Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Опис педагогічного досвіду "Формування соціально-особистісних компетентностей школярів в процесі дослідницької діяльності на уроках історії та в позаурочний час" (текст і презентація).

Скачати 184.09 Kb.
Дата конвертації 31.03.2018
Розмір 184.09 Kb.

hello_html_m7e8dd31e.gif Опис педагогічного досвіду. Васильєва Н.І. Коу «Ермаковска ЗОШ»


Казенне освітня установа

«Ермаковска середня загальноосвітня школа»

Тарского муніципального району Омської областіФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИХ компетентності ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ і в позаурочний часВасильєва Наталія Іванівна,

учитель історії та суспільствознавства

Коу «Ермаковска ЗОШ»

Тарского муніципального району

Омської області


2011 р

ЗМІСТ


 1. Актуальність ..................................................................... .3

 2. Концепція. Теоретичні підходи ....................................... .5

 3. Цілі і завдання ..................................................................... 9

 4. Напрямки діяльності ............................................. .10

 5. Етапи реалізації ............................................................ .... 15

 6. Результати діяльності .............................................. ... .20

 7. Бібліографія .......................................................... ... ..22

 8. Додатки .......................................................... ...... 23

 1. АКТУАЛЬНІСТЬ


Система освіти Росії в даний час вступає на новий щабель розвитку, орієнтовану на входження в світовий освітній простір. Відповідно до державної освітньої політики основними результатами діяльності загальноосвітніх установ є не самі по собі знання, вміння, навички, а набір «ключових компетентностей» в інтелектуальній, цивільно-правової, інформаційно-комунікативної та інших сферах.

Сьогодні сучасне суспільство потребує освічених, творчих, діяльних молодих людей і робить соціальне замовлення на формування грамотної соціально-мобільного особистості, яка усвідомлює свою історичну, культурну, духовну приналежність до Батьківщини, розуміє свої цивільні права і обов'язки.

Великі вимоги пред'являє суспільство і до випускників школи. Він повинен самостійно здобувати знання; застосовувати свої знання на практиці для вирішення різноманітних проблем; працювати з різною інформацією, аналізувати, узагальнювати, аргументувати; самостійно і критично мислити, шукати раціональні шляхи вирішення різноманітних проблем; бути комунікабельним, контактним у різних групах, гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях.

Відповідно змінюється і роль школи. Вона повинна створити умови для формування такої особистості. Відповідно до даних вимог наша школа розробила свою програму розвитку по темі: «Формування соціально-комунікативної компетентності учнів сільської школи як умова їх успішної соціалізації».

У Концепції модернізації російської освіти йдеться про формування ключових компетентностей, що визначають сучасну якість змісту освіти. Це найбільш загальні здібності і вміння, що дозволяють людині досягати результатів в особистому і професійному житті в умовах сучасного інформаційного суспільства. Це дослідні компетенції (робота з різними джерелами, з інформацією), соціально-особистісні (критичне осмислення аспектів розвитку нашого суспільства, усвідомити важливість політичного та економічного розвитку), комунікативні (вміння вислуховувати і приймати до уваги погляди інших людей, дискутувати і захищати свою точку зору , виступати публічно), організаторська діяльність і співпрацю (здатність організовувати свою діяльність, приймати рішення, нести відповідальність, вміння вести переговори, співро Ничай і працювати в команді, вступати в проект).

Виходячи з цього, склалася моя система викладання історії та суспільствознавства, а саме: формування соціально-особистісних компетенцій школярів в процесі дослідницької діяльності на уроках історії та в позаурочний час. Адже ключові компетенції (відповідно і соціально-особистісні) формуються лише в досвіді власної діяльності, тому освітнє середовище має вибудовуватися таким чином, щоб школяр опинявся в ситуаціях, що сприяють їх становленню. Найвдалішим засобом, помічником в цій справі, на мій погляд, є дослідницька діяльність.

Історія, як ніяка інша наука, покликана сприяти формуванню всебічно розвиненої особистості, яка має ключовими компетентностями. Соціально-особистісна компетентність визначає весь життєвий шлях людини: орієнтацію на пошук продуктивних сенсів життя, успішність кар'єри, включення в соціум, створення сім'ї, здатність до соціальної мобільності, ефективно вирішувати проблеми в процесі взаємодії з суспільством. До соціальних компетенцій відносяться вміння вести діалог, здатність брати на себе відповідальність, толерантність та ін. Все сказане вище і обумовлює актуальність обраної теми роботи.

 1. КОНЦЕПЦІЯ. Теоретичні підходи


У 1992 році термін «ключові компетентності» вперше з'явився на офіційному рівні в проекті Ради Європи «Середня освіта в Європі». Проблема опису складу ключових компетенцій і процесу їх формування вирішувалася, в основному, в рамках професійної освіти як в зарубіжній теорії і практиці (С.Шо, Б.Оскарссон, А.Шелтон, Р.Селман і ін.), Так і у вітчизняній ( В.І.Байденко, А.М.Новиков, Е.В.Бондаревская, І. С. Якиманська, і ін.). Як приклад реалізації напрямків компетентнісного підходу у вітчизняній педагогіці і психології в Стратегії модернізації загальної освіти вказані роботи И.Я.Лернера, В. В. Краєвський, Г.П.Щедровицкого, В. В. Давидова та їх послідовників. Такі дослідники, як: В.А.Болотов, В.В.Серіков, С.Е.Шішов, І.Г. Агапов, А.А.Хуторской розкривають основні напрямки в процесі реалізації компетентнісного підходу в середній школі.

Останнім часом широке застосування термінів «компетенція», «компетентність», «компетентнісний підхід» цілком виправдано, особливо в зв'язку з необхідністю модернізації змісту освіти.Різноманіття підходів до визначення даних термінів створює певні проблеми для їх осмислення і розуміння. У науково-дослідній середовищі дані поняття або ототожнюються (Л.Н.Болотов, В.С.Леднев, Н.Д.Никандров, М.В.Рижаков), або диференціюються. Детально це питання розглядається І. О. Зимня, яка виділяє заснований на компетенції підхід, що підкреслює «... практичну, діючу сторону, тоді як підхід, заснований на понятті« компетентність »включає власне особистісні (мотивація мотиваційно-вольові та ін.) Якості, визначається як більш широкий, що співвідноситься гуманістичних цінностей освіти ... »1.

Тлумачний словник під редакцією Д. Н. Ушакова трактує слово «компетентність» як «обізнаність, авторитетність», знання в якій-небудь області, а «компетенція» розглядається як «1) Коло питань, явищ, в яких дана особа володіє авторитетністю, пізнанням , досвідом; 2) коло повноважень, область підлягають чиєї-небудь відання питань, явищ (право) ». 1

Більш детальну трактування цих термінів дає А. В. Хуторський: «Компетенція включає сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що задаються по відношенню до певного кола предметів і процесів, і необхідних для якісної продуктивної діяльності по відношенню до них ; компетентність - володіння, володіння людиною відповідною компетенцією. Що включає його особистісне ставлення до неї і предмету діяльності ». 2

Отже, володіти компетентністю значить мати певні знання, певну характеристику, бути обізнаним у чому-небудь; володіти компетенцією - значить володіти певними можливостями.

Авторська концепція

У сучасній школі немає більш суперечливого і «слизького» предмета, ніж історія. Готуючись до уроків, переді мною часто постає питання: «З яких позицій слід розповідати дітям про ті чи інші події минулого XX століття: Громадянська війна, репресії, події 1990-х рр.? У підручниках про те, на чиєму боці правда, нічого не говориться. Відповідальність за трактування минулих подій лягає на нас, вчителів історії. Тому істину історичних подій я намагаюся знайти разом з учнями, використовуючи при цьому технологію дослідницької діяльності.

Дослідницька діяльність - діяльність учнів, пов'язана з рішенням учнями творчої, дослідницької задачі з заздалегідь невідомим результатом і передбачає наявність основних етапів, характерних для наукового дослідження: постановку проблеми, ознайомлення з літературою з даної проблеми, оволодіння методикою дослідження, збір власного матеріалу, його аналіз, узагальнення та висновки. Дослідницька діяльність учнів є найбільш ефективним засобом поглиблення і розширення набутих знань, умінь, навичок і сприяє формуванню соціально-особистісних компетенцій учнів.

Технологія навчального дослідження описана в роботах Дж.Брунер, Д.Шваба, Г.С.Альтшуллером, В.Бухвалова, М.В.Кларіна і ін.

Головним змістом дослідження в сфері освіти є те, що воно є навчальним. Це означає, що його головною метою є розвиток особистості, а не отримання об'єктивно нового результату, як у «великій» науці. Якщо в науці головною метою є виробництво нових знань, то в освіті мета дослідницької діяльності - у придбанні учнями функціонального навички дослідження як універсального способу освоєння дійсності, розвиток здатності до дослідницького типу мислення, активізації особистісної позиції учня в освітньому процесі на основі придбання суб'єктивно нових знань ( тобто самостійно отриманих знань, які є новими і особистісно значущими для конкретного учня).

Дослідницька діяльність дозволяє гармонійно доповнювати традиційну класно-урочну систему. Вона більш тісно пов'язана з життям, практикою, стимулюючої учнів самостійно пізнавати навколишній світ, самостверджуватися і самореалізовуватися.

У сучасних умовах формування соціально-особистісних компетенцій в процесі дослідницької діяльності широко застосовується на практиці. Цей вид діяльності стає все більш популярним. Причина цього закладена не стільки в педагогіці, скільки в соціальній сфері - це актуальність широких людських контактів, знайомств з різними культурами, різними точками зору на одну проблему.

Отже, переді мною, як учителем, стоїть завдання навчати дітей таким чином, щоб вони могли швидко і пластично реагувати на мінливі умови, були здатні виявляти нові проблеми і завдання, знаходити шляхи їх вирішення. Досягти результату виконання цього завдання можна тільки в умовах реалізації інноваційного підходу в навчанні, що забезпечує перехід на продуктивно-творчий рівень.


 1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ


Ø Сприяти формуванню соціально-особистісних компетенцій в процесі дослідницької діяльності на уроках історії та в позаурочний час.

Ø Сприяти підвищенню особистої впевненості у кожного учасника навчання дослідницької діяльності, його самореалізації і рефлексії.

Ä Зазначене стає можливим через проживання «ситуації успіху» не на словах, а на ділі. Відчути себе значущим, потрібним, успішним, здатним долати різні проблемні ситуації; через усвідомлення себе, своїх можливостей, свого вкладу, а також особистісного зростання в процесі виконання дослідницького завдання.

Ø Розвивати в учнів усвідомлення значущості дослідницької роботи (колективного та індивідуального) для отримання результату, ролі співробітництва, спільної діяльності в процесі виконання творчих завдань; надихати дітей на розвиток комунікабельності.

Ä Важливо в житті вміння не тільки висловлювати свою точку зору, свій підхід до вирішення проблеми, а й вислухати і зрозуміти іншу, іноді повністю протилежну своєї.

Ø Розвивати дослідницькі вміння: аналізувати проблемну ситуацію, виявляти проблеми, здійснювати відбір необхідної інформації з літератури, проводити спостереження практичних ситуацій, фіксувати і аналізувати їх результати, будувати гіпотези, здійснювати їх перевірку, узагальнювати, робити висновки.

 1. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ


Для того щоб учень захотів брати участь у дослідницькій роботі, у нього необхідно розбудити бажання, сформувати дослідницьку мотивацію, тобто дитина повинна захотіти розуміти інформацію і повідомляти її іншим. Оскільки людина - істота соціальна, він повинен ще в школі вчитися мислити і викладати свої думки обдумано, цілеспрямовано вирішувати проблеми, в точності отримувати і передавати інформацію, працювати з літературними джерелами, дискутувати і виступати з доповідями, вміти слухати інших і себе.

Чи можна дати дитині завдання написати доповідь, не розбудивши в ньому бажання робити це? Чи можна виступити перед аудиторією і заволодіти нею на час виступу, що не розвинувши в учня умінь працювати в групі? Не можна.

Для того щоб цього навчити, необхідно розбудити дослідницький інтерес, запал, радість творчості. На це і спрямована моя діяльність як вчителя історії.

Безумовно, дуже важливим напрямком в діяльності педагога є організаційна діяльність навчального процесу.

Від того, наскільки чітко і логічно буде організований урок, залежить ступінь зацікавленості учнів.

Починаючи з 5 класу, я проводжу уроки практичного характеру. Уроки активізації інтересу учнів до історії рідної країни через вивчення історії власного життя дітей їх сімей (принцип персоніфікації). Найперший урок історії в новому навчальному році «Історія мого життя» присвячується історії життя самих дітей та їхніх сімей, і починається з бесіди про те, що історія людства нагадує «величезну повноводну річку, яка потужно і нестримно котить свої хвилі століття за століттям. А полягає ця річка з мільярда цівок окремих людських життів ». Так, що і наші з вами долі теж вплетені в потік історії людства. Вони складають все те, що ми називаємо історією країн, континентів, світу взагалі. Далі згадуємо з дітьми, що таке «лінія часу», для чого вона потрібна. Потім пропоную накреслити свою «лінію часу» (я на дошці, а діти-в зошитах). На своїй «лінії часу» я вказую найважливіші дати своєму житті, а діти в зошитах - свої. Часто учні не знають багатьох знаменних дат власного життя. Вони отримують завдання дізнатися про це у батьків. Після цього я їм пояснюю, що моя історія життя довше їх історії, а й вона поки застигла на сьогоднішню дату. Ми не можемо передбачити, що нас чекає в майбутньому, але планувати своє життя потрібно. Я пропоную продовжити роботу над «лінією часу» вдома, але вписувати вони повинні вже передбачувані дати і події. Зазвичай учні пожвавлюються при цьому завданні. У них з'являються свої мрії. У старших класах я пропоную скласти «лінію часу» будь-якої відомої історичної особистості і подумати над питанням: «Що потрібно, щоб досягти таких висот, як, наприклад, наш президент Дмитро Медведєв?».

Наступним напрямком моєї діяльності є просвітницька діяльність. Головним завданням просвітницької діяльності є формування мотиваційно-потребностной сфери школярів, розширення їх кругозору, насичення їх корисною і потрібною інформацією, здатною змінити їхнє ставлення до власної навчальної діяльності, до самого себе, своїх здібностей, знань і вмінь.

Ця діяльність пов'язана з випуском інформаційних листівок про який-небудь знаменну подію. Наприклад, при вивченні теми «Росія в XVII ст.» В кінці уроку, коли вже підведені підсумки, я говорю дітям: «А чи знаєте ви, що таке« Білі землі »?

Діти, як правило, цікавляться поставленою проблемою. Далі я коротко повідомляю дітям поява цієї назви і пропоную до наступного уроку підготувати інформаційні листівки з даної теми. (Даний вид роботи, як правило, виконують всі учні, так як в нашій школі найбільший клас - 7 учнів і найменший - 2 учні). (див. Додаток №1). Обов'язковою умовою оформлення інформаційного листа є виноска на джерело інформації.

Третім напрямком є навчальна діяльність. Навчальна діяльність спрямована на те, щоб розвинути кругозір учнів, активізувати їх розумову діяльність і, в першу чергу, розвинути дослідницькі та комунікативні компетенції. Цій меті служать самі різні прийоми навчання учнів. (див. Додаток № 2)

Четвертий напрямок - це дослідницька діяльність. Дослідницька діяльність учнів буде успішною в тому випадку, якщо вона буде будуватися на принципах:

* доступності;

* Природності;

* осмисленості;

* Культуросообразности;

* Самодіяльності.

Принцип самодіяльності. Учень може оволодіти ходом свого дослідження тільки в тому випадку, якщо він зможе це дослідження прожити на власному досвіді.

Принцип доступності. Заняття дослідницькою діяльністю передбачає освоєння матеріалу за рамками шкільного підручника, і це відбувається найчастіше на високому рівні труднощі. Педагог повинен пам'ятати, що поняття «високий рівень труднощі» має сенс тоді, коли він має безпосереднє відношення до конкретного учня, а не до конкретного навчального матеріалу: що для одного учня досить складно і зрозуміло, для іншого - просто і доступно.

Принцип природності. Цей принцип полягає в тому, що тема дослідження, за яку береться школяр, не повинна бути надуманою дорослим. Вона повинна бути реальною і здійсненним, цікавою і справжні, а значить, реально здійсненним.

Принцип свідомості. Для того щоб знання, отримані в ході дослідження, стали дійсно особистими цінностями учня, вони повинні їм усвідомлюватися і осмислюватися, а вся діяльність його в ході дослідження повинна бути підпорядкована пошуку єдиного поля цінностей в рамках проблеми.

Принцип культуровідповідності. Рішення його - це виховання в учня культури дотримання наукових традицій, наукового дослідження і новизною і оригінальністю підходів в його вирішенні наукової задачі.

Найголовнішим принципом є принцип самодіяльності школяра, так як саме самостійна діяльність в ході навчального дослідження є головним показником розуміння учнем досліджуваної їм проблеми, показником становлення світоглядної позиції автора.

Таким чином, технологія дослідницької діяльності в навчальному процесі дозволяє розвивати інтелектуальні та творчі здібності дитини, дає впевненість у власних силах, забезпечує творчість, продуктивну діяльність і найбільш ефективні і міцні знання. Вона передбачає, що учні самостійно формулюють проблему і вирішують її (на досвіді, в проекті, в олімпіадної роботі, в навчальній наукової роботи і т.п.).

Учні в процесі навчання дослідницької діяльності виробляють алгоритм навчального дослідження:

- знайомство з літературою,

- виявлення проблеми,

- постановка (формулювання) проблеми,

- прояснення незрозумілих питань,

- формулювання гіпотези,

- планування та розробка навчальних дій,

- збір даних (накопичення фактів, спостережень доказів),

- аналіз і синтез зібраних даних,

- зіставлення (співвіднесення) даних і умовиводів,

- підготовка і написання (оформлення) повідомлення,

- виступ з підготовленим повідомленням, переосмислення результатів у ході відповідей на запитання,

- перевірка гіпотез, побудова узагальнень,

- побудова висновків, висновків.


 1. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ


У моїй педагогічній практиці навчання навичкам дослідницької діяльність можна умовно розділити на три етапи.

Підготовчий етап.Учні 5-6 класів.

На даному етапі учні навчаються представляти історичний матеріал в різній формі (за допомогою аналізу, систематизації, творчого переосмислення):

- складають опорні схеми, таблиці, логічні ланцюжки і т. Д .;

- представляють описовий текст за допомогою малюнка, вироби;

- складають презентації та повідомлення та ін .. (див. Додаток № 3)

Перехідний етап. Учні 6-8 класів.

Учні продовжують удосконалювати свої навички, набуті на першому етапі навчання, і знайомляться з новими видами діяльності.

Учням пропонується за бажанням взяти участь в підготовці до уроків; формується система домашніх завдань, що припускає звернення до додаткових джерел інформації, які поглиблюють і розширюють історичні знання учнів, їх образне сприйняття історичних особистостей, а також формується Інтернет- культура, тому що хлопці активно звертаються до мережі Інтернет. На цьому етапі продовжують формуватися предметні і інформаційні компетентності. Студенти засвоюють навички роботи з літературою різного характеру, навички роботи в групі, формується готовність до самоосвіти, до соціальної взаємодії. Кінцевим продуктом дослідницької діяльності є оформлення своїх творчих робіт у вигляді альбомів, брошур, буклетів тощо (див. Додаток № 4)

Заключний етап. Учні 8 -9 класів. Відповідно 10 - 11 класи.

Учні на даному етапі пробують свої сили над написанням дослідних робіт і беруть участь в різних конкурсах, конференціях, проектах. Цей етап є найбільш плідним в плані співпраці вчителя і учнів в дослідницькій діяльності, тому що хлопці мають досить стабільні навички роботи з історичною інформацією і здатні нею оперувати.

Роль вчителя.

Роль вчителя при виконанні дослідницької роботи змінюється в залежності від етапів роботи. Однак на всіх етапах педагог виступає як помічник. Він не просто передає знання, а забезпечує діяльність школярів, тобто:

Консультує. Учитель провокує питання, роздуми, самостійну оцінку діяльності, моделюючи різні ситуації, трансформуючи освітнє середовище. При реалізації роботи вчитель - це консультант, який повинен утриматися від підказок навіть в тому випадку, коли бачить, що учні роблять зовсім інше.

Мотивує. Високий рівень мотивації в діяльності - запорука успішної роботи над дослідницьким проектом. Під час роботи вчитель повинен дотримуватися принципів, які розкривають перед учнями ситуацію дослідницької діяльності як ситуацію вибору і свободи самовизначення.

Допомагає. Допомога учням в результаті дослідницької діяльності виражається не в передачі знань і умінь, які можуть бути практично реалізовані в дослідницькій діяльності - мінімальний їх набір учень повинен був засвоїти на уроках; інші необхідні відомості отримати, працюючи над збором інформації на різних етапах дослідницької роботи. Учитель також не вказує в оціночній формі на недоліки або помилки в діях учня, неспроможність проміжних результатів. Він провокує питання, роздуми, самостійну оцінку діяльності, моделюючи різні ситуації (наприклад, учителем здійснюється організація групової дискусії; постановка питань, відповіді на які учневі свідомо невідомі; постановка питань, відповіді, на які прозвучать абсурдно, розкриваючи суперечності в рішеннях і способах діяльності; приміщення в простір класної кімнати предметів, що породжують певні асоціації).

Спостерігає. Спостереження, яке проводить керівник дослідницького проекту, націлене на отримання ним інформації, яка дозволить вчителю продуктивно працювати під час консультації, з одного боку, і ляже в основу його дій по оцінці рівня сформованості інформаційної, комунікативної та соціально-особистісної компетентностей учнів, з іншого.

Роль учня. Роль учнів в навчальному процесі принципово змінюється в роботі над дослідницьким проектом: вони виступають активними його учасниками, а не пасивними статистами. Іншими словами, учень стає суб'єктом діяльності. При цьому школярі вільні у виборі способів і видів діяльності для досягнення поставленої мети. Їм ніхто не нав'язує, як і що робити. Слід визнати, що кожен учень має право:

не брати участі ні в одному з поточних дослідницьких проектів;

брати участь одночасно в декількох проектах в різних ролях;

У будь-який момент можуть почати нову дослідницьку роботу.

З самого початку учень виявляється в ситуації невизначеності, але саме це і стимулює його пізнавальну активність. З іншого боку, ситуація невизначеності при виконанні роботи викликає в учнів специфічні складності, які носять об'єктивний характер. Подолання цих труднощів є однією з провідних дидактичних цілей методу дослідницьких проектів. При цьому в учнів виробляється власний аналітичний погляд на інформацію, а вже не діє задана вчителем оціночна схема «це вірно, а це немає». Роль учня змінюється в залежності від етапів роботи. Але на всіх етапах він:

Вибирає (приймає рішення). Слід пам'ятати, що право вибору, що надається учневі, є не тільки фактором мотивації, формуючи почуття причетності. Вибір повинен закріпитися у свідомості учня як процес прийняття на себе відповідальності;

Вибудовує систему взаємовідносин з людьми. Мова йде не тільки про рольовому участю в роботі. Взаємодії з учителем - консультантом дозволять освоїти ще одну рольову позицію. Вихід за межі школи в пошуках інформації або для реалізації своєї ідеї змушує вступати у взаємини з дорослими людьми і однолітками з нових позицій. Відносно дорослих відбувається перехід з позицій соціальної інфантильності (він - відповідальний опікун, я - безвідповідальний споживач) на позиції співпраці (він - професіонал, який виконує свою роботу, що приймає рішення; я - людина, яка робить конкретну справу і несе за нього відповідальність).

Оцінює. На кожному етапі виникають різні об'єкти оцінки. Учень оцінює «чужий» продукт - інформацію з позиції її корисності для своєї роботи, запропоновані ідеї з позиції їх реалістичності. У той же час він оцінює продукт своєї діяльності і себе в процесі цієї діяльності. Для того щоб навчити учнів адекватно оцінювати себе та інших, необхідно дати їм можливість поміркувати над тим, що дало кожному з них участь у роботі над дослідницьким проектом, які складові успіху, що не вдалося. Навіть не самий вдалий проект має велике позитивне педагогічне значення. Аналіз і самоаналіз об'єктивних і суб'єктивних причин невдач, несподіваних наслідків діяльності, розуміння помилок підсилює мотивацію для подальшої роботи. Подібна рефлексія дозволяє сформувати оцінку і самооцінку навколишнього світу і себе в мікро- і макросоциуме.

Учень - суб'єкт навчання, вчитель - партнер, який би створював умови. Технологія дослідницької діяльності - педагогічна технологія, орієнтована не так на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і на придбання нових, часом шляхом самоосвіти.

 1. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ


Аналізуючи результативність роботи учнів в технології навчального дослідження, можна зробити наступні висновки: засвоєння алгоритму наукового дослідження сприяє формуванню наукового світогляду учнів; значно розширюються знання учнів; учні озброюються універсальними способами навчальної діяльності. Дослідницька діяльність учнів дає імпульс до саморозвитку, здатності до аналізу, цілепокладання, організації, контролю та самооцінки, формує соціальний досвід учнів в праці та спілкуванні.

Дослідницька діяльність учнів є найбільш ефективним засобом поглиблення і розширення набутих знань, умінь, навичок і сприяє виведенню їх на більш високий рівень засвоєння.Тому важливо, щоб той інструментарій, яким оволодівають юні дослідники, які не лежав «мертвим» вантажем, а активно використовувався і самими учнями, і викладачами, як у позаурочній, так і в урочної діяльності. Так результатом позаурочної діяльності є збір краєзнавчого матеріалу учнями, написання дослідницьких робіт з краєзнавства. Учні під моїм керівництвом є активними учасниками конференцій, конкурсів різного рівня (муніципального, регіонального, всеросійського), де неодноразово були лауреатами, призерами та переможцями. (Див. Додаток № 5)

Дослідницькі роботи учнів (в короткому змісті) опубліковані в збірниках: «Соціально-економічний і культурний розвиток Росії» (матеріали Всеросійської науково - практичної конференції з міжнародною участю); «Ніхто не забутий ... Ніщо не забуте ...» (збірник робіт учнів, присвячений Великій Вітчизняній війні) (див. Додаток № 6). Є дві публікації і в Інтернеті на сайті Фестивалю дослідних і творчих робіт учнів «Портфоліо» (див. Додаток № 7). Учні, які займаються дослідницькою діяльністю, є активними помічниками в проведенні позакласних заходів з історії. У минулому навчальному році було проведено урок Пам'яті, присвячений 65-річчю Перемоги у ВВВ, де учні, поряд з дорослими педагогами - наставниками, виступали з доповідями, розповідаючи про участь наших односельчан у військових діях, в тилу і т.д. Не менш яскравим пройшло позакласний захід, присвячений дню Пам'яті жертв політичних репресій, проведене спільно із завідуючою сільською бібліотекою Е.А.Лапковской. (див. Додаток № 8).

Таким чином, в процесі дослідницької діяльності в учнів розвиваються такі якості:

 • вміння організовувати свою роботу (організація робочого місця, планування роботи);

 • вміння і знання дослідницького характеру (вибір теми дослідження, цілепокладання як етап діяльності, вміння вибудувати структуру дослідження, методи дослідження, логічні методи, пошук інформації);

 • вміння працювати з інформацією (види інформації, джерела інформації, науковий текст, термін, поняття, смислові частини тексту: абзаци, глави, параграфи, вміння виділяти головне, короткий виклад, цитата, посилання, план визначення, висновок, формулювання висновків, логіка викладу, конспект, прийоми конспектування, умовні знаки, доказ: аргументи, факти, вступ і висновок);

 • вміння представляти результат своєї роботи (форми представлення результатів, форми наукових зібрань, вимоги до доповіді, промови доповідача).

Організація науково-дослідницької діяльності

сприяє формуванню не тільки соціально-особистісних компетенцій учнів, а й сприяє розвитку соціально-активної особистості.

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Зимова, І.А. Ключові компетентності як результативно-цільова основа компетентнісного підходу в освіті. Авторська версія [Текст] / І. О. Зимня. - М .: Дослідницький центр проблем якості підготовки фахівців, 2004.

 2. Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року [Текст] // Розпорядження уряду Російської Федерації від 29 грудня 2001 № 1756 - р.

 3. Мішина, І.А. Учитель історії в умовах стандартизації освіти [Текст] / І.А.Мішіна // Викладання історії суспільствознавства в школі. - 2007 року № 6. - С. 25-29

 4. Сергєєв, І.С. Як реалізувати компетентнісний підхід в навчанні [Текст] / І.С.Сергеев // Викладання історії суспільствознавства в школі. - 2004 року № 3. - С. 29-40

 5. Тлумачний словник російської мови: в 4 т. / За редакцією Д. Н. Ушакова. М.,

 6. Хуторський, А. В. Ключові компетенції та освітні стандарти [Електронний ресурс] /А.В.Хуторской // Інтернет-журнал «Ейдос». - 2002 - Режим доступу: http: // www. eidos. ru / journal / 2002/0423. htm, вільний.

 7. Щербакова, В.В. Формування ключових компетенцій як засіб розвитку особистості [Текст] / В.В.Щербакова // Вища освіта сьогодні. - 2008 року № 10. - с. 39-41.

ДОДАТКИ

Додаток № 1

hello_html_m194c0509.jpg
Додаток № 2

Прийоми роботи на уроці.

«Позначки на полях».

Учні читають новий текст і на полях підручника або окремому листку позначають, що знають, знаком «+», нову інформацію - «-», бажане дізнатися з додаткових джерел - «!». Тільки після такого прочитання, узагальнення всього знайомого учитель зупиняється на невідомому, новому матеріалі. Тут важливо те, що цей матеріал виявлено і запропонований самими учнями. Вони аналізують наявний у них запас знань, суб'єктивного досвіду, проводять систематизацію матеріалу і його перетворення в питання подальшого, більш глибокого осмислення.

«Скарбниця людських цінностей».

Завершуючи ту чи іншу велику тему, в «скарбницю» записується все те позитивне, що, виникнувши в минулому, зберігає своє значення і понині.

«Рефлексія себе в уроці».

Учням пропонується оцінити за десятибальною системою свою роботу з позиції «Я», «Ми», «Дело». Заготівлю трьох векторів на полях зошита учні здійснюють вдома. За підсумками уроку вони оцінюють:

- «Я»: як працював: допускав помилки?

- «Ми»: наскільки мені допомогли однокласники, вчитель, а я-им?

- «Дело»: чи зрозумів матеріал? Дізнався чи більше?

Цей самоаналіз «на полях» допомагає вчителю спостерігати динаміку розвитку критичного ставлення учня до себе, до оточуючих, але не з метою підкреслити їх недоліки, а е метою корекції власних умінь. Самооцінка учня порівнюється з формою, композицією, змістом уроку.

Алгоритм здійснення системної рефлексії на навчальному занятті:

«Я» - як відчував себе в процесі навчання, чи було мені комфортно, з яким настроєм працював, чи задоволений собою;

«Ми» - наскільки комфортно мені працювалося в малій групі; допомагав товаришам, вони допомагали мені; які були труднощі в спілкуванні з групою;

«Дело» - я досяг мети навчання, мені цей навчальний матеріал потрібен для подальшого навчання (для практики, просто цікаво), в чому я мав труднощі, як мені подолати свій проблеми.

Прийом «Читання з зупинками». Текст для самостійної роботи учнів учитель складає сам або підбирає з додаткової літератури (можна використовувати текст підручника). Текст повинен містити послідовну зміну думки. Учитель розбиває його на окремі частини (логічні шматки). Учні читають текст і зупиняються в певному місці (на розсуд вчителя це може бути три крапки в середині або кінець абзацу). Потім вчитель задає питання про подальший розвиток думки (Як ви вважаєте, про що піде мова в тексті далі?). Учні висловлюють свої судження, читають текст далі і зіставляють свої пропозиції з прочитаним. (Текст, з яким працюють учні, можна прикрити чистим аркушем, щоб учні не бачили його продовження).

«Есе». Це п'ятихвилинне письмове завдання, яке допомагає учням підсумувати свої знання з теми, що вивчається і дає вчителю уявлення про сприйняття теми школярами.

«Сінквейн» - п'ятивірш, за змістом відповідає научайтесь проблеми. За формою являє собою послідовну «драбинку» з п'яти рядків: в кожному рядку відбувається додавання / зменшення слова (від 1 до 5 або навпаки). Зазвичай кожен рядок описується конкретною частиною мови: 5 іменників, 4 прикметників; 3 дієслова, фраза - кульмінація; емоційне ставлення.

«Атака думок» - рішення наукової або навчальної проблеми за допомогою об'єднання творчих думок учнів, «колективного мозку». Застосовується при опитуванні, вивченні нового матеріалу, при повторенні та узагальненні пройденого, вирішенні проблем, складанні планів.

«Вогонь по вартим» - питання задаються стоять біля дошки кільком учням; високий інтелектуальний напруга, осмислення матеріалу.Додаток № 3

"Дива світу"

hello_html_4949598a.jpg

Храм богині Артеміди (Васюковіч Н.). статуя Зевса

в Олімпії (Лаврентьєв С). Фаросский маяк (Пестова С).

Піраміда в Єгипті (Полубоярцев К).

Додаток № 4

Творчі роботи учнів (брошури, буклети)

Додаток № 5


Таблиця результатів участі

учнів в різних конференціях, конкурсах ...


Учеб

ний

рік.

ФМ учня,

клас,

назва роботи,

рецензія

Найменування

конкурсів,

НПК

результат

2006-2007

1.

Авсейко А.

10 кл.

"Людина

на землі"

Рецензент к.і.н., доцент кафедри історії та гуманітарних дисциплін філії ОмГАУ в м Тарі

Кудлань В.В.

«... робота присвячена вивченню праць і громадської діяльності передової доярки А.Д.Кадасюк і її вкладу в розвиток тваринництва в селі Єрмаківка ...

Дослідницькі завдання вирішені. Рекомендована для участі в НПК регіону. »


районна НПК

НОУ «Еврика»
Почесна грамота

I призове місце

в номінації «Мої земляки».

Посвідчення учасника.

Рекомендована для участі на регіональної НПК

XXXIX

регіональна

НПК

школярів

та учнівської молоді

Омської області

Почесна грамота.

Свідоцтво учасника.

I Всеросійський конкурс «Гайдар. Час. Ми ».

диплом учасника

2.

Ануфрієнка О. 11кл.

«Махнєв

Олександр Родіонович -

майстер своєї

справи »

Рецензент к.і.н., доцент кафедри історії та гуманітарних дисциплін філії ОмГАУ в м Тарі

Кудлань В.В.

«... особлива увага приділена ролі директора колгоспу ім. Жданова Махнева А.А. Цілі і завдання досягнуті та розв'язані ... »


Районна НПК НОУ «Еврика»

посвідчення учасника

I Всеросійський конкурс «Гайдар. Час. Ми ».

диплом учасника

3.

Бондаренко О.

11 кл.

1). «Слідами колишнього часу» (Про трудівників тилу)
Рецензент к.і.н., доцент кафедри історії та гуманітарних дисциплін філії ОмГАУ в м Тарі

Кудлань В.В.

«... робота присвячена актуальній темі участі трудівників тилу в ВВВ і їх ролі в переможне завершення ... До дослідження проблем теми залучені матеріали періодичної преси, спогади учасників подій того часу ... Дослідницькі завдання вирішені»

Районна НПК НОУ «Еврика»


Почесна грамота

I призове місце

в номінації «Літопис рідного краю»

посвідчення учасника

I Всеросійський конкурс «Гайдар. Час. Ми ».


диплом учасника

2007-2008

1.

Васильєва Т.

8 кл.

«Пам'ять гірких років жорстока» (про в'язнів фашизму)Рецензент к.і.н., доцент кафедри історії та гуманітарних дисциплін філії ОмГПУ в м Тарі

Суриков О.Ю.

«... робота містить багатий фактичний матеріал, написана грамотно і хвилюючим мовою ... кожна з глав має свої достоїнства, найбільш вдалою і значущої у дослідницькому плані є другий розділ, присвячена конкретній людині і його трагічну долю. Автору вдалося проаналізувати проблему ставлення до малолітнім в'язням в різні періоди післявоєнної вітчизняної історії та її сучасний стан .... Робота є самостійним дослідженням, її мета досягнута, вона відповідає вимогам, що пред'являються ... »

Районна НПК НОУ «Еврика»

29 лютого 2008.

Почесна грамота.

Свідоцтво учасника.

Рекомендована для участі на регіональної НПК

районна краєзнавча

конференція «Літопис сибірських сіл»

29 лютого 2008.

Свідоцтво учасника.


X обласна краєзнавча конференція

«Літопис Сибірських сіл»

24-29 березня 2008 р.

Свідоцтво учасника.


IV НПК «Вагановського читання - 2008"

3-4 квітня 2008р.

Лист-подяка.

Свідоцтво учасника.


XXXX

регіональна

НПК

школярів

та учнівської молоді

Омської області,

Квітень 2008р.

диплом лауреата

XXXX

регіональна

НПК

школярів

та учнівської молоді

Омської області

Свідоцтво учасника.

2.

Личкін М.

9 кл.

«Людина тилу.Його трудове життя, культура і побут »

Рецензент к.і.н., доцент кафедри історії та гуманітарних дисциплін філії ОмГАУ в м Тарі

Кудлань В.В.

«... робота присвячена одній з актуальних військово-патріотичних тим локальної історії ... до дослідження залучено велику джерельна база ... це дозволило позитивно вирішити поставлені дослідницькі завдання і високо оцінити цю роботу ...»

Районна НПК НОУ «Еврика»

29 лютого 2008.

Свідоцтво учасника.

Районна НПК «Літопис сибірських сіл» 29 лютого 2008р.

Почесна грамота.

Свідоцтво учасника.


3.

Патрахіна Е.

9 кл.

«Криваве колесо репресій»

Рецензент к.і.н., доцент кафедри історії та гуманітарних дисциплін філії ОмГАУ в м Тарі

Кудлань В.В.

«... Тема актуальна, але мало вивчена, тому автор вносить істотний внесок в її вивчення. До дослідження були залучені ... нормативно-правові та статистичні дані ... це дозволяє високо оцінити практичну значимість роботи ... »


Районна НПК НОУ «Еврика»

29 лютого 2008.

Почесна грамота.

свідоцтво учасника

районна краєзнавча

конференція «Літопис сибірських сіл»

29 лютого 2008.

Свідоцтво учасника.


IV НПК «Вагановського читання - 2008"

3-4 квітня 2008р.

Лист-подяка.

свідоцтво учасника

2007-2008

4.

Ігнатьєва Н.

11кл.

«Розвиток освіти в с. Єрмаківка »

Рецензент к.і.н., доцент кафедри історії та гуманітарних дисциплін філії ОМ ГПУ в м Тарі

Суриков О.Ю.

«... тема науково-дослідницької роботи актуальна ... написана цікаво, відображає особисту зацікавленість автора і її розуміння важливості збереження історичної пам'яті про чудових людей і їхніх справах. ... робота є самостійним дослідженням, має практичне значення і може вважатися певним внеском в краєзнавчу науку.

Районна НПК НОУ «Еврика»

29 лютого 2008.

Свідоцтво учасника.


IV НПК «Вагановського читання - 2008"

3-4 квітня 2008р

Лист-подяка.

свідоцтво учасника

5. Васильєва Т. 8 клас.

«За іменами дати - за датами історія моєї родини»

Рецензент к.і.н., доцент кафедри історії та гуманітарних дисциплін філії ОмГАУ в м Тарі

Кудлань В.В.

«... автор простежила історію свого роду до середини XIX століття ... про свою сім'ю Таня пише з теплотою, доповнюючи образи своїх родичів фото з сімейного архіву ... все дослідницькі завдання вирішені ... рекомендувати участь роботи у всіх історико-генеалогічних конференціях Сибіру»

Обласний конкурс «Корінням дерево сильно» в рамках програми «Мій рід» на території РФ

Диплом III ступеня.

6. Патрахіна А. 8 клас.

«Історія родини Патрахіних»

Рецензент к.і.н., доцент кафедри історії та гуманітарних дисциплін філії ОмГАУ в м Тарі

Кудлань В.В.

«... робота присвячена детальному вивченню свого генеалогічного древа ... матеріал творчо перероблений і проблемно-хронологічно викладений в роботі ... аналітична робота заслуговує високої оцінки ...»

Обласний конкурс «Корінням дерево сильно» в рамках програми «Мій рід» на території РФ

диплом учасника

7.

Лаврентьєв С.

7 клас.

«Моє родовідне дерево»


Рецензент к.і.н., доцент кафедри історії та гуманітарних дисциплін філії ОмГАУ в м Тарі

Кудлань В.В.

«... автором залучено великий і багатогранний матеріал особистих архівів родини його роду ... в роботі відображені багато аспектів життєдіяльності роду сибіряків, матеріал може бути затребуваний музеями і істориками-краєзнавцями ...»


Обласний конкурс «Корінням дерево сильно» в рамках програми «Мій рід» на території РФ

диплом учасника2008 - 2009 навчальний рік


клас

ФМ учня, назва роботи


Участь, результат

8

Патрахіна Алена

«Слідами зниклих сіл» (Ново-Троїцьк, Глибока Річка Тарского району)

 1. Районна краєзнавча конференція

«Літопис сибірських сіл»

Грамота 2 місце.

 1. XIV муніципальна науково-практична конференція школярів

грамота лауреата

 1. XI обласна краєзнавча конференція «Літопис сибірських сіл»

сертифікат учасника

 1. XLI регіональна науково-практична конференція школярів та учнівської молоді.

диплом лауреата

9

Васильєва Тетяна

«Поставимо пам'ятник селі» (про зниклу селі Ліфляндка Тарского району)

 1. Районна краєзнавча конференція

«Літопис сибірських сіл» -

сертифікат учасника

 1. XI обласна краєзнавча конференція «Літопис сибірських сіл»

Диплом 1 місце

 1. XV муніципальна науково-практична конференція школярів

сертифікат учасника


Васильєва Тетяна

«Пам'ять гірких років жорстока» (про в'язнів фашизму)

 1. XI Всеросійський конкурс історичних дослідницьких робіт старшокласників «Людина в історії. Росія - XX століття »

Лист-подяка

10

Патрахіна Олена

«Пам'ять серця (до 100-річчя д. Новоермаковка)

 1. Районна краєзнавча конференція

«Літопис сибірських сіл» -

сертифікат учасника

 1. XV муніципальна науково-практична конференція школярів

сертифікат учасника

 1. XI Всеросійський конкурс історичних дослідницьких робіт старшокласників «Людина в історії. Росія - XX століття »

Лист-подяка

2009 - 2010 навчальний рік


клас

ФМ учня, назва роботи


Участь, результат

8


Асташов Олексій «Середній танк Т-3485»

 1. Обласна науково-практична конференція «Вклонімося великим тим рокам».

Диплом (дипломант конкурсу)

Лаврентьєв

Сергій

«Автомат

АК 47"

 1. Обласна науково-практична конференція «Вклонімося великим тим рокам».

Диплом (дипломант конкурсу)

Лаврентьєв

Сергій

Блискучі перемоги (Битва на Курській дузі)

 1. Всеросійський дитячо-юнацький

літературно-художній конкурс творчих робіт «Я пам'ятаю! Я пишаюся! », Присвячений 65-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Полубоярцев Кирило «Реактивна система залпового вогню БМ-13" Катюша "»

 1. Обласна науково-практична конференція «Вклонімося великим тим рокам».

Диплом (дипломант конкурсу)


Полубоярцев Кирило

Сталінградська битва

 1. Всеросійський дитячо-юнацький літературно-мистецький конкурс творчих робіт «Я пам'ятаю! Я пишаюся! », Присвячений 65-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

9

Іванюк Марія

«Все для фронту, все для перемоги»

 1. Всеросійський дитячо-юнацький літературно-мистецький конкурс творчих робіт «Я пам'ятаю! Я пишаюся! », Присвячений 65-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Карпець Олександр «Битва за Москву»

 1. Всеросійський дитячо-юнацький літературно-мистецький конкурс творчих робіт «Я пам'ятаю! Я пишаюся! », Присвячений 65-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Патрахіна Алена

«А як ми фронту допомагали ...»

(За спогадами трудівниць тилу Єрмаковського сільського поселення Тарского району)

 1. Районна науково-практична

конференція «Ратні сторінки історії Батьківщини»

сертифікат учасника

Патрахіна Алена

«Слідами зниклих сіл» (Ново-Троїцьк, Глибока Річка Тарского району)

 1. Учнівська науково-практична конференція «Соціально-економічний і культурний розвиток Росії» (ОмГПУ р Тара)

Почесна грамота + публікація

 1. XI Всеросійський конкурс історичних дослідницьких робіт старшокласників «Людина в історії. Росія - XX століття »

Патрахіна Алена

«Єрмаковського трудівники в роки Великої Вітчизняної війни» 1. Районна краєзнавча конференція

«Літопис сибірських сіл» Грамота лауреата.

 1. XV муніципальна науково-практична конференція школярів

свідоцтво учасника

 1. XII обласна краєзнавча конференція «Літопис сибірських сіл»

3 місце

10

Васильєва Тетяна

1.Реферат «Шляхи і способи залучення російських і зарубіжних туристів до участі в подорожах по Омській області»

2. Есе «Дозвольте представитися ...»

 1. III обласний зліт «Здібна та талановита молодь - наше майбутнє».

Номінація «Клуб краєзнавців»

Диплом I місце

Васильєва Тетяна

«Поставимо пам'ятник селі» (про зниклу селі Ліфляндка Тарского району)

 1. Учнівська науково-практична конференція «Соціально-економічний і культурний розвиток Росії» (ОмГПУ р Тара)

Почесна грамота + публікація

 1. XI Всеросійський конкурс історичних дослідницьких робіт старшокласників «Людина в історії. Росія - XX століття »

Васильєва Тетяна

«Ніхто не забутий ?!» Про загиблих у Велику Вітчизняну війну жителів Єрмаковського сільського поселення.


 1. Районна краєзнавча конференція

«Літопис сибірських сіл» -

грамота лауреата

 1. XII обласна краєзнавча конференція «Літопис сибірських сіл»

1 місце

 1. XV муніципальна науково-практична конференція школярів

диплом лауреата

 1. XLII регіональна науково-практична конференція школярів та учнівської молоді.

 2. Публікація роботи в збірнику «Ніхто не забутий ... Ніщо не забуте ...» Філія ОмГПУ

Васильєва Тетяна

Обласна інтернет - олімпіада + презентація «Ніхто не забутий!»

 1. Обласна інтернет - олімпіада

«Сторінками історії»

Диплом (дипломант конкурсу)


Васильєва Тетяна

Обласний інтернет- конкурс

 1. Обласний інтернет- конкурс «Пам'ятати, щоб жити»

свідоцтво учасника

Полубоярцева Марія

«900 днів і ночей»

 1. Всеросійський дитячо-юнацький літературно-мистецький конкурс творчих робіт «Я пам'ятаю! Я пишаюся! », Присвячений 65-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Полубоярцева Марія

Обласний інтернет- конкурс

 1. Обласний інтернет- конкурс «Пам'ятати, щоб жити»

свідоцтво учасника

Фріцковскій Геннадій Обласний інтернет- конкурс

 1. Обласний інтернет- конкурс «Пам'ятати, щоб жити»

свідоцтво учасника

11

Патрахіна Олена

«Людина тилу: його трудове життя, культура і побут»

 1. Районна науково-практична конференція «Ратні сторінки історії Батьківщини»

сертифікат учасника

Патрахіна Олена

«Криваве колесо репресій»

 1. Учнівська науково-практична конференція «Соціально-економічний і культурний розвиток Росії» (ОмГПУ р Тара)

Сертифікат учасника + публікація

Патрахіна Олена

«Дитинство ермаковцев в роки Великої Вітчизняної війни»

 1. Районна краєзнавча конференція

«Літопис сибірських сіл»

грамота лауреата

 1. XV муніципальна науково-практична конференція школярів

свідоцтво учасника

 1. Обласна конференція «Літопис сибірських сіл»

свідоцтво учасника

Патрахіна Олена

Обласна інтернет - олімпіада

 1. Обласна інтернет - олімпіада

«Сторінками історії»


Патрахіна Олена

«Пам'ять серця (до 100-річчя д. Новоермаковка)

 1. XI Всеросійський конкурс історичних дослідницьких робіт старшокласників «Людина в історії. Росія - XX століття »


Личкін Михайло

«Людина тилу: його трудове життя, культура і побут»

 1. Районна науково-практична конференція «Ратні сторінки історії Батьківщини»

сертифікат учасника2010-2011 навчальний рік

клас

ФМ учня

Участь, результат

9

Лаврентьєв

Сергій


 1. Учнівська науково-практична конференція «Соціально-економічний і культурний розвиток Росії» (ОмГПУ р Тара)

Лист-подяка.

Полубоярцев Кирило

 1. Учнівська науково-практична конференція «Соціально-економічний і культурний розвиток Росії» (ОмГПУ р Тара)

Лист-подяка.

11

Васильєва Тетяна

«Поставимо пам'ятник селі» (про зниклу селі Ліфляндка Тарского району)

 1. Фестиваль дослідницьких та творчих робіт учнів «Портфоліо»

Публікація в Інтернеті

E - mail: portfolio @ 1 september. ru

дипломВасильєва Тетяна

«Ніхто не забутий ?!» Про загиблих у Велику Вітчизняну війну жителів Єрмаковського сільського поселення.


 1. XI Всеросійський конкурс історичних дослідницьких робіт старшокласників «Людина в історії.Росія - XX століття »

 2. Фестиваль дослідницьких та творчих робіт учнів «Портфоліо»

Публікація в Інтернеті

E - mail: portfolio @ 1 september. ru

диплом

 1. Муніципальний творчий конкурс «Це нашої історії рядки - 2011»

Почесна грамота - 1 місце в номінації «Пошуково-дослідницька робота»

Васильєва Тетяна

«Пам'ять гірких років жорстока» (Про ув'язненій фашизму Яковлевої Г.П.)

 1. Учнівська науково-практична конференція «Соціально-економічний і культурний розвиток Росії» (ОмГПУ р Тара)

сертифікат учасника


7-8 кл

Команда «Онуки Перемоги»

 1. Телекомунікаційний конкурс «Війна в історії народів», присвячена 66-річчю Перемоги.

Диплом 2 місце
Таблиця результатів участі в олімпіадах муніципального етапу


навчальний

рік

предмет

ФМ учасника, клас

результат

2009-2010

Історія

Полубоярцева М., 10 клас

призер

2010 - 2011

Історія

Полубоярцева М., 11 клас

призер

Історія

Булигіна Ю., 7 клас

призер

суспільствознавство

Ларіонова А., 7 клас

призер


Додаток № 6.

Публікації робіт в збірниках

Додаток № 7.

hello_html_m6ca94e36.png Головна сторінка hello_html_m6ca94e36.png Сайт ВД «Первое сентября»

hello_html_26864ca0.png

роботи: hello_html_6f49a21b.gif
РОЗДІЛИКонкурс «Навчальний проект»

hello_html_m65cae899.gif

Науково-дослідні роботи:

Астрономія, космонавтика та авіація
Біологія
Географія
Історія, археологія
мистецтвознавство
лінгвістика
Літературознавство
Математика
Релігієзнавство
Економіка, соціологія та право
фізика
хімія
Здоров'я людини
Фізкультура і спорт
Екологія
Художня творчість
технічна творчість
Інформаційні технології
літературна творчість
музична творчість
Краєзнавство
На допомогу вчителю

hello_html_m65cae899.gif

Рекомендовані програми"Ніхто не забутий ?!" (Про загиблих у ВВВ жителів Єрмаковського сільського поселення)

Робота, представлена
на фестиваль

роботи: 589 072

розділи: Історія, археологія, Краєзнавство

Автор: Васильєва Т.Д., 11-й клас, МОУ "Ермаковска ЗОШ"

Керівник: Васильєва Н.І., вчитель історії і суспільствознавства, МОУ "Ермаковска ЗОШ"

Опис роботи:

Робота присвячується загиблим в роки Великої Вітчизняної війни ермаковци і їх родичам. В роботі систематизовані списки загиблих солдатів Єрмаковського сільського поселення. Ця робота - вдячна данина післявоєнних поколінь тим землякам і односельцям, хто відстояв свободу і незалежність батьківщини, мир і щастя на рідній землі.

Порядок знайомства:

На початку назви файлів варто порядковий номер для знайомства.

Контактна інформація:

E-mail:

ermakovkaschool@yandex.ru

Архів матеріалів: 589072.zip (9.09 МБ)Додаток № 8.

Д hello_html_m5226eeb3.jpghello_html_5ca7ba92.jpghello_html_m6d53c104.jpghello_html_d091b96.jpg ень Пам'яті жертв політичних репресій

hello_html_1898265d.jpgДень Пам'яті, присвячений 65-річчю Перемоги у ВВВ

hello_html_m667316c5.jpghello_html_2c2750f8.jpghello_html_1411e427.jpghello_html_m757def6f.jpghello_html_6cf3fa57.jpg

1 Зимова, І.А. Ключові компетентності як результативно-цільова основа компетентнісного підходу в освіті. Авторська версія [Текст] / І. О. Зимня. - М .: Дослідницький центр проблем якості підготовки фахівців, 2004.

1 Тлумачний словник російської мови: в 4 т. / За редакцією Д. Н. Ушакова. М.,

2 Хуторський, А. В. Ключові компетенції та освітні стандарти [Електронний ресурс] /А.В.Хуторской // Інтернет-журнал «Ейдос». - 2002 - Режим доступу: http: // www. eidos. ru / journal / 2002/0423. htm, вільний.


41

<>

Назва документа формування соціально-особистісних ..... ppt

КОУ «Ермаковская СОШ» Тарского муниципального района Омской области ФОРМИРОВА...
Ключевые компетенции Исследовательские Организаторские Коммуникативные Социал...
Компетентность – «1) Круг вопросов, явлений в которых данное лицо обладает ав...
Способствовать формированию социально-личностных компетенций в процессе иссле...
Направления деятельности Организационная Просветительская Обучающая Исследова...
Подготовительный этап 5-6 класс Заключительный этап 8-9, 10-11 класс Переходн...
Выбирает (принимает решения) Выстраивает Оценивает
Учеб ный год. ФИ учащегося, класс, название работы, Наименование конкурсов, Н...
2007-2008 1. Васильева Т. 8 кл. «Память горьких лет жестока» (об узниках фаши...
2007-2008 4. Игнатьева Н. 11кл. «Развитие образования в с. Ермаковка» Районна...
2008 – 2009 учебный год Класс ФИ учащегося, название работы Участие, результа...
2009 – 2010 учебный год Класс ФИ учащегося, название работы Участие, результа...
9 Иванюк Мария «Все для фронта, все для победы» Всероссийский детско-юношески...
10 Васильева Татьяна 1. Реферат «Пути и способы привлечения российских и зару...
11 Патрахина Елена «Человек тыла: его трудовая жизнь, культура и быт» Районна...
2010-2011 учебный год Класс ФИ учащегося Участие, результат 9 Лаврентьев Сер...
Публикации работ в сборниках
№ работы: 589072 Разделы: История, археология, Краеведение Автор: Васильева Т...
День Памяти, посвященный 65-летию Победы в ВОВ
День Памяти жертв политических репрессий
<< <
1 з 22
> >>

Опис презентації по окремим слайдів:

№ слайда 1 КОУ «Ермаковская СОШ» Тарского муниципального района Омской области ФОРМИРОВА
Опис слайда:

Коу «Ермаковска ЗОШ» Тарского муніципального району Омської області ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИХ компетентності ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ і в позаурочний час Учитель історії і суспільствознавства Васильєва Наталія Іванівна 2011 рік

№ слайда 2 Ключевые компетенции Исследовательские Организаторские Коммуникативные Социал
Опис слайда:

Ключові компетенції Дослідницькі Організаторські Комунікативні Соціально-особистісні Робота з різними джерелами, з інформацією Критичне осмислення аспектів розвитку нашого суспільства, усвідомити важливість політичного та економічного розвитку Уміння вислуховувати і приймати до уваги погляди інших людей, дискутувати і захищати свою точку зору, виступати публічно Здатність організовувати свою діяльність, приймати рішення, нести відповідальність, вміння вести переговори, співпрацювати і працювати в команді, нд упать в проект

№ слайда 3 Компетентность – «1) Круг вопросов, явлений в которых данное лицо обладает ав
Опис слайда:

Компетентність - «1) Коло питань, явищ в яких дана особа володіє авторитетністю, пізнанням, досвідом; 2) Коло повноважень, область підлягають чиєї-небудь введення питань, явищ (право) »Д.М.Ушаков «Компетенція включає сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що задаються по відношенню до певного кола предметів і процесів, і необхідних для якісної продуктивної діяльності по відношенню до них; компетентність - володіння, володіння людиною відповідною компетенцією. Що включає його особистісне ставлення до неї і предмету діяльності »А. В. Хуторський

№ слайда 4 Способствовать формированию социально-личностных компетенций в процессе иссле
Опис слайда:

Сприяти формуванню соціально-особистісних компетенцій в процесі дослідницької діяльності на уроках історії та в позаурочний час. Сприяти підвищенню особистої впевненості у кожного учасника навчання дослідницької діяльності, його самореалізації і рефлексії. Розвивати в учнів усвідомлення значущості дослідницької роботи (колективного та індивідуального) для отримання результату, ролі співробітництва, спільної діяльності в процесі виконання творчих завдань; надихати дітей на розвиток комунікабельності. Розвивати дослідницькі вміння: аналізувати проблемну ситуацію, виявляти проблеми, здійснювати відбір необхідної інформації з літератури, проводити спостереження практичних ситуацій, фіксувати і аналізувати їх результати, будувати гіпотези, здійснювати їх перевірку, узагальнювати, робити висновки.

№ слайда 5 Направления деятельности Организационная Просветительская Обучающая Исследова
Опис слайда:

Напрями діяльності Організаційна Просвітницька Навчальна Дослідницька Активізація інтересу учнів до історії рідної країни через вивчення історії власного життя дітей їх сімей (принцип персоніфікації) Формування мотиваційно-потребностной сфери, розширення кругозору, насичення корисною і потрібною інформацією, Активізація розумової діяльності, розвиток ісследовательс ких і комунікативних компетенцій принципи: доступності; природності; осмисленості; культуросообразности; самодіяльно сті.

№ слайда 6 Подготовительный этап 5-6 класс Заключительный этап 8-9, 10-11 класс Переходн
Опис слайда:

Підготовчий етап 5-6 клас Заключний етап 8-9, 10-11 клас Перехідний етап 6-8 клас - складають опорні схеми, таблиці, логічні ланцюжки; - представляють описовий текст за допомогою малюнка, вироби; - складають презентації та повідомлення - написання дослідницьких робіт; -участь в різних конкурсах, конференціях, проектах; - формуються навички роботи з історичною інформацією - освоюють навички роботи з літературою різного характеру; навички роботи в групі; формується готовність до самоосвіти, до соціальної взаємодії.

№ слайда 7
Опис слайда:

№ слайда 8 Выбирает (принимает решения) Выстраивает Оценивает
Опис слайда:

Вибирає (приймає рішення) Вибудовує Оцінює

№ слайда 9 Учеб ный год. ФИ учащегося, класс, название работы, Наименование конкурсов, Н
Опис слайда:

Навчальний рік. ФМ учня, клас, назва роботи, Найменування конкурсів, НПК Результат 2006-2007 1. Авсейко А. 10 кл. «Людина на Землі» Районна НПК НОУ «Еврика» Почесна грамота I призове місце в номінації «Мої земляки». Посвідчення учасника. Рекомендована для участі на регіональної НПК XXXIX регіональна НПК школярів та учнівської молоді Омської області Почесна грамота. Свідоцтво учасника. I Всеросійський конкурс «Гайдар. Час. Ми ». Диплом учасника 2.Ануфріенко О. 11кл. «Махнєв Олександр Родіонович - майстер своєї справи» Районна НПК НОУ «Еврика» Посвідчення учасника I Всеросійський конкурс «Гайдар. Час. Ми ». Диплом учасника 3. Бондаренко О. 11 кл. «Слідами колишнього часу» (Про трудівників тилу) Районна НПК НОУ «Еврика» Почесна грамота I призове місце в номінації «Літопис рідного краю» Посвідчення учасника I Всеросійський конкурс «Гайдар. Час. Ми ». диплом учасника

№ слайда 10 2007-2008 1. Васильева Т. 8 кл. «Память горьких лет жестока» (об узниках фаши
Опис слайда:

2007-2008 1. Васильєва Т. 8 кл. «Пам'ять гірких років жорстока» (про в'язнів фашизму) Районна НПК НОУ «Еврика» 29 лютого 2008р. Почесна грамота. Свідоцтво учасника. Рекомендована для участі на регіональної НПК Районна краєзнавча конференція «Літопис сибірських сіл» 29 лютого 2008р. Свідоцтво учасника. X обласна краєзнавча Сибірських сіл »24-29 березня конференція« Літопис 2008р. Свідоцтво учасника. IV НПК «Вагановського читання - 2008" Лист подяки. Свідоцтво учасника. XXXX регіональна НПК школярів та учнівської молоді Омської області, Грудень 2008р. Диплом лауреата XXXX регіональна НПК школярів та учнівської молоді Омської області. Свідоцтво учасника. 2. Личкін М. 9 кл. «Людина тилу. Його трудове життя, культура і побут »Районна НПК НОУ« Еврика »29 лютого 2008р. Свідоцтво учасника. Районна НПК «Літопис сибірських сіл» Почесна грамота. Свідоцтво учасника. 3. Патрахіна Е. 9 кл. «Криваве колесо репресій» Районна НПК НОУ «Еврика» 29 лютого 2008р. Почесна грамота. Свідоцтво учасника Районна краєзнавча конференція «Літопис сибірських сіл» 29 лютого 2008р. Свідоцтво учасника.

№ слайда 11 2007-2008 4. Игнатьева Н. 11кл. «Развитие образования в с. Ермаковка» Районна
Опис слайда:

2007-2008 4. Ігнатьєва Н. 11кл. «Розвиток освіти в с. Єрмаківка »Районна НПК НОУ« Еврика »29 лютого 2008р. Свідоцтво учасника. IV НПК «Вагановського читання - 2008" Лист подяки. Свідоцтво учасника 5. Васильєва Т. 8 клас. «За іменами дати - за датами історія моєї родини» Обласний конкурс «Корінням дерево сильно» в рамках програми «Мій рід» на території РФ Диплом III ступеня. 6. Патрахіна А. 8 клас. «Історія родини Патрахіних» Обласний конкурс «Корінням дерево сильно» в рамках програми «Мій рід» на території РФ Диплом учасника 7. Лаврентьєв С. 7 клас. «Моє родовідне дерево» Обласний конкурс «Корінням дерево сильно» в рамках програми «Мій рід» на території РФ Диплом учасника

№ слайда 12 2008 – 2009 учебный год Класс ФИ учащегося, название работы Участие, результа
Опис слайда:

2008 - 2009 навчальний рік Клас ФМ учня, назва роботи Участь, результат 8 Патрахіна Алена «Слідами зниклих сіл» (Ново-Троїцьк, Глибока Річка Тарского району) Районна краєзнавча конференція «Літопис сибірських сіл» Грамота 2 місце. XIV муніципальна науково-практична конференція школярів Грамота лауреата XI обласна краєзнавча конференція «Літопис сибірських сіл» Сертифікат учасника XLI регіональна науково-практична конференція школярів та учнівської молоді. Диплом лауреата 9 Васильєва Тетяна «Поставимо пам'ятник селі» (про зниклу селі Ліфляндка Тарского району) Районна краєзнавча конференція «Літопис сибірських сіл» Сертифікат учасника XI обласна краєзнавча конференція «Літопис сибірських сіл» Диплом 1 місце XV муніципальна науково-практична конференція школярів Сертифікат учасника Васильєва Тетяна «Пам'ять гірких років жорстока» (про в'язнів фашизму) XI Всеросійський конкурс історичних дослідницьких робіт старшокласників «Людина в історії. Росія - XX століття »Лист подяки 10 Патрахіна Олена« Пам'ять серця (до 100-річчя д. Новоермаковка) Районна краєзнавча конференція «Літопис сибірських сіл» Сертифікат учасника XV муніципальна науково-практична конференція школярів Сертифікат учасника XI Всеросійський конкурс історичних дослідницьких робіт старшокласників «Людина в історії. Росія - XX століття »Лист подяки

№ слайда 13 2009 – 2010 учебный год Класс ФИ учащегося, название работы Участие, результа
Опис слайда:

2009 - 2010 навчальний рік Клас ФМ учня, назва роботи Участь, результат 8 Асташов Олексій «Середній танк Т-3485» Обласна науково-практична конференція «Вклонімося великим тим рокам». Диплом (дипломант конкурсу) Лаврентьєв Сергій «Автомат АК-47» Обласна науково-практична конференція «Вклонімося великим тим рокам». Диплом (дипломант конкурсу) Лаврентьєв Сергій Блискучі перемоги (Битва на Курській дузі) Всеросійський дитячо-юнацький літературно-мистецький конкурс творчих робіт «Я пам'ятаю! Я пишаюся! », Присвячений 65-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні Полубоярцев Кирило« Реактивна система залпового вогню БМ-13 "Катюша" »Обласна науково-практична конференція« Вклонімося великим тим рокам ». Диплом (дипломант конкурсу) Полубоярцев Кирило Сталінградська битва Всеросійський дитячо-юнацький літературно-мистецький конкурс творчих робіт «Я пам'ятаю! Я пишаюся! », Присвячений 65-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

№ слайда 14 9 Иванюк Мария «Все для фронта, все для победы» Всероссийский детско-юношески
Опис слайда:

9 Іванюк Марія «Все для фронту, все для перемоги» Всеросійський дитячо-юнацький літературно-мистецький конкурс творчих робіт «Я пам'ятаю! Я пишаюся! », Присвячений 65-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні Карпець Олександр« Битва за Москву »Всеросійський дитячо-юнацький літературно-мистецький конкурс творчих робіт« Я пам'ятаю! Я пишаюся! », Присвячений 65-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні Патрахіна Алена« А як ми фронту допомагали ... »(За спогадами трудівниць тилу Єрмаковського сільського поселення Тарского району) Районна науково-практична конференція« Ратні сторінки історії Батьківщини »Сертифікат учасника Патрахіна Алена «слідами зниклих сіл» (Ново-Троїцьк, Глибока Річка Тарского району) Учнівська науково-практична конференція «Соціально-економічний і культурний розвиток Росії» (ОмГПУ рТара) Почесна грамота + публікація XI Всеросійський конкурс історичних дослідницьких робіт старшокласників «Людина в історії. Росія - XX століття »Патрахіна Алена« Єрмаковського трудівники в роки Великої Вітчизняної війни »Районна краєзнавча конференція« Літопис сибірських сіл »Грамота лауреата. XV муніципальна науково-практична конференція школярів Свідоцтво учасника XII обласна краєзнавча конференція «Літопис сибірських сіл» 3 місце

№ слайда 15 10 Васильева Татьяна 1. Реферат «Пути и способы привлечения российских и зару
Опис слайда:

10 Васильєва Тетяна 1. Реферат «Шляхи і способи залучення російських і зарубіжних туристів до участі в подорожах по Омській області» 2. Есе «Дозвольте представитися ...» III обласний зліт «Здібна та талановита молодь - наше майбутнє». Номінація «Клуб краєзнавців» Диплом I місце Васильєва Тетяна «Поставимо пам'ятник селі» (про зниклу селі Ліфляндка Тарского району) Учнівська науково-практична конференція «Соціально-економічний і культурний розвиток Росії» (ОмГПУ р Тара) Почесна грамота + публікація XI Всеросійський конкурс історичних досліджень старшокласників «Людина в історії. Росія - XX століття »Васильєва Тетяна« Ніхто не забутий ?! »Про загиблих у Велику Вітчизняну війну жителів Єрмаковського сільського поселення. Районна краєзнавча конференція «Літопис сибірських сіл» - Грамота лауреата XII обласна краєзнавча конференція «Літопис сибірських сіл» 1 місце 3. XV муніципальна науково-практична конференція школярів Диплом лауреата 4. XLII регіональна науково-практична конференція школярів та учнівської молоді. 5. Публікація роботи в збірнику «Ніхто не забутий ... Ніщо не забуте ...» Філія ОмГПУ Васильєва Тетяна Обласна інтернет - олімпіада + презентація «Ніхто не забутий!» Обласна інтернет - олімпіада «Сторінками історії» Диплом (дипломант конкурсу)

№ слайда 16 11 Патрахина Елена «Человек тыла: его трудовая жизнь, культура и быт» Районна
Опис слайда:

11 Патрахіна Олена «Людина тилу: його трудове життя, культура і побут» Районна науково-практична конференція «Ратні сторінки історії Батьківщини» Сертифікат учасника Патрахіна Олена «Криваве колесо репресій» Учнівська науково-практична конференція «Соціально-економічний і культурний розвиток Росії» ( ОмГПУ р Тара) Сертифікат учасника + публікація Патрахіна Олена Обласна інтернет - олімпіада Обласна інтернет - олімпіада «сторінками історії» Патрахіна Олена «Пам'ять серця (до 100-річчя д. Новоермаковка) XI Всеросійський до нкурс історичних дослідницьких робіт старшокласників «Людина в історії. Росія - XX століття »Личкін Михайло« Людина тилу: його трудове життя, культура і побут »Районна науково-практична конференція« Ратні сторінки історії Батьківщини »Сертифікат учасника Полубоярцева Марія« 900 днів і ночей »Всеросійський дитячо-юнацький літературно-мистецький конкурс творчих робіт "Я пам'ятаю! Я пишаюся! », Присвячений 65-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні Полубоярцева Марія Обласний інтернет- конкурс Обласний інтернет- конкурс« Пам'ятати, щоб жити »Свідоцтво учасника Фріцковскій Геннадій Обласний інтернет- конкурс Обласний інтернет- конкурс« Пам'ятати, щоб жити »Свідоцтво учасника

№ слайда 17 2010-2011 учебный год Класс ФИ учащегося Участие, результат 9 Лаврентьев Сер
Опис слайда:

2010-2011 навчальний рік Клас ФМ учня Участь, результат 9 Лаврентьєв Сергій Учнівська науково-практична конференція «Соціально-економічний і культурний розвиток Росії» (ОмГПУ р Тара) Лист подяки. Полубоярцев Кирило Учнівська науково-практична конференція «Соціально-економічний і культурний розвиток Росії» (ОмГПУ р Тара) Лист подяки. 11 Васильєва Тетяна «Поставимо пам'ятник селі» (про зниклу селі Ліфляндка Тарского району) Фестиваль дослідницьких та творчих робіт учнів «Портфоліо» Публікація в Інтернеті E-mail: portfolio@1september.ru. Диплом Васильєва Тетяна «Ніхто не забутий ?!» Про загиблих у Велику Вітчизняну війну жителів Єрмаковського сільського поселення. XI Всеросійський конкурс історичних дослідницьких робіт старшокласників «Людина в історії. Росія - XX століття »Фестиваль дослідницьких та творчих робіт учнів« Портфоліо »Публікація в Інтернеті E-mail: portfolio@1september.ru. Диплом Муніципальний творчий конкурс «Це нашої історії рядки - 2011» Почесна грамота - 1 місце в номінації «Пошуково-дослідницька робота» Васильєва Тетяна «Пам'ять гірких років жорстока» (Про ув'язненій фашизму Яковлевої Г.П.) Учнівська науково-практична конференція «Соціально -економічне і культурний розвиток Росії »(ОмГПУ р Тара) Сертифікат учасника 7-8 кл Команда« Онуки Перемоги »Телекомунікаційний конкурс« Війна в історії народів », присвячена 66-річчю Перемоги. Диплом 2 місце

№ слайда 18 Публикации работ в сборниках
Опис слайда:

Публікації робіт в збірниках

№ слайда 19 № работы: 589072 Разделы: История, археология, Краеведение Автор: Васильева Т
Опис слайда:

№ роботи: 589 072 Розділи: Історія, археологія, Краєзнавство Автор: Васильєва Т.Д., 11-й клас, МОУ "Ермаковска ЗОШ" Керівник: Васильєва Н.І., вчитель історії і суспільствознавства, МОУ "Ермаковска ЗОШ" Опис роботи: Робота присвячується загиблим в роки Великої Вітчизняної війни ермаковци і їх родичам. В роботі систематизовані списки загиблих солдатів Єрмаковського сільського поселення. Ця робота - вдячна данина післявоєнних поколінь тим землякам і односельцям, хто відстояв свободу і незалежність батьківщини, мир і щастя на рідній землі. Порядок знайомства: На початку назви файлів варто порядковий номер для знайомства. Контактна інформація: Архів матеріалів: 589072.zip (9.09 МБ) РОЗДІЛИ Конкурс «Навчальний проект» Науково-дослідні роботи: Астрономія, космонавтика та авіація Біологія Географія Історія, археологія Мистецтвознавство Лінгвістика Літературознавство Математика Релігієзнавство Економіка, соціологія та право Фізика Хімія Здоров'я людини Фізкультура і спорт Екологія Художня творчість Технічна творчість Інформаційні технології Літературна творчість Музична творчість Краєзнавство На допомогу вчителю Рекомендовані програм © Видавничий дім «Перше вересня» Адреса: +121165, Москва, вул. Київська, 24, «Первое сентября», Оргкомітет фестивалю «Портфоліо» Телефон для довідок: (499) 249-52-53. E-mail: portfolio@1september.ru "Ніхто не забутий ?!" (Про загиблих у ВВВ жителів Єрмаковського сільського поселення) Робота, представлена ​​на фестиваль E-mail: ermakovkaschool@yandex.ru

№ слайда 20 День Памяти, посвященный 65-летию Победы в ВОВ
Опис слайда:

День Пам'яті, присвячений 65-річчю Перемоги у ВВВ

№ слайда 21 День Памяти жертв политических репрессий
Опис слайда:

День Пам'яті жертв політичних репресій

№ слайда 22
Опис слайда:

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
 • Історія
опис:

Опис педагогічного досвіду "Формування соціально-особистісних компетентностей школярів в процесі дослідницької діяльності на уроках історії та в позаурочний час".

Історія, як ніяка інша наука, покликана сприяти формуванню всебічно розвиненої особистості, яка має ключовими компетентностями. Соціально-особистісна компетентність визначає весь життєвий шлях людини: орієнтацію на пошук продуктивних сенсів життя, успішність кар'єри, включення в соціум, створення сім'ї, здатність до соціальної мобільності, ефективно вирішувати проблеми в процесі взаємодії з суспільством. До соціальних компетенцій відносяться вміння вести діалог, здатність брати на себе відповідальність, толерантність та ін. Все сказане вище і обумовлює актуальність обраної теми роботи.