Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історичні моделі функціонування макроекономіки

Скачати 11.28 Kb.
Дата конвертації 15.11.2018
Розмір 11.28 Kb.
Тип реферат

14.1. Історичні моделі функціонування макроекономіки

На зв'язок між дотриманням певних народногосподарських пропорцій і певних умов відтворення вперше вказав французький економіст Ф. Кене (1694 - 1774 рр.). Найважливіша робота Ф. Кене - "Економічна таблиця" (1758 г.), в ній вперше в економічній науці була зроблена спроба провести аналіз суспільного відтворення з позиції встановлення певних балансових пропорцій між натуральними і вартісними елементами суспільного продукту.

Модель відтворення Ф. Кене пов'язана з його теорією класів, які він виділив в залежності від їх участі в створенні і присвоєння чистого продукту. Суспільне відтворення Ф. Кене розглядає не тільки як відтворення матеріальних благ, а й як відтворення існуючих класів. У своєму аналізі Ф. Кене виділив три громадських класу - клас фермерів (продуктивний клас), клас власників (дворянство, духовенство, чиновництво, король і його оточення) і безплідний клас (всі, не зайняті в сільському господарстві і які не є власниками). Дані класи здійснюють обмін таким чином, що землевласники отримують ренту, що йде на споживання; виробники відшкодовують свої витрати і мають залишок для відновлення виробництва; безплідний клас має хліборобську продукцію для продуктивних потреб і для особистого споживання. Таким чином, ми бачимо, що, визнаючи продуктивної сферою

лише землеробство, Ф. Кене вельми оригінально визначає участь в обміні кожного з класів суспільства.

Модель відтворення Ф. Кене показує, що повторення процесу виробництва можливо лише за умови пропорційності, яка досягається на основі конкуренції і вільного ціноутворення, тобто, на думку Ф. Кене, на основі "природного порядку" і не допускає втручання держави в економічне процес.

Незважаючи на певну умовність, на специфічний підхід, зокрема, визнання продуктивної сферою лише сільське господарство, економічна таблиця Ф. Кене відображає взаємозв'язку продуктових потоків з позиції суспільного відтворення (Детальніше див. "Економічна теорія". Підручник / За ред. Акад. В .І. Ведяпіна. М., 1997.).

Надалі до аналізу процесу суспільного відтворення звернувся К. Маркс, який створив теорію суспільного відтворення.

Теорія відтворення К. Маркса (або теорія загальної економічної рівноваги) будується на моделі руху сукупного суспільного продукту.

Взаємозв'язок і взаємозалежність індивідуальних капіталів, що функціонують в системі суспільного виробництва, відбувається в ході кругообігу, що, в кінцевому рахунку, характеризує рух суспільного капіталу. Результатом же останнього є створення сукупного суспільного продукту.

За вартістю сукупний суспільний продукт складається з вартості спожитих засобів виробництва (С - постійного капіталу), відтворювального фонду заробітної плати (V - змінного капіталу) і додаткової вартості (M).

За натурально-речовій структурі сукупний суспільний продукт складається з засобів виробництва і предметів споживання, в залежності від їх кінцевого призначення.

Відповідно до натурально-речової структурою сукупного суспільного продукту всі галузі суспільного виробництва діляться на два підрозділи:

Для встановлення рівноважного стану в економічній системі необхідно, щоб в ході відтворення виконувалися певні умови:

  • повна реалізація продукту, виробленого всіма товаровиробниками;
  • повне задоволення запитів виробників в необхідних засобах виробництва і робочої сили для відновлення виробництва;
  • забезпечення ринком всіх суб'єктів суспільного виробництва необхідними предметами споживання.

Таким чином, головна проблема суспільного відтворення полягає в реалізації сукупного суспільного продукту за вартістю і натурально-речовій формі, а в кінцевому рахунку в суспільному виробництві має бути рівновага між двома підрозділами суспільного господарства, що знаходить вираз у необхідності дотримання певних пропорцій при реалізації сукупного суспільного продукту , обумовлені розподілом суспільного капіталу між I і II підрозділами.

Пропорції між двома підрозділами суспільного виробництва, що забезпечують загальне економічне рівновагу, К. Марксом розглянуті на прикладі схем простого і розширеного відтворення.

При простому відтворенні основна умова відтворення (рівноваги) можна представити у вигляді наступного рівності: I (V + M) = II C.

Це означає, що частина коштів виробництва створених в I підрозділі і представляють, з точки зору вартості - новостворену вартість, повинні йти на відшкодування витрачених засобів виробництва в II підрозділі. І навпаки, створені в II підрозділі предмети споживання і частково не спожиті всередині нього, знаходять попит з боку I підрозділу на суму новоствореної вартості, натомість на цю суму отримуючи необхідні для відновлення процесу виробництва в II підрозділі засоби виробництва.

При розширеному відтворенні дана умова закономірно набуває форму нерівності - I (V + M)> IIC, тобто новостворена вартість виробників I підрозділи в натурально-речовій формі представлена ​​засобами виробництва повинна бути більше вартості спожитих у II підрозділі засобів виробництва. Така умова показує матеріальну основу для збільшення виробництва.

Головна умова реалізації сукупного суспільного продукту при розширеному відтворенні як основа для відновлення виробництва, може бути представлено у вигляді: I (V + ΔV + M D) = II (C + ΔC), де:

V - змінний капітал попереднього виробничого циклу;

ΔV - об'єм додаткового капіталу (або відтворювальний фонд заробітної плати) для знову втягуються у виробництво працівників;

M D - частина додаткової вартості, що представляє частку, що спрямовується на задоволення індивідуальних непродуктивних потреб виробника-власника;

C - постійний капітал попереднього виробничого циклу;

ΔC - додаткова частина постійного капіталу, що йде на розширення виробництва.

З точки зору натурально-речової структури сукупного суспільного продукту дана умова можна інтерпретувати в такий спосіб: засобів виробництва, створених в I підрозділі за вирахуванням спожитих ж в ньому самому, повинно вистачити для відшкодування витрачених у II підрозділі і для розширення виробництва в галузях II підрозділу; і навпаки, створених в II підрозділі предметів споживання повинно вистачити (за вирахуванням спожитих всередині даного підрозділу) для задоволення потреб працівників ( "основних" і додатково залучених) і підприємців в обсязі особистого наявного доходу.

Таким чином, за допомогою схем відтворення К. Маркс показав теоретичну можливість реалізації всього суспільного продукту як основи встановлення загальної економічної рівноваги.

В цілому, оцінюючи дані моделі, слід зазначити, що вони показують основні умови економічної рівноваги, але тим не менше вони недостатні для вирішення таких практичних завдань, як прогнозування розвитку народного господарства, оцінка динаміки капіталу, проблеми зайнятості і т.д.

Однією з основних моделей загальної рівноваги, що відносяться до групи економіко-математичних моделей рівноваги, є модель
Л. Вальраса (1834 - 1910 рр.).

Л. Вальрас зробив спробу розкрити процес автоматичного прагнення ринкової економіки до стабільної рівноваги, показавши взаємозумовленість всіх цін і кількості звертаються ресурсів і товарів. Л. Вальрас вперше математично довів, що в умовах вільної конкуренції можливе досягнення рівноваги на всіх ринках і в усьому національному господарстві. Для кожного отдельногопроізводітеля і споживача у формі лінійних рівнянь описуються умови рівноваги:

P I - ціна i-го виду продукту;

X i - кількість товару, що купується i -м споживачем;

V J - ціна j-го виду ресурсів;

Y J - розміри пропозиції j-го ресурсу;

- відображає вартісний обсяг пропозиції;

Σ V J Y J - загальний попит, джерелами якого служать доходи від продажу факторів виробництва.

Основне рівність (закон Вальраса) полягає в наступному: загальна величина попиту повинна бути при відповідній системі цін дорівнює загальній величині пропозиції. На цій основі доводиться, що необхідне число рівнянь в системі не дорівнює загальній кількості розглянутих товарів і ресурсів, а на одиницю менше: останнє рівняння обов'язково випливає з сукупності інших.

Аналіз загальної економічної рівноваги йде від визначення умов рівноваги на кожному з окремих ринків, а потім виводяться умови одночасного рівноваги на всіх ринках. Використовуваний при цьому закон Вальраса каже: в народному господарстві, яке складається з n взаємопов'язаних ринків, на n-м ринку завжди буде рівновага, якщо воно є на (n - 1) ринках. Доказ цього закону засноване на тому, що сумарний результат угод на всіх n ринках у кожного суб'єкта дорівнює нулю.

Нехай надлишковий попит (пропозицію) i-го суб'єкта

на ринку А - Δ А i = A d i - А s i;

на ринку В - Δ B i = B d i - B s i;

на ринку C - Δ C i = C d i - C s i;

на ринку N - Δ N i = N d i - N s i;

P A, P B, P C:. P N - відповідно ціни товарів A, B, C: N.

Сумарний результат угод i-го суб'єкта можна виразити формулою

P A ΔA i + P B ΔB i + P C ΔC i + :. + P N ΔN i = 0 (1.2)

Підсумуємо надлишковий попит всіх учасників ринкових угод на кожному з N ринків:

Якщо існує одночасне рівновагу на N-1 ринках, то:

ΣΔA i + ΣΔ B i + ΣΔ C i +: + ΣΔ (N-1) i = 0 (1.4),

але в такому випадку рівняння (1.3) дотримується при ΣΔ N i = 0, так як Р N не дорівнює нулю. Це означає, що закон Вальраса доведений.

Основні питання при дослідженні системи Л. Вальраса, на які необхідно знайти відповіді, полягають в наступному:

  • чи можлива система цін, кількість товарів і ресурсів, несумісних один з одним, тобто чи існує рішення даної системи рівнянь;
  • єдино чи це рішення в тому сенсі, що для кожної змінної існує тільки одне значення, спільне із загальним рішенням;
  • стабільна система, чи здатна вона повертатися до рівноваги при його порушенні.

Система Л.Вальраса в подальшому була розвинена, зокрема, Дж. Хіксом і Р. Алленом і іншими з використанням лінійної алгебри та лінійного програмування (Див .: Гальперін В.П. Макроекономіка. СПб. 1994.).

Серед моделей загальної економічної равновеія певне визнання отримала модель взаємодії сукупного попиту та пропозиції, заснована, як прийнято вважати, на кейнсианском підході до макроекономіки.