Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Методичні вказівки до написання реферату з історії та філософії науки

Скачати 3.45 Kb.
Дата конвертації 15.12.2018
Розмір 3.45 Kb.
Тип навчальний посібник

Затверджено на засіданні кафедри філософії,

культурологи та соціології від 23.01.2012 р, рішення №6

Методичні вказівки до написання реферату

з історії та філософії науки

В рамках підготовки до кандидатського іспиту з дисципліни «Історія і філософія науки» аспірант (здобувач) представляє реферат з історії тієї галузі науки, по якій він проходить навчання в аспірантурі. Реферат з історії науки - самостійна навчально-дослідницька робота аспіранта (здобувача). Основне його завдання полягає в тому, щоб на прикладі розгляду однієї з актуальних проблем сучасної філософії і методології певної галузі науки розвинути навички самостійної роботи з оригінальними науковими і філософськими текстами, інформаційно-аналітичної літературою, монографічними дослідженнями і розробками. У тексті реферату його автор повинен продемонструвати достатній рівень логіко-методологічної культури мислення, творчий підхід до дослідження конкретної наукової проблеми в контексті її філософського розуміння та інтерпретації.

Тема реферату повинна бути узгоджена з науковим керівником дисертації (або керівником кафедри для здобувачів).

Титульний лист оформляється відповідно до зразка.

Перевірку підготовленого реферату проводить науковий керівник (або зав. Кафедрою для здобувачів), а також фахівець (екзаменатор) з історії відповідної галузі науки чи минулий підвищення кваліфікації з дисципліни «Історія і філософія науки».

При наявності оцінки «зараховано» за реферат здобувач допускається до складання кандидатського іспиту з історії та філософії науки.

Вимоги до оформлення. Реферат виконується на аркушах паперу формату А4. Текст друкується на комп'ютері 14 шрифтом. Пропуск між рядками - 1,5 інтервали. При написанні тексту необхідно дотримуватися поля: ліве - 25-30 мм, праве - 10-15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. Всі сторінки реферату нумеруються і брошуруються. Обсяг роботи повинен становити не менше 1-го авторського аркуша (не менше 24 стор.).

Структура реферату включає титульний лист, лист рецензії, зміст, вступ, основну частину, висновок, список використаної літератури.

Титульний лист є першим листом реферату та заповнюється за зразком.

Зміст включає найменування глав, розділів, параграфів із зазначенням номера сторінки, з якої вони починаються.

У вступі розкривається значення обраної теми, ступінь її дослідженості, мета і завдання роботи, формулюються основні положення теми та структура роботи.

Текст основної частини ділиться на глави, розділи або параграфи, тут викладається зміст роботи. В основній частині доцільно виділення 2-3 питань, що відображають різні аспекти теми. У рефераті важливо привести різні точки зору на проблему і дати їм оцінку.

У висновку підводяться підсумки розгляду теми. Вітається визначення автором перспективних напрямків з вивчення проблеми.

Сторінки реферату нумеруються арабськими цифрами, дотримується наскрізна нумерація по всьому тексту. Номер ставиться вгорі сторінки в правому куті. Кожна глава (розділ) повинна починатися з нової сторінки.

Посилання на джерела, цитати даються внизу сторінки, на якій вони наводяться.

Список використаної літератури подається в алфавітному порядку і повинен містити не менше 15 джерел