Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія походження права

Скачати 61.19 Kb.
Дата конвертації 15.01.2019
Розмір 61.19 Kb.
Тип контрольна робота

Контрольна робота

з актуальних проблем теорії держави і права

на тему: «Історія походження права»

2009


зміст

Вступ. 3

1. Право: поняття, принципи, функції. 5

2. Історичні особливості походження права. 11

3. Проблеми походження права з точки зору різних теорій. 20

3.1 Англо-американські юридичні та антропологічні теорії. 20

3.2 Європейські концепції проблеми походження права. 29

Висновок. 37

Бібліографія. 39


Вступ

У будь-якому історичному суспільстві для підтримання в ньому порядку потрібно регулювання за допомогою соціальних норм, так зване соціальне регулювання. Регулювати - значить спрямовувати поведінку людей, їх груп і всього суспільства, вводити їх діяльність в певні рамки. Розрізняють два види соціального регулювання - індивідуальне (упорядкування поведінки конкретної особи, в конкретному випадку) і нормативне (упорядкування поведінки людей за допомогою загальних правил - зразків, моделей, що поширюються на всіх, на всі подібні випадки). Поява нормативного соціального регулювання послужила якісним поштовхом до становлення (виникнення та розвитку) права.

У первісному суспільстві нормативним соціальним регулятором були норми-звичаї - правила поведінки, що ввійшли в звичку в результаті багаторазового повторення протягом тривалого часу.

Звичайне право - система норм, що спираються на звичай. Норми-звичаї були засновані на природно-природній необхідності і мали значення для всіх сторін життя громад, роду, племені, для регламентації господарського життя та побуту, сімейних та інших взаємовідносин членів роду, релігійно-ритуальної діяльності. Це були «мононорми», тобто нерозчленованих, єдині норми. У них перепліталися, чітко НЕ проступаючи, найрізноманітніші елементи: моралі, релігії, правових засад.

Мононорми не давали переваг одному члену роду перед іншим, закріплювали «первісну рівність», жорстко регламентували їх діяльність в умовах протистояння суворим силам природи, необхідності оборонятися від ворожих племен. У мононормах права членів роду представляли собою сторону обов'язків, були невіддільні від них, але первісний індивід не мав виділеного усвідомленого власного інтересу, відмінного від інтересу роду. Тільки з розпадом первісного ладу, з появою соціальної неоднорідності усе більш самостійного значення набували права. Виникнення мононорм було свідченням виділенням людини з тваринного світу в людське співтовариство, що рухається по шляху прогресу.

В умовах суспільної власності і колективного виробництва, спільного вирішення спільних справ, невідокремлення індивіда від колективу як автономної особи, звичаї не сприймалися людьми як такі, що суперечать їхнім особистим інтересам. Ці неписані правила поведінки дотримувалися добровільно, їх виконання забезпечувалося, в основному, силою громадської думки, авторитетом старійшин. При необхідності до порушників норм-звичаїв застосовувалося примус, що виходив від роду або племені в цілому.

Таким чином, нормативні узагальнення (заборони, дозволи, позитивні зобов'язування), які стали звичайними способами регулювання первісного життя, є витоками формування сучасного права.


1. Право: поняття, принципи, функції

Виникнувши на певному етапі розвитку людського суспільства, право являє собою сукупність правил поведінки людей в ньому. Виконання цих правил забезпечує держава, воно ж встановлює їх імперативний (обов'язковий) характер. У цьому полягає одна з характерних рис такого суспільного феномена, як право.

Право виникає об'єктивно на певному етапі розвитку людського суспільства для упорядкування взаємин людей і їх об'єднань, що беруть участь у виробництві, обміні і споживанні матеріальних благ, шлюбно-сімейних і трудових відносинах, в управлінні суспільством. Норми права склалися в результаті перетворення древніх звичаїв - так званих мононорм, що виражають колективну волю первісної громади, в розпорядження, що відображають інтереси і потреби соціальних груп і прошарків, які перебувають при владі.

Право є сукупність (система) норм, тобто правил поведінки людей в суспільстві. Це певні еталони, моделі людської поведінки, забезпечені примусовим впливом держави. Характерна риса права - тісний зв'язок і взаємозумовленість всіх діючих норм, їх нерозривна єдність. Одні норми можуть розвивати, доповнювати і конкретизувати інші, звужувати або розширювати їх зміст і сферу дії, встановлювати винятки з загальних правил і т. Д.

Право являє собою дієвий регулятор суспільних відносин, засіб встановлення порядку в суспільстві. Таке регулювання здійснюється в декількох формах. По-перше, воно надає, а також забезпечує і охороняє певні можливості поведінки учасників суспільних відносин - суб'єктивні права і свободи (право обирати і бути обраними, укладати договори, вступати в шлюб, свобода слова і ін.), По-друге, встановлює необхідність тих чи інших дій позитивного характеру - регулятивні обов'язки (платити податки, виконувати службові обов'язки, військовий обов'язок і т. д.), по-третє, забороняє певні діяння, які шкідливі або небезпечні для суспільства - негативні обов'язки ( хуліганство, службова фальсифікація, порушення правил дорожнього руху і т. д.). Нарешті, право передбачає заходи примусового впливу в разі порушення приписів правових норм - юридичні санкції. У будь-якому випадку регулятивний характер права проявляється у встановленні, забезпеченні та охороні існуючих в нерозривній єдності прав і обов'язків окремих осіб, їх об'єднань, державних органів, господарських підрозділів.

Норми права приймаються або санкціонуються державою, вони не можуть виникнути і існувати без законодавчого рішення державної влади. Інші ж соціальні норми створюються суспільством в цілому (звичаї, мораль) або якийсь його частиною (корпоративні, релігійні норми) без участі владних державних структур. Право - єдина система норм, обов'язкових для кожного, що знаходиться на території держави, в той час як інші норми обов'язкові лише для окремих соціальних груп людей, бо не є владними, категоричними імперативами для всіх. Крім того, юридичні норми формально визначені, тобто формулюються в офіційних письмових документах (закони, укази, судові прецеденти і ін.), що відрізняються найбільшим ступенем чіткості, визначеності і конкретності порівняно, наприклад, з мораллю, яка складається в першу чергу з загальних принципів поведінки.

Характерна риса права проявляється в тому, що його приписи забезпечуються примусовою силою держави, застосуванням юридичних санкцій в разі їх порушення. Для цього існує спеціальний апарат нагляду і контролю, вирішення спорів і покарання правопорушників, відновлення порушеного порядку. Інші ж соціальні норми охороняються від порушень іншими засобами. Так, мораль забезпечується громадською думкою, реакцією колективу, а також внутрішніми стимулами - честь, сором, совість.

Принципи права - це основні ідеї, керівні положення, які визначають зміст і напрямки правового регулювання. Вони складають основу створення і реалізації чинного права, орієнтовані на подальшу демократизацію всіх сфер суспільного життя, формування правової держави.

Принципи виступають в якості своєрідної несучої конструкції, на основі якої створюються і реалізуються не тільки норми, інститути або галузі, а й вся система права. Вони служать своєрідними орієнтирами для правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності.

Залежно від сфери розповсюдження виділяють загальноправові, міжгалузеві та галузеві принципи.

Загальноправових принципи - це, по-перше, фундаментальні соціальні, етико-правові засади правового регулювання. До них відносяться: демократизм, встановлення, забезпечення і охорона прав особистості, гуманізм, справедливість, законність, рівноправність, забезпечення верховенства, провідну роль закону серед всіх джерел права і ін. По-друге, це сформульовані ще римськими юристами принципи, які відображають специфічні риси права як соціального регулятора відносин (наприклад, неприпустимість посилань на незнання закону, надання йому зворотної сили при встановленні або посилення покарання, зловживання правом, можливості бути суддею у власній справі , Презумпція невинності, правила про те, що всі сумніви трактуються на користь обвинуваченого, що не може бути злочину і покарання без закону і ін.).

Якщо принципи характеризують найбільш суттєві риси кількох галузей права, то їх відносять до міжгалузевим. Серед них виділяють: принцип невідворотності відповідальності, принцип змагальності і гласності судочинства і т.д. У той же час на родинні (суміжні) галузі права в повній мірі поширюються і загальні правові принципи. Вони проявляються окремо в кожній галузі і інтегруються в міжгалузеві принципи.

Принципи, що діють в рамках тільки однієї галузі права, називаються галузевими. До них відносяться: у цивільному праві - принцип рівності сторін у майнових відносинах; в кримінальному праві - презумпція невинуватості; в трудовому праві - принцип свободи праці, принцип матеріальної зацікавленості працівників у результатах своєї праці; в земельному праві - принцип цільового характеру використання землі і т.п.

Принципи права беруть участь в регулюванні суспільних відносин, так як вони не тільки визначають загальні напрямки правового впливу, але і можуть бути покладені в обгрунтування рішення по конкретній юридичній справі (наприклад, при аналогії права).

У розумінні функцій права в юридичній літературі немає однаковості і одностайності. На думку одних вчених [1], функції права є реалізація його соціального призначення, яке складається з потреб суспільного розвитку. Інші вважають, що функції права - це головні напрямки правового впливу на суспільні відносини, тобто форми, способи, шляхи впливу права на суспільні відносини. [2]

Під поняттям «функції права» слід розуміти основні напрями впливу права на суспільні відносини, які визначаються соціальним призначенням права в житті суспільства.

Відповідно до цього можна відзначити такі особливості функції права. вони:

1) є похідними від сутності правових явищ і визначаються призначенням права в суспільстві. Функції - це «світіння» сутності права в суспільних відносинах;

2) висловлюють такі напрямки впливу права на суспільні відносини, потреба в здійсненні яких породжує необхідність існування права як соціального явища;

3) відображають найбільш істотні, головні риси права і спрямовані на здійснення корінних завдань, що стоять перед правом на даному етапі розвитку суспільства;

4) представляють напрямки активної дії права, що упорядковує певний вид суспільних відносин. Тому одним з найважливіших ознак функцій права є їх динамізм, рух, дія;

5) мають сталістю. Це необхідний їх ознака, що характеризує безперервність, тривалість їх дії.

Функції права можуть розглядатися в різних аспектах. Так як право нерозривно пов'язане з державою, то його функції багато в чому збігаються з функціями державної влади. З одного боку, можна виділити економічну, соціальну, екологічну та інші функції права, що відповідає ідентичним функціям держави. З іншого - по суб'єктам державної влади можна розрізняти законодавчу, виконавчу і судову функції права.

До певної міри можна виділити дві групи критеріїв, які лежать в основі диференціації функцій права: 1) зовнішні і 2) внутрішні.

Зовнішні функції права знаходяться як би за межами самого права і характеризують право як соціальний регулятор. До зовнішніх функцій права відносять загальносоціальні. Серед них виділяють:

- політичну (право в своїх нормах закріплює політичний лад суспільства, механізм функціонування держав, регламентує політичні відносини, регулює діяльність суб'єктів політичної системи та ін.);

- економічну (право, встановлюючи «правила гри» в економічній сфері, впорядковує виробничі відносини, закріплює форми власності і т.п.);

- виховну (право, відображаючи певну ідеологію, робить специфічний педагогічний вплив на осіб, формує у суб'єктів мотиви правомірної поведінки);

- культурно-історичну (право акумулює духовні цінності і досягнення світової культури);

- функцію соціального контролю (стимулює певну поведінку і в той же час обмежує небажані з точки зору суспільства поведінку і дії);

- інформаційно-регулюючу (інформує про можливості того чи іншого соціально значимого поведінки і сприяє соціально корисного поводження);

- комунікативну (право, будучи інформаційною системою, виступає способом зв'язку між суб'єктом і об'єктом управління).

Внутрішні функції права - це способи юридичного впливу на поведінку людей і суспільні відносини, які лежать в рамках самого права. Вони визначають спеціально-юридичні функції права.

Серед них виділяють дві функції права: регулятивну і охоронну.

Одна з основних функцій - регулятивна, яка забезпечує упорядкування суспільних відносин, спрямована на встановлення правил поведінки людей позитивного властивості, які пов'язані з правопорушеннями. У свою чергу вона поділяється на динамічну регулятивну функцію, що забезпечує активну поведінку людей, використання суб'єктивних прав або виконання позитивних обов'язків, і статичну функцію, що закріплює суспільні зв'язки і порядки (встановлення рівноправності громадян перед законом і судом, закріплення права власності і т.д.) .


2. Історичні особливості походження права

Право як особлива система юридичних норм і пов'язаних з ними правових відносин виникає в силу тих же причин і умов, якими пояснюється походження держави, і процес цей має історичні паралелі. Зрозуміло, у різних народів і в різні епохи виникнення права пов'язано з «національними», тобто індивідуальними, особливостями кожного народу, однак загальні закономірності значною мірою збігаються в історії більшості народів світу.

Економічна і соціальна життя будь-якого суспільства потребує певної впорядкованості організації діяльності людей, що беруть участь у виробництві, обміні і споживанні матеріальних благ, шлюбно-сімейних і трудових відносин, а також в управлінні суспільством. Така врегульованість, що підкоряє всю масу одиничних відносин людей загальному порядку, досягається за допомогою правил поведінки, або соціальних норм.

У первісному суспільстві ці норми виражалися в звичаях, тісно переплетених з релігійними і моральними засадами. З розшаруванням суспільства на касти і класи звичаї, моральні та релігійні норми родового ладу не могли зробити умови виробництва, розподілу і обміну товарів обов'язковими для всіх - перш за все тому, що єдності інтересів членів суспільства вже не існувало, примирити ж протилежні інтереси різних груп населення звичаї не могли. В силу цього економічний базис раннеземледельческого класового суспільства вимагав особливої ​​форми регулювання у вигляді обов'язкових норм, встановлених або санкціонованих і охоронюваних державою, тобто спеціальним апаратом управління і підпорядкування. Такі норми і являють собою юридичне право. З їх допомогою виробничі, політичні, сімейні, трудові, управлінські та інші відносини набувають форму правових відносин, сообразуемих з інтересами тих чи інших станів, класів або інших верств суспільства, пануючих у виробництві, політиці та інших сферах життя суспільства.

Основоположники марксизму відстоювали закономірність залежності права і правових відносин від економіки, від панівних виробничих відносин. «Як політичний, так і цивільне законодавство, - писав К. Маркс, - тільки висловлює, веде протокол вимоги економічних відносин» [3]. В цілому історія цивілізації підтверджує такий висновок, який робили не тільки марксисти. Однак це не означає, що право не впливає на економіку. Воно закріплює і регулює індивідуальні економічні відносини (право власності, майнові зобов'язання, організація і умови праці). У той же час зворотний вплив право може надавати на економіку лише в межах об'єктивних законів її розвитку. Тому і правове регулювання майнових відносин, підпорядковуючись загальним закономірностям, відображає конкретні умови виробничих, політичних та інших відносин, що складаються по-різному в найдавніший період становлення перших цивілізацій Старого і Нового Світу, в період античності і в ході розвитку феодальних відносин народів Європи і Азії. Процес походження права, як і держави, займав цілі епохи, відчував різні зовнішні впливи, «припливи і відливи», обумовлені боротьбою родового ладу з народжується відносинами цивілізації. Тому загальнотеоретичне схематичне виклад не відображає всіх особливостей походження права у різних народів.

Найдавніші правові системи були тісно пов'язані зі звичаями і релігійними нормами родового ладу. Історично першою формою народжується права був правовий звичай, підтримуваний і захищається як жрецтвом, так і державою.

Корінний завданням змінювалися родові звичаї регулювання було прагнення створити єдиний, загальний порядок відносин між людьми, що відповідає потребам виробничого господарства. Найбільш склалася ідеологічною силою такого об'єднання виступала релігія. Тому спочатку становлення нового порядку землеробських племен відбувалося під прапором створення нової релігії, що об'єднувала родові громади. Природною для хліборобів, особливо в країнах жаркого клімату, стала релігія Сонця, яка відома у всіх найдавніших народів Месопотамії, Передньої Азії, Індії, долини Нілу, а також у індіанців племен Месоамерики і Гірського Перу. Прийняття такої нової віри в Сонце як вище божество сприяло посиленню ролі племінних звичаїв в порівнянні з звичаями і тотемістичними віруваннями окремих родів, а значить, і зміцнення віри в єдиний для всього народу порядок, встановлений понад верховним божеством. Жерці, носії нової релігії, які володіли передовими для того часу знаннями про рух небесних тіл, виробили критерії уявлень про пори року (і про обчислення часу), які втілилися в агрокалендарях, відомих за що дійшли до нас пам'ятників культури (агрокалендарях Шумеру і Аккада, Стародавнього Єгипту, перших держав майя і інків в Месоамерике і Гірському Перу), а також по ритуалам племен, що зберегли родоплемінної лад до епохи великих географічних відкриттів.

Релігійні обряди поклоніння Сонцю вимагали обов'язкового виконання робіт сільськогосподарського циклу. Воно підтримувалося владою перших міст-держав, де керівництво загальними іригаційними роботами поливного землеробства зосереджувалася в руках царської влади, військової верхівки і бюрократії, які об'єднували сільські громади для ведення загальних робіт і захисту від зовнішнього ворога.

У стародавніх греків і римлян, у слов'янських народів, кельтів і германців, у яких не було розвинене поливне землеробство, сільськогосподарські роботи перебували у віданні сільської громади, календар природи і поклоніння Сонцю, дарам землі залишалися релігійними ритуалами і не отримали такого яскравого «одержавлення». Проте релігійні ритуали підтримувалися першими язичницькими державами цих народів і поступово отримували своєрідне звичаєво-правове значення. Такими, наприклад, стали ретельно торжества в Стародавній Греції і Римі на честь Діоніса і Вакха, літургії в Афінах (свята для афінян, що влаштовуються багатими землевласниками), використання клятв, інших ритуальних дій по Законам XII таблиць, тлумачення законів понтифіками (до кінця IV століття до н.е.), процедура манципації - ритуально-правового обряду придбання у власність речей, в тому числі землі і рабів - в Стародавньому Римі.

У Стародавній Індії основним джерелом права були в общинному побуті релігійні книги - веди (Рігведа), драхмасутри і драхмашастри (в тому числі Закони Ману), створювані брахманами і захищені державою.

Підтримка релігією і державою звичаїв, що склалися в період становлення древніх цивілізацій, привела до створення одного з найважливіших джерел права стародавніх держав - правового звичаю і звичаєвого права. У них, як правило, зберігалися залишки звичаїв родового ладу і одночасно закріплювалися норми патріархального побуту сільської громади з її нерівністю членів «великої родини», кастові (освячується релігією) привілеї вищих станів і обов'язки нижчих, норми купівлі-продажу земель і іншого майна, перш складав общинне власність, жорстокі покарання для нижчих каст і станів при допущенні викупу чи ритуальної дії для вищих каст і для багатих.

Правові звичаї сприяли і закріпленню царської влади на основі її божественного походження, встановлювали смертну кару за бунт, замах на правителів і чиновників, замах на релігійні основи.

Ці звичаї зберегли своє значення і в становленні юридичного права у народів античних держав - Стародавньої Греції та Риму, а також у народів, що переходили до цивілізації феодального типу - німців, кельтів, слов'ян, на Сході - арабів. В античних державах колишні родові звичаї (квиритів - в Римі, афінян - в Греції) змінилися правовими звичаями військової демократії в результаті розвитку рабовласництва, переходу до спадкового сімейного володіння землею, спричиненої початковою розшарування на багатих і бідних, які продавали землю за борги. Однак в афінській, а також римської історії головне значення порівняно швидко набули закони демократичної держави (Закони Солона - в Греції, Закони XII таблиць - в Римі). У Спарті, навпаки, пережитки родового ладу тривалий час зберігалися для забезпечення влади спартанців (об'єднаних ахейських і дорийских племен), які підкорили інші племена, що стали рабами (ілотами) або неповноправними громадянами. Ці пережитки виражалися головним чином в збереженні побуту і звичаїв військової демократії (суворий побут, обмеження землеволодіння, громадські трапези і т.п.).

У розвитку німецьких і слов'янських народів правові звичаї, тісно пов'язані з військовим побутом і збереженням язичництва, довгий час панували. Це знайшло своє відображення в найдавніших пам'ятниках права - «варварських правдах» (Салічна Правда-у германців, Російська і Польська Правда - у слов'ян), що виникли як записи правових звичаїв предків.

Велику роль в становленні нових правових норм грали судові органи, захищали інтереси імущих і привілейованих каст, класів. Вони сприяли руйнуванню застарілих звичаїв родового ладу, закріплювали в своїх рішеннях ті звичаї, які відповідали новим порядкам.

Судові функції спочатку здійснювалися жерцями в формі релігійного ритуалу або належали верховному правителю (царю, королю) і призначеним ним судовим органам, які були пристосовані до захисту інтересів народжується панівної верхівки суспільства, привілейованих станів або панівного класу в цілому. Все це сприяло створенню правових норм судами, тобто виникненню судового прецеденту, під яким розуміється перетворення рішення суду по конкретній справі в загальну норму. [4]

Становлення державності вимагало все більш міцного закріплення правових норм. З появою писемності ці норми отримують таке закріплення в перших законах верховної влади царя, короля, князя, народних зборів, сенату або іншого колегіального органу, де чільне місце займали представники вищих станів - родова знати, духовна аристократія, військова і торгово-промислова верхівка.

Перші закони держав закріплювали майнова нерівність, привілеї багатих і знаті, безправне становище рабів, повинності і обмежені права нижчих експлуатованих верств населення.

Норми про покарання були орієнтовані на захист власності, особистості знаті і її недоторканності, влада вищих каст або станів над нижчими, рабовласника над рабом або найманим працівником аж до боргової кабали. У законах багатьох стародавніх держав політичні права соизмерялись з майновим становищем або приналежністю до знатного прізвища, дружині князя і т.д.

У правових пам'ятках найдавніших держав зафіксовано розвиток норм, що регулюють торговельний обмін, при цьому купці, ремісники отримували фактичні вигоди. Інтересам багатих і знаті служили норми про право успадкування і багато інших. Такого роду правові норми знайшли відображення в широко відомих історичних пам'ятках найдавніших держав: Законах царя Хаммурапі, Законах XII таблиць, Законах Ману, а в більш пізні епохи - в варварських правдах німецьких і слов'янських держав. У них закріплювалася приватна власність родини, заміна кровної помсти викупом (віра, вергельд). При цьому більш високий викуп сплачувався за життя королівського дружинника, княжого мужа, багатого общинника.

Охорона громадського інтересу ( «світу» у слов'ян) включала вже переслідування таких злочинів, як бунт, несплата боргу, відмова від повинності, розбій, крадіжка, тобто таких діянь, яких не було і не могло бути в первісному суспільстві. [5]

В судовому розгляді спорів, як зазначалося вище, стародавні засоби доказування (ордалії, поєдинок, присяга) все більше пристосовувалися до інтересів багатих і знаті: допускалися викуп від ордалія або поєдинку, привілеї багатих при поєдинку. Присягнути за багатого або знатного завжди могли залежні люди.

Так виникло право поступово закріплювало інтереси панівної верхівки суспільства за рахунок нижчих станів, незаможних і експлуатованих мас. Воно спиралося при цьому на примусову силу публічної влади і без її підтримки не могло б витіснити родові звичаї, норми родової демократії.

Однак роль права не можна звести лише до закріплення класового (кастового, станового) панування, хоча на перших щаблях цивілізації різних народів таке закріплення, поза сумнівом, існувало. Поряд з соціально-класовими відмінностями і підпорядкуванням залежних людей панам норми юридичного, санкціонованого державою права були необхідні для встановлення і підтримки єдиного для всього населення країни порядку громадських відносин, для забезпечення єдиного ринку, умов володіння і розпорядження власністю, обміну товарами, для збереження патріархально сімейного побуту в сільській громаді, а також для забезпечення єдиної влади в державі.

Важливим наслідком формування єдиного для різних племен права на території виникає держави стало те, що з його допомогою стало можливим вирішення спорів між сільськими громадами, окремими особами, що належали до різних племен та пологах, і завдяки цьому подолання виникаючих міжусобиць, мали найчастіше згубні наслідки. У найдавніших суспільствах Сходу і Месоамеріки встановлення загального порядку визначалося перемогою найсильнішого племені, вождь якого узурпував владу вождів інших племен і вводив єдиний порядок, істотно відрізнявся від родоплемінного. Так відбувався процес становлення правового порядку в Єгипті в результаті підкорення «Верхнім царством» (IV тисячоліття до н.е.) Середнього і Нижнього, в Шумері і Аккаді з встановленням династії Саргона (III тисячоліття до н.е.), в імперії інків, підпорядкувала інші кечванскіе племена (XIII -XV ст. н.е.), у скіфських племен, об'єднаних царем Атеєм (кінець V ст. до н.е.).

У Стародавній Греції об'єднання племен Аттики також супроводжувалося міжплемінний боротьбою, але завершилося не шляхом встановлення деспотичної влади, «дарівшей» народу право, а встановленням демократичних порядків, поширених на все вільне населення. У російській історії літописну оповідь про призов варягів «володіти нами» також пов'язане з подоланням міжусобиць між родовими громадами, які мали загального «наряду», тобто урядового початку для всіх родів. [6]

Нарешті, державне об'єднання племен сприяло і правовий захист їх інтересів у зовнішньополітичних зв'язках з населенням інших держав. З давніх-давен вироблялися способи дипломатичних церемоніалів, представництва сусідніх держав, укладення міждержавних союзів, митних правил і зборів тощо Чим ширше і стабільніше ставали такі зв'язки, тим більше відношення світу витісняли військові набіги і загрозу завоювань. Тому з процесами становлення державності і юридичного внутрішньодержавного права виникають поки зародкові, але поступово розвиваються норми і відносини міжнародного права. [7]


3. Проблеми походження права з точки зору різних теорій

3.1 Англо-американські юридичні та антропологічні теорії

Процеси походження і ранньої історії права вивчають, як відомо, багато громадських науки: історія первісного суспільства і стародавнього світу, теорія та історія держави, соціологія права, етнографія, юридична етнографія (етноюріспруденція), соціальна і юридична антропологія.

Що стосується теорії права і держави, то шляхи вирішення відповідних проблем тут визначені юридико-позитивістської методологією, точніше, етатиським позитивізмом в Європі і реалістичної або аналітичної юриспруденцією в США і Англії. Юридичний позитивізм встановлює сутнісну зв'язок між державою і правом на понятійному рівні, досліджує право інструментально і функціонально як етатіческій явище, а феноменологію держави робить принципом пояснення реальностей права. Протягом майже двох століть в юридичній науці, російської та зарубіжної, відтворюються юридико-позитивістські "аксіоми": "держава передує праву історично і логічно", "право є функція держави, і тому логічно воно немислимо без держави і до держави". Юрист-позитивіст ніякого права, не що виходить від держави, не визнає; проблеми первісного суспільства, де не було ще держави, його не цікавлять. Його позицію на противагу юридичній плюралізму, про який ми будемо говорити нижче, можна назвати політико-моністичної, тому що сутність права і його походження жорстко зв'язуються з наявністю зрілих політичних структур держави, а право, створене державою, вважається єдино можливою правовою системою в суспільстві.

Загальний погляд на історію права, що затвердився в XIX в. і в принципі не змінився досі, є еволюціоністським. Стародавні і наступні за часом правові системи, включаючи сучасні, представляють право як єдине явище історії та культури. Перші вчені-юристи, які звернулися до проблем первісності, вважали за можливе, кажучи словами А. Посту, "відкрити спільну історію розвитку людського права, яка одно застосовна до всякого органічного утворення, яке виникло в середовищі людської раси". "Безліч звичаїв - саме юридичних звичаїв - з дивовижною одноманітністю повторюються у всіх народностей земної кулі, і для безлічі з них абсолютно виключена можливість, щоб вони шляхом рецепції потрапили туди, де ми їх зустрічаємо. Людський дух творить в області права з дивовижною загальної для всього людства закономірністю, яка ставить поза сумнівом панування загальних залізних природних законів "[8].

Деякі юристи, які стояли на позиціях соціологічного еволюціонізму (А. Кокурек, Д. Вигмор і ін.), Вважали навіть, що на початку людської історії існувало якесь єдине загальнолюдське право, з якого потім розрослося зелене дерево правових систем різних часів і народів.

Найбільш сильне еволюціоністське напрямок (Е. Тейлор, Л. Морган, Г. Мейн, А. Пост, М. М. Ковалевський та ін.) Представляє історію права як різночасне, паралельний розвиток правових систем відповідно до загальних закономірностей соціальної еволюції, що виявляється внаслідок однаковості людської природи і схожості проблем, що вирішуються на однакових стадіях суспільного розвитку. Історія права завжди повторюється, і ті самі стадії, які були досягнуті на Сході багато тисячоліть тому, в інших частинах світу досягаються пізніше або в наш час. Вважають, наприклад, що Кодекс Хаммурапі (1914 р до н.е.) представляє стадію, якої Рим досяг у 196 р до н.е., Англія - ​​близько 1250 р н.е., а Абіссінії тільки сьогодні. Визнання загальнолюдських критеріїв оцінки розвиненості права дає можливість, виходячи з ідей єдності людського роду, сходження культури сходами прогресу, виділяти історичні етапи правого розвитку і відповідні їм типи правових систем. Залежно від стадії і з переходом від відносно простого до складнішого станом суспільства право приймає певні нові риси, що відрізняють зрілу правову систему від примітивної. Товариства, що знаходяться на однакових стадіях розвитку, мають однотипні правові системи. Їх основні тенденції та інститути, не уявляючи собою якихось універсальних зразків правової еволюції, проте, демонструють очевидну подібність і подобу.

Ставлення до права стародавніх народів як "примітивного" встановилося в минулому столітті. У тому, що більшість традиційних культур, систем та інститутів в різних регіонах світу потрапили з легкої руки еволюціоністів в розряд "примітивних", нерідко вбачають прояв "європоцентризму", ототожнення понять "людська цивілізація" і "західна цивілізація".

Зупинимося на деяких визначеннях права, розроблених англійськими і американськими юристами на основі або з урахуванням матеріалів по стародавніх культур. Як і європейський юридичний позитивізм, аналітична юриспруденція, юридичний реалізм і інші напрямки юридичної думки Англії і США встановлюють високу межу розвиненості суспільства, в якому можуть виникати і функціонувати правові інститути. "Примітивне право", стверджував Е. Хартленд, існувало задовго до писаних законів, регулюючи відносини в нижчих культурах, які зробили ще дуже незначний прогрес. Так як люди повинні були кооперуватися, піклуватися про гармонію у взаєминах, що, в свою чергу, передбачає "певний тип рудиментарної регуляції", то відповіддю на цю потребу є давній звичай. Сукупність звичаїв і є "примітивне право", найпростіше освіту, вивчення якого мало що дає для пізнання цивілізації. Воно чудово лише тим, що представляє воістину всю цілісність звичаїв племені. Точно так само як ім'я на нижчій стадії культури є частина самого індивіда, примітивне право є істотна частина племені. Кожен його інститут однаково освячений тривалим застосуванням, релігією і інстинктивним покорою членів племені. "Право є прояв племінної життя, таке ж нероздільне, як і саме життя" [9].

Вільям Сігл солідаризувався з Хартлендом, по крайней мере, по двох позиціях: по-перше, "примітивне право» не є право взагалі, по-друге, воно дано в звичаї і тільки через звичай. Подібно до того, як етатистський позитивізм виходить на визначення права через феномен і поняття держави, позитивісти-аналітики використовують в цій якості суд і судову діяльність. Критерій права в строгому сенсі один і той же, як для примітивних, так і для цивілізованих суспільств: а саме - існування судів. У цьому він слід англійській юридичній традиції, для якої суд уособлює право. Відповідно до думки Д. Салмонда, право є "нічим іншим, як сукупність норм, визнаних і застосовуваних англійськими судами при здійсненні правосуддя". Більш того, на його думку, дійсні норми права є "вторинними" і "несуттєвими ... Пристрій правосуддя цілком можливо без права взагалі". Суди оголошують і вводять в силу норми, які поступово складаються в систему права, докладно і симетрично аранжовану, чітку і технічну. Ось чому поява судів, по Сігл, було кінцем "примітивного права" і переходом до права архаїчних товариств з певною політичною організацією.

До основних положень концепції У.Сигла, по суті, приєднувався Р. Редфилд, підкреслюючи, що представлений ним підхід не має мети знайти у примітивних народів повного розвитку того, що можна виявити в письмових і складних культурах. Але в примітивних суспільствах цілком можливо відкрити зразки поведінки, які в рудиментарної формі представляють або передбачають право. Немає і не було єдиного "примітивного права", як і "примітивного суспільства".

Відомий антрополог Е. Хоубел виходив з того, що "соціальна норма є правовою, якщо її порушення або нехтування нею регулярно наштовхуються на загрозу або реальне застосування фізичної сили індивідом або групою, які мають соціально визнаної привілеєм це робити". Юридичний елемент даного визначення очевидний: це акцент на забезпеченні норми примусової владою, що визнається суспільством, як зараз кажуть, легітимізувати.

Крім того, Е. Хоубел виділив найбільш загальні функції "примітивного права", згідно з якими вона повинна: ​​а) визначати відносини між людьми, встановлювати, яка діяльність дозволена або заборонена, щоб забезпечити хоча б мінімальну інтеграцію між індивідами і групами всередині суспільства; б) вгамовувати насильство і направляти силу на встановлення порядку, розподіляти владу і визначати, хто має право здійснювати фізичний примус з вибором найбільш ефективної санкції; в) позбавлятися від скрутних випадків, коли вони виникають; г) перевизначати при зміні умов життя відносини між індивідами і групами, т. е. досягати пристосовності. Беручи до уваги зазначені визначення та функції права, можна встановити, що правова система існує у самих різних народів - від ескімосів до ашанти.

Інша група антропологічних теорій права, погляди якої у багатьох відношеннях протилежні розглянутим концепціям, що підкреслює в понятті права ту чи іншу роль елементів зовнішнього, авторитарного соціального контролю - примусового забезпечення норм, конфлікту, насильства, порушення, судів, покарань і т. П.

Всі вони пов'язують походження і функціонування раннього права з діяльністю політизованого авторитету, будь то предгосударственное освіту, суд або просто вождь, наділений визнаною владою виносити своє рішення щодо спірного справі. Проти абсолютизації чинника суду і судової діяльності заперечував, наприклад, М. Глукмен. Всі суспільства, вважає він, мають системи прийнятих норм і в цьому сенсі у них є право. Далеко не у всіх суспільствах існують суди або те, що можна назвати судовими інститутами, але навіть там, де вони є, більшість зобов'язань дотримується крім і поза судовою діяльності. Підпорядкування нормам забезпечується переважно різними нагородами і "внутрішніми санкціями самих соціальних відносин". Важлива і цікава концепція Броніслава Малиновського, які визначали право як би "зсередини", через його власну зобов'язуючу силу, здатну діяти без підштовхування з боку будь-яких примусових авторитетів.

Малиновський розвинув своє розуміння права на матеріалах меланезійської суспільства (Тробриандских острова в південній частині Тихого океану), де йому довелося проводити власні дослідження. Аналізуючи соціальну організацію тробріандцев, він звернув увагу на чітку, ритмічну і безвідмовно діючу систему регулювання господарських зв'язків між остров'янами, незважаючи на відсутність найпростіших інститутів зовнішнього соціального контролю. Основний саморегульованої господарської осередком виступає невелика рибальська артіль - екіпаж каное. Човен належить одній особі (господареві), але обслуговується групою його родичів, пов'язаних складною системою взаємних зобов'язань. Члени команди виступають як носії прав і обов'язків, характер яких строго відповідає чітко розділеними функціями всередині осередку. Екіпаж каное, обмінюючи рибу на рослинну їжу, вступає як єдиний суб'єкт в зв'язку з іншими групами, причому нормативна, або, як писав Б. Малиновський, юридична сторона цих зв'язків зводиться також до взаємних зобов'язань. [10]

Малиновський приходить до висновку, що племінна соціальна організація може давати зразки права дуже високого порядку. Воно не потребує примус, тому що його дотримуються спонтанно. Критерій права Малиновський бачить не в існуванні централізованої примусової влади, кодексів, судів і констеблів, а в реальній сумі зобов'язань, обов'язків, привілеїв і взаємності, які пов'язують людей. Взаємний характер зв'язку робить її правової. У визначенні права Малиновського майже повністю зникають політичний та зовнішньо-примусові моменти. У забезпеченні правової норми акцент перенесений на внутрішню її санкцію. Вважають, що внесок Б. Малиновського в юридичну антропологію полягає в розумінні права з урахуванням "внутрішньої санкції соціального відносини

Особливим типом антропологічної теорії права, яка претендує на кросскультурний статус, є плюралістична концепція Л. Поспісіла. Намагаючись навести мости між юриспруденцією і антропологією, які незалежно досліджують сутність права власними методами, він бере в основу постулат юридичного реалізму про те, що право може існувати тільки в конкретних рішеннях. Норма поведінки, навіть якщо вона зафіксована в законі, записана в кодексі, відноситься до правової сфері за умови, що її застосовують ті, хто виносить рішення. Лише в цьому випадку норма в дійсності здійснює соціальний контроль в сенсі визначення права Р. Паунда. Суттєвою рисою правового рішення в суперечці виступає те, що третя сторона (авторитет) має привілей (винятковим правом) приймати його, користується визнаною владою над сперечальниками, т. Е. Юрисдикцією. І авторитет, і сторони в суперечці належать до однієї соціальної групи, де, власне, здійснюються юрисдикція і соціальний контроль. Тому право як таке, згідно Л. Поспісілу, відноситься до специфічних груп з добре визначеним членством. Саме право як соціальний і культурний інститут має задовольняти чотирьом ознаками: а) воно виражається в рішеннях політичного авторитету; б) воно включає в себе відносини між двома сторонами спору; в) воно характеризується регулярністю застосування; г) воно забезпечується санкціямі1. У будь-якому суспільстві з чітко вираженим лідерством існує право, яке відповідає даним ознаками. Коль скоро авторитет, здійснюючи 'Свою юрисдикцію, приймає рішення, учасники спору під впливом переконання або примусу повинні підкоритися його умов. У цьому полягає, власне, політичний момент поняття права.

Згідно з визначенням Л. Поспісіла, правову систему в собі суспільство створює лише тоді, коли воно сегментований, т. Е. Диференційовано на підгрупи, розділене по частинах. Основну помилку юристів і деяких антропологів він бачив в традиційному розумінні права як властивості суспільства в цілому, в ігноруванні социетальной структури, сегментації суспільства на складові його підгрупи, де в основному розгортається правове життя. Помилкою вважав Л. Поспісіл і те, що юридична антропологія прагне описувати право "примітивних" народів як добре інтегровану систему з деякою непослідовністю і протиріччями. Посилаючись на власні дослідження серед папуасів, нунаміутскіх ескімосів і тірольських селян, він стверджує, що рішення у спорах, які виносять лідери підгруп, задовольняють всім чотирьом ознаками поняття права, тому "кожна функціонуюча підгрупа суспільства має свою власну правову систему, яка в певних відносинах необхідно відрізняється від правових систем інших підгруп ". У кожному суспільстві, примітивному і сучасному, діють правові системи різного рівня, вони складають ієрархію, яка відображатиме включеність відповідних підгруп в єдине ціле.

Виділяються, таким чином, правові рівні, через які люди і їх групи включаються в правові зв'язку. Відповідно включеності і типу груп правові системи можуть розглядатися як належні до різних правових рівням, накладають один на інший, причому система ширшої групи застосовується до членів усіх конституюють її підгруп. Індивід зазвичай схильний до дії декількох правових систем одночасно, яким він підпорядковується по-різному. Це дає можливість пояснити, чому в одному суспільстві людина є, перш за все, член своєї спорідненої групи або села і в другу чергу - племені, а в іншому він в основному контролюється більш широким соціальним (плем'я) і політичним (держава) єдністю.

Підводячи підсумки розгляду англо-американських юридичних і антропологічних концепцій, можна констатувати принаймні дві впадають в очі тенденції. По-перше, всі вони, за рідкісним винятком, не прагнуть представити деякі загальні закономірності, виробити теорію походження права взагалі; вони в кращому випадку є продуктом порівняльного аналізу деякого числа "примітивних правових систем", причому антропологи, природно, працюють з етнографічним матеріалом при слабкому використанні даних давньої історії, а у юристів на першому місці виявляються загальні схеми, пройняті в тій чи іншій мірі історизмом, але головним чином виражають методологічні установки впливових юридично-позитивістських теорій: "норма права - це команда авторитету, влади" (аналітична юриспруденція), "право дано в рішеннях по спорах і в д ЧИННИМ суду "(юридичний реалізм)," право є соціальний контроль "(Р. Паунд) і т. п. По-друге, всі розглянуті концепції допускають широкі можливості існування додержавного права, тому що" примітивне право "розглядається, як правило, в поєднанні з "примітивним політичним авторитетом", здатним застосовувати санкції за порушення норм.


3.2 Європейські концепції проблеми походження права

У трактуванні прихильників етатистського підходу історичне походження права представлено як свідомо організований, суб'єктивний процес: право, власне, не виникло з громадських структур і відносин, воно було створено, сконструйоване, введено вольовим порядком панівної верхівкою держави, зацікавленої в придушенні, експлуатації та маніпулюванні масами. Історично право нав'язувалася суспільству за допомогою війни, насильства та примусового умиротворення. Теорії насильницького походження держави і права включали такі положення:

а) держава - результат політичного розвитку стародавнього суспільства (политогенеза), підсумок еволюції політично-владних структур, що посилюються за допомогою організації загарбницьких воєн, завоювань і насильства, що продовжується;

б) держава є порядок, створюваний перевагою сили можновладців, що забезпечується примусовими заходами, воно являє собою систему панування сильної соціальної групи над слабшими;

в) щоб утримати в рамках відомого порядку соціально диференційоване суспільство, держава встановлює право, що випливає з політичної влади найсильнішого і існуючого нерівності в суспільстві;

г) історично і логічно держава первинно по відношенню до права, яке являє собою форму державної політики;

д) право є силовий інструмент держави, воно не може існувати, не спираючись на насильство.

Перед нами теоретична схема, в основі якої стояли багато політичних мислителів минулого. Жорстка політизація історичного генезису права і самого права була характерна для поглядів таких представників теорії насильства, як австрійський соціолог Людвіг Гумплович або німецький юрист Рудольф Ієрінга. Останній виводив право з влади найсильнішого, бачив у ньому не що інше, як "придаток" політичної влади, а саме право визначав як "політику влади", "забезпечення життєвих умов суспільства у формі примусу" 1. Засновник найбільшого соціологічного напряму в теорії права Р. Ієрінга висунув тезу про сутнісного зв'язку держави і права через силу, примус. Право - це друга природа держави, суть його - в дисципліні і примус.

Короткий освітлення юридичних теорій, що розглядають право як незалежне від держави явище і підкреслюють самостійність процесів його виникнення, можна було б почати з естественноправових доктрин, точніше, деяких з них, які приділяли пильну увагу вивченню зв'язків між природним і позитивним правом.Але тут є певні складності.

Внесок естественноправових навчань в проблему історичного походження права в цілому вельми скромний, хоча очевидно, що з естественноправовой точки зору право за певних умов передує державі, стоїть над ним, але швидше за логічно, ніж історично, ідеально, ніж реально. В цьому відношенні більш чітко означеними були позиції історичної школи права в Німеччині (Г. Гуго, К. Савіньї, Г. Пухта і ін.), Яка послідовно заперечувала елементи довільності і суб'єктивізму в процесах походження права. Право народжується з "народного духу", воно виростає з життя, формується спонтанно і повільно, подібно до того як створюється мову народу. Головний принцип існування права - саморозвиток. Юридичні форми не змінюються відповідно до людської волі, індивіди можуть бути пасивними носіями юридичних установок, але не їх творцями. Іншою важливою рисою історичної школи в нас плані було негативне ставлення до закону, законодавства, кодексів, офіційним формам права. Перевага безумовно віддавалася "народним звичаєм" - справжнього права. Таким чином, право завжди є, але тільки воно у народу, а не у держави. Представники історичної школи виступали проти універсалізації права, яка не є продукт світової історії, але є підсумок органічного національного розвитку; в їх концепціях закладені початку плюралізацію і деполітизації правової сфери.

У трактуванні прихильників етатистського підходу історичне походження права представлено як свідомо організований, суб'єктивний процес: право, власне, не виникло з громадських структур і відносин, воно було створено, сконструйоване, введено вольовим порядком панівної верхівкою держави, зацікавленої в придушенні, експлуатації та маніпулюванні масами. Історично право нав'язувалася суспільству за допомогою війни, насильства та примусового умиротворення. Теорії насильницького походження держави і права включали такі положення:

а) держава - результат політичного розвитку стародавнього суспільства (политогенеза), підсумок еволюції політично-владних структур, що посилюються за допомогою організації загарбницьких воєн, завоювань і насильства, що продовжується;

б) держава є порядок, створюваний перевагою сили можновладців, що забезпечується примусовими заходами, воно являє собою систему панування сильної соціальної групи над слабшими;

в) щоб утримати в рамках відомого порядку соціально диференційоване суспільство, держава встановлює право, що випливає з політичної влади найсильнішого і існуючого нерівності в суспільстві;

г) історично і логічно держава первинно по відношенню до права, яке являє собою форму державної політики;

д) право є силовий інструмент держави, воно не може існувати, не спираючись на насильство.

Жорстка політизація історичного генезису права і самого права була характерна для поглядів таких представників теорії насильства, як австрійський соціолог Людвіг Гумплович або німецький юрист Рудольф Ієрінга. Право, згідно Л. Гумпловичу, грунтується на нерівності сил, тому що рівні сили, за його припущенням, завжди одержимі пристрастю до завоювань і підкорення, повинні або знищити один одного, або, що ймовірніше, вступити в союз і підпорядкувати собі третю, слабейшую силу . Право, таким чином, є не що інше, як упорядкований нерівність, форма державного устрою. [11]

Короткий освітлення юридичних теорій, що розглядають право як незалежне від держави явище і підкреслюють самостійність процесів його виникнення, можна було б почати з естественноправових доктрин, точніше, деяких з них, які приділяли пильну увагу вивченню зв'язків між природним і позитивним правом. Але тут є певні складності.

Внесок естественноправових навчань в проблему історичного походження права в цілому вельми скромний, хоча очевидно, що з естественноправовой точки зору право за певних умов передує державі, стоїть над ним, але швидше за логічно, ніж історично, ідеально, ніж реально. В цьому відношенні більш чітко означеними були позиції історичної школи права в Німеччині (Г. Гуго, К. Савіньї, Г. Пухта і ін.), Яка послідовно заперечувала елементи довільності і суб'єктивізму в процесах походження права. Право народжується з "народного духу", воно виростає з життя, формується спонтанно і повільно, подібно до того, як створюється мову народу. Головний принцип існування права - саморозвиток. Юридичні форми не змінюються відповідно до людської волі, індивіди можуть бути пасивними носіями юридичних установок, але не їх творцями. Іншою важливою рисою історичної школи в нас плані було негативне ставлення до закону, законодавства, кодексів, офіційним формам права. Перевага безумовно віддавалася "народним звичаєм" - справжнього права. Таким чином, право завжди є, але тільки воно у народу, а не у держави. Представники історичної школи виступали проти універсалізації права, яка не є продукт світової історії, але є підсумок органічного національного розвитку; в їх концепціях закладені початку плюралізацію і деполітизації правової сфери.

Всі спроби проникнути в таємниці передісторії і ранньої історії права дають відносні результати. І ті, хто підтримує гіпотезу про існування стародавніх додержавні форм права, і ті, хто рішуче її відкидає, своїм категоричним рішенням провокують постановку нових проблем, на які нелегко відповісти. Не по "більшості голосів" дослідників, не під тиском зібраного етнографічного або антропологічного матеріалу, а також зафіксованих в історичній пам'яті фактів (з одних і тих же фактів можна вивести різні узагальнення), а виходячи із змістовних і формальних критеріїв, субстанціальним рис права, можна зробити наступні висновки:

- право досить рано прийшло в людське суспільство. Поряд і разом з іншими способами регуляції поведінки воно виділилося з синкретичної системи соціальних норм, яка, ймовірно, могла існувати в первісному стаді і, можливо, в нечисленних ізольовано живуть групах епохи палеоліту. Перші форми права (не треба називати їх рудиментарними, ембріональними, бо в кожному ембріоні "генетично" закодовано відповідне явище) з'явилися, напевно, ще за часів, що передували розквіту первісного суспільства, а в період розкладання первісно-общинного ладу воно вже існувало і розвивалося як звичаєве право.

- правова поведінка є архетип людської поведінки, що виявляється там, де необхідна хоча б мінімальна організація суспільних відносин через нормативні механізми прав і обов'язків, обмінних і розподільних стандартів, заохочень і покарань, стимулів і заборон. Можливість приведення цих механізмів в дію за допомогою примусу і сили є вторинним ознакою права, тому що, по-перше, він проявляється небезумовно, а тільки у випадках порушення норми, а по-друге, авторитет, який здійснює примус, повинен вже до цього бути правовим, т. е. володіти визнаним виключним правом (привілеєм) застосовувати санкції.

- стародавні правові норми, що передаються від одного покоління до іншого у формі звичаю, відрізняються від сучасних тим, що вони як належне не претендували на дійсність в силу абстрактно-ціннісних якостей (блага, добра, справедливості), але прагнули суще підтримати як належне, перетворити його в традицію. Вища виправдання вимог належної полягало в тому, що так було і так є (нормативна сила фактичного). Правове розвиток людства, стало бути, починалося зі стихійного юридичної реалізму.

- ранні звичаєво-правові системи складалися об'єктивно шляхом повністю не усвідомлюваного, повільно повзе процесу закріплення певних форм поведінки та адаптації їх до природної та культурної середовищі з мінімумом ризику і зривів. Системи звичаєво-правових норм, оскільки вони формуються несвідомо і стихійно, важко корелюються зі своїми "творцями", певними соціальними групами. У культурах з складно структурованої соціальної організацією могли одночасно діяти, перекриваючи один одного, кілька звичаєво-правових систем. В одних ситуаціях група керувалася власними правовими звичаями, а в інших вдавалася до звичаїв, прийнятим більш широкими соціальними утвореннями (союзу племен, конфедерацій, регіональних єдностей). Бувало, що окремі правові системи контролювали великі простори, але, як правило, не монопольно і без відкритої боротьби з іншими системами норм, що функціонують в тому ж просторі.

- процес історичного генезису права відносно самостійний. Своїм існуванням право не повинно ні релігії, ні моралі, ні політики, хоча з ними, якщо розглядати їх як нормативно-регулятивні системи, воно тісно пов'язане. Правовий спосіб регуляції суспільних відносин має власні основи і свої завдання в суспільстві, але він втрачає значну частину своєї сили в ізоляції від інших регулятивних форм; втрата зв'язку з релігією і мораллю, як свідчить стародавня і сучасна історія, згубна для права, моралі і особливо для політики.

- в рамках первісного суспільства правова еволюція, судячи з усього, пройшла ряд фаз. Глобальний перехід від родової громади до сусідської викликав смугу великих змін і оновлення інститутів звичаєвого права, пов'язаних з землеволодінням, майновими відносинами, що формується публічною владою, відносинами особистої залежності і т. Д.

Потужними поштовхами модернізації звичаєвого права в давнину послужили поетапне поділ суспільної праці, поява соціальних страт і зародження перших міст. Разом з тим довго зберігалися, і далеко не як пережитки, звичаї глибоко давнього походження, що стосуються кровної помсти, шлюбних відносин, родового майна і. т. п. Родові за своїм характером, вони в умовах нового суспільного структурування продовжували діяти в межах відносно вузьких кровноспоріднених груп.

Звичайне право виступало активним чинником политогенеза і утворення держави. В основному через правові механізми (позику, оренда, застава, наймання і інші зобов'язальні відносини) одні вільні громадяни поневолювали інших, перетворювали їх в напіввільних або рабів; через присвоєне верхівкою право залишати у себе здобуті на. війні багатства, поневолювати полонених виникали привілейовані страти всередині громад, відбувалася соціальна диференціація, за якою незмінно слід було виникнення політичних інститутів і самої держави. З появою авторизованої державою форми права - закону - ера панування звичаєвого права закінчується, хоча саме воно протягом усієї людської історії продовжувало безперервно існувати і, як відомо, діє на своєму місці і в сучасні дні.


висновок

Підводячи підсумок, можна сказати, що право виникає об'єктивно на певному етапі розвитку людського суспільства для упорядкування взаємин людей і їх об'єднань, що беруть участь у виробництві, обміні і споживанні матеріальних благ, шлюбно-сімейних і трудових відносинах, в управлінні суспільством. Норми права склалися в результаті перетворення древніх звичаїв - так званих мононорм, що виражають колективну волю первісної громади, в розпорядження, що відображають інтереси і потреби соціальних груп і прошарків, які перебувають при владі.

Право явище багатогранне. Різні теорії по-різному пояснюють причини походження права. Спроба їх узагальнення та осмислення в рамках однієї універсальної теорії навряд чи можливо, хоча такі спроби і робилися. Кожна з цих теорій розкриває одну з можливих сторін процесу виникнення права.

Право як особлива система юридичних норм і пов'язаних з ними правових відносин виникає в силу тих же причин і умов, якими пояснюється походження держави, і процес цей має історичні паралелі. Зрозуміло, у різних народів і в різні епохи виникнення права пов'язано з «національними», тобто індивідуальними, особливостями кожного народу, однак загальні закономірності значною мірою збігаються в історії більшості народів світу.

Історія цивілізації знає десятки, сотні правових теорій.Глибокі уми людства протягом століть билися над розгадкою феномена права, розкриттям його сутності. Правові теорії минулого були завоюванням людської культури, прагненням наукової думки проникнути в саму серцевину людських відносин.

У найбільш загальному вигляді все розмаїття поглядів на різноманітність права може бути зведене до протистоянь двох вихідних принципових позицій. Одна з них полягає в пояснення права як засобів сили, засобів подолання суспільних протиріч і забезпечення порядку, перш за все шляхом насильства, шляхом примусу. З цієї точки зору право є знаряддями і засобами в руках однієї частини суспільства для провидіння своєї волі, для підпорядкування цій волі інших членів суспільства. Суть права складає силу примусу, придушення. Найбільш чітко і послідовно ця позиція обґрунтована теорією насильства. Друга точка зору полягає в тому, що право забезпечує порядок у суспільстві шляхом зняття протиріччя, досягнення соціальних компромісів. З цієї позиції функціонування права виражається в загальних скоординованих інтересах різних груп суспільства. Суть права складає суспільну злагоду, компроміс. Найбільш чітко ця позиція обґрунтована теорією суспільного договору.

Таким чином, з усього вищесказаного можна зробити висновок, що проблема походження права є актуальною і в даний час.


Бібліографія

1. Головистикова А. Н., Дмитрієв Ю. А. Проблеми теорії держави і права: Підручник. - М .: Изд-во Ексмо, 2005.

2. Гумплович Л. Основи соціологіі.- СПб., 1899.

3. Кашанина Т.В. Походження держави і права: Учеб. посібник для вузів.- М .: Вища. шк., 2004.

4. Маркс К., Енгельс Ф. Соч. / Под ред В. Адоратского.- Т.4 ..- М., 1937.

5. Марченко М. Н. Проблеми загальної теорії держави і права: Підручник М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2007.

6. Матузов Н.І., Малько А. В. Теорія держави і права: Підручник М., 2004.

7. Пост А. Зачатки державних і правових відносин: Нариси з загальної порівняльної історії держави і права.- М., 1901.

8. Проблеми загальної теорії права і держави: Підручник для вузів / За заг. ред. В. С. Нерсесянц. - М .: Норма, 2004.

9. Соловйов С.М. Сочіненія.- М., 1988.

10. Хартланд. Примітивне право.- 1970. Наступні

11. Хропанюк В.Н. Теорія держави і права: Учеб. посібник для вузів.- М., 2004.


[1] Хропанюк В.Н. Теорія держави і права: Учеб. посібник для вузів.- М., 2004. С. 21-22.

[2] Матузов Н.І., Малько А. В. Теорія держави і права: Підручник М., 2004. С. 13.

[3] Маркс К., Енгельс Ф. Соч. / Под ред В. Адоратского.- Т.4 ..- М., 1937.- С.112.

[4] Головистикова А. Н., Дмитрієв Ю. А. Проблеми теорії держави і права: Підручник. - М .: Изд-во Ексмо, 2005.- С. 88-91.

[5] Марченко М. Н. Проблеми загальної теорії держави і права: Підручник М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2007.- С. 104-106.

[6] Соловйов С.М. Сочіненія.- М., 1988.- С.93-95.

[7] Кашанина Т.В. Походження держави і права: Учеб. посібник для вузів.- М .: Вища. шк., 2004 .- С. 45.

[8] Пост А. Зачатки державних і правових відносин: Нариси з загальної порівняльної історії держави і права.- М., 1901.- С. 11-12.

[9] Хартланд. Примітивне право.- 1970.- С.8.

[10] Проблеми загальної теорії права і держави: Підручник для вузів / За заг. ред. В. С. Нерсесянц. - М .: Норма, 2004. - С. 72-79.

[11] Гумплович Л. Основи соціологіі.- СПб., 1899.- С. 189.