Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Податок на доходи фізичних осіб: історія виникнення, порядок сплати, податкові пільги

Скачати 89.05 Kb.
Дата конвертації 12.12.2017
Розмір 89.05 Kb.
Тип курсова робота

32

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Вінницький державний ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ «РИНХ»

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО І АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, ПОРЯДОК СПЛАТИ, ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ

Курсова робота

студента III курсу

денного відділення 632гр.

Чібічян А.Г.

Науковий керівник -

К.ю.н., доцент, завідувач кафедри

Фінансового та Адміністративного права

Руковішнікова І.В.

Дата здачі курсової роботи:

Дата захисту:

оцінка:


Ростов-на-Дону

2002р.ЗМІСТВСТУП ........................................................................... ... ... ..3

1.ИСТОРИЯ ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ .................................................................. .5

2.Порядок СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ...... ..7

2.1. Платники податку ................................................................ ... 7

2.2.Об'ект оподаткування ............................................................ .8

2.3. Податкові ставки ............................................................ ... ...... .14

2.4. Особливості обчислення і сплати податку підприємцями ......... ... 16

2.5. Особливості обчислення і сплати податку податковими агентами ......... .18

3. ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ ................................................... 19

4. ПІЛЬГИ при обчисленні податку на ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ .......................................................... ......... 20

4.1. Податкові відрахування ..................................................................... 21

4.2. Податкові звільнення ................................................... .. ...... ..26

4.3. Інші податкові пільги ....................................................... ...... ..29

ВИСНОВОК ...................................................................... ... .. ... .31

ВСТУППодаток на доходи фізичних осіб (далі ПДФО) в тій чи іншій формі стягувався завжди: будь то церковна або світська десятина, панщина або оброк. У Росії, як і в більшості країн світу, прибутковий податок служить одним з головних джерелом-ників дохідної частини бюджету. Слід зазначити, що це - прямий податок на сукупний дохід фізичним-чеського особи, включаючи доходи, отримані від викорис-тання капіталу.

Навряд чи помиляються ті, хто вважає податок на доходи фізичних осіб одним з найважливіших елементів податкової системи будь-якого государ-ства. Його частка в державному бюджеті прямо залежить від рівня розвитку економіки. Це один з найпоширеніших в миро-вої практиці податок, який сплачується з особистих доходів населення. У розвинених країнах він становить значитель-ву частину доходів держави. Наприклад, в США його внесок до бюджету сягає 60%, у Великобританії, Швеції та Швейцарії - 40%, дещо менше у Франції - 17%.

У нашій країні ПДФО займає більш скромне місце в дохідної частини бюджету, оскільки торкається в основному ту частину населення, яка має середовищ-ний рівень доходів або нижче. В останні роки його частка в бюджеті не перевищувала 12-13%.

Така ситуація властива економіці пере-перехідного періоду. Щоб, з одного боку, сти-муліровать зростання виробництва і споживання, а з іншого - спростити податкову систему і тим самим знизити схильність платників податків до заниження податкових зобов'язань, государ-ство змушене знижувати ставки податків на доходи (маються на увазі доходи всіх економіч-ських агентів незалежно від правової форми).

В ідеалі податок на доходи повинен бути, податком на чистий сукупний дохід фізичних осіб, які або є резидентами, або извле-кают певний дохід на території країни.

ПДФО пов'язаний зі споживанням, і він може або стимулювати споживання, або скорочувати його. Тому головною проблемою прибуткового оподаткування є дос-тижения оптимального співвідношення між економічною ефективністю і соціальною справедливістю податку. Іншими словами, необхідні такі ставки податку, які забезпечували б максимально справедливий перерозподіл доходів при мінімальному збиток інтересам платників податків від на-логообложенія.

Згідно ст. 57 Конституції РФ, а також ст. З і подп. I п. 1 ст. 23 Податкового кодексу Російської Федерації (далі - НК РФ) кожна особа зобов'язана сплачувати законно встановлені податки і збі-ри. Законодавство про податки і збори грунтується на призна-ванні загальності та рівності оподаткування. При встановлен-ванні податків враховується фактична здатність платник под-ника до сплати податку. У зв'язку з цим колишня редакція подп. 1 п. 1 ст. 23 містила доповнення «виходячи з принципу справедливості», але оскільки поняття «принцип справедливості» в дійству-Ющем законодавстві - як податковому, так і цивільному - абсолютно не розвинене, то зазначене доповнення було виключено.

Податки і збори не можуть мати дискримінаційного характеру, тобто застосовуватися виходячи з соціальних, расових, національних, ре-лігіозние та інших подібних критеріїв.

Не допускається встановлювати диференційовані ставки на-логів і зборів, податкові пільги в залежності від форми влас-ності, громадянства фізичних осіб або місця походження ка-питала. Крім того, не допускається встановлювати податки і збори, що порушують єдиний економічний простір Російської Фе-дерации, в тому числі прямо або побічно обмежують свобод-ве переміщення в межах її території товарів (робіт, послуг) або фінансових коштів, або інакше обмежувати чи створювати пре -пятствія не забороненої законом економічної діяльності фі-зичних осіб і організацій.

Важливо підкреслити такий момент: всі непереборні сумніви, суперечності і неясності актів законодавства про податки і збі-рах тлумачаться на користь платника податків (платника зборів).

1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Прибутковий податок або ПДФО в порівнянні з іншими видами податків досить «молодий». Вперше він був введений в Англії в 1798 р у вигляді потроєного податку на розкіш. Цей податок, побудований на чисто зовнішніх ознаках (обзаведення чоловічий прислугою, володіння ка-ретой і т.п.), діяв аж до 1816 г. При вторинному його введе-нии в 1842 р він вже більш-менш відповідав основним критеріям, за -ложенним в основу принципу прибуткового оподаткування 11 Див .: Озеров І.Х. Прибутковий податок в Англії: Економічні та громадськості-ні умови його існування // Уч. зап. Імператорського московського уні-версітета. - М "1898. - Вип. 16 ..
В інших країнах ПДФО почали застосовувати з кінця XIX-- початку XX ст. (Пруссія - з 1891 р, Франція - з 1914 р). Що стосується Росії, то в 1812 був запроваджений прогресивний відсотковий збір з доходів від нерухомого майна, що представляє собою своєрідну форму прибуткового податку. А спеціальний закон про прибутковий податок був прийнятий лише 6 квітня 1916р., І там наибо-леї повно втілилися принципи прибуткового оподаткування 22 Див .: Основи податкового права: Навчально-методичний посібник / За ред. С.Г. Пепеляєва. - М., 1995. - С. 198 .. На початку 60-х років в нашій країні була зроблена спроба по-статечного зниження аж до скасування податку з заробітної плати, в зв'язку з чим був виданий Закон СРСР від 7 травня 1960 м «Про скасування на-логів з заробітної плати робітників і службовців».
Однак і до введення ПДФО податкові системи в різних країнах побічно враховували доходи громадян при пост-роїння реальних податків. Наприклад, розмір будинкового податку зави-сіл від числа вікон, поверхів і кімнат, від параметрів фасаду будинку і від інших ознак, які дозволяли судити про суспільне по-додатку і доходи платника.
Введення цього податку в тій чи іншій країні було обус-ловом її внутрішніми причинами. При всій відмінності цих при-чин може бути виділена загальна причина, характерна для всіх країн. Гостра потреба держави в додаткових коштах, викликана зростанням заборгованості, військовими та іншими витратами, перестала покриватися реальними податками, розмір яких зачати-просту не відповідав істинної платоспроможності громадян. У той же час набрали чинності соціальні рухи вимагали устране-ня несправедливості непрямого оподаткування, що не робив відмінностей між бідними і багатими і більш важко ложівшегося на менш заможних громадян. Тому і був введений ПДФО, ідея якого полягає саме в забезпеченні рівнонапруженості оподаткування на основі прямого визначенні-ня доходів кожного платника.
Податкові системи розвиваються під впливом еко-ких, соціальних і політичних процесів, що відбуваються в тій чи іншій країні. Вони тісно пов'язані з розвитком економіки. Віз-нення корпоративних форм організації виробництва, зростання суспільного добробуту, розширення кола влас-ників, поява нових форм отримання доходу - ці та інші, фактори самим безпосереднім чином зробили і оказива-ють еволюціонує вплив на розвиток системи під-перехідного податку.
Що ж стосується нашої країни, то перехід Росії на ринкові економічні від-носіння зумовив створення до 1992 р нової податкової де-вої системи, яка складалася більш ніж з 60 видів податків і зборів. Зокрема Верховною Радою Української РСР був прийнятий Закон від 7 грудня 1991 "Про по-прибутковому податку з фізичних осіб". Основними прин-ціпамі цього податку були: єдина шкала прогрес-пасивного ставок з сукупного річного доходу, пере-чень неоподатковуваних доходів, відрахування з цього доходу за соціальними групами і зменшення оподатковуваної бази на витрати, пов'язані зі будівельник-ством або придбанням житла, підприємництва розглянув -кою діяльністю і благодійністю. За період 1991-2000 р.р. в цей закон були внесені зміни і доповнення 21 раз, в т.ч. шкала ставок податку изменя-лась 9 разів, але завжди була прогресивною. Мінімальний-ва ставка залишалася в розмірі 12%, а максимальна ставка в різні роки змінювалась від 60% до 30% годо-вого сукупного оподатковуваного доходу.

Однак подальший розвиток ринкових економі-чеських відносин зажадало створення Податкового кодексу і в третє тисячоліття Росія вступила з цим важливим документом.

НК Російської Федерації складається з 2-х частин - загальної і спеціальної.

Частина перша (загальна) НК РФ, прийнята Федераль-ними законами від 31.07.98 № 146-ФЗ і № 147-ФЗ в ре-редакці¿ Федеральних законів від 09.07.99 № 154-ФЗ і 155-ФЗ, діє з 1999 року і дає визначення, касающі-еся таким поняттям, як, наприклад: "податки", "збі-ри", "податкова база", "податковий агент", "платник податків", "податкові ставки", "податкові органи", "податковий контроль "," податкові декларує-ції "," податкові правопорушення "та ін., а також уста-встановлюються процедури оподаткування, податкового контролю, залучення до податкової відповідальності і її заходи, оскарження чинному законо твий податкових органів.
Частина друга (спеціальна) НК РФ прийнята Феде-ральним законом от05.08.2000 №117-ФЗ ( "Російська газета" від 10.08.2000) та складається поки з 4 розділів (21, 22, 23, 24), якими визначено порядок обчислення і сплати конкретних 4-х основних податків (ПДВ, ак-цізи, ПДФО, єдиний соці-ний податок).
Глава 23 Н К РФ називається "Податок на доходи фі-зичних осіб" (ст. 207-233) і Федеральним законом від 05.08.2000 № 118-ФЗ 11 Відомості Верховної РФ, 07.08.2000, №32, ст.3341 вона вводиться в дію з 1 ян-варя 2001 року, і з цього ж часу втрачає силу все законодавство про прибутковий податок з фізичних ос-ких осіб. Таким чином, формально змінено назва-ня податку, а з правової точки зору скасований один податок і введений новий податок.

Основними рисами нової системи подат-гообложенія є:

· Відмова від прогресивної ставки податку і введення єдиної міні-бітної податкової ставки в розмірі 13% для більшої частини дохо-дів фізичних осіб;

· Значне розширення застосовуваних податкових пільг і ви-четов;

· Внесення змін до визначення бази оподаткування.

2. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


2.1. платники податку

На думку А.В. Бризгаліна, «Платники податків - це суб'єкти податкових відносин, на яких законом покладено обов'язок сплачувати податки за рахунок власних коштів» 11 Податки і податкове право. Навчальний посібник. / Под ред. А.В. Бризгаліна. М .: «Аналітика-Прес», 1997 р ..

Платниками ПДФО визнаються фізичні особи, які є податковими резидентами Російської Федерації, а також фізичні особи, які отримують доходи від джерел і Російської Федерації, але не є її податковими резидентами.

Під фізичними особами розуміються громадяни РФ, іноземні громадяни та особи без громадянства.

Податковий-ми резидентами РФ визнаються фізичні особи, які перебувають на території Росії не менше 183 днів у ка-календарного року.

Нерезидентами згідно п. 1.1.1 Інструкції Банку Росії від 12 жовтня 2000 № 93-І «Про порядок відкриття уповноваженими банками банківських рахунків нерезидентів у валюті РФ і проведення операції за цими рахунками» 22 Російська газета. - 6.12.2000., Зареєстрований-ної Мін'юстом Росії 28 листопада 2000 № 2469, є фізичні особи, які мають постійне місце проживання за межами Рос-сийской Федерації, в тому числі тимчасово знаходяться в Російсь-кою Федерації, тобто менше 183 днів у календарному році.

Законодавство про податки і збори не передбачає будь-яких обмежень за визнанням фізичних осіб платниками ПДФО в залежності від їх віку. Отже, платника-ми ПДФО стають фізичні особи з моменту виникнення у них об'єкта оподаткування незалежно від їх віку.

На практиці нерідко виникає питання сплати ПДФО неповнолітніми особами у випадках, наприклад, плати за їх навчання в навчальному закладі організацією або отримання ними приклич воз-нагороджень за участь в різних конкурсах. У цих та подібних випадках платником податку є особа, яка безпосередньо по-променя дохід, тобто неповнолітній громадянин. Однак зако-ством про податки і збори поки не передбачений порядок сплати ПДФО зазначеними особами. Тому дане питання може регулюватися в такий спосіб. Сума податку з сукупного доходу неповнолітнього утримується за угодою з заробітної плати одного з батьків або вноситься за прибутковим ордером до каси організації. Крім того, гл. 4 НК РФ «Представництво у відносинах, регульованих законодавством про податки і збори» пре-дусмотрена можливість участі в податкових відносинах, в тому числі і при сплаті ПДФО, представника платника податків. За-кінним представником платника податків - фізичної особи відповідно до п. 2 ст. 27 НК РФ визнається особа, яка виступає в каче-стве його представника відповідно до цивільного законодавець-ством РФ, тобто це можуть бути батьки або усиновителі, попеч-ки і опікуни. При відсутності таких у випадках, коли судом батьки позбавлені батьківських прав або з інших причин, в силу яких діти залишилися без батьківського піклування (зокрема, коли батьки ухиляються від виховання або захисту їх прав та інтересів), над дітьми встановлюється опіка чи піклування .

До податкової відповідальності згідно зі ст. 107 НК РФ прива-ються особи, які досягли 16-річного віку. Причому законодавець-ство про податки і збори не покладає ніякої відповідальності, в тому числі податкової, на представників зі сплати ПДФО за представ-ється ними осіб, зокрема неповнолітніх.

Крім того, обов'язок зі сплати податків і зборів за податкової де-платників - фізичних осіб, визнаних судом безвісно від-присутність або недієздатними, передбачена ст. 51 Н К РФ, виповнюється особою, уповноваженою органом опіки та по-печітельства управляти їх майном. При отриманні вказані-ми особами доходів вони вважаються платниками ПДФО, який сплачується тільки за рахунок грошових коштів цих осіб. Однак ис-конання такого обов'язку призупиняється за рішенням со-ответствуй податкового органу в разі недостатності або відсутності коштів у зазначених фізичних осіб для ис-нання обов'язку щодо сплати ПДФО.

Особливо слід відзначити, що особи, на яких покладено зобов'язаний-ність зі сплати податку за відсутніх або недієздатних осіб, не має права сплачувати різного роду штрафи, передбачені НК РФ, за рахунок майна останніх. Це пов'язано, зокрема, з тим, що безвісно відсутні особи повинні бути додаткових-но захищені від можливого заподіяння їм майнових вибуття-ков з боку податкових органів. При заподіянні громадянину збитків в результаті незаконних дій державних, в тому числі і податкових, органів усіх рівнів ці збитки відповідно до ст. 16 ГК РФ підлягають відшкодуванню.

Обов'язок по сплаті ПДФО безвісно відсутнім ис-виконується опікуном чи піклувальником, а недієздатним - його опікуном. При прийнятті та встановленому порядку рішення про скасування визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи недієздатною припинене виконання Обязаннос-ти зі сплати ПДФО поновлюється з дня прийняття зазначеного рішення.

Отже, платниками ПДФО незалежно від віку і цивільно-правового статусу є фізичні особи - податкові резиденти і нерезиденти РФ, у яких метушні-кає об'єкт оподаткування.

2.2. Об'єкт оподаткування

Відповідно до ст. 209 ПК РФ об'єктом оподаткування при-знається дохід, отриманий платниками податків від джерел у РФ і / або від джерел за її межами - для фі-зичних осіб, які є податковими резидентами РФ, або від джерел в РФ - для фізичних ос-ких осіб, які є такими.

При визначенні податкової бази відповідно до ст. 210 Н К РФ враховувати-ються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошово-ної, так і в натуральній формі, або на розпорядження якими в нього виникло право, а також доходи у вигляді матеріальної вигоди.

До доходів від джерел в РФ відповідно до п. 1 ст. 208 НК РФ ставляться:

а) дивіденди і відсотки, отримані від російської організа-ції, а також дивіденди і відсотки, отримані від російських ін-індивідуальну підприємців і / або від іноземної організа-ції в зв'язку з діяльністю її постійного представництва в РФ. При цьому дивідендом визнається будь-який до-хід, отриманий акціонером (учасником) від організації при рас-пределеніе прибутку, що залишається після оподаткування, і тому числі у вигляді відсотків за привілейованими акціями і / або за належними акціонеру (учаснику) акцій (часток), пропорції -онально часткам акціонерів (учасників) у статутному (складеному) капіталі цієї організації. До дивідендів також відносяться будь-які доходи, одержувані з джерел за межами РФ і відносяться до таких відповідно до законодавства іноземних держав.

Відсотками визнається будь-який заздалегідь заявлений дохід, в тому числі у вигляді дисконту, отриманий за борговим зобов'язанням будь-якого виду незалежно від способу його оформлення. Відсотками, зокрема, визнаються доходи, отримані подс-ніжним вкладами і борговими зобов'язаннями;

б) страхові виплати при настанні страхового випадку, напів-нені від російської організації та / або іноземній організації у зв'язку з діяльністю її постійного представництва в РФ;

в) доходи, отримані від використання в РФ авторських та інших суміжних прав. До об'єктів авторських прав, зокрема, відносяться твори науки, літератури і мистецтва, що є результатом творчої діяльності громадянина в со-ності сост. 6 Закону РФ від 9 липня 1993 № 5351-1 «Про автор-ському право і суміжні права» 11 «Російська газета» № 147, 03.08.1993., Причому такий твір повинен існувати в будь-якій об'єктивній фор-ме, а також об'єкти промислової власності, як-то: зображені тенія, відкриття, корисні моделі, промислові зразки, права на які підтверджуються патентом на винахід або примушує-ний зразок або свідоцтвом на корисну модель відповідно до ст. 3 Патентного закону РФ від 23 вересня 1992 р №3517-1 22 Патентний закон (з ізм., Внесеними Федеральними законами від 27.12.2000 N 150-ФЗ,

від 30.12.2001 N 194-ФЗ) «Російська газета» № 225, 14.10.1992 .;

г) доходи, отримані від здачі в оренду або іншого використан-ня майна, що знаходиться в РФ;

д) доходи, отримані від використання будь-яких транспортних засобів, включаючи морські, річкові, повітряні судна та автомобільні транспортні засоби, в зв'язку з перевезеннями в РФ і / або з неї або в її межах, а також штрафи та інші санкції за простій (затримку) таких транспортних засобів у пунктах пропуску через-тах навантаження (вивантаження) у РФ;

е) доходи, отримані від використання трубопроводів, ліній електропередачі (ЛЕП), ліній оптико-волоконної та / або бездрот-водної зв'язку, а також інших засобів зв'язку, включаючи комп'ютерні мережі, на території РФ;

ж) доходи від реалізації:

* Нерухомого майна, що знаходиться в РФ. Відповідно до ст. 130 ГК РФ до нерухомих речей (НЕ-рухомого майна, нерухомості) належать земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об'єкти і все, що міцно пов'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення яких без розмірного збитку їх призначенню неможливе, в тому числі ліси, багаторічні насадження, будівлі та споруди. Крім того, до нерухомого майна належать повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти та інше иму-суспільством;

* Акцій та інших цінних паперів, а також часток участі в статутному капіталі організацій в РФ. Перелік цін-них паперів наведено в ст. 143 ГК РФ. До них відносяться державна облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний

сертифікати, банківська ощадна книжка на пред'яви-теля, коносамент, акція, приватизаційні папери та інші до-кументи, які законами про цінні папери або й встановлений-ном ними порядку віднесено до цінних паперів. Зазначений перелік не є вичерпним. Так, згідно з і. 3 ст. 912 ГК РФ до цінних паперів віднесені просте і подвійне скл-кое свідоцтво. Подвійне складське свідоцтво, і свою оче-гу, складається з двох частин - складського свідоцтва та застави-кового свідоцтва (варанта), і кожна з цих частин являє-ся цінним папером. Крім того, до цінних паперів відповідно до ст. 13 Федерального закону від 16 липня 1998 № 102-ФЗ «Про іпотеку (заставі нерухомості)» 11 «Російська газета» №137, 22.07.1998. відноситься і заставна, сподоби-вірячи права заставодержателя за договором іпотеки;

* Прав вимоги до російської або іноземної організації у зв'язку з діяльністю її постійного представництва на тер-ритор РФ;

* Іншого майна, що знаходиться в РФ і при-належного фізичній особі;

з) винагороду за виконання трудових чи інших зобов'язане-стей, виконану роботу, надану послугу, вчинення дії в РФ. При цьому винагороди директорів та інші аналогічні виплати, одержувані членами органу управління організації (ради директорів або іншого подібного органу) - податкового резидента РФ, місцем знаходження (управління) якої є РФ, розглядає-вають як доходи, отримані від джерел в РФ , незалежно від місця, де фактично виконувалися покладено-ні на цих осіб управлінські обов'язки або звідки вироб-сідали виплати зазначених винагород;

і) пенсії, допомоги, стипендії та інші аналогічні виплати, отримані платником податку відповідно до законодавець-ством РФ або виплачуються іноземною організацією у зв'язку з діяльністю її постійного представництва на території РФ;

к) інші доходи, одержувані платником податку в результаті здійснення ним діяльності в РФ.

Відповідно до і. 2 ст. 208 НК РФ не відносяться до доходів, напів-ченним від джерел в РФ, доходи фізичної особи, отримані ним в результаті проведення зовнішньоторговельних опе-рацій (включаючи товарообмінні), що здійснюються виключно від імені та в інтересах цієї фізичної особи та пов'язаних тільки з закупівлею або придбанням товару (виконанням робіт, наданням послуг) в Російській Федерації, а також з ввезенням товару на її територію.

Це правило застосовується до операцій, пов'язаних з ввезенням товару на територію РФ в митному режимі випуску у вільний обіг, тільки в тому випадку, якщо дотримуються наступні умови:

§ поставка товару фізичною особою здійснюється не з місць зберігання, в тому числі митних складів, що знаходяться на терри-торії РФ;

§ товар не продається через постійне представництво в РФ;

§ до операції не застосовуються положення п. 3 ст. 40 НК РФ.

У разі якщо не виконується хоча б одне із зазначених усло-вий, доходом, отриманим від джерел в РФ у зв'язку з реалізацією товару, визнається та частина отриманих дохо-дів, яка відноситься до діяльності фізичної особи в РФ.

При подальшій реалізації товару, придбаного физичес-ким особою по зовнішньоторговельних операціях, до його доходам, отриманий-ним від джерел в РФ, відносяться доходи від будь-якої продажу цього товару (включаючи його перепродаж або заставу) з розташованих на території Росії належать йому (арен- дуємо, які він використовує) складів л бо інших місць знаходження та зберігання такого товару, за винятком його продажу за межами РФ з митних складів.

Доходами не визнаються доходи від операцій, пов'язаних з иму-громадської і немайновими відносинами фізичних осіб, визнаних членами сім'ї і / або близькими родичами відповідно до Сімейного кодексу РФ, за винятком доходів, по-отриманих зазначеними фізичними особами в результаті висновків-ня між ними договорів цивільно-правового характеру або тру-дових угод.

До доходів, отриманих від джерел за межами РФ, відповідно до п. 3 ст. 208 НК РФ ставляться:

а) дивіденди і відсотки, отримані від іноземної організації у зв'язку із здійсненням її діяльності, за винятком дивідендів і відсотків, отриманих постійним представник-ством такої організації в РФ;

б) страхові виплати при настанні страхового випадку, напів-нені від іноземної організації, за винятком страхових виплат у зв'язку з діяльністю її постійного представництва в РФ;

в) доходи від використання за межами РФ авторських йди інших суміжних прав;

г) доходи, подученний від здачі і оренду чи іншого використан-ня майна, що знаходиться за межами РФ;

д) доходи, отримані від використання будь-яких транспортних засобів, а також штрафи та інші санкції за простої (затримку) та-ких транспортних засобів і пунктах навантаження (вивантаження), за виключним видом-ням доходів, отриманих у зв'язку з перевезеннями в РФ і / або з неї або й її межах, і санкції за простій (затримку) в пунктах навантаження (вивантаження) у РФ;

е) доходи від реалізації:

§ нерухомого майна, що знаходиться за межами РФ;

§ акцій та інших цінних паперів за межами РФ, а також часток участі в статутних капіталах іноземних орга-нізацій;

§ прав вимоги до іноземної організації, за винятком прав вимоги у зв'язку з діяльністю її постійного представи-тва на території РФ;

§ іншого майна, що знаходиться за межами РФ;

ж) винагорода за виконання трудових чи інших зобов'язане-стей (виконану роботу, надану послугу), вчинення дії за межами РФ. При цьому винагороди директорів та інші аналогічні виплати, одержувані членами органу управління іноземної організації (ради директорів або іншого подібного органу), розглядаються як доходи від источни-ков, що знаходяться за межами РФ, неза-мо від місця, де фактично виконувалися покладені на цих осіб управлінські обов'язки;

з) пенсії, допомоги, стипендії та інші аналогічні виплати, по-лучанин платником податків відповідно до законодавства іноземних держав;

і) інші доходи, одержувані платником податку в (результаті осу-ществления їм діяльності за межами РФ.

Якщо не можна однозначно визначити, отримані платник под-ком доходи від джерел в РФ або від джерел за її межами, то віднесення цього доходу до того чи іно-му джерелу здійснюється Мінфіном Росії. В аналогічному порядку визначаються і частки зазначених доходів, які можуть бути віднесені до доходів від і сточити і ков або в РФ, або за її межами.

До доходів, отриманих у вигляді матеріальної вигоди, відповідно сост. 212 НК РФ ставляться суми, отримані платником податку:

а) від економії на відсотках за користування позиковими (кредит-ними) засобами, отриманими від організацій або індивідуальні-них підприємців. У цьому випадку податкова база визначається як перевищення суми відсотків за користування позиковими середовищ ствами, вираженими в рублях, обчисленої виходячи з трьох четвер-тих діючої ставки рефінансування, встановленої Банком Росії палату отримання таких коштів, над сумою відсотків, обчисленої виходячи з умов договору, або як перевищення суми відсотків за користування позиковими засобами, вираженими в іноземній валюті, обчисленої виходячи з 9% річних, над сум-мій відсотків, обчисленої виходячи з умов договору;

б) від придбання цінних паперів. У цьому випадку податкова база визначається як перевищення ринкової вартості цінних паперів над сумою фактичних витрат платника податку на їх приоб-ретеніе;

в) від придбання товарів (робіт, послуг) індивідуальними пред-цям відповідно до цивільно-правовим договором у фізичних осіб, а також у організацій і індивідуальних перед- цям, які є взаємозалежними по відношенню до на-логоплательщіку. При цьому податкова база визначається як пре-щення ціни ідентичних (однорідних) товарів (робіт, послуг), ре-алізуемих особами, які є взаємозалежними але ставлення-ня до платника податків, в звичайних умовах особам, які не являю-щимся взаємозалежними, над ієнами реалізації ідентичних (однорідних) товарів (робіт, послуг) платнику податків. Взаємозалежними особами згідно зі ст. 20 НК РФ зізнаються фізичні особи та / або організації, відносини між якими можуть безпосередньо впливати на умови або економічні ре-зультати їх діяльності мул і діяльності представляються ними осіб, а саме:

* Одна фізична особа підпорядковується іншій за своїм должнос-вими положенню;

* Особи у відповідності з сімейним законодавством РФ складаються в шлюбних відносинах, відносинах спорідненості або властивості, вуса-новітеля та усиновленої, а також опікуна й опікуваного;

* Одна організація безпосередньо і / або опосередковано бере участь в іншій організації, і сумарна частка такої участі складаючи-ет більше 20%. Частка непрямої участі однієї організації в іншій через послідовність інших організацій визначається у вигляді твору часткою безпосередньої участі організацій цієї послідовності одна в іншій. Крім того, суд може визнати особи взаємозалежними з інших підстав, якщо відносини між цими особами можуть вплинути на результати операцій з реалізації товарів (робіт, послуг).

Особливості визначення податкової бази при отриманні доходів у натуральній формі передбачені ст. 211 НК РФ.

При отриманні доходу у натуральній формі у вигляді товарів (робіт, послуг) та іншого майна податкова база визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг) чи іншого майна, обчислена исхо-дя з їх цін і порядку, аналогічному порядку, передбаченому ст. 40 НК РФ. При цьому у вартість таких товарів (робіт, послуг) включають-ються суми податку на додану вартість, акцизів і податку з продажів.

До доходів, отриманих платником податку в натуральній формі, відносяться:

а) оплата (повністю або частково) за нього організаціями чи індивідуальними підприємцями товарів (робіт, послуг) або майнових прав, в тому числі комунальних послуг, харчування, від-нку, навчання;

б) отримані товари, виконані в інтересах платників податку,-ника роботи, а також надані на безоплатній основі послуги;

в) оплата праці в натуральній формі.

При визначенні податкової бази враховуються також суми стра-хових (пенсійних) внесків, якщо вони вносяться за фізичних осіб з коштів організації чи інших роботодавців, за винятком випадків:

§ коли страхування проводиться в обов'язковому порядку, а також за договорами добровільного страхування, які передбачають виплати за відшкодування шкоди життю і здоров'ю застрахованих фізичних осіб та / або оплату страховиками медичних витрат цих осіб за умови, що виплати останніми не здійснювалися;

§ укладення роботодавцями договорів добровільного пенсійно-го страхування або про добровільне недержавне пенсійне забезпечення за умови, що загальна сума страхових (пенсійних) внесків не перевищить в рік на одного працівника 2000 руб. - з 1 січня 2002 р

Податкова база визначається окремо по кожному виду доходів, щодо яких встановлено різні податкові ставки. Для доходів, щодо яких передбачена ставка 13%, податкова база визначається як грошове вираження таких доходів, що підлягає щих оподаткуванню, зменшених на суму податкових відрахувань.

Якщо сума податкових відрахувань у податковому періоді виявиться біль-ше суми доходів, щодо яких передбачена податкова ставка 13%, що підлягають оподаткуванню за цей самий податковий пе-ріод, то стосовно до цього податкового періоду податкова база приймається рівною нулю. При цьому різниця між сумою доходів, що підлягають оподаткуванню, не переноситься успадковує подат-датковий період, яким визнається календарний рік.

Для доходів, щодо яких передбачені податкові ставши-ки 30 і 35%, податкова база визначається як грошове вираження таких доходів, що підлягають оподаткуванню. При цьому ніякі податкові відрахування не застосовуються.

Доходи і витрати, прийняті до відрахування, виражені в іноземній валюті, перераховуються в рублі за курсом Банку Росії, встановленому на дату фактичного отримання до-ходів (здійснення витрат).

Датою фактичного отримання доходу відповідно до ст. 223 НК. РФ вважається день:

§ виплати доходу, в тому числі перерахування доходу на рахунки подат-гоплательщіка в банках або за його дорученням на рахунки третіх осіб (при отриманні доходів у грошовій формі);

§ передачі доходів у натуральній формі (при отриманні доходів у натуральній формі);

§ сплати платником податків відсотків за отриманими позиковими (кредитними) засобами, придбання товарів (робіт, послуг), цінних паперів (при отриманні доходів у вигляді матеріальної вигоди).

При отриманні доходу у вигляді оплати праці датою фактичного отримання доходу визнається останній день місяця, за який на-логоплательщіку був нарахований дохід за виконані трудові зо-занности відповідно до трудового договору (контракту).

Сума податку при визначенні податкової бази обчислюється як відповідна податковій ставці відсоткова частка податкової бази.Загальна сума ПДФО є сумою, отриману в резуль-таті складання сум податку, обчислених за різними ставками. Вона обчислюється за підсумками податкового періоду стосовно до всіх доходів платника податків, дата отримання яких відноситься до відповідного податкового періоду.

Сума ПДФО визначається в повних рублях. При цьому залишок суми менше 50 коп. відкидається, а 50 коп. і більше - округлюється до повного рубля.

2.3. податкові ставки

Шкала визначення ставки плоска, тобто ставка не залежить від величини податків.

Для всіх платників податків відповідно до ст. 224 НК РФ застосовується єдиний розмір податкової ставки - 13%.

Однак щодо певних доходів встановлено інші податкові верстати.

У розмірі 30% податкові ставки застосовуються:

§ для доходів, одержуваних фізичними особами, які не є податковими резидентами Російської Федерації;

§ для дивідендів.

Сума ПДФО щодо дивідендів, отриманих від источни-ков за межами РФ, визначається платників податків, податков-тельщіком самостійно стосовно до кожної такої виплати. Причому зазначені платники податків мають право зменшити суму податку, обчислену відповідно до законодавства РФ, на суму податку, обчислену та сплачену за місцем знаходження джерела доходу, в тому випадку, якщо джерело доходу знаходиться в іноземній державі, з яким укладено договір (угода) про уникнення подвійного оподаткування.

У разі якщо джерело доходу знаходиться в іноземній дер-стве, з якою не укладено зазначений вище договір, утриманий джерелом доходу за місцем його знаходження податок не приймається до заліку при обчисленні податку.

Якщо джерелом доходу платника податку, одержаного у вигляді дивідендів, є російська організація або діюче в РФ постійне представництво іноземної організації, то останні визначають суму податку окремо по кожному платнику податків стосовно кожної виплати вка-заних доходів. На цих же суб'єктів покладається обов'язок удер-жати з доходів платника податку у вигляді дивідендів при кожній виплаті таких доходів суму податку і сплатити її в відповідаю-щей бюджет.

Сума сплаченого розподіляє дохід організацією податку на дохід організацій, що відноситься до частини прибутку, рас-пределяет у вигляді дивідендів на користь налогоплательщіка-- податкового резидента РФ, підлягає заліку в рахунок виконання зобов'язань по сплаті податку платник под-ком - одержувачем дивідендів. У разі якщо зазначена сум-ма перевищує належну з платника податків суму на-лога на дохід у вигляді дивідендів, відшкодування з бюджету не про-диться.

У розмірі 35% податкова ставка встановлена:

§ для вартості будь-яких виграшів та призів, одержуваних у ході конкурсів, ігор та інших заходів, що проводяться з метою реклами товарів (робіт, послуг), в частині перевищення 2 тис. Руб .;

§ для страхових виплат за договорами добровільного страхування. При цьому суми страхових виплат, отримані за договорами добро-вільного страхування життя, укладеними на термін менше п'яти років, не враховуються при визначенні податкової бази, якщо суми таких страхових виплат не перевищують сум, внесених фізичними чи-цями у вигляді страхових внесків, збільшених страховиками на сум-му, розраховану виходячи із ставки рефінансування Банку Росії. В іншому випадку різниця між зазначеними сум-мами враховується при визначенні податкової бази і підлягає на-логообложенію у джерела виплати за вказаною ставкою;

§ для процентних доходів по внесках в банках в частині перевищення суми, розрахованої виходячи з трьох четвертих діючої ставши-ки рефінансування Банку Росії, протягом періоду, за який нараховані відсотки, по рубаним вкладами, і 9% річних - але вкладами в іноземній валюті;

§ для суми економії на відсотках при отриманні платників податків, податков-тельщікамі позикових коштів в частині перевищення суми відсотків за користування такими позиковими засобами, вираженими:

- в рублях, обчисленої виходячи з трьох четвертих діючої ставши-ки рефінансування, встановленої Банком Росії палату напів-чення таких коштів, над сумою відсотків, обчисленої виходячи з умов договору;

- в іноземній валюті, обчисленої виходячи з 9% річних, над сумою відсотків, обчисленої виходячи з умов договору.

Податкова ставка встановлюється в розмірі 6% по відношенню до доходів від пайової участі в діяльності організацій, отриманих у вигляді дивідендів.

2.4. Особливості обчислення і сплати податку підприємцями

Главою 23 НК РФ визначено особливий порядок оподаткування доходів, отриманих громадянами від зайняття підприємницькою діяльністю.

Згідно п. 2 ст. 11 НК РФ для цілей оподаткування до індивідуальних підприємців відносяться фізичні особи, зареєстровані в установленому порядку і здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, а також приватні нотаріуси, приватні охоронці, приватні детективи.

Об'єктом оподаткування при здійсненні підприємницької діяльності, заняттях в установленому чинним законодавством порядку приватною практикою (далі підприємницька діяльність) є доходи, отримані від такої діяльності. При цьому враховуються всі доходи від підприємницької діяльності, одержані як у грошовій, так і в натуральній формах, або право на розпорядження якими виникло у платника податків (п. 1 ст. 210 НК РФ).

Якщо з доходу платника податків за його розпорядженням, за рішенням суду чи інших органів виробляються які-небудь утримання, такі відрахування не зменшують податкову базу (п. 1 ст. 210 НК РФ).

Згідно п. 5 ст. 210 НК РФ доходи (як і витрати, прийняті до відрахування) платника податків, виражені (номіновані) в іноземній валюті, перераховуються в рублі за курсом Банку Росії, встановленому на дату фактичного отримання доходів (на дату фактичного здійснення витрат).

Дата фактичного отримання доходу від підприємницької діяльності визначається як день (п. 1 ст. 223 НК РФ):

- виплати такого доходу індивідуальному підприємцеві, в тому числі перерахування цього доходу на його рахунку в банках або за його дорученням на рахунки третіх осіб - при отриманні доходів у грошовій формі;

- передачі індивідуальному підприємцю таких доходів в натуральній формі - при отриманні доходів у натуральній формі.

Індивідуальні підприємці обчислюють податкову базу на основі даних Книги обліку доходів і витрат і господарських операцій.

Ставка ПДФО щодо доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи, встановлена ​​в розмірі 13% незалежно від величини цих доходів (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Відповідно до п. 8 ст. 227 НК РФ розрахунок сум авансових платежів на поточний податковий період проводиться податковим органом на підставі суми передбачуваного доходу, зазначеного у податковій декларації, або суми фактично отриманого доходу від підприємницької діяльності за попередній податковий період з урахуванням стандартних і професійних податкових відрахувань.

Згідно п. 9 ст. 227 НК РФ авансові платежі сплачуються підприємцем на підставі податкових повідомлень:

- за січень-червень - не пізніше 15 липня поточного року в розмірі Ѕ річної суми авансових платежів;

- за липень-вересень - не пізніше 15 жовтня поточного року в розмірі ј річної суми авансових платежів;

- за жовтень - грудень - не пізніше 15 січня наступного року в розмірі ј річної суми авансових платежів.

Згідно п. 3 ст. 227 НК РФ загальна сума податку, що підлягає сплаті до відповідного бюджету, обчислюється підприємцем з урахуванням сум податку, утриманих податковими агентами при виплаті йому доходу (наприклад, підприємець може одночасно із здійсненням підприємницької діяльності працювати в організації за трудовим договором і у нього будуть утримувати податок з зарплати та інших доходів, отриманих за місцем роботи), а також сум авансових платежів з податку, фактично сплачених до відповідного бюджету.

Підприємці зобов'язані подати до податкового органу за місцем свого обліку податкову декларацію не пізніше 30 квітня року, наступного за минулим податковим періодом (п. 5 ст. 227 НК РФ, п. 1 ст. 229 НК РФ).

Згідно п. 6 ст. 227 НК РФ загальна сума податку, що підлягає сплаті до відповідного бюджету, обчислена відповідно до податкової декларації, сплачується за місцем обліку платника податків у термін не пізніше 15 липня року, що настає після закінчення податковим періодом.

Відповідно до п. 7 ст. 227 НК РФ у разі появи протягом року у фізичних осіб доходів, вперше отриманих від здійснення підприємницької діяльності, вони зобов'язані подати податкову декларацію із зазначенням суми передбачуваного доходу від вказаної діяльності в поточному податковому періоді до податкового органу в 5-денний термін після закінчення місяця з дня появи таких доходів. При цьому сума передбачуваного доходу визначається платником податків. На підставі даної суми податковим органом обчислюються авансові платежі.

При значному (більше ніж на 50%) збільшення або зменшення в податковому періоді доходу підприємець зобов'язаний подати нову податкову декларацію із зазначенням суми передбачуваного доходу від здійснення підприємницької діяльності на поточний рік. У цьому випадку податковий орган проводить перерахунок сум авансових платежів на поточний рік по не настали термінів сплати. Перерахунок сум авансових платежів проводиться податковим органом не пізніше 5 днів з моменту отримання нової податкової декларації (п. 10 ст. 227 НК РФ).

2.5. Обчислення і сплата податку податковими агентами

Згідно зі статтею 24 НК РФ, податковими агентами визнаються особи, на яких покладено Обязаннос-ти щодо обчислення, утримання та перерахування подат-гов до відповідного бюджету. Податкові агенти, від яких фізичні особи отримують доходи, дол-жни обчислювати і утримувати податок з цих доходів. Він обчислюється наростаючим підсумком з початку пе-ріод за підсумками кожного місяця з усіх доходів, щодо яких застосовується податкова ставка 13 відсотків.

Якщо доходи оподатковуються за підвищений-ним ставками, він визначається окремо по кожному виду доходу. Податковий агент обчислює податок без урахування доходів, отриманих платником з дру-гих джерел. Податкові агенти повинні перечис-лити податок не пізніше дня фактичного отримання у банку готівкових грошових коштів на виплату до-ходу. Сума податку, обчислена і утримана з доходів, отриманих у натуральній формі або у вигляді матеріальної вигоди, може бути перерахована в день, наступний за днем ​​її утримання.

З 1 січня 2001 року агенти перераховують в бюд-жет податок, утриманий за підсумками місяця, якщо його сума перевищує 100 рублів. Якщо ця сума мен-ше 100 рублів, вона буде додаватися до податку в сле-дме місяці.

Статтею 230 встановлено конкретні види зо-занностей, покладених на податкових агентів і на-Лігво органи з метою забезпечення положень, через викладених в главі 23 частини другої Податкового ко-дексу РФ.

Зокрема, на податкових агентів покладаються такі обов'язки:

- вести облік доходів, отриманих від них фізкабінет-ними особами в податковому періоді, за формою, ко-торая встановлюється МНС Росії;

- щорічно не пізніше 1 квітня року, следующе-го за звітним, подавати до податкового органу за місцем постановки на податковий облік відомості про до-ходах фізичних осіб за формою, затвердженою МНС Росії.

Зазначені відомості подаються на магнітних носіях або з використанням засобів телеко-нікацій в порядку, визначеному МНС Росії.

При чисельності фізичних осіб, які отримали доходи у податковому періоді, до 10 чоловік податкової де-ші агенти можуть представляти такі відомості на паперових носіях.

Податкові органи у виняткових випадках з урахуванням специфіки діяльності яких особливостей місцезнаходження організацій можуть надавати окремим категоріям організацій право представ-лять відомості про доходи фізичних осіб на бумаж-них носіях.

Податкові органи направляють ці відомості на-Лігво органам за місцем постійного проживання фізичних осіб.

Не надаються відомості про виплачені дохо-дах індивідуальним підприємцям за приобре-тенние у них товари або виконані роботи в слу-чаї, якщо ці індивідуальні підприємці в ка-честве підтвердження сплати податку з зазначених до-ходів на підставі податкового повідомлення податкового органу пред'явили відповідні документи.

3. ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ

Порядок подання податкової декларації викладено в ст. 229. Податкова декларація з ПДФО представляється податкової де-платниками в податковий орган за місцем їх жи-тва.

П. 3 ст. 229 НК РФ передбачено, що підприємцями-МАТЬОЛА без утворення юридичної особи (крім тих, хто сплачує єдиний податок на поставлений дохід), приватно практикуючі особи, особи отримали дохід від фізичних осіб, а також від джерел, розташований-них за межами РФ при прекра- щении джерел доходів до кінця календарного року зобов'язані подати декларацію про фактично отримані доходи в поточному році в п'ятиденний термін після пре-кращения джерела доходу, але якщо платник под-щик іноземна фізична особа - то не пізніше, ніж за місяць до виїзду за межі РФ.

Податкова декларація може бути подана податкової де-платником в період з 1 січня по 30 квітня вклю-ве. Бланки декларацій надаються безкошт-но, уявити її можна особисто або поштою, на папері або на магнітному носії, в ній необхідно вказати ІПН (якщо він присвоєний). Ці положення оп-рідшали ст. 80 НК РФ.

У податкових деклараціях фізичні особи вка-зують всі отримані ними в податковому періоді доходи, джерела їх виплати, податкові відрахування, суми податку (податки, утримані податковими аген-тами, сплачені протягом податкового періоду аван-сові платежі).

Податкову декларацію за підсумками року повинні будуть представляти:

- індивідуальні підприємці, приватні нотаріуси, а також інші особи, які займають-ся приватною практикою;

- фізичні особи, які отримали від інших фізкабінет-чеських осіб, які не є податковими агентами, винагороди за договорами цивільно-правового характеру;

- фізичні особи, які є податковими резидентами РФ і отримують доходи за межі-ми Росії;

- фізичні особи, які отримали доходи від подат-гових агентів, які не втримали з них податок на доходи;

- платники податків, які претендують на отри-ня соціальних, майнових і професійних-них відрахувань.

Решта платники податку можуть подати до податкового органу декларацію, якщо у них з'явиться така необхідність (наприклад, якщо роботодавець зробив не все податкові відрахування).

Платник податків у разі виявлення в поданий-ної податкової декларації помилок в зазначених у ній відомостей або помилок, що призводять до заниження сум-ми податку, зобов'язаний внести необхідні доповнення і зміни до цієї декларації, подавши про це заяву до податкового органу.

Якщо така заява буде подана не пізніше 30 квітня, то день його подання вважатиметься днем ​​подання декларації, а якщо пізніше зазначеної дати, але до закінчитися-ня терміну сплати податку (15 липня), то платник под-щик не може бути притягнутий до відповідальності.

У разі ж якщо заяву подано після закінчення 15 липня, і платник податків сплатив в зв'язку із використанням правлінням цієї помилки податок і пені, і до цього ча-мени податковий орган ще не виявив цю помилку, то платник податків також буде звільнений від відповідь-ності. Ці правила діють з 19 серпня 1999 року, тобто з вступом в силу поправок до частини першої НК РФ, внесених Законом від 09.07.99г. № 154-ФЗ.

4. ПІЛЬГИ при обчисленні податку на ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Незважаючи на широке використання в податковій тео-рії і практиці поняття "податкові пільги", до сих пір не склалося однозначного, чітко визначеного підходу до загального розуміння і видовим змістом податкових пільг, відсутній розгорнута класифікація видів подат-кового пільгування у вітчизняній і зарубіжній прак- тику.

Податкові пільги одночасно виступають в двох ос-новних іпостасях: як елемент оподаткування (структу-ри податку) і як найважливіший інструмент політики податкової де-вого регулювання ринкової економіки.

У податковому законодавстві повинні бути чітко визна-розділені елементи оподаткування, тобто всі основні внутрішні склад-рами умови і правила його справляння. Невизначеність, двозначність і недостатня чіткість трактування всієї сукупності елементів податку та оподаткування можуть привести, по-перше, до створення умов для ухилення (обходу) від податку його платниками на законних основа-пах, по-друге, до тлумачення окремих положень за-кону податковими органами в свою користь і на шкоду для платника податків. Значимість елементів податку (податкової де-оподаткування) виражається в тому, що в разі невизначення або нечіткого визначення хоча б одного з них, не можна вважати остаточним правової факт встановлення орга-тва для платника податків зі сплати податку (збору).

Податкові пільги - це форми практичної реалі-ції регулює функції податків. Разом зі зміною маси податкових нарахувань, маніпуляцій способами і формами оподаткування, диференціацією ставок податків, зміною сфери їх поширення і системою податкових трансфертів податкове пільгування є одним з основних інструментів проведення тієї чи іншої податкової політики і методів державного податково-го регулювання.

У НК РФ (ст. 56) дається визначення податкових пільг. Пільгами по податках і зборах визнаються надаються окремих-ним категоріям платників податків та платників зборів передбачений-ні законодавством про податки і збори переваги в порівнянні з іншими платниками податків або платниками зборів, включаючи мож-ливість не сплачує податок чи збір або сплачувати їх у меншому раз-мірі .

У НК РФ відсутня повний перелік видів податкових пільг, а також, якщо слідувати логіці його розробників, не визнаються такими загальні для багатьох платники податку, сільськогосподарської-ков податкові відрахування і знижки, що суперечить загально-прийнятим підходу до поняття податкових пільг як інстру-мента податкового регулювання. Загальні податкові відрахування і знижки також, як і інші види податкових пільг, в тому числі спеціальні або приватні, мають ту чи іншу регу-лірующую спрямованість (стимулюючу, інвестиційних пр-ву, соціальну і т.д.). Крім того, розробники Кодексу і законодавці не пов'язують з податковими пільгами ні відстрочити-ку (розстрочку) податків, ні податковий кредит, включаючи інве-стиційного, вони розглядають їх лише як можливі спо-соби зміна терміну виконання податкового зобов'язання, позбавляючи ці пільги своєї регулюючої функції. На думку С.В. Баруліна і А.В. Макрушина, результатом такого помилкового теоретичного підходу стало законодавче обмеження стимулюючих можли-ностей відстрочок, податкових та інвестиційних податкових кре-дітов як форм податкового пільгування. До того ж, на певний період часу і відстрочка (розстрочка) пла-тежа, і податковий кредит припускають для користувача зменшення податкового зобов'язання, що цілком відпо-ствует поняттю податкової пільги, згідно з Кодексом С.В. Барулин і А.В. Макрушин «Податкові пільги як елемент оподаткування та інструмент податкової політики» / Фінанси 2002 №2 ..

Всі податкові пільги можна розділити на 3 основні ук-укрупнення групи: податкові відрахування, податкові звільнення, інші податкові пільги (податкові знижки для всіх-ки, відстрочення або розстрочення податків, податкові кредити).


4.1. податкові відрахування

Гл. 23 НК РФ ввела нові поняття - «відрахування», як суми в певних розмірах, на які податко-платник має право зменшити податкову базу. Вказано-ве право може бути реалізоване в разі, бажання платників податків отримати ці відрахування, з податкової де-вої бази, як це передбачено НК РФ.

У ст. 218-221 НК РФ згруповані відрахування, на ко-торие платники податків мають право при визначенні-ня податкової бази в порядку встановленому п. 2 ст. 210: стандартні, соціальні, майнові та про-професійної. Всі зазначені відрахування приймаються тільки до доходів, що оподатковуються постачання 13% (п. 3 ст.210 НК РФ).

Такі відрахування, як соціальні, майнові та деякі професійні можуть надаватися тільки па підставі письмових заяв податкової де-платників і їх декларацій, що подаються в податко-ві органи після закінчення податкового періоду з при-ложением документів, що підтверджують це право і фактично понесені витрати.

Відповідно до ст. 219 НК РФ до соціальних на-Лігво відрахування відносяться:

1) благодійна допомога, у вигляді грошових коштів, перерахованих платником податків органі-заціям науки, культури, освіти, охорони здоров-ня і соціального забезпечення повністю або годину-тично фінансуються з бюджетів. Ці суми прини-маються до відрахування в фактичних розмірах, але не більше 25% суми доходу.

З цієї норми випливає, що право на цей відрахування виникає, в тому випадку, коли благодійна по-міць надана коштами, а також такий з перерахованих вище організацій, яка з бюд-жета отримала у вигляді фінансування хоча б незна-ве суму. Чи не буде надано таке вирахування якщо допомога надана у вигляді майна, а не грошово-ними засобами або організації не отримала з бюджету у вигляді фінансування асигнувань;

2) суми (але не більше 25% доходу), перерахований-ні платником податків фізкультурно-спортивним організаціям, освітнім та дошкільним учреж-деніям на фізичне виховання та утримання спортивних команд;

3) суми (але не більше 25 тис. Руб. На рік), сплачений-ні за навчання самого платника податків, а також за навчання своїх дітей у віці до 24 років на ден-ної формі навчання (але не більше 25 тис. Руб. на каждо-го дитини в загальній сумі на обох батьків).

МНС Росії за узгодженням з Міносвіти РФ видало наказ від 27.09.01г. № БГ-3-04 / 370, яким затверджено форму довідки про сплату платники податку, сільськогосподарської-ком навчання для подання до податкового органу, ко-торую зобов'язане видати освітня установа;

4) суми (але не більше 25 тис. Руб. На рік), сплачений-ні за послуги з лікування самого платника податків, чоловіка (дружини), своїх батьків, своїх дітей (до 18 років), і за медикаменти, призначені лікуючим вра чом. Відрахування надається по оплаті за послуги з ле-ню, в тому числі дорогим видам лікування, надані медичними установами РФ, за переліком медичних послуг та лікарські-дарських засобів затвердженим постановою Пра-вительства РФ від 19.03.01г. № 201. Слід мати на увазі, що відрахування по дорогим ві-дам лікування проводиться в розмірі фактичних рас-ходів не залежно від їх суми.

Міністерством охорони здоров'я Росії і МНС Росії видано совмест-ний наказ від 25.07.01г. № 289 / БГ-3-04 / 250 11 «Російська газета» №169, 31.08.1992., Яким затверджено форму Довідки про оплату медичних ус-луг для подання до податкових органів, инструк-ція щодо її заповнення, порядок виписки ліків ле-чащім лікарем.

Зазначені відрахування будуть надаватися при зда-че платником податків разом з декларацією про дохо-дах за 2001 р заяви, документів, що підтверджують фактичні витрати на вагу перерахований-ні цілі, а також документи, що підтверджують ста-тус відповідних медичних та освітніх установ, в податковий орган у 2002 р

Цей відрахування надається за видатками, понесений-ним особисто платником податків. У той же час в п. 10 ст. 217 НК РФ визначено, що звільняються від на-логообложенія суми сплачені роботодавцем з коштів, що залишилися після сплати податку на прибуток організації, за лікування та медичне обслуговування своїх працівників, їх подружжя, їхніх батьків та їх дітей.

Соціальні відрахування по видатках на освіту і медичні послуги застосовуються вперше за доходами, отриманими в 2001 р, що дозволить податкову базу зменшити на значну суму.

Відповідно до ст. 220 НК РФ до майнових податковим відрахуванням відносяться:

1. Суми, отримані від продажу житла (будинків, квартир, дач, садових будиночків) і земельних участ-ков, якщо ці об'єкти перебували. »Власності ме-неї 5 років, але в розмірі не більше 1 млн. Руб. на рік.

2. Суми, отримані від продажу іншого імущі-ства, якщо воно перебувало у власності менше 3 років, але в розмірі не більше 125 тис. Руб.

Відрахування в сумах відповідно 1 млн. Руб. і 125 тис. руб. продавець майна може замінити факти-но виробленими і документально підтверджений-ними витратами, пов'язаними з отриманням доходів від продажу цього майна.

У разі продажу зазначеного вище майна, на-ходячи у власності більш відповідно 3 і 5 років, відрахування приймається в сумах фактично Виру-чинних від його продажу.

Дещо інший порядок надання імущі-ських відрахувань при визначенні податкової бази від продажу цінних паперів. Питання оподаткування до-ходів від операцій з цінними паперами рассматрива-ється в гл. 23 НК РФ в декількох статтях.

Відповідно до ст. 208 НК РФ дохід від реалі-ції цінних паперів може бути отриманий як в Росії, так і за її межами, а відповідно до п / п. 3 п. 1 ст. 212 НК РФ може бути отриманий дохід у вигляді матері-альної вигоди від придбання цінних паперів. В дан-ном випадку, згідно з п. 4 цієї ж статті НК РФ ця вигода визначається як перевищення ринкової сто-тості цінних паперів над сумами фактичних рас-ходів на їх придбання. Тут необхідно ще раз нагадати, що доходи, отримані податковими резидентами РФ, обкладаються подат-гом в Росії не залежно від яких джерел вони отримані в Росії або за її межами, а в осіб, які не є резидентами РФ - тільки ті доходи, які отримані від джерел в РФ.

Майнові відрахування з податкової бази в відно-шении доходів отриманих від операцій з цінними паперами визначені ст. 214.1 і 220 НК РФ,

Операції з цінними паперами, дохід від яких оподатковується, є купівля-продаж цінних паперів звертаються або не обертаються на орга-нізовать ринку, а також з фінансовими інстру-ментами термінових угод (ф'ючерсні і опціонні біржові угоди), з базисним активом з цінних бу -маг і від довірчого управління цими угодами.

При реалізації цінних паперів платник податку може зменшити загальну суму виручки на загальну суму витрат, здійснених ним на придбання і реалізацію цих цінних паперів. Йому необхідно буде документально підтвердити розміри таких витрат.

У разі, коли платник податків не може доку-ментально підтвердити розміри договорів він має право скористатися відрахуваннями: якщо цінні папери знахо-дилися в його власності менше 3 років - в сумі 125 тис. Руб., А якщо не менше 3 років, то в сумі полученно-го доходу від реалізації цих паперів.

3. Суми, витрачені на нове будівництво або на придбання на території РФ житлового будинку або квартири, але не більше 600 тис. Руб., А також на погашення відсотків по ипотеч-ному банківському кредиту, отриманого і ізрасхо-довай на зазначені цілі. Відрахування надається стільки років, скільки знадобиться для повного викорис-тання, зазначених граничних сум витрат, але лише один раз в житті і буде надаватися з моменту реєстрації права власності на житло, а не з моменту початку будівництва або його слід придбати-тенія. Чи не будуть ці відрахування надавати работодат-ли. Вони будуть надаватися тільки податковими орга-нами. Для отримання відрахувань необхідно буде пред-ставити письмову заяву, декларацію та відпо-ціалу документи, включаючи свідоцтво про право власності не пізніше 30.04.02 р

Професійні відрахування можуть бути вказані в декларації для зменшення податкової бази відповідно до ст. 221 НК РФ наступними категоріями платників податків, податков-тельщіков:

1) підприємці без утворення юридично-го особи та особи, які займаються приватною практикою, а також особи, які виконують цивільно-правові до- говору для фізичних осіб, в деклараціях про доходи, отриманих ними від цієї діяльності у 2001 р мають право зменшити податкову базу на суму витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням цих дохо-дів і розміри цих витрат повинні бути докумен-тально підтверджені.

При включенні в декларацію про доходи підпри-німателямі витрат, пов'язаних з їх діяльністю, є професійними відрахуваннями, ст. 221 НК РФ допускається нормативне зменшення подат-говой бази на 20% доходів, якщо суми витрат на-логоплательщік не в змозі підтвердити докумен-тами. Ця норма стосується тільки тих осіб, які за-зареєстовані в цій якості в порядку, установ-леному Законом РФ від 07.12.91 р 2000-1 «Про реєстраційному збір із фізичних осіб, займаю-трудящих підприємницькою діяльністю, і порядку їх реєстрації »11« Російська газета »№36, 14.02.1992 .. Ці ж особи мають право на умень-шення податкової бази на суми податків, сплачених у зв'язку з їх діяльністю (ПДВ, акцизів і ін.), в тому числі на суму, сплаченого податку на імущі-ство, в разі якщо воно використовувалося для здійснюва-лення підприємницької діяль ьности крім на-лога на житлові будинки, квартири, дачі та гаражі. Це преж-де всього стосується податку на нежитлові будівлі, примі-щення і споруди, що використовуються, наприклад, під магазини, готелі, склади і т.п.

Відповідно до п. 2 ст. 54 НК РФ наказом Мінфі-на Росії з МНС Росії від 21.03.01 р № 24 н / БГ-3-08 / 419 (зареєстровано в Мін'юсті Росії 04.05.01г.) Затверджений Порядок обліку доходів і витрат при ис-чисельність податку на доходи фізичних осіб, який є рекомендацією щодо визначення податкової бази.

Професійні відрахування в розмірах витрат, підтверджених документально і 2001р., Можуть надати податкові агенти:

-Фізична особам, які мають дохід від юридичних осіб за виконання цивільно-правових договорів за сумами документально підтверджених рас-ходів, пов'язаних з отриманням цих доходів;

фізичні особи, які отримали авторські вознаг-раждения за створення, видання, виконання, викорис-тання творів науки, літератури і мистецтва, відкриття, винаходи і створення промислових зразків в сумі документально підтверджених рас-ходів. Якщо ці витрати не можуть бути документально підтверджені, то вони повинні були надати за нормативами, передбаченими згаданою статтею Кодексу (від 20 до 40% доходів) за заявами авто-рів, поданим податковим агентам.

Платники податків не зобов'язані подавати декларує-цію про доходи, коли з них утримання податку произве-ку у джерела виплати доходу, але в тих випадках, коли у джерела виплати доходів ці відрахування були надані, то вони мають право подати декларації про свої доходи та про розміри, відрахувань, передбачений-них ст. 221 НКРФ (п. 2 і 3) в податкові органи.

Загальні положення про надання таких виче-тов, передбачені п. 3 ст. 218 НК полягають в тому, що ці відрахування надаються одним з робо-тодателей, що є джерелом виплати доходу, і що важливо - за вибором платника податку на осно-вання його письмової заяви та документів, під-підтверджується право на отримання таких відрахувань.

Статтею 218 НК РФ дано перелік стандартних ви-четов, який визначений розмірами в сумах 3000 руб., 500 руб. і 400 руб. в місяць за кожен податковий період кожному платнику податків, і залежно від приналежності його до тієї чи іншої категорії громадян.

1. На стандартний відрахування, і розмірі 3000 руб. в ме-сяц (або 36 тис. руб. за 12 місяців) матимуть право особи: постраждалі від радіаційного впливу внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, в т.ч. ліквідатори наслідків катастрофи; а також прохо-дившейся службу в зоні відчуження; евакуйовані або виїхали добровільно з зазначеної зони: віддали кістковий мозок для порятунку постраждалих: принимав-шие участь в 1986-87 рр. в ліквідації наслідків ка-тастрофи; постраждалі внаслідок аварії на ПО «Маяк» (1957-61 рр.) і скидів радіоактивних відходів у річку Теча (1957-58гг.); що брали участь у випробуваннях ядерної зброї і навчаннях з його застосуванням до 31.01.63г .; які брали участь в ліквідації радіаційних аваріях на інших об'єктах, а також в зборі ядерних зарядів до 31.12.61 р .; інваліди BOB, інваліди з числа військовослужбовців, внаслідок шкоди здоров'ю, напів-ченного при захисті Батьківщини або виконання служб-ного дол га.

2. На стандартний відрахування в сумі 500 руб. в місяць (або 6000 руб. за 12 місяців) матимуть право: герої СРСР і РФ, нагороджені орденом Слави трьох сте-пені, вільнонаймані у військових частинах в період ВВВ, що знаходилися в блокадному Ленін- граді, бувши-шие в'язні концтаборів і гетто ; інваліди дитинства, а також I і II груп; батьки та дружини загиблих воєн-нослужащіх і державних службовців при виконан-неніі свого боргу: ряд категорій осіб пов'язаних з ра-радіаційних впливом в результатах аварій на Чер-ської АЕС, ВО «Маяк» та річці Теча;

3. На стандартний відрахування в сумі 400 руб. в місяць матимуть право всі інші, не перераховані вище категорії осіб до місяця в якому їх річний дохід перевищив 20 тис. рублів.

Незалежно від відрахувань, перерахованих вище, кожен платник податків має право на стандарт-ний відрахування в сумі 300 руб. в місяць на кожну дитину віком до 18 років або до 24 років, якщо він навчається в навчальному закладі з денною формою навчання, до місяця, в якому річний дохід перевищить 20 тис. руб-лей. Відрахування отримують тільки ті батьки, на забезпе-ченіі яких знаходяться ці діти до кінця року, в якому вони досягли вказаного віку.

Для вдів, вдівців, самотніх батьків або попе-читель дітей цей вирахування складе 600 руб. в місяць на кожну дитину до місяця наступного за місяцем набрання вдівців, вдів та одиноких батьків в шлюб.

Як вже було підкреслено вирахування на дітей самотнім-ким батькам надається по-перше, якщо діти перебувають на їх утриманні і якщо вони не вступили в новий шлюб. Таким чином, якщо діти перебувають у ма-тери, шлюб з батьком у якій розірвано вона має право на відрахування в розмірі 600 руб. в місяць, а й батько, який сплачує аліменти на цих дітей має право на такий же відрахування, так як він бере участь в забезпеченні дітей і, по-друге, вони отримують таке вирахування до вступ-лення в повторний шлюб. При вступі в новий шлюб кожен з них має право на відрахування на дітей в розмі-рі 300 руб. в місяць.

4.2. податкові звільнення

Відповідно до ст. 217 НК РФ не підлягають оподаткуванню такі види доходів фізичних ос-ких осіб:

1) державні допомоги, за винятком допомоги з тимчасової непрацездатності (включаючи допомогу по догляду за хворою дитиною), а також інші виплати та компенсації, які виплачуються відповідно до дію-щим законодавством;

2) державні пенсії, які призначаються в порядку, уста-новлення чинним законодавством;

3) всі види встановлених чинним законодавством РФ, законодавчими актами суб'єктів РФ, рішеннями представи-них органів місцевого самоврядування компенсаційн-них виплат (в межах норм, встановлених в відпо-відно до законодавства РФ);

4) винагороди донорам за здану кров, материн-ське молоко та іншу допомогу;

5) аліменти, одержувані платниками податків;

6) суми, одержувані платниками податків у вигляді грантів (безвідплатної допомоги), наданих для підтримки науки і освіти, культури і мистецтва в РФ міжнародними або Іноземна-ми організаціями за переліком таких організацій, утверж-даємо Урядом РФ;

7) суми, одержувані платниками податків у вигляді міжнародних, іноземних або російських премій за видатні досягнення в області науки і техніки, обра-тання, культури, літератури і мистецтва за переліком премій, затверджується Урядом РФ;

8) суми одноразової матеріальної допомоги, оказ-ваемой платникам податків у зв'язку зі стихійним бід-наслідком або іншим надзвичайних обставиною, пост-Рада від терактів і т.д .;

9) суми повної або часткової компенсації вартість Рахунки-ти путівок, за винятком туристичних, виплачується-мій роботодавцями своїм працівникам і (або) членам їх сімей, інвалідам, які не працюють в даній організації, в які перебувають на території РФ санаторно-курортні та оздоровчі заклади, а також суми повної або часткової компенсації вартості пу-тевок для дітей, які не досягли віку 16 років, в знаходячи-щиеся на території РФ санаторно-курортні та оздоровчі заклади;

10) суми, сплачені роботодавцями, що залишилися в їх розпорядженні після сплати податку на прибуток організа-цій, за лікування та медичне обслуговування своїх робіт-ників, їх подружжя, їхніх батьків та їх дітей за умови наявності у медичних установ відповідних ли-ценз, а також наявності документів, що підтверджують фак-тичні витрати на лікування і медичне обслуговування;

11) різні види стипендій учням;

12) суми оплати праці та інші суми в іноземній валюті, одержувані платниками податків від фінансуємо-мих з федерального бюджету державних учрежде-ний або організацій, які направили їх на роботу за кордон, - в межах норм, встановлених відповідно до дійства-ющим законодавством про оплаті праці працівників;

13) доходи платників податків, одержувані від продажу пані вирощених в особистих підсобних господарствах, знаходячи-трудящих на території Російської Федерації, худоби, кролі-ков, нутрій, птиці, диких тварин і птахів (як у живому вигляді, так і продуктів їх забою в сирому або переробленому вигляді), продукції тваринництва, рослинництва, квітництва й бджільництва як в натуральному, так і в переробленому вигляді;

14) доходи членів селянського (фермерського) госпо-ства, одержувані в цьому господарстві від виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, а також від виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки-ки і реалізації, - протягом п'яти років, рахуючи з року регі-страції зазначеного господарства.

15) доходи платників податків, одержувані від збирання і здавання лікарських рослин, дикорослих ягід і т.д .;

16) доходи (за винятком оплати праці найманих ра-цівників), одержувані членами зареєстрованих у вус-тановленном порядку родових, сімейних громад малочіс-них народів Півночі, котрі займаються традиційними від-галузь господарювання, від реалізації продукції, напів-ченной в результаті ведення ними традиційних видів промислу;

17) доходи мисливців-любителів, одержувані від здачі товариствам мисливців, організаціям споживчої коо-Пераціму або державним унітарним підприємствам здобутих ними хутра, хутряного або шкіряної сировини або м'яса диких тварин, якщо видобуток таких тварин здійснюється за ліцензіями, виданими в порядку, уста-новлення діючим законодавством;

18) доходи в грошовій і натуральній формі, які отримують-мі від фізичних осіб у порядку спадкування або дарі-ня, за винятком винагороди, що виплачується на-спадкоємець (правонаступникам) авторів творів на-

укі, літератури, мистецтва, а також відкриттів, винаходів та промислових зразків;

19) доходи, отримані від акціонерних товариств або інших організацій акціонерами цих акціонерних товариств або учасниками інших організацій в результаті переоцінки основних фондів (засобів) у вигляді додаткових-но отриманих ними акцій чи інших майнових до-лей, розподілених між акціонерами або учасниками організації пропорційно їх частці і видам акцій, або у вигляді різниці між новою і початковою номи-нальної вартістю акцій або їх майнової частки в статутному капіталі;

20) призи в грошовій і (або) натуральної формах, по-лучанин спортсменами за призові місця на важливих міжнародних спортивних змаганнях;

21) суми, що виплачуються організаціями та (або) фі-зичних особами дітям-сиротам віком до 24 років на навчання в освітніх установах, що мають відпо-ветствующие ліцензії, або за їх навчання зазначеним установам;

22) суми оплати за інвалідів організаціями чи ін-індивідуальну підприємцями технічних засобів профілактики інвалідності та реабілітацію інвалідів, а також оплата придбання та утримання собак-провідників-ков для інвалідів;

23) винагороди, що виплачуються за передачу в дер-дарчу власність скарбів;

24) доходи, одержувані індивідуальними підприємцями-МАТЬОЛА від здійснення ними тих видів діяльності, за якими вони є платниками єдиного податку на поставлений дохід;

25) суми відсотків за державними скарбник-ським зобов'язаннями, облігаціями та іншими державними цінними паперами колишнього СРСР, Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації, а також по облігаціях і цінних паперах, випущених за рішенням представницьких органів місцевого самоврядування;

26) доходи, одержувані дітьми-сиротами та дітьми, яв-рами членами сімей, доходи яких на одного чле-на не перевищують прожиткового мінімуму, від благотвори-них фондів, зареєстрованих в установленому по-рядку, і релігійних організацій;

27) доходи у вигляді відсотків, що отримуються платників податків, податков-тельщікамі за вкладами в банках, що знаходяться на терри-торії РФ;

28) доходи, що не перевищують 2 000 рублів, отримані по кожному з наступних підстав за податковий період:

- вартість подарунків, отриманих платника податків-ми від організацій або індивідуальних підприємцями-мателей, і не підлягають обкладенню податком на на-слідування або дарування відповідно до дію-щим законодавством;

- вартість призів у грошовій і натуральній формах, отриманих платниками податків на конкурсах і змаганнях, що проводяться відповідно до решени-ями Уряду Російської Федерації, законодав-них (представницьких) органів державної влади або представницьких органів місцевого само-управління;

- суми матеріальної допомоги, що надається робото-ками своїм працівникам, а також колишнім своїм працівникам, які звільнилися у зв'язку з виходом на пен-сю по інвалідності або за віком;

- відшкодування (оплата) роботодавцями своїм працівникам, їх подружжю, батькам і дітям, колишнім своїм працівникам (пенсіонерам за віком), а також інва-лідам вартості придбаних ними (для них) міді-каментов, призначених ним лікуючим лікарем. Освоєння-бождение від оподаткування надається при поданні документів, що підтверджують факти-етичні витрати на придбання цих медикаментів;

- вартість будь-яких виграшів та призів, одержуваних у проведених конкурсах, іграх та інших заходах з метою реклами товарів (робіт, послуг);

29) доходи солдатів, матросів, сержантів і старшин, про-ходять військову службу за призовом, а також осіб, при-покликаних на військові збори, у вигляді грошового забезпечення, добових та інших сум, одержуваних за місцем служби, або за місцем проходження військових зборів;

30) суми, що виплачуються фізичним особам виборчі-них комісіями, а також з коштів виборчих фондів кандидатів на заміщення різних виборних посад і виборчих фондів партій за виконан-ня цими особами робіт, безпосередньо пов'язаних з про-веденням виборчих кампаній;

31) виплати, вироблені профспілковими комітету-ми (в тому числі матеріальна допомога) членам профспілковим-зов за рахунок членських внесків, за винятком вознаграж-дений та інших виплат за виконання трудових зобов'язане-стей, а також виплати, вироблені молодіжними та дитячими організаціями своїм членам за рахунок членських внесків на покриття витрат, пов'язаних з проведенням культурно-масових, фізкультурних і спортивних ме-роприятий;

32) виграші по облігаціях державних позик Російської Федерації і суми, одержувані в погашення зазначених облігацій.

Крім того, слід зазначити, що податкові пільги, пре-доставлені законодавчими (представницькими) органами суб'єктів Російської Федерації в частині сум податку, що зараховуються відповідно до законодавства Російської Федерації до їх бюджетів, до дня вступу в силу частини другої НК РФ, діють протягом того терміну, на який ці податкові пільги були надані. Якщо при встановленні податкових пільг не був визначений період часу, протягом якого ці податкові пільги можуть використовуватися, то зазначені податкові пільги пре-припиняється свою дію рішенням законодавчих (пред-ставітельних) органів Російської Федерації.

4.3. Інші податкові пільги

До іншим податковим пільгам можна віднести:

§ Податкові кредити,

§ Податкові знижки,

§ Відстрочка (розстрочка) податків.

Податковий кредит це найбільш складний елемент в системі податкових пільг. З цього питан-су також немає достатньої визначеності ні в дію-щем законодавстві, ні у вітчизняній фінансовій на-уке. Як вже зазначалося раніше, в НК РФ податковий кредит взагалі відірваний від податкових пільг і односторонньо визна-ляется як зміна терміну виконання податкового орга-тва на період від трьох місяців до одного року з поетапної сплатою платником податків суми кредиту, а відстрочка (розстрочка) податкового платежу відривається від загального поня-ку податкового кредиту. Тобто в НК РФ заужена сфера дей-наслідком і податкових пільг в цілому, і податкового кредиту, як елемента їх системи.

У широкому, системному розумінні, податкові кредити - це група умовних (що вимагають додаткових основа-ний), які передбачають безпосереднє скорочення податкового зобов'язання (податкового окладу) з метою оказа-ня нужденним підприємствам фінансової підтримки, стимулювання користувачів у виробничому і со-ціально розвитку підприємств і територій, а також ис-ключення подвійного оподаткування. Популярність подат-гових кредитів у всьому світі пов'язана з їх перевагами в порівнянні з іншими пільгами. По-перше, податкові кредити припускають пряме скорочення податкових зо-зательств платника перед бюджетом шляхом зменшення окладної суми податку і (або) відстрочки (розстрочки) пла-тежа. При правильному застосуванні даних пільг це долж-но бути вигідно і користувачеві, і державі. Причина тому - їх переважно цільова спрямованість на по-слабленіе податкового тягаря (виняток подвійного подат-гообложенія) і на розвиток виробничої і соціаль-но-економічної бази користувачів і територій, що має сприяти зростанню виробництва, доходів і при-були, а значить , і збільшення маси податкових надхо-ванні в майбутньому. По-друге, податкові кредити в більшій мірі враховують майновий стан платників податків, податков-тельщіка, ніж інші види пільг, за умови, що вони будуть надаватися дійсно потребують по-мощі суб'єктам податкових відносин.

Податкові знижки являють собою груп-пу податкових пільг більш складного порядку, пов'язаних, як правило, з різноманітними умовами для отримання прав на них.

На думку С.В. Баруліна і А.В. Макрушина «це сукупність податкових пільг, спрямованих на пряме зменшення податкової бази на встановлену величину законодавчо дозволених до відрахування видів витрат з метою стимулювання їх експан-сі та деяких видів доходів» 33 С.В. Барулин і А.В. Макрушин «Податкові пільги як елемент оподаткування та інструмент податкової політики» / Фінанси 22002.

Відстрочка або розстрочка платежу по одному або неяк-ким податків надаються на термін від одного до шести місяців з одноразовою або поетапної сплатою заборгованості по виплаті заробітної-боргованості платником податків. Порядок і умови їх пре-доставлення регламентуються ст. 64 НК РФ, в якій чітко визначені підстави надання зацікавленій особі відстрочки або розстрочки.

ВИСНОВОК

Підводячи підсумок своєї курсової роботи, мені хотілося б ще раз підкреслити основні положення розглянутого мною виду податку.

Стягується в даний час прибутковий податок отримує в главі 23 НК РФ нову назву - податок на доходи фізичних осіб. Також, на мою думку, важливо даний податок отримав статус федерального податку 11 ФЗ «Про внесення змін і доповнень у видаткову частину другу Податкового Кодексу РФ і в окремі законодавчі акти РФ» "Російська газета", N 97, 31.05.2002

. НК РФ досить чітко розмежовує різні види доходів фізичних осіб, встановлює осо-сті обчислення і справляння податку з цих доходів.

Дана концепція оподаткування доходів фізичних осіб має на меті знизити податкове бре-ма платників податків за рахунок збільшення коли-пра і розмірів податкових пільг, а також введе-ня єдиної податкової ставки в розмірі 13 процен-тів при оподаткуванні більшої частини доходів фізичних осіб. При цьому застосовуються підвищений-ні ставки податку на доходи фізичних осіб, свя-занние з приростом їх капіталу; наприклад, з диви-денді встановлена ​​податкова ставка в розмірі 30 відсотків, а з виграшів, процентних доходів за вкладами в банках, сум економії на відсотках за позиковими коштами - максимальна податкова ставка в розмірі 35 відсотків. З доходів, одержуваних-мих особами, які не є податковими Резида-тами, визначена середня податкова ставка в розмі-рі 30 відсотків. Також застосовується знижена ставка в розмірі 6% по відношенню до доходів від пайової участі в діяльності організацій, отриманих у вигляді дивідендів. Податкові відрахування згруповані на стандартні, соціальні імущі недержавні і професійні.

Наявність пільг і відрахувань забезпечує не-яку прогресивність податку навіть при простій ставці, тому що чим вище рівень до-ходу платника податків, тим меншу частку в його доході становить неоподатковувана частина і тим вище середня ставка податку на доходи.

Крім того, число платників податків при низьких ставках податку буде рости, а в міру зростання їхнього доходу буде збільшуватися і сума сплачуваного ними податку.

Варто відзначити, що при низькому рівні дохо-да населення основним джерелом налогооб-розкладання є заробітна плата. Розміри ж інших видів доходів часто важко оце-нить через те, що не створено чіткої пра-Вовою бази. Крім того, потрібно визначено-ве час для того, щоб утримання з цих ви-дів доходів стали ефективним податковим важелем. Практично неможливо розрахувати і обкласти податком умовний дохід, що отримується-мий платником податку від використання власної квартири, будинку, автомобіля. По-цьому податок на доходи - не єдиний податок з населення, він доповнюється іншими податку-ми - земельною, податком на майно, подат-гами на спадщину та дарування, податком з грошово-ного капіталу, домовиком, промисловим і т. Д .

Також, хотілося б навести кілька статистичних даних. Якщо говорити про місце податку на доходи фізичних осіб у дохідній частині консолідованого бюд-жета, то питома вага надходжень цього платежу в загальній сумі податкових надходжень до бюджету з-представляв в 1999 році 13,2 ° / в, 2000 року -і12, 1% і за 2001 рік - 13,1%. Таким чином, він стабільно за-нимает четверте місце після єдиного соціального податку, ПДВ та податку на прибуток і є основою дохідної частини бюджетів суб'єктів Російської Федерації і, ще більшою мірою, місцевих бюджетів.

Стабільний і темп зростання надходжень цих сум до бюджету. Так, в вищевказані роки темп зростання соста-вил 161,4,148,8 і 149,2%, а в абсолютних сумах - 116,5 млрд руб., 174,2 млрд руб. і 255,5 млрд руб 11 Сокіл М.П., Волошина О.М. Податок на доходи фізичних осіб: статус платника податків, визначення податкової бази // Податковий вісник 2002 № 5.

Список використаних джерел

Нормативна література

1. Конституція РФ. - М .: Акалис, 1996. - 48с.

2. Податковий Кодекс РФ. Частини перша і друга. - М .: ТОВ «ТК Велбі», 2002. - 480с.

3. ФЗ «Про внесення змін і доповнень у видаткову частину другу Податкового Кодексу РФ і в окремі законодавчі акти РФ» "Російська газета", N 97, 31.05.2002.

4. ЗАКОН «Про основи податкової системи в РФ» "Російська газета", N 56, 10.03.1992.

5. Наказ МНС РФ від 5.03.2001 № БГ-3-08 / 73 «Про внесення змін і доповнень до Методичних рекомендацій податковим органам про порядок застосування глави 23« Податок на доходи фізичних осіб »ч. 2 НК РФ». // Економіка і життя. 2001. №11.

Наукова література

1. Братчикова Н.В. Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб. Коментар до законодавства станом на 1 березня 2001р. М .: 2001.- 95с.

2. Коментар до Податкового кодексу РФ ч.2 (постатейний). 2-е видання. Укладач і автор коментарів - Борисов А.Б. - М., «Книжковий світ» 2001.

3. Корсун Т.І. Оподаткування комерційної діяльності. Практичний посібник - Ростов-на-Дону. Фенікс. 2001.-384 с.

4. Податки і податкове право. Навчальний посібник. Під ред. Бризгаліна А.В .. М. «Аналітика - Прес», 1997.

5. Паригін В.А., Тедеєв А.А. Податкове право РФ / Серія Підручники, навчальні посібники ». - Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2002.- 480с.

6. Пономарьов О.І. Податки і оподаткування в РФ. Серія «Підручники, навчальні посібники». Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2001.-352с.

7. Арутюнова О.Л. Навіщо потрібен податок на доходи .// Російський податковий кур'єр 2002. №6.

8. С.В. Барулин і А.В. Макрушин «Податкові пільги як елемент оподаткування та інструмент податкової політики» // Фінанси 2002 №2.

9. Сокіл М.П. Про податок на доходи фізичних осіб. // Фінанси 2000. №12.

10. Сокіл М.П. Податок на доходи фізичних осіб. // Фінанси. 2002. №7.

11. Сокіл М.П., ​​Волошина О.М. Податок на доходи фізичних осіб: статус платника податків, визначення податкової бази // Податковий вісник 2002 № 5

...........