Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Лингвометодические потенціал народних іспанських казок в навчанні іспанської мови молодших школь

Скачати 189.82 Kb.
Дата конвертації 12.07.2019
Розмір 189.82 Kb.
Тип дипломна робота

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

«Волгоградський Державний Педагогічний Університет»

Інститут іноземних мов

Кафедра романської філології

Лингвометодические потенціал народних іспанських казок в навчанні іспанської мови молодших школярів

Випускна кваліфікаційна робота

«Допущена до захисту»

Протокол № ____ від _____________

Завідуюча кафедрою:

Остринська М.М. канд. філол. наук, доцент

виконавець:

Марковська Ірина Олександрівна

Група С-511

Науковий керівник:

Федосова О.В. канд. філол. наук, доцент

Волгоград

2010

Зміст

Введення .......................................... ... ........................... ... ............ .3

Глава I Теоретичні основи проблеми дослідження Лингвометодические потенціалу народних іспанських казок ................................. ... ............ 7

1.1. Лінгвістичні характеристики іспанських народних казок ... ............ 7

1.2 Роль і місце народних казок в іспанській етнокультуру ......................... ................................................... 20

Висновки по першому розділі ............ .. ........................ ... ........................ ..36

Глава II Технологічні основи реалізації Лингвометодические потенціалу народних іспанських казок в навчанні іспанської мови молодших школярів .................. .. ................................................ .37

2.1. Збагачення словникового запасу молодших школярів в процесі освоєння традиційних мовних формул і лексичних особливостей іспанських народних казок ............................... .............................. 37

2.2. Драматизація народних іспанських казок під час навчання молодших школярів іспанської мови .................................................... ... ..79

Висновки по другому розділі ............................................. .... ............... ... 84

Висновок .............................................................................. ..... 86

Література ....................................... .. ....................................... ... 90

Вступ

Культурна спадщина кожного народу є невід'ємною частиною загальнолюдського світового культурного надбання. Одна з визначальних рис національної культури - це її самобутність, неповторність, різноманітність форм і змісту. Культуру будь-якої країни або народу неможливо уявити без фольклору як найбільш повного виразника народного духу. Насилу піддається обчисленню мистецьке розмаїття фольклорних форм. Але, однією з найулюбленіших і шанованих є народна казка.

У народних казках крім об'єктивного властивості мови відображати мовну картину світу народу, проявляються особливі її якості, які дозволяють людині проникнути у внутрішній світ попередніх поколінь, відчути особливості національного світосприйняття, зберегти і передати отриману інформацію майбутнім носіям цієї мови, цієї культури, дати простір уяві і творчому початку. Особливий мову народної казки дозволяє «долучитися через слово до багатовікового досвіду народу», адже «під фольклором ми розуміємо те, що створено якоюсь людиною в будь-якому місці під впливом традиції, і тому він включає в себе будь-які прояви традиційної культури» [ Гумбольдт, 1984].

Протягом століть вироблялися і доводилися до логічного стрункості різноманітні прийоми і елементи стилю в мові фольклорної казки, головним завданням якої було і залишається досягнення сильного художнього ефекту і надання естетичного вплив на слухачів.

Мовне різноманіття на території Іспанії робить задачу вивчення іспанських народних казок досить дискусійною, особливо з точки зору виявлення загальних закономірностей реалізації їх Лингвометодические потенціалу.

Актуалізація багатоаспектного потенціалу народних іспанських казок (Лингвометодические, дидактичного, виховного) значима на всіх етапах навчання іспанській мові, але особливу цінність набуває під час навчання молодших школярів.

Використання на уроці іспанської мови народних казок, забезпечує мотивацію до вивчення мови, моральний розвиток учня молодших класів, а так само формування уявлень про іспанську етнокультуру, розширює словниковий запас.

Значними можливостями володіє драматизація іспанських народних казок. Молодший школяр повинен сприймати вчителя не тільки як носія знань з предмета, а й як яскраву і цікаву особистість, яка вміє встановити і розвивати доброзичливі відносини з ним, що сприяє плідній та ефективній співпраці.

Спільна діяльність вчителя з учнями завжди пов'язана зі спілкуванням, і досвід спілкування, його моральні ідеали є частиною духовної культури суспільства. Залучення людини до цього досвіду, навчання його даним видом діяльності в процесі навчання, виховання і розвитку школяра, висувається як першочергове завдання.

Вищевикладене стало підставою для вибору теми дослідження: «Лингвометодические потенціал народних іспанських казок в навчанні іспанської мови молодших школярів».

Об'єкт дослідження - освітній процес на уроці іспанської мови в загальноосвітній школі.

Предмет дослідження - реалізація Лингвометодические потенціалу народних іспанських казок в навчанні іспанської мови молодших школярів.

Мета дослідження - обґрунтувати специфіку реалізації Лингвометодические потенціалу народних іспанських казок в навчанні іспанської мови молодших школярів.

Завдання дослідження:

1) визначити лінгвістичні характеристики іспанських народних казок;

2) виявити лингвострановедческий потенціал іспанських народних казок у формуванні основ іспанської етнокультури;

3) обґрунтувати педагогічні умови збагачення словникового запасу молодших школярів в процесі освоєння традиційних мовних формул і лексичних особливостей іспанських народних казок;

4) виявити специфіку драматизації казки під час навчання молодших школярів іспанської мови.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що реалізація Лингвометодические потенціалу народних іспанських казок в навчанні іспанської мови молодших школярів буде забезпечена якщо:

- лингвострановедческий потенціал іспанських народних казок у формуванні основ іспанської етнокультури буде реалізований через освоєння мовного і жанрового розмаїття іспанських народних казок;

- збагачення словникового запасу молодших школярів під час вивчення іспанських народних казок буде відбуватися шляхом освоєнням традиційних мовних формул (ініціальних, фінальних, метіальних) і лексичних особливостей іспанських народних казок (фразеологізмів, антропонімів, специфічної казкової лексики); -

- драматизація народних іспанських казок під час навчання молодших школярів іспанської мови буде організована відповідно до п'ятьма етапами: читання казки і досягнення поглибленого розуміння слів, словосполучень; робота над текстом казки з урахуванням лінгвістичних особливостей використання традиційних формул народної казки; робота з діючими особами по сценок, сценарієм і музикою в цілому, монтаж вистави; робота з художнього оформлення, предметами бутафорії, костюмами; показ вистави і його оцінка.

При написанні роботи були використані наступні методи дослідження:

- аналіз існуючої джерельної бази з даної проблематики (метод наукового аналізу).

- узагальнення і синтез точок зору, представлених у джерельній базі (метод наукового синтезу та узагальнення).

- моделювання на основі отриманих даних авторського бачення в розкритті поставленої проблематики (метод моделювання).

Теоретичну базу дослідження склали праці з лінгвістичним особливостям традиційних формул народної казки (В.П.Аникин, Н.Д. Арутюнова, О. І. Богословська, В.І. Борковський, Е.М. Мелетинского, І.А. Разумова, Н .Рошіяну, В.Я. Проппа, М. М. Фірсова); по застосуванню театральної творчості в навчанні та вихованні (Г.Ф. Джонсон, Ю.І. Рубін, Н.В. Іванова), з питань драматизації і інсценування (О.Ю. Богданова, Т.С Зепалова, В.Г. Маранцман ), з методики викладання іспанської мови (Д.А.Дубова, М.В. Суханова, І.А. Шефер, Л.Л. Швирковим, Л.Б. Чепцова).

Глава 1. Теоретичні основи проблеми дослідження Лингвометодические потенціалу народних іспанських казок

1.1 Лінгвістичні характеристики іспанських народних казок

Розглядаючи лінгвістичні характеристики іспанських народних казок, слід звернутися до общефольклорним і специфічних рис казкового жанру, оскільки в казці поєднуються риси, загальні для всіх фольклорних творів, а також, властиві тільки їй і виділяють її в особливий жанр.

Спільними рисами для багатьох творів фольклору є, наприклад, такі риси, як:

- усний шлях поширення, де особливого значення набуває мистецтво виконання і впливу на слухача;

- рухливість тексту, здатного набувати нових відтінків в процесі творчого акту сказителя;

- функціональна спрямованість, будь то спроба описати і пояснити навколишній світ в його найбільш загадкових проявах, дидактичні чи інші цілі.

- особлива мова, що відображає специфіку народного мислення і світосприйняття, суму життєвого досвіду народу, емоційну оцінку і пояснення навколишньої дійсності, духовні, моральні та інші цінності даного людського колективу [Карпов, 1969, с. 45].

Можна виділити наступні риси, що характеризують казку як особливий жанр, хоча багато хто з них, звичайно, так чи інакше, перегукуються з общефольклорнимі властивостями:

- відносна стислість оповідання;

- спочатку присутня установка на вигадку; немає претензії на правдоподібність розповідаємо;

- дія може відбуватися в будь-який час і в будь-якому місці; «Казка - це розповідь глибоко художнє, необмежене часовими і просторовими рамками, де магія слів змушує повністю забути реальність»; наявність яскраво виражених тимчасових або просторових рис в оповіданні може означати лише сильну прихильність даного матеріалу до конкретного середовища: «це сліди часу, зафіксовані на незмінну сутність казки тим чи іншим народом» [Карпов, 1969, с.19];

- герої можуть мати як людський, так і не людську подобу;

- найчастіше казкам властива дидактична спрямованість, хоча вона не так сильно виражена в них у порівнянні з іншими фольклорними жанрами, тому що втрачається в багатій барвистості і образності самого розповіді: «казка ...- це мистецтво заради мистецтва, і це обмежує її соціальну функцію служити прикладом і, рідше, уроком »[Там же, с.29]; але все ж казка належить до фольклору інтелекту і висловлює думки і поняття народу в літературній формі, служачи, таким чином, повчальним цілям;

- казка - це прозовий твір, хоча в її мові можуть зустрічатися багато рис, характерні для поетичного мовлення;

- казковому матеріалу властива стислість: «Сказитель... як би стискає тканину розповіді, щоб надати йому необхідні однорідність і насиченість »[Там же, с.41];

- казковий матеріал являє собою деяку єдність, незважаючи на різноманіття можливих варіантів, «все казки - це варіанти одних і тих же сюжетів, однакових всюди», «будь-який казкова розповідь являє собою поєднання різних сюжетів, в більшій чи меншій мірі простих або складних» [ там же, с.44];

- мова казки - особливий; він має низку характерних рис, як, наприклад, афористичність, наявність традиційних мовних формул, стилістичних прийомів, особливої ​​лексичної і синтаксичної сполучуваності.

Формальна сторона, а також функціональна спрямованість є основними критеріями при виділенні як жанру казки, в цілому, так і жанрових одиниць всередині нього, зокрема. «Казка має певними формальними і функціональними ознаками відповідно до принципів закономірності і навіть симетрії плану вираження: на початку розповіді, для виділення різних елементів тексту, в кінці» [Пропп, 1976, с. 85]. Іспанські фольклористи приділяють велику увагу саме формальним характеристикам жанру казки, оскільки, як ми побачимо надалі, це допомагає вирішити деякі термінологічні проблеми.

Валентина Пісанті, наприклад, говорить про наступні риси казкового жанру:

- У фольклорній казці відсутні опису, зазвичай превалює єдиний атрибут. Ця епічна техніка одного простого і ясного атрибута дозволяє сприймати будь-який предмет як закінчену цілісність. Наявність більш детального опису створило б враження фрагментарного знання про предмет, тоді як єдиний атрибут вказує на те, що дана семантична одиниця остаточно і повністю визначена.

- Опис в більшості випадків підпорядковане розгортання дії, часто використовуються формули мнемотехніческіе характеру.

- Поява численних формул і повторень випливає з того, що жанр казки зберігає оповідальну структуру усного типу. Оригінальність розповіді досягається не впровадженням оповідачем в текст нових елементів, а тим, як він організовує вже відомий матеріал. Серед різних видів формул особливо виділяються ініціальні формули, які дозволяють слухачеві відразу зрозуміти, який вид тексту представлений його увазі, яку ментальну схему слід задіяти для його інтерпретації, наприклад, не наражати на казку перевірці на правдоподібність і подолати недовіру до розповідали подій [Пісанті, 1985, с. 85].

Крім того, в казці присутній свій розповідний ритм, який визначається наявністю дворазових і триразових повторів, що частково є наслідком дії магії чисел, а також потребою сказителя для підтримки уваги публіки і закріплення в пам'яті розказаних подій. Наприклад, «закон двійнят»: з трьох персонажів двоє зазвичай виконують однакову функцію.

- Недостатньо докладна характеристика персонажів - також одна з характерних казкових рис. Логіка єдиного атрибута може бути застосована і до казкових персонажів. Вони не мають внутрішнього світу і діють, реагуючи на зовнішні подразники. Складний і суперечливий персонаж не сумісний з технікою усного оповідання, де дія превалює над описом. Крім того, майже повністю відсутній часовий план, що дозволяє персонажам часто уникати внутрішніх і зовнішніх змін по ходу розповіді.

- У тексті казки майже повністю відсутня дія від першої особи (оповідача). Це відрізняє казку від фантастичних оповідань. Використання третьої особи дозволяє уникнути можливих сумнівів щодо об'єктивності змісту казки.

- Казці властива також невизначена просторово-часова структура. Відсутність глибокого психологічного опису персонажів тісно пов'язане з поверхневим просторово-тимчасовим описом. При переміщенні персонажа в просторі сказитель зупиняється лише на сюжетно значущих етапах. Стереотипні формули типу "camina, camina ... ''.," En un pais muy, muy lejano ... "Вказують лише на те, що переміщення має місце бути, а не вказують нас в дистанціях. Час підпорядковане сюжету, воно також ніколи не уточнюється, наприклад: "una vez, hace mucho tierapo ...", крім того, можуть відбуватися такі абсолютно немислимі стрибки в часі, як столітній сон тощо. Все це говорить нам про те, що світ казки живе по іншим законам.

- У змістовній стороні казки також цікаво відзначити поєднання елементів вимислу і часто вивернутих ситуацій повсякденного життя.

- Роль слухача для казкового тексту не менш важлива, ніж роль оповідача, оскільки лише їх творчу взаємодію дає кожен раз нове народження традиційному сюжету [Пропп, 1976, с. 124].

Цікава думка іспанських дослідників про те, які саме особливості властиві жанру казки в рамках іспанської усній традиції. Хосе Марія Гельбенсу виділяє наступні риси жанру народної казки в Іспанії: в першу чергу, іспанські народні казки відрізняються своїм реалізмом, в них винахідливість цінується більше, ніж розум, а відносини героїв між собою характеризуються надзвичайно неформальним стилем. Також дослідник підкреслює прагнення іспанських казкарів вирішувати будь-які ситуації за допомогою чуда чи чудесного помічника, особливо це стосується казок «cuentos de encantamiento про maravillosos», де у героя завжди під рукою фігура дарувальника, який пропонує йому чарівні предмети для виконання того чи іншого завдання. Третя важлива риса іспанських народних казок - це несподіваний фінал, коли, здається, що оповідач хоче скоріше «звільнитися» від своєї розповіді, які не підводячи ніякого результату [Гільбенс, 1999, с. 45].

Деякі іспанські дослідники в пошуках найбільш точного і ємного визначення тієї чи іншої риси казкового жанру вдаються до визначення «ley» ( 'закон'). Тим не менш, не слід розуміти під цим терміном вказівку на непорушність тієї чи іншої ознаки, а лише найбільш характерні тенденції, які проявляються в більшості аналізованих казкових текстів (ми вже згадували про, так званому, «законі двійнят»). Наведемо двомовну таблицю зведених даних за деякими прізнакам- «законам», властивим казкового жанру:

1)

Obra en prosa, de creation

1) твір в прозі, результат

colectiva, que narra sucesos ficticios у que vive en la tradition oral variando

колективної творчості, оповідає про вигадані події, існує в усній

continuamente;

традиції, постійно змінюється;

2)

Narrar una continua sucesion de

2) розповідь є

eventos;

3) Los sucesos narrados son tenidos

безперервний ланцюг подій;

3) розповідаються події сприймаються

por ficticios;

як вигадані;

4) 5)

Ley de repetition; Ley de la triada;

4) закон повторення;

5) закон потроєння (потрійність

6)

Ley de la dualidad escenica;

персонажів, дій і предметів);

6) закон сценічної пари: чи не більше двох

активно діючих персонажів

V)

Ley de la oposicion;

одночасно;

7) закон суперечності (контрастність: явне

8) 9)

Introduction у conclusion; Ley de la plasticidad;

відмінність в характеристиці і життєвої ситуації персонажів);

8) певні формули початку і кінця;

9) закон пластичності;

10)

Ley de la esquematizacion;

10) закон схематичності (абстрактність оповідання);

П)

Ley de la caracterizacion mediante

11) закон зовнішньої мотивації персонажів, їх

la action;

12) Ley de la unicidad del hilo

conductor;

розкриття в дії; 12) закон єдності сюжету;

13) La concentration en torao al
personaje principal;

14) Ley de la autocorreccion.

13) зосередженість на головному персонажі;

14) закон самоконтролю.

Крім «законів», за якими будується текст казки, іспанські дослідники часто зупиняються на не менш важливою функціональної спрямованості казкового тексту, виділяючи при цьому такі основні функції, які ми також наведемо у вигляді порівняльної таблиці з деякими поясненнями.

На думку А.В.Бакановой перед народною казкою стоять наступні завдання:

papel validatorio

позначити і передати ті чи інші матеріальні і духовні цінності, вироблені народом;

virtud catartica

розкрити творчий потенціал казок і слухача; змусити співпереживати казковим персонажам

faceta ludica

реалізувати ігрову функцію;

capacidad formativa

донести до слухача дидактичну складову

entretener

задіяти розважальний компонент.

Таким чином, на думку іспанських дослідників народної казки, поєднання вищевказаних формальних і функціональних ознак дозволяє виділяти казку як особливий фольклорний жанр.

Розглянемо типові художні засоби в мові іспанської народної казки.

«Для вивчення фольклору як мистецтва слова велике значення має з'ясування особливостей його системи художніх засобів» [Рошіяну, 1974, с. 99]. Казка, як і інші фольклорні жанри, використовує цілий ряд художніх засобів, серед яких і широко поширені, і властиві тільки усної народної творчості. Багато художні прийоми тісно пов'язані з казковим стилем і закріплені традицією. Н. Рошіяну говорить про те, що майже всі характерні елементи казкового стилю можна назвати традиційними формулами. Але, розглянувши традиційні формули іспанської казки, ми все-таки особливо зупинимося на використанні казкарем тих художніх засобів, які за своєю частотності та функціональної значущості заслуговують на особливу увагу. Для фольклорних жанрів найбільш характерні такі художні засоби, як епітет, гіпербола, антитеза і інші. [Там же, с.119].

постійний епітет

В першу чергу, важливо відзначити використання в мові казки постійного епітета.«Епітет - один з тропів, образне визначення предмета (явища), виражене переважно прикметником, але також власною мовою, іменником, числівником і дієсловом. На відміну від звичайного логічного визначення, яке виділяє даний предмет з багатьох, епітет виділяє в предметі одне з його властивостей, або -як метафоричний епітет - переносить на нього властивості іншого предмета. Народно-поетична творчість знає зазвичай постійний епітет, що відрізняється простотою і незмінністю ( "добрий молодець"; "чисте поле"; "красна дівиця") [Там же, с.125].

Постійні епітети в іспанській народній казці найбільш часто зустрічаються з наступними категоріями слів:

a) з іменами головних і другорядних героїв: Juan Sin Miedo; Juan Bolondron Matasiete el Valenton; Mariquilla la Traviesa; Periquillo Canamon.

b) з характеристикою героїв: ninas muy buenas у trabajadoras; el principe encantado; la muchacha dormida; el hombre de pez; la reina encantada; el principe desmemoriado.

c) при описі предметів; varita de virtudes; tres naranjitas de amor; zapatos con hechizo; zapatos embrujados; anillo dormidero; uma (caja) de cristal; gaita maravillosa; zapatos de hierro.

Особливо варто відзначити, що часто в народній казці використовуються, в якості постійних епітетів, слова «золотий», «білий» і «чорний» -перші два з позитивною конотацією, а останній - з негативною: anillito de ого; Siete conejos blancos; alfiler negro.

d) при описі світу природи:

Rios encantados (el rio de leche, el rio de miel, el rio de vino, el no de aceite, el rio de vinagre); bosques llenos de fieras; tierras lejanas.

e) при описі чарівних, зачарованих, часто небезпечних, місць: l а casa de los Vientos; Palacio encantado; Castillo de las Aguilas; El castillo de "Iras
у no Volveras ".

Гіпербола.

«Гіпербола зазвичай визначається в літературознавстві двояко: як поетичний троп, стильове засіб і як художній прийом, засіб створення образів різного масштабу» [Пропп, 1976]. Але гіпербола зустрічається не тільки в літературних творах. У повсякденній мові ми часто вдаємося до гіперболи для передачі свідомих перебільшень, для навмисного вираження неможливого і надмірного. Гіпербола тісно пов'язана з емоційною стороною мови [Там же, с.81].

Емоційна основа перебільшень може бути надзвичайно різноманітна, в залежності від того, які предмети або явища викликають ті чи інші сильні емоції. Казка, як жанр, має в своєму розпорядженні тим емоційним змістом, яке призводить до частого використання гіперболи. За словами В.П.Аникин, «словесне мистецтво взагалі і чарівна казка зокрема різноманітне і охоче вдаються до гіперболи як засобу передачі сенсу явищ, що виходять за норми звичаєвого, в тісному зв'язку з існуючими емоціями». [Анікін, 1975, с. 55]. Гіпербола в казці є невід'ємною частиною образно-художньої системи і проявляється на всіх рівнях оповіді. «Розвиток і передача сенсу, характеристика сюжетного дії в чарівній казці, образи її дійових осіб, навіть найдрібніші тематичні подробиці по необхідності включають в себе думка про незвичайне і емоції надмірного, перебільшеного - уяву казкарів захоплено свідомими диспропорціями». Вигадка казки схильний до гіперболи внаслідок общежанрового властивості казкової фантастики [Там же, с.119].

Гіпербола з'являється в казковому оповіданні на тому етапі, коли людина намагається впливати на навколишній реальний і надприродний світи за допомогою слова, щоб захистити себе від можливих ворожих дій. В основі деяких гіпербол лежать міфологічні уявлення, інші гіперболи можуть бути віднесені до обрядово-магічних елементів, але більша частина гіпербол є результатом вільної творчої гри уяви, виразом художнього вимислу.

В.П. Анікін, спираючись, в першу чергу, на матеріал чарівної казки, говорить про те, що гіпербола в казці:

- виступає як непропорційне відтворення реальності;

- цілком входить в поняття фантастики або частково включається в фантастичну образність;

- є складовою частиною найважливіших сюжетних елементів, через які розкривається істота ідейно-художнього задуму казки;

- виступає як форма особливої ​​иносказательности при втіленні узагальнюючої думки і відповідних художніх емоцій;

- укладена в межі уявної можливості - в цих межах виражається предметно-речова і взагалі реальна орієнтованість народної художньої думки;

- є вираженням художнього вимислу;

- є засобом створення вражаючих уяву ефектів [Анікін, 1975, с.74].

На матеріалі іспанської казки необхідно відзначити такі важливі функції гіперболи, як:

a) спосіб характеристики казкових персонажів:

"Y fue creciendo el nino, у cuando llego a ser hombre se comia en un dia tres cerdos , una fanega de garbanzos у una fanega de pan. Y ya en poco tiempo se comio toda la hacienda у los padres quedaron muy pobres."

(Рос хлопчик, а коли виріс, то став з'їдати в день трьох поросят, фанегу гороху і фанегу хліба. І скоро він з'їв все, що було в будинку, і його батьки розорилися).

b) спосіб кількісного і якісного перетворення рис і властивостей реальності, зміщення локальних і тимчасових властивостей реального світу; наприклад, ось які три завдання виконує герой однієї чарівної казки:

"- .. .Toma este azadon у estas varillas. Vas ahora a aquella sierra de piedra у plantas toas las varillas, у pa medio dia me traes frutas de toos esos arboles ...

-... ahora tienes que haceme un molino con siete piedras moliendo a la pal , que al ruido de las piedras, me ispierte yo de la siesta ...

- ... Una vez que pasaron mis tataragiielos por el Estrecho e Gibrarti , se les cayo en el marunasortija, у ahoraquiero que vayas ylasaquesymelatraigas ... "

( '- .. .Возьмі цю мотику і ці гілочки. Іди в гори і посади їх серед каменів, а в полудень принеси мені з них фрукти ...

- .. .Тепер ти повинен побудувати млин з сімома жорнами, і щоб шум їх розбудив мене під час післяобіднього сну ...

- ... Як-то пливли мої предки по Гібралтару і упустили в море перстень, так іди і принеси мені його).

з) спосіб створення враження про надмірності атрибутів і загальної незвичайності уявного світу:

росо rato llegaron a un rio de leche, despues a un rio de miel, despues a un rio de vino, despues a un rio de aceite, despues a un rio de vinagre, у aunque iodos eran muy anchos у muy profundos ( ' молочна ріка, медова річка, винна річка, масляна річка, оцтова річка, - все річки були широкі і глибокі); tan pronto un lobo, tan pronto un leon, tan pronto un tigre, en fin, muchas fieras, con la boca abierta, los ojos encendidos у una cara de muy mal genio ( 'звір, який, здавалося, ось - ось їх cooicpem; чи то вовк, чи то лев, чи то тигр, - багато звірів з відкритою пащею, палаючими очима і дуже злих') ; pero a todas las aplacaban echandoles pedacitos de carne , у asi podian continuar su camino "[Рилов, 1997, с. 94].

Антитеза.

Антитеза, або протиставлення, - це ще одна важлива поетичний засіб в мові казки. Своєрідність використання антитези визначається специфікою казки як жанру. Казкове оповідання, як правило, будується на боротьбі доброго і злого начал, що і лежить в основі використання прийому протиставлення на самих різних рівнях. «Антитеза виражається не тільки смисловим протиставленням понять, але і використанням лексичних, синтаксичних і граматичних прийомів» [Там же, с.126].

В першу чергу, антитеза служить для характеристики казкових персонажів, що часто виявляється вирішальним для зав'язки і розвитку сюжету всієї казки. Оскільки герой в казці є носієм певних моральних начал, що затверджуються казкою, більшість художніх засобів, в тому числі і протиставлення, підпорядковане розкриттю його характеру. Вже на самому початку оповіді визначається подальша колізія:

"Esta era una villa donde vivian tres jovenes giierfanas , у la mas pequena era muy guapa у muy buena. Y las otras dos mayores eran envidiosas у malas". ( 'Жили-були в одному селі три сирітки, молодша була дуже красива і добра, а дві інші були заздрісними і злими').

Зазвичай при описі персонажів використовуються такі протилежні ознаки, як: хороший - поганий; багатий - бідний; дурний - розумний, і інші. Часто герої з протилежними характеристиками виявляються пов'язаними родинними узами, наприклад, це можуть бути брати, сестри, чоловік - дружина:

"Juan Tonto у Maria la Lista estaban casados."

( 'Жили-були чоловік і дружина: Хуан-дурень і Марія Розумна').

Іноді протиставляється нерівне число героїв, тобто, один герой протиставляється двом, два героя - трьом або можливі інші варіанти:

"El padre tenia tres hijos. Los dos mayores eran inteligentes у les gustaba estudiar у trabajar. El mas pequeno no tenia inteligencia para los estudios у era bastante holgazan". ( 'У батька було троє синів. Старші брати були розумні, любили працювати і вчитися. А молодший не мав здібностей до навчання і був порядний нероба').

Ця особливість протиставлення перегукується з особливістю казкового потроєння, де з трьох (рідше чотирьох) величин, тільки одна найбільш важлива для розвитку сюжету.

Протиставляючи персонажів, казка протиставляє і їх дії, що призводить до композиційному паралелізму. Причому в більшості сюжетів ця паралель побудована на контрасті. Наприклад, в казці «Флейта, яка змушувала всіх танцювати» три брата виявляються в однаковій ситуації: по дорозі їм зустрічається стара і питає їх, що вони йдуть продавати, два старших брата говорять неправду, що продають щурів і птахів, а молодший зізнається, що несе виноград і навіть пригощає її, за що і виявляється винагороджений [Рилов, 1997, с.156].

Казкові персонажі, їх вчинки, предмети їх оточують, - все протиставляється навіть в деталях. Наприклад, часто позитивні герої асоціюються з золотим і білим кольорами, а негативні - з чорним, колірна антитеза простежується навіть в іменах казкових персонажів: Estrellita de Ого, Siete Rayos de Sol, "La negra у la paloma".

Народна свідомість гостро відчуває несправедливість і відкрито висловлює свою думку, як би підкреслюючи наявну антитезу доброго і злого, належного і неналежного:

"¡Riao, riao, riao! ¡Estrellita de Oro en la cenicera esta! ¡Y Rabo de Burro en el coche va!" ( 'Xa, xa, xa! Золота Зірочка в зольнику сидить, а Ослиний Хвіст в кареті їде!').

«Разом з іншими поетичними засобами казки антитеза служить створенню художнього єдності твори».

Таким чином, в фольклорному творі мова - не тільки виступає зберігачем картини світу народу, а й несе в собі ряд дуже важливих якостей, що дозволяють людині проникнути у внутрішній світ попередніх поколінь, відчути особливості національного світосприйняття, зберегти і передати інформацію майбутнім носіям цієї мови, цієї культури, дати простір уяві і творчому початку, як це робили його попередники. У казці поєднуються риси, загальні для всіх фольклорних творів, а також, властиві тільки їй і виділяють її в особливий жанр. Іспанські дослідники виділяють також наступні властивості казкового жанру: відсутність розгорнутих описів, використання формул мнемотехніческіе характеру і повторень (зазвичай триразові повтори), розповідь від третьої особи для надання об'єктивності, невизначена просторово-часова система, відсутність психологізму в описах персонажів і їх вчинків, і так далі. Деякі іспанські дослідники вдаються до визначення "ley" ( 'закон') для виділення найбільш характерних тенденцій, що виявляються в більшості аналізованих казкових текстів.

1.2. Роль і місце народних казок в іспанській етнокультуру

Іспанська термін «cuento» більш неоднозначний, ніж російський «казка». У російській мові казка буває літературної і народної (фольклорної). В іспанській мові термін «cuento» може позначати не тільки жанр казки, а й «розповідь», коротке оповідання про реальні або вигадані події, яке, в свою чергу, також може бути народного (фольклорного) або літературного походження. Причому важливо зазначити, що термін «cuento» по відношенню до фольклорній казці в нашому розумінні був і залишається єдиним можливим.

Термін «cuento» щодо пізній. Вперше термін «cuento» згадується в 1080 році і походить від латинського слова computare 'рахувати предмети'. Лише в середні віки з'являється ще одне значення, а саме: «розповідати, передавати події». Дуплетним пара computo - cuento про тражает різницю в значенні, перше значення відноситься до рахунку, а друге - до акту розповідання чого-небудь (computare> 'calcular', 'narrar, relator'). Термін «cuento» в значенні «relato breve tradicional» вперше зустрічається в якості іменника в книзі «Libro del caballero Zifar», 14 століття. Ця назва застосовується як для цілого твору, так і для вставних коротких оповідань, які використовуються в якості прикладу [Фірсова, 1999].

Слово «cuento» пов'язане з дієсловом contar і має на увазі усне оповідання, яке може бути як правдоподібним, так і вигаданим. Однак, поступово, починаючи з сімнадцятого століття, воно все більше відноситься саме до вигаданого розповіді.

Якщо у вітчизняного читача або слухача термін казка викликає, перш за все, саме фольклорні асоціації, то для іспанця необхідно супроводити термін «cuento» одним з обов'язкових прикметників, підкреслюють, що мова йде про народну (фольклорної) казці. Карвальо-Нето вказує на наявність цілого ряду визначень: «Cuento folklorico», «Cuento popular», «Cuento tradicional». У кожному з цих випадків мова йде про жанр оповідного фольклору, який так само, як і легенда, має зав'язку, кульмінацію і розв'язку, майже завжди щасливий кінець і більше одного героя (для порівняння, в міфі, зазвичай описується один персонаж). На відміну ж від легенди, в казці немає надприродних персонажів, вони взяті з самого життя: Pedro Malasartes, Juan el Zorro, і ін. Крім того, казка не пов'язана з конкретною сферою життя і метою її є розвага. На думку дослідника, міфи нас вчать боятися, в той час як казки нас вчать боротися, любити і перемагати. Іншими словами, в них завжди імпліцитно присутній позитивний урок [Цит. по: Фірсова, 1999, с. 152].

Іспанський дослідник Луїс Алонсо Хіргадо в своїй роботі, присвяченій жанру «cuento», приділяє особливу увагу питанням казкової термінології, кажучи про те, що вона була і є надзвичайно мінлива і неоднозначна. Протягом багатьох століть під терміном "cuento" могли матися на увазі такі жанрові одиниці, як, наприклад, середньовічні «fabula», «apologo» або пізніша «patrana». Іспанські автори використовують поряд з «cuento» такі терміни: «relato», «narracion», «historia», «fabula».

У Середні віки широко вживали дієслово «contar», а похідне від нього іменник «cuento» немає, як усталених термінів виступали вищезгадані «ejemplo», «fabula», «apologo», «proverbio», «liazana» та інші.

В епоху Відродження під словом «cuento» могли розуміти також 'chiste', 'renin', 'anecdota', 'caso curioso', -жанр, де в значній мірі присутній вимисел. Починаючи з епохи Відродження і до цього дня, слово «cuento» не є єдиним терміном, хоча і переважає над іншими.

Золотий вік іспанської літератури - особливий період в культурному житті Іспанії, що не могло не позначитися, зокрема, на фольклорному матеріалі. Автори Золотого століття іспанської літератури з великим інтересом ставилися до творів усної народної творчості і нерідко включали їх в свої тексти. Також багато авторські твори ставали широко відомими і улюбленими в народному середовищі. Таким чином, ми можемо говорити про два паралельні процеси. По-перше, мова і стиль фольклорних творів впливав на багато зразків класичної іспанської літератури. По-друге, багато авторські твори мали широке поширення в народному середовищі, передавалися з уст в уста і отримували нове, істинно народне, звучання.

Про популярність терміна «cuento» говорить той факт, що він використовувався надзвичайно часто для позначення різних жанрів малої форми. Цікаво слідом за Хосе Мануелем Педроса розглянути класифікацію малих жанрів Золотого Століття. Уявімо її у вигляді таблиці

з виділенням цікавить нас терміну «cuento»:

EI cuento de animales.

El relato religiose

La fabula de animales.

El relato comico:

La fabula mitologica.

1) Lafacecia;

El cuento maravilloso.

2) El mote у el apodo;

El relato fantastic про:

3) Lapulla;

1) El relato fantastico para atemorizar

a los ninos;

4) La bwla про agresion comica corporal;

2) El relato fantastico acerca

de diablosy brujas;

5) La agudeza про agresion comica verbal;

3) El relato fantastico acerca

de farttasmas, duendesy

6) El chiste;

seres у sucesos prodigiosos;

7) El cuento de burlador про de trickster;

5) El relato fantastico acerca

6) de tesoros у de objetos

8) El cuento de lontos;

Ocultos.

9) El cuento bufonesco про de locos;

El relato de mentiras:

10) El cuento erotico;

1) La patrana;

11) El cuento desatira anticlerical у antireligiosa;

2) El cuento de viejas;

12) El cuento comico contra otros pueblos

3) El cuento de mentirosos;

otros lugares;

4) El cuento de disparates.

13) El cuento de satira de genero (contra el varon,

La leyenda histories у pseudohistorica.

contra la mujer про contra el matrimoni o;

El relato etiologico (fantastico, legendario про cornico).

14) El cuento de satira contra castas у oficios;

El cuento novelesco про de aventuras de amor у de misterio.

15) El epitafio burlesco.

El relato didactico у moral

El cuento formulistico.

В епоху романтизму для позначення народної казки перевага віддавалася таким термінам, як «leyenda», «balada». Так називали зібрані з вуст народу вигадані розповіді в прозі або віршах Фернан Кабальєро і Антоніо Труеба. Дослідники цієї епохи звертали увагу на те, що термін «cuento» у фольклорному значенні пов'язаний з такими усними народними жанрами, як «romances», «coplas», «adivinanzas», «refranes».

У XX столітті «cuento» став ще невизначений за змістом і ще ширше за обсягом. В авторській літературі під «cuento» мають на увазі прозовий жанр - розповідь.Деякі дослідники підкреслюють, що наявність ліричних і драматургічних елементів зближує його з жанром Народного «romance», який, в свою чергу, близький до фольклорній казці через усного побутування в народі. Таким чином, вибудовується певна ланцюжок, що зв'язує обидва значення слова «cuento» літературний і фольклорний.

Відмінність іспанської казки від інших фольклорних і літературних жанрів лягло в основу визначення іспанських дослідників X. Камара і М. Чевальер:

«Таким чином, можна сказати, що, на відміну від романсеро і поетичного народної творчості, народна казка - це прозовий твір, яке оповідає про дії, підпорядковуючи цьому все описові і інтроспективні кошти. Це відрізняє казку від легенди. Дії розповідаються як вигадані, і постійно видозмінюються, оскільки казка є жанром усної традиції. Це відрізняє казку від роману і інших жанрів письмовій літератури. Ця здатність змінюватися відрізняє її і від прислів'я та інших традиційних формульних жанрів ». [Camarena, Chevalier, 1995]

Дослідниця Анхела Олалья Реал наводить порівняльну характеристику деяких близьких жанрів (в тому числі народної казки) за ознаками їх відношення до дійсності, дійовим особам, соціальної функції, формі побутування (поезія, проза).

Відношення до

дійсності

форма

Діючі лиця

Соціальна функція

МIТО

правда

поезія

божества, герої

обряд

GESTA

правда

поезія

людина, рід, клан

політика / розвага

LEYENDA

правда

проза

божества, надприродні істоти, святі, людина

мораль / мудрість

CUENTO

вигадка

проза / римовані формули

людина, надприродні істот », тварини

розвага

ANECDОTA

правда

проза

людина

інформація / розвага

Звідси випливає визначення жанру «cuento» як розповіді в прозі про вигадані події з метою розваги, в якому в якості дійових осіб можуть виступати як людина, так і надприродні істоти і тварини. Крім того, завдяки цій таблиці простежуються деякі подібності та відмінності з такими близькими казці жанрами, як «mito», «gesta», «leyenda», «anecdota».

Визначення «folklorico», «popular», «tradicional», «oral» стосовно терміну «cuento».

Позначимо, слідом за іспанськими фольклористами, деяку опозицію: cuento literario, artistico, culto <> cuento tradicional, folklorico. Дане протиставлення відображає більш загальний стан речей: literatura escrita: culta, vulgar; literatura oral: tradicional, popular. [Almodovar, 1989].

Отже, розглянемо основні визначення, які можуть поєднуватися в іспанській мові з терміном "cuento".

Рамон Менендес Пидаль в роботах, присвячених іспанської поезії, вводить своє розуміння цих термінологічних одиниць, на яке посилаються багато іспанські вчені. Перше визначення «popular» він відносить до асимільованим і не зазнали зміни, але прийнятим народом текстам. Друге визначення «tradicional» - це беззастережно прийняті народом тексти, які полюбилися йому, що стали згодом анонімними, які зазнали процесам варіювання, характерним для усної народної творчості. За кожним усним текстом стоїть свій автор. Але, якщо цей текст припадає до смаку публіці, то він починає поширюватися в народі і отримує статус «народного». До такого тексту оповідач ставиться з великою повагою і намагається передати його, як запам'ятав. «Традиційний» текст сприймається як більш рідний і близький, тому у оповідача кожен раз виникає відчуття співавторства, тобто він не боїться привнести в нього свої елементи відповідно до потреб місця і часу [Menéndez Pidal, 1994].

Якщо зібрати воєдино думки кількох іспанських вчених, то можна прийти до наступних висновків про розподіл ролей між означеними термінами "cuento":

визначення

Основна ідея

Oral

передається усним способом

Folkloric o

належить колективному народної творчості

Popular

приймається народом, але не піддається змінам з боку виконавців

Traditional

приймається народом як органічне йому твір і піддається співтворчості з боку кожного виконавця

Таким чином, можна навіть вивести 'математичне' нерівність на підставі виділених семантичних ознак: traditional = oral + folklorico> popular

Жанр фольклорної казки по-різному розуміється в рамках різних фольклористичних традицій, не кажучи вже про відмінності у виділенні дослідниками казкових жанрів всередині народної казки. В основі жанрових класифікацій казки можуть лежати найрізноманітніші критерії та наукові підходи. Одну з найбільш загальних класифікацій призводить вітчизняний дослідник Ю.М.Соколова: «Ці дві нерозривно пов'язані особливості казки - відображення соціального та побутового конфлікту і фантастичний вимисел, що визначають її жанрову форму, - можуть лягти в основу класифікації самої казки як жанру. Найбільш поширений тип класифікації грунтується на характері фантастичного вимислу, на ступеня художньої умовності. Тому по суті загальноприйнятим є поділ казок на а) казки про тварин, б) чарівні казки (чудові, фантастичні) і в) побутові (або новеллистические, реалістичні) ». [Соколова, 1938].

Однак подібна класифікація викликає нарікання з боку деяких вчених. Наприклад, ось думка А.І. Никифорова: «Ця система угруповання казок, що йде ще від середини минулого століття, не може похвалитися ні логічної витриманістю, ні чіткістю ознак, ні безспірністю. Строго кажучи, будь-яка казка - побутова, оскільки в кожної є риси місцевого побуту. З іншого боку, тварини і люди часто зустрічаються діючими в різних варіантах однієї і тієї ж сюжетної схеми. Та й то, що здається дивним досліднику, не завжди здається дивним казкаря ». [Никифорова, c. 86].

Як і в вітчизняні вчені, іспанські дослідники пропонують різне розподіл фольклорної казки на жанри, і, крім того, виділення або невиділення іспанськими фольклористами того чи іншого виду казок несе в собі певну термінологічну проблему. Карвальо-Нето в словнику з теорії фольклору дотримується наступної класифікації: 1) Cuentos de encantamiento, 2) Cuentos de ejemplo, 3) Cuentos de animates, 4) Facecias про chistes, 5) Cuentos religiosos 6) Cuentos etiologicos, 7) Cuentos de demonio enganado, 8) Cuentos de adivinanza, 9) Cuentos de naturaleza denunciante, 10) Cuentos acumulativos, 11) Cuentos del ciclo de la muerte [Carvalho-Neto, 1989]

Особливий інтерес представляє класифікація казкових жанрів в роботах Ауреліо М. Еспіноси-батька. За змістом зібрані іспанські казки були розділені на шість груп: Cuentos de Adivinanzas, Cuentos Humanos Varios, Cuentos Morales, Cuentos de Encantamiento, Cuentos Picarescos, Cuentos de Animales. [Espinosa, Aurelio M., 1946]

Роботи Еспіноси-сина присвячені головним чином казковому матеріалу Кастилії і Леона. Він ділить зібрані ним тексти наступним чином. До першого тому входять чотири види казок: Cuentos de Brujas, Cuentos de Animales, Cuentos de Encantamiento, Cuentos Ejemplares у Morales. Bo другому томі представлені: Cuentos Novelescos, Cuentos de Ogros, Chistes у Anecdotas, Cuentos de Formulas Fijas. [Espinosa, Aurelio M, 1988]

Уявімо у вигляді таблиці співвідношення загальних найменувань казкового жанру, зазвичай за формальними ознаками (1), і найменувань на основі аналізу змістовної сторони (2).

1

2

Cuento maravilloso; de magia; de encantamiento

de brujas; de reyes у principes; viajes al mas alia; a la busqueda del objeto maravilloso; la resolucion del enigma; la liberacion del encanto; la novia del rey suplantada; el nifio heroe;

Cuento de costumbres; novelesco; realista;

de pobres у ricos; de tontos у listos; de miedo; de oficios diversos (de sastres sobre todo); de ladrones; de caminantes; de caza; de Juan у Maria; cuentos donde se demuestra el ingenio de los hombres ; cuentos de matrimonios у familias: esposa fiel; esposa infiel; de mujeres; de charlar; de astucia; de avaricia;

Cuento de animales;

animales salvajes у domesticos; en especial los de lobos, los de zorro, etc .;

Cuento ejemplar; moral; piadoso у ejemplario; didactico;

de demonios; muertos; almas en pena;

Cuento humorfstico; de humor; para hacer reir;

safiras anticlericales; sobre avariciosos у tacaflos; de robos у ladrones;

Cuento erotico;

adultcrio у contenido erotico;

Cuento mnemofeenico; de repeticion; de formulas;

necio; de nunca acabar; interminable; acumulativo (seriado, encadenado); enigmatico; minimn;

Cuento religioso;

de clericos; de cuestiones de fe;

Chascarrillos; anecdotas; chanzas; chistes; cuento picaresco;

historlas dc tontos; cuentos de matrimonios; cuentos de muchachas у mujeres; historias sobre un hombre: el hombre listo; sucesos afortunados: el hombre estupido; cuentos de curas; cuentos sobre otros grupos de personas; cuentos de mentiras; cuentos obscenos; cuentos varios;

chanzas de animales у hombre; de tontos; religiosas; de ingenio; de matrimonios; sobre sexo; variadas;

Cuento del ogro estupido

Найчастіше відбувається змішання різних підходів в рамках однієї класифікації, наприклад, казки можуть одночасно розподілятися як за формальними ознаками, так і за змістом. Ми постаралися розділити ці два підходи, щоб отримати більш чітку картину щодо жанрової класифікації зібраних на території Іспанії народних казок і внести деяку визначеність у термінологію, зіставивши, на наш погляд, подібні термінологічні одиниці.

Розглянувши коротко загальну картину жанрового розподілу іспанських народних казок, звернемося безпосередньо до жанрів чарівної казки і побутової казки, аналіз мови яких є темою нашого дослідження.

Жанр чарівної казки.

Терміну «чарівна казка» мається на іспанською мовою кілька відповідностей. По-перше, багато дослідників вживають словосполучення «cuento de encatamiento», де слово "encantamiento" може мати таке значення: «диво, чарування, чари, закляття, заклинання, чарівність, наклеп і т.д.». Тут підкреслюється наявність в казковому сюжеті незвичайних поворотів і вплив надприродних сил на життя героїв і хід розповіді. Також підкреслюється особливий дар, яким може володіти сам герой або його помічники, і особлива зумовленість в долі героя (порівняймо з повістю-розповіддю Лєскова «Зачарований мандрівник») [Чистов, 1986].

По-друге, часто можна зустріти позначення чарівних казок як «cuentos de hadas», де головний акцент робиться на наявність серед дійових осіб характерного персонажа "hada" - образ феї, доброї хрещеної матері, дарувальниці надприродних здібностей, за допомогою яких можна впливати на речі , тварин і людей. Зазвичай вона є володаркою чарівної палички або чарівні палички.

Однак, як відзначають іспанські фольклористи, "hada" - все ж рідкісний персонаж в іспанських народних казках, тому подібне словосполучення не дуже споживані.

По-третє, важливо відзначити використання іменника «magia» і прикметника «magico» стосовно до чарівних казок. Цікаво, що в назві роботи однієї іспанської дослідниці чарівних казок зустрічається гра слів, де саме слово «magia» показує читачеві, про яку категорії казок піде мова в роботі. Крім того, найчарівніший з усіх казкових предметів - чарівна паличка-може називатися varita magica (або - varita de virtud).

По-четверте, саме зі словом «magia» в прямому сенсі (magia propiamente dicha), пов'язані казки, де особливу роль відіграє чаклунство - "hechiceria". Прикметник "hechicero" входить в синонімічний ряд: magico, hechicero, encantado, і вказує на те, що в казці діє чарівник, чаклун, чарівник, відьма, чарівник або інший схожий за своїми функціями персонаж. Причому дії цього персонажа ( "hechizo") може, як допомогти, так і нашкодити: hechizar; adivinar, decir (echar) la buena ventura (гадати); embrujar, brujear (чаклувати).

По-п'яте, часто можна зустріти словосполучення "cuentos maravillosos", де визначення «maravilloso» підкреслює, яке враження справляє казка на слухача, тобто оцінює розповідь з точки зору того, кому він призначений, адресата оповідання. Словосполучення «cuentos maravillosos» часто зустрічається в збірниках французьких і каталонською народних казок. Однак в оману вводить саме прикметник, яке для непідготовленого читача в першу чергу має значення 'estupendo, magnifico'. "Maravilloso" дійсно може мати значення «небачений, дивовижний, чудовий і т.п.», хоча також є еквівалентом слова «чарівний» в російській мові, наприклад: килим-літак - la alfombra maravillosa; шапка-невидимка - gorro maravilloso; capa maravillosa - чарівний плащ, нерозмінний рубль (п'ятак) - moneda maravillosa.

Також можна зустріти в роботах іспанських фольклористів назви "Cuentos fantasticos" і "Cuentos de heroes", проте вони не є широко вживаними, на відміну від "Cuentos maravillosos".

У нашій роботі ми будемо дотримуватися визначення, яке дає чарівних казок В.Я. Пропп у своїй роботі «Історичне коріння чарівної казки», де підкреслюється в першу чергу структурну близькість досліджуваного матеріалу. Джерелами сюжетного спорідненості, або його історичними коренями, є різні соціальні інститути минулого, головним чином, обряд посвячення, і ставлення до потойбічному світі. Ці два циклу мотивів дають майже всі складові чарівної казки. [Пропп, 1986, с.59].

До чарівних казок по-особливому ставляться сказитель і його аудиторія. Відкріплення сюжету і акту розповідання від ритуалу, від обряду, процес переродження міфу в власне казкова розповідь і є момент народження казки як художнього вимислу з «профанацією» початкового сакрального сенсу. У новій якості чарівна казка зажадала особливого сприйняття з боку аудиторії, це вплинуло і на її «оформлення». Саме чарівна казка найбільш багата формульними елементами, особливо ініціальний, медіальними і фінальними формулами, які переносять нас у казковий світ зі своїми характеристиками і правилами побудови дії.

Іспанський дослідник Антоніо Родрігес Альмодовар в своїй роботі, присвяченій народній казці, докладно зупиняється на класифікації іспанських чарівних казок. Він виділяє три основні класи казок: maravillosos, de costumbres rurales, de animales. Далі, на його думку, класи діляться на типи, типи, в свою чергу, - на варіанти, а кожен варіант має свої версії (реально існуючі тексти).

Таким чином, він вказує на наявність шести основних типів чарівних казок на території Іспанії: La adivinanza del pastor; Blancaflor, la hija del diablo; El principe encantado; Juan el Oso; La princesa encantada: a) La serpiente de siete cabezas про El Castillo de iras у no volveras; b) Los animales agradecidos про La princesa encantada; Las tres maravillas del rmmdo. Крім того, він вводить поняття циклу, виявляючи в Іспанії 12 циклів чарівних казок: Blancaflor; Juan el Oso; El principe encantado; La princesa encantada; La princesa у el pastor; Las tres maravillas del mundo; La nina perseguida; Los ninos valientes; El muerto agradecido; Seres mitologicos; La ambition castigada; La muerte. [Almodovar, 1956, с.54]

Чарівна казка і міф.

Говорячи про жанр чарівної казки важливо позначити, що вона має міфологічні витоки і багато в чому зберігає ту ж міфологічну семантику, що і міф. Міфологічна основа становить, по суті, ядро ​​тексту чарівної казки, на який поступово накладаються численні соціальні і сімейні мотиви, з'являються елементи середньовічного лицарського роману і інших жанрів. Дану проблему детально дослідив Е.М. Мелетинський, зокрема, в своїй роботі «Поетика міфу». Він розглядає міф і чарівну казку через їхнє ставлення до найдавніших ритуальним дійств і магічним обрядам і виділяє кілька опозицій. Головна відмінність він бачить по лінії «сакральність - несакральность», в ставленні до розповідали подій і їх значимості в релігійному плані. З цим пов'язана оцінка вчинків героїв і подій, що відбуваються. Якщо для міфу найважливіша понятійна опозиція «високий - низький» розглядається в космічному масштабі, то казка накладає своє соціальне бачення питання, засноване на земній господарському досвіді. «Основна щабель процесу трансформації міфу в казку: дерітуалізація і десакраяізація, ослаблення суворої віри в істинність міфічних« подій », розвиток свідомої вигадки, втрата етнографічної конкретності, заміна міфічних героїв звичайними людьми, міфічного часу - казково-невизначеним, ослаблення або втрата етиологізма, перенесення уваги з колективних доль на індивідуальні та з космічних на соціальні, з чим пов'язана поява ряду нових сюжетів і деяких структурних обмежень »[Мелетинський, 1976, с. 45].

У казці в порівнянні з міфом сувора достовірність розповіді змінюється не настільки строгим проходженням «фактами дійсності». Важливу роль починає грати особистість героя, де казка використовує мотиви, пов'язані з ритуалом посвячення, проте герой - вже не напівбог. Найчастіше це соціально знедолена особистість, принижений член суспільства, який сам не володіє чудовими силами, а сили ці діють крім нього, замість нього. Казкар починає орієнтуватися на слухачів, в рядах яких тепер і «необізнані», і звідси бере початок його свідома установка на вигадку. Міфологічний спадщина і межі жанру, безумовно, обмежують фантазію сказителя, але, тим не менш, розважальний момент і гра зі слухачем виходить на перший план, і казка починає сприйматися як вигадка і небилиця. Це накладає відбиток не тільки на весь хід дії, його просторово-часові характеристики, а й на розв'язку подій. У казці деміфологізуется, зокрема, результат дій, тобто відбувається відмова від етіологізма. Звідси бере початок формулізації казкового фіналу, що вказує на недостовірний характер розповіді.

Мова казки також несе в собі значні відмінності в порівнянні з сакральним мовою міфу. «На стилістичному рівні ... чарівна казка в мові оповідача формалізує деякі найважливіші жанрові показники, які як раз протиставляють її міфу як художній вимисел, в той же час пряма мова в казках зберігає в схематизованому вигляді деякі ритуально-магічні елементи» [Там же, с. 102]. На особливу увагу, таким чином, заслуговують стереотипні елементи в мові казкових персонажів, а також ініціальні, фінальні і медіальні формули.

Жанр побутової казки.

У порівнянні з жанром чарівної казки, жанр побутової казки має набагато більш розпливчасті межі. Зазвичай під побутовими казками прийнято розуміти казки з життєвим змістом (новеллистические) і з місцевим побутовим колоритом. До них можуть ставитися сюжети про спритного крадіжці, змаганнях, ілюстрації до етичних положень: правда і кривда, випробування розуму, дурості; це можуть бути казки про дурних людей, чортів, велетнів і інших персонажах, що потрапляють в комічні ситуації. Побутові казки, в свою чергу, мають підвиди - анекдотичні (про хитрих і злих дружин, про попів і т.п.) і еротичні казки. На відміну від чарівних казок, побутові казки немає настільки чіткого сюжетного будови, визначених персонажів і функцій. Все це ускладнює їх виділення в один з казкових жанрів і пошук термінологічних відповідників в іспанській мові.

Іспанські фольклористи виділяють наступні казкові жанри, які, з нашої точки зору, можуть мати певне відношення до побутової казці, в тому вигляді, в якому її знає вітчизняна традиція. Найбільш повну відповідність є з іспанським визначенням «Cuentos Humanos Varios», де прикметник «Varios» якраз і вказує на різноманітність казок. Крім того, часто зустрічається словосполучення «Cuentos Novelescos», але в даному випадку підкреслюється, що багато хто з описуваних подій можуть носити романний характер, тобто помітно вплив поетики середньовічного роману. Побутові казки можуть поєднувати в собі елементи змісту і форми таких виділяються в окремі жанри казок, як іспанські «Cuentos Ejemplares у Morales», «Cuentos Picarescos», «Chistes у Anecdotas», «Cuentos de Formulas Fijas».Іншими словами, все вищесказане ще раз підтверджує вже наведене думку А. Никифорова про те, що «строго кажучи, будь-яка казка - побутова, оскільки в кожної є риси місцевого побуту» [Никифорова, 1986].

Окремої уваги, на думку Мігель Гомес Лопес, заслуговує такий різновид побутових казок, як «казки про дурні» - cuentos del bobo про tonto, - вони носять побутовий характер і відображають смішні і безглузді сторони людського побуту, комічні ситуації і людську дурість. Дурень зазвичай буває героєм чоловічої статі, майже завжди бідним. Дурість карається, але іноді рішення проблеми буває більш абсурдним, ніж сама проблема, в будь-якому випадку для слухача це стає очевидним. Протилежними, але в чомусь дуже близькими до них, є казки з винахідливим героєм - cuentos donde se demuestra el ingenio de los hombres .

Антоніо Родрігес Альмодовар в своєму дослідженні виділяє, крім уже згаданих циклів чарівних казок, шість циклів побутових казок: Ninos en peligro; Picaros. De pobres у ricos; Mujeres dificrles; Tontos; Cuentos de miedo; Rarezas de prracipes. Називаючи побутові казки "cuentos de costumbres (de costumbres rurales)", він дає їм таке визначення: «... вони відображають світогляд землеробського суспільства, виступаючи з підтримкою або критикою на адресу такого способу життя; не містять елементів фантастики, за винятком тих, що були запозичені за аналогією або як предмет глузування від чарівних казок. Основні соціальні інститути, що відбилися в побутових казках, - це приватна власність і екзогамний шлюб, Основна ідея може передаватися безпосередньо через розвиток сюжету або в прихованій формі »[Альмодовар, 1956, с.54].

Хуан Родрігес Пастор, кажучи про жанр іспанської побутової казки, також підкреслює, що це самий розпливчастий вид казок. Вони можуть називатися по-різному: cuentos realistas, cuentos novelescos, cuentos costumbristas. Найчастіше їх навіть об'єднують з chascarrillos, chanzas. Однак цей жанр має низку певних ознак: в них відображаються щоденні і побутові ситуації; переважає глузливе ставлення до дійсності; немає надприродних істот і явищ; має місце загальна побутова сниженность ситуацій; присутня соціальна і суспільно-історична критика; цінується дотепність і дотепності, жарти часто бувають непристойного змісту; важлива не тільки моралізаторська функція, а й ігровий момент; переважає обман як двигун багатьох сюжетів [Цит. по: Альмодовар, 1956, с. 94].

1.3. Висновки по першому розділі

Іспанські дослідники з захопленням підкреслюють живучість казки і її позитивну роль в людському прогресі. Жоден жанр не пройшов через стільки примх долі, таємниць, замовчувань і перетворень, як випало на долю казки. Мало які жанри так послужили культурного процесу, і жоден з них не досяг таких результатів. Людська пам'ять вкарбовуються не тільки героїчні звершення, але й побутові випадки, явища природи, яким давалися найрізноманітніші тлумачення. Все було приводом для подиву і захоплення.

Роль народних казок в іспанській етнокультуру має глибоко соціальний контекст, що відбивається і в місці казок у вихованні підростаючого покоління. Важливу роль починає грати особистість героя, де казка використовує мотиви, пов'язані з ритуалом посвячення, проте герой - вже не напівбог. Найчастіше це соціально знедолена особистість, принижений член суспільства, який сам не володіє чудовими силами, а сили ці діють крім нього, замість нього. Казкар починає орієнтуватися на слухачів, в рядах яких тепер і «необізнані», і звідси бере початок його свідома установка на вигадку. Міфологічний спадщина і межі жанру, безумовно, обмежують фантазію сказителя, але, тим не менш, розважальний момент і гра зі слухачем виходить на перший план, і казка починає сприйматися як вигадка і небилиця. Це накладає відбиток не тільки на весь хід дії, його просторово-часові характеристики, а й на розв'язку подій. У казці деміфологізуется, зокрема, результат дій, тобто відбувається відмова від етіологізма. Звідси бере початок формулізації казкового фіналу, що вказує на недостовірний характер розповіді.

Глава 2. Технологічні основи реалізації Лингвометодические потенціалу народних іспанських казок в навчанні іспанської мови молодших школярів

2.1. Збагачення словникового запасу молодших школярів в процесі освоєння традиційних мовних формул і лексичних особливостей іспанських народних казок

Збагачення словникового запасу молодших школярів в процесі вивчення іспанських народних казок відбувається в результаті освоєння словесних формул. Традиційні словесні формули відіграють важливу роль в ідейно-художньому контексті казки і виконують безліч функцій в навчанні іспанської мови.

Вивчення молодшими школярами казкових формул, як і інших різновидів фольклорної фразеології, допомагає розробці широкого кола Лингвометодические проблем.

Структура і функції традиційних формул залежать від того, до якого типу вони відносяться. Кожен тип характеризується наявністю тих чи інших інваріантів (певних моделей) і варіантів, які будуються за цими моделями, з огляду на можливості інноваційного варіювання по відношенню до стабільних традиційних елементів.

У своєму дослідженні Н. Рошіяну виходить з поділу казкових формул на три великі групи: а) ініціальні формули; б) медіальні формули; в) фінальні формули. Цей поділ ґрунтується на формальному положенні цих елементів в тексті казки. Саме збереження і відтворення традиційних формул в тому чи іншому місці по ходу дії казки визначає їх структурні особливості та наділяє особливими функціями. Медіальні формули відрізняються великим структурним різноманітністю і численністю функцій в освоєнні іспанської мови та навчанні йому молодших школярів, тоді як ініціальні та фінальні формули виявляють певний паралелізм структур і більш чітко виражений набір функцій.

Характер і функції ініціальних формул.

Як випливає з назви, ініціальні формули - це ті, які зустрічаються на початку казкового оповідання. Вони являють собою перший рубіж, який долає слухач або читач на шляху до сприйняття казкового оповідання. Починається казка, і людина як би переноситься в інший світ. Що це за світ? Де він знаходиться? Коли відбулися ті чи інші події, про які оповідає казкар? Як він сам до них відноситься? З перших слів ініціальна формула дає відповідь на багато з цих питань.

Новелістичні-побутові казки, як правило, не вимагають особливої ​​підготовки від молодшого школяра, тому функції ініціальних формул тут обмежуються констатацією подій і їх віднесенням в невизначений місце і час в минулому. За спостереженням Н. Рошіяну, намічається особлива закономірність: «формули Новелістичні-побутових казок можуть бути включені в зачин чарівних, між тим як формули чарівних казок ніколи не зустрічаються в Новелістичні-побутових казках. Це означає, що ініціальні формули відображають пряме відношення, що існує між казкарем і характером змісту казок; отже, казкарям не байдуже, як їх казки сприймаються слухачами ... »[Рошіяну, 1974].

Вживання формул не випадково, воно залежить як від типу казки, так і від ставлення до неї самого казкаря, який, в свою чергу, орієнтується на слухача.

В іспанських чарівних і побутових казках найбільш часто зустрічаються такі формули:

1. Este era ... (esto era ..., esta era ..., estos eran ...). Це найпоширеніша формула зачину, що складається з вказівного займенника-іменника este (esta, estos ...) і дієслова ser в Preterito Imperfecto de Indicativo. Займенник узгоджується з наступним за ним іменником в роді і числі, а дієслово ser - в числі.

Наприклад (тут і далі дається дослівний переклад):

Este era un rey que tenia treshijas ...; 'Це був король, у якого було три дочки ...';

Estos eran tres hermanos jovencillos ...; 'Це були три молоденьких брата ...';

Esta era una Reina coja ...; 'Це була кульгава Королева ...';

Esto eraunmatrimoniopobre .... 'Це була бідна сім'я ...'.

Особливість цієї формули в її іменному характері, так як, в першу чергу, вона вказує на головну дійову особу (особи). Сама дія, а також час і місце його протікання залишаються невизначеними.

2. Широко поширена формула початку:

Habia una vez ... Наприклад: Habia una vez un Rey que queria casarse ...

( 'Був одного разу король, який хотів одружитися ...')

Ця формула вже дає учневі невизначений вказівку на час дії, але ясності і раніше немає. Єдино, що знає в такому випадку молодший школяр, що дані події відбулися колись в минулому і є унікальними за своєю суттю, тому що це сталося тільки раз ( "una vez" - 'один раз')

Часто зустрічається таке початок, де вказівка на час зберігається тільки у дієслівної форми, констатується лише факт наявності тієї чи іншої події (героя), наприклад: Habia una mesonera muy guapa ... ( 'Жила-була красива шинкарка ...')

У багатьох випадках за першим елементом (habia) йде вказівка на місце, де сталася ця подія або жив герой казки: Habia en un pueblo unjorobado ... ( 'Був в одному селі горбатий ...') Habia en un pueblo una calle de mucho transito ... ( 'Була в одному селі вулиця з інтенсивним рухом ...')

У деяких випадках оповідач навіть вказує на безпосередній зв'язок часів і ставить безособову форму дієслова haber не в Preterito Imperfecto de Indicativo, а в Presente de Indicativo:

Hay en un pueblecito de Andalucia una imagen de San Pedro ... ( 'В одній селі в Андалусії зберігається (є) статуя святого Петра ...')

Але говорити про виділення цієї формули як самостійної можна тільки по відношенню до першого прикладу - habia una vez.

З. Багато іспанські казки починаються з дієслова vivir ( "жити"), тобто з вказівки на те, що жив (жила, жили ...) в такому-то місці такий-то людина (люди), з якими і відбулися розповідаються події: Vivia en pueblo una viuda ... ( 'Жила в одному селі вдова ...') Vivian en un pueblo un zapatero у un sastre ... ( 'Жили в одному селі швець і кравець ...')

Причому можливий варіант, коли група підмета і група присудка міняються місцями:

Un coronel vivia en un pueblo.. . ( 'Один полковник жив в селі ...')

Найчастіше ця формула використовується в Новелістичні-побутових казках, так як не несе в собі вказівки на незвичайного героя або унікальна подія. Героями таких казок є, наприклад, вдова, кравець, швець і так далі. З ними теж можуть видаватися різні незвичайні історії. Але всі вони не виходять за рамки життєвої логіки і тверезого, трохи глузливого, погляду на життя. Наприклад, одна казка має два варіанти, де героями є в одному випадку король, а в іншому

- вдівець. Можна побачити, як змінюється ініціальна формула в

Залежно від того, хто є героєм казки:

Este era un rey ... ( 'Це був король ...')

Vivia en un pueblo un hombre viudo ... ( 'Жив в одному селі вдівець ...')

У простих формулах можливе використання інших дієслів, крім 'ser', 'haber', 'vivir', або в поєднанні з ними:

Esto se entitula de un ...

Se tratabade ...

Este cuento se refiere ...

Resultaquehabia ...

4. Одна з найпоширеніших формул: "Erase una vez (erase que se era ..., erase una vez у vez ...)" - 'Жив-був одного разу.

Цікава граматична сторона цієї конструкції. Як пише С.Хіяі Гайа в своїй роботі з іспанської сістаксісу: 'Ser' і 'estar' в своєму прямому значенні і в якості дієслова-зв'язки, можуть утворювати псевдовозвратние конструкції, як і інші неперехідні дієслова (irse, morirse і інші), наприклад , в традиційних формулах казки: "Erase, про erase que se era ...".

Наприклад: Erase una vez un rey ... ( 'Жив-був одного разу король ...')

Дані формули не дають уяви про місці дії, а обмежуються зазначенням на дію і його приміщенням в невизначений час. Як і формули з пункту 2., вони будуються за моделлю: дієслово + прислівник часу [Фірсова, 1999].

Формули такого роду зустрічаються і в інших романських народів, наприклад, французька формула "I avait) etait une fois un ...", або італійська "Cera una volta un"

5. Багато іспанські казки починаються зі звертання до слухачів, наприклад:

Pues, senor ..., Bueno, mira, era ..., Haga Ud. cuento у saber, .. ( 'Так ось, сеньйор, знайте, що ...').

Has de saber para contar, у entender para saber, que esto era ...

( 'Тобі потрібно знати, щоб розповісти, і розуміти, щоб дізнатися, що це був ...')

Haga usted cuento de saber que ... ( 'Складіть казку про те, як ...')

Тут відбувається висування на перший план фігури оповідача, який зазвичай під час оповіді залишається в тіні. Помітно навіть деякий протиставлення казкаря - людини, яка знає, про що піде мова, - і слухача, який лише готується сприймати його розповідь.

6. Іноді в ініціальної формулою ми зустрічаємося з твердженням
сказителем якихось істин:

Erase lo que era / el mal que se vaya / у el bien que se venga ... ( 'Будь що буде, хай зло йде, а добро приходить ...') Para saber у contar у contar para aprender ... ( 'Щоб знати та розповісти, а розповісти так на вус мотати.')

7. Era esta vez, como mentira que es ... ( 'Було це чи не було ...')

Y va de cuento, Казка позначається,

Ріг si acaso miento. а раптом я брешу.

No dire verdad, Правди не скажу.

Pero de cuento va. А казка мовиться.

У цих формулах ставиться під сумнів достовірність подій, що викладають, хоча, можливо, це просто елемент гри зі слухачем, тим більше що наявність рими (vez - es) підтверджує формальний характер цього попередження. Цікаво, що подібний прийом використовується і в Каталонська казках:

R ondalla va mentida explico, vet aqui una vegada hi havia ... ( 'Казка позначається, брехня кажу, жив-був одного разу ...')

Rondalla ve, rondalla va, si no es mentida. veritat sera.

Y vet aqui una vegada hi havia.,. ( 'Казка приходить і йде, якщо це ие брехня, то, значить, правда, жив-був одного разу ...')

Aixo era i no es, i si es cert, be, i si no, tambe. Una vegada hi havia ... ( 'Це було і не було, якщо правда - добре, якщо ні - теж. Жив-був одного разу ...')

8. Іноді казкарі навпаки намагаються переконати слухачів у істинності їх розповіді, для цього вони призводять своєрідні аргументи:

Cuentan los que lo vieron, yo no estaba, pero me lo dijeron.,.

( 'Розповідають ті, хто бачили, мене не було, але мені розповіли ...')

Тут знову ми бачимо римований зачин, де оповідач намагається довести правдивість розповіді, але все ж знімає з себе відповідальність на той випадок, якщо казка виявиться настільки неймовірним вигадкою, що повірити їй буде важко.

9. Часто в чарівних казках, які сприймаються як поетичний вимисел, зустрічаються ще більш складні ініціальні формули, де перша частина, яка вказує на час дії, заперечується другою частиною, де міститься опис цього часу з порушенням будь-якої логіки. Як пише Н. Рошіяну: "Талановитий казкар вводить цей новий аспект в формулу не прямо, а опосередковано, метафорично, застосовуючи свого роду" формулу неможливого ", засновану на інверсії реальних відносин, які спостерігаються в повсякденному житті:" коли яйця варили в льоду ", "коли ніч починалася з ранку", "коли блоху підковували", "коли миші кішок їли" і т.д. " [Рошіяну, 1974]

Складні формули з елементом заперечення створюють певний настрій для сприйняття чудових казкових подій і відображають ставлення казкаря до того розповіді, який він передає слухачам; Alla ріг los tiempos del rey que rabio ... ( 'За часів короля, що сердився ...') En tiempos de Mari Castana ... ( 'За часів Марі Кастанья ...') Cuando las ranas tenian pelo у las gallinas tenian dientes ... ( 'Коли у жаб була шерсть, a y курок зуби.')

Ці фрази стали фразеологізмами в іспанській мові і вживаються при вказівці на «дуже давні незапам'ятні часи, коли будь-яка нісенітниця була можлива, коли розмовляли тварини і риби, дерева і речі».

Треба відзначити, що особливо багата такого роду формулами каталонська казкова традиція, де особливо часто зустрічаються віршовані ініціальні формули:

Vet aqui que pels temps d'aquell rei Vet aqui Vet aqui que en aquells temps

que a qui sabia massa que en aquells temps que els arbres cantaven

li feia Ilevar la pell, que els ocells i les unces es mesuraven,

hi havia ... tenien dents, hi havia ... hi havia ...

( 'За часів короля, (' В той час, ( 'В той час,

який спускав шкуру коли у птахів коли дерева співали,

з тих, хто багато знав ... '). зуби були ... '). і унциями міряли ... ').

Цікаво простежити, як в одній формулі можуть поєднуватися відразу кілька самостійних елементів: Pues esto era que habia ..., Bueno, pues esto era una vez ..., Pues esto era una vez que habia. У процентному співвідношенні, однак, «складні» ініціальні формули зустрічаються набагато рідше, ніж «прості», оскільки казкаря зазвичай не терпиться якомога швидше приступити безпосередньо до самого розповіді.

Категорії місця і часу в ініціальних формулах.

Ініціальні формули вводять слухача в казковий світ, для опису якого використовуються такі категорії, як місце і час.

В іспанських казках молодші школярі можуть зустріти наступні формули, де є вказівка ​​на час:

Насе vez que hace mucho tiempo ... ( 'Давним - давно ...') Es queenlos tiemposaquellosremotos ... ( 'В ті далекі часи ...) En aquellos tiempos antiguos ... (' У стародавні часи ... ') Віднесення казкового дії в далекі невизначені часи часто супроводжується його віднесенням в настільки ж невизначене місце. У казках знайшло відображення сприйняття навколишнього середовища первісних часів, коли укриттям для людини служили печери і примітивні хатини, а високі гори і дрімучі ліси становили небезпеку, в них мешкали надприродні істоти і злі сили, а також хижі звірі і інші ворожі тварі. Як не дивно, море у середземноморських народів не знайшло належного відображення в пейзажі казки і з'являється лише в незначних епізодах, хоча відігравала в житті примітивних товариств найважливішу роль. В іспанських народних казках можна зустріти багато прикладів просторових формул, наприклад:

Esto paso en la tierra de nadie у en el mundo de nunca ... ( 'А сталося це на нічийній землі в небувалою країні ...') В роботі Паломи Естебан, присвяченій ініціальним і фінальним формулами і заснованої, перш за все, на матеріалі чарівних казок, простір і час в казкових формулах ділиться на: - далекі, невідомі місця і часи: Erase en un tiempo ... ( 'Одного разу давним-давно ...'); En un pais lejano ... ( 'В одній далекій країні ...');

- недавнє, якого всі люди знають, час і місце дії:

Hay en un pueblecito de Andalucla una imagen de San Pedro ...

( 'В одній селі в Андалусії зберігається (є) статуя святого Петра ...').

Формули другого типу використовуються, в основному, в побутових казках, таким чином, оповідач намагається зробити розповідь ближче і доступніше для слухача.

Стосовно до іспанського матеріалу можна говорити про незначне присутності просторових формул. За спостереженням Н.Рошіяну, «у кожного народу переважає, як правило, один тип ініціальних формул (або формули часу, або формули простору)» [Рошіяну, 1974, с. 51]. В іспанській казці це формули часу. Для порівняння в російській казці елемент часу передається, як правило, через дієслово ( «жили-були»), але зате значну роль відіграє опис місця дії, наприклад: «У деякому царстві, у деякій державі жив-був цар з царицею ... »[Там же, с. 54]. Як видно з наведених прикладів ініціальні формули відрізняються великою різноманітністю, але, разом з тим, в них можна виділити загальні структурні елементи. Ці елементи по-різному конкретизуються і співвідносяться між собою, що й обумовлює відмінність початкових формул. Можна виділити наступні основні семантико-граматичні елементи: вказівка ​​на факт існування героя (героїв), віднесення дії казки в невизначений час у минулому, вказівка ​​на унікальність описуваних подій, звернення до слухачів, приведення аргументів на користь правдоподібності розповіді, опис логічно неможливого часу і інші .

На основі сказаного можна зробити висновки, що ініціальні формули в іспанських казках досить лаконічні.Вони не віршовані, але в них є елементи поетичної мови як, наприклад, рима. Новелістичні-побутові казки починаються з формул типу "Viv í a en un pueblo ...", тобто, з найпростіших, у яких є тільки одна-дві функції - констатація факту існування героя або події. Ці формули носять ствердну характер, і вони універсальні за своєю структурою, так як можуть зустрічатися в різних типах казок.

Формули чарівних казок більш складні; наймальовничіші з них будуються за принципом антитези. Ці формули з'явилися на пізньому етапі розвитку казкового жанру і відбили нове сприйняття казки як художнього вимислу. Наявність одночасно позитивного і негативного елементів сенсу вказує на складні відносини між казковим матеріалом, аудиторією і сказителем. Структура початкової формули в чарівній казці дозволяє включати до складу її в якості одного з елементів формулу побутових казок, так як здійснюється ієрархічне комбінування елементів від простого до складного.

Залежно від типу початкової формули створюється особлива атмосфера, яка сприяє кращому сприйняттю художнього матеріалу молодшим школярем.

Характер і функції фінальних формул.

Фінальні формули завершують казку, і їх основна функція протилежна головної функції ініціальних формул і полягає в тому, щоб допомогти перенестися слухачам, в контексті нашого дослідження, молодшим школярам, ​​зі світу казки в звичайний світ. Але при цьому їх вживання в більшій мірі закріплено традицією. Це означає, що якщо в казці може не бути ініціальної формули, то фінальна, як правило, завжди є. Мабуть, їх функція важливіша казкаря і казці взагалі. Як пише Н. Рошіяну: "Часте застосування фінальної формули - явище, характерне для казок всіх народів, - пояснюється, в числі інших причин, бажанням зробити, в тій чи іншій формі,« висновок », сенс якого залежить від характеру сюжету, від казкаря , від аудиторії і, звичайно, від ступеня інтенсивності традиції, яка варіюється від народу до народу, від казкаря до казкаря "[Рошіяну, 1974, с.19].

На це вказує і велика різноманітність фінальних формул. За своєю структурою вони набагато складніше, ніж ініціальні формули, більш поширені і мальовничі. Дуже часто в них присутня рима і інші особливості поетичного мовлення. В іспанських і російських казках зазвичай римований кінець не виділяється графічно, а в Каталонська казкової традиції прийнято особливої ​​строфікою відокремлювати фінальні формули від текстового корпусу казки. Крім того, варто відзначити комбінаторні можливості фінальних формул. Через великого розмаїття матеріалу зростає ймовірність поєднання в одній формулі елементів, які самі по собі можуть бути самостійною формулою кінця.

Особливу роль в фінальних формулах починає грати фігура оповідача, який практично завжди в них присутня. Протягом всієї казки (чарівної, в першу чергу) "я" оповідача залишається в тіні. Його поява в самому кінці говорить як би про причетність до розповідали подій, з одного боку, а з іншого боку, в жартівливій формі, за допомогою різноманітних мовних засобів він висловлює свою відмову від відповідальності за розказане.

Фінальні формули в іспанських чарівних і побутових казках. 1. Більшість іспанських казок у фінальній формулою містять лише один вид інформації, а саме, про закінчення казкового оповідання, що може бути виражено різними мовними засобами:

дієслово в теперішньому часі

дієслово в минулі часи

пасивні причастя колишніх часів

Y con esto se acaba mi
cuento.

Y asi termina.

... у este cuento se acabo.

... у este cuentecito se ha acabado.

Y termino.

Y se termino el cuento .... y se acabo.

Y con eso el cuento se acabo.

... у cuento acabao. ... у cuento contao. (розмовний варіант з втратою интервокального приголосного (d в словах на - ado).

2. У фінальній формулою може підкреслено, що було вже сказано, і не залишилося більше подій і подробиць, гідних
уваги. Це або об'єктивний висновок, чи свавілля сказителя:

Y con esto basta.

Y nada mas.

Y no paso nada mas.

Y asi es el cuento.

Y asi esta.

Про sea, que el final es ese.

У таких формулах спостерігається вже більш тісний контакт оповідача і аудиторії. Простежується навіть деяка довірливість в тоні, яким слухачам повідомляється, що на цьому розповідь закінчено,

3. Багато фінальні формули, закінчуючи казку, містять повідомлення про подальшу долю героїв. За правилами казкового жанру зло повинно бути покаране, а добрі герої повинні домогтися своєї мети і жити довго і щасливо.

Особливо часто подібні формули завершують ті казки, де справа закінчується весіллям. Подолавши всі перешкоди на шляху до свого щастя, герої возз'єднуються, і попереду їх чекає тільки спокійне і щасливе життя, про що нам і повідомляє фінальна формула:

... у vivieron muy felices.

... у fueron muy felices.

... у luego viveron todos muy felices.

.. .vivieron muchos afios muy tranquilos у muy felices.

.. .vivieron felices, tuvieron muchos hijos у cuento contao.

Подібна кінцівка може приймати вид цільової інфінітивної конструкції, звужуючи свою формальну сторону, але залишаючись колишньої по суті: "... se abrazo a ella, le dijo que ... no se separaria jamas de su ladopara ser muyfelices " '... ( і він її обняв ... і сказав, що ніколи з нею більше не розлучиться, щоб жити їм щасливо).

Як можна помітити, цей елемент вільно поєднується з іншими в одній формулі. Але особливо часто він поєднується з елементом comieron (muchas) perdices" ( 'і з'їли багато куріпок'), який, незважаючи на зовнішнє оформлення, не зустрічається окремо і тому не може бути виділений як самостійна формула фіналу. Зазвичай він римується з попередньою формулою, утворюючи з нею певну єдність:

... у fueron muy felices у comieron perdices. .. .vivieron muy felices у comieron perdices. ... y viveron felices у comieron perdices. .., y vivieron felices, у comieron muchas perdices.

В такому поширеному вигляді ця формула може входити до складу ще більш складних формул, утворюючи з ними нові римовані єдності, наприклад:

"Y fueron mu felices у comieron muchas perdices у a mi me dieron con los giiesos en las nances ".

( 'І були вони дуже щасливі, і з'їли багато куріпок, а мені кістки в обличчя кинули ...')

4. Часто для фінальних формул важливо, що казкар був свідком тих подій, про які розповідає. У них підкреслюється, що він був присутній при розв'язці дії, а потім негайно примчав сюди, до нас, слухачам, щоб розповісти всю правду з перших рук. Мета переміщення сказителя з місця дії - повідомлення казки глядачам, тобто виконання особливої ​​місії:

Y ellos se quedaron alii, ya mi me enviaron aqui a que te lo contara a ti . ( 'І вони залишилися там, а мене сюди прислали, щоб я тобі розповів')

qui en no lo crea que no se lo pregunte porque yo esmve alii у me acuerdo que fue verda. ( 'А хто не вірить, нехай не питає, бо я сам там був і пам'ятаю всю правду')

Y el regreso patras у se vino a su casa. Pero que yo no lo he visto mas.

( 'І він повернувся назад і пішов до себе додому. А я його більше так і не бачив.')

Зустрічаються формули, де просто є посилання на джерело, звідки отримана вся інформація, таким чином, казкар знімає відповідальність з себе і одночасно підтверджує істинність розповіді:

Aqui se acabo el cuento, como me lo contaron te lo cuento.

( 'Тут і казці кінець, як мені її розповіли, так я тобі і розповідаю')

5. Але, на превеликий жаль казкаря, не завжди він користується такою пошаною. Найчастіше терпить незаслужені образи і вже зовсім не отримує жодної винагороди за свою службу. Мотив отримання подарунків оповідачем типовий для багатьох казок. Швидше, правда, він простежується в скарзі на неотримання ніякої подяки.

Y el cuento esta acabado

Y yo sin nada me he quedado. ( 'Казці кінець, а я залишився ні з чим')

Причому відбувається все не так, як очікується: казкар сподівається на подарунки, а стає ще біднішими:

Y ellos se repartieron el ого, у a mi me dejaron pobre para contarlo.

( 'І вони розділили золото, а мене залишили бідним, щоб я розповів про це')

Ось приклади складної формули, що включає відразу кілька елементів:

.. .vivieron muchos anos muy felices у comieron muchas perdices у a ml no me dieron porque no les dio la gana / vivieron felices у comieron perdices, у a mi no me dieron porque no quisieron ... ( 'І жили вони довго і щасливо, з'їли багато куріпок, а мене не пригостили, бо не захотіли ')

Але могли статися речі й гірше:

Y viveron felices у comieron perdices, у a nosotros nos dieron con el plato en las nances .

( 'І жили вони довго і щасливо, з'їли багато куріпок, а у нас перед носом порожнім блюдом покрутили')

Y yo estuve alii у de una patada me enviaron aqui. ({І я там був, але мене стусаном сюди послали ')

Образу сказителя благається простежити по наростаючій: від простого утримання від участі у святі до отримання різних фізичних каліцтв, причому цікаво відзначити, що чим складніше формула, тим незавидна уявна доля казок:

Y se casaron у fiieron felices, у ellos las toman у уо no las quise. Todos fueron felices, comieron perdices у a mi no me dieron. Se termino.

Y vivieron felices у comieron perdices у уо me quede con dos про tres palmos de nances.

... у vivio lo feliz que pudo, у a ml me quedaron medio mudo; у уо me vine у no vi mas; у se acabo el cuento de sal у pimiento, la burra prena у el burro contento.

6. Крім того, в формулах може з'являтися додатковий елемент, а саме: сказитель отримує від героїв казки якесь підтвердження того, що він був присутній при казкових події, однак, як правило, подарунок виявляється недовговічним.

Entonces se caso el rey у fueron felices, a mi me dieron unas zapatillas de papel de estraza , me vine pa casa, empezo a Hover у colorin, colorao, este cuento se ha acabao.( 'Король одружився, і були вони щасливі, а мені дісталися черевики з цигаркового паперу, і пішов я додому, а тут дощик почався, ось і казочці кінець')

Y con esto vineme у dejelos alia; dieronme unos zapatinos de mantega у derritieronseme por el camino

( 'На цьому ми розлучилися, і я пішов; дали мені в дорогу черевики з вершкового масла, а вони розтанули')

7. Важливим елементом багатьох фінальних формул є заперечення достовірності відбуваються в казці подій. Цей елемент з'являється у фінальних формулах (так само як і в ініціальних формулах) на тому етапі, коли казка сприймається вже як художній вимисел. Подібні формули характерні тільки для чарівних казок, тому що настільки складне ставлення до казкового матеріалу і гра зі слухачем не прийнятні в тексті побутового характеру. Ось, що пише В.Я. Пропп про причини появи такого неоднозначного ставлення до казки: «... зміст оповідання колись була щось священне і заборонене. Коли ця заборона перестав діяти, були створені формули, первинна мета яких убезпечити себе від можливих наслідків цього порушення. Коли в російській казці йдеться: «... і я там був», то це можна розуміти як гумористичне ставлення, споконвічний сенс якого - «мене там не було», бо, звичайно, ніхто цього «і я там був» не вірить. [Пропп, 1998, с. 45].

Формула «по вусах текло, а в рот не попало» в жартівливій, переосмисленої формі висловлює саме непричетність оповідача до заключного моменту розповіді, а тим самим і до всього розповіді ». Наведемо приклади:

Y ellos ya vivieron felices у comieron perdices у guardaron una patita para mi, у como no fui no la comi.

( 'І жили вони довго і щасливо, і їли куріпок, залишили мені ніжку, але я її не з'їв той, тому що туди не пішов')

Y aqul acaba mi cuento, ріг si otra vez lo miento. ( 'Ось і казці кінець, коли я знову брешу')

Перша частина формули вказує на те, що казкар має якесь відношення до розповідали подій, а друга це спростовує. Відбувається гра зі слухачем, в якій казкар дає нам можливість сумніватися в правдоподібності своєї розповіді. Той же прийом і в Каталонська казці:

Y aquella rondalla que he explicat,

si no es mentida

es veritat.

Si es mentida, be.

I si es veritat, tambe.

( 'Казка, що я розповів, - правда, коли не брехня, якщо це брехня - добре, якщо правда -теж').

Комбінування і обігрування ствердної і негативного елементів підвищує експресивність формули в цілому.

8. Крім фінальних формул жартівливого характеру є і більш «серйозні». Мова йде про формулах, в яких йдеться про безпосередній зв'язок між часом дії казки і часом її викладу, тобто не тільки казкар є свідком події, але і слухач виявляється сучасником або навіть співучасником казкових подій, наприклад;

... Y ро r ahi andara todavia ріг el mundo.

( 'І він до сих пір, напевно, десь ходить по світу')

Y ellos se quedaron alii, ya mi me enviaron aqui a que te lo contara a ti . ( 'Вони там залишилися, а мене сюди прислали, щоб я тобі все розповів').

Але навіть в формулах "серйозного" характеру можливий ігровий момент, як, наприклад, в одній Каталонська казці:

Y, de segur, que si no son morts, encara son vius, i si no son vius, es perque son morts.

( 'І, звичайно, якщо не померли, вони ще живуть, а якщо не живуть, це тому, що вони вже

померли ').

9. Дуже часто в фінальних формулах зустрічається елемент, утворений повторенням однакових основ, що надає йому певну музикальність. Мова йде про "colorm Colorado (colorin colorao)" і "colorin colorete" - аллітерірованних десемантізірованних формулах. Цей елемент може використовуватися як самостійна формула, а також утворювати нові, найрізноманітніші фінальні формули, поєднуючись з іншими елементами, зокрема, з перерахованими вище, наприклад:

... у colorin colorete.

Colorin colorao este cuento esta acabao.

... y colorin Colorado, mi cuentoya seha acabado.

Як видно з наведених прикладів, цей елемент легко піддається римуванню з іспанськими причастиями, що входять до складу складних часів і конструкцій. Але можуть бути і більш складні освіти, засновані на грі слів, часто, позбавлені сенсу і не пов'язані зі змістом казки, що налаштовує на жартівливий лад:

... у colorin Colorado ріг la chimenea se va al tejado.

Y colorin colorete, por la chimenea un cohete; у ріг la portal siete.

Colorin colorao, colorin colorete, por el bocin salio un cohete.

Дослівний переклад подібних формул на російську мову позбавляє їх поетичності, тому в кожному конкретному випадку можливий лише пошук аналогічних (функціональних і поетичних) елементів в російській фольклорі.

В іспанських казках часто зустрічаються формули, в яких важко виділити смислові компоненти, це вже гра зі слухачами на фонетичному рівні, часом лише безглузде поєднання слів, але поєднання римовані і фонетично струнко організоване, що

дозволяє йому знаходити якусь магічну силу і справляти враження на слухачів. Ми звикаємо чути ці фрази в кінці казок з дитинства, і часом не замислюємося про те, що вони означають. Для нас вони просто служать сигналом того, що казкова розповідь підійшло до кінця.

Y este cuento s'acabao, Colorin colorao,

Ріг la puerta s'ascapao.

Cuento varicuento El. burro esta contento La burra esta enfadada Porque no le echo cebada .

Cuento. cuento De Maria Sarmiento Que se subio al monte

Y se la llevo el viento.

Y se acabo el cuento con pan у rabano tuerto.

Y colorin Colorado, este cuento ha terminado, у rabanos ruertos.

Можна помітити, що ці формули складні за своєю структурою і що крім основного змістовного елемента (зазвичай це "Y se acabo el cuento"), є ще й експресивно забарвлена частина.

У формулі Se acabo el cuento у se lo llevo el viento, sefue ... par el mar adentro ( 'Казці кінець, її вітер забрав на дно морське') міститься вказівка на подальшу долю оповідання.

Є формули, які повністю побудовано на фонетичної грі, багато прикладів можна знайти і в Каталонська казках:

Y como dice don Pepin, este cuento llego a su fin.

Y aqui se rompio una taza, у cada quien para su casa.

I el gall va fer quiquiriquic, lelcontejaestadit, I el gall va fer cacaracac, I el conte esta acabat.

I vet aci un gat I vet aci un gos

I vet aci el conte fos;

I vet aci un gos

I vet aci un gat

I vet aci im conte acabat.

10. Іноді фінальна формула відображає свідомий намір сказителя потішити публіку своїм мистецтвом, про що він і говорить, відкрито ставлячи думку слухача на перше місце. Це одна з найскладніших формул, вона включає в себе елементи, які можуть вважатися самостійними фінальними формулами:

... se casaron, tuvieron muchos hijos, vivieron tan felices, у colorin colorao, mi cuento ya se ha acabao, Te ha gustado? Pues por eso lo he contao.

( '... вони одружилися, було у них багато дітей, ось і казочці кінець. Тобі сподобалося? Тому я тобі і розповів').

Спілкування зі слухачами може приймати самі різні форми, від перевірки його пильності і віри в розказані події, до перемикання його уваги на предмети реального світу.

Y colorin, Colorado Esto es lo que ha pasado

Y el que no se lo crea, Que vaya у lo vea.

( 'Ось і казці кінець, так все і було, а хто не вірить - нехай йде і перевірить')

Como sabeis lo que paso,

Pues este cuento se acabo.

(Таз ви знаєте, що сталося, так і казці кінець ')

Colorin, Colorado,

Este cuento se ha terminado,

Miralo como corre

Por aqueltejado.

( 'Казці кінець, он вона, дивись, як тікає з тієї даху')

Спілкування зі слухачами також може приймати глузливий, і навіть непристойний, характер. Казкар як би вносить елемент змагання ( «а ну-ка, хто може краще казку розповісти») або глузування над зазівався і заслухати співрозмовником:

... cuento contao / de la chimenea al tejao / del tejao al pozo / pa que no lo sienta / ningun mocoso. ( 'казці кінець, по трубі - так на дах, з даху - в колодязь, щоб не почув якийсь шмаркач')

Грайливий зміст з несподіваним для слухача кінцем іноді доповнюється на фонетичному рівні римою і грою слів:

... zapatito roto, Ud. me cuente otro.

... entre por el sano / sale por el roto / у el que quiera venga / у me cuente otro.

... y se acabo el cuento / de Periquito Sarraiento / que se lo llevo el viento / puso tres pilitas: una

para Juan / otra para Pedro / у otra para el que hablase primero.

Y aqui se acaba mi cuento, у el que no alee el pompi se le queda tuerto , у el que lo also se le

quedo.

Este cuento se ha acabao у embobaos a tos nos ha dejao.

Cuento, recuento,

Colorin, colorete,

Y colorin, Colorado

Y colorin, colorao,

Pipiricuento,

Este cuento

Este cuento se ha acabado,

Este cuento

Con arroz у pimiento

sefueaNavarrete

Desde Valencia a Bilbao,

se ha terminado;

Ya se ha acabao

Y al fulano

De Bilbao a Navarrete

Y el que

Y por la boca de ...

у a la mengana

Y el que no levante un dedo,

no levante el culo,

Se ba colao.

Se les hiricho el ojcte.

Un cachete.

Se le queda pegao.

Se acabo el cuento

Cuento acabao;

Y aqui se acabo mi cuento

Cuente з ico contao,

De Juan у Muleto;

el que no se levante,

Con pan у rabano tuerto

de la ventana al tejao,

el que no levante er culo,

el culo esta cliamuscao.

Y tocino asao

Y del tejao a la calle,

se queda ties о.

Ym ... paquien

Pa que no lo vea nadie,

me ha escuchao.

Y de la calle al coso,

Pa que no lo aprenda

ningun mocoso.

Як видно з численних прикладів жартівлива загроза слухачеві може приймати надзвичайно різноманітні форми, переходячи іноді межі пристойності. Проте, подібні формули можуть служити яскравим зразком народного гумору і користуються великою популярністю у слухачів.

Розглянувши основні види фінальних формул в іспанських казках, зробимо деякі висновки про їх змістовної і формальної сторони, Головні елементи сенсу, які містять іспанські заключні формули, такі:

-повідомляє про те, що казкова розповідь підійшло до кінця; -зазначає на щасливий фінал для головних героїв казки; -подчёрківается присутність казкаря особисто при описуваних подіях або розв'язки дії;

- підкреслюється, що все розказане - правда, наводяться аргументи;

-повідомляє про те, що оповідача надсилають самі герої з метою передати

бачене їм і почуте;

-йдеться про очікувану нагороду для казкаря, але, як з'ясовується,

найчастіше він її не отримує;

-визначає, який невдячністю платять сказителю за його працю, і які

образи він зазнає;

-предсказивается подальша доля казкових героїв;

-відбувається гра зі слухачем, коли останній не знає, вірити чи ні

тому, що йому розповідають;

-визначає, як усне казкова розповідь закінчується і несеться

вітром (або зникає будь-яким іншим «способом») - зазвичай подібні

формули не підлягають дослівному перекладу.

Важливо, що формула має здатність відносно вільно комбінувати ці елементи всередині себе. На основі аналізу частотності використання того чи іншого елемента сенсу в складі складних формул можна відзначити, що найважливіша інформація, укладена в них, зводиться до повідомлення про кінець казкового оповідання. Звідси і головна функція фінальних формул - сприяти перенесенню слухачів зі світу казки в реальний світ і зробити цей перехід якомога більш запам'ятовується.

Характер і функції медіальних формул.

Прийнятий багатьма вченими термін «медійна формула» визначає дане явище через його розташування в тексті казки, але в порівнянні з попередніми термінами він виглядає менш точним. Терміни «ініціальна формула» і «фінальна формула» вказують не тільки на місце розташування, а й в деякій мірі натякають на основні функції формул. Термін «медійна формула» нам говорить лише про те, що ця формула зустрічається всередині казкового оповідання, причому її місце розташування в тексті зазначено вельми туманно.

Крім того, виникає ще одна проблема, якої стосується в своїй роботі Н.Рошіяну: "традиційні формули відносяться до стереотипним елементам казкового стилю, але ступінь їх залежності і прихильності до конкретного тексту різна. Що стосується ініціальних і фінальних формул, то вони, очевидно, відносно незалежні і мають свою основну функцію поза дією. Це означає, що їх відсутність не порушує ходу розповіді. Певна залежність, звичайно, спостерігається, наприклад, їх використання багато в чому визначається типом казки, але тісний зв'язок з казковими персонажами і подіями вкрай рідкісна. Медіальні формули, навпаки, можуть бути тісно пов'язані з усім ходом оповідання. Треба мати на увазі також, що в силу своєї розкиданості по тексту вони відрізняються великою різноманітністю. За функціональним особливостям медіальні формули багато в чому близькі до інших видів формул, особливо в тому, що стосується забезпечення зв'язку оповідання та світу поза казкового дії, при цьому вони органічно вплетені в текст "[Рошіяну, 1974, с. 16].

Різноманіття казкових персонажів, моделей їх поведінки і характеру взаємин обумовлює різноманітність медіальних формул. Н. Рошіяну виділяє дві великі групи медіальних формул: 1) «зовнішні» медіальні формули і 2) «внутрішні» медіальні формули. В рамках зовнішніх медіальних формул він говорить про а) формулах, що мають на меті пробудити інтерес слухачів, залучаючи тим самим їх увагу; б) формулах, якими перевіряється увагу слухачів; в) перехідних формулах. Серед внутрішніх медіальних формул він виділяє а) формули, що визначають образ казкових персонажів або описують належні їм предмети; б) формули, що описують дії казкових персонажів; в) формули, що входять в діалог; г) магічні формули. [Рошіяну, 1974, с. 18]. Однак застосування наведеної схеми для аналізу конкретної казкової традиції в повній мірі неможливо. Медіальні формули тісно пов'язані з світоглядом і звичаями народу, і їх вживання в певному місці в тексті казки факультативно. Властива їм прихильність до певної ситуації і героям, до народного характеру і мови дозволяють говорити про медіальних формулах як про одну з найважливіших характеристик казкового стилю, не казки як текстової одиниці, а саме казкового стилю в цілому, який проявляється в будь-який окремо взятої частини казкового оповідання .

Медіальні формули в іспанських чарівних і побутових казках.

1. Одна з основних функцій медіальних формул - викликати і підтримувати під час оповіді інтерес слухача до розповіді. Пробудити інтерес і привернути увагу слухачів можна вже на початку розповіді як це робиться в іспанській казці "La marimandona" ( 'Строптивая дружина'):

En algunos pueblos de Leon, Salamanca у Zamora se canla деяких селах Леона,

estacopla: Саламанки і Самори співають

Vengo mujer de la feria таку пісеньку:

de comprar una bandurria. Їду я з ярмарку, купив

Acuerdate, mujer mia, бандуррію, пам'ятай, жёнушка,

Lo que le paso a la burra. що сталося з тієї ослицею.

Ріг ser esta la copla con que se termina el cuento de

"La marimandona". Так закінчується казка норовливої дружині.

Vivia en un pueblo ... В одному селі жила ... '.

Ця формула має багато спільного з відомою російською формулою: "Це не казка, а приказка; казка буде попереду ...". Її функція - передбачити наступні події і заручитися увагою слухачів. За розташуванням в тексті цю формулу можна було б прийняти за ініціальний, так як вона відкриває розповідь. Насправді, вона як би взагалі винесена за рамки самої розповіді і функціонально не прив'язана до початку казки, а пов'язана з усім її вмістом в цілому.

Медійна формула може перебувати в тексті казки ближче до кінця дії, але виконувати схожу функцію: підтримувати увагу слухачів, можливо стомлених довгим розповіддю, підбадьорювати і попереджати, що попереду нас чекає ще багато цікавого. Наприклад, в іспанській казці про Івана-солдата:

... у cuando le llego su hora se murio, pero el cuento aim no se acabo. ( '.. .і коли прийшов його час. Він помер, але казка ще не закінчилася').

Можна помітити, що тут як елемент вжита фінальна формула, але як би «зі знаком мінус», тобто заперечується можливе подання слухача про кінець казки.

2. Багато медіальні формули, підтримуючи зв'язок казкаря з аудиторією, спираються на загальні для всіх уявлення і знання, які і стають основним логічними аргументами або контраргументами. Іспанська казка "El viejecito de la Luna" закінчується такими словами:

¿Habeis visto un viejecito que hay en la Luna ? Pues este es el viejecito que hay en la Luna . Y si os fijais bien у teneis fe en el cuento vereis que lleva a la espalda el fajo de lriia .

(Ви бачили дідка на Місяці? Це той самий дідок, який живе на Місяці. Якщо ви придивитеся і повірите казці, то побачите, що за спиною у нього в'язка дров ').

Знову ми стикаємося з тим, що за суто формальними показниками цю формулу можна було б назвати фінальної, але, грунтуючись на її функції, потрібно її розглядати як медіальну. Формально вона завершує розповідь, але функціонально вона не прив'язана до цього місця в тексті і могла б з'явитися в будь-якому іншому, тоді, коли оповідач захоче апелювати до спостережливості слухачів.

Ще один приклад подібної формули. На цей раз немає проблем з її формальним виділенням в тексті. В іспанській казці про безруку дівчинку справедливий оповідач апелює до співчуває публіці і як би виправдовує жорстокість сюжетних ходів:

Esto bien se comprende que es una barbaridad, pero es que si no le corta el brazo no hay cuento . ( 'Звичайно, ясна річ - це жорстоко, але якщо він їй не відріже руку, то не буде і казки').

Ця формула, крім усього іншого, виділена в тексті дужками і підкреслює сприйняття казки як особливого жанру, що має свої закони, які відомі і оповідачеві і аудиторії,

3. Серед формул безпосередньо пов'язаних з казковим дією і вплетених в тканину розповіді виділяються формули, що характеризують казкових героїв. Зазвичай це римовані рядки, де акцент робиться на незвичайне ім'я або прізвисько героя. Мета цієї римованої характеристики - полегшити запам'ятовування імені героя і казки в цілому, тому що найчастіше в імені або прізвисько вже відбивається основна інтрига:

Yo soy Rosa Verde, Мене Зеленої Розою кликати,

para que se acuerde. щоб легше запам'ятовувати.

A mi me llaman el tonto, Мене називають дурним,

el tonto de mi lugar: А простіше - місцевий дурень:

todos comen trabaj ando, Всі їдять і працюють,

Yo como sin trabajar. Я їм просто так.

Pero no se lo digas a nadie, Якщо ти нікому ие скажеш,

que yo te guardare el secreto, то і я збережу в секреті,

para que te sigan llamando щоб все тебе звали на світлі

el principe Juan Sin Miedo.Принц Хуан Безстрашний.

Не тільки одухотворені предмети можуть бути названі через формулу, а й багато казкові реалії взагалі. Наприклад, знамените назву місця, звідки ніхто не повертається «Iras у no Volveras». Це може бути і замок - "El Castillo de Iras у по Volveras", і казковий сад - "La Huerta de Iras у по Volveras" ( 'Замок "Підеш і не повернешся"', 'Сад "Підеш і не повернешся'") .

4. В іспанських казках зустрічається багато формул, що передають і
описують шлях героя. Ці формули використовуються надзвичайно часто і мають більш-менш чітку структуру. Зазвичай це дієслівні форми, що повторюються два рази поспіль з залежними обставинами місця і / або часу. Вони настільки частотних, що можна приводити дуже багато прикладів. Ось лише деякі з можливих варіантів:

... despues de andar у andar ... .. .andando, andando.,. ... у venga a andar, у venga a andar ... Y caminando, caminando ...

Важливо відзначити, що повторення в фольклорі зазвичай є засобом інтенсифікації дії, стану, якості і так далі. Тому крім формул руху є і інші види формул, побудованих за тією ж схемою. Наприклад, медіальні формули, що говорять про інтенсивність, тривалість або інший особливості того чи іншого дії:

.. .estuvo esperando у esperando ... .. .trotando у galopando ... .. .no hacia mas que trotar у galopar.,. .. .y venga a bailar у venga a bailar ...

Але не тільки дворазовим повторенням дієслівних форм може досягатися казкова виразність. Інші частини мови теж виступають в цій ролі. Ось кілька прикладів подібних медіальних формул:

... en veces у vegadas ,,,

.. .despues de andar nrachas leguas, muchas, muchas ...

.. .un viejecito tan viej echo ...

.. .y tanto, tanto aurnento su pena, ..

.. .no tenia miedo a nada, de nada ni por nada ...

Іспанські дослідники називають подібні формули «formulas de seguimiento»:

Empezo anda, anda, anda ...;

Siguio palante, palante, palante;

El rey se puso muy contento, muy contento, muy contento;

Vamos los dos en elburrito, pim, pam, pim, pani. ,,.

Vamos а Нога, Нога, ріг estas prendas

Que estan acabando ya: cinla, cordon у calla.

Як уже підкреслювалося, вони служать зазвичай для заповнення казкового часу, вказівка ​​на ступінь інтенсивності або якості дії.

5. Деякі медіальні формули побудовані на грі з числівниками, причому часто за відсутності будь-якого логічного смислового наповнення вони починають грати магічну роль, зачаровуючи слухача ритмом і стрункістю звучать числівників:

З казки "Un Juan Tenorio Montanez":

- Fueron una, fueron dos, fueron tres у fueron cinco.

Це чотиривірш повторюється кілька разів протягом казки і як би вторить ритму бігу коней і створює атмосферу погоні. З казки "Las jorobas":

Lunes у martes у miercoles, tres; ( 'Понеділок, вівторок і середа - три') Lunes у martes у miercoles, tres.

Jueves у viernes у sabado, seis; ( 'Четвер, п'ятниця і субота - шість') Jueves у viernes у sabado, seis.

Ці формули сповнені магічного сенсу. Вони допомагають одному горбатому позбутися горба, тому що він правильно підказує відьмам останнім двовірш і зберігає ритм. Іншого горбатого карають ще одним горбом, тому що він вимовляє у відповідь «Y domingo, siete» ( 'І неділя - сім'), що за логікою речей правильно, але не відповідає контексту, а також порушує магію ритму і гри цифр. Варто також згадати про формули, де використовуються звуконаслідувальні елементи. Зазвичай вони повторюються декілька разів, а далі йде пояснення причини, що викликала подібну звукову реакцію. Наприклад, для передачі глузування використовується така формула:

¡Riao, riao, riao! ¡Estrellita de Oro en la cenicera esta! ¡Y Rabo de Burro en el coche va! ( 'Xa, xa, xa! Золота Зірочка в зольнику сидить, а Ослиний Хвіст в кареті їде!').

Або ось як фонетично передається перетворення негативної героїні в птицю: ¡Gra, gra, gra, ріг aqui va! ¡Gra, gra, gra, por aqui va! 6. Багато формули побудовані таким чином, що їх метою є викликати певну дію у героя або предмета. І в тому і в іншому випадку часто формула складається з двох частин. У першій частині міститься звернення до героя або предмету з вимогою виконати ту чи іншу дію, а друга частина містить попередження про можливі негативні наслідки в тому випадку, якщо вимога не буде виконана.

¡Componte, servilleta! ¡Componte, vaso!

( 'Склалася, скатёрка', 'Склалася, стакан').

¡Negrito mio, quiero tal cosa! ¡Negrito rmo, llevame al jardfn!

( 'Негріто, хочу це /, хочу то / віднеси мене в сад').

Або, наприклад, формула, звернена до героя:

Hijo del Rey, ven ya, que la flor del cantueso florida esta.

( 'Королівський син, прийди, лаванда вже розцвіла').

Часто подібні формули зустрічаються в казкових діалогах:

- Про me dices lo que viste про ті das lo que pariste.

- Ni te digo lo que vi no te doy lo que pari .

( '- Або скажеш, що ти бачила, або віддаси, що народила. - Не скажу, що я бачила, не віддам, що народила').

Схожими функціями володіють формули, в яких міститься звернення з проханням про допомогу. В цьому випадку можна говорити про визначень зв'язку цих формул з народним змовою. Така форма усної народної творчості, як змова, зазвичай супроводжує обряд, за допомогою якого людина намагається впливати на сили природи. Мова, слово, наділяються якоїсь магічної силою, здатною вплинути і змінити хід речей. У казці медіальні формули частково зберегли ці функції, і багато героїв спілкуються з навколишнім світом за допомогою саме таких магічних формул.

¡Cuchillo de amor! Como se ha partido la piedra de dolor, parteme tu mi corazon. ( 'Ніж Любові! Як розколовся камінь від болю, так і ти пронижи мені серце /) ¡Pajarillos, pajarillos, veniz a ayudarme! ( 'Пташки, пташки, прийдіть мені на допомогу!')

7. Часто медіальні формули в іспанських казках виконують дуже важливу роль у розвитку сюжету. У них полягає інформація, яка пояснює героям і слухачам деякі події і факти, але робить це не прямо, а в алегоричному вигляді, так, що ті, кому вони призначені, їх розуміє, а для інших вони лишаються пустою словесною грою.

Наприклад, Хуан-солдат з'їдає цілого баранчика і нічого не залишає своєму попутнику, яким надається святий Петро, ​​і, щоб якось виправдатися, він говорить:

En el mes de enero no tiene asadura ningunaelcordero . ( 'В січні місяці не буває жаркого з баранчика').

Схожа ситуація і в казці про одну сім'ю: зайшовши в гості, місцевий священик з'їдає приготованих на вечерю куріпок, і, щоб пояснити чоловікові, куди ж поділися його куріпки, він призводить нібито цитату з однієї старовинної книги:

Perdices gujsadas con lena e tocones en ano bisiestro se vuelven rinones . ( 'Смажені на вогні куріпки в високосний рік перетворюються в нирки').

Дівчинка з казки «Торбинка» ( "El zurron"), будучи викраденої, змогла дати про себе знати за допомогою такої формули:

Ріг mi anillito de ого ( 'Як забула я

que en la fiiente me deje, колечко у колодязя,

deje a mi padre у a mi madre так залишила сім'ю

у en el zurron morire. і тепер в мішку помру ').

Ці формули найтіснішим образам пов'язані з утриманням казки, а іноді містять в собі її короткий виклад, як в казці "La ballena del Manzanares у el barbo de Utebo" ( 'Кіт у Мансанарес і вусань в Утебо'):

Los tontos de Monzalbarba ( 'Дурні з Монсальбарба

у los agudos de Utebo І хитрі утебци

fiieron a pescar al rio Ходили иа риболовлю

у pescaron ш madero І спіймали палицю ').

Відповіддю служить наступне чотиривірш:

Los listos de Zaragoza, ( 'Розумники з Сарагоси,

con to 5u conocimiento, що знатот все на світі,

pensandose que era un barbo, думали, що риба, і

jvenian en coche a verlo! хотіли бути свідками ').

8. Деякі медіальні формули дуже схожі в різних мовах. Їх схожість пояснюється тим, що функціонально вони представляють собою реакцію на певну казкову ситуацію. Найчастіше герої різних казок виявляються в подібних ситуаціях, і тоді з'являються формули, які допомагають направити сюжет в традиційне казкове русло.

Наприклад, ситуація, коли господар повертається додому і відчуває присутність в будинку сторонньої людини. У російських казках це зазвичай відбувається, коли головному герою (героїні) доводиться звертатися за допомогою або ховатися з певною метою в будинку у злих казкових сил (це може бути Баба Яга або ще хтось). Тоді реакція останніх така: «Фу-фу! Російським духом пахне », В одній іспанської казці схожа репліка належить Місяці:" ¡Fo, fo, fo! ¡A came humana me huele! ¡Si no me la das, te como! ".

Ще одна теж дуже часто зустрічається ситуація, коли одному з подружжя, який порушив заборону другого з подружжя, доводиться йти його шукати і долати різні перешкоди на цьому шляху. У російській казці це зазвичай пошуки дружини: «Ну, Іван-царевич, трохи ти не зазнав; твоя б я була, а тепер бог знає. Прощай! Шукай мене за тридев'ять земель, в тридесяте царство ».

В іспанських казках заборона порушує частіше дружина. Зробивши цю помилку, вона відправляється в далекий шлях і, поки не зносить вона пари залізних черевиків, не поверне собі чоловіка:

«¡Falsa, perversa, ingrata! ¿No te dije que no intentaras verrne? Con encender esa pajuela has hecho tu desgracia у la mia.Yo soy un Principe encantado, que me faltaba muy poco para salir de mi encantamiento , у tu lo has echado todo a perder. Ahora ni tu me volveras a ver ni yo estare desencantado hasta que tu no desgastes un par de zapatos de hierro a fuerza de usarlos buscando a tu Principe Jalma ».

Варіант подібної формули в казці "El Castillo de Orope" ( 'Замок Оропа'):

"Pues ahora ya estoy desencantao, pero tu tendras ahora que irte de peregrina. Toma este vestido de peregrina у estos mpatos de hierro. Porque me has desencantao antes de tiempo, no puedes voiver a mi hasta que estos zapatos no se acaben , у tienes que ir a buscar el Castillo de Orope ".

У казках часто герої опиняються в ситуації, коли їм не вистачає певних речей для досягнення своєї мети і щасливого життя, В цьому випадку обов'язково є порадник, який називає їм те, що потрібно роздобути, зазвичай це буває чарівний птах або чудове рослина:

No sereis felices, mientras no tengais estas tres cosas: el agua amariUa, elpajaro que hahla у el drbol que canta.

Або ще приклад:

... Aqui no nos hace falta mas que tres cosas : elpajaro que canta el bien у el mal; un ramo de flores de la Huerta de Iras у no Volveras; un par de peces de colores ...

Цими ситуаціями не обмежується область вживання подібних медіальних формул.

9. Традиційні формули в народних казках можуть мати різні функції: структурну, ігрову, естетичну. У більшості випадків символічне наповнення формул переважає над змістовною стороною. На перший план виходить магічна функція як відображення древніх ритуалів. Слово наділяється в фольклорі незвичайною силою, і є одним із способів впливу на навколишній світ. Казкові персонажі часто використовують в мовленні короткі мовні формули для вираження своїх емоцій. Слово може не тільки врятувати від біди, оберегти від злих сил, а й накликати нещастя, проклясти, зачарувати. Певні мовні формули необхідні також при поводженні з чарівними предметами і при спілкуванні з казковими помічниками.

Іспанська літературознавча традиція виділяє такі основні фігури думки (хтось до когось звертається, чогось гаряче бажає; про щось благає; когось проклинає; вигукує і так далі):

"Optation, cuando se desea algo vivamente;

Deprecation, cuando se desea con suplica;

Imprecation, cuando se desea mal a alguien;

Execration, cuando se desea mal a uno mismo;

Exclamation;

Apostrofe, cuando se dirige apasionadamente la palabra a alguien про a algo "

В іспанських казках можна виділити наступні підвиди подібних формул:

a) формули загрози:

¡Tepateo lastripas! ¡Temachacoloshigados! ¡Temato! "(" Так я тобі все черево оттопчу! Печінка відіб'ю! Уб'ю тебе! ')

"¡Desgraciado! ¡Mehasherido! ¡Vasamorir!" ( 'Нещасний! Тименя поранив! Смерть тобі!')

"¡Mira que te tiro al rio!" ( "Так я тебе в річку викину! ')

До них приєднуються і формули попередження, наприклад:

"Al que acerque a la burra lo mato" (Уб'ю того, хто наблизиться до ослиці! ')

Дуже часто такі формули складаються з двох частин, перша з яких коштує в наказовому способі, а друга являє собою неповне умовне пропозицію, наприклад:

"No lo coges, que te va mal".

( 'He чіпай, а то буде непереливки')

"Mira - le dice en anciano, - yo velo ріг ti. A las dos se abren las puertas, у a las tres se cierran, Si no sales de alia te quedas".

( 'І каже йому старий: «Я про тебе дбаю. Ворота відкриваються в два, а закриваються в три. Якщо не встигнеш вийти, то так там і залишишся»').

b) формули прокляття:

"¡Vieja maldita! Pues ahora veras".

( 'У, клята баба! Зараз ти в мене отримаєш')

В цьому випадку можна говорити ще й про загрозу.

С) формули подяки:

"¡Bendito sea mi amo ріг el tercer consejo!" ( 'Благословен мій господар за третій рада!')

d) формули прохання, благання:

"¡Ау, Dios mio, no lo mates!" ( 'Ай, заради Бога, не вбивай його!')

e) формули побажання:

"¡Ay, si yo tuvierapan y agua!"

( 'Ax, якби у мене був хліб і вода! 5)

"¡Que en la tuviera aqui!"

( 'Хотів би я бачити її зараз тут!')

f) формули співчуття:

"¡Pobre de mi у de mi hermano desgraciado!" (Tope мені і моєму нещасному братові! ')

g) формули звернення до чарівних предметів і помічникам:

"Varita de virtudes, haz que los caballos vayan por donde deben." ( 'Чарівна паличка, зроби так, щоб коні самі знаходили дорогу!')

"Caballo" Pensamiento ", vuelvete una liuerta у que yo sea la hortelana у el" Relampago "que se vuelva borrico у el Principe que sea el hortelano cavando las coles ."

( 'Кінь "Думка", стань садом, а я буду садовницей, а кінь "Блискавка" нехай перетвориться в осла, а принц нехай стане садівником і копає капусту!')

Особливої ​​розмови заслуговують медіальні формули, що входять до складу діалогів героїв. Як правило, це римовані діалоги, тому вони легко запам'ятовуються і відтворюються з незначними змінами в різних казках. Наприклад, в казці "La mata de albahaca" ( 'Кустик базиліка) перша частина діалогу героїв виглядає так:

- Senorita que riega la albahaca, gcudntas ftojitas tiene la mata?

- Caballero de capa у sombrero, uste que sabra leer у escribir, sumar у restar, multiplicar у dividir, icuantas estrellitas tiene el cielo у arenitas la mar?

( '- Дівчина, яка поливає кущик базиліка, скільки у нього листочків?

- Пане в плащі і капелюсі, що вміє читати і писати, складати і віднімати, множити і ділити, скільки зірочок на небі і піщинок в море? ')

В іншій казці "Relarapago у Pensamiento" ( 'Блискавка і Думка') початок діалогу має більш спрощений вид, але, по суті, це те ж саме:

- Senorita que riega la albahaca, icuantas hojitas tiene la mata?

- Digame usted, senor caballero, icuantas estrellas hay en el cielo?

Наведемо приклад ще одного діалогу, який зустрічається в різних казках, в яких однакові сюжетні ходи обіграються одними і тими ж формулами. Більш короткий варіант в казці "La negra у la paloma" ( 'Чернавка і голубка "):

- Jardinero pulido, icomo le va al rey con la reina mora ? ¿Canta, rie про Нога?

- Unas veces canta у otras veces llora. ( '-Садовнік-молодик, як живеться королю з королевою-Чернавка?

Він співає, сміється або плаче? - Іноді співає, а іноді плаче. ')

Найдинамічніше і поширена версія з казки "Las tres naranjitas del amor" ( 'Три апельсина любові'):

- ¡Hortelano del Rey!

- ¡Senora!

- iComo le va al Rey con la Reina Mora ?

- Comen, beben у estan a la sombra.

- Y el nifio, ¿que hace?

- Unas veces riey otras veces llora.

- ¡Y su triste madre por los campos sola!

Важливо відзначити, що в межах однієї і тієї ж казки подібні діалоги повторюються неодноразово (найчастіше три рази). Це важлива особливість казкового стилю, яка показує, як мало в ньому випадкових елементів.

Отже, ми розглянули деякі види медіальних формул. Велика розмаїтість матеріалу не дозволяє охопити всі можливі випадки. Класифікація медіальних формул ускладнюється тим, що багато формули тісно пов'язані з текстом казки.

Особливу поширеність медіальні формули мають в чарівній казці, тому що текст чарівної казки зазвичай більш розтягнутий і ускладнений безліччю епізодів і сюжетних ліній, які повинні бути певним чином організовані і пов'язані один з одним.

Положення медіальних формул в казковому тексті не випадково. Вони відзначають найважливіші вчинки персонажів і сюжетні ходи, тобто, по ним можна простежити основу, казкового оповідання. У той же час, часто, є небезпека прийняти за медіальну формулу фразу або конструкцію, яка гармонійно вписується в казковий текст, але при цьому не є традиційним місцем.

Лексичне наповнення народних казок багато і різноманітно. Воно включає в себе і традиційні казкові елементи, і специфічні розмовні слова і форми, а, крім того, передає особливості місцевого колориту. Лексичні одиниці наповнюють текст казки місцевим колоритом, роблять його близьким і доступним розумінню.

Одне з основних властивостей казкового стилю - це присутність форм, характерних для розмовної мови. Найбільш яскраві приклади розмовних форм можна зустріти в області фонетики, морфології, а також лексики (наприклад, використання прислівники 'chano, chano' як розмовного варіанту 'a paso lento' - «повільно, повільним кроком»).

Казка зазвичай передає розмовні особливості певної місцевості, де даний сюжет з'явився або на нього чинився великий вплив, тому важливо зупинитися також і на питанні про використання в казках діалектної і локальної лексики.

Особливий інтерес, представляє, крім того, використання антропонімів у мові казки. Розгляд казкових антропонімів і їх функцій сприяє більш глибокому розумінню казкової колізії.

Мова піде також про фразеологічних словосполученнях, які використовуються казкарем в заздалегідь заданій формі і є надбанням іспанської мови. Використання в казці цих стійких мовних елементів характеризують мову казки як глибоко національний.

Фразеологізми.

"Фразеологізми - це стійкі обороти даного мови, які подібно словами, не створюються, а відтворюються в мові. До фразеологізмів відносяться також прислів'я, приказки, крилаті слова ..." [Фразеологія ... 1999, с. 15]. Немає єдиної думки про те, що слід вважати фразеологізмом і розглядати в рамках цієї дисципліни. При найбільш широкому розумінні, до фразеології відносяться будь-які усталені звороти, які співвідносяться зі словом, словосполученням і пропозицією.

У народній казці широко використовуються фразеологічні одиниці іспанської мови. В першу чергу, мова йде про прислів'ях, приказках, висловах і афоризмах, "заздалегідь складених стійких пропозиціях, афористично виражають якесь судження про життя".

Наприклад, в казці "Мертві з Іллуекі" персонажі ведуть такий діалог:

"- No seas mal pensao.- Piensa mal у acertaras. jNo ves que no sabe uno con cuantos entra la romana ! "

У цих двох репліках, можна відзначити такі фразеологічні одиниці, як: "ser mal pensado", що означає "бути схильним тлумачити все в погану сторону '; судження "piensa mal у acertaras" і фразеологічне сполучення "entrar la romana con" - визначати, показувати вага з точністю.

Деякі прислів'я та приказки є настільки універсальні судження, що схожі з ними вирази можна зустріти, наприклад, і в мові російських народних казок. Російському "ранок вечора мудріший" в деякій мірі відповідає вживання іспанської приказки в такому контексті (з казки "Священик, який не з'їв той приготованих для нього куріпок"): "... el reverendo no tomo absolutamente nada, у alia a la una, acordandose del refran que dice: "leccion dormida, leccion sabida" se fue a la cama ... ".

Фразеологічні звороти використовуються казковими персонажами для підтвердження своїх думок, коли відбувається як би апеляція до авторитету, яким в даному випадку є народна мудрість. Казкар вживає стійкі поєднання для досягнення більшої стислості і виразності складу. Крім того, це ще 'одна можливість бути ближче до слухача і зацікавити його, посилаючись на всім відомі життєві ситуації:

"Hacer uno de tripas corazon" - 'взяти себе в руки, перемогти себе, зціпити зуби, кріпитися, бадьоритися';

"Llorar uno a lagrima viva" - 'гірко, невтішно ридати, плакати в три струмка, проливати гіркі сльози, виходити сльозами';

"Como Pedro ріг su casa" - 'вільно, невимушено привільно, як вдома; запросто, без церемоній; безцеремонно, безсоромно '.

Зазвичай стійкі вирази використовуються казкарем в найбільш драматичні моменти розповіді для більшого емоційного напруження ситуації.

Зауважимо, що латинські стійкі вирази часто використовуються в казках релігійного характеру, при описі священиків і святих, а також в побутових казках, де надмірне використання в мові латинських фраз служить для створення сатиричного портрета духовенства і підкреслює торжество здорового глузду. Наприклад, в казці про Хуанільо-дурня три брата домовилися, що, хто краще назве яйце, той його і з'їсть;

"Cogio el hermano mayor el huevo, le dio un golpecito suave, para romper un poco de cascara en la punta у dijo

-Esto se debe llamar Casca cascorum.

Paso el huevo a manos del mediano, rompio con los dedos un trocito de cascara, simulo que le estaba echando sal у dijo; - Se debe llamar Sal, sale, sapiencia.

Llego el turno a Juanillo el tonto, cogio el huevo, lo acaho de pelar у dijo:

- Esto se llama Consumatum est - у se lo comio ".

Чарівні казки в меншій мірі використовують фразеологічний багатство мови, тому що світ чарівної казки не схожий на реальний, і закони здорового глузду там не діють.

Крім фразеологізмів, прислів'їв і приказок в тексті іспанських народних казок можна зустріти і елементи загадок. Казкові герої часто опиняються в ситуації, коли їх доля залежить від правильно побудованої фрази і правильно підібраного слова. Нерідко в якості випробування герою пропонується відповісти на кілька (зазвичай три) питання або самому їх придумати, та так, щоб не можна було здогадатися, про що йде мова. "Казки-загадки часто зустрічаються в іспанському усній народній творчості. Проза і вірш йдуть рука об руку. Оповідний елемент міститься в прозі, а загадка виражається через вірш, який надає надзвичайну силу семантиці загадкового, де розум зазнає поразки і де відкривається світ тонкого сприйняття і співвіднесення смислів ... "[Разумова, 1985, с. 45].

Наприклад, в казці "Загадка" одна із загадок, які відгадує королівна, звучить так:

"- ¿Que cosa tiene el molino

precisa у no necesaria

que no raolera sin ella

у no le sirve de nada? "(ruido)

( 'Мельнице молоти не заважає, але і не допомагає' - відповідь "шум").

Використання загадок у мовленні казкових персонажів перегукується з використанням медіальних формул.

Антропонімів.

Антропонімів є важливою частиною лексичного складу мови. До антропонімів належать імена людей, їх псевдоніми і прізвиська.

У народних казках антропоніми служать засобом номінації та індивідуалізації персонажів, вказують на їх особливості: соціальні, психологічні, фізичні, вікові, функціональні та інші. Вони ретельно відбираються з реального іменника або створюються спеціально в процесі освіти казок і присвоюються персонажам відповідно до їх своєрідністю. Не всі персонажі казок мають ім'я, багато героїв виділяються описовими засобами. Казкові персонажі можуть бути вказані наступними, найбільш частотними, способами:

-вказівку на родинні стосунки: "Un viudo tenia una hija muy bonita ... ";

-вказівку на соціальний статус: "Un pobre pescador..."; "Habia una vez un Rey que queria casarse ...";

-вказівку на вік: "Este era un chico que le llevabala comida a su padre ...";

-використання спеціальних покажчиків на невідоме дійова особа:

"- ¡Ay, ріг Dios, tia Fulana, mire usted!";

-використання назв природи: el Sol, la Luna, el Viento;

-використання назв абстрактних понять: el caballo "Pensamiento";

-використання назв тварин: el pajaro, el pez (в першу чергу це відноситься до казок про тварин);

-вказівку на чарівну функцію: una bruja hechicera;

-вказівку на фізичні особливості: un jorobado;

-використання людських імен.

"За походженням імена персонажів казок можна розділити на канонічні, неканонічні, запозичені і вигадані, власне казкові. За структурою імена персонажів казок діляться на одночленні, двочленні і багаточленні" [Разумова, 1985, с.19].

Вживання імен різниться в залежності від типу казок. Для побутових казок характерно використання канонічних імен, властивих повсякденного використання їх в тих соціальних групах, які відображені в образах персонажів казок. У побутових іспанських казках це зазвичай бувають імена Pedro і Juan.

Імена не тільки виділяють персонаж, а й підкреслюють будь-які його ознаки, що мають значення для характеристики образу. Крім цього, антропонімів можуть містити в собі і емоційно-естетичну оцінку персонажа. Тому зазвичай імена в побутових казках супроводжуються ще й прізвиськом, наприклад: Juan Tonto, Pedro el de Malas, Maria la Lista.

У чарівних казках переважають вигадані імена, співвідносні з фантастичними персонажами, що відображають їх специфіку мовними засобами. Наприклад, імена трьох відьом: Mauregata, Gundemara, Espinarda. Часто вони теж мають складну структуру: La Princesa Zamarra, El Principe Jalma. Часто персонажі мають прізвиська, які функціонують в казці як імена і які дуже поетично характеризують своїх носіїв: Siete Rayos de Sol, Estrellita de Oro, Rabo de Burro. Іншими словами, як пишуть іспанські дослідники, імена власні в традиційних казках - «говорять» самі по собі: Jugartero, Tronchapinos; або часто вживаються в супроводі прізвиська: Mariquilla la Tonta, Juanico el Oso, Juan Bombillas.

Деякі імена в казках зустрічаються в зменшувально формі, наприклад, El Principe Quico, El senorito Perico el Tonto або зі зменшено-пестливими суфіксами: El Principe Tomasito, Periquillo Canamon, Juanillo el Tonto, Juanito Malastrampas.

Чоловічі імена, найбільш часто зустрічаються в іспанських народних казках, - це Juan, Pedro (рідше Jose, Luis, Felipe, Valero). Жіночі імена - Maria (рідше Rosalinda, Azucena).

На особливу увагу заслуговують два імені - Хуан і Марія. Ім'я Хуан по частоті вживання в народних казках відповідає російському імені Іван і виконує схожі функції в казковому оповіданні: "Іван -тіпіческое казкове ім'я молодого позитивного героя казок, представники різних соціальних груп: Іван-королевич, Іван-купецький син, Іван-селянський син, Іван-солдат, Іван-наймит. Герой з ім'ям Іван бореться за справедливість, захищає скривджених і пригноблених і якщо іноді на початку казки і виступає з епітетом «дурень», то в кінці її він завжди виявляється найрозумнішим і добрим ". В іспанських казках можна зустріти багато складних антропонімів, до складу яких входить ім'я Хуан, і багато хто з них відповідають перерахованим вище російським сполученням з ім'ям Іван: Juan Sin Miedo, Juan Bolondron Matasiete el valenton, Juan Soldado, Juanito Malastrampas, Juan Tonto, Don Juan Chimguete , Juan de las Cabras.

Ім'я Maria настільки популярно в іспанській мові, що «потребує додаткових індівідуалізаторах» (наприклад, Maria la Lista) тому, що стало в Іспанії «майже прозивним і використовується як синонім слова mujer (жінка)».

Функції персонажа настільки важливі для казкового оповідання, що часто в назву казки виноситься ім'я власне, наприклад:

"Juan Tonto у Maria la Lista"; "El tio Basilio"; "Siete Rayos de Sol".

Отже, при розгляді казкових антропонімів важливо враховувати такі їх особливості: етимологію імені; співвіднесення семантики імені з функціями персонажа; структуру імені; словотвірні засоби; емоційно-експресивного забарвлення імені; евфоніческіе властивості.

Аналіз антропонімів надзвичайно важливий для мови казки, тому що він допомагає зрозуміти основи емоційно-естетичного сприйняття персонажів казок слухачами-носіями іспанської мови, проникнути в коннотатівние зв'язку і фонові знання народу.

Специфічна казкова лексика.

Для мови казки характерно, крім використання особливих антропонімів і постійних епітетів, вживання специфічної лексики, що відбиває чарівний світ казки. У цьому параграфі ми зупинимося на лексиці, характерній в основному для чарівної казки. Лексика побутової казки буде розглянута в розділі, де мова піде про техніку спілкування оповідача зі слухачами, оскільки побутова казка відображає в основному звичні для слухача життєві реалії.

У чарівній казці для створення особливої ​​«казкової» атмосфери використовуються специфічні лексичні пласти. Пілар Рубіо Монтанер докладно зупиняється в своєму дослідженні на чарівних діючих осіб і предмети, таких як:

1) чарівні сили: aire, demonio, duende, enano, gigante, habilidad, lima, meses, rauerto, santo, sol;

2) негативні дійові особи, здатні завдати шкоди: bruja, gitana, vieja;

3) тварини: aguila, camero, fiera, galgo, hormiga, leon, mona, pez, serpiente;

4) предмети, наділені магічними властивостями: agua, alfiler, alpargatas, anillo, baculo, berzas, botella, cachiporra, espejo, flauta, huevo, naranjas, palangana, pelo, pera, servilleta, sombrero, toalla.

Приклад які лексичних одиниць видно, що їх склад не випадковий, а пройшов тривалий відбір в народній свідомості.

Специфічні лексичні одиниці функціонують в тексті казки за своїми законами, наприклад, вони можуть в залежності від контексту міняти значення, вступати в стосунки синонімії та антонімії: encantado (encantamiento) може означати різну якість в залежності від конкретної казкової ситуації: 'secuestrado', 'transformado en animal o cosa ',' hechizado ',' invisible '.

Одне і те ж дійова особа або предмет може мати кілька синонімічних найменувань, проте, для фольклорної казки це явище не характерно, оскільки мова казки тяжіє не до художньої описовості предмета або явища, а до його функціональної номінації в тексті. Наведемо як приклад декілька синонімічних слів і виразів, що вживаються в іспанських казках:

Brujas, hechiceras = viejas, gitanas, negras;

Dragon = fiera;

Heroe = muchacho, joven;

Varita magica = varita de virtudes, varita de siete virtudes;

Hada madrina = viejecita, agiielilla;

Pulgarcito = Periquillo;

Ciclope = Ojanco;

Unicornio = Oncuemo.

Іншими словами, якщо в казці вживається словосполучення «varita de virtudes», то, швидше за все, ми зустрінемо це словосполучення протягом всієї розповіді, хоча, можливо, розповідаючи іншу казку, той же сказитель застосує для позначення функціонально схожого предмета вираз «varita magica».

Діалектизми і локализма.

Територіальна диференціація лексики іспанських казок виражається у використанні казок діалектизмів і локализма. «Діалект представляє собою сукупність сільських говірок. У кожного з них бувають свої специфічні слова і вирази, які можна розглядати як діалектні локализма. X. Касарес, аналізуючи географічні Партикуляризм, вводить термін «локализм» і розуміє його розширено, як мовну особливість територіальних і соціальних груп »[Рилов, 1997, с.152].

У мові народної казки часто використовуються локальні слова і вирази. Наприклад, не загальнозрозумілими є слова в таких випадках:

'Andao' замість 'entenado' в значенні 'hijastro' - "пасинок"; 'Canto raliego' замість 'canto rodado' в значенні "валун";

'Candiletas' замість 'voltaretas' в значенні "перекидання"; 'Agorrutadina' замість 'acumicada' в значенні "скорчена";

'Escullar' замість 'gotear' в значенні "капати"; 'La vasa' замість 'la vajilla' в значенні "посуд"; 'Malvarse' замість 'ponerse candente! в значенні "розлютитися".

Часто місцеві і діалектні слова і вирази використовуються при описі побутових реалій і звичних життєвих ситуацій. Зазвичай вони зустрічаються в казках Новелістичні-побутового характеру.

Деякі слова і вирази набувають нового значення:

'Atropar' - «збирати в загони; в'язати в снопи »- розширює своє значення і вживається в значенні 'recoger' -" збирати ";

'Dar murga' - "набридати, докучати" - набуває нового відтінку значення 'haeer burla' - "насміхатися, знущатися";

'Quedar' - "залишатися" - починає вживатися в значенні 'dejar' - "залишати".

Подібні зміщення значень мають свою логіку, і в контексті зазвичай зрозуміло, про що йде мова. Вузько-спеціальні терміни розширюють своє значення; експресивно забарвлена ​​лексика зміщує акценти; близько стоять за змістом слова стають взаємозамінними.

У мові іспанської народної казки також можуть використовуватися окремі застарілі слова, наприклад:

'Cuasi' замість сучасного 'casi'; 'Raeta' замість форми 'mitad'; 'Ende' як привід 'desde'.

Таким чином, слід зазначити, що збагачення словникового запасу молодших школярів під час вивчення іспанських народних казок обумовлено освоєнням традиційних мовних формул (ініціальних, фінальних, метіальних) і лексичних особливостей іспанських народних казок (фразеологізмів, антропонімів, специфічної казкової лексики).

2.2. Драматизація народних іспанських казок під час навчання молодших школярів іспанської мови

Театралізована діяльність із застосуванням драматизації є своєрідним синтезом рольової гри і театрального мистецтва, де кожна конкретна форма наближається або до одного, або до іншого полюсу. Їх співвідношення залежить від виду театралізованої діяльності, освітньої, розвиваючої, виховної мети і особливостей керівництва нею.

Конкретна мета навчання із застосуванням драматизації досягається за допомогою розвитку комунікативних навичок учня або формування його мовного механізму, тобто співвіднесення мовних категорій з предметної дійсності: узагальнення знань мовних одиниць в мовні категорії, розширення, диференціації, уточнення понять, які висловлюються засобами іноземної та рідної мов.

Одиниці змісту навчання є структурні блоки фрази. Одиниця навчання - це висловлювання, мінімальна одиниця якого - фраза, що дорівнює мовному дії.

У драматизації казки на уроці сценка виступає одиницею спілкування. У комунікативної освітньої технології навчання іноземним мовам виділяється на основі чотирьох типів взаємин: статусно-рольових відносин в драматизації казки по сценок дії; соціальних взаємин, спрямованих на переконання, ідеали, світогляду; відносин спільної діяльності, яка проходить в навчально-пізнавальної діяльності; моральні взаємини, які засновані в відношенні з предметом обговорення, в даному випадку казки.

У застосуванні драматизації казок на уроках іспанської мови у молодших школярів комунікативна спрямованість навчання перестає бути звичайною декларацією, а стає одним з принципів освітнього процесу. Драматизацию ми розуміємо як технологію навчання і виховання, спрямовану на розвиток комунікативності молодшого школяра засобами художніх творів. В основі драматизації казки лежить «метод фізичних дій» К.С. Станіславського.

Вивчення розвиваючого потенціалу драматизації казки в навчанні іспанської мови молодших школярів дозволяє зробити наступні висновки: використання театральної педагогіки, збагаченої технологіями навчання іноземним мовам, дозволяє створити універсальну освітню модель, відповідну віковим особливостям і індивідуальним потребам молодших школярів, можливостям школи і шкільних програм з навчання іноземної мови ; основні пріоритети в розвитку театральної педагогіки, яка реалізується засобами драматизації, іншомовного підходу до відбору змісту освіти та особистісно-діяльнісного підходу до технологій його передачі.

В процесі драматизації з'єднуються правила гри з модельованої ситуацією, з одного боку, і таким, що підлягає засвоєнню, тренуванні і активізації іншомовних матеріалом, з іншого.

Відбувається вибір конкретної ситуації, так як специфіку драматизації складають сценічні епізоди, які відповідають конкретній ситуації повинен і визначаються рішенням конкретних задач управління процесом оволодіння учнями іноземною мовою як засобом мовного спілкування. У зв'язку з цим драматизацию доцільно розглядати як: соціально заданий учню і засвоєний їм вид діяльності (або ставлення до нього); особливий зміст засвоєння (або засвоєне зміст); діяльність, в ході якої відбувається засвоєння найрізноманітніших змістів і розвиток психічних функцій молодшого школяра.

Важливою також є необхідність розрізняти в драматизації її сюжет і зміст.

"Метод фізичних дій" К.С. Станіславського є метод навмисної трансформації словесного матеріалу (текст п'єси, казки, вказівки вчителя-режисера, сукупність всіх відомостей про зображуваний особі, події і епосі) в систему безпосередніх чуттєвих образів, єдино здатних викликати емоційні реакції і діяльність механізмів інтуїтивного поведінки зображуваного персонажа або образу.

Метою «методу фізичних дій» К.С. Станіславського є створення правдивого сценічного образу, за допомогою встановлення логіки фізичних дій.

Важливим моментом є спілкування. Воно виступає в якості своєрідного соціально-психологічного механізму, за допомогою якого здійснюється вплив на духовний світ молодшого школяра, на його психіку і свідомість.

Рольова взаємодія передбачає визначення тих ролей, які необхідно і можливо використовувати в навчанні, що, відповідно, веде до становлення ситуацій, в яких школяр повинен вміти спілкуватися. А це, в свою чергу, визначає сукупність тих знань та мовленнєвих умінь, які необхідні для спілкування на досліджуваному іноземною мовою.

Процес роботи вчителя над драматизацією казки можна розділити на п'ять етапів:

- читання казки і досягнення поглибленого розуміння слів, словосполучень, пропозицій і тексту в цілому;

- робота над текстом казки з урахуванням лінгвістичних особливостей використання традиційних формул народної казки;

- робота з діючими особами по сценок, сценарієм і музикою в цілому, монтаж вистави;

- робота з художнього оформлення, предметами бутафорії, костюмами;

- показ вистави і його оцінка.

Структура процесу моделювання драматизації казки з урахуванням "методу фізичних дій" розглядається нами в наступному вигляді:

- вивчення "методу фізичних дій" К.С.Станіславського стосовно драматизації в розвитку комунікативності молодших школярів;

- знайомство з театральним мистецтвом і методикою рольового перевтілення;

- обговорення особливостей сценарію і вибір учням свого героя для перевтілення;

- відпрацювання за ролями персонажів з урахуванням тексту і його лексичних та стилістичних особливостей.

Під драматизацією казки на іспанською мовою, ми розуміємо всі види відтворення в особах - від драматичних ігор до справжнього художньо-сценічної дії, з одного боку, і від імпровізації до розігрування готової п'єси - з іншого.

Застосовуючи «метод фізичних дій» К.С. Станіславського в розвитку комунікативності молодших школярів на основі драматизації, нами були розроблені наступна методика роботи над казкою:

- учень повинен вміти поставити себе в ситуацію, яку він грає;

- трансформація словесного матеріалу художнього тексту казки з використанням "безпосередніх чуттєвих образів" героїв;

- учень повинен адаптуватися до своєї ролі в запропонованій ситуації, правді, логіці і послідовності. При цьому в одних випадках він може грати самого себе, в інших - взяти на себе уявну роль;

- виконавцям необхідно вести себе так, як якщо б все відбувалося в реальному житті, в запропонованих обставинах, з урахуванням сценічного самопочуття і наскрізного дії;

- поведінка виконавців має відповідати їх ролі; при цьому велика роль ритму, темпо-ритму, сценічного самопочуття, наскрізної дії трансформації тексту казки;

-текст казки ділиться на "шматки і завдання", тобто сценки;

- учні повинні концентрувати свою увагу на використанні лексичних одиниць іноземної мови з метою комунікації, і їх закріпленні в усному мовленні, що сприяє розвитку уяви, спілкування у молодших школярів, обгрунтуванню і конкретизації тексту казки з урахуванням "методу фізичних дій" К.С.Станіславського .

Висновки по другому розділі

Драматизація як особливий вид естетичного виховання розвиває здатність сприймати пластичний образ подій, пластичне сприйняття життя взагалі і себе в цьому житті, сприйняття життя в дії і через дію; драматизація як вид художньої творчості сприяє створенню нового "виразного" людини, людини активного переживання і яскравого вираження свого "я" в житті і роботі. Вона є найкращою школою естетичного виховання, бо органічно поєднує малювання, живопис, пластику, музику, виразне слово і драматичне мистецтво.

Драматизація творчо вправляє і розвиває найрізноманітніші здібності і функції: мова, інтонацію, уяву, пам'ять, спостережливість, увагу, асоціації, технічні та художні здібності (робота над сценою, бутафорією, костюмами, декораціями), руховий ритм, пластичність і т.д. , завдяки цьому розширює творчу особистість дитини. Завдяки їй розвивається емоційна сфера, тим самим збагачується особистість; розвивається співчуття, моральні почуття, виховується здатність перевтілюватися в інших, жити їхнім життям, відчувати їх радість і горе.

Драматизація дозволяє розвивати у школярів творчі вміння і навички; надавати позитивний моральне і естетичне вплив; знайомить з театральної лексикою, професіями людей, зайнятих в театрі, з вмістом казки, розподілом ролей, роботою над обраною роллю; вчить умінням виготовляти предмети декорації.

Резюмуючи вищевикладене, відзначимо, що драматизацию народних іспанських казок під час навчання молодших школярів іспанської мови доцільно організувати відповідно до п'ятьма етапами: читання казки і досягнення поглибленого розуміння слів, словосполучень, пропозицій і тексту в цілому; робота над текстом казки з урахуванням лінгвістичних особливостей використання традиційних формул народної казки; робота з діючими особами по сценок, сценарієм і музикою в цілому, монтаж вистави; робота з художнього оформлення, предметами бутафорії, костюмами; показ вистави і його оцінка.

висновок

У фольклорному творі мова не тільки виступає зберігачем картини світу народу, а й несе в собі ряд дуже важливих якостей, що дозволяють людині проникнути у внутрішній світ попередніх поколінь, відчути особливості національного світосприйняття, зберегти і передати інформацію майбутнім носіям цієї мови, цієї культури, дати простір уяві і творчому початку, як це робили його попередники.

Національна специфіка виявляється незалежно від походження творів в тих національних варіантах, які існують у даного народу. Поєднання таких ознак, як традиційність і варіативність, сприяють міцному закріпленню матеріалу в народній пам'яті, і наявності постійного інтересу до твору, встановлення живого контакту сказителя з аудиторією.

Іспанські дослідники виділяють також наступні властивості казкового жанру: відсутність розгорнутих описів, використання формул мнемотехніческіе характеру і повторень (зазвичай триразові повтори), розповідь від третьої особи для надання об'єктивності, невизначена просторово-часова система, відсутність психологізму в описах персонажів і їх вчинків, і так далі. Деякі іспанські дослідники вдаються до визначення "ley" ( 'закон') для виділення найбільш характерних тенденцій, що виявляються в більшості аналізованих казкових текстів.

З урахуванням загальноприйнятого жанрового розподілу казок на казки про тварин, розрізняють чарівні казки (чудові, фантастичні) і побутові (або новеллистические, реалістичні).

В іспанській мові загальноприйнятими для їх позначення є такі термінологічні одиниці: cuento maravilloso (de magi a; de encantamiento; de hadas; fantastico; de heroe) і cuento de costumbres (novelesco; realista; costumbrista). Іспанські дослідники не дотримуються єдиної думки з приводу розподілу казкового матеріалу за жанрами, часто відбувається змішання різних підходів в рамках однієї класифікації

При аналізі основних мовних засобів і засобів художньої виразності в мові фольклорної казки основна увага приділяється традиційним мовним формулам. Без традиційних формул казка перестає бути не тільки окремим жанром, а й втрачає, багато в чому, свою приналежність до фольклору взагалі. Стереотипність і традиційність є одними з головних особливостей фольклорного мистецтва, вони складають основу усної народної творчості і проявляються в казці на різних рівнях, від загальної структури оповідання до мови. Стереотипні елементи носять загальний, традиційний, а значить, відносно стабільний характер, в той час як індивідуальний, місцевий, національний або інший варіанти привносять в казкова розповідь оригінальні і варіюються риси.

Традиційні словесні формули відіграють важливу роль в ідейно-художньому контексті казки і виконують безліч функцій. Структура і функції традиційних формул залежать від того, до якого типу вони відносяться. Кожен тип характеризується наявністю тих чи інших інваріантів (певних моделей) і варіантів, які будуються за цими моделями, з урахуванням можливостей інноваційного варіювання по відношенню до стабільних традиційних елементів. Слідом за Н. Рошіяну ми виходимо з поділу казкових формул на ініціальні, медіальні і фінальні формули.

Лексичне наповнення народних казок включає в себе і традиційні казкові елементи, і специфічні розмовні форми, а таже передає особливості місцевого колориту. Фразеологічні одиниці використовуються казкарем в заздалегідь заданій формі і є надбанням іспанської мови, в цілому. Крім фразеологізмів, прислів'їв і приказок в тексті іспанських народних казок благається зустріти і елементи загадок. Казка зазвичай передає розмовні особливості певної місцевості, де даний сюжет з'явився або на нього чинився великий вплив, звідси використання в казках діалектної і локальної лексики. Особливий інтерес, представляє, крім того, аналіз антропонімів, які ретельно відбираються з реального іменника або створюються спеціально в процесі освіти казок і присвоюються персонажам відповідно до їх своєрідністю. Найбільш поширені імена для героїв іспанської народної казки - Хуан і Марія. Казкар також вживає специфічну лексику для створення особливої ​​«казкової» атмосфери. Розглянуті в роботі приклади допомагають побачити наскільки різноманітно і невичерпно лексичне наповнення казкових текстів того чи іншого регіону Іспанії.

Драматизацию народних іспанських казок під час навчання молодших школярів іспанської мови доцільно організувати відповідно до п'ятьма етапами: читання казки і досягнення поглибленого розуміння слів, словосполучень, пропозицій і тексту в цілому; робота над текстом казки з урахуванням лінгвістичних особливостей використання традиційних формул народної казки; робота з діючими особами по сценок, сценарієм і музикою в цілому, монтаж вистави; робота з художнього оформлення, предметами бутафорії, костюмами; показ вистави і його оцінка.

Застосовуючи "метод фізичних дій" К.С. Станіславського в розвитку комунікативності молодших школярів на основі драматизації, нами були розроблені наступна методика роботи над казкою:

- учень повинен вміти поставити себе в ситуацію, яку він грає;

- трансформація словесного матеріалу художнього тексту казки з використанням "безпосередніх чуттєвих образів" героїв;

- учень повинен адаптуватися до своєї ролі в запропонованій ситуації, правді, логіці і послідовності. При цьому в одних випадках він може грати самого себе, в інших - взяти на себе уявну роль;

- виконавцям необхідно вести себе так, як якщо б все відбувалося в реальному житті, в запропонованих обставинах, з урахуванням сценічного самопочуття і наскрізного дії;

- поведінка виконавців має відповідати їх ролі; при цьому велика роль ритму, темпо-ритму, сценічного самопочуття, наскрізної дії трансформації тексту казки;

-текст казки ділиться на "шматки і завдання", тобто сценки;

- учні повинні концентрувати свою увагу на використанні лексичних одиниць іноземної мови з метою комунікації, і їх закріпленні в усному мовленні, що сприяє розвитку уяви, спілкування у молодших школярів, обгрунтуванню і конкретизації тексту казки з урахуванням "методу фізичних дій" К.С.Станіславского.

Драматизація як особливий вид естетичного виховання розвиває здатність сприймати пластичний образ подій, пластичне сприйняття життя взагалі і себе в цьому житті, сприйняття життя в дії і через дію; драматизація як вид художньої творчості сприяє створенню нового "виразного" людини, людини активного переживання і яскравого вираження свого "я" в житті і роботі. Вона є найкращою школою естетичного виховання, бо органічно поєднує малювання, живопис, пластику, музику, виразне слово і драматичне мистецтво.

література

1. Абдуллаєв К. Прагматична семантика тексту іспанської прислів'я. - М., 1992.

2. Альмодовар П. Іспанська казка. - М., 1956

3. Анікін В.П. Гіпербола в чарівних казках // Фольклор як мистецтво слова. - М, 1975.

4. Анікін В.П. Російська казка. - М., 1959.

5. Апресян Ю.Д. Образ людини за даними мови: спроба системного опису // Питання мовознавства. - 1995. -№1.

6. Арутюнова Н.Д. Мова і світ людини. - М., 1999..

7. Баршак М.А. Іспанська мова. Практична фонетика. - М., 1989.

8. Богданова О. Ю., Леонова С. А., Чортова В. Ф. Методика викладання літератури. - М., 1991

9. Богословська О.І. Мова фольклору і діалект. Перм, 1985

10. Борковський В.І. Синтаксис казок: російсько-білоруські параллелі.- М., 1981.

11. Виноградов BC Граматика іспанської мови. Практ. курс. -М., 1990..

12. Виноградов BC Лексикологія іспанської мови. - М., 1994.

13. Гільбенс В. Іспанська мова. - М., 1999.

14. Гумбольдт В., фон. Про відмінність будови людських мов і її вплив на духовний розвиток людства // Вибрані праці з мовознавства. - М., 1984.

15. Джонсон Г.Ф. Театральне творчість учнів. - М., 2006

16. Дубова Д. А. Іспанська мова: Підручник для Х кл. шк. з поглиблений. вивченням ісп. яз. - М., 1992.

17. Зепалова, Т. С. Уроки літератури і театр. - М., 1982.

18. Іванова Н.В. Методика драматизації казки як засіб розвитку комунікативності молодших школярів під час навчання іноземної мови: дис. ... канд. пед. наук. - М., 2007.

19. Ігри-драматизації на уроках у початковій школі: посіб. для студентів та викладачів: в 2 ч / під ред. О.Ю. Богданової, В.Г. Маранцман. - М., 1985

20. Іспансько-російський словник. Diccionario espanol-ruso. - М., 1988.

21. Іспансько-російський фразеологічний словник. Diccionario fraseologico espanol-ruso. - М., 1985.

22. Історико-етнографічні дослідження з фольклору: зб. ст. пам'яті С.А. Токарєва. - М., 1994.

23. Карпов Н.П. Фонетика іспанської мови. - М., 1969.

24. Мелетинський Є.М. Пам'ятки книжкового епосу. - М., 1978.

25. Мелетинський Є.М. Поетика міфу. - М., 1976.

26. Пропп В.Я. Морфологія казки. - Л., 1928.

27. Пропп В.Я. Поетика фольклору. - М., 1998..

28. Пропп В.Я. Проблеми комізму і сміху. -, 2002.

29. Пропп В.Я. Російська казка. - М., 2000..

30. Пропп В.Я. Фольклор і дійсність. - М., 1976.

31. Путілов Б.І. Екскурси в теорію і історію слов'янського епосу. СПб., 1999..

32. Разумова І.А. Формули казки і їх мовна реалізація // Мова російського фольклору. - Петрозаводськ, 1985.

33. Рошіяну Н. Традиційні формули казки. - М., 1974.

34. Рубіна Ю.І. «Основи педагогічного керівництва шкільної театральної самодіяльністю», М., - 1 974.

35. Рилов Ю.О. Нариси іспанської антропонімії. - Воронеж, 1997..

36. Соколов Ю.М. Російський фольклор. - М., 1938.

37. Станіславський К. С., Робота актора над собою. - М., 1985

38. Суханова М.В. Чепцова Л.Б. Дидактичні матеріали до підручників іспанської мови для 1-4 класів загальноосвітніх установ. - М., 2004

39. Фірсова Н.М. Іспанська розмовна мова. - М., 1999..

40. Фольклор. Образ і поетичне слово в контексті. - М., 1984.

41. Фразеологія в контексті культури. - М., 1999..

42. Фрейденберг О.М. Поетика сюжету і жанру. - М., 1997..

43. Чепцова Л.Б. Суханова М.В. Іспанська мова: Підручник для 4 класу загальноосвітніх установ. -, 2002

44. Чепцова Л.Б. Суханова М.В. Книга для учителя до підручників іспанської мови для 2-4 класів загальноосвітніх установ. - М., 2004

45. Чистов К.В. Народні традиції та фольклор: нариси теорії. - Л., 1986.

46. ​​Шефер І. ​​А. Іспанська мова: Учеб. посібник / Шефер І. ​​- М., 1999..

47. Швирковим Л.Л. Іспанська мова для мовців по-російськи: Початковий етап навчання: / Швирковим Л. Л. - М., 2003

48. Мова африканського фольклору. - М., 1974.

49. Мова і культура. - Київ, 1993.

50. Acevedo, Evaristo Teoria e interpretation del humor espaflol. - Madrid, 1966.

51. Adivinancero popular espaflol. - Madrid, 1989.

52. Bataller Calderon, Josep Les rondalles valencianes. - Gandia, 1999..

53. Biblioteca de las tradiciones populares espanolas. Dir. Antonio Machado у Alvarez. - Madrid, 1885-1886.

54. Bogomilova Atanassova, D. El universo folklorico de los cuentos maravillosos у su traduccion: los cuentos bulgaros en espanol. - Salamanca, 1997..

55. Espinosa, Aurelio M., hijo Cuentos populares de Castilla у Leon. - Madrid, 1987-1988.

56. Espinosa, Aurelio M., padre Cuentos populares de Espana. - Buenos Aires, 1946.

57. Diccionario de la lengua espafiola. DRAE - Madrid, 1984.

58. Diccionario de Autoridades. - TI - Madrid, 2001..

59. Camarena J., Chevalier M. Catalogo tipologico del cuento folklorico espanol. - Madrid, 1995.

60. Camarena Laucirica, J. Repertorio de los cuentos folkloricos registrados en Cantabria. - Santander, 1995.

61. Canellada, MJ Leyendas, cuentos у tradiciones. - Gijon, 1983.

62. Caro Baroja, J. Del Viejo folklore castellano: paginas sueltas. -Valladolid, 1984.

63. Caro Baroja, J. Ensayos sobre la cultura popular espanola. - Madrid, 1979.

64. Carvalho-Neto, Paulo de Diccionario de teoria folklorica. -Roma, 1989.

65. Diaz, J. Cuentos castellanos de tradition oral. - Valladolid, 1992.

66. Folklore у costumbres de Espana. - Madrid, 1988.

67. Hoyos Sainz, L. de La etnografia у el folklore en el ultimo decenio. -Madrid, 1946.

68. Hoyos Sainz, L. de. Los metodos de investigation en el Folklore. -Madrid, 1945.

69. Menéndez Pidal, R. Manual de gramatica historica espanola. - Madrid, 1994.

70. Rodriguez Almodovar, A. Los cuentos maravillosos espanoles. -Barcelona, ​​1982.

71. Trueba, Antonio de Cuentos populares de Vizcaya. - Madrid, 1925.

72. Trueba, Antonio de Cuentos populares Vizcainos. - Barakaldo, 2000..

73. Valladares de Sotomayor, A. Colection de seguidillas про cantares: enriquecida con notas у refranes ... se ilustran con anecdotas, apologos, cuentos у sentencias morales. - Madrid, 1799.

74. Verdaguer, J. Folklore. - Barcelona, ​​1913.

75. Violant Ribera, R. La rondalla i la llegenda. - Barcelona, ​​1990..

76. Zamora Vicente, A. Dialectologia espanola. - Madrid, 1967.

джерела

1. Афанасьєв А. Народні російські казки. - М., 1957.

2. Agundes Garcia, Jose Luis Cuentos populares vallisoletanos: (en la tradition oral у en la Hteratura). - Valladolid, 1999..

3. Canellada, Maria Josefa Cuentos populares asturianos. - Salinas, 1978.

4. Canellada, Maria Josefa Cuentos populares asturianos. - Salinas, 1980.

5. Contes per a tot Г any. - Barcelona, ​​1987.

6. Cuentos de tradicion oral recogidos en la provincia de Cadiz. - Cadiz, 1981.

7. Cuentos de transmsion oral en la provincia de Cuenca. - Cuenca, 1990..

8. Cuentos extremenos de costumbres. - Badajoz, 2002.

9. Cuentos extremenos maravillosos у de encantamiento. - Badajoz, 1997..

10. Cuentos extremenos. - Madrid, 2003.

11. Cuentos gaditanos, - Madrid, 1959.

12. Cuentos gallegos de tradicion oral. - Vigo, 2003.

13. Cuentos murcianos de tradicion oral. - Murcia, 1993.

14. Cuentos populares de Andalucia: cuentos gaditanos. - Madrid, 1959.

15. Cuentos populares de Castilla у Leon. - Madrid, 1996-1997.

16. Cuentos populares de la comarca de Baena. - Baena, 1999..

17. Cuentos populares de la provincia de Albacete. - Albacete, 2001..

18. Cuentos populares de tradicion oral. Seleccion у prologo Felipe Muriel Duran. -Sevilla, 1993.

19. Cuentos populares de Vizcaya. - Madrid, 1925.

20. Espinosa, Aurelio M., hijo Cuentos populares de Castilla у Leon. - Madrid, 1987-1988.

21. Espinosa, Aurelio M., padre Cuentos populares de Espana. - Buenos Aires, 1946.

22. Espinosa, Aurelio M., padre Cuentos populares de Espana. - Madrid, 1965.

23. Espinosa, Aurelio M., padre Cuentos populares de Espana / [recopilados por] .- Madrid, 1993.

24. Espinosa, Aurelio M., padre Cuentos populares espanoles, recogidos de la tradicion oral de Espana у publicados con una introduction у notas comparativas. -Standford, 1924.

25. Gomez Lopez, N. Cuentos de transmision oral del poniente almeriense. - Roquetas de Mar, 1998..

26. Guardiola, P. Contes de Riu-rau: (recull de contes populars de la Marina Alta). - Alacant, 1988.

27. Pisanty, Valentina Como se lee un cuento popular. - Barcelona, ​​1995.