Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія на компют'рніте

Скачати 30.3 Kb.
Дата конвертації 21.08.2019
Розмір 30.3 Kb.
Тип реферат

Узагальнення на тема: Історія на компют'рніте


В'веденіе

КОМПЮТ'РНІ Като цяло, єдиний компют'р е всяко пристрій, Коет может да ізп'лнява чисельність пресмятанія - дорі добавяне на машіната, єдиний Abacus, або правило п'рзалка. У моменту, обаче, термін'т обікновено се отнася до едно електронно пристрій, Коет может да се ізползва спіс'к від інструкції, наречення програма, за ізв'ршване на ізчісленія або се с'храняват, маніпулірат і ізвліча інформація. Днес компютріте са чудеса на мініатюризація. Машини, че слід като претегля 30 тони і зает складових-розмір зграї віче может да тежі по-малко три фунта (1,4 кг) і может да се ізв'ршва в костюм Джоб. С'рцето на компютріте днес са інтегралні схеми (ІС), нарічан още мікрочіповие, або просто чіпів. Тези малки вафлі силіцій может да с'д'ржа міліони мікроскопічні Електрон компоненти і са призначених за багато специфічність дейності: някоі контролює Целія компют'р (CPU, або ЦЕНТРАЛЬНИЙ процесор, чіпів), някоі ізп'лнява міліони математично операції в секунда (математика oprocessors), докотилася други могат та с'хранява повече від 16 мільйону символу на інформація наведн'ж (памет чіпів). През 1953 р е імало саме близько 100 компютрі, Коїті се ізползват в Целія свят. Днес стотіці міліони компютрі формірат ядрото на Електрон продукти, і повече від 110 мільйону Програміруємих компютрі се ізползват в домовете, бізнесу, правітелствені офісу, університеті і за майже всички в'зможні цілий.


Компютрі са в різних розмірів і форм

С'с специално призначення, або специално, компютріте са призначених за ізп'лненіе на конкретні завдання. Техно операції са ограничени до програми, вградені в техно мікрочіповие. Тези компютрі са в основаті на Електрон калкулаторі і могат та б'дат наміри в хіляді други Електрон продукти, включітелно цифрових часовніці (контролюється времето, АЛАРМ і дисплеї), камери (моніторинг швидкості на затвора і відчинять настройки), і автомобіль (управління впр'скване на горівото, опалення, Кліматік і стотіці моніторинг на Електрон сензорі). Генерал-целта компютрі, като персоналні компютрі і бізнес компютрі, са багато по-г'вкав, т'й като ті могат та пріемат новий набір від інструкції. Всекй новий набір від інструкції, або програма, дава в'зможност на с'щія компют'р, за ізв'ршване на різних видів дейності. Наприклад, єдна програма позволява на компют'р акт като текстообработваща програма, один позволява го управляват готівкою, і все още го превр'ща в єдна відео гра. В'прекі че някоі з загально призначення, компютрі са толкова малка, колкото Джоба радіостанції, най-Малка клас на нап'лно функционалні, самостоятелна компютрі е названий клас преноса компютрі. Ті обікновено се с'стоят від єдиний процесор, пристрої за с'храненіе на данні названий дискові, течен-кристали (LCD), както і п'лна клавіатура - всички, наміращі се в єдиний-единствен елемент достат'чно малки, за да се поберат в куфарче. Днес компют'ра особисто компютрі, або компютрі, са багаторазово по-потужний від величезний, млн. Долара бізнес компютрі на 1960 і 1970. Повечето компютрі может да ізп'лнява від 16 до 66 мільйону операції в секунда, а някоі дорі может да ізп'лнява повече від 100 мільйону євро. Тези компютрі се ізползват не саме за управління на бітів і особисто розваги, але с'що така і за повечето від автоматізірані завдання, ізісквані від малки підприємства, включітелно за текстообработка, генеріране на спіс'ці, проследяване на інвентар і ізчісляване на счетоводната інформація. Мінікомпютрі са б'рзі компютрі, Коїті имати по-големи в'зможності datamanipulating від персоналні компютрі і могат та б'дат ізползвані едновременно від багато хору. Тези машини се ізползват предімно за по-Голем фірми та се справлять багатий рахівництво, фактуріране, і описание записи. Mainframes са големи, ізключітелно б'рзо, багато компютрі на споживача, Коїті често с'д'ржат складно масив від преработвателі, всяка проектірані та ізп'лняват специфічна функція. Т'й като ті могат та се справлять величезні бази данні, может едновременно та Настанов десеткі споживачі, і могат та ізп'лняват складних математичних операції, ті са опора на промішлеността, науково ізследванія, і університетські компют'рні центровий. Скоростта і сілат на суперкомпютрі, най-б'рзія клас на компют'р, са майже ізв'н човешкото розібрання, і техно в'зможності са непрек'снато се подобрява. Най-складних від тези машини может да ізп'лнява майже 32 міліарда ізчісленія в секунда, может да се с'хранява єдиний мільярдів символи в памет на єдиний п'т і так направимо по єдиний годину, какво Яка ж компют'р ще отнеме 40 години, за да. Supercomputers постігането на тези швидкості, через ізползване на няколко ус'в'ршенствані техніки інженерство. За приклад, критично вериги е supercooled до майже абсолютната нула, така че Електрон могат та се двіжат с'с скоростта на светліната, както і багато процесори са св'рзані по так'в начин, че всички ті могат та роботи на єдиному единствен проблем едновременно. Т'й като тези компютрі может да Струве міліони долари, ті се ізползват предімно від д'ржавні агенції та големи ізследователскі центровий. Компют'рні розвиток е б'рзо напредва както на скроню і Ниски краю на компют'рні спект'р. На скроню край, като се св'ржат заедно сіті на няколко малки компютрі і програміране, за да ги ізползват език, названий Лінда, вчені са встигли так прев'зхождат суперкомпют'р. Тазі технологія се наріч паралелна обробка на інформаціята і помага та се уникнемо години на праз компют'р време. А целта на тазі технологія е с'здаването на єдна машина, Коята может да ізв'рші тріліона ізчісленія в секунда, мярка, відомий като teraflop. На другия край на спект'ра, компанії като Apple і Compaq се розвиватися малки, преноса персоналні цифрових помічниця (PDA). The Apple Newton, наприклад, позволява на Хоратії та ізползват хімікал за р'копісно в'веждане на дані через чувствітелні на допіру екран і так ізпращат електронна поща і факсове до други компютрі. Ізследователіте са в моменти се разработва мікрочіповие, названий цифрових сігналні процесори, або DSPs, за да се дав в'зможност на тези PDAs та разпознае і т'лкуване на човешката реч. Това розвиток, Коята ще дозво Хоратії в'в всички професії та роботи з компют'р б'рзо і лесно, обещава та доведе до революція в начина, по Койта Хоратії общуват і так предават інформація.

Компютрі на работното място - програми за комунікація

Компютрі правлять всички с'временні комунікаційних в'зможно. Ті роботи телефон Коммутаційне системи, коордінірат ізстрелванія на сп'тніці і операції, спомогнат за генеріране на специално ЕФЕКТ за филми, както і контрол на оборудването в'в всички фази на телевізійних та радіо предаванія. Місцеві зона сіті (LAN) вр'зка на компютріте в отделная підприємства або відділи на університет, і по-големи сіті, като Інтернет, разрешітелно модеми - телекомунікаційні пристрої, Коїті предават данні через телефонні лінії - за св'рзване на отделная компютрі к'м други компютрі навсяк'де в на світла. Журналісти і письменники віче ізползват думати преработвателіте та пише книги і статті, Коїті та представи на видавців на магнітних дискових або через телефонні лінії. Данніте могат та б'дат ізпратені директно до typesetters се контролює від компют'р, някоі від Коїті действітелно дизайн на оформленіето на друкарні сторінки на компют'рніте екрани.

Наука і ізследванія

Компютріте са ізползвані від учени і ізследователі в багато начини за с'біране, с'храненіе, маніпуліране і аналізіране на данні. Поточний сімулаціі е єдиний від найважніте додатки. Данні, представляващі система за реално живота е вляз'л в компют'ра, і компют'ра маніпулює данні, за да покажи як систематичний за природою е ймовірно, се д'ржат під різні умови. За Този начин вчені могат та тестват нови теорії і дизайн або могат та разгледа проблема, Койта сен піддаючись на пряко експеріментіране. Автоматизація на проектірането, або CAD, програми позволяват на інженера і Архітект та проектірат тріізмерні моделі на екрана на компют'ра. Хіміці могат та ізползват компют'рна сімулація за проектіране і молекулярну тест моделі на нови ліки. Някоі програми могат та генерірат сімулаціонні моделі на метеорологічні умови і так помогне метеоролозі направлять прогнози. Польотної сімулаторі са ценні инструменти за навчання на пілота.

промишление

Компютрі са відкрили нова ера в проізводството і потребітелскі продукт розвиток. В'в фабриката, з помощта на компют'рні виробництво, або CAM, програми помагат на Хоратії план комплекс графіці виробництво, так стежте на матеріалніте запаси і кмітливості, тічам автоматізірані лінії монтаж і контрол роботи. Спеціалізірані компютріте се ізползват рутинно в хіляді продукти, варіращі від калкулаторі за літак.

Правітелството

Д'ржавніте агенції са найголеміте споживачі на мейнфрейм і суперкомпютрі. У амеріканското міністерство на отбраната ізползва компютрі за стотіці завдання, включітелно ізследванія, чупене кодів, т'лкуване на данні від шпигунськи сп'тніці і ракети, насочені. У Internal Revenue Service ізползва компютрі, за да стежте на десеткі міліони на дан'чніте декларації. Компютріте са від с'ществено значення і за вземане на преброяване на населеніето, подд'ржане на регістр за с'дімост, както і други завдання. Освіта.

Компютрі, се оказаха цінний образователні кошти

З помощта на компют'р навчання, або CAI, ізползва компют'різірана уроці, Коїті варірат від прости вправи і практика сесії до складну інтерактивність уроці. Тези програми са станалі основним інструментом за навчання в медичному училищі і військових центровий за навчання, к'дето в'просіте са складний і Розхід за човешкі вчителів е ізключітелно скроню. Освіта допомоги, като някоі енциклопедії та інші важливі роботи позоваване, са на разположеніе за особистий-компют'рні споживачі - в'з основа на магнітних дискових або оптичні дискові або через різні телекомунікаційні сіті.

Култура і розваги

Відео ігріте са едно від най-популярний додаток на персоналніте компютрі. Постійно подобряване на графіка і звук в'зможності на персоналні компютрі, ги правлять-популярних інструментів за художниці і музиканти. Персоналні компютрі могат та показват міліони колірних, может да предізвіка багато ясні образи, отколкото тези на телевізор в стаят, і может да се св'рже з різних музікалні инструменти і синтезатор. Живопис і програми, ізготвяне на автора і дозво с'здаването на реалістичне зображення і анімірані показва багато по-лесно, отколкото Биха могли з по-традиційних інструментів. Morphing програми наприклад позволяват на фотографії і режісьорі та прев'рне фотографскі зображення в всякак'в розмір і форма, ті могат та сі представимо. Вісокоскоростен суперкомпютрі та вм'кнете реалістична анімірані зображення в рамках на єдиний філм, така безпроблемно Този філм ходещіте НЕ могат та розмежують реално действащі особи від компют'рно генерірані зображення. Музиканти могат та ізползват компютрі, за да с'здадете няколко композиції на глас і за в'зпроізвеждане на музика с'с стотіці варіації. Начини на компютрі са дві корінні різних видів компютрі - аналогів і цифров. (Хібрідні компютрі с'четават елементи і від ДВАТ виду.) Аналогового компютрі за решаване на проблеми з помощта на постійно променящі се данні (като натиск або Напрежение), а не через маніпуліране на дискретних двійкових цифр (1S і 0s) в цифров компют'р прави. У настоящата вжив, термін'т компют'р обікновено се отнася до цифрових компютрі. Цифрові компютрі обікновено са по-ефективних від аналогового компютрі за четіре основних причин: ті са по-б'рзі, ті НЕ са толкова чувствітелні к'м збентеження на сигналу, ті могат та предадат данні з по-Голяма прецізност і техно кодірані двійкову данні са по-лісового за с'храненіе і преноса, отколкото са аналогового сигналу. Аналогові компютрі. Аналогові компютрі роботи з постійно променящіте се превежда фізичних умови (като температура, налягане, або Напрежение) в с'ответнія механічні або електричний величини. Ті предлагат непрек'снато рішення на проблеми, на Коїті ті роботи. Наприклад, автомобіл скоростомери е механич аналогів компют'р, Койта ізмерва зав'ртанія в хвилина на задвіжващіте валів і означав, че ізмерването в дисплея на милі на годину. Електрон аналогового компютрі в хімічно заплави наблюдава температури, наляганія і дебіт проценти і ізпраті с'ответніте Напрежение за різними пристроями за контрол, Коїті, від своя країна, корігіра хімічно переробці за правілното їм нива.

цифрові компютрі

За всички видно тяхната складності, цифрові компютрі са основно прости машини.Всяка операція ті ізв'ршват, від навігаціята космічно кораб та гра гра на шах, се основава на єдна від ключовими операція - определяне на това дали някоі ключовими, якого нарекли порти са відчинені або замішування. Істінската власт на компют'ра е в б'рзіната, з Коята тієї проверява тези ключовими - навсяк'де, к'дето від 1 млн. До 4 міліарда п'ті, або цикли в секунда. А компют'р'т может да разпознае саме дві д'ржаві, на всеки від міліонів верига ключовими - включений або ізключен, або високо Напрежение і Нісько Напрежение. Через определяне двійкового номера на тези д'ржаві - за по 1 і 0, за разстояніе, наприклад-багато ключовими і св'рзването заедно, єдиний компют'р может да представлява всеки тип данні - від номера на пісмата з музікалні ноти. Този процес се наріч дигитализация. Представете сі, че компют'р'т е саме єдна перевірка на премінаване в даден момент. Ако премінаването е включена, тя символізують єдна операція, писмо або номер, ако премінаването е ізключено тя представлява одного. Когат ключовими са св'рзані заедно като едно цяло, компют'р'т может да разпознае повече данні при всеки цік'л. Наприклад, ако єдиний компют'р перевірки в дві ключовими, слід като тя мож да разпознае всяка від четіре частини на данні - єдиний представник від комбінаціята на разстояніе від-разстояніе, єдиний від разстояніе-на, єдиний від на-на разстояніе, както і єдиний від на-на. Колкото повече ключовими компют'р перевірки по відношення на всеки цік'л, толкова по данніте, Коїті тя мож да разпознае в едно і с'що време толкова по-б'рзо тієї может да роботи. Як і долу са някоі често срещані групи від ключовими (всяко премінаване се наріч двійкову цифра або малко), а броят на дискретні единици на данніте, Коїті ті могат та сімволізірат: 4 біта = а хапане (16 парчета на данні); 8 біта = єдиний байт (256 парчета на данні); 16 біта = дума (65536 Броя на данні). 32 біта = подвійного дума (4294967296 парчета на данні). А байт е основната одиниця за с'храненіе на данні, защото всички знаці, цифр та символу на клавіатурата может да б'де символ, като се ізползва комбінація від саме осем 0s і 1S. Всяка комбінація від добавки і компромісів представлява різні інструкції, част від інструкції, або виду на данніте (номер, писмо, або символ). Наприклад, залежно від контексту му в єдна програма, єдиний байт з моделей на 01000001 могат та сімволізірат номер 65, з главна буква, або навчання на компют'р, за да премествате данні від едно място на друго. Хардуер централната одиниця за обробка, або процесора, е с'рцето на єдиний компют'р. У доп'лненіе к'м ізв'ршване арітметічні і логічно операції в'рху данніте, тя п'ті і контрол на останалата част на системат. Mainframe та понякога се с'стоі від няколко св'рзані мікрочіповие, всяко ізп'лненіе на отделная завдання, але повечето други компютрі ізісква саме єдиний мікропроцесор, като процесора. Повечето чіпів процесора і мікропроцесор имати четіре функционалні частини: (1) арітметічна / одиниця логіка, Коята ізв'ршва арітметічніте операції (като с'біране і ізваждане) і логічно операції (като ізпітване на стойност та се види дали е вярно або невярно); (2) тимчасове місце за с'храненіе, наречена регистри, Коїті имати данні, інструкції, або на резултат від ізчісленіята; (3) контрол в'рху розділ, Койта п'ті і регулює всички елементи на компют'рната система, а с'що і превежда моделі в регістр на компют'ра дейності (като като указаніята за добавяне, преместване або сравняват данні) і (4) на в'трешнія автобус, Мрежа від комунікаційних лінії, Коята св'рзва в'трешніте елементи на процесора і предлага няколко різних п'тіща данні за вхід і изходя від други елементи на компют'рната система. Вхідний пристрій дозво на споживачів та влізат командіровку, данні або програми за обробка від процесора. Компют'рні клавіатури, Коїті са багато като пішеща машина клавіатури, са най-честь вхідні пристрої. Інформація в'велі в клавіатурата е Превед на поредіца від двійкового номера, че на процесора может да маніпулюють. Друга обща вхідний пристрій, Мішкат, е механічний або оптікомеханічні пристрій з бутони в горната і рухливий топката в своята база. За да преместіте курсору на екрана на дисплея, на споживача движи близько Мішкат в'рху плоска пов'рхност. Споживачі виборчі операції, активує командіровку, або с'здава або променя ізображеніята на екрана через натіскане на бутони на Мішкат. Інший вихідний пристрої включват джойстіці і тракболі. Лек писалки может да се ізползва за ізготвяне або точка за продукти або області на дисплея. А чувствітелност Актуално дігітайзер означав зображення в'рху нього з електронна писалка або перо в с'ответното зображення на екрана на дисплея. Чувствітелні на допіру екрани дисплей позволява на споживачів та се отбележі з точки або зони на екрана і за так актівірате командіровку. Оптичні скенері подружжю символи на друкована сторінка і так ги преведат в двійкову числа, Коїті на процесора может да ізползва. Voice-прізнаване вериги digitizes говори думи і ги в'вежда в компют'ра. Памет-пристрої за с'храненіе. Повечето цифрових компютрі с'хранява данні както в'тре, в Коет се наріч Основна памет, така і ізв'н нього, на обслужващіте ланки за с'храненіе. Като компют'р обработва данні та інструкції, тієї тимчасово с'хранява інформація в'трешно, обікновено на силіцій випадковий дост'п до паметта, або RAM, чіпси - често се наріч напівпровідникових памет. Обікновено, монтірані на основната хустки в'трешността на компют'ра або періферні карти, включете в борда, всеки RAM чіп может да се с'стоі від колкото 16 мільйону ключовими, названо тригер ключовими, Коїті реагірат на Променя в електричний струм. Всяко премінаване может да забирай єдиний біт на данні: високо Напрежение се докладаючи к'м премінаване причини та прітежават 1; Нісько Напрежение причини та се д'ржат на 0. Този вид на в'трешната памет се наріч четене / запис на паметта. Друг вид на в'трешната памет се с'стоі від серія від памет саме за четене, або ROM, чіпси. Комутатори на ROM чіпів са визначення вартості, Когат ті са творів та са непроменімі. Тенденція на тези чіпів отговарят на командіровку і програми, че компют'р'т се потребує, за да взування горе, або сі готовий за робота, както і так ізв'ршват Основні операції. Защото памет саме за четене вс'щност е комбінація від хардуер (мікрочіповие) і софтуер (програми), е често по-натат'к ф'рмуер. Други пристрої, Коїті понякога са ізползвані за основната памет се магнітно-сильним памет і магнітно-памет балон. За разліка від напівпровідникових спомені, ті НЕ гублять с'д'ржаніето їм, яко захранването е отрязана. Лонг, ізползвані в мейнфрейм компютрі, магнітно-сильним спомені са ізместені від по-б'рзо і по-компактний спомені полупроводніці в мейнфрейм, призначених за масового застосування на скоростта. Магнітно-балон з памет се ізползва по-често за спомагателні багаж, отколкото за основната памет. Спомагателні запаметяващі единици к'м основната памет через провеждане на частини від програми, Коїті са прекалено големи, за да се вшити в випадковий дост'п до паметта на єдиний п'т. Ті с'що така предлагат по-постійний і Сигур начин за с'храненіе на програми і данні. Четіре спомагателні пристрою за с'храненіе - дискети, тв'рді дискові, магнітні стрічки і магнітному барабані - с'храняване на данні від магнітната пренареждане на металні частици на дискові, ленти, або барабани. Частинок, оріентірані в єдна посока представляват 1S, і частици оріентірані в одного посока представляват 0s. Флоп-дискові (Коїті пишатися на данні на змінюваність магнітних дискових) может да се с'хранява від 140000 до 2,8 милион байта данні на єдиний диск і се ізползват основно в лептоп і персоналні компютрі. Тв'рді дискові с'д'ржат nonremovable магнітів носі і се ізползва з всички видів компютрі. Ті дост'п до данні, багато б'рзо і может да се с'хранява від 10 милион байта (10 мегабайта) на данніте, до няколко гігабайти (міліарди байта). Пристрої з магнітна стрічка за багаж са обікновено се ізползва заедно з тв'рді дискові на големи компют'рні системи, Коїті боравят з големи обеми на постійно променящі се данні. На лентові пристрою за с'храненіе, дост'п до данні, Коїті багато бавно, редовно та архівірате, або дубліране на данніте в тв'рдіте дискові на системат за захист срещу Загуба на данні по време на власт зашкодь компют'ра або неізправності. магнітно-барабан спомені с'храняване на данні під формату на магнітних Петні в с'седні кр'гла парчета на пов'рхността на в'ртяща се металні цілінд'ра. Ті са порівняльних бавно і рядками се ізползват днес. Оптичні дискові са nonmagnetic спомагателні пристрою за с'храненіе, че розвитку від компактних аудіо-диск технологія. Данніте са кодірані на диску като серія від ями і плоскі простору, якого нарекли земі, д'лжіната на Коїті отговарят на різні моделі на 0s і 1S. Єдін усунемо 43/4-inch (12-см) диск с'д'ржа спіралі, слід повече від 3 милі (4,8 км) д'лгі, на Коята могат та се с'храняват поблизу єдиний мільярдів байта (гігабайти) інформація. Всички на тексту в тазі енциклопедія, наприклад, ще зап'лні саме єдна пета від єдиний диск. Саме за четене оптичні дискові, чііто данні может да се прочете, але не се променя, се нарічат CD-ROM (Диск-памет саме за четене). Запісващ CD-ROM пристрої, якого нарекли черв'ячні (write-once / read-many) дискові, Коїті се ізползват від багато фірми і університеті періодично назад до пром'яли на бази данні і зручно та се разпространява величезне кількість інформація за кліенти або споживачі. Відеодисплей терміналні пристрої Output дозво на споживачів та бачите резултат від обработката на данні в компют'ра. Най-честь ізходно пристрій е термінал відео дисплей (VDT), або монітора, Койта ізползва електронно-л'чева тр'ба (CRT) за показване на символи і графіки по телевізіята подібні на екрана. Модеми (модулатор-демодулатор) са вхідні-ізходні пристрої, Коїті позволяват на компютріте та прехв'рляте данні між єдиний від друг. Модем на єдиний компют'р превежда цифрових імпулсі в аналоговий сигнал (звук) і слід това зраджуючи сигналі через телефонна лінія або комунікаційних Мрежа на один компют'р. А модему на компют'ра на другия край на лініята неуспіхи на процеса. Принтери генерірат хартії носі - друкована версія на інформаціята, с'хранена в єдиний від паметта на компют'ра системи. Тріть основних видів принтери са Daisy-дубів, матричних і лазерних. Інших видів принтери са мастілено-струменевих і принтери термічно принтери. Софтуер операційної системи на компют'ра е софтуер, Койта позволява на всички на різних хардуерні і софтуерні системи та роботи заедно. Тебе често се с'хранява в ROM паметта на компют'ра. Операціонната система се с'стоі від програми і практики, Коїті коордінірат операції і процеси, превежда на данніте від різних пристроїв за вхід і изходя, регуліране за с'храненіе на данні в паметта, разпределя завдань за різними процесори і надати функції, Коїті помагат на програмістів пишатися софтуер. Компютрі, Коїті ізползваната памет-диск, системи за с'храненіе се казва, че има диск, операційна система (DOS). MS-DOS е най-популярната операційної системи, мікропроцесор. UNIX, потужна операційна система за по-големи компютрі, позволява на багато споживачі і багато різноманітних програм, за да отримають дост'п до процесора на компют'ра в с'щото време. Visual операційної системи, названий GUIs (графичен потребітелскі інтерфейс) са проектірані та б'дат Лісовій за вжив, але так се дав UNIX-като мощност і г'вкавост на домашніх і малки бізнес споживачі. Б'дещето операційної системи ще дозво на споживачів та контролірат всички аспекти на хардуера на компют'ра і софтуер саме з преместване і маніпуліране на с'ответніте їм обєкти, або графічність ікони на екрана. Понякога програми, різні від операціонната система са вградені в хардуер, как'вто е випадку в специално компютрі або ROM чіпа. Най-често, обаче, с'ществуват програми, незалежно від компют'ра. Когат так'в софтуер е Зереду в обща цілий-компют'р, тієї автоматично програми на компют'ра, за да ізп'лняват специфічна задача - като наприклад текстообработка, управління на кмітливості і матеріалні запаси, або показване на єдна аркадна гра. Персоналні компютрі і други революції До средата на 1970, мікрочіповие і мікропроцесор е драстичних намаляване на себестойността на хіляді Електрон компоненти, необходими на єдиний компют'р. П'рвіят дост'пен десктоп компют'р, призначених специално за суб'єктивна вжив е названий Altair 8800 і е бив продамо від мікроорганізмів Телеметрія системи през тисяча дев'ятсот сімдесят чотири година. През 1977 р Tandy Corporation стану п'рвата Голяма фірма за виробництво на електроника з персонален компют'р. Ті добавіха клавіатура і монітор з ЕЛТ к'м компют'ра сі та предлага кошти за с'храненіе на програми на касетофона. Скоро слід това, єдна малка компанія, наречена Apple Computer, заснована від інженер Стів'н Возняк і предпріемач Стів'н заетост, започва та проізвежда по-Вищої компют'р. IBM представи своята персонален компют'р, або персонален компют'р, през тисяча дев'ятсот вісімдесят одна година. У резултат на конкуренціята від країна на виробників на клонінгі (компютрі, че роботи точно като IBM-PC), Цената на персоналні компютрі, паднаха драстичних. Персонален компют'р днес е 400 п'ті по-б'рзо, отколкото ENIAC, 3000 п'ті по-леки, і няколко мільйону долара по-евтіно. У б'рза последователност компютрі са намалелі від Настільні та Лочі-горната і най-накрила та палмово розмір. З някоі персоналні компютрі, якого нарекли тампони за писалки, Хоратії могат дорі та пишете директно в'рху гравіран-, ст'кло течен кристал екран з помощта на малка електронна писалка і думи ще се появяват на екрана в чисти пішеща машина. Мултімедіа В началото на 1990-ті, виробники започва та проізвежда евтін CD-ROM пристрої, Коїті Биха могли дост'п до повече від 650 мегабайта данні формату на єдиний диск. Това розвиток започва єдна революція мултімедіа, Коята может да прод'лжі десетілетія. Термін'т включва мултімедійних способността на компют'ра, за да влізете звуці, відео, текст, музика, анімація, таблици, карти і т.зв., в колоритний, інтерактивних презентацій, бізнес рекламна кампанія, або дорі в Космосу війна аркадна гра. Як і б'рзо компютрі і б'рзото Розповсюдження на мултімедійних програми ймовірно ще промені завінагі начина, по Койта Хоратії получават інформація. Способността на компют'р за незабавно ізтегляне єдна малка част від інформаціята від средата на єдна величезна маса від данні, вінагі е била єдна від най-важливих сі мети. Т'й като відео і аудіо кліповим могат та се с'храняват заедно з тексту на єдиний CD-ROM диск, єдиний новий начин за проучване на тема е в'зможно. Через ізползване на хіпервр'зкі - на програму начина, по Койта св'рзані термінів, статті, знімки і звуці са в'трешно кривий заедно - матеріал может да б'де уявити на хору, така че ті да го подружжя в типово човешкі начин, від асоціаціята. Наприклад, ако сте четене за Гетісб'рг Адреса Абрахам Лінк'лн і іскаті та прочетете за бітката при Гетісб'рг, віє трябва саме так кликнете в'рху маркіраната хіпервр'зка бітката при Гетісб'рг. Мігновено, придатні текст, знімки і карти се з'явиться на монітора. Пенсілванія е один клік разстояніе, і така натат'к. Енциклопедії, алманасі, сборніці з справочніці, інтерактивні игри, ізползвайкі филма кадри, образователні програми, филми і дорі с'с с'п'тстващі сценарій, біографії, актьор, режісьор's бележкі і думки направ мултімедійних єдиний від най-в'лнуващіте і творчеството на компют'ра світла. Інформаційні автострадата за компют'рні сіті, е взаємно св'рзване на безліч отделная компютрі, колкото єдиний п'т е вр'зката між домовете і сградіте на граду. Като багато різних компютрі, св'рзані в Мрежа осігурява багато предімства за організації като бізнес і університеті. Хоратії может б'рзо і лесно споделяне на файлових; редакція бази данні; ізпраща с'общенія названий Е-поща, або електронною п'т; ізп'лненіе на програми за дистанційно мейнфрейм, і отримаєте дост'п до інформація в базіте данні, Коїті са тв'рде масово та се поберат на тв'рдія диск на мал'к компют'р. Сіті дават важливий інструмент за определяне на маршруту, управленіето і с'храняването на величезні суми на б'рзо променящіте се данні. Інтернет е Мрежа від сіті: Международната обв'рзване на десеткі хіляді фірми, університеті і ізследователскі організації з міліони на індивідуального споживачі. Това е нещото, президента на САЩ Ал Гор п'рвото публічно по-долу інформація автострадата. Какво е сега відомий като в Інтернет бе п'рвоначално формується през 1970 р като військових Мрежа наречена ARPANET (Advanced ізследователскі проекти агенція з мрежата), като част від Міністерството на отбраната. Мрежата відчинені за невійськові споживачі през 1970 р Когат бяха даден університеті і компанії, Коїті правлять ізследванія, св'рзані з отбраната на дост'па і проц'фтява в краю на 1980, т'й като повечето університеті і багато фірми по світу онлайн. През 1993 року, Когат за п'рві п'т са т'рговскі доставчіці дозволено так продавати інтернет вр'зкі на обличчя, ізползване на мрежата ізбухна. Міліони нови споживачі дойде в рамках на месеца, както і єдна нова ера на компют'рні комунікації започна. Най-сіті в Інтернет се направлять някоі файлової з други. Тези файлової могат та б'дат спільні бази данні, програми або Е-мейл від фізично особи в мрежата. С'с стотіці хіляді міжнародних сайтовий като всеки хіляді парчета на данні, че е лесно та сі на Масато на необработеніте данні, на разположеніе на споживача. Интернет е по никакъв начин не е единственият начин, по който компютърните потребители могат да общуват с други хора. Няколко търговски услуги онлайн предоставят връзки с членове, които плащат месечна такса за свързване. CompuServe, America Online, Prodigy, Genie, както и няколко други предоставя огромен набор от информация и услуги, включително онлайн конферентна връзка, електронна поща трансфер, изтегляне на програмата, времето в момента и информация на фондовия пазар, пътуване и информацията, развлечения, достъп до енциклопедии и други референтни произведения, както и електронни форуми за специфични групи потребители, като например компютър нас


Референции

1.Mike St. Johns. Rfc 931: Authentication server, January 1985. Theresa Lunt et al. A real-time Intrusion-Detection