Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Методичні рекомендації з написання та оформлення курсових робіт з дисципліни "Історія громадських рухів і політичних партій"

Скачати 58.83 Kb.
Дата конвертації 08.01.2018
Розмір 58.83 Kb.
Тип реферат

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Інститут парламентаризму і підприємництва

Кафедра політології та гуманітарних дисциплін

Методичні рекомендації з написання та оформлення курсових робіт з дисципліни

"Історія громадських рухів і політичних партій"

2008

Методичні рекомендації розроблені к.п.н., доцентом А.В.Гореліком

рецензент:

к.і.н., доцент Н.В.Смеховіч

Методичні рекомендації обговорені на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін. Протокол № 1 від 29. 08. 2008 р

Зав. кафедрою Г.І. Ермашкевіч

Затверджено на засіданні науково-методичної Ради ІПП

________________2008 р Протокол № ______

Голова Ради А.В.Горелік


Виконання курсової роботи з дисципліни "Історія громадських рухів і політичних партій" є невід'ємною частиною навчального плану за фахом "Політологія".

Тематика курсових робіт щорічно переглядається і затверджується на засіданні кафедри одночасно із затвердженням графіка їх написання, здачі і захисту. Вибір тем та закріплення наукових керівників також стверджується кафедрою.

Студенту надається право вибору теми курсової роботи. Допускається самостійне формулювання тим студентами при обов'язковому узгодженні з науковим керівником.

Написання курсової роботи здійснюється під керівництвом викладача - керівника роботи. При цьому студент спільно з керівником уточнює коло питань, що підлягають вивченню та експериментальної перевірки, становить план дослідження, структуру роботи, терміни виконання її етапів, визначає необхідну літературу та інші матеріали.

Основні цілі курсової роботи:

· Поглибити і розширити теоретичні знання студентів з дисципліни, що вивчається;

· Оволодіти навичками самостійної пізнавальної діяльності, виробити вміння формулювати судження і висновки, логічно послідовно і доказово їх викладати;

· Виробити вміння публічного захисту підготовленого матеріалу (робити доповідь, відповідати на питання, відстоювати свою думку).

Найважливіші вимоги, що пред'являються до курсової роботи з дисципліни:

1. Структура роботи:

- титульна сторінка;

- зміст (план);

- Вступ;

- основна частина (2-3 розділу або глави);

- висновок;

- список використаної літератури;

- додатки (якщо необхідно).

Обсяг роботи - близько 1 друкованого аркуша (24 сторінки, але не більше 30) формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5, що дозволяє розмістити 30 3 рядків на сторінці; при комп'ютерному наборі друк проводиться шрифтом 14 Times New Roman. Ліве поле сторінки - 20 мм, праве - 20 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. Заголовки набираються жирним шрифтом з відділенням від тексту на 2 інтервали.

Відповідно структурі обсяг розподіляється наступним чином:

- введення - 3-4 с .;

- глави і розділи - 18-20 с .;

- висновок - 2-3 с .;

- список використаної літератури в загальний обсяг не включається, але повинен містити не менше 10 джерел.

2. Зміст роботи.

Курсова робота носить навчально-дослідницький характер. При цьому вона повинна спиратися на новітні джерела і носити досить високий теоретичний рівень. Крім того, студент повинен продемонструвати знайомство з публічними виступами, методичною літературою, здатність до теоретичного аналізу.

Логічне і повне розкриття теми багато в чому залежить від чіткого плану курсової роботи.

Введення. Тут обгрунтовується актуальність обраної теми, мета і зміст поставлених завдань, формулюється об'єкт і предмет дослідження, вказується обраний метод (або методи) дослідження, повідомляється, в чому полягає теоретична значущість і прикладна цінність отриманих результатів, наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд наявної по даній темі літератури.

Таким чином, введення - дуже відповідальна частина наукової роботи, оскільки воно не тільки орієнтує дослідника в подальшому розкритті теми, а й містить всі необхідні його кваліфікаційні характеристики.

Актуальність - обов'язкова вимога до будь-якої наукової роботи. Тому цілком зрозуміло, що введення повинно починатися з обґрунтування актуальності обраної теми. У застосуванні до наукової роботи поняття «актуальність» має одну особливість. Це те, як її автор уміє вибрати тему і наскільки правильно він цю тему розуміє й оцінює з точки зору своєчасності та соціальної значущості, характеризує його наукову зрілість і професійну підготовленість.

Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним. Починати її опис здалеку немає особливої ​​необхідності. Досить в межах однієї-двох сторінок комп'ютерного тексту показати головне, з чого і буде видна актуальність теми. Щоб читачеві наукової роботи повідомити про стан розробки обраної теми, складається короткий огляд літератури, який в результаті повинен привести до висновку, що саме дана тема ще не розкрита (або розкрита лише частково або в іншому аспекті) і тому потребує подальшої розробки.

Огляд літератури за темою повинен показати дуже докладне ознайомлення дослідника зі спеціальною літературою, його вміння систематизувати джерела, критично їх розглядати, виділяти суттєве, оцінювати раніше створене іншими дослідниками, визначати головне в сучасному стані вивченості теми.

Матеріали такого огляду слід систематизувати в певній логічного зв'язку і послідовності і тому перелік робіт і їх критичний розбір не обов'язково давати тільки в хронологічному порядку їх публікації.

Оскільки наукова робота зазвичай присвячується порівняно вузькій проблемі, то огляд робіт попередників слід робити тільки з питань обраної теми, а не з проблеми в цілому.

Іноді автор роботи, не знаходячи в доступній йому літературі необхідних відомостей, бере на себе сміливість стверджувати що саме йому належить перше слово в описі досліджуваного явища, проте змістом дипломної роботи це не підтверджується. Зрозуміло, такі відповідальні висновки можна робити тільки після ретельного і всебічного вивчення літературних джерел і консультацій зі своїм науковим керівником.

Від формулювання наукової проблеми і доказу того, що та частина проблеми, яка є темою даної роботи ще не отримала висвітлення в спеціальній літературі, логічно перейти до формулювання мети проведеного дослідження, а також вказати конкретні завдання, які належить вирішувати відповідно до поставленої мети. Це зазвичай робиться у формі перерахування: вивчити, описати, встановити, виявити, визначити і т.д.

Формулювання завдань необхідно робити якомога ретельніше, оскільки опис їх вирішення має скласти зміст розділів наукової роботи. Це важливо також і тому, що заголовки таких глав народжуються саме від формулювань завдань проведеного дослідження.

Обов'язковим елементом введення є формулювання об'єкта і предмета дослідження. Об'єкт - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет - це те, що знаходиться в межах об'єкта.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка служить предметом дослідження. Саме предмет дослідження визначає тему наукової роботи, яка позначається на титульному аркуші в її назві.

Обов'язковим елементом введення наукової роботи є також вказівка на методи дослідження, які служать інструментом у добуванні фактичного матеріалу, будучи необхідною умовою досягнення поставленої в роботі мети.

Глави. Основну структурну частину роботи складають глави. Тут докладно розглядаються методика і техніка дослідження і узагальнюються результати. Всі матеріали, які не є конче важливими для розуміння рішення наукової задачі, виносяться в додатки.

Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати. Глави повинні засвідчити вміння дослідника стисло, логічно й аргументовано викладати матеріал, форма і зміст якого повинні відповідати вимогам, що пред'являються до друкованих робіт. Глав має бути не менше двох. Кожна глава має висвітлювати самостійне питання досліджуваної теми, а якщо глава розділена на розділи, то кожен розділ - окрему частину цього питання. При написанні глав і розділів слід домагатися збереження логічного зв'язку між ними, послідовного переходу від одного розділу до іншого всередині глав, від однієї голови до іншої. Зміст глав і розділів має відповідати їх назвам. За обсягом вони повинні бути приблизно рівними між собою. Глави та розділи потрібно завершувати короткими висновками.

Висновок. Завершує курсову роботу висновок. У ньому робляться висновки по роботі в цілому, підводяться підсумки всьому дослідженню, робляться практичні рекомендації. В кінцевому рахунку, закінчення констатує ступінь реалізації цілей і завдань, поставлених у введенні, науково-теоретичну і практичну цінність виконаної дипломної роботи.

Заключна частина передбачає також наявність узагальненої підсумкової оцінки виконаної роботи. При цьому важливо вказати, в чому полягає її головний сенс, які важливі побічні наукові результати отримані, які постають нові наукові завдання в зв'язку з проведенням дослідження. Заключна частина, складена за таким планом, доповнює характеристику теоретичного рівня дослідження, а також показує рівень професійної зрілості і наукової кваліфікації її автора.

У деяких випадках виникає необхідність підкреслити шляху, доцільність продовження дослідження теми, висловити своє бачення форм і методів подальшого вивчення, а також черговість завдань, які доведеться вирішувати майбутнім дослідникам.

3.Оформлення роботи.

Курсова робота повинна бути надрукована на друкарській машинці (комп'ютері). Не приймаються роботи, написані не за затвердженою темі, оформлені не за стандартами, що містять численні описки, граматичні та орфографічні помилки, з важкою для прочитання каліграфією.

Титульний лист оформляється відповідно до ставляться. Він не нумерується (16 шрифт Times New Roman) (см.приложение 1).

На другій сторінці наводиться зміст (16 шрифт Times New Roman) (план) роботи (см.приложение 2). Зміст повинен в точності відповідати плану, кожна структурна частина (розділ) роботи повинна бути чітко виділена і починатися з нової сторінки, Озаглавлювати вгорі.

Найбільш часто зустрічаються помилки:

- однакову назву курсової роботи і однією з її глав (розділів);

- неправильне цитування, оформлення посилань і списку використаної літератури;

- неправильне формулювання при визначенні цілей і завдань курсової роботи (невірно в якості мети застосовувати дієслово "зробити", правильніше буде використовувати дієслова: "розкрити", "визначити", "встановити", "" показати "," виявити "," простежити " і т.д.); слід мати на увазі, що вирішення кожного завдання, як правило, присвячується один розділ роботи.

- неправильне розуміння сутності методу теоретичного аналізу, коли вся курсова робота зводиться до переписування цілих сторінок з 2-3 джерел.

Щоб робота не межувала з плагіатом, серйозні теоретичні положення необхідно давати з посиланням на джерело (див. Додаток 3). Ні в якому разі це не має бути підручник з дисципліни, що вивчається. Слід пам'ятати, що написання курсової роботи передбачає більш глибоке вивчення обраної теми, ніж вона розкривається в лекційному курсі.

Слід уникати перевантаження роботи довгими цитатами з авторитетною теоретичної публікації. Наприклад, даючи визначення, треба своїми словами переказати, хто з вчених і в яких джерелах дає визначення (поняття) цього терміна і обов'язково порівняти різні точки зору, показати схожість і розбіжність а також найбільш доказові висновки в міркуваннях вчених.

У зв'язку з тим, що курсова робота з дисципліни "" Історія громадських

рухів і політичних партій "носить в основному теоретичний характер, при аналізі літератури за темою дослідження, а також при вивченні і описі подій, що спостерігаються (явищ), автор обов'язково повинен висловити свою думку і ставлення до ураженим сторонам проблеми.

Порядок захисту та оцінка курсової роботи.

Захист курсової роботи проводиться до початку залікової сесії. За 2-3 дні до захисту роботи лунають для можливого виправлення недоліків і врахування зауважень.

Захист здійснюється перед спеціально створеною кафедрою комісією в складі 2-3 викладачів. Перше слово надається студенту, який в своєму короткому виступі (до 5 хвилин) повинен висвітлити такі моменти:

- що спонукало обрати саме цю тему;

- які були цілі і завдання дослідження;

- які методи використовувалися для розкриття поставлених завдань;

- яка література виявилася найбільш змістовною і цікавою;

- висновки і результати дослідження.

При захисті студент повинен вільно викладати матеріал дослідження без заглядання в курсову роботу, яка в цей час може знаходиться у комісії.

Студенту можуть бути задані питання, на які він зобов'язаний відповісти. У висновку слід коротка характеристика роботи науковим керівником.

Оцінка роботи обговорюється комісією (або членами кафедри) і виставляється після завершення захисту всіх робіт, допущених в цей день до захисту.

Оцінка курсової роботи проводиться з урахуванням того, наскільки її автор:

- продемонстрував вільне володіння змістом представленої роботи;

- обґрунтував актуальність проблеми, правильно сформулював мету дослідження, виділив завдання і методи дослідження;

- відбив в плані основні питання теми;

- привернув достатню кількість теоретичних матеріалів, використавши новітні джерела, глибоко вивчив і правильно проаналізував літературу по темі дослідження, вірно цитує її;

- зробив відповідні висновки і узагальнення;

- показав володіння методами дослідження;

- проявив самостійність в розробці теми;

- виклав матеріал логічно і послідовно, в повній відповідності з планом, підкріплював теоретичні положення прикладами з практики;

- написав роботу грамотно, літературною мовою, правильно оформив її.

Оцінка курсової роботи знижується, якщо в ній:

- не виділена і не обгрунтована проблема дослідження;

- Незрозуміло яка мета, не вказані завдання і методи дослідження;

- план роботи хаотичний, не виділяє вузлові питання проблеми;

- відсутня самостійність в розробці теми, КР зведена до простого переказу або переписування джерел;

- порушена логіка дослідження, у викладі матеріалу є повтори або ж скачки думки, приклади носять випадковий характер;

- вкрай обмежене коло викладеної літератури;

- допущені помилки в цитуванні, неправильному зазначенні джерел наведених висловлювань;

- зустрічаються орфографічні і граматичні помилки, страждає стиль викладу;

- порушені правила складання бібліографії;

- робота неакуратна за зовнішнім виглядом.

Курсові роботи студентів реєструються в спеціальному журналі кафедри і після захисту здаються в навчальний відділ, де зберігається протягом 5-ти років.


Додаток 1

Зразок оформлення титульного аркуша.

__________________________________________________________________ Міністерство освіти Республіки Білорусь

Інститут парламентаризму і підприємництва

Кафедра політології та гуманітарних дисциплін

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

"ІСТОРІЯ ГРОМАДСЬКИХ РУХІВ І ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ"

ТЕМА: __________________________________________________

Виконав (ла) студент (ка) _ - го курсу

соціально-економічного факультету

спеціальністю "політологія"

групи № залікової книжки ____

Іванова Світлана Петрівна

Домашня адреса і телефон:

(Для студентів заочників)

Науковий керівник:

Петров Іван Миколайович,

доктор політичних наук,

професор

Дата надходження і реєстрації на кафедрі: _________________

2008

Додаток 2

Зразок оформлення змісту курсової роботи.

_________________________________________________________

Зміст

Вступ................................................. .........................................Стор.

Глава 1 ................................................ ............................................ Стор.

1.1 ................................................. .................................................. ...Стор.

1.2 ................................................. .................................................. . Стор.

1.3 ................................................. .................................................. . Стор.

Глава 2 ................................................ ..............................................Стор.

2.1 ................................................. .................................................. . Стор.

2.2 ................................................. .................................................. .. Стор.

2.3 ................................................. .................................................. .. Стор.

Висновок ................................................. .................................. .Стор.

Список використаної літератури ........................................... стор.

Додатки ................................................. .................................. .Стор.

додаток 3

Зразок оформлення посилань в тексті.

_________________________________________________________

Посилання в тексті подаються у квадратних дужках, де вказуються номер джерела, що наводяться в списку використаної літератури в кінці роботи, і номер сторінки цього ж джерела, звідки береться цитата.

Приклад: "Цілком імовірно, - вважає К. Манхейм, - що підозра в наявності ідеології виникло в сфері повсякденного досвіду політичної практики" [1, с.60].

II

Зразки оформлення науково-довідкового апарату:

а) Приклади опису самостійних видань

характеристика джерела

приклад оформлення

Один, два або три автори

Котаў, А.І. Гістория Беларусі и сусветная цивілізация / А.І. Котаў. - 2-е вид. - Мінск: Енциклапедикс, 2003. - 168 с.

Шотт, А.В. Курс лекцій з приватної хірургії / А.В. Шотт,

В.А. Шотт. - Мінськ: Асар, 2004. - 525 с.

Чікатуева Л.А. Маркетинг: навч. посібник / Л.А. Чікатуева,

Н.В. Третьякова; під ред. В.П. Федько. - Ростов н / Д: Фенікс, 2004. - 413 с.

Дайнеко, А.Е. Економіка Білорусі в системі Світової організації торгівлі / А.Є. Дайнеко, Г.В. Забавський, М.В. Василевська; під ред. А.Е. Дайнеко. - Мінськ: Ін-т аграр. економіки, 2004. - 323 с.

Чотири і більше авторів

Культурологія: навч. посібник для вузів / С.В. Лапіна [и др.]; під заг. ред. С.В. Лапіної. - 2-е вид. - Мінськ: ТетраСистемс, 2004. - 495 с.

Коментар до Трудового кодексу Республіки Білорусь

/ І.С. Андрєєв [и др.]; під заг. ред. Г.А. Василевича. - Мінськ: Амалфея, 2000. - 1071 с.

Основи геології Білорусі / А.С. Махнач [и др.]; НАН Білорусі, Ін-т геол. наук; під заг. ред. А.С. Махнач. - Мінськ, 2004. - 391 с.

колективний автор

Збірник нормативно-технічних матеріалів по енергозбереженню / Ком. по енергоефективності при Раді Міністрів Респ. Білорусь; сост. А.В. Филипович. - Мінськ: Лоранж-2, 2004. - 393 с.

Національна стратегія сталого соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на період до 2020 р / Нац. комис. зі сталого розвитку Респ. Білорусь; редкол .: Л.М. Олександрович [и др.]. - Мінськ: Юнипак, 2004. - 202 с.

Військовий енциклопедичний словник / М-во оборони Рос. Федерації, Ін-т воєн. історії; редкол .: А.П. Горкин [и др.]. - М .: Велика ріс. енциклопедії .: РИПОЛ класик, 2002. - 1663 с.

багатотомне видання

Гістория Беларусі: у 6 т./ Редкал .: М. Касцюк (гал. Ред.) [І інш.]. - Мінск: Екаперспектива, 2000-2005. - 6 т.

Гістория Беларусі: у 6 т. / Редкал .: М. Касцюк (гал. Ред.) [І інш.]. - Мінск: Екаперспектива, 2000-2005. - Т. 3: Білорусь у годинник Речи Паспалітай (XVII-XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. - 2004. - 343 с .; Т. 4: Білорусь у складзе Расійскай імпериі (канец XVIII-пачатак XX ст.)

/ М. Біч [і інш.]. - 2005. - 518 с.

Багдановіч, М. Поўни збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. - 2-е вид. - Мінск: Беларус. навука, 2001. - 3 т.

Окремий том в багатотомному виданні

Гістория Беларусі: у 6 т. / Редкал .: М. Касцюк (гал. Ред.) [І інш.]. - Мінск: Екаперспектива, 2000-2005. - Т. 3: Білорусь у годинник Речи Паспалітай (XVII-XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. - 2004. - 343 с.

Гістория Беларусі: у 6 т. / Редкал .: М. Касцюк (гал. Ред.) [І інш.]. - Мінск: Екаперспектива, 2000-2005. - Т. 4: Білорусь у складзе Расійскай імпериі (канец XVIII-пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. - 2005. - 518 с.

Багдановіч, М. Поўни збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. - 2-е вид. - Мінск: Беларус. навука, 2001. - Т. 1: вершити, паеми, пераклади, наследаванні, чарнавия накіди. - 751 с.

Російський державний архів давніх актів: путівник:

в 4 т. / упоряд .: М.В. Бабич, Ю.М. Ескін. - М .: Археогр. центр, 1997. - Т. 3, ч. 1. - 720 с.

Закони та законодавчі матеріали

Конституція Республіки Білорусь 1994 року (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканському референдумі

24 листопада 1996 року і 17 жовтня 2004 р.) - Мінськ: Амалфея, 2005. - 48 с.

Конституція Російської Федерації: прийнята всенар. голосуванням 12 грудня. 1993 р .: офіц. текст. - М .: Юрист, 2005. - 56 с.

Про нормативних правових актах Республіки Білорусь: Закон Респ. Білорусь від 10 Січня. 2000 № 361-3: з ізм. і доп .: текст за станом на 1 грудня. 2004 г. - Мінськ: Дикта, 2004. - 59 с.

Інвестиційний кодекс Республіки Білорусь: прийнятий Палатою представників 30 травня 2001р .: схвалити. Радою Респ. 8 червня 2001 р .: текст Кодексу за станом на 10 берез. 2001 г. - Мінськ: Амалфея, 2005. - 83 с.

Збірник статей, праць

Інформаційне забезпечення науки Білорусі: до 80-річчя від дня заснування ЦНБ ім. Я. Коласа НАН Білорусі: зб. науч. ст. / НАН Білорусі, Центр. науч. б-ка; редкол .: Н.Ю. Березкіна (відп. Ред.) [Та ін.]. - Мінськ, 2004. - 174 с.

Сучасні аспекти вивчення алкогольної і наркотичної залежності: зб. науч. ст. / НАН Білорусі, Ін-т біохімії; науч. ред. В.В. Лелевич. - Гродно, 2004. - 223 с.

Збірники без загального заголовка

Певзнер, Н. Англійське в англійському мистецтві / Н. Певзнер; пер. О.Р. Демидової. Ідеологічні джерела радіатора "роллс-ройс" / Е. Панофский; пер. Л.Н. Житкової. - СПб .: Азбука-классика, 2004. - 318 с.

матеріали конференцій

Глобалізація, нова економіка і навколишнє середовище: проблеми суспільства і бізнесу на шляху до сталого розвитку: матеріали 7 Міжнар. конф. Ріс. о-ва екол. економіки, Санкт-Петербург, 23-25 ​​червня 2005 г. / С.-Петерб. держ. ун-т; під ред. І.П. Бойко [и др.]. - СПб., 2005. - 395 с.

Правова система Республіки Білорусь: стан, проблеми, перспективи розвитку: матеріали V межвуз. конф. студентів, магістрантів і аспірантів, Гродно, 21 Квітня. 2005 г. / Гродно. держ.
ун-т; редкол .: О. М. Толочко (відп. Ред.) [Та ін.]. - Гродно, 2005. -
239 с.

Інструкція

Інструкція про порядок здійснення операцій з банківськими пластиковими картками: затв. Правлінням Нац. банку Респ. Білорусь 30.04.04: текст за станом на 1 дек. 2004 г. - Мінськ: Дикта, 2004. - 23 с.

Інструкція по виконавчому провадженню: затв. М-вом юстиції Респ. Білорусь 20.12.04. - Мінськ: Дикта, 2005. - 94 с.

Навчально-методичні матеріали

Горбаток, Н.А. Загальна теорія держави і права в питаннях і відповідях: навч. посібник / Н.А. горбаток; М-во внутр. справ Респ. Беларуь, Акад. МВС. - Мінськ, 2005. - 183 с.

Використання креативних методів в корекційно-розвиваючої роботи психологів системи освіти: учеб.-метод. посібник: у 3 ч. / Акад. последіплом. освіти; авт.-упоряд. Н.А. Сакович. - Мінськ, 2004. - Ч. 2: казкотерапевтичною технології. - 84 с.

Корнєєва, І.Л. Цивільне право: навч. посібник: у 2 ч.

/ І.Л. Корнєєва. - М .: РІОР, 2004. - Ч. 2. - 182 с.

Філософія і методологія науки: учеб.-метод. комплекс для магістратури / А.І. Зеленков [и др.]; під ред. А.І. Зеленкова. - Мінськ: Вид-во БГУ, 2004. - 108 с.

Інформаційні видання

Реклама на рубежі тисячоліть: ретросп. библиогр. указ.

(1998-2003) / М-во освіти і науки Рос. Федерації, Держ. публічно. наук.-техн. б-ка України; упоряд .: В.В. Климова,

О.М. Мещеркіна. - М., 2004. - 288 с.

Щадов, І.М. Технолого-економічна оцінка екологізації вугледобувного комплексу Східного Сибіру і Забайкалля

/ І.М. Щадов. - М .: ЦНІЕІуголь, 1992. - 48 с. - (Оглядова інформація / Центр. Наук.-дослід. Ін-т економіки і наук.-техн. Інформ. Кут. Пром-сті).

Каталог

Каталог жуків (Coleoptera, Insecta) Білорусі

/ О.Р. Олександрович [и др.]; Фонд фундам. дослідні. Респ. Білорусь. - Мінськ, 1996. - 103 с.

Пам'ятні та інвестиційні монети Росії з дорогоцінних металів, 1921-2003: каталог-довідник / ред.-упоряд.

Л.М. Пряжнікова. - М .: ІнтерКрім-прес, 2004. - 462 с.

Авторське свідоцтво

Інерційних волнограф: а. с. 1696865 СРСР, МКІ5 G 01 С 13/00 / Ю.В. Дубинський, Н.Ю. Мордашова, А.В. Ференц; Казан. авіація. ін-т. - № 4497433; заявл. 24.10.88; опубл. 07.12.91 // Відкриття. Винахідн. - 1991. - № 45. - С. 28.

патент

Спосіб отримання сульфокатіоніта: пат. 6210 Респ. Білорусь, МПК 7 C 08 J 5/20, C 08 G 2/30 / Л.М. Ляхнович, С.В. Покровська, І.В. Волкова, С.М. Ткачов; заявник полоцит. держ. ун-т. - № а 0000011; заявл. 04.01.00; опубл. 30.06.04 // Афiцийни бюл. / Нац. центр iнтелектуал. уласнасцi. - 2004. - № 2. - С. 174.

стандарт

Безпека обладнання. Терміни та визначення: ГОСТ ЕН 1070-2003. - Введ. 01.09.04. - Мінськ: межгос. рада по стандартизації, метрології та сертифікації: Білорус. держ. ін-т стандартизації та сертифікації, 2004. - 21 с.

Нормативно-технічні документи

Національна система підтвердження відповідності Республіки Білорусь. Порядок декларування відповідності продукції. Основні положення = Нациянальная сiстема пацвярдження адпаведнасцi Республiкi Білорусь. Парадак декларавання адпаведнасцi прадукциi. Асноўния палаженнi: ТКП 5.1.03-2004. - Введ. 01.10.04. - Мінськ: Білорус. держ. ін-т стандартизації та сертифікації, 2004. - 9 с.

Державна система стандартизації Республіки Білорусь. Порядок проведення експертизи стандартів: РД РБ 03180.53-2000. - Введ. 01.09.00. - Мінськ: Держстандарт: Білорус. держ. ін-т стандартизації та сертифікації, 2000. - 6 с.

препринт

Губич, Л.В. Підходи до автоматизації проектно-конструкторських робіт в швейної промисловості / Л.В. Губич. - Мінськ, 1994. - 40 с. - (Препринт / Акад. Наук Білорусі, Ін-т техн. Кібернетики; № 3).

Прогноз міграції радіонуклідів в системі водозбір - річкова мережа / В.В. Скуратов [и др.]. - Мінськ, 2004. - 51 с. - (Препринт / НАН Білорусі, Об'єднати. Ін-т енерге. Плодів та овочів. Исслед. - Сосни; ОІЕЯІ-15).

Звіт про НДР

Розробка і впровадження диагностикума аденовірусної інфекції птахів: звіт про НДР (заключ.) / Всесоюз. наук.-дослід. ветеринар. ін-т птахівництва; рук. теми А.Ф. Прохоров. - М., 1989. - 14 с. - № ГР 01870082247.

Комплексне (хірургічне) лікування післяопераційних і рецидивних вентральних гриж великих і величезних розмірів: звіт про НДР / Гродно. держ. мед. ін-т; рук. В.М. Колтонюк. - Гродно, 1994. - 42 с. - № ГР 1993310.

Депоновані наукові роботи

Вплив деформації і великих світлових потоків на люмінесценцію монокристалів сульфіду цинку з мікропорами / В.Г. Клюєв [и др.]; Воронеж. ун-т. - Воронеж, 1993. - 14 с. - Деп. в ВІНІТІ 10.06.93, № 1620-В93 // Журн. приклад. спектроскопії. - 1993. - Т. 59, № 3-4. - С. 368.

Сагдиев, А.М. Про тонкій структурі субарктического фронту в центральній частині Тихого океану / А.М. Сагдиев; Ріс. акад. наук, Ін-т океанології. - М., 1992. - 17 с. - Деп. в ВІНІТІ 08.06.92, № 1860-82 // РЖ: 09. Геофізика. - 1992. - № 11/12. - 11В68ДЕП. - С. 9.

Широков, А.А. Дослідження можливості контролю складу гальванічних середовищ абсорбційної-спектроскопическим методом / А.А. Широков, Г.В. Титова; Ріс. акад. наук, Улян. філ. ін-ту радіотехніки й електроніки. - Ульяновськ, 1993. - 12 с. - Деп. в ВІНІТІ 09.06.93, № 1561-В93 // Журн. приклад. спектроскопії. - 1993. - № 3-4. - С. 368.

автореферат дисертації

Иволгина, Н.В. Оцінка інтелектуальної власності: на прикладі інтелектуальної промислової власності:

автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.10; 08.00.05 / Н.В. Иволгина; Ріс. екон. акад. - М., 2005. - 26 с.

Шакун, Н.С. Кірила-Мяфодзіеўская традиция на Тураўшчине: (так праблєми лакальних типаў старажитнаславянскай мови): аўтареф. дис. ... канд. філал. навук: 10.02.03 / Н.С. Шакун; Беларус. дзярж. ун-т. - Мінск, 2005. - 16 с.

Дисертація

Анісімов, П.В. Теоретичні проблемки правового регулювання захисту прав людини: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / П.В. Анісімов. - Н. Новгород, 2005. - 370 л.

Лук'янюк, Ю.М. Сучасний білоруська філасофская терміналогія: (семантичния и структурния аспекти): дис. ... канд. філал. навук: 10.02.01 / Ю.М. Лук'янюк. - Мінск, 2003. - 129 л.

архівні матеріали

1. Архів Гродненського обласного суду за 1992 р - Справа № 4/8117.
2. Архів суду Центрального району г.Могілева за 2001 р - Кримінальну справу № 2/1577.

Центральний історичний архів Москви (ЦИАМ).

1. Фонд 277. - Оп. 1. - Д. 1295-1734. Справи про видачу позики під заставу маєтків, які перебувають в Могилевської губернії (є плани маєтків) 1884-1918 рр.

2. Фонд 277. - Оп. 1. - Д. 802-1294, 4974-4978, 4980-4990,

4994-5000, 5002-5013, 5015-5016. Справи про видачу позики під заставу маєтків, які перебувають в Мінській губернії (є плани маєтків) 1884-1918 рр.

3. Фонд 277. - Оп. 2, 5, 6, 7, 8.

електронні ресурси

Театр [Електронний ресурс]: енциклопедія: за матеріалами вид-ва "Велика російська енциклопедія": в 3 т.- Електрон. дан. (486 Мб). - М .: Кордіс & Медіа, 2003. - Електрон. опт. диски (CD-ROM): зв., цв. - Т. 1: Балет. - 1 диск; Т. 2: Опера. - 1 диск; Т. 3: Драма. - 1 диск.

Регістр СНД - 2005: промисловість, поліграфія, торгівля, ремонт, транспорт, будівництво, сільське господарство [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дан. і програм. (14 Мб). - Мінськ: Комлєв І.М., 2005. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Ресурси віддаленого доступу

Національний Інтернет-портал Республіки Білорусь [Електронний ресурс] / Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. - Мінськ, 2005. - Режим доступу: http://www.pravo.by. - Дата доступу: 25.01.2006.

Proceeding of mini-symposium on biological nomenclature in the 21 st centry [Electronic resource] / Ed. JL Reveal. - College Park MD, 1996. - Mode of access: http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html. - Date of access: 14.09.2005.

б) приклади опису складових частин видань

характеристика джерела

приклад оформлення

Складова частина книги

Михнюк, Т.Ф. Правові та організаційні питання охорони праці

/ Т.Ф. Михнюк // Безпека життєдіяльності: навч. допомога
/ Т.Ф. Михнюк. - 2-е изд., Испр. і доп. - Мінськ, 2004. - С. 90-101.

Пивоваров, Ю.П. Організація заходів з профілактики наслідків радіоактивного забруднення середовища в разі радіаційної аварії

/ Ю.П. Пивоваров, В.П. Міхальов // Радіаційна екологія: навч. посібник / Ю.П. Пивоваров, В.П. Міхальов. - М., 2004. - С. 117-122.

Єскіна, Л.Б. Основи конституційного ладу Російської Федерації / Л.Б. Єскіна // Основи права: підручник / М.І. Абдулаєв [и др.]; під ред. М.І. Абдулаєва. - СПб., 2004. - С. 180-193.

Глава з книги

Бунакова, В.А. Формування російської духовної культури

/ В.А. Бунакова // Вітчизняна історія: навч. допомога

/ С.М. Полторак [и др.]; під ред. Р.В. Дегтярьовій, С.Н. Полторака. - М., 2004. - Гл. 6. - С. 112-125.

Миколаївський, В.В. Проблеми функціонування систем соціального захисту в 1970-1980 роках / В.В. Миколаївський

// Система соціального захисту: теорія, методика, практика

/ В.В. Миколаївський. - Мінськ, 2004. - Гл. 3. - С. 119-142.

Частина із зібрання творів, вибраних творів

Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв .: у 23 т. - Мінск,

2003. - Т. 6. - С. 382-383.

Сачанка, Б.І. Рідні кут / Б. Сачанка // Вибр. тв .: у 3 т. - Мінск,

1995. - Т. 3: Аповесці. - С. 361-470.

Пушкін, А.С. Історія Петра / А.С. Пушкін // І.. зібр. соч .: в

19 т. - М., 1995. - Т. 10. - С. 11-248.

Шекспір, В. Сонети / В. Шекспір ​​// Вибране. - Мінськ, 1996. -

С. 732-749.

Складова частина збірника

Коморовська, О. Готовність вчителя-музиканта до реалізації особистісно-орієнтованих технологій початкової музичної освіти / О. Коморовська // Музична наука і сучасність: погляд молодих дослідників: зб. ст. аспірантів і магістрантів БГАМ / Білорус. держ. акад. музики; сост. і науч. ред. Е.М. Гороховік. - Мінськ, 2004. - С. 173-180.

Войтешенко, Б.С. Сутнісні характеристики економічного зростання / Б.С. Войтешенко, І.А. Соболенко // Білорусь і світові економічні процеси: науч. тр. / Білорус. держ. ун-т; під ред.

В.М. Руденкове. - Мінськ, 2003. - С. 132-144.

Скуратов, В.Г. Окремі аспекти правового режиму заставних в пострадянських державах / В.Г. Скуратов // Економіко-правова парадигма господарювання при переході до цивілізованого ринку в Білорусі: зб. науч. ст. / Ін-т економіки НАН Білорусі, Центр дослідні. інфраструктури ринку; під наук. ред. П.Г. Нікітенко. - Мінськ, 2004. - С. 208-217.

Якіменка, Т.С. Аб пісенна-епічнай традициі ў Музична фальклори беларусаў / Т.С. Якіменка // Беларуская музика: гістория и традициі: зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. акад. музикі; склад. и навук. Ред. В.А. Антаневіч. - Мінск, 2003. - С. 47-74.

Статті зі збірників тез доповідей і матеріалів конференцій

Пеньковська, Т.Н. Роль і місце транспортного комплексу в економіці Республіки Білорусь / Т.М. Пеньковська // Географія в ХХІ столітті: проблеми і перспективи: матеріали Міжнар. науч. конф., посвящ. 70-річчя геогр. фак. БГУ, Мінськ, 4-8 жовт. 2004 р

/ Білорус. держ. ун-т, Білорус. геoгр. о-во; редкол .: Н.І. пиріжник

[та ін.]. - Мінськ, 2004. - С. 163-164.

Єрмакова, Л.Л. Поліський Каравайний обряд в просторі культури / Л.Л. Єрмакова // Тураўскія читанні: материяли респ. навук.-практ. КАНФОМ., Гомель, 4 Верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомель. дзярж. ун-т; редкал .: У.І. Коваль [і інш.]. - Гомель, 2005. - С. 173-178.

Бочков, А.А. Єдність правових та моральних норм як умова побудови правової держави і громадянського суспільства в Республіці Білорусь / А.А. Бочков, Е.Ф. Івашкевич // Право Білорусі: витоки, традиції, сучасність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Полоцьк, 21-22 травня 2004 р .: в 2 ч. / полоцит. держ. ун-т; редкол .:
О.В. Мартишін [и др.]. - Новополоцьк, 2004. - Ч. 1. - С. 74-76.

Стаття з триваючого видання

Іпатов, А.В. До питання про розробку засобів захисту населення у разі виникнення глобальних природних пожеж

/ А.В. Іпатов, А.В. Василевич // Зб. науч. тр. / Ін-т лісу НАН Білорусі. - Гомель, 2004. - Вип. 60: Проблеми лісознавства і лісівництва на радіоактивно забруднених землях. - С. 233-238.

Стаття з журналу

Бандаровіч, В.У. Дзеяслови и іх деривати ў старабеларускай музичнай лексіци / В.У. Бандаровіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-ту. Сер. 4, Філалогія. Журналістика. Педагогіка. - 2004. - № 2. -

С. 49-54.

Вплив органічних компонентів на стан радіоактивного стронцію в грунтах / Г.А. Соколик [и др.] // Вага. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. хім. навук. - 2005. - № 1. - С. 74-81.

Масляніцина, І. Жанчини ў гісториі Беларусі / І. Масляніцина,

М. Багадзяж // Беларус. гіст. ЧАСОПИС. - 2005. - № 4. - С. 49-53.

Boyle, AE Globalising environmental liability: the interplay of national and international law / AE Boyle // J. of environmental law. - 2005. -Vol. 17, № 1. - Р. 3-26.

Caesium-137 migration in Hungarian soils / P. Szerbin [et al.] // Science of the Total Environment. - 1999. - Vol. 227, № 2/3. - P. 215-227.

Стаття з газети

Дубовик, В. Молоді ліси зелені / В. Дубовик // Республіка. - 2005. - 19 черв. - С. 8.

Ушкоў, Я. З гісториі лімаўскай критикі / Я. Ушкоў // ЛІМ. - 2005. -

5 жн. - С. 7.

Стаття з енциклопедії, словника

Аляхновіч, М.М. Електронні мікраскоп / М.М. Аляхновіч

// Беларус. енцикл .: у 18 т. - Мінск, 2004. - Т. 18, кн. 1. - С. 100.

Вітрувій // Вікіпедія. - 3-е изд. - М., 1971. - Т. 5. - С. 359-360.

Дарашевіч, Е.К. Храптовіч І.І. / Е.К. Дарашевіч // Мисліцелі и асветнікі Беларусі (X-XIX стагоддзі): енцикл. давед. / Склад.

Г.А. Маслико; гал. Ред. Б.І. Сачанка. - Мінск, 1995. - С. 326-328.

Мясникова, Л.А. Природа людини / Л.А. Мясникова

// Сучасний філософський словник / під заг. ред.

В.Є. Кемерова. - М., 2004. - С. 550-553.

рецензії

Краўцевіч, А. [Рецензія] / А. Краўцевіч // Беларус. гіст. зб. - 2001. - № 15. - С. 235-239. - РЕЦ. на кн .: Гістория Беларусі: у 6 т. / редкал .: М. Касцюк (гал. Ред.) [і інш.]. - Мінск: Екаперспектива, 2000. - Т. 1: Старажитная Білорусь / В. Вяргей [і інш.]. - 351 с.

Пазнякоў, В. Криху пра Наші нациянальния Риси / В. Пазнякоў

// Arche = Пачатак. - 2001. - № 4. - С. 78-84. - РЕЦ. на кн .:

Лакотка, А.І. Нациянальния Риси білоруський архітектури

/ А.І. Лакотка. - Мінск: Ураджай, 1999. - 366 с.

Закони та законодавчі матеріали

Про розміри державних стипендій учнівської молоді: постанова Ради Міністрів Респ. Білорусь 23 Квітня. 2004 р,

№ 468 // Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2004. -

№ 69. - 5/14142.

Про оплату праці осіб, які займають окремі державні посади Російської Федерації: Указ Президента Ріс. Федерації, 15 нояб. 2005 р № 1332 // Собр. законодавства Ріс. Федерації. - 2005. - № 47. - Ст. 4882.

Про державне мито: Закон Респ. Білорусь, 10 Січня. 1992 р
№ +1394-XII: в ред. Закону Респ. Білорусь від 19.07.2005 р // Консультант Плюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. - Мінськ, 2006.

Про державну службу російського козацтва: федер. Закон Рос. Федерації 5 дек. 2005 р № 154-ФЗ // Консультант Плюс: Версія Проф. Технологія 3000 [Електронний ресурс]

/ ТОВ «ЮрСпектр». - М., 2006.

Про затвердження найважливіших параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006 рік: Указ Президента Респ. Білорусь, 12 дек. 2005 р № 587 // Еталон -Беларусь [Електронний ресурс] / Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. - Мінськ, 2006.

архівні матеріали

Опис синагоги в мМінську (план частини будівлі синагоги 1896 г.) // Центральний історичний архів Москви (ЦИАМ). - Фонд 454. - Оп. 3. - Д. 21. - Л. 18-19.

Справи про видачу позики під заставу маєтків, які перебувають в Мінській губернії (є плани маєтків) 1884-1918 рр. // Центральний історичний архів Москви (ЦИАМ). - Фонд 255. - Оп. 1. -

Д. 802-1294, 4974-4978, 4980-4990, 4994-5000, 5015-5016.

Складова частина CD-ROM

Введенський, Л.І. Долі філософії в Росії / Л.І. Введенський

// Історія філософії [Електронний ресурс]: зібрання праць найбільших філософів з історії філософії. - Електрон. дан. і програм. (196 Мб). - М., 2002. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.

Ресурси віддаленого доступу

Козулько, Г. Біловезька пуща повинна стати світовою спадщиною
/ Г. Козулько // Біловезька пуща - XXI століття [Електронний ресурс] .- 2004. - Режим доступу: http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. - Дата доступу: 02.02.2006.

Лойша, Д. Республіка Білорусь після розширення Європейського Союзу: шенгенський процес і концепція сусідства / Д. Лойша

// Білорус. журн. міжнар. права [Електронний ресурс]. - 2004. - № 2. - Режим доступу: http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf. - Дата доступу:

16.07.2005.

Статут Міжнародного Суду // Організація Об'єднаних Націй [Електронний ресурс]. - 2005. - Режим доступу: http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm. - Дата доступу: 10.05.2005.

Cryer, R. Prosecuting international crimes: selectivity and the international criminal law regime / R. Cryer // Peace Palace Library [Electronic resource]. - The Hague, 2003-2005. - Mode of access: http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=3/TTL=11/SHW?FRST=12. -

Date of access: 04.01.2006.

3. Курсовий проект (робота) і його характеристика

(Загальні вимоги)

Виконання курсової роботи з дисципліни "Історія громадських рухів і політичних партій» є невід'ємною частиною навчального плану. Тематика курсових робіт щорічно переглядається і затверджується на засіданні кафедри одночасно із затвердженням графіка їх написання, здачі і захисту. Вибір тем і закріплення наукових керівників також стверджується кафедрою.

Студенту надається право вибору теми курсової роботи. Допускається самостійне формулювання тим студентами при обов'язковому узгодженні з науковим керівником.

Написання роботи здійснюється під керівництвом викладача - наукового керівника. При цьому студент уточнює коло питань, що підлягають вивченню та експериментальної перевірки, становить план дослідження, структуру роботи, терміни виконання її етапів, визначає необхідну літературу та ін. Матеріали.

Основні цілі курсової роботи:

· Поглибити і розширити теоретичні знання студентів з порівняльної політики;

· Оволодіти навичками порівняльного політичного аналізу, виробити вміння формулювати судження і висновки, логічно послідовно і доказово їх викладати;

· Виробити вміння публічного захисту підготовленого матеріалу (робити доповідь, відповідати на питання, відстоювати свою думку).

Більш докладно Вимоги до написання курсового проекту викладаються в методичних рекомендаціях, розроблених кафедрою.

Орієнтовна тематика курсових робіт з курсу

«Історія громадських рухів і політичних партій»

1. Політичні партії Західної Європи в XIX ст .: зародження, організаційну будову, вплив на суспільне життя.

2. Специфіка зародження та становлення політичних партій в Білорусі на рубежі XIX - XX ст.

3. Суспільно-політичні погляди П.А.Чаадаева ( «Філософські листи»).

4. Громадська розмежування Росії: західники і слов'янофіли.

5. Теорія «російського соціалізму» А.И.Герцена.

6. Проекти політичного і суспільного устрою країни: М.М.Сперанский, Н.Н.Новосильцев.

7. Народницькі моделі суспільної перебудови: П.Л.Лавров, М.А.Бакунин, П.Н.Ткачев.

8. Еволюція народнічества90-х років: ліберальні народники.

9. Революційно - демократичний рух в Білорусі в 1860-х рр. К. Калиновського.

10. «Наздоганяльна» модель розвитку капіталізму в Росії.

11. Росія почала ХХ століття: між реформами і революцією.

12. П. А. Столипін - тріумф і трагедія реформатора.

13. Перші діячі Білоруської соціалістичної громади.

14. Більшовизм і меншовицька теорія революції.

15. В. І. Ленін - політичний портрет.

16. Ю. О. Мартов - політичний портрет.

17. Г.В.Плеханов - політичний портрет.

18. В. Чернов: політичний портрет.

19. М.Спірідонова: політичний портрет.

20. Політична доктрина партії есерів.

21. Тероризм в Російському визвольному русі у другій половині XIX - початку XX ст .: ідеологія, етика, психологія.

22. БСГ і проблеми національної державності Білорусі.

23. Політичні портрети лідерів БСГ.

24. Розкол в лавах БПС-Р: причини і наслідки.

25. Боротьба БСДП за реалізацію ідеї білоруської національної державності.

26. Ставлення БСГ і газети «Наша Ніва» до Російської думі першого і другого скликання.

27. П.Н.Милюков або біографія компромісу.

28. Кадети в 1917 році.

29. А.И.Гучков: політичний портрет.

30. Кадетський і октябристско варіанти перетворення Росії.

31. Маніфест 17 жовтня 1905 року і консолідація правих сил.

32. Чорні сотні »- опора самодержавства в боротьбі проти демократичного руху.

33. монархісти після Лютневої революції.

34. Історичні портрети лідерів поміщицьке-монархічних партій Росії.

35. М.А.Бакунин: політичний портрет.

36. П. Кропоткін: людина, вчений, революціонер.

37. Реформаторська і бунтарська лини в тактиці анархістів.

38. Махно і махновщина.

39. Конфлікт в першому Радянському уряді і його наслідки.

40. Розпуск Установчих зборів: причини і наслідки.

41. Л.Б.Каменев і Г.Е.Зиновьев - політичні портрети.

42. Боротьба за владу: Троцький і Сталін.

43. Політичний портрет Й. В. Сталіна.

44. М. Бухарін: політик і теоретик.

45. Трагедія громадянської позиції М.Н. Рютина.

46. ​​Ліберальна модель реформування радянського суспільства - перебудова: задуми і дійсність.

47. Проблеми влади і політичного лідерства: політичні кризи 1990-х рр.

48. Реформатори і консерватори пострадянської епохи: політичні портрети.

49. Причини і наслідки політичних репресій 1920-30-х рр. в Білорусі.

50. Процеси «десталінізації» в партії. «Відлига» М. Хрущов.

51. Криза радянської однопартійної системи.

52. Процеси демократизації в БССР.

53. Формування багатопартійності в Білорусі.

54. Класифікація партій в Республіці Білорусь за їх ідеологічним доктринам.

55. Особливості партійної системи в Республіці Білорусь та ідеологія білоруської держави.

56. Громадські рухи та організації в політичній системі

Республіка Білорусь.

57. Проблеми співвідношення політики, права і моралі (на прикладі

діяльності КПРС).

58. Молодіжний рух в Білорусі: історія і сучасність.

59. Формування і реалізація державної молодіжної політики в Республіці Білорусь (1992-2006гг.).

60. Молодь Білорусі та глобалізація.

61. Природа молодіжних громадських об'єднань.

62. Становлення і діяльність громадського об'єднання «Білоруський республіканський союз молоді».

63. Питання екологічної безпеки в програмних документах політичних партій Республіки Білорусь.

Питання до заліку та іспиту за курсом

«Історія громадських рухів і політичних партій»

1. Поняття "політична партія". Поява політичних партій на Заході.

2. Поява політичних партій в Росії. Особливості їх генезису і розвитку.

3. Ідейно-політичні розбіжності і основні течії в БСГ. Участь громадівського "більшості" у скликанні першого "Всебілоруського конгресу".

4. Г.В.Плеханов і група "Звільнення праці".

5. Специфіка зародження суспільно-політичного руху і становлення політичних партій в Білорусі.

6. Джерела і основні методи вивчення історії громадських рухів і політичних партій.

7. Основні програмні документи декабристів: "Руська правда" П. Пестеля і "Конституція" М. Муравйова.

8. Соціал-демократичний рух в Росії після повалення самодержавства.

9. Формування системи політичних партій в Росії після Маніфесту 17 жовтня 1905 р

10. М.А.Бакунин і П.А.Кропоткин - теоретики анархізму.

11. Соціальна сутність і доктрина народництва.

12. Організації революційного народництва.

13. Еволюція і доля народництва 90-х рр.

14. Партія народної свободи (кадети). Місце кадетів в системі політичних партій Росії.

15. Програма октябристів і її девіз - збереження "єдності і неподільності Російської імперії".

16. Анархізм в Росії. Рух анархістів в 1905-1907 рр.

17. Розстановка політичних сил в революції 1905-1907 рр.

18. Особливості зародження і розвитку соціал-демократії в Росії.

19. Освіта РСДРП, її Програма, Статут.

20. Перша російська революція і її вплив на становлення російського лібералізму.

21. Більшовизм і меншовизм після ліквідації двовладдя.

22. "Союз русского народа" - оформлення, структура, соціальний склад.

23. Есери. Оформлення партії, соціальний склад, її лідери.

24. Розкол "Союза русского народа" і його розпад на кілька ворожих організацій. Виникнення "Всеросійського союзу російського народу".

25. Петербурзький "Союз боротьби за визволення робітничого класу".

26. Білоруська соціал-демократична партія.

27. Есерівська програма суспільного розвитку країни і доль капіталізму.

28. Програма партії кадетів, її лідери.

29. західництво і слов'янофільство - ліберально-опозиційний напрямок у другій чверті Х1Х в.

30. БСГ. Оформлення, соціальний склад.

31. Відродження БСГ після Лютневої революції.

32. Формування нової політичної структури в Республіці Білорусь.

33. Відродження партії есерів після Лютневої революції 1917 р

34. Партійні дискусії 1923-1924 рр. з Л.Д.Троцким і його прихильниками.

35. Білоруська партія соціалістів-революціонерів.

36. Есери в Білорусі. "Робоча партія політичного звільнення Росії".

37. Поглиблення економічного, соціального та політичного кризи в СРСР в 70-80 - х рр.

38.Розпад СРСР і створення СНД. Проголошення Республіки Білорусь.

39. Багатопартійність в перші роки Радянської влади і її специфіка.

40. Керівна роль кадетів в Тимчасовому уряді після Лютневої революції.

41. "Союз 17 жовтня" - оформлення партії, її соціальний склад, структура.

42. Наростання протиріч між партією лівих есерів і РКП (б).

43. Труднощі становлення багатопартійної системи Білорусі на сучасному етапі.

44. Закон Республіки Білорусь "Про політичні партії" (5 жовтня 1994). Перереєстрація політичних партій в 1999 р

45. Проголошення БНР. Розкол БСГ і Ради БНР.

46. ​​Ліві есери. Оформлення в самостійну партію, блок з більшовиками. Лідери партії.

47. Суспільно-політичне життя в Білорусі в 30-і роки XX. Формування в республіці адміністративно-командної системи.

48. Ідейні попередники дворянсько-монархічних партій.

49. Процес формування багатопартійності в Білорусі в кінці 80-х років XX століття і його особливості.

50. Тактика "Союза русского народа". Створення і дії монархічних дружин ( "Чорні сотні").

51. Перехід від багатопартійності до монопартійності: причини і наслідки.

52. Характерні риси радянської однопартійної системи.

53. Тоталітарна система влади і ідеологія сталінізму. Соціальні та політичні витоки тоталітаризму.

54. Об'єднана ліва опозиція на чолі з Троцьким, Зінов'євим, Каменєвим. Розгром опозиції.

55. Ідейна боротьба в керівництві ВКП (б) навколо темпів індустріалізації країни і аграрної політики партії.

56. Причини поразки опозиційних течій і груп у ВКП (б) в 20-30- ті рр. ХХ століття.

57. Громадські рухи, організації і партії в Білорусі на сучасному етапі.

58. Більшовизм і меншовизм - фракції зовні єдиної РСДРП.