Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку теорії та практики менеджменту

Скачати 46.95 Kb.
Дата конвертації 12.02.2018
Розмір 46.95 Kb.
Тип реферат

Московська державна геологорозвідувальна академія

Імені С. Орджонікідзе

Економічний факультет

Навчально-методичний Центр вищого та другої вищої

економічної освіти

КУРСОВА РОБОТА

З навчальної дисципліни «Менеджмент»

На тему: «Історія розвитку теорії та практики менеджменту (вітчизняна історія та історія зарубіжних країн)»

виконала студентка

групи ЗЕГт - 2000К

Кафиріна Ірина Євгенівна

Науковий керівник -

Професор Є. І. Комаров

Москва - 2001 р

ПЛАН

введення 3

Мета курсової роботи 5

Основна частина

1. Еволюція управлінської думки 6

2. Виникнення, формування і зміст різних

шкіл менеджменту 9

2.1. Школа наукового управління 9

2.2. Класична (адміністративна) школа в

управлінні 10

2.3. Школа психології і людських відносин 11

2.4. Школа науки управління (кількісна школа) 13

3. Різноманітність моделей менеджменту 15

3.1. Особливості американської моделі 15

3.2. Характеристика японської моделі 16

3.3. Західноєвропейська модель менеджменту 17

4. Розвиток менеджменту в Росії 20

висновок 24

Словник основних понять 25

Список літератури 26

ВСТУП

Актуальність обраної мною теми полягає в наступному:

Будь-яка наука базується на використанні історичного досвіду. Вивчення уроків історії дозволяє уникнути протиріч і помилок, що зустрічаються на ранніх етапах розвитку науки.

Наука управління в цьому відношенні мало відрізняється від інших наук. Як і будь-яка наука, вона цікавиться минулим, сьогоденням і майбутнім. Аналіз минулого дозволяє краще зрозуміти сьогодення, щоб спрогнозувати майбутній розвиток. Знання історії минулого необхідно по наступним основних причинах:

• завжди цікаво і потрібно;

• дозволяє заповнити недолік власних думок і обсяг своїх знань;

• дає можливість проаналізувати основні віхи еволюційного розвитку науки і систематизувати їх;

• дозволяє отримати відповідні уроки з минулого з тим, щоб не повторювати помилок у майбутньому.

Знання й осмислення минулого сприяє кращому розумінню сучасного стану науки, а також появі і формуванню нових ідей. Розвиток науки управління свідчить, що нежиттєві концепції гинули, а залишалися тільки самі цінні, перевірені практикою і часом.

Як показує попередній досвід розвитку багатьох країн світу, звернення до історії часто відбувалося в критичні, доленосні періоди життя суспільства, в періоди пошуку шляхів виходу з кризової ситуації. Так було, наприклад, в період реформування системи управління в СРСР в 60-і рр., Коли погляди багатьох вітчизняних вчених кинулися в минуле, осмислення якого повинно було допомогти в пошуку шляхів виходу із ситуації.

Аналогічний сплеск інтересу до минулого, пов'язаний з реформуванням системи управління в СРСР в 1979 році, стався в СРСР в 80-і рр., Коли також з'явився цілий ряд робіт з вивчення еволюції зарубіжного досвіду управління. Перебудова системи управління, розпочата в нашій країні М.С. Горбачовим, також супроводжувалася зростанням інтересу до вивчення розвитку управлінської думки.

Створення принципово нової системи управління в Росії адекватної ринковим відносинам, є невід'ємною складовою побудови нового суспільства.

Управління в умовах ринку одержало назву менеджменту. Відмінні риси менеджменту полягають в тому, що він орієнтує фірми на задоволення потреб ринку, на постійне підвищення ефективності виробництва (одержання оптимальних результатів з найменшими витратами), на свободу в прийнятті рішень, на розробку стратегічних цілей і програм і їхнє постійне коректування в залежності від стану ринку.

Менеджмент - це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Найбільші корпорації, банки складають стрижень економічної і політичної сили великих націй. Від них залежать уряду, багато хто з них мають транснаціональний характер, простягаючи свої виробничі, розподільні, сервісні, інформаційні мережі по всьому світу. А значить, рішення менеджерів, подібно рішенням державних діячів, можуть визначати долі мільйонів людей, держав і цілих регіонів.

Однак роль менеджерів не обмежується їх присутністю лише у величезних багаторівневих і розгалужених корпоративних структурах управління або ж в державному апараті. У зрілої ринковій економіці не менш важливий і малий бізнес. За кількістю це більше 95% всіх фірм, по значенню це найбільша наближеність до повсякденних потреб споживачів і в той же час полігон технічного прогресу в сфері нововведень. Для більшості населення це ще й робота. У нашій країні більшість дрібних підприємств у виробництві та сфері обслуговування приватизовані і, поряд з новоствореними, відносяться до малого бізнесу. Уміло керувати ними - значить вижити, устояти, вирости. Як це зробити - теж питання ефективного менеджменту.

Термін «менеджмент» можна застосувати до будь-яких типів організацій, але, якщо мова йде про державні органи будь-якого рівня, то більш правильно використовувати термін - «державне управління», а для позначення знеособленої системи управління вживається термін «адміністрування».

МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Грунтуючись на аргументації про актуальність обраної теми, можна визначити цільову орієнтацію роботи.

Мета курсової роботи розглянути і проаналізувати етапи історії розвитку теорії і практики менеджменту.

Відповідно до даної метою в курсовій роботі мною вирішуються наступні завдання:

1.Виявіть основні стадії розвитку науки управління і простежити спроби класифікації підходів і шкіл менеджменту.

2.Рассмотреть виникнення, формування і зміст різних шкіл управління.

3.Ізучіть різноманітність моделей менеджменту.

4.Визначите етапи еволюції менеджменту в Росії.

1. ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ

Жодна організація, жодне підприємство не може домогтися успіху без управління. Однак управління як вид діяльності і як наука в такому вигляді, в якому ми маємо його в даний час, з'явилося не відразу.

Як тільки доісторичні люди стали жити організованими групами, у них з'явилася необхідність управління

На першому етапі, коли групи людей були невеликі, управління у всіх сферах здійснювалося однією людиною - вождем цієї групи. Надалі, у міру розростання груп і ускладнення виконуваних ними функцій, з'явилася необхідність поділу праці і диференціації функцій. Але на це потрібні були століття.

Єгипетські піраміди, побудовані в 3000-2000 рр. до н. е., є яскравим свідченням не тільки культури древніх єгиптян, але і їх управлінського мистецтва. Будівництво величезних пірамід вимагало, насамперед, чіткого планування.

Стародавні греки приділяли особливу увагу питанням організації та управління виробничими процесами, піклувалися про чітку спеціалізацію робітників.

У Сократа дається розуміння управління як особливої ​​сфери людської діяльності. Він говорив про те, що головним в управлінні є поставити потрібну людину на потрібне місце і домогтися виконання поставлених перед ним завдань.

Лінійна структура управління державою одержала вираження в системі управління Римською імперією. Її основною проблемою був збір податків з усіх її частин, значно віддалених один від одного. Пряме правління з Рима здійснити було украй важко. Зміна структури управління дозволило зміцнити могутність Римської імперії.

У практиці управління існують приклади організацій, що виникли в далекій давнині й успішно функціонують і в даний час завдяки створенню раціональної структури управління. До їх числа відноситься римська католицька церква, що має найбільш просту структуру управління: папа, кардинал, архієпископ, єпископ і парафіяльний священик.

На жаль, еволюція управлінської думки в Росії цього періоду вивчена недостатньо.

Переворот в виробничих відносинах пов'язаний з промисловою революцією, що почалася в середині XVIII ст.

З промисловою революцією пов'язане виділення трьох рівнів управління: верхнього, середнього і нижнього. На виробництві з'явився майстер, що незабаром став ненависний для робітників.

На цьому етапі розвитку управління тільки намітилася тенденція переходу від принципу нагляду за працівниками до принципу організації праці на наукових засадах.

Промислова революція дала поштовх розвитку теоретичних досліджень і практики управління. Великий внесок у формування науки управління внесли англійські політекономи Вільям Петті, Адам Сміт і Давид Рікардо.

Не можна не відзначити величезного внеску англійського соціаліста-утопіста Роберта Оуена в розвиток управлінської думки і практики управління. Раніше інших він помітив і оцінив роль людського фактора на виробництві, до необхідності врахування якого інші дослідники прийшли тільки через 100 років. На формування теорії управління в соціалістичному суспільстві великий вплив зробили праці К. Маркса і Ф. Енгельса. Чи не займаючись дослідженнями природи і сутності управління, вони внесли свій вклад в формування цієї науки за допомогою створених ними методів дослідження. К. Маркс виводить необхідність поділу праці з розвитку кооперації: капіталіст часто не в змозі самостійно управляти своєю фабрикою. Крім того, в цьому немає необхідності, тому що праця по нагляду, цілком відокремлену від власності на капітал, завжди пропонувалася в надлишку. Тому зробилося необов'язковим, щоб ця праця по нагляду виконувався капіталістом.Такім чином, результатом поділу праці з'явилося відокремлення управління, яке стало розглядатися як особлива функції будь-якого спільного праці.

В цей же період часу Ф. Енгельс вказав на те, що слід розрізняти управління речами і управління людьми. Від цієї тези надалі будуть відштовхуватися багато вчених у своїх дослідженнях.

Однак до епохи імперіалізму функція управління здійснювалася самим капіталістом і невеликою групою наближених до нього осіб. Роль спеціально підготовлених керуючих особливо підсилюється в епоху розвитку монополістичного капіталізму. Зіткнувшись з конкуренцією, мінливої ​​зовнішнім середовищем, керуючі розвивали систему знань про те, як краще використовувати ресурси.

Таким чином, передумовами і джерелами формування менеджменту як управління особливого роду є:

· Індустріальний спосіб організації виробництва;

· Розвиток ринкових відносин, основними елементами яких є попит, пропозиція і ціна.

Для систематизації етапів розвитку науки управління спочатку використовувався історичний підхід із застосуванням хронологічного принципу.

Американські вчені Г. Кунц і С. 0'Доннел розробили більш докладну класифікацію підходів. Однак ця робота не дала бажаних результатів

Протягом всієї історії розвитку менеджменту вчені і дослідники управлінських проблем починали спроби розробити універсальну класифікацію шкіл менеджменту.Запропоновані ними класифікації носять, певною мірою, умовний характер. Це пояснюється тим, що практично неможливо відбити всі відтінки різних поглядів і позицій, важко знайти один універсальний принцип, який слід покласти в основу класифікації.

В американському підручнику з управління описаний сучасний погляд на класифікацію підходів і шкіл, а також оцінено їх реальний внесок у розвиток управлінської думки. В даний час відомі чотири найважливіших підходу, які дозволили виділити чотири школи управління, кожна з яких базується на своїх позиціях і поглядах:

Підхід з точки зору наукового Школа наукового управління

управління

Адміністративний підхід Класична (адміністративна)

школа в управлінні

Підхід з точки зору человече- Школа психології і людських

ських відносин і підхід з точки відносин

зору науки про поведінку

Підхід з точки зору кількісних Школа науки управління

ських методів (кількісна)

Потреба розробки нових методологічних підходів безпосередньо пов'язана з бурхливим розвитком бізнесу, прискоренням науково-технічного прогресу.

Всі вищевказані школи внесли значний вклад в розвиток науки про управління.

2. ВИНИКНЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ РІЗНИХ ШКІЛ УПРАВЛІННЯ

2.1. ШКОЛА НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ

Виникнення сучасної науки управління відноситься до початку XX в. і пов'язано з іменами Ф. У. Тейлора, Френка і Лілії Гилбрет і Генрі Гантта. Важливою заслугою цієї школи було положення про те, що управляти можна "науково", спираючись на економічний, технічний і соціальний експеримент, а також на науковий аналіз явищ і фактів управлінського процесу і їх узагальнення.

Цей метод дослідження вперше був застосований до окремо взятому підприємству американським інженером Ф.У. Тейлором, якого слід вважати основоположником наукового управління виробництвом.

Термін «наукове управління» вперше був запропонований у 1910 р Л. Брайдейсом. Після смерті Тейлора ця назва отримало загальне визнання стосовно його концепції.

Метод дослідження Тейлора полягав у розчленуванні процесу фізичної праці і його організації на складові частини (праця виконавський і праця розпорядницьких) і наступному аналізі цих частин. Метою Тейлора було створення системи наукової організації праці, що базується на основі експериментальних даних і аналізі процесів фізичної праці і його організації.

Створюючи свою систему, Тейлор не обмежувався тільки питаннями раціоналізації праці робітників. Значну увагу Тейлор приділяв кращому використанню виробничих фондів підприємства. Вимога раціоналізації поширювалася також і на планування підприємства і цехів.

Функції здійснення взаємодії елементів виробництва були покладені на планове або розподільчий бюро підприємства, якому в системі Тейлора приділялося центральне місце.

Важливим внеском Тейлора було визнання того, що робота з управління - це певна спеціальність. Основним завданням запропонованої ним системи Тейлор вважав зближення інтересів усього персоналу підприємства.

Філософську основу системи Тейлора склала концепція так званої економічної людини, що отримала в той період широке поширення. В основі цієї концепції лежало твердження про те, що єдиним рушійним стимулом людей є їх потреби. Тейлор вважав, що за допомогою відповідної системи оплати праці можна домогтися максимальної продуктивності праці. Інший помилковий принцип системи Тейлора полягав у проголошенні єдності економічних інтересів робітників і менеджерів. Цілі не були досягнуті.

Ідеї Ф. Тейлора були розвинені його послідовниками, серед яких в першу чергу слід назвати Генрі Гантта, найбільш близького його учня. Гантт вніс значний вклад в розробку теорії лідерства.

Френк Гилбрет і його дружина Ліліан Гилбрет займалися питаннями раціоналізації праці робітників і дослідженням можливостей збільшення випуску продукції за рахунок зростання продуктивності праці.

Значний внесок у розвиток системи Тейлора вніс Г. Емерсон. Емерсон досліджував принципи трудової діяльності стосовно до будь-якого виробництва незалежно від роду його діяльності.

Генрі Форд продовжив ідеї Тейлора в області організації виробництва. В системі Тейлора центральне місце займав ручну працю. Форд замінив ручну працю машинами, т. Е. Зробив подальший крок у розвитку системи Тейлора.

2.2. КЛАСИЧНА (АДМІНІСТРАТИВНА) ШКОЛА В

УПРАВЛІННІ

Класична або адміністративна школа в управлінні займає відрізок часу з 1920 по 1950 рр. Родоначальником цієї школи вважається Анрі Файоль, французький гірський інженер, видатний менеджер-практик, один з основоположників теорії управління.

На відміну від школи наукового управління, яка займалася в основному питаннями раціональної організації праці окремого робітника і підвищенням ефективності виробництва, представники класичної школи зайнялися розробкою підходів до вдосконалення управління організацією в цілому.

Метою класичної школи було створення універсальних принципів управління. Файоль і інші відносилися до адміністрації організацій, тому часто класичну школу називають адміністративною.

Заслуга Файоля полягає в тому, що він розділив усі функції управління на загальні, які стосуються будь-якій сфері діяльності, і специфічні, пов'язані безпосередньо до управління промисловим підприємством.

Послідовниками Файоля, розвинули і поглибили основні положення його доктрини, є Ліндау Урвік, Л. Гьюлик, М. Вебер, Д. Муні, Альфред П. Слоун, Г.Черч.

На основі розробок Файоля і його послідовників сформувалася класична модель організації, що базується на чотирьох головних принципах:

· Чіткий функціональний розподіл праці;

· Передача команд і розпоряджень зверху вниз;

· Єдність розпорядження ( «ніхто не працює більш ніж на одного боса");

· Дотримання «діапазону контролю" (здійснення керівництва обмеженим числом підлеглих).

Всі вищевказані принципи побудови організації справедливі і для теперішнього часу, незважаючи на те, що досягнення НТП наклали на них певний відбиток. Так, широке використання в практичній діяльності електронно-обчислювальної техніки спростило зв'язки між органами (ланками) управління в організації за рахунок прискорення обробки інформації.

В цілому ж для класичної школи менеджменту характерне ігнорування людини і його потреб. За це представники школи зазнають справедливої ​​критики з боку теоретиків і практиків менеджменту.

2.3. ШКОЛА ПСИХОЛОГІЇ І ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН

Одним з недоліків школи наукового управління і класичної школи було те, що вони до кінця не усвідомлювали ролі і значення людського фактора, який в кінцевому рахунку є основним елементом ефективності організації. Тому школу психології і людських відносин, яка усунула недоліки класичної школи, часто називають неокласичною школою.

Перша спроба застосувати психологічний аналіз до практичних задач виробництва була почата професором Гарвардського університету США Г. Мюнстерберг.

У 20-30-ті роки ХХ століття зародилася школа людських відносин, в центрі уваги якої знаходиться людина. Виникнення доктрини «людських відносин» зазвичай пов'язують з іменами американський учених Е. Мейо і Ф. Ротлісбергера, які відомі своїми дослідженнями в області соціології виробничих відносин.

Одним з головних відмінностей школи психології і людських відносин є внесення в неї біхевіоризму, тобто. Е. Теорії людської поведінки.

Одним із засновників школи психології і людських відносин є професор Школи бізнесу Гарвардського університету Елтон Мейо.

Представники школи «людських відносин» рекомендували приділяти серйозну увагу зміні неформальної структури при перебудові формальної структури організації. Формальний менеджер повинний прагнути до того, щоб стати і неформальним лідером, завоювавши «прихильності людей». Це - не просте завдання, а «соціальне мистецтво».

До недоліків школи психології і людських відносин можна віднести ігнорування питань самоврядування і самоорганізації робітників у виробництві, вченими був явно завищений рівень впливу на робітників за допомогою соціально-психологічних методів.

Однак, незважаючи на критику, якій піддавалася школа психології і людських відносин, основні її положення знайшли згодом відображення в нових, більш складних і сучасних концепціях менеджменту.

Велике місце в дослідженнях вчених, що примикають до школи психології і людських відносин, займають проблеми мотивації людей в організації. До числа дослідників, приділили цим проблемам значну увагу, слід віднести: А. Маслоу, Ф. Герцбергера, Д. Макклеланда, К. Альдерфера.

Найбільш послідовно концепція мотивації розвинена видатним представником школи психології і людських відносин, професором школи менеджменту Мічіганського університету Дугласом Макгрегором. Макгрегор вніс значний вклад в розвиток змісту теорії людських ресурсів, зосередивши свою увагу на питаннях лідерства, стилю керівництва, поведінки людей в організаціях.

2.4. ШКОЛА НАУКИ УПРАВЛІННЯ (КОЛІЧЕСКТВЕННАЯ

ШКОЛА)

Становлення школи науки управління пов'язано з розвитком математики, статистики, інженерних наук та інших суміжних з ними областей знань. Найбільш відомими представниками цієї школи є Р. Акофф, Л. Берталанфі, С. Бір, А. Гольдбергер, Д. Фосрестер, Р. Люс, Л. Клейн, Н. Джорджеску-Реган.

Школа науки управління сформувалася на початку 50-х рр. і успішно функціонує і в даний час. У школі науки управління розрізняють два головних напрямки:

1. Розгляд виробництва як "соціальної системи" з використанням системного, процесного і ситуаційного підходів.

2. Дослідження проблем управління на основі системного аналізу і використання кібернетичного підходу, включаючи застосування математичних методів і ЕОМ.

Системний підхід передбачає, що кожен з елементів, що складають систему (розглянуту організацію), має свої певні цілі.

Процесний підхід ґрунтується на положенні про те, що всі функції управління залежать одна від одної.

Ситуаційний підхід безпосередньо пов'язаний з системним і процесним підходами і розширює їхнє застосування на практиці. Сутність його полягає у визначенні поняття ситуації, під якою мається на увазі конкретний набір обставин, змінних, що впливають на організацію в певний час.

Заслуга школи науки управління полягає в тому, що вона зуміла визначити основні внутрішні та зовнішні змінні (фактори), що впливають на організацію.

Другий напрямок школи науки управління пов'язано з розвитком точних наук і, перш за все, математики. У сучасних умовах багато вчених називають цей напрямок новою школою.

Початок застосування математичних методів в економічних дослідженнях в XIX в. пов'язують з ім'ям французького економіста А. Каунота (1801-1877).

Можливість використання математики для вирішення економічних проблем викликала великий інтерес в Росії.

Ряд великих фахівців, таких як В.К.Дмитрієв, Г.А.Фельдман, Л.В.Канторович, внесли великий вклад в розробку і розвиток економіко-математичних методів (ЕММ).

Особливе місце належить Д.Є. Слуцькому, відомому своїми роботами по теорії ймовірності та математичної статистики. У 1915 р він опублікував статтю «До теорії збалансованості бюджету споживача», яка справила великий вплив на розвиток економіко-математичної теорії. Через 20 років ця стаття одержала світове визнання.

Перша в країні Лабораторія економіко-математичних методів була створена в 1958 році в Академії наук BC Немчинова.

У 1930 р в м Клівленді (США) була утворена асоціація «Міжнародне товариство для розвитку економічної теорії в зв'язку зі статистикою і математикою», в яку входили відомі буржуазні економісти І. Шумпетер, І. Фішер, Р. Фріш, М. Калецкий , Я. Тінберген та ін. Асоціація стала випускати журнал «Економетрика». Утворення цієї асоціації послужило відправним моментом створення математичної школи економістів.

Відмінною особливістю науки управління є використання моделей. Моделі здобувають особливо важливе значення, коли необхідно приймати рішення в складних ситуаціях, що вимагають оцінки декількох альтернатив.

Таким чином, 50-і рр. XX ст. характеризуються формуванням нового етапу в розвитку управлінської думки. На основі синтезу ідей, висунутих у попередні періоди, дослідники прийшли до розуміння необхідності комплексного підходу до управління. Крім того, була сформульована ідея про те, що управління - це не тільки наука, а й мистецтво.

3. РІЗНОМАНІТТЯ МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ

3.1. ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО МОДЕЛІ

Вивчення американської моделі менеджменту представляє відомий інтерес. Саме в США вперше сформувалася наука і практика менеджменту.

Американський менеджмент увібрав в себе основи класичної школи, засновником якої є Анрі Файоль. Американці Лютер Гьюлик і Ліндау Урвік зробили багато для популяризації основних положень класичної школи. Класична школа мала значний вплив на формування всіх інших напрямків в американській теорії управління.

Перехід від екстенсивних до інтенсивних методів господарювання в 20-30-і рр. зажадав пошуку нових форм управління. Поступово склалося розуміння того, що для виживання виробництва необхідно змінити відношення до положення робітника на підприємстві, виробити нові методи мотивації і співробітництва між робітниками і підприємцями.

Сучасний американський менеджмент у такому вигляді, який склався в даний час, базується на трьох історичних передумовах:

1. Наявність ринку.

2. Індустріальний спосіб організації виробництва.

3. Корпорація як основна форма підприємництва.

Американський економіст Роберт Хейлбронер вказав на три основних історично сформованих підходи до розподілу ресурсів суспільства. Це - традиції, накази і ринок. Традиційний підхід має на увазі розподіл економічних ресурсів суспільства за допомогою сформованих традицій, від одного покоління до іншого. Командний підхід має на увазі розподіл ресурсів через накази. Ринковий підхід передбачає розподіл ресурсів за допомогою ринку, без будь-якого втручання суспільства. Цей підхід є найбільш ефективним.

Сучасна американська модель менеджменту орієнтована на таку організаційно-правову форму приватного підприємництва, як корпорація (акціонерне товариство), що виникла ще на початку XIX ст.

Американські корпорації широко використовують у своїй діяльності стратегічне управління. Це поняття було введено в побут на стику 60-70-х рр., А в 80-і рр. охопило практично всі американські корпорації.

Основою стратегічного управління є системний і ситуаційний аналіз зовнішньої (макрооточення і конкуренти) і внутрішнього (наукові дослідження і розробки, кадри і їхній потенціал, фінанси, організаційна культура та ін.) Середовища.

Найважливішою складовою частиною планової роботи корпорації є стратегічне планування, що виникло в умовах насичення ринку і уповільнення зростання низки корпорацій. Стратегічне планування створює базу для прийняття ефективних управлінських рішень.

Для зниження опору робітників організаційним змінам, що відбуваються в корпораціях, розробляються програми підвищення «якості трудового життя», за допомогою яких працівники корпорації залучаються до розробки стратегії її розвитку, обговоренню питань раціоналізації виробництва, вирішенню різноманітних зовнішніх і внутрішніх проблем.

Американські вчені продовжують ставити і розробляти реальні проблеми менеджменту. Американська практика підбору керівних працівників робить головний акцент на гарні організаторські здібності, а не на знання фахівця.

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЯПОНСЬКОЇ МОДЕЛІ

За останні два десятиліття Японія зайняла лідируюче положення на світовому ринку. На її частку припадає 44,5% загальної вартості акцій всіх країн світу. І це при тому, що населення Японії складає всього 2% від населення земної кулі.

Однією з головних причин стрімкого успіху Японії є застосовувана нею модель менеджменту, орієнтована на людський фактор. При цьому японці розглядають не одну людину (особистість), як американці, а групу людей.

Японці вище інших ставлять соціальні потреби (приналежність до соціальної групи, місце працівника в групі, увага і повага оточуючих). Тому і винагорода за працю (стимули) вони сприймають через призму соціальних потреб.

На відміну від працівників інших країн, японці не прагнуть до безумовного виконання правил, інструкцій і обіцянок. З їх точки зору, поведінку менеджера і прийняття їм рішень цілком залежить від ситуації. Головне в управлінському процесі - це вивчення нюансів обстановки, які дозволяють менеджеру прийняти правильне рішення.

До розвитку в Японії капіталістичного способу виробництва їй була характерна зрівняльна винагорода за працю. Становлення машинного виробництва зажадало розробки системи мотивації праці з урахуванням сформованого прагнення працівників до зрівнялівки й особистого внеску кожного з них. Вихід був знайдений в розробці системи оплати праці працівників за вислугою років.

Найсильнішим засобом мотивації в Японії є «корпоративний дух» фірми. В основі його лежить психологія групи, що ставить інтереси групи вище особистих інтересів окремих працівників.

Центральне місце в оперативному управлінні японського менеджменту займає управління якістю. У всіх сферах японської економіки в даний час діють групи (кружки) якості, в яких крім робітників включаються майстри й інженери. Японська система управління якістю не дає збоїв. Це є результатом її продуманості і простоти.

На початку 70-х рр. віце-президент автомобільної компанії «Тойота» Т. Воно запропонував систему організації праці «Канбан». Суть її полягає в тому, що на всіх фазах виробничого процесу відмовилися від виробництва продукції великими партіями і створили безперервно-потокове виробництво.

Останнім часом американські корпорації почали впроваджувати у себе нововведення, що призвели японські фірми до значного успіху.

Однак не всі методи управління, використовувані в Японії, приживаються на американській землі. Не можна переносити одну модель менеджменту в економіку іншої країни без врахування її специфічних умов і, перш за все, психологічних і соціально-культурних чинників.

3.3 західноєвропейської моделі МЕНЕДЖМЕНТУ

Помітний вплив на формування менеджменту зробили англійські дослідники. Так, англійці Р. Фелк і Л. Урвік займалися розробкою принципів управління.

Англійські вчені внесли істотний внесок у розробку методу «дослідження операцій», який вперше зародився в Англії в 40-х рр., У зв'язку з необхідністю вирішення деяких військових стратегічних і тактичних завдань. Надалі центр робіт перемістився в Америку.

У Франції питаннями наукового управління займалися Анрі Луї Ле Шательє Шарль Фремо-віль брати Андре й Едуард Мішлен. Неоціненний внесок у розуміння менеджменту як науки вніс Анрі Файоль.

Проблемами наукового управління виробництвом в Німеччині займався Вальтер Ратенау. Величезний внесок у дослідження принципів організації вніс відомий німецький соціолог Макс Вебер, що розробив "ідеальний тип» адміністративної організації, названий їм терміном «бюрократія». На особливу увагу заслуговують роботи з організації виробництва, які виконав Кароль Адамецкцй. Західнонімецькі теоретики школи «людських відносин» виступали за більш жорсткий підхід до управління персоналом, ніж їх колеги в США і Японії.

В Англії, Голландії, Норвегії, Швеції та інших країнах Заходу широко пророблялися також питання залучення працівників до «участі в управлінні».

Західноєвропейські вчені зробили помітний вплив на формування підходу до управління з позиції «соціального людини». Цей підхід дозволяв вивчати поведінку людей з точки зору впливу на них групової поведінки.

У 1929-1933 рр. передові капіталістичні країни охопила світова криза. В цей же період часу англійським вченим Дж. М. Кейнсом була сформульована концепція державного регулювання економіки. Кейнс обґрунтував необхідність державного втручання в економіку.

Великий вплив на розвиток всієї Європи в післявоєнні роки надав німецький вчений, політик, міністр економіки і канцлер Людвіг Ерхард. Під керівництвом Ерхарда Західна Німеччина домоглася економічного дива. Концепція «соціального ринкового господарства» (по Ерхарду) включає в себе два основних положення:

1. Посилення державного регулювання у всіх сферах

господарювання.

2. Введення індикативного планування, що прийшов на зміну директивного планування. індикативне планування

передбачає встановлення планів і показників, досягнення яких є найбільш бажаним.

Політика Ерхарда отримала підтримку всіх верств суспільства, а також вчених і практиків, що займаються питаннями управління.

Певний інтерес представляє шведська модель соціалізму. Успіхи Швеції в 50-60-і рр. XX ст., Як і ФРН, пояснюються насамперед правильним вибором моделі суспільного розвитку. Цей вибір був зроблений вченим, лауреатом Нобелівської премії Гуннаром Мюрдалем. Шведська модель соціалізму Мюрдаля враховує специфічні особливості Швеції, яка представляє собою країну з високим рівнем матеріального і соціального забезпечення населення.

Більшість дослідників вважають, що теорія і практика управління в США досягли значно вищого рівня розвитку, ніж в інших країнах світу. На їхню думку, висока продуктивність праці в США забезпечується за рахунок кращої організації виробництва. Працюючи на європейському ринку, американські бізнесмени отримують високі прибутки, вміло пристосовуючись до різних умов на ринках. Саме відставанням в організації виробництва і підбору кадрів західноєвропейські вчені

пояснюють так званий технологічний розрив між США і Європою.Однією з причин такого становища слід вважати те, що американці проводять в Західній Європі політику підпорядкування європейських країн своїм стратегічним планам.

4. РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ В РОСІЇ

Починаючи з XVII ст., Питань управління в Росії приділялася серйозна увага. Помітний слід в історії Росії та поліпшення її системи управління залишили відомий російський економіст А.Л. Ордин - Нащокін, А.П. Волинський (кабінет-міністр з 1738 р по 1740 г.), В.Н. Татищев (головний керуючий гірських заводів в Сибірської і Казанської губерніях (з 1730 р по 1740 г.) і видатний російський учений М.В. Ломоносов. Великі заслуги в реформуванні системи управління Росії П.А. Столипіна. З 1906 р він поєднував дві посади - міністра внутрішніх справ і прем'єр-міністра. Столипін займався вдосконаленням місцевого самоврядування. Побудова соціалізму в СРСР зажадало створення нової громадської організації управління соціалістичним виробництвом.

У перші роки Радянської влади отримують велику популярність праці таких вчених, як А.А. Богданов, А.К. Гаст, О.А. Ерманскій, П.М. Керженцев, Н.А. Амосов.

Відомий радянський вчений А.К. Гаст займався питаннями вдосконалення теорії і практики організації праці. Їм сформульована і обгрунтована концепція, що отримала назву «трудові установки». Впровадженням методики трудових установок у практичну діяльність займався Центральний інститут праці (ЦІТ), створений восени 1920 р при ВЦРПС. Найважливіше місце в здійсненні методики трудових рухів відводилосяінструктажу.

Недоліком концепції трудових установок. Гастева є слабка розробка самої методики трудових установок, вибір занадто вузької бази дослідження, орієнтація на індивідуальність робітника.

Важлива роль у розвитку наукової організації праці та управління в СРСР належить відомому економісту О.А. Ерманскому, який вніс значний вклад у створення теорії соціалістичної раціоналізації. Концепція Ерманского була піддана різкій критиці, але незважаючи на критику, внесок Ерманского в розвиток теорії і практики організації праці значний. Їм узагальнено великий практичний матеріал господарського будівництва в СРСР.

Проблеми наукової організації праці отримали широке висвітлення в працях П.М. Керженцева. Керженцев поширив розуміння наукової організації праці на всі сфери людської діяльності.

На особливу увагу заслуговує дискусія, що розгорнулася з проблем розвитку наукової організації праці та управління в СРСР в період підготовки до II Всесоюзній конференції з НОТ, За кілька тижнів до конференції були опубліковані дві платформи по НОТ. Одна - від групи «Сімнадцяти» на чолі з Керженцева, інша - від ЦІТ на чолі з Гастєва. Полеміка між двома течіями закінчилася створенням центральної платформи, прийнятої на II Всесоюзній конференції з НОТ, до якої увійшли позитивні моменти обох дискутували платформ.

Великий внесок у розвиток теоретичних основ соціалістичної організації виробничих процесів був внесений О.І. Непорент. Всі операції він класифікував за ознакою їх поєднання у виробничому процесі на три види: послідовне, паралельне і паралельно-послідовне, показав їх вплив на тривалість виробничого циклу.

У 30-і рр. була проведена велика наукова та практична робота по створенню науки про організацію виробництва, праці та управління, результатом якої був вихід у світ першого радянського підручника з організації виробництва. У ці ж роки було покладено початок формуванню системи підготовки кадрів з вищою та середньою спеціальною економічною освітою для підприємств та органів управління. Крім того, була введена нова для того часу спеціальність - інженер-економіст галузевого профілю, яка незабаром стала провідною серед економічних спеціальностей.

У роки Великої Вітчизняної війни система управління промисловістю, що склалася в попередні роки, не зазнала принципових змін. Основним принципом управління продовжував залишатися госпрозрахунок при посиленні адміністративно-командних методів керівництва. Наукова робота велася з проблем внутрішньозаводського планування та диспетчеризація.

У післявоєнний період часу відновилася наукова та практична робота в області організації і управління виробництвом. Разом з тим, можна говорити про скорочення досліджень в галузі управління виробництвом. До кінця 50-х рр. тематика досліджень з проблем організації та управління підприємствами почала поступово розширюватися.

Починаючи з 1957 р був здійснений перехід до управління промисловістю і будівництвом за територіальним принципом через Ради народного господарства (раднаргоспи) економічних адміністративних районів. Головним призначенням раднаргоспів було припинення відомчих тенденцій у розвитку промисловості.

До цього ж часу відноситься народження такої важливої ​​самостійної гілки економіки, як економічна кібернетика, тісно пов'язаної з використанням на практиці економіко-математичних методів. Створення цієї науки в нашій країні здійснювалося під керівництвом академіків А.І. Берга і В.М. Глушкова. Кібернетика зіграла важливу роль у розвитку теорії управління виробництвом.

Дискусія, що розгорнулася в країні в період з 1962 по 1965 рр., З питань вдосконалення системи і методів управління народним господарством, передувала проведенню господарської реформи.

Період часу, починаючи з 1965 року по теперішній час, характеризується проведенням в країні трьох реформ, спрямованих на вдосконалення системи управління народним господарством. До них відносяться:

1. Реформа системи управління економікою 1965

2. Реформа системи керування 1979

3. Прискорення соціально-економічного розвитку (1986 рік) і перехід до ринкових відносин (з 1991 р і по теперішній час).

У зв'язку з сталися серйозними змінами в політичній системі управління, в країні розгорнулася дискусія про механізм переходу до ринку. Спеціальна комісії, очолювана академіком А. Г. Аганбегяном, запропонувала три альтернативні варіанти переходу до ринкових відносин:

1) внесення окремих елементів ринку в існуючу командно-адміністративну систему управління;

2) швидкий перехід до ринку без будь-якого державного регулювання;

3) створення системи управління на основі регульованої ринкової економіки. Цей варіант вдосконалення системи управління відповідав пропозиціям уряду.

Інша комісія під керівництвом академіка С. Шаталіна підготувала програму, що отримала назву «500 днів», в якій був намічений цілий комплекс заходів, необхідних для переходу до регульованого ринку. Ця програма багатьма вченими розглядалася як «шокова терапія».

За підсумками дискусії було прийнято компромісний варіант переходу від планової системи управління до регульованого ринку. В його основу було покладено програма «500 днів», основною метою якої було повне руйнування адміністративно-командної системи управління. З листопада 1991 року розпочався процес формування ринкових відносин в Росії.

Однак, незважаючи на вжиті заходи, не вдалося призупинити розвалу економіки Росії. Соціально-економічна ситуація в країні продовжує погіршуватися. Було прийнято багато помилкових рішень. Однією з причин такого становища є розпочата з 1992 р політика невтручання уряду в економіку регіонів і імпортно-експортні операції. Некерованого ринку немає в жодній розвиненій країні світу. Ринок вимагає управління, керівництва, регулювання з боку держави.

В даний час в Росії спостерігається розбалансованість всього механізму управління країною. Вітчизняний менеджер у своїй практичній діяльності стикається з такими проблемами, які зовсім незнайомі західному менеджеру. Тому в умовах, що склалися особливого значення набуває отримання нового знання з мистецтва управління.

ВИСНОВОК

Відповідно до метою та завданнями курсової роботи можна зробити наступні висновки:

1. Підготовка сучасних менеджерів-професіоналів неможлива без знання історії розвитку менеджменту. Менеджмент розвивався протягом століть, перш ніж перетворився в самостійну галузь знання, науку. Значний вплив на формування менеджменту зробили: школа наукового управління, класична (адміністративна) школа, школа психології і людських відносин, школа науки управління (кількісна школа), а також видатні представники цих шкіл, такі як Ф. Тейлор, А. Файоль, Е. Мейо та ін.

2.Риночная економіка вимагає адекватної їй системи управління, яка повинна зазнати радикальні перетворення разом з усім суспільством. В умовах переходу до ринкових відносин найважливішим фактором успіху стає безперервне вдосконалення теорії і практики управління.

3.Большой значення набуває вивчення передового і прогресивного досвіду управління закордонних країн і використання його при аналізі власних управлінських проблем. Тому вивчення історії розвитку теорії і практики зарубіжного менеджменту вкрай актуально.

У сучасних умовах перебудови економіки на основі ринкових відносин одним із пріоритетних її напрямків є вироблення основних теоретичних і методологічних позицій по використанню менеджменту в практичній діяльності російських організацій. Основною особливістю управлінської думки стає пошук нових конкретних і реальних шляхів вдосконалення системи управління, вироблення позиції по різних проблемах управління стосовно до ринкових умов і на основі творчого осмислення передового закордонного досвіду.

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

БЮРОКРАТІЯ (BUREAUCRACY) - тип організації, для якої характерно спеціалізоване розподіл праці, чітка управлінська ієрархія, правила і стандарти, показники оцінки роботи, принципи найму, що грунтуються на компетенції працівника.

ВТОРИННІ ПОТРЕБИ (SECONDARY NEEDS) - потреби, які мають психосоціальну природу, такі як оцінка, прихильність і влада.

Ієрархія ПОТРЕБ Маслоу (MASLOWS HYERARCHY OF NEEDS) - підрозділ всіх потреб людей на п'ять груп: фізіологічні, безпеки, соціальні, поваги і самовираження.

КОНТРОЛЬ (CONTROLLING) - процес, що забезпечує досягнення організацією поставлених цілей.

КРУЖОК ЯКОСТІ (QUALITY CIRCLE) - група працівників підрозділу, які на добровільних засадах збираються для того, щоб обговорити проблеми якості та виробити ідеї, спрямовані на підвищення якості. Зазвичай члени групи отримують спеціальну підготовку, що дозволяє їм виявляти проблеми, пов'язані з якістю.

Механістичний СТРУКТУРА (MECHANISTIC STRUCTURE) - традиційно-бюрократична форма організації, на противагу органічної або адаптивної структурі.

МОТИВАЦІЯ (MOTIVATING) - процес стимулювання самого себе та інших на діяльність, спрямовану на досягнення індивідуальних та загальних цілей організації.

ПЕРВИННІ ПОТРЕБИ (PRIMARY NEEDS) - психологічні, зазвичай вроджені потреби, такі, наприклад, як потреба самозбереження.

ПЛАНУВАННЯ (PLANNING) -

процес вибору цілей і рішень, необхідних для їх досягнення.

ПІДПРИЄМЕЦЬ (ENTREPRENEUR) - людина, яка йде на ризик при створенні нової організації або при впровадженні нової ідеї, продукту або послуги.

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ (MANAGEMENT PROCESS) - загальний обсяг взаємопов'язаних безперервних дій або функцій в рамках організації.

Реорганізація ПРАЦІ (WORK REDESIGN) - в передових організаціях зміна умов праці шляхом розширення обсягу або поглиблення змістовності робіт з метою підвищення внутрішньої задоволеності працівників.

СТРАТЕГІЯ (STRATEGY) - загальний, всебічний план досягнення цілей.

ТАКТИКА (ТАСПС) - короткострокова

стратегія для досягнення мети, що розробляється зазвичай на рівні керівників середньої ланки.

ПЕРЕКОНАННЯ (PERSUASION) - прийоми ефективного повідомлення точки зору однієї людини іншою.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф.

Основи менеджменту: Пер. з англ. - М .: Справа, 2000. - 704 с.

2. Семенова І.І.

Історія менеджменту: Навчальний посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 222 с.

3. Попов А.В.

Теорія і організація американського менеджменту. - М .: МГУ, 1991. - С.12.

4. Кунц Г., О 'Доннел С.

Управління: системний і ситуаційний аналіз управлінських функцій. - М .: Прогрес, 1981. Т. 1. - С.92.