали ритуальні танці the Death-Dance of spirits і жертвопринесення.

Уособленням добра і єднання народів вважався священний пояс the Sacred Belt of Wampum, який за переказами приносить щастя тому, у кого він знаходиться. Але цей пояс перебував у злого духа Mishe-Mokwa, і для того щоб на землі запанував мир між народами, Західний Вітер знищив Mishe-Mokwa і повернув священний пояс людям. Гайавата не їв нічого сім діб, щоб звернутися до Верховного Божества, щоб він дав їм Mondamin - corn.

Показуючи поклоніння індіанців духам добра і зла, Лонгфелло використовував різні описові реалії:

Індіанці поклонялися безлічі різних богів, які мали свої назви і виражені в поемі за допомогою транскрибоване і калькованих реалій:

 • Cheezis, бог сонця;
 • Unktahee, бог води;
 • Manito of Wealth, дух багатства, якого всі народи називали "Пером Перловим".
  Наприклад, коли індіанці працювали на полі, вони волали до Бога і співали пісню "Blessing of the Cornfields" так як вірили, що бог пошле їм багатий урожай. Вони також виконували пісні, які відганяли злих духів полів;
 • Wagemin, the thief of cornfields;
 • Paimosaid, who steals the maize.

Релігія у північноамериканських індіанців представлена ​​сильною вірою в надприродні сили. Боги грали в житті індіанців чільну роль, індіанці сподівалися на їх допомогу. У той же час вважали, що нещастя і неприємності обумовлені втручанням злих духів і недобрих сил, і здійснювали культові обряди, щоб вигнати їх.

реалії побуту

Реалії побуту відображають характер житла, оздоблення, особливості національного одягу, посуду, їжі і т. П.

Так, в поемі "Пісня про Гайавату" перше, що кидається нам в очі, всім відома реалія wigwam, що позначає житло північноамериканських індіанців. Усередині вігвама розводили багаття, який служив для опалювання приміщення. Цілий день над вігвамом струменів дим багаття, який було видно здалеку. Для назви вігвама автор використовує такі аналоги і синоніми, як lodge, chamber, Sacred Lodge, що в понятті індіанців означає священне житло.

Описуючи зовнішній вигляд індіанців, Лонгфелло акцентує нашу увагу на святковому вбранні людей під час урочистостей з допомогою описових реалій:

He was dressed in deer-skin leggings,

Fringed with hedgehog quills and ermine,

And in moccasins of buck-skin,

Thick with quills and beads embroidered.

On his head were plumes of swan's down,

On his heels were tails of foxes,

In one hand a fan of feathers,

And a pipe was in the other.

Barred with streaks of red and yellow,

Streaks of blue and bright vermilion,

(XI, 77-86)

Індіанці були дуже вправні в оздобленні свого одягу, використовуючи при цьому вишивку, обробку хутром, пір'ям, напівкоштовним камінням, бісером.

 • As a token of the feasting;
 • And the wedding guests assembled,
 • Clad in all their richest raiment,
 • Robes of fur and belts of wampum,
 • Splendid with their paint and plumage,
 • Beautiful with beads and tassels.
 • (XI, 22-27)

Подібними описами автор хотів показати читачеві, як індіанцям багато доводилося трудитися, щоб одягнути, взути себе в тих складних умовах, в яких вони проживали.

З поеми ми дізнаємося, що індіанці робили дитячі колиски з липи, периною служили мох і очерети, дитини сповивали за допомогою висушених жив оленів:

There the wrinkled old Nokomis

Nursed the little Hiawatha,

Rocked him in his linden cradle,

Bedded soft in moss and rushes,

Safely bound with reindeer sinews;

(III, 74-78)

Чоловіки вміли робити цибулю з гілок ясена, тятиву з оленячої шкіри, стріли з гілок дуба, наконечники виготовляли з кременю, халцедону, яшми; для збільшення швидкості стріли прикріплювали до неї пір'я:

Made a bow for Hiawatha;

From a branch of ash he made it,

From an oak-bough made the arrows,

Tipped with flint, and winged with feathers,

And the cord he made of deer-skin.

(III, 163-168)

Індіанці вміли робити човни - canoe з кори берези, зміцнювали їх міцними, але гнучкими гілками кедра, перев'язуючи волокнистими корінням larchtree і закладаючи щілини і отвори смолою хвойних дерев. Вони володіли мистецтвом прикрашати свої човни, пофарбовані соком коренів і ягід.

Всіма своїми знаннями, вміннями і навичками в будь-якій області індіанці ділилися зі своїми дітьми, молоддю. Ось як виховувався Гайавата:

Out of childhood into manhood

Now had grown my Hiawatha,

Skilled in all the craft of hunters,

Learned in all the lore of old men,

In all youthful sports and pastimes,

In all manly arts and labors.

(IV, 1-6)

Для більш чіткого уявлення життєдіяльності індіанців Лонгфелло використовує не тільки реалії, що позначають одяг, але і дає назви знарядь праці, кухонного начиння, різних делікатесів, що вживаються під час свят.

Знаряддя праці:

 • fishing line of cedar;
 • canoe, bow, silver arrows, lances;
 • arrow heads of flint, jaspher, chalcedony;
 • puggawaugun;
 • cheemaun, a birch canoe.

Кухонне начиння:

 • bowls of bass-wood;
 • the spoons of wood;
 • the spoons of horn of bison.

їжа:

 • Mondamin, corn;
 • Mahnomonue, wild rice Meenahga, the blueberry;
 • the Bemahgut, grave-vine;
 • suger from the maple.

Ось ще один приклад святкового столу, даний Лонгфелло в поемі:

First they ate the sturgeon, Nahma

And the pike, the Maskenozha,

Caught and cooked by old Nokomis;

Then on pemican they feasted

Pemican and buffalo marrow

Haunch of deer and hump of bison

Yellow cakes of the Mondamin

And the wild rice of the river

(XI, 28-35)

Численна кількість реалій побуту, використаних автором в поемі, дають читачеві можливість отримати додаткову інформацію про спосіб і укладі життя індіанців, про різноманітність їх занять: полюванні, рибальстві, землеробстві, ремеслі. Краса одягу та використання зручного взуття, предметів кухонного начиння говорить нам про зародження і розвиток культури у індіанських племен.

антропонімів

Антропонімів належать до ономастичним реаліям. Вони включають в себе: імена історичних особистостей, громадських діячів, вчених, письменників, діячів мистецтва, персонажів художньої літератури та фольклору.

При читанні поеми великий інтерес у читачів викликають незвичайні імена героїв, серед яких ми виділили:

1. імена історичних особистостей:

 • Hiawatha - головний герой твору;
 • Wenonah - його мати, відоме обличчя міфологічної літератури;
 • Mudjekeewis - батько Гайавати, якого за легендою індіанці знають;
 • як the West-Wind;
 • друзі Гайавати співак Chibiabos, Strong man Kwasind;

2. імена людей, що мають відношення до фольклору:

 • Nawadaha, musician;
 • Yenadizze, the dancer;
 • lagoo - the story-teller;

3. імена героїв, яким індіанці дали клички, що відображають їх вчинки:

 • Soan- getaha. Strong - Heart;
 • Mahn-go-taysee, Loon Heart;
 • Yenadizze, whom the people called;
 • the Storm - Fool.

В процесі лингвострановедческого аналізу ми виділили такі основні види реалій, найбільш часто вживані в поемі:

 • географічні
 • етнографічні
 • релігійно-містичні
 • реалії побуту
 • антропонімів.

висновок

При виконанні даної роботи перед нами стояла мета виявити особливості, функції та роль реалій у поетичному творі Лонгфелло "Пісня про Гайавату". В огляді літератури ми з'ясували і показали, що найкраще реалії вивчені в таких розділах лінгвістики, як лінгвокраїнознавство і перекладознавство, і в подальшому в своєму практичному дослідженні ми використовували класифікації та підходи, що застосовуються саме в цих науках.

Так, в першому розділі практичної роботи, вивчивши перекладацьку класифікацію реалій та зіставивши її з формою подання індіанських реалій самим Лонгфелло, ми склали класифікацію відтворення реалій у пісні. Виявилося, що реалії

 • транскрибируются;
 • транскрибируются і пояснюються;
 • калькує за допомогою еквівалентних і аналогових перекладів і опису;
 • описуються словами англійської мови, передаючи точне значення індіанських реалій.

Ми звернули увагу, що в більшості випадків транскрибування супроводжується пояснювальним перекладом.

Аналіз семантичного змісту індіанських реалій дозволив нам об'єднати реалії за тематичними групами. Безсумнівно, що поділ на тематичні групи не є всеохоплюючим, але, тим не менш, ми виділили такі тематичні групи:

 • географічні;
 • етнографічні;
 • релігійно-містичні;
 • реалії побуту;
 • антропонімів.

Найменша кількість реалій, виявлених в творі, становлять антропоніми, які займають найбільш значуще місце в фонових знаннях носіїв мови і культури.

Крім того, в своїй роботі ми зробили спробу проаналізувати морфолого-синтаксичні особливості індіанських реалій і в найзагальнішому вигляді змогли зробити висновки про те, що в "Пісні про Гайавату" індіанські реалії найчастіше представлені такими видами:

 • прості;
 • складні;
 • однослівні пропозиції.

Граматичний аналіз показав, що в більшості випадків реалії - імена іменники. Потрібно сказати, що в силу незнання індіанського мови нам важко робити остаточні висновки з точки зору морфології та синтаксису.

В оглядовій першому розділі ми цитували думку Томахина про те, що реалії є засобом створення національного колориту і в окремих випадках допомагають письменникові надавати твору необхідне звучання. У творі "Пісня про Гайавату", як показало наше дослідження, роль індіанських реалій у створенні національного колориту величезна. За допомогою реалій автору вдалося відтворити особливості природи навколишнього світу, побуту, світогляду індіанців в стародавні часи, що передували появі Білого людини.

Отже, ми дізналися, що "Пісня про Гайавату" визнана великим твором і вражає читача незвичайною свіжістю реалій, які прийшли з мало кому відомих переказів індіанських племен, і своєю співзвучністю великим епічним поемам - "Едді", "Калевале". Поетична мова "Гайавати" зачаровує своєю плавністю, і створені тут картини захоплюють бездоганністю витриманого історичного колориту і первозданної простотою.

Результати нашого дослідження можуть бути використані на заняттях з лінгвістики тексту, лінгвокраїноведення і переводоведению.

бібліографічний список

1.Арнольд І. В. Стилістика сучасної англійської мови. Л .: Просвещение, 1973.

2.Ахманова О. С. Словник лінгвістичних термінів. М .: Радянська енциклопедія, 1966.

3.Ахманова О. С. Велика Радянська Енциклопедія. М .: Радянська енциклопедія, 1974, т. 15.

4.Ахманова О. С. Велика Радянська Енциклопедія. М .: Радянська енциклопедія, 1976, т. 24.

5.Ахманова О. С. Велика Радянська Енциклопедія. М .: Радянська енциклопедія, 1977, т. 26.

6.Бархударов Л. С. Мова і переклад. М., 1975.

7.Брандес М. П. Стилістика німецької мови М .: Вища. шк., 1983.

8.Верещагін Е. М., Костомаров В. Г. Мова і культура: лингвострановедение в викладанні російської мови як іноземної. М .: Російська мова, 1983.

9.Влахов С., Флорин С. Неперекладне в перекладі. М .: Вища школа, 1986.

10.Гальперін І. Р. Стилістика. М .: Вища. шк., 1971.

11.Гіляревскій Р. С., Старостін Б. А. Іноземні імена і назви в російській тексті. М .: Вища. шк., 1985.

12.Костецкій А. Г. Матеріальна природа поетичного тексту і його сприйняття. // Лінгвістика і поетика. Тисяча дев'ятсот сімдесят дев'ять.

13.Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту. М .: Просвещение, 1988.

14.Пелевіна Н. Ф. Стилістичний аналіз художнього тексту. Л .: Просвещение, 1980.

15.Томахін Г. Д. Америка через американізми. М .: Вища школа, 1982.

16.Томахін Г. Д. Лінгвістичні аспекти лінгвокраїнознавства. // Питання мовознавства. 1986.

17.Томахін Г. Д. Поняття лингвострановедения. Його лінгвістичні і лінгводидактичні основи. // Іноземна мова в школі. 1980.

18.Томахін Г. Д. Реалії американізми. М .: Вища школа, 1988.

19.Томахін Г. Д. Теоретичні основи лінгвокраїнознавства. М .: Просвещение, 1990..

20.Томашевскій Б. Вірш і язик..М .: Радянська енциклопедія, 1959.

21.Montйgut, Emile "Poйsie Amйricaine: Une Lйgende des Prairies," Revue desDeux Mondes, June 1, vol. IX, +1857.

Longfello HW Houghton Mifflin Company, 1902.