Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Парадигми пострадянської історичної науки: кожен сам собі історик?

Скачати 9.32 Kb.
Дата конвертації 29.03.2018
Розмір 9.32 Kb.
Тип доповідь

М.К. Койгелдіев

В історичних публікаціях останнього часу простежуються тенденції, які вносять певні сумніви в коректності й обгрунтованості деяких суджень їх авторів. Публікації аналогічних висловлювань зі сторінок ЗМІ в кінцевому підсумку сприяє формуванню суспільної свідомості населення країни в цілому. Тому важливо пам'ятати про відповідальність та соціальної значущості тієї функції, яку виконує історик.

Гносеологічний імператив дослідника випливає з «внутрішнього стану» історика. В кінцевому підсумку це визначає його інтерпретацію тієї чи іншої історичної ситуації. Поряд з цим, завдання, які ставить історик перед собою, так чи інакше пов'язані з потребами сучасного культурного й ідеологічного життя. Тому, проблема адекватного аналізу історичного минулого цілком залежить від дослідника, якого правильніше за все сприймати як носія ідей і умонастроїв часу, суспільства, в якому він живе, нарешті, культури, носієм якої він є. Дана методологічна парадигма, що бере свої витоки у Лаппо-Данилевського, визначає стан розвитку історичної науки на всьому пострадянському просторі. Російський медієвіст А. Я. Гуревич вірно зазначає, що «ми не можемо ставити минулого питання, які нас залишають холодними, які нас не цікавлять». Тому сучасну історіографію правильніше буде сприймати з цих концептуальних позицій.

На сьогодні актуальність відродження загального духовного простору ні у кого не викликає сумніву. Нам всім необхідно не відривати реальності глобалізації, інтегруватися в світовий простір на основі відтворення об'єднує споріднені народи єдиної цивілізаційної платформі, з огляду на спільність культурно-історичних доль.

Цю тезу намагався реалізувати на практиці ще наш видатний співвітчизник Мустафа Шокай, глава Туркестанської автономії (1917-1918), ліквідованого більшовиками на початку 1918 року. Будучи емігрантом у Франції, видаючи журнали, публікуючи книги, він розкривав щирий вигляд більшовизму. У 1998-1999 рр. в Алмати вийшов у світ двотомник його праць. Накопичені матеріали вважають сподіватися, що в майбутньому будуть опубліковані і наступні роботи М.Шокая.

Спадщина М.Шокая змушує дивуватися заразливою силі його патріотизму, вірності своїм ідеалам і принципам. Прихильник общетурестанского майбутнього, він не проводив етнічних, релігійних та інших граней між казахами, узбеками, киргизами або туркменами. Спільність історичної долі братніх народів Центрально-Азіатського регіону зумовлювало його бачення спільної майбуття. Виступаючи проти адміністративно-територіального розмежування середньоазіатських республік (1924-1925), він вважав, що це суперечить корінним, стратегічним інтересам народів регіону, аргументовано обгрунтовуючи переваги перебування центрально-азіатських народів у складі єдиної федеративної держави.

Висловлюючи ідею єдності народів Туркестану М.Шокай ні самотній. Такої ж позиції дотримувалися відомі в історії його соратники, такі як Бехбуді і Чолпон, Арабаев і Валід Тоган і інші. Відданість спільним ідеалам, почуття високої відповідальності перед майбутніми поколіннями об'єднувало цих чудових людей і визначало їх життєві пориви. Так, наприклад, узбецький поет Чолпон написав гімн Туркестанської автономії. Цікаво відзначити, що батько поета, відомий купець, хотів бачити свого сина в ролі успішного торговця, власника мережі магазинів між Оренбургом і Ташкентом. Але сина притягували до себе суспільну турботи бурхливої ​​епохи. І ввійшов він в історію як видатний поет, який зумів так точно і глибинно відобразити дух історичних змін. Актуально ще звучать слова президента РК Н. А. Назарбаєва, що тільки від об'єднаних зусиль наших держав залежить: чи буде майбутня історія регіону складатиметься суцільно з суперечностей, зумовлених різними підходами до вирішення завдань національно-державного будівництва, піддасться він розломів і тріщин по лініях дотику різних національних культур або ж ми зможемо вийти на новий рівень усвідомлення необхідності зміцнення тюркського єдності з тим, щоб будучи спільним, єдиним культурно-цивілізаційних комплексом, що не загубитися в бурхливих хвилях сучасної історії. Адже тільки тоді, під захистом їм покровом нашої спільної культурної ідентичності, ми зможемо виконати свій моральний борг перед нашими спільними предками, а також нащадками.

На тлі історичних подій останнього десятиліття наочно простежується процес розкладання, що складалася не одне століття, традиційного характеру взаємин між різними народами регіону. Раніше іменувалися Туркестанського, народи знаходяться на шляху становлення власної державності. Їм випала історична можливість самостійного дозволу різнобічних державних питань: формування концепцій зовнішньої і внутрішньої політики, визначення пріоритетів економічного розвитку. У нових історичних умовах відроджуються національні традиції, культура народів регіону. Болісний для націй період відродження правомірно розглядати як неминучий етап при становленні державності. У певних історичних умовах це стає необхідністю для подальшого розвитку нації, коли історичні катаклізми перехідного періоду виступають одним з імперативів, які змушують спрацьовувати приховані механізми самозбереження нації. Приклад цьому - історія Туркестану народів, коли спочатку в умовах колоніального засилля з боку Російської імперії, потім в кайдани радянського федералізму - сприяли визначенню «втраченого» і «знайденого» для нації в результаті такого повороту подій.

Туркестанський регіон, ширше Центральну Азію, слід сприймати як сукупність різних етнічних територій, що об'єднує константою яких виступає подібність культур і спільність історичних доль. В умовах численних воєн з сусідніми державами, міжусобних чвар для самозбереження тюркського етносу в Центральній Азії необхідно було усвідомлення спільності. Почавши формуватися ще за часів племен хунну, усуне, кангли, ця думка у формі єдиної концепції, що відображала надії вже не окремо взятого племені або етносу, а в рамках сподівань усього центрально-азіатського соціуму, чітко проявила себе в 6-8 ст., В період тюркської державності. Протиборство держави тюрків з Танської династією в Китаї, яке Л.Н.Гумилев охарактеризував як протистояння двох різних світів, розкрило перед тюркськими народами потреба в консолідації. Надалі, більш чітко ця теза була сформульований в зв'язку з арабськими завоюваннями, що почалися з 7 століття. В 9-11 вв. тюркський соціум відчув на собі вплив мусульманської цивілізації і арабської культури. Інстинкт самозбереження тюркського етносу, який опинився перед загрозою зникнення, дав світові народження цілої плеяди тюркських особистостей в 10-11 ст .: Ю.Баласагуні, М.Кашгарі, А.Яссаві. Іншими словами, усвідомлення спільності народів цього регіону формування як соціально-політичного і культурного чинника в житті тюркських етносів тісно пов'язане з тисячолітньою історією тюркських народів, коли численні катаклізми і війни сприяли кристалізації ідеї консолідації народів Центрально-Азіатського регіону. Більш того, цю ідею слід розглядати як один з потужних факторів, що сприяли виробленню імунної системи тюркського етносу, і перш за все виконувала функції самозахисту. З усіх ідеологічних концепцій - релігійних, класових, етнічних, культурних та інших, які прагнули зайняти місце домінуючої в свідомості тюркського етносу, лише ідея консолідації показала свою стійкість протягом всієї історії народів Центральної Азії.

Безумовно, що особливо чітко потреба в самозбереженні та етнічної консолідації тюркський соціум відчув у результаті колоніальної політики Російської імперії. Саме в цей період історії складові компоненти ідеї етнополітичного об'єднання тюрків: общетюркская ідея, що відчула вплив арабської культури в середньовіччі і доповнена компонентом спільності мусульман - мусульманської ідеєю, і порівняно молода національна ідея - проявили себе найбільш опукло у свідомості тюркських народів Росії. Ідеологічну основу останньої деякі дослідники виводять з синтезу трьох складових: 1. відчуття приналежності до ісламського світу, 2. розвиненого почуття причетності до тюркської суперетнічної спільності, 3. відчуття власної індігенную, аборигенів. Це, в принципі, відображає суть світоглядної позиції тюркського етносу.

Інакше кажучи, стан суспільної свідомості народів Центральної Азії і визначило в потоці тисячолітньої історії ідею консолідації народів регіону. Відомий кримський просвітитель, мислитель, журналіст і педагог І. Гаспринський (1851-1914) розумів згоду і зближення тюркських народів як культурну спільність, як формування єдиного поліетнічного блоку.

Тому для історика, формулює проблему дослідження, погляд на Центральну Азію повинен бути ширше поточних політичних, ідеологічних чи вузько етнічних інтересів. Потрібно виходити з об'єктивних вимог історичної науки, в іншому випадку може статися серйозна спотворення традицій історичної науки і в кінцевому підсумку це негативно вплине на логіку її розвитку.

Не слід забувати при цьому, що феномен винятковості та специфіки національної спадщини породжує ізоляціонізм, який перш за все згубно впливає на науку, виключаючи можливості творчого діалогу, процес якого і націлений на дозвіл з поясненням і обгрунтуванням сенсу наукових висловлювань, формулювання ідей, їх кристалізації в Під час конструктивних наукових диспутів. Інакше ми опинимося в полоні суджень американських істориків-презентістов, які на рубежі 20-30-х років стверджували: "всяк сам собі історик".