Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Методичні вказівки до семінарських занять з культурологи та (історія світової та вітчизняної культури) для студентів всіх спеціальностей

Скачати 36.52 Kb.
Дата конвертації 08.01.2018
Розмір 36.52 Kb.
Тип навчальний посібник

Міністерство освіти, науки і молодіжної політики

Киргизької Республіки

Киргизької державний технічний університет

ім. І. Р А З З А К О В А

Кафедра «Філософія і соціальні науки»

Методичні вказівки до семінарських занять з

До У Л Ь Т У Р О Л О Г І Ї

(ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ І ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ)

для студентів усіх спеціальностей

Б І Ш К Е К 2 0 0 6

Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри

філософії і соціальних наук Прот.№ ___ від ______________

Укладач: викладач Усенова Нургуль Есенамановна

Історія світової і вітчизняної культури: Методична розробка для студентів усіх спеціальностей / Кирг. держ. техн. ун-т; Упоряд. Усенова н.е.

Бішкек: ІЦ «Текнік», 2006 р

Посібник розроблено відповідно до вимог державного освітнього стандарту / Міністерство освіти Киргизької Республіки /.

Рецензент: проф. Уметалієва Д.Т.

Тематичний план (Лк.- 17ч., Сем.- 34ч.)

Лекція 1. Культура як предмет культурології. 2год.

Семінар 1. Поняття і сутність культури. 2год.

Семінар 2. Культура і цивілізація. 2год.

Лекція 2. Форми культури. Культура і суспільство. 2год.

Семінар 3. Соціальна диференціація культури. 2год.

Семінар 4. Культура, суспільство, людина. 2год.

Лекція 3. Культура і форми суспільної свідомості. 2год.

Семінар 5. Культура, релігія і наука.

Семінар 6. Мистецтво як чуттєва сфера культури. 2год.

Лекція 4. Культура древніх цивілізацій. 2год.

Семінар 7. Культура Стародавнього Сходу. 2год.

Семінар 8. Культура Стародавнього Єгипту. 2год.

Лекція 5. Антична культура. 2год.

Семінар 9. Культура Давньої Греції. 2год.

Семінар 10. Культура Стародавнього Риму. 2год.

Лекція 6. Культура Середньовіччя. 2год.

Семінар 11. Культура європейського середньовіччя. 2год.

Семінар 12. Культура східного середньовіччя. 2год.

Лекція 7. Культура епохи Відродження і Просвітництва. 2год.

Семінар 13. Культура Відродження. 2год.

Семінар 14. Культура Просвітництва. 2год.

Лекція 8. Культура XIX і ХХ ст. 2год.

Семінар 15. Культура XIX століття. 2год.

Семінар 16. Культура ХХ століття. 2год.

Лекція 9. Культура киргизького народу. 1ч.

Семінар 17. Становлення і розвиток киргизької культури. 2год.


Вступ

Методична розробка складено відповідно до вимог Державного освітнього стандарту Міністерства освіти і культури Киргизької Республіки 15.05.01. Обговорено на засіданні кафедри і затверджено __________________ 2005 року, протокол №__

Культурологія як самостійна галузь знань в умовах сучасного суспільства з ринковими відносинами робить перші кроки у нас в країні. Сьогодні важливо її розвиток, так як питання культури не менше актуальні, ніж питання економіки, в процесі становлення суверенної держави. Курс культурології призначений для ознайомлення студентів з історією світової культури і основ культурологічних знань. Студенти повинні знати сутність і функції культури, пам'ятники різних історичних типів культури, мати уявлення про сучасні проблеми світової та вітчизняної культури.

Культурологія - це наука про культуру, яка вивчає передумови та чинники, під впливом яких виникають, формуються і розвиваються культурні інтереси і потреби людей, досліджує їх участь в створенні, примноженні, збереженні і передачі культурних цінностей. Предмет культурології відіграє виняткову роль в духовному процесі, оскільки вона вивчає:

- об'єктивні закономірності культурного процесу, як світового, так і національного;

- пам'ятники і явища матеріальної і духовної культури;

-Фактори і передумови, що управляють виникненням, формуванням і розвитком культурних інтересів і потреб людей, їх участю в примноженні, збереженні і передачі культурних цінностей.

Об'єктом культурології є:

-культурні аспекти різних сфер суспільного життя;

Виявлення особливостей та досягнень культурно-історичних типів;

-аналіз тенденцій і процесів в сучасному соціокультурному середовищі.

Поняття культури позначає універсальне відношення людини до світу, через яке людина створює світ і самого себе. Кожна культура - це неповторна всесвіт, створена певним ставленням людини до світу і до самого себе. Кожна культура є спосіб творчої самореалізації людини. Під культурою розуміють духовне життя суспільства в цілому, досягнення науки і мистецтва, процес навчання і виховання, спосіб поведінки, духовний світ особистості, рівень розвитку праці, побуту й мови.

Курс орієнтований на засвоєння студентами основних

культурологічних категорій, які розкривають сутність та функції культури. На основі теоретичних концепцій даються визначення понять культура, цивілізація, наука, релігія і мистецтво. Важливе місце займає тема взаємодії культури і цивілізації, релігії і мистецтва, традицій і звичаїв. Обговорюється проблема свободи творчості, місця і ролі інтелігенції в структурі духовного виробництва. Дається короткий аналіз основних етапів в історії світової культури, кожен з яких представляє своєрідність духовного життя, культури мислення суспільства, нації. Аналізуються основні тенденції соціальної реальності певних історичних періодів в системі культури первісного суспільства, античності, середньовіччя, епохи Відродження і Освіті, в XIX і XX столітті. Суворе дотримання теоретичних принципів історизму і наступності дають можливість конкретно історично уявити кожну культуру як єдиний ланцюг розвитку світової культури в цілому. Особлива увага приділяється питанню взаємовпливу і спадкоємного зв'язку культур народів країн Сходу і Заходу, а також характеристиці творчості окремих видатних діячів культури різних епох.

Окремий розділ відведений киргизької культури, особливостям національного складу мислення, мови, традицій, звичаїв, а також національно-духовних цінностей, що свідчить про специфіку та своєрідність цієї культури. Приділяється особлива увага питанню розвитку культури киргизького народу у XX столітті.

Семінар 1. Поняття і сутність культури (2 год.).

1. Становлення поняття культури.

2. Структура культури.

3. Функції культури.

Предмет і завдання культурології. Об'єкт культурології. Періоди становлення культурології. Процес становлення культурології. Поняття культури. Поява і значення терміна «культура». Різноманіття визначень культури. Сутність культури. Процес соціалізації. Світова культура. Національна культура. Матеріальна і духовна культура. Матеріальна культура і буття людини. Структура і цінності духовної культури. Сфери духовної культури. Співвідношення між матеріальною і духовною культурою. Основні функції культури. Місце і функції культури в суспільстві.

Теми рефератів:

1. Культура як предмет культурології.

2. Матеріальна і духовна культура.

3. Місце і функції культури в суспільстві.

4. Взаємопроникнення і взаємозбагачення культур.

5. Гуманізм як принцип культури ..

6. Структура і цінності духовної культури.

література:

Арнольдов А.І. Введення в культурологію. М., 1993.

Введення в культурологію. Навчальний посібник. Під ред. Попова В.М. М., 1993.

Введення в культурологію. Навчальний посібник в 3-х частинах за курсом «Теорія та історія світової і вітчизняної культури». Під ред. проф. В.А. Саприкіна. М., 1995.

Гуревич П.С. Культурологія: Навчальний посібник. М., 1996.

Культурологія. Історія світової культури. Під ред. проф. А.Н. Маркової. , 2002.

Культурологія. Курс лекцій. Під ред. А.А. Радугина. М., 2001..

Семінар 2. Культура і цивілізація (2год.).

1. Співвідношення і відмінність понять «культура» і «цивілізація».

2. Локально-історичні концепції цивілізації.

3. Сучасні концепції культури.

Поняття терміна «цивілізація». Взаємозв'язок культури та цивілізації. Система цінностей в цивілізації і культурі. Три сенсу поняття цивілізації. Культурно-історичні типи цивілізації. Ознаки цивілізації. Локальність цивілізацій, загальність світової культури. Концепція М. Данилевського. «Росія і Європа». Типи культури і цивілізації О. Шпенглера. «Занепад Європи». Культурологічна концепція Ф.Ніцше. Культурологічна теорія П. Сорокіна.

Теми рефератів:

1. Культура і цивілізація.

2 Взаємодія культур Сходу і Заходу.

3. Типологія «західної» і «східної» культури.

4. Російська культурологічна думка (М. Данилевський, В. Соловйов,

М.Бердяєв).

5. О. Шпенглер, Х.Ортега як критики культури ХХ століття.

6. Суспільно-історична школа (О. Шпенглер, А. Тойнбі).

література:

Актуальні проблеми культури ХХ століття. М., 1993.

Библер В.С. Цивілізація і культура. М., 19932.

Введення в культурологію. Під ред.В.Попова.М., 1994.

Мамонтов С.П. Основи культурологі.М., 1996..

Розін В.М. Введення в культурологію. М., 1998..

Самосвідомість європейської культури ХХ століття. М., 1993.

Сорокін П.А. Людина, цивілізація, суспільство. М., 1992.

Тойнбі А.Дж. Розуміння історії. М., 1991.

Шпенглер О. Закат Європи. Новосибірськ, 1993.

Юнг К. Архетип і символ. М., 1991.

Семінар 3. Форми культури (2 год.).

1. Масова культура.

2. Елітарна культура. Народна культура.

3. Субкультура і контркультура.

Соціальна диференціація культури. Масова форма культури. Тлумачення поняття «маса». Економічні передумови масової культури. Соціальні функції масової культури. Витоки масової культури. «Товар» як масова культура. Елітарна культура як антипод масової культури. Структура елітарної культури. Поняття терміна «еліта». Концепція Ніцше про надлюдину. Народна культура. Структура народної культури. Фольклор. Поняття субкультури. Характерні риси субкультури. Поняття контркультури.

Теми рефератів:

1. Масова і елітарна культура.

2. Народ і інтелігенція - творці культури.

3. Масова культура (кітч, рок, Дрейвен).

4. Молодіжна субкультура.

5. Контркультура.

6. Фольклор в сучасному мистецтві.

література:

Давидов Ю.Н., Роднянськая Н.Б. Соціологія культури. М., 1980.

Культурологія. Конспект лекцій. Посібник для підготовки до іспитів. М., 2000..

Культурологія. Курс лекцій. Під ред. А.А. Радугина. М., 2001..

Левікова С.І. Типологія культури. Світ через культуру. М., 1995.

Мамонтов С.П. Основи культурологи. М., 1996.

Мангейм К. Проблема інтелігенції. Демократизація культури. М., 1993.

Маркузе Г. Людина в постіндустріальному світі. М., 1993

Інтелігенція. Влада. Народ. Антологія. М., 1993.

Семінар 4. Культура, суспільство, людина (2год.).

1. Культура і людина.

2. Взаємовідносини культури і держави.

3. Культура і суспільство.

Взаємодія природи і культури. Природа природна і штучна. Природа як об'єкт культуропреобразующего впливу. Культура і людина. Людина як сполучна ланка між природою та культурою. Взаємовідносини культури і держави. Функції держави. Культура і демократія. Авторитаризм і тоталітаризм. Культура в демократичному і тоталітарному суспільствах. Історія суспільства і культура. Суспільство і особистість. Культурне багатство особистості.

Теми рефератів:

1.Поняття культурної людини і людини культури.

2. Проблема загальнолюдського в культурі.

3. Культура і суспільство.

4. Культура і демократія.

5. Тоталітаризм в духовній сфері.

6. Культура і авторитаризм.

література:

Актуальні проблеми культури ХХ століття. М., 1993.

Андрєєв О.М. Культурологія. Особистість і культура. Мінськ, 1998..

Бєлова Т. Культура і влада. М., 1991.

Інтелігенція. Влада. Народ. Антологія. М., 1993.

Культурологія. Конспект лекцій. Посібник для підготовки до іспитів. М., 2000..

Мамонтов С.П. Основи культурології. М., 2001..

Мангейм К. Проблема інтелігенції. Демократизація культури. М., 1993.

Маркузе Г. Людина в постіндустріальному світі. М., 1993.

Немирівська Л.З. Культурологія. Історія і теорія культури. М., 1992.

Семінар 5. Культура, релігія і наука (2 год.).

1. Витоки релігії. Міф.

2. Культура і наука.

3. Співвідношення релігії, культури і науки.

Походження віри. Міф як древня система цінностей. Вірування древніх. Первісні вірування. Монотеїзм. Політеїзм. Фетишизм. Тотемізм. Анімізм. Релігія як першооснова культури. Поняття терміна «релігія». Світові релігії. Зв'язок релігії з мистецтвом. Наука як вид людської діяльності. Функції науки. Структура науки. Етапи становлення науки. Взаємозв'язок науки з релігією.

Теми рефератів:

1. Релігія і культура.

2. Релігія як елемент світової культури.

3. Наука і духовна культура людини.

4. Міфологія. Релігія. Філософія.

5. Духовна діяльність та її форми.

6. Світогляд і духовний світ людини.

література:

Полікарпов В.С. Лекції з культурології. М., 1997..

Розін В.М. Введення в культурологію. М., 1998..

Введення в культурологію. Навчальний посібник в 3-х частинах за курсом «Теорія та історія світової і вітчизняної культури». Під ред.проф. В.А.Саприкіна. М., 1995.

Навчальний курс з культурології. Під ред. Г.В. Драча. Ростов-на-Дону, 1995.

Міфи народів світу. Російська енциклопедія в II т. М., 1991.

Лосєв А.Ф. Філософія. Міфологія. Культура. М., 1991.

Єрасов Б.С. Культура, релігія і цивілізація на Сході. М., 1990..

Розанов В.В. Релігія, філософія, культура. М., 1992.

Григор'єв В.М. Наука і техніка в контексті культури. М., 1989.

Семінар 6. Мистецтво як чуттєва сфера культури (2 год.).

1. Поняття естетики як науки.

2. Загальне поняття мистецтва.

3. Класифікація мистецтва.

Естетика як наука про сутність і законах мистецтва. Основоположники науки естетики. Естетична культура. Естетичні властивості предметів. Категорії естетики. Прекрасне і потворне. Піднесене і нице. Комічне і трагічне. Загальне поняття мистецтва. Закони та властивості мистецтва. Класифікація мистецтва. Просторові види мистецтва. Тимчасові види мистецтва. Синтетичні і «технічні» види мистецтва. Напрямок, перебіг і стиль в мистецтві.

Теми рефератів:

1. Естетична культура.

2. Естетика як наука про чуттєвому пізнанні.

3. Загальнолюдський критерій прекрасного і потворного.

4. Закони та властивості мистецтва.

5. Трагедія як жанр в мистецтві.

6. Соціокультурний значення моди.

література:

Мамонтов С.П. Основи культурології. М., 1996.

Борев Ю. Естетика: Навчальний посібник. Смоленськ, 1997..

Естетика. Під ред. А.А. Радугина. М., 1998..

Дмитрієва Н.А. Коротка історія мистецтв. М., 1988.

Загальна історія ісксством. У 6-ти томах. М., 1990..

Кожинов В. Види мистецтв. М., 1980.

Ортега-і-Гассет Х. Естетика. Філософія культури. М., 1991.

Бердяєв Н.А. Філософія творчості, культури і мистецтва. М., 1994.

Бердяєв Н.А. Криза мистецтва. М., 1990..

Культурологія. Курс лекцій. Під ред. А.А. Радугина. М., 2001..

Семінар 7. Культура Стародавнього Сходу (2 год.).

1. Культура Межиріччя (Месопотамії).

2. Культура Стародавньої Індії.

3. Культура Стародавнього Китаю.

Первісна культура. Періоди первісної культури. Мистецтво первісної епохи. Культура Месопотамії (Межиріччя). Шумерська міфологія. Наука і мистецтво шумерів. Культура Вавилонії. Закони Хаммурапі. Природні умови Стародавньої Індії. Землеробська культура. Соціальне розшарування (касти). Періоди культури Давньої Індії. Давньоіндійська міфологія. Ведийская культура. Індуїсткою культура. Давньоіндійська філософія. Виникнення і поширення буддизму. Писемність і наукові пізнання Стародавньої Індії. Періоди культури Стародавнього Китаю. Поняття інь і ян. Філософія і наука в Древньому Китаї. Конфуцій. Мистецтво Стародавнього Китаю.

Теми рефератів:

1. Мистецтво і релігія первісної епохи.

2. Мистецтво Месопотамії.

3. Культура Стародавньої Індії.

4. Міфи народів Сходу.

5. Культ неба в китайській культурі.

6. Система цінностей індо-буддистської культури.

література:

Мамонтов С.П. Основи культурології. М., 1996.

Розін В.М. Введення в культурологію. М., 1998..

Тейлор Е. Первісна культура. М., 1996.

Введення в культурологію. Під ред. Попова В. М., 1993.

Міфи народів світу. Т.1,2. М .: Сов.енціклопедія, 1980.

Васильєв А.А. Давній Китай. М., 1997..

Місяці Б.Н. Історія індійської. к-ри з древн. вр. до наших днів. М., 1990..

Семінар 8. Культура Стародавнього Єгипту (2год.).

1. Історія та релігія Стародавнього Єгипту.

2. Мистецтво Стародавнього Єгипту.

3. Наука Стародавнього Єгипту.

Періоди культури Стародавнього Єгипту. Вплив природних умов на культуру. Цивілізація Стародавнього Єгипту. Зрошувальна система єгиптян. Піраміди і сфінкс. Фараон як жива істота. Піраміда Хеопса. Мистецтво Стародавнього Єгипту. Культ древніх єгиптян про душах. Тотемістичного релігія Стародавнього Єгипту. Єгипетські боги. Розвиток писемності. Наукові пізнання єгиптян. Господарство і побут Стародавнього Єгипту. Давньоєгипетська реформація.

Теми рефератів:

1. Історія Стародавнього Єгипту.

2. Пам'ятники давньоєгипетської культури.

3. Релігія Давнього Єгипту.

4. Розвиток наукових знань Стародавнього Єгипту.

5. Давньоєгипетське мистецтво.

6. Цивілізація Стародавнього Єгипту.

література:

Померанцева Н, А. Естетичні основи мистецтва Стародавнього Єгипту. М., 1985.

Ранні цивілізації. Ілюстрована світова історія. М., 1995.

Фасов Б.С. Культура, релігія і цивілізація на Сході: Нариси загальної історії. М., 1990..

Навчальний курс з культурології. Під ред. Г.В. Драча. Ростов-на-Дону,

1995.

Культурологія. Історія світової культури. Під ред. Маркової, М., 1995.

Культурологія. Конспект лекцій. Посібник для підготовки до іспитів. М., 2000..

Культурологія. Курс лекцій. Під ред. А.А. Радугина. М., 2001..

Семінар 9. Культура Давньої Греції (2 год.).

1. Історичні етапи і світогляд Стародавньої Греції.

2. Наука Стародавньої Греції.

3. Мистецтво Стародавньої Греції.

Поняття античної культури. Особливості природних умов Греції. Періоди культури Давньої Греції. Крито-мікенський період. Гомерівський період. Архаїчний період. Класичний період. Еллінізму. Виникнення фонетичної писемності і грецький алфавіт. Шедеври давньогрецької літератури. «Золотий вік» Афін. Філософи і філософські школи Стародавньої Греції. Давньогрецьке мистецтво. Поезія в Стародавній Греції. Театр. Образотворче мистецтво Греції.

Теми рефератів:

1. Історичні етапи культури Давньої Греції.

2. Міф в структурі давньогрецького свідомості.

3. Виникнення і розвиток філософії античності.

4. Специфіка архітектури і скульптури стародавніх греків.

5. Роль театру і олімпійських ігор у Стародавній Греції.

6. Сім чудес світу.

література:

Боголюбов А.С. Антична філософія. М., 1985.

Боннер А. Грецька цивілізація. У 4-х т. М., 1992.

Вінкельман Н.І. Історія мистецтв давнини. М., 1983.

Загальна історія мистецтв. У 6 т. М., 1964.

Грібуніна Н.Г. Історія світової художньої культури. Твер, 1993.

Боннар Андре. Грецька цивілізація. Т.2. Від Антігони до Сократа. М., 1991.

Мамонтов С.П. Основи культурології. М., 1996.

Розін В.М. Введення в культурологію. М., 1998..

Міфи народів світу. Т.1,2. М .: Сов.енціклопедія, 1980.

Семінар 10. Культура Стародавнього Риму (2год.).

1. Історичні етапи і світогляд Стародавнього Риму.

2. Наука Стародавнього Риму.

3. Мистецтво Стародавнього Риму.

Періоди культури Стародавнього Риму. Царський період. Період республіки. Період священної римської імперії. Мистецтво і наука етрусків. Етруська релігія. Зв'язок етруської культури з іншими культурами. Організація республіки в Римі. Римська держава і суспільство. Релігія Риму. Архітектура Стародавнього Риму. Пантеон. Колізей. Римський портрет в скульптурі. Наука Стародавнього Риму. Етапи розвитку літератури. Основні риси римської культури.

Теми рефератів:

1. етруська культура.

2. Синтез грецької та римської культури.

3. Культура Стародавнього Риму.

4. Філософські школи римлян.

5. Мистецтво і архітектура Стародавнього Риму.

6. Роль ігор та видовищ вДревнем Римі.

література:

Культура Стародавнього Риму. У 2-х т. М., 1989.

Боголюбов А.С. Антична філософія. М., 1985.

Введення в культурологію. У 3-х т. М., 1995.

Культурологія: основи теорії та історії культури. СПБ., 1996..

Немирівська Л.З. Культурологія. Історія і теорія культури. М., 1992.

Аверинцев С.С. Стародавні цивілізації. М., 1989.

Словник античності. М., 1989.

Загальна історія мистецтв. У 6 т. М., 1994.

Грібуніна Н.Г. Історія світової художньої культури. Твер, 1993.

Культурологія. Історія світової культури. Під ред. А.Н.Марковой. М., 1995.

Світова історія в датах. Ілюстрована світова історія. М., 1994.

Семінар 11. Культура європейського середньовіччя (2год.).

1. Зародження християнства.

2. давньослов'янських і російська культура.

3. Європейська середньовічна культура.

Виникнення християнства. Основоположники християнства. «Про сина божого». Християнська картина світу. Сенс буття, Бог, моральні норми. Біблія - ​​священна книга християнства. Новий і Старий Завіт. Євангелії християнства. Напрямки і течії в християнстві. Художня культура християнства. Язичницька культура древніх слов'ян. Жанри давньослов'янської літератури. Ухвалення Руссю християнства. Візантійські традиції в давньоруській культурі. Російська середньовічна культура.

Романський і готичний стиль в архітектурі. Європейська середньовічна міська культура. Розвиток мистецтва і науки в середньовіччі.

Теми рефератів:

1. Християнський тип культури.

2. Ціннісні орієнтації християнства.

3. Нестор і його «Повість временних літ» про життя стародавніх слов'ян.

4. «Слово о полку Ігоревім».

5. Романський і готичний стиль в архітектурі.

6. Культура європейського середньовіччя.

література:

Введення в культурологію. Під ред. Попова В., М., 1993.

Введення в культурологію. Під ред. В.А.Саприкіна. М., 1995.

Культура і мистецтво середньовічного міста. М., 1984.

Удальцова В.В.Візантійская культура. М., 1983.

Біблійні історії: Старий Заповіт. М., 1993.

Біблійні історії: Новий завіт. М., 1993.

Мамонтов С.П. Основи культурології. М., 1996.

Історія середніх віків. - М.: Просвещение, 1986.

Історія культури Росії. М., 1993.

Семінар 12. Культура східного середньовіччя (2год.).

1.Виникнення ісламу.

2. Мистецтво східного середньовіччя.

3. Наука східного середньовіччя.

Виникнення ісламу. Ісламська картина світу. Система мусульманських цінностей. Єдинобожжя, Намаз, Пост Ураза, Хадж, Зекет. Коран - священна книга мусульман. Шаріат- мусульманське право. Течії в ісламе.Художественние традиції ісламського світу. Архітектурна композиція ісламу. Наука в системі мусульманського світу. Мистецтво східного середньовіччя. Наука східного середньовіччя. Великі вчені арабського середньовіччя.

Теми рефератів:

1. Ісламський тип культури.

2. Система мусульманських цінностей.

3. Коран про моральність.

4. Великі вчені арабського середньовіччя.

5. Наука в системі мусульманського світу.

6. Епоха східного середньовіччя.

література:

Мамонтов С.П. Основи культурологи. М., 1996.

Введення в культурологію. Під ред. В. Попова, М., 1993.

Єфремов Д.Є. Іслам: спосіб життя і мислення. М., 1990..

Іслам в історії народів Сходу. М., 1981.

Історія середніх віків. - М .: Просвещение, 1986.

Фасов Б.С. Культура, релігія і цивілізація на Сході: Нариси загальної історії. М., 1990..

Введення в культурологію. Навчальний посібник в 3-х частинах. Під ред. В.А.Саприкіна. М., 1995.

Загальна історія мистецтв. У 6 т. М., 1984.

Енциклопедія для дітей. У 23-т. Релігії світу. Т.6, Ч.2, Іслам.

Семінар 13. Культура Відродження (2 год.).

1. Гуманізм епохи Відродження.

2. Мистецтво Відродження.

3. Східне Відродження.

Причини виникнення Відродження в Італії. Принципи гуманізму. Титанизм. Філософія Відродження. Періоди епохи Відродження. Мистецтво раннього Відродження (Данте Аліг'єрі, Джованні Бокаччо, Франческо Петрарка, Боттічеллі). Мистецтво високого Відродження (Леонардо да Вінчі, Рафазль Санті, Мікеланджело Буанаротті, Донателло, Джорджоне, Тіціан). Мистецтво пізнього Відродження (Понтормо, Бронзіно, Челліні, Караваджо, Тінторетто). Північне Відродження. Індекс заборонених книг. Ман'ерізм. Східний Ренесанс. Розвиток науки. Художня культура східного відродження.

Теми рефератів:

1. Титани Відродження.

2. Образ людини в мистецтві епохи Відродження.

3. Мистецтво епохи Ренесансу.

4. Східний Ренесанс як мусульманське Відродження.

5. Наука східного Відродження (Аль-Фарабі, Ібн-Сіна, Ібн-Рушд).

6. Мистецтво східного Ренесансу (Фірдоусі, Джамі, Навої, Хайям).

література:

З історії середніх віків та Відродження. М., 1984.

Іслам в історії народів Сходу. М., 1981.

Рутенбург В.І. Титани Возрожденія.-СПб. Тисячу дев'ятсот дев'яносто один.

Ільїна Т.В. Історія мистецтв. Західно-європейське мистецтво. М., 1993.

Захід і Схід. Традиції і сучасність. М., 1993.

Грібуніна Н.Г. Історія світової художньої культури. Твер, 1993.

Загальна історія мистецтв. У 6 т. М., 1984.

Баткин Л. Італійське Відродження у пошуках індивідуальності. М., 1989.

Семінар 14. Культура Просвітництва (2год.).

1. Суспільно - політичні погляди просвітителів.

2. Мистецтво і наука освіти.

3. Просвітництво в Росії.

Культура Нового Часу. Основні риси епохи Просвітництва. Антропоцентризм. Деїзм Просвітництва. Представники французького просвітництва (Монтеск'є, Дідро, Вольтер, Жан Жак Руссо, Гольбах). Класицизм. Представники класицизму (Лейбніц, Кант, Пуссен, Жан Луї Давид, Мольєр). Бароко. Риси бароко. Рококо. Риси рококо. Віденська класична музична школа (Гайдн, Моцарт, Бетховен). Російське Просвітництво. М. В. Ломоносов як основоположник Просвітництва в Росії. Нравсвенная філософія А.П.Куніцина. «Право природне». Трактат А.Ф. Бестужева «Про виховання».

Теми рефератів:

1. Культура епохи Просвітництва.

2. Рококо і бароко.

3. Епоха класицизму.

4. Класична німецька музика епохи Просвітництва.

5. Просвещение в Росії.

6. Російська культура XVII - XYIII століть.

література:

Грібуніна Н.Г. Історія світової художньої культури. Твер, 1986.

Європейське Просвітництво і Французька революція. М., 1988.

Ільїна Т.В. Історія мистецтв. Західно-європейське мистецтво. М., 1993.

Історія культури Росії. М., 1993.

Кириллин В.А. Сторінки історії науки і техніки. М., 1986.

Макогоненко Г.П. Російські просвітителі. М., 1980.

Музична енциклопедія в 6 томах. М., 1973.

Загальна історія мистецтв. У 6 томах. М., 1964.

Бердяєв Н.А. Долі Росії. М., 1990..

Семінар 15. Культура XIX століття (2 год.).

1. Науково технічні досягнення XIX століття.

2. Мистецтво Європи XIX століття.

3. Мистецтво Росії XIX століття.

Культура XIX століття. Досягнення наук XIX століття. Стрімкий розвиток техніки. Промислові досягнення XIX століття. Європейська культура XIX століття. Художні напрямки в мистецтві Європи XIX століття. Класична музика XIX століття. Література. Архітектура і скульптура. Розвиток театрального мистецтва. XIX століття - «золотий вік» російської культури. Культурний зліт Росії в XIX столітті. Рууская реалістична література. Російські наукові школи. Професорська культура в Росії. Російська музична школа. Російський балет. Світове значення музичної творчості П.І.Чайковського.

Теми рефератів:

1. Культура Європи XIX століття.

2. Мистецтво XIX століття.

3. Епоха наукової та промислової революції XIX століття.

4. Досягнення XIX століття в області науки, техніки і мистецтва.

5. «Золотий вік» російської культури.

6. Художні напрямки в мистецтві Росії XIX століття.

література:

Сорокін П. Цивілізація. Суспільство. Людина. М., 1989.

Введення в культурологію. Під ред. Попова В. М., 1995.

Левяш І.Я. Культурологія. Курс лекцій. Мінськ, 1997..

Історія культури Росії. М., 1993.

Данилевський Н.Я. Росія і Європа. М., 1991.

Бердяєв Н.А. Долі Росії. М., 1990..

Загальна історія мистецтв. У 6т. М., 1964.

Ільїна Т.В. Історія мистецтв. Західно-європейське мистецтво. М., 1993.

Музична енциклопедія в 6 томах. М., 1973.

Семінар 16. Культура ХХ століття (2 год.).

1. Напрями в мистецтві ХХ століття.

2. Модернізм як мистецтво ХХ століття.

3. Криза культури ХХ століття.

Особливості культури ХХ століття. Криза культури ХХ століття. Мистецтво ХХ століття. Модернізм і його прояви. Жовтнева революція і її наслідки для культури. Радянська культура. Якісні зміни в розвитку науки і освіти. Література ХХ століття. Розвиток мистецтва в ХХ столітті. Актуальні проблеми культури ХХ століття. Від індустріальної до інформаційної культури. Тріумф капіталізму і соціокультурні наслідки. Римський клуб і його значення в культурі ХХ століття.

Теми рефератів:

1. Мистецтво ХХ століття.

2. Напрями в мистецтві ХХ століття (кубізм, сюрреалізм, астракціонізм).

3. Різні прояви модернізму.

4. Криза культури ХХ століття.

5. Технічна культура ХХ століття.

6. Актуальні проблеми в культурі ХХ століття.

Літературв:

Актуальні проблеми культури ХХ століття. М., 1993.

Бердяєв Н.А. Криза мистецтва. М., 1990..

Сорокін П. Цивілізація. Суспільство. Людина. М., 1989.

Культурологія. ХХ століття. Словник. СПб, 1997..

Шухардін С.В. Основи історії техніки. М., 1981.

Левяш І.Я. Культурологія. Курс лекцій. Мінськ, 1998..

Білогрудів О.А. Культурологія. М., 1997..

Введення в культурологію. Під ред. Попова В. М., 1995.

Загальна історія мистецтв. У 6 томах. М., 1984.

Семінар 17. Становлення і розвиток киргизької культури (2 год.).

1. Первісна релігія киргизького народу.

2. Основні етапи розвитку Киргизької культури.

3. Епічний спадщина киргизів (малі епоси, епос «Манас»).

Доісламські вірування киргизів. Тотемізм. Культ предків. Шаманізм. Фетишизм. Поширення Ісламу. Матеріальна культура киргизів. Декоративно-прикладне мистецтво. Народні знання - астрономія, календар, медицина, ветеринарія. Усна народна творчість. Філософія епосу «Манас». Роль Великого шовкового шляху в розвитку культури середньовічного Киргизстану. Архітектура, містобудування, література. Розвиток освіти, науки, мистецтва в роки радянської влади. Проблеми і протиріччя в розвитку киргизької культури на сучасному етапі.

Теми рефератів:

1. Давня культура киргизького народу.

2. Киргизької професійне мистецтво.

3. Епос «Манас» як частина загальнолюдської культури.

4. Епічна творчість киргизького народу.

5. Наука в Киргизстані.

6. Киргизької кіно як феномен в радянській культурі

література:

Історія Киргизької РСР. Т.1. Фрунзе, 1984.

Абрамзон С.М. Киргизи і їх етногенетичні та історико-культурні зв'язки. Ф., 19909.

Антипина К.І. Народне мистецтво Киргизії. Ф., 1969.

Уметалієва Дж.Т. Образотворче мистецтво Киргизії. Ф., 1978.

Уметалієва Дж.Т. Киргизька жанровий живопис. Ф., 1970.

Саякбаем Ж.С. Стародавні Киргизи і їх витоки. Б., 2003.

Хрестоматія з історії Киргизстану. Б., 1997..

Епос «Манас». У 4-х т. Ф., 1982.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ :

1. Загальне поняття культури.

2. Сутність і специфіка культури.

3. Культура і людина.

4. Структура культури.

5. Функції культури.

6. Процес соціалізації.

7. Спілкування і мислення.

8. Культура і цивілізація.

9. Історичні типи цивілізацій.

10. Концепції «локальних цивілізацій».

11. Форми культури.

12. Масова культура.

13. Народна культура.

14. Елітарна культура.

15. Економічні передумови і соціальні функції масової культури.

16. Субкультура і контркультура.

17. Види творчості.

18. Проблеми свободи творчості.

19. Походження віри.

20. Первісні релігії.

21. Світові релігії.

22. Наука як вид людської діяльності.

23. Мораль.

24. Види мистецтва.

25. Класифікація мистецтва.

26. Культура і держава.

27. Культура в демократичному і тоталітарному суспільствах.

28. Естетика як наука про чуттєвому пізнанні.

29 Національна культура.

30. Наступність і культурну спадщину.

31. Культура Месопатаміі (Межиріччя).

32. Культура Стародавньої Індії.

33. Культура Стародавнього Китаю.

34. Культура Стародавнього Єгипту.

35. Культура Стародавньої Греції.

36. Культура Стародавнього Риму.

37. Культура середньовіччя.

38. Зародження християнства.

39. Християнський тип культури.

40. Культура Візантії.

41. Європейська культура середньовіччя.

42. Арабське середньовіччя.

43. Культура епохи Відродження.

44. Титани Відродження.

45. Культура Епохи Просвітництва.

46. ​​Європейська культура Просвітництва.

47. Просвітництво в Росії.

49. Науково - технічні і промислові досягнення XIX століття.

50. Російська культура XIX століття.

51. Мистецтво XIX століття.

52. 53. Мистецтво ХХ століття: модернізм і його прояви.

54. Культура киргизького народу.

55. Епічна спадщина киргизів.

56. Епос «Манас» як найбільше твір.

57. Малі епоси.

58. Становлення киргизького професійного мистецтва.

59. Своєрідність культури киргизького народу.

60. Киргизької професійне мистецтво ХХ століття.

Р Е Ц Е Н З І Я

на методична розробка по культурології викладача кафедри філософії і соціальних наук Усенова н.е. з культурології для студентів усіх спеціальностей.

Методична розробка розроблено відповідно до вимог державного освітнього стандарту Міністерства освіти Киргизької Республіки.Робота складена для студентів усіх спеціальностей з урахуванням їх технічного напряму. Є тематичний план лекцій та семінарських занять. Рекомендується література в якості базових підручників до кожної теми окремо. Основним завданням є самостійна робота студентів. Програма включає тематику семінарських занять, рефератів і контрольних питань. Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри. Методична розробка рекомендуємо до друку.

Рецензент проф. Уметалієва Дж.Т.