Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку статистики

Скачати 26.42 Kb.
Дата конвертації 20.10.2018
Розмір 26.42 Kb.
Тип реферат

Федеральне агентство з освіти Р.Ф.

Чебоксарский економіко - технологічний коледж

Реферат з дисципліни статистика

на тему:

Історія розвитку статистики

виконала:

Студент 26а групи

Зойкина Анастасія

перевірила:

Самаріна М. В.

2007р

Вміст

1. Напрямок розвитку статистики як науки

2. Історія розвитку російської статистичної науки

3. Висновки

4. Список використаної літератури

Напрямок розвитку статистики як науки

Статистика має давнє коріння і багатовікову історію розвитку.

Вона зародилася як результат узагальнення вже досить розвиненою статистичної практики, викликаної потребами розвитку суспільства, наприклад: підрахунок населення, худоби, облік земельних угідь, майна і т.д.

Ось лише деякі відомості застосування числових даних відносяться до тих чи інших явищ вже в далекій давнині. У Китаї більш ніж за 2 тисячі років до н.е. вироблялися обчислення населення за статтю та віком, а також збирали дані про стан промисловості і сільського господарства. Згадки про статистичних обстеженнях зустрічаються і в біблійні часи. У Стародавньому Римі велася статистика чисельності населення і майнового стану громадян, проводилися цензи (обліки) вільних громадян і їх майна. У Європі в кінці IX ст. проводилися перші облікові операції: інвентаризація королівських маєтків, облік жителів, придатних до військової служби. Першими і основними обліково-статистичними джерелами на Русі були літописи, в яких вже в ІХ-ХІ ст. згадується про збір різної інформації. Так, наводяться облікові дані про виникнення і розвитку міських поселень, розташованих на водних шляхах, про наявність в них храмів, церков, монастирів, житлових будівель. Однак збір числових даних в державах стародавнього світу був недосконалий. У цей період статистичні операції, як правило, проводилися у виняткових випадках і в основному у військовій і фінансовій сферах. Пізніше потреба в статистичних операціях породжувалася необхідністю стимулювання зростання народонаселення, продуктивних сил країни, регулювання споживання.

Розвиток суспільного виробництва, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, торговельних і міжнародних товарно-грошових відносин збільшило потребу в статистичної інформації. Це розширило сферу діяльності статистики, вело до вдосконалення її прийомів і методів, стало стимулом для подальшого формування обліку і статистики.

Однак якщо збір статистичних даних почався в найглибшій стародавності, то їх обробка та аналіз, тобто зародження статистики як науки, відносяться до більш пізнього періоду. Так з часом різноманітна практика обліково-статистичних робіт стала піддаватися теоретичних узагальнень. Почалося формування статистичної науки.

Розвиток статистики як науки йшло за двома напрямками:

П е р в про е н а п р а в л е н і е розвитку статистики одержало назву описового, виникло в Німеччині в другій половині XVII століття і відомо як державознавство, або описова школа. Її засновником був німецький вчений Герман Конрінга (1606-1681), який розробив систему опису державного устрою. Він же ввів і викладання «державознавства» як навчальної наукової дисципліни в університетах

Школа проіснувала понад 150 років, не змінюючи своїх теоретичних основ. Предмет і метод цієї науки не були чітко визначені. Збирався в основному описово-інформаційний матеріал, який згодом майже не аналізувався. Описувався, як правило, останній період, інакше, на думку представників школи, в статистичній роботі не було сенсу.

У працях прихильників цього напрямку містився опис держав, їх пристрої, побуту і звичаїв населення, природних умов, клімату, фінансів, армії. Автори праць називали їх статистичними. З нинішніх позицій з цим не можна погодитися, оскільки вони представляли собою словесний опис «пам'яток держави». В основному такі описи носили етнографічних характер. Зміст, завдання, предмет вивчення статистики в розумінні вчених того часу були, як бачимо дуже далекі від сучасного погляду на статистику як науку.

Багато зробив для розвитку описової школи та ідей Конрінга його послідовник професор філософії і права Готфрід Ахенваль (1719 -1 772), який вперше спочатку в Марбурзькому, а потім в Геттінгенському університеті почав читати нову навчальну дисципліну, яку він назвав стат і стіки Основним змістом цього курсу було опис політичного стану і пам'яток держави. сам термін «статистика» походить від латинського слова status, що в середині століття означало політичний стан держави.

В т о р о в и н а п р а в л е н і е розвиток статистики як науки виникло в Англії і відоме під назвою школа політичних арифметиков, цей напрямок набагато ближче до сьогоднішнього розуміння статистики. Воно виникло на 100 років раніше німецької описової школи. Представники даної школи на відміну від прихильників державознавства своїм головним завданням вважали виявлення на основі великого числа спостережень різних закономірностей і взаємозв'язків досліджуваних явищ. Засновником школи цього напрямку був Вільям Петті (1623-1678) відомий англійський політеконом, який як вважається, заклав основи статистичної наукі.В зв'язку з його роботами «Політична арифметика», «Різне про гроші» і ін. К.Маркс назвав їх автора батьком політичної економіки і в деякому роді винахідником статистики. В його працях переважало статистико-економічне спрямування на основі обробки бюлетенів про природний рух лондонського населення.

У. Петті, друг і сучасник Д.Граунта присвятив статистикою ряд наукових робіт. Головним в них було прагнення конкретно оцінити те чи інше явище, незважаючи на явний брак числових даних. У. Петті більше цікавився господарськими процесами, закономірностями у суспільному та економічному житті. Він першим, вдавшись до непрямим розрахунками, спробував оцінити національне багатство і національний дохід країни. Коло його інтересів відображений у роботі, написаної в 1671-1676 рр., Але опублікованій вже після його смерті в 1690г. під назвою «Політична арифметика, або міркування щодо розмірів і вартості землі, людей, сільського господарства, мануфактур, торгівлі, рибної ловлі. Ремісників, моряків, солдатів щодо державних доходів, реєстрації банків; щодо визначення цінності людей, збільшення числа моряків; щодо портів, положення, країни, кораблів, могутності на море і т.п. »В. Петті є фактичним родоначальником економічної статистики.

Послідовники У. Петті Джоан Граунт (1620-1674), Е. Галлей (1656-1742) продовжили розвиток цього наукового напрвления В їх працях переважало напрямок: демографічний з ухилом до питань страхування життя Д.Граунт вперше відкрив деякі закономірності масових суспільних явищ і показав , як слід обробляти і аналізувати множинний первинний матеріал. Він досліджував головним чином закономірності відтворення населення. Протягом багатьох років він вивчав дані бюлетенів смертності, в яких щотижня публікувалися відомості про кількість народжених і померлих в Лондоні, і зумів виявити ряд закономірностей. Наприклад. Він встановив, що співвідношення чисельності народжених хлопчиків і дівчаток становило 14:13 що з числа народжених до 6 років доживало в той час 64% лондонців, до 16 років - 40%, що на 63 померлих припадало 52 новонароджених і т.д. Д. Граунт склав першу таблицю смертності для стаціонарного населення і розрахував криву дожиття. Результати своїх досліджень він опублікував в 1662 р в роботі, назва якої за традицією того часу відображало її суть: «Природні і політичні спостереження, перераховані в доданому змісті і зроблені над бюлетенями смертності, по відношенню до управління, релігії, торгівлі, росту, хвороб та ін. ». Це був перший наукова праця політичних арифметиков.

Теоретичну розробку проблеми смертності продовжив Е.Геллей. Знаменитий англійський астроном висунув ідею закону великих чисел і застосував методи усунення випадкових відхилень.

Політичні арифметики шляхом узагальнення і аналізу фактів прагнули цифрами охарактеризувати стан і розвиток суспільства, розкрити закономірності розвитку суспільних явищ, які проявляються в масовому матеріалі. Цілі і завдання, які ставили перед собою ці вчені, близькі до сучасного розуміння сутності статистики. Історія показала, що саме школа політичних арифметиков стала джерелом виникнення сучасної статистики як науки. Ідеї ​​Д.Граунта, Е.Геллея і В. Петті мали своїх послідовників не тільки на їх батьківщині, але і в інших європейських державах. Найбільший розвиток ця школа отримала у ХVІІ та ХVШ ст. в Англії, Голландії, Франції. Надалі школа політичних арифметиков зосередилася в основному на демографії, а особливо, на питаннях страхування життя, фінансових розрахунках.

Заслугою політичних арифметиков є те, що вони розуміли необхідність використання масових даних для виявлення тих чи інших закономірностей, що при зведенні і аналізі використовували угруповання, середні і відносні величини, намагалися розглядати багато показників взаємопов'язане, при відсутності необхідних даних використовували непрямі розрахунки і т.д .

У першій половині Х! Х ст. виникло т р е т ь о н а п р а в л е н і е статистичної науки. Воно отримало назву статистико-математичного. Прихильники цього напрямку представників державознавства і представників політичної арифметики дійшли до теоретичного узагальнення практики обліково-статистичних робіт. До створення теорії статистики. Особливий внесок в розвиток цього напрямку вніс відомий бельгійський статистик Адольф Кетле (1796-1874) математик за освітою, багато років очолював національну статистику Бельгії, основоположник вчення про середні величини. Він називав статистику «Соціальної фізикою», тобто наукою що вивчає закони суспільної системи за допомогою кількісних методів. Найважливішою його заслугою є обгрунтування ідеї використання закономірностей, виявлених з маси випадків, в якості найважливішого інструменту пізнання об'єктивного світу. Саме він дав визначення предмета статистики (масові явища, пов'язані з життям суспільства, держави), побачив у ній знаряддя соціального пізнання, також він зробив значний внесок в розробку теорії стійкості статистичних показників, розкрив суть методів статистики. Вчення А.Кетле про статистичної закономірності справила значний вплив на сучасників.

Математичний напрямок в статистиці розвивалося в роботах Ф.Гальтона (1822-1911), К.Пирсона (1857-1936), В.Госсета (1876-1936), Р. Фішера (1890-1962), М.Мітчела (1874-1948 ) і ін. Представники цього напрямку, вважали основною статистики теорію ймовірностей, складову одну з галузей прикладної математики.

Ф.Гальтон, родич Чарльза Дарвіна, серйозно зацікавився проблемою спадковості, до аналізу якої він незабаром застосував статистичні методи. Крім усього іншого їм було розроблено використання поняття перцентиля. К.Пирсона також провів багато плідних досліджень в статистиці. Поряд з Ф.Гальтона, він зробив значний внесок в розвиток і розробку теорії кількісної оцінки зв'язку (теорії кореляції). В.Госсет, що писав під псевдонімом Стьдента, розробив теорію малої вибірки. Р. Фішер розвивав методи кількісного аналізу. М.Мітчелу належить ідея «економічного барометра». Дослідження даних вчених мали істотний вплив на сучасну статистику.

Історія розвитку російської статистичної науки

У Росії послідовниками «школи державознавства» були І.К.Кіріллов (1689-1737), В.Н. Татищев (1686-1750), М.В. Ломоносов (1711- 1765), К.Ф. Герман (1767-1838), К.І. Арсеньєв (1789-1865), І.І. Голіков (1735-1801), С.Н.Плещеев (1752-1802), М.І Чулков (1740-1793) і ін. Зібрані ними матеріали cтали цінним джерелом відомостей по економічній теорії Росії з давніх часів до XVIII.

Іван Кирилович Кирилов - яскрава особистість першої половини ХУШ ст. Більше 20 років він служив в Сенаті і виявляв великий інтерес до облікових даних, що надійшли в Сенат. У 1727 р на матеріалах I петровської ревізії закінчив роботу під назвою «Квітуче стан Всеросійського держави, в якесь почав, привів і залишив неісчерченних працями Петро Великий, батько вітчизни, імператор і самодержець Всеросійський і ін.». Це було перше систематизоване статистичне і економіко-географічний опис Росії. Робота витримана в класичному стилі описового напрямки статистики (державознавства).

Предметом опису служили міста Росії. Робота містила відомості не тільки про розташування міст, а й про їх населенні, будівлях, доходи та витрати, монастирях, церквах та ін. Окремі дані наводилися у вигляді «генеральних відомостей і табелів» як зведені по губерніях і країні.

Такого детального і систематизованого опису держави не було раніше в Європі. Особливо оригінальним і цінним було використання в цій роботі таблиць. Кирилова по праву вважають першовідкривачем табличного методу в статистиці. На жаль, за життя автора робота «Квітуче стан Всеросійського держави ...» не була опублікована. Видано вона була лише в 1831р. Істориком М.П. Погодіним з рукописного примірника, виявленого в приватній бібліотеці. Але і в середині ХІХ ст. ця праця Кирилова оцінили як важливе наукове твір, що дає вірний опис Петровської Росії. Також Кирилову належить ідея створення першого атласу Росії, серед його заслуг також часткове втілення цієї ідеї в життя.

Представником описової школи був і російський історик, географ, державний діяч Петровської епохи Василь Микитович Татищев. На посаді керівника гонного справи на Уралі в 1720-1722 рр. і пізніше, в 1734-1737 рр., він розвинув бурхливу діяльність: організував будівництво казенних заводів, доріг, пошук нових родовищ корисних копалин, геодезичні зйомки і складання картографічних карт, сприяв відкриттю початкових і спеціальних гірських шкіл і т.д. Будучи губернатором Астраханської губернії (1741-1745), В.Н. Татищев написав економічну роботу «Короткі економічні до села наступні записки», своєрідну інструкцію поміщикам про те, як вести господарство.

Поряд з державною діяльністю В.М. Татищев займався науковими дослідженнями. Виявляючи інтерес до різних наук, він зрозумів, що в першу чергу треба вирішувати проблему збору необхідної інформації, тобто проблему джерелознавства. Вирішенню цієї проблеми він приділяв велику увагу до кінця життя.

Так, для збору інформації, необхідної, щоб скласти за завданням Петра 1 всебічне економіко-географічний опис Россі і, Татищев розробив спеціальну анкету (1737 г.) і представив її на розгляд до Академії наук. Анкета містила 198 питань, що відносяться до історії, географії, етнографії, економіці та ін.

Не отримавши відповіді від Академії наук, Татищев за власною ініціативою розіслав анкету в канцелярії Сибіру і Казанської губернії. На основі отриманих відомостей він розробив програму (план) «опису всього Сибіру». Академія наук схвалила програму, і Татищеву доручили підготувати аналогічне опис всієї Росії. На жаль, робота не була завершена.

В.Н.Татищев розумів, яке велике значення джерел інформації в будь-якому науковому дослідженні. Він піддав критичному аналізу результати двох ревізій (переписів), проведених в Росії, і висловив ряд ідей, спрямованих на отримання більш якісних відомостей. Це перш за все: складання єдиного документа, скорочення термінів збору відомостей і підготовка кваліфікованих переписувачів. Питанням про те, як організувати і вдосконалити облік населення, присвячена його робота «Міркування про ревізію поголовної і що стосується до неї" (1747 г.).

Продовжувачем справи В.Н. Татіщева в області збору даних для всебічного економіко-географічного опису Росії став Михайло Васильович Ломоносов. Очоливши в 1758 р Географічний департамент Петербурзької Академії наук, М.В. Ломоносов задумав створити новий «Російський атлас». Для збору достовірних даних він на основі анкети Татіщева розробив «Академічну анкету», що містить всього 30 питань, відповіді на які давали можливість отримати докладний економіко-географічний опис міст і країни в цілому. Анкети були розіслані в канцелярії всіх губерній і провінцій. Спеціальний урядовий указ зобов'язував адміністрацію забезпечити своєчасне заповнення та подання анкет в Академію наук. Однак відомості були зібрані в повному обсязі і оброблені і видані частково лише в 1771-1774гг. після смерті М. В. Ломоносова. Для організації збору статистичної інформації М.В. Ломоносов зробив чимало. Можна сказати, що під його керівництвом Географічний департамент академії наук перетворився на справжній центр статистико-географічного вивчення господарства Росії, окремих її регіонів. При цьому М. В. Ломоносов, вперше розгляд питань населення, природних багатств, фінансів, торгівлі Росії ілюстрував статистичними даними

Говорячи про представників описової школи в Росії цього періоду, не можна не згадати ім'я Карла Федоровича Германа, першого керівника статистичного комітету, створеного в 1811р. при Міністерстві поліції, автора таких робіт, як «Статистичний опис Ярославської губернії» (1805 р.). «Статистичне дослідження щодо Російської імперії, ч. 1. Про народонаселення» (1818) та ін.

Вже на початку ХІХ ст. статистика потребувала уточнення організаційних і методологічних основ, що було викликано змінами в системі державного управління і поширенням прогресивно демократичних ідей. У цей період виходить ряд великих робіт з теорії статистики

К.Ф. Герман викладав статистику в навчальних закладах Росії, написав перші навчальні посібники «Короткий керівництво до загальної теорії статистики для вживання в училищах російської Імперії» (1808 г.) і «Загальна теорія статистики для учнів цей науці» (1809 г.). де були викладені основні положення, що розкривають статистику як науку.

Як представник і послідовник описової школи К.Ф. Герман вважав, що предметом статистики є держава. Статистика, за його словами, є «дуже докладне пізнання держави в будь-яке відоме час». Разом з тим він не обмежувався лише чистими описами. У його роботах вже присутні елементи аналізу, угруповання, динамічні зіставлення та ін. Він приділяв велику увагу історії статистики, критичної оцінки достовірності використовуваних статистичних даних, об'єктивності статистики.

Гідним продовжувачем справи К.Ф. Германа був його учень і соратник Костянтин Іванович Арсеньєв - історик, географ, статистик. Він вважав статистику наукою, покликаної узагальнювати факти і давати їм політичну і економічну оцінку при аналізі, він стверджував, що статистика в змозі дати адекватну характеристику життя держави.

К.І. Арсеньєв викладав статистику і географію в Петербурзькому університеті, а потім у військових навчальних закладах. Його «Статистичні нариси Росії» (1848 р.) - серйозне економіко-географічне дослідження, в якому дано обгрунтування економічного районування Росії.

Ще раніше, в 1818-1819 рр., Він написав роботу «Нарис статистики Російської держави». Перша її частина «Про стан народу» включала розділи «Про народонаселення», «Про народне багатство» і «Про народну освіту» і містила розрахунки чисельності всього населення на основі даних ревізій (перші три ревізії не враховували жінок). В роботі наведені цікаві угруповання населення за національністю, віросповіданням, виділено міське і сільське населення, продуктивне (землероби, мануфактуристи, ремісники і купці) і непродуктивне населення (духовенство, дворянство, цивільні і військові чини, служителі та ін.), Для окремих груп встановлені співвідношення. Так, наприклад, співвідношення чисельності непродуктивного населення до продуктивної становило 1: 9; співвідношення фабрикантів, ремісників і купців до хліборобам 1:20 і т.д. Ця була одна з перших класових угруповань населення в Росії.

Обидві роботи Арсеньєва зіграли велику роль у розвитку економічної географії і статистики. К.І. Арсеньєв багато зробив, щоб організувати і налагодити статистичне справа в Росії. З 1835 по 1852 року під його керівництвом створювалися губернські статистичні комітети. І хоча К.І. Арсеньєва і К.Ф. Германа вважають представниками описового напряму, їх роботи містять аналіз, що більш властиво другим напрямком у розвитку статистики.

В кінці ХVIII - початку ХІХ ст. все більше з'являлося в Росії описів окремих міст, губерній, районів. Уже в той час в роботах широко використовувалися цифрові дані і елементи їх аналізу.

Перетворенню статистики з науки описової в науку теоретичну, тобто формування статистики як справжньої науки, поклали початок представники школи політичних арифметиков, які вивчали суспільні явища з використанням міри, ваги і кількості. Основними представниками цього напряму російської статистики були Д.Бернулли (1700-1782), І.Ф.Герман (1755-1815) і ін.

З другої половини XIX в висувається пізнавальне значення статистики. Так, В.С. Порошин (1809 -1868) в роботі «Критичне дослідження про основи статистики» підкреслював, що наука не може обмежуватися лише одним описом. У книзі И.И.Срезневський (1812-1880) «Досвід про предмет і елементах статистики в політичній економії» відзначено, що статистика в безодні випадковостей відшукує «нормальності».

Найбільш прогресивні для цього часу теоретичні основи статистики як самостійної науки були створені Д.П. Журавським (1810- 1856). Йому належить системний виклад основ теоретичної бази статистики як науки, визначення статистичної науки. Він приділяв велику увагу проблемі достовірності даних, методу угруповань. розкрив принцип єдності кількісного і якісного аналізу. У своїй роботі «Про джерела і вживанні статистичних відомостей» він зазначав, що статистика це наукою про «категоричну обчисленні».

Свою роль в історії статистики зіграли представники академічної школи статистики, характерною особливістю якої було прагнення замінити вивчення держави вивченням суспільства. Засновниками цієї школи були Е.Ю.Янсон (1835-1893), А.І.Чупров (1842-1908), А.А. Чупров (1874-1926), Н.А. Каблуків (1849-1919), і А.А. Кауфман (1864-1919. Академічна статистика і її представники мали великий позитивний вплив на розвиток статистичної науки в Росії і на роботу статистичних органів. До початку ХХ в. Росія була одним з визнаних центрів наукової статистичної думки. У роботах професора Петербурзького політехнічного інституту А. А.Чупров статистика виступає як метод вивчення масових явищ природи і суспільства. Видатний економіст А.І Чупров в своїй роботі «Курс статистики» наголошує на необхідності масового статистичного дослідження при допомогою методу кількісного спостереження великого числа факторів для того, щоб описати громадські явища, підмітити закони та визначити причини, що їх викликали. У працях відомого вченого А.А.Кауфмана (1874-1919) викладається погляд на статистику як «мистецтво вимірювання політичних і соціальних явищ ». Професор Петербурзького університету Ю.Е.Янсон (1835-1893) в роботі« Теорія статистики »назвав статистику суспільною наукою.

Великий вплив на розвиток математичного напряму в статистиці Росії справили роботи російських математиків П.П. Чебишева (1821-1894), А.А. Маркова (1856-19220, А.М. Ляпунова (1857-1919).

Розвиток статистики в Росії тісно пов'язане з створеної після скасування кріпосного права земської статистикою, яка користувалася заслуженим авторитетом за об'єктивність і професіоналізм

Досвід розвитку статистики за радянської влади обобщался в працях В.І. Хотимський (1892-1937), В.С. Немчинова (1894- 1964), В.М. Старовський (1905-1975), А.Я. Боярського (1906- 1985), Б.С. Ястремського (1877-1962), Л.В. Некраші (1886-1949) та інших вчених. У післявоєнний період увагу статистичної науки була прикута до питання про предмет статистики, її співвідношенні з математичною статистикою. У цей час значний внесок в теорію індексного методу був внесений вченими С.М. Югенбергом, В.Є. Адамовим, Г.І. Бакланова, Л.С. Казинцев, І.Г. Венецкий і ін. Заслуговують на серйозну увагу праці з вивчення статистичної зв'язку Я.І. Лукомського.

Великим кроком вперед у розвитку статистичної науки послужило комплексне застосування, поряд зі статистичними, економіко-математичних методів і широке використання комп'ютерної техніки в аналізі соціально-економічних явищ.

В даний час ведеться робота по вдосконаленню статистичної методології і переходу Російської Федерації на прийняту в міжнародній практиці систему обліку і статистики відповідно до вимог розвитку ринкової економіки.

висновки

Государствоведаніе і політична арифметика розвивалася кожна своїм шляхом, використовуючи свої методи в дослідженнях. Але предмет вивчення у них був загальний - держава, суспільство, а також масові явища і процеси, що відбуваються в ньому.

Можна сказати, що статистика, народившись в зв'язку з необхідністю вирішення практичних державних і господарських проблем, сформувалася як наука в результаті синтезу государствоведанія і політичної арифметики, причому від останньої вона взяла більше, оскільки статистика і в даний час покликана виявляти насамперед різного роду закономірності в досліджуваних явищах.

Таким чином, історія розвитку статистики показує, що статистична наука склалася в результаті теоретичного збагачення накопиченого людством передового досвіду обліково-статистичних робіт; обумовлених перш за все потребами управління життя суспільства.

Список використаних джерел

1. Громико А.Л. «Теорія статистики» - М: ИНФРА, 2000. -414с. (Серія «Вища освіта»)

2. Мхітарян В.С. «Статистика»: підручник для студентів середньо професійної освіти. - М: видавничий центр «Академія», 2004 - 272с.

3. Харламов А.І. та ін. «Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні колективної діяльності. - М: Фінанси і статистика, 1995-296с.

4. «Теорія статистики»: навчальний посібник для вузів - М: Аудит, ЮНИТИ, 1998 - 247с.